Ámosovy listy Vydáno dne vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ámosovy listy Vydáno dne 11. 2. 2011 7. vydání"

Transkript

1 Školní časopis Základní škola J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, okr. Ústí nad Orlicí Ámosovy listy Vydáno dne vydání 1

2 Svatý Valentýn svátek všech zamilovaných skvělá příleţitost jak oslnit ty, které máme rádi. Říká se, ţe láska je slepá. Kdyţ jde ale o dárky k Valentýnu, vy byste rozhodně slepí být neměli. Chcete-li obdarovat milovanou bytost, vyplatí se vybírat nejen srdcem, ale i očima, a hlavně zapojit i rozum. Láska sice můţe být slepá, vaší drahé polovičce ale zřejmě neunikne ţádný detail. Proto se snaţte být originální! Růţe, bonbóny, sexy prádlo sice neurazí, ale buďme upřímní, ani neoslní. Mnozí uţ to pochopili, a proto místo obvyklých valentýnských dárků darují záţitky, tedy dárky, na které se nezapomíná. Necháme-li se unést jednou z mnoha legend, zjistíme, ţe i Svatý Valentýn se proslavil tím, ţe zamilované obdarovával právě záţitky. Věřte nebo ne. Legenda praví, ţe kněz Valentýn tajně oddával páry, ač to císař Claudius výslovně zakázal. Claudius totiţ nepotřeboval muţe doma u rodin, ale na bitevních polích. Moudrý Valentýn ale věděl, ţe lásce se nedá bránit a zamilovaným nabízel záţitek na celý ţivot. On sám za to ţivotem zaplatil, císař mu nechal setnout hlavu. Dnes uţ svatbám nikdo nebrání, záţitků, které mohou zpestřit váš ţivot je ale daleko víc. Tak proč se jim bránit. CITÁTY: Je lehčí složit hromadu uhlí než vyznat lásku.. S úsměvem jde všechno líp, ale s vincentkou to jde samo.. S láskou se dá žít, s láskou se dá milovat, s láskou se dá cokoli, jen se nedá studovat Žádný vztah není bez chyby. Na začátku vidíme chyby v sobě, na konci v tom druhém. 2

3 Není nejhorší milovat někoho, koho nikdy nemůžeme mít, to je láska platonická - nikdy to nezkusíme a nikdy se nezklameme...horší je milovat někoho v kom už jsme se zklamali... A.R. Valentýn Svátek svatého Valentýna je pravděpodobně odvozen od svátku Luprecalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do "urny lásky" vloţeny lístečky se jmény mladých dívek. Kaţdý mladý muţ potom tahal lísteček a dívka, jejíţ jméno si vytáhl, se měla stát jeho "miláčkem" v následujícím roce. Legenda také říká, ţe tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna aţ díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ţenili nebo jen zasnubovali. Bál se, ţe by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven. A.D.,N.Š 3

