Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ"

Transkript

1 Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010

2 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ Základní charakteristiky Bydlení Kvalita života Sociální oblast Celoživotní vzdělávání Internet Veřejná správa Rozvoj městyse DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Základní charakteristiky Zaměstnanci Podnikatelské prostředí Veřejná správa Vývojové trendy a záměry SHRNUTÍ A ZÁVĚRY Občané Podnikatelské subjekty SEZNAM GRAFŮ A TABULEK PŘÍLOHY Příloha č. 1: Dotazník pro občany Příloha č. 2: Dotazník pro podnikatelské subjekty

3 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ Dotazníkové šetření mezi občany městyse Nový Hrádek bylo uskutečněno v období od 1. do 12. března Dotazník byl určen pro obyvatele starší 15 let a byl orientován na několik oblastí života v Novém Hrádku. Mimo základních charakteristik respondenta (pohlaví, věk, dosažené vzdělání a ekonomická aktivita) byly otázky zaměřeny na způsob a úroveň bydlení, kvalitu života (hodnocení mezilidských vztahů, nabídky pracovních příležitostí, spokojenost s úrovní obchodů, služeb, školství, zdravotnictví, volnočasovými aktivitami, sociálními službami atd.). Občané mohli vyjádřit své připomínky týkající se Úřadu městyse a činnosti samosprávy. Součástí průzkumu byly i otázky na představu občanů o budoucím rozvoji městyse a jeho prioritách. Každý mohl v závěru uvést, co vnímá jako největší problémy života v Novém Hrádku, včetně připomínek a námětů k rozvoji městyse. Dotazník byl sestaven jako soubor 38 otázek (otevřených, uzavřených a polouzavřených), které byly rozděleny do 7 následujících bloků: A Bydlení B Kvalita života C Sociální oblast D Celoživotní vzdělávání E Internet F Veřejná správa G Rozvoj městyse Distribuci dotazníků zajišťoval Úřad městyse Nový Hrádek a byly doručeny všem 578 občanům městyse starších 15 let. V elektronické verzi byl dotazník rovněž k dispozici na internetových stránkách městyse. Informace o probíhajícím šetření a jeho významu byly uveřejněny v průvodním dopise a na internetových stránkách městyse. Takto byla zajištěna 100% distribuce dotazníku celému výběrovému vzorku. Vyplněný dotazník mohli občané odeslat elektronickou formou, poštou nebo jej vhodit do speciální schránky umístěné ve vestibulu Úřadu městyse. Z celkového počtu 578 distribuovaných dotazníků se jich vrátilo 270, tj. 46,71 % (viz graf č. 1.1). 232 vyplnilo dotazník v listinné podobě a 38 odevzdalo dotazník elektronickou formou. Přestože některé dotazníky byly vyplněny neúplně, také měly svou vypovídající hodnotu a všechny se daly v průzkumu použít. 3

4 Graf č. 1.1: Návratnost dotazníků 1.1 Základní charakteristiky Z celkového počtu 270 bylo 142 žen, 119 mužů a 9 své pohlaví neuvedlo, viz graf č Graf č. 1.2: Rozdělení podle pohlaví 4

5 Z grafu č. 1.3 a z tabulky č. 1.4 vyplývá, že nejaktivněji se průzkumu zúčastnili obyvatelé ve věku 60 a více let, kteří tvoří celkem téměř 30 % dotázaných, následuje rovnoměrné zastoupení skupin občanů ve věku od 30 do 59 let. Nejmenší podíl mají skupiny mladých občanů ve věku od 15 do 29 let. Graf č. 1.3: Věková struktura Tabulka č. 1.4: Věková struktura Věková skupina Podíl let 21 7,78 % let 28 10,37 % let 46 17,04 % let 47 17,41 % let 42 15,56 % 60 a více let 80 29,63 % neodpovědělo 6 2,21 % CELKEM ,00 % Graf č. 1.5 a tabulka č. 1.6 znázorňuje vzdělanostní strukturu dotazovaných osob. Nejvíce se průzkumu zúčastnili respondenti se středoškolským vzděláním s maturitou (36,30 %) a se středním vzděláním bez maturity (32,59 %). Podstatně nižší zastoupení mají všechny ostatní skupiny, nejnižší mají obyvatelé s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním (pouhých 2,59 %). 5

6 Graf č. 1.5: Struktura podle vzdělání Tabulka č. 1.6: Struktura podle vzdělání Vzdělání Podíl bez vzdělání 0 0,00 % základní 42 15,56 % střední odborné 88 32,59 % úplné střední (s maturitou) 98 36,30 % vyšší odb. nebo bakalářské 7 2,59 % vysokoškolské 26 9,63 % neodpovědělo 9 3,33 % CELKEM ,00 % Podle hlediska ekonomické aktivity, viz graf č. 1.7 a tabulka č. 1.8, patří nejvíce (47,41 %) do skupiny ekonomicky neaktivního obyvatelstva. Tento poměrně vysoký podíl je dán skutečností, že osoby starší 60 let představují největší skupinu dotazovaných osob a do této kategorie patří i studenti a občané na mateřské dovolené. 38,89 % pracují jako zaměstnanci a 8,89 % podniká. 6

7 Graf č. 1.7: Struktura dotazovaných osob dle ekonomické aktivity Tabulka č. 1.8: Struktura dotazovaných osob dle ekonomické aktivity Ekonomická aktivita Podíl soukromý podnikatel 24 8,89 % zaměstnanec ,89 % ekonomicky neaktivní (student, důchodce atd.) ,41 % nezaměstnaný 3 1,11 % neodpovědělo 10 3,70 % CELKEM ,00 % 1.2 Bydlení V rámci dotazníkového šetření byla zjišťována situace v oblasti bydlení. Občané ve třech otázkách byli dotazováni na typ a úroveň svého bydlení a na případný způsob zlepšení jejich bytové situace. Otázka č. 1: Typ Vašeho bydlení Graf č. 1.9 a tabulka č ukazují, že největší podíl bydlí ve vlastním domě nebo bytě (88,14 %). Zbývající počet dotazovaných (11,49 %) bydlí v nájemním bytě nebo v podnájmu. 7

8 Graf č. 1.9: Struktura podle typu bydlení Tabulka č. 1.10: Struktura podle typu bydlení Typ bydlení Podíl vlastní dům ,33 % vlastní nebo družstevní byt 40 14,81 % nájemní byt 17 6,30 % v podnájmu 14 5,19 % neodpovědělo 1 0,37 % CELKEM ,00 % Otázka č. 2: Jak hodnotíte úroveň svého bydlení? Z grafu č a tabulky 1.12 je patrné, že více než devadesát procent dotázaných občanů Nového Hrádku je více či méně spokojeno s úrovní svého bydlení, z toho více než polovině (55,19 %) jejich bydlení vyhovuje úplně. Spokojenost s kvalitou bydlení se zvyšuje s věkem. Podíl, kteří považují svoji bytovou situaci za spíše nevyhovující nebo zcela nevyhovující byl nízký (14 osob, tj. 5,18 %). Jedná se především o osoby, které bydlí v podnájmu. Šest dotazovaných na tuto otázku neodpovědělo vůbec. 8

9 Graf č. 1.11: Spokojenost s kvalitou bydlení Tabulka č. 1.12: Spokojenost s kvalitou bydlení Úroveň bydlení Podíl plně vyhovující ,19 % spíše vyhovující ,41 % spíše nevyhovující 10 3,70 % zcela nevyhovující 4 1,48 % neodpovědělo 6 2,22 % CELKEM ,00 % Otázka č. 3: Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil/a? V grafu č a tabulce č se odráží výsledky odpovědí z předcházející otázky. Více než polovina (67,41 %) uvedla, že o změně svého bydlení neuvažuje, respektive na tuto otázku neodpověděla. Ti, kteří zvažují svoji bytovou situaci nějak zlepšit, nejčastěji uvažují o přestavbě vlastního domu nebo bytu (20,74 %), případně počítají s výstavbou vlastního domu nebo bytu (9,26 %). O změně uvažují spíše ekonomicky aktivní občané mladší a střední kategorie. 9

10 Graf č. 1.13: Jak občané chtějí zlepšit svoji bytovou situaci Tabulka č. 1.14: Jak občané chtějí zlepšit svoji bytovou situaci Forma změny bydlení Podíl přestavba vlastního domu nebo bytu 56 20,74 % výstavba vlastního domu nebo bytu 25 9,26 % koupě bytu nebo převod bytu do osobního vlastnictví 7 2,59 % aktuálně neuvažuji o změně ,26 % neodpovědělo 49 18,15 % CELKEM ,00 % 1.3 Kvalita života Kvalita života v Novém Hrádku byla hodnocena z hlediska spokojenosti občanů s mezilidskými vztahy, pracovními příležitostmi, sítí obchodů a služeb, zdravotní péčí, školními zařízeními, kulturním, sportovním a volnočasovým vyžitím. Respondenti také hodnotili celkové prostředí v obci z hlediska životního prostředí, estetického vzhledu, udržování zeleně a čistoty, znečištění ovzduší, kvality cest a chodníků, veřejného osvětlení, dostupnosti obce hromadnou autobusovou dopravou. Svůj názor mohli obyvatelé vyjádřit i ke kriminalitě a bezpečnosti silničního provozu 10

