o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý."

Transkript

1 VĚSTNiK KRAL. ČESXÉ SFOLECJ>:rOST :N""A Třída lnathelnaticko-přírodovědecka "U'E:. X. NOVÉ ZPRÁVY o TURBELLARCH. (SDĚLENÍ PŘEDBĚŽNÉ.) SEPSAL F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi Fr. Rivnače.

2 VĚSTNÍK E:EÁL. ČESE:É SPOLECJ::'T"OST J::'T"..A.UE:. 'řida lnat.helnatioko~přll odovědecka X. Nové zprávy o turbellariích. (Sdělení předběžné). s S dřevoryty. Sepsal F. Vejdovský v Praze. (1' ř e d 10 :í; e n o d 11 e ~2. ú 01' <L ls9.3). Sbiraje v posledním (lvacetiletí materia! k dřívějším svým pracím, setkával jsem se tu a onde s rllznými zástup<;i fauny sjadlcovodní, jež tím více pozornost moji m se poutaly, že buď pro své sporadické se vyskytování jen zt-íclka kdy pozorovány byly aneb se vůbec neznaly, buď pro své morfologi<;ké zvlúštnosti a systematické postavení k podrobnějším zkoumáním vyzývaly. Tak jsem během let snesl řadu pozorování, jejichž výsledky v několika menších pojednáních uvef'ejniti jsem se odhodlal; i pobnám v pl'itomném pojednání S turbellariemi, o nichž v éechách již vícekráte bylo publikováno. 1) " " '). Vorla,ufiger Bericht uber die Turbelhtrien der lirunuenwa,sser VOli Prag, nebst Br,merkungeu uher eiuige eiuheimische Artl~n. Sit.L;ungsuer. d. koll. bollm. Gesellsch. d. 'Vissensch. Pl'lJ.g. 1~79 p. ',Ol-W Thierische Organismen der Brllllnenwasser VOli Pmg. lso~. Mit S Taťeln Exkrečni soustava phnadi. Sitzungsber. kon. bohm. Gesellsch. Wisseuscll. Prag p. ~73-~80. Mit 1 Taf O novém rodu zemskj'ch planarií (Microplaua humicoh). Věstllik spol. lhulk v Praze Note SUl' line nollv.planaire terrestre (l\1icroplann hllmicola) Revlle hiolog. du Nord de la France Planches O rodll Opistom:J.. Věstník spol. nauk v Praze 18Q Organisace nové J3othrioplany. lhitlem Mimo to uyeí'ejnil SEKEU<l. uásledujici práce o tllrbellal~ích: Ergebnisse meiner Studien an Derostoma typlllops. Zool. Anzeiger 1881,. 23:3. - Pí i spěvky ku známostem o turbellariicl sladkovodních. -V. Věstník společn. nauk v Praze 18HG Pojednáuo zde:. O druhu Derostoma typhlops O pohlavních poměrech rodll iylicrostoma Ueber die Stenostomidell Ueber neue oder wenig bekannte Turbellarieu. 5. Anatomie a histologie Planaria albissima Vejd. Tř. mathematicko.přirodov~decká

3 X. F. Vejdovský xove zpd.vy o turbellariich. 3 Nyní mám za to, že nutno, aby se vše v tomto ohledé zmámé sneslo, v souhlase s faunami jiných zemí srovnalo a na ziklal1ě tom pak dále pracovalo. Jest nutno totiž phpomenouti, že od vyjití velkého dila GRAFFOVa o Turbellariich formám sladkovodním se <.;elkem milo pozornosti věnuje, a~koliv jest jisto, že by se i v menší(;h územich na vollstvo bohatých celi řada nových a zajimavý<.;h druhú objevila, jak nedávno Sn,lMAN v Ameri<.;e a BRAUN z okolí Dorpatu ubi-zali. Tim vice zasluhuje rozmanitý <.;harakter vod i:;eských, aby se zdejší fauna turbellarií zevrubněji a lhtkladněji poznala, než dosud. Na jísto pak by bál!<iní v tomto směru musilo vésti k výsledkům důležitějším, než problematické seznamy druhú z různých rybníků i:;eskýdl, jež v nejnovější době u nás na ver'ejnost pi"iduizeji, jejichž bezúi:;elnost však v tom se již jeví, že neobsahují ani jediného data nového jak v ohledě faunistidrém, tak oekolo,;idrém a tím méně ll1ol-fologickém. Upozol'lll0i tedy znovu na bohatou faunu turbe!l:lrií ony, jimž se opravdu jedná o poznání biologi<.;kýdl poměrů našidl pánví sladkovodnidl. Přítomná práce rozpallá se v následujíd odstavce: 1. O pohla.vnídl poměrech rodu Derostoma. 2. O dvou druzk!l rollu Vortex, se zvl(tštnim zí-enim k jidl pohlavním poměnlm. 3. O čeledi Prorhynchidů. 4. O novém druhu Manostomid. 5. O slepý<.;ll Plallariídl. 6. Nový pi"ehled Triclad českých. Obsahlejší pr;ice tato vyjde také v Zeitsdlrift fur wissenschaft. Zoologie Pohlavní apparát rodu Derostoma. Rod Derostoma jest v ée<.;mch velmi rozšif-ený; v bahnitých vodách, na jichž dnu četně Tubifex a Limllo<.lrilus žije, nalezneme rozhodně ví<.;e druhů derostom, z nid1ž jest D. 'unil{nmctltt~~m nejobecnější. S ním zároveň však se objevuji th jiné druhy, z ni<.;hž je<.len D. typhlops před lety ode mne objeven a od SEKERY podrobněji popsán byl. Poněvadž prvě jmenovanému druhu se strany LlPPTSCHE, žáka Gralfova, zvláštní pozornost věnována a již před tím BRAUN mnohé zprávy o tomto rodu podal, zdá se býti témúř nemožným, aby Se ještě něco nového a závažného o morfologií Derostom podalo. Ale pr.tvě tyto pd.ce a mně známé druhy jsou phi:;inoll, že jsem znovu podrobil analysi zvláště pohlavní orgány, jež teprvé nyní v nejlepší soulad bllde lze llvesti s ostatními rody, jež slučuje v. GRAFF v čeleď Vorticidae. V hlenu klecanského rybníka u Prahy, který byl pi"inešen v listopadu 1894 do mého Ústavu, objevilo se Derostoma v ohromném množstvi a to ihned ve 4 druzích, jež takto za sebou následovaly: Pr-edně a to v největším množství D. unipunetat-t,m, pak poněkud spor'eji D. anophthalmum n. sp_, ještě později nejmenší ze všech druhu D. gracile n. sp. a posléze.o. typluops Vejd. T,lk jsem mohl otázku o pohlavních orgánech na živém materialu r'e~iti, kterážto methoda pro poznáni všeobecné polohy a tvaru jmenovaných Ústrojí daleko větší má přednost p'ed methodou r'ezovou, ač i té jsem použil. Vzltlellem k morfologickému významu jednotlivých komponent v pohlavním apparátu jest nade vše radno znáti též jeho vývoj, kterýžto obor u turbellarií až dosud velice jest zanedbán, což zase tím lze vysvětliti, že se <.;elý appadt velice záhy zitkládi a brzy funguje. Jakkoliv jsou v tomto ohledu i mé zkušenosti velmi nedostatečné, pr'e([(;e mohu poněkul objasniti prvé doby pohlavního vývoje. V mladém 1'5 mm. lllollltém Derostoma anophthalmum, zakládají se pohlavní orgány násle<.lovně: V střellni č:í!'e br-išní, asi v pi'ední tr'etiné tčla, oijjevi se objemné, nepravi<.lelně opsané prohlollbení pokožky tělesné, jež jest vystláno velikými hyalinními buňkami s velikými jádry. Jest patrno, že se hypollennis vdllipuje do nitra těla, i vede tento otvor do prostorné dutiny, v níž zminěný epithel pokračuje a na venek vrstvou svalovou jest opati en. Tato dutina přerlstavuje prvotně antrum, z něhož se teprvé dále ku pr'edu 2 sekund:í.rn,i vydllipení tvoří. Jedno z nich, pravé, pr-edstavllje dlolll1ý, tlustostěnný vúlc<.;, na zevnějšku slabou podélnou :l okružnou vrstvou pokrytý, uvnit' vysokým epithelem vyložený. Světlost jeho jest nepatrná, jevící se jako uzounký kanálek, nadur ujicí na vnitr'ním konci v tenkostěnný váček. Levé vychlípení primárného antra jest však v tomto stádiu zrůznéno již v apparát kopulai:;ní a obsahuje zaklidajicí se malými ostny pokrytou pyji. K dalším součástem mladistvého apparátu pohlavního, o nichž se však doldzati nedá, že by povstaly v<.;hlípením vaku tělesného, nýbrž spíše jakožto orgány povstalé z vniti'ných pletiv, náleží: 1. VM:ek silně svraštělý, pbklá<.lající se k slepému konci pravé d1odhy. SíestávÚ z jasných buněk, jenž na svém nitru vylučují kuti- "

4 4 X. F. Ve.idovsk~ kulární blánu silně svraštělou, tak že tato světlost vátku celkem vyplňuje, Jest to základ spermatheky t. receptacula seminis (zásobárny chámu), o níž lze terly phjati, že vznikla jakožto sekuuárné vychlípení pravého válcé. DěJe se to patrně na tom míště, kde se nalézá výše zmíněný slepý vátek. 2. Druhá sout:lst pohlavního apparátu, která patrně však nepovstává z i'eteného vehlípení vaku tělního, představuje základ trsu zároclkového. Jest to veliká hruškovitá buňka pohlavní, jejíž zúžený konec phmo v mediání táře těla, nad základem spermatheky jest upevněn, kdežto lladul'ená tást její obloukovitě k břišní straně se ohýbá. Toto stadium pohlavní buňky jest po hi"íchu velmi vzácné k nalezení; poznal jsem je jen jedinkráte, z (;ehož soudím, že se pohlavní buňka velice záhy a rychle rozdělí v zárodky vaje(;né. Tato buňka, histologil;ky se líšíd od pozdějších ~ají(;ek, jest dosud isolovaná, t. j. ležící v parenl;hymu tělesném.a nesouvisící s vývodem pohlavním pomocí vejcovodu, kterýž dle všeho vzniká po rozdělení pohlavní buřlky z nejzevnějších buněk zárode(;ných, jež tvoi"i i t. zv. tunicu propriu na trsu zárodetném a tato prodlouživši se až k vývodu spole(;nému stává se vejcovodem. Z embryonálných komponent v pi'edcházejídrn odstavci vylíčených, vzniká komplikovaný apparát, jak se nachází u dospělých Derostom. V tomto ohlcdě souhlasí všecky 4 pozorované druhy. Nejprvé vzniká differencov:lní prvotného antra v antrum superius a inferius, wž se děje tak, že se stěny prvotného antra v sti'ední téměř zoně zaškrtí a tak povstává vlastní antrum pi'etiní a zadní; prvé silněji roste a tak se dostane nacl zadni oddíl, (;ímž vzniká antrum superius ft inferius. V té době jest vaje(;ník (obr. 1. ks) opati'en již i'adou vaji(;ek ft vejcovodem (od) spojen se spole(;ným vývodem (de), kterýž tedy povstal z pravého vychlípení prvotného antra. Spermatheca (rs) jest již dutá. možno nyní posouditi jednotlivé komponenty pohl. aparátu následovně: a) Antrum inferius pouná okrouhlým otvůrkem, který po stažení neb roztažení svall! zde radiálně rozdělených, svůj průměr zvětšiti neb zmenšiti může. Vniterný okraj otvoru jest většími buňkami epitheliálnými vyložen, jež v llobě pohlavní tinnosti živě viř"í. Porus genitalis vede lo kulovité neb soudečkovitě nallui'eného antra spodního, jež jest zevně mohutnou vrstvou svalú okružných a uvnitř víř"ivým epithelem vyloženo. Dle stahování svalů muže <1ntrum inferius tvar svůj měniti a ze své prvotně kolmé polohy do šikmé Nové zprávy o tllrbellariígu. pi'ejíti, v kterémžto posledním pl'ípadě poměry jeho k antru hoi'euímu jsou velmi jasné. V době, když jest al1trum superius vyplněno vaji\;l,em, bývá antrum inferius tím tak zatlačeno, že se jeví jako pyskovitj val prvého... b) Silně zúženým proximálným koncem pi'echází antrum mfenus clo a. superius. Pokud nenastala činnost pohlavní, bývá obtížno pi'esvěd(;iti se na živém materiálu o tvaru a struktuf"e této dutl.ny a rovněž tak, je-li vyplněna kokonem. V pi'iznivých případedl )~0 ";' ~,/~'; :Ks.. ~.o~!i}' ~.,; "~ ~,'." \J2' '2:)'..~. ' G~, nctatum bezprosti'edně po pái eni. Obr 1. Pohlavní orgány.~e;ostom~ un~?u co lllabx; (le ductus communis, do ln, ad:tl'~m. gcmtale, zastupll.j1cl funk~l :~~n~l (S); vaječník (b) pomocí vejcovodu nchoz lstl: spermllthe.co. (~:'). ponl~l ( ). žlázy skoi"6.pkové (schd). - úp.,1uctlls (orl), v němi se nalezu' zrajlel V(lJ o ~,: 'vody prost"ty, vs 'csicula semlnalts, l lenialis' vg veslcula gnj.uulo um, (Lp.. 1. ' /;d eha1ll0\ol,

