ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ"

Transkript

1 NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 38

2 OBSAH 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické požadavky Personální kvalifikační požadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Další používané klasifikace onemocnění Proces péče Anamnéza a klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučené údaje pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče 31 8 Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Využitelnost standardu pro koncentraci péče Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 38

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým Redakční rady doporučených postupů při výboru České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s použitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Redakční rada doporučených postupů ČCHS zastoupená prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. Česká chirurgická společnost ČLS JEP Spoluautoři MUDr. Jiří Tvrdoň Česká chirurgická společnost ČLS JEP Garant MUDr. Daniela Kodetová MUDr. Milada Zemanová MUDr. Renata Pipková Redakční rada doporučených postupů ČCHS zastoupená prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc. Společnost českých patologů Česká onkologická společnost Radiologická společnost ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP Konzultanti Konzultanti nebyli přizváni, vzhledem k víceoborovému rázu onemocnění byli zvoleni oponenti z oboru klinické a radiační onkologie a gastroenterologie. Oponenti Prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Interní garant MUDr. Jana Nováková Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej používat jako právně závazný dokument, protože se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s používáním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) a s podporou výzkumného záměru MZO FNM Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 38

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. IG Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Interní garant klinického standardu Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu až do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS NRC Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY výše) Navrhovatel klinického Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 38

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY výše) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních služeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních služeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s využitím Registru Národní sady standardů zdravotních služeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud možno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se používají, ale méně často než základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které již vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stádií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stádiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací již diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na sloužící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u klinických standardů typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu klinického standardu se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým používal, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 38

6 Zkratka Název Výklad pojmu prováděných za účelem zhodnocení klinického standardu. Navrhované řešení v případě, že se autorský tým domnívá, že vědecké dokazování vydaných doporučení u klinického standardu může být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem klinického standardu. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepoužívají se vždy nebo se používají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu 5-FU 5 - Fluorouracil Chemoterapeutikum AP Antero-posteriorní Předo-zadní (směr svazku záření) CEA CNS Karcino-embryonální antigen Centrální nervová soustava Sérový nádorový marker CT Computed tomography Počítačová tomografie - CTV Cinical target volume Klinický cílový objem = definovaná ozařovaná oblast ČCHS ČLS JEP Česká chirurgická společnost Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Odborná společnost ČLS JEP EBM Evidence based medicine Medicína založená na důkazech ECF EMR FOLFOX epirubicin, cisplatina, florouracil Endoscopic mucosal resection fluorouracil, folinic acid, oxaliplatina Dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech Zkratka cytostatické kombinace Endoskopická resekce mukózy Akronym cytostatické kombinace FUFA fluorouracil, folinic acid Zkratka cytostatické kombinace GEJ Gastroezofageální junkce Přechod sliznice žaludku a jícnu GTV Gross target volume hrubý cílový objem = definovaná ozařovaná oblast CHT Chemoterapie Léčba nádorů protinádorovými léčivy chemoterapeutiky i. v. Intravenózní/intravenózně Aplikace léčiva do žíly IGRT Image-guided radiation therapy Obrazem řízená radioterapie metoda, která umožňuje trojrozměrné zobrazení cílového objemu a kritických struktur před ozářením a trojrozměrnou korekci polohy pacienta IMRT Intensity modulated Radioterapie s modulovanou intenzitou svazku záření Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 38

7 Zkratka Název Výklad pojmu radiotherapy LV leukovorin Cytostatikum, resp. chemopotenciační látka NCHT NMR PET Neoadjuvantní chemoterapie Nukleární magnetická rezonance Pozitronová emisní tomografie Chemoterapie podaná před plánovanou chirurgickou léčbou a někdy i před radioterapií. Cílem je zmenšení nádoru, usnadnění operace, zničení mikrometastáz a prodloužení přežití. Pro chemoterapii před radioterapií se používá termín sekvenční chemoradioterapie. U nádorů jícnu se používá také neoadjuvantní chemoradioterapie v konkomitantním (současném) podávání CHT a RT. Vyšetření pomocí magnetického pole Principem je detekce biodistribuce i. v. podané glukosy k tomuto účelu značené záměnou hydroxylové skupiny pozitronovým zářičem F18 PTV Planned target volume Plánovaný cílový objem = definovaná ozařovaná oblast RCT Randomized controlled trial Typ vědeckého experimentu často používaného pro testování účinnosti a efektivnosti zdravotních služeb nebo zdravotnických technologií RT Radioterapie Léčba nádorů elektromagnetickým zářením (gama zářením radioaktivních prvků nebo X-zářením lineárního urychlovače) nebo zářením korpuskulárním (částicovým) RTG Rentgen/rentgenové Vyšetření RTG zářením SCCA Squamous-cell surface antigen Sérový nádorový marker SSD Source-surface distance Vzdálenost zdroj povrch (pojem pro definici protinádorové dávky záření) TNM Tumor, nodi, metastasis TNM klasifikace zhoubných nádorů sloužící k popisu rozsahu nádoru a určení stádia onemocnění. T popisuje rozsah nádoru, N postižení lymfatických uzlin, M přítomnost metastáz TU Tumor Nádor Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 38

