o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o TURBELLARIICH. NOVÉ ZPRÁVY IX. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi II Fr. Rivnače. F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý."

Transkript

1 VĚSTNiK KRAL. ČESXÉ SFOLECJ>:rOST :N""A Třída lnathelnaticko-přírodovědecka "U'E:. X. NOVÉ ZPRÁVY o TURBELLARCH. (SDĚLENÍ PŘEDBĚŽNÉ.) SEPSAL F. '-/EJ"nO'-/SE:Ý. V PRAZE lsg5 Náklade= Kra-lovské Če;;ké Spole"nosti Nánk. V kommissi Fr. Rivnače.

2 VĚSTNÍK E:EÁL. ČESE:É SPOLECJ::'T"OST J::'T"..A.UE:. 'řida lnat.helnatioko~přll odovědecka X. Nové zprávy o turbellariích. (Sdělení předběžné). s S dřevoryty. Sepsal F. Vejdovský v Praze. (1' ř e d 10 :í; e n o d 11 e ~2. ú 01' <L ls9.3). Sbiraje v posledním (lvacetiletí materia! k dřívějším svým pracím, setkával jsem se tu a onde s rllznými zástup<;i fauny sjadlcovodní, jež tím více pozornost moji m se poutaly, že buď pro své sporadické se vyskytování jen zt-íclka kdy pozorovány byly aneb se vůbec neznaly, buď pro své morfologi<;ké zvlúštnosti a systematické postavení k podrobnějším zkoumáním vyzývaly. Tak jsem během let snesl řadu pozorování, jejichž výsledky v několika menších pojednáních uvef'ejniti jsem se odhodlal; i pobnám v pl'itomném pojednání S turbellariemi, o nichž v éechách již vícekráte bylo publikováno. 1) " " '). Vorla,ufiger Bericht uber die Turbelhtrien der lirunuenwa,sser VOli Prag, nebst Br,merkungeu uher eiuige eiuheimische Artl~n. Sit.L;ungsuer. d. koll. bollm. Gesellsch. d. 'Vissensch. Pl'lJ.g. 1~79 p. ',Ol-W Thierische Organismen der Brllllnenwasser VOli Pmg. lso~. Mit S Taťeln Exkrečni soustava phnadi. Sitzungsber. kon. bohm. Gesellsch. Wisseuscll. Prag p. ~73-~80. Mit 1 Taf O novém rodu zemskj'ch planarií (Microplaua humicoh). Věstllik spol. lhulk v Praze Note SUl' line nollv.planaire terrestre (l\1icroplann hllmicola) Revlle hiolog. du Nord de la France Planches O rodll Opistom:J.. Věstník spol. nauk v Praze 18Q Organisace nové J3othrioplany. lhitlem Mimo to uyeí'ejnil SEKEU<l. uásledujici práce o tllrbellal~ích: Ergebnisse meiner Studien an Derostoma typlllops. Zool. Anzeiger 1881,. 23:3. - Pí i spěvky ku známostem o turbellariicl sladkovodních. -V. Věstník společn. nauk v Praze 18HG Pojednáuo zde:. O druhu Derostoma typhlops O pohlavních poměrech rodll iylicrostoma Ueber die Stenostomidell Ueber neue oder wenig bekannte Turbellarieu. 5. Anatomie a histologie Planaria albissima Vejd. Tř. mathematicko.přirodov~decká

