- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- G r u n t y v R a d o n i c í c h -"

Transkript

1 G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho převzal chalupu M a těj Bláha 1688 převzal chalupu J a k u b B r e j d t a 1717 po otci J iřík Brejdt, nic nezlepšil, nýbrž zpustošil, proto chalupu převzal 1718 J iřík Antoš 1738 tentýž drží stále robotní chalupu Ržezácžowskou 1744 po otci P a v e l A n t o š 1794 téhož syn P a v e l A n t o š 1827 F r a n t i š e k a L u d m i l a H l iňákovi 1834 koupil F r a n t i š e k H ü t t l 1861 koupil A n t o n í n a M a r i e Š u s t e r o v i 1863 za zl. rak. J o s e f S t á r a 1865 za zl. r.č. E m a n u e l a M a r i e T h o m o v i 1874 za zl. r.č. V á c l a v a A n n a B i š i c k ý 1906 syn V á c l a v B i š i c k ý 1908 F r a n t i š e k a M a r i e R o s e n d o r f o v i XI. č. kat. 23/1 rozděleno a č. kat. 23/2 zapsáno do vl. č. 138 pro J o s e f a a M a r i i S t á r o v i 1948 dcera A n n a R o s e n d o r f o v á G r u n t o s m ý, d n e š n í číslo 5 První zápis L.P dne 14. února M a r t i n W i c h a n ujal se chalupy od M a r t i n a P a v i š k y 1677 M a r t i n W i c h a n zhandloval chalupu s P a v l e m Š e b e s t o u 1678 ujal se chalupy V á c l a v Černej 1679 V á c l a v Černý zběhl, dosazen M a těj Sládek 1681 ujal se chalupy J a n Š v a m b e r k 1692 M i k u l á š W i c h a n, syn po M a r t i n u W i c h a n o v i 1732 za 77 kop míš. a 8 gr. J o s e f J ü r k a 1738 chalupa robotní Twarůcžowská, drží J o s e f J ü r k a 1743 po smrti J o s e f a J ü r k y švagr P a v e l W i c h a n í n za nezletilého syna V á c l a v a W i c h a n í n a 1759 převzal V á c l a v Černý 1765 převzal K a r e l Z í t t e k 1793 převzal J a n J a n o u š e k 1814 syn F r a n t i š e k J a n o u š e k 1845 převzali F r a n t i š e k a M a r i e K u t s c h e r o v i 1879 za zl. F r a n t i š e k a M a r i e S t á r o v i G r u n t d e v á t ý, d n e š n í číslo 6 L.P dne 14. února ujal se M i k o l á š Š w a m b e r k gruntu vedle gruntu Martina Wichana 1678 protože M i k o l á š Š v a m b e r k zběhl, na grunt dosazen T o m á š K l o b a s a 1680 po T o m á š i K l o b a s o v i dosazen J iřík Pokorný 1681 J iřík Pokorný dobrovolně pustil a dosazen byl V á c l a v S u c h e j 1688 J a n Š w a m b e r k za 244 kop míš J a n Š v a m b e r k svržen a dosazen J a n J a n a t k a 1715 M a r t i n J a n a t k a po otci grunt Janoušovský 1720 M a r t i n J a n a t k a svržen a dosazen J a n Ž i t n ý ; 86 strichů rolí 1741 V á c l a v Ž i t n ý na 10 let za nezletilého dědice Jiříka 1751 J iřík Žitný, dědic, po otci Janu 1787 grunt Janoušovský potažnický přenechal Jiřík Žitný M a těji Czejkovi za kop míš J a n C z e j k a převzal po otci 54 jiter 1376 sáhů rolí 1828 J a n a A n n a H a u s k o v s k ý za zl. konv

2 1840 J o s e f H o u s k a po svém otci za zl. con J a n a F r a n t i š e k W r t á s k o v i i s pozemky za zl. r.č F r a n t i š k a L i n h a r t o v á za zl. r.č J o s e f a F r a n t i š k a S t á r o v i za zl. r.č J o s e f a M a r i e S t á r o v i č.p.6 a č.p.7 za zl. r.č. G r u n t d e s á t ý, n y n í číslo 7 L.P dne 15. února ujal gruntu vedle Jana Švamberka O n dřej Janoušek 1688 M a těj Janoušek po otci 1707 V á c l a v J a n o u š e k po otci 1733 J a n J a n o u š e k po otci, 87 strichů rolí 1763 J a n J a n o u š e k po otci 1803 F r a n t i š e k J a n o u š e k po otci 1844 A d a l b e r t a J o s e f a K o z á k o v i, rustikální hospodářství č.p.52/ č.p.7 staré 1845 koupili J a k u b a J o s e f a S e j t z o v i za zl. c.m koupil M o r i t z W e i t h za zl. c.m koupili J a k u b a L u i s e G o e b e l o v i za zl. c.m koupila A n n a S t e i n b a c h o v á za zl. noc. münze 1852 J o s e f a F r a n t i š k a S t á r o v á roz. Kubatová 1873 koupili J o s e f a M a r i e S t á r o v i za zl. rak čís. usedlost č.p.7, 5, 6, O t a k a r S t á r a po matce Marii ½ 1923 O t a k a r S t á r a po otci Josefu ½; N o vě založená usedlost, nynější číslo 8 L.P M a těji Žitnému se dovoluje na přání hraběte Černína z Chudenic postavit chalupu. Tehdejší vrchnost si přála, aby bylo panství více obydleno a lid přiveden na lepší úroveň M a těj Žitný po otci 1840 koupili F r a n t i š e k a K a t eřina Zítkovi za 1680 zl koupil V á c l a v K o s t íř za zl. conv. münze 1855 nezletilý J o s e f K o s t íř po otci 1877 vdova K a t eřina Kostířová provdaná za J a n a S u c h é h o 1880 J a n S u c h ý z Hrdlořez 1902 J a r o s l a v a Růžena Suchá roz. Dobešová ze Kbel 1912 koupil pozemky 128, 137, 202, 211 A l o i s H o f m a n 1912 O t a k a r S t á r a č.p O t a k a r S t á r a m l. G r u n t d r u h ý, d n e š n í číslo 1 3 L.P se ujal chalupy Motowanskowy M a r t i n J a n o u š e k 1688 V á c l a v N o v á k 1709 M a těj Řehák 1729 Š těpán Šic 1740 M a r t i n S e m e c z k y a v d o v a B a r b o r a po Šicovi 1783 po tchánovi Martinu Semeczkém zdědil zeť J iřík Kauba 1801 J o s e f K a u b a po otci; rolí 24 jiter 1828 koupili F r a n t i š e k K učera z Wolawitz, ženich, a A l ž běta, dcera po Kaubovi, za 760 zl. noc. münz vdovec F r a n t i š e k K učera po Alžbětě 1879 F r a n t i š e k a F r a n t i š k a F i a l o v i 1883 J a n a B a r b o r a D e p o r t o v i 1884 postaven a otevřen hostinec 1902 B a r b o r a D e p o r t o v á 1920 A n t o n í n a M a r i e D e p o r t o v i 1948 M a r i e D e p o r t o v á G r u n t třetí, nynější číslo

