o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý."

Transkript

1 VĚSTNiK KRAL. ČESXÉ SFOLECJ>:rOST :N""A Třída lnathelnaticko-přírodovědecka "U'E:. X. NOVÉ ZPRÁVY o TURBELLARCH. (SDĚLENÍ PŘEDBĚŽNÉ.) SEPSAL F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi Fr. Rivnače.

2 VĚSTNÍK E:EÁL. ČESE:É SPOLECJ::'T"OST J::'T"..A.UE:. 'řida lnat.helnatioko~přll odovědecka X. Nové zprávy o turbellariích. (Sdělení předběžné). s S dřevoryty. Sepsal F. Vejdovský v Praze. (1' ř e d 10 :í; e n o d 11 e ~2. ú 01' <L ls9.3). Sbiraje v posledním (lvacetiletí materia! k dřívějším svým pracím, setkával jsem se tu a onde s rllznými zástup<;i fauny sjadlcovodní, jež tím více pozornost moji m se poutaly, že buď pro své sporadické se vyskytování jen zt-íclka kdy pozorovány byly aneb se vůbec neznaly, buď pro své morfologi<;ké zvlúštnosti a systematické postavení k podrobnějším zkoumáním vyzývaly. Tak jsem během let snesl řadu pozorování, jejichž výsledky v několika menších pojednáních uvef'ejniti jsem se odhodlal; i pobnám v pl'itomném pojednání S turbellariemi, o nichž v éechách již vícekráte bylo publikováno. 1) " " '). Vorla,ufiger Bericht uber die Turbelhtrien der lirunuenwa,sser VOli Prag, nebst Br,merkungeu uher eiuige eiuheimische Artl~n. Sit.L;ungsuer. d. koll. bollm. Gesellsch. d. 'Vissensch. Pl'lJ.g. 1~79 p. ',Ol-W Thierische Organismen der Brllllnenwasser VOli Pmg. lso~. Mit S Taťeln Exkrečni soustava phnadi. Sitzungsber. kon. bohm. Gesellsch. Wisseuscll. Prag p. ~73-~80. Mit 1 Taf O novém rodu zemskj'ch planarií (Microplaua humicoh). Věstllik spol. lhulk v Praze Note SUl' line nollv.planaire terrestre (l\1icroplann hllmicola) Revlle hiolog. du Nord de la France Planches O rodll Opistom:J.. Věstník spol. nauk v Praze 18Q Organisace nové J3othrioplany. lhitlem Mimo to uyeí'ejnil SEKEU<l. uásledujici práce o tllrbellal~ích: Ergebnisse meiner Studien an Derostoma typlllops. Zool. Anzeiger 1881,. 23:3. - Pí i spěvky ku známostem o turbellariicl sladkovodních. -V. Věstník společn. nauk v Praze 18HG Pojednáuo zde:. O druhu Derostoma typhlops O pohlavních poměrech rodll iylicrostoma Ueber die Stenostomidell Ueber neue oder wenig bekannte Turbellarieu. 5. Anatomie a histologie Planaria albissima Vejd. Tř. mathematicko.přirodov~decká

3 X. F. Vejdovský xove zpd.vy o turbellariich. 3 Nyní mám za to, že nutno, aby se vše v tomto ohledé zmámé sneslo, v souhlase s faunami jiných zemí srovnalo a na ziklal1ě tom pak dále pracovalo. Jest nutno totiž phpomenouti, že od vyjití velkého dila GRAFFOVa o Turbellariich formám sladkovodním se <.;elkem milo pozornosti věnuje, a~koliv jest jisto, že by se i v menší(;h územich na vollstvo bohatých celi řada nových a zajimavý<.;h druhú objevila, jak nedávno Sn,lMAN v Ameri<.;e a BRAUN z okolí Dorpatu ubi-zali. Tim vice zasluhuje rozmanitý <.;harakter vod i:;eských, aby se zdejší fauna turbellarií zevrubněji a lhtkladněji poznala, než dosud. Na jísto pak by bál!<iní v tomto směru musilo vésti k výsledkům důležitějším, než problematické seznamy druhú z různých rybníků i:;eskýdl, jež v nejnovější době u nás na ver'ejnost pi"iduizeji, jejichž bezúi:;elnost však v tom se již jeví, že neobsahují ani jediného data nového jak v ohledě faunistidrém, tak oekolo,;idrém a tím méně ll1ol-fologickém. Upozol'lll0i tedy znovu na bohatou faunu turbe!l:lrií ony, jimž se opravdu jedná o poznání biologi<.;kýdl poměrů našidl pánví sladkovodnidl. Přítomná práce rozpallá se v následujíd odstavce: 1. O pohla.vnídl poměrech rodu Derostoma. 2. O dvou druzk!l rollu Vortex, se zvl(tštnim zí-enim k jidl pohlavním poměnlm. 3. O čeledi Prorhynchidů. 4. O novém druhu Manostomid. 5. O slepý<.;ll Plallariídl. 6. Nový pi"ehled Triclad českých. Obsahlejší pr;ice tato vyjde také v Zeitsdlrift fur wissenschaft. Zoologie Pohlavní apparát rodu Derostoma. Rod Derostoma jest v ée<.;mch velmi rozšif-ený; v bahnitých vodách, na jichž dnu četně Tubifex a Limllo<.lrilus žije, nalezneme rozhodně ví<.;e druhů derostom, z nid1ž jest D. 'unil{nmctltt~~m nejobecnější. S ním zároveň však se objevuji th jiné druhy, z ni<.;hž je<.len D. typhlops před lety ode mne objeven a od SEKERY podrobněji popsán byl. Poněvadž prvě jmenovanému druhu se strany LlPPTSCHE, žáka Gralfova, zvláštní pozornost věnována a již před tím BRAUN mnohé zprávy o tomto rodu podal, zdá se býti témúř nemožným, aby Se ještě něco nového a závažného o morfologií Derostom podalo. Ale pr.tvě tyto pd.ce a mně známé druhy jsou phi:;inoll, že jsem znovu podrobil analysi zvláště pohlavní orgány, jež teprvé nyní v nejlepší soulad bllde lze llvesti s ostatními rody, jež slučuje v. GRAFF v čeleď Vorticidae. V hlenu klecanského rybníka u Prahy, který byl pi"inešen v listopadu 1894 do mého Ústavu, objevilo se Derostoma v ohromném množstvi a to ihned ve 4 druzích, jež takto za sebou následovaly: Pr-edně a to v největším množství D. unipunetat-t,m, pak poněkud spor'eji D. anophthalmum n. sp_, ještě později nejmenší ze všech druhu D. gracile n. sp. a posléze.o. typluops Vejd. T,lk jsem mohl otázku o pohlavních orgánech na živém materialu r'e~iti, kterážto methoda pro poznáni všeobecné polohy a tvaru jmenovaných Ústrojí daleko větší má přednost p'ed methodou r'ezovou, ač i té jsem použil. Vzltlellem k morfologickému významu jednotlivých komponent v pohlavním apparátu jest nade vše radno znáti též jeho vývoj, kterýžto obor u turbellarií až dosud velice jest zanedbán, což zase tím lze vysvětliti, že se <.;elý appadt velice záhy zitkládi a brzy funguje. Jakkoliv jsou v tomto ohledu i mé zkušenosti velmi nedostatečné, pr'e([(;e mohu poněkul objasniti prvé doby pohlavního vývoje. V mladém 1'5 mm. lllollltém Derostoma anophthalmum, zakládají se pohlavní orgány násle<.lovně: V střellni č:í!'e br-išní, asi v pi'ední tr'etiné tčla, oijjevi se objemné, nepravi<.lelně opsané prohlollbení pokožky tělesné, jež jest vystláno velikými hyalinními buňkami s velikými jádry. Jest patrno, že se hypollennis vdllipuje do nitra těla, i vede tento otvor do prostorné dutiny, v níž zminěný epithel pokračuje a na venek vrstvou svalovou jest opati en. Tato dutina přerlstavuje prvotně antrum, z něhož se teprvé dále ku pr'edu 2 sekund:í.rn,i vydllipení tvoří. Jedno z nich, pravé, pr-edstavllje dlolll1ý, tlustostěnný vúlc<.;, na zevnějšku slabou podélnou :l okružnou vrstvou pokrytý, uvnit' vysokým epithelem vyložený. Světlost jeho jest nepatrná, jevící se jako uzounký kanálek, nadur ujicí na vnitr'ním konci v tenkostěnný váček. Levé vychlípení primárného antra jest však v tomto stádiu zrůznéno již v apparát kopulai:;ní a obsahuje zaklidajicí se malými ostny pokrytou pyji. K dalším součástem mladistvého apparátu pohlavního, o nichž se však doldzati nedá, že by povstaly v<.;hlípením vaku tělesného, nýbrž spíše jakožto orgány povstalé z vniti'ných pletiv, náleží: 1. VM:ek silně svraštělý, pbklá<.lající se k slepému konci pravé d1odhy. SíestávÚ z jasných buněk, jenž na svém nitru vylučují kuti- "

4 4 X. F. Ve.idovsk~ kulární blánu silně svraštělou, tak že tato světlost vátku celkem vyplňuje, Jest to základ spermatheky t. receptacula seminis (zásobárny chámu), o níž lze terly phjati, že vznikla jakožto sekuuárné vychlípení pravého válcé. DěJe se to patrně na tom míště, kde se nalézá výše zmíněný slepý vátek. 2. Druhá sout:lst pohlavního apparátu, která patrně však nepovstává z i'eteného vehlípení vaku tělního, představuje základ trsu zároclkového. Jest to veliká hruškovitá buňka pohlavní, jejíž zúžený konec phmo v mediání táře těla, nad základem spermatheky jest upevněn, kdežto lladul'ená tást její obloukovitě k břišní straně se ohýbá. Toto stadium pohlavní buňky jest po hi"íchu velmi vzácné k nalezení; poznal jsem je jen jedinkráte, z (;ehož soudím, že se pohlavní buňka velice záhy a rychle rozdělí v zárodky vaje(;né. Tato buňka, histologil;ky se líšíd od pozdějších ~ají(;ek, jest dosud isolovaná, t. j. ležící v parenl;hymu tělesném.a nesouvisící s vývodem pohlavním pomocí vejcovodu, kterýž dle všeho vzniká po rozdělení pohlavní buřlky z nejzevnějších buněk zárode(;ných, jež tvoi"i i t. zv. tunicu propriu na trsu zárodetném a tato prodlouživši se až k vývodu spole(;nému stává se vejcovodem. Z embryonálných komponent v pi'edcházejídrn odstavci vylíčených, vzniká komplikovaný apparát, jak se nachází u dospělých Derostom. V tomto ohlcdě souhlasí všecky 4 pozorované druhy. Nejprvé vzniká differencov:lní prvotného antra v antrum superius a inferius, wž se děje tak, že se stěny prvotného antra v sti'ední téměř zoně zaškrtí a tak povstává vlastní antrum pi'etiní a zadní; prvé silněji roste a tak se dostane nacl zadni oddíl, (;ímž vzniká antrum superius ft inferius. V té době jest vaje(;ník (obr. 1. ks) opati'en již i'adou vaji(;ek ft vejcovodem (od) spojen se spole(;ným vývodem (de), kterýž tedy povstal z pravého vychlípení prvotného antra. Spermatheca (rs) jest již dutá. možno nyní posouditi jednotlivé komponenty pohl. aparátu následovně: a) Antrum inferius pouná okrouhlým otvůrkem, který po stažení neb roztažení svall! zde radiálně rozdělených, svůj průměr zvětšiti neb zmenšiti může. Vniterný okraj otvoru jest většími buňkami epitheliálnými vyložen, jež v llobě pohlavní tinnosti živě viř"í. Porus genitalis vede lo kulovité neb soudečkovitě nallui'eného antra spodního, jež jest zevně mohutnou vrstvou svalú okružných a uvnitř víř"ivým epithelem vyloženo. Dle stahování svalů muže <1ntrum inferius tvar svůj měniti a ze své prvotně kolmé polohy do šikmé Nové zprávy o tllrbellariígu. pi'ejíti, v kterémžto posledním pl'ípadě poměry jeho k antru hoi'euímu jsou velmi jasné. V době, když jest al1trum superius vyplněno vaji\;l,em, bývá antrum inferius tím tak zatlačeno, že se jeví jako pyskovitj val prvého... b) Silně zúženým proximálným koncem pi'echází antrum mfenus clo a. superius. Pokud nenastala činnost pohlavní, bývá obtížno pi'esvěd(;iti se na živém materiálu o tvaru a struktuf"e této dutl.ny a rovněž tak, je-li vyplněna kokonem. V pi'iznivých případedl )~0 ";' ~,/~'; :Ks.. ~.o~!i}' ~.,; "~ ~,'." \J2' '2:)'..~. ' G~, nctatum bezprosti'edně po pái eni. Obr 1. Pohlavní orgány.~e;ostom~ un~?u co lllabx; (le ductus communis, do ln, ad:tl'~m. gcmtale, zastupll.j1cl funk~l :~~n~l (S); vaječník (b) pomocí vejcovodu nchoz lstl: spermllthe.co. (~:'). ponl~l ( ). žlázy skoi"6.pkové (schd). - úp.,1uctlls (orl), v němi se nalezu' zrajlel V(lJ o ~,: 'vody prost"ty, vs 'csicula semlnalts, l lenialis' vg veslcula gnj.uulo um, (Lp.. 1. ' /;d eha1ll0\ol,

