Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní"

Transkript

1 Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 25 Obec: SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM Kód obce Základní údaje o obci Počet obyvatel: 937 (k ) Rozloha k.ú: 13,2 km 2, tj ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti: 11 % (k ) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: SLDB 2001 EAO = 356 SLDB 2011 EAO = 461 Základní občanská vybavenost 1 mateřská škola 1 základní škola ( ročník) 1 detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé Poloha obce v ORP Liberec: centrální část OBECNÁ VÝCHODISKA Obec je součástí Mikroregionu Podještědí a MAS Podještědí. I. ZAMĚSTNANOST Hodnocení vývoje zaměstnanosti vychází z ukazatele míry registrované nezaměstnanosti vždy k let 2000 až 2011 a vzdělanostní struktury v letech 2001 a 2011 dle SLDB. Vývoj míry nezaměstnanosti Výpočet míry nezaměstnanosti je prováděn jako podíl počtu dosažitelných uchazečů o práci k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) v obci. Do roku 2010 byla pro ukazatel EAO používána data ze SLDB Pro rok 2011 byly již použity údaje ze SLDB Vývoj míry nezaměstnanosti vykazuje mírně cyklický charakter s vrcholy v letech 2005 (9,6 %) a 2010 (11,8 %). Výrazný nárůst nezaměstnanosti v roce 2009 a 2010 byl způsoben dopady hospodářské recese v ČR, viz obr. 1. V následujícím období dochází již k mírnému snižování nezaměstnanosti. Světlá pod Ještědem Míra nezaměstnanosti v % ,1 4,9 6,5 6,5 7,3 9,6 7,6 8,4 6,5 10,1 11, Rok Obr. 1: Vývoj míry nezaměstnanosti k v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

2 Vzdělanostní struktura Z hlediska zaměstnatelnosti je důležitá vzdělanostní struktura obyvatelstva v obci. Relevantní data vyplývají ze SDLB z let 2001 a Tab. Světlá pod Ještědem-1: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let Obyvatelstvo 15leté a starší v tom podle stupně vzdělání Zdroj: SLDB, 2011 bez vzdělání 0 1 základní včetně neukončeného vyučení a střední odborné bez maturity úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské Z uvedených dat je v obci patrný nárůst počtu lidí s úplným středoškolským vzděláním (s maturitou), ale také osob s vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním. Dle výsledků SLDB z let 2001 a 2011 se celkově zvýšil podíl osob s maturitou a vzděláním vyšším než středoškolským na celkovém počtu osob starších 15 let cca o 11 procentních bodů. Lze předpokládat, že uvedený trend by se mohl pozitivně odrazit na vývoji zaměstnanosti obyvatel obce. II. EKONOMICKÁ AKTIVITA Dle databáze ARES se v obci k červnu 2014 nacházelo celkem 310 ekonomických subjektů, z toho 224 aktivních. Oproti roku 2012 došlo k mírnému poklesu aktivních ekonomických subjektů, a to o 4 jednotky. Tab. Světlá pod Ještědem-2: Přehled vývoje počtu ekonomických subjektů v obci celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní celkem z toho aktivní četnost ekonomických subjektů v obci Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2012, 2014 Největší firmy působí v oblasti drobné řemeslné výroby. Dle počtu zaměstnanců se jedná o drobné a malé podniky. Tab. Světlá pod Ještědem-3: Přehled firem s největším počtem zaměstnanců Hl. předmět Hl. předmět podnikání Firma Sídlo podnikání CZ-NACE Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů Výroba ostatních výrobků stav.truhlářství a tesařství Výroba plastových výrobků Sladkovodní akvakultura Retap, spol. s r.o. KATYS, spol. s r.o. Jana Skálová - PLASTOBAL Ladislav Sluka Světlá p. Ještědem Hoř.Paseky Světlá pod Ještědem Světlá pod Ještědem - Rozstání Světlá pod Ještědem - Rozstání 73 Počet zaměstnanců Zdroj: databáze MF ARES 2010, 2014, Magnus web 2014, webové stránky jednotlivých firem Komentář ke změně k dohledána hodnota 16 zaměstnanců

