V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, JIMRAMOV Identifikátor školy: IZO: Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008/2009 Schváleno v pedagogické radě dne 25. srpna 2009 Schváleno školskou radou dne 14. října 2009 Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

2 Obsah I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Personální zabezpečení činnosti školy 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazování dětí 5. Údaje o výsledcích práce školy 6. Údaje o výsledcích ČŠI, provedené kontroly ve škole 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Projekty školy financované z cizích zdrojů 9. Zpráva o činnosti mateřské školy 10. Zpráva o informacích II. Výroční zpráva o hospodaření v roce 2008 III. Přílohy

3 I. 1. Charakteristika školy Základní škola Jimramov je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky IZO Poskytuje základní vzdělání a výchovu dětem z Jimramova a okolních obcí, má poměrně velkou spádovou oblast. K 1. lednu 2001 byla zřízena Základní škola Jimramov jako příspěvková organizace, jejíž součástí se vedle školní družiny a školní jídelny stala rovněž mateřská škola. ZŠ a MŠ spolu velmi dobře spolupracují a veškeré změny jsou realizovány tak, aby je mohly využívat obě součásti. Od 1. ročníku navštěvují školu žáci z Jimramova, Ubušína, Trhonic, Sedlišť, Borovnice, Lačnova, Nového Jimramova, Javorka, Jimramovských Pasek, Jimramovských Pavlovic, Strachujova. V několika případech navštěvují I. stupeň i žáci z obcí, v nichž je zřízena malotřídní škola. Do 6. ročníku přicházejí žáci z Unčína, Dalečína, Věcova, Roženeckých Pasek a Míchova. Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu 199 žáků v 10 třídách, 40 dětí navštěvovalo MŠ a 56 dětí bylo zařazeno do dvou oddělení školní družiny. V 1., 2., 6. a 7. ročníku se vyučovalo podle ŠVP, který vypracovali pedagogové naší školy. V ročníku a v ročníku se dokončovalo vzdělávání podle vzdělávacího programu Základní škola. Mateřská škola pracovala podle nového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola je umístěna ve 4 budovách, které jsou vzájemně propojeny, v pěkném a klidném prostředí. V červnu 2003 byla zkolaudována nová tělocvična a na podzim 2003 bylo dokončeno venkovní hřiště, čímž se výrazně zlepšily možnosti pro výuku TV i pro rozvoj zájmové činnosti. Začátkem školního roku 2005/2006 byla uvedena do provozu nová multimediální pracovna, pořízená z fondu SROP pro oblast Jimramovska, kterou vedle veřejnosti mohou rovněž využívat žáci naší školy k výuce i k zájmové činnosti. V hlavní budově z roku 1910 jsou třídy I. stupně, sborovna, ředitelna, cvičná kuchyně (rovněž po rekonstrukci), žákovská knihovna, kabinet ročníku a kancelář účetní. V přízemí je pobočka ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, kde se vyučuje hra na flétnu a klavír a hudební nauka. V prvním poschodí je pěkný sál, který je využíván ke shromažďování žáků, k výuce hudební výchovy, činnosti zájmových kroužků, k pořádání různých kulturních akcí pro školu a veřejnost. Od října 1996 je v 1. patře umístěna mateřská škola. O prázdninách 2003 byly prostory MŠ upraveny tak, aby vyhovovaly novým hygienickým normám a zvýšenému zájmu rodičů umístit děti do naší mateřské školy. Rovněž bylo požádáno o změnu zařazení v síti škol. Současná mateřská škola má kapacitu 50 žáků. V roce 2003 a 2005 byly provedeny rozsáhlé opravy budovy I. stupně rekonstrukce hygienického zařízení, rozvody vody do tříd, vybudování šaten pro I. stupeň z bývalé nevyhovující tělocvičny, nová elektroinstalace a rozvod internetu, výměna topení, výměna školního rozhlasu a telefonní ústředny, oprava střechy a fasády, vybudování nové cvičné kuchyně. Druhá budova byla postavena v roce Jsou v ní umístěny třídy II. stupně, pracovna F a Ch, přírodopisu, ručních prací a výtvarné výchovy, dále kabinety jazyků, matematiky, chemie, fyziky, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu, výtvarné výchovy, šatny pro II. stupeň. V přízemí se nachází kabinet výchovné poradkyně a čtvrtým rokem zde

