Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Nedašovská 328, Praha Zličín VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ŠKOL Í ROK 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha Zličín VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ŠKOL Í ROK 2008/2009"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Nedašovská 328, Praha Zličín VÝROČ Í ZPRÁVA ZA ŠKOL Í ROK 2008/2009 1

2 1. Přesný název školy k (podle posledního rozhodnutí) Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328, Vzdělávací program školy zhodnocení školních vzdělávacích programů pro ZŠ Škola od školního roku 2007/2008 pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Má tedy za sebou první dva roky realizace, které ukázaly jeho klady a zápory. Vzhledem k tomu, že školní vzdělávací program není neměnný dokument, budou se nové poznatky doplňovat, aby jeho obsah co nejlépe vyjadřoval motto uvedené v jeho záhlaví. Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout. Hlavní cíl našeho ŠVP je ale neměnný. Žák má získat kvalitní a kvalifikovanou péči a zároveň se má ve škole cítit bezpečně a spokojeně. Ostatní třídy pracují podle vzdělávacího programu Základní škola. 3. Jazykové vzdělávání a jeho podpora ( počet učitelů cizích jazyků ve fyzických osobách a přepočtený k v členění podle vyučovacích jazyků, odborná kvalifikace v % v členění podle vyučovacích jazyků ) Cizí jazyk se vyučuje (podle vzdělávacích programů ŠVP a ZŠ) od 3. ročníku. Vzhledem k velikosti naší školy nabízíme jeden cizí jazyk anglický jazyk. Výuku vede aprobovaná učitelka. Vzhledem k tomu, že je naše škola již několik let spojena s MŠ, začínají někteří žáci s cizím jazykem již v MŠ (hravou formou ), pokračují v zájmovém kroužku v 1. a 2. třídě. Ve 3. ročníku se pak sejdou začátečníci a pokročilí a dál pracují podle svých získaných vědomostí. 4. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost ) kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci I. stupeň 6 0 II. stupeň 0 0 Vychovatelé Věková struktura pedagogických pracovníků Všichni pedagogičtí pracovníci jsou velmi zkušení, protože většina z nich má za sebou již více než dvacetiletou praxi ve školství. Jejich věk se pohybuje od let. 2

3 6. Průměrný věk pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků je 51 let. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola odebírá řadu odborných časopisů, které ped. i neped. využívají k dalšímu sebevzdělávání. (Informatorium, Školství, Učitelské noviny, Historie, Nika, Výživa, Závislosti, Prevence, Plus 21) Pedagogové se pravidelně účastní řady kurzů, při jejichž výběru využívají především nabídky NIDV. Učím lépe rozumět světu 9 Pražskou minulostí 2 Kurz AJ pro začátečníky 2 Cesty k efektivnější výuce - práce s chybou 2 Cesty k ef. výuce činnosti, metody a formy 1 Hrátky s hudbou 1 Cesty k ef.výuce konflikty ve šk. prostředí 1 Škola a děti vystavené dom.násilí 1 Cesty k ef.výuce aktivity vedoucí k naplnění průřezových témat 1 Zdravotník zotavovacích akcí 1 Seminář pro vych. ŠD 1 8. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2009/2010 Počet zapsaných dětí je 22. Počet odkladů školní docházky na školní rok 2009/2010 Počet žádostí o odklad Hodnocení činnosti školní družiny a školního klubu Školní družina pracuje ve dvou odděleních, kde jsou děti rozděleny věkově (starší, mladší). Náplň jednotlivých oddělení je individuální, na náročnějších projektech oddělení spolupracují. Školní družina je nedílnou součástí školy, a proto se v letošním roce aktivně podílela na realizaci školního projektu Strašidelná Praha. Děti navštěvovaly jednotlivé pražské památky a své informace během výuky potom připravovaly k realizaci. Ve školní družině si připravovaly i kulisy a kostýmy. Během poledního klidu paní učitelka četla pražské pověsti a legendy. Děti pravidelně navštěvovaly 1x týdně místní knihovnu a některé návštěvy byly též zaměřeny na pražské pověsti. Školní družina se pravidelně podílí na přípravě školních čajoven a programu na školní akademii. V letošním roce otevírala ŠD již II. ročník Velikonoční výstavy a připravovala program a jednoduché občerstvení. Během roku několikrát navštívila společnost Ikea, která připravuje pro děti sezónní ekologické programy a společnost Starbucks, která připravila vánoční a velikonoční dílny. ŠD oslavila svátek čarodějnic čarodějnickým rejem. V prosinci 3

