Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které"

Transkript

1 Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky, které měly původně být součástí absolventské práce, ale nakonec jsem se je rozhodl vyřadit, protože tyto informace lze dohledat jednoduše z jiných zdrojů. Svoji absolventskou práci jsem psal zejména s cílem zpracovat toto téma pro potřeby diplom. radiologických asistentů, případně ošetřovatelského personálu pracujícího s takovýmito pacienty. Jsem si vědom řady nedostatků nebo věcí, které bych napsal lépe, proto se v budoucnu pokusím k tématu vrátit a některé věci přepracovat do podoby, která by lépe vyhovovala určenému cíli. * * * Radim Zaňka

2 Vyšší odborná škola zdravotnická a střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 TELERADIOTERAPIE MALIGNÍCH NÁDORŮ TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Absolventská práce Radim Zaňka Studijní obor: diplomovaný radiologický asistent Vedoucí práce: MUDr. Radek Zapletal Datum odevzdání práce: 16. dubna 2007 Datum obhajoby: 14. června 2007 Praha 2007

3 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracoval samostatně a všechny použité prameny jsem uvedl podle platného autorského zákona v seznamu použité literatury a zdrojů informací. Praha 31. března 2007 podpis autora

4 Poděkování Děkuji MUDr. Radku Zapletalovi za odborné vedení absolventské práce.

5 Souhlas s použitím práce Souhlasím s tím, aby moje absolventská práce byla půjčována ve Středisku vědeckých informací Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Praha 1, Alšovo nábřeží 6. podpis autora

6 Abstrakt Radim Zaňka Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: MUDr. Radek Zapletal Absolventská práce, Praha: VOŠZ a SZŠ, 2007, 58 stran Tato práce si klade za cíl seznámit se současnými možnostmi a nejčastějšími postupy radioterapie v rámci komplexní onkologické léčby nejčastějších maligních nádorů trávicího traktu. Text je přitom zaměřen na popis využití teleradioterapie (zevního ozařování). Obecná část práce sestává ze dvou kapitol, v kterých je stručně objasněna úloha radioterapie a její principy a působení záření na nádorovou i zdravou tkáň. Speciální část se zabývá hlavními diagnózami zhoubných nádorových onemocnění trávicího traktu. Jsou to karcinom jícnu, karcinom žaludku, karcinom rekta a anu, zhoubné nádory hepatobiliárního ústrojí a karcinom slinivky břišní. Každá kapitola, věnovaná některé diagnóze, nejprve seznamuje se základními charakteristikami daného nádorového onemocnění, s jeho výskytem, etiologií, rizikovými faktory, histologickými variantami a příznaky, které se u pacienta objevují nebo mohou objevit. Dále jsou zmíněna diagnostická vyšetření, která se provádí s cílem potvrdit, nebo vyvrátit podezření na danou chorobu, nebo s cílem zjištění přesné lokalizace, klinického stádia a dalších údajů nutných před zahájením léčby. Navazující podkapitoly přináší informace o postavení radioterapie v celkové léčbě a informace o plánování radioterapie, používaných technikách, cílovém objemu a jeho vymezení a výši a způsobu aplikace požadované dávky záření. Na závěr práce jsou uvedeny souhrnné tabulkové přehledy pro vybrané režimy chemoterapie a radioterapie vybraných diagnóz. 5

7 Abstrakt Radim Zaňka Die Außenstrahlentherapie der bösartigen Tumoren des Verdauungsapparats (Teleradiotherapy of malignant tumours in the digestive tract) Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Vedoucí práce: MUDr. Radek Zapletal Absolventská práce, Praha: VOŠZ a SZŠ, 2007, 58 stran Diese Arbeit hat als Ziel mit gegenwärtigen Möglichkeiten und häufigsten Verfahren der Strahlentherapie im Rahmen der komplexen onkologischen Therapie der bösartigen Tumoren des Verdauungsapparats bekannt machen. Der Text ist an Beschreibung des Außenstrahlentherapie gerichtet. Die Allgemeinteil besteht aus zwei Kapiteln. Sie erklären kurz die Aufgabe der Strahlentherapie im Gesamt-therapie und geben Prinzipe der Wirkung von den Strahlen an Tumorgewebe und gesundes Gewebe an. Die fachspezifische Teil dieser Arbeit informiert über Hauptdiagnosen von bösartigen Tumoren des Verdauungsapparats: Rachenkarzinom, Magenkarzinom, Mastdarmkarzinom, Anuskarzinom, bösartige Geschwülste der Leber, Gallenblase und Gallenwegen und Pankreaskarzinom. Jedes Kapitel, einer Diagnose gewidmet, gibt zuerst Grundinformationen über die Tumorerkrankung: Vorkommen, Ätiologie, Risikofaktoren, histologischen Varianten und klinische Anzeichen. Weiter gibt es hier diagnostische Untersuchungen. Sie haben Ziel den Tumorverdacht bestätigen oder entkräften, beziehungsweise die genaue Lokalisation, klinisches Stadiums und einigen anderen Angaben vor der Therapie feststellen. Nächste Unterkapiteln bringen Informationen über Stellen der Radiotherapie in Gesamt-therapie und über der Planung, Techniken, Zielvollumen und Vollumenabgrenzung und über Möglichkeiten der Application der gefordeten Strahlendosis. Zum Schluss der Arbeit sind die Tabellen mit Übeblick für einige Methoden der Chemotherapie und Strahlentherapie bei ausgewählten Diagnosen angeführt. 6