3 X. F. Vejdovský xove zpd.vy o turbellariich. 3 Nyní mám za to, že nutno, aby se vše v tomto ohledé zmámé sneslo, v souhlase s faunami jiných zemí srovnalo a na ziklal1ě tom pak dále pracovalo. Jest nutno totiž phpomenouti, že od vyjití velkého dila GRAFFOVa o Turbellariich formám sladkovodním se <.;elkem milo pozornosti věnuje, a~koliv jest jisto, že by se i v menší(;h územich na vollstvo bohatých celi řada nových a zajimavý<.;h druhú objevila, jak nedávno Sn,lMAN v Ameri<.;e a BRAUN z okolí Dorpatu ubi-zali. Tim vice zasluhuje rozmanitý <.;harakter vod i:;eských, aby se zdejší fauna turbellarií zevrubněji a lhtkladněji poznala, než dosud. Na jísto pak by bál!<iní v tomto směru musilo vésti k výsledkům důležitějším, než problematické seznamy druhú z různých rybníků i:;eskýdl, jež v nejnovější době u nás na ver'ejnost pi"iduizeji, jejichž bezúi:;elnost však v tom se již jeví, že neobsahují ani jediného data nového jak v ohledě faunistidrém, tak oekolo,;idrém a tím méně ll1ol-fologickém. Upozol'lll0i tedy znovu na bohatou faunu turbe!l:lrií ony, jimž se opravdu jedná o poznání biologi<.;kýdl poměrů našidl pánví sladkovodnidl. Přítomná práce rozpallá se v následujíd odstavce: 1. O pohla.vnídl poměrech rodu Derostoma. 2. O dvou druzk!l rollu Vortex, se zvl(tštnim zí-enim k jidl pohlavním poměnlm. 3. O čeledi Prorhynchidů. 4. O novém druhu Manostomid. 5. O slepý<.;ll Plallariídl. 6. Nový pi"ehled Triclad českých. Obsahlejší pr;ice tato vyjde také v Zeitsdlrift fur wissenschaft. Zoologie Pohlavní apparát rodu Derostoma. Rod Derostoma jest v ée<.;mch velmi rozšif-ený; v bahnitých vodách, na jichž dnu četně Tubifex a Limllo<.lrilus žije, nalezneme rozhodně ví<.;e druhů derostom, z nid1ž jest D. 'unil{nmctltt~~m nejobecnější. S ním zároveň však se objevuji th jiné druhy, z ni<.;hž je<.len D. typhlops před lety ode mne objeven a od SEKERY podrobněji popsán byl. Poněvadž prvě jmenovanému druhu se strany LlPPTSCHE, žáka Gralfova, zvláštní pozornost věnována a již před tím BRAUN mnohé zprávy o tomto rodu podal, zdá se býti témúř nemožným, aby Se ještě něco nového a závažného o morfologií Derostom podalo. Ale pr.tvě tyto pd.ce a mně známé druhy jsou phi:;inoll, že jsem znovu podrobil analysi zvláště pohlavní orgány, jež teprvé nyní v nejlepší soulad bllde lze llvesti s ostatními rody, jež slučuje v. GRAFF v čeleď Vorticidae. V hlenu klecanského rybníka u Prahy, který byl pi"inešen v listopadu 1894 do mého Ústavu, objevilo se Derostoma v ohromném množstvi a to ihned ve 4 druzích, jež takto za sebou následovaly: Pr-edně a to v největším množství D. unipunetat-t,m, pak poněkud spor'eji D. anophthalmum n. sp_, ještě později nejmenší ze všech druhu D. gracile n. sp. a posléze.o. typluops Vejd. T,lk jsem mohl otázku o pohlavních orgánech na živém materialu r'e~iti, kterážto methoda pro poznáni všeobecné polohy a tvaru jmenovaných Ústrojí daleko větší má přednost p'ed methodou r'ezovou, ač i té jsem použil. Vzltlellem k morfologickému významu jednotlivých komponent v pohlavním apparátu jest nade vše radno znáti též jeho vývoj, kterýžto obor u turbellarií až dosud velice jest zanedbán, což zase tím lze vysvětliti, že se <.;elý appadt velice záhy zitkládi a brzy funguje. Jakkoliv jsou v tomto ohledu i mé zkušenosti velmi nedostatečné, pr'e([(;e mohu poněkul objasniti prvé doby pohlavního vývoje. V mladém 1'5 mm. lllollltém Derostoma anophthalmum, zakládají se pohlavní orgány násle<.lovně: V střellni č:í!'e br-išní, asi v pi'ední tr'etiné tčla, oijjevi se objemné, nepravi<.lelně opsané prohlollbení pokožky tělesné, jež jest vystláno velikými hyalinními buňkami s velikými jádry. Jest patrno, že se hypollennis vdllipuje do nitra těla, i vede tento otvor do prostorné dutiny, v níž zminěný epithel pokračuje a na venek vrstvou svalovou jest opati en. Tato dutina přerlstavuje prvotně antrum, z něhož se teprvé dále ku pr'edu 2 sekund:í.rn,i vydllipení tvoří. Jedno z nich, pravé, pr-edstavllje dlolll1ý, tlustostěnný vúlc<.;, na zevnějšku slabou podélnou :l okružnou vrstvou pokrytý, uvnit' vysokým epithelem vyložený. Světlost jeho jest nepatrná, jevící se jako uzounký kanálek, nadur ujicí na vnitr'ním konci v tenkostěnný váček. Levé vychlípení primárného antra jest však v tomto stádiu zrůznéno již v apparát kopulai:;ní a obsahuje zaklidajicí se malými ostny pokrytou pyji. K dalším součástem mladistvého apparátu pohlavního, o nichž se však doldzati nedá, že by povstaly v<.;hlípením vaku tělesného, nýbrž spíše jakožto orgány povstalé z vniti'ných pletiv, náleží: 1. VM:ek silně svraštělý, pbklá<.lající se k slepému konci pravé d1odhy. SíestávÚ z jasných buněk, jenž na svém nitru vylučují kuti- "

4 4 X. F. Ve.idovsk~ kulární blánu silně svraštělou, tak že tato světlost vátku celkem vyplňuje, Jest to základ spermatheky t. receptacula seminis (zásobárny chámu), o níž lze terly phjati, že vznikla jakožto sekuuárné vychlípení pravého válcé. DěJe se to patrně na tom míště, kde se nalézá výše zmíněný slepý vátek. 2. Druhá sout:lst pohlavního apparátu, která patrně však nepovstává z i'eteného vehlípení vaku tělního, představuje základ trsu zároclkového. Jest to veliká hruškovitá buňka pohlavní, jejíž zúžený konec phmo v mediání táře těla, nad základem spermatheky jest upevněn, kdežto lladul'ená tást její obloukovitě k břišní straně se ohýbá. Toto stadium pohlavní buňky jest po hi"íchu velmi vzácné k nalezení; poznal jsem je jen jedinkráte, z (;ehož soudím, že se pohlavní buňka velice záhy a rychle rozdělí v zárodky vaje(;né. Tato buňka, histologil;ky se líšíd od pozdějších ~ají(;ek, jest dosud isolovaná, t. j. ležící v parenl;hymu tělesném.a nesouvisící s vývodem pohlavním pomocí vejcovodu, kterýž dle všeho vzniká po rozdělení pohlavní buřlky z nejzevnějších buněk zárode(;ných, jež tvoi"i i t. zv. tunicu propriu na trsu zárodetném a tato prodlouživši se až k vývodu spole(;nému stává se vejcovodem. Z embryonálných komponent v pi'edcházejídrn odstavci vylíčených, vzniká komplikovaný apparát, jak se nachází u dospělých Derostom. V tomto ohlcdě souhlasí všecky 4 pozorované druhy. Nejprvé vzniká differencov:lní prvotného antra v antrum superius a inferius, wž se děje tak, že se stěny prvotného antra v sti'ední téměř zoně zaškrtí a tak povstává vlastní antrum pi'etiní a zadní; prvé silněji roste a tak se dostane nacl zadni oddíl, (;ímž vzniká antrum superius ft inferius. V té době jest vaje(;ník (obr. 1. ks) opati'en již i'adou vaji(;ek ft vejcovodem (od) spojen se spole(;ným vývodem (de), kterýž tedy povstal z pravého vychlípení prvotného antra. Spermatheca (rs) jest již dutá. možno nyní posouditi jednotlivé komponenty pohl. aparátu následovně: a) Antrum inferius pouná okrouhlým otvůrkem, který po stažení neb roztažení svall! zde radiálně rozdělených, svůj průměr zvětšiti neb zmenšiti může. Vniterný okraj otvoru jest většími buňkami epitheliálnými vyložen, jež v llobě pohlavní tinnosti živě viř"í. Porus genitalis vede lo kulovité neb soudečkovitě nallui'eného antra spodního, jež jest zevně mohutnou vrstvou svalú okružných a uvnitř víř"ivým epithelem vyloženo. Dle stahování svalů muže <1ntrum inferius tvar svůj měniti a ze své prvotně kolmé polohy do šikmé Nové zprávy o tllrbellariígu. pi'ejíti, v kterémžto posledním pl'ípadě poměry jeho k antru hoi'euímu jsou velmi jasné. V době, když jest al1trum superius vyplněno vaji\;l,em, bývá antrum inferius tím tak zatlačeno, že se jeví jako pyskovitj val prvého... b) Silně zúženým proximálným koncem pi'echází antrum mfenus clo a. superius. Pokud nenastala činnost pohlavní, bývá obtížno pi'esvěd(;iti se na živém materiálu o tvaru a struktuf"e této dutl.ny a rovněž tak, je-li vyplněna kokonem. V pi'iznivých případedl )~0 ";' ~,/~'; :Ks.. ~.o~!i}' ~.,; "~ ~,'." \J2' '2:)'..~. ' G~, nctatum bezprosti'edně po pái eni. Obr 1. Pohlavní orgány.~e;ostom~ un~?u co lllabx; (le ductus communis, do ln, ad:tl'~m. gcmtale, zastupll.j1cl funk~l :~~n~l (S); vaječník (b) pomocí vejcovodu nchoz lstl: spermllthe.co. (~:'). ponl~l ( ). žlázy skoi"6.pkové (schd). - úp.,1uctlls (orl), v němi se nalezu' zrajlel V(lJ o ~,: 'vody prost"ty, vs 'csicula semlnalts, l lenialis' vg veslcula gnj.uulo um, (Lp.. 1. ' /;d eha1ll0\ol,

