Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic. BDW46 Myčka nádobí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic. BDW46 Myčka nádobí"

Transkript

1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDW46 Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce z Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

2 Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.125/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24-měsíční záruku. Upozornění Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko: Telefon v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje: typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče 1

3 Poznámka Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití. 2

4 Obsah Ochrana životního prostředí 1 Důležité bezpečnostní informace 5 Ovládací panel 7 Popis spotřebiče 7 Pojistka proti přetečení 8 Před prvním použitím 8 Změkčovač vody 8 Doplnění soli do zásobníku 8 Nastavení spotřeby soli 9 Zásobník čistícího prostředku 9 Množství čistícího prostředku 9 Odstraňování stop způsobených tvrdou vodou 10 Správné použití čistícího prostředku 10 Zásobník leštícího prostředku 10 Nastavení dávkovače leštidla 11 Kdy doplňovat dávkovač leštidla 11 Plnění myčky nádobím 12 Jak používat horní koš 12 Poloha 1 13 Poloha 2 13 Plnění horního koše 13 Plnění spodního koše 14 Košík na příbory 14 Spuštění mycího programu 15 Tabulka mycích programů 15 Nastavení programu 16 Tlačítko programu 16 Filtrační systém 17 Hlavní filtr 17 Filtr na hrubé nečistoty 17 Jemný filtr 17 Údržba a čištění 17 Ochrana proti mrazu 17 Čištění ostřikovacích ramen 17 Čištění filtrů 18 Čištění dvířek 18 Jak udržet myčku v dobrém stavu 18 Po každém mytí 18 Vypojujte spotřebič ze zásuvky 18 Nepoužívejte rozpouštědla a drsné čistící prostředky 19 Když jedete na dovolenou 19 Přemísťování spotřebiče 19 Zámky 19 Pokyny pro instalaci 20 Příprava instalace Vaší myčky nádobí 20 3

5 Uspořádání a montáž volitelné nábytkové desky 21 Montáž nábytkových dveří 22 Ustavení myčky nádobí 23 Postavení myčky nádobí na vodící lišty 23 Umístění myčky na stálé místo 25 Připojení vypouštěcí odtokové hadice 25 Připojení myčky k přívodu vody 27 Nepoužívejte horkovodní vedení 27 Požadavky na elektrické připojení 27 Elektrické připojení 27 Elektrické požadavky 27 Nastavení pružin dveří a kontrola umístění a zafixování myčky na místě 28 Kontrola umístění a zafixování myčky na místě 28 Poslední kontrola před zahájením provozu přístroje 29 Typy při zjišťování závad 29 Před kontaktováním servisu 29 Chybová hlášení 32 4

6 Důležité bezpečnostní informace Přečtěte si bezpečnostní pokyny před tím, než začnete zařízení používat. Pokyny k uzemnění Toto zařízení vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům a je vybaveno zástrčkou s koncovou k uzemnění. Před tím než zařízení zapojíte k hlavnímu přívodu elektrické energie, je nezbytné: o zajistit, aby byla zásuvka uzemněna. o zajistit, aby dodávka elektrické energie odpovídala požadavkům spotřeby uvedených na výrobním štítku Vašeho výrobku. Upozornění Zajistěte, aby byl Váš výrobek řádně uzemněn. Nebude-li uzemnění správně provedeno a dotknete-li se kovových částí Vašeho zařízení, může dojít ke zkratu. Prostřednictvím kvalifikovaného odborníka se ujistěte, že je zařízení správně uzemněno. Jestliže je zástrčka nevyhovující, požádejte kvalifikovaného odborníka o výměnu. Správné použití o S myčkou nezacházejte hrubě, nesedejte a nestoupejte na dvířka nebo na přihrádky na nádobí. o Nedotýkejte se topného tělesa během nebo bezprostředně po použití. o V myčce nemyjte plastové nádobí, není-li na něm uvedeno, že je určeno k mytí v myčce. Pročtěte si doporučení od výrobce o tom, jak zacházet s nádobím, které není určeno k mytí v myčce. o Používejte pouze čistící prostředky a leštící prostředky určené pro automatické myčky nádobí. Nikdy do Vaší myčky nepoužívejte mýdlo, prací prostředky nebo prací prostředky k ručnímu praní. Uchovávejte tyto prostředky mimo dosah dětí. o Zabraňte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti čistících a leštících prostředků a v blízkosti dvířek myčky, protože uvnitř mohou být čistící prostředky. o Nenechávejte dvířka myčky otevřená, mohlo by tak dojít úrazu. o Během instalace neohýbejte nebo nenarovnávejte příliš elektrický kabel. o Nemanipulujte s ovládáním. 5

7 o Nedovolte, aby se spotřebičem bez dozoru manipulovaly malé děti nebo nemohoucí lidé. o Čistící prostředky do myčky nádobí jsou silně alkalické a při požití mohou být velmi nebezpečné. Vyvarujte se kontaktu pokožky a očí s čistícími prostředky a nedovolte dětem, aby se pohybovaly v blízkosti myčky, když jsou dvířka otevřena. o Důležité Je-li zařízeno umístěno na podlaze s kobercem, dbejte na to, aby byl ponechán prostor pro spodní ventily. o Nepouštějte myčku, pokud nejsou veškeré uzavíratelné desky na správném místě. Bude-li myčka v provozu, dvířka otevírejte velmi opatrně, voda by mohla stříkat ven. o Nepokládejte žádné těžké předměty na dvířka, jsou-li otevřena, myčka by se mohla převrhnout. o Až budete do myčky ukládat nádobí, dbejte na to, abyste: - umístili ostré předměty tak, aby nepoškodily uzávěr dveří. - umístili ostré nože s rukojetí nahoru tak, aby nedošlo k pořezání. o Budete-li mýt plastové nádobí, dbejte na to, aby nebylo umístěno v blízkosti topného tělesa. o Je-li poškozen elektrický kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo servisním technikem. o Zlikvidujte obaly v souladu s místními předpisy recyklace. o Zařízení používejte jen jako myčku nádobí. o Budete-li vyměňovat nebo vyřazovat starou myčku, odstraňte dvířka. o Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. o Zkontrolujte, zda je nádobka na čistící prostředek prázdná po dokončení mycího cyklu. 6

8 Ovládací panel 1. Kontrolka programů: po zvolení mycího programu se rozsvítí příslušná kontrolka. 2. Tlačítko volby mycího programu: stisknutím tlačítka Program zvolíte mycí program. 3. Kontrolka soli a leštícího prostředku: rozsvítí-li se tato kontrolka, doplňte zásobník soli nebo leštícího prostředku. 6. Odložený start: kontrolka ukazující nastavený čas nebo mycí teplotu. 7. Tlačítko odloženého startu: tímto tlačítkem nastavíte čas, na který chcete mytí odložit. 8. Kontrolka zapnuto: tato kontrolka se rozsvítí po zapnutí myčky. 9. Tlačítko ON/OFF: tlačítko, kterým myčku zapnete nebo vypnete. Popis spotřebiče 1. Horní koš 2. Ostřikovací ramena 3. Spodní koš 4. Změkčovač vody 5. Hlavní filtr 6. Zásobník čistícího prostředku 7

