P i psaní iju dva ivoty, íká autorka knih pro eny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P i psaní iju dva ivoty, íká autorka knih pro eny"

Transkript

1 P i psaní iju dva ivoty, íká autorka knih pro eny 16. íjna :38 P vodn snila o tom, e bude veteriná kou, a probudila se jako spisovatelka. Dnes knihy Evy Brabcové baví stovky tená a ona sama ije tak zajímav ivot, e ob as p ed í jakoukoli autorskou fabulaci. Eva Brabcová - autorka knih pro eny foto: Dalibor Puchta, idnes.cz Prohlédni fotky Auto i na íkají, jak málo se dnes knihy kupují, a p itom oni sami se do knihkupectví vypraví jen tehdy, kdy si cht jí ov it, jak se prodává práv jejich kniha. Je to i vá p ípad? Ó, to nikoliv. Já tu hrozn ráda. Kdybych u jako dít nenalezla o Vánocích pod strome kem kní ku, nebyly by to pro m snad ani ádné Vánoce. V knihkupectví se musím krotit, proto e bych ho nejrad ji p emístila dom komplet celé a v letadle mi hrozí, e budu platit za p epravované kní ky na dovolenou nadváhu. Zajímá mne historie lechtick ch rod, stejn jako p íb hy ze sou asnosti. A ob as si se stejnou chutí p e tu kvalitní detektivku zrovna tak, jako zamilovan p íb h. Man el o m íká, e nemít k dispozici knihy, za nu íst snad i pytlíky od mouky. Je ve va ich knihách více reality nebo fabulace a autorské nadsázky? EVA BRABCOVÁ * Narodila se Cel ivot ije v Horních Po ernicích, které jsou sou ástí Prahy 9, a jak sama íká, pamatuje dobu, kdy to byla malebná vesni ka a do Prahy se jezdilo na v let. * Je podruhé vdaná. Má

2 Základy jsou z reality, p ízemí z fabulace a jednotlivá patra z nadsázky. A st echou je to, e se to v echno dohromady m e p ihodit ka dému. Vám se nap íklad p ihodilo, e jste se provdala se za mlad ího mu e. M lo s tím va e okolí n jak problém? íkávám, e i kdybych si vzala t eba dvoulet ho opi áka, je to m j ivot a já jsem ten, kdo si ponese d sledky. e z toho paní "Vomá ková" zapomene zav ít pusu, je její problém. Lidé, na kter ch mi zále í, jako by ani nevnímali, e si beru o tém sedm let mlad ího mu e. Mám to t stí, e jsem obklopená lidmi bez p edsudk, pro které je d le it j í, aby byl lov k astn a spokojen ne to, co tomu i onomu eknou ostatní. M j tatínek se mne tenkrát jen zeptal: "A myslí, e to je ten prav?" A kdy vid l, e si to myslím, byla to pro n j vy ízená v c. dv dcery Katku a Báru. Od Katky má rok a p l starého vnou ka Kubí ka. * Má také 84 letou maminku Andulku s du í teenagera. * Rodinnou sme ku dopl ují dv jork í í babi ky Matylda a Miminka, pubertální ivava Ennie, stejn jako babi in jork í í kluk Ar ín. * Je autorkou devíti vydan ch knih (Papou ek na smetan, ena s.r.o., Baculky jsou prima), z nich ta poslední s názvem Momentáln mladá vychází práv v t chto dnech. A co vy sama? Cítíte se ve vztahu jako ta zralej í a usedlej í? Já jsem v tomto vztahu zralá asi jako vestka ve stádiu jarního kv tu a o usedlej í se nedá mluvit u v bec. Pat ím k t m enám, které p es v echnu emancipaci za hlavu rodiny pokládají mu e a jsem ráda, e mám za k m p ijít, kdy pot ebuji t eba poradit. Já jsem ten, kdo se u nás vzná í a man el je tím, kdo se stará o ádné zakotvení. Je mi jen líto, e spolu nem eme za ít to, co za ijí partne i, kte í se vzali v mládí a spole n pak spolu zestárli. M j mu m nikdy nevid l v dob, kdy jsem nem la d ti, které se samoz ejm na figu e podepí í, máme jen "tvoje" a "moje" d ti, ádné "na e", tak e nás nepojí radosti a strasti jejich v chovy. Na e minulost, a mnohaletá, nikdy nebude kompletní. M j p edchozí man el byl m m spolu ákem ze základní koly a spole né vzpomínky byly takov m mal m pokladem. Jen e lov k prost nem e mít v echno.