8 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU Jedná se o standard péče o nemocné se zhoubným onemocněním jícnu. Cílem uvedených doporučení je zlepšit kvalitu péče o nemocné na základě aktuálních vědeckých důkazů a dalších doporučení medicíny založené na důkazech (EBM). Karcinom jícnu nepatří mezi frekventní nádory, každoročně je toto onemocnění v ČR nově diagnostikováno přibližně u 500 nemocných. Léčba zhoubných nádorů jícnu je problematikou vysoce specializovanou, vyžaduje zkušený tým a komplexní mezioborový přístup. Z výše uvedených důvodů a také vzhledem k nízkému počtu nově zachycovaných nemocných je vhodné pacienty koncentrovat do specializovaných center s adekvátním vybavením a zkušenostmi s danou problematikou. 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory KKCHI0026 Klinický standard komplexního ošetření zhoubného ošetření jícnu Komplexní klinický standard 501 chirurgie 517 hrudní chirurgie 105 gastroenterologie 402 klinická onkologie 403 radiační onkologie 809 radiologie a zobrazovací metody 807 patologická anatomie 001 všeobecný praktický lékař 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Vzhledem k malému počtu nově vzniklých zhoubných onemocnění jícnu a nutnosti komplexní a specializované péče, je dnes jejich léčba prováděna pouze na fakultních pracovištích. Závažnost tohoto onemocnění je dána stádiem, ve kterém nemocní přicházejí. Předpoklad zlepšení péče je obtížné očekávat vzhledem k tomu, že fakultní pracoviště již dnes postupují při ošetřování těchto pacientů v souladu s EBM, pokud taková jsou. O pozitivním vlivu standardu vzhledem k tomu, že se právě tvoří, nelze nic říci. Účinnost standardu lze v budoucnu ověřit z pohledu ekonomického i zdravotního (např. průměrné vynaložené finance na jednoho nemocného, medián přežívání komplexně léčených). 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen v rámci projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ) skupinou odborníků navrženou hlavním autorem. Metodickou pomoc a vedení poskytli pracovníci Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno. Jako podklady pro vytvoření standardu slouží zkušenosti členů autorského týmu podepřené studiem literatury v dané problematice. Doporučená doba účinnosti klinického standardu 2 roky. Odborným garantem klinického standardu je Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená prof. MUDr. Pavlem Pafkem, DrSc., který bude po dobu jeho účinnosti dohlížet na jeho aktuálnost. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 38

9 2.3.1 VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Autoři inkorporovali do standardu zejména randomizované studie, dobře dokumentované metaanalýzy a kohortové studie, nenašli-li v literatuře randomizované studie či metaanalýzu k vlastnímu problému. Navrhované řešení Standard nevnímají autoři jako stacionární. Předpokládají jeho vývoj, který bude dán dalšími randomizovanými studiemi i inovací, např. cytostatické terapie KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Metodologie zpracování dat a síla jednotlivých vydávaných doporučení podle jejich výpovědní kvality je uváděna podle oxfordského systému EBM [Sackett D]: Oxford Centre for Evidence-Based Medicine]: Stupně důkazů (kvalita vědeckého důkazu) 1A 1B 2A 2B 2C Systematické přehledy randomizovaných kontrolovaných studií s konzistentními výsledky z jednotlivých studií Kvalitní randomizované kontrolované studie Systematické přehledy nerandomizovaných studií (kohortové studie, studie případů a kontrol) s konzistentními výsledky jednotlivých studií Randomizované kontrolované studie horší kvality, kohortové studie a studie typu případů a kontrol Průřezové studie 3 Méně kvalitní kohortové studie nebo studie případů a kontrol 4 Odborný konsenzus, názory expertů, obecně akceptované postupy Úroveň doporučení (síla doporučení) A B Tvrzení podpořeno systematickými přehledy a/nebo alespoň dvěma studiemi úrovně I. stupně důkazů 1A, 1B Tvrzení podpořeno kvalitními kohortovými studiemi a studiemi případů a kontrol stupně důkazů 2A, 2B C Tvrzení podpořeno studiemi úrovně 2C a 3 D Názory expertů a odborný konsenzus přes neexistující důkazy stupně důkazů 4 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 38

10 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 501 chirurgie, 517 hrudní chirurgie. Ostatní obory: 105 gastroenterologie 402 klinická onkologie, 403 radiační onkologie, 807 patologická anatomie, 809 radiologie a zobrazovací metody, 001 všeobecný praktický lékař. Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: léčba akutních stavů lůžková standardní a intenzivní, léčba chronických stavů lůžková standardní a intenzivní. Ostatní oblasti: léčba akutních stavů ambulantní, léčba chronických stavů ambulantní, následná péče ambulantní. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacienti se zhoubným onemocněním jícnu. Vymezující klinické klasifikace Kódy a názvy výkonů uvedených v následujících tabulkách jsou v souladu s platnými verzemi MKN 10 a Seznamu výkonů. Diagnózy Kód MKN 10 Název MKN 10 Poznámka C 15 C 15.0 C 15.1 C 15.2 C 15.3 C 15.4 C 15.5 C 15.8 C 15.9 Zhoubný novotvar jícnu Krční část jícnu Hrudní část jícnu Břišní část jícnu Horní třetina jícnu Střední třetina jícnu Dolní třetina jícnu Léze přesahující jícen Jícen oesophagus, NS Negativní klinické vymezení Standard se netýká benigních stenozujících onemocnění jícnu, vzácného metastatického postižení jícnu, či prorůstání zhoubných, mimo jícen lokalizovaných onemocnění, která stěnou jícnu druhotně prorůstají. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 38