3 Zemědělská výroba Dle dotazníkového šetření se v obci nachází drobná zemědělská výroba s dlouholetou tradicí (chov ovcí a skotu). V současné době zde v oblasti zemědělství podniká 19 subjektů, z toho jedno honební společenstvo a jedno myslivecké sdružení. Za zmínku stojí zemědělský podnikatel Ladislav Sluka, který podniká v odvětví akvakultury. V obci je částečně zastoupena i rostlinná výroba v podobě pěstování obilovin, luštěnin, olejnatých semen a plodin jiných než trvalých. Sektorové zaměření ekonomických aktivit v obci je hodnoceno jako podíl zaměstnaných dle odvětví ekonomické činností na celkovém počtu zaměstnaných osob v obci, a to pomocí ukazatelů: - Podíl zaměstnaných v priméru byl 2 %; - Podíl zaměstnaných v sekundéru 40,8 %. Zdroj dat: SLDB 2011, ukazatel byl v rámci SLDB 2011 oproti šetření v roce 2001 metodicky změněn. Inovační aktivity znalostních odvětví dominantních firem v obci Z hlediska odvětvového zaměření významných firem pro obec Světlá pod Ještědem dle počtu zaměstnanců lze konstatovat, že v obci se nacházejí firmy, které dle metodiky OECD působí v tzv. znalostních odvětvích. Jedná se o odvětví CZ-NACE: 251 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 162 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství 222 Výroba plastových výrobků U znalostních odvětví ČSÚ provádí dotazníkové šetření inovací pod označením TI zkoumající aktivity takto zaměřených firem se sídlem v České republice, a to za dvě období. První období zahrnuje roky 2008 až 2010 a druhé 2010 až V roce 2010 bylo celkově vyhodnocováno 5 151, v roce 2012 se jednalo o respondentů za všechna znalostní odvětví v ČR (viz metodický postup). Bylo provedeno šetření v oblasti předpokládaného chování firem v tzv. znalostních odvětvích z hlediska inovačních aktivit. V obci Světlá pod Ještědem byla sledována odvětví zpracovatelského průmyslu. Z hlediska velikosti se v obci nacházejí malé firmy s uvedeným odvětvím. Viz tab. 4. a 5. Tab. Světlá pod Ještědem-4: Hodnocení znalostních odvětví dle zaměření významných zaměstnavatelů v obci znalostní odvětví nejvýznamnější trh odvětví změna počtu zaměstnanců respondentů v odvětví v ČR v % změna výkonnosti respondentů v odvětví (tis. Kč/1 ZAM) v % podíl inovačních firem odvětví z celk. počtu respondentů v % faktory omezující inovační aktivitu firem ČR v daném odvětví CZ- velikost 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 3 nejvýznamnější NACE fy 162 malá národní národní nedostatek finančních prostředků -vysoké inovační náklady -trh ovládaný zavedenými firmami 222 malá národní národní nedostatek finančních prostředků -trh ovládaný zavedenými firmami -nejistá poptávka po produktech 251 malá národní národní nedostatek finančních prostředků -trh ovládaný zavedenými firmami -inovace nebyly vyžadovány Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Pozn.: Inovační firma je dle manuálu OECD taková, která ve sledovaném roce realizovala alespoň jednu inovaci, a to buď technickou (procesní, produktovou) nebo netechnickou (marketingovou, organizační).

4 Tab. Světlá pod Ještědem-5: Doplňující informace ke zdrojům inovačních aktivit inovujících firem Financování inovací z veřejných zdrojů Nejvýznamnější znalostní 7. RP EU v % SF EU v % subjekty Inovační odvětví spolupráce odpovídalo x % inovačních firem místní nebo regionální úřad v % Stát (ústřední vláda) v % CZ- fa 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 08/10 10/12 NACE 162 M spolupracující podniky -dodavatelé 222 M spolupracující podniky -zákazníci 251 M nehodnoceno, malé množství respondentů Zdroj: vlastní zpracování dat z ČSÚ, TI 2010 a 2012 Odvětví 162: Typ inovací: v roce 2010 převažovaly u malých firem netechnické inovace, jednalo se o marketingové inovace. V roce 2012 převažovaly netechnické marketingové inovace. Odvětví 222: Typ inovací: v roce 2010 převažovaly u malých firem technické inovace, jednalo se o procesní inovace. V roce 2012 převažovaly netechnické procesní inovace. Odvětví 251: Typ inovací: v roce 2010 převažovaly u malých firem netechnické inovace, jednalo se o organizační inovace. V roce 2012 převažovaly netechnické procesní inovace. Malé firmy všech tří odvětví realizovaly inovace s pomocí veřejných zdrojů, především z fondů EU. III. STAV A TRENDY VE VYUŽITÍ ÚZEMÍ OBCE V kapitole je nejprve vyhodnocen stav opuštěných provozních areálů v obci, následně je charakterizováno využití území obce. Brownfields / Opuštěné výrobní areály a objekty Dle dotazníkového průzkumu z května 2010 se nenacházely v obci žádné lokality typu brownfields. V r obec nedodala vyplněný dotazník. Databáze brownfields (Liberecký kraj) v obci též žádné lokality podobného typu nezaznamenává. Využití území obce Způsob využití území v letech 2001 až 2012 vystihuje struktura pozemků, která je uvedena v tab. 6. Na území převažuje lesní půda, která pokrývá téměř 59 % celkové rozlohy. Změnu využití území v jednotlivých kategoriích pozemků v obci mezi rokem 2001 a 2012 vystihuje index změny využití území, který dosáhl hodnoty 0,61 %. Výsledek pod hranicí 1 % naznačuje, že změny nedosahují výraznější intenzity; pouze 0,61% plochy daného území změnilo v tomto období kategorii využití. Tab. Světlá pod Ještědem-6: Struktura jednotlivých druhů pozemků na území obce Světlá pod Ještědem v letech 2001 a Druh pozemku ha % ha % Zemědělská půda 468,20 35,50 467,97 35,46 Zahrnuje: orná půda 113,82 8,63 110,63 8,38 zahrady 65,31 4,95 65,74 4,98 sady 13,98 1,06 13,10 0,99 chmelnice vinice trvalý travní porost 275,09 20,86 278,50 21,10 Lesní půda 771,29 58,48 775,43 58,76 Vodní plochy 1,06 0,08 1,16 0,09