11 v obci. V neposlední řadě byla hodnocena kvalita a spojenost se základními službami (dodávka elektřiny a vody, systém třídění a odvoz odpadů, telekomunikace, pošta, restaurační zařízení, zimní údržba komunikací). V polouzavřených otázkách měli občané prostor pro zdůvodnění svého hodnocení, případně se mohli vyjádřit k nedostatkům nebo uvést, co jim v jednotlivých oblastech na Novém Hrádku chybí. Otázka č. 4: Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v Novém Hrádku? Mezilidské vztahy v Novém Hrádku vnímá většina pozitivně. Spokojeno bez výhrad je 12,96 % dotazovaných, odpověď spíše ano zvolilo 56,67 % občanů (viz graf č a tabulka č. 1.16). Graf č. 1.15: Spokojenost s mezilidskými vztahy Tabulka č. 1.16: Spokojenost s mezilidskými vztahy Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v Novém Hrádku? 11 Podíl ano 35 12,96 % spíše ano ,67 % spíše ne 41 15,19 % ne 23 8,52 % nevyjádřilo se 18 6,66 % CELKEM ,00 %

12 Otázka č. 5: Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí v Novém Hrádku? Graf č a tabulka č ukazují, že převážná část obyvatel Nového Hrádku je spíše nespokojena s nabídkou pracovních příležitostí. Zároveň většina z ekonomicky neaktivních (77 osob důchodci, studenti) se k této otázce nevyjádřila. Graf č. 1.17: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí Tabulka č. 1.18: Spokojenost s nabídkou pracovních příležitostí Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí v Novém Hrádku? Podíl ano 25 9,26 % spíše ano 46 17,04 % spíše ne 72 26,67 % ne 50 18,52 % nevyjádřilo se 77 28,51 % CELKEM ,00 % 12

13 Otázka č. 6: Jste spokojeni s obchodní sítí v obci? S obchodní sítí v obci je vzhledem k velikosti městyse spokojena převážná většina (viz graf č a tabulka č. 1.20). Pokud se občané vyjadřovali k otázce, které typy obchodů v Novém Hrádku postrádají, tak nejčastěji uváděli následující: masna (13 odpovědí), železářství (13), obuv (7), drogerie (6) a oděvy (5). Graf č. 1.19: Spokojenost s obchodní sítí v obci Tabulka č. 1.20: Spokojenost s obchodní sítí v obci Jste spokojeni s obchodní sítí v obci? Podíl ano 93 34,44 % spíše ano ,63 % spíše ne 18 6,67 % ne 12 4,44 % nevyjádřilo se 13 4,82 % CELKEM ,00 % 13

14 Otázka č. 7: Dáváte přednost nákupu základních potravin a drogistického zboží v Novém Hrádku? Z grafu č a tabulky č je patrné, že základní potraviny a drogistické zboží v Novém Hrádku nakupuje většina. Jako důvod nejčastěji uvádějí snadnou dostupnost, slušný sortiment a přijatelné ceny. Někteří občané takto vyjadřují podporu místním podnikatelům. Respondenti, kteří odpověděli, že nakupují jinde, naopak jako důvod uvádějí vysoké ceny a malý sortiment. Občané pracující mimo Nový Hrádek nakupují v místě svého zaměstnání. Graf č. 1.21: Upřednostňování nákupu základních potravin a drogistického zboží v Novém Hrádku Tabulka č. 1.22: Upřednostňování nákupu základních potravin a drogistického zboží v Novém Hrádku Dáváte přednost nákupu základních potravin a drogistického zboží v Novém Hrádku? Podíl ano 74 27,41 % spíše ano ,33 % spíše ne 53 19,63 % ne 18 6,67 % nevyjádřilo se 8 2,96 % CELKEM ,00 % 14

15 Otázka č. 8: Jste spokojeni se sítí služeb v obci? Větší část dotazovaných ohodnotila služby v Novém Hrádku jako vyhovující, takto se vyjádřilo téměř 66 % (viz graf č a tabulka č. 1.24). Nejčastějšími službami, které občané postrádají, jsou: kadeřnictví a holičství (17 odpovědí), bankomat (15), kavárna a cukrárna (12), opravna bot (5), konkurenční pohostinství (5). Graf č. 1.23: Spokojenost se sítí služeb v obci Tabulka č. 1.24: Spokojenost se sítí služeb v obci Jste spokojeni se sítí služeb v obci? Podíl ano 48 17,78 % spíše ano ,15 % spíše ne 42 15,56 % ne 15 5,56 % nevyjádřilo se 35 12,95 % CELKEM ,00 % 15

16 Otázka č. 9: Jste spokojeni se sítí zdravotní péče v obci? Dle vyjádření (viz graf č a tabulka č. 1.26) v Novém Hrádku převažuje spokojenost se sítí zdravotní péče, přes 80 % dotazovaných se vyjádřilo k této otázce kladně. Pokud byly shledávány nějaké nedostatky, většinou se týkaly malého počtu ordinačních hodin praktického lékaře (12 odpovědí), vybavení a provozu zubní ordinace (11), ordinačních hodin dětského lékaře a obavy, že v Novém Hrádku skončí (7), provozní doby a malého sortimentu lékárny (5). Graf č. 1.25: Spokojenost se sítí zdravotní péče v obci Tabulka č. 1.26: Spokojenost se sítí zdravotní péče v obci Jste spokojeni se sítí zdravotní péče v obci? Podíl ano ,37 % spíše ano 83 30,74 % spíše ne 15 5,56 % ne 3 1,11 % nevyjádřilo se 33 12,22 % CELKEM ,00 % 16

17 Otázka č. 10: Jste spokojeni s mateřskou školou v obci? Na tuto otázku odpověděly necelé dvě třetiny dotazovaných. Celkem 105 (převážně starších občanů) se k této problematice nedokázalo vyjádřit. Z odpovídajících se pak většina k provozu mateřské školy vyjádřila kladně (viz graf č a tabulka č. 1.28). Výtky, které na adresu tohoto zařízení směřovaly, se týkaly především nedostatečné kapacity zejména lůžek na spaní (10 odpovědí) a omezení provozu MŠ v době letních prázdnin (5). Graf č. 1.27: Spokojenost s mateřskou školou v obci Tabulka č. 1.28: Spokojenost s mateřskou školou v obci Jste spokojeni s mateřskou školou v obci? Podíl ano ,56 % spíše ano 34 12,59 % spíše ne 7 2,59 % ne 1 0,37 % nevyjádřilo se ,89 % CELKEM ,00 % 17

18 Otázka č. 11: Jste spokojeni se základní školou v obci? Podobně jako v předchozí otázce se více jak třetina dotazovaných nedokázala k této problematice vyjádřit. Graf č a tabulka č ukazují, že převážná část obyvatel Nového Hrádku, jež na otázku odpověděli, jsou s úrovní základní školy spokojeni. Tomuto faktu odpovídá i malý počet vznesených připomínek, které byly většinou individuálního charakteru, pouze v šesti případech se respondenti shodli na tom, že klesá úroveň pedagogického sboru. Graf č. 1.29: Spokojenost se základní školou v obci Tabulka č. 1.30: Spokojenost se základní školou v obci Jste spokojeni se základní školou v obci? Podíl ano ,22 % spíše ano 50 18,52 % spíše ne 8 2,96 % ne 1 0,37 % nevyjádřilo se 97 35,93 % CELKEM ,00 % 18

19 Otázka č. 12: Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? S kulturním vyžitím v Novém Hrádku jsou dotazovaní občané spokojeni nebo spíše spokojeni (viz graf č a tabulka č. 1.32). Na otázku, jaké hlavní nedostatky v této oblasti shledávají, respondenti odpovídali velice rozdílně, nejčastěji uváděli, že jim chybí koncerty pro mladé (6 odpovědí), divadelní představení (5) a pořádání akcí pro mládež (5). Devět občanů nesouhlasí s omezením provozu kina. Graf č. 1.31: Spokojenost s kulturním vyžitím v obci Tabulka č. 1.32: Spokojenost s kulturním vyžitím v obci Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? Podíl ano 51 18,89% spíše ano ,00% spíše ne 49 18,15% ne 24 8,89% nevyjádřilo se 38 14,07% CELKEM ,00% 19

20 Otázka č. 13: Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci? Graf č a tabulka č ukazují, že většina občanů, kteří na tuto otázku odpověděli, ohodnotila sportovní vyžití v obci spíše kladně. Celkem 64, převážně z řad starších občanů, se k této problematice nevyjádřilo. Pokud se dotazovaní k otázce vyjadřovali podrobněji, tak nejčastěji za hlavní nedostatky označovali chybějící koupaliště nebo bazén (12 odpovědí), multifunkční hřiště na fotbal, tenis, volejbal (9), kluziště (6), posilovna (5). Pět jako hlavní nedostatek označilo i současný stav sokolovny. Graf č. 1.33: Spokojenost se sportovním vyžitím v obci Tabulka č. 1.34: Spokojenost se sportovním vyžitím v obci Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci? Podíl ano 69 25,56 % spíše ano 96 35,56 % spíše ne 26 9,63 % ne 15 5,56 % nevyjádřilo se 64 23,69 % CELKEM ,00 % 20

