Trávicí systém. by - Sobota,?ervenec 19, Otázka: Trávicí systém. P?edm?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trávicí systém. by jx.mail@centrum.cz - Sobota,?ervenec 19, 2014. http://biologie-chemie.cz/travici-system/ Otázka: Trávicí systém. P?edm?"

Transkript

1 Trávicí systém by - Sobota,?ervenec 19, Otázka: Trávicí systém P?edm?t: Biologie P?idal(a): Mí?a - hlavní funkce 1) Trávení mechanické a chemické zpracování potravy (enzymy) 2) Vst?ebávání p?estup živin z trávicí trubice do krve, nebo do mízy Stavba st?ny trávicí trubice *mukoza sliznice - až po žaludek ji tvo?í epitel vrstvený dlaždicový, v ostatních?ástech je epitel cylindrický ( válcovitý ) *podslizni?ní vazivo?ídké vazivo s uzlíky mízní tkán? *svalová vrstva svalovina - na po?átku ( 2/3 jícnu ), a na konci (zevní sv?ra? kone?níku) je svalovina p?í?n? pruhovaná, v ostatních?ástech je hladká page 1 / 13

2 - svalovina je uspo?ádaná uvnit? kruhov?, zevn? podéln?. Ve st?n? žaludku ješt? t?etí, šikmé uspo?ádání. -?tvrtá vrstva je dvojího typu : u kr?ních, hrudních a pánevních orgán? odventicie = složená z?ídkého vaziva. V b?išním úseku jsou?ásti obaleny (paritonea ) Ústní dutina Podkladem jsou p?í?n? pruhované svaly mimické a žvýkací * rty (labia), z ústní št?rbinou *tvá?e (buccae) *patro (tvo?í strop ústní dutiny ) *jazyk (lyngua,glossa) z p?í?n? pruhované svaloviny p?ipojené k dolní?elisti a k jazylce, pod hrotem slizni?ní?asy (uzdi?ka), která p?echází na spodinu dutiny ústní Jazyk je pokrytý sliznicí, která vybíhá v bradavky (popily)v prohlubních. Kolem n?kterých z nich jsou chu?ové pohárky, se smyslovými bu?kami, které reagují na látky rozpušt?né v potrav?. Zuby * zevní stavba - korunka -kr?ek -ko?en/ny *vnit?ní stavba -skloviny ( ) korunka -cement korunka,ko?en -zubovina (dentim) -d?e? (pulpa) V?elistech se nacházejí alveolární jamky. Z jejich okostice vybíhají k cementu ko?en? vazivová vlákna, která tvo?í záv?sný aparát zub?, a vstupují?áste?n? i do silné sliznice?elistí-dáse? (glandula). page 2 / 13

3 D?tský (mlé?ný) chrup * 20 zub? - 8?ezák? (dentes incisivi) - 4 špi?áky (dentes canini) - 8 stoli?ek (dentes molares) D?tský chrup se pro?ezává od cca 6 m?síc? do cca 2 let. Trvalý (dosp?lý) chrup *32 zub? - 8?ezák? (dentes incisivi) - 4 špi?áky (dentes canini) - 8 zub? t?enových (dentes praemolores) - 12 stoli?ek (dentes molares) Vým?na chrupu probíhá od 6-7 roku do roku. Rozžvýkaná potrava se mísí se slinami, které produkují slinné žlázy: *Drobné slinné žlázy -rozptýlené v podslizni?ním vazivu tvá?í, patra a p?edsín? *Velké slinné žlázy 3 páry Žláza p?íušní (glandula gratis) -uložena p?ed boltcem, její vývod vyús?uje u druhé horní stoli?ky Mají spole?ný vývod na slinné bradavce vedle uzdi?ky jazyka Žláza pod?elistní (glandula submandibularis) Žláza podjazyková (glandula sublyngualis) Slin se vytvo?í za den asi 1 1,5 l page 3 / 13

