Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia Marie Bendová Vedoucí práce: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. Soutěžní kategorie: Bc. Praha 2014

2 Anotace Tato práce se zabývá vztahem žáků víceletého gymnázia (navštěvujících primu a kvartu, ročníkově odpovídajícími šesté a deváté třídě základní školy) ke známým osobnostem ( idolům ). Hlavní srovnání probíhá po dvou osách, věkové a pohlavní. Nejdříve jsou srovnávána děvčata z primy s chlapci z primy, děvčata z kvarty s chlapci z kvarty. Poté následuje srovnání děvčat z primy s děvčaty z kvarty a chlapců z primy s chlapci z kvarty. Zjištění jsou shrnuta v závěru uvedeném v práci. Práce si klade za cíl přispět do vývojové psychologie. This paper deals with pupils from a grammar school (attending prima and kvarta which corresponds to sixth and ninth grade of elementary school) and their relationships to popular persons ( idols ). The main comparison runs on two axes age and sex. Firstly, the same age, but different sex was compared, i.e. the boys from prima with the girls from prima and the boys from kvarta with the girls from kvarta. Secondly, the same sex, but different age was taken into account, i.e. the girls from prima with the girls from kvarta and the boys from prima with the boys from kvarta. The findings of the research are presented in this paper. The paper aims to be a contribution to the developmental psychology. 2

3 1. Úvod Cílem práce je identifikace idolů (moderních bohů, proto Pop-panteon ) žáků primy a kvarty gymnázia a zjistit důvody jejich volby 1. Idoly jsou zde míněni tzv. významní druzí, kterými v určitém věku přestává být rodina a pozornost dětí se obrací jiným směrem 2 ; ve volbách se tak promítají determinanty vývoje psychiky dětí a adolescentů. Ke zpracování výzkumu je využito především psychoanalytického hlediska. Práce navazuje na předchozí výzkumy prováděné na katedře psychologie PedF UK; prvním tímto výzkumem byla práce O. Mikšíčka zvaná Identifikace a imitace u současných školáků: Pop pantheon (Mikšíček, 1999). Srovnání po deseti letech provedla u většího vzorku J. Kravcová. Výstupem jejího výzkumu se stala diplomová práce Idoly u dětí školního věku, která podává i přehled literatury vztahující se k tématu (Kravcová, 2008). 2. Metody Pro výzkum bylo zvoleno církevní gymnázium v Praze, prestižní škola, kam se ročně hlásí stovky dětí a přijaty jsou pouze do naplnění dvou tříd (celkem cca 60 žáků). Mé třídy, prima a kvarta, odpovídají 6. a 9. třídě ZŠ. Je třeba zdůraznit, že se jedná o církevní gymnázium při srovnání dat s kolegy 3 objevují se zde poněkud tradičnější a umírněnější idoly. Je to nejspíše způsobeno jednak křesťanskou výchovou dětí, jednak celkovou atmosférou gymnázia (je zde přikládán velký důraz tradičním křesťanským hodnotám, pořádají se školní mše, povinná výuka náboženství). Sběr dat; synopse pozorování Nejdříve jsme se v každé třídě zúčastnily dvou pozorovacích hodin, během kterých bylo zjištěno toto: v primě nezřetelné rozdíly mezi chlapci a dívkami, děti vypadající poměrně vyrovnaně, na vyučování reagující podobně; mohlo zde hrát roli i to, že teprve půl roku byli v novém prostředí 4. V kvartě bylo naopak zřejmé, že se chlapci a dívky liší dívky vypadaly mnohem dospěleji. Poté byla v rámci následující hodiny zadána výzkumná otázka ve znění: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti (herci, zpěváci, sportovci )? Zkus napsat, co se 1 Na tomto místě bych ráda poděkovala své kolegyni Cecílii Podstavkové, která se zúčastnila sběru dat a náslechů; další analýzy již jsou mou samostatnou prací. 2 Děti někdy volí i osoby instrukci přímo nesplňující např. osoby blízké. To je z hlediska psychického vývoje signifikantní, neboť významné druhé by v určitém věku již měly tvořit osoby, které nejsou přímo v rodině volitele (srv. Kravcová, 2008). 3 práce byla vypracována v rámci semináře na PedF UK Psychologického výzkumu. V rámci předmětu existuje snaha o navázání na již zmíněné výzkumy; původní závěry Mikšíčka a Kravcové jsou tak dále zkoumány a zpřesňovány, neboť preference idolů mezi mládeží se zřejmě v čase mění. 4 pozorování bylo prováděno na začátku roku

