Informace pro žadatele - SZP 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace pro žadatele - SZP 2015"

Transkript

1 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL Subjekt, který pžádá dtaci na patření v rámci Jedntné žádsti, musí být zemědělským pdnikatelem dle 2e až 2 ha zákna zemědělství neb je rganizační slžku státu pdle zákna č. 219/2000 Sb. majetku České republiky a jejím vystupvání v právních vztazích. Výše uvedenu pdmínku nejsu mezeny v rámci Jedntné žádsti puze nvá Agrenvirnmentálně - klimatická patření a závazky z Agrenvirnmentálních patření uzavřené v rámci dbíhajícíh prgramvéh bdbí. Atribut zemědělskéh pdnikatele bude Fnd věřvat prstřednictvím kntrly IČ žadatele v Evidenci zemědělskéh pdnikatele a žadatel tak nebude pvinen dkládat při pdání Jedntné žádsti Osvědčení zápisu d evidence zemědělskéh pdnikatele. Evidence zemědělskéh pdnikatele je vedena becními úřady bcí s rzšířenu půsbnstí a jejím správcem je Ministerstv zemědělství České republiky. Údaje evidence je mžn si věřit na webvých stránkách: Pkud žadatel nebude evidván jak zemědělský pdnikatel, bude jeh žádst pdpru dtčených patření v rámci Jedntné žádsti zamítnuta. AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC Fnd bude dále u žadatelů dtace na patření v rámci Jedntné žádsti kntrlvat také pdmínku aktivníh zemědělce. Tut pdmínku nejsu v rámci Jedntné žádsti dtčena puze patření Natura 2000 na zemědělské půdě, nvá Agrenvirnmentálně - klimatická patření a závazky z Agrenvirnmentálních patření uzavřené v rámci dbíhajícíh prgramvéh bdbí. Statut aktivníh zemědělce autmaticky splňují žadatelé, u nichž celkvá částka přímých plateb, na které měli nárk (před uplatněním sankcí) v rce 2014 byla menší než EUR. Za aktivníh zemědělce budu primárně pvažvány také subjekty, které prkáží, že zemědělská činnst je nezbytná pr zajištění jejich dalších činnstí v blasti vědy, výzkumu, vzdělávání, výuky, zkušebnictví a hspdaření a správy majetku ČR. Prakticky se bude jednat například škly, vzdělávací zařízení, zkušební ústavy atd. Fnd bude v tmt případě vyžadvat dlžení dkumentu zalžení subjektu (např. zřizvací listinu). Žadatelé, kteří nepatří d výše uvedených skupin, budu pdléhat kntrle evidvaných eknmických činnstí, resp. kntrle finančních ukazatelů.

2 Aktivní zemědělec je definván v čl. 9 nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013. Nastavení tét pdmínky v ČR d rku 2015 bude znamenat, že žadatelé zabývající se vybranými činnstmi v rámci prvzvání letišť, vdáren, stálých sprtvních a rekreačních areálů, železničních služeb a služeb v blasti nemvitstí, budu muset prkazvat, že rční částka přímých plateb, na které měli nárk v předcházejícím rce (před udělením sankcí), tvří alespň 5 % jejich příjmů z nezemědělské činnsti za pslední uzavřené účetní bdbí, neb že jejich příjmy ze zemědělské činnsti tvří alespň 1/3 celkvých příjmů za pslední uzavřené účetní bdbí. Kntrlu statutu aktivníh zemědělce bude SZIF prvádět jak administrativně (prstřednictvím kntrl databází a rejstříků), tak u vybranéh vzru žadatelů také kntrlu na místě. Základním zdrjem pr kntrlu činnstí je databáze NACE, cž je statistická klasifikace eknmických činnstí Evrpské unie a její pužívání je pvinné pr všechny členské státy. Klasifikaci eknmických činnstí v České republice (CZ NACE) spravuje Český statistický úřad. Dalšími zdrji jsu Živnstenský a Obchdní rejstřík a kntrla činnstí tedy bude prbíhat i vůči těmt zdrjům. Je žáducí, aby tyt zdrje byly v suladu s údaji v CZ NACE. Jak zakázané byly stanveny činnsti v následující tabulce: Činnsti pdle čl. 9 dst. 2 nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 Prvzvání letiště Prvzvání železniční služby Prvzvání vdáren Služby v blasti nemvitstí Prvzvání stálých sprtvních a rekreačních areálů Třída CZ NACE pdle sdělení Českéh statistickéh úřadu č. 244/2007 Sb Činnsti suvisející s letecku dpravu Železniční sbní dprava meziměstská Železniční nákladní dprava Shrmažďvání, úprava a rzvd vdy Nákup a následný prdej vlastních nemvitstí Prnájem a správa vlastních neb prnajatých nemvitstí Zprstředkvatelské činnsti realitních agentur Správa nemvitstí na základě smluvy Prvzvání sprtvních zařízení Ostatní zábavní a rekreační činnsti jinde neuvedené Rekreační a statní krátkdbé ubytvání Ubytvání v htelích a pdbných ubytvacích zařízeních Výjimky negativních činnstí: S hledem na některé činnsti úzce spjené se zemědělsku činnstí, avšak spadající mezi negativní činnsti, stanvila Evrpská kmise výjimky. V takvých případech činnst, ač se zařazuje d negativní CZ NACE kategrie, nebude psuzena jak negativní, tzn. žadatel nemusí prkazvat splnění dalších pdmínek a je za aktivníh zemědělce pvažván jak by negativní činnsti neprvzval. Jedná se tyt výjimky:

3 Žadatel prvzuje puze zavlažvací zařízení, které je určené pr zemědělské účely, Žadatel prnajímá puze budvy neb plchy, které se nachází v místě prvzvání zemědělské činnsti, neb prnajímá zemědělsku půdu, Žadatel prvzuje puze živé sprtvní neb umělecké (např. divadelní, cirkusvé.) akce bez pskytnutí zařízení, případně rekreační a sprtvní činnsti, ke kterým nejsu využívány stálé plchy s pevnými prvky či půjčvání ptřeb pr vlný čas a zábavu jak nedílnu sučást služeb rekreačních zařízení, Žadatel prvzuje v rámci agrturistiky puze malkapacitní (d 60 lůžek) ubytvací zařízení, které se nachází v místě prvzvání zemědělské činnsti. Žadatelé, prvzující činnst, která spadá d výše vyjmenvaných výjimek, značí tut skutečnst d Frmuláře Jedntné žádsti, listu Aktivní zemědělec v rámci tzv. dplňujících tázek. Pravdivým vyplněním těcht dplňujících tázek se žadatelé mhu vyvázat z pvinnsti deklarvat celkvé/zemědělské příjmy/výnsy a nemusí tedy dkládat ani Zprávu auditra, a budu pvažváni za aktivní zemědělce. Údaje v databázi CZ NACE je mžn si věřit na místně příslušném pracvišti Českéh statistickéh úřadu neb na webvé adrese: SZIF dpručuje žadatelům, aby si s dstatečným časvým předstihem věřili své evidvané eknmické činnsti a při zjištěných nesrvnalstech (například pkud evidvanu eknmicku činnst ve skutečnsti neprvzují) zjednali nápravu v evidencích. Oprava údajů se může v evidencích prjevit s určitu časvu prdlevu. Včasným prvedením úknů lze předejít nedrzuměním při pdání Jedntné žádsti! Pkud bude mít žadatel zjištěnu výše uvedenu zakázanu činnst (a netýká se h některá z výjimek zakázaných činnstí), bude pvinen uvést údaje příjmech/výnsech za pslední uzavřené účetní bdbí. Za uzavření účetníh bdbí se pvažuje sestavení účetní závěrky. Pkud žadatel nemá ještě uzavřené účetní bdbí za rk 2014, uvede údaje za předchzí rk (2013). Na Frmuláři Jedntné žádsti (list Aktivní zemědělec tedy žadatel uvede: Specifikaci deklarvanéh údaje dle typu jím vedené účetní sustavy, tj. zda deklaruje příjmy neb výnsy, Celkvé příjmy/výnsy, Příjmy/výnsy ze zemědělské činnsti Rk účetníh bdbí, za které údaje deklaruje.