11 Ostatní klinické klasifikace Nejčastěji prováděné chirurgické výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Endoskopická mukózní resekce (EMR) a odstranění přisedlých polypů Endoskopická dilatace stenóz trávicí trubice Endoskopická gastrostomie Krční ezofagostomie Endoskopické zavedení endoprotézy nebo stentu jícnu a kardie Subtotální nebo totální exstirpace jícnu bez torakotomie Subtotální nebo totální resekce jícnu transtorakální Ezofagektomie bez torakotomie s náhradou jícnu žaludkem Ezofagektomie bez torakotomie s náhradou střevem, cervikální ezofagokolo (jejuno) anastomóza Rekonstrukce jícnu tenkým nebo tlustým střevem, event. Bypass s anastomózou na krku Ezofagektomie totální s laryngektomií a následnou faryngogastro nebo koloanastomózou ev. užitím volné jejunální kličky Inkompletní nebo kompletní ezofagotomie z torakotomie s následnou suturou Esofagoskopie rigidní Klíčová slova Česká: karcinom jícnu, subtotální ezofagektomie, totální ezofagektomie, lymfadenektomie, torakotomie, endoskopická paliace, stent, neoadjuvantní léčba, adjuvantní léčba, radioterapie, paliativní terapie. Anglická: Oesophageal cancer, Subtotal oesophagectomy, Total oesophagectomy, Lymphadenectomy, Thoracotomy, Endoscopic palliation, Stent, Neoadjuvant treatment, Adjuvant treatment, Radiotherapy, Palliative treatment. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 38

12 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou KS popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů, a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. Hlavním procesem péče je v rámci tohoto standardu myšlena chirurgická léčba nemocných se zhoubným nádorem jícnu. Operační léčba je však vždy součástí léčby komplexní. Důležitou částí tohoto standardu je proto léčba onkologická, která může operaci jak předcházet, tak ji následovat a léčba radioterapií. Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Zahájení hlavního procesu začíná diagnostickým potvrzením zhoubného onemocnění jícnu (gastroeneterolog, patolog). 2. Na základě pozitivního výsledku histologie následuje u každého nemocného staging nádoru (TNM) a zařazení do konkrétního stádia onemocnění (I IV). 3. Po histologickém ověření nádoru a dokončení stagingu posoudí rozsah onemocnění i celkový stav nemocného mezioborový tým. Ten na základě dosažené shody navrhuje další postup léčby (radikální operace, neoadjuvantní léčba, paliativní výkon se zavedením stentu, apod.). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Ukončení hlavního procesu v případě, že byl nádor chirurgicky odstraněn, představuje předání nemocného k dalšímu sledování na onkologickém pracovišti, které se o jeho léčbu stará. 2. Nemocný v dobrém celkovém stavu, afebrilní, s klidnou operační ránou, odstraněnými drény a obnovenou pasáží GIT. Ambulantní kontrola a vytažení stehů po dohojení operačních ran ( den). 3. S výsledkem definitivní histologie konzultace onkologa a stanovení další strategie léčby. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 38

13 Neoadjuvantní léčba (chemoterapie, chemoradioterapie, samotná radioterapie) Diagnostické potvrzení zhoubného onemocnění jícnu Staging nádoru (TNM) a zařazení do stádia I. IV. Nádor histologicky ověřen a staging dokončen Posouzení rozsahu onemocnění a stanovení léčebného postupu Karcinom postihující mukózu nebo horní 1/3 submukózy u adenokarcinomu u vybraných pacientů nebo Barrettův jícen s vysokým stupněm intraepiteliální neoplázie Endoskopický výkon (EMR, endoskopická submukózní disekce) Endoskopista T1 3 N0 1, (T4 individuální posouzení) Radikální operace Chirurg/hrudní chirurg Gastroenterolog, patolog Mezioborový tým* Mezioborový tým* Adjuvantní léčba (chemoterapie, chemoradioterapie, samotná radioterapie) Onkologická léčba samostatná nebo paliativní Radioterapie Onkolog Onkolog Radioterapeut Předání nemocného k dalšímu sledování Legenda: Start/konec Stav *Chirurg onkolog endoskopista radiolog Onkologiké pracoviště Akce Role Paliativní výkon se zavedením stentu BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Spojnice - proces Onkolog Endoskopista Spojnice - role Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 38

