ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK . ZP-5047"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK. ZP-5047 o cen obvyklé nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028, zapsané na LV vedeném Katastrálním úadem pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracovišt Cheb, k.ú. a obec Cheb Objednatel znaleckého posudku: JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor Exekutorský úad Klatovy Za Beránkem Klatovy Úel znaleckého posudku: Exekuní ízení sp.zn. 120 EX /12 Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Znalecká spolenost s.r.o. Palackého 715/ Praha 1 - Nové Msto Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu vetn titulního listu a 6 stran píloh. Objednateli se pedává v 1 vyhotovení. V Praze

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Pedmtem znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028, zapsané na LV vedeném Katastrálním úadem pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracovišt Cheb, k.ú. a obec Cheb. 2. Základní informace Název pedmtu ocenní: Adresa pedmtu ocenní: Pražská 1745/ Cheb Kraj: Karlovarský Okres: Cheb Obec: Cheb Katastrální území: Cheb Poet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. i): 400,- K/m 2 bytová jednotka. 1745/3, vetn podílu na spolených ástech domu a na pozemku 3. Prohlídka a zamení Prohlídka se zamením byla provedena dne bez pítomnosti povinného. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku 1. poskytnuté objednatelem posudku: - usnesení soudního exekutora.j. 120 EX /12-48 o ustanovení znalce - výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracovišt Cheb, LV 12684, katastrální území Cheb, obec Cheb - kupní smlouva ze dne kopie snímku katastrální mapy - mapa okolí 2. zajištné znalcem: - fotodokumentace poízená pi prohlídce nemovitosti - skutenosti zjištné pi prohlídce nemovitosti - informace o nabídkách prodeje obdobných nemovitostí 5. Vlastnické a evidenní údaje, práva a závady Vlastnické údaje viz výpis z KN, který je nedílnou souástí tohoto znaleckého posudku. Pedmt ocenní je zatížen naízením exekuce, zástavním právem exekutorským, zástavním právem soudcovským, viz výpis z KN. Toto právo pi exekuním prodeji zaniká, proto není v posudku dále uvažováno. Na nemovitosti neváznou žádná jiná práva a vady, jako nap. vcná bemena, pedkupní práva, nájemní práva i jiná zatížení.

3 6. Popis metod ocenní Pro ocenní je v tomto pípad použita cena zjištná, tj. cena stanovená dle platného cenového pedpisu, tj. zákona. 151/1997 Sb., a provádcí vyhlášky. 3/2008 Sb., ve znní pozdjších právních pedpis a cena zjištná porovnávacím zpsobem, tj. porovnáním trhu s obdobnými nemovitostmi. V daném pípad, tedy pi ocenní bytové jednotky, je k dispozici dostatené množství objektivních a aktuálních údaj o cenových úrovních obdobných nemovitostí, ze stejné lokality. Je proto možné stanovit cenu práv na základ tchto cenových informací (tzn. metodou porovnání tržních cen). Porovnávací hodnota je cena založená na porovnání oceované nemovitosti s nemovitostmi obdobnými, jejichž pevody se znalostí ceny pevodu, byly v nedávné dob realizovány, popípad s nemovitostmi nabízenými k prodeji. 7. Obsah znaleckého posudku 1. Základní pojmy 2. Celkový popis nemovitosti 3. Aplikace metod ocenní 3.1. Výpoet zjištné ceny (dle oceovacího pedpisu) 3.2. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti (metoda porovnávací) 3.3. Rekapitulace

4 B. Znalecký posudek 1. Základní pojmy Vcná hodnota (asová cena) je reprodukní cena vci, snížená o pimené opotebení vci stejného stáí a pimené intenzity používání, ve výsledku pak snížena o náklady na opravu vážných závad, které znemožují okamžité užívání vci. Cena poizovací je cena, za kterou by bylo možno vc poídit v dob (u nemovitosti, zejména staveb, cena v dob jejich postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpotu opotebení. Cena reprodukní je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou vc poídit v dob ocenní, bez odpotu opotebení. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno pi stanovené úrokové sazb uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné, jako výnos z nemovitosti nebo je možné tuto ástku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena pi prodejích stejného, popípad obdobného majetku nebo poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenní. Pitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimoádných okolností trhu, osobních pomr prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Tržní hodnota (obvyklá cena) je odhadnutá ástka, za kterou by mla být aktiva smnna v den ocenní mezi dobrovoln kupujícím a dobrovoln prodávajícím v nestranné transakci po vhodném marketingu, kde ob strany jednají na základ znalostí, opatrn a z vlastní vle. Porovnávací hodnota je cena založená na porovnání oceované nemovitosti s nemovitostmi obdobnými, jejichž pevody se znalostí ceny pevodu byly v nedávné dob realizovány. Trh integrace prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitosti a lokalit. istý roní stabilizovaný výnos jsou výnosy (píjmy) po odpotu náklad (výdaj), nebo také souet provozního, finanního zisku a zisku z mimoádných píjm (daový základ pro da z píjm), stanovený jako prmrná, nebo pravdpodobn oekávaná hodnota z asové ady. 2. Celkový popis nemovitosti Pedmtem ocenní je byt (bytová jednotka). 1745/3 v dom.p. 1746, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028, vše k.ú. Cheb, obec Cheb, okres Cheb, Karlovarský kraj. Bytový dm.p se nachází v obci Cheb, v ulici Pražská. Obec Cheb je mstem okresním, s veškerou infrastrukturou a obanskou vybaveností s dobrou dopravní dostupností. Pedmtný dm, v nmž se oceovaná nemovitost nachází, je stavbou bytového domu, situovaného v blízkosti centra obce, v tsné blízkosti erpací stanice a mycí linky a asijské tržnice. Jedná se o zdný (cihlový) dm z první poloviny minulého století, s jedním vchodem, podsklepený, se 3 nadzemními podlažími bez výtahu, se sedlovou stechou s nov