8 Obsah ÚVOD MÍSTO RADIOTERAPIE V RÁMCI ONKOLOGICKÉ LÉČBY...11 Dělení léčby dle jejího cíle...11 Zařazení radioterapie v léčebné strategii...12 Perspektivy radioterapie ZÁKLADNÍ PRINCIPY RADIOTERAPIE...13 Základy radiobiologie...13 Účinek ionizujícího záření na tkáně...13 Dávka, frakcionace, cílový objem KARCINOM JÍCNU...17 Charakteristika onemocnění...17 Diagnostické přístupy...18 TNM klasifikace...18 Postavení radioterapie v léčbě karcinomu jícnu...19 Radioterapie karcinomu jícnu KARCINOM ŽALUDKU...22 Charakteristika onemocnění...22 Diagnostické přístupy...22 TNM klasifikace...23 Postavení radioterapie v léčbě karcinomu žaludku Radioterapie karcinomu žaludku KARCINOM KONEČNÍKU...27 Charakteristika onemocnění...27 Diagnostické přístupy...28 TNM klasifikace...28 Postavení radioterapie v léčbě karcinomu rekta Radioterapie karcinomu rekta KARCINOM ANU...33 Charakteristika onemocnění...33 Diagnostické přístupy

9 TNM klasifikace...34 Postavení radioterapie v léčbě karcinomu anu...34 Radioterapie karcinomu anu NÁDORY HEPATOBILIÁRNÍHO ÚSTROJÍ...38 Charakteristika onemocnění...38 Diagnostické přístupy...39 TNM klasifikace...39 Postavení radioterapie v léčbě nádorů jater, žlučníku a žlučových cest...41 Radioterapie nádorů hepatobiliárního ústrojí KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ...43 Charakteristika onemocnění...43 Diagnostické přístupy...44 TNM klasifikace...44 Postavení radioterapie v léčbě karcinomu pankreatu...45 Radioterapie karcinomu pankreatu VYBRANÁ LÉČEBNÁ SCHÉMATA...47 ZÁVĚR...54 LITERATURA...56 POUŽITÉ ZKRATKY

10 Úvod V průběhu života postihne maligní onemocnění každého třetího obyvatele naší země a každý čtvrtý obyvatel na něj zemře. Americká onkologická společnost udává, že u mužů je doživotní riziko vzniku malignity 44,7 % a úmrtí na malignitu 23,6 %, u žen je doživotní riziko vzniku malignity 38 % a úmrtí na malignitu 25 %. V České republice je ročně rozpoznáno více než 40 tisíc nových nádorů. Z hlediska vývoje četnosti jednotlivých nádorů klesá incidence a zároveň roste prevalence nádorů žaludku; roste u žen a klesá u mužů incidence nádorů plic s malým nárůstem prevalence; zvyšuje se incidence a zároveň i prevalence u nádorů ledvin, kůže, kolorekta, močového měchýře, prsu, rodidel, prostaty, testis a melanomu; více narůstá incidence a zároveň pomaleji roste prevalence nádorů jater, žlučníku a slinivky břišní. Na průměrném ročním přírůstku se nejvíce podílí maligní nádory vylučovacích cest, kolorekta, kůže, prostaty, prsu a plic (u žen) a melanom. Zhoubné nádory trávicího ústrojí tvoří u nás třetinu novotvarů a jsou příčinou téměř 40 % všech úmrtí na tato onemocnění. Úspěšnost úplného vyléčení nebývá výrazná, je dosažena přibližně v 25 % případů. Nejčastější je karcinom tlustého střeva a konečníku, který následuje karcinom slinivky břišní a žaludku, karcinom jater, žlučníku a jícnu. Česká republika zaujímá ve světových statistikách od počátku 90. let vedoucí postavení ve výskytu kolorektálního karcinomu. Nejčastěji se vyskytujícím histologickým typem zhoubných nádorů trávicího traktu bývá adenokarcinom, s výjimkou jícnu a anu, kde jsou obvyklé nádory dlaždicobuněčné. Vznik zhoubného nádoru má obvykle komplexní příčiny. U řady případů existuje dědičná dispozice ke vzniku onemocnění, které se projeví za určitých okolností. Zevní příčiny lze ovlivňovat, a tím zvyšovat či snižovat riziko vzniku choroby. Odhaduje se, že dědičně podmíněných může být asi 5 10 % nádorů. Možnost vyléčení je závislá na velikosti nádoru v době rozpoznání a počátku léčby, stejně jako na rozsahu postižení lymfatických uzlin a případné generalizaci do vzdálených orgánů krevní cestou. Bohužel, počáteční stádia většiny zmíněných nádorů jsou bezpříznaková a nádory obvykle nelze zjistit pohmatem. Z těchto důvodů se velká část nádorů trávicího traktu rozpozná spíše v pokročilejším stádiu. Léčba pak nebývá z výše uvedených důvodů jednoduchá a vyžaduje komplexní přístup. Vzhledem k uložení orgánů trávicího traktu v sousedství mnoha dalších, často radiosenzitivních orgánů (např. tenké střevo), jsou možnosti užití radioterapie v některých případech omezené, ne-li nemožné. Anatomická komplikovanost břišní dutiny a mediastina a nestálost polohy orgánů (dýchací pohyby, srdeční činnost, peristaltika apod.) přináší vysoké nároky na plánování a provádění radioterapie. V poslední době došlo a stále dochází zejmé 9