14 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Přednemocniční péče začíná u příslušného praktického lékaře, který při podezření na zhoubné onemocnění jícnu odešle pacienta na gastroenterologické pracoviště, které provede vlastní diagnostiku. Endoskopie horní části gastrointestinálního traktu a biopsie tumoru jsou standardem. Neúspěšné vyšetření (nemožnost odběru, negativní histologický nález při trvajícím podezření) musí být opakováno! NEMOCNIČNÍ PÉČE Nemocniční péče probíhá v nemocnicích typu A (fakultní a velké nemocnice s plným spektrem specializačních oborů v lůžkové péči). Nemocniční péči má vždy předcházet týmová porada nad optimálním dokončením určení stagingu onemocnění a léčebným postupem (gastroenterolog, specialista zobrazovacích metod, onkolog, chirurg a event. nutricionista). Porada rozhodne, na jaké oddělení bude nemocný přijat NÁSLEDNÁ PÉČE Následná péče by měla být vždy v rukou onkologa. Ta nevylučuje současné sledování na gastroenterologii, či chirurgii. 4.2 TECHNICKÉ POŽADAVKY Péče o pacienty s danou diagnózou probíhá na pracovištích splňujících požadavky na technické a věcné vybavení dle platné legislativy, zejména vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v platném znění a vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE akreditované gastroenterologické pracoviště NEMOCNIČNÍ PÉČE akreditované gastroenterologické pracoviště, akreditované onkologické lůžkové zařízení v onkologickém centru, akreditované chirurgické pracoviště II. typu současně akreditované pro hrudní chirurgii, nemocniční zařízení musí mít oddělení ARO a oddělení patologické anatomie NÁSLEDNÁ PÉČE příslušné onkologické pracoviště; samozřejmě to nevylučuje možnost kontroly u všech odborníků, kteří se na diagnosticko-léčebném postupu podíleli. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 38

15 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE lékař se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecný praktický lékař, lékař s funkční licencí pro esofagogastroduodenoskopii NEMOCNIČNÍ PÉČE Chirurgickou léčbu zajišťuje a odpovídá za ni: lékař s funkční licencí pro esofagogastroduodenoskopii, lékař se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie (chirurg), lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie (hrudní chirurg) NÁSLEDNÁ PÉČE Následnou péči zajišťuje lékař se specializovanou způsobilostí v oboru klinické onkologie (onkolog). Ostatní odborníci pouze v případě komplikací spadajících do jejich kompetence (např. propad stentu kontroluje gastroenterolog, který stent zaváděl). Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení 1. Při dysfagii, úbytku na váze a anemii event. při dlouhotrvajícím gastroezofageálním refluxu vždy myslet na zhoubné onemocnění jícnu. (88). 2. Stanovení diagnózy má proběhnout na gastroenterologickém pracovišti či na pracovišti, kde je endoskopista s licencí. 3. Po stanovení diagnózy předat nemocného k posouzení multidisciplinárnímu týmu, který se touto problematikou zabývá. U nás jde o pracoviště fakultní. To rozhodne po zhodnocení stádia onemocnění a celkového zdravotního stavu pacienta o optimálním léčebném postupu. *Klasifikace neurčena Klasifikace Odkaz na literaturu 3/C * 3/C Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 38

16 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Standard popisuje primární zhoubné onemocnění jícnu. Zabývá se postižením jak jeho cervikální, tak torakální a abdominální částí. Sarkomy jícnu jsou raritní a z pohledu chirurga bude cílem jejich operačního řešení resekce R0. Celá problematika standardu je pak věnována karcinomu jícnu, a to jak adenokarcinomu, tak spinocelulárnímu karcinomu, jejichž onkologická terapie se může lišit. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Standard popisuje diagnostiku a léčbu zhoubných onemocnění jícnu. Nejčastěji se vyskytujícím nádorem je karcinom, a to buď spinocelulární, nebo adenokarcinom. Nejčastější příčinou spinocelulárního karcinomu je chronické dráždění sliznice jícnu kouřením, konzumací alkoholu a event. horkých nápojů. Část adenokarcinomů vzniká v Barrettově jícnu (Barrettův jícen vzniká na podkladě dlouhotrvajícího reflexu) PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Primární prevence Primární prevence u spinocelulárního karcinomu je spojená s potlačením vyvolávajících faktorů; u adenokarcinomů primární prevence neexistuje. Za důležitý faktor je nutné považovat adekvátní léčbu refluxní choroby jícnu. Sekundární prevence Sekundární prevence spinocelulárního karcinomu není. U adenokarcinomů je to dispenzarizace pacientů s refluxní nemocí jícnu spojenou s endoskopickými kontrolami a biopsiemi u prokázaného Barrettova jícnu. Vhodné je tyto nemocné sledovat podle příslušného protokolu. 5.3 DALŠÍ POUŽÍVANÉ KLASIFIKACE ONEMOCNĚNÍ TNM klasifikace zhoubných novotvarů T velikost tumoru N stav lymfatických uzlin M vzdálené metastázy Stádia onemocnění: I, II, III, IV (Aktuální verze Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 38