5 Zastavěné a ostatní plochy 78,41 5,94 75,03 5,69 Celková výměra 1 318,97 100, ,59 100,00 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Relativní změny v charakteru využití vybraných druhů pozemků (podle Vavrouchová, Lepková, 2013), které poskytují představu o tom, jak se změny využití země projevily ve struktuře jednotlivých kategorií pozemků, zachycuje tab. 7. Celkově došlo jen k nepatrným změnám směrem k posílení ekologické stability, a to k nárůstu rozlohy lesních porostů 4,14 ha a snížení rozlohy zastavěných ploch o 3,38 ha. Dominantní krajinotvorný proces je středně silné zalesňování (Šveda, Vigašová, 2010). Tab. Světlá pod Ještědem-7: Relativní změna vybraných druhů využití pozemků v obci Světlá pod Ještědem mezi roky 2001 a 2012 Změna Druh pozemku % ha Zemědělská půda -0,10-0,23 Orná půda -2,85-3,19 Zahrady 0,61 0,43 Sady -6,34-0,88 Trvalý travní porost 1,19 3,41 Lesní půda 0,49 4,14 Vodní plochy 9,38 0,10 Zastavěné plochy a ostatní -4,36-3,38 Pozn. Zelená barva plocha stabilní z hlediska udržitelnosti rozvoje území; oranžová barva plocha nestabilní Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Ekologická stabilita (vyjádřená jako podíl stabilních a nestabilních ploch) řešeného území vyjádřená pomocí koeficientu ekologické stability (dále také KES), dosahovala v roce 2012 výše 6,11 (tab. 8). Území je možné zařadit mezi území s převahou ekologicky stabilních struktur. Takovou krajinu je možné charakterizovat (Míchal 1994) jako přírodní a přírodě blízkou, kde civilizační zásahy nemají výrazný vliv na přírodní krajinu. Technické objekty jsou v krajině roztroušeny a zabírají pouze malé plochy; intenzita využívání krajiny je nízká. Podle vývoje KES, který se od roku 2001 zvýšil o 0,25, je možné předpokládat, že území je využíváno v souladu s principy udržitelnosti. Tab. Světlá pod Ještědem-8: Koeficient ekologické stability (KES) obec Světlá pod Ještědem, období 2001 až 2012 Rok Stabilní plochy Nestabilní plochy KES ,73 192,23 5, ,56 192,37 5, ,54 192,40 5, ,54 192,41 5, ,49 192,47 5, ,46 192,52 5, ,41 192,54 5, ,34 192,56 5, ,87 189,99 5, ,79 190,15 5, ,49 190,10 5, ,93 185,66 6,1075 Zdroj: Vlastní zpracování za použití dat ČSÚ Spádovost obce Spádovost obce je hodnocena jednak z hlediska dat ze šetření využívání veřejné dopravy (data IS KORID) a jednak z dat ze SLDB 2011.