11 na k rychlému pokroku v přesnosti zaměřování cílového objemu a aplikace optimální dávky záření s využitím 3D plánování. Cílem této práce je popsat postavení současné teleradioterapie (ozařování ze zdroje umístěného mimo tělo pacienta) v rámci komplexní onkologické léčby u nejčastějších maligních nádorů trávicího traktu, jejích současných možností a hlavních postupů. 10

12 1. Místo radioterapie v rámci onkologické léčby Léčení maligních chorob se zásadně liší od léčby jiných chorob tím, že pro pacienta znamená podstatně větší zátěž, neboť je zaměřena proti jeho vlastním buňkám, které se transformovaly v buňky nádorové, a proto dochází skoro vždy při ničení těchto nádorových buněk i k ničení či poškozování některých zdravých fyziologických buněk a tkání, a tedy k závažnějším nežádoucím účinkům. Tím je dočasně a někdy i trvale zhoršována kvalita života pacienta. Tuto skutečnou je třeba brát v úvahu při plánování léčby. Onkologická léčba se opírá o čtyři základní pilíře: operační léčbu; radioterapii; chemoterapii; podpůrnou léčbu. Dělení léčby dle jejího cíle PROTINÁDOROVÁ LÉČBA V protinádorové léčbě se většinou využívá kombinace více způsobů léčby s cílem maximální redukce, popřípadě odstranění všech nádorových buněk. Kurativní protinádorová léčba. Cílem je úplné odstranění onemocnění. Volí se v případě, kdy lze na podkladě rozsahu a charakteru nádoru i celkového stavu nemocného předpokládat dosažení úplného vyléčení. Výsledek kurativní léčby převáží i poměrně výrazné zhoršení kvality života vlivem léčby. Intenzivní léčebné postupy proto jsou možné jen při současné intenzivní léčbě podpůrné. Kurativní léčbou se u solidních nádorů většinou rozumí léčba operační, případně doplněná dalšími postupy. Adjuvantní léčebné postupy. Adjuvantní chemoterapie nebo radioterapie jsou nejčastěji používány u těch nádorů, u nichž lze předpokládat přítomnost mikrometastáz, které nejsou běžnými zobrazovacími metodami zjistitelné. Cílem adjuvantní léčby je pokusit se tato mikroložiska zničit. Adjuvantní léčba může mít však také nežádoucí účinky, mimo jiné indukci sekundárních malignit, které vznikají obvykle 7 15 let po léčbě primárního nádoru. Je standardně spojena se zhoršením kvality života. Neoadjuvantní postupy. Předoperační neoadjuvantní léčba se podává s cílem zmenšit primární nádor nebo zlepšit proveditelnost operačního zákroku a také s cílem zničit mikrometastázy. Je však spojena s rizikem její neúčinnosti a zbytečného oddálení operačního výkonu. Nekurativní léčba. Jejím cílem je pouze zmenšení nádorové masy, nikoli zničení všech jejich buněk. Volíme ji tam, kde dostupnými prostředkny není možné z různých důvodů 11

13 dosáhnout vyléčení. Mezi kurativní a nekurativní léčbou je spojitý přechod, neexistuje přesná hranice, stejně tak jako nelze přesně předpovědět výsledek jednotlivých metod léčby u konkrétní osoby. PODPŮRNÁ LÉČBA Podpůrná (symptomatická) léčba usiluje o co nejlepší kvalitu života onkologických pacientů. Je zaměřena na zmírnění obtíží vyvolaných jednak přímo nádorem, jednak protinádorovou léčbou. PALIATIVNÍ LÉČBA Paliativní přístupy představují komplexní podpůrnou léčbu nemocných s pokročilým onemocněním v posledních fázích jejich života. Obvykle se tímto termínem označuje nejen léčba paliativní v užším slova smyslu, ale i léčba nekurativní. Zařazení radioterapie v léčebné strategii Radioterapie se může uplatnit na několika místech komplexní léčby: radioterapie pooperační indikuje se nejčastěji. Její snahou je zvýšit přínos chirurgického výkonu nebo zničit skrytou místní nádorovou tkáň; radioterapie předoperační používá se v rámci indukční léčby, chceme-li změnit dočasnou neoperovatelnost a do jisté míry snížit životaschopnost nádorových buněk; radioterapie peroperační metoda, kdy se ozáření provádí přímo na operačním stole; je značně technicky náročná a běžně se zatím nepoužívá; radioterapie jako samostatný léčebný postup většinou u nádorů inoperabilních a zároveň s předpokladem dostatečné radiosensitivity; radioterapie v kombinaci s chemoterapií. Perspektivy radioterapie Vývoj využití radioterapie pokračuje v několika směrech: zlepšování zaměření cílového objemu při plánování ozařování (3D plánování apod.); vývoj a užití přídatných zařízení (konformní terapie, inverzní plánování apod.); využívání optimálních frakcionačních režimů (zohledňování časového faktoru); konkomitantní chemoradioterapie; využívání radiosenzibilisátorů a radioprotektiv; využití nových zdrojů pro radioterapii (nekonvenční zdroje záření, neutronová záchytová terapie apod.). 12

