STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ"

Transkript

1 STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy.

2 Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky: Výrobek je jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá. Uvedení výrobku na trh okamžik, kdy je výrobek na trhu ES poprvé úplatně nebo bezúplatně předán za účelem distribuce nebo používání, včetně výrobků pro provozní potřeby při vlastním podnikání. Uvedení výrobku do provozu okamžik, kdy je výrobek poprvé použit uživatelem v EU k účelu, ke kterému byl zhotoven.

3 Další pojmy: kdo je kdo Výrobce osoba, která vyrábí nebo jen navrhla výrobek (dle NV i osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje), za který zodpovídá a který hodlá uvést na trh pod svým jménem. Dovozce ten, kdo uvede na trh výrobek z jiného než členského státu EU nebo uvedení takového výrobku na trh zprostředkuje. Zplnomocněný zástupce osoba v EU, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky plynoucí ze zákona č. 22/1997 Sb. Distributor ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh.

4 Stanovený výrobek Je výrobek, který představuje ve zvýšené míře ohrožení zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu. Práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh, distribuují, případně uvádějí do provozu takový výrobek, upravuje zákon č. 22/1997 Sb. spolu s příslušnými NV. U takových výrobků musí být posouzena shoda s technickými požadavky stanovenými v příslušném NV. Stanoveným výrobkem se automaticky stává ten, na který se vztahuje některé z nařízení vlády vydané k provedení zákona č. 22/1997 Sb.

5 Výrobek Obstarání přehledu všech NV Hledám, zda se dané NV na výrobek vztahuje ANO? NE Hledám, zda výrobek je ve výčtu, na co se NV nevztahuje NE? ANO Výrobek je stanovený podle tohoto NV Totéž opakuji u dalších NV Výsledkem je soubor NV vztahujících se na daný výrobek Výrobek není stanovený podle tohoto NV

6 Technický požadavek na výrobek Je technická specifikace obsažená v právním předpisu, technickém dokumentu nebo technické normě, která stanoví požadované charakteristiky výrobku, jakými jsou: Úroveň jakosti Užitné vlastnosti, bezpečnost a rozměry Požadavky na název, pod kterým je výrobek prodáván Úprava názvosloví, symbolů Požadavky na zkoušení výrobku a zkušební metody Požadavky na balení, označování výrobku Postupy posuzování shody výrobku s právními předpisy nebo technickými normami Výrobní metody a procesy mající vliv na charakteristiky výrobku

7 Technické předpisy, dokumenty a normy Technickým předpisem je právní předpis, který: Obsahuje technické požadavky na výrobky a/nebo Pravidla pro služby a/nebo Upravuje povinnosti při uvádění výrobku na trh apod. Technickým dokumentem je dokument, který: Obsahuje technické požadavky na výrobek a Není ani technickým předpisem ani technickou normou Technickou normou je dokument, který: Je schválený pověřenou právnickou osobou (ÚNMZ) pro opakované použití Je vytvořený podle zákona č.22/1997 Sb. Je označený ČSN a je oznámený ve Věstníku ÚNMZ.

8 Právní předpis Právní předpis je dokument vydaný jednostranně z pozice moci v rámci výkonu veřejné správy. Je součástí právního řádu. V právním řádu ČR jsou následující typy právních předpisů: Ústava, Listina základních práv a svobod, ústavní zákony Zákony, zákonná opatření Vyhlášky Nařízení vlády Poznámka: Protikladem obecně závazného právního předpisu je například vnitřní předpis neveřejný dokument (jehož zveřejnění je přípustné), kterým právnická osoba (veřejnoprávní nebo soukromoprávní) upravuje práva a povinnosti svých pracovníků, členů, zaměstnanců apod.

9 Certifikace ve smyslu zákona č.22/1997 Sb. Je činnost: a) Autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem. b) Akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby. Vydáním certifikátu se osvědčí, že výrobek (nebo činnost související s jeho výrobou) jsou v souladu s technickými požadavky. Tyto technické požadavky jsou v certifikátu uvedeny.

10 Podmínky udělení autorizace 1. Odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody 2. Neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti autorizované osoby 3. Vybavení vlastním zařízením k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení pro speciální posuzování 4. Existence nezbytného počtu kvalifikovaných zaměstnanců 5. Existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti (v souvislosti s činností autorizované osoby) 6. Existence závazku uzavřít v rozsahu udělené autorizace smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného postupu posuzování shody.