5 G X. 1". Vejdovsk,\ :,uje se antrum superius jakožto podt'lná, tlustostěnná dutina, naplněná Jasnou tekutinou. UVllitf' jest plochým epithelem, zevně'mohutnou vrstvo~ svalo,v,ou a p~sl.éze hyalinními žlazami pokryta. Zastupuje-i a, ~. u~ol utu.u, n::byva t.varu. kulovitého dle kokonu; Úč-illkujc-li a. s. Ja~oz.to vagma, Jest valcovltá neb láhvicovitá, po dé1ge těla 1lrodlouzená, 7 c) Du~tu.s penial.is (dp!. jest v hotovém apparátu velmi krátký,.lezto,se ploxunálná Jeho <.;ust značněji differencovaja v kopujai:ní apparat. d) D.uctus, co~v~~llis (de) pi'edstavuje naproti tomu dlouhý tlustost~nny kanal, ll~~<';l ~e ]lstologicky od alltra; to však dle (loby?ohlavm. Za doby pare~.l Jest epithel ductu vysoký válcovitý; když Jest kokon v antru, zten<';l se stěny ductu a jeho nitro jest naplněno zbytky žloutkových trsů a jiných elementů zrnitých. :) Spermatheca (9'S) pokud jest prázdná, vyznač-uje se svou s~raštelost:, což pochází 0(1 vnitb silné kutikuly, jež vykládá celé ~tr,o Z~Vll. tluste a světlé stělly epithemlnl Spermathcca jest co do t v Ul U lllz~la u D. typhlops, anophthalmum a unipunctatum; u tohoto predstavuje dlouhý vak, jenž téměr' pod pravým Úhlem prechází ve stonek receptacula, krátký. Celkem však sestává vale ze <vou odstavců, bhšního, slabě naduřelého a precházejícího dlouhou trubicí v h!-bctní silně zduř'elý odstavec. Tato část jest zahnuta kll hí'betní straně, takže i:asto nelze spojení Se spodní i:ástí vystihnouti. U Derostoma typhlops jest receptaculum rovllěž ze dvou odstavcú složen~, z nichž spodní jest skoro kulovitě nadurený a Úzkou sponou spojeny se hr'betním, málo prodlouženým vakem. Tvar tento ZÍ'etelllě vy~toul~í, ]~~yž jest receptacu1um naplněno spermaty, ]«ležto po vy?l;lzdnení ~lch naplúují se tělisky ílaz J)Udatných, o i:emž níže se Je~t~ zmmlm. Pokud nenastalo pár'ení, jest receptaculum rovněž svm ~tel~ a spodní odstavec jeví Se jako bloi:natá, z jasných buněk slozena koule, sedíd krátkým stonkem na spole~ném vývodu., /? Skor',lpe6né žlázy (sclul) Ústí do spolei:né dlodby na stejném miste, Jako receptaculum a kratičký vejcovod. Jeví se tedy veškeré soublsti zmíněné za různých dob íivota Dverosto~.v nlzných poměrech tvaru, takže fysiologická funkce jejich P~'l ojedmelém pozorování stává se záhadnou, Nejdůležitější jest ovšem vykl~d nádoru pod antrem se nalezajicího, jenž v poslední fási 6innostl pohlavní pí'edstavuje dělohu, éo!í, není nesnadné rloldzati, když.j. est vyplněna vajii:;kem. Jinak jest to v prvé fási pohlavní, {(ly hraje ukol vagmy aneb <.;hceme-li bursy copulatrix. K tomu jest zapoth~bí Nové zprávy o turbeljariích. sledovati tuto i:innost, s nií zároveú ve spojení se nalezá zráni nejstaršího vajíi:;ka ve vajei:;níku. Následujicí pozorování objasní tento poměr. ndividua n'útce po spářeni pozorovaná ukazují, že dutina za antrem následující jest naplněna hojnou tekutinou hyallnní, v níž se hojně proh:ini spermat dále se pohybujitích a kulii:;ky světlo lámající. Dle délky doby, v níí trvá páí'ení, bývá dutina ta bud' větším, bud' menším pouem spermat naplněna, někdy jest zcela plná. Poněvadž zároveií se spermaty vycházejí produkty accessorních žláz, jež možno dobr'e jako pi'edstojné oznai:iti, jest zjevno, že i tyto pí'ejdou clo dutiny zmíněné a jsou to tudíž ony kuličky a tělíska světlo lámající, bezbarvá neb žlutavá, někdy až oraníová, jež ve větším neb menším množství zde se nashromažcl'uji. Tak tedy slouží nádor zaantrový v této době 6innosti pohlavní jakožto vagina neb i bursa copulatrix. Teprvé prodlením času pí'echází sperma do receptacula, což se (lěje nikoliv volným stěhováním chámu clo tohoto orgánu, nýbrž ko~vulsivním stabovllllím se bursy a spole6ného vývodu, což se někollkráte za seboll opakuje. Nejprvé stáhne se bursa a vlnou tak povstalou vytlai:i se nejpí'ednější partie spermat do spolei:;ného vývodu, jeho~ lumen se na tomto místě znai:ně rozwl Na to pr'enáši se convulsivní staženi z bursy nu spolei:ný vývod, 6ímž posune se sperma dále. až k vrcholi svému, t. j. na bási stonku receptacula. Ph tom nastává stažení vejcovodu v té mh'e, že se ústí jeho úplně uzaví'e, takže ani jediné sperma k vajič,ku se nedostane. Zatím tlau se nové dávky spermat touíe cestou z bursy do receptacllla, kteréž se však nestahuje; zde pohybují se spermata soubsně až do nejzazšího prostoru, ph i:emž vyrovnrlvají se vniterné kuticulárné záhyby vnití'ni, a stěna stává se Úplně hladkou, Úplně vyprázdněná vagina zůstává naduřelou jako dbve, kdežto kulii:ky pí'edstojné žlrlzy vystěhovaly se] odtud se spermatem do spermatheky. Druhá fáse i:innosti pohlavní púsobi rovněž na tvar dosud poznaných komponent vývodů pohlavních. Jí předchází z1'ání vajíčka. To se t!<!jc ve vajei:niku i mohl jsem seznati aspoú utvořeuí vr'eténlm prvé bulíky polové. V í'adě vajíček jest nejstarším ono, jež se nalezá v úst! vaje<.; niku a vejcovod; kdežto všecka mladší za ním se nalezající jsou teri:kovitě k sobě po r'udě stlačenrl, zkulatí se ono nejstarší vajíi:;ko, plasma jeho jest hustší, což zvhiště platí o periferií. Skoro ve sti'edu í