14 2. Základní principy radioterapie Radioterapie je léčebným postupem, který se snaží dodat do nádoru dávku záření, která by dokázala zcela zničit, nebo alespoň významným způsobem omezit jeho růst, a to za maximálního šetření tkáně zdravé. Základy radiobiologie Záření působí na buňku na mnoha místech. Kritickým místem, které může mít za následek nevratné poškození buňky, je molekula DNA. Zde může ionizační záření způsobit zlomy řetězce šroubovice, které bývají jednoduché nebo dvojité. Jednoduché zlomy jsou zpravidla opravitelné, dvojité zlomy naopak zřídka. Účinek záření na chromozómy může být přímý nebo nepřímý. Při nepřímém účinku působí na buněčné struktury zejména produkty radiolýzy vody (volné radikály, radiolýza vody: H 2 O H + + OH ), které jsou biologicky aktivní a reagují s DNA. Je udáváno, že nepřímý účinek je zastoupen asi v 70 %. Účinek záření se projevuje kromě výše uvedené interakce na celé úrovni buňky (změny rozmnožovací aktivity). V buňce dochází k akumulaci radiačních změn, které mohou vyústit v neschopnost další mitózy a buněčnou smrt. Radiosenzitivita buňky je závislá na buněčné fázi dané buňky. Nejcitlivější je buňka ve fázi S, fázi G2 a na začátku mitózy, poměrně odolná bývá v pozdní S fázi a ve fázích G1, resp. G0. Nejvíce citlivou je tkáň s vysokou mírou dělení buněk. Naopak tkáně s nízkou proliferativní aktivitou, dobře diferencované, bývají vůči záření odolnější. Dalším způsobem účinků radiace jsou indukce a suprese genů a jimi produkovaných proteinů. Ještě další možností zániku buňky po ozáření je indukce apoptózy. Účinek ionizujícího záření na tkáně Při ozařování nádorové tkáně vždy dochází k větší, nebo menší míře ozáření tkáně zdravé. Při provádění radioterapie je nutné aplikovat potřebnou dávku záření do nádorového ložiska a zároveň ozářit rizikovou tkáň v okolí, kde lze předpokládat skrytou, mikroskopickou invazi nádoru. Kromě toho je potřeba počítat s určitými prostorovými nepřesnostmi při plánování a následném nastavení při radioterapii, které vzhledem k charakteru těla pacienta nelze zcela vyloučit. K ozáření zdravých tkání dochází v různé míře i mimo PTV (plánovaný cílový objem). Orgány v ozařované oblasti, jejichž radiační poškození může způsobit těžší újmu na zdraví, se nazývají rizikové orgány. Toleranční dávky pro vybrané orgány při ozařování nádorů hrudníku a břicha uvádí tabulky na konci kapitoly. 13

15 Nežádoucí účinky bývají místní nebo celkové. Celkové bývají velmi nespecifické (subjektivně pociťovaná únava, nechutenství, nevolnost až zvracení). Narůstají zejména u velkých ozařovaných objemů. Kromě toho dělíme nežádoucí účinky na časné a pozdní (a velmi pozdní). Časné se týkají tkání s rychlou obnovou buněk, zejména kůže, sliznice, hemopoetického systému. Pozdní se týkají tkání a orgánů s nízkou mírou buněčného dělení: játra, ledviny, srdce, plíce, CNS, svalstvo, podkoží Takováto reakce se objevuje po týdnech až měsících a má charakter atrofie, jizevnaté přestavby nebo snížené funkce orgánu. Dávka, frakcionace, cílový objem DÁVKA Aby došlo k požadovanému účinku na nádorovou tkáň, je nutné do daného místa dodat předem stanovenou, již dříve experimentálně zjištěnou, dávku ionizujícího záření, kterou vyjadřujeme v jednotkách předané energie ve vztahu k jednotce hmotnosti. Absorbovaná dávka je energie absorbovaná v jednotce hmotnosti ozařované látky v určitém místě. D = E m [J kg 1 = Gy ] FRAKCIONACE OZAŘOVÁNÍ Radioterapie je založena na vyšší schopnosti normálních buněk opravit radiační poškození. Tento rozdíl může být malý, a proto užití velkých jednorázových frakcí záření v počátcích využívání radioterapie vedlo sice k vyléčení tumorů, ale spojenému s nekrózami zdravé tkáně. Rozdělením dávky do velkého počtu malých frakcí, aplikovaných po ukončení reparačních procesů, se rozdíl v reparačních schopnostech nádorových a zdravých buněk násobí (4R = reparace, repopulace, redistribuce, reoxygenace). Proto standardní radioterapie používá frakcí v průběhu 5 7 týdnů, čímž je možné zredukovat nádorovou populaci na nulu a ponechat dostatečné množství normálních buněk k zachování funkce orgánu a k repopulaci kmenových buněk. Základní frakcionační režimy: normofrakcionace (konvenční frakcionace) 5 frakcí za týden, 2,0 (1,8) Gy na frakci (10 Gy za týden); hypofrakcionace aplikace vyšší jednotlivé dávky v delších intervalech, a to při snížení celkové ložiskové dávky; hyperfrakcionace použití menší jednotlivé dávky záření vícekrát denně; minimální požadovaný interval mezi frakcemi je 6 hodin; akcelerovaná frakcionace zkrácení celkové doby ozařování, které může přispět ke zvýšení lokálního účinku léčby. 14

