ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9

2 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM Prostorové a materiální podmínky Personální podmínky Ekonomické podmínky Podmínky BOZP 3. Konkrétní cíle zájmového vzdlávání Vize DDM Dlouhodobé cíle Krátkodobé cíle 4. Formy zájmového vzdlávání 5. Podmínky pijímání, prbhu a ukonování zájmového vzdlávání, asový plán zájmového vzdlávání 6. Podmínky pro vzdlávání úastník se speciálními vzdlávacími potebami 7. Obsah zájmového vzdlávání 8. Hodnocení a autoevaluace 9. Závrené ustanovení 2

3 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 - MÍSTO PRO VÁS 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Dm dtí a mládeže Právní forma: píspvková organizace Sídlo: Mšická 720, Praha 9 IZO: IPO : I: Zapsán v rejstíku škol.j.: S-MHMP a/2006 editelka : Mgr. Vladimíra Dvoáková Tel./fax: Zizovatel : Magistrát hlavního msta Prahy Odborné vedení Odbor ZUŠ, mládeže a tlovýchovy Sídlo : Jungmannova 29, Praha 1 Platnost ŠVP podpis editelky razítko organizace 3

4 2. CHARAKTERISTIKA DDM Dm dtí a mládeže Praha 9 je stediskem volného asu, které v souladu s vyhláškou. 74/2005 Sb o zájmovém vzdlávání, plní hlavní úkoly v oblasti zájmového vzdlávání v souladu s prostorovými, personálními a finanními podmínkami. Zájmové vzdlávání je realizováno ve všech typech hlavní innosti: - pravidelná zájmová - píležitostná - spontánní aktivity - táborové a pobytové akce - soutže a pehlídky - výukové programy, metodická a osvtová innost Všechny typy zájmového vzdlávání jsou oteveny všem vkovým kategoriím. Doplkovou innost provozuje v souladu se Zizovací listinou Prostorové a materiální podmínky innost DDM je realizována na tech pracovištích. Ob hlavní pracovišt jsou po celkové rekonstrukci a splují podmínky pro realizaci hlavních cíl DDM. Pracovišt Mšická areál tvoí 4 pavilony v zahrad (11 místností na innost z toho jedna PC uebna, 2 sálky pro pohybové aktivity, keramická dílna, chovatelská místnost,otevený klub, ostatní víceúelové prostory). Pro jednotlivé typy a odbornosti jsou prostory vybaveny odpovídajícím vybavením a uebními pomckami. Na zahrad-stna na lezení, 4 stoly na stolní tenis, streetball, sportovn-relaxaní prvky. Klientm je k dispozici informaní kancelá. Pro klienty i pracovníky je vytvoeno potebné pracovní zázemí, vetn technického vybavení. Díky práv dokonené rekonstrukci objekt jsou splnny všechny hygienické normy a požadavky BOZP. Pracovišt erný Most.- v objektu je k dispozici pro innost 10 místností z toho jedna PC uebna,, dva malé sálky, keramická dílna, klubová místnost, dv modeláské dílny a zbytek jsou víceúelové klubovny. V objektu psobí obanské sdružení (Sdružení rodi a pátel dtí s Downovým syndromem). Pro innost lze používat zahradu, která není ve správ DDM, je vybavena hracími prvky pro dti. Pracovišt je v provozu od roku 2004 a díky celkové rekonstrukci jsou splnny všechny hygienické normy, podmínky BOZP a vytvoeno potebné zázemí pro pracovníky, vetn technického vybavení. 4