21 Otázka č. 14: Jste spokojeni s ostatními možnostmi volnočasového vyžití v obci? S volnočasovými aktivitami je v Novém Hrádku spokojena necelá polovina, zbývajících 21 % dotazovaných je nespokojeno a 30 % se nevyjádřilo (viz graf č a tabulka č. 1.36). Mezi nejčastěji zmiňované hlavní nedostatky v této oblasti patřily ty, které občané uváděli v otázkách týkajících se kulturního a sportovního vyžití nebo nabídky vyžití pro rodiny s dětmi. Graf č. 1.35: Spokojenost s volnočasovým vyžitím v obci Tabulka č. 1.36: Spokojenost s volnočasovým vyžitím v obci Jste spokojeni s ostatními možnostmi volnočasového vyžití v obci? Podíl ano 41 15,19 % spíše ano 90 33,33 % spíše ne 37 13,70 % ne 20 7,41 % nevyjádřilo se 82 30,37 % CELKEM ,00 % 21

22 Otázka č. 15: Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci? Z grafu č a tabulky č je patrné, že vzhledem ke specifičnosti této otázky na ni odpovídal pouze omezený počet (necelých 60%), většina z nich není spokojena se stávající nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi. Dotazovaní jako hlavní nedostatek shledávají absenci dětského hřiště (41 odpovědí). Graf č. 1.37: Spokojenost s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci Tabulka č. 1.36: Spokojenost s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci? Podíl ano 22 8,15% spíše ano 54 20,00% spíše ne 43 15,93% ne 33 12,22% nevyjádřilo se ,70% CELKEM ,00% Otázka č. 16: Jak hodnotíte prostředí v obci z těchto hledisek: Respondenti hodnotili prostředí v obci z celkem 11 hledisek. Největší spokojenost je s celkovou úrovní životního prostředí, dostupností obce hromadnou autobusovou dopravou a bezpečnostní situací v obci. Naopak nejhůře občané Nového 22

23 Hrádku vnímají kvalitu cest a chodníků v ulicích. Jednotlivé výsledky jsou znázorněny v následujících tabulkách č Tabulka č. 1.37: Hodnocení celkového životního prostředí v obci dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 40,00 % 52,59 % 1,85 % 0,74 % 4,82 % 100,00 % Tabulka č. 1.38: Hodnocení estetického vzhledu veřejných prostranství dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 11,48 % 40,37 % 30,74 % 11,48 % 5,93 % 100,00 % Tabulka č. 1.39: Hodnocení vzhledu zástavby (budov) dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 13,70 % 46,67 % 25,93 % 2,96 % 10,74 % 100,00 % Tabulka č. 1.40: Hodnocení udržování zeleně v obci dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 27,41 % 52,22 % 15,56 % 1,48 % 3,33 % 100,00 % Tabulka č. 1.41: Hodnocení udržování čistoty v obci dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 24,44 % 53,33 % 13,70 % 4,07 % 4,46 % 100,00 % 23

24 Tabulka č. 1.42: Hodnocení znečištění ovzduší exhalacemi a prachem dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 20,74 % 37,78 % 20,00 % 8,89 % 12,59 % 100,00 % Tabulka č. 1.43: Hodnocení veřejného osvětlení dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 23,70 % 40,00 % 21,11 % 11,48 % 3,71 % 100,00 % Tabulka č. 1.44: Hodnocení kvality cest a chodníků v ulicích dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 4,44 % 23,33 % 32,59 % 34,44 % 5,20 % 100,00 % Tabulka č. 1.45: Hodnocení dostupnosti obce hromadnou dopravou dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 40,00 % 43,33 % 7,04 % 2,22 % 7,41 % 100,00 % Tabulka č. 1.46: Hodnocení bezpečnostní situace v obci (kriminalita) dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 33,33 % 46,30 % 10,37 % 3,70 % 6,30 % 100,00 % Tabulka č. 1.47: Hodnocení bezpečnosti silničního provozu v obci dobře spíše dobře spíše špatně špatně nevyjádřilo se celkem Podíl 25,56 % 45,56 % 14,81 % 8,15 % 5,92 % 100,00 % 24

25 Otázka č. 17: Jste spokojeni s následujícími službami? Obyvatelé Nového Hrádku téměř všechny vybrané služby hodnotili pozitivně, výjimku tvoří zimní údržba komunikací, se kterou byli respondenti výrazně nespokojeni (viz graf č. 1.48). Graf č. 1.48: Hodnocení vybraných služeb 25

26 1.4 Sociální oblast Otázka č. 18: Využíváte Vy nebo blízký rodinný příslušník některou ze sociálních služeb (domov důchodců, domov s pečovatelskou službou apod.)? Na grafu č a v tabulce č je znázorněno, že sociální služby, které jsou umístěny v okolních městech, využívá minimum dotazovaných nebo jejich blízkých rodinných příslušníků. Graf č. 1.49: Využívání sociálních služeb občany Tabulka č. 1.50: Využívání sociálních služeb občany Využíváte Vy nebo blízký rodinný příslušník některou ze sociálních služeb (domov důchodců, domov s pečovatelskou službou apod.)? Podíl ano 41 15,19% ne 20 7,41% nevyjádřilo se 82 30,37% CELKEM ,97% 26

27 Otázka č. 19: Myslíte si, že některá sociální služba v Novém Hrádku dlouhodobě chybí? Na tuto otázku odpovídali spíše starší respondenti, více než polovina dotazovaných se k tomuto tématu nevyjádřila (viz graf č a tabulka č. 1.52). Mezi navrhované sociální služby, které podle dotazovaných v Novém Hrádku chybí, patří především pečovatelská služba (51 odpovědí), dům s pečovatelskou službou nebo domov důchodců (20 odpovědí). Někteří obyvatelé by uvítali možnost odebírání obědů ze školní jídelny (6 odpovědí). Graf č. 1.51: Potřebnost některé sociální služby v obci Tabulka č. 1.52: Potřebnost některé sociální služby v obci Myslíte si, že některá sociální služba v Novém Hrádku dlouhodobě chybí? Podíl ano 72 26,67% ne 36 13,33% nevyjádřilo se ,00% CELKEM ,00% 27

28 1.5 Celoživotní vzdělávání Otázka č. 20: Jaké typy vzdělávacích kurzů pro dospělé byste v obci uvítali? (může být i více odpovědí) V rámci průzkumu měli občané možnost uvést, o jaké typy vzdělávacích kurzů pro dospělé mají zájem. Největší zájem respondenti projevili o kurzy zaměřené na informační a komunikační technologie a o kurzy jazykové (viz graf č. 1.53). Graf č. 1.53: Pořadí vzdělávacích kurzů pro dospělé dle zájmu občanů 1.6 Internet Otázka č. 21: Používáte v domácnosti počítač? Otázka č. 22: Je tento počítač připojen k internetu? Otázka č. 23: Jste spokojeni se současným připojením k internetu ve Vaší domácnosti? 28

29 Více než dvě třetiny dotázaných (70 %) má v domácnosti k dispozici počítač. Se zvyšujícím se věkem počet uživatelů počítače klesá. Většina užívaných počítačů (95 %) je připojena k internetu (viz graf 1.54). Respondenti, kteří mají možnost připojení k internetu, většinou toto připojení hodnotí kladně (viz graf č. 1.55). Pokud se občané vyjadřovali k nedostatkům, tak jako největší problém uváděli nízkou rychlost a časté výpadky v případě bezdrátového připojení. Respondenti, kteří se k internetu připojují přes telefonní linku, nejvíce kritizovali vysokou cenu. Graf č. 1.54: Vybavenost domácností počítačem a internetem Graf č. 1.55: Hodnocení spokojenosti připojení k internetu 29

30 1.7 Veřejná správa Otázka č. 24: Jaké máte zkušenosti z jednání na Úřadu městyse Nový Hrádek? Graf č a tabulka č ukazují, že převážná část dotazovaných občanů (více než 85 %) má dobré nebo spíše dobré zkušenosti z jednání na Úřadu městyse. V komentáři respondenti nejčastěji vyzdvihují vstřícnost a ochotu pracovníků úřadu. Spíše špatné nebo špatné zkušenosti uvádí 19 občanů. Graf č. 1.55: Zkušenosti občanů z jednání na Úřadu Městyse Tabulka č. 1.56: Zkušenosti občanů z jednání na Úřadu městyse Jaké máte zkušenosti z jednání na Úřadu městyse Nový Hrádek? Podíl dobré ,44% spíše dobré 86 31,85% spíše špatné 15 5,56% špatné 4 1,48% nevyjádřilo se 18 6,67% CELKEM ,00% 30