16 CÍLOVÝ OBJEM Cílem radioterapie je předat určitou dávku energie do předem vymezeného prostoru, objemu, ve kterém se nádor nachází, plus do části okolní tkáně, ve které můžeme předpokládat mikroskopické šíření (bezpečnostní lem). Podle předpisu ICRU rozlišujeme: 1. nádorové ložisko, které je klinicky zjistitelné (GTV, gross tumor volume); 2. klinický cílový objem, který zahrnuje i oblast předpokládaného mikroskopického šíření nádoru, často i regionální lymfatické uzliny (CTV, clinical target volume); 3. plánovaný cílový objem, který zahrnuje CTV rozšířený o možné chyby v průběhu ozařování (PTV, planning target volume); 4. léčebný objem, který je ohraničen terapeutickou izodozí, obvykle 90% (min. ložisková dávka); 5. ozářený objem, který zahrnuje objem tkáně, která obdržela biologicky závažnou dávku ve vztahu k radiosenzitivitě, celkové výši dávky, způsobu frakcionace ozařování; zpravidla bývá ohraničen 50% izodozí. 15

17 TABULKA 1. TOLERANČNÍ DÁVKY VYBRANÝCH TKÁNÍ V OBLASTI HRUDNÍKU A BŘICHA Orgán Orgány I. třídy kostní dřeň játra Poškození zářením aplazie, pancytopenie akutní a chronická hepatitida TD5/5 (v Gy) TD 50/5 (v Gy) Celý orgán, nebo část orgánu 2,5 4,5 celá část pruh celá žaludek perforace, vřed cm 2 střevo vřed, perforace, krvácení cm cm 2 mícha infarkt, nekróza cm srdce perikarditida, pankarditida % plíce pneumonitida cm celé ledvina akutní a chronická nefroskleróza celá pruh Orgány II. třídy kůže dermatitida cm 2 jícen ezofagitida, vřed cm 2 rektum vřed, striktura cm 2 močový měchýř svraštění celý močovody striktura cm vaječníky sterilizace celé štítná žláza hypofunkce celá nadledviny hypofunkce > 60 celé Poznámky: TD 5/5 minimální toleranční dávka je dávka záření, která ve sledované skupině nemocných při ozařování za standardních podmínek nezpůsobí více než 5 % těžkých komplikací v průběhu 5 let. TD 50/5 maximální toleranční dávka vede v následujících 5 letech po ozáření k těžkým změnám u 50 % ozařovaných. V I. třídě jsou zařazeny orgány, jejichž těžké poškození může vést ke smrti, ve II. třídě jsou důležité orgány, jejichž těžké poškození vede ke smrti jen výjimečně. Orgány III. třídy zde nejsou uvedeny. 16