4 ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení?. Na odpověď měly děti vyučovací hodinu, nikdo ji ale zcela nevyužil. Otázka byla využita pro porovnání chlapců a dívek v jedné třídě a následně k porovnání chlapců a dívek napříč třídami. Analýza dat Analýza se sestávala zhruba ze dvou kroků. Prvním bylo vytvoření manifestních kategorií na základě povolání idolů či oblasti příslušnosti (herci, sportovci ). Motivy volby dětí se ale uvnitř kategorií často lišily; pro porozumění bylo třeba postoupit hlouběji. Ve druhém kroku se kritériem stala sourodost voleb z hlediska jejich odůvodňování; vyvstanuvší kategorie, latentní, se zakládají na vztahu dětí k idolům a pro možné determinanty psychiky dětí podávají lepší vysvětlení. Pro interpretace těchto latentních kategorií bylo využito především psychoanalytické perspektivy. Kategorie jsem vytvářela většinou sama, teprve posléze jsem své výsledky porovnala s literaturou. 3. Výsledky V této části se nejprve budu zabývat idoly volenými žáky primy a poté idoly žáků kvarty; jejich výsledky budou mezi sebou závěrem srovnány. V každé třídě budou nejdříve rozebírány idoly dívek a poté idoly chlapců. Volby jsou vzhledem k rozsahu textu prezentovány hlavně v přílohách. Výsledky žáků primy (=6. třída) 18 dívek a 13 chlapců celkem volilo 56 idolů. V počtu volených idolů mírně převažují dívky (32:24). Dívky 18 dívek volilo 32 idolů. Mužské idoly převažují, byť zatím ne tak výrazně. Nejsou voleni pro své mužské atributy, a když už, tak jaksi zástupně. Mezi volbami dívek převažovaly idoly utvářené především náklonností dívek k fantaziím. Některé postavy jsou zobrazeny, jako by reálně existovaly; dívky dávají váhu především morálním hodnotám, které ztělesňují. Tuto kategorii reprezentují pseudohistorické postavy Valjean, Eyrová, či Vinnetou a Old Shatterhand. Ztvárnění těchto postav může představovat jakýsi únik z reality: když je život neuspokojivý, stačí se začíst do knížky, kde jsou pravé hodnoty, kde jsou zajímavá dobrodružství; postavy může obdivovat nebo se s nimi identifikovat. Otázkou je, do jaké míry jsou si vědomy, že tyto postavy nežijí či že reálně vůbec neexistovaly. I reálné historické postavy mohou těmto fiktivním být podobné; často 4

5 mají rysy obou. Zde zvláště v případě Johanky z Arku dívka jí je fascinována, zdůrazňuje Johančino mládí Johanka z Arku je úplně neuvěřitelná. Vždyť když byla jen o něco málo starší než já, měla by svoje zjevení zajímavá formulace, není jisté, jestli zvýrazněné označuje prostou chybu v konstrukci věty, nebo zda se dívka nechala strhnout. S Johankou se může identifikovat a spoluprožívat s ní její osud. Zdá se, že historické postavy mohou být, oproti fiktivním, častěji zprostředkovány dospělými (viz přílohy). Mezi historickým a fiktivním stojí i dvakrát volený Jára Cimrman. U něj je zdůrazněno, že neexistuje zde fantazijní identifikace neprobleskuje, je to spíše komik a je to vtipné, že historickou postavou je. V jednom případě je Cimrman volen spolu s Borovským, je k němu zčásti stavěn do protikladu důležitá historická postava proti důležité nehistorické postavě. Borovský je ještě navíc volen jen díky tomu, že byl ztvárněn v Cimrmanovi. Existuje i vyspělejší způsob uchopení fantazijních idolů, kdy se stávají prostředkem či jakýmsi můstkem k idolizaci reálných postav. Jako typický příklad tohoto jevu můžeme představit Alenku z říše divů s Johnnym Deppem, který je volen, protože hraje v Alence jistě existuje důvod, proč si tato dívka zvolila zrovna Deppa, přestože není filmem zobrazen atraktivně. Alenka je volena, protože je odvážná a samostatná a umí se přizpůsobit okolí. ( ) Nejvíc se mi líbí úprava s Johnem Deppem (hraná). Prožívá hezká dobrodružství., což hraničí až s jakousi fantazijní identifikací, kdy by chtěla tato dívka také prožívat hezká dobrodružství jako Alenka. Obdobný jev se objevuje i u jiné dívky, která prostřednictvím Sherlocka Holmese ( moje oblíbená literární postava ) získává přístup k autorovi A. C. Doylovi. Další větší skupinou volených idolů byly idoly z oblasti showbyznysu nejčastěji spojené s právě probíhající soutěží Star Dance. Ač byl u všech idolů této oblasti zmíněn i odlišný důvod, považuji za pravděpodobné, že lze usuzovat na jakési třídní téma, dívky si o shlédnutém díle mohou ve škole popovídat. Minimálně v případě Norrisové můžeme najít pojítko s možnými fantaziemi. Dalšími osobami, herečkami, byly B. Hrzánová, L. Šafránková či E. Watson jediná vrstevnice. Všechny z hereček ale jsou zřejmě spjaty s různými postavami, nabízejícími široký prostor fantaziím. Téma první části interpretací je stále silné. 3 další dívky pak volily zpěváky a zpěvačky vesměs současně mediálně známé (viz přílohy). Dívky nezmiňují ani v jednom případě vzhled zpěváka, zaměřují se na stručně hodnocený výkon a kromě jednoho případu opomíjí i osobnostní charakteristiky. Jde zde tedy především o písně jako takové. Jedinou hudební skupinou, která byla zvolena, byla japonská hudební skupina Ikimono Gakari, zvolená dívkou japonského původu. Byla uvedena 5

