VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání podle 111 Zákona 561/2004 Sb. Školský zákon, jsme zařazeni v rejstříku škol a školských zařízení. DDM Ulita je typem střediska volného času, které uskutečňuje svoji činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání. Základní údaje o nás: Právní forma: Příspěvková organizace Adresa: Komenského 245, Broumov, Identifikační číslo organizace: Zřizovatel: Město Broumov, Třída Masarykova 239, Broumov Statutární zástupce: Bc. Miroslav Frömmel - ředitel Kontakty: tel IZO: ; IZO ředitelství: Jaké je naše poslání? - Zájmové vzdělávání! Naším posláním je především realizovat zájmové vzdělávání ve stanovených oblastech činností. Kvalitní a širokou nabídkou zájmových aktivit ve volném čase pro děti, mládež a dospělé přispívat k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, plnit funkci primární prevence sociálně patologických jevů, rozvíjet klíčové kompetence jednotlivých účastníků zájmového vzdělávání. Pro koho tu jsme? - Pro všechny! Naše aktivity jsou určeny velmi širokému spektru zájemců. Největší část činností je věnována dětem a mládeži, ale nezapomínáme ani na malé děti do 6 let, dospělé a rodiče s dětmi. Účastníky a potencionální zájemce o naše činnosti si pro lepší přehlednost a orientaci dělíme do těchto základních kategorií: - děti mateřských škol (3 6 let) - děti základních škol (6 15 let) - mládež (15 18) - dospělí - rodiče s dětmi Toto rozdělení je především orientační, protože některé kategorie se mohou prolínat, stejně tak zájmové činnosti mohou být určené ještě pro více specifickou a jinak dělenou skupinu účastníků. Našich zájmových aktivit se mohou účastnit děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci a další osoby (rodiče s dětmi, kolektivy, senioři apod.) a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. 2

3 Co nabízíme? - Vzdělávání, zábavu, relaxaci! Podle platné legislativy dělíme nabízené činnosti do kategorií podle určitých parametrů, které musí daná činnost splňovat. 1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - kroužky, kluby, pravidelně se opakující schůzky 2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činnost - jednorázové a cyklické akce s různým zaměřením pro různé skupiny 3) osvětovou činnost - vzdělávání včetně shromažďování a poskytování informací 4) individuální práci - zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů, 5) otevřená nabídka spontánních činností - volně přístupná hřiště, klubovny, skatepark, klub ROK atd. 6) doplňková činnost - hospodářská činnost, která svými výnosy pokrývá část nákladů hlavní činnosti Dlouhodobé cíle naplňovat poslání Ulity a vytvářet široké spektrum možností zájmových aktivit pro všechny cílové skupiny soustavně zvyšovat kvalitu všech nabízených činností od přípravy až po důsledné vyhodnocení, dokumentaci a prezentaci trvale vytvářet podmínky pro větší zapojení mládeže ve věku od 15 let do činnosti Ulity a dění v Broumově. dlouhodobě vytvářet prostor pro spontánní aktivity (SKATEPARK, kluziště, jednorázové otevřené akce, klubové činnosti ROK klubu, zkušebny pro hudební skupiny atd.) spolupráce na projektech zaměřených na problémovou mládež a děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí zvyšování profesionální úrovně jednotlivých pracovníků spolupráce s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit spolupráce se školami a školskými zařízeními při naplňování poslání Ulity trvalé zlepšování komunikace mezi účastníky zájmového vzdělávání a Ulitou (webové stránky, sms a e- mail) kvalitní a včasná propagace, stále aktuální nabídka a informace na internetových stránkách Krátkodobé cíle udržet a zkvalitnit činnosti v budově klubu ROK (Masarykova 249), činnost klubu ROK zajistit 3 dny v týdnu a uspořádat cca 50 nepravidelných akcí zajištění provozu 3 zkušeben pro zájemce z řad místních hudebních skupin pokračování v projektu zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství - Klub pro rodiče s dětmi (Ulita jako subdodavatel služby pro realizátora - Romodrom) Naše cíle stanovené pro školní rok spolupráce na projektu s Masarykovou základní školou Boříme bariéry zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci činností Ulity a klubu ROK zajištění mimorozpočtových prostředků na dostavbu lezecké stěny ve Skateparku zajištění mimorozpočtových prostředků na realizaci programů EVVO pro školy 3

