Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sestava vytvořena dne 10.1.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č."

Transkript

1 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka /2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr. Tomáši Vlčkovi, aby prostřednictvím výboru pro životní prostředí záležitost zmonitoroval a podal zprávu do 27. dubna Úkol byl uložen výboru pro životní prostředí. V daném případě nelze postupovat dle zákona o odpadech, proto OŽP MěÚ není příslušný k řešení (viz pracovní náplň ). Situaci řeší dle zákona o obcích odbor MěÚ - pí Jolana Nebřenská. Vyjádření ing. Blechy Byla provedena prohlídka pozemků s ČS ve Staré Lípě a pořízena fotodokumentace. Provedena indentifikace vlastníka pozemků, na kterých se ČS nachází. Vlastníkovi pozemků - firmě Becrux s.r.o. Děčín byla zaslána výzva k údržbě pozemků s požadavkem na vypracování harmonogramu prací k odstranění ČS. Pro zabránění dalšího rozšiřování ČS bude instalována zábrana na příjezdovou komunikaci. Vlastník pozemku byl písemně vyzván k vypracování a předložení harmonogramu likvidace skládky, a to dopisem č.j. MUCL/28551/2011 ze dne a opakovaně dopisem č.j. MUCL/47905/2011 ze dne Na žádnou výzvu písemně nereagoval. Dne proběhlo osobní jednání s jednatelem firmy Becrux s.r.o. Děčín, která je vlastníkem pozemků pod skládkou p. Škodou u místostarosty Mgr. Vlčka. Na jednání přislíbil vypracování harmonogramu prací a následného odstranění skládky do Vlastník pozemku dosud nesplnil příslib z osobního jednání na předložení harmonogramu k odstranění skládky. Platí tedy prozatím slíbený termín fyzického odstranění skládky do Dne byla provedena kontrola splnění příslibu majitele pozemku, že k tomuto dni bude skládka zlikvidována. Na místě bylo zjištěno, že na pozemku je i nadále odloženo množství různého odpadu a příslib majitele nebyl splněn. Na základě tohoto zjištění je na sjednána schůzka s Mgr. 1

2 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Trejbalem, na které bude dohodnut další postup. Mgr.Trejbal po seznámení s aktuálním k stavem jednání s majitelem pozemku a jeho přístupu k likvidaci skládky doporučil zahájit s majitelem pozemku správní řízení. Dokumentace k nepovolené skládce ve Staré Lípě byla na základě pokynu ORMI předána k zahájení řízení správnímu. Vyjádření Mgr. Chroustové Na základě usnesení rady č. 29/2011 byl pověřen odbor životního prostředí k vedení řízení o uložení pokuty dle zákona o obcích, včetně vydání rozhodnutí společnosti Becrux s. r. o. životního prostředí byly předány podklady správním odborem. RNDr. Konvalinová Bylo vydáno rozhodnutí a uložena pokuta. Rozhodnutí o uložení pokuty nabylo právní moci, pokuta nebyla dosud uhrazena, bude předáno FO k vymáhání. Udělení pokuty za správní delikt nezbavuje vlastníka pozemku provést zjednání nápravy. OŽP proto vrátil OTSM (Ing. Blecha) materiály pro opětovné vyzývání společnosti k provedení úklidu pozemku. Ing. Blecha V průběhu měsíce března bude provedena kontrola stavu pozemku a v případě, že nedošlo k odstranění skládky, bude vlastník pozemku opětovně vyzván k jeho vyklizení. Současně bude zadáno vypracování odborného odhadu nákladů na likvidaci skládky jako poklad pro rozhodnutí, zda by likvidaci provedlo na své náklady město a vynaloženou částku by vymáhalo na majiteli pozemku. Ing. Blecha Majiteli pozemků byla OŽP vyměřena pokuta ve výši 15 tisíc korun. Pokuta do dnešního dne uhrazena nebyla ani skládka nebyla odstraněna. Pro případ, že by skládku likvidovalo město, byl OTSM zajištěn odborný odhad nákladů na její likvidaci. Otázku možnosti vstupu na cizí pozemek při případné likvidaci skládky městem a další postup byl konzultován s Mgr. Trejbalem, který navrhuje, abychom majitele pozemků opětovně písemně vyzvali k likvidaci skládky se stanovením termínu jejího odstranění a s upozorněním, že pokud do tohoto termínu nebude skládka odstraněna, přistoupí město k její likvidaci a náklady bude vymáhat na majiteli pozemků. V tomto smyslu připravuje OTSM materiál na jednání ZM. Ing. Blecha Na základě doporučení Mgr. Trejbala byl majitel pozemků, který ani po udělení pokuty skládku neodstranil, opakovaně vyzván k její likvidaci s termínem do Pokud do tohoto termínu skládku neodstraní, předá OTSM případ OŽP k opětovnému správnímu řízení o uložení pokuty. 2