4 namalovaly děti vánoční přáníčka, kterými potěšily starší spoluobčany v DPS a v lednu vyrobily dárečky k zápisu pro budoucí prvňáčky. K tělovýchovným aktivitám využívají děti během celého roku halu, v jarních a podzimních měsících obecní hřiště a školní zahradu, kde v krásném počasí mají k ochlazení mlhoviště. Pravidelně se školní družina podílí na výzdobě školy a úpravě školních trávníků. (hrabání listí, úprava záhonků). Školní rok ukončila školní družina netradiční akcí - školní bubnování program s poslechem a jednoduchou výukou. 10. Poradenské služby školy (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodič, případně dalšími subjekty). Škola již několik let spolupracuje s PPP v Kuncově ulici v Praze 5 a se SPC při MŠ Sluníčko v Deylově ulici. Obě speciální poradny se intenzivně zajímají o již diagnostikované žáky, pomáhají řešit jednorázové problémy a poskytují odborné rady rodičům i pedagogům. Dlouhodobě spolupracujeme také se sociálním odborem v Praze 17 Řepích a řešíme problémy, které jsou v jeho kompetencích. V letošním roce 2008/2009 jsme opět získali grant na prevenci soc. pat. jevů Dělání drogy zahání a ke spolupráci jsme oslovili osvědčenou organizaci Filia, která připravuje programy s touto tematikou. Součástí Minimálního preventivního programu je cyklus besed, které vedou odborníci zaměření na práci s mládeží z řad policie ČR. Při škole působí výchovný poradce, který má pravidelné konzultační hodiny a dvakrát ročně preventivní besedu s rodiči Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity, účast školy v rozvojových programech Vzhledem k tomu, že jsme malá škola, kde se všichni máme možnost blíže poznat na různých akcích školy, je spolupráce s rodiči na příjemné úrovni. Rodiče velmi rádi navštěvují akce školy a jsou vždy ochotni pomoci s jejich přípravou. (masopust, posvícení, lampionový průvod, vánoční a velikonoční čajovny, zahradní slavnost, školní akademie) Velmi úzká spolupráce je s MČ Zličín, která některé akce zastřešuje především finančně (masopust, posvícení, akademie, zahradní slavnost.) Cílem této spolupráce je oživit staré zvyky a obyčeje a nabídnout účast nejen dětem a rodičům, ale i ostatním občanům obce. Těsná spolupráce je i s občanským sdružením Světýlko, které již několik let pracuje při škole a vzniklo z podnětu rodičů pomoci dětem handicapovaným nebo jinak sociálně oslabeným. Ve škole pracuje také Školská rada, která je vzájemným pojítkem mezi rodiči, pedagogy a zřizovatelem. Podílí se na řešení aktuálních problémů týkajících se většinou chodu školy, školní jídelny a školní družiny. Setkává se dvakrát do roka, schvaluje výroční zprávu, podílí se na schválení a úpravě rozpočtu, zajímá se problematiku výchovy a výuky ve škole, pomáhá hledat řešení při rekonstrukci budovy školy. V rámci obce spolupracuje škola s místními hasiči, myslivci, žáci pravidelně navštěvují místní knihovnu a připravují program pro starší občany v DPS. Škola navázala spolupráci s malotřídní základní školou z Nového Oldřichova. Třídy se vzájemně navštěvují, poznávají prostředí ve kterém žijí a sdělují si své dojmy a poznatky. 4