4 pokračování v projektu Naše zahrada 2007 rozšířit podíl sportovních a pohybových aktivit u pravidelného zájmového vzdělávání sportovní hřiště dovybavit brankami a dalšími sportovními pomůckami podle požadavků uživatelů, rozšířit možnost využívání hřiště veřejností a to i dětmi zrealizovat závody Východočeského poháru v orientačním běhu dokončit první fázi a zahájit druhou fázi rekonstrukce budovy Ulity zajistit vzdělávání pro externí pracovníky, kteří nesplňují vzdělání podle platné legislativy (výjimka platná do ) Školní rok Ulity trvá od 1. září do 31. srpna. V průběhu běžného školního roku, tj. od ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE září do června, jsou realizovány především pravidelné zájmové aktivity jako kroužky, kluby a také jednorázové a cyklické akce jako školní programy a příležitostné akce. O prázdninách nabízíme prázdninové akce a kluby. Celkovou nabídku aktivit připravujeme tak, aby byla v co nejširším spektru činností, aby si každý mohl vybrat podle svého zájmu. Pravidelná zájmová činnost začala v týdnu od 23. do 27. září 2013 a končila v týdnu Pravidelná činnost - kroužky, kluby, kurzy,... od 7. do 11. června 2014, výjimkou jsou tréninky sportovních oddílů, které se konají až do posledních zápasů nebo zkoušky dramatických souborů před prázdninovými představeními. V září jsme nabídli 84 kroužků, klubů a kurzů z různých oblastí zájmového vzdělávání pro předškolní i školní děti, mládež, rodiče s dětmi a dospělé. Některé zájmové útvary se pro velký zájem ještě musely rozdělit na více skupin a několik jich naopak zaniklo. V nabídce byly zastoupeny činnosti pohybové a sportovní, činnosti z oblasti výpočetní techniky, turistiky, výtvarné a estetické, jazykové a další aktivity. V průběhu hodnoceného školního roku pracovalo celkem 86 pravidelných zájmových útvarů, kterými prošlo 1090 účastníků, od nejmenších dětí až po seniory. Jedná se o více jak 140 hodin zájmového vzdělávání týdně, za školní rok pak více jak schůzek a hodin pravidelné zájmové činnosti. Srovnáváme-li se s obdobnými zařízeními v České republice, jsme v oblasti pravidelné zájmové činnosti velmi úspěšní. Sortiment a kvalita naší nabídky odpovídá okresnímu městu. 4

5 Příležitostná činnost - akce, přednášky, programy,... Akce příležitostné - činnosti příležitostné výchovné, vzdělávací, zájmové a tematické rekreační, nespojené s pobytem mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání. Ulita pravidelně připravuje akce, z nichž mnohé se staly již tradičními. Jsou určeny nejen pro děti ze zájmových kroužků, ale i pro širokou veřejnost, jedná se o zážitkové činnosti pro děti a mládež i o kulturní a společenské akce, nebo o sportovní, turistické, výtvarné, rukodělné, a jiné aktivity. Na podzim je to např. Drakiáda, Advent v Ulitě, v zimě Dětský karneval, na jaře Zelený čtvrtek, Čarodějnice, běžecké závody, Dětský den aj. Pravidelně se sportovní oddíly účastní závodů na místní i celostátní úrovni. Průběžně nabízíme také sobotní výtvarné dílny pro děti, mládež i dospělé, vaření pro děti, hry a mnohé další. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na našich webových stránkách ve školách, na vývěsních místech a plakátovacích plochách. Ve školním roce jsme také realizovali 31 akcí v klubu ROK. Jednalo se především o výstavy, výtvarné programy, cestopisné přednášky, přednášky se sociální tématikou, a další. Celkem jsme uspořádali 177 jednorázových akcí, které trvaly celkem 1685 hodin, těchto zájmových činností se zúčastnilo osob. Výukové programy pro školní kolektivy Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj - programy pro mateřské, základní a střední školy, kterých se účastní celé třídy. Jejich podstatou jsou praktické činnosti volně navazující na výuku ve škole, především na průřezová témata školních vzdělávacích programů. Děti pracují ve skupinách, kde společně řeší úlohy a učí se komunikovat, obhajovat své názory, rozvíjet sociální vazby. 5