4 Zimní Sníh se z oblaků snesl na zem, a celý svět se proměnil rázem, světle bílý čirý sníţek, kouzlo jako některé z kníţek, kdyţ celý svět se ve sníh schová, slunce tak přenádherně zbledne, a za mraky tvář jeho nachová, skryje se před chladem ve dne. Led pod sněhem číhá na kořist, nikdo si nemůţe být před ním jist, na zahřátí pro kaţdou gumu, najde se sklenka plná rumu, kdo by chtěl, ať si zapěje koledy, ať rozum alespoň na chvíli ztichne, nebezpečně se trhají ledy a hlásky v hlavě jsou neodbytné. Srdce zamrzlé z té vší zimy, je jenom projevem duševní rýmy, leden se pomalu v únor obrací, a s touto pomalou časovou rotací, ledy pod nohami všem tají, někteří se těší, jiní se bojí, ti co věří, ţe mají rozum, utíkají, ti co jiţ chápou, jen na místě stojí. Š.N. ZIMA Zima je opravdu pěkné roční období. Kaţdý kdo má rád zimu, tak můţe přečíst pár nápadů na zimu. 1. můţeš sedět doma a nic nedělat, jen pít teplé kakao nebo čaj. Tento zajímavý úkol je hlavně pro ty, co tráví zimu doma a ne venku. 2. procházet se po venku a dýchat čistý vzduch. No, to je hlavně pro ty, co mají rádi zimu a hodně si jí uţívají. 3. můţeš celý den jen sáňkovat. 4. můţeš trávit celé zimní dny s kamarády. 5. nebo taky můţeš být na počítači a psát o zimě. 6. nebo se učit. To prospěje kaţdému. No, ale nápadů můţe být kupa. Zima, ale musí být veselá, no a tak v zimě, kdyţ je někdo smutný, tak ho rozesměje jen krásné vtipy o zimě. No a já pár vtipů vím: 1. Zastaví kamion na červenou, ke dvířkům doběhne blondýna a zaťuká na okénko. Řidič ho stáhne a blondýna na něj: Jmenuju se Marie, jedu za vámi a ztrácíte náklad." Řidič zakroutí hlavou, padne zelená. Na příští křiţovatce se scéna opakuje. Na třetí červené to řidič uţ nevydrţí, vyskočí z náklaďáku, zaťuká na okénko auta 4

5 blondýnky, a kdyţ ho blondýna stáhne, tak řekne: Já jsem nějaký Karel, je zima, jsme v Liberci a já sypu sůl na silnici." 2. Potká se blondýnka s brunetkou a bruneta povídá: Kam jdeš? Na jahody. Blázníš?! Vţdyť je zima! To nevadí, já mám svetr. 3. Jaký je rozdíl mezi Elvisem a chytrou blondýnkou? Elvis existoval. 4.Proč mají blondýnky tak dlouhý jazyk? Aby si mohly ulíznout vlasy. 5. Zítra s tebou do kina nemůţu. Musím jít k doktorovi, má mi přebalit prst, omlouvá se své dívce zraněný basketbalista. Krásná blondýnka se na něj udiveně podívá: Ty nosíš na prstech plíny? No a teď snad bude zima veselejší. P.Š. JARO Je to příjemné, kdyţ nastávají dny, kdy uţ je více sluníčka i tepla. Jsme pozitivnější, radostnější a také se lépe fyzicky cítíme. Na jaře mnohem více věříme, ţe tento rok jistě budeme šťastni, ţe docílíme konečně všeho, co jsme opakovaně zanedbali a co se nám nepodařilo realizovat. Jsme rádi, ţe ty zimní nepříjemné dny jsou ty tam a ţe nám nakonec tak rychle uběhly. Jen jsme při tom tak trochu zapomněli, ţe i kus našeho ţivota utekl! V těch zimních dnech, mrazu i rozbředlého sněhu jsme vzpomínali na jarní a letní dny, které jsme proţili nebo jsme v myšlenkách utíkali do budoucnosti, kdy nás má léto teprve obšťastnit. Avšak kaţdou vteřinu, minutu i hodinu, kterou neproţijeme teď a tady, jako kdybychom neţili. Jdeme v mrazu, zasněţenou ulicí, nadáváme a vzpomínáme na teplé dny, kdy jsme jen tak v tričku s lehkou obuví si vychutnávali kaţdý okamţik. Je to jen v nás samých, zda i v nepříznivých podmínkách najdeme krásu, radost a štěstí. Jen děti dokáţou proţít ten momentální okamţik. A to je jedno, jestli myjí hrnek a je to pro ně hrou nebo jdou v rozbředlém sněhu a uţívají si kaţdou šlápotu, kterou v něm zanechají. Proto nám dětství připadá, ţe utíkalo pomalu. Dítě totiţ nepouţívá tolik mysl, jako dospělí a proto se nevrací do minulosti a neočekává nic od budoucnosti. Dokonce totiţ neví, co si má o budoucnosti myslet. 5

