ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majiteli pozemků. Zadání Změny č. 2 bylo schváleno zastupitelstvem a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území a soulad s územně plánovací dokumentací Středočeského kraje. Změnou č. 2 se mění a doplňují již vymezené plochy schváleným územním plánem obce Nehvizdy. Tyto změny nebudou mít vliv na koordinaci využívání území z hlediska širších vztahů. Vybudováním cyklistických stezek obsažených ve změnách č. 1 a č. 2 se stane katastr lépe a bezkolizně průjezdný z hlediska cyklistického provozu v celém regionu. Návrh změny č. 2 ÚP obce Nehvizdy je v souladu s politikou územního rozvoje České republiky (PÚR) 2008 schválenou usnesením vlády ČR ze dne Návrh změny č. 2 ÚP obce Nehvizdy je v souladu s územně analytickými podklady (ÚAP) Středočeského kraje schválenými a se zásadami územního rozvoje (ZÚR) vydanými b) Údaje o splnění zadání. Zadání Změny č. 2 ÚP obce Nehvizdy bylo zpracováno a projednáno dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 500/2006 Sb. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem městyse Nehvizdy dne Z projednání zadání vyplynul požadavek na zpracování elaborátu SEA na lokality č. 1, 2 a 4. Lokalita č. 3 byla z důvodů negativního stanoviska ministerstva pro životní prostředí vypuštěna. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje. Změna č. 2 ÚP obce Nehvizdy vymezuje převážně plochy v již zastavěných a zastavitelných územích dle schváleného ÚP obce Nehvizdy ( lok. č. 2,4 a 5), dále vymezuje novou zastavitelnou plochu pro ZVO 2 ( lok. č. 1 ) - komerční využití zemědělských ploch ( sady. zahradnictví, ekofarmy atd. ), jen velmi omezeně zastavitelné a nové plochy pro ZN nelesní zeleň nezastavitelné plochy pro rekreaci a sport s umístěním cyklostezky. Nové zastavitelné plochy pro OV všeobecně obytné resp. VS smíšené obchodu a služeb se omezují pouze na úpravy a doplnění schváleného ÚP obce Nehvizdy podle potřeb vyplývajících z aktuálního rozvoje městyse Nehvizdy. Zároveň se touto změnou doplňuje ÚP o vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení. V lokalitě č. 1 se získává další plocha pro pěstování a distribuci zemědělských plodin a zároveň se doplňuje funkce VS - smíšená obchodu a služeb podél ulice Pražské. 1