18 3. Karcinom jícnu 1. Krční oddíl jícnu (C15.0). Začíná při dolním okraji chrupavky prstencové a končí při vstupu do hrudníku (fossa suprasternalis), přibližně 18 cm od horních řezáků. 2. Nitrohrudní oddíl jícnu: a) Horní hrudní úsek (C15.3) sahá od vstupu do hrudníku do výše bifurkace trachey, přibližně 24 cm od horních řezáků. b) Střední hrudní úsek (C15.4) odpovídá proximální polovině jícnu mezi bifurkací trachey a přechodem jícnu v žaludek. Dolní hranice leží přibližně 32 cm od horních řezáků. c) Dolní hrudní úsek (C15.5), přibližně 8 cm dlouhý, zahrnuje břišní oddíl jícnu, odpovídá distální polovině jícnu mezi bifurkací trachey a přechodem jícnu v žaludek. Dolní hranice je přibližně 40 cm od horních řezáků. Charakteristika onemocnění V roce 2003 bylo v ČR hlášeno 459 nových onemocnění, z toho u mužů 387 (incidence 7,8/ obyv., 1,2 % nádorů) a u žen 72 (incidence 1,4/ obyv., 0,2 % nádorů). V roce 2003 zemřelo na tento nádor 383 mužů a 63 žen. Onemocnění se do 40 let věku prakticky nevyskytuje, ve věkové kategorii kolem 50 let jeho incidence stoupá a dále zůstává přibližně stejná. Karcinom jícnu představuje obtížně léčitelné onemocnění, pětileté přežívání bez rozlišení stádií nepřesahuje 10 %. Karcinom jícnu vzniká přeměnou dlaždicového epitelu (spinocelulární karcinom) nebo metaplastického epitelu na podkladě Barretova jícnu a hlenových žláz ve stěně jícnu (adenokarcinom). Spinocelulární karcinom se nejčastěji vyskytuje u mužů v souvislosti s kouřením (RR 1,6 4,5 vůči nekuřákům, více než 80 % maligních nádorů jícnu) a nadměrným užíváním alkoholu, zejména destilátů (RR 1,4 5,4). Oba vlivy působící současně zvyšují riziko onemocnění až 12krát. Většina adenokarcinomů dolní části vzniká na podkladě Barretova jícnu. Riziko výskytu adenokarcinomu se zde zvyšuje 30 40krát. Kromě výše uvedených faktorů jsou zvýšenému výskytu karcinomu jícnu vystaveni nemocní dříve léčení radioterapií pro karcinom prsu a nemocní s anamnézou nádoru hlavy nebo krku. Ochranně působí zvýšená spotřeba ovoce, zeleniny a vlákniny, dostatek vitaminů a omezení negativních dietních faktorů. Karcinom jícnu bývá zpočátku bezpříznakový, dokud je jícen dostatečně průchodný. Později patří k nejčastějším příznakům onemocnění dysfagie tuhé stravy, odynofagie, regurgitace jídla, úbytek tělesné hmotnosti, dále bolesti za sternem, někdy s dušností, kašel, chrapot, hematemeza, meléna, syndrom horní duté žíly, uzlinový syndrom. 17

19 Diagnostické přístupy Ezofagogastroskopie s odběrem vzorků pro histologické vyšetření; kontrastní rtg vyšetření jícnu pasáž jícnem polykací akt (posouzení délky léze, stupně obstrukce a rozsahu obvodového postižení); endousg jícnu (zobrazí hloubku invaze do stěny jícnu, infiltraci okolních struktur a patologické uzliny v okolí); rtg hurníku/srdce/plic; CT hrudníku a horního břicha; laboratorní vyšetření: krevní obraz, biochemické, tumorové markery: CEA, CA 19-9 (adenokarcinom), SCC, Cyfra 21-1 (spinocelulární karcinom); další případná vyšetření: PET trupu, scintigrafie skeletu, bronchoskopie, CT mozku (u symptomatických nemocných), kardiální a plicní funkce vždy před kurativní resekcí (zhodnocení ejekční frakce srdeční a funkční vyšetření plic). TNM klasifikace T TX T0 Tis T1 T2 T3 T4 N NX N0 N1 Primární nádor primární nádor nelze hodnotit bez známek primárního nádoru karcinom in situ nádor postihuje lamina propria mucosae nebo submukózu nádor postihuje muscularis propria (tunica muscularis) nádor postihuje adventicii nádor postihuje okolní struktury Regionální mízní uzliny regionální mízní uzliny nelze hodnotit v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy metastázy v regionálních mízních uzlinách M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy Pro nádory dolního hrudního úseku jícnu M1a metastázy v mízních coeliackých uzlinách M1b jiné vzdálené metastázy Pro nádory horního hrudního úseku jícnu M1a metastázy v mízních uzlinách krčních M1b jiné vzdálené metastázy Pro nádory středního hrudního úseku jícnu M1a nepoužitelná M1b metastázy v mízních uzlinách jiných než regionálních nebo jiné vzdálené metastázy 18