5 Dopravní hišt Jandova ul. ve Vysoanech v provozu záí-listopad, duben erven. Slouží pro dopravní výuku, pedevším žák ZŠ. Ve vybavení DDM chybí sportovišt - tlocvina, venkovní hišt - proto jsou využívány prostory jiných subjekt(pedevším ZŠ a SŠ) formou pronájm. Na obou pracovištích dále dbáme o vytvoení podntného a tvrího prostedí, na jehož podob se podílejí i úastníci naší innosti. Každoron je vybavení modernizováno a doplováno, podle finanních možností a poteb klient Personální podmínky Celou innost DDM zajišuje pracovní kolektiv, tvoený pedagogy volného asu, technicko-hospodáskými a provozními pracovníky. Organizaní struktura vychází z poteb organizace na základ existence dvou rovnocených pracoviš. Hlavní vzdlávací a výchovné cíle organizace realizuje kolektiv pedagogických pracovník pedagog volného asu (dále PV). Kvalifikaní pedpoklady a odbornost je dána zákonnými normami. Souasný kolektiv interních pedagog dosahuje plné aprobovanosti v tchto oborech : o pedagogika volného asu o pedagogika o psychologie o výchovné poradenství o kulturologie o management sportu a volného asu o výtvarná výchova o sociální práce Organizace má zpracovaný plán dalšího vzdlávání DVPP, který je každoron upesován podle poteb jak samotných pracovník, tak podle trend a aktuálních poteb celé organizace. ást DVPP probíhá formou individuálního studia a úastí na akreditovaných vzdlávacích programech, zárove se celý kolektiv zúastuje týmových aktivit. Další kritéria pro pedagoga volného asu v našem zaízení : o zpsob využití své odbornosti a nov získávaných poznatk pro plnní cíl organizace o komunikaní schopnosti a dobrá reprezentace zaízení o schopnost týmové spolupráce o organizaní schopnosti a jejich využití o schopnost vytváet podmínky pro osobnostn sociální rozvoj klient o kreativita a flexibilnost na zpsob práce v tomto druhu zaízení o ochota ke spolupráci s jinými subjekty Znanou ást hlavní innosti zajišují a vedou externí spolupracovníci DDM. Tento kolektiv doznává každoron adu zmn a jedním z našich hlavních cíl je co nejvtší ást tohoto kolektivu stabilizovat a dále pipravovat pro práci s klienty. Proto je pro práci s externími lektory a vedoucími Zú stanoven dlouhodobý plán, který naplují lenové interního pedagogického týmu. 5

6 Technicko-hospodáští a provozní pracovníci zajišují oblasti potebné pro provoz a ekonomiku organizace Ekonomické podmínky DDM je píspvkovou organizací s vícezdrojovým financováním, jejíž základní zdroje financování pedstavují : - státní rozpoet - píspvek zizovatele (MHMP) - vlastní zdroje z hlavní innosti (úplaty úastník) - vlastní zdroje z doplkové innosti - granty a projekty - dary Zásady hospodaení se ídí obecn platnými právními normami pro hospodaení píspvkových organizací, pravidly hospodaení stanovenými zizovatelem (zpravidla na každý kalendání rok), právními pedpisy pro zájmové vzdlávání (úplata úastník) a dalšími podmínkami formulovanými v souboru vnitních norem. Každoron (školní rok) je vydáván ceník inností a služeb DDM, ve kterém se stanovuje výše úplat úastník za pravidelnou innost, pro ostatní innosti jsou úplaty stanovovány prbžn. Kontrolní mechanismy jsou zajišovány vnitním kontrolním systémem a vnjšími kontrolami (pedevším finanní kontrola zizovatele) Podmínky BOZP DDM pi zájmovém vzdlávání a s ním pímo souvisejících innostech pihlíží k základním fyziologickým potebám úastník a vytváí podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro pedcházení vzniku sociáln patologických jev. Zajišujeme bezpenost a ochranu zdraví a pedáváme úastníkm potebné informace (proškolování ped jednotlivými typy inností). Pi zajišování bezpenosti a ochrany zdraví vycházíme z obecn platných pokyn. Pro školení pracovník a pravidelné preventivní kontroly je stanoven dlouhodobý plán. Je vedena evidence úraz úastník. Provoz a režim se ídí Vnitním ádem DDM a souborem vnitních norem, které stanovují zásady nejen pro vzdlávací innost, ale i pro oblast BOZP, ochrany majetku, ekonomickou a kontrolní. Úastníci innosti jsou pojištni, stejn tak majetek a vybavení DDM. 3. KONKRÉTNÍ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDLÁVÁNÍ ŠVP byl zpracován pedagogickým kolektivem DDM. Byla provedena analýza jednotlivých typ hlavních inností (analýza SWOT) a její výsledky zpracovány. Dále bylo provedeno hodnocení naplnní vizí z roku 2003, plnní a korekce dlouhodobých cíl. Na základ hodnocení byla provedena revize tchto základních poslání organizace a stanovena strategie pro následující období, a to pedevším s ohledem na : 6