3 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Rozhodnutím OŽP byla dne majiteli pozemku- firmě Becrux s.r.o. uložena již 2. pokuta, a to ve výši 0 000,- Kč. Rozhodnutí o pokutě si firma nepřevzala, takže dnem doručení je a dnem nabytí právní moci je Firma dosud neuhradila ani 1.pokutu, uloženou OŽP dne Ing. Blecha Stav je beze změny, firma nepřevzala rozhodnutí o druhé pokutě, takže nabylo právní moci dne Pokuta nebyla uhrazena a stav na skládce se nezměnil. V průběhu měsíce listopadu bude firma opakovaně vyzvána k termínovanému odstranění nepovolené skládky RNDr. Konvalinová Prní pokuta byla OŽP předána k vymáhání, peníze na účtu dle mých podkladů nejsou, druhá pokuta ve výši Kč Kč náklady řízení je pravomocná a vymahatelná. Rozhodnutí bylo předáno k vymáhání dne Probíhá FO zajišťování podkladů k vymáhání Ing. Blecha Opakovanou kontrolou na místě dne bylo zjištěno, že stav se ani po uložení pokuty nezměnil. Majitel pozemku byl proto vyzván, aby do tuto nepovolenou skládku odtranil Ing. Blecha Dosud běží termín zatím poslední výzvy k odstranění nepovolené skládky. Po proběhnutí termínu bude provedena kontrola stavu a případně předányožp podklady k uložení další pokuty Ing. Blecha Po proběhnutí termínu poslední výzvy k odstranění skládky byla provedena dne fyzická kontrola stavu. Stav skládky se nezměnil, a proto budou v průběhu tohoto týdne předány OŽP podklady s návrhem na uložení další pokuty. Dne byla zaplacena pokuta VS 2210/9/ ,-Kč + náklady řízení 1.000,-Kč. (Becrux s.r.o. Děčín). Eva Škodová, účetní, odbor finanční Byl předán podnět SÚ MěÚ, aby dle stavebního zákona nařídil vlastnikovi odstranění zkolaudované stavby "řízená skládka TKO", neboť dle stávajícíh právních předpisů nelze v této lokalitě nakládat s odpady. OŽP bylo dne vydáno rozhodnutí o uložení již. pokuty společnosti Becrux s.r.o. za narušení vhledu obce neudržováním pozemků, které vlastní.

4 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Ing. Blecha OTSM předložil OŽP na základě opakované kontroly pozemků ve vlastnictví firmy Becrux s.r.o. Děčín v lokalitě Stará Lípa, kdy majitel firmy ani po předchozích výzvách k úklidu pozemků a uložených pokutách nereagoval a nepovolenou skládku neodstranil, podklady pro zahájení správního řízení. OŽP proto dne zahájil s majitelem pozemků, na nichž se nepovolená skládka nachází správní řízení a následně firmě Becrux s.r.o. Děčín uložil pokutu. Rozhodnutí o uložení pokuty nabyde právní moci dne RNDr. Konvalinová Třetí pokuta udělená městem (OŽP) dle zákona o obcích společnosti Becrux s.r.o. za neudržování pozemků, které vlastní, ve výši Kč Kč náklady na řízení je pravomocná a vymahatelná. Rozhodnutí bylo předáno FO k vymáhání dne Ing. Bínová Ani po datu vydání rozhodnutí o uložení pokuty a nabytí jeho právní moci se stav skládky nezměnil. Společnost Becrux, s. r. o. byla vyzvána k odstranění černé skládky s termínem do Ing. Bínová Ve věci černé skládky ve Staré Lípě bude tento týden provedena kontrola. Pokud nebude skládka uklizena, bude věc předána OŽP k udělení další pokuty. Ing. Bínová OTSM předložil OŽP na základě opakované kontroly pozemků ve vlastnictví firmy Becrux s.r.o. Děčín v lokalitě Stará Lípa, kdy majitel firmy ani po předchozích výzvách k úklidu pozemků a uložených pokutách nereagoval a nepovolenou skládku neodstranil, podklady pro zahájení správního řízení. Dvě pokuty uložené městem (OŽP) společnosti Becrux s.r.o. včetně správního poplatku (15 tis. Kč + 1 tis. Kč a 0 tis. Kč + 1 tis. Kč) jsou již na účtu, třetí pokuta (50 tis. Kč + 1 tis. Kč) byla v květnu FO předána k vymáhání, uhrazena dosud nebyla. ZM usnesením č. 54/F/201 pověřilo starostku dále jednat o ceně nemovitostí nabízených městu k výkupu společností Becrux s.r.o. Mgr. Hluštík -. pokuta uložená společnosti BECRUX byla předána k vymáhání soudnímu exekutorovi a v současné době probíhá exekuce. Mgr. Hluštík - vyrozumění exekutora o zahájení exekuce na peněžní plnění -. pokuta. Poslední změna dne

5 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /2011 Zastupitelstvo ukládá starostce, Mgr. Haně Moudré, aby sledování vrácení bezúročné půjčky pro Sdružení Českolipsko bylo zahrnuto do agendy "Plnění usnesení zastupitelstva " a byly předkládány pravidelné roční monitorovací zprávy Monitorovací zpráva bude zastupitelstvu předložena na červnovém jednání ZM. Zpráva za rok 2011 byla předložena v informačních materiálech na jednání ZM Další zpráva byla předložena v červnu pod č. usnesení 524/B/ /A/201 1 Zastupitelstvo revokuje své usnesení č. 2/06/4 ze dne a ukládá Mgr. Haně Moudré, starostce, předkládat na pravidelných zasedáních zastupitelstva v měsících květnu, září a lednu zprávu o stavu závazků a pohledávek vůči firmě VETT a. s Poslední změna dne V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Stanislava Kadečky, který tuto záležitost za město řeší. Na zasedání dne byl předložen aktuální přehled. Další zpráva bude předložena na zasedání v lednu V příloze tohoto materiálu je vyjádření JUDr. Kadečky ze dne Zpráva byla předložena na zasedání ZM Zpráva je předkládána samostatně paní starostkou. Paní starostka průběžně informuje zastupitelé o průběhu soudního sporu se společností VETT a.s. Poslední zpráva byla zastupitelům předána v září 201. JUDr. Kadečka byl požádán o aktuální informaci. Poslední změna dne