4 funguje keramická dílna pro žáky i pro veřejnost. V roce 2005 zde byly ve všech třídách a učebnách opraveny podlahy, byla provedena rekonstrukce pracovny Ch a F výměna vody, elektřiny a zavedení plynu do jednotlivých žákovských pracovišť, výměna nábytku, zavedení internetu do tříd a kabinetů. V nevyužitém atriu mezi oběma školními budovami byla vybudována již zmíněná multimediální pracovna. Třetí budova, ve které je školní družina, školní jídelna a kotelna, byla uvedena do provozu v roce Ve čtvrté budově je umístěna již zmíněná tělocvična s posilovnou a odpovídajícím sociálním zařízením. Ve školním roce 2001/2002 byla realizována úprava části školní zahrady, provedeny částečné terénní úpravy a vybudováno nové pařeniště. Dříve málo využívaný prostor zahrady byl nově osázen okrasnými dřevinami a byla na něm vybudována učebna v přírodě, která je využívána nejen pro praktické činnosti, ale i pro výuku dalších předmětů obou stupňů škol. Část zahrady je vyčleněna pro mateřskou školu. Uvedené úpravy byly provedeny s minimálními náklady díky pochopení některých sponzorů, za pomoci některých učitelů a žáků. Prostor před školou získal nové využití a současně se zlepšil vzhled zahrady. Ve školním roce 2005/2006 byla také opravena podpěrná zeď a dokončeno oplocení areálu, vybudováno parkoviště při příjezdové cestě ke škole a prováděny další terénní úpravy kolem školy. Škola má zavedený internet, který je využíván při výuce, pro přípravu učitelů i pro zájmovou činnost žáků Všechny provedené úpravy v posledních letech a rekonstrukce budov výrazně zlepšily možnosti školy pro výchovně-vzdělávací proces, ale i pro využití dětí i široké veřejnosti z okolí v době mimo vyučování. Úpravy jsou realizovány tak, aby byly maximálně využity všechny prostory školy. Jejich dokončením získaly děti z Jimramova a okolních obcí velmi dobré zázemí pro připravované změny ve výuce i pro volnočasové aktivity, které odpovídají současným potřebám školství. Zřizovatel školy: Zřizovatelem školy je Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39, Jimramov, telefon , Školská rada: Školská rada byla zvolena , její působnosti jsou vytyčeny 168 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání. Rada je šestičlenná, v tomto školním roce v ní pracují tito členové: zřizovatele zastupují starosta Pavel Kalášek, paní Dagmar Kašová, zákonné zástupce žáků Ing. Josef Kozáček, Mgr. Hana Buršíková, pedagogické pracovníky Mgr. Ludmila Teplá, Mgr. Sylva Totušková. Předsedou školské rady je Ing. Kozáček, místopředsedou Mgr. Teplá.

5 I. 2. Přehled učebních plánů Ve školní roce 2008/2009 se vyučovalo v 1., 2., 6. a 7. ročníku podle vlastního ŠVP ZV Vědět je in, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2 (viz příloha). Výuka cizího jazyka probíhá od 3. ročníku, vyučuje se AJ a v 9. ročníku dobíhá výuka NJ. Jako 2. jazyk si v 7. ročníku žáci z nabídky vybrali ruský jazyk. Výuka jazyků probíhala rovněž v kroužcích: 2 skupiny AJ 1 skupina NJ. Učební plán byl doplněn systémem volitelných předmětů: - v 6. ročníku: výtvarné aktivity, cvičení z informatiky - v 7. ročníku: ruský jazyk, pracovní výchova a základy administrativy - v 8. ročníku: chemicko-přírodovědný seminář, literárnědramatický seminář, konverzace v AJ - v 9. ročníku: cvičení z ČJ, cvičení z M, konverzace v AJ/NJ. Jako nepovinný předmět byly zavedeny 2 skupiny evangelického a 2 skupiny katolického náboženství. Práce na počítači byla umožněna všem zájemcům ročníku a podle možností také žákům I. stupně díky multimediální učebně, kde je 24 pracovišť. Žáci i pedagogové mají k dispozici celodenní připojení k internetu. Žáci mohli dvakrát týdně využívat multimediální učebnu jako informační centrum, kde si mohli zpracovávat referáty, vyhledávat potřebné informace k doplnění výuky apod. Ačkoliv máme ve škole kvalifikované paní učitelky v oboru speciální pedagogiky, tak skončila logopedická péče, protože zdravotní pojišťovny přestaly proplácet tuto činnost klinickým logopedům, kteří byli garanty této péče ve školách. Bez jejich dohledu nesmí pedagogové s dětmi pracovat, takže si rodiče tuto službu musí zajistit sami u klinických logopedů ve speciálních pracovištích. Velká péče byla věnována integrovaným žákům, kterých bylo 6 a dále ještě 10 žáků s diagnózou nebo příznaky DL, DG, DO, DK. S dětmi se pracovalo podle individuálních učebních plánů ve vyučování i v hodinách navíc. Všem integrovaným žákům se pravidelně věnovaly 4 učitelky s kvalifikací pro práci s dětmi se SPUCH. Jako disponibilní hodina byl v 8. ročníku zvýšen počet hodin M ze 4 na 5 hodin a byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět, v 9. ročníku byla zavedena konverzace v cizím jazyce jako volitelný předmět.