6 - pobytové akce jsou realizovány především mimo místo, kde DDM Ulita vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání, tedy mimo Broumov, ale někdy také v Broumově. Jedná se především o různá soustředění, účasti na vícedenních závodech, pobytové výlety a pod. Ve školním roce bylo realizováno celkem 11 pobytových akcí, z toho 8 do 5 pobytových dní a 3 nad 5 pobytových dní. Pobytových akcí se zúčastnilo celkem 144 účastníků a dohromady trvaly 42 dnů. - průběžně realizované činnosti jako tematické přednášky pro veřejnost, pro kluby maminek, promítání filmů v rámci filmového klubu Jeden svět, vzdělávací programy pro děti z oblasti první pomoci nebo vedení k prevenci sociálně patologických jevů. Jednotliví pedagogičtí pracovníci při své činnosti také průběžně provádějí osvětovou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit. - jednorázová i průběžná nabídka aktivit, volně a nezávazně přístupných všem zájemcům, s nepřímým i přímým pedagogickým působením. Příkladem nabídky spontánních činnosti je klub ROK, herna v recepci, skatepark, také Naše zahrada nebo sportovní hřiště a kluziště. Za velký úspěch považujeme především fungování klubu ROK v budově bývalé obchodní školy Masarykova 249 a zprovoznění kluziště za touto budovou. Po mnohaletém úsilí o nalezení prostoru pro zájmovou činnost mládeže a mladých dospělých nám Město Broumov nabídlo k činnosti tento objekt. Po intenzivní přípravě a zkušebním provozu roce 2011 se nám podařilo ve školním roce zahájit pravidelný provoz. Ve školním roce byl pravidelný provoz klubu ROK již 3 dny v týdnu celkem 14 hodin. Důležitým prvkem celého projektu je zapojení cílové skupiny, mládež od 15 let výše, nejen do přípravy, ale i do realizace jednotlivých činností a celého provozu klubu. V podstatě jde o to, aby mladí lidé měli možnost realizovat činnosti pro sebe a zároveň i pro druhé. V hodnoceném školní roce jsme provozovali tyto části klubu ROK: přízemí budovy Pobytové akce Osvětová činnost - přednášky, informace,... Spontánní činnosti - skatepark, klub ROK, hřiště... Zkušebna 1 - zkušebna pro hudební skupiny vybavená základní technikou a některými hudebními nástroji, v současné době se v ní střídají 3 skupiny; Zkušebna 2 - zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, doplněná vybavením Ulity, průběžně využívají 3 skupiny; Zkušebna 3 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Zkušebna 4 - menší zkušebna pro hudební skupiny s vlastním vybavením, využívá 1 skupina; Sklad 1 - sklad vlastní hudební techniky zkoušejících skupin; 7