5 G X. 1". Vejdovsk,\ :,uje se antrum superius jakožto podt'lná, tlustostěnná dutina, naplněná Jasnou tekutinou. UVllitf' jest plochým epithelem, zevně'mohutnou vrstvo~ svalo,v,ou a p~sl.éze hyalinními žlazami pokryta. Zastupuje-i a, ~. u~ol utu.u, n::byva t.varu. kulovitého dle kokonu; Úč-illkujc-li a. s. Ja~oz.to vagma, Jest valcovltá neb láhvicovitá, po dé1ge těla 1lrodlouzená, 7 c) Du~tu.s penial.is (dp!. jest v hotovém apparátu velmi krátký,.lezto,se ploxunálná Jeho <.;ust značněji differencovaja v kopujai:ní apparat. d) D.uctus, co~v~~llis (de) pi'edstavuje naproti tomu dlouhý tlustost~nny kanal, ll~~<';l ~e ]lstologicky od alltra; to však dle (loby?ohlavm. Za doby pare~.l Jest epithel ductu vysoký válcovitý; když Jest kokon v antru, zten<';l se stěny ductu a jeho nitro jest naplněno zbytky žloutkových trsů a jiných elementů zrnitých. :) Spermatheca (9'S) pokud jest prázdná, vyznač-uje se svou s~raštelost:, což pochází 0(1 vnitb silné kutikuly, jež vykládá celé ~tr,o Z~Vll. tluste a světlé stělly epithemlnl Spermathcca jest co do t v Ul U lllz~la u D. typhlops, anophthalmum a unipunctatum; u tohoto predstavuje dlouhý vak, jenž téměr' pod pravým Úhlem prechází ve stonek receptacula, krátký. Celkem však sestává vale ze <vou odstavců, bhšního, slabě naduřelého a precházejícího dlouhou trubicí v h!-bctní silně zduř'elý odstavec. Tato část jest zahnuta kll hí'betní straně, takže i:asto nelze spojení Se spodní i:ástí vystihnouti. U Derostoma typhlops jest receptaculum rovllěž ze dvou odstavcú složen~, z nichž spodní jest skoro kulovitě nadurený a Úzkou sponou spojeny se hr'betním, málo prodlouženým vakem. Tvar tento ZÍ'etelllě vy~toul~í, ]~~yž jest receptacu1um naplněno spermaty, ]«ležto po vy?l;lzdnení ~lch naplúují se tělisky ílaz J)Udatných, o i:emž níže se Je~t~ zmmlm. Pokud nenastalo pár'ení, jest receptaculum rovněž svm ~tel~ a spodní odstavec jeví Se jako bloi:natá, z jasných buněk slozena koule, sedíd krátkým stonkem na spole~ném vývodu., /? Skor',lpe6né žlázy (sclul) Ústí do spolei:né dlodby na stejném miste, Jako receptaculum a kratičký vejcovod. Jeví se tedy veškeré soublsti zmíněné za různých dob íivota Dverosto~.v nlzných poměrech tvaru, takže fysiologická funkce jejich P~'l ojedmelém pozorování stává se záhadnou, Nejdůležitější jest ovšem vykl~d nádoru pod antrem se nalezajicího, jenž v poslední fási 6innostl pohlavní pí'edstavuje dělohu, éo!í, není nesnadné rloldzati, když.j. est vyplněna vajii:;kem. Jinak jest to v prvé fási pohlavní, {(ly hraje ukol vagmy aneb <.;hceme-li bursy copulatrix. K tomu jest zapoth~bí Nové zprávy o turbeljariích. sledovati tuto i:innost, s nií zároveú ve spojení se nalezá zráni nejstaršího vajíi:;ka ve vajei:;níku. Následujicí pozorování objasní tento poměr. ndividua n'útce po spářeni pozorovaná ukazují, že dutina za antrem následující jest naplněna hojnou tekutinou hyallnní, v níž se hojně proh:ini spermat dále se pohybujitích a kulii:;ky světlo lámající. Dle délky doby, v níí trvá páí'ení, bývá dutina ta bud' větším, bud' menším pouem spermat naplněna, někdy jest zcela plná. Poněvadž zároveií se spermaty vycházejí produkty accessorních žláz, jež možno dobr'e jako pi'edstojné oznai:iti, jest zjevno, že i tyto pí'ejdou clo dutiny zmíněné a jsou to tudíž ony kuličky a tělíska světlo lámající, bezbarvá neb žlutavá, někdy až oraníová, jež ve větším neb menším množství zde se nashromažcl'uji. Tak tedy slouží nádor zaantrový v této době 6innosti pohlavní jakožto vagina neb i bursa copulatrix. Teprvé prodlením času pí'echází sperma do receptacula, což se (lěje nikoliv volným stěhováním chámu clo tohoto orgánu, nýbrž ko~vulsivním stabovllllím se bursy a spole6ného vývodu, což se někollkráte za seboll opakuje. Nejprvé stáhne se bursa a vlnou tak povstalou vytlai:i se nejpí'ednější partie spermat do spolei:;ného vývodu, jeho~ lumen se na tomto místě znai:ně rozwl Na to pr'enáši se convulsivní staženi z bursy nu spolei:ný vývod, 6ímž posune se sperma dále. až k vrcholi svému, t. j. na bási stonku receptacula. Ph tom nastává stažení vejcovodu v té mh'e, že se ústí jeho úplně uzaví'e, takže ani jediné sperma k vajič,ku se nedostane. Zatím tlau se nové dávky spermat touíe cestou z bursy do receptacllla, kteréž se však nestahuje; zde pohybují se spermata soubsně až do nejzazšího prostoru, ph i:emž vyrovnrlvají se vniterné kuticulárné záhyby vnití'ni, a stěna stává se Úplně hladkou, Úplně vyprázdněná vagina zůstává naduřelou jako dbve, kdežto kulii:ky pí'edstojné žlrlzy vystěhovaly se] odtud se spermatem do spermatheky. Druhá fáse i:innosti pohlavní púsobi rovněž na tvar dosud poznaných komponent vývodů pohlavních. Jí předchází z1'ání vajíčka. To se t!<!jc ve vajei:niku i mohl jsem seznati aspoú utvořeuí vr'eténlm prvé bulíky polové. V í'adě vajíček jest nejstarším ono, jež se nalezá v úst! vaje<.; niku a vejcovod; kdežto všecka mladší za ním se nalezající jsou teri:kovitě k sobě po r'udě stlačenrl, zkulatí se ono nejstarší vajíi:;ko, plasma jeho jest hustší, což zvhiště platí o periferií. Skoro ve sti'edu í

6 lx. F. Vejdo\'sk~' Nové zprávy o tllrbellariich. nnlezá se veliké, jasné, určitě blanou opsané jádro s velikým dvojnásobně konturovaným jadérkem. " Takto upl:avené, volné vajíčko shledal jsem v 10 hodin dopol. O ~ul.]edenácte, kdy zatím pozornost svou věnoval jsem více vnikání spellnat do reeeptacula, zmizela blána jádra, takže plasma jeho nyní volná nabyla tvaru amoebovitého, aniž by však splývala se žloutkem, anebo tento"vnilml do obsahu jádra. Jadérko však dosud bylo bez~ zl~l~ny._ VaJH;ko v..této době na povrchu měnilo svůj tvar, tvoí'ie laloky stlltlave.s~ ztahu.]lci a opět se vychlipující. Zkrátka jevilo pohyby amo.ebovlte. T.~k bez.další změny vniterné trvalo vajíčko do 11'/2 hod:ny, v kterezto clobe byl jsem nucen pozorování pi'etrhnouti a pol<l:ac~vatl v něm až ve 2 hodiny odpoledni. Vajíčko trvalo na svém ~11ste, bylo však opět kulaté, plasma nezměněné, jadérko zmizelo a J~clro nabylo tvaru vi"eténkovitého. Dále však se mi nezdahlo ostatní zje?.sledov.ati. Tolik však jest jisto, že se zde utvol'ilo prvé v'eténko zrajlclho vajíčka, Sestup vajíčka do dutiny zaantrové, která orl té doby hraje úkol delo~y, dosud pozorován nebyl. Mně se jen jedinkráte podahlo poznati procesy, které v zápětí potom následují.. V~jí.čko?ylo již v děloze i obdáno vrstvou buněk žloutkových rovněz telllčkou blanou Č. chorionem. Pr-es to však dosud sestupovaly těliska žloutková společnou chodbou do dělohy, sprovázena hustou, sv~tlo lámající tekutinou, kteniž se nalezala na celé délce vývodu spolecného. Je to žlutavá, homogenní hmota, která patrně velmi rychle tuhne, neboť již na své cestě k vajíčku jevila záhyby tuhnoucí hmoty. Otázkn. tedy, kde vzniká látka, z níž povstává tuhá oto<::ka dospělého vajíčka, nemůže býti nijak jinak zodpověděnou než že se vy!učuje současně, když vajíčko stoupá do společného Vý~odu. Skute.e~ě zde,tal.{é.exist~jí veliké a hojné žlázy jednobunečné s dlouhými ;y\ o.dy, Je~.~stl soucasně s vejcovodem do dutiny společné chodby. Z vytoku Jejich tuhne obal vajíčka, což však se děje až v děloze. S vajíčkem vš~k sestupují do dělohy také spermata ze spermathek~.. Ot.~zka, zdali Jen část jich, či všecka spermata receptaculum OpouStl pn tomto processu, možno zodpovědíti jen v posledním smyslu. Sh~er!al Jsem totiž v případech, kde se nalezalo vajíčko v děloze, prave sestouplé, a tudíž ještě měkkou, bledou a průsvitnou blankou opatřené, že receptaculum seminis neobsahovalo již ani jediného spermatu, 1 že tudíž ph výstupu vajička z vaječníku tak musí podrážditi receptaculum, že toto vypustí tlakem ve~kerá spermata zde se nalezající. Následky po opuštění vajíčka z vaje<::nílm a vstupu jeho do dělohy, jsou na vývodech pohlavních velice patrné. Pí'erlné na spermathece a za druhé ve společné chodbě, Tato jest silně nadu'elá, tenkostěnná, hojnou tekutinou pri'lsvitnou naplněná, v níž splývají kuličky na zdání tukové a tělíska světlo lámající, po (lovná krůpějím žloutkovým. Těmi v mh-e dalelw větší jest i naplněno receptaculum. Jest to patrně obsah oněch tělísek, jež ph páření Zl) žláz pí'edstojných do receptaeula vnikly a po vyjití chámu z receptacula zde zřetelněji vystupuji. G. Až dosud jsem neučinil zmínky o spojení trsů žloutkových se samičím apparátem. Žloutkové trsy jsou totiž pi"ítomny již v mladších stadiích avšak jejich kommunikace s popsanými komponentami není dosud tak zřetelná, aby se mohlo udati místo, kde Ústí. Teprvé krátce pí"ed druhou fásí činnosti pohlavní jest to možné. Co se týče rozdělení trsů žloutkových v těle, udává se všeobecně dle M. SCHULTZE, že jsou u D. unipunctaturn rozvětveny, tvo Í'Íce jednotnou síť na břišní straně. Totéž znázorúuje v. GRAFl" u D. salinantrn a LPČ udává, že žloutkové trsy do antrum superius vllsťují. Dle mých pozorováni chovají se trsy žloutkové stejně u všech 4 druhů. Jsou rovněž párovité, jako u pi'íbuzných rodů, avšak obě hlavní větve jsou laločnatě rozvětveny, jak zvláště v zadu zjistiti lze. V stí'edu těla jsou laloky sblížené, ano mohou i splývati a pak se zdá, že jsou trsy síťovité. Za doby, když jest spermatheka c1ulmy naplněna a nejstar~í vajíčko se hotuje k opu~tění trsu zárodkového, stávají se žloutkovody zí'etelnými, ježto se plní tělísky žloutkovými. Jsou dva; z prava a leva jdou šikmo k společnému vývodu a spojují se na bhšní straně téhož pi'imo proti ústí vejcovodu. S antrem nemají nic spoletného. O pohlavních orgánech a jejich vývodech u Derostom psáno )iž c.astěji; považují to vše za známé, leč protože se mne věc tyká osobně, musím se zde poněkud zdržeti. O. SCHMDT poprvé u druhu D. unipunctatum popisuje a kreslí pohlavní apparát, který ovšem velmi těžko v souhlas lze uvésti s tím, co ve skutetnostl existuje, tak že mně nezbývá, než ukázati na jeho schematické znázornění na tab.. 5b. Ov~em jest otázka, jest-li druh tento souhlasí s mým. M. SCHULTZE aspolí správněji nazna<::ij, že spermatheka a vaječnlk mají společný vývod. Ovšem v receptal:ulu neshledal spermat, což patrně závisí od oné fáse vývoje, v kterém se Derostoma pozoruje. J mak také z tvaru spennatlleky a poměru llélky spole<::néijo vývorlu nelze nijak si SOUll utvohti, jestli D. unipunctatum (SciJmidtianum Schultze)

