Kanada očima studenta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kanada očima studenta"

Transkript

1

2 Městská část Městská Praha 8 část odbor kultury pořádá diashow Praha 8 Kanada očima studenta aneb 6000 km v deseti dnech Z města šampiónů přes Skalisté hory až k ovocným sadům v Osoyos. Do srdce Vancouveru a trajektem na Vancouver Island za velrybami. Cesta zpět přes továrnu Boeingu v Everett a po americké dálnici zpátky domů do Edmontonu. p u t vs rma zda Úterý 15. května 2012 od 19 hod. v malém sále KD Krakov, Praha 8 Přednáší: Filip Šír

3 VÝLETY ZA HRANICE CHABER Poprvé v tomto roce, 6. dubna, po ádala sociální a kulturní komise již tradi ní výlet do Litom ic na Zahradu ech. Pro vyšší atraktivnost byla p idána prohlídka zámku Libochovice a místo plánovaného výstupu na hrad Hazmburk (vzhledem ke špatné viditelnosti) byl za azen plán B - návšt va vodního hradu Budyn nad Oh í. Po chutném ob d, v již tradi ním hostinci U Havl v T ebenicích, jsme zakon ili výlet v Litom icích. Významnou ást našich výlet tvo í aktivní a zvídaví chaberští senio i. Speciáln koncipované zájezdy jsou pojaty tak, aby vyšly vst íc zájm m práv této skupiny. D raz je kladen na poklidné tempo, na poznání, dopln ní tvo í i milá polední posezení. Ale výlet se m že zú astnit každý. A tak se stalo pravidlem, že se setkáváme na výletech i s maminkami a jejich d tmi, není výjimkou ani mladá nebo st ední generace. Neodmyslitelnou sou ástí všech výlet se již staly symbolické upomínkové dáre ky ve form fotky z výletu pro každého ú astníka nebo losování knih pro dosp lé a d ti od nakladatelství Fragment. Na základ dobrých výsledk, vyplývajících z dlouholetých zkušeností s výlety, doufám, že vše neskon í administrativní závistí a sou asným trendem co je dobré to zm níme nebo zdražíme, a já budu mít možnost se dále setkávat s chaberáky na Výletech za hranice Chaber. T ší se na Vás Zden k Šír Losované knihy od nakladatelství Fragment: Nemysli si nesmysly V knize Nemysli si nesmysly se dozvíš, co je na t chto zajímavých skute nostech pravda a co jsou naopak pouze mýty, nesmysly a omyly. 129x198 mm, váz., 128 str., 179 K Nebezpe ná láska Na doporu ení posledního zam stnavatele získá mladá newyorská ošet ovatelka Paige práci v rodin Bavettových, bohatých podnikatel pocházejících z Itálie. Má se starat o jejich syna Michaela, mladého muže, který se po autonehod duševn vrátil do období svého d tství. Paige si k n mu postupn nachází cestu a Michael si ji velice oblíbí. Postupem asu Paige p ichází na to, že se dostala do newyorského podsv tí a její zam stnavatelé jsou sou ástí mafie. Co se stane, až se jednou Michael probere? Dostane se Paige ze spár Bavettových, když odhalila jejich tajemství? 128x196 mm, váz., 376 str., 299 K Litom ice Zahrada ech zámek T ebenice ob d v restauraci U Havl vodní hrad Budyn NA 12. KV TNA JE PLÁNOVÁN VÝLET POD NÁZVEM ESKÝ RÁJ POKAŽDÉ JINAK.

4 ÚDRŽBA ÚPRAVA TRÁVNÍK PLOT A BAZÉN NABÍZÍM PRAVIDELNOU ÚDRŽBU A ÚPRAVU TRÁVNÍK, NATÍRÁNÍ PLOT A IŠT NÍ BAZÉN DÁLE NABÍZÍM ZIMNÍ ÚDRŽBU POZEMK A CHODNÍK P IJEDU ZA ÍDÍM ODKLIDÍM CENY DOHODOU DLE ROZSAHU PRÁCE KONTAKT : MOBIL

