Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení RM č. 98/2014-RADA ze dne 13.02.2014"

Transkript

1 98/2014-RADA/ Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 98/2014-RADA/ Rada města předložený program jednání RM 98/2014-RADA/ Rada města - sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk ve věci umožnění přístupu k lesnímu pozemku parc.č v k. ú. Žamberk - výzva Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k vyjádření se k podanému odvolání ve věci rozhodnutí o umístění stavby "oplocení" na pozemcích parc.č. 2192/8, 2192/20, 2192/19 v k.ú. Žamberk a pozemku parc.č. 416/47 v k.ú. Dlouhoňovice - stanovisko Stavebního úřadu MěÚ Žamberk k dělení a zcelování pozemků dle GP č.plánu /2013 ze dne oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberko zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu " rodinného domu" na pozemcích parc.č. 1473/1, 1473/14, 1466/1, 1466/2, 3728/1 v k.ú. Žamberk 98/2014-RADA/ Rada města - oznámení odboru ZPZE MěÚ Žamberk o zahájení vodoprávního řízení ve věci "vypouštění odpadních vod do vod povrchových z rodinného domu č.p v Žamberku" 98/2014-RADA/ Rada města - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Čs.armády u areálu firmy Šmídl s.r.o. za účelem provedení opravy podzemního vedení z důvodu havárie na primárním sdělovacím kabelu Žamberk-Helvíkovice 98/2014-RADA/ Rada města informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tabulce č. 1) 98/2014-RADA/ Rada města proplacení faktury v částce ,- Kč vystavené firmou Antonín Brabec - VÁHY, Dolní Dobrouč 262, IČ: , vůči městu Žamberk za opravu silniční mostové váhy Trnava 30t umístěné v areálu CNO Dlouhoňovice. Úhrada bude provedena z Strana 1/10

2 položky rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2014 havarijní opravy na majetku města II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování, Odboru finančnímu 1. zajistit provedení úhrady uvedené faktury Termín: /2014-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení z jednání rady města Žamberka číslo 96/2014-RADA/4533 ze dne , usnesení pro revokaci zní: I informaci jednatele společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., provozovna náměstí Generála Knopa 837, Žamberk o výši investic realizovaných společností Podorlická poliklinika s.r.o. v letech 2011 až 2013 na pořízení jednodenní chirurgie. III. doporučuje zastupitelstvu města uložit starostovi města Žamberka a odboru PRAV MěÚ Žamberk jednat s jednateli Podorlické polikliniky s.r.o., se sídlem Vítězné náměstí 576/1, Praha 6, IČ: , ve věci doložení výdajů z prostředků společnosti Podorlická poliklinika s.r.o., Praha 6, IČ: , na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře v nemovitosti čp. 837 v Žamberku a podat o výsledku jednání zprávu na příští jednání zastupitelstva města Žamberka s případným návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí příspěvku ze dne , kterým bude řešena výše příspěvku z rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka Podorlické poliklinice s.r.o. na vybudování jednodenního chirurgického stacionáře dle skutečné výše doložených investic. 98/2014-RADA/ Rada města 1. použití názvu a znaku města Žamberka na letáčcích a na plakátech vydaných Českými drahami, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: , v rámci projektu "Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2014." 2. zajištění reklamy pro město Žamberk formou smlouvy o reklamě mezi městem Žamberk, Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ jako objednatelem a Českými drahami a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, IČ: , jako poskytovatelem, v rámci projektu "Cyklopůjčovny ČD v Pardubickém kraji 2014" za cenu Kč 1.500,-- bez DPH 98/2014-RADA/ Rada města žádost příspěvkové organizace Školní jídelna Žamberk, nám. Gen. Knopa 433, Žamberk o poskytnutí příspěvku na částečné pokrytí nákladů při příležitosti 20. výročí samostatné příspěvkové organizace. 98/2014-RADA/ Rada města Strana 2/10

