VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, Broumov, Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel - ředitel Kontakty: tel IZO: ; IZO ředitelství: Jaké je naše poslání? - Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Pro koho tu jsme? - Pro všechny! Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto základních kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2

3 Co nabízíme? - Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity a vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a dění v Broumově. dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, kluziště, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity trvalé zlepšování komunikace mezi účastníky zájmového vzdělávání a Ulitou (webové stránky, sms a e- mail) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách Krátkodobé cíle udržet a zkvalitnit činnosti v budově klubu ROK (Masarykova 249), činnost klubu ROK zajistit 3 dny v týdnu a uspořádat cca 50 nepravidelných akcí zajištění provozu 3 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin pokračování v projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství - Klub pro rodiče s dětmi (Ulita jako subdodavatel služby pro realizátora - Romodrom) Naše cíle stanovené pro školní rok spolupráce na projektu s Masarykovou základní školou Boříme bariéry zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností Ulity a klubu ROK zajištění mimorozpočtových prostředků na dostavbu lezecké stěny ve Skateparku zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy 3

4 pokračování v projektu Naše zahrada 2007 rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání sportovní hřiště dovybavit brankami a dalšími sportovními pomůckami podle požadavků uživatelů, rozšířit možnost využívání hřiště veřejností a to i dětmi zrealizovat závody Východočeského poháru v orientačním běhu dokončit první fázi a zahájit druhou fázi rekonstrukce budovy Ulity zajistit vzdělávání pro externí pracovníky, kteří nesplňují vzdělání podle platné legislativy (výjimka platná do ) Školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku, tj. od ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby a také jednorázové a cyklické akce jako školní programy a příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 23. do 27. září 2013 a končila v týdnu Pravidelná činnost - kroužky, kluby, kurzy,... od 7. do 11. června 2014, výjimkou jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 84 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo celkem 86 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1090 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. Jedná se o více jak 140 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak schůzek a hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnáváme-li se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Sortiment a kvalita naší nabídky odpovídá okresnímu městu. 4

5 Příležitostná činnost - akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, nespojené s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den aj. Pravidelně se sportovní oddíly účastní závodů na místní i celostátní úrovni. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách ve školách, na vývěsních místech a plakátovacích plochách. Ve školním roce jsme také realizovali 31 akcí v klubu ROK. Jednalo se především o výstavy, výtvarné programy, cestopisné přednášky, přednášky se sociální tématikou, a další. Celkem jsme uspořádali 177 jednorázových akcí, které trvaly celkem 1685 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo osob. Výukové programy pro školní kolektivy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj - programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. 5

6 - pobytové akce jsou realizovány především mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo Broumov, ale někdy také v Broumově. Jedná se především o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech, pobytové výlety a pod. Ve školním roce bylo realizováno celkem 11 pobytových akcí, z toho 8 do 5 pobytových dní a 3 nad 5 pobytových dní. Pobytových akcí se zúčastnilo celkem 144 účastníků a dohromady trvaly 42 dnů. - průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. - jednorázová i průběžná nabídka aktivit, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým i přímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je klub ROK, herna v recepci, skatepark, také Naše zahrada nebo sportovní hřiště a kluziště. Za velký úspěch považujeme především fungování klubu ROK v budově bývalé obchodní školy Masarykova 249 a zprovoznění kluziště za touto budovou. Po mnohaletém úsilí o nalezení prostoru pro zájmovou činnost mládeže a mladých dospělých nám Město Broumov nabídlo k činnosti tento objekt. Po intenzivní přípravě a zkušebním provozu roce 2011 se nám podařilo ve školním roce zahájit pravidelný provoz. Ve školním roce byl pravidelný provoz klubu ROK již 3 dny v týdnu celkem 14 hodin. Důležitým prvkem celého projektu je zapojení cílové skupiny, mládež od 15 let výše, nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce jsme provozovali tyto části klubu ROK: přízemí budovy Pobytové akce Osvětová činnost - přednášky, informace,... Spontánní činnosti - skatepark, klub ROK, hřiště... Zkušebna 1 - zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 3 skupiny; Zkušebna 2 - zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, doplněná vybavením Ulity, průběžně využívají 3 skupiny; Zkušebna 3 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Zkušebna 4 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Sklad 1 - sklad vlastní hudební techniky zkoušejících skupin; 7