5 provedenou stešní krytinou. Celkem jsou v dom 4 bytové jednotky a 1 nebytový prostor s využitím dílna i provozovna. Do domu se vchází z veejné zpevnné komunikace pes piléhající chodník. Vchod je zajištn pouze devnými dvoukídlými vraty. U domu je omezené množství parkovacích možností. Zastávka MHD - autobus - vzdálena do 300 m. Z veejných inženýrských sítí se v budov nachází vodovod, kanalizace, plynovod a elektina. Prohlídka nemovitosti byla znalcem provedena bez pítomnosti povinného dne V pedmtné bytové jednotce ani v dom nebyl nikdo zastižen, znalec neml možnost nahlédnout do bytu ani do domu a tak pi vypracování tohoto posudku vycházel ze skuteností zjištných zvn, z kupní smlouvy a dále z informací získaných veejn dostupných zdroj. 3. Aplikace metod ocenní 3.1. Výpoet zjištné ceny (dle oceovacího pedpisu) Popis: Oceovaná bytová jednotka se nachází ve 3. NP bytového domu bez výtahu. Jedná se o byt s podlahovou plochou 41,17 m 2 o dispozici 1+1. Byt sestává z 1 pokoje (19,25 m 2 ), z kuchyn (16,35 m 2 ), z pedsín (4,60 m 2 ), z WC (0,97 m 2 ). K bytu písluší sklep o velikosti 16,68 m 2. V byt je pouze umyvadlo. Po stránce provedení a vybavení jde o byt v podstandardním stavu. Vytápní je zajištno plynovými kotlem. Okna pvodní devná. Stav bytové jednotky a jejího vybavení nebylo možné ovit, protože v dob prohlídky nebyl v byt nikdo zastižen Ocenní píslušenství jednotky - pozemky: Stavební pozemek ocenný dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce z hlediska +50 % úelu užití staveb na nich zízených nebo k jejich zízení urených: Úprava cen: +50 % Úprava ceny - píloha další položky: Možnost napojení na plynovod: +10 % Úprava cen: +10 % pozn.: upravuje-li se cena dle položky. 1, poítají se další položky z již takto upravené ceny. Úprava cen celkem: 50% + 10% * (100 % + 50%) +65,00 % Koeficient prodejnosti K p (píl dle obce a úelu užití) 1,0390 Koeficient zmny cen staveb K i (píl dle hlavní stavby): 2,1310 Pehled použitých jednotkových cen stavebních pozemk Zákl. cena Úprava Upr. cena Zatídní [K/m 2 Koef. K ] i K p [%] [K/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavná plocha a nádvoí 28 odst. 1 a 2 400,- 1,00 2,1310 1, , ,31 Parcelní Výmra Jedn. cena Cena Typ Název íslo [m 2 ] [K/m 2 ] [K] 28 odst. 1 a 2 zastavná plocha a , , ,12