31 Otázka č. 25: Kde získáváte informace o činnosti Úřadu městyse? Největší část získává informace o činnosti Úřadu městyse z úřední desky a z internetových stránek (viz graf č. 1.57). V mnoha případech dotazovaní uváděli více zdrojů současně. Graf č. 1.57: Získávání informací o činnosti Úřadu městyse Otázka č. 26: Jste spokojeni s informovaností o práci Úřadu městyse a jeho akcích? S informovaností o práci Úřadu městyse je spíše spokojeno téměř 90 % občanů Nového Hrádku, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření (viz graf č a tabulka č. 1.59). Graf č. 1.58: Spokojenost s informovaností o práci Úřadu městyse 31

32 Tabulka č. 1.59: Spokojenost s informovaností o práci Úřadu městyse Jste spokojeni s informovaností o práci Úřadu městyse a jeho akcích? Podíl ano 86 31,85% spíše ano ,93% spíše ne 20 7,41% ne 2 0,74% nevyjádřilo se 11 4,07% CELKEM ,00% Otázka č. 27: Jste spokojeni s obsahem webových stránek Nového Hrádku? Webové stránky městyse hodnotila většina kladně, pouze 5 občanů vyjádřilo svoji nespokojenost, přibližně 30 % dotazovaných se nevyjádřilo (viz graf č a tabulka č. 1.61). Konkrétní připomínky k obsahu a vzhledu stránek se vyskytly spíše ojediněle. Graf č. 1.60: Spokojenost s obsahem webových stránek Tabulka č. 1.61: Spokojenost s obsahem webových stránek Jste spokojeni s obsahem webových stránek Nového Hrádku? Podíl ano ,04% spíše ano 83 30,74% spíše ne 4 1,48% ne 1 0,37% nevyjádřilo se 82 30,37% CELKEM ,00% 32

33 Otázka č. 28: Jste spokojeni s činností samosprávy (Zastupitelstvo městyse)? Více než polovina dotázaných občanů (viz graf č a tabulka č. 1.63) hodnotí činnost samosprávy spíše pozitivně. V rozložení odpovědí je i téměř 20% skupina, kteří mají k práci zastupitelů určité výhrady a připomínky. Zbývajících 25 % občanů se k činnosti samosprávy nevyjádřila. Celkem 33 podrobněji uvedlo, co jim na Zastupitelstvu městyse nejvíce vadí. Například, že zastupitelé hájí pouze své zájmy (7 odpovědí), nemají svůj názor (5) a jsou nečinní (5). Graf č. 1.62: Spokojenost s činností Zastupitelstva městyse Tabulka č. 1.63: Spokojenost s činností Zastupitelstva městyse Jste spokojeni s činností samosprávy (Zastupitelstva městyse)? Podíl ano 39 14,44% spíše ano ,85% spíše ne 40 14,81% ne 11 4,07% nevyjádřilo se 67 24,83% CELKEM ,00% 33

34 1.8 Rozvoj městyse Otázka č. 29: Jakým městysem by se podle Vás Nový Hrádek měl stát v budoucnu? V této otázce mohli občané vybrat z jedenácti nabízených možností maximálně tři odpovědi. Respondenti nejčastěji uváděli (viz graf č. 1.64), že do budoucna by si Nový Hrádek přáli mít klidným městysem pro příjemné bydlení (154 odpovědí) a čistým a bezpečným městysem (136 odpovědí). Naopak za nejméně důležitou oblast považují občané spolupráci s místními i zahraničními obcemi a městy (18 odpovědí). Graf č. 1.64: Jakým městysem by měl být Nový Hrádek v budoucnu 34

35 Otázka č. 30: Seřaďte následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje (1 nejvýznamnější oblast, 8 nejméně významná oblast) Tabulka č znázorňuje seřazení 8 vybraných oblastí, podle toho jak je občané vnímají z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje Nového Hrádku. Pro respondenty je prioritou místní dopravní infrastruktura, kde průměrná důležitost dosáhla hodnoty 3,78. Oblast možnosti trávení volného času se naopak s průměrnou hodnotou důležitosti 6,43 umístila na posledním místě. Tabulka č. 1.65: Důležitost jednotlivých oblastí z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje Nového Hrádku Oblast Průměrná důležitost Výsledné pořadí Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy) 3,78 1 Podmínky k bydlení 4,18 2 Upravenost, čistota obce 4,51 3 Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, el. energií, odpadové hospodářství) 5,03 4 Vybavenost obce službami 5,16 5 Úroveň životního prostředí 5,21 6 Zvýšení počtu pracovních příležitostí v obci 5,96 7 Možnosti trávení volného času 6,43 8 Otázka č. 31: Co by měl Městys Nový Hrádek řešit přednostně? Tato otázka potvrdila výsledek té předchozí a to, že většina občanů preferuje rekonstrukci místních chodníků a komunikací včetně jejich údržby. Respondenti, kteří určovali pořadí 11 návrhů, v průměru na druhé místo zařadili pomoc při rekonstrukci sokolovny, na třetí pak vybudování sociálního zařízení pro veřejnost. Na posledních místech skončily návrhy na umělé zasněžování lyžařského areálu a na záchranu hradu Frymburk. Celkové výsledné pořadí s hodnotami průměrné důležitosti je znázorněno v tabulce č

36 Tabulka č. 1.66: Pořadí akcí, které by měly být řešeny přednostně Oblast Průměrná důležitost Výsledné pořadí Opravy a údržba chodníků a komunikací 3,34 1 Pomoc při rekonstrukci sokolovny 5,87 2 Sociální zařízení pro veřejnost 6,71 3 Vybudování centrální čističky odpadních vod 6,48 4 Pokračování v rekonstrukci budovy ZŠ (výměna oken, zateplení přístavby, změna vytápění...) 7,18 5 Veřejné osvětlení 7,39 6 Opravy a modernizace stávajícího obecního bytového fondu 7,56 7 Výstavba domu s pečovatelskou službou 7,91 8 Propagace obce (informační tabule, letáky, pohledy, propagační materiály atd.) 8,73 9 Umělé zasněžování lyžařského areálu 8,90 10 Záchrana hradu Frymburk 9,59 11 Otázka č. 32: Konkretizujte, co vnímáte jako největší problémy života v Novém Hrádku, co Vám nejvíce vadí (např. málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost do okolních měst a obcí, čistota obce apod.). Na tuto otázku odpovědělo celkem 177 občanů (přibližně 66 % dotazovaných). V tabulce 1.67 jsou vyjmenovány největší problémy života v Novém Hrádku, tak jak je vnímají občané. Tabulka č. 1.67: Největší problémy života v Novém Hrádku z pohledu občanů Největší problémy života v Novém Hrádku 36 Špatný stav komunikací a veřejných prostranství (zejména hlavní příjezdové silnice) 68 Špatná zimní údržba místních komunikací 32 Volné pobíhání psů a koček a jejich exkrementy 30 Málo pracovních příležitostí 27 Znečišťování ovzduší spalováním odpadů v domácnostech 12 Nevyřešená situace ohledně větrné farmy (příznivci i odpůrci) 12 Stav a provoz veřejného osvětlení 10 Mezilidské vztahy, rozdělení na skupiny (farníci, hasiči, sokolové ) 8 Nezájem občanů o veřejné dění 5 Užívání hlučných zařízení (sekačky, pily atd.) o nedělích 5

37 Otázka č. 33: Uvažujete o tom, že se z Nového Hrádku odstěhujete? Možná migrace občanů je znázorněna v grafu č a tabulce č O tom, že se z Nového Hrádku odstěhuje, uvažuje 22 dotazovaných (8% z celkového počtu ). Nejčastěji uváděným důvodem je nedostatek pracovních příležitostí (5 odpovědí) a případná realizace výstavby větrné elektrárny (4 odpovědi). Graf č. 1.68: obyvatel, kteří uvažují o odstěhování Tabulka č. 1.69: obyvatel, kteří uvažují o odstěhování Uvažujete o tom, že se z Nového Hrádku odstěhujete? Podíl ano 22 8,15% ne ,30% nevyjádřilo se 15 5,55% CELKEM ,00% Otázka č. 34: Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji Nového Hrádku K možnostem rozvoje Nového Hrádku se stručněji i obsáhleji vyjádřilo celkem 47. Připomínky a náměty občanů zde uvedené byly většinou zmíněny v předchozích otázkách a týkaly se všech oblastí života v Novém Hrádku. 37