5 G X. 1". Vejdovsk,\ :,uje se antrum superius jakožto podt'lná, tlustostěnná dutina, naplněná Jasnou tekutinou. UVllitf' jest plochým epithelem, zevně'mohutnou vrstvo~ svalo,v,ou a p~sl.éze hyalinními žlazami pokryta. Zastupuje-i a, ~. u~ol utu.u, n::byva t.varu. kulovitého dle kokonu; Úč-illkujc-li a. s. Ja~oz.to vagma, Jest valcovltá neb láhvicovitá, po dé1ge těla 1lrodlouzená, 7 c) Du~tu.s penial.is (dp!. jest v hotovém apparátu velmi krátký,.lezto,se ploxunálná Jeho <.;ust značněji differencovaja v kopujai:ní apparat. d) D.uctus, co~v~~llis (de) pi'edstavuje naproti tomu dlouhý tlustost~nny kanal, ll~~<';l ~e ]lstologicky od alltra; to však dle (loby?ohlavm. Za doby pare~.l Jest epithel ductu vysoký válcovitý; když Jest kokon v antru, zten<';l se stěny ductu a jeho nitro jest naplněno zbytky žloutkových trsů a jiných elementů zrnitých. :) Spermatheca (9'S) pokud jest prázdná, vyznač-uje se svou s~raštelost:, což pochází 0(1 vnitb silné kutikuly, jež vykládá celé ~tr,o Z~Vll. tluste a světlé stělly epithemlnl Spermathcca jest co do t v Ul U lllz~la u D. typhlops, anophthalmum a unipunctatum; u tohoto predstavuje dlouhý vak, jenž téměr' pod pravým Úhlem prechází ve stonek receptacula, krátký. Celkem však sestává vale ze <vou odstavců, bhšního, slabě naduřelého a precházejícího dlouhou trubicí v h!-bctní silně zduř'elý odstavec. Tato část jest zahnuta kll hí'betní straně, takže i:asto nelze spojení Se spodní i:ástí vystihnouti. U Derostoma typhlops jest receptaculum rovllěž ze dvou odstavcú složen~, z nichž spodní jest skoro kulovitě nadurený a Úzkou sponou spojeny se hr'betním, málo prodlouženým vakem. Tvar tento ZÍ'etelllě vy~toul~í, ]~~yž jest receptacu1um naplněno spermaty, ]«ležto po vy?l;lzdnení ~lch naplúují se tělisky ílaz J)Udatných, o i:emž níže se Je~t~ zmmlm. Pokud nenastalo pár'ení, jest receptaculum rovněž svm ~tel~ a spodní odstavec jeví Se jako bloi:natá, z jasných buněk slozena koule, sedíd krátkým stonkem na spole~ném vývodu., /? Skor',lpe6né žlázy (sclul) Ústí do spolei:né dlodby na stejném miste, Jako receptaculum a kratičký vejcovod. Jeví se tedy veškeré soublsti zmíněné za různých dob íivota Dverosto~.v nlzných poměrech tvaru, takže fysiologická funkce jejich P~'l ojedmelém pozorování stává se záhadnou, Nejdůležitější jest ovšem vykl~d nádoru pod antrem se nalezajicího, jenž v poslední fási 6innostl pohlavní pí'edstavuje dělohu, éo!í, není nesnadné rloldzati, když.j. est vyplněna vajii:;kem. Jinak jest to v prvé fási pohlavní, {(ly hraje ukol vagmy aneb <.;hceme-li bursy copulatrix. K tomu jest zapoth~bí Nové zprávy o turbeljariích. sledovati tuto i:innost, s nií zároveú ve spojení se nalezá zráni nejstaršího vajíi:;ka ve vajei:;níku. Následujicí pozorování objasní tento poměr. ndividua n'útce po spářeni pozorovaná ukazují, že dutina za antrem následující jest naplněna hojnou tekutinou hyallnní, v níž se hojně proh:ini spermat dále se pohybujitích a kulii:;ky světlo lámající. Dle délky doby, v níí trvá páí'ení, bývá dutina ta bud' větším, bud' menším pouem spermat naplněna, někdy jest zcela plná. Poněvadž zároveií se spermaty vycházejí produkty accessorních žláz, jež možno dobr'e jako pi'edstojné oznai:iti, jest zjevno, že i tyto pí'ejdou clo dutiny zmíněné a jsou to tudíž ony kuličky a tělíska světlo lámající, bezbarvá neb žlutavá, někdy až oraníová, jež ve větším neb menším množství zde se nashromažcl'uji. Tak tedy slouží nádor zaantrový v této době 6innosti pohlavní jakožto vagina neb i bursa copulatrix. Teprvé prodlením času pí'echází sperma do receptacula, což se (lěje nikoliv volným stěhováním chámu clo tohoto orgánu, nýbrž ko~vulsivním stabovllllím se bursy a spole6ného vývodu, což se někollkráte za seboll opakuje. Nejprvé stáhne se bursa a vlnou tak povstalou vytlai:i se nejpí'ednější partie spermat do spolei:;ného vývodu, jeho~ lumen se na tomto místě znai:ně rozwl Na to pr'enáši se convulsivní staženi z bursy nu spolei:ný vývod, 6ímž posune se sperma dále. až k vrcholi svému, t. j. na bási stonku receptacula. Ph tom nastává stažení vejcovodu v té mh'e, že se ústí jeho úplně uzaví'e, takže ani jediné sperma k vajič,ku se nedostane. Zatím tlau se nové dávky spermat touíe cestou z bursy do receptacllla, kteréž se však nestahuje; zde pohybují se spermata soubsně až do nejzazšího prostoru, ph i:emž vyrovnrlvají se vniterné kuticulárné záhyby vnití'ni, a stěna stává se Úplně hladkou, Úplně vyprázdněná vagina zůstává naduřelou jako dbve, kdežto kulii:ky pí'edstojné žlrlzy vystěhovaly se] odtud se spermatem do spermatheky. Druhá fáse i:innosti pohlavní púsobi rovněž na tvar dosud poznaných komponent vývodů pohlavních. Jí předchází z1'ání vajíčka. To se t!<!jc ve vajei:niku i mohl jsem seznati aspoú utvořeuí vr'eténlm prvé bulíky polové. V í'adě vajíček jest nejstarším ono, jež se nalezá v úst! vaje<.; niku a vejcovod; kdežto všecka mladší za ním se nalezající jsou teri:kovitě k sobě po r'udě stlačenrl, zkulatí se ono nejstarší vajíi:;ko, plasma jeho jest hustší, což zvhiště platí o periferií. Skoro ve sti'edu í

6 lx. F. Vejdo\'sk~' Nové zprávy o tllrbellariich. nnlezá se veliké, jasné, určitě blanou opsané jádro s velikým dvojnásobně konturovaným jadérkem. " Takto upl:avené, volné vajíčko shledal jsem v 10 hodin dopol. O ~ul.]edenácte, kdy zatím pozornost svou věnoval jsem více vnikání spellnat do reeeptacula, zmizela blána jádra, takže plasma jeho nyní volná nabyla tvaru amoebovitého, aniž by však splývala se žloutkem, anebo tento"vnilml do obsahu jádra. Jadérko však dosud bylo bez~ zl~l~ny._ VaJH;ko v..této době na povrchu měnilo svůj tvar, tvoí'ie laloky stlltlave.s~ ztahu.]lci a opět se vychlipující. Zkrátka jevilo pohyby amo.ebovlte. T.~k bez.další změny vniterné trvalo vajíčko do 11'/2 hod:ny, v kterezto clobe byl jsem nucen pozorování pi'etrhnouti a pol<l:ac~vatl v něm až ve 2 hodiny odpoledni. Vajíčko trvalo na svém ~11ste, bylo však opět kulaté, plasma nezměněné, jadérko zmizelo a J~clro nabylo tvaru vi"eténkovitého. Dále však se mi nezdahlo ostatní zje?.sledov.ati. Tolik však jest jisto, že se zde utvol'ilo prvé v'eténko zrajlclho vajíčka, Sestup vajíčka do dutiny zaantrové, která orl té doby hraje úkol delo~y, dosud pozorován nebyl. Mně se jen jedinkráte podahlo poznati procesy, které v zápětí potom následují.. V~jí.čko?ylo již v děloze i obdáno vrstvou buněk žloutkových rovněz telllčkou blanou Č. chorionem. Pr-es to však dosud sestupovaly těliska žloutková společnou chodbou do dělohy, sprovázena hustou, sv~tlo lámající tekutinou, kteniž se nalezala na celé délce vývodu spolecného. Je to žlutavá, homogenní hmota, která patrně velmi rychle tuhne, neboť již na své cestě k vajíčku jevila záhyby tuhnoucí hmoty. Otázkn. tedy, kde vzniká látka, z níž povstává tuhá oto<::ka dospělého vajíčka, nemůže býti nijak jinak zodpověděnou než že se vy!učuje současně, když vajíčko stoupá do společného Vý~odu. Skute.e~ě zde,tal.{é.exist~jí veliké a hojné žlázy jednobunečné s dlouhými ;y\ o.dy, Je~.~stl soucasně s vejcovodem do dutiny společné chodby. Z vytoku Jejich tuhne obal vajíčka, což však se děje až v děloze. S vajíčkem vš~k sestupují do dělohy také spermata ze spermathek~.. Ot.~zka, zdali Jen část jich, či všecka spermata receptaculum OpouStl pn tomto processu, možno zodpovědíti jen v posledním smyslu. Sh~er!al Jsem totiž v případech, kde se nalezalo vajíčko v děloze, prave sestouplé, a tudíž ještě měkkou, bledou a průsvitnou blankou opatřené, že receptaculum seminis neobsahovalo již ani jediného spermatu, 1 že tudíž ph výstupu vajička z vaječníku tak musí podrážditi receptaculum, že toto vypustí tlakem ve~kerá spermata zde se nalezající. Následky po opuštění vajíčka z vaje<::nílm a vstupu jeho do dělohy, jsou na vývodech pohlavních velice patrné. Pí'erlné na spermathece a za druhé ve společné chodbě, Tato jest silně nadu'elá, tenkostěnná, hojnou tekutinou pri'lsvitnou naplněná, v níž splývají kuličky na zdání tukové a tělíska světlo lámající, po (lovná krůpějím žloutkovým. Těmi v mh-e dalelw větší jest i naplněno receptaculum. Jest to patrně obsah oněch tělísek, jež ph páření Zl) žláz pí'edstojných do receptaeula vnikly a po vyjití chámu z receptacula zde zřetelněji vystupuji. G. Až dosud jsem neučinil zmínky o spojení trsů žloutkových se samičím apparátem. Žloutkové trsy jsou totiž pi"ítomny již v mladších stadiích avšak jejich kommunikace s popsanými komponentami není dosud tak zřetelná, aby se mohlo udati místo, kde Ústí. Teprvé krátce pí"ed druhou fásí činnosti pohlavní jest to možné. Co se týče rozdělení trsů žloutkových v těle, udává se všeobecně dle M. SCHULTZE, že jsou u D. unipunctaturn rozvětveny, tvo Í'Íce jednotnou síť na břišní straně. Totéž znázorúuje v. GRAFl" u D. salinantrn a LPČ udává, že žloutkové trsy do antrum superius vllsťují. Dle mých pozorováni chovají se trsy žloutkové stejně u všech 4 druhů. Jsou rovněž párovité, jako u pi'íbuzných rodů, avšak obě hlavní větve jsou laločnatě rozvětveny, jak zvláště v zadu zjistiti lze. V stí'edu těla jsou laloky sblížené, ano mohou i splývati a pak se zdá, že jsou trsy síťovité. Za doby, když jest spermatheka c1ulmy naplněna a nejstar~í vajíčko se hotuje k opu~tění trsu zárodkového, stávají se žloutkovody zí'etelnými, ježto se plní tělísky žloutkovými. Jsou dva; z prava a leva jdou šikmo k společnému vývodu a spojují se na bhšní straně téhož pi'imo proti ústí vejcovodu. S antrem nemají nic spoletného. O pohlavních orgánech a jejich vývodech u Derostom psáno )iž c.astěji; považují to vše za známé, leč protože se mne věc tyká osobně, musím se zde poněkud zdržeti. O. SCHMDT poprvé u druhu D. unipunctatum popisuje a kreslí pohlavní apparát, který ovšem velmi těžko v souhlas lze uvésti s tím, co ve skutetnostl existuje, tak že mně nezbývá, než ukázati na jeho schematické znázornění na tab.. 5b. Ov~em jest otázka, jest-li druh tento souhlasí s mým. M. SCHULTZE aspolí správněji nazna<::ij, že spermatheka a vaječnlk mají společný vývod. Ovšem v receptal:ulu neshledal spermat, což patrně závisí od oné fáse vývoje, v kterém se Derostoma pozoruje. J mak také z tvaru spennatlleky a poměru llélky spole<::néijo vývorlu nelze nijak si SOUll utvohti, jestli D. unipunctatum (SciJmidtianum Schultze)