7 - charakteristiku ŠVP a dalších programových materiál - na vkové i individuální zvláštnosti úastník - zájmy a oekávání úastník, jejich rodi, zizovatele, místní komunity - personální, materiální a finanní podmínky - tradice našeho zaízení - konkurenní prostedí Další zdroje pro tvorbu ŠVP pak byly následující dokumenty : Zákon. 561/2004 Sb., tzv. školský zákon Zákon. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Vyhláška. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdlávání Vyhláška. 317/2005 Sb., o dalším vzdlávání pedagogických pracovník Program rozvoje vzdlávací soustavy v eské republice (Bílá kniha) Dlouhodobý zámr vzdlávání a rozvoje vzdlávací soustavy hlavního msta Prahy na RVP pro pedškolní a základní vzdlání, ŠVP rzných typ škol Vize DDM 1. Místo pro vás vytvoit zaízení s pestrou nabídkou aktivit pro všechny vkové kategorie. 2. Pi dosažení kvantity inností udržovat i vysokou kvalitu a profesionalitu. 3. Být široce veejn pístupným (oteveným) zaízením a zárove respektovat individuální poteby klient Dlouhodobé cíle 1. Hledat stále nové formy a prostedky celoživotního zájmového vzdlávání. 2. Vytvoit stabilizovaný pedagogický tým, interních i externích pedagog. 3. Hledat a vytváet vlastní specifikum, které by nás charakterizovalo pro veejnost. 4. Prohlubovat preventivní psobení na dti a mládež z rizikových skupin. 5. Efektivnji a úelnji spolupracovat s jinými subjekty. 6. Zapojit se do komunitního plánování v lokalitách psobení. 7. Zapojit se aktivn do projekt realizovaných za podpory z fond Evropské unie a mezinárodních aktivit Krátkodobé cíle Jsou zpracovány na základ výstup z vnitního i vnjšího hodnocení ( viz kapitola 8.) každoron ve form stanovení hlavních cíl a plánu innosti na každý školní rok. Tento dokument je pedkládán zizovateli a zveejnn. Obsahuje asový rámcový plán na daný školní rok. 7