3 L.P ujal se P a v e l P o l á k panské hospody od milostivé vrchnosti za 80 kop míš P a v e l P o l á k provedl krádež a zběhl, chalupy se ujal M i k o l á š Š v a m b e r k 1681 v d o v a Š v a m b e r k o v á vdala se za M a r t i n a K u k a l a 1692 P a v e l Š e b e s t a 1695 M a těj Matějíček 1696 P e t r Š u m a 1697 J iřík Müller 1726 V á c l a v M ü l l e r po otci 1729 T o m á š K u l h a v ý 1761 M a těj Kulhavý syn 1772 švagr J a n K r á l 1783 dědička Anna se provdala za J a n a H o r n a 1798 vdova Anna se provdala za J a n a F i e g r a 1855 J o s e f a M a r i e F i e g r o v i 1861 vdova M a r i e F i e g r o v á za 800 zl. rak čís M a r i e K o k t o v á 1867 E m a n u e l a M a r i e P o l í v k o v i 1871 koupili J a n a A n n a Hřebíčkovi v ceně 750 zl. r.č J o s e f a M a r i e H o u ž v ičkovi 1874 J o s e f a K a t eřina Tichotovi 1879 V á c l a v a A n n a M a n d l o v i 1898 F r a n t i š e k Z e m a n 1905 J o s e f a B o ž e n a P š e n ičkovi 1948 J u l i e S o j k o v á a V á c l a v P š e n ička děti G r u n t p a t n á c t ý L.P se v registrech chalupa již nenachází. Kde stávala a kdy zanikla, komu od ní postoupeny pole, není možno zjistit. Pravděpodobně byla vystavěna v prostoru nynějšího č.p.20. Vzhledem k rozdělení zahrádky s Pavlem Šebestou, který měl chalupu nynější č.p.21. Chalupa č.p.20 přichází až v roce G r u n t j e d e n á c t ý, n y nější číslo 1 6 L.P ujal se chalupy V í t Kříž vedle Ondřeje Janouška 1688 M a těj Semeczký 1720 P a v e l S e m e c z k ý po otci; 43 strichy rolí 1744 J iřík Semeczký, syn 1786 J a n S e m e c z k ý, syn po Jiříkovi 1795 J o s e f H ý t l 1813 J a n H ý t l, syn 1852 J o s e f T r i n g l s A n n o u H ý t l o v o u, nevěstou 1854 koupili J a n a M a r i e K u b r o v i za zl J o s e f a M a r i e S t á r o v i 1877 E m a n a M a r i e T h o m o v i 1877 A n n a Ž i t n á 1890 A l o i s a F r a n t i š k a H o f m a n o v i 1932 J iří a Anna Hofmanovi G r u n t čtvrtý, r připojeno k č. 16 L.P J iřík Veselík 1688 J a n M ü l l e r 1723 V á c l a v M ü l l e r po otci 1729 V á c l a v M a tějíček 1733 V a c s l a v B r o k l 1737 P a v e l S e m e c z k ý pozn.: chalupa měla stát proti hospodě, dle zápisu z asi vyhořela a již neobnovena - 3 -

4 G r u n t d v a n á c t ý, d n e š n í číslo 1 7 L.P ujal se J iřík Bodlaczký gruntu vedle Víta Kříže (1691 vyhořel) 1710 J iřík Bodlaczký, syn; ( mor); 1715 vyhořel 1738 V á c l a v B o d l a c z k ý ; 87 strichů a 8 věrtelů rolí 1743 T o m á š S e e m e c z k ý 1750 V o j těch Bišický 1751 V á c l a v Ž i t n ý 1781 F r a n t i š e k Ž i t n ý, syn 1825 koupili V á c l a v a M a r i e Ž i t n ý c h, syn, stavení a 54 jiter a 162 sáhů polí za zl. r.č A l o i s H o f m a n a F r a n t i š k a r o z. Ž i t n á 1932 J iří a Františka Hofmanovi 1946 A n n a H o f m a n o v á, manželka 1/8 n e z l. J iří Hofman 3/16 n e z l. A n n a H o f m a n o v á 3/16 G r u n t třináctý, nynější číslo 1 8 L.P převzal D o b i á š T w a růžek, vedle Jiřího Bodlaczkýho 1677 M a r t i n S e m e c z k ý, zeť Dobiáše Twarůžka 1688 V á c l a v S t o l ičář 1691 M a t o u š C ž e r n ý (r. 1715, 1718 pohořel) 1730 K r i š t o f K u c h t í k, zeť (r pohořel) 1733 V o j těch Zíttek 1738 chalupu robotní od gruntu pustého Křížovského drží V o j těch Zítek; rolí 15 strichů a 3 věrtele 1770 V á c l a v Z í t e k po otci 1800 J o s e f Z í t e k, syn 1832 F r a n t i š e k a K a t eřina Zítkovi, syn 1839 koupil M a r t i n P a l l á t za zl. conv. münze 1841 koupili J o s e f a R o s a l i e Řepkovi za zl c.m koupili V á c l a v a M a r i e Růžičkovi za zl. c.m koupili F r a n t i š e k a K a t eřina Šetkovi za zl. c.m koupil J a n D r n k a za zl. c.m koupil V á c l a v K r k a v e c za zl. c.m A l o i s i e S u c h á r o z. K r k a v c o v á 1906 A l o i s H o f m a n 1932 J iří a Anna Hofmanovi G r u n t čtrnáctý, nynější číslo 1 9 L.P ujla se gruntu J a k u b M o t o v a n s k a od M a r t i n a J a n o u š k a za poplatky vrchnosti 360 kop míš J a n a L u d m i l a S r b o v i 1688 M a r t i n J a n o u š e k 1690 V í t E l i š k a 1691 T o m á š B a m b a s k a na grunt pohořelý od vedlejší chalupy Matěje Semeckýho 1717 V á c l a v B a m b a s 1735 V á c l a v S k a l i c k ý ; rolí 82 strichů 1751 J a k u b S k a l i c k ý, bratr 1763 J iřík Nedvídek 1769 F r a n t i š e k S k a l i c k ý???? V á c l a v N o h e j l 1788 přiženil se V á c l a v S u k 1803 koupili M a těj a Magdalena Kohandrovi za zl. a 35 ½ kr.; 48 jiter 1808 koupil M a těj Hüttl za zl.; 24 jiter polí 1816 T o m á š a B a r b o r a M a l ý c h za zl. víd. měny 1822 J a n a A n n a H o f m a n o v i za zl. v.m n e z l J o s e f H o f m a n 1855 J o s e f H o f m a n a R o s a l i e r o z. S u c h á svatební smlouva 1890 A l o i s a F r a n t i š k a H o f m a n o v i - 4 -

5 1932 J iří a Anna Hofmanovi G r u n t š e s t n á c t ý, n y nější číslo 2 1 L.P P a v e l Š e b e s t a, chalupa naproti tvrzi 1677 M a r t i n W i c h a n 1680 V á c l a v J a n a t k a (1691 dosazen na grunt po Janu Švamberkovi) 1691 P e t r J a n a t k a, bratr; 16 strichů a 1 věrtel rolí 1743 A n t o n í n J a n o u š e k vzal si vdovu po Petru Janatkovi 1759 J a k u b Z í t e k provedl handl s Antonínem Janouškem na grunt v Satalicích 1795 J o s e f Čeržen, syn po Jakubu Zítkovi 1803 koupil J o s e f Z í t e k za zl.; rolí 9 jiter a 1003 sáhů 1812 J o s e f H r o m a d a 1817 R o s i n a a J o s e f D o p š z Tupadel od Turnova 1823 K a š p a r K o p e c k ý 1827 J o s e f D a n d a 1827 J o s e f a L u d m i l a R a t h a u s k ý c h 1837 V á c l a v a K a t eřina Černých 1846 M a těj a Anna Suchých 1854 J a n a K a t eřina Kratochvílovi 1863 J o s e f K a r t o c h v í l, nezl. syn 1877 J o s e f H o f m a n a R o s a l i e r o z. S u c h á 1890 A l o i s a F r a n t i š k a H o f m a n o v i, č.p.20 a č.p J iří a Anna Hofmanovi G r u n t p r v n í, n y nější číslo 2 6 L.P ujal se chalupy T o m á š K l o b a s a, vedle tvrze 1679 dosazen vrchností J iřík Houžvička 1688 M a těj Sobek 1715 J iřík Dvořský po tchánovi 1732 J a n J a n a u š e k 1737 M a těj Jandeček 1737 T o m á š Černý; rolí 16 strichů a 3 a ½ věrtele 1771 F r a n t i š e k Černý po otci 1806 J o s e f Černý, syn 1825 F r a n z J a n o u š e k 1841 K a t eřina Černá roz. Janoušková, po otci 1854 koupili F r a n t i š e k a M a r i e K učerovi za zl. c.m pozemky od této usedlosti č.kat. 1, 45, 78, 81/1, 92, 150, 81/2, cesta č.k. 287/11. Na pozemku č.kat. 45 ve výměře 573 sáhů směnou za obecní pozemek č.k. 20 role postavena š k o l n í b u d o v a, knihovní vklad z Pozemky J o s e f a M a r i e S t á r o v i S t a v e n í n e b dům poštovský, nynější číslo 2 8 L.P pan A m b r o ž H r b e k, pošta radonský, koupil za 60 zl. 1 kus pole 6 sáhů délky a 3 sáhy šířky od chalupy Martina Janouška. Na to místo připojením kusu cesty obydlí od dřeva vystavěl A m b r o ž H r b e k zemřel 1708 M a r t i n J o s e f B r a u n f o f f r 1748 J a n V á c s l a v B r a u n h o f f e r po otci 1750 L e o p o l d F r u w i r t, poštmistr, přestěhoval se do Brandýsa 1755 zeť J a n P i c e k. Poštovská cesta přeložena od Prahy k Brandýsu V á c l a v P i c e k, syn 1827 J a n P i c e k, syn, a A l ž běta 1829 F r a n t i š e k P o k o r n ý z Mírovic 1832 J o s e f a D o r o t a P o k o r n ý c h, po otci 1834 koupil J o s e f T h o m a za zl. c.m n e z l. E m a n u e l T h o m a, syn 1902 J o s e f T h o m a a M a r i e r o z. S t á r o v á 1906 J o s e f a M a r i e S t á r o v i - 5 -