11 Certifikace výrobků dle normy Dle normy ČSN EN se certifikát shody definuje jako: dokument vydaný podle pravidel systému certifikace, vyjadřující poskytnutí přiměřené důvěry, že náležitě identifikovaný výrobek, proces nebo služba jsou ve shodě s určitou normou nebo jiným normativním dokumentem. Obecnější termín než certifikace je posuzování (hodnocení) shody (conformity assessment). Posuzování shody je definováno jako jakákoliv činnost zabývající se přímým nebo nepřímým určováním, zda byly splněny příslušné požadavky.

12 Shoda Je obecně definována jako splnění všech specifikovaných požadavků na výrobek, proces nebo službu. Posuzování shody je možné provádět: První stranou posouzení shody provádí přímo výrobce (někdy se používá termín samohodnocení ) Druhou stranou posouzení shody provádí odběratel. Výrobce může např. vyzvat potenciálního zákazníka, aby si ověřil, že výrobky jsou ve shodě s příslušnou normou. Do určité míry sem spadá každá vstupní kontrola odebraných komponentů před vstupem do vlastní výroby. Třetí stranou nezávislým orgánem.

13 Posouzení shody třetí stranou Probíhá v případě, že posouzení shody provádí třetí organizace, nezávislá na výrobcích a odběratelích. Pouze v tomto případě se jedná o certifikaci! Třetí strana je reprezentována zkušebními laboratořemi a na ně navazujícími certifikačními orgány. Certifikační orgány neprovádějí vlastní zkoušení, ale odborně posuzují a vyhodnocují výsledky zkoušek důvěryhodných zkušeben, s nimiž jsou smluvně vázány a jejichž způsobilost mají prokázanou. Existuje-li certifikační orgán a zkušebna v rámci jedné organizace, musí být jejich činnost striktně oddělena!

14 Postupy posuzování shody (např.) 1. Posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem (~ první stranou ). 2. Posouzení shody vzorku výrobku (~ prototypu) autorizovanou osobou. 3. Posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově u výrobků kontroluje dodržení stanovených požadavků. 4. Posouzení systému jakosti výroby (nebo jeho jednotlivých prvků) v podniku autorizovanou osobou a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním.

15 . 5. Ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které provádí: Výrobce, dovozce, akreditovaná nebo autorizovaná osoba Na každém výrobku nebo statisticky vybraném vzorku. 6. Ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou.

16 . 7. Dohled nad řádným fungováním systému jakosti v podniku autorizovanou osobou a v případě potřeby: Ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku. 8. Posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků. 9. Jiné postupy posuzování shody zahrnující popřípadě i činnost akreditované či jiné osoby.

17 Posuzování shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. Vláda nařízením stanoví 1. Stanovené výrobky 2. Technické požadavky na stanovené výrobky 3. Právo či povinnost stanoveného výrobku být označen stanoveným označením 4. Okruh osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody Za stanovené výrobky se tyto považují i pokud jsou na trh uváděny jako použité nebo repasované. Vláda příslušným NV pro jednotlivé skupiny stanovených výrobků upraví: 1. Podmínky pro jejich uvádění na trh 2. Postupy a úkony při posuzování jejich shody

18 Označení CE Označení umístěné na stanoveném výrobku vyjadřuje, že: Výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech NV, které se na něj vztahují Při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup Označení umístěné na jakémkoli výrobku musí mít zachovány proporce dané mřížkou na obrázku a písmena nesmí mít výšku menší než 5 mm. Dozor nad správným a oprávněným používáním značky provádí Česká obchodní inspekce (ČOI).

19 . U výrobků podléhajících několika směrnicím/nv, které stanoví připojení označení CE, toto označení udává, že výrobky splňují předpoklad shody s ustanoveními všech těchto předpisů. Výrobek nesmí nést označení CE, pokud se na něj nevztahuje směrnice stanovující jeho připojení! Podle volby modulu použitého k posuzování shody, může být k označení CE připojeno i identifikační číslo notifikované osoby, pokud se tato podílí na fázi výroby (viz volba modulu).

20 Souběžné používání značky CE Označení CE je jediným označením, které vyjadřuje shodu se všemi požadavky kladenými na výrobek na základě směrnic stanovujících jeho připojení. Výrobek může nést další označení nebo značky, pokud: Mají jinou funkci než označení CE Vylučují záměnu s označením CE Nesnižují čitelnost a viditelnost s označením CE

21 Delegace povinností Povinnosti výrobce nebo dovozce, související s posuzováním shody stanovených výrobků, může plnit též zplnomocněný zástupce. Pokud tyto osoby povinnosti neplní, je povinna zajistit jejich plnění osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh. Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením.