6 . 3. Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor školy aprobace praxe Ředitelka školy: Mgr. Věra Křížová (ČJ, D) 24 Zástupkyně ředitele: Mgr. Svatava Hejtmánková (Ped., RJ) 22 Výchovná poradkyně: Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) 24 Vyučující ročníku 1. třída Mgr. Hana Buršíková (1. st., SpP) třída Mgr. Libuše Kutalová (1. st.) třída Mgr. Sylva Totušková (1. st.) třída Mgr. Jaroslava Bartošová (1. st.) 2 5. třída Mgr. Petr Teplý (1. st.) 2 Vyučující ročníku 6. třída Mgr. Dana Hanělová (RJ, D) třída Mgr. Ludmila Teplá (TV,Př) třída Mgr. Miloslava Stará (M, SpP) 3 9. A Mgr. Alena Málková (Př, Ch) B Mgr. Michal Budig (etika, nábož.) 7 Bez třídnictví Mgr. Miloslav Procházka (M, F) 31 Bc. Šárka Sýkorová (ČJ) 2 Školní družina Milada Vojtová (vych.) 29 Jarmila Chalupníková (vych.) 2 Vyučující náboženství Mgr. Jakub Holík (kat. farář) Mgr. Tomáš Jirků (ev. farář) Mgr. Antonín Bradáč (etika, nábož.) Ekonomka Ing. Alena Štěrbová Ve vedení školy pracovali: Věra Křížová, ředitelka školy; Svatava Hejtmánková, zástupkyně ředitele; Dana Hanělová, výchovná poradkyně; Jarmila Junová, vedoucí učitelka MŠ; Libuše Kutalová, učitelka I. stupně. Celkový počet pedagogických pracovníků byl 14, z toho kvalifikovaných 14, aprobovaně bylo vyučováno 70,487 % hodin.

7 Školní rok Aprobovaná výuka(v %) Neaprobovaná výuka (v %) Nekvalifikovaní učitelé 2000/ ,5 21, / ,0 20, / ,5 22, / ,0 33, / ,0 26, / ,4 23, / ,5 32, / ,3 31, / ,5 29,5 0 V posledních letech se zhoršily možnosti pro zavádění nepovinných předmětů (nové metodiky pro tvorbu rozpočtu). Situace bude trochu lepší po zavedení ŠVP. Proto jsme se snažili nabídnout dětem co nejširší možnost zapojení do zájmových kroužků. V této oblasti byla nabídka mimořádná. Ve škole pracovalo 26 kroužků, z toho 22 kroužků vedli učitelé. Změny v pedagogickém sboru Ve školním roce 2008/2009 pracovalo v ZŠ 14 pedagogických pracovníků, 12 z nich má pracovní smlouvu na dobu neurčitou, 2 pracovníci zastupují mateřskou dovolenou v 5. třídě nastoupil jako třídní učitel Mgr. Petr Teplý. Provozní pracovníci školy Školník: Josef Ehrenberger (úv. 1) Uklizečky: Ivana Dvořáková (úv. 1) Marie Ehrenbergerová (úv. 1) Ilona Moravcová (úv. 1) Drahomíra Koudelová (úv. 0,5) Topič: Josef Ehrenberger (6 hodin týdně v zimním období, 3 hodiny týdně v letním období) Pracovnice školní jídelny Vedoucí: Marie Pečínková Vedoucí kuchařka: Božena Podsedníková Kuchařky: Dana Břeňová Alena Mašíková Dana Novotná