5 V p li dubna ožila Drahá minimaratonem V sobotu 14. dubna prob hl již 16. ro ník minimaratonu Velká cena Gustava Peši. Forma našich závodník byla podpo ena výborným slune ným po asím. Dopoledne b želi za vydatné podpory a fand ní rodi d ti od t ch nejmenších až do 15 let. Celkem se zú astnilo 40 d tí v 6 kategoriích. Odpoledne vystartovalo 49 dosp lých, kte í závodili celkem v 8 kategoriích, své síly zm ili na trati dlouhé 4500 metr. Závod odstartoval starosta obce pan Miroslav Malina, kterému pat í veliký dík. Po ukon ení závodu prob hlo v sokolovn tradi ní p átelské posezení spojené s p edáním hodnotných cen a ob erstvením. L. Mikotová Jaké sportovní a kulturní aktivity byste v Sokole uvítali? Sokol Dolní Chabry chce vytvá et co nejlepší podmínky pro to, aby d ti, mládež, dosp lí i senio i m li p íležitost využít volného asu ke sportovním i jiným aktivitám, které v život všichni pot ebujeme. Proto si Vás dovolujeme oslovit s malou anketou. V sou asné dob je t locvi na volná v tyto asy: PO 8:00 16:00 20:00 22:00 ÚT 8:00 17:00 20:00 22:00 ST 8:00 16:00 20:00 22:00 T 8:00 15:30 18:00 22:00 PÁ 8:00 15:00 18:00 22:00 SO + NE 8:00 22:00 Tenisový kurt je obsazen jen v pond lí 16:00-19:00, ve st edu16:00 20:00 a v pátek 15:00 17:00. Naše t locvi na je vhodná nap íklad pro tyto sporty: Badminton, všestrannost (rodi e s d tmi, p edškolní d ti, mladší žáci a žákyn, starší žáci a žákyn, dorostenci, dosp lí, senio i), aerobick, pilates, joga, kulturistika, bojové sporty, tennis, stolní tenis, gymnastika pro muže a ženy, ale i netradi ní sportovní aktivity jako nap. streetball, r zné druhy tanc (nap. country tance) nebo klasických tane ních pro dosp lé i pro d ti) T locvi na je vybavená mnohým ná adím (žeb iny, kruhy,žín nky i doskokové, malé trampolíny, lavi ky, mí e na cvi ení, kladina, bradla, kozy, odrazové m stky, švédské bedny, a další). Sál není vhodný pro mí ové hry, protože zatím chybí ochrana oken. Prosím ty z Vás, kte í mají zájem o n jakou sportovní nebo kulturní aktivitu, aby neváhali a poslali své nápady na Uvítáme, když napíšete o jakou aktivitu mate zájem, pro jakou v kovou skupinu má být ur ena a v jakém ase. Taktéž se m žete p ihlásit jako dobrovolný trenér. P IJ TE SI ZACVI IT A SPORTOVAT! Více inormací o aktivitách Sokola naleznete na nebo Lenka Mikotová len výboru