22 Návod k použití Je součástí původní dokumentace stanoveného výrobku. Požadavky na jeho strukturu a soubor údajů, které má obsahovat jsou uvedeny v každé příslušné směrnici ES/příslušném NV. Jednotlivé požadavky se mohou pro různé výrobky lišit, řada požadavků je však shodná nebo velmi podobná a je shrnuta v ČSN EN Zhotovování návodů Strukturování, obsah a prezentace Návod k použití: Musí uživateli poskytnout veškeré informace, týkající se bezpečného provozu stanoveného výrobku, a to po celou dobu jeho technického života. Dodává se s každým jednotlivým výrobkem. Musí být vždy vyhotoven v jazyce cílového uživatele.

23 Certifikační moduly posuzování shody Byly vydány rozhodnutím Rady 93/465/EEC, kterým se stanovují: Harmonizované certifikační postupy Pravidla jejich použití prostřednictvím systému modulů. Cílem je jednotné a transparentní zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů a spotřebitelů. Modulární systém přitom poskytuje určitou pružnost pomocí doplňkových modulů nebo kombinacemi modulů. Možnost různými prostředky dosáhnout identických výsledků.

24 Rozsah modulární koncepce Působí v rozsahu celého výrobního procesu z hlediska: Vývojového stupně výrobku (projekt prototyp výrobek z běžné výroby) Způsobu posuzování (např. prověření podkladů, zkoušky prototypu, zabezpečování jakosti podle evropských norem řady mezinárodních norem ISO řady 9000, dohled) Hodnotící osoby (výrobce sám nebo třetí osoba). Postup posuzování shody se dělí do osmi modulů. Jednotlivé moduly se užívají podle druhu a rizikovosti výrobku a určují povinnosti: Výrobci Notifikované osobě Pro tutéž kategorii výrobků je možno zvolit mezi jedním, dvěma nebo více postupy.

25 Jednotlivé moduly Modul A Vnitřní kontrola výroby Zahrnuje pouze vnitřní kontrolu fáze návrhu a fáze výroby. Není požadován žádný zásah se strany notifikovaného orgánu. Modul B ES přezkoušení typu Zahrnuje fázi návrhu. Certifikát ES přezkoušení typu je vydán notifikovaným orgánem. Musí být následován modulem určeným k posuzování fáze výroby.

26 . Modul C Shoda s typem Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Stanovuje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vydaného v modulu B. V rámci tohoto modulu není požadován žádný zásah ze strany notifikovaného orgánu. Modul D Zabezpečování jakosti výroby Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází z normy EN ISO 9001 týkající se zabezpečení jakosti Vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti zavedeného výrobcem pro výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku.

27 . Modul E Zabezpečování jakosti výrobků Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Vychází z normy EN ISO 9001 týkající se zabezpečení jakosti. Vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti zavedeným výrobcem pro (chybí tady to výrobu ) kontrolu a zkoušení hotového výrobku. Modul F Ověřování výrobků Zahrnuje fázi výroby a následuje po modulu B. Notifikovaný orgán kontroluje shodu s typem podle certifikátu ES přezkoušení typu vydaného podle modulu B. Notifikovaný orgán vydává certifikát shody.

28 . Modul G Ověřování celku Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby Každý jednotlivý výrobek je přezkoušen notifikovaným orgánem, který vydává certifikát shody. Modul G Komplexní zabezpečování jakosti Zahrnuje fázi návrhu a fázi výroby. Vychází z normy EN ISO 9001 týkající se zabezpečení jakosti. Vyžaduje zásah notifikovaného orgánu odpovědného za schválení a dozor nad systémem jakosti zavedeným výrobcem pro návrh, výrobu, kontrolu a zkoušení hotového výrobku.

29 Varianty základních modulů Vnitřní kontrola výroby a jedna nebo více zkoušek jednoho nebo více specifických hledisek hotového výrobku Požadován je zásah ze strany notifikovaného orgánu. Tento zásah se týká zkoušení ve fázi návrhu nebo ve fázi výroby. Zkoušení je provedeno výrobcem (nebo z jeho pověření). Výrobky a odpovídající vhodné zkoušky jsou uvedeny v příslušné směrnici. Vnitřní kontrola výroby a kontrola výrobků v náhodně zvolených intervalech Požadován je zásah ze strany notifikovaného orgánu. Tento zásah se týká kontroly výrobků ve fázi výroby. Důležitá hlediska kontroly jsou uvedena ve směrnici.

30 . Zabezpečování jakosti výroby bez použití modulu B Je vyžadována technická dokumentace. Zabezpečování jakosti výrobků bez použití modulu B Je vyžadována technická dokumentace. Ověřování výrobků bez použití modulu B Je vyžadována technická dokumentace. Komplexní zabezpečování jakosti s kontrolou návrhu Notifikovaný orgán provede analýzu návrhu výrobku nebo výrobku a jeho variant. Notifikovaný orgán vydá certifikát ES přezkoumání návrhu.