6 pravděpodobně z toho důvodu, aby připomněla, odkud je a že považuje i idoly nepocházející ze současného prostředí, za důležité. Sportovkyně byly voleny třikrát dvakrát byla zvolena Barbora Špotáková a jednou Evgenia Kanaeva. Dvakrát posloužily jako sportovní vzor dívky je mají rády, protože dělají podobné věci, jako dělají ony samy; jednou byla Špotáková oceněna díky své osobnosti. Opět je zde vztah obecně spíše k výkonu (snad z hlediska motivujícího vzoru). Jedinou osobou z blízkého okolí, která byla zvolena, byla T.D. Byla volena vlastně dvakrát, jednou vlastním bratrem (který se za to pak asi styděl, protože to celé přeškrtal a nechtěl o tom potom mluvit) a jednou dívkou. Na T. bylo vidět, že je to oblíbené děvče o přestávce byla obklopena, zato bratr seděl sám v poslední lavici a nikdo si ho moc nevšímal. Projevuje se pravděpodobně jak obdiv k sestře, tak i určitá rivalita. Chlapci 13 chlapců volilo 17 idolů; ve složení idolů jednoznačně dominovaly idoly mužské (14x), dále byl 2x zvolen idol ženský a 1x se objevila skupina. Většina chlapců měla jasnou tendenci volit 1 idol, maximálně 2 zřejmě tomu nevěnovali tolik úsilí, jako dívky. Nejvíce idolů bylo voleno na základě své souvislosti s tzv. virálními videi např. hudebník PSY, dále Viralbrothers a MenT. Všichni jsou známí díky internetu, jejich videa jsou tam umisťována a lidé si je pak mezi sebou (jako virus = virální) dále šíří. PSY je slavný hlavně především svému hudebnímu klipu, Viralbrothers jsou dva čeští chlapci, kteří přispívají na internet s vlastními pořady ve sféře českého internetu mají pravděpodobně z takovýchto uskupení největší základnu obdivovatelů (nejvíce zhlédnutí). Postavy z tohoto prostředí byly celkem voleny v pěti případech soudím, že se může tedy jednat o společné téma, o kterém se v partě mohou bavit. Chlapci kromě posledního případu (MenT) oceňují jen činnost idola. Zájem chlapce o jeho idol jde u MenT pravděpodobně dál i videa jím vytvářené jsou o něčem jiném, mají spíše reportážní charakter. Pro chlapce může být vzorem; volba tak vytváří paralelu k spoluprožívání vyskytujícímu se u dívek. Dále se často vyskytují postavy, volené na základě zaujetí chlapců pro danou osobu či jeho dílo; vyskytují se zde sugestivně popsané literární postavy (Holt, Gimli. Opět se zde objevuje jakási touha po spoluprožití. V dalších případech byl ale zřejmý daleko hlubší zájem o idola: jednalo se o reálné postavy spisovatel Tolkien a letec Fr. Peřina. U Tolkiena chlapec zdůrazňoval jejich vzájemnou podobnost (tedy jde spíše o identifikaci, byl pro něj 6

7 někým, s kým se mohl ztotožnit), u Peřiny se jedná spíše o obdiv s distancí (spíše originální, vzdálený idol, stavěný na piedestal). Postavy ze sportu se objevily pouze dvě jedna žena, tenistka Lucie Šafářová, a jezdec F1 Michael Schumacher. Šafářová se mi líbí, neboť hraje velmi dobře a slušně tenis. Za volbou Šafářové lze snad hledat počínající erotický zájem (v této třídě jediný). Schumacher je volen z objektivních důvodů, protože jezdí ve formuli, jezdí tam dlouho a byl asi 7x mistr světa. Chlapci se zcela jistě líbí tento sport, rychlá auta a podobně, ale zajímavé na této volbě je, že v době volby už byl Schumacher za vrcholem své kariéry a nepříliš mediálně propírán. Byl asi zprostředkován rodiči. Volení lidé z okolí jsou zmíněni pouze dva T. D. (viz výše) a vedoucí ze skautu Blek. Blek má tu výhodu, že se jedná o člověka na pomezí osobního/rodinného prostředí a zároveň dost vzdáleného, aby mohl být sociálním vzorem. Je to ostatně zmíněno i ve volbě samé (viz přílohy). Komparace žáků primy Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou patrné především ve dvou ohledech: zaprvé v tom, kde po idolech volící pátrají, za druhé v sociální funkci idolů. K prvnímu hledisku: idoly dívek se většinou pojí s nějakým fantazijním světem a velmi často se jedná o postavy, se kterými se mohou do jisté míry identifikovat. Chlapci oproti tomu dávají přednost jaksi reálnějším důvodům: především jsou voleny idoly poskytující chlapcům společné téma. Z toho tak vlastně vyplývá i další odlišnost těchto skupin. Proti chlapcům jsou dívky ve svých volbách více individualistické nemohou být stejnou postavou, jako kamarádka; chlapci nemívají problém své zájmy sdílet. Jak dívky, tak chlapci volili idoly převážně z veřejné sféry, osoby z jejich bezprostředního okolí se nevyskytují často. Vliv sociálního prostředí je ale na volbě idolů patrný; v této třídě to bylo zřejmé zejména u chlapců. Tento pohled tak umožňuje sdružit idoly do tří skupin: na idoly zprostředkované rodiči (1.) či jinými významnými dospělými, na idoly volené díky vlivu skupiny (2.) a na idoly tažené zájmem (3.). 1. skupina tak obsahuje idoly, u kterých se v důvodech pro volbu objevovaly narážky na dospělé např. Tolkien, který Je oblíbený i u dospělých kvůli napsaným příběhům či těmi, kteří se nezdají jako nezávisle volený idol zcela pravděpodobní (Schumacher). 2. skupina zastřešuje idoly v daném vzorku se vyskytující často, navíc hájené podobným způsobem (Viralbrothers, MenT). 3. skupina pojímá ty sugestivně popsané, s mnoha detaily, součástí bývá jistá míra 7