6 A tak nás vyzývám, milí přátelé: Zkusme častěji ţít jako děti! Odeţeňme myšlenky, které nám kazí ten okamţik proţitku všeho, co se momentálně děje. Nikdy není pozdě na šťastné dětství. A.D.,N.Š. Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2010/2011 pro školní rok 2011/2012 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). U škol zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se i nadále jedná o řízení správní podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.), viz informace ve výkladu k 183 odst. 2 školského zákona na webové stránce MŠMT. Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2010/2011: Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen uchazeč) můţe podávat aţ 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení ( 60 odst. 7 školského zákona), vzory tiskopisů jsou zveřejněny na Do 1. ročníku niţšího stupně šestiletého gymnázia mohou být přijati uchazeči i z druhého ročníku osmiletého gymnázia nebo osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře ( 61 odst. 2 školského zákona). Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání ne jiţ prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do 15. března 2011, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl ( 60 odst. 2 školského zákona). K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole, je zaveden zápisový lístek ( 60 odst. 20 a 60a školského zákona), který můţe uchazeč vzít zpět jen jednou (tzn., ţe jej nemůţe uplatnit na třetí škole). Ředitel střední školy můţe v rámci dalších skutečností hodnotit uchazeče i podle výstupního hodnocení na základě 60 odst. 13 písm. d) školského zákona, pokud jej uchazeč k přihlášce přiloţí (jaký důraz na něj bude kladen, je vhodné uvádět v kritériích přijímacího řízení). Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. vyvěšení na veřejně přístupném místě ve škole a zveřejnění na webových stránkách) nejpozději do 30. října 2010 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna 2011, pro ostatní kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení ( 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Vyhlášením se kritéria přijímání stávají závaznými pro příslušné kolo přijímacího řízení a nemůţe docházet k jejich změně (tu lze povaţovat za porušení 60 odst. 3 písm. a) školského zákona). 6

7 Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách (pokud je vyhlášena) v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2011 (týká se i niţšího stupně víceletých gymnázií). Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Přihláška ke vzdělávání do jiné neţ denní formy vzdělávání se podává řediteli střední školy do 20. března Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení do jiné neţ denní formy vzdělávání a u všech forem nástavbového studia, zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, se koná v pracovních dnech od 2. do 17. května Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě, ţe se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2011 ( 60 odst. 16 a 17 školského zákona). Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení (včetně případných přijímacích nebo talentových zkoušek) je v kompetenci ředitele střední školy nebo konzervatoře a mohou jím být vyhlášeny, pokud bude znát počet volných míst ( 60 odst. 22). Informace o dalších kolech přijímacího řízení mají za povinnost zveřejnit také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou můţe být (ale nemusí) i přijímací zkouška (postupuje se podle vyhlášky č. 671/2004 Sb. a podle 60 a 60b školského zákona, s odlišnostmi upravenými v 62 odst. 1 aţ 3). Do prvního ročníku šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři se přijímají uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili pátý ročník základní školy. Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Talentové zkoušky v konzervatoři se konají od 15. do 31. ledna 2011 v termínu stanoveném ředitelem školy. Po vyhodnocení talentové zkoušky vydá ředitel školy nejpozději do 10. února 2011 rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v konzervatoři. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání v konzervatoři nebo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, má i nadále moţnost podat do 15. března 2011 přihlášku do oborů vzdělání podle 60 školského zákona a účastnit se přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. J.M. 7

8 Reklamní slogan Jezte zeleninu Protoţe: Z těláku mám jedničku, protoţe jím mrkvičku. Stačí česnek cibule, chytrý jsem u tabule. A kdyţ sním i papriku, zvládnu i tu matiku. L.N. Reklama HRAČKA BOXERKA V KRABICI Otevřete krabici, schytáte ji! Ale je to úţasná legrace, darujte ji jako srandu: sousedovi (dţţţ), tetě (dţţţ), strejdovi (dţţţ), babičce (dţţţ), dědečkovi (dţţţ), mamce (dţţţ), taťkovi (dţţţ), bratrovi (dţţţ), sestře (dţţţ), bratránkovi (dţţţ), sestřence (dţţţ), a nakonec za hloupý vtip sobě (dţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţ). Boxerka stojí 30,-, aby si ji mohlo koupit i malé dítko a naflákat si na V.Z.,M.Š. 8