7 ' ', 10 X. F. Vejdol"skí Nové zl'nivy' o turuellarii"h. jest toto:í:né s mým. Bylo by v bur!oucnosti rn.dno tyto orgány v pl"írozené polozc ~ v tvaru dokonale znázorniti, neboť mn.m za to, že specifické určení druhu také na těchto orgn.ncch, hlavně spennathece zá.visí. Dle pmných a porlélných ('ezú těžko lze vlastní tvar těchto orgánu správně určiti. Zevrubnější zpr<ívy o pohlavních orgánech podal BUUN, u něho:í: jen to litovati jest, :í:e jen dle fezu určuje polohu a tvar dotyčných orgánu. Dle něho jest u D. unipunctatum antrum skoro hruškovité, do něhož Úst! z pí'edu "ein zwr'izipfliger Uterus". Stranou od pyje nalezá se stollkovitý vn.tek, bud reccptaculum neb bursa se-' minalis, Ústící do vejcovodu. Na obvodu zralého vajitka i na nejbliž~ích jemu vajítkách ve vajetníku shledal jádra, jako by zde byl follikulárný epitlel, což patrně bylu bltinka vaje[;níková. U D. balticum shledal BRAOl uterus vět~i ne:í: u prvého druhu. "Bursa a vejcovod Ústí těsně vedle sebe, snad tým:í:e otvorem do uteru. Bursa jako dlouhý kanál, probíhá zprvu D(\ hr'betní straně, pak v oblouku na zad. U D. megalops Ústí do Úteru pr-ímo penis, bursa a vaje[;nik. Bursa jest velmi dlouhá, porlkovovitě olmutn., zcela spermaty naplněná a ústí po straně vp-(le penisu do uteru. Na tom:í:e místě ústí také vajcčník velmi krn.tkým vývodem, jako:í: i trsy :í:loutkové. Popisované vlastnosti uteru všech tr'í dotytných druhl, o jejichž horlnotě se vysloviti nemohu, zobrazuje BRAUN jen na podélných i'ezech J,?erlÚíních a kreslí hlavně jen antrum, uterus a do tohoto Úst(cí pyji. Ze měl pi'cd sebou různé stavy vývoje těchto orgán jest velmi pravděpollobné; na ka:í:dý způsob však jest litovati, :í:e nczobrazil ústroje ty v celkové poloze tvaru; pak by bylo teprvé lze se vysloviti, jak rlalcge se uchylují jmenované druhy od mých. Mnou pozorované D. unipunctatum souhlasí ve všech hlavuích [;n.stech, t. j. v poměru uteru k spoletnému vývodu, vajetníku a receptaculu úplně s D. typhlops, o jeho!2 samostatnosti nom l:í:e být sponl. jest dle toho na povcl!2enou, aby druhy BRAUNOVY, jejichž specifideé vlastnosti sotva bude lze pí'esně roz!fšiti, tak podstatně se lfšily, aby spermatheka a vaje(;ník samostatně ústily do uteru. Ne:í: posoudím práci St:K8\0VU, zmíním se r1í"ívc o tl'etím autorovi, L\P(TsCHOyr, který:í: rovněž jen methorlou rezovou sledoval appar:it pohlavní u n. ttn"iptmctatum, poch:izej ící z ostrova Hvaru v Dalmaeii a dle serií r-ezových porlélných zkonstruoval sr;hema, které odpovírlú celkem správněji poměrúm skute[;ným, nic však méně nerlosta[;ujrl pro po::;ouzeni polohy a ústí jerlnotlivýeh komponent. Vlastní antrum genitale oznal:uje jako:í:to "atrium genitalc infprius", jei verle do "Atrium genitale superius." Do tohoto Ústí na zarlní stěně trsy žloutkové slcrze zadní jeho vychlípení, do něho:í: také s hora oviuukt vyusťujť.. Jest zjevno, že toto vychlípení odpovídá našemu spoleěnému vývorlu (ductus communis), co:í: a:í: dosud tedy jest správné. Avšak dle jmenovaného autora rece'ptaculum seminis "svým dlouhým vývodem" prý Úst( do vejcovoju "rlicht an der Stelle, \VO cr vom Keimstock abgeht." To jest zajisté o myl, vzniklý prúvé jen sledováním serií řezových. Jinak jest mně nesrozumitelné, :í:e kreslí Lipitsch ovirlulet pí"íli~ dlouhý, kdežto víme, že jest to u obou našich druhů cratii";ká, slabě svalnatá chorlbitka. Dle dalšího líi";ení jest však vidno, :í:e ovidukt LippitschÚv nenl nium jiným: nť:í: naším společným vývodem, neboť ústí do "atrium genitale superius." Toto pak zase pí'edstavuje náš uterus. O :í:hí.z<ich skohi.pečných, jež ústí do spole[;ného vývodu, nezmiúuje se nikdo, jen SEKF.RA je kreslí; za takové však považovali flerlng a BRAUN ilázy na periferii antrd. a uteru rozdělené. Již pobltkem let osmdesn.tých znal jsem poměry pohlavní D. unipunctatum a typhlops tak jak jsem je vý~e, ovšem v jediné pouze frísi vývoje, vyznaw. Později odevzdal jsem SEKEROV materiál ten k zevrubnějšímu zpracování. Mezi jíným i výkres od D. unipunctatt~m, na němž Ústí do antra penis a spole(;ný vývod. SEKEltA však tvrrlil, %e verlle těchto soubí.stí pozoroval jr.štč zvláštní "bursu seminalis," tak:í:e podal výkres nový, jak se v jeho pníci pod (;is 21. nalezá, kdeito udání autorské zůstalo nezměněným, jako by výkres ten pocmzd ode mne. Jest to týž výkres, o něm:í: ve své práci Ll'j'lTSC úvahy phěiiíuje a k výsledku dospív:i, že Derostomy vúbec nij8.ká "hursa seminalis" existovat nemů:í:e. Výše jsme naznawi ji:í: SVllj názor Posuzujíce pak výkres SEKEROV, musíme uznati, že viděl spnlvně nádor uterový s jeho dutinou, v ní:í: snad i spermata pozorov8.1 za doby pájení, avšak souvislost její se spole(;ným vývodem nevystihl, tento pak samostatně jako žloutkovod nazna[;uje. Na druhé straně výkres pohlavních org:n.nu orl D. typhlops, jak jej SEKERA dle serií řezových zkomhinoval, jest valně pochybený, zvw;tě :í:e pr'ehléc!l receptaculum seminis, :í:e phjímú zvlmlní bursu seminalis do antra vlastního Ústící a že llělohu ozna(;uje jako:í:to samostatný, ze spole[;ného vývodu na b:isi vaje(;níku ku spoclu se ouvčtvujicí vak. Naproti tomu pozoroval spnivně :í:lázy skohlpci";né, je:í: oznaěuje jmenem "přídatných". Dn~hy v Čechách známé. Až ilosud hylo několik druhů rodu Derostoma ]1o]1sáno, z nidl:í: jen několik málo bylo zevrubně a ur{;itě charaktprisov:íno. Ano i D. uni:punctat1~m Schmirlt jest sotva nťeo

8 ./ 12 X. F. Vejdovský jiného, než ľ (1 DUGÉS pod jmenem D. megalops uvedený druh, Avšak BRAUN vykreslil pod tímto jménem ještě jiný llruh, který ille veškerých známek souhlasí s D. unipunctatum, jež v této práci jest uváděno. Ve vodách teských není až dosud skutetně jiného druhu očima nadaného, než tohoto a kdyby BRAUN neuváděl vedle D. megalops ještě jakési jiné D. unipu/:ctatum, zrušil bych toto poslední a naši formu bych uváděl jmenem Dugésovým. Bohužel však neuvádí Braun zvláštních znaků pro veškeré své druhy než ty, jež i'ezovou methodou v antru shledati mohl, což jak známo jest věcí velice choulostivou ft sotva kdo po Braunovi Uľtí ony specie, které týž autor popisuje. V Čechách mnou nalezené druhy možno zcela bezpetně (]l e pohlavních orgánll urtiti, i rozpadají se ve 2 skupiny, kteréž se později snad jakožto 2 subgenera oznatl Do prvé náleží. Derostoma unipunctatum == D. megalops Dugés, Braun. Se dvěma velikýma, tervenýma o(;ima (ph napadajícím světit" jinak (;ernýma), tvaru těla a zbarvení, jak Braun ph D. megalops udává. Pohlavní orgány bezprostředně za jícnem. Copula(;ní orgán hladký, bez Mtků. Brylky sekretu zežlaz pi'ellstojných v tak zvané vesicula granulorum šikmo k uuktu ejaculatoriu seřaděné. Spermatheca velmi dlouhá s velmi naduřelou proximalní a dlouhou distájní komůrkou. Druhá skupina druhů rodu Derostoma obsahuje slepé fonny, jejichž těl~ jest na pi-ídě přišpičatělé, vzadu rozšíí'ené a uťaté, nebo třemi lrtloky opauené, z nichž jeden uprostřed, druhé dva po stranách těla se nalezají. Zašpi~atělá phcla postrádá o(;í a jest třemi podélnými (;ervenavými pruhy opati ena. Pohlavní orgány nalezo:jí se dále za jícnem, než u D. unipunctatum: tak že otvor pohlavní asi v prvé ti'etině těla leží. Tyto (lruby velice se štítí světla, ony se brodí na mnoze v hlenu a jen za temna vylézají ze tmy a plazí se po stěnách nádob, kde se chovají. Z těchto slepých druhů popsal OERSTED Derostoma coecum, kteréž GllAFF clle vyobrazení za nějakou Macrostomidu považuje. Dle popisu jest však jisto, že zde je co (;initi s Derostomem. Jest 3'3 mm (llouhé, např'ed zašpitatťlé, YZ~l.lu uťaté, stlatené, bělo(;ervenavé barvy a bez o(;l Jícen v pi'cdní U'etině těla s dlouhým skulínovitým otvorem ústním. Aniž by se o práci Oerstedtově zmiúoval, popisujc nejnověji O. FUHRMANN též jakési slepé Derostoma: jež náhodou rovněž jakožto ~ ové zprávy o turbellal'iích. D. coecwn ll. sp. ozna(;uje. Dle popisu skute(;ně však se zdá, že tento druh s Oerstedtovýlll souhlasl :Fuhrmanův popis jest ovšem velice mezerovitý i musí se pohlavní jeho orgány důkladněji rozebrati, aby se phbuznost jeho s druhy v Čechách nalezenými na jisto postavila. Jmenovitě jest nutno rozdělení ostnů na pyji a tvar spermatheky podrobněji vystihnouti. Varlata u D. coecum jdou prý od zadu až k jít:nu. V Čechách jsem již 1' D. typhlops uvedl, které potom jen ještě jednou pozorováno bylo. Pak jsem shledal ještě 2 jiné druhy slepé i popisuji zde jen jejich pohl::tvní orgány, jakožto nejjistější charaktery rozeznávací. 2. Derostoma gracile n. sp. Jest to snarl nejmenší druh, měřící 1'5, zí'íclka 2'5 mm délky. Tělo celkem průsvitné, avšak velice měkké: takže pod krycím sk1í(;kem 1:>rzy zacmzl Na přídě jest silně zúžené, na nejzevnějším konci téměl' rovně uťaté, v zadu se sti'edním lalútkem. Pohlavním apparátem rozeznává se D. grac-ile ode všech ostatních druhů. Varlata jsou po obou stranách těla, jdouce od zadu až na hranici druhé U'etiny těla, pozvolna se zužují, až přejdou do tenkých chámovodů. Penis jest velmi štíhlý a hlacliéý, bez há(;l& Vesicula granulorům sestává z mála štíhlých brylek. Spermatheca jest opatřena zadní, krátkou komorou, jež se prodlužuje kanálovitě ocl pi'eelní komúrky. Spermata jsou velmi lllouhá, s tlustými ale špi(;atými hlavitkami, hýbajíce se živě v duetu ejaculatriu a spermathece, nikoliv však ve vesicule seminalis, kde tvou hrubovhikllité ldubí~ko. Trs vajetný jest nápadný svými nepatrnými rozměry a s ním ve spojení jsou pouze 3 tvořící se vají(;léa. D. gracile zdá se, že jest vzácnější, anebo že až dosud bylo přehlédnuto. Nalezl jsem pouze 4 exelllplář'e v hlenu z klecanského rybníku. 3. Derostoma anophthalmum n. sp. Dosahuje velikosti D. unipunctatum, jest na pi'íelě zašpičatělé: vzadu uťaté a vůbec zevně násll~([ujicíl11u Derostoma typhlops po ([obné. Analysa. pohlavních org<'inú ukazlljll však, že zde co (;initi s jiným rlruhem. Nejnápadnější rozdíly jsou na tvaru pyje a spermatheky. Brylky sekretu ve vesicula granulorum jsou velice štíhlé ;1. sporé. Vesicula seminalis kulovitá. Kopula(;ní orgán, pokud zatažen: jest tvaru kůželovitého a několika i'adami ostnů pokryt. O POttu i'ael

9 lx. F. Vejdovsk~' :'\ovl! zpr;lvy o lurbejbriicb. l:) j no tvaru ostnít možno sr přesvěd(;iti teprve po vychlípení pyje. Tehdy vyjde z otvoru pohlavního a lze na ní spodní a svrchní stranu rozeznávati. Se spodní strany pollorována, jeví se pyje vyzbrojena 3 hl. dmui ostnu, jež v levé řadě jsou štíhlé, ve střední řadě kdtké a tupé, v pravé pak ř"adě rovněž takové ale (;etnější. Na svrchní straně jest posléze ttvrtá -ada ostníl, (;etných a různé velikosti. Vedle této Gtvrté btdy j~ou zlle ještě isolované 2 delší no 2 kratší hroty, jež se rozezmivdji oll ostnů tím, že spotívaji na chitinové bási, kdežto ostny z jediného kusu sestávají. 4. Derostoma typhlops Vejd. Sekretové brylky ve vesicule granulorlllll mohutné, kolmo a sloupkovitě těsně vedle sebe zar'aclěné, pyje dlouhými a rovnými ostny stl:jnomérně na povrchu roztlělenýllli posázena. Spenuatheka kr<ltld, z dvou komůrek sestávající. 2. O dvou druzích rodu Vortex se zřetelem k jich pohlavnim orgánům. Pohlavní org,lny rodu Vortex jsou, jak okazuji všecky pnic;e dosavadní lle jednoho typu sestrojeny, le(; shledáv,ime zde tolik mollílikad, na něž GnAFF poukázal, že nutno opět touto otázkou se zabývati. Jak ullává GltA]'"F, jest receptaculum toho rodu jako samostatný, stonko vitý, od vajetníku zcela nezávislý orgán, spojený s Antrulll genitale'). Mimo to pr'edpold:lulí GMFF, že snad u všech drnhú je~t vyvinuta bursa copujatrix, jednoduchý uterus a víge méně složitý cojlll!a(;ni apparát chitinový. Celkový obraz tohoto appar(ttu HU GHAFF takto: "CoplllatnÍ orglín sestllv(l z p,lrovitých ltúlek, jež po délce ku st(~ně penisu pr'iléhajl" Z pravidla jsou hůlky tyto Ueuité, takže rozcznávám(~ ua stěně vývodu (dlletus ejagulatorius) pbrostlý "stonek" a na konci tohoto vkloubenou»větev" (;ili "lultek". Tento muže býti opět Uenitým a rozvětvovati ~e ve víge seklllll];lrnýdl vétvitek, t. j. "zubů" tíli "ostnů". Tento apparát vniká do bursy copulatrix a pak se větve se svými ostny pomol:í zvlúštního appar:ltu svalového rozvinou. V nejjellnoduš8illl pfípallě má V. grajfii místo párovitých hůlek ') Tak praví Gmff ua str. a{~. D;íe však lo. str..ho praví "Doch ist klzteres (Receptaculum semiuis) bald mil dem Keimstock verbundcn, bald selbslandig." Co jest tedy pravda ~ kroužek chitinový na cl'lém Ol)vodu dutiny pyjovu." U V. ouxc/ulltutu.o jest 6 isolovaných ~tonkú atd. U všech o~tlttlljch druhú jsou ~ híhky spojené 1-2 při(;kami, anebo uocela zblížené, dotýkající se (i. Milportianus a V. truncatus) hůlky. Na každé hu[(;e seuí pak 1-2 i vice větví, jež zase více bodlinami jsou pokryté." Na str praví pak Graff, že Bursa copulatrix a receptaculum seminis se nalezají u všech druhů rodu Vortex jakožto samostatně oudělené orgány. "Das Genus Vortex zeigt uns sehr sdlun, wie das urspríingliche Verhalten in clem alleinigen Besitz einel' Bursa seminalis gegeben ist, und wie diese allmúlich claclurch ZUl' Bursa copubtrix wird, class eiu anderer Theil des Atrium die Funktion eines Receptaculum erhiilt." Dle stavby pohlavníeh organii lze Vorticidy ve 2 skupiny ro"děliti: V jedné (V. anuiger, SGiunidtii, truncatus, Millportianus, pictu::>, GUspitlatllsla sexdentatus) není reccptaculumještě samostatně vyvinuto: ježto zde funguje co takové vývod vaje(;níku. U druhé skupiny (V. scoparius, viridis) od(;jenilo se receptaculum od vaje(;níkll a jeví se posléze u V. Halezii jakožto samostatné. Grafť pozoroval u V. i armiger, truncatus a sexuentatus, že zde vývocl vaje(;níku jako receptacululu slouží. A ježto do něho i trsy žloutkové Ústí, jest správno vykládati jej jako vychlípeninu atria; kteréžto vychlípení dále u V. scopal'ius, viridis a Hallezii stáv:i se Receptaculum." Bursa copulatrix u Vorticidů byla u SCHULTZE jako uterus, u Schmidta jako receptaculllm, vykládána, anebo i přehlédnuta (Hallez dle Graffa přehlédl ji V. Hallezii a Schmidt V. scoparius). Dle toho, co tedy Graff sdělil o poměrech pohlavního apparatu rodu Vortex, jest jisto, že bystr'e vystihl to, co jednak ~ám pozoroval: a GO z literatury pr'ed ním uver'ejněné s výsledky svých bádání srovnal. Ovšem látka srovnávací tím nijak vyterpána není i nutno znovu v úvahu bráti veškerá fakta dosud známá s tím, co se ph novém zkoumáni jakožto pozoruhodné objeví. Shledal jsem v na8ich vodách od PÍ"Íhrami,l Chotěboře 2 druhy, jež nelze nikterak v rámec výsledkii Graffovýdl vsunouti, i nesou ~e otázky mnou v následujících řádcich pr'ethlsané v těghto směrech: 1. Nemožno sevšeobeciíovati pravidlo, že u všech druhů r. Vortex jest bursa copubtrix a rcceptaculum od sebe oddělené vyvinuto. 2. Není-li tomu tak, jaký jest poměr morfologický mezi regeptaculem a. bursou?