7 ' ', 10 X. F. Vejdol"skí Nové zl'nivy' o turuellarii"h. jest toto:í:né s mým. Bylo by v bur!oucnosti rn.dno tyto orgány v pl"írozené polozc ~ v tvaru dokonale znázorniti, neboť mn.m za to, že specifické určení druhu také na těchto orgn.ncch, hlavně spennathece zá.visí. Dle pmných a porlélných ('ezú těžko lze vlastní tvar těchto orgánu správně určiti. Zevrubnější zpr<ívy o pohlavních orgánech podal BUUN, u něho:í: jen to litovati jest, :í:e jen dle fezu určuje polohu a tvar dotyčných orgánu. Dle něho jest u D. unipunctatum antrum skoro hruškovité, do něhož Úst! z pí'edu "ein zwr'izipfliger Uterus". Stranou od pyje nalezá se stollkovitý vn.tek, bud reccptaculum neb bursa se-' minalis, Ústící do vejcovodu. Na obvodu zralého vajitka i na nejbliž~ích jemu vajítkách ve vajetníku shledal jádra, jako by zde byl follikulárný epitlel, což patrně bylu bltinka vaje[;níková. U D. balticum shledal BRAOl uterus vět~i ne:í: u prvého druhu. "Bursa a vejcovod Ústí těsně vedle sebe, snad tým:í:e otvorem do uteru. Bursa jako dlouhý kanál, probíhá zprvu D(\ hr'betní straně, pak v oblouku na zad. U D. megalops Ústí do Úteru pr-ímo penis, bursa a vaje[;nik. Bursa jest velmi dlouhá, porlkovovitě olmutn., zcela spermaty naplněná a ústí po straně vp-(le penisu do uteru. Na tom:í:e místě ústí také vajcčník velmi krn.tkým vývodem, jako:í: i trsy :í:loutkové. Popisované vlastnosti uteru všech tr'í dotytných druhl, o jejichž horlnotě se vysloviti nemohu, zobrazuje BRAUN jen na podélných i'ezech J,?erlÚíních a kreslí hlavně jen antrum, uterus a do tohoto Úst(cí pyji. Ze měl pi'cd sebou různé stavy vývoje těchto orgán jest velmi pravděpollobné; na ka:í:dý způsob však jest litovati, :í:e nczobrazil ústroje ty v celkové poloze tvaru; pak by bylo teprvé lze se vysloviti, jak rlalcge se uchylují jmenované druhy od mých. Mnou pozorované D. unipunctatum souhlasí ve všech hlavuích [;n.stech, t. j. v poměru uteru k spoletnému vývodu, vajetníku a receptaculu úplně s D. typhlops, o jeho!2 samostatnosti nom l:í:e být sponl. jest dle toho na povcl!2enou, aby druhy BRAUNOVY, jejichž specifideé vlastnosti sotva bude lze pí'esně roz!fšiti, tak podstatně se lfšily, aby spermatheka a vaje(;ník samostatně ústily do uteru. Ne:í: posoudím práci St:K8\0VU, zmíním se r1í"ívc o tl'etím autorovi, L\P(TsCHOyr, který:í: rovněž jen methorlou rezovou sledoval appar:it pohlavní u n. ttn"iptmctatum, poch:izej ící z ostrova Hvaru v Dalmaeii a dle serií r-ezových porlélných zkonstruoval sr;hema, které odpovírlú celkem správněji poměrúm skute[;ným, nic však méně nerlosta[;ujrl pro po::;ouzeni polohy a ústí jerlnotlivýeh komponent. Vlastní antrum genitale oznal:uje jako:í:to "atrium genitalc infprius", jei verle do "Atrium genitale superius." Do tohoto Ústí na zarlní stěně trsy žloutkové slcrze zadní jeho vychlípení, do něho:í: také s hora oviuukt vyusťujť.. Jest zjevno, že toto vychlípení odpovídá našemu spoleěnému vývorlu (ductus communis), co:í: a:í: dosud tedy jest správné. Avšak dle jmenovaného autora rece'ptaculum seminis "svým dlouhým vývodem" prý Úst( do vejcovoju "rlicht an der Stelle, \VO cr vom Keimstock abgeht." To jest zajisté o myl, vzniklý prúvé jen sledováním serií řezových. Jinak jest mně nesrozumitelné, :í:e kreslí Lipitsch ovirlulet pí"íli~ dlouhý, kdežto víme, že jest to u obou našich druhů cratii";ká, slabě svalnatá chorlbitka. Dle dalšího líi";ení jest však vidno, :í:e ovidukt LippitschÚv nenl nium jiným: nť:í: naším společným vývodem, neboť ústí do "atrium genitale superius." Toto pak zase pí'edstavuje náš uterus. O :í:hí.z<ich skohi.pečných, jež ústí do spole[;ného vývodu, nezmiúuje se nikdo, jen SEKF.RA je kreslí; za takové však považovali flerlng a BRAUN ilázy na periferii antrd. a uteru rozdělené. Již pobltkem let osmdesn.tých znal jsem poměry pohlavní D. unipunctatum a typhlops tak jak jsem je vý~e, ovšem v jediné pouze frísi vývoje, vyznaw. Později odevzdal jsem SEKEROV materiál ten k zevrubnějšímu zpracování. Mezi jíným i výkres od D. unipunctatt~m, na němž Ústí do antra penis a spole(;ný vývod. SEKEltA však tvrrlil, %e verlle těchto soubí.stí pozoroval jr.štč zvláštní "bursu seminalis," tak:í:e podal výkres nový, jak se v jeho pníci pod (;is 21. nalezá, kdeito udání autorské zůstalo nezměněným, jako by výkres ten pocmzd ode mne. Jest to týž výkres, o něm:í: ve své práci Ll'j'lTSC úvahy phěiiíuje a k výsledku dospív:i, že Derostomy vúbec nij8.ká "hursa seminalis" existovat nemů:í:e. Výše jsme naznawi ji:í: SVllj názor Posuzujíce pak výkres SEKEROV, musíme uznati, že viděl spnlvně nádor uterový s jeho dutinou, v ní:í: snad i spermata pozorov8.1 za doby pájení, avšak souvislost její se spole(;ným vývodem nevystihl, tento pak samostatně jako žloutkovod nazna[;uje. Na druhé straně výkres pohlavních org:n.nu orl D. typhlops, jak jej SEKERA dle serií řezových zkomhinoval, jest valně pochybený, zvw;tě :í:e pr'ehléc!l receptaculum seminis, :í:e phjímú zvlmlní bursu seminalis do antra vlastního Ústící a že llělohu ozna(;uje jako:í:to samostatný, ze spole[;ného vývodu na b:isi vaje(;níku ku spoclu se ouvčtvujicí vak. Naproti tomu pozoroval spnivně :í:lázy skohlpci";né, je:í: oznaěuje jmenem "přídatných". Dn~hy v Čechách známé. Až ilosud hylo několik druhů rodu Derostoma ]1o]1sáno, z nidl:í: jen několik málo bylo zevrubně a ur{;itě charaktprisov:íno. Ano i D. uni:punctat1~m Schmirlt jest sotva nťeo

8 ./ 12 X. F. Vejdovský jiného, než ľ (1 DUGÉS pod jmenem D. megalops uvedený druh, Avšak BRAUN vykreslil pod tímto jménem ještě jiný llruh, který ille veškerých známek souhlasí s D. unipunctatum, jež v této práci jest uváděno. Ve vodách teských není až dosud skutetně jiného druhu očima nadaného, než tohoto a kdyby BRAUN neuváděl vedle D. megalops ještě jakési jiné D. unipu/:ctatum, zrušil bych toto poslední a naši formu bych uváděl jmenem Dugésovým. Bohužel však neuvádí Braun zvláštních znaků pro veškeré své druhy než ty, jež i'ezovou methodou v antru shledati mohl, což jak známo jest věcí velice choulostivou ft sotva kdo po Braunovi Uľtí ony specie, které týž autor popisuje. V Čechách mnou nalezené druhy možno zcela bezpetně (]l e pohlavních orgánll urtiti, i rozpadají se ve 2 skupiny, kteréž se později snad jakožto 2 subgenera oznatl Do prvé náleží. Derostoma unipunctatum == D. megalops Dugés, Braun. Se dvěma velikýma, tervenýma o(;ima (ph napadajícím světit" jinak (;ernýma), tvaru těla a zbarvení, jak Braun ph D. megalops udává. Pohlavní orgány bezprostředně za jícnem. Copula(;ní orgán hladký, bez Mtků. Brylky sekretu zežlaz pi'ellstojných v tak zvané vesicula granulorum šikmo k uuktu ejaculatoriu seřaděné. Spermatheca velmi dlouhá s velmi naduřelou proximalní a dlouhou distájní komůrkou. Druhá skupina druhů rodu Derostoma obsahuje slepé fonny, jejichž těl~ jest na pi-ídě přišpičatělé, vzadu rozšíí'ené a uťaté, nebo třemi lrtloky opauené, z nichž jeden uprostřed, druhé dva po stranách těla se nalezají. Zašpi~atělá phcla postrádá o(;í a jest třemi podélnými (;ervenavými pruhy opati ena. Pohlavní orgány nalezo:jí se dále za jícnem, než u D. unipunctatum: tak že otvor pohlavní asi v prvé ti'etině těla leží. Tyto (lruby velice se štítí světla, ony se brodí na mnoze v hlenu a jen za temna vylézají ze tmy a plazí se po stěnách nádob, kde se chovají. Z těchto slepých druhů popsal OERSTED Derostoma coecum, kteréž GllAFF clle vyobrazení za nějakou Macrostomidu považuje. Dle popisu jest však jisto, že zde je co (;initi s Derostomem. Jest 3'3 mm (llouhé, např'ed zašpitatťlé, YZ~l.lu uťaté, stlatené, bělo(;ervenavé barvy a bez o(;l Jícen v pi'cdní U'etině těla s dlouhým skulínovitým otvorem ústním. Aniž by se o práci Oerstedtově zmiúoval, popisujc nejnověji O. FUHRMANN též jakési slepé Derostoma: jež náhodou rovněž jakožto ~ ové zprávy o turbellal'iích. D. coecwn ll. sp. ozna(;uje. Dle popisu skute(;ně však se zdá, že tento druh s Oerstedtovýlll souhlasl :Fuhrmanův popis jest ovšem velice mezerovitý i musí se pohlavní jeho orgány důkladněji rozebrati, aby se phbuznost jeho s druhy v Čechách nalezenými na jisto postavila. Jmenovitě jest nutno rozdělení ostnů na pyji a tvar spermatheky podrobněji vystihnouti. Varlata u D. coecum jdou prý od zadu až k jít:nu. V Čechách jsem již 1' D. typhlops uvedl, které potom jen ještě jednou pozorováno bylo. Pak jsem shledal ještě 2 jiné druhy slepé i popisuji zde jen jejich pohl::tvní orgány, jakožto nejjistější charaktery rozeznávací. 2. Derostoma gracile n. sp. Jest to snarl nejmenší druh, měřící 1'5, zí'íclka 2'5 mm délky. Tělo celkem průsvitné, avšak velice měkké: takže pod krycím sk1í(;kem 1:>rzy zacmzl Na přídě jest silně zúžené, na nejzevnějším konci téměl' rovně uťaté, v zadu se sti'edním lalútkem. Pohlavním apparátem rozeznává se D. grac-ile ode všech ostatních druhů. Varlata jsou po obou stranách těla, jdouce od zadu až na hranici druhé U'etiny těla, pozvolna se zužují, až přejdou do tenkých chámovodů. Penis jest velmi štíhlý a hlacliéý, bez há(;l& Vesicula granulorům sestává z mála štíhlých brylek. Spermatheca jest opatřena zadní, krátkou komorou, jež se prodlužuje kanálovitě ocl pi'eelní komúrky. Spermata jsou velmi lllouhá, s tlustými ale špi(;atými hlavitkami, hýbajíce se živě v duetu ejaculatriu a spermathece, nikoliv však ve vesicule seminalis, kde tvou hrubovhikllité ldubí~ko. Trs vajetný jest nápadný svými nepatrnými rozměry a s ním ve spojení jsou pouze 3 tvořící se vají(;léa. D. gracile zdá se, že jest vzácnější, anebo že až dosud bylo přehlédnuto. Nalezl jsem pouze 4 exelllplář'e v hlenu z klecanského rybníku. 3. Derostoma anophthalmum n. sp. Dosahuje velikosti D. unipunctatum, jest na pi'íelě zašpičatělé: vzadu uťaté a vůbec zevně násll~([ujicíl11u Derostoma typhlops po ([obné. Analysa. pohlavních org<'inú ukazlljll však, že zde co (;initi s jiným rlruhem. Nejnápadnější rozdíly jsou na tvaru pyje a spermatheky. Brylky sekretu ve vesicula granulorum jsou velice štíhlé ;1. sporé. Vesicula seminalis kulovitá. Kopula(;ní orgán, pokud zatažen: jest tvaru kůželovitého a několika i'adami ostnů pokryt. O POttu i'ael