4 Za příjmy/výnsy ze zemědělské činnsti se pvažují příjmy/výnsy, které zemědělec získal ze zemědělské činnsti ve smyslu čl. 4 dst. 1 písm. c) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1307/2013, kterým se stanví pravidla pr přímé platby. Zemědělská činnst pr účely aktivníh zemědělce zahrnuje: rstlinnu výrbu včetně chmelařství, vcnářství, vinařství, pěstvání zeleniny, hub, krasných květin, dřevin, léčivých a armatických rstlin na pzemcích vlastních neb prnajatých ppř. prvzvanu i bez pzemků, živčišnu výrbu, tj. chv hspdářských a jiných zvířat a živčichů za účelem výrby ptravin pr lidsku výživu, survin pr další využití či zpracvání, chv hspdářských zvířat k tahu a chv sprtvních a dstihvých kní, s výjimku chvu kní bez sučasnéh vlastnictví neb nájmu zemědělské půdy, prdej, úpravu a zpracvání puze vlastní prdukce ze zemědělské výrby (zpracvání vlastníh masa, mléka apd.), výrbu šklkařských výpěstků, prdukci chvných a plemenných zvířat a jejich genetickéh ptenciálu, výrbu siv a sadby pskytvání příležitstných prací neb výknů za účelem údržby zemědělských plch, při nichž se využívají prstředky neb zařízení služící vlastní zemědělské výrbě Zemědělská činnst pr účely aktivníh zemědělce nezahrnuje: prdej, úpravu a zpracvání survin, které nepcházejí z vlastní zemědělské prdukce, pskytvání příležitstných prací neb výknů, při nichž se využívají prstředky neb zařízení služící vlastní zemědělské výrbě, s výjimku údržby zemědělských plch, hspdaření na lesních pzemcích vlastních neb prnajatých v suladu s lesním hspdářským plánem, tj. bnva, chrana, výchva a těžba lesních prstů, chv ryb, ryblv a pěstvání rstlin na vlastní neb prnajaté vdní plše, chv labratrních, dmácích a zlgických zvířat, dále krmení, lv a dchyt zvěře a dchv divkých zvířat. D těcht skupin patří např. různé druhy zvířat pr labratrní účely, dále akvarijní a terarijní živčichvé, dmácí a krasné ptactv, psi (včetně plemen včáckých, služebních a lveckých) a statní tržní dmácí zvířata, lvná zvěř a zlgická zvířata, prvz biplynvých stanic D příjmů/výnsů ze zemědělské činnsti je nutn zapčítat také pdpry Unie v rámci Evrpskéh zemědělskéh záručníh fndu (EZZF) a Evrpskéh zemědělskéh fndu pr rzvj venkva (EZFRV) a veškeré vnitrstátní pdpry pskytnuté na zemědělské činnsti.

5 Zpráva auditra (Zpráva věcných zjištěních) Žadatel je zárveň pvinen k Jedntné žádsti dlžit Zprávu auditra (tzv. Zprávu věcných zjištěních), která prkáže sulad uváděných částek s údaji v jeh účetních záznamech. Zprávu auditra vyhtvuje auditr, který splňuje příslušné kvalifikační předpklady a je zapsán jak aktivní v seznamu auditrů, vedeném kmru auditrů České republiky. Seznam jedntlivých auditrů je k dispzici na webvých stránkách: Vzhledem k tmu, že vyhtvení pžadvané Zprávy bude z phledu auditra vyžadvat určitý časvý prstr, SZIF dpručuje žadatelům, aby auditra slvili v dstatečném časvém předstihu! Pr tyt účely je mžné si v předstihu na webvých stránkách SZIF stáhnut dkument Stanvení celkvých a zemědělských příjmů neb výnsů pr účely prkázání statutu aktivníh zemědělce, kde žadatel vyplní své identifikační údaje a dále částky celkvých a zemědělských příjmů a výnsů. Frmulář pr stanvení celkvých a zemědělských příjmů,výnsů.pdf Tent dkument žadatel předlží zvlenému auditrvi a pžádá věření suladu s účetními výkazy. Auditr vyhtví Zprávu věcných zjištěních, jejíž nedílnu sučástí bude dkument Stanvení celkvých a zemědělských příjmů neb výnsů pr účely prkázání statutu aktivníh zemědělce. Zprávu věcných zjištěních a její přílhu pak žadatel přilží k pdávané Jedntné žádsti a zárveň údaje celkvých a zemědělských příjmech a výnsech dplní ještě d Frmuláře Jedntné žádsti d listu Aktivní zemědělec. Pkud žadatel nesplní výše definvané pdmínky statutu aktivníh zemědělce, bude jeh žádst pdpru dtčených patření v rámci Jedntné žádsti zamítnuta.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 4.0.0, vytvořená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 14.08.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Funguran-OH 50 WP Čísl prduktu: 30004299(30) Aktuální verze: 4.0.0, vytvřená dne: 02.09.2014 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 14.08.2014 blast: CZ

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Defender Čísl prduktu: Defender_CZ Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 03.11.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA. Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb. 1 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2014 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 2014 PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA Zásady, kterými se stanovují

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ

Aktuální verze: 3.1.0, vytvořená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvořená dne: 24.10.2014 oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Alba Čísl prduktu: 30004808(17) Aktuální verze: 3.1.0, vytvřená dne: 02.04.2015 Nahrazená verze: 3.0.0, vytvřená dne: 24.10.2014 blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ

Aktuální verze: 1.0.0, vytvořená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvořená dne: - oblast: CZ Bezpečnstní list pdle 1907/2006/ES Obchdní jmén: Cuprzin prgress Čísl prduktu: 30004247(25) Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 28.01.2014 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006

PROGRAM schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 ve verzi platné od 1. 6. 2006 Program podpory začínajících podnikatelů START Tento program realizuje Opatření č. 2.1. Zakládání a rozvoj malých a středních podniků, Priority 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků, Operačního programu

Více