31 Certifikační systémy Většina certifikačních systémů pro komerční výrobky používá jako jediný podpůrný prvek certifikace zkoušení vzorku výrobku. Je-li vzorek výrobku ve shodě s příslušnou normou, CO vydá certifikát, který deklaruje, že vzorek výrobku je ve shodě s příslušnou normou. Výrobce pak musí zajistit, že každý vyrobený výrobek odpovídá zkoušenému vzorku. Výše uvedený postup nemusí u některých výrobků skýtat dostatečnou důvěryhodnost. Proto se začaly navrhovat systémy složitější. Existuje 6 základních typů certifikačních systémů, které však nereprezentují zdaleka všechny možnosti.

32 Certifikační systém 1a Zahrnuje zkoušení typu posuzuje se shoda vzorku výrobku s požadavky. Vzorkování nemusí být statisticky významné. Aplikuje se u hromadných výrob málo rizikových výrobků Odpovědnost za dodržení parametrů je jen na výrobci Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorků certifikačním orgánem 2. Zkoušení (nezávislou uznanou zkušebnou) nebo posuzování 3. Posouzení zkoušek nebo hodnotící zprávy 4. Rozhodnutí 5. Udělení certifikátu

33 Certifikační systém 1b Zahrnuje zkoušení typu posuzuje se shoda vzorku výrobku s požadavky, přičemž vzorkování pokrývá celou výrobu. Certifikát shody se vydává na každý výrobek, reprezentovaný předloženým vzorkem. Tato aplikace odpovídá 100% kontrole. Další kontrolní mechanismus prováděný třetí stranou není vyžadován. Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorku certifikačním orgánem 2. Zkoušení (nezávislou uznanou zkušebnou) nebo posuzování 3. Posouzení zkoušek nebo hodnotící zprávy 4. Rozhodnutí 5. Udělení certifikátu

34 Certifikační systém 2 Zahrnuje zkoušení typu a dozor nad trhem součástí je i posouzení systémového zajištění úrovně výroby na výrobní lince ze strany certifikačního orgánu. Dozor nad trhem je reprezentován odběrem vzorků z trhu a posouzením jejich shody. Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorků certifikačním orgánem 2. Zkoušení nebo posuzování 3. Posouzení zkoušek nebo hodnotící zprávy 4. Předlicenční posouzení výrobního procesu 5. Rozhodnutí 6. Udělení certifikátu 7. Dozor nad trhem

35 Certifikační systém 3 Zahrnuje zkoušení typu a dozor nad výrobcem - součástí je i posouzení systémové péče o stabilitu výroby ze strany certifikačního orgánu. Je prováděn dozor nad výrobcem a u odebraných vzorků výrobků se posuzuje shoda. Systém neposkytuje informaci o vlivu distribuce na shodu. Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorků certifikačním orgánem 2. Zkoušení nebo posuzování 3. Posouzení zkoušek nebo hodnotící zprávy 4. Předlicenční posouzení výrobního procesu 5. Rozhodnutí 6. Udělení certifikátu 7. Dozor nad výrobcem

36 Certifikační systém 4 Zahrnuje zkoušení typu, posouzení výrobního procesu, následný dozor nad výrobcem a trhem u vzorků výrobků odebraných na trhu se posuzuje shoda. Systém poskytuje informaci o vlivu distribuce na shodu. Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorků certifikačním orgánem 2. Zkoušení nebo posuzování 3. Posouzení zkoušek nebo hodnotící zprávy 4. Předlicenční posouzení výrobního procesu 5. Rozhodnutí 6. Udělení certifikátu 7. Dozor nad výrobcem 8. Dozor nad trhem

37 Certifikační systém 5 Zahrnuje zkoušení typu a posouzení zavedeného systému jakosti je prováděn dozor nad systémem jakosti výrobce, u vzorků odebraných od výrobce nebo z trhu je posuzována shoda. Certifikační systém zahrnuje: 1. Vyžádání vzorků certifikačním orgánem 2. Zkoušení 3. Posouzení zkušebního protokolu 4. Předlicenční posouzení systému jakosti 5. Rozhodnutí 6. Udělení certifikátu 7. Audity systému jakosti výrobce 8. Kontrola výrobků u výrobce a na trhu