9 7. Přihrádka na šálky 8. Koš na příbory 9. Filtr na hrubé nečistoty 10. Dávkovač leštidla 11. Odpadní hadice 12. Hadice k přívodu vody Pojistka proti přetečení Váš spotřebič je vybaven pojistkou proti přetečení, která automaticky uzavírá napouštěcí ventil a spouští odtokové čerpadlo v případě, že voda přeteče. Jestliže k tomuto dojde, vypněte hlavní přívod vody před tím, než zavoláte servisního technika. Jestliže zůstane ve vnitřním dílu myčky voda, z důvodu přetečení nebo prosaku, než myčku znovu spustíte, vodu vytřete. Před prvním použitím Poznámka Jestliže typ Vašeho spotřebiče nemá zabudovaný změkčovač vody, můžete následující kapitolu přeskočit. Změkčovač vody Tvrdost vody je na různých místech odlišná. Jestliže se v myčce používá tvrdá voda, budou se na nádobí tvořit usazeniny. Zařízení je vybaveno speciálním změkčovačem, který využívá soli určené k tomu, aby z vody odstraňovaly vápenec a minerály. Doplnění soli do zásobníku Používejte vždy sůl určenou pro myčky. Zásobník na sůl je umístěn pod spodním košem a měl by být doplněn dle následujících pokynů: 1. Vysuňte spodní koš a odšroubujte víčko od zásobníku soli. 2. Jestliže plníte zásobník poprvé, naplňte jej ze 2/3 vodou. 3. Do otvoru vložte trychtýř a nasypte do zásobníku přibližně 2 kg soli. Je běžné, že se ze zásobníku vylije trochu vody. 4. Opatrně přišroubujte zpátky víčko. Poznámka o Rozsvítí-li se kontrolka, musí být zásobník na sůl doplněn. Přestože je zásobník plný, kontrolka může svítit, dokud se sůl nerozpustí. o Jestliže sůl vysypete, spusťte program namáčení, abyste sůl 8

10 odstranili. Nastavení spotřeby soli Myčka je sestrojena tak, aby nastavení spotřeby soli odpovídalo tvrdosti vody. Nastavit optimální spotřebu soli lze podle následujících pokynů: 1. Odšroubujte víčko zásobníku soli. 2. Na zásobníku soli je kroužek se šipkou, otočte kroužkem v protisměru hodinových ručiček z nastavení - směrem k + v závislosti na tvrdosti vody. Dle následujících doporučení lze provést nastavení: Tvrdost vody dh fh Clark mmol/l Poloha přepínače Spotřeba soli (gramy/ cyklus) Autonomie (cykly/1,2 kg) / 0 / Uprostřed >45 >80 >56 > Pro zjištění tvrdosti vody, kontaktujte příslušný úřad. Zásobník čistícího prostředku Nemusíte používat příliš velké množství čistícího prostředku, abyste zabránili tvorbě usazenin, protože Váš spotřebič má speciálně upravený změkčovač vody. Dávkovač musí být naplněn před zapnutím každého mycího cyklu a to podle pokynů uvedených v tabulce programů mycích programů na str. 15. Váš spotřebič potřebuje méně čistícího prostředku a leštidla než obyčejné myčky. Obecně platí, že pro běžnou dávku nádobí stačí pouze čajová lžička čistícího prostředku. Špinavější nádobí potřebuje více čistícího prostředku. Čistící prostředek doplňujte vždy těsně před tím než myčku spustíte, jinak by mohl zvlhnout a nerozpouštěl by se správně. Množství čistícího prostředku Jestliže voda není příliš tvrdá, přidáním většího množství čistícího prostředku můžete předejít vytváření usazenin. Množství čistícího prostředku se liší v závislosti na tvrdosti vody. Ke 9

11 zjištění tvrdosti vody v místě, kde budete spotřebič zapojovat, kontaktujte příslušný úřad. Čím je voda tvrdší, tím více čistícího prostředku budete potřebovat. Správné množství čistícího prostředku určíte tak, že budete po určitou dobu postupně přidávat čistící prostředek. Odstraňování stop způsobených tvrdou vodou Abyste odstranili skvrny, postupujte následovně: o Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí. o Vyjměte z myčky veškeré nádobí jako příbory, pánve apod. o Nepřidávejte čistící prostředek. o Nalijte dva šálky octa do mísy a tu položte na spodní koš myčky. o Nechte nádobí umýt v programu běžného mytí. o Jestliže se nepodařilo skvrny odstranit, zopakujte znovu celý proces, avšak místo octa použijte ¼ šálku krystalků kyseliny. Správné použití čistícího prostředku Používejte pouze čistící prostředky doporučené výrobci k používání do myček. Čistící prostředek uchovávejte v suchu. Nedávejte čistící prostředek do myčky příliš dlouho před tím než ji budete pouštět. Zásobník leštícího prostředku Leštidlo se uvolňuje během posledního cyklu oplachování a zabraňuje vodě, aby vytvořila kapky, které na nádobí zanechávají stopy (skvrny a pruhy). Zlepšuje také proces osychání. Váš spotřebič je určen k používání tekutých leštících prostředků. Zásobník na leštidlo je umístěn uvnitř dvířek vedle zásobníku čistícího prostředku. Odklopte víčko zásobníku a naplňte jej tak, aby ukazatel hladiny zčernal. Obsah zásobníku je přibližně na 100 ml tekutého leštícího prostředku. Dbejte na to, abyste zásobník nepřeplnili. Vylité leštidlo otřete. Nezapomeňte dát zpátky víčko, než myčku zavřete. Máte-li měkkou 10

12 vodu, nemusíte leštící prostředek používat, mohl by vytvářet na povrchu nádobí bílý film. Pootočte víčkem ve směru šipky otevřít (doleva) a zásobník vyjměte. Nalijte leštidlo do zásobníku a dbejte, abyste zásobník nepřelili. Nasaďte víčko zpátky a pootočte víčkem ve směru šipky zavřít (doprava). Nastavení dávkovače leštidla Během posledního cyklu oplachovacího programu se uvolňuje odměřené množství leštidla. Tak jako s čistícím prostředkem, množství leštidla potřebné k použití při oplachovacím cyklu závisí na tvrdosti vody v dané oblasti. Výsledkem použití příliš velkého množství leštidla může být příliš mnoho pěny nebo stopy po leštícím prostředku na nádobí. Jestliže je voda v dané oblasti příliš měkká, nemusíte leštidlo přidávat. Jestliže jej přidáte, rozřeďte leštidlo v přiměřeném množství vody. Dávkovač leštícího prostředku má 6 nastavení. Dávkovač vždy nastavte na 1. Jestliže se objeví stopy na nádobí a nádobí není dostatečně vysušeno, přidejte množství leštidla tím, že odklopíte víčko dávkovače a pootočíte na 2. Jestliže nádobí stále není dostatečně vysušeno a stále se objevují stopy na nádobí, nastavte ukazatel na další číslo, dokud nebude nádobí čisté. Poznámka Přečtěte si, prosím, pokyny k používání čistících prostředků. Kdy doplňovat dávkovač leštidla Jestliže nesvítí kontrolka leštícího prostředku na ovládacím panelu, můžete zkontrolovat množství leštícího prostředku následujícím způsobem. Černá tečka na dávkovači leštícího prostředku ukazuje množství leštidla v dávkovači, a jakmile se množství leštidla v dávkovači zmenší, zmenší se i velikost černé tečky. Nikdy byste neměli nechat leštidlo vypotřebovat více než na ¼. Jakmile se množství leštícího prostředku zmenší, velikost černé tečky na ukazateli množství leštidla se změní, viz obrázek: 11