6 nádvoí Stavební pozemek - celkem ,12 Pozemek parc.. st zjištná cena = ,12 K Rekapitulace cen píslušenství jednotky - pozemky pozemek parc.. st = ,12 K ,12 K Cena píslušenství - celkem = ,12 K Vlastní ocenní jednotky: Zatídní pro poteby ocenní: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Cheb Stáí stavby: 80 let Indexovaná prmrná cena IPC (píloha. 19): ,- K/m 2 Podlahové plochy bytu pokoj: 19,25 m 2 kuchy: 16,35 m 2 pedsí: 4,60 m 2 WC: 0,97 m 2 Zapoítaná podlahová plocha bytu: = 41,17 m 2 Podlahové plochy prostor se zkoseným stropem pod 2 m, komor mimo byt a místností sklep sklep: 16,68 m 2 Podlahové pl. prostor se zkoseným stropem pod 2 m, komor mimo byt = 16,68 m 2 a místností sklep - celkem: Zapoítaná podlahová plocha bytu: = 41,17 m 2 Zapoítaná podlahová plocha prostor se zkoseným stropem 16,68 m 2 * 0,80 = 13,34 m 2 pod 2 m, komor mimo byt a místností sklep: Podlahové plochy - celkem = 54,51 m 2 Výpoet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku. V i 1. Typ stavby - Budova - zdná nebo monolitická konstrukce IV 0,10 vyzdívaná 2. Spolené ásti domu - Kolárna, koárkárna, dílna, prádelna, sušárna, II 0,00 sklad 3. Píslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístní bytu v dom - Ostatní podlaží nevyjmenované II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke svtovým stranám - Ostatní svtové II 0,00

7 strany - ástený výhled 6. Základní píslušenství bytu - Píslušenství ástené nebo úplné II -0,10 mimo byt nebo umakartové bytové jádro - chybí koupelna 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní II -0,01 vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytápní bytu - Lokální na elektinu nebo plyn II -0,02 9. Kriterium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebn - technický stav - Byt v dobrém stavu s pravidelnou II 1,05 údržbou Koeficient pro stáí 80 let: 0,70 9 Index vybavení I V = (1 + Σ V i ) * V 10 * 0,70 = 0,713 i = 1 Index polohy Název znaku. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - v souvisle zastavném území III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostedí - pevažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - omezené II 0,00 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Zmny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vliv II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + Σ P i ) = 1,000 i = 1 Index trhu s nemovitostmi Název znaku. T i 1. Situace na dílím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazn nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztah na prodejnost - negativní - naízení exekuce I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + Σ T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,713 * 1,000 * 0,850 = 0,606 Ocenní Cena upravená CU = IPC * I = ,- K/m 2 * 0,606 = 9 563,29 K/m 2 CP = CU * PP = 9 563,29 K/m 2 * 54,51 m 2 = ,94 K Cena stanovená porovnávacím zpsobem = ,94 K Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na píslušenství a pozemku

8 Zjištná cena pozemku: ,12 K Spoluvlastnický podíl: / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,12 K * / = ,12 K Spoluvlastnický podíl na píslušenství a pozemku ,12 K Byt - zjištná cena = ,06 K Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- K slovy: ptsetdevadesáttisíckoruneských 3.2. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti (metoda porovnávací) Tato metoda vychází z porovnání oceované nemovitosti s obdobnými nemovitostmi, resp. z vyhodnocení cen v nedávné dob nabízených nemovitostí na trhu realit nebo z vyhodnocení v nedávné dob realizovaných prodej nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou. Pro porovnání jsou použity celkem 4 nabídkové ceny realitních kanceláí obdobných nemovitostí, které jsou aktuáln nabízeny k prodeji. Vzhledem k tomu, že se jedná o ceny nabídkové, nikoli realizované, jsou tyto redukovány koeficientem 0,90 (jedná se o ceny nabídkové pedstavující pání prodávajícího, cena je stanovena vetn provize realitní kanceláe a souasný trh je charakterizován nižší poptávkou). U nemovitostí obdobného typu, t.j. menší bytové jednotky, se standardním vybavením, v dané lokalit, pevažuje nabídka nad poptávkou. Pi porovnání s obdobnými nemovitostmi je na oceovanou nemovitost pohlíženo komplexn a v ocenní jsou zohlednny její silné a slabé stránky. Silné stránky pedmtu ocenní: - dobrá dopravní dostupnost - pístup po zpevnné veejné komunikaci - kompletní inženýrské sít v míst - centrum obce - spoluvlastnický podíl na zahrad Slabé stránky pedmtu ocenní: - okolí nemovitosti tržnice, myka - není vana i sprchový kout (chybí koupelna) - byt vyžadující rekonstrukci, aby odpovídal souasným standardm bydlení - probíhající exekuní ízení Popisy porovnávaných nemovitostí: Byt. 1 Byt 2+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 60 m2, ve 2. NP. Celý byt má plastová okna, novou kuchyskou linku + plovoucí podlaha, koupelna je po rekonstrukci. Kuchy, špíz a koupelna mají v oknech žaluzie. V dom je nový rozvod vody, plast. okna na chodb a vchodové dvee. K bytu patí sklep.