6 Na základě vyhodnocení převažujícího směru vyjížďky veřejnou dopravou (z analýzy dat KORID, rok 2011) lze konstatovat, že obec spáduje do Liberce. Dále byla vyhodnocena spádovost obce na základě dat ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, zahrnující veřejnou i individuální dopravu. Na základě dat vyplývá, že za prací vyjíždí 185 osob a dalších 72 osob vyjíždí do škol, přičemž převážná část vyjížďky se uskutečňuje v rámci okresu (viz tab. 9). Tab. Světlá pod Ještědem-9: Vyjíždějící do zaměstnání a škol Vyjíždějící celkem 257 v tom vyjíždějící do zaměstnání 185 v tom v rámci obce 12 do jiné obce okresu 143 do jiného okresu kraje 14 do jiného kraje 14 do zahraničí 2 vyjíždějící do škol 72 v tom v rámci obce 9 mimo obec 63 Zdroj: SLDB, 2011 Z podrobnější analýzy důvodu vyjížďky dle SLDB 2011 pomocí rozkladu dat převažujícího směru vyjížďky, je zřejmé, že nejsilnější vyjížďkový tok z obce směřuje do Liberce (108 osob za prací, 32 do škol) a do Českého Dubu (19 za prací, 15 do škol). Na základě dat specifikujících funkční subregiony České republiky lze konstatovat příslušnost obce k funkčnímu subregionu Liberec (viz web EF TUL). IV. POTENCIÁL ROZVOJE OBCE Hodnocení silných a slabých stránek obce bylo provedeno dle jednotlivých faktorů hospodářského rozvoje (viz metodika) a následně porovnáno s pořadím poslední obce České republiky, která ještě nemá v daném faktoru problémy (na základě stanovené hranice dynamiky rozvoje). V rámci spolupráce s ČSÚ byla na konci roku 2010 provedena inventarizace vstupních dat a následně i korekce výpočtů faktorů. Jako vstupní data z ČSÚ pro aktualizace faktorů hospodářského rozvoje byly vybírány adekvátní ukazatele s předpokladem dlouhodobého sledování. Pro možnost porovnání sledovaného prvního období (rok 2006), druhého období (rok 2009) a navazujících byly faktory vymezeny ve vazbě na inventarizaci dat v roce Ve stejném trendu pokračoval i výpočet faktorů za rok Vývoj šetřených faktorů lze porovnat pomocí stanovené hranice dynamiky rozvoje, která zobrazuje nulový stav faktorového skóre daného faktoru. Další možností je porovnání vývoje pořadí obce v rámci celé ČR v daném faktoru. Hlavním přínosem realizované faktorové analýzy je vymezení jevů, které jsou důležité pro hodnocení rozvoje obce sledovat, viz tab. Světlá pod Ještědem-10 a obr. Světlá pod Ještědem-2.

7 F7 (ekonomická aktivita) F6 (struktura ekonomiky) F1 (nezaměstnanost) F2 (atraktivita místa k bydlení) F3 (osídlení) F5 (občanská vybavenost) F4 (věková struktura) Obr. Světlá pod Ještědem-2 (rok 2011): Hospodářský rozvoj obce (srovnání pořadí v rámci ČR po inventarizaci dat ČSÚ) Zdroj: Výzkum EF (HF) TUL (data za rok 2011), projekt TA ČR č. TD V následujících tabulkách (viz tab. Světlá pod Ještědem-10) je předložen přehled vývoje ukazatelů za období let 2006, 2009 a 2011, které naplňují jednotlivé faktory. V posledním sloupci je vždy uvedeno hodnocení vývoje ukazatele dle toho, zda se jedná o maximalizační typ (čím vyšší hodnota ukazatele, tím lepší stav) nebo minimalizační typ (čím menší hodnota ukazatele, tím lepší stav). Tab. Světlá pod Ještědem-10: Vývoj ukazatelů sytících faktory v letech 2006, 2009 a Faktor nezaměstnanosti Registrovaná nezaměstnanost [%] 7,61 10,10 11,00 min. zhoršení Účast voličů při volbách do PS PČR [%] 75,36 73,47 73,47 beze změny 2. Faktor atraktivity místa bydlení Intenzita přírůstku obyvatelstva za 5 let 0,03 0,11 0,09 min. zhoršení Průměrný věk obyvatel 41,46 41,43 41,83 min. zhoršení Počet dokončených bytů za 5 let [/1000 obyv.] - 13,49 13,32 min. zhoršení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 49,71 93, Faktor osídlení Obecná hustota zalidnění [obyv./km 2 ] 64,52 70,59 68,28 zhoršení Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 6258, , ,71 zhoršení 4. Faktor věkové struktury obyvatelstva Hranice dynamiky rozvoje Světlá pod Ještědem 2011 Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu zlepšení Průměrný věk obyvatel 41,46 41,43 41,83 min. zhoršení Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 49,71 93, Index stáří 1,17 1,12 1,19 min. zhoršení Index ekonomického zatížení obyvatelstva 0,46 0,48 0,54 min. zhoršení