20 Stádia Stádium 0 Stádium I Stádium IIA Stádium IIB Stádium III Stádium IVA Stádium IVB Tis N0 M0 T1 N0 M0 T2 3 N0 M0 T1 2 N1 M0 T3 N1 M0 nebo T4 jakékoliv N M0 jakékoliv T jakékoliv N M1a jakékoliv T jakékoliv N M1b Regionální mízní uzliny jsou pro krční oddíl jícnu: skalenické, vnitřní jugulární, horní a dolní krční, periezofageální, supraklavikulární; nitrohrudní oddíl jícnu (horní, střední a dolní úsek): horní periezofageální (nad v. azygos), subkarinální, dolní periezofageální (pod v. azygos), mediastinální, perigstrické, s výjimkou coeliackých. Postavení radioterapie v léčbě karcinomu jícnu Karcinom jícnu se řadí mezi těžko léčitelné nádory s výrazně nepříznivou prognózou. Vysoká úmrtnost pacientů, a to i v případě časných stádií nemoci, je podmíněna skrytou diseminací, která je v době diagnózy přítomna již u většiny nemocných. U pacientů má zásadní význam chirurgická léčba, avšak méně než 60 % pacientů s místní formou onemocnění (nádory dolní a střední třetiny jícnu) může podstoupit kurativní resekci (ezofagektomie s vyšetřením lymfatických uzlin, případně lymfadenektomie). Téměř u % resekovaných vzorků jsou již regionální uzliny postiženy. Spinocelulární typ karcinomu je chemo- a radiosenzitivnější než adenokarcinom. Při delším sledování však nejsou mezi oběma histologickými typy patrné výraznější rozdíly ve výsledcích léčby. Samostatná radioterapie. Může být zvažována jako paliativní léčba u pacientů s lokálně pokročilým, neoperovatelným onemocněním a u pacientů, kteří nejsou z jiných důvodů určeni k chemoradioterapii. Dávku zevní radioterapie lze doplnit intrakavitální aplikací brachyradioterapie. Střední doba přežití je kolem 12 měsíců, pětileté přežití nepřesahuje 5 %. Konkomitantní chemoradioterapie jako samostatná metoda. V indikovaných případech může zlepšit léčebné výsledky. Stává se metodou volby zejména u pacientů se spinocelulárním karcinomem horní a střední třetiny jícnu (T1 4, N0 1, M0), kde konkomitantní chemoradioterapii lze považovat za alternativu ezofagektomie. Přínosem je také u pacientů po provedené ezofagektomii v případě pozitivních resekčních okrajů a reziduálního onemocnění a u adenokarcinomů dolní třetiny jícnu s pozitivními lymfatickými uzlinami. Randomizované prospektivní studie z minulých let (ECOG, RTOG) prokázaly významný přínos chemoradioterapie: pětileté přežití 27 0 %, medián přežití 14,1 9,3 měsíců. 19

21 Neoadjuvantní radioterapie (konkomitantní chemoradioterapie). Významně prodlužuje dobu od léčby do relapsu onemocnění, avšak doba celkového přežití zůstává podobná. Je zatížena vyšším rizikem perioperační úmrtnosti. Může se zvážit především u karcinomů střední a dolní třetiny jícnu. Operace následuje 6 8 týdnů po ukončení radioterapie. Adjuvantní radioterapie. Je indikována v případech: nedostatečné resekce do zdravé tkáně; vysokého gradingu; perineurální invaze; pozitivních regionálních uzlin. Paliativní radioterapie. Užívá se v pokročilých stádií (IIB IV), u nemocných v celkově ne dobrém stavu (KI < 70 %), s vážnými přidruženými chorobami či u pacientů vysokého věku. Dále může být indikována po zavedení stentu a po zprůchodňujících zákrocích laserem. Radioterapie karcinomu jícnu TECHNIKA A PLÁNOVÁNÍ RADIOTERAPIE Při plánování i samotném ozařování leží pacient na zádech se zakloněnou hlavou. Při plánování se provede simulační snímek s kontrastem. Ozařování se plánuje pomocí CT, rtg simulátoru, 3D plánovací konzoly. Léčba zářením se provádí megavoltážními zdroji. Z ozařovacích technik je nejčastěji používána technika dvou protilehlých polí pro PTV 1, technika 3 4 konvergentních polí nebo rotační technika pro PTV 2, pro oblast krční třetiny jícnu technika dvou protilehlých laterálních polí a jednoho přímého pole na nadklíčkové lymfatické uzliny, event. box technika. VYMEZENÍ PLÁNOVANÉHO CÍLOVÉHO OBJEMU PTV 1 zahrnuje primární nádor a paraezofageální lymfatika s lemem 5 6 cm v kraniokaudálním směru a alespoň 2 cm v ostatních směrech. U nádorů horní třetiny jícnu se do PTV zahrnují navíc nadklíčkové a mediastinální uzliny a u nádorů dolní třetiny jícnu stádia T3 4 uzliny coeliakální. Obvyklá délka pole se pohybuje mezi cm. PTV 2 zahrnuje primární nádor a postižené lymfatické uzliny s bezpečnostním lemem 2 cm ve všech směrech. PROVÁDĚNÍ RADIOTERAPIE Frakcionace záření bývá 5krát 1,8 2,0 za týden. Do PTV 1 se aplikuje dávka Gy, do PTV 2 se doplňuje do celkové dávky Gy2). Jestliže nádor infiltruje tracheobronchiální strom s hrozící fistulou nebo adventicii aorty s hrozící rupturou, je frakcionace snížena na 5krát 1,5 Gy za týden. 20