8 identifikace (Peřina); pokud se jich vyskytuje více najednou, bývají všechny zaměřeny podobně tažené shodným zájmem. Skupiny se ale mohou překrývat; dělení je orientační. Výsledky žáků kvarty (=9. třída) V kvartě B volilo 15 dívek a 12 chlapců. Počet vytvořených idolů je ale výrazně odlišný 84 dívčích idolů oproti pouhým 41 chlapeckým. (To ostatně odpovídá zjištěním Kravcové (Kravcová, 2008) v 9. třídě dívky obecně více idolizují, než chlapci.) Dívky 15 dívek sepsalo celkem dohromady 82 idolů, přičemž naprostá většina z nich (61) byla mužských; 3x byla zmíněna skupina a 1x se objevila formulace Prostě všichni, kteří se snažili o něco dobrého i za těžších okolností a ti, kteří zkoušeli něco nového, kterou jsem při tomto základním třídění ponechala stranou. Žen-idolů se objevilo pouze 17, přesto tvoří poměrně heterogenní skupinu. Největší skupinu tvoří ženy, u kterých si dívky cení jejich výkonu či vzhledu. Zájem dívek se jeví jako povrchnější, spjatý s činností (zpěv či filmy, ve kterých idol hraje) nebo s obdivem vzhledu. Objevilo se zde pět zpěvaček, sportovkyně, dvě herečky i spolužačka. Otázkou je, do jaké míry je toto oceňování výkonu uvěřitelné (Kravcová, 2008). Mé pochybnosti se týkají konkrétně jedné zpěvačky Beyoncé. Dívka zde zmiňuje, že se nepředvádí před kamerou. Její videa i texty jsou ale nabitá sexuální tematikou a ve svém nejznámějším videu (s téměř 160 miliony zhlédnutí) se projevuje poměrně lascivně. Oproti jiným zpěvačkám, které jsou více in, je Beyoncé asi docela umírněná; na druhou stranu je rozpor mezi vysvětlením této dívky a objektivní realitou poměrně velký. Vysvětlením může být, že se jedná o určitou obranu, kde se této dívce takový styl (nejen zpěvu) líbí, ale ještě není připravená si to přiznat výsledkem je tedy určité zkreslení. Zajímavé je také ocenění zpěvačky Adele, které je vlastně negativní; předložený důvod, že není tak bláznivá přece jen cosi negativního obsahuje, jde o určitou degradaci idolu. Vliv na tuto formulaci má asi i pocit konkurence, který může být při volbě ženy ženou přítomen (Kravcová, 2008). Další skupinou jsou tzv. silné ženy U nich si dívky cení především jejich vnitřních charakteristik je zde tak širší prostor pro hlubší zájem, snad až spoluprožívání jejich osudů. Reprezentuje ji M. Horáková, která i když hrozně moc trpěla, dokázala říct svůj názor a věřila v Boha ; hlubší zájem dívky je zde vyjádřen zmíněnou vírou v Boha, kterou možná sdílí; dále Š. Záhrobská, která stále bojuje. 8

