Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia. Marie Bendová"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra psychologie Pop-pantheon školních dětí: Prima a kvarta osmiletého gymnázia Marie Bendová Vedoucí práce: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc. Soutěžní kategorie: Bc. Praha 2014

2 Anotace Tato práce se zabývá vztahem žáků víceletého gymnázia (navštěvujících primu a kvartu, ročníkově odpovídajícími šesté a deváté třídě základní školy) ke známým osobnostem ( idolům ). Hlavní srovnání probíhá po dvou osách, věkové a pohlavní. Nejdříve jsou srovnávána děvčata z primy s chlapci z primy, děvčata z kvarty s chlapci z kvarty. Poté následuje srovnání děvčat z primy s děvčaty z kvarty a chlapců z primy s chlapci z kvarty. Zjištění jsou shrnuta v závěru uvedeném v práci. Práce si klade za cíl přispět do vývojové psychologie. This paper deals with pupils from a grammar school (attending prima and kvarta which corresponds to sixth and ninth grade of elementary school) and their relationships to popular persons ( idols ). The main comparison runs on two axes age and sex. Firstly, the same age, but different sex was compared, i.e. the boys from prima with the girls from prima and the boys from kvarta with the girls from kvarta. Secondly, the same sex, but different age was taken into account, i.e. the girls from prima with the girls from kvarta and the boys from prima with the boys from kvarta. The findings of the research are presented in this paper. The paper aims to be a contribution to the developmental psychology. 2

3 1. Úvod Cílem práce je identifikace idolů (moderních bohů, proto Pop-panteon ) žáků primy a kvarty gymnázia a zjistit důvody jejich volby 1. Idoly jsou zde míněni tzv. významní druzí, kterými v určitém věku přestává být rodina a pozornost dětí se obrací jiným směrem 2 ; ve volbách se tak promítají determinanty vývoje psychiky dětí a adolescentů. Ke zpracování výzkumu je využito především psychoanalytického hlediska. Práce navazuje na předchozí výzkumy prováděné na katedře psychologie PedF UK; prvním tímto výzkumem byla práce O. Mikšíčka zvaná Identifikace a imitace u současných školáků: Pop pantheon (Mikšíček, 1999). Srovnání po deseti letech provedla u většího vzorku J. Kravcová. Výstupem jejího výzkumu se stala diplomová práce Idoly u dětí školního věku, která podává i přehled literatury vztahující se k tématu (Kravcová, 2008). 2. Metody Pro výzkum bylo zvoleno církevní gymnázium v Praze, prestižní škola, kam se ročně hlásí stovky dětí a přijaty jsou pouze do naplnění dvou tříd (celkem cca 60 žáků). Mé třídy, prima a kvarta, odpovídají 6. a 9. třídě ZŠ. Je třeba zdůraznit, že se jedná o církevní gymnázium při srovnání dat s kolegy 3 objevují se zde poněkud tradičnější a umírněnější idoly. Je to nejspíše způsobeno jednak křesťanskou výchovou dětí, jednak celkovou atmosférou gymnázia (je zde přikládán velký důraz tradičním křesťanským hodnotám, pořádají se školní mše, povinná výuka náboženství). Sběr dat; synopse pozorování Nejdříve jsme se v každé třídě zúčastnily dvou pozorovacích hodin, během kterých bylo zjištěno toto: v primě nezřetelné rozdíly mezi chlapci a dívkami, děti vypadající poměrně vyrovnaně, na vyučování reagující podobně; mohlo zde hrát roli i to, že teprve půl roku byli v novém prostředí 4. V kvartě bylo naopak zřejmé, že se chlapci a dívky liší dívky vypadaly mnohem dospěleji. Poté byla v rámci následující hodiny zadána výzkumná otázka ve znění: Které máš nejoblíbenější známé osobnosti (herci, zpěváci, sportovci )? Zkus napsat, co se 1 Na tomto místě bych ráda poděkovala své kolegyni Cecílii Podstavkové, která se zúčastnila sběru dat a náslechů; další analýzy již jsou mou samostatnou prací. 2 Děti někdy volí i osoby instrukci přímo nesplňující např. osoby blízké. To je z hlediska psychického vývoje signifikantní, neboť významné druhé by v určitém věku již měly tvořit osoby, které nejsou přímo v rodině volitele (srv. Kravcová, 2008). 3 práce byla vypracována v rámci semináře na PedF UK Psychologického výzkumu. V rámci předmětu existuje snaha o navázání na již zmíněné výzkumy; původní závěry Mikšíčka a Kravcové jsou tak dále zkoumány a zpřesňovány, neboť preference idolů mezi mládeží se zřejmě v čase mění. 4 pozorování bylo prováděno na začátku roku

4 ti na nich líbí, případně proč si myslíš, že jsou tak oblíbení?. Na odpověď měly děti vyučovací hodinu, nikdo ji ale zcela nevyužil. Otázka byla využita pro porovnání chlapců a dívek v jedné třídě a následně k porovnání chlapců a dívek napříč třídami. Analýza dat Analýza se sestávala zhruba ze dvou kroků. Prvním bylo vytvoření manifestních kategorií na základě povolání idolů či oblasti příslušnosti (herci, sportovci ). Motivy volby dětí se ale uvnitř kategorií často lišily; pro porozumění bylo třeba postoupit hlouběji. Ve druhém kroku se kritériem stala sourodost voleb z hlediska jejich odůvodňování; vyvstanuvší kategorie, latentní, se zakládají na vztahu dětí k idolům a pro možné determinanty psychiky dětí podávají lepší vysvětlení. Pro interpretace těchto latentních kategorií bylo využito především psychoanalytické perspektivy. Kategorie jsem vytvářela většinou sama, teprve posléze jsem své výsledky porovnala s literaturou. 3. Výsledky V této části se nejprve budu zabývat idoly volenými žáky primy a poté idoly žáků kvarty; jejich výsledky budou mezi sebou závěrem srovnány. V každé třídě budou nejdříve rozebírány idoly dívek a poté idoly chlapců. Volby jsou vzhledem k rozsahu textu prezentovány hlavně v přílohách. Výsledky žáků primy (=6. třída) 18 dívek a 13 chlapců celkem volilo 56 idolů. V počtu volených idolů mírně převažují dívky (32:24). Dívky 18 dívek volilo 32 idolů. Mužské idoly převažují, byť zatím ne tak výrazně. Nejsou voleni pro své mužské atributy, a když už, tak jaksi zástupně. Mezi volbami dívek převažovaly idoly utvářené především náklonností dívek k fantaziím. Některé postavy jsou zobrazeny, jako by reálně existovaly; dívky dávají váhu především morálním hodnotám, které ztělesňují. Tuto kategorii reprezentují pseudohistorické postavy Valjean, Eyrová, či Vinnetou a Old Shatterhand. Ztvárnění těchto postav může představovat jakýsi únik z reality: když je život neuspokojivý, stačí se začíst do knížky, kde jsou pravé hodnoty, kde jsou zajímavá dobrodružství; postavy může obdivovat nebo se s nimi identifikovat. Otázkou je, do jaké míry jsou si vědomy, že tyto postavy nežijí či že reálně vůbec neexistovaly. I reálné historické postavy mohou těmto fiktivním být podobné; často 4