9 Nemoc Taky jste byli uţ tento měsíc nemocní? Já jo a je to fakt pěkná otrava. V posteli jsem proleţela skoro dva týdny a mezitím jsem přišla na pár způsobů, jak zahnat nudu. No a tady vám je popíšu... Být nemocný je otrava. V pondělí jsem poprosila mamku, aby mi koupila pár časopisů. Nejdříve jsem si je přečetla a prohlédla. Pak mě ale napadlo, ţe z obrázků, které v nich byly, by se daly vyrobit pěkné koláţe. Vzala jsem si čtvrtku, namalovala paní a z časopisu jsem vystřihla pár obrázků různých jídel. Udělala jsem z ní kuchařku. Dál jsem ještě vyrobila nemocnici, Miss ČR s výhrou a obchod s potřebami do školy. Na dost dlouho mě to zabavilo. Ale pak jsem se nudila dál. Tak jsem si vzala korálky a někde jsem také našla kolečko, na které se dávají přívěsky. Na silon jsem navlékla barevnou kombinaci a tu jsem přivázala na kolečko. A pak jsem vyráběla další a další, a kdyţ jsem přišla do školy, byl o mé přívěsky a korálky takový zájem, ţe jsem nestíhala vyrábět. Radím vám, zkuste to také! Sice si myslím, ţe nejlepší je být zdravý, ale kdyţ uţ nějaký ten bacil skočí i na vás, vyzkoušejte mé rady. Š.N. Učitelka se ptá Pepíčka: Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?" To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do teplých krajin." Paní učitelko," hlásí se malý Pepíček, můj tatínek říkal, že pocházíme z opice." Pepíčku, dnes chci přednášet novou látku, takže opravdu nemám čas řešit vaše rodinné problémy!" Učitelka: Mám pro vás dobrou zprávu." Žáci: Ve škole je bomba?!?" Do třídy přijde nový žák, a říká: Jmenuji se František Kot pro ty, kteří koktají, jsem jenom František. 9

10 Pepíček je ve škole a učí se skloňovat. Je velká přestávka, Pepíček se podívá do své svačiny a skloňuje: 1.pád - Kdo co? houska" 3.pád - Komu čemu? Pepíčkovi" 7.pád - S kým čím? Se salámem. Paní učitelka se ptá: Kde leží největší jezero?" Pepíček se hlásí, ale paní učitelka ho nechce vyvolat. Asi tak po půl hodině ho vyvolá a Pepíček povídá: Největší jezero teď leží pode mnou." Vstávej synku, musíš do školy!" Maminko, já tam nechci, oni mě tam vůbec neberou, smějí se mi... Opravdu tam musím jít?" Musíš, musíš, vždyť jsi učitel." Před písemkou: Doufám, že nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední řady se ozve: Taky doufáme." Děcko s provinilým výrazem ve tváři přijde večer do ložnice: Tati, umíš psát ve tmě?" No, myslím, že jo. Co mám napsat?" Svoje jméno do mojí žákovské knížky." Kdy si už konečně opravíš tu známku z matematiky?" Nevím mami, paní profesorka notes nosí pořád u sebe." Přezdívka: Kendas Původ: Los Angeles, Kalifornie,USA Ţánry:Hip hop,dance,electro-hop,r&b Aktivní roky: 1995-součastnost The Black eyed peas je populární americká hiphopová skupina z Los Angeles. Současnými členy skupiny jsou Will.i.am, Apl.de.ap,Taboo, Fergie. Původně se kapela skládala pouze ze tří členů aţ v roce 2003 se Fergie přidala ke skupině Black eyed peas. S ní potom vydali své album Elephunk. Písně: I got a feeling Rock that body Meet me halfway The time Boom, Boom Pow Shut Up 10