4 Složení slin 99% vody 0,7% organické látky -hlen (mucin) -hialin (amyloza) -enzym, který za?íná št?pit složité cukry (škroby) 0,3% anorganické látky -soli sodíku, draslíku,?ízení sekrece slin - nervové a látkové -podn?tem je p?ímé drážd?ní?ichových a chu?ových receptor?, ale i pouhá p?edstava Funkce ústní dutiny - mechanické rozm?ln?ní potravy a její posun do hltanu - mluvidla - chu? - sliny chrání okolní sliznici, obalují a slepují rozm?ln?nou potravu a zahajují její chemické složení Hltan (plarynx) Nálevkovitá orgán, zav?šený na spodin? lebe?ní, má 3 zákl.?ásti 1) Nosohltan (nosopharinx) - je k?ižovatkou trávicích cest -vyús?ují zde Eustachovy trubice -nosohltanová mandle page 4 / 13

5 2)Ústní?ást hltanu -od nosohltanu jí odd?luje m?kké patro a?ípek, který se p?i polykání zvedají -nacházejí se zde 2 patrohltanové oblouky a mezi nimy patrová mandle (tonsila palativa) 3)Hrtanová?ást hltanu -p?i polykání je od hrtanu odd?luje hrtanová p?íklopka Hlaví funkce hltanu je polykání. Je to složitý reflexní d?j, který se projevuje dotekem sousta s patrovými oblouky a ko?enem jazyka. Jícen (oesophajus) Trubicovitý orgán cm dlouhý. V kr?ním úseku za pr?dušnicí, v hrudníku podél páte?e. Prochází otvorem v bránici a pod ní vstupuje do žaludku. Svalovina v prvních 2/3 p?í?n? pruhovaná a v 1/3 hladká. V klidu jsou st?ny k sob? p?iložené, p?i polykání je sousto posouváno peristaltickými pohyby. Žaludek (ventriculus, gaster) Vakovitý orgán, uložený vlevo v b?išní dutin? pod bránicí. Od malého zak?ivení vstupuje ke spodin? jater malá p?edst?ra (omentum minus) a od velkého zak?ivení k p?í?nému tra?níku, sestupuje velká p?edst?ra (omentum majus). Jsou to listy pob?išnice napomáhající udržet polohu žaludku. Funkce žaludku 1) Mechanická Žaludek vykonává jednak pomalé rytmické pohyby, kterými se spolknutá potrava promíchává a rozm?l?uje, a m?ní se na tráveninu, neboli chymus. A jednak peristaltické pohyby, kterými je chymus o malých dávkách vst?ikován do dvanáctníku. Hybnost je ovliv?ována množstvím potravy (p?i v?tším množství jsou stahy mohutn?jší), a uložením potravy (nejdéle p?etrvávají tuky (5 7 hodin) a nejmén? cukry (3 4 hodiny ) ) P?sobením nevhodných látek, nebo p?ímím drážd?ním pob?išnice nebo hltanu je vyvolán reflexní d?j zvracení (emeze). page 5 / 13

6 Peristaltika se obrací a k?e?ovit? se stahují svaly b?icha a hrudníku. Zvracení obvykle p?edchází nevolnost (nauzea), doprovázena nep?íjemnými pocity, bledostí, zrychleným dýcháním, slin?ním, 2) Chemická Zajiš?uje ji žalude?ní š?áva, tvo?ena žlázkami žalude?ní sliznice. Množství 1,5 2 l za den.?irá, bezbarvá siln? kyselá tekutina. 99% H2O HCl -kyselina chlorovodíková bobtnání vaziva, ni?í choroboplodné zárodky, chrání vitamíny B1, B2,C aktivuje pepsinogen na pepsin Pepsin = enzym, který zahajuje št?pení bílkovin na jednodušší peptidické?et?zce! Chymozin -enzym, který se uplat?uje u kojenc? a sráží mlé?né bílkoviny na tvarohovitou hmotu. Lipháza v?ku) -enzym št?pící tuky (Žalude?ní lipháza má malou ú?innost uplat?uje se pouze v d?tském Mucin (hlen) chrání sliznici p?ed samonatrávením Vnit?ní faktor látka nutná pro vst?ebávání vitamín? B12 ve st?ev??ízení sekrece žalude?ní š?ávy je jednak nervové (uplat?ují se stejn? podn?ty jako u tvorby slin), jednak látkové. Na?ízení se podílí p?edevším tká?ový hormon gastrin tvo?í se v žalude?ní sliznici, vlivem dráždivých látek uvoln?ných z potravy. Krom? zvýšení sekrece žalude?ní š?ávy, zvyšuje i pohyby žaludku. 3)Resorb?ní vst?ebávání v žaludku je omezené, v?tšina látek se vst?ebává ve st?ev?. V žaludku nap?íklad alkohol, nebo n?které soli a látky Ze žaludku pokra?uje trávenina do dvanáctníku = první?ást tenkého st?eva podkovovitý tvar na zadní?ásti jeho sestupné?ásti se nachází bradavka (Papila Vateri), na kterou spole?n? vyús?ujehlavní vývod slinivky b?išní a hlavní žlu?ovod. Jejich vyprazd?ování je ovládáno Oddiho sv?ra?em. Slinivka b?išní (pancreas) Žláza asi 28 cm dlouhá, uložena v b?išní dutin?, vlevo za žaludkem. Rozlišujeme 3?ásti: hlavu page 6 / 13