2 Lokalitou č. 2 se získávají další plochy pro bydlení místo problematického komerčního využití bývalé drůbežárny. V lokalitě č. 4 získává městys prostor pro občanské vybavení v návaznosti na sportovní plochy. V lokalitě č. 5 získává městys souvislou plochu zeleně pro vedení cyklistické stezky s rekreačním a sportovním využitím s úpravou hranic zastavitelného území OV 2. Zastavitelné plochy pro bydlení dané schváleným územním plánem nejsou sice vyčerpané, ale nové zastavitelné plochy pro bydlení pouze nahrazují původně zastavěné plochy ZV - zemědělská výroba a plochu VN - komerční plochy, nerušící výroba a sklady, resp. doplňují stávající zastavitelné plochy vymezené v ÚP. - Nová zastavitelná plocha OV 7 v lokalitě č. 2 je z větší části vymezena na území bývalé drůbežárny. Touto změnou tak městys může zapojit do života městyse významnou část pozemků, které přímo navazují na jeho centrum. - Část této plochy mimo stávající zastavěné území doplňuje zástavbu na úroveň zastavěných ploch kolem ulice Toušeňské v návaznosti na rekreační pás s cyklostezkou (lok. č. 5). - Zastavitelná plocha OV2 v lokalitě č. 5 je změnou č. 2 ÚP obce Nehvizdy upravena v souvislosti s rekreačním pásem s cyklostezkou. Podporou pro vymezování dalších drobných zastavitelných ploch pro bydlení a občanskou vybavenost je skutečnost, že městys Nehvizdy leží na rozvojové ose OS 4 Praha Hr.Králové Trutnov ČR/Polsko, která je určena politikou územního rozvoje ČR schválenou usnesením vlády ČR dne Do návrhu změny č.2 byla zapracována územní rozhodnutí a stavební povolení vydaná do konce roku jedná se hlavně o zástavbu v zastavitelných plochách OV 2, OV 3 a OV 4, zástavbu v zastavěné ploše ZV při ulici Toušeňská, která se změnou č. 2 ÚP obce Nehvizdy mění na plochu VN. Dle stanovisek Centra dopravního výzkumu č.j. UP/0859/11 z a ŘSD č.j ŘSD ze dne byla upravena hranice vymezené plochy SV/SO v lok. č.4, tak aby nekolidovala s ochranným pásmem dálnice D 11. Do stanovení podmínek pro výstavbu v lok.č. 4 změny č. 2 byly zapracovány podmínky z uvedeného stanoviska CDV. Součástí změny č. 2 v lok. č. 2 je stávající příjezdová komunikace na parc. č. 477/1 a 477/2. Pro zajištění přístupu k OV7 a k SV z centra městyse byla komunikace zařazena do veřejně prospěšných staveb. d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a stanovisko k vyhodnocení vlivu na životní prostředí. d.1) Rozbor udržitelného rozvoje území v souvislosti se změnou č. 2 územního plánu obce Nehvizdy. Hodnocení udržitelného rozvoje pro změnu č. 2 ÚP obce Nehvizdy vychází z Územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a z Územně analytických podkladů středočeského kraje. Pilíř sociální soudržnosti a pilíř ekonomický byly vyhodnocovány na základě SWOT analýz z ÚAP ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 2

3 Pilíř sociální soudržnosti Městys Nehvizdy, stejně jako ostatní obce v okolí, tj. Jirny, Zeleneč (Mstětice), Lázně Toušeň a město Čelákovice, prochází intenzivním rozvojem bytové výstavby. Snaha o udržení nových obyvatel pro život v obci tak, aby nová výstavba nesloužila pouze jako noclehárna, vyvolává potřebu stále doplňovat občanskou vybavenost městyse, zlepšovat životní prostředí, vytvářet nová pracovní místa a zajistit pro obyvatele plochy pro bydlení a sport. Změna č. 2 v lokalitě č.2 svým vymezení plochy pro bydlení místo bývalé drůbežárny urbanizuje území v návaznosti na centrum městyse a spolu s lok. č. 5 vytváří vazbu na severní sportovně rekreační osu, kterou prochází cyklostezka. Toto propojení je dalším krokem na cestě k celodennímu životu na území městyse. Se stejným cílem připravuje lokalita č.1 ve změně č.2 pozemky pro následné využití, které bude vytvářet další nabídky pracovních příležitostí v místě bydlení a vymezuje další plochy pro služby a občanskou vybavenost podél budoucí hlavní třídy městyse Nehvizdy. Předpokládaná skladba pracovních míst pro činnost občanské vybavenosti, službách a zemědělské komerci je příznivá ve svém vysokém podílu pracovních příležitostí pro ženy. Tento fakt umožňuje v příznivé docházkové vzdálenosti uplatnění žen v mladých rodinách s vazbou na trvalé bydlení jak přímo v městysu Nehvizdy nebo v okolních obcích s obdobným vlivem na život uvnitř sídel. V současné době je převážná většina obyvatel zaměstnána na území Hlavního Města s pravidelným dojížděním jak individuální dopravou tak dopravou veřejnou. Tato skutečnost se projevuje velkým dopravním zatížením hlavně v dopravních špičkách na tazích na hlavní město Praha. Významným přínosem pro městys Nehvizdy má změna č. 2 vymezením trasy cyklostezky a plochy ZN, které navazují na připravovanou koncepci uspořádání zelených, rekreačních a sportovních ploch spojených páteřní cyklostezkou se stávajícími a budoucími obytnými soubory městyse. Záměr vybudovat rekreační zázemí městyse je logickou potřebou, která vyvažuje současný rozvoj bydlení a komerce na území městyse. Změna č. 2 polohou jednotlivých lokalit s návazností na rekreační plochy s trasou cyklostezky bude mít příznivý vliv na veřejnou infrastrukturu a sociodemografické podmínky v území bez negativního vlivu na životní prostředí. Pilíř ekonomický Při stanovování funkčního využití území v rámci změny č. 2 územního plánu obce Nehvizdy je stěžejní požadavek na volbu vyváženého řešení, které umožní optimálně vyřešit možnost financování sportovně rekreačních aktivit spojených s vybudováním páteřní cyklostezky a vytvoření nových pracovních příležitostí pro občany obce s minimalizací restriktivních opatření ve vztahu k investorům, při respektování požadavků životního prostředí, to vše při zachování koordinace dosavadního rozvoje obce. Navrhovatelé změny č. 2 v jednotlivých lokalitách uzavřeli s městysem Nehvizdy smlouvy o spolupráci na dobudování technické infrastruktury, občanské vybavenosti a sportovně rekreačních aktivit. Postupně by mělo dojít k vyváženosti pracovního trhu, která napomůže k řešení nerovnováhy mezi populační a pracovištní velikostí, v návaznosti na významnou 3