8 5. Faktor občanské vybavenosti Podíl lůžek v hotelech a penzionech na celkové kapacitě HUZ Počet obyvatel na ordinaci praktického lékaře* ,50 - Počet obyvatel na ambulantní zdravotnické zařízení* Počet lékáren na 1000 obyvatel beze změny Počet obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu zlepšení Počet obyvatel ve věku 6 14 let na 1 základní školu* Počet obyvatel ve věku let na 1 střední školu* Průměrná obytná plocha dokončeného bytu [m 2 ] 49,71 93, Specifická hustota zalidnění (zast. plocha) [obyv./km 2 ] 6258, , ,71 zhoršení * Údaj vyhodnocován jen při existenci zařízení. 6. Faktor struktury ekonomiky Podíl aktivních subjektů ve službách 0,53 0,60 0,61 min. zlepšení Podíl aktivních subjektů v zemědělství a lesnictví 0,10 0,06 0,08 min. zlepšení 7. Faktor ekonomické aktivity Podíl soukromých podnikatelů na populaci ve věku let 0,32 0,29 0,31 min. zlepšení Kapacita hromadných ubytovacích zařízení [počet lůžek/1000 obyv.] 141,01 91, Podíl ekonomických subjektů na populaci ve věku let 0,37 0,34 0,37 min. zlepšení Komentáře k obr. Světlá pod Ještědem-2 a tab. Světlá pod Ještědem-10 V hodnocení faktoru nezaměstnanosti se obec v roce 2011 nacházela pod hranicí dynamiky rozvoje. Z pohledu atraktivity místa k bydlení lze konstatovat, že v roce 2011 se obec v hodnocení tohoto faktoru pohybovala hluboko pod hranicí dynamiky rozvoje. V obci dlouhodobě mírně převažuje přírůstek obyvatelstva nad úbytkem. V hodnocení faktoru osídlení se obec v roce 2011 nacházela pod hranicí dynamiky rozvoje. Hustota zalidnění byla mírně podprůměrná. V roce 2011 se obec hodnocením faktoru věkové struktury obyvatelstva pohybovala blízko hranice dynamiky rozvoje. Věková struktura se vyznačuje převahou seniorské složky obyvatelstva nad dětskou složkou a dlouhodobý vývoj indexu stáří poukazuje na nepříznivý trend postupného stárnutí populace. V populaci početně převažuje obyvatelstvo v produktivním věku. Zřetelný byl nárůst počtu obyvatel ve věku 3 5 let na 1 mateřskou školu (z 11 dětí v roce 2009 na 31 dětí v roce 2011). V hodnocení faktoru občanské vybavenosti se obec v roce 2011 nacházela blízko hranice dynamiky rozvoje. Obec disponuje základní občanskou vybaveností, nachází se zde mateřská a 1. stupeň základní školy, k dispozici je ordinace praktického lékaře. Hodnocení faktoru struktury ekonomiky v obci v roce 2011 bylo nad hranicí dynamiky rozvoje. Podíl aktivních subjektů v sektoru služeb činil 61 %. Obec se v hodnocení faktoru ekonomické aktivity nacházela v roce 2011 pod hranicí dynamiky rozvoje.

9 ZÁVĚRY, DOPORUČENÍ, OKRUHY PROBLÉMŮ K ŘEŠENÍ V rámci dotazníkového šetření z května 2014 obec nedodala vyplněný dotazník. Závěry a doporučení tak vycházejí z vypracované SWOT analýzy: SILNÉ STRÁNKY - nepříznivá věková struktura obyvatelstva - není zpracován program rozvoje obce - chybí kanalizace s ČOV - špatný stav místních komunikací - špatný stav telekomunikační sítě (internet) - nedostatečná kapacita vodojemu v letních měsících PŘÍLEŽITOSTI - stárnutí populace - postupný úbytek obyvatel - přeměna na chalupářskou obec - mateřská a základní škola v obci - ordinace praktického lékaře v obci - příznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva - fungující spolkový život - malebná krajina (přírodní park Ještěd) - zachovalé životní prostředí SLABÉ STRÁNKY - rozvoj bydlení (výstavba RD) - předpoklady pro rozvoj turistiky (cyklotrasy, sjezdové tratě, golfový areál) HROZBY Obec vykazuje vyváženou odvětvovou strukturu zaměstnanosti, pracovní příležitosti nabízí zejména menší firmy v oblasti zpracovatelského průmyslu a sektor služeb. Věková struktura obyvatelstva je nepříznivá. Počet obyvatel v poproduktivním věku je vyšší než počet obyvatel v předproduktivním věku. Hrozí stárnutí obyvatelstva, které bude zvyšovat poptávku po sociálních službách, které v obci chybějí. Hrozí tak postupný úbytek trvale bydlících obyvatel a postupná přeměna obce na chalupářskou oblast. Vzdělanostní struktura obyvatelstva je příznivá. Obec má poměrně vysoký podíl obyvatelstva s vyšším a vysokoškolským vzděláním, což je pozitivní z hlediska jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Významná je vyjížďka ekonomicky aktivních obyvatel za zaměstnáním. Pozornost je proto třeba věnovat dopravní dostupnosti a obslužnosti obce. Rozvoji bytové výstavby brání nedostatečná technická infrastruktura (chybějící kanalizace s napojením na ČOV, ev. špatná telekomunikační síť). Potenciál obce lze spatřovat zejména v rozvoji cestovního ruchu, pro který má obec dobré podmínky. Leží v přírodním parku Ještěd, je zde vybudováno zázemí pro sjezdové lyžování, golfové hřiště, tenisové kurty, koupaliště a další. V obci se nachází dostatek ubytovacích zařízení.

