VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, Broumov, Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel - ředitel Kontakty: tel IZO: ; IZO ředitelství: Jaké je naše poslání? - Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Pro koho tu jsme? - Pro všechny! Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto základních kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2

3 Co nabízíme? - Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity a vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a dění v Broumově. dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, kluziště, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity trvalé zlepšování komunikace mezi účastníky zájmového vzdělávání a Ulitou (webové stránky, sms a e- mail) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách Krátkodobé cíle udržet a zkvalitnit činnosti v budově klubu ROK (Masarykova 249), činnost klubu ROK zajistit 3 dny v týdnu a uspořádat cca 50 nepravidelných akcí zajištění provozu 3 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin pokračování v projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství - Klub pro rodiče s dětmi (Ulita jako subdodavatel služby pro realizátora - Romodrom) Naše cíle stanovené pro školní rok spolupráce na projektu s Masarykovou základní školou Boříme bariéry zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností Ulity a klubu ROK zajištění mimorozpočtových prostředků na dostavbu lezecké stěny ve Skateparku zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy 3

4 pokračování v projektu Naše zahrada 2007 rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání sportovní hřiště dovybavit brankami a dalšími sportovními pomůckami podle požadavků uživatelů, rozšířit možnost využívání hřiště veřejností a to i dětmi zrealizovat závody Východočeského poháru v orientačním běhu dokončit první fázi a zahájit druhou fázi rekonstrukce budovy Ulity zajistit vzdělávání pro externí pracovníky, kteří nesplňují vzdělání podle platné legislativy (výjimka platná do ) Školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku, tj. od ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby a také jednorázové a cyklické akce jako školní programy a příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 23. do 27. září 2013 a končila v týdnu Pravidelná činnost - kroužky, kluby, kurzy,... od 7. do 11. června 2014, výjimkou jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 84 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo celkem 86 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1090 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. Jedná se o více jak 140 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak schůzek a hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnáváme-li se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Sortiment a kvalita naší nabídky odpovídá okresnímu městu. 4

5 Příležitostná činnost - akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, nespojené s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den aj. Pravidelně se sportovní oddíly účastní závodů na místní i celostátní úrovni. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách ve školách, na vývěsních místech a plakátovacích plochách. Ve školním roce jsme také realizovali 31 akcí v klubu ROK. Jednalo se především o výstavy, výtvarné programy, cestopisné přednášky, přednášky se sociální tématikou, a další. Celkem jsme uspořádali 177 jednorázových akcí, které trvaly celkem 1685 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo osob. Výukové programy pro školní kolektivy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj - programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. 5

6 - pobytové akce jsou realizovány především mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo Broumov, ale někdy také v Broumově. Jedná se především o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech, pobytové výlety a pod. Ve školním roce bylo realizováno celkem 11 pobytových akcí, z toho 8 do 5 pobytových dní a 3 nad 5 pobytových dní. Pobytových akcí se zúčastnilo celkem 144 účastníků a dohromady trvaly 42 dnů. - průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. - jednorázová i průběžná nabídka aktivit, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým i přímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je klub ROK, herna v recepci, skatepark, také Naše zahrada nebo sportovní hřiště a kluziště. Za velký úspěch považujeme především fungování klubu ROK v budově bývalé obchodní školy Masarykova 249 a zprovoznění kluziště za touto budovou. Po mnohaletém úsilí o nalezení prostoru pro zájmovou činnost mládeže a mladých dospělých nám Město Broumov nabídlo k činnosti tento objekt. Po intenzivní přípravě a zkušebním provozu roce 2011 se nám podařilo ve školním roce zahájit pravidelný provoz. Ve školním roce byl pravidelný provoz klubu ROK již 3 dny v týdnu celkem 14 hodin. Důležitým prvkem celého projektu je zapojení cílové skupiny, mládež od 15 let výše, nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce jsme provozovali tyto části klubu ROK: přízemí budovy Pobytové akce Osvětová činnost - přednášky, informace,... Spontánní činnosti - skatepark, klub ROK, hřiště... Zkušebna 1 - zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 3 skupiny; Zkušebna 2 - zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, doplněná vybavením Ulity, průběžně využívají 3 skupiny; Zkušebna 3 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Zkušebna 4 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Sklad 1 - sklad vlastní hudební techniky zkoušejících skupin; 7