4 změnu v nárůstu počtu obyvatel v důsledku rozvoje bydlení. V rámci obce dojde k pracovištní soběstačnosti ekonomické základny. Ta v současné době způsobuje vyjížďku za prací mimo území obce. Realizace cyklostezky a sportovně rekreačních aktivit s nabídkou trávení volného času pro všechny kategorie občanů pak přináší novou kvalitu vybavení. Napomůže tak vyváženosti vztahu územních podmínek pro soudržnost společenství obyvatel území v návaznosti na rozvíjející se obytnou zástavbu. Schválením změn územního plánu umožní naplnit uzavřené smlouvy o spolupráci. Tento stav bude mít i příznivý vliv na hospodaření městyse Nehvizdy. d.2) Environmentální pilíř byl posuzován v elaborátu SEA, který je přílohou návrhu 2. změny ÚP. V oblasti životního prostředí nebyly shledány žádné důvody, které by vedly k odmítnutí návrhu změny č. 2 ÚP obce Nehvizdy. Návrh změny č. 2 může být uplatněn při následném zapracování a respektování navrhovaných úprav a podmínek pro potenciálně problémové plochy. Souhrn úprav a podmínek: Lokalita č. 2 byla elaborátem SEA rozdělena na dvě části: 1. Lok. 2A - plocha OV7 pro všeobecně obytné využití Zachovat stromový pás při oplocení jako plochu Z (přírodní nelesní porosty). Tím bude vytvořen pás šířky cca 10 m uvnitř obytné plochy. Prodloužit pás ZN podél komunikace III/2453 do lokality 2A tak, aby odděloval od komunikace celou navrhovanou plochu OV. 2. Lok. 2B - zastavitelná plocha VN v návaznosti na stávající změněnou plochu ZV na VN Vypustit návrh ze změny č. 2. e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond. Základní údaje Základní údaje vyplývající z požadavků přílohy č. 3 k vyhlášce č.13/1994 Sb., o vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení změny územního plánu č. 2 na zemědělský půdní fond se zpracovává dle Přílohy č. 3 k vyhlášce č.13/1994 Sb. Tato vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993 upravuje některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu dané zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ze dne 30. června Zákon 334 v části III. 4 bod a) ukládá, aby při výstavbě, nebo jiné činnosti, při které dochází k odnětí zemědělského půdního fondu (dále ZPF), byla co nejméně narušována organizace ZPF, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací. V části IV. V 5 ukládá zákon č.334/1992 Sb., aby při územně plánovací činnosti bylo provedeno zdůvodnění navrženého řešení s cílem prokázat, že předložené řešení je z hlediska ochrany ZPF nejvhodnější. 4