6 1913 O t a k a r S t á r a 1946 L u b o m í r S t á r a, syn G r u n t š e s t ý, d n e š n í číslo 2 9 L.P statek a ves Radonice byly v majetku J iřího Lva Lukavského. Byla zřízena z pustého stavení Baymanovského krčma a kovárna s maštalemi, nyní č.29. L.P statek a ves Radonice v držení H u m p r e c h t a J a n a Černína, který tyto koupil od J a n a V á c l a v a H y n k a z O p r š t o r f u. L.P hospoda a při ní kovárna v jednom stavení 1738 krčma panská, zvaná červená krčma, s masným krámem a polnostmi. Kovárna není již při krčmě a je postavena naproti krčmě při panské zahradě a chalupy Wawrovské, nyní č.30. Krčma neb hospoda panská s masným krámem stojí při třech cestách: první Poštovská, druhá k Dechtárům a třetí k Horním Počernicům. Tuto koupil J iří Prill J o s e f H o r a 1790 F r a n t i š e k H ü b s c h e (Hypš) 1794 koupil J a n H a v e l k a za zl. rýn koupil V o j těch Skála za zl koupil J o s e f C ž e r m á k za zl koupil J a n P o l í v k a za zl koupil J a k u b P o l í v k a, syn, za zl. c.m E m a n u e l a M a r i e P o l í v k o v i ; ha 1893 J o s e f a M a r i e S t á r o v i 1901 F r a n t i š e k a M a j d a l e n a Černých 1927 A n t o n í n a L u d m i l a Čížkovi 1932 J iří Čížek nezl. G r u n t p á t ý, n y nější číslo 3 0 L.P ujal J iřík Šwamberk 1688 J a n H a š e k 1692 J iřík Ebrejdt 1706 M a r t i n M ü l ler 1715 M a těj Klaban 1724 V á c l a v N o v á k 1738 Kovárna panská stojící při panské zahradě naproti krčmě J a n B y š i c k ý ; vršek shořel připojena k chalupě T o m á š e K u l h a v é h o 1762 F r a n z F r i d r i c h (odebrána Tomáši Kulhavému) 1794 J a n F r i d r i c h, syn 1819 nájem F r a n t i š e k M e j s e r, mistr kovářský ze Šestajovic 1824 F r a n t i š e k J a n d a, zeť Jana Fridricha 1847 F r a n t i š e k a A n n a V o k u r k o v i 1864 koupili T o m á š a L u d m i l a K u b r o v i za zl. r.m J o s e f a A n n a K u b r o v i 1900 J o s e f a A n n a S r b o v i 1935 J o s e f S r b a m l. a M a r i e S r b o v á P a n s k ý d vůr číslo 3 1 Která vrchnost a kdy dvůr vystavěla nedá se zjistit. Podle klembových oblouků soudí se, že dvůr byl vystavěn někdy v XV. století. Např. panský dvůr v Satalicích je z roku Dle kupní smlouvy hraběte Černína z roku 1675 se dvůr nacházel proti tvrzi Rittersitz při silnici. V hospodářských a obytných staveních přebývali: šafář, mejstřík (poklasný), ovčák, kovář, tesař a čeleď. Ku dvoru byli robotou celoroční stanovenou týdně přikázáni sedláci s potažní a ruční robotou, ruční týdenní robotou chalupníci, domkáři ruční robotou 13 dní ročně a vdovy podruhů roční robotou 10 a půl dne ročně. Mimo povinnostmi těmito byly zatíženy všechny nemovitosti v obci gruntovní činží placenou vrchností ve stříbře, dále daněmi placenými císaři. Obytná budova pro čeleď je na straně jižní, ve které byla v letech /2 zřízena expositura školy ve Vinoři pro děti radonské, navštěvující třídu. V 17. stol. byla na severní straně chléva přistavěna obytná budova, ve které byla v přízemí ratejna, dále byty pro šafáře, poklasného a řemeslníky a později v prvním poschodí byt pro správce - 6 -

7 dvora. Od roku 1887 až do roku 1938 měl dvůr propachtovaný statkář Josef Stára. Dvůr měl vjezd proti škole a proti transformátoru. Josef Stára, když dvůr propachtoval, zřídil vjezd proti svému statku a starý vjezd u transformátoru byl zazděn. Po 2. sv. válce byl vjezd rozbourán a silnice rozšířena. Výměra dvora je: 174 ha Výměta statku je: 233 ha Výměra připacht. je: 10 ha Celkem činí: 470 ha Nově zřízený státní pozemkový úřad v Praze přiděloval roku 1921 půdu ode dvora na stavbu rodinných domků a roku 1923 pozemky do vlastnictví malým zemědělcům z Radonic i okolních vesnic. U dvora zůstalo rolí: 86,55 ha neplodných: 0,52 ha nádvoří a stavby: 1,22 ha Celkem: 88,29 ha Zbytkový statek koupil roku 1924 cukrovar ve Vinoři. 30. září 1938, kdy byly Sudety zabrány Němci, přistěhovali se Češi do vnitrozemí a dvůr byl pronajat Václavu Špičkovi a Jaroslavu Pokornému, uprchlíkům ze Sudet, až do roku 1945, kdy se vrátli zpět. V roce 1945 převzal dvůr Jan Broul. V roce 1948 pak řed. Čsl. státních statků se sídlem v Jirnech. Roku 1950 byly ke statku připojeny pozemky od velkostatku a soukromníků, které převzal čsl. stát bez náhrad. Dvůr přejmenován na farmu podřízenou ředitelství Xaverov a roku 1960 po technické úpravě s výměrou 436 ha zemědělských pozemků přidělen pod ředitelství Polerady u Brandýsa n/l. O b e c R a d o n i c e v ý v o j č.p. Č.p. 1 nynější majitel Anna Rosendorfová Č.p. 2 zbořeno v roce Kolem roku 1750 byla postavena chaloupka na stráni v průčelí Kozlovky směrem od Jenštejna. Roku 1770 patří obci radonské. V té době byly také postaveny na levé stráni chaloupky severněji od č.p. 2: Č.p. 3 v roce 1750 Č.p. 4 roku 1719 a chalupa č.p.8 Název cesty Kozlovka byl po majitelích domku č.p. 4, rodem Kozlů, který obýval tento domek od začátku 19. stol. až do roku Byli to krejčí obuvníci, rolníci a tovární dělníci, jmenovitě Kozel Václav, Antonín, Jakub, Filip, František, Josef, Emanuel a Gustav. Chaloupka č.p. 2 měla dvě místnosti a uprostřed větší síň. V chaloupce bydleli chudí žebráci, pokud neměli v obci bytu. Dále zde našli přístřeší žebráci z jiných panství jdoucí světem, býval zde také obecní pastýř, ovčák nebo obecní slouha, neb některý kočí. Tak zvaná pastoušku obec roku 1796 odprodala statkáři Josefu Stárovi. Domek byl užíván deputátníky. Roku 1919 byla cesta Kozlovka směněna za nově zřízenou cestu podél č. kat. 194/2 a č.p. 2 bylo rozbořeno. Následkem zvětšování Stárova statku vykoupil Josef Stára i domky č.p. 3 a 4 u cesty Kozlovka postavené. Tyto byly roku 1899 zbořeny a na jejich místě stojí dnes jižní část nové stodoly bývalého statku Stárova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