6 lx. F. Vejdo\'sk~' Nové zprávy o tllrbellariich. nnlezá se veliké, jasné, určitě blanou opsané jádro s velikým dvojnásobně konturovaným jadérkem. " Takto upl:avené, volné vajíčko shledal jsem v 10 hodin dopol. O ~ul.]edenácte, kdy zatím pozornost svou věnoval jsem více vnikání spellnat do reeeptacula, zmizela blána jádra, takže plasma jeho nyní volná nabyla tvaru amoebovitého, aniž by však splývala se žloutkem, anebo tento"vnilml do obsahu jádra. Jadérko však dosud bylo bez~ zl~l~ny._ VaJH;ko v..této době na povrchu měnilo svůj tvar, tvoí'ie laloky stlltlave.s~ ztahu.]lci a opět se vychlipující. Zkrátka jevilo pohyby amo.ebovlte. T.~k bez.další změny vniterné trvalo vajíčko do 11'/2 hod:ny, v kterezto clobe byl jsem nucen pozorování pi'etrhnouti a pol<l:ac~vatl v něm až ve 2 hodiny odpoledni. Vajíčko trvalo na svém ~11ste, bylo však opět kulaté, plasma nezměněné, jadérko zmizelo a J~clro nabylo tvaru vi"eténkovitého. Dále však se mi nezdahlo ostatní zje?.sledov.ati. Tolik však jest jisto, že se zde utvol'ilo prvé v'eténko zrajlclho vajíčka, Sestup vajíčka do dutiny zaantrové, která orl té doby hraje úkol delo~y, dosud pozorován nebyl. Mně se jen jedinkráte podahlo poznati procesy, které v zápětí potom následují.. V~jí.čko?ylo již v děloze i obdáno vrstvou buněk žloutkových rovněz telllčkou blanou Č. chorionem. Pr-es to však dosud sestupovaly těliska žloutková společnou chodbou do dělohy, sprovázena hustou, sv~tlo lámající tekutinou, kteniž se nalezala na celé délce vývodu spolecného. Je to žlutavá, homogenní hmota, která patrně velmi rychle tuhne, neboť již na své cestě k vajíčku jevila záhyby tuhnoucí hmoty. Otázkn. tedy, kde vzniká látka, z níž povstává tuhá oto<::ka dospělého vajíčka, nemůže býti nijak jinak zodpověděnou než že se vy!učuje současně, když vajíčko stoupá do společného Vý~odu. Skute.e~ě zde,tal.{é.exist~jí veliké a hojné žlázy jednobunečné s dlouhými ;y\ o.dy, Je~.~stl soucasně s vejcovodem do dutiny společné chodby. Z vytoku Jejich tuhne obal vajíčka, což však se děje až v děloze. S vajíčkem vš~k sestupují do dělohy také spermata ze spermathek~.. Ot.~zka, zdali Jen část jich, či všecka spermata receptaculum OpouStl pn tomto processu, možno zodpovědíti jen v posledním smyslu. Sh~er!al Jsem totiž v případech, kde se nalezalo vajíčko v děloze, prave sestouplé, a tudíž ještě měkkou, bledou a průsvitnou blankou opatřené, že receptaculum seminis neobsahovalo již ani jediného spermatu, 1 že tudíž ph výstupu vajička z vaječníku tak musí podrážditi receptaculum, že toto vypustí tlakem ve~kerá spermata zde se nalezající. Následky po opuštění vajíčka z vaje<::nílm a vstupu jeho do dělohy, jsou na vývodech pohlavních velice patrné. Pí'erlné na spermathece a za druhé ve společné chodbě, Tato jest silně nadu'elá, tenkostěnná, hojnou tekutinou pri'lsvitnou naplněná, v níž splývají kuličky na zdání tukové a tělíska světlo lámající, po (lovná krůpějím žloutkovým. Těmi v mh-e dalelw větší jest i naplněno receptaculum. Jest to patrně obsah oněch tělísek, jež ph páření Zl) žláz pí'edstojných do receptaeula vnikly a po vyjití chámu z receptacula zde zřetelněji vystupuji. G. Až dosud jsem neučinil zmínky o spojení trsů žloutkových se samičím apparátem. Žloutkové trsy jsou totiž pi"ítomny již v mladších stadiích avšak jejich kommunikace s popsanými komponentami není dosud tak zřetelná, aby se mohlo udati místo, kde Ústí. Teprvé krátce pí"ed druhou fásí činnosti pohlavní jest to možné. Co se týče rozdělení trsů žloutkových v těle, udává se všeobecně dle M. SCHULTZE, že jsou u D. unipunctaturn rozvětveny, tvo Í'Íce jednotnou síť na břišní straně. Totéž znázorúuje v. GRAFl" u D. salinantrn a LPČ udává, že žloutkové trsy do antrum superius vllsťují. Dle mých pozorováni chovají se trsy žloutkové stejně u všech 4 druhů. Jsou rovněž párovité, jako u pi'íbuzných rodů, avšak obě hlavní větve jsou laločnatě rozvětveny, jak zvláště v zadu zjistiti lze. V stí'edu těla jsou laloky sblížené, ano mohou i splývati a pak se zdá, že jsou trsy síťovité. Za doby, když jest spermatheka c1ulmy naplněna a nejstar~í vajíčko se hotuje k opu~tění trsu zárodkového, stávají se žloutkovody zí'etelnými, ježto se plní tělísky žloutkovými. Jsou dva; z prava a leva jdou šikmo k společnému vývodu a spojují se na bhšní straně téhož pi'imo proti ústí vejcovodu. S antrem nemají nic spoletného. O pohlavních orgánech a jejich vývodech u Derostom psáno )iž c.astěji; považují to vše za známé, leč protože se mne věc tyká osobně, musím se zde poněkud zdržeti. O. SCHMDT poprvé u druhu D. unipunctatum popisuje a kreslí pohlavní apparát, který ovšem velmi těžko v souhlas lze uvésti s tím, co ve skutetnostl existuje, tak že mně nezbývá, než ukázati na jeho schematické znázornění na tab.. 5b. Ov~em jest otázka, jest-li druh tento souhlasí s mým. M. SCHULTZE aspolí správněji nazna<::ij, že spermatheka a vaječnlk mají společný vývod. Ovšem v receptal:ulu neshledal spermat, což patrně závisí od oné fáse vývoje, v kterém se Derostoma pozoruje. J mak také z tvaru spennatlleky a poměru llélky spole<::néijo vývorlu nelze nijak si SOUll utvohti, jestli D. unipunctatum (SciJmidtianum Schultze)