7 (caput) -uložena v zahnutí dvanáctníku t?lo (corpus) ocas (cauda) -sm??uje ke slezin? Má?ást zevn?-sekre?ní, tu tvo?í lalí?ky, s drobnými vývody, které se spojují v hlavní vývod (ductus pancrativus), který vystupuje na papilla Vateri. Lal??ky produkují pankreatickou š?ávu ( 1l/24 hod ). Je zásadi- tá neutralizuje kyselý žalude?ní obsah a obsahuje?adu enzym?: 1) Trypsinový komplex - n?kolik proteolytických enzym?, které jsou tvo?eny v neaktivní form? a aktivují se až ve dvanáctníku, pokra?ují v trávení bílkovin zahájené pepsinem. 2) Liphoza -enzym, který po aktivaci žlu?í, št?pí tuky 3) Amiloza -št?pí cukry - sekrece pankreatické š?ávy je?ízena nervov?, na podobném principu jako sekrece všech ostatních trávicích š?áv a látkov?, kdy se uplat?ují tká?ové hormony Sekretin a Pankreozymin, které se tvo?í ve dvanáctníku, po podrážd?ní žalude?ním obsahem. Druhá?ást slinivky je vnit?n? sekre?ní. Tvo?í ji Longechonzovy ostr?vky (1-1,5 milion?), které produkují hormony, zejména inzulín, který snižuje hladinu krevního cukru (glykemii), její normální hodnoty jsou 3,9 5,6 mmol/l Játra (hepar) Játra jsou nejv?tší žlázou lidského ob?hu a váží asi 1,5 kg. Jsou uložena v b?išní dutin? pod bránicí (v?tší?ást vpravo). K bránici jsou p?ipojena vazivovým pouzdrem. V p?edu jsou rozd?lena na v?tší pravý a menší levý lalok. Vnit?ní, zadní a dolní plocha jater je rýhami ve tvaru písmene H?len?na na?tvercový lalok a lalok dolní duté žíly. P?í?ný zá?ez je jaterní brána (porta hepatis), která je místem vstupu jaterní tepny a vrátnicové žíly, a místem výstupu jaterních žil a pravého a levého jaterního žlu?ovodu. V pravém zá?ezu je uložen žlu?ník. page 7 / 13