6 TISKOVÉ ZPRÁVY M PRAHA 8 Radnice Prahy 8 v nuje sedmnáct starších po íta do u eben pro za áte níky. ást po íta využije ZŠ Mazurská pro provoz elektronických t ídních knih a žákovských knížek. ZŠ Mazurská v t chto dnech zahajuje zkušební provoz elektronické t ídní knihy a žákovské knížky. Jedná se o tvrtou osmi kovou školu, která se k této elektronické komunikaci p ipojuje. ást po íta, které základní škola k provozování systému pot ebuje, získá od radnice Prahy 8 - ta bezúplatn p evede sedmnáct starších osobních po íta a sedmnáct monitor Obvodnímu ústavu sociáln zdravotnických služeb a práv ZŠ Mazurská. Rada osmé m stské ásti schválila bezúplatný p evod sedmnácti osobních po íta a sedmnácti monitor dv ma p ísp vkovým organizacím ZŠ Mazurská a Obvodnímu ústavu sociáln zdravotnických služeb. Po íta e již náro nému provozu na ú ad nevyhovují, jejich konfigurace pro užívání složitých aplikací není dosta ující. Byla by ale škoda se jich úpln zbavit, po íta e jsou jen pár let staré, ješt dob e poslouží nap íklad v u ebnách pro za áte níky, uvádí starosta M Praha 8 Ji í Jank. Práv ZŠ Mazurská, která ást po íta získá, hardware využije i na provozování elektronické t ídní knihy i žákovské knížky - práv v t chto dnech spouští zkušební provoz obou zmín ných elektronických nástroj. Jedná se o tvrtou základní školu v Praze 8, která se do této elektronické komunikace zapojila. Jde o užite né pomocníky jak pro pedagogy, tak pro žáky a jejich rodi e, respektující trend snižování administrativy a naopak posilování informovanosti a p ehlednosti podávaných informací, uvedl radní pro oblast školství Prahy 8 Martin Roubí ek. Elektronická t ídní kniha dokonale nahrazuje klasickou papírovou. P ístup k informacím je oproti klasické t ídní knize mnohem jednodušší, sta í vybavení t ídy po íta em a základní znalosti práce na PC. Podobn je to i s elektronickou žákovskou knížkou, která umož uje zápis známek i slovního hodnocení, komunikaci mezi rodi i a školou i p ístup on-line ke klasifikaci v jednotlivých p edm tech. Veškeré informace se automaticky na ítají ze školního systému. Rodi e, kte í do žákajdy p istupují p es webové rozhraní a vstupní heslo, tak mají mnohem lepší a komplexn jší informace o svém dít ti. Pokud rodi e internet nemají, mohou i nadále využívat klasickou, papírovou formu žákovské knížky. V PL Bohnice se uskute ní benefice na podporu tréninkové kavárny Klubu V. kolona Ve tvrtek 3. kv tna prob hne v Divadle za plotem v Psychiatrické lé ebn v Bohnicích benefi ní hudební festival Jsme zase zpátky na podporu a znovuotev ení Klubu V. kolona. Klub provozuje v areálu lé ebny tréninkovou kavárnu, jejíž ást byla v listopadu poškozena požárem. Kavárna od b ezna funguje v náhradním prostoru. Klub V. kolona zde od roku 1999 provozuje tréninkovou kavárnu. Jejím cílem je jednak pracovní rehabilitace a propojení pé e v lé ebn s komunitní pé í, jednak otev ení se ve ejnosti z blízkého okolí, to znamená pomyslné prolomení plot lé ebny. Obdobné projekty jsou nesmírn d ležité, velmi ráda jsem proto nad akcí p evzala záštitu, uvádí zástupkyn starosty M Praha 8 Vladimíra Ludková. Benefi ní festival za ne v 17 hod., vstupné je dobrovolné. --- Klub V. kolona nabízí aktiviza ní místa pro lidi, kte í jsou hospitalizováni v PL Bohnice nebo jsou v pracovní neschopnosti, tréninková místa pro lidi, kte í se p ipravují na p echod do zam stnání a také chrán ná místa, která jsou ur ena dlouhodob hospitalizovaným pacient m nebo jsou lidem, jimž dlouhodobé obtíže neumož ují pracovat v b žných pracovních podmínkách. Pracovní místa se tak týkají úklidu, práce za barem, kucha e, mytí nádobí a práce na place. Krom toho klub provozuje i sociální a právní poradnu. --- Pozvánka Ve tvrtek 3. kv tna se m žete vydat na vycházku Prahou 8 Klub eských turist Kobylisy ve spolupráci s M Praha 8 p ipravil na tvrtek 3. kv tna podve erní vycházku po nejzajímav jších památkách a místech Prahy 8. Vycházka pod názvem Prahou 8 jak ji neznáte je ur ena všem, i rodinám s d tmi, podmínkou je jen schopnost ujít zhruba deset kilometr. Nejedná se o klasickou vycházku s hromadným startem, je to v podstat pochod p izp sobený m stským podmínkám. Každý z ú astník totiž obdrží popis trasy a vydá se sm rem k cíli. Každý správný výlet má kon it v hospod, takže nás eká p íjemná hosp dka se zahrádkou v Mašínov ulici v Kobylisích. M žeme jen doufat, že se vyda í po así, uvádí zástupkyn starosty M Praha 8 Vladimíra Ludková, která nad akcí p evzala záštitu. Akce za íná mezi a hod. u Hrabalovy zdi v Libni v ulici Na Hrázi, cíl a konec akce je plánován v Mašínov ulici mezi a hod. Podmínkou k ú asti je zaplacení startovného 20,- K (d ti do 15 let 5,- K ). Radnice Prahy 8 vyhlásila sout ž o nájem patnácti byt Radnice osmé m stské ásti vyhlásila výb rové ízení o nejvhodn jší nabídku uzav ení smlouvy o nájmu bytu. Jedná se o sedmnáct byt v Bohnicích, Karlín a Libni, všechny byty jsou v domech, které jsou usnesením Zastupitelstva M stské ásti Praha 8 schváleny k prodeji oprávn ným nájemc m, uvádí zástupce starosty M Praha 8 Michal Švarc a dodává: Hlavním kriteriem je výše nabídnutého prvního nájemného. Výherce uzav e nájemní smlouvu na dobu neur itou s tím, že od druhého m síce nájmu bytu bude platit tzv. regulované nájemné schválené Radou M stské ásti Praha 8.. Byty jsou nabízeny o velikostech 1+0 až 3+1, o celkové podlahové ploše cca t icet až devadesát metr tvere ních. Nabídky je možné p edkládat do 9. kv tna Podrobné informace o výb rovém ízení jsou zve ejn ny na ú ední desce a Radnice Prahy 8 vítá znovuzahájení prací v Paláci Sv t, ke slib m investora se však staví rezervovan Na pozvání zástupce majitele Paláce Sv t, Antonia Crispina, provedl zástupce starosty M Praha 8 Michal Švarc inspekci staveništ, na kterém se op t za alo pracovat. "Pracuje se zde intenzivn, i když na m j vkus v malém množství lidí. Poslední harmonogram investora je následující: v kv tnu chce nechat provést vým nu oken a parapet a v ervnu plánuje zahájení výstavby kopie Automatu Sv t, to znamená kopie zbourané p ístavby, a také chyb jící fasády paláce. V srpnu prý pan Crispino za ne s budováním interiér jedná se o sto byt, automat ve smyslu bufetu nebo ob erstvení, kavárnu a knihovnu Bohumila Hrabala. Termín dokon ení plánuje na zá í 2014." Jak uvedl Michal Švarc, osmá m stská ást vítá znovuzahájení prací na Paláci, staví se však ke slib m investora rezervovan : "Pan Crispino již n kolikrát harmonogram prací nedodržel. Tla íme proto na n j všemi dostupnými prost edky, v etn finan ních sankcí." Další setkání zástupc investora a m stské ásti prob hne v druhé polovin ervna. Pozn.: bližší informace, rozhovory a p ístup do Paláce Sv t poskytne místostarosta Michal Švarc, tel V p íloze u fotografie nebo zde.