17 6 PROCES PÉČE 6.1 ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Anamnéza V anamnéze dominují dysfagie, úbytek na váze v %. Jsou to bohužel příznaky již pokročilého onemocnění. Klinický obraz Klinickým vyšetřením nelze ověřit nic víc než zpomalenou průchodnost polknutého sousta a při palpaci krku zvětšení krčních uzlin, které jsou jediné ze všech spádových uzlin jícnu přístupné klinickému vyšetření. Klinický obraz generalizovaného onemocnění je dán lokalizací metastáz. Nejčastěji jsou postiženy játra, plíce, CNS, ale nelze vyloučit i raritní lokalizace, např. postižení kůže či skeletu. Kachexie je typická u nemocných s pokročilým karcinomem, kteří mají dlouhodobě dysfagické obtíže. 6.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE V rámci přednemocniční péče lze provést všechna diagnostická předoperační vyšetření potřebná k posouzení stádia onemocnění a vhodnosti vlastního léčebného postupu ambulantně. Klasické RTG vyšetření pasáže kontrastní látky jícnem se dnes již neprovádí. V případě podezření na zhoubné onemocnění je nahrazeno endoskopií, jejíž senzitivita je vyšší. RTG vyšetření neodhalí tumory T1, a tímto vyšetřením nemůžeme posoudit dysplastické slizniční změny [11]. CT je indikované k posouzení šíření nádorového procesu do mediastina, k ověření event. zvětšených periezofageálních uzlin. Ke generalizaci nádorového procesu má omezenou senzitivitu. V případě průkazu vzdálené metastázy je tímto vyšetřením ukončen staging onemocnění. Endoluminální sonografie slouží k posouzení stádia tumoru (T) a přítomnosti zvětšených periezofageálních uzlin. V tomto ohledu je ve srovnání s CT vyšetřením superiorní [66, 71]. Navíc umožňuje jemnou jehlou punkci periezofageálních uzlin k rozlišení N0, resp. N1. PET CT, nebo PET jsou indikovány k vyloučení generalizace onemocnění u pokročilých onemocnění a zejména u recidiv před uvažovanou reoperací, kde průkaz generalizace význam indikace k takovémuto výkonu zpochybňuje. Význam magnetické rezonance při posuzování stádia onemocnění se neliší od posouzení CT vyšetřením [61, 72]. U zhoubných tumorů jícnu v lokalizaci krční úsek, hrudní až do úrovně bifurkace průdušnice je vždy indikovaná tracheobronchoskopie. Předoperační diagnostika resp. určení stádia onemocnění přesto odpovídá určení stádia po operaci asi % a tak mnohé výkony končí jako R1, nebo R2 [19]. Součástí přednemocniční péče je samozřejmě celkové posouzení interního stavu pacienta, je-li uvažován operační výkon. Endoskopická diagnostika karcinomu jícnu a kardie Endoskopie horní části trávicího traktu Endoskopická diagnostika karcinomu jícnu a žaludku patří mezi standardní vyšetřovací metody při podezření na maligní onemocnění. Upřesňuje výškovou lokalizaci tumoru, délku postižení jícnu a Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 38

18 mapuje intraluminárně charakter tumoru. Je nenahraditelnou metodou při histologické verifikaci tumoru. Endoskopická diagnostika flexibilním přístrojem může často být provedena bez intravenózní sedace pacienta a rutinně je prováděna ambulantně. Komplikace při diagnostické gastrofibroskopii nejsou časté. Je zatížena minimální mortalitou (1/10 000) a morbiditou (1/1000) [8]. Flexibilní endoskopie je při diagnostice karcinomu jícnu bezpečnější než rigidní endoskopie [10]. Ta je někdy užívána pracovníky ORL při neznámé příčině horních dysfagických obtíží. Při makroskopickém podezření na karcinom jícnu a negativním histologickém vyšetření z biopsie je doporučeno pacienta odeslat na endoskopické pracoviště s velkou zkušeností s tímto typem vyšetření. Vzhledem k možnému podrůstání karcinomu jícnu a kardie pod intaktní sliznici je možné získat falešně negativní bioptické vyšetření, které vede k oddálení léčby pacienta. Je tomu tak zvláště u endoskopicky neprostupných stenóz jícnu a kardie. V této situaci je k histologické verifikaci často nutná dilatace stenózy a odběr biopsie z tumorózního kanálu či ze subkardiální propagace tumoru. S narůstajícím počtem bioptických vzorků z tumoru roste i procento histologicky verifikované malignity. V literatuře jsou 4 odebrané vzorky spojovány s 95% a u 8 bioptických vzorků se 100% verifikací malignity [36]. Při onemocnění Barrettovým jícnem je ve většině studií doporučováno odebrání biopsií ve 4 kvadrantech každé 2 cm Barrettova segmentu a odebrání biopsie z viditelných lézí [70, 29]. Chromodiagnostika Chromoendoskopie využívá různých barviv aplikovaných na sliznici zažívacího traktu při endoskopickém vyšetření. Využívá se methylenová modř při intersticiální metaplazii v Barrettově jícnu [53, 34, 17] a indigokarmín pro časný karcinom žaludeční sliznice [46]. Zobrazovací metody Počítačová tomografie CT využité v rámci vstupní diagnostiky pomůže vyloučit vzdálené metastázy a prorůstání do okolních struktur (trachea, bronchy, perikard, aorta). Spolehlivě detekuje uzliny, ale nerozpozná jejich postižení nádorem. Senzitiva při detekci uzlinového postižení se udává 84 %, specificita 67 %, u detekce vzdálených metastáz je senzitiva udávána 81 %, specificita 82 %. CT vyšetření je spíše nežli k přesnému stagingu onemocnění vhodné k určení typu léčby (léčebného či paliativního). Je vhodné k plánování radiační léčby, k posouzení efektu radiační léčby nebo k posouzení efektu chemoterapie. Pozitronová emisní tomografie PET na rozdíl od CT, které přináší anatomickou vizualizaci, zobrazuje metabolickou aktivitu. Je využíván při stagingu a restagingu karcinomu jícnu, k detekci postiženích uzlin a především k detekci vzdálených metastáz. Senzitivita pro detekci tumoru se udává %. U T stagingu je význam PET vyšetření omezený, ke správnému stanovení dochází ve 43 %. Ve 29 % je nález podhodnocen a u 29 % nadhodnocen. U hodnocení lokálního uzlinového postižení je senzitivita PET vyšetření 51 %, specificita 84 %. Limitace je dána nemožností odlišit nádorové postižení od případného zánětu. Při detekci vzdálených metastáz je udávána senzitivita 46 % a specificita 90 %. Nevýhodou PET vyšetření je zátěž falešně pozitivními nálezy. Možný algoritmus diagnostiky Fibroskopie s biopsií a CT hrudníku, břicha a pánve. Pokud je CT negativní, provést jícnové endosonografické vyšetření a PET NEMOCNIČNÍ PÉČE Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 38