7 Sklad 2 - sklad rekvizit a loutek loutkoherců; I. patro budovy Klub ROK - Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí - část herní - vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová - vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty klubového charakteru či recitály, promítání fotografií aj., součástí této zóny je i ČAJOVNA, na kterou je využívána atraktivní veranda; V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 31 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 844 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Pravidelný provoz klubu byl tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Klubovými dny prošlo celkem 1450 návštěvníků. Hlavní náplní jsou především činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost - velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Klubovna plastikových modelářů - velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov Klubové divadlo - v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo a na zkoušky dramatických souborů Ulity. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování. Loutkové divadlo BRUM - sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připraven i pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 - menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Sklad kostýmů - menší místnost kumbál u vstupu na půdu je zařizována jako sklad kostýmů divadelních souborů, sem byly částečně přesunuty kostýmy z půdy v Ulitě a kostýmy, které mají divadelní soubory u sebe; Meditační místnost - menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; prostor okolo budovy Hřiště - antuko-škvárové hřiště bychom chtěli přebudovat na pískové Beach volejbalové hřiště, které není k dispozici nikde v okolí. Kluziště 8

8 Kluziště - prostor za budovou klubu ROK sloužil prvním rokem pro umístění uměle chlazeného kluziště. Realizaci tohoto projektu považujeme za velký úspěch a také mezi veřejností mělo kluziště velmi kladný ohlas. I když nás na začátku provázely určité technické potíže a některé nedostatky spojené s nedostatkem zkušeností s provozem této aktivity, nakonec se nám podařilo 3 měsíce udržet kluziště v provozu. Za toto období navštívilo v dopoledních hodinách kluziště 78 školních tříd tj žáků a v odpoledních hodinách prošlo kluzištěm návštěvníků. Sportovní hřiště - již od minulého školního roku Ulita plně provozuje sportovní hřiště na ulici Komenského. Na hřišti zajišťujeme základní údržbu prostor i vybavení. Školám umožňujeme využívat areál v dopoledních i odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách a ve volných dnech může hřiště zdarma využívat také široká veřejnost a to nejen zájmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat o vlastní klíč. Veřejností je sportovní hřiště využíváno téměř denně. Skatepark - již roku od 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy, tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Objekt skateparku je vybaven překážkami pro skateboarding a in-line bruslení a lezeckou stěnou, která je využívána našimi horolezeckými kroužky a návštěvníky z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidelném provozu tři dny v týdnu celkem 11 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájemci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pouze to, aby skupinu tvořili alespoň 4 účastníci. Skatepark je v provozu také o prázdninách. V dopoledních hodinách mohou skatepark využívat také školy, kterým nabízíme programy s instruktorem. Ve školním roce navštívilo skatepark celkem 1662 osob. Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem osob a trvaly v součtu hodin. 9

9 Doplňková činnost - nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK a na akcích, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních a upomínkových předmětů, především se jedná o butony (tzv. placky), reklamní a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v námi vydávaných tiskovinách. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek nebo část nákladů na pomůcky a činnost kroužků. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Souhrn činností - za školní rok V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ POBYTOVÉ AKCE dnů SPONTÁNNÍ ZČ Řídící činnost - struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace. Struktura organizace: 10

10 Personální zajištění - ve školním roce Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technicko-hospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťovalo 5 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a jeden 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) 1 školnice (úvazek 0,6). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických pracovníků jsou hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů, především díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, kde jsme subdodavatelem služeb Romodromu (0,67 úvazku). Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Poměrně velkou část prostředků na personální zajištění jsme nuceni si vydělat sami nebo pokrýt z mimorozpočtových zdrojů. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 5 4,4 TH pracovníci 3 2,3 Celkem 12 9,1 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově 55 5, * TH pracovníci 11 2,4 Celkem 79 7,5 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Spolupráce - projekty, organizace, jednotlivci Naše nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Významné projekty Již ve školním roce jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Tento projekt byl ukončen v roce

11 Od května 2013 navazuje další projekt s názvem Odstraňujeme bariéry. Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žáky třetích a šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt bude pokračovat až do roku Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Již několik let se nám také pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme získali podporu ve výši 78 tis. Kč na projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce V rámci projektu probíhají především výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských a základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorázové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj 12

12 Další, pro naši organizaci významný projekt, jehož jsme se stali partnerem, je projekt Kudy kam, který realizuje Úřad práce České republiky s podporou Evropského sociálního fondu. Projekt je určen pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených a pro ty, kteří jsou exkluzí ohroženi, především dlouhodobým vyloučením z trhu práce. V rámci tohoto projektu získala Ulita dvě THP pracovnice, každou s úvazkem 0,75. Tento projekt byl ukončen na jaře Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou, či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Další spolupráce Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby města Broumova, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, Romodrom o. s., firma Global Radio, Ing. Zdeněk Kolář, Masarykova základní škola, Základní škola Broumov Hradební, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, a základní a mateřské školy v regionu a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! 13