38 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty, které působí na území městyse Nový Hrádek, bylo uskutečněno v období od 1. do 12. března 2010 souběžně s dotazníkovým šetřením mezi obyvateli. Mimo identifikačních údajů potřebných pro třídění dat byly zjišťovány názory podnikatelů na obecné podmínky podnikání a místní samosprávu. Zástupci podnikatelských subjektů, které vytvářejí pracovní příležitosti pro místní obyvatele, tak mohli sdělit své názory, problémy a případné plány rozvoje. Dotazník byl sestaven jako soubor 23 otázek (otevřených, uzavřených a polouzavřených), které byly rozděleny do 5 následujících bloků: A Identifikační údaje B Zaměstnanci C Podnikatelské prostředí D Veřejná správa E Vývojové trendy a záměry Distribuci dotazníků zajišťoval Úřad městyse Nový Hrádek a byl distribuován všem 55 podnikatelským subjektům působícím na katastrálním území městyse. V elektronické verzi byl rovněž k dispozici na internetových stránkách městyse. Informace o probíhajícím šetření a jeho významu byly uveřejněny v průvodním dopise a na internetových stránkách městyse. Takto byla zajištěna 100% distribuce dotazníku celému výběrovému vzorku. Vyplněný dotazník mohli zástupci podnikatelských subjektů odeslat elektronickou formou, poštou nebo jej vhodit do speciální schránky umístěné ve vestibulu Úřadu městyse. Z celkového počtu 55 distribuovaných dotazníků se jich vrátilo 18, tj. 32,73 % (viz graf č. 2.1). 15 vyplnilo dotazník v listinné podobě a 3 odevzdali dotazník elektronickou formou. Všechny dotazníky včetně neúplně vyplněných měly svou vypovídající hodnotu a bylo možné je v průzkumu použít. 38

39 Graf č. 2.1: Návratnost dotazníků 2.1 Základní charakteristiky Otázka č. 1: Velikost firmy podle počtu zaměstnanců (v Novém Hrádku) Na grafu č. 2.2 je zachycena velikostní struktura firem, které se zúčastnily dotazníkového šetření. Podnikatelské subjekty, které v Novém Hrádku zaměstnávají nejvíce lidí, se do průzkumu zapojily všechny. Graf č. 2.2: Struktura podle počtu zaměstnanců 39

40 Otázka č. 2: Právní forma Otázka č. 3: Jste firmou se zahraniční účastí? Otázka č. 4: Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? Otázka č. 5: Jak dlouho Vaše firma v Novém Hrádku působí? Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo 13 fyzických osob, 3 společnosti s ručením omezeným a 2 družstva. Celkem 16 firem je ryze českých a 1 podnikatelský subjekt je firmou s minoritní zahraniční účastí, neodpověděl 1 respondent. V 17 případech mají firmy sídlo v Novém Hrádku a 1 v zahraničí. Více než tři čtvrtiny firem působí v Novém Hrádku déle než 10 let, 3 subjekty 6 10 let a 1 firma dobu kratší než 1 rok. Otázka č. 6: Převažující činnost firmy (na základě obratu) Nejvíce subjektů sedm působí v průmyslu, dva v zemědělství a lesnictví, dva ve stavebnictví. Po jednom subjektu jsou následně zastoupeny ostatní sektory (viz graf č. 2.3 a tabulka č. 2.4). Konkrétní zaměření upřesnilo 8, kteří se zabývají informatikou, vývojem a výrobou prototypů hraček, výrobou modelů v měřítku, zpracováním dřeva a kovů, kovovýrobou, elektrikářskými pracemi, financemi a pojišťovnictvím. Graf č. 2.3: Struktura podle oboru podnikání 40

41 Tabulka č. 2.4: Struktura podle oboru podnikání Převažující činnost firmy (na základě obratu) subjektů Podíl zemědělství, lesnictví 2 11,11% průmysl 7 38,87% stavebnictví a průmysl stavebních hmot 2 11,11% doprava a spoje 1 5,56% obchod 1 5,56% cestovní ruch (pohostinství atd.) 1 5,56% ostatní služby 1 5,56% jiné 2 11,11% neodpověděli 1 5,56% CELKEM ,00% Otázka č. 7: Odbyt výrobků/orientace na trh Menší firmy jsou převážně výhradně orientovány na domácí trh (10 subjektů), u větších firem hraje export významnou úlohu, u třech subjektů dosahuje odbyt výrobků na zahraničních trzích až 90 % z celkové produkce. 2.2 Zaměstnanci Otázka č. 8: Uveďte profilové profese ve Vaší firmě Otázka č. 9: Jaké profese dlouhodobě postrádáte? Vzhledem k tomu, že se dotazníkového šetření zúčastnily všechny podnikatelské subjekty, které v Novém Hrádku zaměstnávají nejvíce lidí, bylo možné určit nejčastější profilové profese, kterými jsou: dělník v kovovýrobě (lisy, pilky, brusky), nástrojař, svářeč, operátor svářecího automatu, lakýrník, operátor balení, pracovník expedice, montážní dělnice, modelář, pracovník ve vývoji, konstruktér, truhlář, elektrikář, kuchař, číšník, informatik, obchodní zástupce, účetní, švadlena. Většina firem dlouhodobě nepostrádá žádné profese, pouze v jednom případě byla uvedena jako nedostatková profese nástrojaře. 41

42 Otázka č. 10: Jak velký problém představuje pro Vaši firmu získávání kvalitních zaměstnanců? V tabulce č. 2.5 je znázorněno, jak představitelé firem hodnotí možnosti získávání kvalitních pracovníků. Největší poptávka je po kvalifikovaných dělnících a řemeslnících, naopak zájem není o nekvalifikované pracovní síly. Tabulka č. 2.5: Problémy firem při získávání kvalitní pracovní síly Jak velký problém představuje pro Vaši firmu získávání kvalitních zaměstnanců? s vysokoškolskou kvalifikací se středoškolskou kvalifikací kvalifikovaných dělníků a řemeslníků nekvalifikované pracovní síly velmi velký spíše velký spíše malý žádný nemáme potřebu neodpovědělo CELKEM počet subjektů podíl 5,56% 16,67% 22,21% 0,00% počet subjektů podíl 5,56% 11,11% 11,11% 0,00% počet subjektů podíl 0,00% 0,00% 5,56% 16,67% počet subjektů podíl 11,11% 11,11% 0,00% 11,11% počet subjektů podíl 55,56% 44,44% 38,91% 44,44% počet subjektů podíl 22,21% 16,57% 22,21% 27,78% počet subjektů podíl 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 42

43 Otázka č. 11: Máte zájem o další odborné/profesní vzdělávání pracovníků Vaší firmy? Otázka č. 12: Co by měl městys udělat pro lepší dosažitelnost kvalifikované pracovní síly? Šest převážně větších firem odpovědělo, že další vzdělávání zaměstnanců je pro ně důležité, osm firem mělo názor opačný a čtyři subjekty se k otázce vůbec nevyjádřily. K roli městyse v rámci lepší dosažitelnosti kvalifikované pracovní síly se vyjádřilo pouze pět. Z toho podpora bydlení byla uvedena dvakrát. Lepší autobusové spojení pro pracovníky na noční směnu a vytvoření vhodných pracovních míst dotazovaní uvedli jednou. Jeden respondent si myslí, že touto problematikou by se neměl městys zabývat. 2.3 Podnikatelské prostředí Otázka č. 13: Do jaké míry negativně ovlivňují činnost Vaší firmy následující faktory? Podnikatelé za nejpodstatnější negativní faktory ovlivňující podnikání v Novém Hrádku považují kvalitu a dostatečné množství pracovních sil, předpisy k ochraně životního prostředí, úroveň zařízení/vybavení firmy pro podnikání a prostory pro podnikání (místnosti, budovy, sklady atd.) Za faktory, které mají menší nebo žádný negativní vliv na podnikatelské prostředí v Novém Hrádku zástupci firem označili, dopravní infrastrukturu (dostupnost, obslužnost apod.), dostupnost a kvalitu finančních služeb, bytovou situaci (možnosti bydlení, ubytování), komunikaci a spolupráci s městysem. Otázka č. 14: Jak hodnotíte následující služby místní správy poskytované Vaší firmě? Firmy celkem kladně vnímají kvalitu služeb, jež jim zajišťuje místní správa (viz graf č. 2.6). Nejlépe byly hodnoceny oblasti týkající se zásobování vodou, kanalizace, odvoz odpadků, zásobování elektrickou energií a požární ochrana. K spíše dobře hodnoceným oblastem patřila údržba komunikací a pošta. 43

44 Graf č. 2.6: Hodnocení vybraných služeb 44

45 Otázka č. 15: Je pro Váš podnik důležité znát aktuální informace o činnosti Úřadu městyse Nový Hrádek? Otázka č. 16: Máte dostatek informací důležitých pro podnikání Vaší firmy z místních zdrojů Úřadu městyse? Většina firem zapojených do dotazníkového šetření uvedla, že je pro ně důležité znát aktuální informace o činnosti Úřadu městyse. V grafu č. 2.7 a v tabulce č. 2.8 je znázorněno, jak podnikatelské subjekty tuto informovanost hodnotí. Graf č. 2.7: Spokojenost podnikatelů s informovaností ze strany Úřadu městyse Tabulka č. 2.8: Spokojenost podnikatelů s informovaností ze strany Úřadu městyse Máte dostatek informací důležitých pro podnikání Vaší firmy z místních zdrojů - Úřadu městyse? Podíl ano 8 44,44% jen v omezené míře 7 38,89% ne 2 11,11% neodpovědělo 1 5,56% CELKEM ,00% 45