3 Jsou podobné v kové v kyvy ve va í rodin tradi ní, nebo jste se stala pr kopnicí? Myslíte, e bych to m la t eba uvád t jako rodinnou anamnézu? Nap íklad: d di n dan vysok tlak, sklony k cukrovce, k ploch m nohám a k sou ití s mlad ím partnerem? P edstavte si ale, bez legrace, e opravdu moje babi ka i prababi ka byly star í ne jejich man elé. Ob o ty i roky. Nevím, má-li to n jakou souvislost s tím, e eny v na em rod jsou bytosti pozitivn lad né, v ící, e to nejlep í je po ád je t teprve eká, ale ekla bych, e spí e ne. Mo ná, e volba mlad ího partnera m e n jak podv dom souviset s tím, e hledáme stejn lad né prot j ky. P esp íli seriózní i zap kl postar í mu není to pravé. I kdy na druhou stranu takov m m e b t i t icátník, ale to je mén pravd podobné. Neprorokovaly vám t eba kamarádky brzk zánik takového vztahu, nerozmlouvaly vám ho? Moje kamarádky jsou nalad né na stejné vln jako já a a se v mnohém zákonit od sebe li íme, pojí nás stejná "krevní skupina". Jist by mi rozmlouvaly, kdybych si b vala nabrnkla usedlého bankovního ú edníka, kter vy aduje úderem sedmé ve e i na stole a jen za nep ekonateln problém pova uje, nemá-li na pruhovan ch gatích od py ama na ehlené puky. M j man el je p i prvním setkání rozesmál tak, a se za b icha popadaly a vyhrál to u nich na celé á e. Necháte si p áteli i rodinou mluvit do privátních zále itostí, nebo jste v tomto nekompromisní a ijete opravdu jen podle sv ch rozhodnutí? S trochou nadsázky: kdy si zamanu uva it koprovku, proto e mám na ni takovou chu, a mám pocit, e bez ní zhynu a man elovi se z toho naopak sto í u i do kornoutu, hodím na pánev kus masa, kter spokojen zdlábneme potom spolu. Pokud bych se rozhodla nechat si ud lat krásné silikonové trojky jen pro svou pot chu a spokojenost, nerozmluvil by mi to nikdo ani za pomoci Kecala. Nejsem nekompromisní, ale zále í, o se jedná. A bez nadsázky: vá ím si dob e mín n ch rad a jsem schopna na základ toho své rozhodnutí i t eba p ehodnotit, proto e vím, e se leckdy nadchnu i spla ím rychleji ne formule 1. V t inou v ak jedu podle své intuice a v ím tomu, e nic se ned je náhodou a co má b t, to bude. Napadá m, jestli jste p ivedla do cesty n které své hrdince mlad ího partnera? P ivedla a nejednou. A nejinak tomu bude i v p ipravované kní ce Momentáln mladá, její hrdinka Matylda je man elkou, maminkou a dokonce i erstvou babi kou, p edev ím je v ak enou, která nena íká nad tím, jak jí ivot, a zejména man el hází klacky pod nohy. Matylda toti v í, e na spln ní