8 I. 4. Údaje o přijímacím řízení, zařazení dětí Přijímací řízení vycházejících žáků v roce 2008/2009 Z 9. tříd vyšlo 40 žáků (18 chlapců, 22 dívek). Na maturitní obory bylo přijato 28 žáků (9 chlapců, 19 dívek). Na učební obor 12 žáků (9 chlapců, 3 dívky). Z 5. třídy odcházejí 3 žáci na víceleté gymnázium do Poličky (2 chlapci, 1 dívka) Studijní obor Celkem Chlapců Dívek Město Gymnázium všeob.gymn Nové Město na Moravě Gymnázium všeob.gymn Polička Cyrilometod. gymnázium Brno vých. a human. činnost VOŠ a SPŠ elektrotechnika Žďár nad Sázavou Střední hotelová škola a OA Velké Meziříčí hotelnictví SZŠ a VOŠ zdrav. lyceum Žďár nad Sázavou SOŠ ochrany osob a majetku Brno ochrana osob a majetku Obchodní akademie Brno OA a VŠE obchodní Svitavy akademie SŠ umění a designu užitá Brno malba ISŠ inform. technologie, Brno mechanik elektronik SPgŠ pedagogické lyceum Litomyšl Církevní SZŠ zdravotnický Brno asistent Česká zemědělská akademie Humpolec chovatelství (kynologie) Manažerská akademie Jihlava veřejnosprávní činn. ŠECR ekonom. lyceum Žďár nad Sázavou Střední zahradnická škola - zahradnictví Střední škola technická mechanik silnoproud. zař., mechanik seřizovač, obráběč Litomyšl Žďár nad Sázavou

9 SOŠ a SOU A. Citroena klempíř SOŠ zemědělsko-technická agropodnik., management cestov. ruchu, zámečník, opravář zeměd. strojů SOŠ Masarykova škola práce - truhlář SŠ gastonom. A. Kolpinga - kuchař - číšník SOU obchodní a SOŠ -kadeřnice SOŠ instalatér, mechanik opravář, truhlář SOŠ a SOU ekonomika a podnikání, kuchař - číšník Boskovice Bystřice nad Pern Letovice Žďár nad Sázavou Polička Nové Město na Moravě Polička Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 Bylo zapsáno 15 dětí, z toho jsou 2 odklady školní docházky. Zařazení dětí do školní družiny ve školním roce 2008/2009 Bylo zařazeno 56 dětí ročníku, bez problémů.

10 I. 5. Údaje o výsledcích práce školy Počet tříd: stupeň 5 2. stupeň 5 Počet žáků: na začátku školního roku 199 na konci školního roku stupeň stupeň 112 Oddělení školní družiny: 2 Hodnocení prospěchu na konci školního roku 2008/2009 Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 66 75,86 % z toho samé jedničky 38 57,57 % prospělo 21 24,14% neprospělo ročník prospělo s vyznamenáním 29 25,89 % z toho samé jedničky 2 6,89 % prospělo 83 74,11 % neprospělo 0 Celkem prospělo s vyznamenáním 95 47,74 % z toho samé jedničky 40 42,10 % prospělo ,26 % neprospělo 0

11 Hodnocení chování žáků na konci školního roku 2008/2009 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 3 DTU 4 DŘŠ 2 Pochvala 22 V ročníku udělena tato výchovná opatření: NTU 3 DTU 3 DŘŠ 7 2. stupeň z chování 1 3. stupeň z chování 1 Pochvala 24 Celkem v ročníku: NTU 6 3,01 % DTU 7 3,52 % DŘŠ 9 4,52 % 2. stupeň z chování 1 0,50 % 3. stupeň z chování 1 0,50 % Pochvala 46 23,11 % Zameškané hodiny: 1. pololetí: omluveno průměr na žáka 34,4 neomluveno 0 2. pololetí: omluveno průměr na žáka 50,7 neomluveno 0 Přehled akcí v průběhu školního roku PROJEKTY 63 Naše městečko prvouka 3. tř. Velikonoce 1., 2., 6. tř. Večerníček 1. tř. Zdravé zuby 1. stupeň Požární ochrana očima dětí 1. a 2. stupeň VV, ČJ Zdobení stromečků pro zvířátka 1. stupeň a ŠD Kamínkový den 2. tř. Ekohrátky 1. st. Svatý Martin 2. tř. Den bez cigaret lepší si hrát než kouřit tř. Čertovské dopoledne 1. st. Vánoce v MŠ 1. tř. Karneval 1. tř. Máme rádi zvířata 1. tř. Duhové brýle 1. tř.