46 2.4 Veřejná správa Otázka č. 17: Jaké máte zkušenosti z jednání s Úřadem městyse Nový Hrádek Graf č. 2.9 a tabulka č ukazují, že převážná část dotazovaných firem (téměř 90 %) má dobré nebo spíše dobré zkušenosti z jednání na Úřadu městyse. Graf č. 2.9: Zkušenosti podnikatelů z jednání na Úřadu městyse Tabulka č. 2.10: Zkušenosti podnikatelů z jednání na Úřadu městyse Jaké máte zkušenosti z jednání na Úřadu městyse Nový Hrádek? Podíl velmi dobré 10 55,56% spíše dobré 6 33,33% spíše špatné 0 0,00% velmi špatné 0 0,00% nevyjádřilo se 2 11,11% CELKEM ,00% Otázka č. 18: Uvítali byste pravidelné vzájemné konzultace se starostou městyse nebo členy zastupitelstva? Celkem 7 odpovědělo ano, 9 odpovědělo ne a 2 respondenti se k této otázce nevyjádřili vůbec. 46

47 Otázka č. 19: Je podle Vás městys Nový Hrádek dobrým místem pro podnikání? Pro většinu firem je Nový Hrádek s jistými výhradami dobrým místem pro podnikání, takto se vyjádřilo více než 60 % (viz graf č a tabulka č. 2.12). Jako nedostatky firmy uváděly menší výběr pracovní síly a omezený prostor k rozšíření stávajících objektů. Graf č. 2.11: Vhodnost Nového Hrádku pro podnikání Tabulka č. 2.12: Vhodnost Nového Hrádku pro podnikání Je podle Vás městys Nový Hrádek dobrým místem pro podnikání? Podíl určitě ano 2 11,11% s jistými výhradami ano 11 61,11% spíše ne 3 16,67% nevyjádřilo se 2 11,11% CELKEM ,00% 47

48 Otázka č. 20: Na co především by měla být zaměřena podpora podnikání v Novém Hrádku? (zvolte nejvýše 3 možnosti) V rámci průzkumu mohli firmy uvést, o jakou podporu podnikání mají největší zájem. Respondenti na přední místa dali zlepšování dopravní infrastruktury a zřizování a péči o rozvoj podnikatelských zón v obci (viz graf č. 2.13). Graf č. 2.13: Způsoby podpory podnikání v Novém Hrádku dle zájmu podnikatelů 2.5 Vývojové trendy a záměry Otázka č. 21: Jakou změnu v počtu zaměstnanců očekáváte v krátkodobém horizontu 1 2 let? Dle vyjádření by v několika příštích letech nemělo docházet k velkým výkyvům v počtu zaměstnanců. Pokud nějakou změnu předpokládají, tak se jedná o mírný nárůst (viz graf č a tabulka č. 2.15). 48

49 Graf č. 2.14: Očekávaný vývoj zaměstnanosti v místních firmách Tabulka č. 2.15: Očekávaný vývoj zaměstnanosti v místních firmách Jakou změnu v počtu zaměstnanců očekáváte v krátkodobém horizontu 1-2 let? Podíl velký nárůst (více než o 25 %) 1 5,56% mírný nárůst 3 16,67% beze změny 9 50,00% mírný pokles 0 0,00% velký pokles (více než o 25 %) 0 0,00% nevyjádřilo se 5 27,77% CELKEM ,00% Otázka č. 22: Co máte do budoucna v plánu? Rozšíření výroby nebo služeb v rámci stávající činnosti plánuje 9 (50,00 %) oslovených podnikatelských subjektů. O rozšíření činnosti do dalších oblastí podnikání uvažují 4 respondenti (22,22 %). Také 4 subjekty (22,22 %) plánují rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo Nový Hrádek. Nadpoloviční většina podnikatelů 11 (61 %) počítá s modernizací či rekonstrukcí současných objektů a zařízení. Zahájit výstavbu nových objektů či zařízení by chtěli 4 (22,22 %) respondenti a o koupení další nemovitosti uvažují 2 (11,11 %) podnikatelské subjekty. Pouze 1 respondent plánuje přemístit svoji firmu mimo Nový Hrádek. 49

50 Otázka č. 23: Co od Městyse Nový Hrádek očekáváte? Chcete něco vzkázat na adresu orgánů městyse? K této otázce se vyjádřilo pouze 5, kteří od Městyse Nový Hrádek očekávají především vyšší aktivitu při opravě komunikací a podporu při jednání s občany v případě stavby nových objektů pro výrobu. 3 SHRNUTÍ A ZÁVĚRY Zákon o obcích říká, že jednou ze základních povinností obce je pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby občanů. 1 Je logické, že pokud představitelé obecního zřízení nebudou dobře znát výchozí stav včetně názorů občanů a podnikatelských subjektů, tak ani nemohou kvalitně naplňovat své poslání. Cílem provedených dotazníkových šetření bylo shromáždění údajů, které by mapovaly názory občanů a podnikatelských subjektů na kvalitu života v Novém Hrádku. V předchozích kapitolách bylo formou tabulek a grafů provedeno stručnější shrnutí výsledků, zároveň všechny podněty, názory a připomínky byly předány Zastupitelstvu městyse. 3.1 Občané O tom, že občanům Nového Hrádku není jejich městys lhostejný, svědčí i na podobné průzkumy celkem vysoká účast. Z celkového počtu 578 distribuovaných dotazníků se jich vrátilo 270, tj. téměř 47 %. Nejaktivněji se do průzkumu zapojili starší ekonomicky neaktivní občané, naopak nejméně tvořili mladí lidé do 29 let. Největší podíl dotazovaných bydlí ve vlastním domě. Více než devadesát procent oslovených občanů Nového Hrádku je více či méně spokojeno s úrovní svého bydlení. O přestavbě nebo výstavbě vlastního domy nebo bytu uvažuje 30 %. Mezilidské vztahy v Novém Hrádku vnímá většina občanů pozitivně, spíše nespokojeni jsou však s nabídkou pracovních příležitostí. Obchodní síť a služby v obci jsou vzhledem k její velikosti vyhovující. Většina nakupuje 1 Územní samospráva. Praha : EURUNION Praha, s

51 základní potřeby v Novém Hrádku, důvodem je snadná dostupnost a přijatelné ceny. Část občanů postrádá prodejnu masa, železářství a drogerii, ze služeb pak kadeřnictví a holičství, bankomat a kavárnu s cukrárnou. Spokojenost také převažuje v oblasti zdravotní péče, pokud byly shledávány nějaké nedostatky, většinou se týkaly malého počtu ordinačních hodin praktického i dětského lékaře. Někteří občané jsou nespokojeni s vybavením a provozem zubní ordinace. K provozu mateřské a základní školy se většina vyjádřila kladně. Vyřčené výtky se týkaly především nedostatečné kapacity školky zejména lůžek na spaní a omezení provozu v době letních prázdnin. Vznesené připomínky týkající se základní školy byly většinou individuálního charakteru. S kulturním vyžitím v Novém Hrádku jsou dotazovaní občané spokojeni nebo spíše spokojeni. Z nejčastěji uváděných nedostatků jsou to chybějící koncerty a akce pro mládež, divadelní představení, 9 občanů nesouhlasí s omezením provozu kina. Většina ohodnotila sportovní vyžití v obci spíše kladně, za hlavní nedostatky považovali chybějící koupaliště nebo bazén, multifunkční hřiště (fotbal, tenis, volejbal), kluziště a posilovnu, zmiňován byl i současný špatný stav sokolovny. Se stávající nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi není spokojena větší část tazatelů, kteří hlavním nedostatkem shledávají absenci dětského hřiště. Občané Nového Hrádku při hodnocení prostředí v obci vyjádřili největší spokojenost s celkovou úrovní životního prostředí, dostupností obce hromadnou autobusovou dopravou a bezpečnostní situací v obci. Naopak nejhůře vnímají kvalitu cest a chodníků v ulicích. Také téměř všechny vybrané služby (dodávka elektřiny, vody, odpadové hospodářství, telekomunikace atd.) jsou ze strany obyvatel hodnoceny pozitivně. Výjimku tvoří zimní údržba komunikací, se kterou byli občané výrazně nespokojeni. Sociální služby, které jsou umístěny v okolních městech, využívá minimum občanů Nového Hrádku nebo jejich blízkých rodinných příslušníků. Mezi navrhované sociální služby, které v obci chybí, patří především pečovatelská služba, případně dům s pečovatelskou službou nebo domov důchodců. Někteří obyvatelé by uvítali možnost odebírání obědů ze školní jídelny. V oblasti celoživotního vzdělávání největší zájem respondenti projevili o kurzy zaměřené na informační a komunikační technologie a o kurzy jazykové. 51