5 mají rysy obou. Zde zvláště v případě Johanky z Arku dívka jí je fascinována, zdůrazňuje Johančino mládí Johanka z Arku je úplně neuvěřitelná. Vždyť když byla jen o něco málo starší než já, měla by svoje zjevení zajímavá formulace, není jisté, jestli zvýrazněné označuje prostou chybu v konstrukci věty, nebo zda se dívka nechala strhnout. S Johankou se může identifikovat a spoluprožívat s ní její osud. Zdá se, že historické postavy mohou být, oproti fiktivním, častěji zprostředkovány dospělými (viz přílohy). Mezi historickým a fiktivním stojí i dvakrát volený Jára Cimrman. U něj je zdůrazněno, že neexistuje zde fantazijní identifikace neprobleskuje, je to spíše komik a je to vtipné, že historickou postavou je. V jednom případě je Cimrman volen spolu s Borovským, je k němu zčásti stavěn do protikladu důležitá historická postava proti důležité nehistorické postavě. Borovský je ještě navíc volen jen díky tomu, že byl ztvárněn v Cimrmanovi. Existuje i vyspělejší způsob uchopení fantazijních idolů, kdy se stávají prostředkem či jakýmsi můstkem k idolizaci reálných postav. Jako typický příklad tohoto jevu můžeme představit Alenku z říše divů s Johnnym Deppem, který je volen, protože hraje v Alence jistě existuje důvod, proč si tato dívka zvolila zrovna Deppa, přestože není filmem zobrazen atraktivně. Alenka je volena, protože je odvážná a samostatná a umí se přizpůsobit okolí. ( ) Nejvíc se mi líbí úprava s Johnem Deppem (hraná). Prožívá hezká dobrodružství., což hraničí až s jakousi fantazijní identifikací, kdy by chtěla tato dívka také prožívat hezká dobrodružství jako Alenka. Obdobný jev se objevuje i u jiné dívky, která prostřednictvím Sherlocka Holmese ( moje oblíbená literární postava ) získává přístup k autorovi A. C. Doylovi. Další větší skupinou volených idolů byly idoly z oblasti showbyznysu nejčastěji spojené s právě probíhající soutěží Star Dance. Ač byl u všech idolů této oblasti zmíněn i odlišný důvod, považuji za pravděpodobné, že lze usuzovat na jakési třídní téma, dívky si o shlédnutém díle mohou ve škole popovídat. Minimálně v případě Norrisové můžeme najít pojítko s možnými fantaziemi. Dalšími osobami, herečkami, byly B. Hrzánová, L. Šafránková či E. Watson jediná vrstevnice. Všechny z hereček ale jsou zřejmě spjaty s různými postavami, nabízejícími široký prostor fantaziím. Téma první části interpretací je stále silné. 3 další dívky pak volily zpěváky a zpěvačky vesměs současně mediálně známé (viz přílohy). Dívky nezmiňují ani v jednom případě vzhled zpěváka, zaměřují se na stručně hodnocený výkon a kromě jednoho případu opomíjí i osobnostní charakteristiky. Jde zde tedy především o písně jako takové. Jedinou hudební skupinou, která byla zvolena, byla japonská hudební skupina Ikimono Gakari, zvolená dívkou japonského původu. Byla uvedena 5

6 pravděpodobně z toho důvodu, aby připomněla, odkud je a že považuje i idoly nepocházející ze současného prostředí, za důležité. Sportovkyně byly voleny třikrát dvakrát byla zvolena Barbora Špotáková a jednou Evgenia Kanaeva. Dvakrát posloužily jako sportovní vzor dívky je mají rády, protože dělají podobné věci, jako dělají ony samy; jednou byla Špotáková oceněna díky své osobnosti. Opět je zde vztah obecně spíše k výkonu (snad z hlediska motivujícího vzoru). Jedinou osobou z blízkého okolí, která byla zvolena, byla T.D. Byla volena vlastně dvakrát, jednou vlastním bratrem (který se za to pak asi styděl, protože to celé přeškrtal a nechtěl o tom potom mluvit) a jednou dívkou. Na T. bylo vidět, že je to oblíbené děvče o přestávce byla obklopena, zato bratr seděl sám v poslední lavici a nikdo si ho moc nevšímal. Projevuje se pravděpodobně jak obdiv k sestře, tak i určitá rivalita. Chlapci 13 chlapců volilo 17 idolů; ve složení idolů jednoznačně dominovaly idoly mužské (14x), dále byl 2x zvolen idol ženský a 1x se objevila skupina. Většina chlapců měla jasnou tendenci volit 1 idol, maximálně 2 zřejmě tomu nevěnovali tolik úsilí, jako dívky. Nejvíce idolů bylo voleno na základě své souvislosti s tzv. virálními videi např. hudebník PSY, dále Viralbrothers a MenT. Všichni jsou známí díky internetu, jejich videa jsou tam umisťována a lidé si je pak mezi sebou (jako virus = virální) dále šíří. PSY je slavný hlavně především svému hudebnímu klipu, Viralbrothers jsou dva čeští chlapci, kteří přispívají na internet s vlastními pořady ve sféře českého internetu mají pravděpodobně z takovýchto uskupení největší základnu obdivovatelů (nejvíce zhlédnutí). Postavy z tohoto prostředí byly celkem voleny v pěti případech soudím, že se může tedy jednat o společné téma, o kterém se v partě mohou bavit. Chlapci kromě posledního případu (MenT) oceňují jen činnost idola. Zájem chlapce o jeho idol jde u MenT pravděpodobně dál i videa jím vytvářené jsou o něčem jiném, mají spíše reportážní charakter. Pro chlapce může být vzorem; volba tak vytváří paralelu k spoluprožívání vyskytujícímu se u dívek. Dále se často vyskytují postavy, volené na základě zaujetí chlapců pro danou osobu či jeho dílo; vyskytují se zde sugestivně popsané literární postavy (Holt, Gimli. Opět se zde objevuje jakási touha po spoluprožití. V dalších případech byl ale zřejmý daleko hlubší zájem o idola: jednalo se o reálné postavy spisovatel Tolkien a letec Fr. Peřina. U Tolkiena chlapec zdůrazňoval jejich vzájemnou podobnost (tedy jde spíše o identifikaci, byl pro něj 6

7 někým, s kým se mohl ztotožnit), u Peřiny se jedná spíše o obdiv s distancí (spíše originální, vzdálený idol, stavěný na piedestal). Postavy ze sportu se objevily pouze dvě jedna žena, tenistka Lucie Šafářová, a jezdec F1 Michael Schumacher. Šafářová se mi líbí, neboť hraje velmi dobře a slušně tenis. Za volbou Šafářové lze snad hledat počínající erotický zájem (v této třídě jediný). Schumacher je volen z objektivních důvodů, protože jezdí ve formuli, jezdí tam dlouho a byl asi 7x mistr světa. Chlapci se zcela jistě líbí tento sport, rychlá auta a podobně, ale zajímavé na této volbě je, že v době volby už byl Schumacher za vrcholem své kariéry a nepříliš mediálně propírán. Byl asi zprostředkován rodiči. Volení lidé z okolí jsou zmíněni pouze dva T. D. (viz výše) a vedoucí ze skautu Blek. Blek má tu výhodu, že se jedná o člověka na pomezí osobního/rodinného prostředí a zároveň dost vzdáleného, aby mohl být sociálním vzorem. Je to ostatně zmíněno i ve volbě samé (viz přílohy). Komparace žáků primy Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou patrné především ve dvou ohledech: zaprvé v tom, kde po idolech volící pátrají, za druhé v sociální funkci idolů. K prvnímu hledisku: idoly dívek se většinou pojí s nějakým fantazijním světem a velmi často se jedná o postavy, se kterými se mohou do jisté míry identifikovat. Chlapci oproti tomu dávají přednost jaksi reálnějším důvodům: především jsou voleny idoly poskytující chlapcům společné téma. Z toho tak vlastně vyplývá i další odlišnost těchto skupin. Proti chlapcům jsou dívky ve svých volbách více individualistické nemohou být stejnou postavou, jako kamarádka; chlapci nemívají problém své zájmy sdílet. Jak dívky, tak chlapci volili idoly převážně z veřejné sféry, osoby z jejich bezprostředního okolí se nevyskytují často. Vliv sociálního prostředí je ale na volbě idolů patrný; v této třídě to bylo zřejmé zejména u chlapců. Tento pohled tak umožňuje sdružit idoly do tří skupin: na idoly zprostředkované rodiči (1.) či jinými významnými dospělými, na idoly volené díky vlivu skupiny (2.) a na idoly tažené zájmem (3.). 1. skupina tak obsahuje idoly, u kterých se v důvodech pro volbu objevovaly narážky na dospělé např. Tolkien, který Je oblíbený i u dospělých kvůli napsaným příběhům či těmi, kteří se nezdají jako nezávisle volený idol zcela pravděpodobní (Schumacher). 2. skupina zastřešuje idoly v daném vzorku se vyskytující často, navíc hájené podobným způsobem (Viralbrothers, MenT). 3. skupina pojímá ty sugestivně popsané, s mnoha detaily, součástí bývá jistá míra 7