13 Plný ¾ plného stavu ½ plného stavu ¼ plného stavu-doplňte prázdný Ukazatel leštícího prostředku Dávkovač leštícího prostředku otevřeno Poznámka Nemyjte nerezavějící ocelové příbory dohromady se stříbrnými příbory. Železné předměty mohou mít vliv na rezavění jiných předmětů. Hliníkové předměty mají tendenci zčernat. Měď, cín a mosaz rezivějí. Plnění myčky nádobím Jak používat horní koš Horní koš je určen pro jemnější a lehčí nádobí k mytí, jako jsou sklenice, šálky na kávu a čaj, omáčníky, talíře, misky a mělké pánve (za předpokladu, že tyto nejsou příliš špinavé). Uložte nádobí a předměty k vaření do myčky tak, aby při postřiku vodou zůstaly nehybné. Sklenice, šálky a misky vždy dávejte dnem vzhůru. Poznámka Vaše myčka na nádobí je vybavena přizpůsobivým horním košem, který je vyobrazen na obrázku. Jeho výška se dá přizpůsobit tak, že se uvolní přední posuvné sponky, vyjme se celá přihrádka a kolečka se aretují na nižší úroveň (pozice 1 ) 12

14 nebo na vyšší úroveň (pozice 2 ) v drážce kolejnice. Poznámka Horní koš má boční klapky (Viz obrázek). Klapky jsou celkem 4 (dvě na každé straně) a dají se nastavit do 2 poloh = poloha 1 (vysoko) a poloha 2 (nízko). Pro posunutí klapek mezi těmito dvěma polohami slouží široké čepy, které upínají každou klapku k hornímu koši, na každém konci klapky dva. Odepněte jemně obě sponky od drátěné přihrádky a posuňte klapku do požadované polohy. Buďte opatrní, pokud máte dlouhé nehty! Poloha 1 Horní poloha je vhodná pro takové předměty, jako jsou skleněné poháry (umístěné pod klapkou) a sklenice na víno. Sklenice na víno je možné vložit obráceně tak, aby stopka sklenice byla uložená do žlábku po straně klapky a dnem nahoru. Poloha 2 Když jsou klapky posunuté do dolní pozice, dají se použít na přidržení dalších pohárů, šálků a hrníčků. Vždy zkontrolujte, zda dáváte na klapky předměty, které nejsou vyšší než je výška vaší myčky při zasunutí přihrádky dovnitř. Buďte zvlášť opatrní u sklenic s dlouhou stopkou jako například sklenic na šampaňské hrozí nebezpečí rozbití! Plnění horního koše Do 1. Hrnky 2. Malé misky 3. Velké misky 4. Sklenice 5. Podšálky 6. Talíře 13

15 Plnění spodního koše Do dolního koše umístěte široké předměty, které se těžko umývají, např. pánve, hrnce, poklice, servírovací mísy a misky. 1. Oválný podnos 2. Desertní talíře 3. Polévkové talíře 4. Mělké talíře 5. Příbory o Hrnce, servírovací mísy atd. musí být vždy umístěny dnem vzhůru. o Hluboké hrnce by měly být položeny našikmo, aby z nich mohla vytéci voda. o Spodní přihrádka má skládací koše, aby se zde dalo umístit větší množství hrnců či pánví případně hrnce o větší velikosti. Košík na příbory Příbory by se měly umístit do koše na příbory, přičemž jejich rukověť má vždy směřovat dolů (ke dnu). Velmi dlouhé kuchyňské náčiní (naběračky, apod.) by se mělo vkládat horizontálně do přední části horní přihrádky. Do 1. Vidličky 2. Polévkové lžíce 3. Dezertní lžičky 4. Kávové lžičky 5. Nože 6. Servírovací lžíce 7. Naběračka na omáčku 8. Servírovací vidlička Upozornění Nikdy nenechte některý z předmětů vyčnívat dnem přihrádky. 14

16 Spuštění mycího programu Tabulka mycích programů Program Cyklus Přibližná délka mycích cyklů Běžné mytí Intenzivní mytí Ekonomické mytí 117 min. 127 min. * 102 min. Rapid Volba cyklu Popis cyklu Čistící prostředek Pro běžně špinavé nádobí jako hrnce, talíře, sklenice a špinavé pánve. Standardní denní cyklus. Pro velmi špinavé nádobí, jako hrnce, pánve, talíře a misky se zaschlým jídlem. Pro lehce špinavé nádobí, jako talíře, sklenice, mísy a lehce špinavé pánve. Předmytí Předmytí Mytí (51ºC) Opláchnutí (63ºC) Sušení Předmytí Předmytí (50ºC) Mytí (50ºC) Opláchnutí (70ºC) Sušení Předmytí Mytí (40ºC) Opláchnutí (60ºC) Sušení Leštidlo 4/20 g * 4/20 g * 20 g * Opláchnutí 50 min. Pro nádobí, které je potřeba jen opláchnout a usušit. Mytí (45 ºC) Opláchnutí (70ºC) Sušení * Jemné mytí Rychlé mytí Namáčení 70 min. 45 min. * 7 min. Pro lehce špinavé nádobí jako sklenice, křišt ál a čínský porcelán. Kratší mytí pro lehce špinavé nádobí, které nepotřebuje usušit. Opláchnout nádobí, které plánujete umýt později toho dne. Mytí (40ºC) Opláchnutí (55ºC) Předmytí Mytí (40ºC) Opláchnutí (65ºC) Předmytí 15 g * 15 g 15

17 Nastavení programu 1. Ujistěte se, že zástrčka od vaší myčky byla dostatečně, zasunuta do zásuvky. 2. Ujistěte se, že přívod vody je nastavený (otevřený) naplno. 3. Naplňte vaši myčku nádobím (viz oddíl s nadpisem Plnění myčky nádobím myčky ). 4. Nasypte do myčky čistící prostředek (viz oddíl s nadpisem Před prvním použitím ). Poznámka Když zapnete myčku na nádobí, na displeji by se mělo objevit číslo 00. Pokud uvidíte jiná čísla, jako například 17 nebo 01, 02, 03 apod., přejděte k sekci řešení problémů na straně Pamatujte si, že můžete myčku naprogramovat až 24 hodin předem několikerým stisknutím tlačítka opožděného startu tak dlouho, až se nastaví požadovaná časová prodleva. Tlačítko pro nastavení opožděného startu nastaví start mycího cyklu o hodinu napřed při každém stisknutí. Tlačítko programu Stiskněte tlačítko on/off a rozsvítí se kontrolka tlačítka on/off. Stiskněte tlačítko P (programové tlačítko) pro výběr mycího programu. Viz tabulka, v níž jsou uvedeny typy mycích programů). Zavřete dvířka. Mycí proces začne přibližně za 10 sekund. 16