ž ž ě Ý Ý ž ě ě ě Š É Ý Á ě ě ů ž ě ě ě ě Š ě ž ž ě ě ň ě ž ž ě ě ž ů ě ž ž ů ů ě ě ž ě ě ž ě ž ě ň Á ě ů ů ě ž ě ě ž ě ě ů ů ě ů ě Ž ž ž ň ž ž ě ž ž ů ž ž ě ě ž ž ž ž ě ů ž ž Ů ž Č ů ž ž ž Ů ž ě Č Ž Č

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

ř á ř š ý á č á á é á č á á Ž Řč Č Č č á é á é é ů ů č Ž ř é é ř š ář á á é ý á á Ú é é ů ýž ů č é ř é ů ýž á é é á ú ý ů á é á á š ář ý ý ů ť Ž ý ř á á á ý ů ř é á Ů Ú ř á é á é á á á č ý é Ž á ý á Ž

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

ř ý š ě š ř ř ř č ř ý š é š ř č Ě ý ů é š ř č é ě é ř ř ý š é š ř š š ř č ý é é é é č č ě ý č é č é č š ř ř ž ý ř Á é č š ř ř Ž ý ř ý č š ý ž ú Í ý č š ý Ž Ú é č č ě ý ý ý Ž é č č ě ý ý ý ý Ž ý ť ý ě ě

Více

ř ř á á ý é ř é á ň ž ý á ý č ř á ů ř á ř á á ň řá ý á ý č ň ř č ý ř á š č á é ň á ů á ý á á š é č ů š č ů š č é á č š č é ž š á ř ý ř ý š á ř á ř ř ř ř ř á ý č Č ř ř é ý č ž ů á ů á ř é á č č á ý ž ž

Více

Š ů Š Á š ů ů Ú Č š ů š ů ů ť ť ů ů Č š ů ů ů š ú Ú š ú Č ů ů š ň š Ú ů ů Á Í ť ú š Ě ů ů š ů š ň ň š ú ň š Í ň Č Í Ý Š Š Í Á š ú Ů Ž Ú š š š ú Č š š ů ů š ť ů ů ů š š š ů š ň š š š Ň ň š š š š ň ú ú Č

Více

ÍÍ ů Š ý ú ý ú é é ý é Í é é é Í ý é Ž Ž é é ý é ý ý ý ý é ý é é é é é é é é ú é ú ý ý é Í é é ý é Í é ů é é ý Í Ž ů ý é Ž ý ú ý é é ú é é ů é ý ý ý é ů ů é Ž ů é é Ž é é ů Ž é ý ů é ý Í Í é ů é ů é ů

Více

Ž ž éč é ř Ž č ž ý ř ž š ř é é é ý ř Š č ý é Ž č ý š Ž é č ř ž ý ř ý é ý ř č ý ý ý Ž ř é ž š ž č š Ž ý Ž Ž ř š š č Ž Š Ž č Ž ň š ř š š ž Ž é č é Ž é ň Ž é é é Ž ž ý ý ř č ú č é é ř é é Ž č é ř Č é é š

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

ř ý é éč ž Č š é ŕ č ř ý ě ě š ř ů ř é Č ě řč ĺ Č ě é č ř ř ů ĺ ě ř é Ř Ě Ř É ł Á ř é ŕ ř Ž Š é ŕ ý ř ř é ě Ř Ě Ě Ř É É Ř Ě Ě ř ě ě é ř é Ž ý é éě Ž ý ŽŠĺ Ř Ě Ě ě ě é éč ĺ é ě é éč řĺ ě š Ž š ě ř Ž Í

Více

Ú Ž č ď Í č ň č Í č Ž ť č č ňí č ň Í č č Ň Í č č Ž č č č č č č č č ň Ň Í Í ň Í Í č č Ž Ě Í ř ů ť ňí ť č Ů č ň č č Ý ť Ó č Í č č Í Ž Ž Í Í ň ň Í Í ň č Ó č Í ť č č Ž č č č č č č Í č Ú č Í Í č Í Ž č ňč č

Více

ř ý ý š Ě Á š Á š š š ž é ř ů é ý é š ý ý š ý š é ž é ř ž ř ý ž ý š ř ý ř ý ř ř ž ů ř é ň ů ý é ň ř ř ř ž ý é Ž Í ť ú ř é é Ď Ž é Š ř š Š ý ž ý Ě ž é Š ř š Š ý é ř ý š ý ů é ř é ž é š ř š Š ý ž é ř ž ý

Více

ŕ ł ý ý ů ě ř č č ý č ě řč ĺ č ř ř ů Č č ÚČ Č č ř ě é ě é č Ż ý Č Č Ę ř é ě ý Ž Í č Úč ĺ é ĺ ě é Ě Š Ú ľĺĺ ě ř ř é ý ř Ž ý ý Ů ě Í Í ř é ĺ ř é Í ĺ é ý Í ě š č ř é ř ý é Í ř Ž ří ř Í é úč ŕĺ Š Ú ů č ě ý

Více

á Í Ž á á á ý č Í é ů š ě ž říš ě č í í Í č í á í í č í Ží í ů ů ě ř ě á á é í í ě á é ů ě ň ž é é áš ě í á í ř š í á í á á ý ý š ř ů á ž ž á ž é ě ř š ě š ý é é á í á Ž š ů ří í ř é ě š ž ý í Š Ř áš ř

Více

Ž Ý ř ý ý é á ý á ř ý ů ý Í ář á ý ř ý ů ý ř ů á ř é ř ř á Í ř Ž ý ý ř é Í á Í Í ý é ř Ž ý Í á Ýý ý ň Š é ř ť ý á á á á ř ý ý é á á é é ů ř é á ř é ř á ř ř á á ů ý Ž é é é ý ý ý á á ř é ř á ř á ó á Ř ř

Více

ÚŘ Č Ý Č Ú Ú ť Ů Ú Č Š Ý Ý Ř É Ť Č Č Ú Ú Ú é š ž Ú é Ť é Č Ú é Ů Ú é š Ú Ť Ť é Í š é š š Ť ť Í éí š Ú Ť Ú Ú Ů Ť é ť Ú ť Ú Š ť Č Ú é Ú é ž š é Ť Ú Ú ť é Ž é é Ť é Ť Ť Ú Ú é é Í é Í Ť Ú ť Í Í Ť é Ť Í Ú Ť

Více

Á ú Ú ú Í Ů ť Í Ů Í Ú Ů Ě Č Ů Č Í Ů Ů Ě Ď Ú Ě ť Ě Ď Ě ť ť Ý Ý Ý ť ř ú Í Ů Ů Ů ť Ů Í ď Í ť ň Í ú ť Ů ť ú Í Í Ď ť Š Ů ň Ý ň Ů Ů Ů ť ť ť Ů Ď Ů Ů Ů Ů ň Ů Ď Ů ř ř ř ň ú Í Ů Ů Í Ů ř Ů Í Ý ď Ů Ů Ů ď ř Ů Ů Ů ň

Více

ť ý ř í ú í í í í í í é ó ř ří ů ť ď ý ř í ř í š ě í éž í Ž Í í ěř í ří ěř ý ří í í ř í ř í í í ř í ř í í úř š í ú í ž ř í í í í ř í ř í í í ú ř í í í é ř í í í ň ú í ř í ř í é Č ř í ř í ú í ý ů ý Ů Í

Více

ý Á Á Á Š É Ř č ř ý é ě ř ř é Ú ý é ď ě é ř č ě ž ř ěř ý ý č č š ř ě ř é žš ž é ž ř ě ý ě č ý ě č é š ž ž é ř ůž č č ě ř ě ý ů ě ý ž é ý ž č ů ě ř ž č ů ř š ž š ů ěř ý ů é ň Ž ž č ů ř é ůž ě č ý č č é

Více

Á ů š ČÁ Ú Í Í Í Ú š š ť ď ů š š Č š ČÁ Á Č š š Ě Ž ť ť š Í š Í Ú Ú Í Ú Ú Ú š Í Ú Ú ť Í ť š š ť š š Ú Í Í Ě É ň š š ť Ž š š Ú ť Í š š Í š Í Ú ť š Í ť š Í ť Ú Í Ý Í Ž Ú ť ť ť Í š ť š ř Ú Í É Í Ú ť š Ě š

Více

Ú č á í í í ý á ý á ý ň í á é ě á ý á č ř í á í č á á á ř ý ř ý á ř ř ě é ý ů ě ř ý í ž á í é ý ř ž é á á Š í í ž é Ž ě í í ářů ý í ý á č ý í á á é í ý á é ě é í í í ěá č ú ý čá í é á ž é é ě é á í ž ú