8 identifikace (Peřina); pokud se jich vyskytuje více najednou, bývají všechny zaměřeny podobně tažené shodným zájmem. Skupiny se ale mohou překrývat; dělení je orientační. Výsledky žáků kvarty (=9. třída) V kvartě B volilo 15 dívek a 12 chlapců. Počet vytvořených idolů je ale výrazně odlišný 84 dívčích idolů oproti pouhým 41 chlapeckým. (To ostatně odpovídá zjištěním Kravcové (Kravcová, 2008) v 9. třídě dívky obecně více idolizují, než chlapci.) Dívky 15 dívek sepsalo celkem dohromady 82 idolů, přičemž naprostá většina z nich (61) byla mužských; 3x byla zmíněna skupina a 1x se objevila formulace Prostě všichni, kteří se snažili o něco dobrého i za těžších okolností a ti, kteří zkoušeli něco nového, kterou jsem při tomto základním třídění ponechala stranou. Žen-idolů se objevilo pouze 17, přesto tvoří poměrně heterogenní skupinu. Největší skupinu tvoří ženy, u kterých si dívky cení jejich výkonu či vzhledu. Zájem dívek se jeví jako povrchnější, spjatý s činností (zpěv či filmy, ve kterých idol hraje) nebo s obdivem vzhledu. Objevilo se zde pět zpěvaček, sportovkyně, dvě herečky i spolužačka. Otázkou je, do jaké míry je toto oceňování výkonu uvěřitelné (Kravcová, 2008). Mé pochybnosti se týkají konkrétně jedné zpěvačky Beyoncé. Dívka zde zmiňuje, že se nepředvádí před kamerou. Její videa i texty jsou ale nabitá sexuální tematikou a ve svém nejznámějším videu (s téměř 160 miliony zhlédnutí) se projevuje poměrně lascivně. Oproti jiným zpěvačkám, které jsou více in, je Beyoncé asi docela umírněná; na druhou stranu je rozpor mezi vysvětlením této dívky a objektivní realitou poměrně velký. Vysvětlením může být, že se jedná o určitou obranu, kde se této dívce takový styl (nejen zpěvu) líbí, ale ještě není připravená si to přiznat výsledkem je tedy určité zkreslení. Zajímavé je také ocenění zpěvačky Adele, které je vlastně negativní; předložený důvod, že není tak bláznivá přece jen cosi negativního obsahuje, jde o určitou degradaci idolu. Vliv na tuto formulaci má asi i pocit konkurence, který může být při volbě ženy ženou přítomen (Kravcová, 2008). Další skupinou jsou tzv. silné ženy U nich si dívky cení především jejich vnitřních charakteristik je zde tak širší prostor pro hlubší zájem, snad až spoluprožívání jejich osudů. Reprezentuje ji M. Horáková, která i když hrozně moc trpěla, dokázala říct svůj názor a věřila v Boha ; hlubší zájem dívky je zde vyjádřen zmíněnou vírou v Boha, kterou možná sdílí; dále Š. Záhrobská, která stále bojuje. 8

9 Jediným fiktivním idolem (kromě Krtečka) byla Amélie z Montmartru, víceméně vrstevnice, nabízející široký prostor pro identifikaci. Nejedná se ale o situaci, kdy by se dívka stala nějakou fiktivní postavou (jak tomu může být u mladších), ale spíše si tu může nějakým způsobem prožít něco jiného, zajímavějšího. Jde o určitou formu úniku z reality, čemuž by nasvědčovaly i některé další volby informantky (Saint Exupéry, Reynek poezie, Lewis ). Paralelně k tomu se zde ale objevuje jedna možnost: hra na. Je pravděpodobné, že pokud již dochází k zájmu o osudy žen, volených pro jejich výkon, mohly by si na ně hrát třeba na zpěvačku doma před zrcadlem. Mužů-idolů bylo podstatně více, než žen 61. Při volbách byl již na první pohled výrazný příbytek idolů volených na základě vzhledu. Při jejich třídění vycházím pro porovnání s daty Kravcové z dělení na základě romantického attachmentu (Kučera, 2008): na svalovce, milence-vrstevníka a dospělé milence. Kategorie svalovců, zastoupená muži, u kterých dívky obdivují impozantní fyzický zjev, oproti Kravcové (Kravcová, 2008) téměř vymizela pouze s jedním či dvěma zástupci (Jagger, Mortensen); svalovci už asi nejsou v módě. Ti, kteří nyní bývají dospívajícími dívkami oblíbení, se řadí spíše do kategorie milence-vrstevníka. Společným znakem bývá především ztvárňování rolí ve filmech, točených cíleně pro dospívající. Reprezentativním příkladem je Robert Pattinson, ač to není ve volbě explicitně vyjádřeno; byvše hvězdou ságy o upírech, má s dříve zmiňovanými svalovci a na ně se vázající akcí již jen málo společného. Kategorie dospělého milence by se dala mj. naplnit Markem Ebenem. Bývají to muži starší, již nějakým způsobem ustanovení, mající navrch není tak důležitý vzhled a důležitost přebírají jiné atributy: moc, sláva, či peníze. Cesta k nim také může být jakýmsi způsobem jednodušší představují rychlou cestu mezi rodinou schválenými idoly a předmětem erotického zájmu. Pro ilustraci bych rozebrala, že Eben byl volen na základě toho, že má inteligentní vtipy. Kategorie komiků je samostatnou kapitolou. Zde je zajímavá formulace, že Eben má nějaké vtipy, a to inteligentní. Vtip bývá chápán jako bariéry bořící, komunikaci zjednodušující prostředek, kterým si mohou dívka a chlapec vyjádřit náklonnost, aniž by se museli bát, že dojdou újmy (Kučera, 2008). Eben se svými inteligentními (rozuměj rodičem-superegem schválenými) vtipy rozhodně není vrstevníkem; dal by se považovat spíše za otce (tedy za dospělého milence). Oproti Kravcové (Kravcová, 2008) nefigurují zde komici mezi vrstevníky. Věkově by náleželi spíše ke kategorii dospělých milenců. Je otázkou, jak jde vtip a dospělost dohromady: možná je zde vtip prostředkem, jak mohou být dospělí milenci najednou pro mladé dívky 9