9 Byt. 2 Byt 2+1 o celkové rozloze 65m2 v Chebu, na Ržovém kopeku. Bytová jednotka se nachází v pízemí cihlového bytového domu, který prošel kompletní rekonstrukcí. V dom je založeno fungující spoleenství vlastník. Samotný byt prošel výmnou oken a je v pvodním zachovalém stavu. K bytu písluší sklep. Vytápní a ohev vody zajišuje kombinovaný plynový kotel. Byt. 3 Byt o velikosti 2+1 a výme 73 m2, umístný v 2. nadzemním podlaží cihlového domu v centru Chebu. Byt je v pvodním stavu, urený k rekonstrukci. Na podlahách v pokojích jsou parkety, okna jsou pvodní devná, ale budou v nejbližší dob vymnna za nová, hrazena z fondu oprav. Kuchy je prostorná, její souástí je samostatná spižírna, byt je celkov prostorný. Vytápní bytu je zajištno plynovým kotlem. Byt. 4 Byt 2+1 v osobním vlastnictví o celkové ploše 76 m2. Byt se nachází ve 2. NP cihlového domu. Byt má kuchyskou linku s plynovým sporákem, troubou. Má pvodní okna. Nutná ástená rekonstrukce. K bytu písluší sklep 6 m 2. Vytápní plynové. Dobré sousedské vztahy. K domu náleží zahrada. Název: Byt. 1 Lokalita Dyleská, Cheb Budova cihlová Stav objektu dobrý Podlaží poet 4 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikost domu 1,00 K3 Lokalita 0,95 K4 Provedení a vybavení bytu 0,70 K5 Celkový stav domu 0,90 K6 Podlaží 0,98 K7 Balkón, sklep 1,00 Celkový koef. K C 0,53 Upravená j. cena K/m Užitná plocha Výmra pozemku. Celková cena Jednotková cena 60,00 m 2 0 m K K/m 2 Název: Byt. 2 Lokalita Ržový kopeek, Cheb Budova cihlová Stav objektu velmi dobrý Podlaží poet 3 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikost domu 1,00 K3 Lokalita 0,90

10 K4 Provedení a vybavení bytu 0,80 K5 Celkový stav domu 0,80 K6 Podlaží 1,02 K7 Balkón, sklep 1,00 Celkový koef. K C 0,53 Upravená j. cena K/m Užitná plocha Výmra pozemku. Celková cena Jednotková cena 62,00 m 2 0 m K K/m 2 Název: Byt. 3 Lokalita Cechovní, Cheb Budova cihlová Stav objektu ped rekonstrukcí Podlaží poet 3 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikost domu 1,00 K3 Lokalita 0,95 K4 Provedení a vybavení bytu 0,90 K5 Celkový stav domu 1,00 K6 Podlaží 0,98 K7 Balkón, sklep 1,02 Celkový koef. K C 0,77 Upravená j. cena K/m Užitná plocha Výmra pozemku. Celková cena Jednotková cena 73,00 m 2 0 m K K/m 2 Název: Byt. 4 Lokalita Boženy Nmcové, Cheb Budova cihlová Stav objektu dobrý Podlaží poet 3 Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikost domu 1,00 K3 Lokalita 0,98 K4 Provedení a vybavení bytu 0,95 K5 Celkový stav domu 0,95 K6 Podlaží 0,98 K7 Balkón, sklep 1,00 Celkový koef. K C Upravená j. cena K/m 2

11 0, Užitná plocha Výmra pozemku. Celková cena Jednotková cena 70,00 m 2 0 m K K/m 2 Výpoet porovnávací hodnoty nemovitosti na základ užitné plochy Minimální jednotková cena porovnávaných nemovitostí K/m 2 Prmrná jednotková cena porovnávaných nemovitostí K/m 2 Maximální jednotková cena porovnávaných nemovitostí K/m 2 Stanovená jednotková cena oceované nemovitosti K/m 2 Celková užitná plocha oceované nemovitosti 41,00 m 2 Výsledná porovnávací hodnota K 3.3 Rekapitulace Cena zjištná po zaokrouhlení celkem: ,- K slovy: ptsetdevadesáttisíckoruneských Cena obvyklá po zaokrouhlení celkem: ,- K slovy: dvstosmnácttisíckoruneských

12 C. Závr Na základ zjištných informací, provedených propot se zvážením všech stránek pedmtu ocenní, a s úvahou souasného trhu s realitami stanovujeme obvyklou cenu nemovitosti - bytové jednotky. 1745/3 v dom.p. 1745, ul. Pražská, Cheb, vetn podílu o velikosti 5785/43313 na spolených ástech domu a na pozemku parc..st. 2028, zapsané na LV vedeném Katastrálním úadem pro Karlovarský Kraj, Katastrální pracovišt Cheb, k.ú. a obec Cheb, ke dni ve výši: ,- K (slovy: dvstdvacettisíckoruneských) V Praze Znalecká spolenost s.r.o. Palackého 715/ Praha 1 - Nové Msto