7 Sklad 2 - sklad rekvizit a loutek loutkoherců; I. patro budovy Klub ROK - Radost Odpočinek Kultura, klubové prostory pro mládež a mladé dospělé rozdělené do dvou základních částí - část herní - vybavená stolním fotbálkem, šipkami, velkoplošnou televizí, herní konzolí NINTENDO WII, Airhockeyem, kulečníkem aj., část klidová - vybavený prostor s občerstvením, vhodný pro posezení, stolní hry, klubové přednášky a koncerty klubového charakteru či recitály, promítání fotografií aj., součástí této zóny je i ČAJOVNA, na kterou je využívána atraktivní veranda; V hodnoceném školním roce proběhlo v klubu celkem 31 jednorázových akcí, kterých se zúčastnilo celkem 844 osob. Byly to především cestopisné přednášky, literární večery, výstavy a jejich vernisáže. Pravidelný provoz klubu byl tři dny v týdnu, čtvrtek a pátek od 16 do 20 hodin a v sobotu od 14 do 20 hodin. Klubovými dny prošlo celkem 1450 návštěvníků. Hlavní náplní jsou především činnosti, jejichž podstatou je přímá práce s cílovou skupinou. K dispozici je také volně přístupná WIFI zóna v prostoru klubu a větší části budovy. Výstavní místnost - velká místnost naproti klubu ROK vhodná na výstavy a přednášky pro více osob. Výstavy probíhají v měsíčních intervalech tak, že na sebe navazují a výstavní prostor je v plánu obsazen již několik měsíců dopředu. II. patro budovy Klubovna plastikových modelářů - velkou místnost nad výstavním prostorem využívá k zájmové činnosti klub plastikových modelářů Broumov Klubové divadlo - v místnosti na pravé straně od schodiště bylo zbudováno klubové divadlo. Po dlouhých letech první klubové divadlo v Broumově. Je určené především na představení komornějšího charakteru, na která se svým prostředím a prostorem nehodí Městské divadlo a na zkoušky dramatických souborů Ulity. Velkou zásluhu na zbudování tohoto prostoru má vedení a členové divadelního souboru NE.DIV.SE., za což jim patří veliké poděkování. Loutkové divadlo BRUM - sousední prostor klubového divadla slouží jako zkušebna loutkovému divadlu a je připraven i pro loutková představení pro děti; Klubovna 1 - menší místnost slouží jako klubovna pro divadelní soubory především na čtené zkoušky; Sklad kostýmů - menší místnost kumbál u vstupu na půdu je zařizována jako sklad kostýmů divadelních souborů, sem byly částečně přesunuty kostýmy z půdy v Ulitě a kostýmy, které mají divadelní soubory u sebe; Meditační místnost - menší místnost slouží zájemcům z klubu jógy k cvičení a meditaci; prostor okolo budovy Hřiště - antuko-škvárové hřiště bychom chtěli přebudovat na pískové Beach volejbalové hřiště, které není k dispozici nikde v okolí. Kluziště 8

8 Kluziště - prostor za budovou klubu ROK sloužil prvním rokem pro umístění uměle chlazeného kluziště. Realizaci tohoto projektu považujeme za velký úspěch a také mezi veřejností mělo kluziště velmi kladný ohlas. I když nás na začátku provázely určité technické potíže a některé nedostatky spojené s nedostatkem zkušeností s provozem této aktivity, nakonec se nám podařilo 3 měsíce udržet kluziště v provozu. Za toto období navštívilo v dopoledních hodinách kluziště 78 školních tříd tj žáků a v odpoledních hodinách prošlo kluzištěm návštěvníků. Sportovní hřiště - již od minulého školního roku Ulita plně provozuje sportovní hřiště na ulici Komenského. Na hřišti zajišťujeme základní údržbu prostor i vybavení. Školám umožňujeme využívat areál v dopoledních i odpoledních hodinách. V odpoledních hodinách a ve volných dnech může hřiště zdarma využívat také široká veřejnost a to nejen zájmové skupiny, ale i jednotlivci. Klíče si návštěvníci mohou zamluvit a zapůjčit v recepci Ulity nebo si za určitých podmínek mohou zažádat o vlastní klíč. Veřejností je sportovní hřiště využíváno téměř denně. Skatepark - již roku od 2006 provozujeme zařízení SKATEPARK, kde mohou aktivně trávit svůj volný čas všichni zájemci bez rozdílu věku, nabízenými činnostmi je však nejblíže věkové skupině, která je nejvíce ohrožena sociálně patologickými jevy, tj. skupina dětí a mládeže mezi 12 a 18 rokem věku. Objekt skateparku je vybaven překážkami pro skateboarding a in-line bruslení a lezeckou stěnou, která je využívána našimi horolezeckými kroužky a návštěvníky z řad veřejnosti. Skatepark je v pravidelném provozu tři dny v týdnu celkem 11 hodin, mimo pravidelný provoz mohou zájemci zavolat na telefonní kontakt a domluvit si mimořádnou návštěvu, podmínkou je pouze to, aby skupinu tvořili alespoň 4 účastníci. Skatepark je v provozu také o prázdninách. V dopoledních hodinách mohou skatepark využívat také školy, kterým nabízíme programy s instruktorem. Ve školním roce navštívilo skatepark celkem 1662 osob. Všech spontánních činností nabízených Ulitou se zúčastnilo celkem osob a trvaly v součtu hodin. 9