7 ' ', 10 X. F. Vejdol"skí Nové zl'nivy' o turuellarii"h. jest toto:í:né s mým. Bylo by v bur!oucnosti rn.dno tyto orgány v pl"írozené polozc ~ v tvaru dokonale znázorniti, neboť mn.m za to, že specifické určení druhu také na těchto orgn.ncch, hlavně spennathece zá.visí. Dle pmných a porlélných ('ezú těžko lze vlastní tvar těchto orgánu správně určiti. Zevrubnější zpr<ívy o pohlavních orgánech podal BUUN, u něho:í: jen to litovati jest, :í:e jen dle fezu určuje polohu a tvar dotyčných orgánu. Dle něho jest u D. unipunctatum antrum skoro hruškovité, do něhož Úst! z pí'edu "ein zwr'izipfliger Uterus". Stranou od pyje nalezá se stollkovitý vn.tek, bud reccptaculum neb bursa se-' minalis, Ústící do vejcovodu. Na obvodu zralého vajitka i na nejbliž~ích jemu vajítkách ve vajetníku shledal jádra, jako by zde byl follikulárný epitlel, což patrně bylu bltinka vaje[;níková. U D. balticum shledal BRAOl uterus vět~i ne:í: u prvého druhu. "Bursa a vejcovod Ústí těsně vedle sebe, snad tým:í:e otvorem do uteru. Bursa jako dlouhý kanál, probíhá zprvu D(\ hr'betní straně, pak v oblouku na zad. U D. megalops Ústí do Úteru pr-ímo penis, bursa a vaje[;nik. Bursa jest velmi dlouhá, porlkovovitě olmutn., zcela spermaty naplněná a ústí po straně vp-(le penisu do uteru. Na tom:í:e místě ústí také vajcčník velmi krn.tkým vývodem, jako:í: i trsy :í:loutkové. Popisované vlastnosti uteru všech tr'í dotytných druhl, o jejichž horlnotě se vysloviti nemohu, zobrazuje BRAUN jen na podélných i'ezech J,?erlÚíních a kreslí hlavně jen antrum, uterus a do tohoto Úst(cí pyji. Ze měl pi'cd sebou různé stavy vývoje těchto orgán jest velmi pravděpollobné; na ka:í:dý způsob však jest litovati, :í:e nczobrazil ústroje ty v celkové poloze tvaru; pak by bylo teprvé lze se vysloviti, jak rlalcge se uchylují jmenované druhy od mých. Mnou pozorované D. unipunctatum souhlasí ve všech hlavuích [;n.stech, t. j. v poměru uteru k spoletnému vývodu, vajetníku a receptaculu úplně s D. typhlops, o jeho!2 samostatnosti nom l:í:e být sponl. jest dle toho na povcl!2enou, aby druhy BRAUNOVY, jejichž specifideé vlastnosti sotva bude lze pí'esně roz!fšiti, tak podstatně se lfšily, aby spermatheka a vaje(;ník samostatně ústily do uteru. Ne:í: posoudím práci St:K8\0VU, zmíním se r1í"ívc o tl'etím autorovi, L\P(TsCHOyr, který:í: rovněž jen methorlou rezovou sledoval appar:it pohlavní u n. ttn"iptmctatum, poch:izej ící z ostrova Hvaru v Dalmaeii a dle serií r-ezových porlélných zkonstruoval sr;hema, které odpovírlú celkem správněji poměrúm skute[;ným, nic však méně nerlosta[;ujrl pro po::;ouzeni polohy a ústí jerlnotlivýeh komponent. Vlastní antrum genitale oznal:uje jako:í:to "atrium genitalc infprius", jei verle do "Atrium genitale superius." Do tohoto Ústí na zarlní stěně trsy žloutkové slcrze zadní jeho vychlípení, do něho:í: také s hora oviuukt vyusťujť.. Jest zjevno, že toto vychlípení odpovídá našemu spoleěnému vývorlu (ductus communis), co:í: a:í: dosud tedy jest správné. Avšak dle jmenovaného autora rece'ptaculum seminis "svým dlouhým vývodem" prý Úst( do vejcovoju "rlicht an der Stelle, \VO cr vom Keimstock abgeht." To jest zajisté o myl, vzniklý prúvé jen sledováním serií řezových. Jinak jest mně nesrozumitelné, :í:e kreslí Lipitsch ovirlulet pí"íli~ dlouhý, kdežto víme, že jest to u obou našich druhů cratii";ká, slabě svalnatá chorlbitka. Dle dalšího líi";ení jest však vidno, :í:e ovidukt LippitschÚv nenl nium jiným: nť:í: naším společným vývodem, neboť ústí do "atrium genitale superius." Toto pak zase pí'edstavuje náš uterus. O :í:hí.z<ich skohi.pečných, jež ústí do spole[;ného vývodu, nezmiúuje se nikdo, jen SEKF.RA je kreslí; za takové však považovali flerlng a BRAUN ilázy na periferii antrd. a uteru rozdělené. Již pobltkem let osmdesn.tých znal jsem poměry pohlavní D. unipunctatum a typhlops tak jak jsem je vý~e, ovšem v jediné pouze frísi vývoje, vyznaw. Později odevzdal jsem SEKEROV materiál ten k zevrubnějšímu zpracování. Mezi jíným i výkres od D. unipunctatt~m, na němž Ústí do antra penis a spole(;ný vývod. SEKEltA však tvrrlil, %e verlle těchto soubí.stí pozoroval jr.štč zvláštní "bursu seminalis," tak:í:e podal výkres nový, jak se v jeho pníci pod (;is 21. nalezá, kdeito udání autorské zůstalo nezměněným, jako by výkres ten pocmzd ode mne. Jest to týž výkres, o něm:í: ve své práci Ll'j'lTSC úvahy phěiiíuje a k výsledku dospív:i, že Derostomy vúbec nij8.ká "hursa seminalis" existovat nemů:í:e. Výše jsme naznawi ji:í: SVllj názor Posuzujíce pak výkres SEKEROV, musíme uznati, že viděl spnlvně nádor uterový s jeho dutinou, v ní:í: snad i spermata pozorov8.1 za doby pájení, avšak souvislost její se spole(;ným vývodem nevystihl, tento pak samostatně jako žloutkovod nazna[;uje. Na druhé straně výkres pohlavních org:n.nu orl D. typhlops, jak jej SEKERA dle serií řezových zkomhinoval, jest valně pochybený, zvw;tě :í:e pr'ehléc!l receptaculum seminis, :í:e phjímú zvlmlní bursu seminalis do antra vlastního Ústící a že llělohu ozna(;uje jako:í:to samostatný, ze spole[;ného vývodu na b:isi vaje(;níku ku spoclu se ouvčtvujicí vak. Naproti tomu pozoroval spnivně :í:lázy skohlpci";né, je:í: oznaěuje jmenem "přídatných". Dn~hy v Čechách známé. Až ilosud hylo několik druhů rodu Derostoma ]1o]1sáno, z nidl:í: jen několik málo bylo zevrubně a ur{;itě charaktprisov:íno. Ano i D. uni:punctat1~m Schmirlt jest sotva nťeo