18 Filtrační systém Odpadní hadice a filtrační systém jsou uloženy uvnitř myčky. Jsou zde 3 komponenty filtračního systému: hlavní filtr, filtr na hrubé nečistoty a jemný filtr. Hlavní filtr Jídlo a pevnější částečky jsou zachyceny tímto filtrem a jsou tryskem ze spodního sprchovacího ramene rozmělněny a odvedeny odpadní hadicí. Filtr na hrubé nečistoty Velké kusy, jako např. kosti nebo sklo, které by mohly ucpat odpad, jsou zachyceny ve filtru na hrubé nečistoty. K odstranění nečistot z tohoto filtru jemně zmáčkněte víčko na horní straně filtru a zvedněte jej. Jemný filtr Tento filtr slouží k zachycení nečistot a zbytků jídla v lapači a zabraňuje tak, aby se usazené nečistoty znovu dostaly do myčky během mycího cyklu. Údržba a čištění K vyčištění ovládacího panelu použijte lehce navlhčený hadřík. K vyčištění vnějších částí myčky použijte vhodný čistící vosk určený k čištění myček. Nikdy nepoužívejte ostré předměty, drátěnky nebo abrazivní čistící prostředky na žádnou z částí myčky. Ochrana proti mrazu Jestliže byla vaše myčka ponechána přes zimu v nevytápěné místnosti, požádejte technika, aby postupovat dle následujících bodů: 1. Odpojit myčku od přívodu el. proudu. 2. Odpojit přívod vody a odpojit přívodní trubku od ventilu přívodu vody. 3. Vypustit vodu z přívodní trubky a ventilu vody. 4. Znovu připojte trubku k ventilu přívodu vody. 5. Odstraňte plastikový kryt nádrže ve spodní části a houbou vymyjte vodu. Čištění ostřikovacích ramen Ostřikovací ramena je nutné čistit pravidelně, protože chemikálie, které se přidávají kvůli tvrdosti vody, by mohly ucpat trysky ostřikovacích ramen. Abyste sundali ostřikovací rameno, odšroubujte matici a vyjměte těsnění vrchní části ostřikovacího ramene a vyjměte 17

19 rameno. Umyjte ostřikovací ramena v teplé vodě s mycím prostředkem a k umytí trysek použijte měkký kartáček. Po důkladném opláchnutí je umístěte zpátky. Čištění filtrů Abyste dosáhli nejlepších výsledků, filtrační jednotka musí být pravidelně čištěna. Filtry účinně odstraňují částečky jídel z vody a umožňují vodu během mycího cyklu znovu použít. Proto je dobré větší zbytky jídla zachycené ve filtrech odstranit po každém mycím cyklu tak, že opláchnete polokruhové filtry a nádobku pod tekoucí vodou. Povytáhněte nahoru držák nádobky. Celá filtrační jednotka by měla být vyčištěna alespoň jednou měsíčně. K vyčištění filtru na hrubé nečistoty a jemného filtru použijte kartáč. Poté znovu smontujte části filtru dle obrázku a znovu vložte celou filtrační jednotku na své místo do myčky a stlačte dolů. Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávná výměna filtru může snížit účinnost mytí a poškodit nádobí. Upozornění Nikdy nepouštějte myčku bez filtrů. Čištění dvířek K vyčištění okrajů okolo dvířek byste měli používat jen měkký a navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádný čistící prostředek ve spreji, aby se zamezilo proniknutí vody do zámku dvířek a elektronických součástí. K vyčištění vnějších částí nikdy nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo drátěnky, protože tak poškrábáte povrch. Některé papírové utěrky mohou povrch poškrábat nebo na něm zanechat stopy. Upozornění K čištění panelu dvířek nikdy nepoužívejte čistící prostředek ve spreji, protože byste tak mohli poškodit zámek dvířek nebo elektronické součásti. Nepoužívejte brusné čistící prostředky nebo papírové utěrky, existuje riziko poškrábání a zanechání stop na nerezovém povrchu. Jak udržet myčku v dobrém stavu Po každém mytí Po každém mytí nechte dvířka pootevřená, aby mohla vyprchat vlhkost a pachy. Vypojujte spotřebič ze zásuvky Nepodstupujte riziko a před čištěním odpojte spotřebič z přívodu el. energie. 18

20 Nepoužívejte rozpouštědla a drsné čistící prostředky Pro čištění exteriéru a gumových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla a drsné čistící materiály. Používejte pouze hadřík s teplou mýdlovou vodou. Pro odstranění skvrn a šmouh z interiéru použijte hadřík namočený ve vodě s trochou octa nebo použijte čistící prostředek určený pro myčku. Když jedete na dovolenou Když jedete na dovolenou, doporučujeme, abyste jednou nechali proběhnout mycí program bez nádobí a pak myčku vypojili ze zásuvky. Zavřete přívod vody a nechte dvířka myčky pootevřená. Zámky tak vydrží déle a zabráníte tím vzniku nepříjemných pachů. Přemísťování spotřebiče Jestliže musí být myčka přesunuta, pokuste se ji udržet ve vertikální pozici. V krajním případě ji můžete přesunovat v poloze na zádech. Zámky Jedním z faktorů, který způsobuje, že se v myčce vytvářejí nepříjemné pachy, je jídlo, resp. zbytky jídla, které zůstávají zachyceny v zámcích myčky. Pravidelným čištěním vlhkou houbou se vzniku pachů zamezí. 19

21 Pokyny pro instalaci Poznámka Přístroj musí být instalován kvalifikovaným technikem. Příprava instalace Vaší myčky nádobí Dbejte před instalací přístroje na to, aby Vámi zvolené stanoviště: o Bylo v blízkosti zásuvky. o Bylo zvoleno tak, aby mohla být jedna strana kuchyňské linky použita pro jednoduchou instalaci odtokových hadic. o Aby se nacházelo v blízkosti dřezu a mohli jste pohodlně připojit přívodní a odvodní hadice. o Když má myčka nádobí stát v rohu kuchyňské linky, zajistit, aby zůstalo dostatek místa pro pohodlné otevření dveří. o Aby bylo zařízeno tak, aby byl odstup mezi krycí deskou myčky nádobí a kuchyňskou linkou menší než 5 mm. Zkontrolujte také, jestli vnější dveře lícují se stěnou kuchyňské linky (viz obr.) 830 mm mm 580 mm Výstup pro elektrické připojení, přívod a odvod vody Prostor mezi dnem skříňky a podlahou 445 mm mdddddd Obr. 1 Rozměry skříňky méně než 5 mm mezi vrchem myčky nádobí a skříňky a vnější dvířka zarovnané se skříňkou. Myčka nádobí Dvířka myčky nádobí Min. prostor 50 mm Skříňka Obr.2 Minimální prostor, když jsou dvířka otevřená. 20

22 Uspořádání a montáž volitelné nábytkové desky Nábytková deska (volitelné příslušenství uzpůsobené Vaší kuchyni) může být namontována podle uvedené skici na přední stranu Vaší myčky nádobí (rozměry v milimetrech) Poznámka o Maximální hmotnost dveří 5,5 kg, minimální 3 kg. o Neinstalujte ji jen s průchozími šrouby. o Použijte oba otvory pro šrouby a přiložené fixační vložky. o Chybná instalace desky může později způsobit problémy funkce dveří Vašeho přístroje. Důležité upozornění Umístění vestavné plně integrované myčky do vhodného nábytku zajistí správnou funkci myčky. Kuchyňský nábytek musí být vyroben z materiálu dostatečně tepelně odolného. Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedené normě, se mohou zdeformovat nebo odlepit. Zároveň je nutné nasadit parotěsný pásek. Parotěsný pásek musí být připevněn na spodní stranu pracovní desky nad Vaší myčkou nádobí jako ochrana před vlhkostí. Slouží k odvádění z Vašeho přístroje stoupající páry a chrání spodní stranu pracovní desky. Obr. 3 Vnější panel by měl být zpracován dle rozměrů na obrázku (rozměry vmm). V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoliv odpovědnost za způsobené škody. 21

23 Připevněte dveřní závěsy k nábytkové desce a zaveďte je do otvorů na vnější straně dveří myčky nádobí (viz obr. nahoře) Upevněte nábytkovou desku po vyrovnání pomocí šroubů do dřeva a šroubů na přední stranu dveří (viz obr.). Montáž nábytkových dveří Postupujte následovně (obrázek dole): 1. Sundat krytku. 2. Zašroubovat šroub do dřeva. 3. Nasadit krytku. Horní hák Obr. 4a Instalace vnějšího panelu Zápustný šroub Spodní hák 4x18 šroub Kryt Distanční vložka vnějšího panelu Hák pro vnější panel Vnější dvířka myčky nádobí Vnější panel Obr. 4b Instalace vnějšího dřevěného panelu 22