7 TISKOVÉ ZPRÁVY M PRAHA 8 Praha 8 i letos p ipravila p ím stský tábor M Praha 8 ve spolupráci se Salesiánským st ediskem mládeže p ipravila na léto p ím stský tábor, který je ur en jak d tem ze sociáln znevýhodn ného prost edí, tak ostatním zájemc m. Vzhledem k tomu, že o tábor byl v lo ském roce velký zájem, nechala letos radnice navýšit jeho kapacitu. B hem srpna prob hne p ím stský tábor pro d ti, který p ipravila radnice Prahy 8 a Salesiánské st edisko mládeže. P ihlášky mohou rodi e posílat již nyní. Termín pro podání p ihlášek je sice až v ervenci, ale nap íklad kapacita pro menší d ti je zapln na již nyní, takže s p ihláškou je lepší neotálet. Rodi e mohou d ti p ihlásit jak na celotýdenní ú ast, tak na jednotlivé dny, uvádí radní M Praha 8 Markéta Adamová a dodává: Primárn je tábor ur en pro d ti sociáln znevýhodn né, se kterými se pracuje v pr b hu celého roku v rámci sociální práce. Tyto d ti jsou na tábor p ihlašovány prost ednictvím sociálního odboru a jejich ú ast je pro rodiny bezplatná. Avšak chceme, aby se tyto d ti integrovaly mezi své vrstevníky, kte í nepochází ze znevýhodn ného prost edí a proto je polovina kapacity tábora otev ena i dalším zájemc m. Tábor, který prob hne ve dvou v termínech ( srpna a srpna), je rozd len do dvou v kových kategorií. Celková kapacita tábora, která je 55 míst, byla letos pro lo ský velký zájem navýšena o deset d tí. D ti eká tradi n pestrý program zam ený na jejich rozvoj v etn sportu, výtvarných inností a her, výlety do p írody i za kulturními památkami a další. Cena pro d ti z Prahy 8 je 250 K na den. P ím stské tábory po ádá radnice Prahy 8 pot etí. Jsem ráda, že d tem i letos m žeme nabídnout alternativu letních tábor. Rodi m je tímto zajišt no vhodné hlídání d tí a program, na který budou jist vzpomínat, dodává radní Adamová.