6 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /2012 Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy o spolupráci mezi městem a městem Caorle Smlouva v českém jazyce a italštině, včetně výpisu z usnesení ZM poslána prostřednictvím paní Šulcové (překladatelka) do Caorle, čekáme schválení italské strany. Smlouva na italské straně zaurgována, zatím neprošlo jejich schvalovacím procesem proběhla další urgence v srpnu 2012, čekáme na odpověď smlouva byla v Caorle schválena. Smlouva je připravena k podpisu vedení, odeslána do Caorle. Čekáme na vrácení podepsaných smluv z italské strany Zaurgováno na italské straně domluveno s italskou stranou osobní předání smlouvy na jaře 201- domlouvá se termín. Plnění úkolu stále probíhá - dosud beze změn Stav beze změn. Leden partnerská smlouva odeslána znovu italské straně. Poslední změna dne

7 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Evidence se průběžně zpracovává. Na úkolu spolupracuje Stavební úřad - úsek památkové péče s ORMI. Na základě doporučení památkové péče budou postupně realizovány opravy těchto drobných památek v rámci možností schváleného rozpočtu /A/201 2 Kočandrle Jiří, I. místostarosta Zastupitelstvo ukládá 1. místostarostovi, panu Jiřímu Kočandrlemu, pokračovat v započaté evidenci drobných památek na celém správním území a v návaznosti na přijetí nového územního plánu České Lípy připravit koncepci údržby a oprav těchto památek při zachování historického kontextu jejich umístění v nově se rozvíjejících lokalitách Dle sdělení Bc. Nebřenské bylo zadáno zpracování pasportu drobných památek, s termínem dodání do V měsíci listopadu bude předloženo zastupitelstvu. Na listopadovém jednání ZM byl předložen informační materiál se zpracovanou evidencí drobných památek a je zahájeno zpracování koncepce údržby s tím, že tento materiál bude předložen zastupitelstvu ke schválení samostatně na některém z dalších jednání ZM. Poslední změna dne

8 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /2012 Mgr. Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na světlenou silniční signalizaci u OC Interspar včetně příslušné propojovací kabeláže dle důvodové zprávy Dne byly všechny výtisky darovací smlouvy odeslány protistraně k podpisu. Po urgenci navrácení podepsaných smluv bylo sděleno, že z důvodu dovolených jednatelů nebyla smlouva dosud podepsána. Předpokládaný termín vrácení podepsané smlouvy dle sdělení protistrany je do konce měsíce září. Ani po telefonické urgenci nebyla smlouva protistranou dosud podepsána a vrácena. Vzhledem k nečinnosti protistrany byla dne odeslána písemná urgence s požadavkem na vrácení podepsané darovací smlouvy. Protistrana dosud nereagovala. Ani po písemné urgenci ze dne protistrana nereagovala. Stav nezměněn - protistrana dosud podepsanou darovací smlouvu nezaslala. Dne byla zaslána písemná urgence s výzvou, aby protistrana sdělila, zda je darovací smlouva stále ještě aktuální, v případě, že ne, bude usnesení o schválení darovací smlouvy ZM navrženo k revokaci. Protistrana na tuto výzvu do dnešního dne nereagovala. Po opětovné urgenci protistrana nereagovala. Proto bude na zasedání ZM v měsíci červnu předložen mnávrh na revokaci původního usnesení. Na jednání ZM je předložen materiál s návrhem na revokaci usnesení 8

9 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Materiál s návrhem na revokaci usnesení byl předložen na jednání ZM dne 26.6., ale byl z jednání ZM stažen Stav nezměněn - materiál na revokaci nebyl zařazen do jednání ZM dne Stav nezměněn K stav nezměněn Na jednání ZM dne je předán informační materiál o důvodech odložení revokace Noví vlastníci firmy Imobilia Spa s.r.o. Praha dosud město ve věci podpisu darovací smlouvy nekontaktovali Poslední změna dne

10 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /2012 Zastupitelstvo souhlasí s navrhovaným postupem majetkového vypořádání veřejných částí kanalizačních přípojek v Dubici dle důvodové zprávy Probíhá projednávání, bude komentováno v lednu 201. Dosud nejsou ukončena jednání s vlastníky, komentář bude doplněn na březnové jednání ZM. Stále probíhají jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí a zároveň byla zahájena jednání s SVS o možnosti předání celé sítě do vlastnictví SVS. Zpráva o výsledcích jednání bude předložena v červnu 201. předkládán materiál o prodeji a pronájmu částí kanalizace. Na květnové jednání RM i ZM je Stále probíhají jednání s vlastníky přilehlých nemovitostí, týkající se převodu veřejných částí kanalizačních přípojek. Stav trvá. Stavební úřad vyzval vlastníky dotčených nemovitostí k předložení žádosti a dokladů ke kolaudaci. Na základě výsledných jednání stavebního úřadu, ORMI opětovně vyzval vlastníky dotčených nemovitostí k jednání o převodu veřejných částí kanalizačních přípojek. U zbývajících nemovitostí není stále dořešeno jejich majetkoprávní vypořádání. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o prodloužení termínu plnění do Stav trvá Poslední změna dne