24 Ustavení myčky nádobí Před připojením myčky nezapomeňte! Postavení myčky nádobí na vodící lišty Postavte nyní myčku nádobí na vodící lišty (jsou součástí dodávky, aby bylo možné usadit přístroj pohodlně na jeho stanoviště bez poškrábání podlahy). Viz. obrázek. Poznámka Vaše myčka nádobí musí stát vodorovně, aby byla zaručena správná funkce košů na nádobí a aby mohla myčka nádobí správně pracovat. Pozor! Dávejte při ustavování myčky nádobí pozor může se převrátit a poranit Vás! Správný postup - viz obr.! Zadní nohy mohou být přestavovány zepředu otáčením šroubů na levé a pravé straně pláště. Použijte plochý klíč a otáčejte předními nohami, dokud nestojí myčka nádobí vodorovně (viz "Poznámka B" obrázek). Při otáčení ve směru hodinových ručiček se zvyšuje zadní strana myčky nádobí (viz "Poznámka A" obrázek). Myslete na to, že jsou přední nohy připevněny k přístroji pomocí bezpečnostních matek. Postupujte proto při montáži opatrně. 23

25 Zkontrolujte zepředu dozadu vodorovnou polohu, výšku předních noh nastavte pomocí klíče Zkontrolujte vodorovnou polohu zleva doprava 1 Poznámka A Aretační šroub pro nastavení výšky zadních noh 2 Poznámka B Nastavení výšky předních noh pomocí klíče Potom nasaďte parotěsný pásek. Parotěsný pásek musí být připevněn na spodní stranu pracovní desky nad Vaší myčkou nádobí, jako ochrana před vlhkostí. Slouží k odvádění z Vašeho přístroje stoupající páry a chrání spodní stranu pracovní desky. o Tento pásek je součástí dodávky. o Přesvědčte se před jeho nalepením, že je spodní strana pracovní deky čistá. o Odstraňte ochrannou fólii z pásku. o Nalepte pásek na spodní stranu pracovní desky. Poznámka: Kdyby nebyl parotěsný pásek nalepen, hrozí poškození spodní strany pracovní desky. 24

26 Umístění myčky na stálé místo Nyní může být myčka nádobí postavena na své místo. Dvířka Krytka Šroub Připojení vypouštěcí odtokové hadice Zahnutý konec odtokové hadice by měl být zaháknut do odtokové trubky nebo alternativně za okraj dřezu. Ujistěte se při instalaci o Že není odtoková hadice zohýbaná ani zmáčknuta, následně dojde k závadě E4 Přeplnění - Příliš mnoho přitékající vody. o Že se konec hadice nachází vždy 32 až 80 cm nad podlahou a nesmí být nikdy pod vodou. o Odtoková hadice smí být prodloužena max. o 1m. Toto prodloužení nesmí mít menší vnitřní průměr. o Odtoková hadice musí byt nainstalovaná směrem ze shora, doporučuje se použit fixační koleno ve tvaru "obraceného písmena U", které je součásti dodávky myčky viz ilustrační nákres níže - obr. Připojení do sifonu, obr. Přímé připojení do odtokového potrubí. Stojatá odtoková trubka nesmí mít menší vnitřní průměr než 4 cm. Poznámka Nepoužívejte delší odtokovou hadici mělo by to vliv na pracovní výkon Vaší myčky nádobí. 25

27 Důležité upozornění! Existuje mnoho důvodů pro kód E4. Viz kapitola o používání přístroje, pasáž o zabránění přeplnění. Použití tablety 3 v 1 při současném použití soli nebo leštícího prostředku = předávkování. Problém může působit také tlak vody. Dále je nutné čistit odpadní filtr uvnitř myčky, aby nedošlo k zabránění průtoku vody k odpadnímu čerpadlu. Nedoporučujeme do myčky vkládat sklenice obsahující reklamní etikety (od přesnídávek a různých polotovarů), došlo by k ucpání filtrů uvnitř myčky. Obr. Připojení do sifonu Fixační oblouk Vzdálenost dle platné legislativy mm Min. 32 cm/max. 80cm Obr. Přímé připojení do odtokového potrubí mm Fixační oblouk Vzdálenost dle platné legislativy Min. 32 cm/max. 80cm 26

28 Připojení myčky k přívodu vody Připojte hadici studené vody k šroubovému spojení a ujistěte se, že je utažené. Připojte hadici C k přívodu studené vody A. Když jsou hadice nové nebo nebyly po delší dobu používány, nechte nejdříve odtékat vodu, dokud nebude čistá a bez nečistot. Vodní vedení může být zanesené a poškodit přístroj. Ujistěte se, že tlak vody odpovídá údajům na typovém štítku. Nepoužívejte horkovodní vedení Když je přístroj vybaven aquastop systémem, musí být tento systém ve vertikální poloze (ukazovat směrem nahoru) a nesmí být dole ani na straně. Požadavky na elektrické připojení Nyní můžete připojit elektrický kabel. Pozor! Elektrický proud je nebezpečný. Prosím čtěte pečlivě. Elektrické připojení Upozornění pro Vaši bezpečnost. Nepoužívejte pro toto zařízení prodlužovací kabely ani adaptéry. Za žádných okolností nesmí být ze silového kabelu odstraněn zemnící kolík. Elektrické požadavky Myčka nádobí je určena pro připojení na střídavou elektrickou síť V, 50Hz. Požadovaná hodnota pojistek je 16 A. Nutné je chráněné elektrické připojení jen provedení v mědi. Doporučuje se použití časové pojistky nebo ochranného spínače. Ujistěte se, že přístroj disponuje vlastním proudovým okruhem. Kabelový vývod by měl být proveden z nedaleké zásuvky. Pozor! Přesvědčte se před prvním použitím, že je systém správně uzemněn. Zástrčka může být zastrčena do uzemněné zásuvky po kontrole, 27

29 jestli proudové napětí a frekvence Vaší domácnosti odpovídá údajům na typovém štítku, a že je elektrická síť dimenzovaná pro příkon podle typového štítku. Když zásuvka, do které má být přístroj připojen, neodpovídá zástrčce, je lepší ji vyměnit, než použít adaptér, který může způsobit přehřátí a požár. Nastavení pružin dveří a kontrola umístění a zafixování myčky na místě Dveře Vaší myčky nádobí jsou připevněny na pružinách. Tyto jsou ze závodu nastaveny tak, aby umožňovaly lehké a pohodlné otevírání a zavírání dveří. Poznámka o Když bude na dveřích namontována nábytková deska, musí být napětí pružin nově nastaveno. o Používejte pro utahování nebo uvolňování bovdenu otáčením aretačního šroubu speciální klíč. Toto musí být provedeno, aby se zabránilo poškození Vaší myčky nádobí. o Napětí dveřních pružin je správné tehdy, když úplně otevřené dveře zůstanou v horizontální poloze a lze je nazdvihnout lehkým tlakem prstů. Varování o Chybné nastavení napětí dveřních pružin může způsobit poškození Vaší myčky! o Uzavřete následně přívod vody (viz obrázek). Kontrola umístění a zafixování myčky na místě Myčka nádobí musí být zafixována na místě. Proto existují dvě možnosti, v závislosti na Vaší pracovní desce prosím uvažte, že váhu Vaší myčky nádobí ponesou nohy. Fixační vložky v přední části slouží jen ke stabilitě a k tomu, aby zabránily překocení dopředu. 28