12 Koukněte se za vrátka, čekají tam zvířátka Učíme se společně Vesmír Easter Žížalí farma Se zvířátky do Evropy Žirafa Vodník Učíme se společně Zvířata Halloween Pečení perníků Masopustní koblihy Velikonoční pečivo Učíme se rusky Savci biomů světa Česká věda, technika a kultura ve 2. pol. 19. st. Den vody Rozpočet rodiny Poznáváme kraje ČR Velikonoce a osová souměrnost Tělesa kolem nás Matematika trochu jinak Historie Země Les Krajina a půda Globální krize Ochrana přírody Krása podzemí Minerální prameny a lázně Invazní druhy rostlin a živočichů Sportovní Evropa Toulky českou přírodou Savci Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Ptáci Ryby Významné osobnosti 20. st. Hvězda pro Poličku Schulzeitschrift Zeměználek Jak si představuji svou budoucnost Moje noviny Malování na kamínky Beruf Slušné chování Animovaný film Jede, jede mašinka Anim. film Hoří horní heršpická hospoda 3. tř. 1. st. 3. tř. 1., 3., 4. tř. 2. tř. 1. tř. 1. tř. 3. třída 4. tř. 3., 4. tř. 4. tř. 4. tř. 7. tř. Př, Z 8. tř. D 8. tř. 7. tř. M 6. tř. Z 8. tř. M 6. tř. M 6. tř. 2. stupeň 9. A/B 8. tř. 9. A/B OV, Z 9. A/B Z, Př 9. A/B 9. A 9. B 8. tř. Z 7. tř. Z 8. tř. 8. tř. Př, Ch 9. A/B 7. tř. 7. tř. D 9. A/B VV 2. st. KNJ 9. tř. 2. st. ČJ 9. A/B ČJ 9. A/B ŠD KNJ 9. tř. VO 7. tř. 5. tř. 5. tř.

13 BESEDY S PŘEDNÁŠKOU 6 O Austrálii s p. uč. Starou (7. tř.) O AIDS s HIV pozitivním (9.A), (9.B) Ochrana životního prostředí 6.4. (8. a 9. tř.) Obojživelníci 6.4. (6. a 7. tř.) Tajemství lesa 7.4. (1. st.) Africké rytmy květen (9. A/B) KINO A DIVADLO - 7 Broučci (Polárka Brno) (MŠ a 1. stupeň) Slovácko sa súdí Maryša (Polárka Brno) (2. st.) kino Sněhulák versus Santa Claus (IMAX) (6., 8. tř.) kino Peklo s princeznou 12.3.(1. st.) Dobrodružství malého Vikinga (Polárka Brno) 5.5. (1. st.) Marťanská kronika (Polárka Brno) (2. stupeň) VÝCHOVNÝ KONCERT - 2 Hrajeme si s pohádkou Muzikály, jak je znáte a neznáte 5.3. (1. st.) 5.3. (2. st.) VÝSTAVY 4 Výstava výtvarných prací a keramiky Vánoční při ÚM Jimramov Vánoční jarmark Prodejní výstava ručních prací a keramiky (Bílek) červen EXKURZE 22 Úřad městyse Sprint Galerie Nové Město na Moravě ČOV a ekocentrum Bukáčkův kout Horácké muzeum a Galerie Nové Město n. Mor. Policie ČR a HZS Bystřice nad Pernštejnem Úřad městyse Festival vzdělávání Žďár nad Sázavou Truhlárna Profistyl Pošta Jimramov Vánoční Praha Geologická vycházka k Vápence ČOV Jimramov Úřad práce Žďár nad Sázavou CHKO Žďárské vrchy Úpravna vody Vír Výrobna plastů Dalečín Flora Olomouc (9.A) (9.A) (6. tř.) (4. tř.) (9.A/B) říjen (7. tř.) (3. tř.) (9.A) (3. tř.) (3. tř.) (6., 8. tř.) 14., (9.A/B) (9.A/B) (8. tř.) (7. tř.) (9.A) (9.A) (9.A/B)