10 přístupnější vidíme to u Carreyho, Dejdara či Deppa. U Z. Galifianakise či G. Depardieu by tomu mohlo být naopak prostřednictvím vtipu se mohou i přes svůj zjev atraktivními stát. V rámci třídy byla dále i zřetelná tendence k vytváření skupiny šlo o dívky, patřící k jakémusi undergroundu. Jejich volby zahrnovaly především beatniky (Ginsberg) či lidi specifickým způsobem se stavící proti společnosti (Havel). Dívky, které sem patřily, se zdravily objetím, chodily podobně oblékané a asi spolu trávily čas. Šlo tedy o určitou filozofii či subkulturu, intelektualizaci voleb v rámci třídy; ostatní dívky byly od nich oddělené (dalo se určit víceméně i na základě vzhledu/chování, kdo mezi ně patří či ne). Dívky z této party se od ostatních (dívek) ve třídě odlišují, například spolu čtou básně a pak o těch básních hovoří i to beatnici vlastně dělali. Dalším společným bodem, který jsem ve volbách zaznamenala, bylo zmiňování dospělosti. Téma patrně vychází z pozice, ve které se dívky z hlediska svého vývoje nalézají na přechodu mezi dětstvím a dospělostí, kdy začínají vidět samy sebe jako dospělou a snaží se o to, aby je tak viděli i ostatní. Je to dost zřetelné v podobných formulacích, které k popisu idolů používají, např. u spisovatele T. de Fombella napsal knihu pro děti i dospělé, umí krásně vyprávět či Saint-Exupéryho, Protože Malý Princ je nejlepší knížka, můžete si ji přečíst v jakémkoli věku. Dívky se za tyto knihy tedy nemusí stydět, protože jsou dobré jak pro děti (kterými už nejsou), tak pro dospělé (kterými možná jsou nebo jimi zakrátko budou). Zařadila bych sem i jednu dívku, která píše o Goethovi (a Dumasovi) jako o svých nejoblíbenějších spisovatelích. Je ale možné, že její hlubší zájem o tohoto náročného spisovatele je podněcován viděním sama sebe jako schopné G. pochopit, dokonce ho mít ráda tedy být na to dostatečně dospělá/zralá. Může za tím ale být také i snaha se vůči někomu vymezit například při vztažení jejího vysvětlení k něčemu, co už se tu objevilo, vidíme, že Goethovy básně mají smysl například na rozdíl od těch Ginsbergových. Podobně jako dříve (Kravcová, 2008) se u dívek se objevila skupina sportovců, u kterých nebyl hodnocen a jsou spíše vzory. Důvody volby jsou zde totožné s důvody voleb, které činili chlapci např. 2x D. Hašek Obdivuhodný výkon v roli hokejového brankáře a mnoho dalších. Z neosobních hodnocení se vymykají jen dva sportovci; jednak M. Jordan, u kterého je hodnocena i určitá spřízněnost, stává se tak nějak bližším Nejlepší basketbalista všech dob, chová se hrozně mile a vše bere s nadhledem, narodil se ve stejný den jako já, má výbornou techniku, spoluhráčům nahrává. Mohl by tedy snad být řazen do kategorie dospělých milenců, či být pro dívku identifikantem. Další intimněji vysvětlenou volbou, poněkud zarážející, je T. Řepka. Slova, kterými je zde obhajován, nejsou příliš v souladu s 10

11 tím, jak bývá prezentován v médiích Fotbalista, mám ho ráda, protože je charismatický, říká to, co si myslí, má na věci svůj vlastní názor, za kterým si stojí. Není zde kladen akcent na nějaké erotické charakteristiky, je spíše někým, s kým se dívka (i dalšími volbami se lišící, viz přílohy) do určité míry identifikuje. V datech se také objevila výrazná kategorie, kterou bych sjednotila na základě toho, že byli v něčem první, byli výrazní, originální, ukazovali směr dalšího vývoje. Informantky dávají váhu především jejich výjimečnosti, určitému vymezení se. Kategorie se odlišuje od výše zmíněného výkonu tím, že zde nejde tolik o produkt, ale spíše o postavení osoby samé. Dobře toto vystihuje právě jedna volba samotná: Prostě všichni, kteří se snažili o něco dobrého i za těžších okolností a ti, kteří zkoušeli něco nového. Jedná se o určitou intelektualizaci voleb, vytvoření sebepřesahu něco za nimi zůstalo, za čím se mohou ohlédnout a jsou tak velkým vzorem. Kategorie je plněna především muži, u kterých se neusuzuje na existenci romantiky podstatou jejich voleb není již mužskost, ale jejich činy např. u Leonarda da Vinciho, jehož (auto)portréty většinou zobrazují sedmdesátiletého starce, se o erotické adoraci dá uvažovat jen s velkou dávkou fantazie. Řadím sem i spisovatelku J. Austenovou ( líbí se mi, že píše o ženách a pro ženy, píše o životech významných žen ), u které dává dívka velký důraz na ženskost a která se prosadila ve (v té době) výrazně mužské profesi. Ojedinělou volbou je výběr Z. Millera, který dal světu Krtečka. Spíše než o cokoli jiného vyjádření jde o vyjádření toho, že i v Čechách byla vytvořena ikona až určitý symbol: něco, na co můžeme být hrdí. Krteček je něco, co ve světě poznají, díky čemuž jsme důležití. Chlapci 12 chlapců vytvořilo 41 idolů, z toho 7 ženských a 34 mužských. U chlapců se často objevují jakési deriváty rodiny, tedy postavy, které mají očividně něco společného s nějakým rodinným příslušníkem (potažmo atmosférou rodiny jako takovou). Příkladem jsou tak rodinou schválené vzory například H. Růžičková Duševní krása (proti které u téhož chlapce stojí Z. Norrisová Fyzická krása ). H. Růžičková může být obdivuhodná například v tom, jakým způsobem se vyrovnávala se svou rakovinou a smrtí její postoj mohl být chlapci předán rodiči. Dále do této kategorie lze zařadit i K. Schwarzenberga Oblíbený politik, dávající na ohled normu rodiny, její pohled (nejen) na politickou situaci. Zajímavý příklad v této skupině idolů nabídl chlapec zmiňující herce M. Gambona a I. McKellena Pověstný svým hraním v divadlech, ale i rolí Gandalfa v Pánu Prstenů a nyní i v Hobitovi, platí pro něj to samé, co pro M. Gambona. Zdůrazňuje u nich rysy, které mají oba herci (ve 11

12 filmech) společné jedná se o staré, moudré, určitým způsobem vypadající autoritativní postavy, které se starají o hlavní postavu a věnují mu svou pozornost. Lze tedy soudit, že zde do určité míry probíhá identifikace s touto obskakovanou, opečovávanou postavou, která má zařízený servis : Podobným způsobem mohl také být volen S. Jobs Mám ho rád, protože byl příjemný a chytrý muž, vizionář, slavný kvůli Applu, nebyl hrubý a bez citů, ale jen perfekcionista a despota. Je zde vidět, že vztah voliče k volenému je nejspíše hlubší, než se zdá. K tomuto idolu mohl chlapec být nejdříve upoután svým zájmem (např. mobily, IT obecně), ale postupem času, jak se o něm dozvídal více, si ho začal ztotožňovat s někým ze svého okolí (tento zájem možná sdílející). Tuto maskovanou rodinu bych tak považovala za cestu, jakým způsobem se vyvíjí novější idoly od idolů z primárního prostředí, jako rodina k idolům z prostředí sociálního je zvolena osoba, která naplňuje charakteristiky obou směrů a setkává se tu tedy dvojí kritérium: idol přináleží jak druhotnému sociálního prostředí, tak má i znaky něčeho důvěrně známého. Na pomezí zmíněného problému intimity a veřejnosti mohou tak stát třikrát volení učitelé. Jedná se o dospělé, kteří jsou dětem bližší, než idolové bývají; nelze je přesto brát jako rodinu. V obou případech, u učitelky i učitele, se jedná o mladé lidi. Učitel je ceněn pro humor, u učitelky oceňují její všeobecnou oblíbenost. U učitele mohou chlapci oceňovat, jak bez překážek jedná se spolužačkami, umí si z nich dělat legraci apod. možná by si také chtěli dělat legraci z dívek, aby si jich všimly. Volená učitelka je atraktivní štíhlá blondýna, zdá se, že může tak být ve volbě přítomen i erotický zájem; učitelka, která s chlapci denně jedná, může být dostupnější než jiné idoly. Úlohu v tom má zřejmě i zdůrazňovaná kolektivní oblíbenost když se líbí ostatním, neshodí se tím, že by se jim líbil někdo ostatními považován za divného. Hodnocení atraktivity není ještě mezi chlapci příliš rozšířené: zájem o učitelku může tedy předcházet veřejnému obdivu k fyzickým vlastnostem opačného pohlaví. Kromě herců, kteří byli již zmíněni, zůstávají mezi nimi dvě skupiny: ti, kteří byli voleni na základě charismatu a ti, kteří byli voleni na základě komiky. U dvou charismatických herců byly důvody pro jejich volbu nápadně podobné. Chlapci u nich zdůrazňovali jak charisma, tak osobnostní rysy. Pravděpodobně pro ně plní funkci těch, jako kdo by (jednou) chtěli být, i když se s nimi již neidentifikují. Komici se zde objevují třikrát Holzmann, Kaiser a Depp. U Holzmanna se pravděpodobně jedná o určité zprostředkování, o rodinou schválený vtip, což odkazuje do již zmíněné sféry intimní vs. veřejné. Jediným moderním komikem je zde J. Depp. Ceněn i ženami, byť především herec, je u něj voliteli kladen důraz na komiku. Mimo jiné může tak představovat i snesitelný prostředek k navázání 12