Více

ž Á Ř ž Á ř ž é ř ů Ú ř ý ý Č šť ř é Č šť ř Ú ř ý ř ř š š ý ž Ů é ž ý ř ý ř é ž ž ž ý ý ž é Ž ž šť ý ž é š š ý ř é ú ý é ú ů ů ř ž ž é ž Ú é ř ý ý ř ž é ř é ž ý š ř ň é ř ř ř ú ř ř ž é é ň š ž ň é é ř

Více

Ý č Č Ú Ř Ž Ž ž č š Í Í š č Ž ů ě ů č Ž ů ě ť š ň ě Č ú č Í Í č Ž ě š č Ž č č ě š ě Ž ěž ě š Ó č ě ě ě ě Í ů ě š ěš ú Ť š č Ž ú ů ě ě ě ž ň Í ě Ž ě ů ů š Ž ú úč ů Ž š š č Ž ů ž ě š ú ě ňů ž č ě ě š č ž

Více

ŘÍ Ň ÍÍ Č Á Ů Ř Ň Š Š Á Á č Č úř Ť ň ř ý č č é č ě ůé č š ě é úč ř ý čů ž ě ý ř é é č ř š ý ř ě é š š č š č š é é š ž ů Í š č č é č ř ř ř ů ř ř ů ř ž é ž č š č č ř š č č é ý Ž é úř ě ř ň č č š é š č ý

Více

ž Ú é ř č ý Ů ú č ů ř ř é ě é ř ř é ř ř š é ý ů š é é ú ý š ě é š ž š ž é š ýč ž ý ý ř ý ú ž ú é š šř Ů ň ý ř ř č é ř ě ě š é ě š é éť ě š é č ř úř ů ú ů č ý ý Ú é Ú ěř ř Ú č ř ů ú ý úř Ú é ě ý úř ě é

Více

í ň é í í í úř ň í č ů č í é č í ř é í Í í ř í í č é í ů é ř ů é ř í ť í ů í ří ř í é č í íť é ú ý ř ř č ů ň ýé í í č í ř č č é č í č š ř í ř í č ř Ť ří č ý č ří č č č é ř í ří é č ř í č ří ýší č ť č í

Více

Í č Í Á ř Š í ý ý ů ý ý ů é ý ý ý ů ý ř Ž č í é ú í í é č í š í í čí č í čí ý í ý čí ý é é ó ř é é é í í ý ý ý ů ý é ý í í í í í é í í í í é Í í č í í í ů é í é ď í ř ř ý í í ý ý ů ř ř ř Í é ť í ří ý č

Více

Ě Ý úř Ý ÚŘ ř ů ž ř á á ř ů ř á á ě Š Ř Á Á Í ě ý ť ř ř ť ž ř á ť ř ě ě ř ý á č á ě ě ě á ů á ě ě ř ť á á á á úř á č ú á á řá á é ě ř ů ě ř ý á á á č á řá ě ě ŠÍ ř Ů č ý ě Č á é á á á á Š ř ů á č á Š ř

Více

Ě ŠŤ Í Á Ě šť É é ěú š Ů š é ě š Š š Š é ě Ů ú é š ě ě ě ý Ů Ů é Ů é Š ě ě ě ě ě Šť š ě šť ě š ěú ě é ě é ý Ů ě š é ě Žý Ů š ě é ě ě š ů ý Ů é é é ě ě ěň ě é ě ě šť Č é šť ň š ě é ý é é šť ě ŠÍ Č ě é ě

Více

ů ý é ď ž é ý Ž é é ř ř ž é ř ý Í ý ý ř ý š ý š š ň é Ý ň é ý Ž ř ř Ž é é ř ú é ú ý ýš é ř ú é ú ý ýš é é Ž ř Ž ý ů ý ř ý ů ý ř ů ýš ů ř ý ř š ř é ž ý é é ř ýš ý ů ž ž é ů ý Ž ý ř ů ú ž ý é é ř ýš ý ů

Více

Í Ž š ř š š ř é é Ž ř ů ů ů ž Ů é š é ř é Ž Š š é Š ůž Ž š Ž ů é ř Í é é ž ž š Í ú ů é š é ř š é Š é ř é ř é é ř ř é ř é Ž ť Í ř ž Í Ó Í Š ř é ř šř Í ť ť Íť Í š š ú ř š š š Ž é ů ř é ň ň Ž Í Ž Á Š ř Š

Více

č č é č ě é á ý ě ýš á é é č š Ž é š é Í č ě ě ě á é ý ě á é ě á ě ý ě ý č ůž á á ě á č ě ý ě é čá é ý á č ó č á š á á Ž é č á Č Ž á č ě ě ý á č Í č é š á č á č ě á ě é č ě ě áč á é ú ý áů ě ý č č ů é

Více

Ý úř ř č é ř ř Š Č ř č é č ř ř ú ů ů ř š Č Ý ř ř Ť ř ř Č ř č Í ú ř ř č ř ř ú ů ů ř ů ř é ř é č úč ř é úč ř úř č č ž č ř úř č ř č ř č ť é č é č é č ř č č Š ů č Ž é úč é é ř č ž č š š é é ř č č Ť ž č Ž č

Více

é ú š ř ý Č šť ř é ř ž Č ý ť ž ý š š Č š Č Ě Í ú ý Š ž š éř ř š éř Č šť éř š éř ž š éř é ž Č Ř Ý š Ě Í Ž Í Š Ě Í ú ž š Í ř š Í ž žý š ř Í ž ř š Í ú š Í ý é ř ř š š é é ú ž š ř š š ř ř š Í ž ú š š ř ď ú

Více

ř š ě é ě Í ě ř é ř ý Ť é ě ýš ř ý ř ý ě Í š ě š é ř š é ú é é š ě Š ě ě ý Ř Ý š Ž ý ý Ť š ů ř žě ý Á É é ž ý ě ý ý é ě ě ř ž ě ů ě ř ř é ž ú ž ě ř é é ě ě é ě ž é ž é ě é ú ž ó É Ž ý ů ě ž ú ž ýš ě é

Více

Ú á á ě ý Ú š ě ř ý ě é ř á á š ě á é á ú ý Úř á á ě ý á Úř ž á Č é á á ě ě š ř ů á ř š ř ž ý á áš ř ž á á á ě ě š ř ů ě š á ý š ě ý ě é ř á éž Ř á é é ě é á á á ě ů ž áž ě ú ý é á úř ý á š ě ě é é ř ř

Více

á Ď ž é á ž á ň á á Ť á Ť é é á é ň á é á Ť é ň á á ň é á ň á Ť é á á ž á á Ť é á ň é áť á ň á ž áň Ť Í Ť Ť é Ť ž ňá é ž á é ň é ň ť á á á á é é ť Š á é ž é ň Ž é Í ž é á ň ž á á ň é á ž á á Í ž á é ž

Více

Š Ě š ě ř ý Ř š ě é Ú ř é ě é š ě š ě ř ř ž ř š ě é ř ě š š é ů ě ý ř ěř ěř ů ž ěř é ě š š ř ý ů ž ěř é é ž ř ě é úř š ě š ě ž ř ř ě ý ř úř š ě Í ě é ř ž é š ě ě ů é ě ě ř Ž ř ř ů é ě é ž ř ř š ň š ě ý

Více

ž úř ř ě ř ý ž ř ř ě ř ň ř ý Č ř ý ž ěř ý ř ž ň ý ě ň ř ř ž ř ř ě ú ž ž ě ě š ř ů ý ě ě ž ž ě ě š ř ů ž ž ž ó ž Ž É Á ŘÍ ž ř ě ž ž ž ů ě ž É Á Ž ž ž ř š ě ř Ě Á ň ň ň ň Ý ř ě ř Ě ů ě ý ě ú Ň Ů Č Ž ůž ůž

Více

ž ě í č í ě š í é í ů š č í Í ž í áš í ů ě í í á ížá í á Í ížá Í Ž í á í á á Í ů í í ě Á É Ř Í Ů á É ě á ň ž íž í Í í é ž é ě é ž í í é ň ě č é ťí í ě ž ě é é ž í í á é é ď Ť ě š í Ý íž é ě é í ú ž ď é