19 Chirurgické odstranění tumoru je považováno za základ radikální terapie. Provedení diagnostické laparoskopie na úvod operačního výkonu se doporučuje u pokročilých karcinomů distálního jícnu a kardie, které postihují proximální část žaludku. Hlavním cílem je vyloučení generalizace v dutině břišní (jaterní metastázy, vzdálené uzlinové metastázy, peritoneální rozsev). Diagnostickou laparoskopii je možné doplnit o peroperační ultrazvuk jater (vyloučení jaterních metastáz) a o lavážovou cytologii (stanovení přítomnosti volných nádorových buněk v peritoneální dutině). Význam těchto technik je zatím stále studován. Při suspektním nálezu patologicky zvětšených uzlin v oblasti hrudníku, které nejsou dostupné punkci a histologické verifikaci pod kontrolou CT nebo EUS, je možná torakoskopická verifikace. 6.3 ZÁKLADNÍ LÉČBA PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE Neoadjuvantní léčba Zásady neoadjuvantní léčby jsou uvedeny v kapitole ONKOLOGICKÁ LÉČBA NEMOCNIČNÍ PÉČE Obecná strategie léčby Chirurgická léčba dává v indikovaných případech naději na vyléčení nemocného. Ve stadiu T1a je možné považovat endoskopicky provedenou resekci sliznice rovněž za radikální léčebný postup. Kontraindikací zamýšlené radikální resekce jícnu je celkový stav nemocného neumožňující operaci, generalizace onemocnění (M), a na základě předoperačních vyšetření již zřejmá inoperabilita vlastního tumoru T4 např. současná infiltrace aorty, tracheobronchiálního stromu. Chirurgická léčba Technika vlastního chirurgického výkonu je závislá na lokalizaci nádoru a jeho submukózním šíření. Obojí má význam na volbu operačního přístupu a na rozsah resekce, nemá-li skončit výkon jako R1. U karcinomů krčního jícnu, pokud by byly indikovány k resekci, je nutné posoudit jejich vztah k úrovni prstencové chrupavky. U nádorů vyžadujících resekční linii kraniálněji od ní, je nutná současná laryngektomie. U adenokarcinomů distálního jícnu je nezbytné posouzení rozsahu Barrettova jícnu, jeli přítomen. Resekční linie má být více než 1 mm vzdálená od okraje nádoru. Jinak hrozí lokální recidiva [26]. Provádění resekce jícnu u zhoubných onemocnění bez možnosti peroperační histologické kontroly okraje resekátu lze označit za chybné. Vlastní mobilizaci a resekci jícnu lze provést z torakotomie, nebo bez ní. Jinou možností je mobilizace jícnu provedená mediastinoskopicky či torakoskopicky. Výkon pak končí vyjmutím celého jícnu s následnou krční anastomózou, nebo resekcí části jícnu s anastomózou v pleurální dutině. Oba přístupy jsou z hlediska dlouhodobého přežívání bez zásadního rozdílu, i když randomizovaná studie neexistuje. Problematikou zůstává indikace k resekčnímu výkonu při průkazu těžkých dysplazií v Barrettově jícnu. V Schnellově publikaci [59] při 7,3 ročním sledování 75 těchto pacientů vznikl karcinom v 16 %. Metodou první volby u Barrettova jícnu s těžkými intraepiteliálními neopláziemi, byl-li endoluminální sonografií potvrzen tumor T1, N0, je endoskopická resekce sliznice. Endoluminální sononografií však nelze bezpečně rozlišit stádium T1a a T1b; to je možné až mikroskopickým vyšetřením resekované sliznice. Resekce jícnu by byla indikována, pokud by segment Barrettova jícnu byl dlouhý. Endoskopická resekce je vhodná, je-li segment kratší než 2 cm a není-li prokázána ulcerace v jícnu. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 38