9 Doplňková činnost - nákup a prodej, recepce,... Doplňková činnost se týká především prodeje drobného občerstvení pro návštěvníky Ulity, klubu ROK a na akcích, které pořádáme. Dále nabízíme výrobu reklamních a upomínkových předmětů, především se jedná o butony (tzv. placky), reklamní a propagační služby firmám, zpravidla prodáváme reklamu na našich akcích a v námi vydávaných tiskovinách. Na doplňkovou činnost vlastníme živnostenská oprávnění a svolení zřizovatele, které je nezbytné. Podstatou doplňkové činnosti je, aby vydělávala na zájmové vzdělávání. Výnosy například pokrývají finanční náklady na externího pracovníka, který má pedagogický dozor nad dětmi, jež čekají na kroužek nebo část nákladů na pomůcky a činnost kroužků. Informace o doplňkové činnosti jsou součástí finanční zprávy. Souhrn činností - za školní rok V souhrnné tabulce uvádíme ucelený přehled realizovaných činností zájmového vzdělávání za hodnocený školní rok. ZÁJMOVÁ ČINNOST POČET ČINNOSTÍ POČET ÚČASTNÍKŮ CELKEM HODIN PRAVIDELNÁ ZČ PŘÍLEŽITOSTNÁ ZČ POBYTOVÉ AKCE dnů SPONTÁNNÍ ZČ Řídící činnost - struktura organizace a systém řízení Činnost organizace je řízena vícestupňovým systémem řízení, dle níže uvedené struktury organizace na základě platné legislativy a vnitřních směrnic, které vydává statutární zástupce příspěvkové organizace. Struktura organizace: 10

10 Personální zajištění - ve školním roce Zájmové vzdělávání je realizováno interními a externími pedagogickými pracovníky. Technické zajištění činností je zabezpečeno technicko-hospodářskými pracovníky, rovněž interními i externími. Veškerou činnost organizace zajišťovalo 5 pedagogických pracovníků, včetně ředitele, z toho mají 4 pracovníci úvazek 1,0 a jeden 0,4, dále ekonomka (úvazek 0,9), uklízečka (úvazek1,0) 1 školnice (úvazek 0,6). Část úvazku ekonomky a části úvazků některých pedagogických pracovníků jsou hrazeny z projektů a mimorozpočtových zdrojů, především díky projektu Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, kde jsme subdodavatelem služeb Romodromu (0,67 úvazku). Ostatní činnosti, které nepokryjí tito pracovníci, jsou zajišťovány externími pracovníky, kterých bývá v průběhu školního roku více než 60. Dlouhodobě si vytváříme skupinu spolupracovníků, kteří mají zkušenosti s oblastí zájmového vzdělávání, těmto spolupracovníkům také umožňujeme se dále v této oblasti vzdělávat. Poměrně velkou část prostředků na personální zajištění jsme nuceni si vydělat sami nebo pokrýt z mimorozpočtových zdrojů. Přehled personálního zajištění činností: Interní pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci 5 4,4 TH pracovníci 3 2,3 Celkem 12 9,1 Externí pracovníci Počet osob Celková výše úvazku Pedagogičtí pracovníci pravidelná činnost Pedagogičtí a TH pracovníci akce a tábory jednorázově 55 5, * TH pracovníci 11 2,4 Celkem 79 7,5 * * u jednorázových činností není úvazek počítán (dohoda o provedení práce) Spolupráce - projekty, organizace, jednotlivci Naše nabídka zájmového vzdělávání v širokém a pestrém rozsahu, tak jak ji předkládáme veřejnosti, by nebyla možná bez spolupráce s občanskými sdruženími, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi a jednotlivci. Tato spolupráce nám umožňuje realizovat i větší a náročnější projekty. Významné projekty Již ve školním roce jsme zahájili spolupráci na dvouletém projektu s Masarykovou základní školou v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1. Tento projekt byl ukončen v roce