13 hovoru s dívkou pro chlapce je atraktivní svými rolemi, které bývají poměrně akční, dívka si zase najde svou romantickou linku příběhu, přičemž ocení i Deppův vzhled. Sportovci-muži, kteří byli chlapci voleni, byli zřejmě bez výjimky vybíráni v souvislosti se sportovním zájmem daného chlapce. Často zmiňují i osobnostní charakteristiky daného idolu, které někdy hraničí až s jakýmsi okouzlením např. u R. Doyla neopovrhuje těmi méně schopnými, ba naopak jim pomáhá a radí. Je oblíbený díky jeho milé tváři, přátelství a samozřejmě je obdivován kvůli svým výkonům. Dalším sportovcem, kterého bych sem také zařadila, je L. Messi -...líbí se mi, že začínal jako chudák a dokázal ze sebe udělat tohle. Za touto může být skryta touha být jako on chlapec možná sní o tom, že taky ze sebe jednou udělá tohle. Až eroticky zabarvené hodnocení idolu není ale pravidlem; dva další chlapci hodnotí své sportovní idoly (Rychtera, Ramos viz přílohy) pouze z hlediska výkonu. Jeden chlapec zvolil sportovkyně jachtařky Šmídovou a Fenclovou, u kterých vyzdvihl především jejich účast na LOH. Při volbě oceňuje veskrze výkon. Jachting je sám o sobě velmi vzrušující sport, který se navíc provozuje v exotickém prostředí; mají zde tak stejnou funkci jako sportovec-muž. Šmídová má za sebou navíc stříbrnou medaili z LOH 2004, jedinou, kterou kdy Česko v jachtingu získalo. Další zajímavou kategorií, doplňující strukturu naznačenou u voleb v primě, je skupina voleb tažených zájmem. Chlapci jsou při volbě idolu vábeni především svou zálibou, kterou s daným idolem sdílí, či ji idol ztělesňuje. Prvně sem mohu zahrnout Alexandra Makedonského Zajímám se o taktiku a strategii, tento člověk byl v tomto ohledu génius a Scipia Africana, zvolené jediným chlapcem. Soustředil se pouze na tyto dva idoly, nejspíše mu vyhovovalo lišit se od ostatních, stát mimo kolektiv a svou volbou to ještě podtrhl. Něco podobného se objevilo i u dalšího chlapce, i když se jednalo o pro vrstevníky srozumitelnější hudebníky. Tento uvedl také pouze dva idoly L. Kilmsfera ( Jeho kapela Motorhead mi změnila definitivní postoj k muzice a k životu, přivedl mě k agresivnější muzice (Slayer) ) a A. Coopera. V rámci třídy byl asi jediným chlapcem, který se vzhledem od ostatních lišil: měl typické rockové tričko, neučesané a dlouhé vlasy a jako jeden z mála se normálně bavil s dívkami. Volba idolu je dospělejší než u většiny ostatních chlapců, činí ji sám a zaujímá nějaký konkrétní postoj jeho zájem (i když originální) ho tak na rozdíl od předešlého chlapce neodděluje, spíše ho činí pro jiné (dívky) zajímavějším. Jaksi mimo stojí jediná volba I. Kant, který se zabýval lidskou psychikou, a byl zvolen chlapcem, který jako jeden z mála v dalších volbách otevřeně vyjádřil svůj erotický 13

14 zájem. Považuji za pravděpodobné, že tam byl zmíněn, aby nějak zintelektualizoval či vyvážil svůj seznam idolů. Otevřené vyjádření erotického zájmu ji ukazuje na jaksi vyspělejší postoj k sobě, na uvědomění si vlastní sexuality. C. Smulders byla chlapcem volena zčásti ještě přes komiku ( líbí se mi, jak vypadá a její grimasy ), ale její volba je umocněna sou-volbou N. P. Harrise (jejího seriálového milence), ve fantaziích tak chlapec může převzít místo po jejím boku. Komparace žáků kvarty Dívky i chlapci jsou si v této třídě samozřejmě podobní věkem (přibližně od 14 do 16 let). Řeší podobné problémy, ale zdá se, že na různých úrovních oproti chlapcům se volby dívek jeví jako zralejší konkrétně se odráží přechod z dětství do dospělosti. Chlapci a dívky se také liší v přístupu k atraktivitě opačného pohlaví: dívky se rozhodně méně stydí přiznat, že se jim nějaký herec nebo zpěvák líbí, nebo se tím celkově více zabývají; ve volbách se u dívek častěji objevuje hodnocení vzhledu. Existuje i další vysvětlení pro dívky je vzhledem k postojům 5 společnosti jednodušší zvolit za svůj vzor či idol muže, nejsou tím na rozdíl od chlapců degradovány. Naopak u sportovců, zčásti sdílené kategorie, můžeme pozorovat hlubší zájem chlapců oproti povrchně obdivujícím dívkám. 4. Diskuze Při vzájemném porovnávání idolů obou tříd můžeme říci, že z vývojového hlediska lze (přes nezanedbatelné výjimky) usuzovat na několik tendencí: jednak radikální vzestup počtu voleb od primy ke kvartě (patrný zejména u dívek), jednak změna důvodů pro volbu samou. U dívek lze vidět, že u nich v primě jednoznačně převažují fantazie na bázi spoluprožívání osudů postavy. Fantaziemi jsou dívky unášeny i později, ale nikoli již jako žijící, ale vytvářející (od postavy v knize se tak přesouvá obdiv k autorovi). Na vzestupu je také erotický zájem (hlavně na úkor idolů zprostředkovaných rodinou) jako důvod pro volbu idola; v primě pro dívky ještě nepředstavuje důležité kritérium. V primě se také zdá, že spolu dívky mají méně společného, než je tomu tak v kvartě. U chlapců je tendence opačná: od určité soudržnosti v primě přecházejí k rozdílnosti zájmů v kvartě. U chlapců obecně jasně převažují mužské idoly, ženské idoly nejsou ani v jedné ze tříd voleny často; erotický zájem se tak ještě zřetelně neprojevuje a ve volbách přetrvává vliv rodiny. Za volbami chlapců je spíše touha být jako někdo (oproti touze mít někoho), (Kučera, 2008). Nemohou se, na rozdíl od dívek, nechat unášet fantazií, že se zalíbí někomu mocnému a slavnému, kdo se o ně bude starat, 5 Idol = osoba významná a vlivná. V androcentrické společnosti se častěji jedná o muže. 14