11 K.H.,K.K. Rodné jméno: Michael Joseph Jackson Jinak zvaný: Král popu (King of Pop) Narození: 29.srpna 1958 (Gary, Indiana) Úmrtí: 25.června 2009, 50 let (Los Angeles, Kalifornie) Ţánry: R&B, Soul, Pop, Funk, New jack swing Povolání: zpěvák, tanečník, textař, producent, aranţér, herec, choreograf Aktivní roky: Michael Jackson pocházel z devíti sourozenců. Svoji kariéru zahájil uţ jako malý kluk. Jeho zajímavostí je jeho stříbrná rukavice. Podpis Michaela Jaksona: 11

12 Rodné jméno: Stefani Joanne Angelina Germanotta Narození: 20.března 1986 (24 let) Původ: New York Ţánry: pop, dance, electronica Povolání: zpěvačka, textařka, producentka, návrhářka Aktivní roky: 2007-součastnost Uţ ve svých čtyřech letech se učila hrát na klavír a v jedenácti letech sloţila svou první klavírní baladu. V necelých čtrnácti letech začala vystupovat v zábavném clubu Open Mike Nights v New Yorku. V sedmnácti letech získala vstup do New York University s Tish školy umění.tam,studovala hudbu a zdokonalovala své schopnosti.nakonec ze školy odešla, aby se mohla věnovat své kariéře. Podpis Lady Gaga: K.K.,K.H. 12

13 9. ročník soutěže Komenský a my Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Unií Comenius a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 9. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěţe pro děti a mládeţ KOMENSKÝ A MY pro rok TÉMATA 9. ročníku soutěže Kategorie A - výtvarná O vodě: život i smrt, radost i neštěstí, práce i odpočinek Voda rybám jest životem, člověku a jiným zemským tvorům zatopením. (J. A. Komenský, Theatrum universitatis rerum, KAPITOLA X, Jak mnohými a nesčíslnými tvory svět naplněn) Kategorie B literárně historická Jakého člověka si mohu vážit a proč? (zamyšlení) Kategorie C - literární Kdo je dnes člověkem moudrým aneb moudrost v proměnách času (esej) Všem účastníkům z naší školy drţíme palce!!! Poznámka redakce: Na naší škole právě probíhá soutěţ o nejoblíbenějšího učitele. Bliţší informace naleznete na nástěnce redakce ve II. patře. S výsledky budete seznámeni v příštím vydání Ámosových listů. 13

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou:

romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: romano VIP Časopis pro celou rodinu 1/2014 Ročník 8, leden vydalo občanské sdružení IQ Roma servis, o. s. Časopis vznikl s finanční podporou: S finanční podporou z programu Evropské unie Základní práva

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

Jeden rok v nové zemi

Jeden rok v nové zemi Jeden rok v nové zemi Evropská kontaktní skupina v České republice Žitná 45, Praha 1, 110 00, tel./fax: +420 222 211 799 www.ekscr.cz, office@ecgnet.cz Jeden rok v nové zemi Vydala: Evropská kontaktní

Více

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou:

VIP. ročník 8. Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl. podporou: VIP Časopis pro celou rodinu 2/2014 Ročník 8, říjen vydal IQ Roma servis, o.s. Časopis vznikl podporou: Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství

Více

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1-

ŠKOLÁK. O prázdninách se (ne)učte! Číslo 4 ročník třetí. užijte si LÉTA! Uvnitř tohoto vydání: ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov GAZA -1- ŠKOLÁK Číslo 4 ročník třetí ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Uvnitř tohoto vydání: Str. Jak cestují osmáci.. 2-3 Devítka se loučí 4-8 Prázdniny utečou jak voda 9 Smutnění 10 Rozhovor s panem učitelem

Více

Trivium Revue STŘEDNÍ AMERIKA Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 LEDEN ÚNOR 2012