11 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /B/201 2 Zastupitelstvo neschvaluje výkup nemovitostí v areálu žst. město dle znaleckého posudku v k. ú. od společnosti České dráhy, a. s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: za cenu ve výši ,- Kč, přesto z důvodu strategického umístění nemovitostí a možnosti jejich využití městem k řešení zásadních otázek koncepce dopravy a pověřuje starostku dále jednat se společností o možnosti snížení kupní ceny z pohledu stavu nemovitostí a pravděpodobné ekologické zátěže území ČD byly kontaktovány dopisem starostky , další komentář bude připraven do konce roku Na ZM bude připraven materiál pro informaci. České dráhy zajistí vypracování aktuálního ekologického auditu a následnou aktualizaci znaleckého posudku. Termín prodloužen do Stav nezměněn. Stav trvá.. Ze strany ČD byla zaslána nabídka, řešíme kontrolu podkladů ČD. Na jednání ZM je předkládán materiál s informací o současném stavu jednání. Nahrazeno novým usnesením ze dne splněno /201 Ing. Zachrla Josef, finančního Zastupitelstvo nesouhlasí s navrhovanými podmínkami splácení úvěru na výstavbu bytových domů na sídlišti Lada pro celé další období a ukládá m a finančního připravit zadávací řízení na refinancování úvěru podle zákona o veřejných zakázkách. Do doby výběru nového partnera pro refinancování úvěru souhlasí s podmínkami splácení úvěru navrhovanými společností Kommunalkredit Austria AG dle důvodové zprávy Řeší se. Stav trvá. Stav trvá, dále je řešena situace prostřednictvím právního zástupce. Poslední změna dne

12 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /A/201 Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 29/2, trvalý travní porost o výměře 677 m 2 v k. ú. Dobranov manželům Marii a Ladislavu Štěpánkovým za cenu ve výši 8.500,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Kupní smlouva připravena k podpisu. Stav trvá.. Podpis kupní smlouvy urgován. Stav trvá. Žadatelé odstupují od koupě, na ZM bude připraven návrh na revokaci / /D/201 Kočandrle Jiří, I. místostarosta ORMI Ing. Zachrla Josef, finančního Zastupitelstvo schvaluje žadatelům poskytnutí finančních příspěvků na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně Česká Lípě v bodech a (mimo bod č. 4) ve výši uvedené v důvodové zprávě a schvaluje smlouvy s žadateli, kterým bylo schváleno poskytnutí finančních příspěvků na obnovu nemovitostí v městské památkové zóně Česká Lípa. Zastupitelstvo částečně revokuje svoje usnesení č. 479/201 ze dne , vypouští poslední větu tohoto usnesení a nahrazuje ji tímto zněním: Zároveň ukládá starostce, aby s využitím právní pomoci dle důvodové zprávy prověřila veškeré možnosti obrany proti postupu banky Kommunalkredit Austria AG ve věci výše úrokové sazby Smlouvy na poskytnutí grantů byly podepsány a řádně vyúčtovány. Poslední změna dne Připravuje se, viz. komentář k plnění usnesení č. 479/201. Stav trvá. 12

13 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / /H/ / /201 Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Zastupitelstvo schvaluje zpracování Plánu ochrany památkové zóny. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 969/51, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m 2 v k. ú. Ing. Lucii Synákové MBA,a cenu ve výši 7.975,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o udělení finančního příspěvku v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje udělení mimořádného finančního příspěvku Sportovnímu městečku, o.s., sídlem 28. října 27,, IČ , na výdaje spojené s realizací akce OVB CUP 201 ve výši 80 tis. Kč (pronájem sportovišť, rozhodčí, ceny, odměny, trika pro vítězné týmy, poháry, obsluha časomíry, kancelářské potřeby, tonery, sportovní potřeby, míče, výroba banerů) SÚ pracuje na přípravě zadání zpracování tohoto dokumentu. Pracuje se ve spolupráci s ORMI. Stanovení termínu bylo velice nereálné, neboť dle názoru odborníků z NPÚ trvá pořízení plánů až 1,5 roku. Žádáme o prodloužení termínu alespoň do Poslední změna dne KS připravena k podpisu. ORMI čeká na úhradu kupní ceny. Stav trvá.. Kupní cena uhrazena a KS vložena na KÚ

14 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /201 Ing. Hladonik Jan, tajemník MěÚ Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Ing. Petrboková Jaroslava, stavebního úřadu Mgr. Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo ukládá výborům zastupitelstva, spravujícím agendu poskytování finančních příspěvků z rozpočtu, provést úpravu zásad poskytování příspěvků dle doporučení Ministerstva vnitra. Zastupitelstvo ukládá ORMI: 1. zadat veřejnou zakázku a provést výběr nejvhodnější nabídky na projektanta Změny č. 1 Územního plánu 2. zadat veřejnou zakázku a provést výběr nejvhodnější nabídky na advokátní kancelář specializující se na stavební právo, která bude spolupracovat s pořizovatelem Změny č. 1 Územního plánu, tj. úřadem územního plánování MěÚ, při pořizování této změny a řešit případná podání k vydané změně územního plánu v přezkumném řízení. Zastupitelstvo souhlasí s pořízením změny č. 1 Územního plánu, která prověří ponechat území jako nezastavitelné - lokalita za hřištěm pozemky p.č. 625/4, 625/5, 625/6, 69/1, 68/1, 68/2, 68/, 68/4, 264 v k.ú. Dolní Libchava. Zastupitelstvo ukládá místostarostovi Jiřímu Kočandrlemu zajistit předložení zprávy o srovnání příjmů za parkoviště v roce 201 v I. pololetí s rokem 2014, rovněž I. pololetí a tuto zprávu předložit na nejbližším ZM, které se bude konat Probíhá zapracování a následné projednání. Úkol se zpracovává, připravuje se zadání veřejné zakázky ve spolupráci s ORMI. Poslední změna dne Úkol se zpracovává, připravuje se zadání veřejné zakázky ve spolupráci s ORMI. Poslední změna dne Lze splnit až ve druhém pololetí roku Poslední změna dne