13 D. Znalecká doložka Posudek podává Znalecká spolenost s.r.o., se sídlem v Praha 1 - Nové Msto, Palackého 715/15, PS , I , zapsaná MSpr R.j. 165/2010-OD-ZN podle ust. 21 odst. 3 zák.. 36/1967 Sb. a 6 odst. 1 vyhl.. 37/1967 Sb., ve znní pozdjších pedpis, do prvého oddílu seznamu ústav kvalifikovaných pro znaleckou innost, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnní pro ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod po.. ZP-5047 znaleckého deníku. E. Seznam píloh poet stran A4 v píloze: Výpis z katastru nemovitostí Katastrálního úadu pro Karlovarský kraj, katastrální 3 pracovišt Cheb, LV , k.ú. a obec Cheb Kopie snímku katastrální mapy 1 Fotodokumentace nemovitosti poízená pi prohlídce 1 Mapa oblasti 1

14

15

16

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3578-401/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3578-401/2013 O ceně bytové jednotky č.398/3 v Přerově, Seifertova 398/8, včetně příslušenství a podílu o velikosti 7254/229894 na společných částech domu a pozemku p.č.4394/29, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 226/7 v domě č.p. 225, 226 na pozemku p.č. st. 1393, st. 1394 a pozemku p. č. st. 1393, st. 1394 s příslušenstvím, zapsaných na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1887-22/2012. o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Palackého 31/2 26601 Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 1887-22/2012 o ceně bytu č.954/17 v bytovém domě čp.953,čp.954 v obci Rokycany,ul.Čechova. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun Palackého 31/2 26601 Beroun Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3435-258/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3435-258/2013 O ceně bytové jednotky č.659/17 v Jindřichově Hradci, sídliště Vajgar 659, včetně příslušenství a podílu o velikosti 62/2354 na společných částech domu a pozemku p.č.4426/1

Více

Znalecký posudek. 3567/2012

Znalecký posudek. 3567/2012 Znalecký posudek. 3567/2012 o cen obvyklé - bytové jednotky. 1201/4 v dom.p. 1199, 1200, 1201 a 1202 umíst ném na pozemku parc.. 1933, parc.. 1934, parc.. 1935 a parc.. 1936 v kat. úz. Kada, obec Kada,

Více

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno

Znalecký posudek. č. 1778-312/2015. Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Znalecký posudek č. 1778-312/2015 Objednatel: Mgr. Klára Odehnalová PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 6 a příslušenství v Terezíně,

Více

Znalecký posudek č. 2012/346

Znalecký posudek č. 2012/346 Znalecký posudek č. 2012/346 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 1416/8, v budově č.p. 1416,1417,1418, na parcele č. st.2573/1, v katastrálním území, obec, okres Zlín, kraj Zlínský, včetně podílu ke společným

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-90/2013. O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú.pardubice, část obce Zelené Předměstí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-90/2013 O ceně bytu č.2182/4 v obci a k.ú., část obce Zelené Předměstí Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. U Pískovny 890/1 18200 Praha 8 Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3374-197/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3374-197/2013 O ceně bytové jednotky č.961/5 v Hulíně, Zahradní č.p.961, včetně příslušenství a podílu o velikosti 730/7070 na společných částech domu a pozemcích, p.č.664, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-9918. Insolvenční správce Soukenická 5 305 51 Plzeň. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-9918 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 164 stojící na pozemku parc.č. st. 65 o výměře 164 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na LV č. 4659 vedeném Katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4179/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4179/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4179/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 421/48 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II Adresa nemovitosti: Jiřího Wolkera 421, 434 01 Most Vlastník

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 8/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 630/47 v bytovém domě č.p. 630 na pozemku parc.č. St. 559/3, vč. podílu o velikosti 137/10000 na společných

Více

Znalecký posudek. 3630/2012

Znalecký posudek. 3630/2012 Znalecký posudek. 3630/2012 o cen obvyklé - 1/2 domu.p. 246 umíst ného na pozemku parc.. St. 251 a 1/2 pozemku parc.. St. 251 v kat. úz. Cvikov, obec Cvikov, okres eská Lípa, ve vlastnictví Dostálové Kristiny.

Více

Znalecký posudek č. 2012/110

Znalecký posudek č. 2012/110 Znalecký posudek č. 2012/110 o ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 2410/10 v bytovém domě č.p. 2410 na parcele č. 620/17 v katastrálním území Karviná - město, obec Karviná, okres Karviná, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2640-161/2016. Křenová 26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2640-161/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a. s. Křenová 26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1422/41 o dispozici 3+1 v typovém panelovém bytovém