22 Zevně podanou dávku lze doplnit aplikací brachyradioterapie (1 2 týdny po ukončení teleradioterapie a 2 3 týdny po ukončení konkomitantní chemoradioterapie.). Využití brachyradioterapie lze zvážit z kurativního hlediska u samostatných solidních lézí v hrudní části jícnu v rozsahu menším než 10 cm podélně a bez metastatického postižení. Je možné využít hyperfrakcionovaný způsob ozáření 1,2 1,4 Gy 2krát denně, který dovoluje aplikaci vyšší celkové dávky záření, obvykle však vyvolává silnější akutní vedlejší reakce. V případě výrazných či hrozících výrazných stenóz je před zahájením ozařování vhodné zvážit provedení perkutánní endoskopické gastrostomie (PEG) nebo gastrostomie abdominální cestou. Základem léčebných schémat je konkomitantní aplikace cisplatiny a 5-fluorouracilu s radioterapií. Z dalších preparátů lze zvážit aplikaci taxanů. V případě paliativní radioterapie se doporučuje aplikace dávek záření individuálně podle zdravotního stavu pacienta: 30 Gy, 5krát týdně po 3 Gy; 40 Gy, 5krát týdně po 2 Gy; 20 Gy, 5krát týdně po 4 Gy; 10 Gy jednorázově. Teleradioterapie s brachyradioterapií: TRT 30 Gy + BRT (HDR) jednorázově Gy nebo 2krát 5 7 Gy. Samostatná brachyradioterapie: Gy ve 2 4 frakcích (HDR). Je vhodná u pacientů s očekávanou dobou přežití kratší než 3 měsíce. 21

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Marie Tošovská Informovanost osob starších 40 let o možnostech prevence kolorektálního karcinomu

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

C20. Karcinom tračníku a sigmatu

C20. Karcinom tračníku a sigmatu KARCINOM TRAČNÍKU A REKTOSIGMATU Základní charakteristika onemocnění Karcinom tračníku a rektosigmoideálního spojení (C18 a C19) je třetí nejčastější malignitou u žen a čtvrtou u mužů 1). Jeho incidence

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Lékařská fakulta Doktorská disertační práce Operace nízce uloženého karcinomu rekta technikou Rendez -vous, kombinací laparoskopické resekce rekta a transanální endoskopické

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová

Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Petra Kadlecová Bolest u onkologicky nemocných pacientů Petra Kadlecová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Bolest u onkologicky nemocných pacientů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol.

Onkologie. minimum pro praxi. Jiří Tomášek a kol. Onkologie minimum pro praxi Jiří Tomášek a kol. ÚVOD OBECNÁ ČÁST Úvod Onkologie je mimořádně komplexní obor a stejně jako u jiných velkých oborů je velmi obtížné držet krok napříč všemi diagnózami a tématy,

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře)

Preventivní program. Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže. Karcinom prostaty. (informace pro praktické lékaře) Preventivní program Časný záchyt rakoviny prostaty u informovaného muže Karcinom prostaty (informace pro praktické lékaře) Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Tento program podpořila: AstraZeneca Karcinom

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Prevence rakoviny prsu u žen

Prevence rakoviny prsu u žen UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Vladimíra Pěčonková V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Struktura jaterního lalůčku

Struktura jaterního lalůčku OBSAH Játra...2 Zhoubné onemocnění jater...4 Jak se stanoví diagnóza nádoru jater...6 Jak se zhoubné onemocnění jater léčí...11 Jaké jsou nežádoucí účinky léčby...14 Jak probíhá další sledování po léčbě...17

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat

Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Marie Kuciánová Míra informovanosti v prevenci nádorových onemocnění varlat bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Soňa Vasmanská Brno 2014

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní.

C25. Karcinom slinivky břišní. PRSS1 pro trypsinogen 7). Osoby s touto mutací mají 40% pravděpodobnost onemocnět karcinomem slinivky břišní. KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Základní charakteristika onemocnění V roce 1998 bylo v ČR hlášeno 1600 případů adenokarcinomu slinivky břišní, což odpovídá incidenci 15,5 / 100 000 obyvatel. 803 onemocnění se

Více

Karcinom prsu problém i v 21. století

Karcinom prsu problém i v 21. století 26 Karcinom prsu problém i v 21. století MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN v Motole a 2. LF UK v Praze Práce shrnuje současné poznatky z epidemiologie a etiologie

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery.

ONKOLOGICKÉ MINIMUM. Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. ONKOLOGICKÉ MINIMUM Přílohu připravili členové České onkologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím GASSET a partnery. Předseda onkologické společnosti prof. Jiří Vorlíček: Reformu zdravotnictví

Více

Střední průmyslová škola chemická v Brně

Střední průmyslová škola chemická v Brně Střední průmyslová škola chemická v Brně Středoškolská odborná činnost 06 ZDRAVOTNICTVÍ ANALÝZA METALOTHIONEINU JAKO PROGNOSTICKÉHO MARKERU NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ A LNU ( BRNO 2006 Střední průmyslová škola

Více

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E

Ú Č E L O V É P U B L I K A C E ÚČELOVÉ PUBLIKACE Liga proti rakovině Praha vydává letáky, brožury, publikace a další účelové informace pro onkologicky nemocné a pro jejich okolí. Snažíme se formou těchto brožur podat pomocnou ruku těm,

Více

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

KARCINOM PROSTATY. MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady KARCINOM PROSTATY MUDr. Martin Lukeš Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 1 Úvod a epidemiologie Karcinom prostaty (KP) je v současné

Více

Zobrazovací metody u onemocnění jater

Zobrazovací metody u onemocnění jater FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Petr Balta Studijní obor: Radiologický asistent Zobrazovací metody u onemocnění jater Bakalářská práce Vedoucí práce:

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více