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha

Obec: VŠELIBICE. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE Kód obce 564532 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 536 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 18,44 km 2, tj. 1 844 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha

Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 12 Obec: JANOVICE V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561657 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 91 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 6,34 km 2, tj. 634 ha Základní ekonomické údaje Míra

Více

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ Kód obce 561631 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 3 672 (31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 57,85 km 2, tj. 5 785 ha Základní ekonomické údaje

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 3 Obec: CETENOV Kód obce 563943 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný přírůstek počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 120. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 28 Obec: ZDISLAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564541 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 284.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 15 Obec: KRYŠTOFO ÚDOLÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný pokles počtu obyvatel, v obci je jich 346. I. ZAMĚSTNANOST

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 22 Obec: PROSEČ POD JEŠTĚDEM DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 349. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 27 Obec: VŠELIBICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564532 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 553.

Více

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235.

V obci nebyla zaznamenána meziročně ( ) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 6 Obec: HLAVICE Kód obce 564052 V obci nebyla zaznamenána meziročně (2014-15) významná změna počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 235. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

V obci nebyla zaznamenána meziroční ( ) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 14 Obec: JEŘMANICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 530484 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-2015) významná změna počtu obyvatel, v obci je jich 490.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 26 Obec: ŠIMONOVICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564460 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) zanedbatelný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

Více

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU

Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 7 Město: HODKOVICE NAD MOHELKOU Kód obce 564061 V obci nebyla zaznamenána meziroční (2014-15) významná změna počtu obyvatel (přírůstek o 16 obyvatel), nově je počet obyvatel

Více

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha

Obec: DLOUHÝ MOST. Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k ) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 5 Obec: DLOUHÝ MOST Kód obce 530468 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 816 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 4,44 km 2, tj. 444 ha Základní ekonomické údaje Míra nezaměstnanosti:

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 23 Obec: RYNOLTICE DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 564397 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) pokles počtu obyvatel (o 20), v obci je jich 755. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek počtu obyvatel o 10, nově je počet obyvatel v obci 936. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 1 Obec: BÍLÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 563901 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) přírůstek počtu obyvatel o, nově je počet obyvatel v obci 936.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 18 Obec: MNÍŠEK DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564231 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 508. I. ZAMĚSTNANOST

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 21 Město: OSEČNÁ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564290 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) mírný nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 1 100. I.

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 4 Město: ČESKÝ DUB Kód obce 563960 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) mírný pokles počtu obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 2718. I. ZAMĚSTNANOST Od roku 2012

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 3656. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 11 Město: JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 20 Kód obce 561631 V obci byl zaznamenán meziroční (20-2015) mírný pokles obyvatel, nově je počet obyvatel

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 9 Obec: CHOTYNĚ DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564109 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-15) přírůstek obyvatel, tedy nově je počet obyvatel v obci 993.

Více

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856.

DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční ( ) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 16 Obec: KŘIŽANY DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) nárůst počtu obyvatel, v obci je jich 856. Kód obce 564184 I. ZAMĚSTNANOST

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Střítež pod Křemešníkem Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 375 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 46

Více

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ

PODKLADY - MAPOVÉ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ, OSTATNÍ OBEC: NOVÁ ŘÍŠE Základní identifikace řešeného území : Status: Městys částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 591 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní

Obr. Bílý Kostel nad Nisou-1: Vývoj míry nezaměstnanosti k 31. 12. v letech 2000 až 2011 (v %) Zdroj: ČSÚ, MPSV, zpracování vlastní Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU Kód obce 563919 Základní údaje o obci Počet obyvatel: 927 (k 31. 12. 2013) Rozloha k.ú: 25,73 km 2, tj. 2 573 ha Základní ekonomické údaje

Více

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213.