8 Základní jednotkou jater je jaterní lal??ek, který má tvar nepravidelného mnohost?nu a skládá se z trámc? každý trámec má krevní a žlu?ový pól krevní pól je obrácen mezi trámce a žlu?ový pól je obrácen do prostoru mezi ob??ady bun?k uvnit? trámc?. Játra mají dvojí krevní ob?h, a to výživový, který zabezpe?uje p?ívod kyslíku a živin do jaterní tkán?, a funk?ní, který zabezpe?uje portální žíla a p?ivádí látky z trávicího systému. Ob? cévy vstupují do porta heparis a postupn? se v?tví až na kapiláry, které procházejí mezi trámci, vyús?ují do centrální žilky uprost?ed lal??k? a krevním pólem p?edávají pot?ebné látky jaterním bu?kám. Centrální žilky se dále spojují ve stále v?tší žíly, až jaterní žíly opoušt?jí játra a ústí do dolní duté žíly. Funkce jater Játra jsou životn? nezbytný orgán, který má?adu funkcí : 1) metabolická - jsou hlavním orgánem p?em?ny látkové - tvo?í se zde mnoho látek nutných pro r?zné funkce organismu - rozkládají a vylu?ují se zde látky pro organismus nepot?ebné nebo škodlivé 2) rezervátor krve 3) termoregula?ní 4) tvorba žlu?i Žlu? Žlu? se tvo?í v jaterních bu?kách. Žlu?ovým pólem je uvol?ována do prostoru mezi dv?ma?adami bun?k uvnit? trámc?, odtud odtéká do malých žlu?ovod? mezi lal??ky, ty se sbíhají do stále v?tších žlu?ovod? až z jater vychází v jaterní brán? pravý a levý jaterní žlu?ovod (ductus hepaticus dexter, sinister). Ty se spojují ve spole?ný jaterní žlu?ovod (ductus hepaticus communis) a k tomu se p?idává vývod žlu?níku (ductus cysticus) a vzniká hlavní žlu?ovod (ductus choledochus), který spole?n? s hlavním vývodem slinivky vyús?uje ve dvanáctníku na papilla Vateri. page 8 / 13

9 Žlu? je hustá, žlutozelená kapalina. Tvo?í se jí ml za den.krom? vody obsahuje hlen, žlu?ová barviva (biliverdin, bilirubin), které jsou odpadními produkty hemoglobinu. Ve st?ev? se dále rozkládají a jejich produkty se vylu?ují stolicí, kterou zabarvují, nebo se vst?ebávají a vracejí se portálním ob?hem zpátky do jater. D?ležitou sou?ástí žlu?i jsou soli žlu?ových kyselin, které ve st?ev? emulgují tuky (rozptylují je na drobné kapénky, které teprve dále mohou být enzymaticky št?peny) a umož?ují vznik micel (kuli?kovité útvary umož?ující vst?ebávání tuk?). Žlu?, která vychází z jater z velké?ásti p?etéká do žlu?níku (vecisa fallea), kde se vst?ebává voda a žlu? se koncentruje.po vstupu potravy do dvanáctníku se žlu?ník smrští, uvolní se Oddiho sv?ra? a žlu? se dostává do dvanáctníku. TENKÉ ST?EVO (intestinum tenue, enteron) 3 hlavní?ásti: 1) dvanáctník (duodenum) 2) la?ník (jejunum) - p?evažuje v n?m trávení 3) ky?elník (ileum) - p?evažuje v n?m vst?ebávání - vnit?ní povrch tenkého st?eva je zv?tšen p?í?nými?asami a p?edevším klky (pali?kovité výb?žky sliznice), st?edem každého klku probíhá mízní kapilára p?itéká do n?j tepénka Funkce tenkého st?eva 1) mechanická - pohyby jsou jednak promíchávací, jednak peristaltické 2) chemická page 9 / 13

10 St?evní š?áva - tvo?í se jí 1 3 litry za den - krom? vody a hlenu obsahuje enzymy, které dokon?ují št?pení živin: 1) erepsin - dokon?uje št?pení bílkovin až na aminokyseliny 2) st?evní lipáza - dokon?uje št?pení tuk? na glycerol a mastné kyseliny 3) st?evní amyláza - dokon?uje št?pení cukr? na monosacharidy, p?edevším glukózu 3) resorp?ní funkce - v tenkém st?ev? se vst?ebává v?tšina živin Tlusté st?evo (intestinum crassum, colon) Je dlouhé asi 1,5 m a má 6?ástí 1) Slepé st?evo (coecum) - nejobjemn?jší - z boku do n?j vyús?uje ky?elník - zp?tnému návratu tráveniny zabra?uje ileocekální chlope? - na dolním okraji je výchlipka page 10 / 13