10 16 X. F. Vejdovský l. Vortex microphthalmus n. sp. Velikosti většiny Vortexů totiž namnoze 1'5 mm, vyvinul se v několika exempláí"ích v nálevech s hlenem, pocházejících jednak z Phbrami, jednak z Chotěboi'e. Vylíhl se v polovici listopadu a opětoval se i v prosinci..jest bělavý, více méně tervený neb oranžový následkem pigmentových buněk podjwžných. U některých exemplmil pi'evládala bílá barva, u jiných oranžová. Anatomii specialně jsem nezkoumal, jen pohlavním orgánům jsem pozornost vět8í věnoval. Nic však méně u srovnáni s ostatlúmi Vortexy nápadné jsou malé tetkovité oti, ležící na prvním okraji laloků mozkových, který sám jest pj'ed jícnem. PUda těla jest hojnými smyslovými brvami pokryta a jinak zdá se, že v organisaci neliší se od ostatních Vortexu. Let pohlavním apparatem tak jest odchylný, že považuji předce za pr:lce hodné tyto orgány vyl1titi, zvláště v ohledu srovnáváni jich sjinými Vortexy. Z pi'edu vytknu již karaktery, jimiž se lim olle všech známých: 1. že má zvlaštní pyjový apparát žlábkovitý, 2. že nemú bursy copulatrix, jakou pj'edpokbdá Graff pro všechny Vortexy. Varlata vakovitá leží v pí'íllě těla, až i v sousedstvu jícnu a sahají až asi do poloviny (lélky těla. Oeltud prodlužují se v jemné chámovody, jež zřetelněji spermaty naplněné pti (lstí svém (10 vesi Clly jsou znatelné. Vesicula pyjová jest mohutně, skoro kulovitě nadmutý vátek, poněkud odškrcený periferid<ou rýhou od následujicího ollstavce pyjového, jenž jest rovněž naduřený, dále však se pozvolna zužuje ve žlábek pyjový. ZÚžená bí.st vězí ve zvláštní pochvě, jejíž stěny json stlustlé, let nez(lahlo se mně jader v nich najíti; spí~e se mně ztlá, že skládají se z homogenní hmoty, neboť mají tentýž vzhled a lesk, jako chitinová trubice pyjová, na kažrlý způsob však nutno míti za to, že jsou pružné, takže se při vychlípení pyje z těla svraští a po zatažení opět natáhnou. Prvější zjev jsem viděl. Nacluj'ená tást pyje obsahuje známou schránku sekretu, jež sestává ze sloupeů zrnité hmoty v kruhu kolem kanálku vniterného llezi vesiculou a pyjí - sestavenýeh. Pokud nenastalo pářeni, jest vniu-ní otvor zavi'eu hmotou jiného sekretu, který ve spi\sobě dlouhé zátky sahá od vesiculy až ku žlábku pyjovému. Sekret ten sestává ze zvhíštllíc!j ter(;kc, k sobě se těsné j'a(lítí(;ll a na zevním konci ve ~ kratitké větévky se rozstupujicich. Nové zprávy o turlellariich. Že však sekret ten jak se dosud jevil, není hmota homogenní, ukazuje pozměněná jeho (;ást na zevním konci. Tu se mění v pěnitou hmotu, jejíž jetlnotlivé alveolky se mohou však odděliti a jeví se jako matně lesklé kuli(;ky, jež při páření patrně vycházejí žlábkem pyjovým ven. Z takových také alveolek sestávají zmíněné ony tertky; jestli použijem silnějšího tlaku na pyji, objeví se každý ter(;ek na zevní ploše, složený ze samých stejně velikých a pravidelných U'Úpějí, jež později se rozdělují od sebe a vycházejí žlábkem ven. Sotva pak se uvolní tato sekretová zátka, již prýští zrnka sehetu zrnitého a posléze spermata smíšeně až do ústí pyje. Otázka, odkud vzaly se oba sekrety, rozřeší se snadno pozorovúním pi'edstojný(;h ř,híz, jež Mll míru v hojné mh'e po jedné, totiž po pravé straně těla jsou vyvinnté. ŽMný jiný vortex nemá tak zll[t(;ně vyvinuté žlázy předstojné..jako veliký hrozen visí zde žlázy tyto až na zad těla, prozrazujíce se svým obsahem a pollélnými kanály vývodnými..jedna tásť těchto kanálů ubírá se na pravo, drum na levo; takže Umže spusobem ústí v pravo a v levo ve zmíněné výšce mezi vesiculou a pyjí do schránky sekretové. Jsou 2 druhy buněk pj'edstojných. Jedny jemno-, druhé brubozl'né; obojí však stejného tvaru a stejně jádrem kujatým opatř'ené. Možno sice shledati, že zrnitý obsah pozvolna se vyvijí i v hyaliních žlazách, takže tyto možno považovati za změněné hyalíní. Stoupání zrnítého obsahu clo schránky sekretové jest velmi jasné, any zrnka sekretu jako růžencovité le~klé řady za sebou postupují a vesiculu granulorwn naplúují. Let nutno za to míti, že i žlázy bledé sou(;asně secernují, ovšem tekutější, ti lépe vazký sekret, jenž pak prostupuje Ústí vesikuly a ve spůsobě oněch alveolek se ukládá v zátku. Nádor pyjový sestává z ploského epitbelu, jehož buňky tím níže tím sploštělejšími se stávají; namísto pak kde vzniká chitinová výzbroj, nelze již burlky rozeznati. Dotčemí výzbroj sestává ze známých dvou lišten chitinových, jež jsou střední žebroli pí'ední spoj:né. Od t~to ~~bry, spojeny ~so~ však až na konec tak, že se rozšířlly v plochy cllltlllovy lupen, Jenz se na bi"išní straně s obou stran svíjí aniž by se však kraje po celé délce dotýkaly; někdy se vůbec okraje ty nedotýkají, tak že vzniká žlábek po celé délce otevj'ený, jindy se dotýká jen nejrozšíř'pnější (;ásť lupenu, kdežto pj'edek a zadek jest široce otevh'ný. Tímto žlábkem vychází sperma a sekret žláz pí edstojných.

11 18 X. F. Yejdovský Nové zprávy o turbellariich. 19 Tato líl<ibkovitá pyje jest vůbec poljl'vé u tohoto druhu známa, ostatní Vorticidi mají pouze známý dlvo~eol'itý apparát, jeholí funk<.;c ncní Zl:ela ještě známa. U našeho druhu patrně vniká. do antl-a pohlavního lílá.bek pyjový, nikoliv v~ak výzbroj zevní, která. i zde jest pfitomna, sestávajíc ze th větví, jež se vkloubují k ištnám podélným v onom místě, kde se nalézá žebro pří~né. rozeznáváme ra(ui~ku svrdmi a ra(uj~ku pravé strany, kterélí vůbec postrá(lají větví postranních. Svrdmí jest velmi krátká, krátkostope~ná, na volném konci hrotnatě rozšíí'cná a špičatá. Téhož tvaru jest radlička pravá, avšak má dclší stopku a lopatkovitě rozšířený hrůtek jest lžicovitě prohloubený, takže když jest pbtlal';enn. k pyji, jeví se nožíkovitě trojstranná. Levá radlička jest nejdelší, leč její zakončení radli~kovité lze teprvé po vypraeparováni poznati. Charakterem této radličky jest jednostranné sp0l"ení; vydj<izejí z ní totiž ku straně, jež se phkládá těsně k pyji, ostny postranní počtem 7, z nichž zcvní nejkratší, poslední nejdelší. Podobá se tak zevní výzbroj pyjová oné, již Graff popisuje u V. armiger. Dle výkladu, jejž tento autor podává o zminěné výzbroji, pllsobí tato tak, že prý vniká do pohlavního otvoru a zlle se rozvine. Tomu jistě tak není u V. micropthalmus, nebot vypraeparujeme-li pyji, colí jest velmí snadné, jeví se žlábek, z něhož vytéká sperma, rovným, jak se nalezal v pochvě pyjové, kdežto zevní jeho výzbroj z prvotné polohy se rozvine tak, že pravá a levá radli(;ka se vztý~í obloukovitě na zad a obě jako křídla pyjová se rozbíhají na pravo a levo. Též hi'betní radlička se vztýi'.í na zad jako ostrý hrot. Ony zajisté nevnikají do antra. Do skupiny, kam nálelíí V microphthalnnts, path také starý Vortex pictus O. Sl:llm., jenž sice jest rozšířen hojně, lel'; dosud málo zkoumán. Zde vsak dle O. SCHMDTA spojují se oba žloutkové trsy ve společný vývod. Vajíčka postrádají stonku. A pak jest odchylný kopulační orgán. Sestává ze 2 polovin, z nichž každá 2 větve nese. Zevní větev jako u V. viridis, roz~leněná v r'adu ostnů. Vnitřní větve jsou zrovna tak dlouhé jako zevní, avšak rovné a neaeněné. Pyje zde není. Tážeme-li se po morfologickém významu svalnatého vaku u V. microphthalmus, který bezpochyby dle O. SCB~nDTA a HALLEZA Vortex pictus též jest přítomen, kde však prostě jako rec. seminis se uvádí, - tož jen srovnání orgánu toho jinýl:h rodů nás blíže poučí. DlouhťL svalnatá a vůbec těmitéž histologickými charaktery se vyznačující chodba na pl'. u Opistoma, do níž trs zárode~ný, trsy líloutkové a spprmittheka ústí a kterou jsem nazval Ductus communis, kdežto lv. Schultze ji jako vaginu ozna~llje - jen tato chodba jest jediným homologem orgánu, jpjž GtAFF jakožto "bursa seminalis" phjímá. Tato "bursa seminalis" pr'('llstavllje u V. microphthalmns Ústroje dva, totilí ~)Valnatoll :hollhu, již možno za vagiju označit, a spermatltcku. V podobném spílsobě bude nutno snad všecky "bursae seminales" vykládati. 2. Vortex quadrioculatus n. sp. Tédlže ro:.::měríl a nuancí barev, jako V. micropthalmw;. U plovolll;ích zvll'at jest však pr'ední okraj těla zaokrouhlý a ocáskovité prodloužení ne tak ostr'e vystupující, jako u klidně sedících poněkud zatažených zvíi'at, jejichlí pí'ední okraj těla se pak jeví jako rovně uťatý. Druh ten jest ostatně jinému - V. truncatus - zevně tak podobný, že jsem jej původně - nezna.ie jeho pohlavní orgány, za týlí považoval. Kdežto však o~i V. b'uncat~ts u největší části individuí jsou jednoduché a jeví se jako pár černých botlll n. jen výminečně tak jsou rozllělené, že po každé straně mozku jeví se 2 černé body, tož u Vortex quadrioculatus 40i',ní bolly jsou pravidlem, t. j. zadní body jsou větší, mlsko vité, a pfední 2 body jsou malé. Ostatní organisaci nervové soustavy, zažívací roury a cxlcrečného appaľátu jsem speciálně nezkoumal, hledě vyšethti jen pohlavní orgány. A tyto jsou zcela rozdílné ou oněch V. truncatus a vůbec všech ostatních VOľticidů. Otvor pohlavní jest okrouhlý a po obou jeho stranách nachází se po skupení velikých žlaz jednobuněčných, naplněných hrubozrnným, lesklým obsahem. Antrum jest velice obsáhlé a jeví se u živýcb zvu-nt jako mohutně nar.1ur elá, tenkostěnná dutina. Na vypraeparovaných orgánel:h pohlavllíl:h však splaskne a pak se objeví její znacná. svalovina okružná. Do untra ústí th orgány: 1. společný vývod spermatbeky a vejcovodu, tudíž ductus communis; 2. bursa copulatrix, a 3. sami(;í vývod. ad 1. Ductus communis pbjímá krátký vejcovod na konó dist:ítném a současně s ním štllllý, ale r.1louhý stonek spermathel,y> kteráž jest kulatá a nabita spermaty. Konečnij Ústí do společného vývodu také žloutkovody, nemohu však zcela správně udati místo, kde se to děje. Dle poměrft jiných druhů zmímýclt souhlasí miš druh hlavně s Vm tex Halle,zii, u něhož spermatheca rovnělí dlouhým stonkem Ústí do spolei:;ného vývodu (lluctus l:otlllunis). ad 2. Bursa copulll.trix,jest vice ll'íéně zi'etelnp. vystupující, kdtkostope~ný vái:;el{ s ostí'e ozna(;enými stěnami.