9 Jediným fiktivním idolem (kromě Krtečka) byla Amélie z Montmartru, víceméně vrstevnice, nabízející široký prostor pro identifikaci. Nejedná se ale o situaci, kdy by se dívka stala nějakou fiktivní postavou (jak tomu může být u mladších), ale spíše si tu může nějakým způsobem prožít něco jiného, zajímavějšího. Jde o určitou formu úniku z reality, čemuž by nasvědčovaly i některé další volby informantky (Saint Exupéry, Reynek poezie, Lewis ). Paralelně k tomu se zde ale objevuje jedna možnost: hra na. Je pravděpodobné, že pokud již dochází k zájmu o osudy žen, volených pro jejich výkon, mohly by si na ně hrát třeba na zpěvačku doma před zrcadlem. Mužů-idolů bylo podstatně více, než žen 61. Při volbách byl již na první pohled výrazný příbytek idolů volených na základě vzhledu. Při jejich třídění vycházím pro porovnání s daty Kravcové z dělení na základě romantického attachmentu (Kučera, 2008): na svalovce, milence-vrstevníka a dospělé milence. Kategorie svalovců, zastoupená muži, u kterých dívky obdivují impozantní fyzický zjev, oproti Kravcové (Kravcová, 2008) téměř vymizela pouze s jedním či dvěma zástupci (Jagger, Mortensen); svalovci už asi nejsou v módě. Ti, kteří nyní bývají dospívajícími dívkami oblíbení, se řadí spíše do kategorie milence-vrstevníka. Společným znakem bývá především ztvárňování rolí ve filmech, točených cíleně pro dospívající. Reprezentativním příkladem je Robert Pattinson, ač to není ve volbě explicitně vyjádřeno; byvše hvězdou ságy o upírech, má s dříve zmiňovanými svalovci a na ně se vázající akcí již jen málo společného. Kategorie dospělého milence by se dala mj. naplnit Markem Ebenem. Bývají to muži starší, již nějakým způsobem ustanovení, mající navrch není tak důležitý vzhled a důležitost přebírají jiné atributy: moc, sláva, či peníze. Cesta k nim také může být jakýmsi způsobem jednodušší představují rychlou cestu mezi rodinou schválenými idoly a předmětem erotického zájmu. Pro ilustraci bych rozebrala, že Eben byl volen na základě toho, že má inteligentní vtipy. Kategorie komiků je samostatnou kapitolou. Zde je zajímavá formulace, že Eben má nějaké vtipy, a to inteligentní. Vtip bývá chápán jako bariéry bořící, komunikaci zjednodušující prostředek, kterým si mohou dívka a chlapec vyjádřit náklonnost, aniž by se museli bát, že dojdou újmy (Kučera, 2008). Eben se svými inteligentními (rozuměj rodičem-superegem schválenými) vtipy rozhodně není vrstevníkem; dal by se považovat spíše za otce (tedy za dospělého milence). Oproti Kravcové (Kravcová, 2008) nefigurují zde komici mezi vrstevníky. Věkově by náleželi spíše ke kategorii dospělých milenců. Je otázkou, jak jde vtip a dospělost dohromady: možná je zde vtip prostředkem, jak mohou být dospělí milenci najednou pro mladé dívky 9

10 přístupnější vidíme to u Carreyho, Dejdara či Deppa. U Z. Galifianakise či G. Depardieu by tomu mohlo být naopak prostřednictvím vtipu se mohou i přes svůj zjev atraktivními stát. V rámci třídy byla dále i zřetelná tendence k vytváření skupiny šlo o dívky, patřící k jakémusi undergroundu. Jejich volby zahrnovaly především beatniky (Ginsberg) či lidi specifickým způsobem se stavící proti společnosti (Havel). Dívky, které sem patřily, se zdravily objetím, chodily podobně oblékané a asi spolu trávily čas. Šlo tedy o určitou filozofii či subkulturu, intelektualizaci voleb v rámci třídy; ostatní dívky byly od nich oddělené (dalo se určit víceméně i na základě vzhledu/chování, kdo mezi ně patří či ne). Dívky z této party se od ostatních (dívek) ve třídě odlišují, například spolu čtou básně a pak o těch básních hovoří i to beatnici vlastně dělali. Dalším společným bodem, který jsem ve volbách zaznamenala, bylo zmiňování dospělosti. Téma patrně vychází z pozice, ve které se dívky z hlediska svého vývoje nalézají na přechodu mezi dětstvím a dospělostí, kdy začínají vidět samy sebe jako dospělou a snaží se o to, aby je tak viděli i ostatní. Je to dost zřetelné v podobných formulacích, které k popisu idolů používají, např. u spisovatele T. de Fombella napsal knihu pro děti i dospělé, umí krásně vyprávět či Saint-Exupéryho, Protože Malý Princ je nejlepší knížka, můžete si ji přečíst v jakémkoli věku. Dívky se za tyto knihy tedy nemusí stydět, protože jsou dobré jak pro děti (kterými už nejsou), tak pro dospělé (kterými možná jsou nebo jimi zakrátko budou). Zařadila bych sem i jednu dívku, která píše o Goethovi (a Dumasovi) jako o svých nejoblíbenějších spisovatelích. Je ale možné, že její hlubší zájem o tohoto náročného spisovatele je podněcován viděním sama sebe jako schopné G. pochopit, dokonce ho mít ráda tedy být na to dostatečně dospělá/zralá. Může za tím ale být také i snaha se vůči někomu vymezit například při vztažení jejího vysvětlení k něčemu, co už se tu objevilo, vidíme, že Goethovy básně mají smysl například na rozdíl od těch Ginsbergových. Podobně jako dříve (Kravcová, 2008) se u dívek se objevila skupina sportovců, u kterých nebyl hodnocen a jsou spíše vzory. Důvody volby jsou zde totožné s důvody voleb, které činili chlapci např. 2x D. Hašek Obdivuhodný výkon v roli hokejového brankáře a mnoho dalších. Z neosobních hodnocení se vymykají jen dva sportovci; jednak M. Jordan, u kterého je hodnocena i určitá spřízněnost, stává se tak nějak bližším Nejlepší basketbalista všech dob, chová se hrozně mile a vše bere s nadhledem, narodil se ve stejný den jako já, má výbornou techniku, spoluhráčům nahrává. Mohl by tedy snad být řazen do kategorie dospělých milenců, či být pro dívku identifikantem. Další intimněji vysvětlenou volbou, poněkud zarážející, je T. Řepka. Slova, kterými je zde obhajován, nejsou příliš v souladu s 10