Trivium Revue STŘEDNÍ AMERIKA Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 LEDEN ÚNOR 2012 Z Á K L A D N Í Š K O L A T R I V I U M P L U S O. P. S. D O B Ř A N Y 2 Trivium Revue WWW. T R I V I U M. C Z Časopis vydávaný žáky ZŠ TRIVIUM PLUS LEDEN ÚNOR 2012 - od druhého pololetí se na naší škole

Více

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011

ŠKOLÁK. Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová. Vánoce jsou tady Katka Adamová. Číslo 2 Ročník pátý 2011 ŠKOLÁK Číslo 2 Ročník pátý 2011 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Co? To uţ jsou Vánoce? Michaela Horváthová Co? To uţ jsou Vánoce? Zase na nás po roce přijdou kladné emoce? Leze na mě vánoční nálada

Více

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE

Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč. Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč GAG-BEN ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Březen 3/2011 Ročník: 19 Cena: 10 Kč Květen 3/2013 Ročník: 21 Cena: 10 Kč ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE ŠKOLNÍ ČASOPIS ROKU 2010 Úspěchy časopisu 3x VÍDEŇ Vánoční Vídeň pohledem redaktorek

Více

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody

Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč. Nejzajímavější články. Jiří Černý v Divadélku pod schody Březen 3/2010 Ročník: 18 Cena: 10 Kč GAG-BEN Základní škola Třebíč, Benešova ČASOPIS, KTERÝ INSPIRUJE, POBAVÍ, INFORMUJE Kultura Buchty a loutky zavítaly opět k nám Loutkové divadlo Buchty a loutky je

Více

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník

XII. Slovíčko redaktorky Lenky. ročník Braunovou 6 téma čísla 11 fotoreportáž 13 příroda 14 Nezapo- mínáme na Den Země 16 anketa 17 kultura 22 život podle rychlotestu 24 horoskopy 26 posilovna mozkovny rychlotestu 24 posilovna mozkovny ročník

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 Úvodník Po delší odmlce se opět hlásí školní časopis Moravského gymnázia! Zajímá vás, jak se měli studenti prvních ročníků na adaptačním semináři?

Více

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu:

PRŮVODCE PRO RODIČE. Úvod. Obsah kurzu: PRŮVODCE PRO RODIČE Úvod Nedávno na nás naše dítko kouklo z kočárku, zabrebentilo první slůvko, začalo chodit, poté komunikovat, zanedlouho i odporovat, pak školka, škola, do toho puberta a teď konec základky.

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

Sartoriova 26, Praha 6, 169 00 Telefon:, 0608/630386, popř. 02/20512299 E-mail: madleska@hotmail.com

Sartoriova 26, Praha 6, 169 00 Telefon:, 0608/630386, popř. 02/20512299 E-mail: madleska@hotmail.com OBSAH Madlesčin úvodníček 2 Co je nejauktuálnějšího aneb Sojka ještě za tepla 3 Kam vás pozveme aneb Delikatesy 4 Drby, srandičky aneb Sojčí divočina 5 Špigyho humorné bastlení 6 Rozhovůrek s Péťou Špičánkem

Více

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA Farní zpravodaj 2011 / 4 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk prosinec Váţení farníci, na začátku adventní doby k nám promlouval nový pan biskup svým pastýřským listem (viz níţe). Slova plná moudrosti

Více

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3

září, říjen PŘEDSTAVUJEME VÁM ČLENY NAŠÍ ŠKOLNÍ REDAKCE ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ ČÍSLO 1.,2., ROČNÍK V. září, říjen UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: PODROBNÝ PLÁN NA ŘÍJEN 3 ADAPTAČNÍ VÝJEZD 6.ROČ. 4 SETKÁNÍ SE SPORTOVCI 5 PANÍ UČITELKA PETRA KIPRÁ 6 PŘEHLED STŘEDNÍCH ŠKOL