15 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /A/201 Zastupitelstvo ukládá starostce Mgr. Haně Moudré předložit na příštím řádném jednání zastupitelstva návrh rozpočtu na rok 2014 sestavený jako vyrovnaný při zachování pravidel pro čerpání finančních prostředků z investičního fondu. Zastupitelstvo souhlasí se zřízením speciálního bankovního účtu pro účely veřejné sbírky. Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky s názvem Prosinec měsíc pro Láďu za účelem shromáždění finančních prostředků pro Ladislava Hasmandu, bytem Brněnská 2681, a s využitím vybraných peněz dle důvodové zprávy a Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p. č. 251/7, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 11 m 2 (odděleno z pozemku p. č. 251/1) v k. ú. Dobranov Martinu Witschelovi za cenu ve výši 4.950,- Kč se splatností při podpisu kupní smlouvy a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění Návrh rozpočtu bude předložen na řádném jednání zastupitelstva dne Návrh rozpočtu byl předložen, rozpočet nebyl schválen. Bylo přijato rozpočtové provizorium. Sbírka probíhá. Z důvodu úmrtí L. Hasmandy, sbírka ukončena. Poslední změna dne Sbírka probíhá. Z důvodu úmrtí L. Hasmandy, sbírka ukončena. Poslední změna dne KS připravena k podpisu. Kupní cena uhrazena, KS vložena na KÚ

16 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /B/201 Mgr. Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na služby "Zajištění provozuschopnosti silniční světelné signalizace v majetku " dodavateli: AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 146/2, Praha 10, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb s vybraným uchazečem ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena za poskytnutí služeb činí ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč včetně 21% DPH Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky podepsáno paní starostkou dne Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uveřejněno na profilu zadavatele dne Běží lhůta pro podání námitek. Po uplynutí lhůty pro podání námitek bude uchazeč AŽD Praha s.r.o. vyzván k součinnosti při podpisu smlouvy. Ve lhůtě pro podání námitek zadavateli doručeny dvě námitky. Rozhodnutím o námitce MUCL/119652/201, odeslaném dne , zadavatel podané námitce nevyhověl. Rozhodnutím o námitce MUCL/119655/201, odeslaném dne , zadavatel podané námitce vyhověl a Zrušením rozhodnutí zadavatele MUCL/119656/201, o výběru nejvhodnější nabídky zadavatel vrátil zadávací řízení do fáze posouzení a hodnocení nabídek. Druhé jednání hodnotící komise se uskutečnilo dne , kdy se hodnotící komise shodla, že požádá uchazeče AŽD Praha s.r.o. o předložení písemného zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Třetí jednání 16

17 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva hodnotící komise, na kterém bude předloženo členům komise písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, se uskuteční dne Závěr hodnotící komise k této veřejné zakázce bude předložen na jednání ZM dne /A/201 Mgr. Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo souhlasí s přidělením významné nadlimitní veřejné zakázky na služby "Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava zastávek" dodavateli AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 121/8a, Praha 10, IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s uzavřením rámcové smlouvy s vybraným uchazečem. Celková nabídková cena činí ,- Kč bez DPH tj ,- Kč včetně DPH za 4 roky plnění Probíhá lhůta pro podání námitek k výsledku zadávacího řízení. Rámcová smlouva podepsána

18 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /C/201 Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014 na příspěvek ve výši 1 mil. Kč v předloženém znění a pověřuje starostku jejím podpisem Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2014 na příspěvek ve výši 1 mil. Kč byla dne podepsána starostkou Mgr. Hanou Moudrou ve čtyřech vyhotoveních a tím vstoupila v platnost. 2 výtisky smlouvy zůstaly Městu a 2 výtisky jsou připraveny k odeslání na Krajský úřad Libereckého kraje. Dne byly 2 výtisky smlouvy odeslány Krajskému úřadu Libereckého kraje. Úkol splněn /B/ /A/201 Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. ke stanovám svazku obcí Novoborska dle znění v příloze. Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o půjčce se Svazkem obcí Cyklostezka Varhany, se sídlem nám. T. G. Masaryka, č. p. 1, IČ: , v předloženém znění Odeslán výpis z usnesení Svazku obcí Novoborsko. Poslední změna dne Uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o půjčce dne

19 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /B/ /A/ / / /201 Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 405/D/2012 ze dne , tj. ruší prodej pozemku p. č. 5907/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m 2 v k. ú. Jiřímu Pelikánovi za cenu ve výši 4.800,- Kč a doporučuje Odboru dále jednat s vlastníkem nemovitosti o pronájmu pozemku. Zastupitelstvo ukládá příspěvkovým organizacím Městská knihovna, Kultura, Lipý a Sport odvod finančních prostředků poskytnutých v roce 201 na pokrytí účetních odpisů investičního movitého majetku do rozpočtu zřizovatele ve výši dle tabulky v příloze. Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru Zastupitelstva prověřit, zda veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souvislosti s úkolem Nový jednotný vizuální a komunikační styl byla v souladu se směrnicí rady a předložit o tom zastupitelstvu podrobnou zprávu do Zastupitelstvo ukládá starostce Haně Moudré realizovat tuto veřejnou diskusi Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o projektu "Nový jednotný vizuální a komunikační styl " do předložení výsledků veřejné diskuse o variantách navržených log Úkol bude řešen na zasedání kontrolního výboru. Probíhá příprava veřejné ankety. Poslední změna dne Probíhá příprava veřejné ankety. Poslední změna dne