12 20 X. f. Vejdovský Nové zprávy o tw uellariírh. 2J Dle samičkh orgánu souhlasí tedy Vortex quaclriocubtus s největší i;[íst druhů v dile G,AFFOVĚ uvedených. Avšak samu poměry jsou u našeho druhu tak zvláštní, že se Jun! liší ode všech dosud v Evropě známých, ježto kopulai;ní orgán jest oddělen od vlastní pyje. Varlata nalezají se v pr-ídě těla, dosahujíce až k oběma stranám jícnu. Chámovody spojují se s vesiculou seminalis, je:t jsem na pozorovaných ještě nacluízel prázdnou. Tato; jakož i vesicula granulorlllll a ductus ejaculatol'ius pr-edstavují samostatný orgán, kterýž duetem ejaculatoriem postranně do dutého vaku Ústí, v němž jest kopulační orgán uložen. Tento vak prodlužuje se jakožto tenkostěnný ductus penialís až do antra. Žláza předstojná (prostata) jest zcela zvláštně rozvětvená a sestává z nei;etných buněk :tlaznatých, jež svými vývody mezi sebou anastomosují a pomocí společného vývodu do šikmo polo:tené vesicule granulorum ustí. Pod touto se nalezající duetus ejaculatorius jest rozšířený, zužuje se k distálnímu konci v kanálek krátký, ostr e rýsovaný a svalnatýmí stěnami opatřený; tento právě Ústí do výše zmíněné pochvy s kopulačním orgánem. Kopulační orgán jeví se v profilu jakožto jednoduchá chitinová Mlka, dělící se na spodním konci ve 4 postranní větve, z nich:t možno oznai;iti 2 za svrchní a 2 za spodnl Svrchní jsou namnoze 9, spodni 7 ostny chitinovými posázené. Vajíčka tohoto druhu jsou stonkovitá. Vortex quadrioculatus žije v lesních tůňkách u Příbrami. \. Sro-vnání samičích orgánu pohlavních t~ čeledi Vorticidu. V pí edcházejících dvou odstavcích seznali jsme pohlavní apparát samičí rodu Derostoma a Vortex. Přibereme-i k tomu ještě rod Opistoma, bude nám úkolem orgány ty na jedno a totéž schéma uvésti. Obtížným to není nijak pro Opistoma a Derostoma, jestliže jejich cuouhé chodby, nazvané ductus communis, za homologické označíme. U obou rodů povstaly patrně jakožto secundárné vychlípeniny prvotného antra, z něho zase postranním vychípením povstala spermatheka a do nich ústí krátké vejcovody a trsy žloutkové. Obtížnější jest jmenovanou homologii stanovítí u Vortex, blavně že se zde setkáváme s 2 typy, z nichž jeden zastoupen druhem V. microphthalmus a druhý V. quadrioculatus. S posledně jmenovaným (lruhem nelí tak zle; zde setkáváme Obr.. Schemata pohlavních ústroji čeledi Vorticidú. A Opis/om1J Sehultzea"um. B. Deros/o ma /yphlops.. ad' lat D V01'/ex mierophthalmus. O. Vor/ex qu, toc'!t us.'. :1.ntrnm aenitllle; de ductus comlllllnis, cls trsy 1.1olltk~vé,, s spp.mathecn, /c., \~ '" ječnlk, "0(/ 'cjcoyod, selo 'l.lázy skořápkové, co Coplll:1.~1ll ~rgan, 1,,/. [J ostata, '"g vesicnlo. grnnnlorum, rll cbá.mo\ 0(1),

13 ,, ', ' : 22 X. F. Vejdovský se s týmiž komponentami jako u Opistoma a Del'ostoma: (10 antra ústí dlouhý společný vývod (ductus communis) spematheky i vej covodu a bezpochyby i žloutkovody. Jinak však u V.?m"crophthalmus, kde vejcovod s trsy žloutkovými přímo do antm ústí. Pouze onen siepý vak z antra sekullclárn(~ se v.ych!ípivší a na (listdjném konci spennatheku nesoucí, mohl by od POVHlatl společnému vývodu pí'edešléllo (lru!lu. Čemuž tak skutečně histologicj~á struktura nasvědú\je. Avšak tento kanál má pouze funkci vagmy, kdellto se vnitrní koncc jeho pí'etvořil na spermathc1m. Von GRAFF označil takovéto orgány živých turbellarií jakožto. Bursa seminalis" :yk.lá~aje ji ~a.něco různého od ostatních Ústrojí turl;ellarií a za org:ín Je(l.~y..My vldlme však, že to pouhá mojifikace kanálu, jejž jsme vyznagllt Jakožto "ductus Gommullis" a že představuje llstroje dva: vagmu a spermatheku. Přiložená schemata zn<izoruí nejlépe výsledky 'těchto theoretických úvah. Poměry pohlavního apparátu rodu Vortex mohou míti dle toho hluljší význam systematický. Až dosud byl veliký počet druhů (:30) popsán a pravděpodobně se ukáže, že poh1a.vní appar,it jejich jest buď dle toho, buď dle onoho typu ustrojen (t. j. dle phinu V. migro ~.l:thalmus ne~ V. quadrioculatus), takže bude radilo k vůli pohodlí Jll rozeznávati 2 podrody, z nidlž jeden se bude vyznamenávati pi"ít~mnosti bursy.cupulatrix, čiji vaginy bez spermathel{y, druhý pak prltomností vagllly se spermathelwu. 3. Rod Prorhynchus v Čechách. Dle dosavádnich zkušeností byl do nedávna zlliím z Čech jetlillý l.,ístupce rodu Prorhynchus ), totiž 1. Prorhynchus stagnalis M. Schulze, kterého jsem před lety2) ve fauně naší uverll a udal, že ve velikém množstv"í.v bývalých ka~n[ích pražských se objevoval. Neméně hojll)'ll byl v tulll na královské louce Smíchova, kdel ovšem v nové doljt> i s jmenovanou tuní za své vzal. Pokud pak paroplavba na Vltavě v té mu'e, jako nyní, se neprovozovala, býval Prorh. stagnalis veiige hojným ve Vltavě podél levého břehu, plíže se zue pod kamením a ve 'J Dle zpráv SEKERovi'cu byl v ČecluJ.ch nalezen též P. balti"". Krnne. ') Vodautiger Bericllt etc. l:;ífi. Nové ~pr;ívy Q turuellariích. rmutu vodním. Jednak tedy paroplavba, především ale jedovaté výtoky z lihovaru smíchovského jsou pi"íčinou, že jmenovaná turbel1arie jest ve Vltavě velikou vzácností. V řadě let dostalo se mně jen tu a ondy nějakého exemphu e. V následujících řál1cích hocliám phspěti k poznání domácí fauny popisem dvou nových druhi't, kteréž již od několika let znám, dosud jsem se však o nich - let ve výkladech školních - nezmíníj, poněvadž jsem doufal pozdějšimi ještě nálezy zbývající mezery u poznání jejich organisace vyplniti. Pohř"íchu však nedostalo se mně nového materiúlu, tak2e budoucí pozorování musí doplniti to, co zde postrádáno. 2. Prorhynchus fontinalis n. SP, Druh ten nalezl jsem r v několika exemplái"ích na Šumavě, a sice v malém praméuku, jen2 stéká se Špičáku na cestě mezi nynějšími hotely a Černým jezerem. Červ ten plíží se zde pod kaménky a v bahně a jest zí-etelným po bělostné své barvě. Objevoval se pouze na místě, kde voda přímo ze země prýštila, kdežto dále odtud v dolením toku praménku ani jediného exempláře jsem neulovil. Mám dle tohoto fakta, a dle jiných okolnosti za to, že dotčený Prorhynchus jest forma čistě podzemní, jež jen pramenitou vodou na venek se clost<ivá a zde ještě v bahně a pod kamením místa proti světlu ochranného vyhledává. Dosahuje délky až 8 mm, jsou však exemplář"e menší nebo i ph i'iilném protažení těla delší, štihlé, na přídě rovně uťaté ;). maličko Úškovitě rozšií ené. 8irokt~, r,elkem však mělké jamky vířivé jsou daleko núpatlnější, než u Prorhynchus stagnalis. V ních jsou brvy delší, než na ostatním těle. Otvor Úst vede do velice zúžené, tenkostěnné pochvy, v \líž vězí podlouhlý a štihlý jícen, jímž se rozeznává druh ~umavský od obyčejného Prorhyncha. Jícen ten se pod krycím sklíčkem rychle vych.lípuje, ph ~emž zřejmo, že jest na volném okraji hluboce vykrajovaný a vroubkovaný. Až na třetinu své (~élky múže se z úst vychlípiti, při Gemž se tato ovšem znagně rozšíi'1. Zaludek úplně neprúsvitný a na stranách nezřetelně lalůčkovitý sahá až na konec těla; ph kr'ehkosti těla snadno se protrhává zadek těla a obsah žaludku prýští ven. Z ostatní organisace mohl jsem zjistiti pouze párovitou zauzlinu mozkovou, jejíž pr'edlouhé poloviny zúžují se na zad a vybíhají ve dvě štihlé větve, souběžně podél jícnu na zad se beroucí. Slabé a krátké větévky nervové vycházejí též ku putlě a sice šikmo k jamkám bcho-

14 24 X. 1". Vcjdov~ký N"vé "právy o tllruellarikh. i ~ ;!!, l! vým, jediným to orgánum smyslovým, jež jsem mohl zjistiti. Neboť oi':i, jež a~ dosud známe u všech druhů toho rodu, scházejí druhu šumavskému. Formu popisovanou řadím k rodu Prorhynchus, neboť veškeré dosud vyíi':ené znaky potvrzují tento výklad. Avšak k definitivnímu zjištění příslušnosti jeho bylo by zapotr'ebí znáti i pohlavní apparát: který jsem bollužel nenalezl, neboť veškerá individua byla mláclata.: bez žláz a VýVOdll ])ohlavních. U jednoho exempláře z.dálo se mně však, že těla jejich v zadní tl'etině znai':ně jsou, jakoby k dělení zaškrcená. Že Prorhynchus popsaný náleží spíše k fauně podzemní, souc1fm z následujících fakt: a) že jest úplně bělostný, beze všeho pigmentu; b) že jest dokonale průsvitný, až na stěny žaludku; c) ~e postrádá očí; d) že jest to forma světla se štítící (photophobní), zalezající do bahna a pod kaménky; e) že jen ve východišti pramene se objevoval. 3. Prorhynchus hygrophilus n. sp. R. PíSAŘOVC a J. BABOR připomínají ve Věstníku nauk V Praze z r. 1892,3) že p. dr. A. Štole objevil v Údolí jarovském za Závistí u Zbraslavi zvláštního Prorhyncha, doposud nepopsaného. Podar'ilo se mně několik exemplářů jeho získati na podzim r a 1891 a podávám výsledky svých pozorování v následujícím kusém popisu. Prorkynckus hygropkilus žije v dotčeném údolí ve vlhké půdě a pod spadlým listím na břehu malého potůi':ku. Miluje tedy vlhko, avšak vodu nemiluje; nebot přenešen do vody, ihned odtud prchá a leze po vlhkých stěnách nádoby, v níž byl chován. Ovšem ale malé nálevníky a vířníky ve vodě, do které byl pr'enešen, uchvacuje a polyká. Jinak jest dosti otužilý a vydr~í několik dnů na živu i v zajeti; tr-eba jen udržovati vzduch v nádobě ve stavu vlhkém. Ve způsobu života podobá se tedy P. spkyrocephalus, jejž DE MAN v Nizozemí rovněž ve vlhké půdě nalezl. Dosahuje délky 3-4 mm a jest barvy šedobílé, někdy i značně bělavý. Na pr'ídě jest rozw'ený a mělce srdcovité vykrojený, v kterémžto zái'ezu se nalezli otvor úst, poněkud na břišní straně. Na zad se tělo zúžuje, když červ se plazí; když však se pr-issaje, rozšh-í se 'l RhynchodcJnus tcrrcstris v Čcchách. Věstník král. spol. nauk v Pr:l.Zc Ohl'. n. ProrhYllchus hygrophilus ll. Sp, o otvor Úst; ne oéi; g m07.el,: jl' lrr\"\".ií,,,,"' ': phcl žlizy sliuué: 1J papily kožní. r '(

15 26 Nové óprávy o tlll'ijellariich. 27,,. "..'.,!, i, i i l' konec těla lopatkovitě. Tělo je (losti pnlsvitné, takže poloha orgánů jeho, s výjimkou exkrečních, snadno clá se sledovati. Za živa jsou na phdě vic1ny tuhé štětinky smyslové; t'aslavé pohyby jejich jsem nespatřil ani hom. immersí. Takovéto brvy lze i na ostatním těle na zvláštníc:.h bradavkách ve skupinách upevněné vystihnouti. Hypodermis hřbetní strany jest nri.padn;í pf'ítomností četných byalinních žlaz kožních, jež svým tvarem a lesklým obsahem v šedé hmotě tělní jsou velice nápadné. Z nich vytéká pb poclrrižděni zvíř'eti z(lánlivě leplmv:í hmota na způsob lesklých lali'lčků, aniž by S8 však oll těla odlučovala. ;l;lri.zy ty jsou mně známy ještě jen u Bothrioplany, kde,ho u Prorhync;hus stagnalis sleclovali je již SCmlElDER, HALT,EZ a KENNEL. GRAPF považuje je jakožto stejnomocné v ohledu fysiologickém se sliznými žlázami jiných turbellarií, čemuž asi sotva lze pi'isvědčiti. Bhšní plocha hypodermis postrádá těchto žlaz; jsou zde ovšem jiné, veliké, a velikými jádry opatřené, ale jen v malém počtu. Po obou stranách úst vyúsťují na venek 2 skupiny velikých, na zad šikmo uťatých, ku phdě se zúžujících žláz se šedým neprúsvitným obsahem. Sahají až za jícen. Dle polohy své mohly by odpovídati slizným žlazám jiných turbellarií. Prorhynchus hygrophiltós postrádá tyčinek v pokožce. Pharynx je celkem tvaru soudečkovitého; pr-ední jeho část sestává z normálných vrstev svalových; s texturou histologickou, jak(l platí pro "pharynx doliiformis" dle GRAFF-A. Tato tást pharyngu jest však protraktilní a vychlipuje se z úst ph pi'ijím~ní potravy. Svaly okružné jsou tu jen v jediné vrstvě přítomny, kdežto v zadní části jícnu jest vnitřní vrstva okružních svali'l velice mohutná, nmohovrstevná. Na rozhraní pharyngu a ~aludku jsou 2 skupiny žln.z hyaliní plasmou opatřených. Žaludek sám jest pravidelně lalotnatý, ačkoliv jsou lalůčky tupé a nepatrné. Shledal jsem jich 2G v celé délce těla. Zauzlilla mozková leží před jícnem, nad pochvou jícnovou a skládá se ze 2 cllouhých ganglií, jež úzkou phčnou kommissurou jsou spojené. Z postraních nervft sledoval jsem jen zadní vp.tve. ZajímavějiSí jsou však jemné větévky, které z mozkových polovin asi u prostr-erl vycházejí a nad jícnem se v jemné pletivo nervové rozvětvuji. Na živém zvíi'eti velmi pěkně vystupují. Velmi zi\jím:wou jest dále ventrální jícnová kommissura, která obě poloviny mozku z bí'išní strany spojuje a tak jícnovou pochvu objímá. Uozeznává se orl hr-betní kollllllissury tím, že sestává jen z gangliových buněk, velikýdl to bipolárných elementů. Vellle smyslových brv JSOll ještě oti smyslovými orgány tohoto druhu, Oti jsou červenohnědé se světlým tělískem, jež by se mohlo vykládati za retinu. Jamky vířivé jsem nepozoroval, at je pravrlě l)oc1obné, že i ty jsou př'ítomné. Taktéž z exkrečních orgánů znám jen části, znatelné po hojných "íhvých plaméncích, zvláště v okolí mozkové zauzliny. Pohlavní orgány. Skoumal jsem jmenovaný druh vždy jen y ř'íjnu a shledal u všech exemplář'ů, že mužský apparát pohlavní byl již zcela 11egenerovaný, kdežto samití žlázy se ještě v plné činnosti naleza!y, Dle těchto pozorov:íní, jakož i dle sdělení mých předchůdců, jež se touto ot~zkoll zabývali, jest jicito, že Prorhynchus jest proterandrický obojnatec. Dle KENNELA a BllAUNA možno na jisto postaviti, že varlata Prorhyncha po obou stranách střeva jakožto malé, kulovité follikule se zakládají, jichž posledně jmenovaný autor 2-3 páry pocue žaludku shledal, kdežto KENNEr, o rllzném množství a postavení jich mluví. Na svých praeparátech shleclal jsem jen;; follikule varlatové, jež však již byly nečinné. Též vesicuja seminalis nebyla již vyvinuta pyje scházela; ovšem ale svalnatý vývod samčí ústil do pochvy jícnové. O samičíc;h orgri.nech mám tyto zkušenosti: V zadní části těla nalezá se na bhšní strauě trs žloutkovaječný. Stí'cdní část této žlázy jsou v radě za sebou následující zárodky vaje(;né, po obou stranách pak mlallé buúky žloutkové. Řezy uči, že vaječné buúky jsou během vývoje uzamčeny do zvláštních foj1ikulľi, jejichž bulíky jsou změněné žloutkové. Otvor pohlavní nalez:\' se v stí'edu těla. Prorhynchus hyg1'ophillbs jest druhým zástupcem tohoto ro(lu, který se suchozemskému životu phzpůsobil. Jak zn,imo, naučil mis DE NLu'l prvého takého Prorhyncha znáti pod jmenem P. sphyrocephullbs, jejž v těchže poměrech života v Hollandsku nalezl. Oba Llruhy jsou si tak podobné, že jsem prvotně měl za to, že jarovsld forma jest totožná s hollandskou, liší se však od ni mnohými charaktery ph bližším srovnáni. Prorhynclnts hyy1'ophihbs jest dle tvaru svého nejpř'íbuznějším P. upplanutus Kennel, kterého KENNEL na ostrově Tl'iniLlad v rybníce hojně porostlém pozoroval. Podobnost jest tak značll(i, že, srovllávajl:.~ vyobrazení dotčeného autora s svými, měl jsem z počátku za to, že to táž forma, která na jiných místech mftže žíti ve vodě, kdežto u nás zvykla si na vlhkou půdu, Ovšem ale ph podrobnějším srovnání jeví,, "