V obci byl zaznamenán meziročně ( ) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci 6213. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 10 Město: CHRASTAVA DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 564117 V obci byl zaznamenán meziročně (2014-15) mírný přírůstek obyvatel, nově je počet obyvatel v obci

Více

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014)

ÚAP ORP Telč, 3. úplná aktualizace (2014) OBEC: BOROVNÁ Základní identifikace řešeného území : Status: Obec částí obce: 1 ZUJ (kód obce): 587 184 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním

Více

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943.

V obci byl zaznamenán meziroční ( ) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je počet obyvatel v obci 943. Pořadové číslo pro potřeby ÚAP: 2 Obec: BÍLÝ KOSTEL NAD NISOU DOPLNĚNÍ DAT AKTUALIZACE OD ROKU 2014 Kód obce 563919 V obci byl zaznamenán meziroční (2014-2015) přírůstek obyvatel o 14 lidí, tedy nově je

Více

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území

Velké Hostěrádky. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území Velké Hostěrádky Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území

Palonín. ssd/zus - Dálnice nebo rychlostní silnice zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. Brumovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí)

Krchleby. Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci stacionárních zdrojů znečištění ovzduší (příznivé životní prostředí) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Lovčovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území

Šumvald. ss2/zus - Silnice II. třídy zatěžuje zastavěné území sse/zus - Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část 1 2 Obsah 1 Definování vize a principů dodržovaných při realizaci strategie... 5 2

Více

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024

Dokument je zpracováván na období 2015 až 2024 Strategie území správního obvodu ORP Hlučín v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti v obcích a dopravě Dokument je zpracováván na období

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Hrdějovice. Pamětihodnosti

Hrdějovice. Pamětihodnosti Hrdějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Pelhřimov Počet částí obce: 27 Počet katastrálních území: 24 Výměra obce: 9527 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 16707 Hustota

Více

Hlavatce. Pamětihodnosti

Hlavatce. Pamětihodnosti Hlavatce Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřiště

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel:

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST. Pořizovatel: STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ A. ANALYTICKÁ ČÁST Pořizovatel: Zpracovatel: Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPF Group, s.r.o., Bozděchova

Více

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 1. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Městský úřad Hustopeče

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Dokument SCLLD byl zpracován s přispěním Středočeského kraje. Na zpracování tohoto dokumentu finančně přispěly města a obce: Bakov

Více

Jankov. Charakteristika

Jankov. Charakteristika Jankov Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY název zhotovitel datum poznámky Politika územního rozvoje ČR 2008 (PÚR 2008) ----- Dne 20.7.2009 MĚSTO: TELČ Základní identifikace řešeného území : Status: Město ZUJ (kód obce): 765546 NUTS 4 CZ0632 - Jihlava NUTS3: CZ063 - Vysočina NUTS2: CZ06 - Jihovýchod Obec s pověřeným obecním úřadem: Telč Obec

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Boleslavsko 2014-2020 Obsah 1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU... 5 1.1 Základní informace o MAS Boleslavsko... 5 1.1.2 Základní informace o MAS a zdůvodnění

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013

Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 Integrovaná strategie rozvoje MAS Horní Pomoraví 2007-2013 1 Analytická část 2 I. Úvod... 5 II. Jednotlivé části integrované strategie rozvoje MAS... 5 II. Analytická část... 6 A. Situační analýza regionu...

Více

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Kojatice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita obyvatelstva podle SLDB Ve Středočeském kraji převažoval v roce 2001 počet ekonomicky aktivních osob (584 628) nad osobami ekonomicky neaktivními (529 576). U třech správních

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Liberecký kraj. v èíslech

Liberecký kraj. v èíslech 2 3 7 9 4 5 8 2 1 Liberecký kraj 9 6 8 v èíslech 4 5 7 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2008 Úvodní slovo 1 Základní geografická charakteristika 2 Administrativní èlenìní 4 Obyvatelstvo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ A ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ souhrnná textová část Zpracovatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽERANOVICE NA OBDOBÍ LET 2015-2020 Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Žeranovice na svém 9. zasedání dne 8. ledna 2016 usnesením č. 9/5. Platnost od 8. ledna 2016. PROGRAM