9 lx. F. Vejdovsk~' :'\ovl! zpr;lvy o lurbejbriicb. l:) j no tvaru ostnít možno sr přesvěd(;iti teprve po vychlípení pyje. Tehdy vyjde z otvoru pohlavního a lze na ní spodní a svrchní stranu rozeznávati. Se spodní strany pollorována, jeví se pyje vyzbrojena 3 hl. dmui ostnu, jež v levé řadě jsou štíhlé, ve střední řadě kdtké a tupé, v pravé pak ř"adě rovněž takové ale (;etnější. Na svrchní straně jest posléze ttvrtá -ada ostníl, (;etných a různé velikosti. Vedle této Gtvrté btdy j~ou zlle ještě isolované 2 delší no 2 kratší hroty, jež se rozezmivdji oll ostnů tím, že spotívaji na chitinové bási, kdežto ostny z jediného kusu sestávají. 4. Derostoma typhlops Vejd. Sekretové brylky ve vesicule granulorlllll mohutné, kolmo a sloupkovitě těsně vedle sebe zar'aclěné, pyje dlouhými a rovnými ostny stl:jnomérně na povrchu roztlělenýllli posázena. Spenuatheka kr<ltld, z dvou komůrek sestávající. 2. O dvou druzích rodu Vortex se zřetelem k jich pohlavnim orgánům. Pohlavní org,lny rodu Vortex jsou, jak okazuji všecky pnic;e dosavadní lle jednoho typu sestrojeny, le(; shledáv,ime zde tolik mollílikad, na něž GnAFF poukázal, že nutno opět touto otázkou se zabývati. Jak ullává GltA]'"F, jest receptaculum toho rodu jako samostatný, stonko vitý, od vajetníku zcela nezávislý orgán, spojený s Antrulll genitale'). Mimo to pr'edpold:lulí GMFF, že snad u všech drnhú je~t vyvinuta bursa copujatrix, jednoduchý uterus a víge méně složitý cojlll!a(;ni apparát chitinový. Celkový obraz tohoto appar(ttu HU GHAFF takto: "CoplllatnÍ orglín sestllv(l z p,lrovitých ltúlek, jež po délce ku st(~ně penisu pr'iléhajl" Z pravidla jsou hůlky tyto Ueuité, takže rozcznávám(~ ua stěně vývodu (dlletus ejagulatorius) pbrostlý "stonek" a na konci tohoto vkloubenou»větev" (;ili "lultek". Tento muže býti opět Uenitým a rozvětvovati ~e ve víge seklllll];lrnýdl vétvitek, t. j. "zubů" tíli "ostnů". Tento apparát vniká do bursy copulatrix a pak se větve se svými ostny pomol:í zvlúštního appar:ltu svalového rozvinou. V nejjellnoduš8illl pfípallě má V. grajfii místo párovitých hůlek ') Tak praví Gmff ua str. a{~. D;íe však lo. str..ho praví "Doch ist klzteres (Receptaculum semiuis) bald mil dem Keimstock verbundcn, bald selbslandig." Co jest tedy pravda ~ kroužek chitinový na cl'lém Ol)vodu dutiny pyjovu." U V. ouxc/ulltutu.o jest 6 isolovaných ~tonkú atd. U všech o~tlttlljch druhú jsou ~ híhky spojené 1-2 při(;kami, anebo uocela zblížené, dotýkající se (i. Milportianus a V. truncatus) hůlky. Na každé hu[(;e seuí pak 1-2 i vice větví, jež zase více bodlinami jsou pokryté." Na str praví pak Graff, že Bursa copulatrix a receptaculum seminis se nalezají u všech druhů rodu Vortex jakožto samostatně oudělené orgány. "Das Genus Vortex zeigt uns sehr sdlun, wie das urspríingliche Verhalten in clem alleinigen Besitz einel' Bursa seminalis gegeben ist, und wie diese allmúlich claclurch ZUl' Bursa copubtrix wird, class eiu anderer Theil des Atrium die Funktion eines Receptaculum erhiilt." Dle stavby pohlavníeh organii lze Vorticidy ve 2 skupiny ro"děliti: V jedné (V. anuiger, SGiunidtii, truncatus, Millportianus, pictu::>, GUspitlatllsla sexdentatus) není reccptaculumještě samostatně vyvinuto: ježto zde funguje co takové vývod vaje(;níku. U druhé skupiny (V. scoparius, viridis) od(;jenilo se receptaculum od vaje(;níkll a jeví se posléze u V. Halezii jakožto samostatné. Grafť pozoroval u V. i armiger, truncatus a sexuentatus, že zde vývocl vaje(;níku jako receptacululu slouží. A ježto do něho i trsy žloutkové Ústí, jest správno vykládati jej jako vychlípeninu atria; kteréžto vychlípení dále u V. scopal'ius, viridis a Hallezii stáv:i se Receptaculum." Bursa copulatrix u Vorticidů byla u SCHULTZE jako uterus, u Schmidta jako receptaculllm, vykládána, anebo i přehlédnuta (Hallez dle Graffa přehlédl ji V. Hallezii a Schmidt V. scoparius). Dle toho, co tedy Graff sdělil o poměrech pohlavního apparatu rodu Vortex, jest jisto, že bystr'e vystihl to, co jednak ~ám pozoroval: a GO z literatury pr'ed ním uver'ejněné s výsledky svých bádání srovnal. Ovšem látka srovnávací tím nijak vyterpána není i nutno znovu v úvahu bráti veškerá fakta dosud známá s tím, co se ph novém zkoumáni jakožto pozoruhodné objeví. Shledal jsem v na8ich vodách od PÍ"Íhrami,l Chotěboře 2 druhy, jež nelze nikterak v rámec výsledkii Graffovýdl vsunouti, i nesou ~e otázky mnou v následujících řádcich pr'ethlsané v těghto směrech: 1. Nemožno sevšeobeciíovati pravidlo, že u všech druhů r. Vortex jest bursa copubtrix a rcceptaculum od sebe oddělené vyvinuto. 2. Není-li tomu tak, jaký jest poměr morfologický mezi regeptaculem a. bursou?

10 16 X. F. Vejdovský l. Vortex microphthalmus n. sp. Velikosti většiny Vortexů totiž namnoze 1'5 mm, vyvinul se v několika exempláí"ích v nálevech s hlenem, pocházejících jednak z Phbrami, jednak z Chotěboi'e. Vylíhl se v polovici listopadu a opětoval se i v prosinci..jest bělavý, více méně tervený neb oranžový následkem pigmentových buněk podjwžných. U některých exemplmil pi'evládala bílá barva, u jiných oranžová. Anatomii specialně jsem nezkoumal, jen pohlavním orgánům jsem pozornost vět8í věnoval. Nic však méně u srovnáni s ostatlúmi Vortexy nápadné jsou malé tetkovité oti, ležící na prvním okraji laloků mozkových, který sám jest pj'ed jícnem. PUda těla jest hojnými smyslovými brvami pokryta a jinak zdá se, že v organisaci neliší se od ostatních Vortexu. Let pohlavním apparatem tak jest odchylný, že považuji předce za pr:lce hodné tyto orgány vyl1titi, zvláště v ohledu srovnáváni jich sjinými Vortexy. Z pi'edu vytknu již karaktery, jimiž se lim olle všech známých: 1. že má zvlaštní pyjový apparát žlábkovitý, 2. že nemú bursy copulatrix, jakou pj'edpokbdá Graff pro všechny Vortexy. Varlata vakovitá leží v pí'íllě těla, až i v sousedstvu jícnu a sahají až asi do poloviny (lélky těla. Oeltud prodlužují se v jemné chámovody, jež zřetelněji spermaty naplněné pti (lstí svém (10 vesi Clly jsou znatelné. Vesicula pyjová jest mohutně, skoro kulovitě nadmutý vátek, poněkud odškrcený periferid<ou rýhou od následujicího ollstavce pyjového, jenž jest rovněž naduřený, dále však se pozvolna zužuje ve žlábek pyjový. ZÚžená bí.st vězí ve zvláštní pochvě, jejíž stěny json stlustlé, let nez(lahlo se mně jader v nich najíti; spí~e se mně ztlá, že skládají se z homogenní hmoty, neboť mají tentýž vzhled a lesk, jako chitinová trubice pyjová, na kažrlý způsob však nutno míti za to, že jsou pružné, takže se při vychlípení pyje z těla svraští a po zatažení opět natáhnou. Prvější zjev jsem viděl. Nacluj'ená tást pyje obsahuje známou schránku sekretu, jež sestává ze sloupeů zrnité hmoty v kruhu kolem kanálku vniterného llezi vesiculou a pyjí - sestavenýeh. Pokud nenastalo pářeni, jest vniu-ní otvor zavi'eu hmotou jiného sekretu, který ve spi\sobě dlouhé zátky sahá od vesiculy až ku žlábku pyjovému. Sekret ten sestává ze zvhíštllíc!j ter(;kc, k sobě se těsné j'a(lítí(;ll a na zevním konci ve ~ kratitké větévky se rozstupujicich. Nové zprávy o turlellariich. Že však sekret ten jak se dosud jevil, není hmota homogenní, ukazuje pozměněná jeho (;ást na zevním konci. Tu se mění v pěnitou hmotu, jejíž jetlnotlivé alveolky se mohou však odděliti a jeví se jako matně lesklé kuli(;ky, jež při páření patrně vycházejí žlábkem pyjovým ven. Z takových také alveolek sestávají zmíněné ony tertky; jestli použijem silnějšího tlaku na pyji, objeví se každý ter(;ek na zevní ploše, složený ze samých stejně velikých a pravidelných U'Úpějí, jež později se rozdělují od sebe a vycházejí žlábkem ven. Sotva pak se uvolní tato sekretová zátka, již prýští zrnka sehetu zrnitého a posléze spermata smíšeně až do ústí pyje. Otázka, odkud vzaly se oba sekrety, rozřeší se snadno pozorovúním pi'edstojný(;h ř,híz, jež Mll míru v hojné mh'e po jedné, totiž po pravé straně těla jsou vyvinnté. ŽMný jiný vortex nemá tak zll[t(;ně vyvinuté žlázy předstojné..jako veliký hrozen visí zde žlázy tyto až na zad těla, prozrazujíce se svým obsahem a pollélnými kanály vývodnými..jedna tásť těchto kanálů ubírá se na pravo, drum na levo; takže Umže spusobem ústí v pravo a v levo ve zmíněné výšce mezi vesiculou a pyjí do schránky sekretové. Jsou 2 druhy buněk pj'edstojných. Jedny jemno-, druhé brubozl'né; obojí však stejného tvaru a stejně jádrem kujatým opatř'ené. Možno sice shledati, že zrnitý obsah pozvolna se vyvijí i v hyaliních žlazách, takže tyto možno považovati za změněné hyalíní. Stoupání zrnítého obsahu clo schránky sekretové jest velmi jasné, any zrnka sekretu jako růžencovité le~klé řady za sebou postupují a vesiculu granulorwn naplúují. Let nutno za to míti, že i žlázy bledé sou(;asně secernují, ovšem tekutější, ti lépe vazký sekret, jenž pak prostupuje Ústí vesikuly a ve spůsobě oněch alveolek se ukládá v zátku. Nádor pyjový sestává z ploského epitbelu, jehož buňky tím níže tím sploštělejšími se stávají; namísto pak kde vzniká chitinová výzbroj, nelze již burlky rozeznati. Dotčemí výzbroj sestává ze známých dvou lišten chitinových, jež jsou střední žebroli pí'ední spoj:né. Od t~to ~~bry, spojeny ~so~ však až na konec tak, že se rozšířlly v plochy cllltlllovy lupen, Jenz se na bi"išní straně s obou stran svíjí aniž by se však kraje po celé délce dotýkaly; někdy se vůbec okraje ty nedotýkají, tak že vzniká žlábek po celé délce otevj'ený, jindy se dotýká jen nejrozšíř'pnější (;ásť lupenu, kdežto pj'edek a zadek jest široce otevh'ný. Tímto žlábkem vychází sperma a sekret žláz pí edstojných.

11 18 X. F. Yejdovský Nové zprávy o turbellariich. 19 Tato líl<ibkovitá pyje jest vůbec poljl'vé u tohoto druhu známa, ostatní Vorticidi mají pouze známý dlvo~eol'itý apparát, jeholí funk<.;c ncní Zl:ela ještě známa. U našeho druhu patrně vniká. do antl-a pohlavního lílá.bek pyjový, nikoliv v~ak výzbroj zevní, která. i zde jest pfitomna, sestávajíc ze th větví, jež se vkloubují k ištnám podélným v onom místě, kde se nalézá žebro pří~né. rozeznáváme ra(ui~ku svrdmi a ra(uj~ku pravé strany, kterélí vůbec postrá(lají větví postranních. Svrdmí jest velmi krátká, krátkostope~ná, na volném konci hrotnatě rozšíí'cná a špičatá. Téhož tvaru jest radlička pravá, avšak má dclší stopku a lopatkovitě rozšířený hrůtek jest lžicovitě prohloubený, takže když jest pbtlal';enn. k pyji, jeví se nožíkovitě trojstranná. Levá radlička jest nejdelší, leč její zakončení radli~kovité lze teprvé po vypraeparováni poznati. Charakterem této radličky jest jednostranné sp0l"ení; vydj<izejí z ní totiž ku straně, jež se phkládá těsně k pyji, ostny postranní počtem 7, z nichž zcvní nejkratší, poslední nejdelší. Podobá se tak zevní výzbroj pyjová oné, již Graff popisuje u V. armiger. Dle výkladu, jejž tento autor podává o zminěné výzbroji, pllsobí tato tak, že prý vniká do pohlavního otvoru a zlle se rozvine. Tomu jistě tak není u V. micropthalmus, nebot vypraeparujeme-li pyji, colí jest velmí snadné, jeví se žlábek, z něhož vytéká sperma, rovným, jak se nalezal v pochvě pyjové, kdežto zevní jeho výzbroj z prvotné polohy se rozvine tak, že pravá a levá radli(;ka se vztý~í obloukovitě na zad a obě jako křídla pyjová se rozbíhají na pravo a levo. Též hi'betní radlička se vztýi'.í na zad jako ostrý hrot. Ony zajisté nevnikají do antra. Do skupiny, kam nálelíí V microphthalnnts, path také starý Vortex pictus O. Sl:llm., jenž sice jest rozšířen hojně, lel'; dosud málo zkoumán. Zde vsak dle O. SCHMDTA spojují se oba žloutkové trsy ve společný vývod. Vajíčka postrádají stonku. A pak jest odchylný kopulační orgán. Sestává ze 2 polovin, z nichž každá 2 větve nese. Zevní větev jako u V. viridis, roz~leněná v r'adu ostnů. Vnitřní větve jsou zrovna tak dlouhé jako zevní, avšak rovné a neaeněné. Pyje zde není. Tážeme-li se po morfologickém významu svalnatého vaku u V. microphthalmus, který bezpochyby dle O. SCB~nDTA a HALLEZA Vortex pictus též jest přítomen, kde však prostě jako rec. seminis se uvádí, - tož jen srovnání orgánu toho jinýl:h rodů nás blíže poučí. DlouhťL svalnatá a vůbec těmitéž histologickými charaktery se vyznačující chodba na pl'. u Opistoma, do níž trs zárode~ný, trsy líloutkové a spprmittheka ústí a kterou jsem nazval Ductus communis, kdežto lv. Schultze ji jako vaginu ozna~llje - jen tato chodba jest jediným homologem orgánu, jpjž GtAFF jakožto "bursa seminalis" phjímá. Tato "bursa seminalis" pr'('llstavllje u V. microphthalmns Ústroje dva, totilí ~)Valnatoll :hollhu, již možno za vagiju označit, a spermatltcku. V podobném spílsobě bude nutno snad všecky "bursae seminales" vykládati. 2. Vortex quadrioculatus n. sp. Tédlže ro:.::měríl a nuancí barev, jako V. micropthalmw;. U plovolll;ích zvll'at jest však pr'ední okraj těla zaokrouhlý a ocáskovité prodloužení ne tak ostr'e vystupující, jako u klidně sedících poněkud zatažených zvíi'at, jejichlí pí'ední okraj těla se pak jeví jako rovně uťatý. Druh ten jest ostatně jinému - V. truncatus - zevně tak podobný, že jsem jej původně - nezna.ie jeho pohlavní orgány, za týlí považoval. Kdežto však o~i V. b'uncat~ts u největší části individuí jsou jednoduché a jeví se jako pár černých botlll n. jen výminečně tak jsou rozllělené, že po každé straně mozku jeví se 2 černé body, tož u Vortex quadrioculatus 40i',ní bolly jsou pravidlem, t. j. zadní body jsou větší, mlsko vité, a pfední 2 body jsou malé. Ostatní organisaci nervové soustavy, zažívací roury a cxlcrečného appaľátu jsem speciálně nezkoumal, hledě vyšethti jen pohlavní orgány. A tyto jsou zcela rozdílné ou oněch V. truncatus a vůbec všech ostatních VOľticidů. Otvor pohlavní jest okrouhlý a po obou jeho stranách nachází se po skupení velikých žlaz jednobuněčných, naplněných hrubozrnným, lesklým obsahem. Antrum jest velice obsáhlé a jeví se u živýcb zvu-nt jako mohutně nar.1ur elá, tenkostěnná dutina. Na vypraeparovaných orgánel:h pohlavllíl:h však splaskne a pak se objeví její znacná. svalovina okružná. Do untra ústí th orgány: 1. společný vývod spermatbeky a vejcovodu, tudíž ductus communis; 2. bursa copulatrix, a 3. sami(;í vývod. ad 1. Ductus communis pbjímá krátký vejcovod na konó dist:ítném a současně s ním štllllý, ale r.1louhý stonek spermathel,y> kteráž jest kulatá a nabita spermaty. Konečnij Ústí do společného vývodu také žloutkovody, nemohu však zcela správně udati místo, kde se to děje. Dle poměrft jiných druhů zmímýclt souhlasí miš druh hlavně s Vm tex Halle,zii, u něhož spermatheca rovnělí dlouhým stonkem Ústí do spolei:;ného vývodu (lluctus l:otlllunis). ad 2. Bursa copulll.trix,jest vice ll'íéně zi'etelnp. vystupující, kdtkostope~ný vái:;el{ s ostí'e ozna(;enými stěnami.