4 sn není nikdy pozd, a nemluví o tom, ale rovnou jedná. V sledkem je nejen spln n sen, ale jako t e ni ka na dortu jeden mlad, krásn a perspektivní blon ák s uhran iv ma o ima Do jaké míry m e autor p i psaní spekulovat s tím, co tená e zaujme? Myslím, e pokud autor chce n co sv m tená m sd lit, m l by se zamyslet nad tím, zda je to bude zajímat. Kdo si rád ve volném ase, kterého máme stále mén, p e te depresivní p íb h se patn m koncem? A to t eba po dni, kdy mu éf sebral prémie a k e ek se v kal pas p ipraven k odletu na zaslou enou dovolenou? Lidi pot í, kdy hrdina pro ívá podobné t kosti jako oni a s problémem se pere s nadhledem, nevzdává se. Je to taková malá motivace k p ekonání Taxisov ch p íkop, které nám ivot p ipravuje. Osobn mám zku enost, e tohle lidi zaujme a baví. A já bych je bavila ráda. D láte p i psaní ústupky? Myslím tím, e byste t eba ledacos napsala tro ku jinak, ale bojíte se, e by to va i tená i nep ijali? e by to bylo o ústupcích, to si zrovna nemyslím. Mám ale t stí na tak neuv itelné p íb hy, které se kolem mne d jí, a n kdy váhám, z kolika procent je v bec mohu ve sv ch knihách pou ít tak, jak se staly. Tak e není to o ústupcích, ale o vybalancování té správné hladiny humoru, nadsázky a opravdovosti.. A kdo vlastn jsou va i tená i? Moje kní ky berou do rukou p edev ím eny a také jim b vají ur eny. Ale vím, e t eba kní ku ena s. r. o. si p e etl jeden léka, znám chirurg a jeho ohlas byl: Tak takhle jsem se dlouho nezasmál. A to m opravdu pot ilo. Va í tená sky úsp nou knihou je Papou ek na smetan. Nejedná se doufám o kucha ku? Vzhledem k tomu, e stejn, jako hrdinka Papou ka na smetan, Vilma, upe u sice o Vánocích vanilkové rohlí ky, ale jejich v sledná podoba je taková, e je nutno je jíst l i kou, je kucha ka to poslední, co bych mohla napsat. Papou ek je humorn lad n p íb h Vilmy, její pubertální dcery Kamily a snad a nad hranice lidsk ch mo ností nepraktického tatínka. Humor je to, co pí i nejrad ji. T eba pro pro ívat drama ne astné lásky, hroutit se a v et se z toho, kdy je lep í nezdárného milence pra tit po hlav litinovou pánví, zastlat do pe i áku a odjet na dovolenou do exotick ch kraj.

5 Vy jste to n kdy ud lala? Kdybych to ud lala, nepsala bych asi kní ky v teplou ku domova, ale za m í emi a doufala, e mi tam n kdo dopraví v chutné bucht zape en po ádn pilník. Tímhle p irovnáním myslím spí to, e zoufáním lov k nic nezm ní, tak e jsem pro vybre et v kout sud slz, pak po ádn ot ít o i a s hlavou vzh ru se vrátit do ivota. Vím, e to mnohdy opravdu neb vá snadné, ale kdy se lov k zhroutí, stejn ni emu nepom ete. A sob u v bec ne. Nebo snad myslíte, e se vás záletníkovi z elí, na poklopec si vrze pás cudnosti a va imi slzami naklí í jeho smysl pro fair play? Kdepak, kdy vás nechce a chce t eba "An u Jan ovou", nestojí vám za to trápit se. V ak ona mu to An a jednou spo ítá. V nujete se dv ma r zn m ánr m. Co je pro vás impulsem p i rozhodování, zda se pustíte do psaní povídek i uceleného p íb hu? Povídky jsou minulostí, byla to spí souhra náhod z doby, kdy jsem psala p íb hy pro jeden asopis. Celá ada byla uve ejn na, dal í zase ne. A tak jsem zkusila nabídnout je k vydání. Poda ilo se. Nejlep í ohlas m la z t ch povídkov ch kní ka s názvem Baculky jsou prima. Je mo né psát dv kní ky sou asn? Jak se to íká? Jde to, ale d e to. Kdy pí ete kní ku, ijete tou dobou soub n dva ivoty. A to celkem na jednoho lov ka sta í. Dne ní hektická doba by zdánliv mohla více nahrávat tomu, e tená sáhne spí po povídkách, které jsou pro n j asov milosrdn j í. Jaká je va e autorská zku enost? Paradoxn spí tená i dávají p ednost ucelen m p íb h m, by jsou náro n j í na as. Sly ela jsem názor, e u povídek sotva se zaberou do d je, je tu konec. P iznávám, e i já osobn mám rad ji romány ne povídky. A ím má kniha víc stran, tím líp. S hrdiny se s iji a t ím se na n. T íte se n kdy i na své hrdiny? Myslím tím, jestli t eba p i psaní netrpíte nutkáním, e se musíte honem vrátit dom, usednout k po íta i a hrdiny p íb hem posunovat? To víte, e se t ívám a mnohdy za nimi chvátám. Zvlá kdy se t eba na nacpaném parkovi ti na