8 BLACK ANGELS - FLORBAL V CHABRECH Chaberáci ve své první sézon skon ili na krásném druhém míst Poslední ned le v m síci dubnu pro Chaberáky skon ila vít zn. Dv,,povinné,, výhry na Buldoky a Lhokamem p isp ly ke druhému místu v celkové tabulce. V tabulce jsme skon ili se 44 body, 124 vst elených branek a 51 obdržených. Nejlepším st elcem týmu se stal Jakub,,Valchy,, Valchá. Složení týmu: Horní ada: Prost ední ada: Dolní ada: Milan Šimá ek, Vojt ch Pavlík, Jakub Valchá, Vojta Petr j, Adam Šimá ek, Ondra Háva Martin Špa ek, Honza Kalenda, Václava Pavlík, Jakub Zalubil Filip Šír, Michal Roubal, ležící Vojta Doležal, Tomáš Zídek, Marek Vrána

9

10

11

12

13

14

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný

Nový most u Št ovic Od pátku 15. srpna je idi m na Plzni-jihu k dispozici nov zrekonstruovaný Olympiáda Rozhovor s Barborou Horá kovou, o které málokdo z Plze an ví, že byla jednou z našich zástupky na OH v Pekingu 2008 v lukost elecké sout ži jednotlivky. strana 6 Nový most u Št ovic Od pátku

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Slaný představí Tibet

Slaný představí Tibet informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 3 ročník XII březen 2009 Slovo starosty Vážení spoluob ané, milí Sla áci, v souvislosti s p ípadem, který v sou

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ).

KUNRATICKÝ. zpravodaj. Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). KUNRATICKÝ zpravodaj 4/2009 Pohled z letadla na část Kunratic od křižovatky ulic K Zeleným domkům a Vídeňské v květnu 2009 (foto archiv MČ). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství

Více

Studie rodinných domků str. 5

Studie rodinných domků str. 5 číslo 8 ročník XIX. Vychází 7. května 2008 5 Kč www.mubruntal.cz Zastupitel Jiří Patík str. 4 Bruntálští radní na své sch zi v úterý 29. dubna schválili plán oprav místních komunikací na rok 2008. Týká

Více

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj

E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj E-mail: zpravodaj@rychnov-city.cz/www.kulturark.cz/zpravodaj 3 2011 8 Foto: Ludvík Uhlí DÉ KO PRO NAŠE M STO V ROCE 2010 V roce 2010 uspo ádalo Dé ko pro širokou ve ejnost našeho m sta a okolí adu víkendových

Více

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí

Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí Ročník 6 leden/únor 2014 ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o. Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí P ehlídka masek pat í k masopustu již od nepam ti MASOPUST ANEB NÁVRAT K TRADICI Blíží se

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu

Obsluhoval tajnou zbra a hrál na ukulele v Rytmusu 10/2015 22. května 2015 26. ročník Cena 7,00 Kč Aktuálně z radnice Starosta Sušice Petr Mottl p ivítal v pond lí 11. kv tna na sušické radnici starostu Bavorské Rudy Charly Bauera. Na programu bylo jednání

Více

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti

zpravodaj KUNRATICKÝ 5/2009 Školství Kulturní a společenské akce strany 6 11 Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zajímavosti KUNRATICKÝ zpravodaj 5/2009 Otázky na ředitele pražské ZOO Petra Fejka jen pršely (foto ing. Jaroslav Vrba). Slovo starostky strana 2 Zastupitelstvo Úřad MČ strany 2 4 Školství strany 5 6 Kulturní a společenské

Více

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2

DVOUM SÍ NÍK. Pokra ování na str. 2 DVOUM SÍ NÍK 39 íslo Slovo na úvod VIII. ro ník ervenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

čtěte uvnitř ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ROČNÍK 22 ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 CENA 10,- Kč Masopust v Rokytnici - potřetí! čtěte uvnitř Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O. h.......str. 2-3 Reprezenta ní ples M sta Rokytnice...str. 5 Náš rozhovor

Více

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát

eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát eská školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEK NÍ ZPRÁVA j. ŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající innost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mate ská škola Korálka Miletín Sídlo: Na

Více

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava.