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1760/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1760/2012 O ceně obvyklé na bytové jednotce č. 819/4 v ul. Masarykovo nám. s podílem na společných prostorech s pozemky č.par. 899/1 a 899/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 03/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 03/12 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1315/5 v domě č.p. 1315 a pozemku p. č. st. 1391 s příslušenstvím, zapsaných na LV číslo 5827, katastrální území : Šumperk obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č.1 v ul. Čenkovská č.p. 266 s podílem na společných prostorech a na pozemcích č.par. 617 a 618 zastavěná plocha a nádvoří v obci Jince,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 158/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 158/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 1021/7 v domě č.p. 1021, 10,22, 1023, 1024 na pozemku p.č. st. 5170 st. 5171, st. 5172, st. 5173 s příslušenstvím, LV 13658 katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 Č. j: 805/2015-A ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1464-69/2015 o ceně bytové jednotky č. 2531/10 (zapsané na listu vlastnictví č. 8773), umístěné v budově č.p. 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,

Více

Znalecký posudek č. 505/2012

Znalecký posudek č. 505/2012 Znalecký posudek č. 505/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1463/154 (104) v objektu čp. 1463, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4398-197/2015 O ceně bytové jednotky č.674/16 v obci Sedlčany, Na Severním sídlišti I č.p.674, vč.příslušenství a podílu o velikosti 321/50188 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Plzeň - město Palackého nám. 28 301 00 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 736/15/2011 O ceně bytové jednotky č. 258/2 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 739/11147 na společných částech a prostorách domu č.p. 258 a dále na pozemkup.č. St. 306 (zast. plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3617-440/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3617-440/2013 O ceně rodinného domu v Písku, Budějovické Předměstí, Lázeňská č.p.638, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.1264, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 228 m 2 a p.č.1824/5,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 04/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 04/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 187 na pozemku p. č. st. 243, garáže bez č.p/č.e. na pozemku p.č. st. 822 a pozemku p. č. st. 243, p.č. st. 822 a 1390 s příslušenstvím,

Více

Znalecký posudek č. 682/2013

Znalecký posudek č. 682/2013 Znalecký posudek č. 682/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1418/02 v objektu čp. 1418, ulice Turkmenská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 71/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1081/12 v bytovém domě č.p. 1081 na pozemku parc.č. 420/2, vč. podílu o velikosti 3331/44596 na společných

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2642-599/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2642-599/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 1492/42, umístěné v domě č.p. 1492 na pozemku parc.č. 962 a spoluvlastnického podílu ve výši 669/54748 na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 181/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 181/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 179 na pozemku p. č. st. 231 a pozemku p. č. st. 231, st. 318 a 623/5 s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1472-6/2015. Křenová 299/26 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1472-6/2015 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny patrového rodinného domu před rozsáhlou rekonstrukcí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 305-18-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 305-18-2013 O ceně podílu o velikosti 1/2 na bytové jednotce č. 1085/8, v panelovém více bytovém domě, s podílem 738/65834 na společných částech domu č.p. 1083,1084 a 1085 a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2753/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2753/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2753/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 702/6 v objektu čp. 702/8, ulice Jerevanská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

Znalecký posudek. 3506/2012

Znalecký posudek. 3506/2012 Znalecký posudek. 3506/2012 o cen nemovitosti - rodinného domu.p. 34 s píslušenstvím na pozemku. parc. 115 a pozemku tvoeného parcelami. 114 a 115 v kat. úz. Skuhrov u Mlníka, obec Velký Borek, okres Mlník,

Více

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š

Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š Znalecký posudek č. 3652/17/14 Š O ceně bytové jednotky č. 361/1, parc.č. St.3460, Zahradní ul.č.p.361 v k.ú a obci Bohušovice nad Ohří, o. Litoměřice Postup při zpracování posudku : Povinní Chudý Jozef

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2319/179/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2319/179/14 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 84/1 v domě č.p. 84 na st.parc.č. 93/6, spoluvlastnického podílu o velikosti 6906/13821 na společných částech domu č.p. 84 a pozemku st.parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1502/2011 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 14 v ul. Kmochově s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 176/13, 176/14 a 176/15 zastavěná plocha a nádvoří v obci Ústí nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4565-364/2015 O ceně bytové jednotky č.457/1 v obci Klášterec nad Ohří, část Miřetice u Klášterce nad Ohří, ulice Jana Ámose Komenského 457, vč.příslušenství a podílu o velikosti 603/82544

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4539-338/2015 O ceně bytové jednotky č.425/9 v obci Kynšperk nad Ohří, náměstí SNP č.p.425, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5421/126697 na společných částech domu a pozemku p.č.187,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3684-507/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3684-507/2013 O ceně podílu 1/2 rodinného domu v obci Vinary č.p.3, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.103, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 484 m 2, p.č.st.121, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1972-506/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1972-506/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny třípodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

Znalecký posudek č. 5634-016/15

Znalecký posudek č. 5634-016/15 Znalecký posudek č. 5634-016/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 265/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Sokolovská č.p. 265, v obci Karlovy Vary, na pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1444-687/2014. Soukenická 5 305 51 Plzeň. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1444-687/2014 Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: ing. Vladimír Nechutný Soukenická 5 305 51 Plzeň Stanovení obvyklé ceny rodinného domu v obci a kat. území Nalžovské