11 Od května 2013 navazuje další projekt s názvem Odstraňujeme bariéry. Ulita komplexně zajišťuje, jako partner projektu, adaptační pobyty pro žáky třetích a šestých tříd, včetně odborných lektorů. Program je založen především na prvcích zážitkové pedagogiky. Součástí aktivit adaptačního pobytu je i společný program s rodiči žáků. Projekt bude pokračovat až do roku Dalším významným a dlouho připravovaným projektem, do kterého jsme zapojeni, je Zajištění sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi a odborného poradenství, který dne zadalo v otevřeném řízení Město Broumov. Jedná se o projekt v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti. Ulita zajišťuje veřejnou službu spočívající v realizaci Klubu pro rodiče s dětmi. Klub je určen k pomoci a podpoře rodičů s malými dětmi ve věku od 3 měsíců do 4 let věku v oblasti sociální, personální (osobnostní) občanské aj., tak, aby byla minimalizována nebo zcela vyloučena sociální exkluze u cílové skupiny v období mateřské a rodičovské dovolené. Již několik let se nám také pravidelně daří získávat podporu na projekty spojené s ekologickou a environmentální výchovou od Královéhradeckého kraje. V hodnoceném školním roce jsme získali podporu ve výši 78 tis. Kč na projekt Environmentální a ekologická výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže a veřejnosti na Broumovsku ve školním roce V rámci projektu probíhají především výukové programy pro školní kolektivy (třídy) z mateřských a základních škol, nižšího a vyššího gymnázia a jednorázové akce vzdělávacího a osvětového charakteru pro děti, mládež, dospělé a rodiče s dětmi a další veřejnost. Tuto činnost finančně podporuje Královéhradecký kraj 12

12 Další, pro naši organizaci významný projekt, jehož jsme se stali partnerem, je projekt Kudy kam, který realizuje Úřad práce České republiky s podporou Evropského sociálního fondu. Projekt je určen pro cílovou skupinu osob sociálně vyloučených a pro ty, kteří jsou exkluzí ohroženi, především dlouhodobým vyloučením z trhu práce. V rámci tohoto projektu získala Ulita dvě THP pracovnice, každou s úvazkem 0,75. Tento projekt byl ukončen na jaře Kromě větších projektů je pro nás důležitá spolupráce i na dalších aktivitách, bez ohledu na to, jestli se jedná o spolupráci jednorázovou, či dlouhodobou. V minulém školním roce jsme společně realizovali akce a činnosti především s těmito organizacemi a jednotlivci: Další spolupráce Město Broumov a odbory a složky Městského úřadu, především odbor životního prostředí a odbor dopravy, Technické služby města Broumova, Slovan Broumov, Agentura pro rozvoj Broumovska, Okrasné zahrady arboristika s.r.o., Český rybářský svaz MO Broumov, Tábor Janovičky, Romodrom o. s., firma Global Radio, Ing. Zdeněk Kolář, Masarykova základní škola, Základní škola Broumov Hradební, Mateřská škola Broumov, Gymnázium Broumov, a základní a mateřské školy v regionu a v neposlední řadě Krajský úřad Královéhradeckého kraje a mnozí další. Spolupráce se děje prostřednictvím společně pořádaných projektů, formou metodické, materiální nebo finanční pomoci. Všem, kteří s námi v minulém školním roce spolupracovali na projektech a dalších aktivitách, velmi děkujeme! 13

13 Ekonomické zajištění - finanční zpráva za rok 2013 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov je příspěvkovou organizací a její rozpočet se skládá z příspěvků a vlastních příjmů. Každoročně usilujeme o maximální hospodárnost a velmi účelné vynakládání finančních prostředků a proto se nám daří realizovat výše uváděné množství činností. Již při přípravách aktivit je kladen důraz na finanční rozvahu a po ukončení akce na vyúčtování a zhodnocení. Povinností všech pracovníků je také pečovat o majetek a vybavení tak, aby jeho životnost byla co nejdelší. Prostředky na platy zaměstnanců získává Ulita od MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Provozní prostředky na činnost jsou tvořeny především z dotací zřizovatele, kterým je Město Broumov a z příjmů Ulity, jenž tvoří úplata za zájmové vzdělávání od účastníků činností, dary a zisk z doplňkové činnosti. Důležitou součástí ekonomického zajištění činnosti jsou také grantové a dotační příspěvky, proto každý rok podáváme několik žádostí o grantové dotace. Finanční zpráva za rok 2013 Příjmy Prostředky od zřizovatele celkem z toho od obce celkem provozní dotace z toho od KHK celkem mzdová dotace z toho grant od KÚ KHK z toho grant od MÚ 0 Prostředky získané vlastní činností celkem z toho za kroužky z toho za hodinové platby z toho za příležitostné akce z toho školní programy z toho za skatepark z toho za ubytování a pronájmy z toho za prodej služeb Prostředky získané z hospodářské činnosti Příspěvky a dary fyzických a právnických osob Ostatní příjmy Příjmy celkem Výdaje Investiční výdaje celkem 0 - Neinvestiční výdaje celkem Osobní náklady celkem z toho náklady na platy pracovníků z toho ostatní osobní náklady (včetně HČ) (Pokračování na stránce 15) 14