16 20 XL 1". Vejdovsk~- =" ově zpravy o turbellariich. 29 ;1 ', " se značné rozdíly, pro které nutno rozeznávati oba druhy co samostatné. Jest P. applanatus bělavý, 3-4 mm dlouhý, na pudě rozšíi"ený a srdcovitě vykrojený, na zadu zaokrouhlý a četnými papilkami pi'idržovacimi opatřený. Jícen zdá se rovněž souhlasiti s tímže orgánem u P. hygrophilus. 06i mají up. applanatus pigment při propadajícím světle žlutavý, ph nepadajícím bělity~ lesklý. To jsou veskrze znaky souhlasné pro oba druhy. Avšak sti'evo druhu trinidadského jest podstatně jiné; pi'edstavuje tenkou, rovnou trubici, jež se táhne od pharyngu až na konec těla, zasahá však též slepým přívěskem pod jícen. Toto rovné střevo jest po celé délce opatřeno postranními slepými laloky, jež jsou úzké; kolmo ku hlavní větvi stojící a hustě v pravém Úhlu od stl'eva se ku stranám těla rozbíhající. Nejsou rozvětvené, ukazují však, jakoby bylo sti'evo pravidelně segmentováno. To jest nejpodstatnější rozdll mezi P. applanatus a hygrophilus. Neboť o pohlavním apparatu zmilluje se KENNEL jen potud, že nenalezl rovněž samčích orgánů, domnívaje se, že se tyto vůbec velmí pozdě zakládají, což srovnání s P. hygrophilus případné neni, víme-li, že u tohoto druhu v bjnu vůbec nebylo ani varle ani kopulační apparát vyvinut. Avšak ani u P. applanatus nenalezl KENNEL ni6eho, co by na známou chitinovou pyji u P. stagnalis upomínalo. KENNEL nalezl P. applanatus 20. Února na Trinidadu a pozoroval jej v následujících dnech. 4. O novém druhu Macrostomid. V nálevu od Chotěboí'e nalezl jsem 6etná individua nového druhu Macrost01na, které pro své zvláštnosti může býti příčinou, aby se chrrraktery 6eledi Macrostomidae rozšířily. Jest to malé, sotva U>-2 mm dlouhé, bělostné turbellarium na zad ve známý lopatkovitý "ocas" prodloužené, na pí'ed stejnoměrně široké a utaté. Pro hojné brylky ty~inkové lze však jen dosti nesnadně vniternou organisaci sledovati. Pokryv brv má se asi tak, jako u lv. hystrix, rovněž tak jako třaslavé bičíky, jež na prvý pohled se zdají, jakoby to byly brvy tuhé, za nm se také u všech turbellarií dříve považovaly. GRilE zjistil však, že se míhají a potí'ásají, i dal jim název "Geisselhaare". Ony jsou zvlmtě na přídě těla hojné, avšak i po stranách jich dosti roztroušeno. Ostatně co se týče ty6inek kožních a lepivých buněk v ocase, souhlasí tento druh s 111. hystrixi ano má s nim i mnoho jiných známek spole6ných, jako u př. nervovou soustavu, jež rovněž tvoi'i podkovovité ganglion, sestávrrjící rrrciť ze 2 polovin fl v oljlouku se Obr. V. Our. V. Our. V, Macrostoma obtusum n. Sll. Přída těla; zg bíčíky ti'aslavé; nf kauálky uefridíové;.1 mozel, S hody očními; o ústa; dr žlázy slinué; m,' svaly jicuí. Obr. V. Macrostoma obtusum n. sp. Zadek. ov vajíčko (?); op otvor pohlavní O; 'V8 vesícula semíua!is; ej ductlts ejaculatorius; eox otvor exkreční. p~d otvorem Ústním a po obou stranách jícnu prostírrrjící. Oči jsou nad míru mrrlé černé te(;ky, jež ovšem leží uvnitř mozkové zauzlmy, na povrdlu těla jest viděti pouze jasnou obrubu, patrně jamku, v níž se vlastni pigmentovií skvrllrr nalezá. Vedle očí a smyslových brv (ti'aslavých) jest Jl1acrostoma obtusum n. sp, oprrt['e.no 2 jamkami p~stranními, čímž se Jíší ode všech ostatních dosud známých druhu, Jamky ty leží po obou stranách těla, asi ve výši skuliny ústní, jsou však dosti nesnrrdno k objevení, ano některých exemplárů vůbec se mně nepodahlo jich nalezti; ph plov{tni vt"lbec nelze je viděti; teprvé když zvíi'e je v klidu rr více méně se stahuje a roztahuje, objeví se na břišní straně v,1otčclé koni';ině tělní 2 zí"etelné rr hluboké jamky.

17 30 X. F. Vejdovský Nové zprávy O turbellariích. 31 (, " íi odpovídající tělll~p org;í.num Stenostomirl, Prorhynl:hirl, l\:[il;/ o;:;toll1ill. ye ovšerr: organisace jejich jest nesnadno k roúešení; jeví se pouze.pko vchhpeni kutikulárné do nitra, ganglion zvláštní na jich bási nezdal'ilo se mně nalezti, s teí pak lze objeviti slabé větve nervové jež se šikmo z mozkové zauzliny k těmto jamld.m ubírají. ' Otvor ústní je dlouhá skulina jako u lv. hystri-x a vede do rovněž velice. ztažitelného jícnu, jenž pí'eclstavuje známý "Pharynx simplex",.]~k :Je! GRAFE definuje. Pharynx ten se nevychlipuje, nýbrž pb ph.]lmam a vyvrhování potravy ze žaludku se pouze mohutně rozeví'e ll to tak mohutně, že i buňky žaludkové na povrch tru. Tehdy zbytky potravní, u pí'. skořepiny rliatom"ceí neb sladkovorlních rhizopouů phmo ze žaludku se vyvrhují. K roztaženi jícnu slouží 2 páry mohutných svalú - diatatores pharyngis, - jež na pravo a levo po páru na zevní obrubě jícnu inserují, šikmo pak parcnchymem na zad probíhají a 1m stěně tělesné, asi vc výši, kde počími žalurlek, se připín~jí. rharynx má stavbu porlobnou oné, jakou se vyznačuje 111. hystnx. Jen žjazami, ve stěně pharyngu se nalezaj ícími, se poněkud liší naše il1. obtu,sujm. Žlázy ty leží mezi nol'lm\lnými buňkami pharyngu, jsou četné a hojným hrubozrnným obsahem lesklým naplněné. Zevním koncem p['echází kažrlri žláza jícnová, jež má asi týž význam jako slinné ~l:ízy v jícnu soudkovitém, v dlouhý stonel" který poslé~e přechází ve vlastní, rozvětvené tělo žhizy. Tyto elementy sllllnych žlaz jsou svými větvemi a nádory velmi nápadné. Jicen i íalurlek uvnitř velmi živě vil'í; brvy ~aludečné jsou převelmi jemné. Exkreční soustava j1facrostomicl dosud není známa; jen tu a oncle byly pozorovány jednotlivé části její obtu,st~1n pro svou věw průsvitnost, než jakou se vyznamenává 111. hystrix, dovoluje alespoň v hrubých poměrech poznati kanálky exkrečnl Po ohou stram\r;h těla v pi'ídě vidno, že se tu táhne velice vinutý a kličky tvoi'ící kanálek od zadu ku pudě; odsud však až k pí'ellní01u okraji obrací se nazpět, rovněž četné i1 orlpovídající klii":ky tvol'e; pokud lwpř'elgíží žaludek, lze tuto zpětnou větev (Josti daleko sledovati, patrně však během dalšího průběhu nadul'uje v kanálek siln(~jší, jenž v zadní tr'etině těla po obou stranách žaludlm ÚejmějšÍm jl'st, ač i zde nutno nejsilnějších zvětfiení k jeho objevení použiti. Brv neshledal jsem ani v př'ednich kličkách, ani v zadním rozšh'enélll vývodu, rovněž ani plaménku vířívých. Uba vývody sbíhají na zad z prrtva a z Jeva až do lopatkovitě rozšíř'elého konce těla. kl1e sjednocují se v jcťliný narluí plý odstavec, jenž téměř' terminálně na venek vyúsťuje. Pohlavními org:íny blíži se M. obtt~st61n starému druhu :M. hystrix: jeví však některé zvh\štnosti specifické. Vil.lě jscm samu apparát v listopadu a prosinci vyvinutý, kdežto o samii":ím mám nepatrné zkušenosti. Dvě malá poměrně, hruškovitá varlata leží na bhšni straně nedaleko počátku žaludku. Př'echázejí ve velmi jemné chámovody, jež po pravé a levé straně těla na zad se táhnou a zde se, na rozhraní lllezi vlastním tělem a rozšířeninou jeho, s vesiculou seminalis spojují. Ve varlatech bývají vidna již spermatozoa volně se pohybující, jakož i v chámovodech, avšak v největším mno~ství shromažďl\jí se v schránce chcímové. Jest to ozdobný orgán tato vesicula seminalis, tvaru nejvíce kulovitého, nebo sphaeroitlálného, obdaná na spodní své polovině plochým epithelem, jenž do nitra velmi čile se pohybujícími brvami jest vyložen. Svrchní polovina vesiculy jest ohražena velmi velkými, klíno- - vitými buňkami, patrně žlaznatými, jež JSOll upraveny v rosetu kolem otvlu'kll, jímž ústí chámovody uo nitra. Vesicula jest naplněna jakollsi hyaliní tekutinou, která bezpochyby jest vyplňována ze zmíněných klínovitých žláz. Zde velmi We, ve chvostech spojená, anebo ojedinělci, pohybují se spermata dlouhá a vlnitá, jež však se tvarem liší úplně od oněch, jež známe u lv. hystrix. Sperma M. obtusum jest dlouhé, jemné vlákenko na jednom kongi velice čile bi\:íkovité se pohybující, na druhém konci však v['eténkovitě naduřené, kolem kteréhožto nádoru vinou se známé obruby spirálné. Vřeténko jest z hyaliní plasmy tvoř'ené, obruby spirálné z plasmy temnější, zrnité, z jaké se skládá též vláknitá část spermatu. V této Gásti nalezá se také ty(;inkovité jádro. Vývod vesiculy, odpovídající ductu ejaculatoriu jiných turbellarií, jest vlastně zúžen:i část vesiculy, rovněž velmi tenkostěnná a tvo\'ír;! oblouk po svém průběllu. L;['etelnéjším jest tvar vývodu tehdy, 1{(ly~ jest naplněn spermaty, ph čemž se objeví rlistalni jello část opět nepatrně narlu['elou a touto části jest vývoll ve spojení s vesiculou granulorum. Tento orgán jest vždy nápadný svým obsahem lesklým, to jest sekretem žlázy, přerlstojné, která leží na jedné straně těla; není tedy prostata párovitá jako u jiných tuľbellarií. Dlouhý vývod prostaty jest vyplněn rovněž zrnky, kter:i se shromažlruji u velikém množství ve brylkách výše zmíněné vesiculfl. granulorum. Celkem jest brylek těch asi 6-8, jak ukazují optické její pťúí'ezy. LUl11en vesiculy jest nepatťllý a jest ve spoj<,ni s kan;íll\!"l1l chitinové pyje, ktedž sice jest