30 Normální pracovní desky pomocí dvou šroubů do dřeva připevnit zespodu k pracovní desce tak, aby mohla být myčka nádobí pohodlně otevírána a zavírána. Pracovní desky z mramoru nebo žuly u těchto speciálních pracovních desek nemůže být horní část mačky nádobí připevněna ke spodní straně desky. Proto musí být ke stěnám myčky nádobí připevněny fixační vložky, aby mohla být myčka upevněna ke kuchyňské lince. Zakryjte šrouby gumovými krytkami. Poznámka Váhu myčky nádobí nesmí nést tyto šrouby celá hmotnost přístroje musí spočívat na nohách. Poslední kontrola před zahájením provozu přístroje Poznámka Ujistěte se před prvním použitím Vaší myčky nádobí, že jste zkontrolovali následující body: o jestli je myčka nádobí vyvážená a fixovaná o jestli je otevřen přívodní ventil o jestli všechny přívody těsní o jestli jsou kabely pevně připojeny o jestli je zapnut el. proud o jestli není přívodní/odtoková hadice zalomená nebo zmáčknuta o jestli jste z myčky nádobí vyňali veškerý obalový a tiskový materiál. Typy při zjišťování závad Před kontaktováním servisu Následující tabulka Vám může pomoci při řešení problému, aniž byste museli volat servis. Problém Možná příčina Jak postupovat Myčka nefunguje Pojistka je špatná, jistič vypnul zařízení Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte další zařízení se společným obvodem jako myčka. Přívod proudu není zapojen Ujistěte se, že myčka je zapnutá a dveře jsou pevně zavřené. Ujistěte se, že přívodní šňůra je řádně napojená do zásuvky. 29

31 Výpustní čerpadlo se nezastavuje Hluk Bubliny v myčce Vnitřek myčky od skvrn Nádobí neuschlo Nádobí a příbory nejsou čisté Skvrny a filmy na sklenicích a příborech Tlak vody je nízký Přetečení Určité zvuky jsou zcela běžné Nádobí není zajištěné v košíku nebo něco malého vypadlo Zvuk motoru Špatný mycí prostředek Rozlité leštidlo Byl použit mycí prostředek s barvivem Dávkovač leštidla je prázdný Špatný program Špatné naložení koše 1. Velmi tvrdá voda 2. Nízká vstupní teplota 3. Přetížení myčky 4. Špatné naložení 5. Špatný nebo Zkontrolujte, že přívod vody je řádně napojen a voda je zapnutá. Systém je navržen na detekci přetoku. Pokud k tomu dojde, oběhové čerpadlo se zastaví a zapne výpustní čerpadlo. Zvuky rozmělňování měkkých zbytků jídel a otevírání nádržky mycího prostředku. Ujistěte se, že vše je upevněné v myčce. Myčka nebyla užívána pravidelně. Pokud se nepoužívá často, nastavte ji na plnění a čerpání, aby se těsnění udrželo ve vlhkém stavu. Používejte pouze speciální mycí prostředky, abyste zamezili výskytu bublin. Pokud se objeví, otevřete myčku a nechte je odpařit. Používejte pouze speciální mycí prostředky, abyste zamezili výskytu skvrn. Pokud se objeví, otevřete myčku a nechte je odpařit. Přidejte do myčky asi 4.5l studené vody. Zavřete a zajistěte myčku a po té spusťte namáčecí (soak) mycí cyklus pro vypuštění vody. Pokud to bude nutné, postup opakujte. Vždy okamžitě utřete vylité leštidlo. Ujistěte se, že mycí prostředek bude bez barviv. Doplňte dávkovač leštidla. Zvolte silnější program. Ujistěte se, že nádobí neblokuje dávkovač mycího prostředku a rozstřikovacích ramen. Pro odstranění skvrn ze skla: 1. Vyndejte veškeré kovové nástroje z myčky 2. Nepřidávejte mycí prášek. 3. Zvolte nejdelší cyklus. 4. Spusťte myčku a nechte ji běžet 18 až 20 minut, po té bude v hlavním programu. 5. Otevřete a vlijte 2 hrnky bílého 30

32 Zamlžení skla Žlutý nebo hnědý povrch na vnitřní straně Bílý povrch na vnitřní straně Problém se zavřením víčka zásobníku čistícího prostředku V zásobníku čistícího prostředku zůstává čistící vlhký mycí prostředek 6. Prázdný dávkovač leštidla 7. Špatné dávkování mycího prostředku Kombinace měkké vody a velkého množství mycího prostředku Skvrny od kávy nebo čaje Zbytky železa ve vodě mohou způsobit vrstvu na nádobí Minerály v tvrdé vodě dial není v poloze vypnuto (OFF) Zásobník čistícího prostředku je blokován nádobím octa do spodní části myčky. 6. Zavřete dveře a nechte myčku dokončit cyklus. Pokud ocet neúčinkuje: opakujte výše zmíněné, ale použijte ¼ hrnku (60ml) kyseliny citrónové místo octu. Pokud máte měkkou vodu, použijte méně mycího prostředku a zvolte nejkratší cyklus pro umytí skla. Použijte roztok ½ hrnku bělidla a 3 hrnky teplé vody a odstraňte skvrny ručně. Varování! Počkejte 20 minut před čištěním interiéru po dokončení cyklu pro ochlazení topných částí; jinak může dojít k popálení. Zavolejte společnost na výrobu změkčovačů vody a požádejte o speciální filtr. Pro vyčištění interiéru použijte vlhkou houbu s prostředkem na mytí nádobí a použijte gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte jiný mycí prostředek, aby nedošlo k tvorbě pěny nebo bublin. Nastavte dial na polohu vypnuto (OFF) a posuňte západku dvířek doleva. Znovu a správně uložte nádobí do myčky. prostředek Pára Běžná Během sušen a vypouštění vody uniká pára skrz otvor o záklopky dveří. Černé nebo šedé skvrny na nádobí Vody zůstala ve spodu myčky Hliněné nádobí se otíralo o nádobí Běžné Přeplněný Použijte mírně drsný čistící prostředek a odstraňte skvrny. Malé množství čisté vody kolem výstupů na dně myčky udržuje těsnění promazané. Nepřeplňujte dávkovač leštidla. 31

33 Myčka prosakuje dávkovač nebo vyteklo leštidlo Myčka není vyrovnaná Vylité leštidlo může způsobit pěnění, které může mít za následek přetečení. Rozlité leštidlo utřete vlhkým hadříkem. Ujistěte se, že myčka stojí rovně. Chybová hlášení E1 Myčka dlouho napouští Kohoutek přívodu vody není otevřen. E2 Myčka dlouho vypouští Odpadní hadice je příliš vysoko. E3 Myčka se dlouho zahřívá, nedosáhne však požadované teploty Špatná funkce teplotního čidla nebo topného tělesa. E4 Přetečení. Příliš mnoho přitékající vody. E6 Porucha teplotního čidla Zkrat na teplotním čidle. E7 Porucha teplotního čidla Porucha teplotního čidla. Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic nebo se obraťte na svého prodejce. 32

NÁVOD K POUŽITÍ BDW15

NÁVOD K POUŽITÍ BDW15 NÁVOD K POUŽITÍ BDW15 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte jej podle místních předpisů ( zákon č.125/97 Sb. o

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU 3cz94603.fm Page 12 Tuesday, April 15, 2003 10:40 AM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

(viz popis funkcí vpravo)

(viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! (viz popis funkcí vpravo) OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI

Více

Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60. Myčka nádobí

Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60. Myčka nádobí Návod k použítí pro Váš přístroj Baumatic BID60 Myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní získat co nejvíce

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později.