Více

Ó Ě É Á Á Á Ě É É Ř Á Ú Í ř Ě Ž ř ž Ž ý Ž ř ň é ý ý Č é é ň ú ý ý Ž ř š é ř š é ý Ú é ů ý ú ý ý ý é ý ý ý ý é é š ř ů ř ů é é Ž ú ř ý ů Č é Ž ý é ý é é ý é šť Ž é š é Ž ý ý ř ů ž Š ý ý é ř ý ý ů Š ž é

Více

Á š š ý É Ř ě Í ý ý Í š ě ý š ý Ů š ý Í ž ý š ý ě Ž š ě ý ě ý ě ě ý Í Ž ě Í ÁŤ Ž š Í ý ěž ý Ů ý Ů ě Ž š Ť ě ěž ěž ěž ě ě Í ý š ý Í š ý Ž ý Ř š ň š Í ě ý ý ě š ě ý ý ě Ž ý ý ě ý Í ý ě Ž ý Ž ě ě Ž ý Ž ý

Více

á á ř ř Č ř áč ť á ř č á á á á á ý á á ř é ř č ý Š č á žá ý ů Č á ř á ů é ř ž č ě ř é ř á á é ř ř ú á ř é Ž ý ý á á ž á ř ě Č Ů á á ř ý ý é áš á ěř é á Ž áš é á ěř á áš á ř ž á á é ř á ě ě á č é á Š ě

Více

á í ť Ť Ú ř í ý á úř ó í č ú ý ó ří Č č ří ň Úé ý úř ů č Ýé ť á óíř í Í ě ě á ý úť í ě ří š ý Á Íí Íú á ě í é ří Áí í á č ř í á ě í íí á ří Íí éá ě á í řá ě í ě š ř ů ó í ě é č Ž É ě ě Ž ě č ú Ž Ý Ř ě

Více

Č í í ýúř í á íá ě ý á č ířá í é ž í š č á ě ť í é ž ř é ří Č í ť ž í Š č í á ž í ří ý č íří í é ě č á á É Ž Ý Ě Í ť č í á í ší ž ý ě í ý ě á ř í Ť é é Ž Ý ť řá Ý á í ř é áž ž ž éč á í č í é ž ří ž š á

Více

Ý Á Í Í É Í Á ř ž ě ř ý ě ě š ř ů ř Ž ý ýš ř ř ý ě Ť ř ý ť ř ř ř Í š Ž Ř Á Š ž Š ěž ú ú ť ú ó ěř ě ž ř ě ř ě Ř Á Š ž ý ě ó ů ř š ě ř ž Íž ř ý ů ě ý ž ý ý ě ý ě ř ý ě Ž ý ů ř ě Ť ů ř ř š ě ě ě Ž ý ě ř š

Více

ů ý é é ř ý ů ř Š Š é ď š Í ú é úš ú ý ý ř ř éš ů ý ř ř ý ř š ů ý ř ř Í ř ů š ů ý ř é ý ř ť ý ý ů ý š ý ý é ř ť ý Í Í Č ýš ř é ř ý ť ý ď Í ř ý ý é ř ů ů ý ť ř ř ý ů ý Č ýš ř ý ý ý é ř ú ů ý ř ř ý ů ý Č

Více

ú ž ý Č Č ř č Č Á š ř ě ř ý ř ř ě ř Ž ř ž ř Ú Š Ě ř č ř ý ř ž ě ů ý ř ř ý ť Ž ý ř ř ý ů ř ž ř ě ř ě ýš ý ý ř ř Ž č Ž ý ř č ť č ř š ó ř ř žš ě Ž Ž ě ě ř ě č úč Ž ý ý ě ý ě ř ě ý ě ř ý ř š Ž ý č ř ý ř Č

Více

í é ě ů ří é ů í ř Ťí ď í ú í í í ří ř ů í é ěř ů í ěř ěř ý í ů ů í í ý í ů í í ř í í ú ěř ů í í í í Ú Ú ý ú ů é í ý ý é í ě í ě é ř ě ě í ý é í ě Žď ř ý ň í ů Č ň ý ý úř ř é í í í Ž ě ú í ů é ý í ů í

Více

ě ý úř úř á š Ť Ú á Á Í Í Ú Í Í ŘÍ Í Á Í É Ř Á Ř ú ú š úě Ú ě á á á á ě ý ř á ě á ý á ú ř ě ý Úř úř úř ř š ý á Ú á á řá á ě ě š ř ů á á ú ř á á řá ě ě š ř ů á řá ú á á ú ě ř á žá ř é ú á é á ě ú ý ů ý

Více

Í Í É ř ě á é ď á á Č ě č úč ř ě é á ď Š Č Č Í ú ó É ť ě úě ě ý ř é ý á é ě é ó Žá óň Í á č ě ýá é ě á ě ý ď ú é š ě ý ý ů č é č á ě á ě é é č á é é ř š ž Ž Ž é á ě á ě ň é á č á ě é ý ů šť ř ň á š ě ý

Více

Í Ř Ý ť Ť ď Ý Ř Ť Ť Ť É Ť Š Ť Ť Á Ó Á ň Ě Ť Ů ť ť Ť Í ť Í É Ů Í Ó Ů Ů Ť Ď ď Š Ť ň Í Ť ř Ť Í ď Ť Ů Í Á Ů ť Ť Í Ó ň Ť Ť Ť Ý ň Í Ť Ť Í ř ú Ú Í Ý Ť Í Ý Í Ť ť Ú ť ť ť Í Š Í Í Š Š ť Í Š Š ť Ť Í Í Í Ť Á Ť Ť Í

Více

Š Í ú ú Ž Š š ú ú ž Í š Š ů ů ú š ú Ú ú Š ú Ú ú ú Ú ú ů ú Č Ú ú Ú ú Š Š ú Č ú Č Í š ú ú ú ú Ú Š Í Á Č Č ú Ú š Č Š Š Š ú ú ú Ú ú ú ů š ů ů ů Ž ů Ž Ž ů ú Ž Ž ů ú ů ů ú š ú ů ů ů ů ů ů š Ú Ž ú ň ú ů ů š ů

Více

ř č č é é ř č úč ý ř č ý ž ý ř Č úč é řč ř ý ý óž ř č Č č ý ž ý ř ř č č ř ř č ž ř ř ř ř ž ř ř ř č ř ř č č é ř č č é é č ý č ř é ý é Ů é ř é é Č ř ř ý č ř é ý Č ý ř ů é é é ž Ž ů č č Č é ř ř Š ó ř č ň č

Více

č é ř ř ý é úč é ž é ž č č ú ý é é ý ý ú š ý é š é é ž č č ú Š ř š é Ú é é ž ú ř é Ň ž ý ř č ž ů ýš é ř ž ř ý č é ř č ý ř ř ý é ž é š ř ů é č é č ř é é é ý ž ž ř é ý ř ř š ž é é ř ý ž é ř é ř ý ř ř č úř

Více

Ýúř ř č é Ů Ú Č ř ř ř ě Ý Á Ě ŠŤ Í Í Í č ů ž ř ě ě ě ů ů ž ř ě ě š ř ů č ú ě é ě ř č ř ú ýě ý ýó č ý ů ř ě ú ýě é ž ó ň ý ů ě čť ý é ž é č ě ý ů č ň é ž é é ř č é ž š ý ě ě ý ň é Ú é ž ď ř ě ř ý ů é ý

Více

ě ě á á áš á á žá á ě ě é áí é ó ě Š žá ě ěí ě š ů á á Žá ě Š á ě ě š ů ě á ů áš á áš Ú áš á žá ú ě á ě ě ý á žá ě ě ž ů ů ž ž ť ý á ý á ú ě š ě ý ů ý é áš á žá ý é áš ú ů ú Ž ě éů ě ě ů Ž á á á ú ě Žá

Více

š š ň í ž š í ě íš ó ě í š š á ě Á š š š ď á ý áž č é ó ž ř í ř ř ó š ě Ž é á ř ž í ž ě ď ú ď š íš ř ř ě ří ý ď í ý č á ř ů ž ř ď č ú ý š ď č á ě í é á ř š č ž á š íš íš šíš š ěž ř č ř ř óš ď ď ý ý šč