14 z toho zákonné odvody zdravotního pojištění z toho zákonné odvody sociálního pojištění z toho zákonné sociální náklady - pojištění z toho výdaje na FKSP Ostatní provozní náklady celkem z toho spotřební materiál z toho kancelářské potřeby z toho drobný hmotný majetek z toho nehmotný majetek 0 z toho odborné knihy a časopisy z toho ostatní z toho el. energie, plyn, voda, koks z toho prodané zboží z toho opravy a údržba z toho cestovné z toho služby z toho daně a poplatky 0 z toho poplatky bankám z toho pojištění majetku Výdaje celkem Hospodářský výsledek Kontroly - zjištění a výsledky kontrol V průběhu roku jsou prováděny dva typy kontrol, vnitřní a vnější. Vnitřní kontroly provádějí oprávnění pracovníci průběžně. Jsou to kontroly jednotlivých činností, pedagogické hospitace, kontroly hospodaření aj. Vnější kontroly jsou provedené organizacemi oprávněnými k provádění těchto kontrol, např. zřizovatel, správa OSSZ, Česká školní inspekce, Krajský úřad, Krajská hygienická stanice apod. Ve školním roce proběhly v Ulitě 3 kontroly, provedená oprávněnými organizacemi: 1. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 2. Veřejnosprávní kontrola Město Broumov Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu 11 odst. 4 písm. a) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Zajištění PO, dodržování BOZP, hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Výsledek kontroly: zjištěné administrativní nedostatky, závady byly odstraněny 15

15 3. Kontrola Úřad práce české republiky - krajská pobočka v Hradci králové Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky, dohoda o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP (financováno z ESF) Výsledek kontroly: bez závad Kontroly, které proběhly ve školním roce , nezjistily žádné závažnější pochybení nebo nedostatky. Poděkování - spolupracovníkům a donátorům Závěrem bychom chtěli poděkovat všem spolupracovníkům za jejich zodpovědný a obětavý přístup k realizaci našich aktivit a organizacím i jednotlivcům, kteří nás podporují, protože jsme si vědomi, že bez nich bychom nemohli nabízet veřejnosti služby v takovém rozsahu a pestrosti. Velmi děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, v minulém školním roce to byli především: * Město Broumov * * HOBRA - Školník, s. r. o. * VEBA textilní závody, a. s. Broumov * LUTOMA, s. r. o. * HS Flamingo, s. r. o. * EKO-SERVICE 2000, s. r. o. * * NAVINET, s. r. o. * pan Tomáš Valenta * Broumovský grunt, s. r. o. * * Městský úřad - odbor životního prostředí a odbor dopravy * * pan Vojtěch Školník* Agentura pro rozvoj Broumovska * Tábor Janovičky * * Královéhradecký kraj * Masarykova základní škola Broumov * * Základní škola Broumov Hradební * Gymnázium Broumov * * Global Rádio - Zdeněk Hajpišl * pan František Dostál * * pan Radek Kolář * Ing. Zdeněk Kolář * pan Josef Štěpán * Fotografie z jednotlivých akcí a zájmových činností jsou pravidelně vystavovány v Ulitě, na našich akcích a nebo si je můžete prohlédnout na našich webových stránkách: a 16

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola při FN Motol V Úvalu 84, Praha 5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více