5 Škola nabízí řadu mimoškolních aktivit, jejichž náplň je velmi různorodá. Kroužky vedou jednak pedagogové, jednak lektoři z řad rodičů nebo vyškolení odborníci. (turistický, vlastivědný kroužek, šikovné ruce, dramatický kroužek, tenis, moderní tanečky, anglický jazyk, pohybové hry). 12. Účast školy v rozvojových a mezinárodních programech Žáci s rodiči a pedagogy se zapojili do programu mezinárodních organizací ADRA a UNICEF. Pedagogové se zúčastnili školení, jak přiblížit žákům život dětí v rozvojových zemí a následně zhotovili pro organizaci Unicef panenky na podporu zlepšení zdravotnických služeb v rozvojových zemích. Škola se ale vydala svou vlastní cestou a již třetím rokem finančně pomáhá státní škole Wakitaka v Ugandě. Tato spolupráce vznikla na základě návštěvy školní inspektorky z Ugandy na naší škole. Spolupráce je oboustranná, protože naše děti získávají informace o životě černošských dětí v daleké Africe. (dopisy, fotografie,) 13. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Těchto zkušeností nemáme mnoho, protože naši školu vyhledávají především rodiče s dětmi problémovými, protože se lépe v menším kolektivu mohou zařadit a realizovat. Přesto pravidelně se několik dětí hlásí na víceletá gymnazia z pátého ročníku. Pro tyto děti připravujeme prohlubovací lekce z matematiky a českého jazyka. 14. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Pro předškolní děti organizujeme přípravné šestiměsíční kurzy před vstupem do první třídy. Smyslem těchto přípravných lekcí je pomoci dětem překonat počáteční ostych, seznámit se s prostředím, se svými budoucími spolužáky a učitelkami. Rodiče tak mohou pozorovat své dítě, jak zvládá první školní krůčky, a některé problémy mohou řešit už před vstupem do první třídy. Děti si tak jednoduchou a hravou formou zmapují školní prostředí. S integrací máme bohaté zkušenosti, protože už v roce 2003 jsme integrovali chlapce s Downovým syndromem na základě výjimky udělené MHMP. V současné době máme v každé třídě integrované děti s SPU. Vzhledem k malému kolektivu mají tyto děti více možností se zviditelnit. 15. Počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí) Stát počet žáků Rusko 2 Slovensko 1 5