12 20 X. f. Vejdovský Nové zprávy o tw uellariírh. 2J Dle samičkh orgánu souhlasí tedy Vortex quaclriocubtus s největší i;[íst druhů v dile G,AFFOVĚ uvedených. Avšak samu poměry jsou u našeho druhu tak zvláštní, že se Jun! liší ode všech dosud v Evropě známých, ježto kopulai;ní orgán jest oddělen od vlastní pyje. Varlata nalezají se v pr-ídě těla, dosahujíce až k oběma stranám jícnu. Chámovody spojují se s vesiculou seminalis, je:t jsem na pozorovaných ještě nacluízel prázdnou. Tato; jakož i vesicula granulorlllll a ductus ejaculatol'ius pr-edstavují samostatný orgán, kterýž duetem ejaculatoriem postranně do dutého vaku Ústí, v němž jest kopulační orgán uložen. Tento vak prodlužuje se jakožto tenkostěnný ductus penialís až do antra. Žláza předstojná (prostata) jest zcela zvláštně rozvětvená a sestává z nei;etných buněk :tlaznatých, jež svými vývody mezi sebou anastomosují a pomocí společného vývodu do šikmo polo:tené vesicule granulorum ustí. Pod touto se nalezající duetus ejaculatorius jest rozšířený, zužuje se k distálnímu konci v kanálek krátký, ostr e rýsovaný a svalnatýmí stěnami opatřený; tento právě Ústí do výše zmíněné pochvy s kopulačním orgánem. Kopulační orgán jeví se v profilu jakožto jednoduchá chitinová Mlka, dělící se na spodním konci ve 4 postranní větve, z nich:t možno oznai;iti 2 za svrchní a 2 za spodnl Svrchní jsou namnoze 9, spodni 7 ostny chitinovými posázené. Vajíčka tohoto druhu jsou stonkovitá. Vortex quadrioculatus žije v lesních tůňkách u Příbrami. \. Sro-vnání samičích orgánu pohlavních t~ čeledi Vorticidu. V pí edcházejících dvou odstavcích seznali jsme pohlavní apparát samičí rodu Derostoma a Vortex. Přibereme-i k tomu ještě rod Opistoma, bude nám úkolem orgány ty na jedno a totéž schéma uvésti. Obtížným to není nijak pro Opistoma a Derostoma, jestliže jejich cuouhé chodby, nazvané ductus communis, za homologické označíme. U obou rodů povstaly patrně jakožto secundárné vychlípeniny prvotného antra, z něho zase postranním vychípením povstala spermatheka a do nich ústí krátké vejcovody a trsy žloutkové. Obtížnější jest jmenovanou homologii stanovítí u Vortex, blavně že se zde setkáváme s 2 typy, z nichž jeden zastoupen druhem V. microphthalmus a druhý V. quadrioculatus. S posledně jmenovaným (lruhem nelí tak zle; zde setkáváme Obr.. Schemata pohlavních ústroji čeledi Vorticidú. A Opis/om1J Sehultzea"um. B. Deros/o ma /yphlops.. ad' lat D V01'/ex mierophthalmus. O. Vor/ex qu, toc'!t us.'. :1.ntrnm aenitllle; de ductus comlllllnis, cls trsy 1.1olltk~vé,, s spp.mathecn, /c., \~ '" ječnlk, "0(/ 'cjcoyod, selo 'l.lázy skořápkové, co Coplll:1.~1ll ~rgan, 1,,/. [J ostata, '"g vesicnlo. grnnnlorum, rll cbá.mo\ 0(1),

13 ,, ', ' : 22 X. F. Vejdovský se s týmiž komponentami jako u Opistoma a Del'ostoma: (10 antra ústí dlouhý společný vývod (ductus communis) spematheky i vej covodu a bezpochyby i žloutkovody. Jinak však u V.?m"crophthalmus, kde vejcovod s trsy žloutkovými přímo do antm ústí. Pouze onen siepý vak z antra sekullclárn(~ se v.ych!ípivší a na (listdjném konci spennatheku nesoucí, mohl by od POVHlatl společnému vývodu pí'edešléllo (lru!lu. Čemuž tak skutečně histologicj~á struktura nasvědú\je. Avšak tento kanál má pouze funkci vagmy, kdellto se vnitrní koncc jeho pí'etvořil na spermathc1m. Von GRAFF označil takovéto orgány živých turbellarií jakožto. Bursa seminalis" :yk.lá~aje ji ~a.něco různého od ostatních Ústrojí turl;ellarií a za org:ín Je(l.~y..My vldlme však, že to pouhá mojifikace kanálu, jejž jsme vyznagllt Jakožto "ductus Gommullis" a že představuje llstroje dva: vagmu a spermatheku. Přiložená schemata zn<izoruí nejlépe výsledky 'těchto theoretických úvah. Poměry pohlavního apparátu rodu Vortex mohou míti dle toho hluljší význam systematický. Až dosud byl veliký počet druhů (:30) popsán a pravděpodobně se ukáže, že poh1a.vní appar,it jejich jest buď dle toho, buď dle onoho typu ustrojen (t. j. dle phinu V. migro ~.l:thalmus ne~ V. quadrioculatus), takže bude radilo k vůli pohodlí Jll rozeznávati 2 podrody, z nidlž jeden se bude vyznamenávati pi"ít~mnosti bursy.cupulatrix, čiji vaginy bez spermathel{y, druhý pak prltomností vagllly se spermathelwu. 3. Rod Prorhynchus v Čechách. Dle dosavádnich zkušeností byl do nedávna zlliím z Čech jetlillý l.,ístupce rodu Prorhynchus ), totiž 1. Prorhynchus stagnalis M. Schulze, kterého jsem před lety2) ve fauně naší uverll a udal, že ve velikém množstv"í.v bývalých ka~n[ích pražských se objevoval. Neméně hojll)'ll byl v tulll na královské louce Smíchova, kdel ovšem v nové doljt> i s jmenovanou tuní za své vzal. Pokud pak paroplavba na Vltavě v té mu'e, jako nyní, se neprovozovala, býval Prorh. stagnalis veiige hojným ve Vltavě podél levého břehu, plíže se zue pod kamením a ve 'J Dle zpráv SEKERovi'cu byl v ČecluJ.ch nalezen též P. balti"". Krnne. ') Vodautiger Bericllt etc. l:;ífi. Nové ~pr;ívy Q turuellariích. rmutu vodním. Jednak tedy paroplavba, především ale jedovaté výtoky z lihovaru smíchovského jsou pi"íčinou, že jmenovaná turbel1arie jest ve Vltavě velikou vzácností. V řadě let dostalo se mně jen tu a ondy nějakého exemphu e. V následujících řál1cích hocliám phspěti k poznání domácí fauny popisem dvou nových druhi't, kteréž již od několika let znám, dosud jsem se však o nich - let ve výkladech školních - nezmíníj, poněvadž jsem doufal pozdějšimi ještě nálezy zbývající mezery u poznání jejich organisace vyplniti. Pohř"íchu však nedostalo se mně nového materiúlu, tak2e budoucí pozorování musí doplniti to, co zde postrádáno. 2. Prorhynchus fontinalis n. SP, Druh ten nalezl jsem r v několika exemplái"ích na Šumavě, a sice v malém praméuku, jen2 stéká se Špičáku na cestě mezi nynějšími hotely a Černým jezerem. Červ ten plíží se zde pod kaménky a v bahně a jest zí-etelným po bělostné své barvě. Objevoval se pouze na místě, kde voda přímo ze země prýštila, kdežto dále odtud v dolením toku praménku ani jediného exempláře jsem neulovil. Mám dle tohoto fakta, a dle jiných okolnosti za to, že dotčený Prorhynchus jest forma čistě podzemní, jež jen pramenitou vodou na venek se clost<ivá a zde ještě v bahně a pod kamením místa proti světlu ochranného vyhledává. Dosahuje délky až 8 mm, jsou však exemplář"e menší nebo i ph i'iilném protažení těla delší, štihlé, na přídě rovně uťaté ;). maličko Úškovitě rozšií ené. 8irokt~, r,elkem však mělké jamky vířivé jsou daleko núpatlnější, než u Prorhynchus stagnalis. V ních jsou brvy delší, než na ostatním těle. Otvor Úst vede do velice zúžené, tenkostěnné pochvy, v \líž vězí podlouhlý a štihlý jícen, jímž se rozeznává druh ~umavský od obyčejného Prorhyncha. Jícen ten se pod krycím sklíčkem rychle vych.lípuje, ph ~emž zřejmo, že jest na volném okraji hluboce vykrajovaný a vroubkovaný. Až na třetinu své (~élky múže se z úst vychlípiti, při Gemž se tato ovšem znagně rozšíi'1. Zaludek úplně neprúsvitný a na stranách nezřetelně lalůčkovitý sahá až na konec těla; ph kr'ehkosti těla snadno se protrhává zadek těla a obsah žaludku prýští ven. Z ostatní organisace mohl jsem zjistiti pouze párovitou zauzlinu mozkovou, jejíž pr'edlouhé poloviny zúžují se na zad a vybíhají ve dvě štihlé větve, souběžně podél jícnu na zad se beroucí. Slabé a krátké větévky nervové vycházejí též ku putlě a sice šikmo k jamkám bcho-

14 24 X. 1". Vcjdov~ký N"vé "právy o tllruellarikh. i ~ ;!!, l! vým, jediným to orgánum smyslovým, jež jsem mohl zjistiti. Neboť oi':i, jež a~ dosud známe u všech druhů toho rodu, scházejí druhu šumavskému. Formu popisovanou řadím k rodu Prorhynchus, neboť veškeré dosud vyíi':ené znaky potvrzují tento výklad. Avšak k definitivnímu zjištění příslušnosti jeho bylo by zapotr'ebí znáti i pohlavní apparát: který jsem bollužel nenalezl, neboť veškerá individua byla mláclata.: bez žláz a VýVOdll ])ohlavních. U jednoho exempláře z.dálo se mně však, že těla jejich v zadní tl'etině znai':ně jsou, jakoby k dělení zaškrcená. Že Prorhynchus popsaný náleží spíše k fauně podzemní, souc1fm z následujících fakt: a) že jest úplně bělostný, beze všeho pigmentu; b) že jest dokonale průsvitný, až na stěny žaludku; c) ~e postrádá očí; d) že jest to forma světla se štítící (photophobní), zalezající do bahna a pod kaménky; e) že jen ve východišti pramene se objevoval. 3. Prorhynchus hygrophilus n. sp. R. PíSAŘOVC a J. BABOR připomínají ve Věstníku nauk V Praze z r. 1892,3) že p. dr. A. Štole objevil v Údolí jarovském za Závistí u Zbraslavi zvláštního Prorhyncha, doposud nepopsaného. Podar'ilo se mně několik exemplářů jeho získati na podzim r a 1891 a podávám výsledky svých pozorování v následujícím kusém popisu. Prorkynckus hygropkilus žije v dotčeném údolí ve vlhké půdě a pod spadlým listím na břehu malého potůi':ku. Miluje tedy vlhko, avšak vodu nemiluje; nebot přenešen do vody, ihned odtud prchá a leze po vlhkých stěnách nádoby, v níž byl chován. Ovšem ale malé nálevníky a vířníky ve vodě, do které byl pr'enešen, uchvacuje a polyká. Jinak jest dosti otužilý a vydr~í několik dnů na živu i v zajeti; tr-eba jen udržovati vzduch v nádobě ve stavu vlhkém. Ve způsobu života podobá se tedy P. spkyrocephalus, jejž DE MAN v Nizozemí rovněž ve vlhké půdě nalezl. Dosahuje délky 3-4 mm a jest barvy šedobílé, někdy i značně bělavý. Na pr'ídě jest rozw'ený a mělce srdcovité vykrojený, v kterémžto zái'ezu se nalezli otvor úst, poněkud na břišní straně. Na zad se tělo zúžuje, když červ se plazí; když však se pr-issaje, rozšh-í se 'l RhynchodcJnus tcrrcstris v Čcchách. Věstník král. spol. nauk v Pr:l.Zc Ohl'. n. ProrhYllchus hygrophilus ll. Sp, o otvor Úst; ne oéi; g m07.el,: jl' lrr\"\".ií,,,,"' ': phcl žlizy sliuué: 1J papily kožní. r '(