7 Sklad 2 - sklad rekvizit a loutek loutkoherců; I. patro budovy Klub ROK - Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí - část herní - vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová - vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty klubového charakteru či recitály, promítání fotografií aj., součástí této zóny je i ČAJOVNA, na kterou je využívána atraktivní veranda; V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 31 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 844 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Pravidelný provoz klubu byl tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Klubovými dny prošlo celkem 1450 návštěvníků. Hlavní náplní jsou především činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost - velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Klubovna plastikových modelářů - velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov Klubové divadlo - v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo a na zkoušky dramatických souborů Ulity. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování. Loutkové divadlo BRUM - sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připraven i pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 - menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Sklad kostýmů - menší místnost kumbál u vstupu na půdu je zařizována jako sklad kostýmů divadelních souborů, sem byly částečně přesunuty kostýmy z půdy v Ulitě a kostýmy, které mají divadelní soubory u sebe; Meditační místnost - menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; prostor okolo budovy Hřiště - antuko-škvárové hřiště bychom chtěli přebudovat na pískové Beach volejbalové hřiště, které není k dispozici nikde v okolí. Kluziště 8

8 Kluziště - prostor za budovou klubu ROK sloužil prvním rokem pro umístění uměle chlazeného kluziště. Realizaci tohoto projektu považujeme za velký úspěch a také mezi veřejností mělo kluziště velmi kladný ohlas. I když nás na začátku provázely určité technické potíže a některé nedostatky spojené s nedostatkem zkušeností s provozem této aktivity, nakonec se nám podařilo 3 měsíce udržet kluziště v provozu. Za toto období navštívilo v dopoledních hodinách kluziště 78 školních tříd tj žáků a v odpoledních hodinách prošlo kluzištěm návštěvníků. Sportovní hřiště - již od minulého školního roku Ulita plně provozuje sportovní hřiště na ulici Komenského. Na hřišti zajišťujeme základní údržbu prostor i vybavení. Školám umožňujeme využívat areál v dopoledních i odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách a ve volných dnech může hřiště zdarma využívat také široká veřejnost a to nejen zájmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat o vlastní klíč. Veřejností je sportovní hřiště využíváno téměř denně. Skatepark - již roku od 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy, tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Objekt skateparku je vybaven překážkami pro skateboarding a in-line bruslení a lezeckou stěnou, která je využívána našimi horolezeckými kroužky a návštěvníky z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidelném provozu tři dny v týdnu celkem 11 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájemci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pouze to, aby skupinu tvořili alespoň 4 účastníci. Skatepark je v provozu také o prázdninách. V dopoledních hodinách mohou skatepark využívat také školy, kterým nabízíme programy s instruktorem. Ve školním roce navštívilo skatepark celkem 1662 osob. Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem osob a trvaly v součtu hodin. 9

9 Doplňková činnost - nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK a na akcích, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních a upomínkových předmětů, především se jedná o butony (tzv. placky), reklamní a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v námi vydávaných tiskovinách. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek nebo část nákladů na pomůcky a činnost kroužků. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Souhrn činností - za školní rok V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ POBYTOVÉ AKCE dnů SPONTÁNNÍ ZČ Řídící činnost - struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace. Struktura organizace: 10

10 Personální zajištění - ve školním roce Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technicko-hospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťovalo 5 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a jeden 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) 1 školnice (úvazek 0,6). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických pracovníků jsou hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů, především díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, kde jsme subdodavatelem služeb Romodromu (0,67 úvazku). Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Poměrně velkou část prostředků na personální zajištění jsme nuceni si vydělat sami nebo pokrýt z mimorozpočtových zdrojů. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 5 4,4 TH pracovníci 3 2,3 Celkem 12 9,1 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově 55 5, * TH pracovníci 11 2,4 Celkem 79 7,5 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Spolupráce - projekty, organizace, jednotlivci Naše nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Významné projekty Již ve školním roce jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Tento projekt byl ukončen v roce

11 Od května 2013 navazuje další projekt s názvem Odstraňujeme bariéry. Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žáky třetích a šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt bude pokračovat až do roku Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Již několik let se nám také pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme získali podporu ve výši 78 tis. Kč na projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce V rámci projektu probíhají především výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských a základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorázové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj 12

12 Další, pro naši organizaci významný projekt, jehož jsme se stali partnerem, je projekt Kudy kam, který realizuje Úřad práce České republiky s podporou Evropského sociálního fondu. Projekt je určen pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených a pro ty, kteří jsou exkluzí ohroženi, především dlouhodobým vyloučením z trhu práce. V rámci tohoto projektu získala Ulita dvě THP pracovnice, každou s úvazkem 0,75. Tento projekt byl ukončen na jaře Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou, či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Další spolupráce Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby města Broumova, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, Romodrom o. s., firma Global Radio, Ing. Zdeněk Kolář, Masarykova základní škola, Základní škola Broumov Hradební, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, a základní a mateřské školy v regionu a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! 13