8 ./ 12 X. F. Vejdovský jiného, než ľ (1 DUGÉS pod jmenem D. megalops uvedený druh, Avšak BRAUN vykreslil pod tímto jménem ještě jiný llruh, který ille veškerých známek souhlasí s D. unipunctatum, jež v této práci jest uváděno. Ve vodách teských není až dosud skutetně jiného druhu očima nadaného, než tohoto a kdyby BRAUN neuváděl vedle D. megalops ještě jakési jiné D. unipu/:ctatum, zrušil bych toto poslední a naši formu bych uváděl jmenem Dugésovým. Bohužel však neuvádí Braun zvláštních znaků pro veškeré své druhy než ty, jež i'ezovou methodou v antru shledati mohl, což jak známo jest věcí velice choulostivou ft sotva kdo po Braunovi Uľtí ony specie, které týž autor popisuje. V Čechách mnou nalezené druhy možno zcela bezpetně (]l e pohlavních orgánll urtiti, i rozpadají se ve 2 skupiny, kteréž se později snad jakožto 2 subgenera oznatl Do prvé náleží. Derostoma unipunctatum == D. megalops Dugés, Braun. Se dvěma velikýma, tervenýma o(;ima (ph napadajícím světit" jinak (;ernýma), tvaru těla a zbarvení, jak Braun ph D. megalops udává. Pohlavní orgány bezprostředně za jícnem. Copula(;ní orgán hladký, bez Mtků. Brylky sekretu zežlaz pi'ellstojných v tak zvané vesicula granulorum šikmo k uuktu ejaculatoriu seřaděné. Spermatheca velmi dlouhá s velmi naduřelou proximalní a dlouhou distájní komůrkou. Druhá skupina druhů rodu Derostoma obsahuje slepé fonny, jejichž těl~ jest na pi-ídě přišpičatělé, vzadu rozšíí'ené a uťaté, nebo třemi lrtloky opauené, z nichž jeden uprostřed, druhé dva po stranách těla se nalezají. Zašpi~atělá phcla postrádá o(;í a jest třemi podélnými (;ervenavými pruhy opati ena. Pohlavní orgány nalezo:jí se dále za jícnem, než u D. unipunctatum: tak že otvor pohlavní asi v prvé ti'etině těla leží. Tyto (lruby velice se štítí světla, ony se brodí na mnoze v hlenu a jen za temna vylézají ze tmy a plazí se po stěnách nádob, kde se chovají. Z těchto slepých druhů popsal OERSTED Derostoma coecum, kteréž GllAFF clle vyobrazení za nějakou Macrostomidu považuje. Dle popisu jest však jisto, že zde je co (;initi s Derostomem. Jest 3'3 mm (llouhé, např'ed zašpitatťlé, YZ~l.lu uťaté, stlatené, bělo(;ervenavé barvy a bez o(;l Jícen v pi'cdní U'etině těla s dlouhým skulínovitým otvorem ústním. Aniž by se o práci Oerstedtově zmiúoval, popisujc nejnověji O. FUHRMANN též jakési slepé Derostoma: jež náhodou rovněž jakožto ~ ové zprávy o turbellal'iích. D. coecwn ll. sp. ozna(;uje. Dle popisu skute(;ně však se zdá, že tento druh s Oerstedtovýlll souhlasl :Fuhrmanův popis jest ovšem velice mezerovitý i musí se pohlavní jeho orgány důkladněji rozebrati, aby se phbuznost jeho s druhy v Čechách nalezenými na jisto postavila. Jmenovitě jest nutno rozdělení ostnů na pyji a tvar spermatheky podrobněji vystihnouti. Varlata u D. coecum jdou prý od zadu až k jít:nu. V Čechách jsem již 1' D. typhlops uvedl, které potom jen ještě jednou pozorováno bylo. Pak jsem shledal ještě 2 jiné druhy slepé i popisuji zde jen jejich pohl::tvní orgány, jakožto nejjistější charaktery rozeznávací. 2. Derostoma gracile n. sp. Jest to snarl nejmenší druh, měřící 1'5, zí'íclka 2'5 mm délky. Tělo celkem průsvitné, avšak velice měkké: takže pod krycím sk1í(;kem 1:>rzy zacmzl Na přídě jest silně zúžené, na nejzevnějším konci téměl' rovně uťaté, v zadu se sti'edním lalútkem. Pohlavním apparátem rozeznává se D. grac-ile ode všech ostatních druhů. Varlata jsou po obou stranách těla, jdouce od zadu až na hranici druhé U'etiny těla, pozvolna se zužují, až přejdou do tenkých chámovodů. Penis jest velmi štíhlý a hlacliéý, bez há(;l& Vesicula granulorům sestává z mála štíhlých brylek. Spermatheca jest opatřena zadní, krátkou komorou, jež se prodlužuje kanálovitě ocl pi'eelní komúrky. Spermata jsou velmi lllouhá, s tlustými ale špi(;atými hlavitkami, hýbajíce se živě v duetu ejaculatriu a spermathece, nikoliv však ve vesicule seminalis, kde tvou hrubovhikllité ldubí~ko. Trs vajetný jest nápadný svými nepatrnými rozměry a s ním ve spojení jsou pouze 3 tvořící se vají(;léa. D. gracile zdá se, že jest vzácnější, anebo že až dosud bylo přehlédnuto. Nalezl jsem pouze 4 exelllplář'e v hlenu z klecanského rybníku. 3. Derostoma anophthalmum n. sp. Dosahuje velikosti D. unipunctatum, jest na pi'íelě zašpičatělé: vzadu uťaté a vůbec zevně násll~([ujicíl11u Derostoma typhlops po ([obné. Analysa. pohlavních org<'inú ukazlljll však, že zde co (;initi s jiným rlruhem. Nejnápadnější rozdíly jsou na tvaru pyje a spermatheky. Brylky sekretu ve vesicula granulorum jsou velice štíhlé ;1. sporé. Vesicula seminalis kulovitá. Kopula(;ní orgán, pokud zatažen: jest tvaru kůželovitého a několika i'adami ostnů pokryt. O POttu i'ael