15 26 Nové óprávy o tlll'ijellariich. 27,,. "..'.,!, i, i i l' konec těla lopatkovitě. Tělo je (losti pnlsvitné, takže poloha orgánů jeho, s výjimkou exkrečních, snadno clá se sledovati. Za živa jsou na phdě vic1ny tuhé štětinky smyslové; t'aslavé pohyby jejich jsem nespatřil ani hom. immersí. Takovéto brvy lze i na ostatním těle na zvláštníc:.h bradavkách ve skupinách upevněné vystihnouti. Hypodermis hřbetní strany jest nri.padn;í pf'ítomností četných byalinních žlaz kožních, jež svým tvarem a lesklým obsahem v šedé hmotě tělní jsou velice nápadné. Z nich vytéká pb poclrrižděni zvíř'eti z(lánlivě leplmv:í hmota na způsob lesklých lali'lčků, aniž by S8 však oll těla odlučovala. ;l;lri.zy ty jsou mně známy ještě jen u Bothrioplany, kde,ho u Prorhync;hus stagnalis sleclovali je již SCmlElDER, HALT,EZ a KENNEL. GRAPF považuje je jakožto stejnomocné v ohledu fysiologickém se sliznými žlázami jiných turbellarií, čemuž asi sotva lze pi'isvědčiti. Bhšní plocha hypodermis postrádá těchto žlaz; jsou zde ovšem jiné, veliké, a velikými jádry opatřené, ale jen v malém počtu. Po obou stranách úst vyúsťují na venek 2 skupiny velikých, na zad šikmo uťatých, ku phdě se zúžujících žláz se šedým neprúsvitným obsahem. Sahají až za jícen. Dle polohy své mohly by odpovídati slizným žlazám jiných turbellarií. Prorhynchus hygrophiltós postrádá tyčinek v pokožce. Pharynx je celkem tvaru soudečkovitého; pr-ední jeho část sestává z normálných vrstev svalových; s texturou histologickou, jak(l platí pro "pharynx doliiformis" dle GRAFF-A. Tato tást pharyngu jest však protraktilní a vychlipuje se z úst ph pi'ijím~ní potravy. Svaly okružné jsou tu jen v jediné vrstvě přítomny, kdežto v zadní části jícnu jest vnitřní vrstva okružních svali'l velice mohutná, nmohovrstevná. Na rozhraní pharyngu a ~aludku jsou 2 skupiny žln.z hyaliní plasmou opatřených. Žaludek sám jest pravidelně lalotnatý, ačkoliv jsou lalůčky tupé a nepatrné. Shledal jsem jich 2G v celé délce těla. Zauzlilla mozková leží před jícnem, nad pochvou jícnovou a skládá se ze 2 cllouhých ganglií, jež úzkou phčnou kommissurou jsou spojené. Z postraních nervft sledoval jsem jen zadní vp.tve. ZajímavějiSí jsou však jemné větévky, které z mozkových polovin asi u prostr-erl vycházejí a nad jícnem se v jemné pletivo nervové rozvětvuji. Na živém zvíi'eti velmi pěkně vystupují. Velmi zi\jím:wou jest dále ventrální jícnová kommissura, která obě poloviny mozku z bí'išní strany spojuje a tak jícnovou pochvu objímá. Uozeznává se orl hr-betní kollllllissury tím, že sestává jen z gangliových buněk, velikýdl to bipolárných elementů. Vellle smyslových brv JSOll ještě oti smyslovými orgány tohoto druhu, Oti jsou červenohnědé se světlým tělískem, jež by se mohlo vykládati za retinu. Jamky vířivé jsem nepozoroval, at je pravrlě l)oc1obné, že i ty jsou př'ítomné. Taktéž z exkrečních orgánů znám jen části, znatelné po hojných "íhvých plaméncích, zvláště v okolí mozkové zauzliny. Pohlavní orgány. Skoumal jsem jmenovaný druh vždy jen y ř'íjnu a shledal u všech exemplář'ů, že mužský apparát pohlavní byl již zcela 11egenerovaný, kdežto samití žlázy se ještě v plné činnosti naleza!y, Dle těchto pozorov:íní, jakož i dle sdělení mých předchůdců, jež se touto ot~zkoll zabývali, jest jicito, že Prorhynchus jest proterandrický obojnatec. Dle KENNELA a BllAUNA možno na jisto postaviti, že varlata Prorhyncha po obou stranách střeva jakožto malé, kulovité follikule se zakládají, jichž posledně jmenovaný autor 2-3 páry pocue žaludku shledal, kdežto KENNEr, o rllzném množství a postavení jich mluví. Na svých praeparátech shleclal jsem jen;; follikule varlatové, jež však již byly nečinné. Též vesicuja seminalis nebyla již vyvinuta pyje scházela; ovšem ale svalnatý vývod samčí ústil do pochvy jícnové. O samičíc;h orgri.nech mám tyto zkušenosti: V zadní části těla nalezá se na bhšní strauě trs žloutkovaječný. Stí'cdní část této žlázy jsou v radě za sebou následující zárodky vaje(;né, po obou stranách pak mlallé buúky žloutkové. Řezy uči, že vaječné buúky jsou během vývoje uzamčeny do zvláštních foj1ikulľi, jejichž bulíky jsou změněné žloutkové. Otvor pohlavní nalez:\' se v stí'edu těla. Prorhynchus hyg1'ophillbs jest druhým zástupcem tohoto ro(lu, který se suchozemskému životu phzpůsobil. Jak zn,imo, naučil mis DE NLu'l prvého takého Prorhyncha znáti pod jmenem P. sphyrocephullbs, jejž v těchže poměrech života v Hollandsku nalezl. Oba Llruhy jsou si tak podobné, že jsem prvotně měl za to, že jarovsld forma jest totožná s hollandskou, liší se však od ni mnohými charaktery ph bližším srovnáni. Prorhynclnts hyy1'ophihbs jest dle tvaru svého nejpř'íbuznějším P. upplanutus Kennel, kterého KENNEL na ostrově Tl'iniLlad v rybníce hojně porostlém pozoroval. Podobnost jest tak značll(i, že, srovllávajl:.~ vyobrazení dotčeného autora s svými, měl jsem z počátku za to, že to táž forma, která na jiných místech mftže žíti ve vodě, kdežto u nás zvykla si na vlhkou půdu, Ovšem ale ph podrobnějším srovnání jeví,, "

16 20 XL 1". Vejdovsk~- =" ově zpravy o turbellariich. 29 ;1 ', " se značné rozdíly, pro které nutno rozeznávati oba druhy co samostatné. Jest P. applanatus bělavý, 3-4 mm dlouhý, na pudě rozšíi"ený a srdcovitě vykrojený, na zadu zaokrouhlý a četnými papilkami pi'idržovacimi opatřený. Jícen zdá se rovněž souhlasiti s tímže orgánem u P. hygrophilus. 06i mají up. applanatus pigment při propadajícím světle žlutavý, ph nepadajícím bělity~ lesklý. To jsou veskrze znaky souhlasné pro oba druhy. Avšak sti'evo druhu trinidadského jest podstatně jiné; pi'edstavuje tenkou, rovnou trubici, jež se táhne od pharyngu až na konec těla, zasahá však též slepým přívěskem pod jícen. Toto rovné střevo jest po celé délce opatřeno postranními slepými laloky, jež jsou úzké; kolmo ku hlavní větvi stojící a hustě v pravém Úhlu od stl'eva se ku stranám těla rozbíhající. Nejsou rozvětvené, ukazují však, jakoby bylo sti'evo pravidelně segmentováno. To jest nejpodstatnější rozdll mezi P. applanatus a hygrophilus. Neboť o pohlavním apparatu zmilluje se KENNEL jen potud, že nenalezl rovněž samčích orgánů, domnívaje se, že se tyto vůbec velmí pozdě zakládají, což srovnání s P. hygrophilus případné neni, víme-li, že u tohoto druhu v bjnu vůbec nebylo ani varle ani kopulační apparát vyvinut. Avšak ani u P. applanatus nenalezl KENNEL ni6eho, co by na známou chitinovou pyji u P. stagnalis upomínalo. KENNEL nalezl P. applanatus 20. Února na Trinidadu a pozoroval jej v následujících dnech. 4. O novém druhu Macrostomid. V nálevu od Chotěboí'e nalezl jsem 6etná individua nového druhu Macrost01na, které pro své zvláštnosti může býti příčinou, aby se chrrraktery 6eledi Macrostomidae rozšířily. Jest to malé, sotva U>-2 mm dlouhé, bělostné turbellarium na zad ve známý lopatkovitý "ocas" prodloužené, na pí'ed stejnoměrně široké a utaté. Pro hojné brylky ty~inkové lze však jen dosti nesnadně vniternou organisaci sledovati. Pokryv brv má se asi tak, jako u lv. hystrix, rovněž tak jako třaslavé bičíky, jež na prvý pohled se zdají, jakoby to byly brvy tuhé, za nm se také u všech turbellarií dříve považovaly. GRilE zjistil však, že se míhají a potí'ásají, i dal jim název "Geisselhaare". Ony jsou zvlmtě na přídě těla hojné, avšak i po stranách jich dosti roztroušeno. Ostatně co se týče ty6inek kožních a lepivých buněk v ocase, souhlasí tento druh s 111. hystrixi ano má s nim i mnoho jiných známek spole6ných, jako u př. nervovou soustavu, jež rovněž tvoi'i podkovovité ganglion, sestávrrjící rrrciť ze 2 polovin fl v oljlouku se Obr. V. Our. V. Our. V, Macrostoma obtusum n. Sll. Přída těla; zg bíčíky ti'aslavé; nf kauálky uefridíové;.1 mozel, S hody očními; o ústa; dr žlázy slinué; m,' svaly jicuí. Obr. V. Macrostoma obtusum n. sp. Zadek. ov vajíčko (?); op otvor pohlavní O; 'V8 vesícula semíua!is; ej ductlts ejaculatorius; eox otvor exkreční. p~d otvorem Ústním a po obou stranách jícnu prostírrrjící. Oči jsou nad míru mrrlé černé te(;ky, jež ovšem leží uvnitř mozkové zauzlmy, na povrdlu těla jest viděti pouze jasnou obrubu, patrně jamku, v níž se vlastni pigmentovií skvrllrr nalezá. Vedle očí a smyslových brv (ti'aslavých) jest Jl1acrostoma obtusum n. sp, oprrt['e.no 2 jamkami p~stranními, čímž se Jíší ode všech ostatních dosud známých druhu, Jamky ty leží po obou stranách těla, asi ve výši skuliny ústní, jsou však dosti nesnrrdno k objevení, ano některých exemplárů vůbec se mně nepodahlo jich nalezti; ph plov{tni vt"lbec nelze je viděti; teprvé když zvíi'e je v klidu rr více méně se stahuje a roztahuje, objeví se na břišní straně v,1otčclé koni';ině tělní 2 zí"etelné rr hluboké jamky.