8 Realizace vzdlávacích cíl v jednotlivých oborech a typech innosti, vetn použitých forem, jsou zpracovány v obsahovém plánu innosti DDM, který je zpracován v tomto roce poprvé a bude upravován a doplován podle aktuálního vývoje a poteb klient. 4. FORMY ZÁJMOVÉHO VZDLÁVÁNÍ Formy zájmového vzdlávání vycházejí z vyhlášky o zájmovém vzdlávání a jejich použití je specifikováno v rámcovém roním plánu innosti (viz krátkodobé cíle). Základní formy : a) píležitostná výchovná, vzdlávací, zájmová a tématická rekreaní innost nespojená s pobytem mimo místo sídla zpsob realizace : programové bloky, tématické akce, workshopy, vycházky, soutže,prezentaní a propaganí akce, pímstské tábory, celodenní programy, výlety, exkurze frekvence : celoron, nepravideln ve stanovených termínech b) pravidelná výchovná, vzdlávací a zájmovou innost zpsob realizace : zájmové útvary, soubory, turistické a sportovní oddíly, kluby, mateská centra, výukové programy frekvence : pravideln, vtšinou bhem školního roku c) táborová innost a další innosti spojené s pobytem mimo místo sídla školského zaízení zpsob realizace : tábory, odborná nebo tématická soustední, výlety, exkurze, pobytové akce frekvence : celoron, prázdniny, volné dny d) osvtová innost,vetn shromaž ovaní a poskytování informací pro úastníky v oblasti prevence sociáln patologických jev zpsob realizace : výukové programy, konzultace, vzdlávací programy, osvtovpropaganí akce, klubové akce, semináe, kurzy frekvence : celoron, ve stanovených termínech e) individuální práce, zejména vytváení podmínek pro rozvoj nadání dtí, žák a student zpsob realizace : konzultace, pehlídky, soutže, pípravná soustední frekvence : celoron, ve stanovených termínech f) využití otevené nabídky spontánních inností zpsoby realizace : otevené kluby, herny, zahradní vybavení, hry, klubové akce frekvence. celoroní nabídka 5. PODMÍNKY PIJÍMÁNÍ, PRBHU A UKONOVÁNÍ ZÁJMOVÉHO VZDLÁVÁNÍ A ASOVÝ PLÁN Na základ ádn vyplnné a odevzdané pihlášky je úastník zaazen do daného typu a forem zájmového vzdlávání. Je pijat k zájmovému vzdlávání a vztahují se na nho veškerá práva a povinnosti úastníka zájmového vzdlávání na našem zaízení (dle platných právních pedpis). Pihláška je platným dokumentem školského zaízení, viz 28 školského zákona a osobní data úastníka se zapisují do školní matriky, viz školský zákon, 28, odst.2. Zaplacení úplaty na dané období se ídí vnitní smrnicí SV v platném znní. 8

9 Pihláška se vypisuje na základ pihlášení do pravidelných forem zájmového vzdlávání, dále k pihlášení úastník na táborové a pobytové innosti, úastník výukových program a kurz, na urené klubové a píležitostné akce. Ukonení písemným prohlášením, ukonením sjednané doby zájmového vzdlávání, z mimoádných organizaních dvod, na žádost v souladu s vnitním ádem. Úastník zájmového vzdlávání nezískává po ukonení sjednané doby v daném školním roce žádný doklad. Do budoucna chceme pipravit systém absolventských list i jiných typ dokladu o absolvování ásti zájmového vzdlávání. asový plán zájmového vzdlávání je podle typu innosti stanoven v roním plánu, pravidelná innost probíhá zpravidla od záí do ervna a dlí se na pololetí, ostatní innosti podle typu v období školního roku i prázdnin. 6. PODMÍNKY PRO VZDLÁVÁNÍ ÚASTNÍK SE SPECIÁLNÍMI VZDLÁVACÍMI POTEBAMI Úastníci se speciálními vzdlávacími potebami mají právo na zájmové vzdlávání, mají možnost vybrat si innosti, které odpovídají jejich možnostem a potebám Rozsah jejich úasti v pípad zdravotního postižení je limitován podmínkami DDM (všechny objekty DDM jsou ásten bezbariérové, vetn sociálního zázemí). Úastníkm s lehím tlesným nebo zdravotním postižením jsou naše innosti bžn pístupné. Pedagogití pracovníci jsou pipravováni na zapojení tchto úastník v innosti., zajišují jejich zalenní do kolektivu a pizpsobují podmínky a postupy jejich možnostem a potebám. Naše innost je koncipována tak, aby byla dostupná i pro úastníky sociáln znevýhodnné. Vtšina aktivit je cenov velmi pijatelná. Oblast spontánních aktivit využívají pedevším klienti z této skupiny. Pro klienty nadané a talentované se snažíme vytváet specifické podmínky tak, aby mohli svj talent rozvíjet a prohlubovat. V pípad, kdy nemžeme poskytnout dostatené podmínky, pomáháme jim také vyhledat další subjekty, kde mohou uplatnit a dále rozvíjet své schopnosti a nadání. 7. OBSAH ZÁJMOVÉHO VZDLÁVÁNÍ Smyslem a cílem vzdlávání je vybavit všechny úastníky souborem klíových kompetencí na úrovni, která je pro n dosažitelná, a pipravit je tak na další vzdlávání a uplatnní ve spolenosti. To se týká i zájmového vzdlávání. Osvojování klíových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, který prostupuje všechny stupn školního vzdlávání a jejich osvojování tvoí proces celoživotního uení, vstup a úast v pracovním procesu a celém život. 9