14 Karel IV. na Kunětické hoře Galerie Nové Město na Moravě Záchranka Nové Město na Moravě Dopravní hřiště ŠKOLNÍ VÝLETY 6 Vyškov Žďársko Jižní Čechy Křižanovsko Beskydy Mladočov, Litomyšl (6. a 7. tř.) (1. 3. tř.) červen (dopravní kroužek) červen (dopravní kroužek) (1. st.) (7. tř.) (9.A) (8. tř.) (9.B) (6. tř.) ÚČAST V OLYMPIÁDÁCH A SOUTĚŽÍCH Název Kategorie Školní kolo Okresní kolo Pythagoriáda 6. tříd 15 žáků 7. tříd 19 žáků Klokan tř. 156 žáků v kategorii Cvrček 1 žákyně absolutní vítěz Biologická olympiáda kat. D 5 žáků kat. C 23 žáků Olympiáda v ČJ I. kat. 26 žáků 1 žák (8. m.) Dějepisná olympiáda 14 žáků 2 žákyně (17., 23. m.) Olympiáda v AJ II A 1 žákyně 1 žákyně (13. m.) Zeměpisná olympiáda kat. A 10 žáků kat. B 8 žáků 1 žák (15. m.) kat. C 17 žáků Chemická olympiáda 4 žáci 1 žák (11. m.) Požární ochrana očima dětí - výtvarná 33 žáci 8 prací - literární 27 žáků 9 prací II. kat. 2., 3. m. III. kat. 3. m. výtvarná kat. 3. m. Školní kola soutěží Recitační soutěž Turnaje ve vybíjené, fotbalu, florbalu, házené a přehazované, člověče nezlob se, stolním fotbalu, dopravní výchově Zeměználek, V kvíz (o kraji Vysočina), zeměpisný A Z kvíz, Eurorebus, matiáda

15 Výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, Jak jsem potkal vodu, Máme rádi přírodu DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Plavání žáků 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy Práce s internetem pro zájemce Kurz 1. pomoci pro žáky 8. třídy Centrum prevence Nadosah Bystřice nad Pern. cyklus besed a přednášek pro žáky 2. st. AKCE PRO VEŘEJNOST Kurzy keramiky celoročně Kurzy práce s počítačem a internetem celoročně Vítání občánků Vánoční dílničky Vánoční besídka a výroba přání pro seniory Den otevřených dveří,vánoční jarmark a vánoční kavárna Karneval Jarní tvořivé dílničky Besídka k Svátku matek 6.5. Školní akademie Pomoc OÚ při úpravách a úklidech veřejného prostranství Sběr odpadových surovin 2x ročně DALŠÍ AKCE ŠKOLY Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku Lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. ročníku , Nocování ve škole pro sedmáky Čistá Vysočina Škola čar a kouzel Olympijský den: stupeň a ZŠ Dalečín, Unčín, Věcov stupeň Den Země - soutěže, čistění studánky, úklidy veřejných prostranství, sázení stromků, ekologická olympiáda žáků 2. stupně Květinový den Liga proti rakovině, prodej kvítků měsíčku zahradního Fond Sidus sbírka na pomoc dětem s onkologickým onemocněním 1 000,- Kč Sběr odpadových surovin odevzdáno kg odpadového papíru Sběr PET víček odevzdáno 478 kg Sběr léčivých bylin list břízy 98,20 kg - nať kopřivy 79,00 kg - květ hluchavky 1,70 kg - list pampelišky 13,00 kg