5 Tato ustanovení zákona dále upřesňuje 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., z 29. prosince 1993 a již zmíněná Příloha č. 3 k této vyhlášce. V následujícím textu a v přiložených tabulkách, jakož i v grafické části dokumentace je proto důsledně postupováno dle této "Přílohy", a to tak, že jsou přímo citovány požadavky obsažené v bodě 2 uvedené přílohy, a to konkrétně dle jednotlivých podbodů. Pro vyhodnocení odnětí ZPF byl vypracován Metodický pokyn MŽP ČR ze dne k hodnocení odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu podle výše uvedeného zákona. Pro účely ochrany ZPF jsou tímto pokynem zavedeny Třídy ochrany ZPF, zařazující jednotlivé BPEJ do 5 tříd ochrany. Do 1. třídy ochrany jsou zařazeny hodnotně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability, případně pro liniové stavby zásadního významu. Do 2. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Do 3. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro eventuální výstavbu Do 4. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu Do 5. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající BPEJ, které představují půdy s velmi nízkou produkční schopností a většinou jsou pro zemědělskou výrobu postradatelné. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 1. Textová část 1.1 Celkový rozsah požadovaných ploch Celkový rozsah požadovaných nových ploch zemědělské půdy k výhledovým rozvojovým záměrům v rámci změny územního plánu číslo 2 je 8,4332 ha zemědělské půdy. Dle údajů katastru nemovitostí pro katastrální území Nehvizdy je celá výše uvedená výměra vedena v kultuře orná půda. Zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek je dle údajů katastru nemovitostí a zákresu izočar v pedologické mapě následující : BPEJ BPEJ BPEJ Celkem 5,0436 ha 1,5148 ha 1,4548 ha 8,0132 ha 5

6 Zařazení zemědělské půdy do stupňů přednosti v ochraně je následující : BPEJ třída ochrany zemědělské půdy III BPEJ třída ochrany zemědělské půdy I BPEJ třída ochrany zemědělské půdy I Vyčíslení záboru se zatříděním do tříd ochrany ZPF parcelní výměra vynětí BPEJ BPEJ BPEJ BPEJ číslo (ha) (ha) III.tř. I.tř. I.tř. 376/18 5,0436 5,0436 5, /1 42,2850 1,2125-0,4977 0, ,1074 0,3150-0, /1 3,2752 0,7021-0, /1 12,7196 0, ,7400 Celkem 8,0132 5,0436 1,5148 1, Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Dle písemného vyjádření Zemědělské vodohospodářské správy, Oblast povodí Labe - Pracoviště Kutná Hora, Na Špici 347, Kutná Hora ze dne se na výše uvedených pozemcích žádné meliorační zařízení nenacházejí. 1.3 Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby a jejich předpokládaném porušení. Na zemědělské půdě určené k rozvojovým účelům se nenachází objekty a stavby zemědělské prvovýroby, ani zemědělské usedlosti, tudíž při realizaci rozvojových cílů územního plánu nemůže dojít k jejich porušení. 1.4 Údaje o uspořádání zemědělského půdního fondu, opatření k zajištění ekologické stability krajiny. Zemědělskou půdu určenou k rozvojovým účelům v rámci změny územního plánu, ( změna č. 2 lokalita 2) tvoří ucelená plocha na okraji katastrálního území Nehvizdy. Tvoří ji část parcely orné půdy. Zpracovaný generel územního systému ekologické stability v této lokalitě neuvádí stávající prvky ekologické stability, ani je zde nenavrhuje nově realizovat. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nehvizdy nejsou dosud zpracovány, ani se s jejich zpracováním zatím neuvažuje. 6