13 Ekonomické zajištění - finanční zpráva za rok 2013 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2013 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem z toho od obce celkem provozní dotace z toho od KHK celkem mzdová dotace z toho grant od KÚ KHK z toho grant od MÚ 0 Prostředky získané vlastní činností celkem z toho za kroužky z toho za hodinové platby z toho za příležitostné akce z toho školní programy z toho za skatepark z toho za ubytování a pronájmy z toho za prodej služeb Prostředky získané z hospodářské činnosti Příspěvky a dary fyzických a právnických osob Ostatní příjmy Příjmy celkem Výdaje Investiční výdaje celkem 0 - Neinvestiční výdaje celkem Osobní náklady celkem z toho náklady na platy pracovníků z toho ostatní osobní náklady (včetně HČ) (Pokračování na stránce 15) 14

14 z toho zákonné odvody zdravotního pojištění z toho zákonné odvody sociálního pojištění z toho zákonné sociální náklady - pojištění z toho výdaje na FKSP Ostatní provozní náklady celkem z toho spotřební materiál z toho kancelářské potřeby z toho drobný hmotný majetek z toho nehmotný majetek 0 z toho odborné knihy a časopisy z toho ostatní z toho el. energie, plyn, voda, koks z toho prodané zboží z toho opravy a údržba z toho cestovné z toho služby z toho daně a poplatky 0 z toho poplatky bankám z toho pojištění majetku Výdaje celkem Hospodářský výsledek Kontroly - zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce proběhly v Ulitě 3 kontroly, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 2. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 15

15 3. Kontrola Úřad práce české republiky - krajská pobočka v Hradci králové Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (financováno z ESF) Výsledek kontroly: bez závad Kontroly, které proběhly ve školním roce , nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. Poděkování - spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v minulém školním roce to byli především: * Město Broumov * * HOBRA - Školník, s. r. o. * VEBA textilní závody, a. s. Broumov * LUTOMA, s. r. o. * HS Flamingo, s. r. o. * EKO-SERVICE 2000, s. r. o. * * NAVINET, s. r. o. * pan Tomáš Valenta * Broumovský grunt, s. r. o. * * Městský úřad - odbor životního prostředí a odbor dopravy * * pan Vojtěch Školník* Agentura pro rozvoj Broumovska * Tábor Janovičky * * Královéhradecký kraj * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Broumov Hradební * Gymnázium Broumov * * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * pan František Dostál * * pan Radek Kolář * Ing. Zdeněk Kolář * pan Josef Štěpán * Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: a 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2 0 1 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 8-2 0 0 9 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007 Obsah ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLSKÉ ORGANIZACE... 2 POSLÁNÍ ORGANIZACE... 2 FORMY ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 DLOUHODOBÉ

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA VARNSDORF, EDISONOVA 2821, OKRES DĚČÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Platný od 01.09.2013 ředitelka školy: Mgr. Bc. Ladislava Ondráčková OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní klub. Waldorfská škola Brno Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní klub Waldorfská škola Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB DOKUMENT DO-22 Počet stran: 9 Počet příloh: 0 č. j.: DO-22/2013-09-01

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Poprad, červen 2008 Kateřina Janošková Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka

Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Koncepce dalšího rozvoje školy ZŠ Mělník - Pšovka Jako stávající ředitel školy předkládám koncepci, která vychází ze současného stavu a měla by být jeho plánovaným pokračováním. Představuje možnosti rozvoje,

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vlastní hodnocení Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Rudolfovská 92 372 16 České Budějovice www.soscb.cz Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola Votice, okres Benešov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola Votice, okres Benešov IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola Votice, okres Benešov REDIZO 600042171 IZO 181045648 IČ 70568146 Adresa školy

Více

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12

Školní vzdělávací. Kamarád pro kluky a holky. Č.j.: 1/12 Č.j.: 1/12 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mláděže Domino Hronov, Komenského náměstí 8, Hronov, 549 31 je vydán na základě zákona č.561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Pracovní verze k 11.12. 2007

Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr Nízkoprahové zařízení mládež v Klatovech Pracovní verze k 11.12. 2007 Projektový záměr je přílohou Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících v regionu Klatovsko pro období

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více