11 tím, jak bývá prezentován v médiích Fotbalista, mám ho ráda, protože je charismatický, říká to, co si myslí, má na věci svůj vlastní názor, za kterým si stojí. Není zde kladen akcent na nějaké erotické charakteristiky, je spíše někým, s kým se dívka (i dalšími volbami se lišící, viz přílohy) do určité míry identifikuje. V datech se také objevila výrazná kategorie, kterou bych sjednotila na základě toho, že byli v něčem první, byli výrazní, originální, ukazovali směr dalšího vývoje. Informantky dávají váhu především jejich výjimečnosti, určitému vymezení se. Kategorie se odlišuje od výše zmíněného výkonu tím, že zde nejde tolik o produkt, ale spíše o postavení osoby samé. Dobře toto vystihuje právě jedna volba samotná: Prostě všichni, kteří se snažili o něco dobrého i za těžších okolností a ti, kteří zkoušeli něco nového. Jedná se o určitou intelektualizaci voleb, vytvoření sebepřesahu něco za nimi zůstalo, za čím se mohou ohlédnout a jsou tak velkým vzorem. Kategorie je plněna především muži, u kterých se neusuzuje na existenci romantiky podstatou jejich voleb není již mužskost, ale jejich činy např. u Leonarda da Vinciho, jehož (auto)portréty většinou zobrazují sedmdesátiletého starce, se o erotické adoraci dá uvažovat jen s velkou dávkou fantazie. Řadím sem i spisovatelku J. Austenovou ( líbí se mi, že píše o ženách a pro ženy, píše o životech významných žen ), u které dává dívka velký důraz na ženskost a která se prosadila ve (v té době) výrazně mužské profesi. Ojedinělou volbou je výběr Z. Millera, který dal světu Krtečka. Spíše než o cokoli jiného vyjádření jde o vyjádření toho, že i v Čechách byla vytvořena ikona až určitý symbol: něco, na co můžeme být hrdí. Krteček je něco, co ve světě poznají, díky čemuž jsme důležití. Chlapci 12 chlapců vytvořilo 41 idolů, z toho 7 ženských a 34 mužských. U chlapců se často objevují jakési deriváty rodiny, tedy postavy, které mají očividně něco společného s nějakým rodinným příslušníkem (potažmo atmosférou rodiny jako takovou). Příkladem jsou tak rodinou schválené vzory například H. Růžičková Duševní krása (proti které u téhož chlapce stojí Z. Norrisová Fyzická krása ). H. Růžičková může být obdivuhodná například v tom, jakým způsobem se vyrovnávala se svou rakovinou a smrtí její postoj mohl být chlapci předán rodiči. Dále do této kategorie lze zařadit i K. Schwarzenberga Oblíbený politik, dávající na ohled normu rodiny, její pohled (nejen) na politickou situaci. Zajímavý příklad v této skupině idolů nabídl chlapec zmiňující herce M. Gambona a I. McKellena Pověstný svým hraním v divadlech, ale i rolí Gandalfa v Pánu Prstenů a nyní i v Hobitovi, platí pro něj to samé, co pro M. Gambona. Zdůrazňuje u nich rysy, které mají oba herci (ve 11

12 filmech) společné jedná se o staré, moudré, určitým způsobem vypadající autoritativní postavy, které se starají o hlavní postavu a věnují mu svou pozornost. Lze tedy soudit, že zde do určité míry probíhá identifikace s touto obskakovanou, opečovávanou postavou, která má zařízený servis : Podobným způsobem mohl také být volen S. Jobs Mám ho rád, protože byl příjemný a chytrý muž, vizionář, slavný kvůli Applu, nebyl hrubý a bez citů, ale jen perfekcionista a despota. Je zde vidět, že vztah voliče k volenému je nejspíše hlubší, než se zdá. K tomuto idolu mohl chlapec být nejdříve upoután svým zájmem (např. mobily, IT obecně), ale postupem času, jak se o něm dozvídal více, si ho začal ztotožňovat s někým ze svého okolí (tento zájem možná sdílející). Tuto maskovanou rodinu bych tak považovala za cestu, jakým způsobem se vyvíjí novější idoly od idolů z primárního prostředí, jako rodina k idolům z prostředí sociálního je zvolena osoba, která naplňuje charakteristiky obou směrů a setkává se tu tedy dvojí kritérium: idol přináleží jak druhotnému sociálního prostředí, tak má i znaky něčeho důvěrně známého. Na pomezí zmíněného problému intimity a veřejnosti mohou tak stát třikrát volení učitelé. Jedná se o dospělé, kteří jsou dětem bližší, než idolové bývají; nelze je přesto brát jako rodinu. V obou případech, u učitelky i učitele, se jedná o mladé lidi. Učitel je ceněn pro humor, u učitelky oceňují její všeobecnou oblíbenost. U učitele mohou chlapci oceňovat, jak bez překážek jedná se spolužačkami, umí si z nich dělat legraci apod. možná by si také chtěli dělat legraci z dívek, aby si jich všimly. Volená učitelka je atraktivní štíhlá blondýna, zdá se, že může tak být ve volbě přítomen i erotický zájem; učitelka, která s chlapci denně jedná, může být dostupnější než jiné idoly. Úlohu v tom má zřejmě i zdůrazňovaná kolektivní oblíbenost když se líbí ostatním, neshodí se tím, že by se jim líbil někdo ostatními považován za divného. Hodnocení atraktivity není ještě mezi chlapci příliš rozšířené: zájem o učitelku může tedy předcházet veřejnému obdivu k fyzickým vlastnostem opačného pohlaví. Kromě herců, kteří byli již zmíněni, zůstávají mezi nimi dvě skupiny: ti, kteří byli voleni na základě charismatu a ti, kteří byli voleni na základě komiky. U dvou charismatických herců byly důvody pro jejich volbu nápadně podobné. Chlapci u nich zdůrazňovali jak charisma, tak osobnostní rysy. Pravděpodobně pro ně plní funkci těch, jako kdo by (jednou) chtěli být, i když se s nimi již neidentifikují. Komici se zde objevují třikrát Holzmann, Kaiser a Depp. U Holzmanna se pravděpodobně jedná o určité zprostředkování, o rodinou schválený vtip, což odkazuje do již zmíněné sféry intimní vs. veřejné. Jediným moderním komikem je zde J. Depp. Ceněn i ženami, byť především herec, je u něj voliteli kladen důraz na komiku. Mimo jiné může tak představovat i snesitelný prostředek k navázání 12