38 Certifikační systém 6 Technická specifikace, na základě které se uděluje certifikát, se vytváří podle rizikovosti produktu a úrovně výroby. Součástí výrobkové certifikace je nezbytně nutné i posouzení systému managementu jakosti. Certifikační systém zahrnuje: 1. Určení charakteristik pomocí inspekcí nebo zkoušením 2. Posouzení 3. Rozhodnutí 4. Udělení certifikátu 5. Audity systému managementu jakosti 6. Posuzování shody

39 Je můj výrobek stanoveným výrobkem? ano ne Musím postupovat dle požadavků příslušného NV Posuzování shody je pro mě otázkou dobrovolnou Je požadována účast AO či NO Certifikace Není požadována účast AO či NO Prohlášení výrobce Nechci posuzovat shodu u svého výrobku Chci posuzovat shodu u svého výrobku Certifikace Prohlášení výrobce I zde je ale nutné držet se legislativy!

40 Posuzování shody základní postup pro stanovený výrobek 1 Můj stanovený výrobek 2 Obstarání aktuálních NV 3 Podrobné studium NV 4 Zjištění a obstarání souvisejících technických norem 5 Provedení technických činností 6 Shromáždění a prověrka technické dokumentace 7 Vydání prohlášení o shodě 8 Označení výrobku 9 Uvádění na trh

41 Postupy posuzování shody 1. Základní zjištění, zda posuzovaný výrobek spadá do kategorie stanovených výrobků (viz výše). 2. Obstarání aktuálních NV Z platného seznamu NV zjistím, které z nich se vztahují na můj výrobek/mé výrobky. Seznam NV je možné dohledat volně na internetu, ve Sbírce zákonů, nebo komerční cestou 3. Podrobné studium NV všechna v principu vychází ze zákona č. 22/1997, ale v detailech a požadavcích se mohou pro jednotlivé výrobky respektive skupiny výrobků lišit.

42 Obecný obsah NV k zákonu č. 22/1997 Specifikace příslušných stanovených výrobků Základní požadavky na příslušný výrobek Jak a v jakých variantách lze posoudit shodu (nutno vybrat, co platí pro konkrétní výrobek). Zda a do jaké míry je povinná účast AO/NO při posouzení shody, jak se o její službu žádá a co je jejím výstupem. Jakou dokumentaci je potřeba shromáždit o celém posuzování shody tak, aby podle ní bylo možno kdykoliv později shodu prokázat. Jaké prohlášení o shodě je nutné vydat, jeho obsah (varianty) a zda provází každý kus výrobku nebo ne. Jak se na výrobku označuje jeho shoda s příslušnými NV (označení CE, případně další označení).

43 . 4. Přiřadit příslušné technické normy k výrobku a aktuálnímu NV je nutné prostudovat dlouhé seznamy norem (volně přístupné na internetu), vybrat ty potřebné pro posuzování daného výrobku a ty si obstarat (komerční cestou). 5. Provedení technických činností a získání potřebných dokumentů: Obstarání technické dokumentace o výrobku, která má vztah k plnění požadavků souvisejících s NV, resp. souvisejících norem. Provedení vlastního posouzení shody (vzorku) výrobku s příslušnými NV a souvisejícími technickými normami

44 . Provedení zkoušek, předepsaných či vyplývajících z NV a souvisejících technických norem vlastními silami a/nebo využitím externích laboratoří. Provedení opatření ve výrobě k zajištění shody všech výrobků, uváděných na trh, se vzorkem použitým k posouzení shody a zejména se všemi základními požadavky ze všech aktuálních NV. Provedení úprav vlastní výrobní dokumentace, vzorku, procesu výroby, jimiž se trvale odstraní neshody, zjištěné v předešlých technických činnostech. 6. Shromáždění a prověrka souboru technické dokumentace o posouzení shody o všech činnostech musí vzniknout záznamy a doklady (specifikuje příslušné NV).

45 Obecné požadavky NV k požadavkům na dokumentaci Dokumenty o výrobku popis, výkresy, schémata, struktura, složení apod. Dokumenty o bezpečnosti a posouzení shody Seznamy aktuálních předpisů, použitých norem Specifikace požadavků z předpisů a norem, které byly dodrženy a posuzovány. Opatření přijatá ke splnění požadavků Výsledky zkoušek, posudků, ověřování, inspekcí, certifikáty apod. Úřední povolení, schválení apod.