17 30 X. F. Vejdovský Nové zprávy O turbellariích. 31 (, " íi odpovídající tělll~p org;í.num Stenostomirl, Prorhynl:hirl, l\:[il;/ o;:;toll1ill. ye ovšerr: organisace jejich jest nesnadno k roúešení; jeví se pouze.pko vchhpeni kutikulárné do nitra, ganglion zvláštní na jich bási nezdal'ilo se mně nalezti, s teí pak lze objeviti slabé větve nervové jež se šikmo z mozkové zauzliny k těmto jamld.m ubírají. ' Otvor ústní je dlouhá skulina jako u lv. hystri-x a vede do rovněž velice. ztažitelného jícnu, jenž pí'eclstavuje známý "Pharynx simplex",.]~k :Je! GRAFE definuje. Pharynx ten se nevychlipuje, nýbrž pb ph.]lmam a vyvrhování potravy ze žaludku se pouze mohutně rozeví'e ll to tak mohutně, že i buňky žaludkové na povrch tru. Tehdy zbytky potravní, u pí'. skořepiny rliatom"ceí neb sladkovorlních rhizopouů phmo ze žaludku se vyvrhují. K roztaženi jícnu slouží 2 páry mohutných svalú - diatatores pharyngis, - jež na pravo a levo po páru na zevní obrubě jícnu inserují, šikmo pak parcnchymem na zad probíhají a 1m stěně tělesné, asi vc výši, kde počími žalurlek, se připín~jí. rharynx má stavbu porlobnou oné, jakou se vyznačuje 111. hystnx. Jen žjazami, ve stěně pharyngu se nalezaj ícími, se poněkud liší naše il1. obtu,sujm. Žlázy ty leží mezi nol'lm\lnými buňkami pharyngu, jsou četné a hojným hrubozrnným obsahem lesklým naplněné. Zevním koncem p['echází kažrlri žláza jícnová, jež má asi týž význam jako slinné ~l:ízy v jícnu soudkovitém, v dlouhý stonel" který poslé~e přechází ve vlastní, rozvětvené tělo žhizy. Tyto elementy sllllnych žlaz jsou svými větvemi a nádory velmi nápadné. Jicen i íalurlek uvnitř velmi živě vil'í; brvy ~aludečné jsou převelmi jemné. Exkreční soustava j1facrostomicl dosud není známa; jen tu a oncle byly pozorovány jednotlivé části její obtu,st~1n pro svou věw průsvitnost, než jakou se vyznamenává 111. hystrix, dovoluje alespoň v hrubých poměrech poznati kanálky exkrečnl Po ohou stram\r;h těla v pi'ídě vidno, že se tu táhne velice vinutý a kličky tvoi'ící kanálek od zadu ku pudě; odsud však až k pí'ellní01u okraji obrací se nazpět, rovněž četné i1 orlpovídající klii":ky tvol'e; pokud lwpř'elgíží žaludek, lze tuto zpětnou větev (Josti daleko sledovati, patrně však během dalšího průběhu nadul'uje v kanálek siln(~jší, jenž v zadní tr'etině těla po obou stranách žaludlm ÚejmějšÍm jl'st, ač i zde nutno nejsilnějších zvětfiení k jeho objevení použiti. Brv neshledal jsem ani v př'ednich kličkách, ani v zadním rozšh'enélll vývodu, rovněž ani plaménku vířívých. Uba vývody sbíhají na zad z prrtva a z Jeva až do lopatkovitě rozšíř'elého konce těla. kl1e sjednocují se v jcťliný narluí plý odstavec, jenž téměř' terminálně na venek vyúsťuje. Pohlavními org:íny blíži se M. obtt~st61n starému druhu :M. hystrix: jeví však některé zvh\štnosti specifické. Vil.lě jscm samu apparát v listopadu a prosinci vyvinutý, kdežto o samii":ím mám nepatrné zkušenosti. Dvě malá poměrně, hruškovitá varlata leží na bhšni straně nedaleko počátku žaludku. Př'echázejí ve velmi jemné chámovody, jež po pravé a levé straně těla na zad se táhnou a zde se, na rozhraní lllezi vlastním tělem a rozšířeninou jeho, s vesiculou seminalis spojují. Ve varlatech bývají vidna již spermatozoa volně se pohybující, jakož i v chámovodech, avšak v největším mno~ství shromažďl\jí se v schránce chcímové. Jest to ozdobný orgán tato vesicula seminalis, tvaru nejvíce kulovitého, nebo sphaeroitlálného, obdaná na spodní své polovině plochým epithelem, jenž do nitra velmi čile se pohybujícími brvami jest vyložen. Svrchní polovina vesiculy jest ohražena velmi velkými, klíno- - vitými buňkami, patrně žlaznatými, jež JSOll upraveny v rosetu kolem otvlu'kll, jímž ústí chámovody uo nitra. Vesicula jest naplněna jakollsi hyaliní tekutinou, která bezpochyby jest vyplňována ze zmíněných klínovitých žláz. Zde velmi We, ve chvostech spojená, anebo ojedinělci, pohybují se spermata dlouhá a vlnitá, jež však se tvarem liší úplně od oněch, jež známe u lv. hystrix. Sperma M. obtusum jest dlouhé, jemné vlákenko na jednom kongi velice čile bi\:íkovité se pohybující, na druhém konci však v['eténkovitě naduřené, kolem kteréhožto nádoru vinou se známé obruby spirálné. Vřeténko jest z hyaliní plasmy tvoř'ené, obruby spirálné z plasmy temnější, zrnité, z jaké se skládá též vláknitá část spermatu. V této Gásti nalezá se také ty(;inkovité jádro. Vývod vesiculy, odpovídající ductu ejaculatoriu jiných turbellarií, jest vlastně zúžen:i část vesiculy, rovněž velmi tenkostěnná a tvo\'ír;! oblouk po svém průběllu. L;['etelnéjším jest tvar vývodu tehdy, 1{(ly~ jest naplněn spermaty, ph čemž se objeví rlistalni jello část opět nepatrně narlu['elou a touto části jest vývoll ve spojení s vesiculou granulorum. Tento orgán jest vždy nápadný svým obsahem lesklým, to jest sekretem žlázy, přerlstojné, která leží na jedné straně těla; není tedy prostata párovitá jako u jiných tuľbellarií. Dlouhý vývod prostaty jest vyplněn rovněž zrnky, kter:i se shromažlruji u velikém množství ve brylkách výše zmíněné vesiculfl. granulorum. Celkem jest brylek těch asi 6-8, jak ukazují optické její pťúí'ezy. LUl11en vesiculy jest nepatťllý a jest ve spoj<,ni s kan;íll\!"l1l chitinové pyje, ktedž sice jest

18 32 X. F. Vejdovský l\ové zprávy O turbellal'iich. 33,, ' :, " velmi proměnlivá ve svém tvaru: avšak celkem odpovídá poměrum pyje, známé u 111. hystrix. Jest vždy ohnutá, buď jednou v zobák rovný, anebo dvakráte v zobá(;ek krátký a špi(;atý. Ze sami(;ích orgánu viděl jsem pouze velikou buňku amoebovitou, hrubozrnným obsahem naplněnou a jádrem jasným opatřenou, kterlí ve všech pí'ipadech ležela nad vesiculou seminalis. Jaký význam má, nemohu říci, neboť jsem nevidél známé trsy žloutkovn,je(;níkové: aniž vejcovod!'! a ostatnídl orgánů samiuch. Buňka zmíněná, kteráž pravitlelně u všech individuí v zmíněných poměrech se objevovala: múže míti dvojí význam: 1. buď to jest ruc1imentní, zbylé vaji(;ko, dosud nepoložené. Avšak proti tomu mluví pravidelné se objevováni buňky té. Za druhé jádro její nemá povahy jállra vaje(;ného. Za třetí nelze za to míti, že by takové vajíčko v těle zbylo a zároveň aby se nejevily stopy žlaz žloutkozárode(;ných. Za Uvrté nemožno také phjímati, že by druh tento byl proterogynický, když varlata jeho jsine villěli právě v jich (;innosti. Jest tedy možnost jiná, že to 2. je nejspíše pohlavní buňka sami(;í, obrovská, z níž tedy se mají po rozdělení tvol'iti trsy žloutkozárode(;né. Otázka to: kberá stojí za další řešeni. 5. O slepých planariích. Mezi evropsl{ými planariemi slacuwvodními známe až dosud dva druhy, honosící se bělostnou barvou a postrádající úplně o(;í. Z těchto jednu, Planaria coeca poprvé popsal DUGÉS '), naleznuv ji v jediném exemplál'i v potll(;ku téměř vyschlém ve Francii. "Elle est allongée, tronquée, échancrée meme en avant, obtuse en arriere, plate, mais lloins mince que la précédente, et de couleur blanche comme ehe." - "Elle différe de la bandallete (vitta) et cle la ladée par ' absence <.:olllplete de points oculiformes et la disposition de l'arbre gastrique, du systeme <.:Írculatoire etc. LonglleUr 3 lig. 1/2' Largueur J. de lig. Tutéž planarii zařadil poztlějí SmlPsoNZj násleluwm nedostatku OGi v nový rod Anocelis coeca. Definuje rod ten takto: "Corpus deljressulll elongato ovale, saepe antice tnmctatum. Oculi nulli. Fluvia- ') A. DUGĚ8, Apervll,. 'lllelques Observatious uollvelles SUl' les Planaires et plllsieul's gel1l'es voisills. - Auu. Scieuces Nat. Tom. XX p. 7z-00 Pl. 2. Fig. ~o. ') ST'Mr.oNO Prodrom. descripl. D.uim. evr.l't.rh. r.tr. - Pl'oc.r.ec1. Ar.ad. Knl. Sciellc. Phiktdelpllia. l8~ " '1-:;. Obr. V. Obr. V. Obr. V. Obl'. V. Planaria cavatica Fries. Dur. V. Planaria Mrázekii n. sp. dospělý exempláí'. Dur. V. Planaria Mrázeki! n. sp. mlacjý exemphií. tíles." Zda-li tento znak, - slepost - jest význakem rodovým, nemožno dosud s určitostí rozllodnouti, avšak exkreční apparát této planarie, jak jsem jej před lety vyložil,1) odůvodňuje samostatné rodové označení její v soustavě triclad. Shledal jsem Anocelis v Plou(;nici ') VF.JDOVSKÝ, Exkreéni nppal'át Plauaľií. - Zprávy o "asel!fíuí král. spol. nauk v Pra:te p. 27.>-280. Fig Mathemali:sch-u.:unrwí8scnschaftliche Clajse. 189;:.. :')

19 :34 X. F. Vejdovský Nové.privy o turuellariich. u DěUna, od těch dob však jsem nenavštivil naleziště toto, jakož i nil,do jiný po mně neopakoval pozorování, aniž tudiž zjistil, jaké json pohlavní poměry této planarie. Nechť jsou však jakékoli, pevné mám za to, že tento system orgánl1, dle srovnání všec.h uosud známýd1 forem, těžko lze použíti jakožto dělidlo klassifilw(;ni. _ Druhá slep,í planarie jest znlíma pod jménem Planaria wvatica, poll kterýrnž jmenem ji S. Fnn'.s do vědy uvedl, naleznuv ji v potoku, jenž protéká jeskyni Falkensteinskou ve Švábich. Později ji ještě 111'<1. míte nalezl a r zevrubněji popsal. 1 ) Jest 2 cm. dloubli a upomíná co do líštíi, barvy, pohybu rozhodně na Denclrocoelurn laete'!wn. Bělad, barva jest blellši a celé tělo pnlsvitnější. Usp0L-<ídání vútvi str cvníc.h upomíná na D. lacteurn. Rozeznává se v!jak od poslední nedostatkem 0(;1. Po té byla Plunaria ca'vatica ještě v jedné studni v Mumlenn (Hannoversko), <1. dále v jedné studni v Lili u, jak o tom MOH;Z2) zprávu podává. Jeho exempláry, v lihu konservované, měly délky pouze 1 cm., byly bílé, průsvitné,\ bez ou. Po té podal jsem zprávu r. 18DO,3) že jsem od WRZE..~OWSKEHO obdržel 3 exempláře této planarie ze Zakopaného v Tatrách, kde byla nalezena zároveň z Niphargem a Phreoryctcm v jedné studni. Dle lihových exemplářů, měl jsem za to, že nutno ji zal-aditi v rod DendrocoelUln, což ovšem llusily rozhodnouti poměry pyje; avšak mé exempj M'e byly dosud nepohlavně vyvinuté. P. HAU,EZ') snažil se rozhodnouti tuto otázku na exemphírecll doru(;ellých mu Moniezem a podává zprávu o tom násle(1kem řez ll, jež provelu na silně ztažených a poruhených planariich ze studně Lillské. praví, že nál0ží do rodu Planaria. Hlava prý nejevi organisaci karakteristickou pro přidu tl?ja Dentlrocoela, řezy této kon(;iny tějni upomínají na poměry Plallarin známé. Mozek, vajetniky a pharynx nemají ni(;eho, co by zasluhovalo zaznamenati. 6ást zajíc.nová, obsa- ') S. Fn",s :Mittheilungen aus dem Gebiete der Dunkelťauu:J.. Zoolog. Au.eiger p. Li -,,3. ') R. MONl>:Z, Fauna des caux souterraines du département du Nord et cn particulicurs de la ville de Lilie. - Revue uiologique du Nord de la France. Année p. l l: ') VF,.JoovsKÝ, O novém rodu.emskýrl\ pli\uarií (i\icroplalla humicola.,. Věstník spol. nauk v t'ra.e S~!J. Se (; <1i evoryty. - Frallcouzskj' pi'eklad v Revue. hiologiclue du Nonl tl,~ la FraulOc. ls!u. S ~ tah. ') l-ar.ll':z, r'atalogue des Turbellariés rlu Nord de la Fmnce, atel. bideul 1 S~(J. mjící uteru:> a penis byla poru!iena. Shlellal v~ak lallj::7" že zde jest hruškovit,t "bursa copulatrix", majir;í dutinll menší, nťž jaká známa jest u Pl. tona a D. lacte wm. Histologie vývodu učložného ukazuje na poměry u rodu Planari<l. známé, kdl'žto oviducty spojují se v jediný spolc(;ný kanál, ktcrý Ústi pí'ímo do kloaky a nikoli na ijasi uteru. Tyto znaky Hallezclll uvec}pné nedo~tai';i]y by dle mého ~oll1ll1 a djb charakteristiky rollu DlJlClrocoelu'ln, jak -ALlJEZ S<lJl1 jl~ Ulhiv;i a rod tento v platnosti ullt'žl)ti se snaží, aby se 1'1. c<lvatica hulila do rodu Planaria. Požalluje lllj,ez pro Dendrocoelulll významnéilo organu, totiž pr'is~avky na pbdě těla, j<tcl'<t je u Pl. lactw v\'llni znai:~ně vyvinuta, avšak i u [,l. alpincl jak již z tlřivc~jškh prací ;m;illll', přítomna jest. Mimo to zjistil jsem tuto příssavku i na konservo vaných exemplářích Pl. fjonocell!tulcl, jako podélnou jamkou. Tato příss<l.vka jest i u Pl. cavatiw zna(;né vyvinuta a tudíž hy dle požadavkíi H,\TM::;m~1 vyzna(;ených musila núležeti do rodu Dendrocoeln-m rovnt'ž t;lk, jako níže uvedená mnol Pl. Mrazekii, kter<íž téměř' Lipině souhlasí s uznávaným rodem Delldrocoelum. Avšak srovnávaje veškeré znaky, musím se vysloviti proti samostatnosti tohoto rouu a zabditi jej přímo do rodu Planuria. Tudíž budu mluviti veskrze jen o P. ladeu a nikoli o Dendrocoelum lacteum. Pro pozn;í.ni Pl. cavatica jsou podrobnější studie o její organisací velmi ž;iuoud, i mám za to, že každý příspěvek k pozn;iní její lllúže býti vitaným. Sdilím proto vše, co jsem mohl na živýcll exl'llplál-íeh zjistiti. Plctnaria cw;atica žije též v éecmch. Když se r i;inily pokusy o jakosti pramenité vody z ľldoli Radotínského u Prahy, byly z jeclnc; pokusné pumpy 2. (lulma vy(.erpány také 2 exemplátc této Planarie a mně k ur(;eni dodány. Oba byly stejné velikosti 2 cm. llélky a 1 1 / 2 mm. široké v stí'pdnim pi.ísu těla. Jeden exemplář byl valné porouch:11ý a rozpadl se záhy, tll-íve než jsem jej mohl konservovati. Druhý byl dosti ješt(~ (;ilý, Úplně bělostné barvy, le(; mohl jsem jen tlakem krycího sklwm Jl(~které detajly zjistiti, nikoliv však Úplně, ježto (;erv nehyl nijak prllsvitný. Pr-illa těla jest velice charakteristickú; vycmzl totiž ve 2 postrunlll lalů(;kovité Úšty, jež vhak nesměřuji, jal\o u pí'. u Pl. alpinu, ua pravo a Jevů od těla, nýbrž ku přidě. V stí'ední i;tíl c přídy těla vchlipuje se hlubolui jamka, živě se stahujic! a roztahující, v klidu pal< tím ná!arlnt~jší, že ohľ<l.ni(;ena je z ohol! stmn zna(;nými tn[lými lalúčky. Zde jest, vyvinuta známá pfíssavka, již naše planarie energic;ky ph lezeni se zacllycuje, <l. ktcráž,l*