16 Plnění celoročního plánu školy Hlavní úkoly celoročního plánu byly průběžně plněny. V oblasti výchovně vzdělávacího procesu se pedagogičtí pracovníci zaměřili na realizaci ŠVP v 1., 2., 6. a 7. ročníku. V této souvislosti věnovali učitelé větší pozornost uplatňování nových forem práce ve výuce, o čemž svědčí řada realizovaných projektů. Pro příští školní rok se dolaďuje ŠVP pro 3. a 8. ročník. Při své práci pedagogičtí pracovníci důsledně uplatňovali platné metodické pokyny, patřičnou pozornost věnovali dětem se SPUCH. Zvýšená pozornost byla věnována žákům 1. a 6. ročníku, kde se teprve formuje třídní kolektiv. Do výuky byl v průběhu celého školního roku zařazován program environmentální výchovy, která je velmi důležitou složkou výchovy mladé generace. Škola je členem Klubu ekologické výchovy (KEV) a MRKEV (metodika a realizace ekologické výchovy), spolupracuje s organizacemi zabývajícími se ochranou přírody a životního prostředí. Ke Dni Země bylo připraveno několik akcí žáci se zaměřili především na úklidy travnatých ploch v okolí školy, ale i na veřejných prostranstvích (autobusové zastávky, park Bludník, přístupové cesty ke škole apod.), žáci 1. stupně čistili studánku v Hoře, soutěžili a kreslili na dané téma. Pro žáky 2. stupně připravili pedagogové už 2. ročník celodenní ekologické olympiády. Družstva žáků složená ze zástupců všech ročníků na pěti stanovištích plnila různé úkoly. Ve škole byla tři praktická stanoviště, výroba květin z PET lahví, zdravá výživa a poznávání mechů. Dle hodnocení žáků i učitelů se tato akce velmi zdařila a na závěr byla tři vítězná družstva odměněna pěknými cenami a ostatní účastníci pomazánkami a saláty připravenými v praktické dílničce zdravé výživ. Rozhodně budeme podobnou akci opakovat i v příštím školním roce. Škola dvakrát ročně zajišťovala pro zřizovatele sběr papíru. Také zůstává stále úkol využít solární demonstrační zařízení při výuce. Úkoly výchovného poradenství byly splněny. Výchovná poradkyně se ve své práci snažila důsledně uplatňovat platné metodické pokyny, pozornost byla věnována žákům integrovaným, diagnostikovaným, ze slabších sociálních rodin, ale i žákům talentovaným. Výchovná poradkyně i třídní učitelé realizovali při své práci úkoly plánu výchovy k volbě povolání. Do budoucna je třeba zajistit kvalifikaci výchovné poradkyně. Metodička prevence sjednocovala činnost učitelů v oblasti prevence šikany, návykových látek, rasismu apod. podle Minimálního preventivního programu. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s centrem prevence Nadosah z Bystřice nad Pernštejnem, které zajistilo a realizovalo ve všech třídách 2. stupně program Poznej sám sebe a provedlo sociometrii tříd. Plnění úkolů obou plánů je přílohou výroční zprávy. Úkoly stanovené pro oblast rodiče a škola byly rovněž splněny. Na začátku školního roku byl vydán pro rodiče informační bulletin. Byly uspořádány zahajovací schůzky rodičů v jednotlivých třídách, v průběhu školního roku byly zajištěny konzultační dny pro rodiče a Den otevřených dveří. Rodiče i veřejnost byli pravidelně informováni o veškerém dění ve škole, o soutěžích, kulturních akcích na webových stránkách školy nebo prostřednictvím informačních bulletinů, které dostávali zákonní zástupci při konzultačních dnech. Důraz byl kladen na včasné informování zákonných zástupců o chování a prospěchu žáků. Rodiče se mohli kdykoliv obrátit se svými dotazy na výchovnou poradkyni, na ředitelství školy i na jednotlivé pedagogy a domluvit si schůzku nebo mohli přijít řešit problémy týkající se vzdělávání jejich dětí ve stanovených konzultačních hodinách jednotlivých pedagogů, jejichž termíny obdrželi na začátku školního roku. Pokračovala velmi dobrá spolupráce mezi školou a obcí. Žáci školy pečovali o zeleň v městečku, podíleli se na úklidu veřejných prostranství. Škola pořádala řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Pravidelně pro Městys Jimramov zajišťuje sběr starého papíru. Veřejnost je o dění ve škole pravidelně informována na stránkách Jimramovského zpravodaje.

17 V průběhu školního roku pokračovala spolupráce se spádovými školami na společných kulturních akcích a na 10. ročníku Jimramovské olympiády. Úkoly pro příští období Úkoly pro příští období budou rozpracovány v celoročním plánu práce. Patří k nim především: dotváření vlastního ŠVP pro další ročníky (4. a 9.) vzdělávání zástupkyně ředitelky v oblasti školského managementu vzdělávání učitelů cizích jazyků metodické kurzy zaměřit pozornost na absenci žáků zaměřit se na chování a kázeň žáků ve vyučování i o přestávkách větší pozornost věnovat talentovaným žákům, jejich zapojení do soutěží a olympiád věnovat zvýšenou pozornost volnočasovým sportovním a jazykovým aktivitám žáků umožnit vzájemné hospitace učitelů pokračovat v rekonstrukci školních budov (kuchyně s jídelnou, okna, zateplení, elektroinstalace v budově druhého stupně) a dovybavení (např. interaktivní tabule, šatní skříňky pro žáky 2. stupně, jazyková laboratoř ) připravovat se na 100. výročí otevření budovy měšťanské školy v roce 2010.