7 1.5 Znázornění průběhu hranic územních obvodů obcí a hranic katastrálních území. Znázornění průběhu hranic je zakresleno v mapových podkladech. Pozemky určené k rozvojovým účelům se nachází v katastrálním území Nehvizdy, mezi železniční vlečkou a silnicí II. třídy II/101 ze Mstětic do Jiren. Vyjádřeno číselným kódem : obec Nehvizdy, katastrální území Nehvizdy. 1.6 Zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení Navrhované řešení se jeví jako výhodné z následujících hledisek : - jedná se o pozemky, které jsou ze dvou, respektive ze tří stran ohraničeny od okolní zemědělské půdy trvalými překážkami - jedná se o pozemky III. a IV. třídy ochrany - na těchto pozemcích nejsou provedeny žádné investice do půdy - pozemky se nachází v atraktivní poloze vůči dopravnímu připojení - prostor má významný dynamický i statický urbanizační potenciál - pozemky mají jednoznačného vlastníka - vymezený prostor doplňuje v proluce již využívané plochy pro komerční účely Z výše uvedených důvodů se jeví navrhované řešení jako invariantní a jednoznačné. 1.7 Znázornění průběhu hranic Hranice současně zastavěného území jsou zdokumentovány ve stávajícím územním plánu. Plochy jsou vymezeny dle klíče funkčního využití území. Hranice pozemkové držby jsou zakresleny v mapě KN a vlastníci jsou uvedeni na výpisech LV. Zemědělské účelové komunikace se na uvedených parcelách nenachází. Komplexní pozemkové úpravy pro k.ú. Jirny nejsou dle informací pozemkového úřadu dosud zpracovány. 7

8 2. Tabulková část Vyčíslení výhledových rozvojových záměrů Tabulka č. 1: Vyčíslení záboru se zatříděním do tříd ochrany ZPF parcelní výměra vynětí BPEJ BPEJ BPEJ BPEJ číslo (ha) (ha) III.tř. I.tř. I.tř. 376/18 5,0436 5,0436 5, /1 42,2850 1,2125-0,4977 0, ,1074 0,3150-0, /1 3,2752 0,7021-0, /1 12,7196 0, ,7400 Celkem 8,0132 5,0436 1,5148 1,4548 8

9 Tabulka číslo 2 Katastrální území : Nehvizdy Změna č. : 1 Lokalita Funkční využití Výměra Z toho půda náležející do ZPF (ha) Kultura BPEJ / Výměra Nezem. Katastrální Poznámka číslo celkem v ZÚ mimo Celkem ZPF Třída zem. půda území (ha) ZÚ podle ochrany půdy KN podle BPEJ sloupec 1 sloupec 2 sloupec 3 sloupec 4 sloupec 5 sloupec 6 sloupec 7 sloupec 8 sloupec 9 sloupec 10 sloupec 11 sloupec 12 1 ZVO 4,2186 4,2186 4,2186 orná /III 4,2186 Nehvizdy 1 VS 0,8250 0,8250 0,8250 orná /III 0,8250 Nehvizdy 2 OV 0,7400 0,7400 0,7400 orná /I 0,7400 Nehvizdy 5 ZN 1,9776 1,9776 1,9776 orná /I 0,7148 Nehvizdy orná /I 1,2628 Nehvizdy 5 OV2 0,2520 0,2520 0,2520 orná /I 0,2520 Nehvizdy Celkem 8,0132 8,0132 8,0132 8,0132 9

10 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle druhu pozemků (kultur) náležejících do ZPF Tabulka číslo 3 Z toho třída ochrany č. podle k.ú. Nehvizdy Výměra BPEJ Kultura zemědělské půdy k odnětí (ha) celkem I. II. III. IV. V. (ha) Orná půda 8,0132 2,9696-5, Trvalý travní porost (TTP) Ovocné sady Zahrady Ostatní pozemky ZPF dle 1 odst. 3 zákona o ochraně ZPF Chmelnice Vinice Celkem 8,0132 2,9696-5,