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA

ESKÝCH TUBIFICID. MONOGRAFIE Y PRAZE. ANTONÍN ŠTOLC. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA MONOGRAFIE ESKÝCH TUBIFICID. MORFOLOGICKÁ A SYSTEMATICKÁ STUDIE. PODAVA ANTONÍN ŠTOLC. (Rozpravy k. eské spolenosti nauk. VII. ada, 2. svazek). (Mathematicko-pírodovdecká tida. H.) Y PRAZE. Nákladem královské

Více

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA

6. ANATOMIE ČLOVĚKA ANATOMIE ČLOVĚKA 21 6. Anatomie zkoumá stavbu lidského těla. Popisuje tvar, vnitřní složení a polohu jeho jednotlivých částí a tím umožňuje pochopit i jejich funkci. Ukazuje, že stavba a funkce jsou vždy nerozlučně spjaty.

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Josef A. Theurer Studie o úvodu k nauce o elektřině a magnetismu. [I.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 26 (1897), No. 4, 217--241 Persistent

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky

Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky August Seydler O novější anglické literatuře elektřiny a magnetismu. [II.] Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, Vol. 12 (1883), No. 3, 138--152 Persistent

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII

ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII ČESKOSLOVENSKÁ VĚDECKÁ SPOLEČNOST PRO MYKOLOGII j n a k l a d a t e l s t v í Č e s k o s l o v e n s k é a k a d e m ie v éd ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. vědecké společnosti pro mykologii pro šířeni znalosti

Více

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV.

ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. ROČENKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERSITY KOMENSKÉHO ZA STUDIJNÍ ROK 1934/35 V BRATISLAVE MCMXXXV. n i i L u i L t e DE LA FACULTÉ DU DROIT DE Ľ UNIVERSITĚ KOMENSKÝ POUR Ľ A N N É 1934-35 BRATISLAVA EDITÉ PAR

Více

MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE.

MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) DIL I. JATROVKY LUPENITE. ARCHIV PRO PRIRODOVEDECKY VYZKUM CECH. (Dil XVI. Cislo 2.) MONOGRAFIE CESKYCH JATROVEK. DIL I. JATROVKY LUPENITE. (HEPATICAE FRONDOSAE BOHEMIAE.) NAPSAL Dr. KAREL KAVINA, ASSISTENT BOTANICKEHO ÜSTAVU CESKE

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7.

OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. OBSAH - 251 Předmluva - 7 Úvod - 9 1. Hmota - 11 2. Počátek života - 11 3. Buňka - 12 4. Ganglie - 14 5. Věk buněk - 15 6. Smrt - 16 7. Podivuhodná schopnost buňky - 17 8. Čištění a zachování zdravých

Více

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada

TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada Stručné základy TEORIE BOUŘEK Petr Skřehot Meteorologická Operativní Rada OBSAH 1 BOUŘKA... 3 1.1 DEFINICE BOUŘKY... 3 1.2 DĚLENÍ BOUŘEK... 3 2 BOUŘKOVÉ OBLAKY... 4 2.1 VNĚJŠÍ PODMÍNKY VZNIKU OBLAKŮ...

Více

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Internetová adresa: www.knihykestazeni.zde.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Předmluva Marylin a Harveye Diamondových U všech vymožeností pokroku existuje vždy

Více

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy

Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Internetová adresa: www.zdravinadlani.cz Překlad: MUDr. Božena Žižková Dr. Norman W. Walker Tlusté střevo bez zácpy Předmluva Marylin a Harveye Diamondových U všech vymožeností pokroku existuje vždy velký

Více

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka

Dr. Michael J. Behe. Darwinova černá skřínka Dr. Michael J. Behe Darwinova černá skřínka Úvod První vydání - Návrat domů, Praha 2001 Přeloženo z anglického originálu Darwin 's black box vydaného THE FREE PRESS A Division of Simon & Schuster Inc.

Více

Opevnûní mûsta âeského Krumlova

Opevnûní mûsta âeského Krumlova PrÛzkumY památek II/1999 Opevnûní mûsta âeského Krumlova ve stfiedovûku I - Latrán a Nové Mûsto Vladislav Razím Obr. 1: Severní část Českého Krumlova na mapě stabilního katastru z roku 1827 (reambulovaná

Více

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry

Seminární práce z fyziky na téma Černé díry Seminární práce z fyziky na téma Černé díry > student - Jan Pavlíček > třída - septima B > škola - Gymnázium, Fr. Hajdy 34, 700 30 Ostrava-Hrabůvka > rok - 2003/2004 Seminární práce z fyziky na téma Černé

Více

MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA. Obsah:

MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA. Obsah: MASOŽRAVÉ ROSTLINY MILOSLAV STUDNIČKA Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1984 Obsah: Úvodem Hmyzožravost a masožravost rostlin Druhové bohatství a rozšíření Lapací a trávicí systémy

Více

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v.

ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ. Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. ČUVAČ MONOGRAFIE O ČESKOSLOVENSKÉM NÁRODNÍM PLEMENI PSŮ Sestavil MED. V. ANTONÍN HRŮZA řádný profesor vysoké školy veterinární v.v. Spolek chovatelů psů tatranských ovčáckých-čuvačů v Brně, sídlem ve Skalici

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

vat si teorii života, potřebuje povznést se nad jednostranné odbornictví, odstoupit opodál, aby přehlédl život z různých hledisek a nabyl perspektivy

vat si teorii života, potřebuje povznést se nad jednostranné odbornictví, odstoupit opodál, aby přehlédl život z různých hledisek a nabyl perspektivy PROSLOV Takovýto spis z ruky fyziologa potká se asi s nedůvěřivým podivem u mnohého, kdo pokládá fyziologii za odbornou vědu přírodní a požaduje od fyziologa objektivní výzkum životních jevů; proto třeba

Více

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů;

Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; Inž. Luděk Bartoš, CSc., samostatný vědecký pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, je nejlepším znalcem bílých jelenů; zasvětil jim tisíce hodin pozorování a napsal o nich několik

Více

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH

Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH CESTA člověka Antonín MAREŠ + Jos. A. ZENTRICH Kniha pro hledající Stránka 2 Cesta člověka Antonín Mareš + Jos.A.Zentrich Jazyková úprava Jos. A. Zentrich Celková jazyková úprava již nebyla provedena.

Více

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické

ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7. Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické ROČNÍK VI 1 952 SEŠIT 6 7 ČESKÁ MYKOLOGIE Časopis Čs. mykologického klubu v Přírodovědeckém vydavatelství pro šíření znalosti hub po stránce vědecké i praktické OBSAH: D r K. Cejp: Ruská a sovětská mykologie

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA

prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA prof. I.M. DANILOV OSTEOCHONDRÓZA PRO PROFESIONÁLNÍHO PACIENTA Praha 2014 Máte před sebou unikátní knihu, která nemá obdoby! Je to lékařský bestseller, ve kterém jsou poutavou formou předloženy jednak

Více

ANDRÉ VAN LYSEBETH PRÁNÁJÁMA TECHNIKA DECHU

ANDRÉ VAN LYSEBETH PRÁNÁJÁMA TECHNIKA DECHU ANDRÉ VAN LYSEBETH PRÁNÁJÁMA TECHNIKA DECHU Obsah Předmluva... 9 Co je prána?... 12 Co si o ní myslí věda?... 12 1. Prána... 12 Co je prána?... 13 Vědomá kontrola prány... 14 2. Prána vzduchu... 17 JIN

Více

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer

Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie. Václav Šmilauer Primární texty k maturitní zkoušce ze Základů filosofie Václav Šmilauer květen 2009 Obsah Obsah 4 1 Logika a metodologie 5 1 Aristoteles: Druhé Analytiky.............................. 6 2 Francis Bacon:

Více