Více

Školní časopis ZVONEK. 2011/2012 Odborné učiliště Kunice. Občastník KV 1,2,3

Školní časopis ZVONEK. 2011/2012 Odborné učiliště Kunice. Občastník KV 1,2,3 Školní časopis ZVONEK 2011/2012 Odborné učiliště Kunice Občastník KV 1,2,3 Prváci Jaké mají pocity, co se jim líbí a podobně Proč jsem přestoupila na zdejší učiliště Přišla jsem z Prahy ze školy SOU u

Více

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září

Farní zpravodaj. 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Farní zpravodaj 2013 / 3 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk září Váţení farníci, proţíváme krásné zářijové období. Pro mnohé skončila doba prázdnin, dovolených a hodně dětí stojí na začátku školních

Více

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM!

tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! tvrtletník č.5/2015 TadyTam TADY? TAM! Milí čtenáři, říkala jsem si, že vydám časopis v listopadu nebo v prosinci. Dobře, tak v lednu. Nakonec budu ráda, když se k vám dostane do konce zimy. Omlouvám se,

Více

Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek

Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek 2015 Školní časopis Střední zdravotnické školy Frýdek-Místek EDITORIAL Byla zima mezi nami a včil už je za horami. Hu, hu, hu, JARO UŽ JE TU! Tak těmito slovy kdysi vítaly děti jaro. Přinášelo jim totiž

Více

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička

Fajn prázdniny všem žákům přeje Jednička Datum vydání: 18. června 2013 Číslo: 1/2013 Ročník: III Cena: 10,- Kč Nejdůležitější body: Průzkum k DÚ - strana 2 Věřte - nevěřte (o léku Pravopisoreversum) - strana 2 Co plánujete na prázdniny - strana

Více

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1

DOPIS Z AFRIKY. ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 ročník 2/ číslo 2(4) Základní škola Mokrá - červen 2009 strana 1 Nazdárek - kašpárek školáci. Nemožné se stalo skutkem a je tu již čtvrté číslo našeho školního půlročníku. Čtyři jsou třeba listy čtyřlístku,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7

Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 ETICKA VYCHOVA Marie Navrátilová Hana Brichová Marcela Matějcová UČEBNICE 6-7 Etická výchova, Učebnice pro 6. 7. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Brichová, Mgr. Marcela Matějcová,

Více

Příběhy bezpráví dokumentární filmy

Příběhy bezpráví dokumentární filmy ZŠ Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 ROČNÍK 3 ČÍSLO 1 WWW.ZSVIN.CZ PROSINEC 2005 Co najdete v našem časopise? Příběhy bezpráví dokumentární filmy 1.listopadu byl zahájen projekt společnosti Člověk v tísni

Více

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2011

Zprávy z ředitelny. Školní krounský občasník 2 únor/2011 Školní krounský občasník 2 únor/2011 Zprávy z ředitelny Máme za sebou první pololetí tohoto školního roku. Zhodnotit jeho výsledky však není jednoduché. I nadále pokračuje, a navíc se dále prohlubuje trend,

Více

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem

Mikuláš ve škole. listopad prosinec 2013. Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Mikuláš ve škole listopad prosinec 2013 Základní škola Bratrství Čechů a Slováků Bystřice pod Hostýnem Obsah Jen tak na okraj... 3 Na slovíčko... 4 Anketa... 5 Pod lupou... 6 Ekostránky... 8 Ekotým 2014...

Více

SBORNÍK. prací z výtvarné a literární soutěže pro děti 2006-2008

SBORNÍK. prací z výtvarné a literární soutěže pro děti 2006-2008 SBORNÍK prací z výtvarné a literární soutěže pro děti 2006-2008 PROJEKT ROMCENTRUM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 1 Vydáno v rámci projektu Romcentrum

Více

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B

Literární texty. Matyáš Perek, 8. B Literární texty Matyáš Perek, 8. B ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2014/2015 Bolest Někdy mám pocit, že cítím všechnu bolest světa, jako by v něm ubývalo světla. Jako by všechno procházelo mnou, bolest lidí, kteří

Více