15 musí se mocným a slavným stát. Ve třídách se ukazují jako důležité důvody volby související s vývojem informanta, které jsou sdíleny více osobami: v primě je to tak velký vliv primárního sociálního prostředí (a přechod k sekundárnímu), v kvartě přechod z dětství do dospělosti. Vztah dívek a chlapců k idolům se liší. Ve srovnání s Kravcovou (Kravcová, 2008) se tedy nabízí závěr, že idolizace, stejně jako mnoho jiných sociálních fenoménů, do určité míry podléhá módě, byť principy jejího vývoje zůstávají podobné. Zhruba lze říci, že mechanismus vývoje v idolizaci se na začátku přesouvá od idolů z blízkého okolí (např. z rodiny matka, bratr) k idolům z veřejné sféry; práce naznačuje určité typické charakteristiky, kterými mohou děti v idolizaci procházet a do kterých se determinanty jejich vývoje promítají. 15

16 5. Literatura Kravcová, J. (2008). Idoly u dětí školního věku. (Diplomová práce) Praha: PedF UK, katedra psychologie. Kučera, M. (2008). Formy citů: Lacanovská teorie. Praha: Karolinum. Mikšíček, O (1999). Identifikace a imitace u současných školáků: Pop pantheon. (Diplomová práce)praha: PedF UK, katedra psychologie. 16

17 6. Přílohy Veškeré volby žáků prezentuji v následujících přehledných tabulkách. Volby žáků primy TABULKA 1 - VOLBY DÍVEK V PRIMĚ Domi Johanka z Arku Johanka z Arku je úplně neuvěřitelná. Vždyť když byla jen o něco málo starší než já, měla by svoje zjevení. Nevím, jestli je oblíbená, ale já ji ráda mám. Mrzí mě, že musela umřít takhle mladá, ale možná že kdyby neumřela, že by se jí nevedlo dobře a prožila smutný život. Četla jsem o ní dvě knížky. Jedna od Marka Twaina se jmenuje Panna v zbroji a mně se zdála i hezčí. Anič Hanka Vinnetou a Old Shatterhand Jiří Korn Libuše Šafránová líbí se mi na nich, že se k sobě chovají čestně, jako rodní bratři, oba dva nechtějí žádné násilí a bojují za svobodu indiánů, jsou velmi stateční, a pokud bojují za dobrou věc, tak vůbec neváhají ani položit život, dokonce by dokázali jeden za druhého zemřít, a nakonec Vinnetou obětuje život za Old Shatterhanda protože moc pěkně zpívá protože se mi velmi líbí, jak zahrála Popelku Sherlock Holmes protože je to moje oblíbená literární postava Sir Arthur Conan Doyle protože napsal Sherlocka Holmese Klára Zuzana Norisová Líbí se mi na ní, že je výborná herečka, dobrá zpěvačka a úžasně tančila ve Star Dance Barb1 Jana Eyrová Má dobré vlastnosti (z knížky Jana Eyrová) laskavá, upřímná, houževnatá, chytrá Jean Valjean Má dobré vlastnosti (z knížky Bídníci) je hodný, ujme se dívky Cosetty, která je opuštěná, je poctivý Mari Rose Doanová (z Titanicu), docela milá, hodná, ohleduplná Meri Emma Watson Je mladá, umí dobře hrát B.D.P Tereza Kostrová Moje nejoblíbenější osobnost je Tereza Kostrová. Mně se na ní líbí, jak hraje v divadle. A že v pořadu Star Dance má skoro vždy hezké šaty. Barbora Hrzánová A druhá je Barbora Hrzánová (herečka). Ta se mi strašně moc líbí v divadelní hře Hrdý Budžes. Alž C. S. Lewis No tak mně se líbí, jak píše, protože jsem přečetla celou Narnii a přišlo mi, že to je naprosto úžasný, že to někdo mohl vymyslet a potom i napsat, protože vím, že (ztvárnit) napsat, co si myslíte je mnohem těžší než to vymyslet (většinou). Proč je oblíbený? No asi proto, že cca polovina lidí aspoň v ČR podle mě Narnii četla a víc než polovině se určitě líbila 17

18 N. K. J. R. R. Tolkien Je to známý spisovatel a napsal mnoho hezkých knih např. Hobit aneb cesta tam a zase zpátky či The Lord of the Rings. skupina Ikimono Gakari Je to japonská skupina a jejich zpěvačka strašně hezky zpívá. Jejich písničky jsou procítěné a mají smysl. Hudba je klidná a často využívaná v openinzích anime. (a endinzích) Hani Evgenia Kanaeva Pochází z Ruska. Je to nejlepší moderní gymnastka na světě, vítězka olympijských her. Obdivuju jí, protože dělám ten stejný sport a ona je opravdu výborná. Karol Barbora Špotáková Já ráda sportuji, a proto mám také ráda všechny sportovce. Barboru Špotákovou obdivuji také, protože hází oštěpem a já házím oštěpem také ráda. (Jára Cimrman) Majda Jenifer Lopez Hezky zpívá Mám ho ráda, (alespoň ty hry, když nežije) nebo spíš jeho hry. Jsou vtipné, zábavné a hodně navštěvované. Je známí už jenom proto, že je pojmenované divadlo. Beyonce Martin Dejdar (Ozzák) Homer Simpson Bart Simpson Spiderman Justin Bieber Václav Havel Karel Schwarzenberg Hezky zpívá Je v comebacku vtipný Je vtipný Zlobí Létá Hezky zpívá Zachránil ČR je hrdina Má dobré názory Emma Annabeth Chaseová Je postava z knižní série Perry Jackson. Annabeth je polobohyně, dcera Athény. Mám jí ráda, protože je hodně statečná a chytrá, protože její matka je bohyně moudrosti. Annabeth je přátelská, ale vůči kamarádům dost majetnická. Umí být také pořádně paličatá. Ale (i tak ji mám ráda; přeškrtnuto) kamarádka je to opravdu věrná. Barb2 T. G. Masaryk + V. Havel Líbí se mi, protože udělali pro nás něco, čeho bychom si měli vážit. A také, že byli hodně chytří a myslím si, že oba měli rádi humor. K. Borovský Mám ho ráda, protože také udělal něco pro českou zemi a nebil prezidentem. Hodně mi ho přiblížilo ztvárnění v Českém nebi (od Cimrmana) J. Cimrman A samozřejmě J. Cimrman, nejdůležitější neživoucí člověk v dějinách. Kedra Alenka v říši divů (Johny Depp) Protože je odvážná a samostatná a umí se přizpůsobit okolí. Má hezký vztah se zvířaty. Nejvíc se mi líbí úprava s Johnem 18