20 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / / /201 Ing. Zachrla Josef, finančního Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovým opatřením č. 8/201 tyto rozpočtové změny. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že veřejná sbírka s názvem Prosinec měsíc pro Láďu byla ke dni ukončena. Zastupitelstvo schvaluje změnu pravidel poskytování příspěvku na vybudování zařízení pro čištění odpadních splaškových vod z domácností v Častolovicích z programu DČOV Častolovice schváleného usnesením ZM č. 59/201 dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích žadatelce Jaroslavě Matějíčkové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích žadatelce Alence Rimkové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy Sbírka byla ukončena, vybrané peníze zaslány na účet Hasmandových. Poslední změna dne Aktuální znění programu DČOV Častolovice bylo zveřejněno na webových stránkách dne Poslední změna dne Revokace usnesení bude předložena na jednání Zastupitelstva dne Poslední změna dne Revokace usnesení bude předložena na jednání Zastupitelstva dne Poslední změna dne

21 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /201 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích žadatelce Boženě Dudkové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 85% z uznatelných nákladů maximálně však ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích manželům Ing. Blance Beranové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích žadatelce Evě Pítrové a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s touto žadatelkou ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 75 14,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích manželům Věře Bachroňové a Jánu Bachroňovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Revokace usnesení bude předložena na jednání Zastupitelstva dne Poslední změna dne Revokace usnesení bude předložena na jednání Zastupitelstva dne Poslední změna dne Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne

22 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /201 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích manželům Heleně Novákové a Josefu Novákovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích manželům Vlastimilu Součkovi a Jitce a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu v Častolovicích žadateli Milanu Vladykovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s tímto žadatelem ve znění dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši ,- Kč na vybudování DČOV k objektu č.p. 6 v Častolovicích manželům Soně Hykové a Václavu Hykovi a souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku s těmito žadateli ve znění dle důvodové zprávy. Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu Česká Lípa byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne

23 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /201 Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Ing. Zachrla Josef, finančního Zastupitelstvo schvaluje Samostatné školní jídelně,, 28. října 27, příspěvková organizace ponechání nedočerpaného investičního příspěvku v celkové výši 405,-- Kč v investičním fondu organizace. Zastupitelstvo neschvaluje rozpočet na rok 2014 a schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí roku 2014 v předloženém znění dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši ,50 Kč na akci Regenerace ZŠ 28. října č.p. 27 v České Lípě, zateplení budov základní školy v předloženém znění. Poskytovatelem podpory je Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 191/1, Praha 11, IČ Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne s firmou VOKA CL s. r. o., Zahrádky č.p. 88, Zahrádky, IČ: v předloženém znění. Dodatkem dochází k navýšení ceny díla o ,- Kč bez DPH (tj ,50 Kč včetně DPH), celková cena díla tedy činí ,90 Kč bez DPH tj ,80 Kč včetně 21% DPH Poslední změna dne Smlouva č o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR Regenerace ZŠ 28. října č. p. 27 v České Lípě, zateplení budov základní školy byla podepsána dne Úkol splněn. Poslední změna dne Dodatek byl uzavřen dne Poslední změna dne

24 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / /201 Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č vztahující se k projektu "MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká regenerace plášťů budov" dle důvodové zprávy. Zastupitelstvo pověřuje starostku dále jednat s vlastníky rozestavěných rodinných domů v lokalitě a s vlastníky pozemků pro komunikaci a rozestavěných staveb inženýrských sítích o podmínkách možné spoluúčasti na řešení zainvestování lokality Stará Lípa. Zastupitelstvo schvaluje revokaci usnesení č. 4490/A/201 ze dne , tj. ruší prodej pozemku p. č. 29/2, trvalý travní porost o výměře 677 m 2 v k. ú. Dobranov manželům Marii a Ladislavu Štěpánkovým za cenu ve výši 8.500,- Kč Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č vztahující se k projektu "MŠ Brněnská a MŠ Zhořelecká regenerace plášťů budov" byla dne podepsána. Úkol splněn. Poslední změna dne Probíhají další jednání s vlastníky RD v lokalitě Stará Lípa

25 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / /201 Mgr. Novotná Petra, odd. technické správy majetku Zastupitelstvo souhlasí s přidělením podlimitní veřejné zakázky na dodávky "Dodávky kancelářských potřeb pro město a jeho příspěvkové organizace" dodavateli: PAPERA s.r.o., Hálkova 2217/1, Svitavy IČ: dle důvodové zprávy a souhlasí s podpisem rámcové smlouvy ve znění dle důvodové zprávy. Nabídková cena za dodávky práce činí ,- Kč, tj ,41 Kč včetně 21% DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostku dalším jednáním se zástupci Českých drah o podmínkách prodeje areálu žst. městské nádraží a se Správou železniční dopravní cesty o podmínkách převodu jejich zařízení do majetku. Zastupitelstvo odkládá prodej objektu čp. 252 v Sokolské ulici na pozemku p. č. 2 včetně pozemků p. č. 2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 a p. č. 24, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m 2 vše v k. ú. do doby oddělení pozemku, o který žádá majitelka sousedního domu skončila lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí výběru nejvhodnější nabídky. Vybraný dodavatel vyzván k součinnosti při podpisu smlouvy dne V následujících dnech budou podepsány rámcové smlouvy s městem a příspěvkovými organizacemi. Jednání se zástupci společností budou probíhat po dohodě s paní starostkou. Poslední změna dne Žádost přijata