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-338/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-338/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-338/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 2952/10, umístěné v domě č.p. 2952 na pozemku parc.č. 1372/13 a spoluvlastnického podílu ve výši 7297/156333

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1863-449/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1863-449/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1863-449/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 2144/15 na ul. nám. Fr. Rasche, umístěné v domě č.p. 2144 na parc.č.1158 a spoluvlastnického podílu ve výši

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1102/11/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 601/2, Bytová jednotka č. 601/2 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Bílina, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7402

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7402 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7402 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 78/3 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Strašnice Adresa nemovité věci: Ke Strašnické 78/12,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3421-244/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3421-244/2013 O ceně bytové jednotky č.5100/12 v Chomutově, Kamenná 5100, včetně příslušenství a podílu o velikosti 597/27093 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.10014 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3437-260/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3437-260/2013 O ceně rodinného domu v obci Mříčná č.p.82, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.38, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 194 m 2, p.č.436, trvalý travní porost, o

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4493-292/2015 O ceně bytové jednotky č.660/21 v Karlových Varech, Stará Role, Dvořákova 660/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6711/258479 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4646-14/2015 O ceně bytové jednotky č.622/26 ve Zlíně, Sokolská č.p.622, vč.příslušenství a podílu o velikosti 66/7553 na společných částech domu a pozemku p.č.st.5571, vše zapsáno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4737/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1152/213 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Most, obec Most, k.ú. Most II Adresa nemovité věci: Jaroslava Haška 1152/19,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6846-194/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.313/6 situované v budově č.p.313, postavené na pozemku parc.č.126, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.313

Více

Znalecký posudek č. ZP-4236

Znalecký posudek č. ZP-4236 Znalecký posudek č. ZP-4236 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2936/35 v budově č.p. 2936 na pozemku - stavební parcele parc. č. 4697 ( zastavěná plocha a nádvoří ) včetně podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 691-48-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 691-48-2015 o ceně bytové jednotky číslo 18/6 zapsané na listu vlastnictví číslo 147 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 07/885/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 07/885/2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 773/21 v domě s č.p. 773 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a pozemku č. 948 v obci a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 759/17 a podílu 424/10000 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Lutyně, č.p. 759, bytový dům na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2731/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2731/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2731/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 583/13 v objektu čp. 583/47, ulice 28.pluku, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4473-272/2015 O ceně bytové jednotky č.722/10 v Brně, místní část Bystrc, ulice Laštůvkova 722/47, vč.příslušenství a podílu o velikosti 5842/103784 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3630-453/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3630-453/2013 O ceně rodinného domu v Lomnici nad Popelkou, Hoření Lomnice č.p.1251, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.2653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 118 m 2 a p.č.1835/4,

Více

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem

Znalecký posudek. č. 2631-152/2016. Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Znalecký posudek č. 2631-152/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a pozemku pro účely dražby. Dle

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2383-340/2015

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2383-340/2015 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2383-340/2015 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci bytové jednotky č. 3004/20, umístěné v domě č.p. 3004 na pozemku parc.č. 1581/27 a spoluvlastnického podílu ve výši 6804/143458

Více

Znalecký posudek č. 5676-058/15

Znalecký posudek č. 5676-058/15 Znalecký posudek č. 5676-058/15 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 187/2, v prvním podzemním podlaží bytového domu č.p. 187, v obci Těšetice, na pozemku parc. č. 707/45, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4230-29/2015 O ceně bytové jednotky č.1835/11 v Litoměřicích, Revoluční č.p.1835/14, vč.příslušenství a podílu o velikosti 25/1000 na společných částech domu a pozemku p.č.3736/6, zastavěná

Více

Znalecký posudek č. 956-66/2014

Znalecký posudek č. 956-66/2014 Znalecký posudek č. 956-66/2014 č.j. 180 EX 7601/13 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 698/38 s příslušenstvím, zapsané na LV 1609, k.ú. Krásné Březno, v obci, okres, kraj Ústecký ve vlastnictví:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4743-111/2016 O ceně bytové jednotky č.257/3 v obci Nová Říše, ulice Březinova č.p.257, včetně příslušenství a podílu o velikosti 38/261 na společných částech domu a pozemku p.č.st.319,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 5448/2016 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 303/2 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Příbram, obec Příbram, k.ú. Příbram Adresa nemovité věci: Šachetní 303,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, sp. zn. 111 EX 300/10-25 J.M.Marků 92 563 01 Lanškroun

ODBORNÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí, soudní exekutor JUDr. Taťána Macková, sp. zn. 111 EX 300/10-25 J.M.Marků 92 563 01 Lanškroun Ing. Junger Rudolf, Terezy Novákové 1304, Litomyšl 570 01 tel., fax: 461 612 788, 461 612 789 e-mail : Junger@lit.cz znalec v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady nemovitostí stavebnictví odvětví stavby

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2154

Odhad tržní hodnoty č. 2154 Odhad tržní hodnoty č. 2154 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 02765/09-024

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2582/2015. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2582/2015. Mírové náměstí 2/5 40001 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 2582/2015 O ceně nemovitosti - bytu č. 571/1 o velikosti 3+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 571, 572 část obce Chrudim II, postavené na pozemcích evidovaných jako st.p.č.