Kulturní programy. M stské muzeum - Váno ní ozdoby výstava. KRONIKA M STA DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2006 LEDEN Kulturní programy Hank v d m - Ples absolvent tane ních. - Když ty, tak já taky, milá ku - divadelní spole nost Háta. - XVI. Reprezenta ní ples Hankova domu.

Více

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální

www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML SENÁTO I PODPO ILI PETICI PROTI SPALOVN V RYBITVÍ Niš ák Personální www.tydenikpernstejn.cz Autoškola PEML PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO... Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz PARDUBICKÝ KRAJ A KRAJSKÁ

Více

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008

LISTY OBCE POHO Í. Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 LISTY OBCE POHO Í Ob asník informující o život a d ní v obci erven,. 2/2008 1 Jedno z dvanácti apích hnízd máme v Poho í! Letos se na hnízd za místním kostelem op t usadili ápi. V lo ském roce p ilet l

Více

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice:

DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA. 7. sch ze Rady m sta Dolní Kounice: DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ DUBEN 2015 ČÍSLO 1 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, letošní mírná zima nám pomalu kon í a první jarní úpln k ur il termín Velikonoc svátk jara. Hezké po así nás láká ven k procházkám

Více

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost

Hejtman ud lil ceny za ob anskou state nost Milí spoluobčané, čas neúprosně běží a zdá se nám, že to bylo nedávno, co jsme oslavili začátek roku 2007. Ale za několik dní budeme oslavovat a vítat rok nový a mladý, plni očekávání, co nám nachystá.

Více

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí.

POVOLEBNÍ SLEVY NA CELÝ SORTIMENT AK NÍ CENY BRANDT LIEBHERR. Prodejna stroj a ná adí. B loveská 168, Náchod. Velký výběr ručního nářadí. Příští Echo vychází 11, června 2010 REDAKCE KRÁMSKÁ 29 NÁCHOD www.novinyecho.cz Ro ník 17/ íslo 16/4. ervna 2010 ESKÉ REGIONÁLNÍ NOVINY 24 000 výtisk www.e-nachodsko.cz portál náchodského regionu www.e-nachodsko.cz

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL

MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL MOHELNICKÝ KAPELNÍK JOSEF ODSTR IL Narodil se v ervnu roku 1923 v malé malebné vesni ce Svébohov kousek za Záb ehem. Pocházel z p ti d tí, a když mu v jeho 9 letech tragicky zem el tatínek, musel velmi

Více

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor

SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor snadn jší život nejen ve stá í a nemoci SOUT Ž O VLASTIV DNÝ SBORNÍK BOLESLAVICA A O KNIHU O SPOKOJENÉM DOMOV STR. 9 1/2015 leden únor vydává Spokojený domov, o. p. s. ZDARMA Náklady na jeden výtisk asopisu

Více

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj sboru Církve bratrské v Ostrav stránka 1 Pravidelná shromážd ní: Ostrava každá ned le každá st eda Frenštát pod Radhošt m v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. ned le v 15,00 hodin

Více

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI

V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC listopad 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 11 Vstupuješ-li do d jin, zajisti si, kde je nouzový východ. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

K ava p ed úterní sch zí onemocn l

K ava p ed úterní sch zí onemocn l www.tydenikpernstejn.cz PERNŠTEJNpro PARDUBICKO A CHRUDIMSKO....... LETIŠT OSTROUHALO, KRAJ CHCE JEHO STO MILION CELKEM DEVATENÁCT LET PRO BRUTÁLNÍ LUPI E Z PARDUBIC str. 2 str. 4 str. 8 POKRA OVALA HALOVÁ

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I

ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML POZVÁNKA NA OTEV ENÍ 113. LÁZE SKÉ SEZÓNY V BOHDAN I ROČNÍK 4 9 Kč (PŘEDPLATNÉ 8 Kč) 26. 4. 2010-2. 5. 2010 ČÍSLO 16 Autoškola PEML Autoškola, která u í! Pražská 12, 535 01 P elou, Tel.: 466 953 333 www.peml.cz e-mail: info@peml.cz KRAJ FINAN N PODPO Í OBNOVU

Více