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3635 256 obyv/km2 3718 261 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice)

SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Horní Kamenice) SWOT ANALÝZA pro obec Vraný (Lukov, Téma Silné stránky (Strenghts) Slabé stránky (Weaknesses) Příležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) Horninové prostředí, geologie Vodní režim Hygiena životního prostředí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026

Program rozvoje obce Lopeník. na období od 2016 do 2026 Program rozvoje obce Lopeník na období od 2016 do Úvod Tento dokument má sloužit jako opora pro vedení obce i veřejnost pro budoucí rozhodování o směřování a rozvoji obce v následujících letech. Zohledňuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020

PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2014 2020 Návrh č. 1 srpen 2014 Obsah ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ

Více

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa

HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje. 571491 - Hrochův Týnec - Administrativa HMDIS - pasport Hrochův Týnec 571491 - Hrochův Týnec - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá

ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT. SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem. Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá ROZVOJOVÝ PROGRAM OBCE TISÁ C. ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Obec Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá SPF Group, v.o.s., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: únor březen 2014 OBSAH Obsah...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PACOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ III. AKTUALIZACE 2014 TEXTOVÁ ZPRÁVA METODIKA ZPRACOVÁNÍ Pořizovatel: Zhotovitel aktualizace:

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11

1. Analytická část... 6. 1.1. Vymezení a stav území... 6. 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1 Obsah 1. Analytická část... 6 1.1. Vymezení a stav území... 6 1.1.1. Obyvatelstvo na území MAS Třešťsko... 11 1.1.2. Podnikání, zaměstnanost a vzdělávání... 16 1.1.3. Zdravotnictví a sociální služby,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK

3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK 3.ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP NEPOMUK V Nepomuku dne 12.12.2014 Vypracoval: Ing. Jiří Levý Tel.: 371 51 97 30 e-mail: jiri.levy@urad-nepomuk.cz www.urad-nepomuk.cz Stránka 1 Obsah

Více

Společná Cidlina 2007 13

Společná Cidlina 2007 13 INTEGROVANÁ STRATEGIE REGIONU Společná Cidlina 2007 13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1 Zpracovatel: Centrum evropského projektování - regionální rozvojová agentura Wonkova 1142 500 02

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele

Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a připomínky zhotovitele Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje závěrečný kompilát ARR srpen 2006 1 Program rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje- závěrečný kompilát Poznámky, komentáře a

Více

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012)

Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) Základní údaje o obci Název obce Strachotín Typ obec Počet katastrálních území 1 Celková rozloha (dle ČÚZK) 14127001 m 2 Rozloha zastavěného území (podle ÚP 2012) 51,7 ha Počet obyvatel (dle SLBD 2011)

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Analytická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Analytická část 2 Obsah 1 Základní informace o MAS Stolové hory... 7 1.1 Historie MAS... 7 1.2 Odůvodnění

Více

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Litohoř - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Obrataň zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozvojový plán Myštěves

Rozvojový plán Myštěves Rozvojový plán Myštěves 2015-2022 1 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Analýza situace obce... 4 2.1 Obec ve vnějších vztazích... 5 2.2 Rozbor složek a funkčních systémů obce... 6 2.3 Ekonomická situace... 17 2.4 Správa

Více

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika

Zliv Základní informace Zliv 1421 ha 3561 250,6 obyv/km2 Město Zliv Charakteristika Zliv Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města

Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové Centrum města = pól růstu a rozvoje města 1 Obsah (verze prosinec2012) 1 Úvod... 4 2 Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza... 5 2.1 Vyhodnocení existujících strategických a plánovacích dokumentů a jejich provázání

Více

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování

Libín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Hřiště Knihovna Hřbitov Ubytování Libín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Chvojno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Těchobuz zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

březen 2015 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Strategie území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a dopravní obslužnosti regionu a

Více

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa

HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje. 591939 - Výčapy - Administrativa HMDIS - pasport Výčapy 591939 - Výčapy - Základní údaje Pasport municipality (obce/městysu/města) vznikl v rámci řešení výzkumného úkolu podporovaného Ministerstvem pro místní rozvoj Název projektu: "Návrh

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Magistrát města České Budějovice Institut

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel.

Nová Ves Nachází se asi 3,5 km na severovýchod od Olešníka. Prochází zde silnice II/105. Je zde evidováno 24 adres. Trvale zde žije 29 obyvatel. Olešník Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice

Nová Ves. Vybavenost obce Knihovna Mateřská škola Obchody Hostinec Pošta Benzínová pumpa Hřiště Požární zbrojnice Nová Ves Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Knihovna

Více