Více

Úř ě ý Ú š ě ř ý ě é ř š ě é ú Úř ě ý Ú Ž é ě ě š ř ů ř š ř Ž ý š ř Ž ě ě š ř ů ě Š ý š ý ě éř éž Ř é é ý ý ěř ě ř ů ý ěř ě ě ý ů ě š ý Š ř š é ř ú Í ě é é ú é Í Úř ý š ě ě é ř ř ý ý ě ě ú é ř ý ě ý ý

Více

Ž Ř Š ň ř Ř Á ÁŠ Ř É ý úř ň é Í ž ř ě ě ě ř š ý ř ě ě š ů ř ě ě š ř ů ř ě ř ě ě š ř ů ě ř ě ř ř é š ě ě é Ž ý é Á ř é ž ý ý ů ý ě ř š ě ř é ý š Ž š š ě ě é ž é ř Ž ž š ě Ú ů ý ě ý ě ý ů ú ů é úř ň é ě

Více

é ů ó á ří č Č é ů ó č á ěř Č í Á Ě í í í Ú í ý í í ř Š ř á á ý í ě Á Á Í Í Á Ř É Á ó á č í é Ů č Č á ř é á í í ř é á ří í í ě ů í ý í á ř á á č ž ěž Í Á Ě Á Í í ú í č ý í í ř Š á ěž ř ě č ž š ř í á í

Více

ě Í ý Í Íý ě ú ř Í Í Ž ž ě ř ž ě ňě Í Ó ů é ž é é é č é Í ž ě ý ž Í úé Í ý Í Í ý Í Í Ť Ť ř ů Í ě š č é ší ů ů ž ú ý ř č Ž é ě ř ě ů š Ýé ý ě é éí č ž ř ŠšÍ ř ě š ů ů ř éž ě č ž ú Ž š Í ž ý ý ř ě é š ž

Více

š Á Ý Á é é é é ě š éž ž ú ú Č ú Č ě š ě é š ý ý ý ú ě é ě é ěž ž ú ú ě é ž ěž ě ě ž é é éž ž ý éž é ž Á Á ó ú ú ž ň ý ě ž ý ž ž ý ď ě é éž ý ž ý éž š é ý ě ž š ě ž é ě ú ě ý ó ž é ž é ě é ě ť ž é š ž

Více

ž ř č Ž Ú ř ě é é ý é é é é é ě é č č ř č Ž Í ý š ž ě é é ééů ž ř š é č Í é ř Ž é ř é ě řš č ě č é é é ěú Ů ě ý č Í ě ý ě š ě ě é ě š ě ú ů é č Ž ř š é Ž Í é ěř č ř ě ě ěř č ž č ě č ý Ž žé č é ž č é ž

Více

ý ří á í á í ší ř é č ě ř áš ě á í ů ý á á í ě í Č ň ý čř ů ú ď ř í í Í ď č í ě á ď ř ý ř ó ě á í é ó ť é É í í ť í í ř á ď í ří ř ě í á á ř ť Řý í í É í í ď ť í č í ň á ř ý í í á ř ř ří ě ř ý č ří á á

Více

é é é ú Š Ó ú ý Š ý Ý ÁŽ ý ý é é é é é é é é é ó ů ť ť ť é ý é Ý Í ý é Ý Ý ý é é ó Í ň ň é ý ň ý é ý é ý ý Ý ý ó Ž Ž é é é Ř Ě Í ú ó Ú ý Š ý é ů é ů ý Ž ů ť Í ť Í ť Ž é ý ý é ý Ž ý Ž Š Ž ÁŽ ý Í Ž ý é ý

Více

é Č Č ý ř é á á Á Í áš á ř é é č é á č ř ý á é ě á á á š ě ě ý ář ý ů á ř é Ř á áš á Ž ř ě é č á á á úč ů č á č ř ě ř š á á ý ěř á ů ěř š é ú Ř é Ú ř č ý á š ě á ý ěř Á á ů ý ěř á ů š é ú á é Ú ř č ý á

Více

Í č ř ř ý ř é ž ý č ř ý é ě č ž ř ě Č Č ó č ř Í ř š Č ž Í čů Ž ý ř ě é ř é ř é Ž ý ě éř č ř ý ě é ě ř ě ř é č Ž ř č é č ě Ž ě č é Ž ý č ý ě ř š ěř é š č é ý ěř é č ě ů ř ů ř ě ř é ř ě ř é ú é ř ě ř é ě

Více

ť Á ř ř ó Č ř ě ů ě Ž ň Č Č ň Č ú ř é ž ž Č ú Č Č ř ě ř ž ř é ě Ř Ě ř é ú ě ť ě ž ů ť Á Ý Á Á ě ž ě ě ů ů ů Ů ř ů ř Č žň ř ů é ě é ř ž ž é ě ř é ž é ů ů ě ř ů ř ů ě ž Šř é ž é ř Ů é ř é ž ř Ú ě Ů ě ž ú

Více

ě ý úř ď Ž ž ř ě ě č Ž Í Č Ž Í š Ž ť š ě ř ů ř č č ř ř š č Č Ž ý č ě ť ý ť ď ě ě ř šř ů š ý úř ď č ě ě ě ď ů ěď ě š ř ů ř ď č ó ř ě š ř ů č ř ř č ř ěí ě š ř ů ž Ýď Č ř Ž č č č č Á š ř Í ř ď č ě ě ě ý ů

Více

ů ř Í ř ý é ě ý ž é ě ř ě ú é ý ý ř ěř ý ř ř é ě é ž éř ř é ý ř ú ř ě ž ž ě é ř ě ě ž ř ř ě ýš ýš ě ř ř š ý š é é ž š ě ř ř ž ýš ř ě é ž é ů é ě é ř ř é é ž ě ř ě ý ě ý ř é é é ř é ž ž é ř ž ř ý é ů ž

Více

č č ý ý úč é ř š ř č č é č č č ú ř é é č ý ů ó č Ú č é Ž ýš é Ž č ř ď ř ř ů é č ř ý ř š ý ý ý úř Á ýš é Ť ů ž ý č ššč ýš é Ž é é é Ž ú é š Ž é č é éú ůž ýš é ýš š úč ž ý ů č é ýš é ň ř ů ýš é é é ůž ýš

Více

Č ÍŘÁ ě Č ÁŘ Ý ů úř ž ř ů ř ř ž ěú ř Ž ř ě ŘÁ ÁŘ Ý ř ú š ř ů ú š ě žď ž ř ě ú ě š ů ž ů ě ř Č ř š ě š ř š ě ž š ě ž ž ž ě ř Č Č š ě ž Č ř ň ů ř š ě Č ě š ě ž ě š šš ř š ě ů š ě Ů ěř ž ů ěř ž ž ů ů ž ř

Více

ř ř úř č ý ř ř ř úř ř š ý č ú ř š ř ů ž ú ž é š é é č ú č é č Ž ž é š č ó š šú ú ř ř ú ř ú ž é ř š é é č ó ó ú č é ř é é é ů é č ú é ž ď ý č é č č ú č éš ž ď ý é č ó č éš Ž č é ý ř č ú č éš č é ý ř č ú

Více

é é ě ř ů ů ů ů ů ť ř š š ěú Š Ú ě é ěú é ěř ů ý é ů é ý ě ě ř ů ů ě ý ú Í ě ý ř ú ě ý ř ú ě Í ú ř ú ř é ř ě ý ť ů ý Í ě ý ř šť š ř ý ř ý é ě ř ě é Í ě ř ř é ý ř š š é ý ř ý ý š ď ě é ěř ř Í Š ěř ý é ě

Více

Č Ý Á Ů ř ř š š č ý Ě ý Á ý ř ř ř ý ó ř ý ž ý č ž č ý ř ř ý ř š ž Úř Ý É ř č ž Ó É ť Š Ž É ř Ž Š Óů Ý Í Ý Šť ů ý Ě ů úč Ú ó óř ó ó ň óš ó ř óš ž ň ž ž ř ž ř ý ó ý ó É ž ó ó ó řúč ó ó ó ň š Č Ý Á Ů ř ů

Více

Č Č Ů ÁŘ ň á é á ř č é Ú ř é á ú č š é é ó á á á ů ř š č ý č á č š á é č á ř ý ř č é ů á ž á á š ů č á ý č á č é č š á á é ř č č š ř é č á ř č ř č á ž á Ú ž č ý é ý á ř á é é č ž čá ř á é ž é š ý á á ýš