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Doporučení ke vkládání nádobí. Nádobí, které má být umyto později. ADG 6560 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Volič programů Tlačítko ZAP / VYP Tlačítko Start Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI631 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k použití CEDS 95 X-S

Návod k použití CEDS 95 X-S Návod k použití CEDS 95 X-S Pozorně si přečtěte všechny následující pokyny děkujeme. Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad,

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652. 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDI652 60 cm plně integrovaná vestavná myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem:

Obsah. Pro technika. Pro uživatele. Jak číst návod k použití V textu se objevují následující symboly, které vás provedou celým návodem: Obsah Pro uživatele Bezpečnostní informace 3 Popis spotřebiče 4-5 - Ostřikovací rameno - Hrubý filtr/mikrofiltr - Jemný filtr - Dávkovač mycího prostředku - Dávkovač leštidla - Změkčovač vody Ovládací

Více

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9

Obr. 2 Obr. 3. Obr. 4 Obr. 5. Obr. 6 Obr. 7. Obr. 8 Obr. 9 Mod. 2481 CZ Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 Obr. 12 Obr. 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesundávejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí! Obr. 14 Důležité varování TENTO SPOTŘEBIČ

Více

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka

BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS670BL BDS670SS BDS670W Polointegrovaná elektronická myčka POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti

Více

Návod k použití. Myčka nádobí

Návod k použití. Myčka nádobí Návod k použití Myčka nádobí 1 1 Pozorně si přečtěte tento návod k použití Tento návod obsahuje kapitoly: bezpečnostní instrukce, návod k použití, návod k instalaci, tipy pro vyhledávání závad, atd. Přečtěte

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze GS50010W Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze

Myčky nádobí Návod k obsluze Myčky nádobí Návod k obsluze MI61010E Čtěte tento návod Tento návod k obsluze obsahuje kapitoly: Bezpečnostní pokyny, Provozní pokyny, Pokyny pro instalaci a Jak odstranit problémy atd. Pečlivé pročtení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY NÁVOD K POUŽITÍ PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DĚTSKÁ POJISTKA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY PRACÍ PROGRAM JAK VYJMOUT FILTR JAK VYPUSTIT ZBYLOU

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí

Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W. 60 cm volně stojící myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Homeking HKF65W 60 cm volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR

NÁVOD K POUŽITÍ. Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR NÁVOD K POUŽITÍ Myčka na nádobí LFF1330W LFF1330X FAGOR Přečtěte si tento návod 1) Bezpečnostní informace... 1 2) Stručný průvodce obsluhy... 2 Vážení zákazníci, Před použitím myčky si prosím důkladně

Více

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112

Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Návod k použití ODVLHČOVAČ R-9112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

BDF665W 60 cm volně stojící B272M. myčka 60cm Multifunction built in oven.

BDF665W 60 cm volně stojící B272M. myčka 60cm Multifunction built in oven. BDF665W 60 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF665W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven.

BDF465SL/W 45 cm volně stojící. 60cm Multifunction built in oven. BDF465SL/W 45 cm volně stojící B272M myčka 60cm Multifunction built in oven. 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDF465SL/W Volně stojící myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky

Návod k použití. Dexion LP Čísla stránky Návod k použití Obsah Kap. 1 Úvod Kap. 2 Instalace 2.1 Manipulace a vybalení 2.2 Připojení k elektrickému proudu 2.3 Připojení ke zdroji vody 2.4 Připojení k odvodu vody 2.5 Nastavení 2.6 Dávkovač prostředku

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Přečtěte si tento návod

Přečtěte si tento návod ADP 650 1) Bezpečnostní informace...1 2) Likvidace...2 Přečtěte si tento návod Vážený zákazníku, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití a uschovejte si ho i pro pozdější potřebu. Předejte ho

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí

BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí BDS461SS 45 cm Polointergrovaná myčka nádobí Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BDS461SS 45 cm Polointegrovaná plně elektronická myčka nádobí POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje

Více

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS

VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ BID60SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY JAK ČEŠTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU PÉČE

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6

Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Uživatelská příručka pro myčky nádobí Jemi GS-18, GS-6 Asistenční servis MARCCRAB GASTRO s.r.o. REVOLUČNÍ 19/73 PLZEŇ 312 07 tel. 377 470 122 mobil: 602 173 253 Společnost Marccrab gastro s.r.o. je součástí

Více

Návod k použití: model 4204 parní čistič

Návod k použití: model 4204 parní čistič Návod k použití: model 4204 parní čistič Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste zakoupil výrobek firmy Ariete. Model, který jste si vybrali, patří k sérii Vaporì sortiment čistících produktů pro domácnost,

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760

R-760. Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU. česky. Varná konvice s nastavitelnou teplotou R-760 Návod k použití VARNÁ KONVICE S NASTAVITELNOU TEPLOTOU R-760 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu

Více

GS 502 GS 515. Návod k obsluze

GS 502 GS 515. Návod k obsluze win ter h lte r GS 502 GS 515 Návod k obsluze Winterhalter Gastronom GmbH Winterhalter Gastronom spol. s r.o. Postfach 1152 Modletice 103 D-88070 Meckenbeuren 251 01 Říčany u Prahy Telefon 07542/402-0

Více

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití

LB 88 z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití LB 88 CZ z Zvlhčovač vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com Česky Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu.

Více

Návod k použití B-345-01

Návod k použití B-345-01 Návod k použití BMS 1300 B-345-01 Popis spotřebiče 1 držadlo vysavače 2 přívodní kabel s automatickým navíjením 3 výfuková mřížka 4 přípojka na přívod kapaliny 5 přívod kapaliny 6 plnicí otvor na čisticí

Více

Návod k obsluze automatické pračky

Návod k obsluze automatické pračky Návod k obsluze automatické pračky NÁVOD K OBSLUZE DWD MH1211 Ekonomický systém praní Vzhledem k moderní technologii specifikace hladiny vody a délky praní spotřebuje pračka minimální množství vody a elektrické

Více

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE

OBSAH PRVNÍ PRACÍ CYKLUS POPIS PRAČKY VOLBA PROGRAMU JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS PŘEPRAVA A MANIPULACE INSTALACE OBSAH PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY PRVNÍ PRACÍ CYKLUS VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY PŘÍPRAVA PRÁDLA PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY VOLBA PROGRAMU JAK ČISTIT FILTR NA CIZÍ PŘEDMĚTY JAK VYPUSTIT

Více

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz

Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš. Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Návod k obsluze KÁVOVAR NA KAPSLE ESSE FONTANA WATERCOOLERS s.r.o. Klokotská 693/9 144 00Praha 4 Libuš Tel: 261 101 111 Fax: 261 101 133 servis@fontana.cz www.fontana.cz Vážený uživateli, blahopřejeme

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS

LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LVZ 680 PLUS LZ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies

2 Návod k obsluze. Česky. 38 Bedieningsinstructies Česky 2 Návod k obsluze 8 14 20 26 32 38 Bedieningsinstructies BK 0012500 / REV PC Robotický čistič bazénů Nettoyeur de Piscine Automatischer Schwimmbeckenreiniger Limplafondos de Piscina Aspirador Automático