11 Přehled navrhovaného odnětí půdy ze ZPF podle funkčního využití lokalit Tabulka číslo 4 k.ú.nehvizdy Výměra Z toho třída ochrany č. podle BPEJ navrhov. (ha) Funkční využití k odnětí I. II. III. IV. V. celkem (ha) pro bydlení OV 0,9920 0, pro občanské vybavení VS 0, , pro ostatní zeleň /přírodní nelesní porosty/ ZN 1,9776 1, pro zemědělskou komerci ZVO2 4, , Celkem 8,0132 2,9696-5,

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DOLNÍ KRUPÁ ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění

Více

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

- 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání. Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ - 1 - A/ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY upravené po společném jednání Obsah : 1/ TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ a/ Postup při pořízení změny územního plánu b/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širých vztahů

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ÚPRAVA 08/2010 DLE VYHLÁŠKY 500/2006 Sb. ÚVOD Návrh na změnu ÚP byl uplatněn majitelem pozemků. Zadání změny č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě

a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě a. Postup při pořízení Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě Podklady pro řešení Změny č.4 Pro vypracování Změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen Změna č.4) byly použity tyto územně technické a mapové podklady: - schválené

Více

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň

Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň N á v r h Změna č. 1 územního plánu obce Obrataň Zastupitelstvo obce Obrataň, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4

Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov. Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Pořizovatel: Městský úřad Kyjov Odbor územního plánu a rozvoje Masarykovo nám. 1 697 22 Kyjov Zpracovatel: Urbanistický ateliér Zlín tř. Tomáše Bati 399 763 02 Zlín 4 Vedoucí projektant: Zodpovědný projektant:

Více

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d.

Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. Z M Ě N A Č. 4 Ú P S Ú L I B I C E N A D D O U B R A V O U : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává změna č.4 ÚPSÚ Libice n.d. text A Komplexní urbanistický návrh 1:2000 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚPSÚ

Více

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu změny č.1 Územního plánu obce Bařice Velké Těšany Název instituce Stanovisko připomínky Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž,

Více

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka

Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Důvodová zpráva O projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu obce Hoštka Usnesením Zastupitelstva Města Hoštka ze dne 13.3. 2006 bylo rozhodnuto o pořízení změny č. 1 výše uvedené územně plánovací

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona

zpracovaný pro projednání s dotčenými orgány a krajským úřadem přiměřeně podle 47 odst. 1-4 stavebního zákona návrh Zprávy o uplatňování územního plánu HRDLÍV dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a v rozsahu 15 vyhlášky

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST

ÚPNSÚ MODRAVA ZMĚNA Č. 4 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ. PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK TEXTOVÁ ČÁST PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZMĚNA Č. 4 ÚPNSÚ MODRAVA NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST Říjen

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU 10/2009 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU nám.míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST

ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST 1/11 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZALUŽANY TEXTOVÁ ÁST Únor 2012 Paré íslo:

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Nám. H. Synkové BRUMOV - BYLNICE 763 31. Urbanistický ateliér Zlín s.r.o. Louky 351 ZLÍN 760 01

Nám. H. Synkové BRUMOV - BYLNICE 763 31. Urbanistický ateliér Zlín s.r.o. Louky 351 ZLÍN 760 01 Pořizovatel: Zpracovatel: Město Brumov - Bylnice Nám. H. Synkové BRUMOV - BYLNICE 763 31 Urbanistický ateliér Zlín s.r.o. Louky 351 ZLÍN 760 01 Vedoucí projektant: Vyhodnocení záboru ZPF Digitalizace:

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008

Z A D Á N Í. zmìny è. 2. územního plánu sídelního útvaru MILOVICE. okres Nymburk kraj Středočeský. návrh k projednání únor 2008 Z A D Á N Í zmìny è. 2 územního plánu sídelního útvaru MILOVICE okres Nymburk kraj Středočeský návrh k projednání únor 2008 Předkládá pořizovatel: Městský úřad 5. května 71, 289 23 nad Labem Ing. Boris

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

Úvodní jednání. ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014

Úvodní jednání. ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014 Úvodní jednání ke komplexní pozemkové úpravě Horní Čermná konaného dne 6. 3. 2014 Zadavatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka Ústí nad Orlicí Tvardkova 1191, Ústí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

VŠERUBY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ VŠERUBY Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným území Územního plánu obce Mistrovice je následující katastrální území: Název katastrálního území Číslo Mistrovice 696064 Řešené území má celkovou rozlohu 461 ha. Hranice

Více

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1

ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE ZMĚNA Č.1 ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚPNO ŘÍKOVICE REGULATIVY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: KRAJ: NÁVRHOVÉ OBDOBÍ ÚPNO 2015 ZPRACOVATEL: OBEC ŘÍKOVICE ZASTUPITELSTVO OBCE ŘÍKOVICE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚLNÍK Z M Ě N A Č. 1 + 2 NÁVRH datum zpracování 11 / 2005 Zpracovatel: Atelier Charvát, s.r.o. Kroftova 1 Praha 5 Obsah dokumentace: A. Základní údaje a) Úvod - hlavní cíle

Více

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace

Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace SEZNAM PŘÍLOH: Textová část: SU 01 část A - Základní údaje část B - Řešení územní studie Vyjádření DI ÚOVS POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY HK Fotodokumentace Grafická část: SU 02 ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÝ NÁVRH

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41

Český úřad zeměměřický a katastrální. Pokyny č. 41 Český úřad zeměměřický a katastrální Pokyny č. 41 Českého zeměměřického a katastrálního ze dne 1. října 2012 č.j. ČÚZK 26730/2012-22 pro zápis druhu a do katastru nemovitostí Změna: ČÚZK-08951/2014-22

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Znalecký posudek a ocenění nemovitosti Věcné břemeno k pozemku parc.č. 481/7, 857/1, 857/4, 8573/, 8574, 8566/, 8811/7, 917, 993/3, 993/44, 994/19, 994/5, 9317/1, 9317/3, 9318/1, 931/1, Brno, k.ú. Líšeň

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLADRUBY /NÁRH K EŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ/ Pořizovatel: Obecní úřad Kladruby Kladruby č.p. 29 415 01 Teplice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.arch. Zdeňka Táborská pověřená

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Vydání 50. změny územního plánu města Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Adam Lenert

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE

UZEMNI PLAN OBCE STRANCICE , " UZEMNI PLAN OBCE V' STRANCICE ODŮVODNĚNí NÁVRHU ZMĚNY č.3 POŘIZOVA TEL: Obecní úřad Strančice PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér, Šumberova 8, Praha 6 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU SUDOMĚŘICE Změna č. 7 ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část Objednatel: Obec Sudoměřice Nádražní ul. č.p.

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ

INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit MICHAELA ZÁHORSKÁ Dílčí cíl 010 (DC 010) Návrh možných nástrojů ze strany

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. podle ustanovení 25 odst. 3 a ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. podle ustanovení 25 odst. 3 a ustanovení 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů. Praha: 21.1.2013 Číslo jednací: 158251/2012/KUSK Spisová značka: SZ_024786/2012/KUSK/7 Vyřizuje: Ing. Jaroslava Wolfová l.638 Značka: OŽP/Wo Dle rozdělovníku Stanovení změny ochranného pásma II. stupně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce

Změna č.2 a č.3 územního plánu obce Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.2 a č.3 územního plánu obce OLBRAMKOSTEL Brno, září 2010 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více