19 Deppem (hraná). Prožívá hezká dobrodružství. Jane Bára Špotáková na nic si nehraje a je mi sympatická Sting není to šílený blázen a jeho písničky mají podle mě smysl, má příjemný hlas T. D. z 1. A ;) : >) Te Marek Eben Protože hezky zpívá, je vtipný a sympatický a uvádí Star Dance. TABULKA 2 - IDOLY CHLAPCŮ V PRIMĚ Kristi Micky Mouse PSY :o) - Gangnam style Zpěvák, který je oblíbený a známý. (Psáno růžovým zvýrazňovačem, pod tím namalována tančící postava na pláži slunečník a koktail na stole) J. M. Troska Je to český spisovatel, který jako málokterý psal s českými jmény např. Pavel. Napsal zajímavou knížku: Vládce mořských hlubin. Mlejnek MenT točí videa z hor, je slavný, dívá se na něj spousta lidí, ale přece nezpychnul a je sám sebou. Blek můj vedoucí na skautu, je to pro všechny vzor, ale pořád není jen nudně dokonalý, je s ním i zábava Eleniel J. R. R. Tolkien Napsal hodně zajímavých knih. Krásně se mi jeho knihy čtou. Je mi velmi podobný, protože byl schopný žít v jiném světě. Tinten TGM Tomáš Garrigue Masaryk Mou nejoblíbenější osobností je TGM Tomáš Garrigue Masaryk. Líbí se mi, proto, že to byl velmi moudrý a rozvážný muž. Lucie Šafářová se mi líbí, neboť hraje velmi dobře a slušně tenis. Franta Trpaslík Gimli z knihy Pán prstenů je to skvělý bojovník, v nějakých částech knihy je i srandovní, je legračně malého vzrůstu (jako ostatní trpaslíci), má za přítele elfa, i když ostatní trpaslíci nemají elfy rádi Tomáš Michael Schumacher Jezdí ve formuli 1, jezdí tam dlouho a byl asi 7x mistr světa Don Jameson M. Moje sestra (T. D.) Holt z knihy Hraničářův učeň je šikovný, bystrý, odvážný, skromný, chápavý, na vše má vtipnou odpověď a chytá za slovo, je starý, leč pružný jako mladík, drzost oplácí drzostí řídí se povětšinou pravidlem na oba, oko za oko, zub za zub a oplácí někdy i hůře Moje sestra. Je oblíbená pro své (přeškrtáno a nedopsáno) Šimši Psy (gangnam style) Má stylový brýle. Má skvělé písničky. Je to vtipné. (+ kresba překřížených rukou) Voda J. R. R. Tolkien Má velkou fantazii a napsal hodně knih. Je oblíbený i u dospělých kvůli napsaným příběhům. Matouš František Peřina (letec - umění ovládat mistrovsky letadlo za 2. světové války) - byl 4. nejlepší československý letec - uměl pomoci druhému v bitevní vřavě (vzdušné) - měl krásné letadlo J. S. PSY Gangnam style (žlutě zvýrazněno) má nejlepší písničky, má stylové brýle a nejlepší video-klip 19

20 Viralbrothers Mají skvělá videa, např.: Debilní Kecy, nebo několik skvělých písniček: Český styl; Lakujeme vozy Volby žáků kvarty TABULKA 3 - VOLBY DÍVEK V KVARTĚ Ali Barnes, Ben Je hezký, navíc má hrát v jednom filmu mou oblíbenou postavu a já si svou náklonnost nějak (podle knihy) přenesla. Ane Eben, Marek Amélie z Montmartru Armstrong, Neil Depp, Johnny Fombelle, Timothe de Lewis, C. S. Lichtenstein, Roy Reynek, Bohuslav Saint-de-Exupéry Oblíbila jsem si ho ve Star Dance, je zábavný a moc hodný, jako moderátor se snaží pomoci soutěžícím, trochu jako by byl empatický. Dokáže vycítit, co je znervózňuje, navíc jeho písně mají vtipný text Taky chci na měsíc Je vtipný, hraje v dobrých filmech a je super Spisovatel, napsal Tobiáše Lolnesse, což je naprosto skvělá kniha, opět ji můžou číst jak dospělí, tak děti Nejkrásnější knihy, skvělá osobnost Inspirativní, ty kresby jsou prostě skvělý Protože Malý Princ je nejlepší knížka, můžete si ji přečíst v jakémkoli věku a vždy vám něco dá Anonym Berdych, Tomáš Super tenista, obdivuji ho za to, jak na sobě pracuje a jaké podává výkony Bynes, Amanda Hraje v úžasných filmech, v komediích a romantických je úplně nejlepší Hemsworth, Liam Úžasné filmy, je to Australan a líbí se mi vzhledově, tím jak hraje atp. Seyfried, Amanda Sympatická herečka a hraje ve filmech, které mám ráda Tatum, Channing Úžasný herec a je hezký a hraje také v mých nejoblíbenějších filmech Eli Ginsberg, Alan Dobrý básník, byl první, kdo začal psát tímto stylem Havel, Václav Dobrý dramatik, politik, ale hlavně česká osobnost znázorňující klady (svobodu, čestnost, upřímnost ) nikdo jiný takový již není Lewis, C. S. Můj nejoblíbenější spisovatel, líbí se mi jeho názory na život Ikel Armstrong, Billy Joe Pěkně zpívá a jeho písně mají na rozdíl od jiných songů logiku, líbí se mi jeho celkový styl a vzhled Depp, Johnny Líbí se mi jeho výkon v Pirátech z Karibiku (Jack Sparrow) a v Karlíkovi a továrně na čokoládu (Willy Wonka) Hašek Dominik Dobře hraje hokej Jagger, Mick Líbí se mi na něm jeho obdivuhodný výkon v roli zpěváka a hudebníka i jeho pověstná fyzička 20

Oblíbené knihy žáků naší školy

Oblíbené knihy žáků naší školy d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Oblíbené knihy žáků naší školy Závěrečná práce Autor: Klára Slimaříková, Olga Šnevajsová Třída: IX Vedoucí práce: Mgr. Alena Nováčková

Více

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list

Kamarádství, přátelství, láska Metodický list ství, přátelství, láska Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - vlastnosti přátel, druhy a vlastnosti lásky práce se sešitem - moji přátelé, ti, které miluji námět na domácí přípravu nebo

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Souhrnné výsledky za školu

Souhrnné výsledky za školu Souhrnné výsledky za školu OSP celkový průměrný výsledek za části testu třída počet žáků percentil skupinový percentil čistá úspěšnost průměrné skóre směrodatná odchylka skóre verbální analytická kvantitativní

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Volba střední školy jak to vidí osmáci

Volba střední školy jak to vidí osmáci Volba střední školy jak to vidí osmáci Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. června 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie občanského sdružení Než zazvoní,

Více

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí

Jedenáctá kapitola. Narození mezi západem Slunce a půlnocí Jedenáctá kapitola Narození mezi západem Slunce a půlnocí Okamžik, který je uprostřed mezi západem Slunce a půlnocí, se může velice lišit, protože v zimě může Slunce v severních zeměpisných šířkách zajít

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

Test - osobnost (složky osobnosti, vlivy) Metodický list

Test - osobnost (složky osobnosti, vlivy) Metodický list Test - osobnost (složky osobnosti, vlivy) Metodický list Test k uvedeným tématům určený k zadání prostřednictvím interaktivní tabule. Řešení testu je uvedeno v příloze na konci listu. Návod na využití

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí

VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí VÝSTUPY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ (ČERVEN-ZÁŘÍ 2010) Dotazníky pro děti Dotazníky pro 15+ Dotazníky pro učitele Dotazníky pro vedoucí Dotazníky pro děti celkem 3 625 dotazníků různé věkové skupiny (od 5 do

Více

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence

Berlitz Kids&Teens. Jazykové programy pro děti a mládež. Speak with Confidence Berlitz Kids&Teens Jazykové programy pro děti a mládež Speak with Confidence ZNALOST JAZYKŮ OTEVÍRÁ DVEŘE DO ZCELA NOVÉHO SVĚTA JAZYKOVÉ PROGRAMY JSOU NEJLEPŠÍM ODRAZOVÝM MŮSTKEM Čím dříve, tím lépe. Všeobecně

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010.

SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010. SBORNÍK PRACÍ FILOZOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERZITY STUDIA MINORA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS BRUNENSIS P 14 / 2010 Veronika Ježková Děti a volný čas Anotace Článek volně navazuje na předchozí

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadla malých forem

ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ. Divadla malých forem ČESKÁ LITERATURA II. POLOVINY 20. STOLETÍ Divadla malých forem Interaktivní výukový materiál Česká literatura II. pol. 20. století V horních záložkách naleznete okruhy nejdůležitějších otázek, na které

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Do obvodního kola postoupili a umístili se: Výsledky krajského kola: PRAŽSKÝ GLOBUS SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA Školního kola se zúčastnilo 10 studentů z tercie, kvarty, sexty a oktávy. Obvodní kolo pro Prahu 10 a 11 již tradičně organizovala naše škola. Předsedkyní komise

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek

STAV MYSLI STATE of MIND. PhDr. Marian Jelínek STAV MYSLI STATE of MIND PhDr. Jeden ze základních faktorů vrcholového sportovního výkonu STAV MYSLI STATE of MIND One of key elements to achieve best sport performance 2 ZDE 30 sekundový SESTŘIH VIDEO

Více

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše...

CO SI DNES PŘEČTETE. Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA CO SI DNES PŘEČTETE Kdo získal Grammy. Jak je rozlosovaná Liga mistů. Představí se paní Lipinová. Křížovka a vtipy. Sedm divů světa. A to není vše... strana

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár.

dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Vážená paní / Vážený pane, dovolujeme si Vám představit nový projekt Asociace amatérských sportů České republiky, který nese název Hejtmanův pohár. Hlavním cílem projektu je posílit pozitivní vztah všech

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NABÍDKA LEKCÍ PRO I. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Vážení pedagogové, dostává se vám do rukou nabídka vzdělávacích programů v knihovně. Nabídka je rozdělena do dvou částí, na lekce informačního

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

Návšteva z Ameriky. Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE

Návšteva z Ameriky. Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE Návšteva z Ameriky Dne 11.11.2014 Tělocvična SPŠE Tohoto dne v tělocvičně naší školy proběhla velice vzácná a výjímečná akce pořádaná křesťanskou skupinou. Tato akce má název Exit Tour. Součástí této události

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Antoine De Saint Exupéry

Antoine De Saint Exupéry VY_32_INOVACE_ČJL_594 Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 7. ročník Datum vypracování: 6.10. 2012 Datum pilotáže: 18.10.2012 Antoine De Saint Exupéry Metodika: Prezentace slouží jako výklad. V jednotlivých

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS

SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS JAK ČEŠTÍ ŽÁCI VNÍMAJÍ SVÉ OKOLÍ? SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ Z VÝZKUMU V RÁMCI PROJEKTU MULTIPOLIS ETNICITA VNÍMÁNÍ LIDÍ VNÍMÁNÍ SVĚTA SKRZE MEDIÁLNÍ REALITU VELIKOST OBCE ANGAŽOVANOST DOPADY PROJEKTU MULTIPOLIS

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu výborná práce obsahově i formálně. Hodnocení A+ Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství Osobní management Sebepoznání kde je zakopaný pes našeho úspěchu

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Posudek oponenta diplomové práce

Posudek oponenta diplomové práce Katedra: Religionistiky Akademický rok: 2012/2013 Posudek oponenta diplomové práce Pro: Studijní program: Studijní obor: Název tématu: Pavlu Voňkovou Filosofie Religionistika Křesťansko-muslimské vztahy

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová

1. místo v krajském kole. Poezie k tématům: Hudba, Věda. Andrea Wagnerová Poezie k tématům: Hudba, Věda 1. místo v krajském kole Andrea Wagnerová Hudba dřina Hudba bývá také dřina, není lehká jak peřina. Písničky jsou noty pouhé? Někdy ale pěkně dlouhé. Láska, talent k hudbě

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné

Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Občasník ZŠ Krčín speciální vydání březen 2016 neprodejné Redakce se představuje Krčíňoviny poprvé vyšly v roce 2005. Od té doby se začala pravidelně scházet redakce Krčíňovin a prvním úkolem bylo najít

Více

Můj pohled pozorování

Můj pohled pozorování Můj pohled pozorování Přemysl Vřeský Veselí nad Moravou 2013 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Jmenuji se Přemysl Vřeský a ukončil jsem druhý ročník studia Ajurvédské instituce Dhanvantri obor

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20

VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 VY_32_INOVACE_18_ ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY_20 Autor: Kateřina Kantová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA

VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA VÝVOJ SEBEREFLEXE NA ZÁKLADĚ DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ STANISLAV SUDA Anotace Na základě experimentální výuky dialogického jednání vznikají dlouhodobé případové studie jednotlivých studentů všech věkových kategorií.

Více

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC

MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC MLADÝ FENOMÉN ZNAČKA ŠVEC Když jsem zjistil, že se do naší školy hlásí loňský vítěz Silového čtyřboje ZŠ Pavel ŠVEC ze Základní školy v Židlochovicích, který před rokem v naší tělocvičně dokázal udělat

Více

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků

Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Dobrý učitel fyziky pohledem žáků Leoš Dvořák, Irena Dvořáková, Růžena Kolářová KDF MFF UK Praha Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? příručka L. Dvořák a kol. projekt 2E06020 Národního programu výzkumu

Více

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci. Studie občanského sdružení Než zazvoní Volba střední školy: Důležité jsou náborové akce a výchovní poradci Studie občanského sdružení Než zazvoní 24. února 2014 Studie o výběru školy Tento dokument je veřejnou součástí širší dlouhodobé studie

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři,

1.11. 2015. 1. čtení: Mt 19, 1-12. Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli. Základ kázání: Mal 2, 9-17. Milé sestry, milí bratři, 1.11. 2015 1 1. čtení: Mt 19, 1-12 Píseň: S278 Přijď již, přijď Duchu stvořiteli Základ kázání: Mal 2, 9-17 Milé sestry, milí bratři, asi jste také již mnohokrát zaslechli, že Čechách posledních dvacet

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace

Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace Mgr. Barbora Hronová barbora.hronova@gmail.com Literární kroužek I (3. 6. třída) podrobná anotace První pololetí 2015/2016 Délka lekcí: 60 minut 1. Co všechno máme v hlavě za slova? Aktivity: Seznamovací

Více

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA

DOBRODRUŽNÁ LITERATURA DOBRODRUŽNÁ LITERATURA Její náplní jsou příběhy o odvaze, hrdinství, smyslu pro spravedlnost, o nebezpečí... Na počátku Národního obrození (konec 18. druhá polovina 19. století) se vyděluje z literatury

Více

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012

1. stoletá internetová firma. Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 1. stoletá internetová firma Martin Černohorský Fórum pro udržitelné podnikání, 14. 3. 2012 Project management Na startu Finanční řízení Výroba Klientská podpora Recepce Obchod Kreativa Marketing ETN

Více

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015

He-Art: Program budoucnosti. Kurz: Úvod do He-Art programu. Třebíč, 30.4.2015 He-Art: Program budoucnosti Kurz: Úvod do He-Art programu Třebíč, 30.4.2015 Jednodenní (5h) seznamovací kurz, jehož cílem je v praxi ukázat přínosy HE-ART Programu a jeho odlišnost od "tradičního" způsobu

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním

Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna. senátní volební obvod. Přerovsko. Elena Grambličková. s citem a porozuměním Doplňovací volby do Senátu 27. a 28. dubna senátní volební obvod 63 Přerovsko Elena Grambličková s citem a porozuměním SLOVO PŘEDSEDY Vážení spoluobčané, jsem si vědom, že jste možná ještě z loňského roku

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva

Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva Pražská sídliště 2010 - závěrečná zpráva (Švorcová, Makovcová, Mach) Úvod: Naše práce je jednou z částí většího projektu výzkumu sídlišť, v jehož rámci byli dotazováni obyvatelé sídlišť Petrovice, Barrandov,

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

VY_32_INOVACE_13_ČEŠTÍ HERCI A HEREČKY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název

VY_32_INOVACE_13_ČEŠTÍ HERCI A HEREČKY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název VY_32_INOVACE_13_ČEŠTÍ HERCI A HEREČKY_34 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více