20 Pravděpodobnost lymfatických metastáz je v tomto případě 0 4 % [47]. Po resekci sliznice u Barrettova jícnu je potřeba doplnit eradikaci zbylého úseku změněné sliznice, např. radiofrekvenční ablací. Je-li okraj resekátu jícnu bez nádoru, není v literatuře prokázán rozdíl v přežívání operovaných, kterým byla provedena subtotální ezofagektomie (intratorakální anastomóza), nebo totální ezofagektomie (cervikální anastomóza) [69]. Metodou první volby náhrady resekovaného jícnu je náhrada tubulizovaným žaludkem. V případě totální ezofagektomie s cervikální spojkou je výhodnější uložení žaludku v zadním mediastinu. Retrosternální cesta se užívá méně často. Rutinní provádění pyloroplastiky má malý efekt na včasné i pozdní příznaky porušené evakuace žaludku [63]. Při nemožnosti užít žaludek je metodou volby jejunální klička v případě náhrady dolní třetiny až poloviny hrudního jícnu. K náhradě celého jícnu je vhodná buď pravá část tračníkem, nebo levá. Vše záleží na jeho cévním zásobení. Předoperační angiografie se neprovádí. Cévní zásobení je nutné posoudit uzávěrem cév až peroperačně. Při vlastním spojení transponované jejunální kličky a současně totální gastrostomii není rozhodující, zda je zachovaná pasáž duodenem, či ne [38]. Paliativní endoskopická léčba karcinomu jícnu a kardie Zavedení stentu Cílem paliativního endoskopického ošetření je zlepšení kvality života pacientů s karcinomem jícnu a kardie. Endoskopická léčba je pouze částí paliativní léčby při karcinomu jícnu a kardie, a má být součástí multidisciplinární paliativní léčby. Endoskopická paliativní léčba slouží k léčbě dysfagií různých stupňů od pouhého zhoršeného polykání tuhých soust do absolutní afagie i pro sliny. Dysfagie je způsobena postupnou obstrukcí lumen nádorem. V časných stádiích dysfagie je využívána dilatační léčba k zajištění polykání, nicméně jde o velmi krátkodobé řešení, kdy brzy dochází k rekurenci dysfagie. Progrese dysfagií je řešena zavedením samoexpandibilních stentů. Stenty jsou zaváděny pod RTG kontrolou či endoskopicky bez RTG kontroly s následnou kontrolou RTG pasáže s časovým odstupem k posouzení průchodnosti rozvinutého stentu. Není jasný rozdíl a preference mezi různými typy zaváděných pokrytých stentů. Migrace je popisována v 5 %. Částečně pokryté stenty vykazují menší procento migrace, stejně tak jako nové typy pokrytých stentů s tvarovými úpravami [64, 58]. Výhodou pokrytých stentů je možnost řešení píštělí do mediastina a dýchacích cest s pokrytím píštěle % [48, 9]. Mezi nežádoucí účinky zavedených metalických stentů patří migrace cca 5 %, bolest po zavedení cca 60 % a refluxní obtíže 30 % [49]. K prevenci refluxních obtíží jsou vyráběny stenty s antirefluxními chlopněmi, které podle výrobců zabraňují refluxu kyselého žaludečního obsahu. Současně je větší riziko ucpání stentu potravou, a tím i větší riziko migrace těchto typů stentů [35, 27]. Zavedení stentu je velmi efektivní metoda léčby symptomů po selhání primární léčby (operace, radioterapie, chemoradioterapie) [14, 32]. Po zavedení stentu je nutné dietní opatření. Optimální je tekutá a kašovitá strava, tuhou stravu musí pacient dokonale zpracovat v dutině ústní. Patologicko-anatomický postup při vyšetřování jícnu Po resekci se jícen podélně rozstřihne. Provede se identifikace a označení lymfatických uzlin. Jícen se upevní na podložku a označí se proximální a distální okraj jícnu. Takto zpracovaný resekát se přelije fixační tekutinou. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 38

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4.