10 Klíové kompetence nestojí vedle sebe izolovan, rznými zpsoby se prolínají, jsou multifunkní a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdlávání. Proto k jejich utváení a rozvíjení musí smovat a pispívat veškerý vzdlávací obsah i aktivity a innosti, které probíhají i v zájmovém vzdlávání. V rámci plnní cíl zájmového vzdlávání se snažíme dosáhnout tchto cílových kategorií : umožnit úastníkm osvojit si strategie uení a motivovat je pro celoživotní uení podncovat úastníky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém vést úastníky k všestranné, úinné a otevené komunikaci rozvíjet u úastník schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspchy vlastní i druhých pipravovat úastníky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovdné osobnosti, uplatovali svá práva a plnili své povinnosti vytváet u úastník potebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostedí i k pírod uit úastníky aktivn rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za n odpovdný vést úastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, uit je žít spolen s ostatními lidmi pomáhat úastníkm poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatovat je spolu s osvojenými vdomostmi a dovednostmi pi rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci Konkrétní strategie, postupy, podmínky jsou obsaženy podle jednotlivých odborností v obsahovém plánu DDM. Osvojování základních, nadpedmtových klíových kompetencí se prolíná celým obsahem zájmového vzdlávání realizovaného v DDM. 8. HODNOCENÍ A AUTOEVALUACE Hodnocení je nutnou podmínkou k dalšímu rozvoji a zkvalitování všech aktivit proces probíhajících v rámci realizace zájmového vzdlávání. 10

11 Vnitní hodnocení a autoevaluace je pedevším nutné pro korekci stanovené strategie realizace zájmového vzdlávání, dlouhodobých i krátkodobých cíl a další plánování. Meziron se projeví v rámcových plánech innosti a obsahovém plánu. V organizaci je stanoven systém hodnocení, který sleduje tyto oblasti: zpsob a kvalitu realizace obsahu zájmového vzdlávání - dosahování stanovených cíl všech stup naplování a zlepšování všech typ podmínek pro realizaci zájmového vzdlávání pracovní výkony a výsledky zamstnanc, ízení, kvalita DVPP úrove výsledk vzhledem k podmínkám a ekonomickým zdrojm zájmového vzdlávání asové rozvržení hodnocení msíní - prbžné a operativní hodnocení tvrtletní - pedevším hodnocení pracovník pololetn - kvantifikace inností, dopad a efektivita PR roní - hodnocení úrovn naplování hlavních cíl organizace Nástroje hodnocení plnní všech stanovených norem (obecn platných i vnitních) rozbory innosti (analytická innost po odbornostech nebo typech innosti - SWOT, marketingový mix, statistické zpracování) hodnotící zpráva pro zizovatele - dle zadání hodnocení kvality výstup (evaluace akcí, inností, návštvnost) autoevaluace pracovník zptná vazba - hodnocení klienty (ankety, ízené rozhovory, dotazníky) zhodnocení materiálních podmínek a využití finanních zdroj - kvantifikace Vnjší hodnocení provádí zizovatel (obsahové, ekonomické), dále je jím povena eská školní inspekce. 9. ZÁVRENÉ USTANOVENÍ Toto znní ŠVP vstupuje v platnost 1.ledna 2007 a jeho úplné znní bude k dispozici na všech pracovištích DDM Praha 9 a zveejnno na webu. V Praze dne 24.listopadu

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s.

Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. Školní vzdlávací program Stední škola ekonomicko-podnikatelská Studénka, o. p. s. 1 Školní vzdlávací program ŠVP zpracován podle RVP Vzdlávací program: Studijní forma vzdlání: Vytvoen pro stední odborné

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2002/2003 Zpracoval : Mgr. Mojmír Dundra editel školy Úvod : Pi zpracování této zprávy se postupovalo v souladu se zákonem NR. 564/1990 Sb., ve znní pozdjších pedpis.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky

Vzd lávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Personální podmínky Vzdlávací program školní družiny Charakteristika školní družiny, materiální vybavení Školní družina je souástí Základní školy eské Hemanice a je v jedné budov spolu se základní školou. Kapacita školní

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium

Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14. Školní vzdlávací program. Osmileté všeobecné studium Gymnázium, Brno, tída Kapitána Jaroše 14 Školní vzdlávací program Osmileté všeobecné studium Školní vzdlávací program byl sestaven v rámci projektu ESF Pilot - G OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (zpracováno

Více

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s

U v á dní zaínajících uitel do praxe I n i t i a l T r a i n i n g o f B e g i n n i n g T e a c h e r s F i l o z o f i c k á f a k u l t a U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i k a t e d r a s o c i o l o g i e a a n d r a g o g i k y H e r b e r t N o v o t n ý U v á dní zaínajících uitel

Více

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy

UNIVERZITA OBRANY. Fakulta ekonomiky a managementu. Fakulta vojenských technologií. Fakulta vojenského zdravotnictví. Centrum jazykové p ípravy UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v eské republice, která zajišuje ípravu vojenských profesionál pro poteby Armády eské republiky (AR) a civilních odborník zejména ve

Více

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV...

A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... OSNOVA 1. ÚVOD... 4 2. PROJEKT VÝMNA ZKUŠENOSTÍ A KNOW-HOW V OBLASTI VOLNOASOVÝCH AKTIVIT DTÍ A MLÁDEŽE... 5 3. STUDIJNÍ CESTA DO ŠVÝCARSKA... 6 4.PARTNERSKÁ ORGANIZACE SAJV... 8 4.1 POSLÁNÍ, OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Státní závrené zkoušky. Magisterské

Státní závrené zkoušky. Magisterské Státní závrené zkoušky Magisterské Zuzana Pžová 2009 Obsah 1. OKRUH...1 1.1. Živnost...1 1.2. Složky managementu...5 1.3. NB...6 1.4. Struktura financování sportovních klub...8 1.5. Marketingová komunikace...9

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Minimální preventivní program (vize 2007-2011)

Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Minimální preventivní program (vize 2007-2011) Základní škola: ZŠ a MŠ Kollárova škola s rozšíenou výukou informatiky Motto: Cílem primární prevence je zvyšování odolnosti dtí a mládeže vi sociáln patologickým

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

obanské sdružení Prev-Centrum

obanské sdružení Prev-Centrum výroní zpráva 2002 obanské sdružení Prev-Centrum Správní rada Mgr. Petr Flaks, Mgr. Barbora Trapková, Mgr. Ondej Poarovský, Mgr. Klára Perglerová, Cyril Zákora Pedseda správní rady Mgr. Petr Flaks Výkonný

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí).

koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). koruny (aktuálním kurzem dle NB ke dni uskutenní úetního pípadu nebo pevným kurzem, který si pedem zvolí). f) Stanovení cestovních náhrad Úetní jednotka si zvolí výši náhrad a zpsob výpotu v souladu se

Více