26 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / / / /201 Rusínková Květuše, sociálních věcí a zdravotnictví Rusínková Květuše, sociálních věcí a zdravotnictví Zastupitelstvo neschvaluje směnu pozemku p. č. 52/47, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m 2 (odděleno z p. č. 52/1) za p. č. 52/46, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 68 m 2 (odděleno z p. č. 52/0) vše v k. ú. se společností Modul W, s.r.o. se sídlem Semická 2028/12, Praha 4 Modřany, IČ: Zastupitelstvo neschvaluje prodej pozemků p. č. 127, zahrada o výměře m 2, p. č. 128/1, zahrada o výměře.251 m 2, p. č. 128/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, p. č. 129, vodní plocha, rybník o výměře 716 m 2, p. č. 10/1, zahrada o výměře.520 m 2 a p. č. 10/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m 2 vše v k. ú. Lada a doporučuje Odboru majetku a dále jednat o pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu. Zastupitelstvo pověřuje starostku jejím podpisem. Zastupitelstvo schvaluje s účinností ke dni změnu zřizovací listiny Sociálních služeb České Lípy, příspěvkové organizace, se sídlem Školní 221, , IČ v předloženém znění a korespondencí korespondencí Úkol splněn, dne odesláno k zápisu do Obchodního rejstříku. Poslední změna dne Úkol splněn, dne odesláno k zápisu do Obchodního rejstříku. Poslední změna dne

27 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva / /H/ /C/ /B/ /A/201 Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta PhDr. Hudec Miroslav, předseda výboru pro životní prostředí Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo schvaluje aktualizované STANOVY Dobrovolného Svazku obcí Cyklostezka Varhany v předloženém znění. Zastupitelstvo ukládá starostce předložit zastupitelstvu informaci, jakým způsobem v současné době funguje systém kontroly plnění finančních závazků BD Lada vůči městu. Zastupitelstvo schvaluje Zásady Zastupitelstva pro poskytování grantů pro školství, děti a mládež v roce 2014 a tiskopisy žádost o poskytnutí grantu a vyúčtování poskytnutého grantu v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na podporu sportu pro rok 2014, tiskopisy žádostí o poskytnutí příspěvku a tiskopisy vyúčtování v předloženém znění. Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro poskytování grantů v oblasti životního prostředí v roce 2014, tiskopis žádost o grant a vyúčtování poskytnutého příspěvku Zpráva bude předložena na lednové jednání ZM. Poslední změna dne Schválené dokumenty byly zveřejněny na webových stránkách. Poslední změna dne

28 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /J/ /I/ /H/ /G/201 Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 18/15, orná půda o výměře 4 m 2 v k. ú.. Zastupitelstvo odkládá záměr prodeje části pozemku p. č. 167/2, trvalý travní porost o výměře cca 1.00 m 2 z celkové výměry m 2 v k. ú. Stará Lípa do doby odstranění navážky na pozemku a stavby opěrné zdi. Zastupitelstvo neschvaluje záměr směny části pozemku p. č. 2026/2, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 700 m2 z celkové výměry m2 z vlastnictví za pozemky p. č. 579/5, 579/6, 5794/2, 5794/ a 5795/8 vše ostatní plocha o celkové výměře 120 m2 z vlastnictví společnosti Domov - správa objektů s.r.o. vše v k. ú.. Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 5505/1, o výměře m 2 a p. č. 5511/2, o výměře m 2 vše zahrada v k. ú. a doporučuje Odboru dále jednat o pronájmu pozemků Českému zahrádkářskému svazu zveřejněním na úřední desce korespondencí korespondencí korespondencí

29 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /F/ /E/ /D/ /C/201 Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 457/18, orná půda o výměře cca 60 m 2 z celkové výměry 129 m 2 v k. ú. Okřešice u České Lípy. Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4011, zahrada o výměře cca 700 m 2 z celkové výměry 1.06 m 2 v k. ú. Česká Lípa. Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 241/, trvalý travní porost o výměře 74 m 2 v k. ú. Žizníkov. Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 48/, lesní pozemek o výměře 79 m 2 v k. ú. Žizníkov korespondencí korespondencí korespondencí korespondencí

30 Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva /B/ /A/201 Zastupitelstvo neschvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 4017/1, zahrada o výměře 750 m 2 a p. č. 4017/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m 2 vše v k. ú.. Zastupitelstvo neschvaluje záměr výkupu objektu čp na pozemku p. č. 159, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 156 m 2 v k. ú. Česká Lípa. korespondencí korespondencí

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 93/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr.

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka Úkol byl uložen výboru pro životní prostředí. V daném případě nelze postupovat

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. dne 6.12.201 Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 9/2011/A Mgr. Vlček Tomáš, místostarosta Zastupitelstvo ukládá Mgr. Tomáši Vlčkovi, aby prostřednictvím

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 16.2.2011 93/2011/A Vlček Tomáš, II. místostarosta Zastupitelstvo města ukládá Tomáši Vlčkovi, aby prostřednictvím výboru

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 9. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 27 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Jana Rychtaříková, Milan Lopušan, Zbyněk Cincibus, Luboš Špindler, Ing. Alexandra Píšková,

Více

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012)

USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 14. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 25. 1. 2012 (č. usnesení 368/2012-392/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2012 konaného dne 12. 6. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 13 členů Omluveni: MUDr. Vl. Podzimková,

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC.