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 662-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 662-19/2015 o ceně bytové jednotky číslo 4612/1 zapsané na listu vlastnictví číslo 10018 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Chomutov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-119/2015 O ceně bytové jednotky č.130/12 v Brně, Veveří, Grohova 130/37, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6251/147286 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.3500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4067-367/2014 O ceně podílu o velikosti 1/2 bytové jednotky č.455/16 v Olomouci, Povel, Mišákova 455, vč.příslušenství a podílu o velikosti 733/2325 na společných částech domu, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4829/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 7 na pozemku p.č. 111 a pozemky p.č. 111, 112 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Sedlec, k.ú. Sedlec

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Znalecký posudek. č. 1024-296 /2014. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby. Znalecký posudek č. 1024-296 /2014 Objednatel: Prokonzulta, a.s. Křenová 299/26 602 00 Brno Ing. Eva Jeřábková Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství pro účely dražby.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4259-58/2015 O ceně bytové jednotky č.498/35 vč.příslušenství, vč.podílu o velikosti 642/22199 na společných částech domu a pozemku p.č.1424, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5068/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 384/31 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Veleslavín Adresa nemovité věci: Pod Novým

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 443-32/2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/15 152 00 Praha 5

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 443-32/2012. Ing. Josef Pevný Krškova 783/15 152 00 Praha 5 ZNALECKÝ POSUDEK č. 443-32/2012 o ceně bytové jednotky číslo 409/4 zapsané na listu vlastnictví číslo 4981 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Klášterec nad Ohří, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4180/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4180/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 47 na pozemku p.č. St. 65 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Sedlec, k.ú. Sedlec u Libochovic Adresa nemovitosti: Sedlec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2730/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2730/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2730/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 583/12 v objektu čp. 583/47, ulice 28.pluku, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení - prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 588-14/2014 O ceně bytové jednotky číslo 1526/16 zapsané na listu vlastnictví číslo 7773 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, katastrální území Kadaň

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 17117915 NEMOVITÁ VĚC: o ceně byt.jedn. č.990/10 včetně podílu 3874/381585 na společných částech domu č.p.990, 991, 992 a pozemku p.č.230 v obci Lovosice, k.ú.lovosice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2735/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2735/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2735/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 755/13 v objektu čp. 755/19, ulice Holandská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2231-765/2015. Křenová 299/26 60200 Brno-město. XP invest, s. r. o. Mánesova 1374/53 120 00 Praha 2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2231-765/2015 Objednavatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Křenová 299/26 60200 Brno-město Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny jednopodlažního nepodsklepeného rodinného

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4574-373/2015 O ceně bytové jednotky č.931/19 v Brně, místní část Bystrc, Fleischnerova 931/9, vč.příslušenství a podílu o velikosti 6194/438744 na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek č. 390-23/13

Znalecký posudek č. 390-23/13 Znalecký posudek č. 390-23/13 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 644/2, umístěné v bytovém domě č.p. 643, 644, stojícím na pozemcích parcela č. 563 a 564 - zastavěná plocha a nádvoří, s příslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3530-353/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3530-353/2013 O ceně rodinného domu v Praze Ďáblicích, Kučerové č.p.137/14, včetně příslušenství a pozemků p.č.690, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 319 m 2 a p.č.691, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3243/2015. Účel znaleckého posudku: Zjištění ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3243/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 459/1 v objektu čp. 459/13, ulice Konopišťská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 544-86/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 544-86/2015 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky číslo 1641/69, nacházející se v 8. NP bytového domu s číslem popisným 1641, v ulici Brandlova, včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 291/18491/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 291/18491/2011 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 481/12 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 481, a dále na pozemku st.p.č. 417, a to vše ve výši 622/14563,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1442-63/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1442-63/2012 o ceně nemovitostí obvyklé (tržní) ceně bytu č. 529/2 v bytovém domě č.p. 529 na pozemku parc.č. 528/5, 528/16, ul. Ryskova č.or. 4, katastrální území Vítkovice, obec Ostrava,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1447-0180/2013 o ceně bytu - družstevní byt č.20, 2+1, Haškova 2127/22, v k.ú. České Budějovice 3, obci České Budějovice, okres České Budějovice. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více