52 Více než dvě třetiny dotázaných má v domácnosti k dispozici počítač, který je připojen k internetu. Kvalita tohoto připojení je hodnocena spíše kladně. Pokud se občané vyjadřovali k nedostatkům, tak jako největší problém uváděli nízkou rychlost a časté výpadky v případě bezdrátového připojení a vysokou cenu při připojení pomocí telefonní linky. Převážná část dotazovaných občanů má dobré nebo spíše dobré zkušenosti z jednání na Úřadu městyse. Spíše špatné nebo špatné zkušenosti uvedlo pouze 19 občanů. Největší část je s informovaností o činnosti Úřadu městyse spíše spokojena. Tyto informace občané převážně získávají z úřední desky a z internetových stránek městyse, jejichž úroveň hodnotí kladně. Více než polovina dotázaných občanů hodnotí činnost samosprávy spíše pozitivně. Respondenti, kteří měli nějaké připomínky, nejčastěji uváděli, že zastupitelé hájí pouze své zájmy, nemají svůj názor a jsou nečinní. Občané by si přáli, aby se do budoucna Nový Hrádek stal klidným, čistým a bezpečným městysem pro příjemné bydlení. Z pohledu zkvalitnění a dalšího rozvoje městyse jsou pro občany prioritami místní dopravní infrastruktura, podmínky k bydlení, upravenost a čistota obce. Většina občanů preferuje rekonstrukci místních chodníků a komunikací včetně jejich údržby, dále pak pomoc při rekonstrukci sokolovny a vybudování sociálního zařízení pro veřejnost. Naopak minimální podporu mají návrhy na umělé zasněžování lyžařského areálu a na záchranu hradu Frymburk. Za největší problémy života v Novém Hrádku občané označili špatný stav komunikací a veřejných prostranství (zejména hlavní příjezdové silnice), špatnou zimní údržbu místních komunikací, volné pobíhání psů a koček a jejich exkrementy a málo pracovních příležitostí. O tom, že se z Nového Hrádku odstěhuje, uvažuje 22 dotazovaných (8 % z celkového počtu ). Nejčastěji uváděným důvodem je nedostatek pracovních příležitostí (5 odpovědí) a případná realizace výstavby větrné elektrárny (4 odpovědi). 52

53 3.2 Podnikatelské subjekty Z celkového počtu 55 distribuovaných dotazníků se jich vrátila zpět jedna třetina (18 dotazníků). Podnikatelské subjekty, které v Novém Hrádku zaměstnávají nejvíce lidí, se do průzkumu zapojily všechny. Menší firmy jsou převážně výhradně orientovány na domácí trh, u větších firem hraje export významnou roli. Profilovými profesemi v místních firmách jsou: dělník v kovovýrobě, nástrojař, svářeč, lakýrník, operátor balení, pracovník expedice, montážní dělnice, modelář, pracovník ve vývoji, konstruktér, truhlář, účetní. Většina firem dlouhodobě výrazně nepostrádá žádné profese. Pokud zde nějaké poptávka je, tak pouze po kvalifikovaných dělnících a řemeslnících. Další profesní vzdělávání je důležité pro větší firmy, menší subjekty mu nepřikládají žádný význam. Situace na trhu práce se odráží i na skutečnosti, že podnikatelské subjekty nepřikládají velký význam roli městyse v rámci lepší dosažitelnosti kvalifikované pracovní síly. Podnikatelé za nejpodstatnější negativní faktory ovlivňující podnikání v Novém Hrádku považují kvalitu a dostatečné množství pracovních sil, předpisy k ochraně životního prostředí, úroveň zařízení/vybavení firmy pro podnikání a prostory pro podnikání (místnosti, budovy, sklady atd.) Za faktory, které mají menší nebo žádný negativní vliv na podnikatelské prostředí v Novém Hrádku zástupci firem označili dopravní infrastrukturu (dostupnost, obslužnost apod.), dostupnost a kvalitu finančních služeb, bytovou situaci (možnosti bydlení, ubytování), komunikaci a spolupráci s městysem. Kvalita služeb zajišťovaných místní správou je hodnocena celkem pozitivně. Téměř bez výhrad podnikatelské subjekty posuzují zásobování vodou, kanalizaci, odvoz odpadků, zásobování elektrickou energií a požární ochranu. Ke slabším oblastem patří údržba komunikací a pošta. Pro většinu firem, které se zapojily do dotazníkového šetření, je důležité znát aktuální informace o činnosti Úřadu městyse. Dobré zkušenosti z jednání na Úřadu městyse má převážná část, někteří by uvítali i pravidelné vzájemné konzultace se zástupci samosprávy. S jistými výhradami je Nový Hrádek pro většinu podnikatelských subjektů dobrým místem k podnikání. Menším nedostatkem je omezený výběr pracovní síly a nedostatečný prostor k rozšíření stávajících objektů. Podpora podnikání v Novém 53

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Pohlaví. Věkové rozložení

Pohlaví. Věkové rozložení Dotazníkové šetření V dotazníkovém šetření byla zkoumána míra spokojenosti (v hypotézách uvedeno jako spokojenost) obyvatel se současnou životní situací na území, ve kterém žijí a pracují. Co je pro ně

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost

Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Dotazník pro uživatele sociálních služeb a veřejnost Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který se zabývá plánováním sociálních služeb a rozvojem kvality života ve Vaší obci/ městě. Cílem tohoto

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Pracovní podklad na PS 13.1.2016 šetření NNO PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU Úvod Pro tvorbu strategického plánu rozvoje města Opočna je nezbytné získat názory, podněty a připomínky všech aktérů, subjektů

Více

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015

Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Strategický plán rozvoje města Rosice pro období 2007-2015 Zpracováno v období červenec - prosinec 2007 Strana 1 (celkem 9) Část II. Dotazníkové šetření II.1: Úvod, metody S cílem zahrnout obyvatelstvo

Více

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb

Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření mezi uživateli sociálních služeb Analýza byla uskutečněna pro potřeby komunitního plánu sociálních služeb ve městě Berouně

Více

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY

SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY SLUNEČNÍ MĚSTO a lokalita U VÝTOPNY Výsledky ankety mezi obyvateli MČ Praha Zbraslav zpracováno pro březen 2009 Zpracovatel: Tomáš Soukup Šmeralova 4, 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781, TEL: +420 739

Více

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy

Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Analýza podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami školy Autoři: Kateřina Brožová, Barbora Úlehlová Editace:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření

Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Dotazníkové šetření Příloha č. 7 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Zapojení komunity probíhalo ve dvou vlnách. První proběhla v roce 2013 dotazníkové šetření a kulaté stoly ve dvou největších obcích

Více

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení

Vyhodnocení výzkumu KP 2014. Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Stránka 1 z 8 Odpovídalo 255 zástupců rodin. Vyhodnocení výzkumu KP 2014 Rodina, zaměstnanost, volný čas, bydlení Výzkum byl vyhodnocen celkově a dále podle počtu dětí v rodinách. Ve výzkumném souboru

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Dotazníkové šetření B - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Moravská Třebová Počet odpovědí Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ../../B. . V čem spatřujete největší výhody spolupráce mezi obcemi?

Více

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka

zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Dotazníkové šetření pro potřeby zpracování Strategického plánu rozvoje města Šternberka Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor občanů na kvalitu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích

Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013. Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Shrnutí poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Obec Nové Sedlice je vlastníkem budovy č. p. 24, která se nachází ve středu obce.

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 13 podnikatelských subjektů působících v MČ Praha 21. Z toho 9 svolilo k rozhovoru

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna. Výhled na 4Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM IX. vlna Výhled na 4Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 39,3 20,4 27 24,6 22,8 17,7 23,1 22,5 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 15,5 6,7 13 11,1 9,1 12,6 12,4 13 10 6,8 8,1 1,6 6,3-11,5-1,3

Více

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Tento výzkum, který je součástí projektu "Dílna kvality Kopřivnice," je spolufinancován ESF prostřednictvím OPLZZ a státním rozpočtem ČR. VÝZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA AUGUR Consulting, dlouholetý

Více

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení

ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení ZŠ Černošice názory a návrhy na zlepšení Závěrečná zpráva z výzkumu Květen Nobody s Unpredictable Informace o projektu ZŠ Černošice Pozadí a cíle výzkumu Město Černošice jako zřizovatel Základní školy

Více

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *.

Ve městě Šluknov mám trvalé bydliště... let/měsíců *. Ve městě Šluknov nemám trvalé bydliště, ale žiji zde... let/měsíců *. Vážená občanko, vážený občane města Šluknov, dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci při zodpovězení otázek následujícího dotazníku, který vznikl na základě smlouvy o provedení práce mezi Městem Šluknov

Více

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová

Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích. Vypracovala: Ing. Iveta Prossová Shrnutí základních poznatků z dotazníkového šetření 2013 Obchod s potravinami v Nových Sedlicích Vypracovala: Ing. Iveta Prossová V tomto shrnutí naleznete základní data z dotazníku. Kompletní zpráva z

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice Zpráva z dotazníkového šetření Dobromilice prosinec 2012 Úvod K obci Dobromilice dlouhodobě směřuje zvýšená pozornost veřejnosti. Důvodem je soužití majoritní společnosti s poměrně početnou romskou menšinou.