6 Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ Se začleněním dětí s jinou národností nebyl v minulosti nikdy problém. Děti pokud neznaly český jazyk nebyly v příslušném roce klasifikovány. Děti se ale velmi rychle učí, většinou kromě školy navštěvují školní družinu a pohybují se v přirozeném prostředí svých nových kamarádů. V případě problémů může žák vyhledat pomoc v hodinách doučování, které na škole probíhají. Doučování navštěvují žáci, kteří mají dlouhodobé problémy pravidelně, ale mohou sem zajít doplnit své znalosti žáci i jednorázově. (např. delší nepřítomnost ve škole) 16. Počet žáků s trvalým bydlištěm mimo území HMP podle krajů ázev obce (města) - kraj Počet dětí Karlštejn 1 Rudná 1 Hostivice 2 Dobříč Enviromentální výchova Do českých škol se výchova k ochraně přírody a výchova k péči o životní prostředí prosazovala již od sedmdesátých let. Ekologická výchova si klade za cíl probouzet v dětech zájem o přírodu a všechno živé. Učí používat cit i rozum a chovat se odpovědně ke světu, lidem a přírodě. Velmi důležitá je vlastní zkušenost a prožitek. Cílem environmentální výchovy je vzdělání, jež se vztahuje k životnímu prostředí. Tedy soubor poznatků, dovedností i vyznávaných hodnot. Konkrétně v dubnu 2009 se naše základní škola zapojila do výtvarné soutěže Máme rádi přírodu, kterou vyhlásilo Hnutí Brontosaurus. Žáci prvních až třetích tříd soutěžili s pracemi koláž a malba, žáci čtvrtých a pátých ročníků si mohli vybrat mezi malbou a povídkou. Následně jsme se spojili s Centrem ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou, které nabízí denní výukové programy pro MŠ a ZŠ. Přímo v prostorách Ekocentra Kavyl absolvovala program Košíkářství čtvrtá a pátá třída. Proběhla zde ukázka materiálů používaných v tradičním českém košíkářství a různých druhů výrobků s ukázkou jejich pletení. Děti vytvořily jednoduché košíčky z proutků a pedigu. Potom se zúčastnily lekce Hrátky se zvířátky. Během programu se děti zábavnou formou seznámily s nejběžnějšími domácími zvířaty, s prostředím, ve kterém žijí, a jejich potřebami. Účastníci měli možnost přímého kontaktu se zvířaty, mohli si zvířata hladit a krmit. Program určený první a druhé třídě se uskutečnil v jídelně naší školy, neboť to bylo Bylinkové čarování v zahradě i v kuchyni. Proběhlo představení známých i méně známých druhů léčivých a aromatických rostlin a koření. Děti byly seznámeny s používáním bylinek v historii i v současnosti. Proběhla 6

7 ochutnávka bylinkových čajů s medem: lipový, meduňkový, mátový, kopřivový. Některé čaje chutnaly více, jiné méně. Třetí třída si na výrobu ručního papíru dojela opět do Svatého Jana pod Skalou. Tento program se jmenoval Skřítek Recykláček. Tento je maskotem ekologického zacházení a života, který je šetrný k přírodě bez zbytečných odpadků a bez plýtvání. Další lekce, kterými prošly děti manipulativně, bylo barvířství a provaznictví. Byla předvedena ukázka textilií barvených tradičními postupy jako je modrotisk, batikování, malování na hedvábí. Žáci se naučili jednoduchému způsobu barvení textilií. Následovala ukázka různých druhů provazů, provázků, tkanic, prýmků. Účastníci se naučili jednoduchým způsobem zaplést šňůrku, či provázek. Seminář byl prokládán pohybovými aktivitami, které byly inspirované tímto tématem. Veškeré poznávání bylo vedeno hravou formou, tvořivým přístupem i vlastními nápady a fantazií dětí. Děti byly těmito činnostmi zaujaty a prováděly je většinou s nadšením. Již několik let slavíme pravidelně Den stromů a Den Země. Letos si každá třída vybrala zajímavou pražskou lokalitu, tu zmapovala a informovala ostatní ve školním časopisu Tahák. Také jsme v tento den oslavili narozeniny javoru, který jsme před dvěma lety vysadili na naší školní zahradě. Den Země jsme letos oslavily všechny třídy na škole v přírodě, a každý opět zmapoval místo pobytu a následně informoval ve školním časopisu. Do školy v přírodě vyjíždíme pravidelně a právě tady se v praxi nejlépe děti seznamují s přírodou a vštěpují si chování k ní. 18. Multikulturní výchova Naše škole je otevřená všem dětem, to je i v podtext našeho školního vzdělávacího programu (Škola pro všechny). V dnešní době otevřeného světa je nutné, aby právě nová generace byla tolerantní, naučila se přijímat jiné, ctila jejich zvyky a obyčeje. Lidé vyjíždějí nejen za poznáním, ale hledají i nové pracovní příležitosti a to vyžaduje vstřícné, tolerantní chování a jednání. Proto se škola zapojila do mezinárodních programů organizací ADRA a UNICEF. Naše škola se nachází v prostředí, kde probíhá rozsáhlá výstavba a tak se sem stěhují lidé z nejrůznějších koutů nejen naší republiky. To v praxi přináší sestěhování lidí s různými kulturními návyky. V lednu v Den památky obětí holocaustu proběhla (již po čtvrté) beseda (vhodnou formou dětem ), proč se tento den vzpomíná a jak ovlivnil světové dějiny. 19. Prevence sociálně patologických jevů Prevence soc. pat. jevů je obsahem Minimálního preventivního programu, který rámcově stanovíme na školní rok a průběžně během roku doplňujeme. Součástí tohoto programu jsou besedy s odborníky zaměřené na jednotlivé dílčí problémy (protidrogová prevence, šikana, dětská kriminalita), seznamování se s odbornou literaturou a sledování naučných filmů. Tyto besedy jsou zaměřeny především na děti, ale také na jejich rodiče. Své znalosti si doplňují i pedagogové a to četbou odborné literatury a účastí na školeních. 20. Výchova k udržitelnému rozvoji 7