Více

ú ž ó ř č Č Á š ř ř ř ž ř ž ř Ú č Š Ě ř č ř ř ž ů ř ř ů ž ř ř ů ř ž ž ř ř š ř ř ř ž č ž ř č úč ř š ó ž ř ř žš ž Ž ň ř č úč ž ř ř ř šť ž č ř ř Č Č É É ř č ř ř ž ř ř ř č Ý ž Ý ŘÁ ř ř ď č ř ř ď ř ř ž ž ř

Více

ř é č ř ě ě š ř ů š é č Č ě ř ř é ž ň ž ť é ř é ě ě ř ň ř č ú ř é š é č ó č ě ř é ř Ě Ě Ř Á ř ě ě ř é ř ě ě řé é é č ř ž ě žé é é ě é ž ř ě ě ř é é é š é ě č ě ž ě ř é éž š é č ř ě ě é é é é ř Ř š é č

Více

ř ý ř ř ý ř ř ú ž ú ú ý ř ý ř ž Ú ř ž ř ř ž ř ř ý ř ý ň ž ž ř ř ž ú ř ž ď ů ý ý ý ř ý ň ř ý ú ý ý ž ř ž ž ž ž ř ž ž ý ř ň ř ý ř ů ř ů ý ž ž ř ř ň ž ř ž ž ž ř ž řý ů ž ý ř ř ř ž ž ý ř ř ž ž ý ř ž ž ž ř

Více

ň ř Í ř ř š ř ů ř ř š ř ů ý Í Í Ž ř ň š ň Í ř ř ý š ý ý ý ý ý Í ý ý ý ý ý ý ý ý ý ů ý Í ý ů ř ý ů ř ý ý ů ř ř ř ý ř ř ý Í Ž ÍÍ ř ň ýř Ýň ýř ň ýť ř š ř š ň ýí ň ý ň ýť ň ýť ň ýí ň ý ň ýí ň ýř ň ýí ý ň ýř

Více

ú ů é é Š Š Č ó Ř ď č Ř Á ÁŠ ň ý úř Í ů é é č úč ů ř č ř ě ě š ř ů č ú ě é č ý ů č č č č ř ý ů ě ř š ň ý ě úř ř č Č Č č Ú Í Ů Í ÁŇ Ý Č Ú ě ň ý úř Ú ů é é ě ž Č é ě ů ý é é č é č ý š ň é ě é ě š ř ů é ř

Více

ú Ž é é Ó ó é é é Ž é ó Ž š é š é Ř Éú Ě ú ó Ř Ů Ý ú Í Í é Ě Ň é ó ó š É é š Ň Š ú ú Ž é Á é é Ě é é é š Ž é Š Ť é é Ě š é é Ž Ž Ž ú Ý Á ů ó Ý É š Ň ó š Á ó ó Ň Š ú ú Ň Š ú ú Ž ů é ú é é é ú Ň Ý Ň Á é

Více

Ň É Á Ř ú É Ř š Á Ý ó š Ř ň š š š š š š Ť Ř ň Ť ů Č Ř Č š š š Č š š š š ň ň Ý š š š ů ň š Ř š š š š šš Č š šš š šš š Č š Č š š š Č š š š ň š š š š š š š Ý š š š Č š Š š ň š š š š š š š š ď Ú š ň Č š ů

Více

Á É Á ří ů ů ě é ěž š ěž é ř ý ě í ě ší ř ů ěž í ř é ů ě í ě ší ř ů ěž íř ý ů ř ě Í é ěž í í í ů í í ů úě í í ří ý í ě í Š ý ě ř ý ý ří ý ý í í ě í í ě ří ěž š í ří í ú ů ěž í ř ř í ř š í ří ě ý ů ří ý

Více

Č Á ž ý č č ď Á Íč ť Č Ť ó ř ě Ť ď ř ř Í ě Í Á ó ě č č Ť č č čďč Í ř ď Ž čč ř ě č č ě ý ů ě ď č ó ř ě ý ě ě ř ů ú ě ý ů ě ř ě ě ě ů ř ř ý ýý ě Í ď Č ý ť ě ó ú ď Á ě ř ř ý ř Š čň ě ě Š ě Š Í ě ě ý ěř ě

Více

č č ý ý ú ř ě ž Č Č Č ř ý ý ú š ě ý Ú š ě Č Š ř š ě č úč ě ě ý ý ý ý ý ě ě ý ř ú č ý ý ú š ě ý Ú š Č Č ř ě ž č úč ř ě č ř ě Ý ě ý ř č Í ř č ř ý ě ě š ř ů ž č č ý ě ě š ř ů č úč Úč ř ě č č ě Ř Ě ř ě ř č

Více

Ě Ý ÚŘ úř č ř Ř Á ÁŠ č ě úř úř úř ř š č ú ř ě ě š ř ů č é ú ř ř ž Ž ž ě Ž Č ě é Ž ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě š č ě ě ě ř č č č č č č č ř ř ň š ž ž ú š ě ě č č ú č ř č š š ě č č ř ě ž ř ě ř é š ó č Í ř

Více

ň ú ú ň ň Č ú ó Š ú ň Á Á Č ú Ů Č ó ň ť ň ť ú ú ň É Í ď ó Č ú Č ň ú ú Š ť ď ú Ý Ú ň ú Ž ň ň ň Š ň Š ú ň ď ú ú Ý Č Č ó ú ď ú ó Š ó ó ň ó ČÍ ú ú ú Ň ú ó ú Č ť ú ú ú ň ň ť ú Ý ú ú ó Ú ť ú ú Č ň ú ó ň ň Ú

Více

Ý ž Ý É Č ŽÍ Ž ž Ž ň Ž Ž Č Ž ČÍ Í Ž Ž Ú ž Ý Ž Ž ň Á ú Ú Ž Ž Č Ž Ž ť ó Ž Č Ž ú Ť Á ÉŘ ž Ž Š Ť Í ť Ž Ž Č ú Č Í Ž Ž Č Ž Ž Ý ď Í ú Ž Í Ž Ž Č Č Í Ž Ž Ž Ž Ž Ž Ž Í Ž Ž Č Ú Ž Í Í Ž Ž Ž Ž Ý Ž Ž Í Ž ž Š ž Ž Ž Ž

Více

Ň Ú Á í Á Ž Á Á č í ě á ý Ú ž á Ř ú á á č ý š á í š í řá ě ě í ě ář ý ý í ů á á á á á Ú í í á á ý á ý č í á ř š í ří á ů ř š í á ě Ž ří á í á č ý á ě í á Š í í Ž í á ří í á í Ž á á č ě í í ž í á ř í č

Více

ď Ť ťé ž š Š ží Ě ÝÚŘÁ ŠÉ Ě š Č Í Í ž š š ú č ú ž ýú š ý ú ť č š ů č š ů ů ů č ý š š ú ž ú ý š š Ú Ú ú ý ú ú Š č ý ú ů č ž ů ž č ý ý č č ý ú ů ž ý ů ž š š ý č ý ý ý ů ů š š č Úč ž šť ýú č š ůč ů ů ý ůč

Více

Í Ž Í ÁŠ ý ú ě ý ďě ě č é ě ěž ý Í ě ý ě č ý š šť Č é ý ý ě č š šť Č é ý ě é š šť é Ú š ě é é Č ě é ýš č š Ž ě ů ě é č Í ů é é é ý š ě ž é é ž Č é ž ž ž éč č ó ž ž š ž éč č č ý é ě ě ý ž ě ž ě ě ž ž é

Více

É ŘÝ ř ě ý ž žú ě ý ý ě Č ě š Ó Č ú ř ě ý Ž ž ó ó Č ú ý ř ý ě ý ě ž ž ě ě ř ě ř š ě Ř Ě ř ě ě ř š ř ý ž ó ř ř ž ř ě ě ž ý ě ž ř ě š ěř ý ě ů ňň š Í ě Ť Ť ě ě ě ě ý ě ě Ť š Í Í Ť š ň ň ě ý ě Ť ů Ž ě ě ň

Více

ě úř é š ž ř é ě é š Č ř é š č é ž ě ě é š Í ě ě úř é ď ž ť úř ř š č ú ř ě ě š ř ů ě é ú ř ř Ž Ž žá ě ě ě é ž č ě ě é š éř ř ě ř š č ě šú ě ú ř ř ú ř ě š č ě ě ě ř ú é š é š č č č ě é ěč ě ř ů č ř ž ě

Více