18 32 X. F. Vejdovský l\ové zprávy O turbellal'iich. 33,, ' :, " velmi proměnlivá ve svém tvaru: avšak celkem odpovídá poměrum pyje, známé u 111. hystrix. Jest vždy ohnutá, buď jednou v zobák rovný, anebo dvakráte v zobá(;ek krátký a špi(;atý. Ze sami(;ích orgánu viděl jsem pouze velikou buňku amoebovitou, hrubozrnným obsahem naplněnou a jádrem jasným opatřenou, kterlí ve všech pí'ipadech ležela nad vesiculou seminalis. Jaký význam má, nemohu říci, neboť jsem nevidél známé trsy žloutkovn,je(;níkové: aniž vejcovod!'! a ostatnídl orgánů samiuch. Buňka zmíněná, kteráž pravitlelně u všech individuí v zmíněných poměrech se objevovala: múže míti dvojí význam: 1. buď to jest ruc1imentní, zbylé vaji(;ko, dosud nepoložené. Avšak proti tomu mluví pravidelné se objevováni buňky té. Za druhé jádro její nemá povahy jállra vaje(;ného. Za třetí nelze za to míti, že by takové vajíčko v těle zbylo a zároveň aby se nejevily stopy žlaz žloutkozárode(;ných. Za Uvrté nemožno také phjímati, že by druh tento byl proterogynický, když varlata jeho jsine villěli právě v jich (;innosti. Jest tedy možnost jiná, že to 2. je nejspíše pohlavní buňka sami(;í, obrovská, z níž tedy se mají po rozdělení tvol'iti trsy žloutkozárode(;né. Otázka to: kberá stojí za další řešeni. 5. O slepých planariích. Mezi evropsl{ými planariemi slacuwvodními známe až dosud dva druhy, honosící se bělostnou barvou a postrádající úplně o(;í. Z těchto jednu, Planaria coeca poprvé popsal DUGÉS '), naleznuv ji v jediném exemplál'i v potll(;ku téměř vyschlém ve Francii. "Elle est allongée, tronquée, échancrée meme en avant, obtuse en arriere, plate, mais lloins mince que la précédente, et de couleur blanche comme ehe." - "Elle différe de la bandallete (vitta) et cle la ladée par ' absence <.:olllplete de points oculiformes et la disposition de l'arbre gastrique, du systeme <.:Írculatoire etc. LonglleUr 3 lig. 1/2' Largueur J. de lig. Tutéž planarii zařadil poztlějí SmlPsoNZj násleluwm nedostatku OGi v nový rod Anocelis coeca. Definuje rod ten takto: "Corpus deljressulll elongato ovale, saepe antice tnmctatum. Oculi nulli. Fluvia- ') A. DUGĚ8, Apervll,. 'lllelques Observatious uollvelles SUl' les Planaires et plllsieul's gel1l'es voisills. - Auu. Scieuces Nat. Tom. XX p. 7z-00 Pl. 2. Fig. ~o. ') ST'Mr.oNO Prodrom. descripl. D.uim. evr.l't.rh. r.tr. - Pl'oc.r.ec1. Ar.ad. Knl. Sciellc. Phiktdelpllia. l8~ " '1-:;. Obr. V. Obr. V. Obr. V. Obl'. V. Planaria cavatica Fries. Dur. V. Planaria Mrázekii n. sp. dospělý exempláí'. Dur. V. Planaria Mrázeki! n. sp. mlacjý exemphií. tíles." Zda-li tento znak, - slepost - jest význakem rodovým, nemožno dosud s určitostí rozllodnouti, avšak exkreční apparát této planarie, jak jsem jej před lety vyložil,1) odůvodňuje samostatné rodové označení její v soustavě triclad. Shledal jsem Anocelis v Plou(;nici ') VF.JDOVSKÝ, Exkreéni nppal'át Plauaľií. - Zprávy o "asel!fíuí král. spol. nauk v Pra:te p. 27.>-280. Fig Mathemali:sch-u.:unrwí8scnschaftliche Clajse. 189;:.. :')

19 :34 X. F. Vejdovský Nové.privy o turuellariich. u DěUna, od těch dob však jsem nenavštivil naleziště toto, jakož i nil,do jiný po mně neopakoval pozorování, aniž tudiž zjistil, jaké json pohlavní poměry této planarie. Nechť jsou však jakékoli, pevné mám za to, že tento system orgánl1, dle srovnání všec.h uosud známýd1 forem, těžko lze použíti jakožto dělidlo klassifilw(;ni. _ Druhá slep,í planarie jest znlíma pod jménem Planaria wvatica, poll kterýrnž jmenem ji S. Fnn'.s do vědy uvedl, naleznuv ji v potoku, jenž protéká jeskyni Falkensteinskou ve Švábich. Později ji ještě 111'<1. míte nalezl a r zevrubněji popsal. 1 ) Jest 2 cm. dloubli a upomíná co do líštíi, barvy, pohybu rozhodně na Denclrocoelurn laete'!wn. Bělad, barva jest blellši a celé tělo pnlsvitnější. Usp0L-<ídání vútvi str cvníc.h upomíná na D. lacteurn. Rozeznává se v!jak od poslední nedostatkem 0(;1. Po té byla Plunaria ca'vatica ještě v jedné studni v Mumlenn (Hannoversko), <1. dále v jedné studni v Lili u, jak o tom MOH;Z2) zprávu podává. Jeho exempláry, v lihu konservované, měly délky pouze 1 cm., byly bílé, průsvitné,\ bez ou. Po té podal jsem zprávu r. 18DO,3) že jsem od WRZE..~OWSKEHO obdržel 3 exempláře této planarie ze Zakopaného v Tatrách, kde byla nalezena zároveň z Niphargem a Phreoryctcm v jedné studni. Dle lihových exemplářů, měl jsem za to, že nutno ji zal-aditi v rod DendrocoelUln, což ovšem llusily rozhodnouti poměry pyje; avšak mé exempj M'e byly dosud nepohlavně vyvinuté. P. HAU,EZ') snažil se rozhodnouti tuto otázku na exemphírecll doru(;ellých mu Moniezem a podává zprávu o tom násle(1kem řez ll, jež provelu na silně ztažených a poruhených planariich ze studně Lillské. praví, že nál0ží do rodu Planaria. Hlava prý nejevi organisaci karakteristickou pro přidu tl?ja Dentlrocoela, řezy této kon(;iny tějni upomínají na poměry Plallarin známé. Mozek, vajetniky a pharynx nemají ni(;eho, co by zasluhovalo zaznamenati. 6ást zajíc.nová, obsa- ') S. Fn",s :Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkelťauu:J.. Zoolog. Au.eiger p. Li -,,3. ') R. MONl>:Z, Fauna des caux souterraines du département du Nord et cn particulicurs de la ville de Lilie. - Revue uiologique du Nord de la France. Année p. l l: ') VF,.JoovsKÝ, O novém rodu.emskýrl\ pli\uarií (i\icroplalla humicola.,. Věstník spol. nauk v t'ra.e S~!J. Se (; <1i evoryty. - Frallcouzskj' pi'eklad v Revue. hiologiclue du Nonl tl,~ la FraulOc. ls!u. S ~ tah. ') l-ar.ll':z, r'atalogue des Turbellariés rlu Nord de la Fmnce, atel. bideul 1 S~(J. mjící uteru:> a penis byla poru!iena. Shlellal v~ak lallj::7" že zde jest hruškovit,t "bursa copulatrix", majir;í dutinll menší, nťž jaká známa jest u Pl. tona a D. lacte wm. Histologie vývodu učložného ukazuje na poměry u rodu Planari<l. známé, kdl'žto oviducty spojují se v jediný spolc(;ný kanál, ktcrý Ústi pí'ímo do kloaky a nikoli na ijasi uteru. Tyto znaky Hallezclll uvec}pné nedo~tai';i]y by dle mého ~oll1ll1 a djb charakteristiky rollu DlJlClrocoelu'ln, jak -ALlJEZ S<lJl1 jl~ Ulhiv;i a rod tento v platnosti ullt'žl)ti se snaží, aby se 1'1. c<lvatica hulila do rodu Planaria. Požalluje lllj,ez pro Dendrocoelulll významnéilo organu, totiž pr'is~avky na pbdě těla, j<tcl'<t je u Pl. lactw v\'llni znai:~ně vyvinuta, avšak i u [,l. alpincl jak již z tlřivc~jškh prací ;m;illll', přítomna jest. Mimo to zjistil jsem tuto příssavku i na konservo vaných exemplářích Pl. fjonocell!tulcl, jako podélnou jamkou. Tato příss<l.vka jest i u Pl. cavatiw zna(;né vyvinuta a tudíž hy dle požadavkíi H,\TM::;m~1 vyzna(;ených musila núležeti do rodu Dendrocoeln-m rovnt'ž t;lk, jako níže uvedená mnol Pl. Mrazekii, kter<íž téměř' Lipině souhlasí s uznávaným rodem Delldrocoelum. Avšak srovnávaje veškeré znaky, musím se vysloviti proti samostatnosti tohoto rouu a zabditi jej přímo do rodu Planuria. Tudíž budu mluviti veskrze jen o P. ladeu a nikoli o Dendrocoelum lacteum. Pro pozn;í.ni Pl. cavatica jsou podrobnější studie o její organisací velmi ž;iuoud, i mám za to, že každý příspěvek k pozn;iní její lllúže býti vitaným. Sdilím proto vše, co jsem mohl na živýcll exl'llplál-íeh zjistiti. Plctnaria cw;atica žije též v éecmch. Když se r i;inily pokusy o jakosti pramenité vody z ľldoli Radotínského u Prahy, byly z jeclnc; pokusné pumpy 2. (lulma vy(.erpány také 2 exemplátc této Planarie a mně k ur(;eni dodány. Oba byly stejné velikosti 2 cm. llélky a 1 1 / 2 mm. široké v stí'pdnim pi.ísu těla. Jeden exemplář byl valné porouch:11ý a rozpadl se záhy, tll-íve než jsem jej mohl konservovati. Druhý byl dosti ješt(~ (;ilý, Úplně bělostné barvy, le(; mohl jsem jen tlakem krycího sklwm Jl(~které detajly zjistiti, nikoliv však Úplně, ježto (;erv nehyl nijak prllsvitný. Pr-illa těla jest velice charakteristickú; vycmzl totiž ve 2 postrunlll lalů(;kovité Úšty, jež vhak nesměřuji, jal\o u pí'. u Pl. alpinu, ua pravo a Jevů od těla, nýbrž ku přidě. V stí'ední i;tíl c přídy těla vchlipuje se hlubolui jamka, živě se stahujic! a roztahující, v klidu pal< tím ná!arlnt~jší, že ohľ<l.ni(;ena je z ohol! stmn zna(;nými tn[lými lalúčky. Zde jest, vyvinuta známá pfíssavka, již naše planarie energic;ky ph lezeni se zacllycuje, <l. ktcráž,l*

20 \1 ' li, : 36 X. F. Vejdovský No v'; hlll";l.vy o tlu hel1ariíclo. v tomto stavu jako Objl:'lllllý terč,ek UleÚ oběma lalú(;ky vystupuje. :::>ouhlasí v tom tedy s rl. lactea. Tělo nerozšií'uje se v žádné části, nýbrž strany pravá a levá sbíhají souběžně až na zad, kde teprve nastává skoro náhlé zúžení, takže teprvé nejzazší bst těla jest tupě zakon(;itá. Z těla prosvítá ro;,;větvený žaludek, na jehož stranách shledal jsem p-ed jícnem 11 větví postranních. Též větve po obou stranádl jícnu jsou rozvětvené, spojují se však za kon(;inou pohlavní zase v jellinou spole(;nou větev v tupé lalů(;ky postranní rozvětvenou. Červi ze Zakopaného měly pouze varlata založená, jež byla rozdělena ve skupinách po celé délce těht. Červi z Radotína byli již opati'eni vývody pohlavními i shledal jsem dlouhou vychlípenou pyji, svrchní část uteru a žlaznatý vychlípitelný orgán, jejž ozna(;ují jeuni jakožto záhadnou phdatnou žlázu, HAl,LEZ pak bezdťtvoc1ně za bursu Gopulatrix. Z exkrečního appanítu prosvítaly pouze tu a onde (;ásti hlavnídl pouélných větví. Nemohu-li tedy v anatomii Pl. cavatiw dokonalejších zpráv podati, pokusím se o vyli(;ení jiného domácího druhu, jenž postrádá rovněž Ústrojí zrakového a jest tedy třetí slepou Planarií, jež rovněž obývá ve vlasti naší a sice hojně v okolí Příbrami v oby(;ejných vouách potočních, kde ji sbíral A. MltÁZEK. Jest to druh zcela nový, jejž ozna(;uji po objeviteli jeho jménem Planaria Mrazekii n. sp. Jest to pěkná, v největších exempláí-ích až 24 mm. dlouhá planarie obyčejně bělistvá, nezřídka i slabě růžová, neb violová, jejíž l'řída těla v nestejných poměrech tvaru se vyskytuje. Mladé exemplm-e jeví slabé Úšty postranní a nepatrný hrboulek stí-euní. U starých jf>oll Úšty zna(;ně ku stranám vy(;nívající, rovněž jako zřetelněji do pr-íuy trtí střední lalů(;ek. Tato (;ást s úšty jest zna(;ně zúženější než následující tělo, jež u mladých zvířat souběžně, bez postranních záhybů na zad se prodlužuje a zde pozvolna se zúžuje. Starší dospělá zvířata vlní se po stranách, jako obyčejné Pl. lactea. PoLlrážděná planarie zatáhne nejprvé úšty, kdežto střední hrboulek jako lali\(;c:'lc ;,; hluboké jamky tr(;í ven, posléze však i ten se zatáhne a pak se jeví na přídě hluboká skulina. Jamka přissavmi jeví se jen v příznivých pí'ípadech klidu jako okrouhlá jamka na spodině jmenovaného středního lalů(;ku. Též na konservovaných exemplárech jest skulina ta znatelná nikoliv však tak jasně a hluboko se vehlipuje, jako na konservovaných exemplářích Pl. alpince Jest telly příssavka Pl. Mrazekii "latentní", jak se P. HALLEZ vyjaclřuje, p-ítomnost její však tím nápadněji při leleni Planarie se prozrazuje. Tehdy vychlípí se v střední jamee malý terč,ek na spodni straně phdy těla, planaric jim se prvně přissaje a k ph:?dmětu se pr-ipcl'll11je. Neliši sr, telly Pl. Mrazekii v tomto ohlcdě orl Pl. lactea. Při pozorování za živa jest nápadný pí'edevším žalurlek, sestri \'~jící z přejní hlavní větve, rozštěpující se po obou stranách jícnn ve 2 větve, kteréž se za pohlavní kon(;inou ~jednocuji oph v je,linoll vťtev, zadní, táhnoucí se až skoro ku konci těla. Tak jest bezvýmille(;ně u všech pozorovanýdl exemphih. Avšak již (lr-íve popsal jsem poprvé druhy, u nichž se žaludek jeví v těchže poměrech. Anocelis coeca a Planaria Vru,tlÓuna jsou otle mne v ph(;illě této známy. Totéž plat( nyní i pro Pl. cavatica a Pl. MrazeMi. Lu-LEZ 1) shledal však zvláštní monstrosity u Denib'ocoelum lactewjn a punctatum v tom směru, že u těchto drullů, v nichž normálně zadní 2 větve žaludku jsou volné, dosti (;asto se sbližuji za pohlavními orgány a splývají jejnoduše jednou neb dvěma allastomosami pi'íčnými, anebo srůstají uocela. Není pochyby, že poměry shledané Dendrocoelum Nm,sláu' Schm., Pl. cavatica, j1!jraze7ei-i, Vrut<iciana a Anocelis coeca jsou sekundárn0, kdežto rozdělené zadní větve žaludku jeví poměry původnější. Cel:í ['a(la nyní známých turbellaríí ukazuje na pozvolný tento vývoj, ktrr}1. však nemusí ukazovati na užší druhovou příbuznost jednotlivých forem. Celý postup vysvětluji si z následujících forem, které mně osohn(' nejlépe jsou známy a nich2 veskrze jícen směí'uje na z::\(1, ústa se tecly nalezaji v zadní č,ásti těla. Prvotný tvar žaludku jest z~iisté vakovitý, nerozvětvený jako u Rhabuocoelid. Pí'i1da(l: Opistoma Sc7wlzeanwm. Tento dosud nerozvětvený žaludek v mlá(u vysílá na zall 2 větve rovněž jeunoduché, volné; puklall: Micr oplana. Dospělá tato planarie má však obojstranné je(lnoduché bloky z přední hlavni větve vycházející, kdežto zadní větve jen Dazna(;ení těchto laloků ukazují. U Bothrioplany máme další postup tohoto vývoje: ;,;de sn"lstají zu(1ní 2 lalolcy v jedinou spole(;nou větev s postranmmi lalol{y jednorluť;hými. Posléze u výše jmenovunýdl (lruhú Triclad jeví se srůst v tědlže poměrech, avšak postľ::lllní laloky jed i sclnmdúrn0 rozvětvení. ) Snr t'originc 'raisai,lablclllput tératologj'lllc dc dcux cxpéces de Trie, bcles. Coropts rent]. S9~.