18 6. Údaje o výsledcích ČŠI, o provedených kontrolách V letošním školním roce nenavštívila naši školu ČŠI. Dne 6. listopadu 2008 byla Okresní správou sociálního zabezpečení Ve Žďáru nad Sázavou provedena kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění. Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření. 17. dubna 2009 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola Státního zdravotního dozoru dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění: 1. kontrola pracovišť s evidovanými pracemi kategorie 2 břemena kategorie 2; 2. kontrola plnění povinností zaměstnavatele, 82 písm. o) cit. zákona zajištění závodní preventivní péče. Bylo konstatováno, že je zpracována kategorizace prací. Všichni zaměstnanci školy spadají do kategorie 2. V oblasti závodní preventivní péče je uzavřena smlouva s MUDr. Jelínkovou a provádějí se vstupní, výstupní a periodické lékařské prohlídky. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. 24. června 2009 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina kontrola ve školní jídelně. Kontrola konstatovala, že nedostatky zjištěné předešlým šetřením byly odstraněny. Kontrolní zjištění: postupy HACCP příručku potravin doplnit o seznam skutečně zaznamenávaných kontrolních kritických bodů a o jednoduchý technologický postup pro přípravu zmrazené zeleniny; stavební nedostatky popraskaná a nerovná podlaha v prostoru varny, vlhké zdivo, odlučování omítky a výskyt plísní v šatnách, na WC a ve sprše; sklad potravin není vybaven teploměrem a vlhkoměrem. Všechny nedostatky byly odstraněny ihned po kontrole, ale stavební nedostatky, i když se pravidelně větrá, opravuje omítka a provádějí se protiplísňové nátěry, budou odstraněny definitivně po plánované stavební rekonstrukci, která však zatím není realizována z nedostatku finančních prostředků zřizovatele.

19 I. 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pro rok 2008 bylo přiděleno na DVPP 10 tisíc Kč. Skutečné čerpání celkem ,- Kč. Vzdělávání probíhalo podle plánu, dostupné nabídky a finančních možností školy. Mezi další vzdělávání PP v roce 2008 patřilo: Název vzdělávací akce Termín Místo konání Jméno učitele Doprovod dětí na komunikacích Jimramov všichni PP Hry s jazykem Jihlava Sýkorová Bakalář, školní matrika Bystřice nad Pern. Procházka Autoevaluace Jihlava Křížová Škola hrou Žďár nad Sázavou Kutalová Evaluace a hodnocení v MŠ Jihlava Křížová Kurz snowboardingu Nové Město na Mor. Jílková Kurz efektivního učení 3 části Polička Křížová Smart board Krouna Hejtmánková, Procházka Život. dovedn. tajemství úsp Jihlava Křížová První pomoc Bystřice n. Pernštejnem Teplá, Jílková, Kutalová Školský management Jihlava Křížová Školní vzdělávací program je zpracován pro všech devět ročníků, v letošním školním roce se realizoval v 1., 2., 6. a 7. třídě. Koordinátorky ŠVP pro 1. i pro 2. stupeň a pedagogičtí pracovníci, kteří v daných třídách učili, na konci školního roku zhodnotili další rok realizace ŠVP a zkonstatovali, že zatím není třeba žádných změn a úprav. Ve školním roce 2009/2010 se bude podle ŠVP učit už ve třech ročnících 1. a ve třech ročnících 2. stupně.

20 I. 8. Projekty realizované z cizích zdrojů Ve školním roce 2008/2009 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na tyto projekty: Regenerace sportovního areálu, Naše školka, Zdravé stravování ve školách, Prevence dětských úrazů ve školách. Dopravka v Jimramově, Volný čas Tvoříme spolu. Proč ne? odpolední a víkendová setkávání. Získali jsme podporu ve třech žádostech: 1. Dopravka v Jimramově, rozpočet ,- Kč, získaná podpora ,- Kč; 2. Zdravé stravování ve školách, rozpočet ,- Kč, získaná podpora ,- Kč; 3. Volný čas Tvoříme spolu. Proč ne?, rozpočet ,- Kč, získaná podpora ,- Kč. Na MŠMT byly ve školním roce 2008/2009 podány 4 žádosti na poskytnutí grantu z rozvojových programů Podpora výuky cizích jazyků na projekt Učit se rusky? Proč ne?, Podpora čtenářské gramotnosti na projekt Čtení (pr)o život, Podpora environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty na projekt Učíme se o přírodě v přírodě a na Preventivní programy realizované školami na projekt Inspirujeme rodiče, oni inspirují nás. Získali jsme podporu na dva projekty: 1. Inspirujeme rodiče, oni inspirují nás, získaná dotace ,- Kč; 2. Učit se rusky? Proč ne?, získaná dotace ,- Kč.

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV. Školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011

Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 Základní škola Bystřice n.p. Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Výroční zpráva Školní rok 2010-2011 Vypracoval: Mgr.Martin Horák V Bystřici nad Pernštejnem dne 25.8.2011 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více