3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. 2. POSTAVENÍ RADIOTERAPIE V KOMPLEXNÍ LÉČBĚ NÁDORŮ 10 3.ZÁKLADNÍ POJMY 11 3.1. ROZDĚLENÍ NÁDORŮ 11 3.2.TNM SYSTÉM 11 3.3. INDIKACE RADIOTERAPIE PODLE ZÁMĚRU LÉČBY 14 3.4. FRAKCIONACE 15 4. FYZIKÁLNÍ ASPEKTY

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů

Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Použití PET při diagnostice a terapii plicních nádorů Košatová K, Bělohlávek O, Skácel Z, Schützner J. 1. plicní klinika 1. lékařská fakulta UK ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Oddělení TRN FN Motol

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

Základy radioterapie

Základy radioterapie Základy radioterapie E-learningový výukový materiál pro studium biofyziky v 1.ročníku 1.L F UK MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D. Ústav biofyziky a informatiky 1.LF UK Radioterapie Radioterapie využívá k

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje)

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2002 (předběžné údaje) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 11.6.23 37 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 22 (předběžné údaje) Zhoubné novotvary

Více

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov

intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov Přínos intraluminárn rní brachyterapie pro gastrointestináln lní onkologii Zdeněk k Papík Jiří Petera, Josef Dvořák Endoskopické centrum ON NáchodN Klinika onkologie a radiologie FN Hradec Králov lové

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav

Externí klinické audity v mamárních centrech. Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Externí klinické audity v mamárních centrech Vlastimil Polko Oddělení radiologické fyziky Masarykův onkologický ústav Legislativní požadavky Vyhláška 307/2002 Sb. o radiační ochraně Zákon č. 13/2002 Sb.

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT

NEMOCNICE JIHLAVA DODÁVKA PET/CT Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Zákon ), resp. dle 1, písm. a) d) vyhlášky č. 232/2012 Sb. Identifikace zakázky:

Více

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 2 3 7 IČZ smluvního ZZ 6 9 1 Číslo smlouvy 2 H 6 9 N 1 Název IČO Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-1 / 7.7.7 /4_5 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice.

Definice nádorů plic a pleury Jedná se o nádory, které pocházejí z dýchacích cest níže od úrovně laryngu, z plicního parenchymu a z pohrudnice. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V OBORU PNEUMOONKOLOGIE Obsah 1. Cíle a definice specializačního vzdělávání.1 2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání (praxe, kurzy).1 3. Rozsah požadovaných teoretických

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005)

Zhoubné nádory jícnu Incidence a mortalita v České republice (2005) 3.1. Karcinom jícnu Epidemiologie Jako nádory jícnu označujeme maligní onemocnění vznikající zvratem dlaždicového epitelu jícnu (epidermioidní karcinom) nebo metaplastického epitelu Barretova jícnu či

Více

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové

Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty. Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové Zkušenosti z chirurgickou léčbou karcinomu prostaty Broďák M. Urologická klinika LFUK a FN Hradec Králové www.urologie-hk.cz Úvod Nejčastější zhoubný nádor u mužů (mimo nádorů kůže) Narůstající incidence,

Více

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie

CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT IKARUS. Neintervenční epidemiologická studie CEBO: (Center for Evidence Based Oncology) Incidence Kostních příhod u nádorů prsu PROJEKT Neintervenční epidemiologická studie PROTOKOL PROJEKTU Verze: 4.0 Datum: 26.09.2006 Strana 2 PROTOKOL PROJEKTU

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

Zhoubné nádory penisu

Zhoubné nádory penisu Zhoubné nádory penisu Definice Zhoubné nádory penisu jsou onemocnění s relativně řídkým výskytem.tvoří přibližně 0,5-1 % všech nádorů u mužů. Nejčastější jsou nádory epitelové. Spinocelulární karcinom

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH 28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH Indikace k nutriční podpoře onkologických pacientů vycházejí z platných standardů ESPEN, publikovaných pro enterální výživu (EV) v roce 2006 a pro parenterální

Více

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl

Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Výuka standardů péče v radiační onkologii s užitím populačních, klinických a obrazových dat. David Feltl Radiační onkologie Péče o pacienta s maligními nádory s akcentem na léčbu ionizujícím zářením Jaká

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 7 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prostaty Schválili:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line

Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Zpřístupnění populačních epidemiologických registrů pro výuku: Národní onkologický registr ČR on-line Mužík J., Dušek L., Kubásek M., Koptíková

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE

SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE SPOLUPRÁCE MEZI CHIRURGEM A PATOLOGEM PŘI DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZHOUBNÝCH NÁDORŮ KŮŽE MUDr. Dimitar Hadži Nikolov Fingerlandův ústav patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta UK Hradec

Více

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů

Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její využití ve vzdělávání lékařů D. Klimeš, L. Dušek, J. Fínek, M. Kubásek,J. Koptíková, L. Šnajdrová, P. Brabec,J. Novotný, R. Vyzula, J. Abrahámová,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu

Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Vybrané prognostické faktory metastáz maligního melanomu Bukvová M., Mejzlík J. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice a.s Maligní melanom neuroektodermální původ

Více

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003

Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky 28.6.24 42 Činnost radiační onkologie, klinické onkologie v České republice v roce 23 Jedním z nejzávažnějších onemocnění

Více

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů. Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové možnos* v nechirugické léčbě gynekologických nádorů Jiří Petera Klinika onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Nové techniky radioterapie a jejich využih u nádorů cervixu a endometria IMRT,

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Gastrointestinální stromální tumor

Gastrointestinální stromální tumor Gastrointestinální stromální tumor léčebné aspekty z pohledu chirurga Neoral Č.,Aujeský R.,Stašek M.,Vrba,R.,Janíková M.,Škarda J. I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc Ústav patologické anatomie LF

Více