8 I když jsme pouze škola s prvním stupněm naše výchovně vzdělávací cíle jsou vysoké a odpovídají svou kvalitou plně organizované škole. Naopak předností naší školy je minimalizování nežádoucích sociálně patologických jevů ve společnosti. (šikana, kouření, dětská kriminalita, apod. ) Je to tím, že škola není anonymní, všichni se znají a případné problémy se dají lépe a rychleji řešit. I v budoucnu bychom chtěli považovat toto téma za prioritní a věnovat mu ve výchovně vzdělávacím procesu hodně prostoru. 21. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) Škola pracuje každý rok na celoročním projektu, který je vždy věnován jinému tématu (zdraví, ekologie, historie, domov). V letošním roce nesl celoroční projekt název Strašidelná Praha a jeho cílem bylo seznámit se s historií Prahy formou pražských pověstí a legend. Každá třída si zvolila část Prahy, kterou během roku systematicky studovala, a své výsledky potom prezentovala ostatním. Děti tak mohly nenásilnou a hravou formou získat množství informací a realizovat průřezová témata ze ŠVP. V Praze dne: Ředitel základní školy Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne.. a zaslána zřizovateli Městské části Praha Zličín dne. 8

Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012

Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012 Výroční zpráva základní školy za období 2011/2012 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, edašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz e-mail:zsamszlicin@seznam.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013

Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 Výroční zpráva základní školy za období 2012/2013 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz e-mail:zsamszlicin@seznam.cz

Více

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014

Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 Výroční zpráva základní školy za období 2013/2014 1.Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328 Adresa školy : Nedašovská 328, Praha 5 Zličín, 155 21 Přístupové údaje: www.zsamszlicin.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz www.havlicak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2010 2011 V Praze dne: 17. 9.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2010/2011. Praha září 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2010/2011 Praha září 2011 K tisku výroční zprávy byl použit recyklovaný papír. 1 V Praze dne 30.9.2011 Mgr. Ilona Šťastná ředitelka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2012 2013 Č. j.: 885/2013 V Praze dne 12. října 2013 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV II PŘI PEDF UK V REMÍZKU 7/919 PRAHA 5 - HLUBOČEPY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PRAHA ZÁŘÍ 2014 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část 1. správní obvod: Praha 5 2. zřizovatel:

Více

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2009/2010 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2011/2012 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy

1. Přesný název školy. 2. Charakteristika školy 1 1. Přesný název školy Základní škola waldorfská, Praha 5 Jinonice, Butovická 228/9 Datum vydání posledního rozhodnutí: 15.5.2006 Zřizovatel Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5 Smíchov, náměstí 14.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39

ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 ZŠ PRAHA 5 KOŠÍŘE, PLZEŇSKÁ 117/39 Mgr. Irena Prokopová Ředitelka ZŠ Mgr. Magda Fuksíková Zástupkyně ředitelky 1 Osnova pro výroční zprávu základní školy za školní rok 2009/2010 1. Přesný název školy Základní

Více