46 . Dokumenty o opatření ve výrobě Popis, výsledky prověrky Certifikát QMS (pokud existuje), výrobkové opatření Schválení systému výroby od AO/NO apod., je-li to v NV předepsáno Výsledky následného dohledu, kontrol apod., je-li to v NV předepsáno

47 Obsah prohlášení o shodě 7. Prohlášení o shodě je zastřešující dokument, jímž výrobce deklaruje, s čím je výrobek ve shodě a bere na sebe zodpovědnost za následky všech škod, způsobených výrobkem. Obsah je předepsán v každém NV, nicméně obecně je obsahem: Výrobek (o čem je prohlášení - identifikace typu, kusu, produkce, dávky) Výrobce (kdo prohlašuje a zodpovídá) Předpisy, normy (vůči čemu se shoda prohlašuje) Deklarace shody a zodpovědnosti Podpis zodpovědné osoby (právně způsobilé jednat jménem firmy).

48 . 8. Označení každého výrobku, shodného s NV z hlediska základních požadavků a procedur posuzování shody je především CE. Forma je předepsána v samotném NV. Některá NV předepisují navíc další označení nebo další doplňující údaje. 9. Uvádění na trh.

49 Všechny výrobky Strategie posuzování shody výrobků: Bez nebezpečí Potenciálně nebezpečné Stanovené v NV Zvlášť nebezpečné Posouzení shody Účast AO/NO Bez účasti AO/NO Bez posouzení shody Výrobek vždy ale musí být bezpečný podle zákona č. 102/2001 Sb.

50 Příklad techniky: ověřování shody výrobku s předpisy Předpis Požadavek OK ano Výrobek Vlastnost Srovnání Shoda Skutečnost ne Posudek Zjištění Zkouška Měření Neshoda Řešení Jádrem postupu je srovnání požadavku se skutečností na úrovni elementárního požadavku.

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy

12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy 12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy Ochrana dřeva chemickými prostředky, jak proti biotickým škůdcům, tak i nátěrových hmot je v ČR upravena a řízena: obecně právními předpisy (zákony a

Více

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 22/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, IPVZ, AKK8 ZS

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, IPVZ, AKK8 ZS ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, IPVZ, AKK8 ZS 2015 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené

Více

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1

ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o. A. Grošpic. A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 ZÁKON 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky a o A. Grošpic A. Grošpic, pro SV KI, ZS 2015, IPVZ 1 TENTO ZÁKON UPRAVUJE (1) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 2008/0018(COD) 6. 6. 2008 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček (KOM(2008)0009

Více

Dětská hřiště bezpečnost a certifikace

Dětská hřiště bezpečnost a certifikace Dětská hřiště bezpečnost a certifikace Ing. Simon Palupčík, MBA 14/09/2014 Firemní prezentace Snímek 1 Kdo nese odpovědnost za bezpečnost? Investor Provozovatel Architekt Dodavatele Výrobce 14/09/2014

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. Certifikovaný systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 Autorizovaná osoba 224 Notifikovaná osoba 1023 Akreditovaná zkušební laboratoř Akreditovaná kalibrační

Více

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků

DOPORUČENÍ. DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků 25.9.2013 Úřední věstník Evropské unie L 253/27 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 24. září 2013 o auditech a posouzeních prováděných oznámenými subjekty v oblasti zdravotnických prostředků (Text s významem

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A POSUZOVÁNÍ SHODY

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A POSUZOVÁNÍ SHODY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A POSUZOVÁNÍ SHODY Česká komora lehkých obvodových plášťů Ing. Zdeňka Bláhová Březen 2012 1 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Prohlášení o shodě je konečný dokument, který musí výrobce nebo dovozce

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 20/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013

ZÁKAZNICKÝ DEN CQS. Uvádění výrobku na trh. 25. dubna 2013 ZÁKAZNICKÝ DEN CQS 25. dubna 2013 Elektrotechnický zkušební ústav ZÁKLADNÍ ÚDAJE Ing. Jarmil Mikulík obchodní náměstek ADRESA: Elektrotechnický Zkušební Ústav, s.p. Pod Lisem 129, 171 02 PRAHA 8 Troja

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ ZNAČKY. Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ ZNAČKY. Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽITÍ ZNAČKY Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ A. VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Základní popis Značky Značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična OVĚŘENÝ PROVOZ (dále jen

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky ČESKÝ SYSTÉM CERTIFIKACE LESŮ Spotřebitelský řetězec lesních produktů Požadavky CFCS 1004:2005 duben 2005 Platí od 1.5.2005 Chain-of-Custody of Forest Based Product - Requirements La chaîne de contrôle

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10)

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

Návrh ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2008, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního

Více

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.

Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

Pravidla pro zkoušení, auditování a certifikaci. Skupina TÜV SÜD

Pravidla pro zkoušení, auditování a certifikaci. Skupina TÜV SÜD Pravidla pro zkoušení, auditování a certifikaci Skupina TÜV SÜD Oblast platnosti: Tato Pravidla pro zkoušení, auditování a certifikaci (dále jen Pravidla) platí pro skupinu TÜV SÜD. Zejména pro společnosti:

Více

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést Výrobek: Techn. specif.: Zatřídění dle př. 2 NV 163 Tabulka Skupina Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Má výrobce správně

Více

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Úplné znění vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 471/2005 ZÁKON č. 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Schváleno: MD OPK, č.j. 498/06-120-RS/1 ze dne

Více

Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR)

Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR) Příručka pro klienty, 2013 Posuzování a ověřování stálostí vlastností STAVEBNÍCH VÝROBKŮ označovaných značkou podle nařízení č. 305/2011 (CPR) Institut pro testování a certifikaci, a. s. Česká republika

Více

Právní aspekty I. (Legislativa chemických látek a směsí)

Právní aspekty I. (Legislativa chemických látek a směsí) Právní aspekty I (Legislativa chemických látek a směsí) Ústí nad Labem 2/2015 Ing. Jaromír Vachta Rozsah předmětů 19.2/3 hod. Zaměření a cíle, výchozí právní předpisy, zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 350/2011

Více

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení

176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. o technických požadavcích na strojní zařízení 176/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o technických požadavcích na strojní zařízení Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002

Více

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O.

Všeobecné podmínky PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. strana 1/12 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY DOKUMENT: PRO CERTIFIKAČNÍ ORGÁN SYSTÉMOVÉ CERTIFIKACE S.R.O. Vypracoval: Schválil: funkce: představitel managementu funkce: vedoucí CO jméno: Markéta Roupcová jméno: Ivana

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

číslo technického návodu

číslo technického návodu TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163 / 2002 Sb., ve znění NV 312/2005 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 04.03 6 Technický návod

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2002 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů Citace pův.

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ

16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ MANAGEMENT PROCESŮ část 16, díl 3, kapitola 1.1, str. 1 16/3.1.1 PŘÍKLAD ŘÍZENÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Vzhledem k tomu, že je vhodné (v případě ISO povinné) pro tuto oblast vytvořit dokumentovaný postup,

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN

TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN TECHNICKÉ VLASTNOSTI OKEN Ing. Lubomír Keim, CSc. Autor článku je ředitelem Výzkumného ústavu pozemních staveb Certifikační společnosti, s.r.o. Autorizovaná č. 227, Notifikovaná osoba 1516 Zajištění řádného

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění změn normy ISO 9001:2008 Vážení přátelé, ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IAF (Mezinárodní

Více

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003,

SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES. ze dne 8. října 2003, SMĚRNICE KOMISE 2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP)

Více

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 1 z 27 157 ZÁKON ze dne 11. června 1998 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále

Více

2 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH A OZNAČENÍ CE

2 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH A OZNAČENÍ CE 2 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH A OZNAČENÍ CE Úvodem a pro srovnání, nejprve rámcově k úpravě uvádění na trh ve smyslu směrnice 89/106/EHS, o stavebních výrobcích, podle které bude postupováno do 30. června

Více

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001

Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Praha Věc: Strategie EZÚ pro přechodné období zavádění normy ČSN OHSAS 18001 Vážení přátelé, Dne 1.7.2007 vyšlo nové vydání původní specifikace OHSAS

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2 nebo 10) Technický návod se nevztahuje na výrobky deklarované dle: - ČSN EN 14055 Splachovací

Více

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014

L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 L 189/164 Úřední věstník Evropské unie 27.6.2014 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016

Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 Manuál dodavatele Verze 01 15.2.2016 1 S t r á n k a 1. Úvod Tento manuál představuje návod k partnerské spolupráci mezi firmou LUKOV plast spol. s r.o. a jejím dodavatelem. Tento manuál je závazný dokument,

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 - Bezpečnostní technika strojů (BTS)

Určeno pro studenty předmětu 420-2006/01 - Bezpečnostní technika strojů (BTS) Bezpečnostní technika strojů Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Leden 2009, Ostrava-Poruba Dudek, 2008 UPOZORNĚNÍ Uvedené textové

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

Závěrečný audit projektu

Závěrečný audit projektu Závěrečný audit projektu kapitola rozpočtu 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Denisa Kolouchová Email: Denisa.Kolouchova@msmt.cz Obsah 1. Požadavky vyplývající z PpP verze 2,3,4,5 2. Požadavky vyplývající

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1)

ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) 10. října 2014, Brno Připravil: Ing. Petr Junga, Ph.D. ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY (1) Úvod do problematiky zemědělských staveb Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace

Více

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP

PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER BOZP AUDITOR BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ

Více

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti:

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti: V Praze 16. 6. 2011 Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek

Více

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011,

9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, 9/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající

Více

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin 2004R0852 CS 20.04.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

DOPLNÉK 16 SCHVALOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU OSOBOU A PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽE

DOPLNÉK 16 SCHVALOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU OSOBOU A PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽE Volume 4 Good manufacturing practices DOPLNÉK 16 SCHVALOVÁNÍ KVALIFIKOVANOU OSOBOU A PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽE 1. Rozsah 1.1 Tento doplněk ke Směrnici Správné výrobní praxe pro léčiva ukládá pokyny ke schvalování

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 18 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR)

Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) Postupy posuzování shody stavebních výrobků podle Nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR) Seminář Uvádění stavebních výrobků na trh EU podle nového evropského nařízení (CPR - Nařízení EP

Více

Pravidla pro udělování a užívání značky Bezpečná a kvalitní hračka

Pravidla pro udělování a užívání značky Bezpečná a kvalitní hračka Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. - odštěpný závod Zkušební ústav lehkého průmyslu Čechova 59, 370 65 České Budějovice Pravidla pro udělování a užívání značky Bezpečná a kvalitní hračka

Více

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management)

Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) 1 z 9 Služby poskytované BUREAU VERITAS v oblasti certifikace Informační technologie Management služeb (ITSM Information Technology Service Management) Úvod REPUBLIC, spol. s r.o. (dále též jen BUREAU

Více

Směrnice s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček

Směrnice s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., o. z. ZÚLP České Budějovice Systém ověřování kvality výrobků Směrnice s kritérii pro hodnocení bezpečnosti a kvality hraček (revize č. 4) č.skp: 36.5 Zpracoval:

Více

Sborníky technické harmonizace 2009

Sborníky technické harmonizace 2009 Sborníky technické harmonizace 2009 HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ V KOSTCE (aktualizované znění)g. Stanislav Zajíc, Ing. Jindřich Pošvář Ing. Stanislav Zajíc Ing. Jindřich Pošvář Hotově balené zboží v kostce HOTOVĚ

Více

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001

ČSN ISO/IEC 27001 P D. Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky. Struktura normy ISO 27001 ČSN ISO/IEC 27001 Informační technologie - Bezpečnostní techniky Systémy managementu bezpečnosti informací - Požadavky Představení normy ISO/IEC 27001 a norem souvisejících - Současný stav ISO/IEC 27001:2005

Více

Část 2 Vývojové diagramy

Část 2 Vývojové diagramy Část 2 Vývojové diagramy Následující vývojové diagramy poskytují informace o obsahu směrnice a návod, jak musí výrobce postupovat, ať již za účasti notifikovaného orgánu nebo bez jeho účasti, při uvádění

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU ZÁKLADNÍ INFORMACE O SLUŽBÁCH CERTIFIKAČNÍHO ORGÁNU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU Únor 2014 1 1. Úvod Certifikační orgán pro systémy managementu získal svou první akreditaci v roce 1996, v současné právní podobě

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 84/2015 Platnost od 20.08.2015 Účinnost od 04.09.2015 Aktuální znění 04.09.2015

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004

Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Č.j. VP/S 60h/04-160 V Brně dne 29. dubna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 22.3. 2004 na základě žádosti Ministerstva životního prostředí ČR, ze dne 16.3. 2004,

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho)

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Český metrologický institut (dále jen ČMI ), jako orgán věcně a místně příslušný ve věci stanovování metrologických a technických

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Zásady managementu jakosti

Zásady managementu jakosti Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Tomek, s.r.o. Osnova přednášky: MANAGEMENT KVALITY A SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBĚ 1) Systém řízení jakosti obecně 2) Management kvality v potravinářském

Více

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

ZÁKON. č. 258/2000 Sb. ČÁST PRVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění novel č. 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu

Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Osnova studie proveditelnosti pro inovace produktu a procesu Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatele, datum

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti KAMÍR a Co spol. s r. o., IČ 15770265, se sídlem Ferd. Pakosty 1148, 39 501 Pacov,

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Úplné znění zákona ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ

INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ INFORMACE PRO ŽADATELE / DRŽITELE CERTIFIKÁTŮ SYSTÉM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) podle BS OHSAS 18001:2007 ČSN OHSAS 18001:2008 BOZP_Informace pro žadatele OHSAS 18001 Rev

Více

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice

Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Veřejná zakázka Opatření, vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží na lokalitě Zdechovice společnosti PARAMO, a.s. Pardubice Evidenční číslo veřejné zakázky: 60056282 Údaje ze zadávací dokumentace

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003

VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2003 Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvíhací a plynová..., účinnost od 1.1.2008 392 VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2003 o bezpečnosti provozu

Více