13 Ekonomické zajištění - finanční zpráva za rok 2013 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2013 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem z toho od obce celkem provozní dotace z toho od KHK celkem mzdová dotace z toho grant od KÚ KHK z toho grant od MÚ 0 Prostředky získané vlastní činností celkem z toho za kroužky z toho za hodinové platby z toho za příležitostné akce z toho školní programy z toho za skatepark z toho za ubytování a pronájmy z toho za prodej služeb Prostředky získané z hospodářské činnosti Příspěvky a dary fyzických a právnických osob Ostatní příjmy Příjmy celkem Výdaje Investiční výdaje celkem 0 - Neinvestiční výdaje celkem Osobní náklady celkem z toho náklady na platy pracovníků z toho ostatní osobní náklady (včetně HČ) (Pokračování na stránce 15) 14

14 z toho zákonné odvody zdravotního pojištění z toho zákonné odvody sociálního pojištění z toho zákonné sociální náklady - pojištění z toho výdaje na FKSP Ostatní provozní náklady celkem z toho spotřební materiál z toho kancelářské potřeby z toho drobný hmotný majetek z toho nehmotný majetek 0 z toho odborné knihy a časopisy z toho ostatní z toho el. energie, plyn, voda, koks z toho prodané zboží z toho opravy a údržba z toho cestovné z toho služby z toho daně a poplatky 0 z toho poplatky bankám z toho pojištění majetku Výdaje celkem Hospodářský výsledek Kontroly - zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce proběhly v Ulitě 3 kontroly, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 2. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 15

15 3. Kontrola Úřad práce české republiky - krajská pobočka v Hradci králové Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (financováno z ESF) Výsledek kontroly: bez závad Kontroly, které proběhly ve školním roce , nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. Poděkování - spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v minulém školním roce to byli především: * Město Broumov * * HOBRA - Školník, s. r. o. * VEBA textilní závody, a. s. Broumov * LUTOMA, s. r. o. * HS Flamingo, s. r. o. * EKO-SERVICE 2000, s. r. o. * * NAVINET, s. r. o. * pan Tomáš Valenta * Broumovský grunt, s. r. o. * * Městský úřad - odbor životního prostředí a odbor dopravy * * pan Vojtěch Školník* Agentura pro rozvoj Broumovska * Tábor Janovičky * * Královéhradecký kraj * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Broumov Hradební * Gymnázium Broumov * * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * pan František Dostál * * pan Radek Kolář * Ing. Zdeněk Kolář * pan Josef Štěpán * Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: a 16

NÍ ZPRÁVA V INNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

NÍ ZPRÁVA V INNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2 0 1 1-2 0 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? Váš partner pro volný čas! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2 0 1 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní údaje o nás: Právní forma: Adresa: Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Statutární zástupce: Kontakty: IZO: IZO ředitelství:

Základní údaje o nás: Právní forma: Adresa: Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Statutární zástupce: Kontakty: IZO: IZO ředitelství: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon. Jsme zařazeni v rejstříku

Více

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 Dům dětí a mládeže Ulita Br oumov, okr es Náchod, 550 01 Broum ov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? Váš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Obsah ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLSKÉ ORGANIZACE... 2 POSLÁNÍ ORGANIZACE... 2 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 DLOUHODOBÉ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby SALESIÁNSKÉHO STŘEDISKA MLÁDEŽE - DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÉ BUDĚJOVICE I. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Sídlo: Emy Destinové 1, 370 05

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-570/14-M. Dům dětí a mládeže Kojetín. reditelka@ddm.kojetin. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-570/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Dům dětí a mládeže Kojetín Sídlo Svatopluka Čecha 586 752 01 Kojetín, Kojetín I - Město E-mail právnické

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM.

a)práva a povinnosti účastníků zájmové činnosti a jejich zákonných zástupců a dalších návštěvníků MěDDM. Městský dům dětí a mládeže Vlašim Radnická 121 258 01 Vlašim tel: 317842310, e-mail: mddm@mddmvlasim.cz VNITŘNÍ ŘÁD vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon),., v platném znění a jeho prováděcích

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Písek I. Rozsah působnosti 1. Pravidla upravují stanovení závazných ukazatelů, jejich plnění a vyhodnocení v rámci rozborů hospodaření

Více

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti

OBSAH V 74/2005 v.z. 109/2011 31. 8.2011 -v platnosti 1 21.9.2011 74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Celoroční plán 2016 Č.j.: 416/ Účinnost od: Spisový a skartační Počet příloh: znak: / S5 Změny:

Celoroční plán 2016 Č.j.: 416/ Účinnost od: Spisový a skartační Počet příloh: znak: / S5 Změny: Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod Celoroční plán 2016 Č.j.: 416/8-2016 Účinnost od: 1. 9. 2016 Spisový a skartační znak: 3.1.2 / S5 Změny: Počet příloh: PRO 16-2017 O B S A H 1. Úvod...3 Základní

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk

MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk MĚSTO ŽAMBERK Masarykovo náměstí 166, Žamberk Zastupitelstvo města Žamberka na svém zasedání dne 6.12.2016 usnesením č. 18/2016-ZAST vyhlásilo dotační program Podpora sportu a tělovýchovy. Pro účely programu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více