11 ?ervovitý p?ív?šek (appendix vermiformis): Jeho délka je asi 10 15, je pohyblivý a jeho konec m?že být umíst?n kdekoliv v b?išní nebo pánevní dutin?. Pod sliznicí má velké množství mízní tkán?. 2) Vzestupný tra?ník (colon ascendens) - vystupuje podél pravého okraje b?išní dutiny 3) P?í?ný tra?ník (colon transversum) - p?echází z prava do leva 4) Sestupný tra?ník (colon descendens) - sestupuje po levém okraji b?išní dutiny do levé jámy ky?elní 5) Esovitá kli?ka (colon sigmoideum) 6) Kone?ník (rectum, proktos) Kone?ník je uložený ve vyhloubení kosti k?ížové. Jeho horní?ást je rozší?ená v ampulu a jeho dolní?ást je zúžená a vyús?uje?itním (análním) otvorem. V kone?níku jsou dva sv?ra?e : *vnit?ní sv?ra? je tvo?ený hladkou svalovinou a nepodléhá v?li *zevní sv?ra? je tvo?ený z p?í?n? pruhované svaloviny a je v?lí ovladatelný V podkoží análního otvoru jsou?etné žilní pleten? p?i jejich rozší?ení vznikají zevní hemoroidy. page 11 / 13

12 Sliznice tlustého st?eva vytvá?í nízké?asy a obsahuje?etné hlenové žlázky, svalovina je pom?rn? tenká, na povrch se vyklenují výdut? (haustra) a z vn?jší strany jsou viditelné t?i podélné pruhy. Funkce tlustého st?eva 1) Mechanická - promíchávací a peristaltické pohyby - zbytky tráveniny procházejí tlustým st?evem asi 8 12 hodin 2) Sekre?ní - tvo?í se zde hlen (mucin) 3) Resorp?ní (vst?ebávací) - vst?ebává se zde v?tšina vody, minerály a n?které cukry V tlustém st?ev? se nachází velké množství bakterií, a to p?edevším kvasné, které zkvašují zbytky cukr? a tuk? na alkohol a plynné látky, a bakterie hnilobné, které zp?sobují hnití zbytk?, p?edevším bílkovin za vzniku toxických produkt?. Zbytky tráveniny jsou vyprázdn?ny ve form? stolice (defekace) Pob?išnice (peritoneum) Tenká blána, tvo?ena vrstvou plochých bun?k a tenkou vrstvi?kou vaziva. Rozlišujeme : *Nást?nné peritoneum pokrývá st?nu b?išní dutiny *Orgánové peritoneum povléká n?které orgány, tvo?í jejich zevní vrstvu, a nebo vytvá?í záv?sy p?ipojující n?které orgány k zadní st?n? b?išní. Plocha pob?išnice je velká, obsahuje cévy, snadno vst?ebává r?zné škodliviny, proto se n?které patologické procesy (infekce, nebo zhoubné nádory), mohou p?es pob?išnici rozší?it do dalších?ástí t?la. Podle vztahu k pob?išnici rozlišujeme: page 12 / 13

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Trávicí systém * orgány intraperitoneální (žaludek, játra, slezina a v?tšina tenkého a tlustého st?eva) * orgány extraperitoneální (retra) nemají peritoneální povlak v?bec, nebo jenom na p?ední stran? (slinivka, ledviny, mo?ovody, velké cévy) PDF generated by Kalin's PDF Creation Station page 13 / 13

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TU OSTRAVA Katedra učitelství odborných předmětů BIOLOGIE ČLOVĚKA Antonín Roják Ostrava 2006 Úvod Předložený text k předmětu Biologie člověka je určen studentům oboru učitelství odborných

Více

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah:

Biologie člověka. Mgr.Ludvík Kašpar. Technické lyceum. Ročník: 1. Obsah: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Biologie člověka Obsah: 1. Systematické

Více

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů

Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů Učební materiál vznikl pro výuku žáků Střední školy logistiky a chemie, Olomouc v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem

Více

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu

2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém. 8. Vylučovací systém. 13. Látkové řízení organismu Základy obecné anatomie NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO a fyziologie Obsah: 1. Buňka 2. Tkáně 3. Kostra lidského těla 4. Svalová tkáň 5. Oběhový systém 6. Dýchací ústrojí 7. Trávící ústrojí

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0

2. ročník. Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 2. ročník Jolana Fialová SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 Stránka 0 VÝZNAM ZDRAVOVĚDY PRO KADEŘNÍKA Osobní hygiena kadeřníka Péče o čistotu těla: pravidelné mytí rukou před a po každém Z po návštěvě

Více

Člověk. Mgr. Petr Křížek

Člověk. Mgr. Petr Křížek Člověk Mgr. Petr Křížek Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce,

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o Náměstí 5. května, č. 2, 250 88 Čelákovice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mudr. Jaroslav Hnuta Vypracovala: Mottlová Edita Čelákovice 2011

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo

Biologie člověka. Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Biologie člověka Mgr. Jarmila Vítková, Gymnázium a SOŠPg, Znojmo Table of Contents 1. Dýchací soustava... 1 1. Úvod... 1 2. Ústrojí dýchací...

Více

Slinné žlázy. Exokrinní žlázy dutiny ústní. Acinus 1 vývod; lalůčky, tenký vazivový obal Velké žlázy x malé žlázy Sekret sliny

Slinné žlázy. Exokrinní žlázy dutiny ústní. Acinus 1 vývod; lalůčky, tenký vazivový obal Velké žlázy x malé žlázy Sekret sliny Trávicí soustava 2 Slinné žlázy Exokrinní žlázy dutiny ústní Serózní vodnatý sekret Mucinózní hlenovitý sekret Smíšené Acinus 1 vývod; lalůčky, tenký vazivový obal Velké žlázy x malé žlázy Sekret sliny

Více

kapitoly z biologie člověka

kapitoly z biologie člověka kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf Uk p raha (Cz.1.07/1.3.00/19.0002)

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule...

Savci, Člověk. Třída: 8. Savci... 2. Řád hmyzožravci... 3. ř. Letouni... 3. ř. Hlodavci... 3. ř. Ploutvonožci... 3. ř. Sirény = ochechule... Autor: Mgr. Blanka Škrabalová Připraveno pro školní rok 2013-14 Savci, Člověk Třída: 8 Materiál je vytvořen v souladu s RVP s úpravami verze 2013 a v souladu se ŠVP ZŠ Lipůvka Veškeré připomínky prosím

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida

Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připraveno ve spolupráci s Pracovní skupinou pro nespecifické střevní záněty. kolektiv autorů Crohnova choroba a ulcerózní kolitida Připravila Pracovní skupina pro

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

Patologické reakce na složky potravy

Patologické reakce na složky potravy Patologické reakce na složky potravy by Biologie - Úterý, Prosinec 31, 2013 http://biologie-chemie.cz/patologicke-reakce-na-slozky-potravy/ Otázka: Patologické reakce na složky potravy P?edm?t: Biologie

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Pacienti s PEG v domácí péči Jitka Nováková Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6

Michal Živný Biologie člověka a antropologie Studijní opora k inovovanému předmětu: Antropologie 1(KBE/ANT01) Ostrava, 2013 ISBN 978-80-7464-443-6 Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Oběhová soustava člověka (angiologia)

Oběhová soustava člověka (angiologia) Oběhová soustava člověka (angiologia) soustava krevní (systema cardiovasculare) - zahrnuje krevní cévy, srdce a krev. soustava mízní (systema limphaticum) - zahrnující mízní cévy, mízu, mízní uzliny a

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1

Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 1 Základy zdravovědy pro instruktory horolezectví 2002 Lékařská komise Českého horolezeckého svazu a Společnost horské medicíny MUDr. Ivan Rotman, MUDr.Petr Machold, MUDr. Jana Voborníková únor 2002, verze

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka.

Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Učební text pro Dívčí katolické střední školy. Biologie člověka. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI

DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI TRITON MUDr. David Frej DIETNÍ SESTRA DIETY VE ZDRAVÍ A NEMOCI Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena

Více