20 \1 ' li, : 36 X. F. Vejdovský No v'; hlll";l.vy o tlu hel1ariíclo. v tomto stavu jako Objl:'lllllý terč,ek UleÚ oběma lalú(;ky vystupuje. :::>ouhlasí v tom tedy s rl. lactea. Tělo nerozšií'uje se v žádné části, nýbrž strany pravá a levá sbíhají souběžně až na zad, kde teprve nastává skoro náhlé zúžení, takže teprvé nejzazší bst těla jest tupě zakon(;itá. Z těla prosvítá ro;,;větvený žaludek, na jehož stranách shledal jsem p-ed jícnem 11 větví postranních. Též větve po obou stranádl jícnu jsou rozvětvené, spojují se však za kon(;inou pohlavní zase v jellinou spole(;nou větev v tupé lalů(;ky postranní rozvětvenou. Červi ze Zakopaného měly pouze varlata založená, jež byla rozdělena ve skupinách po celé délce těht. Červi z Radotína byli již opati'eni vývody pohlavními i shledal jsem dlouhou vychlípenou pyji, svrchní část uteru a žlaznatý vychlípitelný orgán, jejž ozna(;ují jeuni jakožto záhadnou phdatnou žlázu, HAl,LEZ pak bezdťtvoc1ně za bursu Gopulatrix. Z exkrečního appanítu prosvítaly pouze tu a onde (;ásti hlavnídl pouélných větví. Nemohu-li tedy v anatomii Pl. cavatiw dokonalejších zpráv podati, pokusím se o vyli(;ení jiného domácího druhu, jenž postrádá rovněž Ústrojí zrakového a jest tedy třetí slepou Planarií, jež rovněž obývá ve vlasti naší a sice hojně v okolí Příbrami v oby(;ejných vouách potočních, kde ji sbíral A. MltÁZEK. Jest to druh zcela nový, jejž ozna(;uji po objeviteli jeho jménem Planaria Mrazekii n. sp. Jest to pěkná, v největších exempláí-ích až 24 mm. dlouhá planarie obyčejně bělistvá, nezřídka i slabě růžová, neb violová, jejíž l'řída těla v nestejných poměrech tvaru se vyskytuje. Mladé exemplm-e jeví slabé Úšty postranní a nepatrný hrboulek stí-euní. U starých jf>oll Úšty zna(;ně ku stranám vy(;nívající, rovněž jako zřetelněji do pr-íuy trtí střední lalů(;ek. Tato (;ást s úšty jest zna(;ně zúženější než následující tělo, jež u mladých zvířat souběžně, bez postranních záhybů na zad se prodlužuje a zde pozvolna se zúžuje. Starší dospělá zvířata vlní se po stranách, jako obyčejné Pl. lactea. PoLlrážděná planarie zatáhne nejprvé úšty, kdežto střední hrboulek jako lali\(;c:'lc ;,; hluboké jamky tr(;í ven, posléze však i ten se zatáhne a pak se jeví na přídě hluboká skulina. Jamka přissavmi jeví se jen v příznivých pí'ípadech klidu jako okrouhlá jamka na spodině jmenovaného středního lalů(;ku. Též na konservovaných exemplárech jest skulina ta znatelná nikoliv však tak jasně a hluboko se vehlipuje, jako na konservovaných exemplářích Pl. alpince Jest telly příssavka Pl. Mrazekii "latentní", jak se P. HALLEZ vyjaclřuje, p-ítomnost její však tím nápadněji při leleni Planarie se prozrazuje. Tehdy vychlípí se v střední jamee malý terč,ek na spodni straně phdy těla, planaric jim se prvně přissaje a k ph:?dmětu se pr-ipcl'll11je. Neliši sr, telly Pl. Mrazekii v tomto ohlcdě orl Pl. lactea. Při pozorování za živa jest nápadný pí'edevším žalurlek, sestri \'~jící z přejní hlavní větve, rozštěpující se po obou stranách jícnn ve 2 větve, kteréž se za pohlavní kon(;inou ~jednocuji oph v je,linoll vťtev, zadní, táhnoucí se až skoro ku konci těla. Tak jest bezvýmille(;ně u všech pozorovanýdl exemphih. Avšak již (lr-íve popsal jsem poprvé druhy, u nichž se žaludek jeví v těchže poměrech. Anocelis coeca a Planaria Vru,tlÓuna jsou otle mne v ph(;illě této známy. Totéž plat( nyní i pro Pl. cavatica a Pl. MrazeMi. Lu-LEZ 1) shledal však zvláštní monstrosity u Denib'ocoelum lactewjn a punctatum v tom směru, že u těchto drullů, v nichž normálně zadní 2 větve žaludku jsou volné, dosti (;asto se sbližuji za pohlavními orgány a splývají jejnoduše jednou neb dvěma allastomosami pi'íčnými, anebo srůstají uocela. Není pochyby, že poměry shledané Dendrocoelum Nm,sláu' Schm., Pl. cavatica, j1!jraze7ei-i, Vrut<iciana a Anocelis coeca jsou sekundárn0, kdežto rozdělené zadní větve žaludku jeví poměry původnější. Cel:í ['a(la nyní známých turbellaríí ukazuje na pozvolný tento vývoj, ktrr}1. však nemusí ukazovati na užší druhovou příbuznost jednotlivých forem. Celý postup vysvětluji si z následujících forem, které mně osohn(' nejlépe jsou známy a nich2 veskrze jícen směí'uje na z::\(1, ústa se tecly nalezaji v zadní č,ásti těla. Prvotný tvar žaludku jest z~iisté vakovitý, nerozvětvený jako u Rhabuocoelid. Pí'i1da(l: Opistoma Sc7wlzeanwm. Tento dosud nerozvětvený žaludek v mlá(u vysílá na zall 2 větve rovněž jeunoduché, volné; puklall: Micr oplana. Dospělá tato planarie má však obojstranné je(lnoduché bloky z přední hlavni větve vycházející, kdežto zadní větve jen Dazna(;ení těchto laloků ukazují. U Bothrioplany máme další postup tohoto vývoje: ;,;de sn"lstají zu(1ní 2 lalolcy v jedinou spole(;nou větev s postranmmi lalol{y jednorluť;hými. Posléze u výše jmenovunýdl (lruhú Triclad jeví se srůst v tědlže poměrech, avšak postľ::lllní laloky jed i sclnmdúrn0 rozvětvení. ) Snr t'originc 'raisai,lablclllput tératologj'lllc dc dcux cxpéces de Trie, bcles. Coropts rent]. S9~.

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER)

KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) FCI-Standard č. 3 / 11. 05. 2005/ GB KERRY BLUE TERIÉR (KERRY BLUE TERRIER) ZEMĚ PŮVODU: Irsko DATUM PUBLIKACE PŮVODNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 19.04.2005. VYUŽITÍ: Používá se k těžké práci při lovu vyder

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1

Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Metodický list Biologie Měkkýši Zadání pro žáky 1 Téma: Měkkýši (Mollusca) Úkol: 1. Proveďte důkaz chemického složení schránek (ulity, lastury) měkkýšů dle pracovního postupu. Důkazy vyjádřete rovnicemi.

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka

Prostorový a časový průběh. Pero, tužka Prostorový a časový průběh Pero, tužka Perokresba http://www.modrykocour.cz/muzeum-stranka.php?page=29 http://www.rezbarlukas.estranky.cz/fotoalbum/nejake-me-kresby/perokresba-psik.html Jak vytvořit prostorový

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů.

Norma upřesňuje zobrazení rozměrů svarů a rozměrů příprav svarových spojů. Změna normy pro zobrazování svarů na výkresech norma ČSN EN ISO 2553, Svařování a příbuzné procesy zobrazování na výkresech Svarové spoje Ing. Jiří Barták, CSc., WELDING PLZEŇ Táto evropská norma má status

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE

LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE LABORATORNÍ PRÁCE Z BIOLOGIE datum: číslo LP: jméno: hodnocení: / 50 bodů ANATOMIE KAPRA 1) ZAŘAZENÍ V SYSTÉMU ORGANISMŮ: Zařaďte kapra obecného do systému organismů: (4 body) říše: kmen: podkmen: nadtřída:

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_10_BI2 OSTNOKOŽCI OSTNOKOŽCI mořští živočichové druhotně paprsčitě souměrní pětičetná tělní souměrnost Tělo: nepravidelný

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál)

Délka (dny) 150 - - 2 terénní úpravy (prvotní) 15-20 - příprava staveniště (výstavba přístřešku pro materiál) Skupinová práce. Zadání skupinové práce Síťová analýza metoda CPM Dáno: Výstavba skladu zásob obilí představuje následující činnosti: Tabulka Název činnosti Délka (dny) Optimální projekt. Optimální dělníků

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Doplňující informace o jednotlivých třídách obratlovců budou umístěny do inspiračních krabic. ( jednotlivé informace je nutné rozstříhat na proužky) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE RYBY Tělo většiny druhů ryb je

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou

Psychologická setkávání. Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou TRITON Psychologická setkávání Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr Hudlička Prožívání Zkušenost Životní svět aneb O cestách do světa na zkušenou Petr

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku

Průvodce k výstavě Jak se bude jmenovat? v Nové budově Národního muzea pro děti staršího školního věku Přírodovědec v muzeu Projdi celým procesem popisování nového druhu od vybrání jedinečného jména po publikování vědeckého článku! ÚKOL č. 1 Jedinec je primárně řazen ke konkrétnímu druhu díky svým morfologickým

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Smysly člověka autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem

4.2.13 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem 4..3 Regulace napětí a proudu reostatem a potenciometrem Předpoklady: 405, 407, 40 Nejde o dva, ale pouze o jeden druh součástky (reostat) ve dvou různých zapojeních (jako reostat a jako potenciometr).

Více

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ

ROSTLINNÁ PLETIVA KRYCÍ Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4

KAPRAĎOROSTY. 2011 Mgr. Božena Závodná. Obr.1. Obr.4 Obr.3 Obr.2 KAPRAĎOROSTY Obr.1 Obr.4 2011 Mgr. Božena Závodná Kapradiny, přesličky a plavuně jsou vývojově dokonalejší skupinou rostlin než mechorosty. Kapradiny, přesličky a plavuně mají vytvořeny kořeny,

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk)

Mezenchymální nádory. Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Nádory ledvin Mezenchymální nádory Angiomyolipom Medulární fibrom Reninom (nádor z juxtaglomerulárních buněk) Angiomyolipom Nejčastější mezenchymální nádor ledviny Vznik z perivaskulárních vřetenitých

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNALEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ (22] Přihlášen-o 31 12 73 (21) (PV 9217-73) (11) (Bl) (51) Int. Cl. 2 F 28 D 7/10 ŮRAD FRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře.

Eta Carinae. Eta Carinae. Mlhovina koňské hlavy. Vypracoval student Petr Hofmann 8.3.2004 z GChD jako seminární práci z astron. semináře. Eta Carinae Vzdálenost od Země: 9000 ly V centru je stejnojmenná hvězda 150-krát větší a 4-milionkrát jasnější než Slunce. Do poloviny 19. století byla druhou nejjasnější hvězdou na obloze. Roku 1841 uvolnila

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13

Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Trávicí systém III jícen, žaludek preparáty B10 B13 Ústav histologie a embryologie Lucie Lantová (lucie.lantova@lf1.cuni.cz) Praktická mikroskopie B02242 M. H. Ross, W. Pawlina: Histology: A Text and Atlas,

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

Vývoj pohlavního systému

Vývoj pohlavního systému Modul IA Vývoj pohlavního systému Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Čihák: Anatomie Gray: Anatomy of the Human Body (http://www.bartleby.com/107/) Moore, Persaud: Zrození člověka

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 65/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr.

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech

TECHNICKÉ KRESLENÍ. Technické normy. Popisové pole. Zobrazování na technických výkresech Technické normy Formáty výkresů Úprava výkresových listů Popisové pole Skládání výkresů TECHNICKÉ KRESLENÍ Čáry na technických výkresech Technické písmo Zobrazování na technických výkresech Kótování Technické

Více

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců

- jmenováním vzniká u vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců Pracovní právo Vznik pracovního poměru a pracovní smlouva Teorie - pracovní poměr je právní vztah, jímž zaměstnanec vykonává práci pro zaměstnavatele za mzdu (plat) - pracovní poměr se zakládá pracovní

Více