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců

Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců Otázka 16 Žahavci, ploštěnci, hlísti Charakteristika jednotlivých tříd a jejich zástupců kmen: Žahavci jsou to vodní organismy (většinou mořské) s paprsčitě souměrným tělem mají láčku (slepě končící trávicí

Více

Močopohlavní soustava

Močopohlavní soustava Močopohlavní soustava Do močopohlavní soustavy zařazujeme dvě samostatné soustavy vylučovací a pohlavní. Anatomie mužské vylučovací soustavy Vylučovací soustava Pro tělo jsou důležité nejen soustavy, které

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba

Název materiálu: Ptáci - vnitřní stavba Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů Než se začneme věnovat problematice nádorů děložního hrdla, je důležité si objasnit anatomickou stavbu a funkci jednotlivých pohlavních orgánů ženy, protože ty

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Volba a počet obrazů

Volba a počet obrazů Volba a počet obrazů Všeobecné zásady: kreslí se nejmenší počet obrazů potřebný k úplnému a jednoznačnému zobrazení předmětu, jako hlavní zobrazení se volí ten obraz, který nejúplněji ukazuje tvar a rozměry

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Josef Janoušek O nepravidelném rozkladu světla Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 1 (1872), No. 5, 256--261 Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/122691

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Velikost živočišných buněk

Velikost živočišných buněk Velikost živočišných buněk Živočišné buňky jsou co do velikosti značně rozmanité. Velikostí se mohou lišit i stejné buněčné typy u různých živočichů. Průměrná velikost živočišné buňky je 10-20 µm. Příklady

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň.

Přiřazování pojmů. Kontrakce myokardu. Aorta. Plicnice. Pravá komora. Levá komora. 5-8 plicních žil. Horní a dolní dutá žíla. Pravá předsíň. VÝVOJ PLODU Opakování 1. Z jakých částí se skládá krev? 2. Uveďte funkci jednotlivých složek krve. 3. Vysvětlete pojmy: antigen, imunita, imunizace. 4. Vysvětlete činnost srdce. 5. Popište složení srdce.

Více

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice)

- tvořena srdcem a krevními cévami (tepny-krev ze srdce, žíly-krev do srdce, vlásečnice) Otázka: Oběhová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Anet význam, základní schéma oběhu krve, stavba a činnost srdce, stavba a vlastnosti cév, EKG, civilizační choroby = oběhový systém = kardiovaskulární

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

Tabulka následující předvádí jich řadu u vztahu na 1 kg látky: specifická teplota

Tabulka následující předvádí jich řadu u vztahu na 1 kg látky: specifická teplota 282 Topení a větrání obydlí lidských. Označili jsme teplota specifickou plynů topivých t. Týče se i ostatních látek pevných, tekutých i plynných, že jich specifická teplota je ono množství tepla, jehož

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 9 Submikroskopická stavba

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa:

Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: Téma hodiny: Anatomie ženského pohlavního ústrojí + návštěva gynekologa: 1) vejcovody 8) vaječníky 2) močový měchýř 9) tračník 3) stydká kost 10) děloha 4) bod G 11) poševní klenba 5) klitoris 12) děložní

Více

příjmení a jméno: den a hodina cvičení: datum:

příjmení a jméno: den a hodina cvičení: datum: příjmení a jméno: den a hodina cvičení: datum: obr. 1: lokalizace nejčastějších parazitů prasat obr. 2: propagační stadia parazitů prasat 1 1. úkol: zakreslete zástupce zubovek (Oesophagostomum spp.),

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata

Zajišťuje 3 základní funkce: Tvoří ji: Vnitřní orgány: Varlata = testes Nadvarlata Pohlavní soustava - muž Rozmnožování zajišťuje převod genetické informace, vznik jedince a zabezpečuje existenci člověka jako biologického druhu schopného přizpůsobovat se měnícím se životním podmínkám.

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, Trutnov. Přijímací řízení pro školní rok.. Písemný test z biologie

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, Trutnov. Přijímací řízení pro školní rok.. Písemný test z biologie Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Procházkova 303, Trutnov Přijímací řízení pro školní rok.. Písemný test z biologie ČÍSLO UCHAZEČE: Pokyny: 1. Každá otázka může mít několik

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků

1 Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Průzkum filigránů a ověření metody jejich použití při datování prvotisků Porovnání vlastností papíru v závislosti na původu v knižním bloku Chronica Hungarorum () Zpráva o výsledcích grantového projektu

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I

O O B J O ŽIV I E V LNÍC Í I Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS_03 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Autor: Pavlína Sedláková NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ 09 Vzdělávací oblast:

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek

NERVOVÁ SOUSTAVA nervovou soustavou periferní nervovou soustavou autonomní nervovou soustavu Centrální nervová soustava mozkem páteřní míchou Mozek NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava ryb je tvořena centrální nervovou soustavou (systema nervosum centrale) a periferní nervovou soustavou (systema nervosum periphericum). Z funkčního hlediska rozeznáváme

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA:

Třída: RYBY (Pisces) STAVBA TĚLA: Třída: RYBY (Pisces) Vodní živočichové Nejpočetnější skupina bezobratlých velikost od několika milimetrů (mořská ryba hlaváč - 16 mm) až do 10 m (vyza velká - 10 m, 1500 kg) Věda studující ryby STAVBA

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavní buňky a početí Anotace Pracovní listy k opakování a shrnutí učiva o pohlavní soustavě. Žák plní úkoly

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira)

Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ. (Suomenajokoira) Standard FCI č. 51 / 14.11.2000 / F FINSKÝ HONIČ (Suomenajokoira) 2 PŘEKLAD DO FRANCOUZŠTINY : Dr.J.-M. Paschoud a Prof. R. Triquet. PŘEKLAD DO ČEŠTINY : Helena Dvořáková PŮVOD : Finsko. DATUM ZVEŘEJNĚNÍ

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L K A О» ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ /293823 Ц п ) (Hl) (22) Přihlášeno 26 06 79 (21) (PV 4362-79) (51) Jnt Cl? P 26 D 7/10 IMADPRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR

Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Poznámky k určování larev obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 Autoři většiny fotografií: Jan Dvořák & Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod starší

Více

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti

Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Exkurz: Souběh ústavní stížnosti s dovoláním a další otázky přípustnosti ústavní stížnosti Petr Jäger pjager@msp.justice.cz 23. června 2015 Nejhorší možný důsledek neujasněné koncepce a nejednotnosti soudců

Více

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava

VY_32_INOVACE_11.10 1/5 3.2.11.10 Vylučovací soustava 1/5 3.2.11.10 Cíl popsat stavbu a funkci vylučovací soustavy - znát činnost vylučovací soustavy - uvést onemocnění, úrazy, příčiny, prevenci, ošetření Filtrující fazole - ledviny hlavní vylučovací ústrojí,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Ze zprávy o výsledku šetření

Ze zprávy o výsledku šetření V Brně dne 7. prosince 2009 Sp. zn.: 1133/2008/VOP/MV Ze zprávy o výsledku šetření A - Obsah podnětu Dne 28. 2. 2008 byl Kanceláři veřejného ochránce práv (dále také KVOP ) doručen podnět pana E. P. S.

Více

Členovci. Vědecká klasifikace Říše: živočichové Kmen: členovci Podkmeny nohatky trilobiti klepítkatci korýši

Členovci. Vědecká klasifikace Říše: živočichové Kmen: členovci Podkmeny nohatky trilobiti klepítkatci korýši Členovci představují největší kmen živočišné říše se značným hospodářským významem. Mimo hmyz k nim patří také například korýši, pavoukovci a další důvěrné známé skupiny bezobratlých. Stavba těla Tělo

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku )

Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků. (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Rozlišovací znaky vybraných zástupců našich obojživelníků (pomůcka k přípravě na poznávačku ) Třída: OBOJŽIVELNÍCI Na území České republiky žije celkem 21 druhů obojživelníků ze dvou řádů. Řád ocasatých

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

Buňka. základní stavební jednotka organismů

Buňka. základní stavební jednotka organismů Buňka základní stavební jednotka organismů Buňka Buňka je základní stavební a funkční jednotka těl organizmů. Toto se netýká virů (z lat. virus jed, je drobný vnitrobuněčný cizopasník nacházející se na

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A

Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ. Skupina A Katedra biologie a ekologie PřF OU Přijímací zkouška z biologie šk. r. 2003/2004 Studijní obor: Učitelství biologie SŠ Skupina A 1. Co vyrůstá ze spóry výtrusných rostlin? a) embryo b) vajíčko c) prvoklíček

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <>

Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí <<include>> Čtvrtá část odpovědi aneb jak je to vlastně s interakcí autor RNDr. Ilja Kraval leden 2008 www.objects.cz Úvod Tento článek navazuje jako pokračování na články předešlé. Minule jsme si zde

Více

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 ACANTHOCEPHALA

MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 ACANTHOCEPHALA MODULARIZACE VÝUKY EVOLUČNÍ A EKOLOGICKÉ BIOLOGIE CZ.1.07/2.2.00/15.0204 ACANTHOCEPHALA Kmen ACANTHOCEPHALA (vrtejši) endoparazité zažívacího traktu (střevo) obratlovců asi 1100 druhů (hlavně u sladkovodních

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Základní škola Slušovice. Biologická olympiáda

Základní škola Slušovice. Biologická olympiáda Základní škola Slušovice Školní 222, 763 15 Slušovice Biologická olympiáda Školní rok 2010-2011 Anna Gajdošíková VI.B Kategorie: D 2 Úvod Chlupy savců jsou jedinečné pro každý druh a navíc se liší v rámci

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 VY_32_INOVACE_1.20.Bi.Obojzivelnici Autor: ing. Tkáč Ladislav Datum vytvoření: 18.

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů Buňka - buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů - je pozorovatelná pouze pod mikroskopem - na Zemi existuje několik typů buněk: 1. buňky bez jádra (prokaryotní buňky)- bakterie a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby.

Číslo klíčové aktivity: V/2 LABORATORNÍ PRÁCE- HOUBY. Tematická oblast: Žák si procvičí znalosti a prohloubí vědomosti z kapitoly Houby. Název projektu: Pořadové číslo projektu: Název klíčové aktivity: Modernizace vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.3811 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V OBLASTI PŘÍRODNÍCH VĚD Číslo klíčové aktivity: V/2 Název DUM:

Více

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku

Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Název: Činnost dutiny ústní a žaludku Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2.

Více

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Anatomie urogenitálního traktu Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Chirurgický obor zabývající se patologickými stavy horních a dolních vývodných cest močových a dále onemocněními mužského genitálu

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 *UOHSX00857UM* UOHSX00857UM PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R364,365/2015/VZ-08513/2016/321/BRy Brno 7. března 2016 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 10. 11. 2015,

Více

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi.

1 BUBNOVÁ BRZDA. Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. 1 BUBNOVÁ BRZDA Bubnové brzdy používané u vozidel jsou třecí s vnitřními brzdovými čelistmi. Nejdůležitější části bubnové brzdy : brzdový buben, brzdové čelisti, rozporné zařízení, vratné pružiny, štít

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr.

Projekt Učíme se pro život. (EU peníze školám) Věcné učení. Pracovní listy. 7. 10. ročník základní školy speciální. Vypracovala: Mgr. Projekt Učíme se pro život (EU peníze školám) Věcné učení Pracovní listy 7. 10. ročník základní školy speciální Vypracovala: Mgr. Lenka Dobrovolná Obsah DUM 1. Lidské tělo. Seznámení s hlavními částmi

Více

Odhad ve fyzice a v životě

Odhad ve fyzice a v životě Odhad ve fyzice a v životě VOJTĚCH ŽÁK Katedra didaktiky fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 195 Úvod Součástí fyzikálního vzdělávání by mělo být i rozvíjení dovednosti

Více

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy

Technické informace KAPITOLA 1. 1.1 Trhací nýty. 1.3 Výhody trhacích nýtů. 1.2 Vysokopevnostní nýtovací systémy KAPITOLA 1 1.1 Trhací nýty 1.3 Výhody trhacích nýtů Trhací nýty se skládají z dutého nýtovacího tělesa, které je upevněno ke kovovému trnu. Zpracování trhacích nýtů je velmi jednoduché, protože se osazují

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

Gynekologická prohlídka

Gynekologická prohlídka Gynekologická prohlídka Co se v této brožuře dozvíte? Co je to gynekologická prohlídka Jak se připravit na gynekologickou prohlídku Co Vás čeká na gynekologické prohlídce S jakými problémy můžete jít ke

Více