Více

Ekolux 8000 S E R V I S

Ekolux 8000 S E R V I S Ekolux 8000 S E R V I S LUX (CZ), s.r.o. Brunclíkova 17, 162 00 Praha 6-Petřiny telefon: 220 190 880, fax: 220 190 881 bezplatná infolinka: 800-10 30 40 e-mail: servis@lux-com.cz www.lux-com.cz Návod k

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28 NÁVOD K POUŽITÍ BW18 a BW28 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle

Více

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH NÁVOD VE ZKRATE TABULKA PROGRAMŮ PŘÍPRAVA PRÁDLA VOLBA PROGRAMU A FUNKÍ ZAPNUTÍ A PROVEDENÍ PROGRAMU ZMĚNA PROGRAMU PŘERUŠENÍ PROGRAMU DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ NÁVOD K POUŽITÍ SUŠIČKY URČENÉ POUŽITÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43

Mraznička. Model: ZFA 101. Návod k instalaci a obsluze CH 43 Mraznička Model: ZFA 101 Návod k instalaci a obsluze CH 43 obsah Bezpečnostní pokyny..........................................3 1. INstAlACe spotřebiče.........................................4 Připojení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com

LW 220. Pračka vzduchu Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com LW 220 CZ z Pračka vzduchu Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com ČESKY Obsah 1. K seznámení... 3 2. Použití v souladu s určením... 4 3. Bezpečnostní pokyny...

Více

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3.

1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. 1. PANTONE BLACK C 2. A4 A5 3. ÖÇø FAGOR 00 捷 克 文 LVF27A.LVF27AX(U7209E) 6710009414 80g Myčka nádobí Návod k obsluze LVF27A LVF27AX 14 sad nádobí Automatický program Alternativnífunkce Přečtěte si tuto

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"

BAZÉNOVÝ ČISTIČ SPEED CLEAN RX 5 BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5" Art.č. 061018 Stránka 1 z 9 Obsah BAZÉNOVÝ ČISTIČ "SPEED CLEAN RX 5"... 1 1 Bezpečnostní upozornění... 3 2 Návod k sestavení... 4 3 Příprava a provoz... 5 4 Typy a doporučení...

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

Návod k obsluze. Myčka nádobí. Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X

Návod k obsluze. Myčka nádobí. Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X Myčka nádobí Návod k obsluze Návod k obsluze CDP 5742 CDP 5742X 1 Přečtěte si tento návod Vážený zákazník, Důkladně si přečtěte tento návod před použitím myčky, pomůže vám v její nejlepším využití. Odložte

Více

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050

návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 návod k použití Myčka nádobí ESI 66050 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve světě Electroluxu Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP

GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP1/ST/501/BSP Návod k použití GROZ VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS 20KG GP/ST/50/BSP VZDUCHOVÝ MAZACÍ LIS s garantovaným výkonem a bezproblémovým provozem. Čerpadlo dávkuje mazivo při tlacích více než 50x než je tlak přívodu vzduchu.

Více

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112

Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Návod k použití PODLAHOVÝ VYSAVAČ R-112 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze, tak jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek C 30 PREMIUM, C 40 PREMIUM, C 40 premium LCD 2 OBSAH OBECNÉ POKYNY...4 1 INSTALACE...5 1.1 Umístění centrální jednotky... 5 2 ÚDRŽBA... 5 2.1

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01

KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 KSW 30920 KSW 38920 B-321-01 2 Obsah Pokyny k likvidaci 4 Bezpečnostní pokyny 4 Před připojením 6 Váš nový spotřebič 6 Ovládací panel 7 Připojení spotřebiče 7 Skladování lahví 9 Praktické rady 9 Čištění

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX

PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX Aktualizováno 22.1.2013 PÍSKOVÁ FILTRACE INTEX NÁVOD K POUŽITÍ 1 Důležité bezpečnostní zásady Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se veškerými pokyny.

Více

Teplovodní tlaková myčka Série W

Teplovodní tlaková myčka Série W Teplovodní tlaková myčka Série W W17/250;W21/200;W25/200; W30/200;W20/300 1 1. Použití Přístroj je určen výhradně k mytí a čištění strojů, automobilů, budov, nářadí a různých omyvatelných ploch, které

Více

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA

KLIMATIZACE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA KLIMATIZACE Před použitím si přečtěte pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro budoucí potřebu TYP: VENTILAČNÍ JEDNOTKA P/NO : 88A0468P www.lge.com Ventilační jednotka Uživatelská

Více

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

FAVORIT 65011 VI. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 65011 VI Návod k použití Myčka nádobí 2 Vážený zákazníku, děkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnějších výrobků našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou kombinaci

Více

Myčka nádobí ZWM 636W, ZWM 636I Návod k obsluze

Myčka nádobí ZWM 636W, ZWM 636I Návod k obsluze IO 00391/1 Myčka nádobí ZWM 636W, ZWM 636I Návod k obsluze Vážení zákazníci, Před připojením myčky nádobí do elektrické sítě a zahájením jejího provozu je nezbytně nutné, abyste si důkladně přečetli celý

Více

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W

MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ CBT 63 X/W CZ MONTÁŽ A NÁVOD K POUŽITÍ Vážení zákazníci: Jsme rádi, že jste si vybrali náš spotřebič. Jsme si jistí, že toto moderní, funkční a praktické zařízení vyrobené z

Více

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

M U Návod M 8 k 1 použití 00 mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. Návod k použití MUM 8100 Bezpečnostní pokyny Nebezpečí zasažení elektrickým proudem! Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Používejte jej pouze v uzavřených

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

návod k použití Pračka EWS 105210 A

návod k použití Pračka EWS 105210 A návod k použití Pračka EWS 105210 A 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Poznámky k ochraně životního prostředí 3 Technické

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

DVG 652 A Myčka nádobí

DVG 652 A Myčka nádobí DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití DVG 652 A Myčka nádobí Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, spa. Při vybírání

Více

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy.

CHLADNIČKA. Návod k obsluze. Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. CHLADNIČKA Návod k obsluze Přečtěte si prosím pozorně tento návod pŕed použitím Vaší nové chladničky Candy. 1 Před použitím spotřebiče Váš nový spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti. K

Více

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

ADD 12 ADD 20. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADD 12 ADD 20 Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení Symbol 8/05 02308/07-ECZ uvedený v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické

Více

Návod k obsluze a k instalaci

Návod k obsluze a k instalaci Vestavná chladnička OBSAH PŘED UVEDENÍM SPOTŘEBIČE DO PROVOZU strana 3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ strana 3 MODEL: 1 FSI - 120 PREVENCE A VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ strana 4 JAK UŽÍVAT CHLADNIČKU strana 5 JAK

Více

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M

Návod k pouïití. HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Návod k pouïití HWW 3300/20 K HWW 3300/20 N HWW 4000/20 N HWW 4000/20 N Plus HWW 5500/20 M HWW 5500/ 50 M Technické údaje Napětí Frekvence Jmenovitý příkon Nominální proud Pojistka Kondenzátor Otáčky Max.

Více

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-CZ NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM OBSAH URČENÉ POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM PRAČKY VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ POPIS PRAČKY DVÍŘKA DĚTSKÁ POJISTKA (POKUD JE K

Více

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze

MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ. APK-10A, APK-12A Návod k obsluze MOBILNÍ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ APK-10A, APK-12A Návod k obsluze Před použitím zařízení si přečtěte tento návod. Uložte návod tak, abyste jej měli stále k dispozici. 30 TECHNICKÉ ÚDAJE Model č. APK-10A APK-12A

Více