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC. Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města dne 30.09.2015 Pronájem bytu Ing. Janu Schwippelovi, CsC. Předkládá: Mgr. Juraj Raninec, 2. místostarosta Na zasedání zastupitelstva města dne 02.09.2015

Více

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující:

Z á p i s. Starostka města zahájila v 15.33 hod. Hovory s občany, v rámci kterých bylo projednáno následující: Z á p i s z XXII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 23.6. 2009 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila v 15.33 hod.

Více

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011)

USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 6. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 27. 4. 2011 (č. usnesení 111/2011-146/2011) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 22. zasedání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 10 Přítomni: Monika Rejnartová, František Nacházel, Zuzana Šídlová (od bodu 6), Libuše Horáková, Jiří Šubrt, Jaroslav Ulbrich, Michal Vencovský, Ing. Anna Kobosilová, JUDr. Jana Zejdová,

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50

Připomínám adresu pro vstup na internetové stránky: ftp://213.180.34.50 nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 15 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Roman Hejna, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011

Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 29. června 2011 Přítomni: Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, pan Milan Kotrbatý, pan Miroslav Kozák, pan Lukáš

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 13. prosince 2010 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Vladimír Hejtmanský (8) Antonín Vyšohlíd (2) Pavel Morong (10)

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 8. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 19 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, JUDr. Jana Zejdová, Jaroslav Ulbrich, Otomar Němeček, Lucie Trnečková (do bodu 26), Jana

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08)

USNESENÍ XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA. ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 20. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 17. 9. 2008 (č. usnesení 363/08 386/08) Č. usnesení 363/08 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0050/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Horní Libchava, IČ 00555444 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 19. 11. 2013

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Členové rady : Hosté

Členové rady : Hosté M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 3 /2009 konané dne 17.2.2009 v zasedací místnosti MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem v 16.00 hodin

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 13.3.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 28.4.2010 749/10 2 27.4.2011 120/2011 Ing. Zachrla Josef, Žatecká Romana,

Více

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 4.12.2014. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27..2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 1) Město Česká Lípa Strana 1, zahájila 23. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího zasedání byl podepsán bez připomínek ověřovateli

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 18. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 15.6.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný)

Město HORNÍ SLAVKOV. Z Á P I S (anonymizovaný) Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S (anonymizovaný) z V. zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 04. listopadu 2013 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Horním Slavkově

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Usnesení č.2/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 22.3.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni dle prezenční listiny : p. Zimová, p. Šulcová, p. Hyka, p. Vohlídalová,

Více

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni:

Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: Usnesení č.5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Obříství, konaného 23.6.2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny : Omluveni: 1 (p. Krumpholc) Hosté: 4 Zastupitelstvo:

Více

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109

U S N E S E N Í. Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice. U s n e s e n í č. 78-109 U S N E S E N Í Z 80. schůze Rady města Hranice, konané dne 12.2.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U s n

Více

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček

zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf Vecka, Karel Kubíček Zápis ze 34. zasedání rady MČ Praha Čakovice konaného dne 7. ledna 2008 volební období 2006-2010 Přítomni: zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof, Ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Rudolf

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 13. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 4.5.2015 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 19.05.2010 Přítomni : Ověřovatel : Program jednání: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2 dle prezenční listiny ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ70 konané dne 9.05.200 místostarosta - Ing. Petr Štulc Kontrola plnění úkolů 2

Více

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14)

Zápis č. 9. Přítomni dle prezenční listiny (14) Zápis č. 9 ze zasedání ZM ze dne 30. 9. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 26. 10. 2015 (pondělí) od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004

U s n e s e n í ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bělá konaného dne 15.1.2004 setrvání v realizaci ČOV za podmínek uvedených v přiloženém zápise Pro: 10 proti: 1, zdržel se hlasování: 0 Vypracovat novelizaci vyhlášky

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne 27. 6. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

M Ě S T A K R U P K A

M Ě S T A K R U P K A U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 01.12.2014 Přítomno: 18 Nepřítomno: 3 Omluveno: 3 Zasedání zastupitelstva města bylo usnášení schopné. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S

Více

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin

Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 38 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 17. 10. 2013 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová A., Čapek Jar., Kálal R., Mgr. Krafková E., Král P., Kudrna J., Ing. Moučka P., Ing. Popela P., Procházková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m

M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 16 / 2015 konané dne 24.11.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 6 členů Pro: 6 hlasů Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 04/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 29. 04. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007

Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Zápis z VIII. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 30.10.2007 Hovory s občany Téma: Privatizace městských bytů Téma: Rekonstrukce městských bytů určených k privatizaci Téma:

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014.

16) Zastupitelstvo města projednalo žádost útulku Krásný Les na přesun již schváleného příspěvku na nákup odchytového vozidla do roku 2014. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.12.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: ing. M. Vágner, mgr. P. Svobodová Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 986/2010-2014/RM. Usn. č. 986/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 19. 5. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ev. č. 27002/2012 č. j. MUCL/22308/2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou

Více

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice

Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Usnesení z 18. jednání Rady města Poběžovice konaného dne 20. dubna 2011 od 15:00 do 19:15 hodin v kanceláři starosty MěÚ Poběžovice Přítomní radní: Mgr. Hynek Říha (starosta), Pavel Veselák (místostarosta),

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Město Horažďovice Usnesení z 45. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

Program: Usnesení č.39/zm/2003

Program: Usnesení č.39/zm/2003 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více