13 hovoru s dívkou pro chlapce je atraktivní svými rolemi, které bývají poměrně akční, dívka si zase najde svou romantickou linku příběhu, přičemž ocení i Deppův vzhled. Sportovci-muži, kteří byli chlapci voleni, byli zřejmě bez výjimky vybíráni v souvislosti se sportovním zájmem daného chlapce. Často zmiňují i osobnostní charakteristiky daného idolu, které někdy hraničí až s jakýmsi okouzlením např. u R. Doyla neopovrhuje těmi méně schopnými, ba naopak jim pomáhá a radí. Je oblíbený díky jeho milé tváři, přátelství a samozřejmě je obdivován kvůli svým výkonům. Dalším sportovcem, kterého bych sem také zařadila, je L. Messi -...líbí se mi, že začínal jako chudák a dokázal ze sebe udělat tohle. Za touto může být skryta touha být jako on chlapec možná sní o tom, že taky ze sebe jednou udělá tohle. Až eroticky zabarvené hodnocení idolu není ale pravidlem; dva další chlapci hodnotí své sportovní idoly (Rychtera, Ramos viz přílohy) pouze z hlediska výkonu. Jeden chlapec zvolil sportovkyně jachtařky Šmídovou a Fenclovou, u kterých vyzdvihl především jejich účast na LOH. Při volbě oceňuje veskrze výkon. Jachting je sám o sobě velmi vzrušující sport, který se navíc provozuje v exotickém prostředí; mají zde tak stejnou funkci jako sportovec-muž. Šmídová má za sebou navíc stříbrnou medaili z LOH 2004, jedinou, kterou kdy Česko v jachtingu získalo. Další zajímavou kategorií, doplňující strukturu naznačenou u voleb v primě, je skupina voleb tažených zájmem. Chlapci jsou při volbě idolu vábeni především svou zálibou, kterou s daným idolem sdílí, či ji idol ztělesňuje. Prvně sem mohu zahrnout Alexandra Makedonského Zajímám se o taktiku a strategii, tento člověk byl v tomto ohledu génius a Scipia Africana, zvolené jediným chlapcem. Soustředil se pouze na tyto dva idoly, nejspíše mu vyhovovalo lišit se od ostatních, stát mimo kolektiv a svou volbou to ještě podtrhl. Něco podobného se objevilo i u dalšího chlapce, i když se jednalo o pro vrstevníky srozumitelnější hudebníky. Tento uvedl také pouze dva idoly L. Kilmsfera ( Jeho kapela Motorhead mi změnila definitivní postoj k muzice a k životu, přivedl mě k agresivnější muzice (Slayer) ) a A. Coopera. V rámci třídy byl asi jediným chlapcem, který se vzhledem od ostatních lišil: měl typické rockové tričko, neučesané a dlouhé vlasy a jako jeden z mála se normálně bavil s dívkami. Volba idolu je dospělejší než u většiny ostatních chlapců, činí ji sám a zaujímá nějaký konkrétní postoj jeho zájem (i když originální) ho tak na rozdíl od předešlého chlapce neodděluje, spíše ho činí pro jiné (dívky) zajímavějším. Jaksi mimo stojí jediná volba I. Kant, který se zabýval lidskou psychikou, a byl zvolen chlapcem, který jako jeden z mála v dalších volbách otevřeně vyjádřil svůj erotický 13

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

MOTIVUJÍCÍ ČTENÍ VE VZTAHU K POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU

MOTIVUJÍCÍ ČTENÍ VE VZTAHU K POROZUMĚNÍ ČTENÉMU TEXTU Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor: Učitelství pro. stupeň základní

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta. Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte.

UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta. Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte. UNIVERZITA PARDUBICE Filosofická fakulta Gender a romské děti Utváření společenských rolí v závislosti na pohlaví dítěte Tereza Cachová Bakalářská práce 2009 Na tomto místě bych ráda poděkovala všem,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta. Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Dětská kresba, její vývoj mezi šestým a osmým rokem věku a úvod do její hlubinné interpretace (kazuistika) Eva Kadlecová

Více

Zápočtová práce z předmětu Sociální patologie. Téma: Pedofilie

Zápočtová práce z předmětu Sociální patologie. Téma: Pedofilie SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik, Ústav pedagogických a psychologických věd Zápočtová práce z předmětu Sociální patologie Téma: Pedofilie Veronika Černohorská Sociální patologie a prevence

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Český basketbal jako společenský fenomén Adaptace afroamerických basketbalových hráčů na život v České republice Jakub Němeček Bakalářská práce 2013 Prohlašuji:

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR

Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Institut dětí a mládeže MŠMT ČR Sámova 3, Praha 10 DĚTI, MLÁDEŽ A VOLNÝ ČAS (Vybrané aspekty problému) Zpracoval: O. Jíra l997 1 I. ÚVOD Problematika volného času dětí a mládeže není v současné době komplexně

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Poezie na prvním stupni ZŠ

Poezie na prvním stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Poezie na prvním stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2013 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jitka Zítková, Ph.D. Vypracovala: Gabriela

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Pedagogika a psychologie

Pedagogika a psychologie Pedagogika a psychologie příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně

Více

Preference při výběru partnera a založení rodiny

Preference při výběru partnera a založení rodiny Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Preference při výběru partnera a založení rodiny Dana Martincová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra

Více

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima

Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí. Vlastimil Zima Vliv tělesné výchovy a sportu na charakterové a volní vlastnosti dětí Vlastimil Zima Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tělesné výchovy a sportu dětí. Zabývá

Více

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY DÍTĚ A UMĚNÍ VÝZNAM VYBRANÝCH UMĚLECKÝCH AKTIVIT PRO UTVÁŘENÍ OSOBNOSTI DÍTĚTE VE VĚKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VÝSLEDKY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU DÍTĚ A UMĚNÍ Význam Vybraných uměleckých aktivit pro utváření

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let

Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 15 let Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Mgr. Václav Úbl Praha,

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost

SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011. v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost SBORNÍK KONFERENCE ZE DNE 15. 2. 2011 v rámci Národního týdne manželství s mottem Věrnost není slabost Použité zkratky: NTM Národní týden manželství KÚ SK Krajský úřad Středočeského kraje RP rodinná poradna

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra české literatury OBRAZ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V PROZAICKÝCH DÍLECH PRO DĚTI A MLÁDEŽ VYDANÝCH PO ROCE 1989 (Magisterská diplomová práce) Vedoucí diplomové

Více

jazyk nejsou jenom slova

jazyk nejsou jenom slova andrea hudáková: letem tichým světem str. 6 o poezii v českém znakovém jazyce str. 9 ivo fencl o valentově románu str. 10 o vztahu neslyšících k literatuře a čtení str. 12 ivan matoušek stále a neúnavně

Více

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI

SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ MLADŠÍ DOSPĚLOSTI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) SOUVISLOST CITOVÉ VAZBY A PREFEROVANÝCH OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK PŘI VÝBĚRU PARTNERA V OBDOBÍ

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

V JIMEâNÉ ÎENY. Dagmar Grossmann SPECIÁL MODERN WOMAN PROFILY ÚSPĚŠNÝCH ŽEN. CEO společnosti Grossmann Jet Service. zakladatelka a předsedkyně

V JIMEâNÉ ÎENY. Dagmar Grossmann SPECIÁL MODERN WOMAN PROFILY ÚSPĚŠNÝCH ŽEN. CEO společnosti Grossmann Jet Service. zakladatelka a předsedkyně V JIMEâNÉ ÎENY SPECIÁL Dagmar Grossmann CEO společnosti Grossmann Jet Service WWW.GROSSMANNJET.COM zakladatelka a předsedkyně asociací CEPA a SOPA PROFILY ÚSPĚŠNÝCH ŽEN S-PRESS PUBLISHING 2010 EU USA Summit,

Více

Nikdy nekončící dobrodružství

Nikdy nekončící dobrodružství Nikdy nekončící dobrodružství Metodický průvodce rozvojem duchovního života Věnováno všem, kteří věří v pravdu a lásku Kdysi kdesi se konala světová studentská konference o výuce cizích jazyků. V jedné

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

BUDIŽ BPC. Za zkratkou BPC se totiž skrývá naprosto jednoduchý, stručný a nekomplikovaný Bezproblémový

BUDIŽ BPC. Za zkratkou BPC se totiž skrývá naprosto jednoduchý, stručný a nekomplikovaný Bezproblémový ZPRAVODAJ 81. JIRÁSKŮV HRONOV pátek 12. srpna 2011 TRAUMA NEDISKUTÉRA Jak dosáhnout toho, aby člověk neměl divný pocit, když věci vidí jinak než většina? A navíc být schopen jim to všem říct! čtěte na

Více