6 uvoln né dvojmísto vtla í pidi auto tak, e nejen e se tam u moje auto nevejde, ale i mravenec tam musí procházet bokem. To potom utíkám dom, a mi od kramflek jiskry lítají, zalezu si k po íta i a vejdu do svého sv ta. Jedno z nepsan ch pravidel íká, e knihu nejlépe prodává název. Je pro vás vym lení názvu knihy kru n proces, nebo se trefujete do erného bez p ípravy? Ano, to je pravda pravdoucí, e knihu nejlépe prodává název. Rozhodn to pro m není kru n proces a název vyplyne p i psaní tak n jak samovoln. ena s. r. o., Papou ek na smetan, p ipravovaná Momentáln mladá To si takhle jdu lehnout a kdy se vzbudím, první co m napadne, je najednou název kní ky. Opravdu je to tak. Stalo se módou tená e zavád jícím názvem tro ku balamutit. Pou ila jste n kdy fígl dát kní ce nap íklad lechtiv název jen proto, aby se lépe prodávala, ani název souzní se skute n m obsahem kní ky? Byla bych nerada, aby se mi tohle stalo. T eba "Papou ek na smetan " nejsou slova jen tak hozená do v tru, ten papou ek se v kní ce ve smetanové omá ce vyráchal. "Momentáln mladá" je zase název vypl vající ze stavu du e hrdinky. Byla bych dost zklamaná, kdybych si koupila kní ku t eba s názvem "Vá nivá noc ú etního Jarmila" a zjistila bych, e Jarmil je panic a nechutn puritán, kter slovo "vá e " adí mezi sprostá slova. Dal í kní ku od stejného autora bych si pak asi t ko koupila. A podle eho si v knihkupectví vybíráte knihu vy? Kdy opominu ánry, mám své oblíbené autory a nakladatele. Vejdu do knihkupectví a u na m z regálu novinek mrká, stejn jako ob as p kní chlapi, logo nakladatele i jméno autora. Pen enka se vzpouzí, ale neb vá jí to nic platné.

7 Necítí se va e rodina a p átelé v ohro ení, e zu itkujete i jejich v roky i p íb hy? Tak te jste mi p ipomn la chvíli, kdy moje star í dcera Katka etla Papou ka na smetan a do la k pasá i, kdy Vilmina dcera Kamila odmítá jíst bramborov knedlík, na n m se jí n co nezdá. Vilma ji nutí do jídla s tím, e je to kmín. A Kamila zak ourá: "Ale mami, kmín nemá no i ky!" Byla jsem s nadsázkou na ena z vyzrazování rodinného tajemství, proto e se to stalo v d tsk ch letech práv Katce a pamatuje si to dodnes. Moji p átelé ví, e kní ku nenapí u, kdy budu sed t v hradn v tichu lesa a ekat, e mi tam my lenky naská ou samy do hlavy jak blechy do psího ko ichu. Najdou-li v knize n jak sv j v rok i vtipnou repliku, nep ekvapí je to. Mám kolem sebe pár mil ch, vtipn ch a v dobrém slova smyslu pra t n ch kamarádek, které snad nikdy nezestárnou a budou je muset nakonec odst elit. Tak pro jejich elán a rady jak na ivot v p im ené mí e nezakomponovat do p íb h? Auto i: Zde ka Ortová, Fotografie Dalibor Puchta

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek

Vzd lávání o interkulturním setkávání. Mgr. Ji í Kocourek Vzd lávání o interkulturním setkávání Mgr. Ji í Kocourek Tento text vznikl p eskupením, výrazným p epracováním a novým dopln ním výchozích lánk autora Kocourek, J.: O em je multikulturní výchova v publikaci

Více

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci

Úvodník. Obsah: Ahoj spolu áci Ahoj spolu áci Úvodník Za tento m síc se událo hodn v cí a my jsme se sna ili vybrat ty nejd le it j í. Doufám, e si vzpomínáte na minule vydání,kde jsem zmínil kometu,která bude vid t na no ní obloze

Více

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS.

Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče. Romana Suchánková, DiS. Pěstounská péče v SOS dětské vesničce versus pěstounská péče Romana Suchánková, DiS. Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalá ská práce je v novaná problematice p stounské pé e v SOS d tské vesni ce a

Více

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1

vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 1 z 8 ob asník dolnopo ernické farnosti vydávaný pro vnit ní pot ebu vychází 15. b ezna 2009 ro ník VII. (2009), íslo 1 Úvodník Je snad p st v cí úst? (Iz 58,5-7) Vá ení a milí tená i DoPoLí, brat i a

Více

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li!

Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Hledám program na ned li, aby mi kamarádi závid li! Co m že d lat osvícená rodina v Praze v ned li? Jít do ZOO? Tam chodí každý a zví ata jsou v menšin. Do cukrárny na dortík? I v t ch baby-friendly je

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

silvestr 2005 chrustenice 2006

silvestr 2005 chrustenice 2006 silvestr 2005 chrustenice 2006 5 nejlepších: Japonsko masters (9,67) Austrálie mixed (9,50) 5 nejhorších: Japonsko ženy (6,82) Kanada mixed (6,90) Japonsko ročenka 2006 v tomto čísle naleznete: konec sezóny

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

ra Nosková V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného. strana 1 z 50 strana 2 z 50 RA NOSKOVÁ ÍB HY MUŽ ra Nosková íb hy muž V ra Nosková ISBN 978-80-87373-32-3 Tuto knihu v nuji mému nepoznanému tátovi Janovi Hedmegovi a všem otc m, kterým se stalo co podobného.

Více

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov

Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalá ská práce Car Mikulá II. Alexandrovi Romanov Veronika Plachá Plze 2012 Západo eská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání

Hlasy mlad ch. Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání. Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Hlasy mlad ch Vst íc rozmanitosti ve vzd lávání Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání V této zpráv jsou shrnuty prezentace a v sledky Evropského sly ení pro mladé lidi se speciálními vzd

Více

Regionální literatura Litom ic

Regionální literatura Litom ic Technická univerzita v Liberci Seminární práce Regionální literatura Litom ic Zpracovala: árka KINDLOVÁ Obor studia: Filologie Forma studia: denní Ro ník: I. Akademický rok: 2012/2013 Vyu ující: Dr. Eva

Více

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence

K rukám - statutárního zástupce - školního metodika prevence Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ Obsah Minimálního preventivního programu 1.1. Charakteristika koly 1.2. Cíle Minimálního preventivního programu 1.3. Východiska

Více

John Sack: Bez pravdy není nic

John Sack: Bez pravdy není nic AAARGH esky a Slovensky John Sack: Bez pravdy není nic John Sack (1930) - americk noviná, autor desítky reportá ních knih, p edev ím z míst r zn ch vále n ch konflikt. Jako reportér byl v Koreji, Vietnamu,

Více

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.

Shar-Pei club. 1/2001 zpravodaj. P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub. Shar-Pei club 1/2001 zpravodaj P edsedkyn klubu: Dana Semotánová Kon vova 144 tel.02/71770318 130 00 Praha 3 e-mail:predseda@sharpeiclub.cz Poradce chovu: Hospodá : Eva Durasová.p.143 tel.0183/693158 349

Více

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu

5/2000 Panny Marie Marii chudé a ubohé Marii Bohorodi ce Marii Pann Marii Matce Marii pod k Marii Nanebevzaté milovat Boha Mariiným srdcem íjnu 5/2000 4 MIILÍÍ FARNÍÍCII Vstupujeme do m síce íjna, který nás p ivádí do náru í Panny Marie. Spolu s ní se chceme p iblí it k Bohu, který nám ji dal jako sv j krásný dar. Na Marii chudé a ubohé vidíme,

Více

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger

KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013. Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger KLUBOVÝ ZPRAVODAJ 2/2013 Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Moravskoslezský klub chovatel a p átel leonberger Prokopa Velikého 41 628 00 Brno tel.: 544 217 549, 723 610 455 web: http://www.leonbergerclub.info

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918

Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Univerzita Pardubice Fakulta Filozofická Vále ný deník eského vojáka Ji ího Vopa ila z let 1915 1918 Miroslav ehák Bakalá ská práce 2011 Prohla uji, e jsem tuto práci vypracoval samostatn. Ve keré prameny,

Více

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA

Myšlenka ísla SVÁTKO-NAROZENINOVÁ KIMOVKA Kdo by se divil? Kdo by ekal? Kdo je nadšený? Nebo jsou všichni zklamaní? Kde je sníh? Už jsou zase Vánoce? A kde? Bez sn hu? Jen s blátem? Nezapomene na m Ježíšek? Jaké dostanu dáre ky? Je to v bec o

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více