Více

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT

ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT ANALÝZA POTŘEB V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT Řepiště Institut komunitního rozvoje 1. Základní informace Obec Řepiště je na spojnici mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, má tedy dobrou

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Spokojenost zákazníků

Spokojenost zákazníků Spokojenost zákazníků K získání informací o spokojenosti zákazníků v restauraci CENTRUM Ropice bylo provedeno písemné dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo získat přehled o tom, jak jsou zákazníci spokojeni

Více

Rizika nákupu spotřebního zboží

Rizika nákupu spotřebního zboží 28. Výsledky průzkumu č. 28 AMSP ČR Rizika nákupu spotřebního zboží AMSP ČR ve spolupráci s Radou kvality ČR zorganizovala výzkum zabývající se vnímání rizikovosti nákupu spotřebního zboží v české populaci

Více

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU

ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU ALTERNATIVY FINANČNÍCH ZDROJŮ EU PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY V REGIONU Halina Starzyczná, Pavlína Pellešová, Beata Blechová Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Email: starzyczna@opf.slu.cz,

Více

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme.

Dotazníkové šetření. Všem občanům, kteří se zapojí do tohoto průzkumu, předem děkujeme. Dotazníkové šetření Váţení občané Lelova, Černčic a Ţalan, dovolujeme si Vás oslovit a poţádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí Vaše názory na kvalitu ţivota v našich obcích. Výsledky tohoto šetření

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR

Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních podmínek v ČR eu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace domácností a vybraných sociálních

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Vážení spoluobčané, Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. Vážení spoluobčané, naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci

Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Průzkum podnikatelského prostředí v Olomouci Zpráva za rok 008 Město Olomouc Zadavatel: Město Olomouc Zhotovitel: Berman Group Datum: září 008 Město Olomouc Olomouc - průzkum podnikatelského prostředí

Více

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč

Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč. Strategický plán města Přelouč Průzkum Podnikatelského prostředí ve městě Přelouč Strategický plán města Přelouč Zadavatel: Město Přelouč Datum: listopad 0 Obsah. Úvod a metodika.... Shrnutí závěrů z průzkumu... 4. Základní charakteristika...

Více

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice?

Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Anketa Co Vám chybí v obci Březnice? Závěrečná zpráva Obec Březnice Říjen 2015 Spolek pro rozvoj regionu Jiráskova 84, Týn nad Vltavou E-mail: info@spolekprorozvojregionu.cz www.spolekprorozvojregionu.cz

Více

Dotazník obce Morašice

Dotazník obce Morašice Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit, jelikož připravujeme Strategický plán rozvoje obce Morašice pro nejbližší léta i dlouhodobějším horizont a Váš názor na stanovení hlavních směrů rozvoje je

Více

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí

Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Příloha č. 3 Dílčí SWOT analýzy jednotlivých prioritních oblastí Dílčí SWOT analýza prioritní oblast Ekonomika

Více

Názory občanů sídla MARŠOV

Názory občanů sídla MARŠOV Názory občanů sídla MARŠOV V. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Maršov : osob z celkového počtu lidí

Více

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie

Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie Příloha č. 3 Popis postupu zapojení komunity do vypracování strategie 1. Popis komunitního projednávání Místní akční skupina uplatňuje komunitně vedený místní rozvoj, jehož základním principem je metoda

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Městská knihovna Lipník nad Bečvou

Městská knihovna Lipník nad Bečvou Městská knihovna Lipník nad Bečvou příspěvková organizace nám. T. G. Masaryka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou Výsledky průzkumu spokojenosti se službami knihovny 1. února 31. března 2011 V roce 2011 Městská

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Proseč komplexní geografický průzkum

Proseč komplexní geografický průzkum Téma č. 1: Kulturní a sociální profil sídla, bydlení Jak vypadá zdejší společenský život, místní kultura? Fungují zde kulturní spolky? Co je zde nekulturního, jak to vypadá s kriminalitou? Jaká je sociální

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA STRUČNÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NOVÉM

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015

ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY. Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 ROZHODNĚTE O SVÉM MĚSTĚ! ŘÍDÍM ŘÍČANY Průzkum veřejného mínění 12.- 17. listopadu 2015 Průzkum veřejného mínění Vzorek 607 Pohlaví 53% 47% Průzkum veřejného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel

Více

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY

2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY 2.2.2 TÉMATICKÉ OKRUHY DOTAZNÍKŮ A ZJIŠTĚNÉ VÝSLEDKY počet počet procento OTÁZKA Č. 1 VYPLŇTE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVÉ OSOBĚ VĚK A VZDĚLÁNÍ Věk Do 18 let 1 1% 19-40 let 57 38% 41 61 let 40 26% Nad 60 let 54

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení.

2 Spokojenost/nespokojenost s finančním úřadem. 3 Hodnocení finančního úřadu. 4 Způsob komunikace s finančním úřadem. 5 Shrnutí a doporučení. Title of presentation Name of presenter DD Month YYYY GfK Praha, Geologická 2, 152 00 Praha PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V DAŇOVÉ SPRÁVĚ G r o w t h f r o m K n o w l e d g e Agenda 1 Základní parametry výzkumu

Více

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření

Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření 2009 Analýza postojů občanů Krásné Lípy ke kriminalitě ve městě Výsledky dotazníkového šetření Cílem šetření bylo zmapovat názory a postoje obyvatel Krásné Lípy ke kriminalitě a vandalismu v Krásné Lípě

Více

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC:

PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH OBEC: PŘÍLOHA 9: ZÁZNAMOVÝ LIST PRO ŠETŘENÍ V OBCÍCH Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím Záznamový list pro názory starostů s návrhem standardizovaných

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice

Hodnocení dotazníkového šetření Respondenti: Obyvatelé obce Bohuslavice Hodnocení dotazníkového šetření Bohuslavice Termín šetření: od 3. září do 5. října 2007 Počet respondentů celkem: 165 1. Jak hodnotíte následující oblasti života v obci Bohuslavice? Odpověď Průměrná známka

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ B. NÁZORY OBYVATEL A MÍSTNÍ KOMUNITY. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem.

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ B. NÁZORY OBYVATEL A MÍSTNÍ KOMUNITY. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ B. NÁZORY OBYVATEL A MÍSTNÍ KOMUNITY Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: leden

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice

Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Vyhodnocení dotazníku - Spokojenost obyvatel obce Fryčovice Ve dnech od 20. 12. 2016 do 10. 1. 2017 měli občané možnost zúčastnit se dotazníkového šetření Spokojenosti obyvatel obce Fryčovice prostřednictvím

Více

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení:

Jaká je u vás dopravní obslužnost - známka: Co navrhujte pro zlepšení: Průzkum ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 MAS Pošumaví - neziskovky Pokud se má region Pošumaví v dalším období zdárně rozvíjet, musí mít jsmě stanoveny svoje

Více

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013

P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 POMOCNÍK v akci o.p.s. Kosmonautů 167, 530 09 Pardubice Mobil + 420 723 244 979 www.pomocnikvakci.estranky.cz P R Ů Z K U M SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SLUŽEB PATRONÁTNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V ROCE 2013 Zpracovala:

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062.

Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci projektu Pedagog lektorem, reg. č.: CZ.1.07/3.2.11/03.0062. Názory studentů a pracujícáích edagogů na Další vzdělávání pedagogických pracovníků (projekt je spolufinancován

Více

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY

TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÁ ČÁST DOTAZNÍKU ZKRÁCENÉ VÝSLEDKY TEXTOVÉ DOPLNĚNÍ PRVNÍ OTÁZKY HODNOCENÍ ÚROVNĚ RŮZNÝCH OBLASTÍ Požadavek, námět, stížnost Počet opakování stížnosti na jednotu 19 cyklostezka chybí 15 bezbariérový

Více

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ

Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Metody a formy výuky v ZUŠ před zavedením RVP do ZUV ředitelé a učitelé ZUŠ Zpráva pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 13. leden 2010 Fakta na dosah 1 Jedná se o studii technické pomoci hrazené

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice

Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Závěrečná zpráva Dotazníkové šetření Územní identita a občanská společnost v okresech Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice Zadavatel Ústecká komunitní nadace Kontaktní osoba Petr Veselý Zpracovatel

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Průzkum spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb DPS Žlutice, p.o. 2012 Zpracovala: Veronika

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ EVROPSKÉ SÍTĚ NA PODPORU PODNIKÁNÍ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE 2009 ÚVODEM Síť Enterprise Europe Network (EEN) působí v České republice

Více

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO Průzkum potřeb veřejnosti a kvality sociálních sluţeb v okrese Semily VÝZKUMNÁ ZPRÁVA PRO REGION LOMNICKO 2009 Zpracovala: Bc. Tereza Marková Kontakt: Syndie.Tera@email.cz - 1 - OBSAH: 1. INFORMACE O PRŮZKUMU

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy VÝZKUM EXKLUSE VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SKUPIN PRAHA, červen 1999 Obsah Úvodem 3 1. Problematika rozdílů město venkov 4 1.1. Volba studijního

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více