3 výpůjčku pozemku prac.č. 3687/17 - osta. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (cca 54 m 2 ) na předzahrádku provozovny Sport Bar, Masarykovo nám. 64, Žamberk Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35, PRAHA 3 1. starostu 1. podpisem smlouvy ve věci výpůjčky pozemku prac.č. 3687/17 - ost. plocha, ost. komunikace o celkové výměře 5020 m 2 (cca 54 m 2 ) na předzahrádku provozovny Sport Bar, Masarykovo nám. 64, Žamberk. Žadatel: CASCO 21 s.r.o., Bořivojova 878/35, PRAHA 3 98/2014-RADA/ Rada města žádost o zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 822/3 umístěné ve 2. NP domu č.p. 822, budovy č.p. 822, 823 postavené na pozemcích parc.č. 3921, 3920 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila sjednaná pětiletá lhůta. Žadatel: A.V. 1. starostu 1. podpisem potvrzení ve věci zrušení předkupního práva jako práva věcného na bytovou jednotku č. 822/3 umístěné ve 2. NP domu č.p. 822, budovy č.p. 822, 823 postavené na pozemcích parc.č. 3921, 3920 v obci a k.ú. Žamberk ke dni , kdy skončila sjednaná pětiletá lhůta. Žadatel: A.V. Termín: /2014-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. vyvěsit na úřední desku Městského úřadu v Žamberku záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/1 - tr. tr. porost o výměře 58 m 2 v obci a k.ú. Žamberk. Žadatel: V. a E. J. 98/2014-RADA/ Rada města I. souhlasí jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 3241/4 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 149 m 2 se stavbou "Předvýkrm selat Žamberk - etapa 3" na pozemku parc.č. 3241/2 ve vlastnictví investora. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: VEMAS a.s., Na Drahách 444, Žamberk 98/2014-RADA/ Rada města I. doporučuje zastupitelstvu města Strana 3/10

4 schválit vícepráce v prostoru spojovací chodby zahrnující změnu dispozičního řešení - vícenáklady 0,- Kč, výměnu dlažby - vícenáklady ,14 Kč, výměnu dveří - vícenáklady ,40 Kč, t.j. vícenáklady v celkové výši ,54 Kč s DPH. 98/2014-RADA/ Rada města zprávu vedoucího odboru REÚP o prověření realizace zakázky Pěší zóna 98/2014-RADA/ Rada města předloženou analýzu možného vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků parc.č a 2160 na Velkém Hájku 98/2014-RADA/ Rada města zatřídění stavu majetku a investic města do tří kvalitativních kategorií. 98/2014-RADA/ Rada města I. souhlasí s instalací trubek 40/33 v pozemcích parc.č. 2563/38, 2563/73, 2568/21, 3804, 3803/2, 3711, 3710, 3798/1, 2412, 2389/1, 2410/1, 2410/2, 2391, 2410/6, 2410/8, 2406/3, 3789, 2285/1, 2394/2 v obci a k.ú. Žamberk v lokalitě areál letiště a kasáren, v pozemcích parc.č. 3692/1, 607/5, 2097, 3904/9, 3689/1 v obci a k.ú. Žamberk v lokalitě ul. Zemědělské a přiložením HDPE trubky 40/33 k plánované rekonstrukci veřejného osvětlení v Klostermanově ulici vše v obci a k.ú. Žamberk. Upozornění pro žadatele: pozemek parc.č. 2568/21 je v podílovém spoluvlastnictví Města Žamberk (podíl 1/2) a AFLUENTE a.s. (podíl 1/2) a Město Žamberk se tímto vyjadřuje ke svému vlastnickému podílu. Instalace bude provedena standartním způsobem s uvedením povrchů do původního stavu, s umístěním vytyčovacího vodiče a fólie nad HDPE trubkou. Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popř. jiné opatření dotčeného orgánu státní správy vyžadované zvláštním předpisem. Žadatel: Alberon Letohrad s.r.o., Hluboká 97, Žamberk 98/2014-RADA/ Rada města poskytnutí finančního daru 5.000,00 Kč dle Pravidel SAM 3221pro dítě narozené po datu , a to: dle přílohy starostu podpisem smluv 98/2014-RADA/ Rada města Strana 4/10

5 výroční zprávu o činnosti města Žamberka a jeho orgánů v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odbor PRAV zveřejněním výroční zprávy 98/2014-RADA/ Rada města SAM 3205 Pravidla pro krátkodobý pronájem zasedacích místností a školící místnosti 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Česká Rybná 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dne mezi městem Žamberk a obcí Klášterec nad Orlicí 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Orličky 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Pastviny 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Písečná 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Šedivec. 98/2014-RADA/ Rada města Strana 5/10

6 uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Těchonín 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Záchlumí 98/2014-RADA/ Rada města uzavřené dnem mezi městem Žamberk a obcí Žampach 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2008 o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a obcí Dlouhoňovice starostu podpisem dodatku 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2009 o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a obcí Helvíkovice starostu podpisem dodatku 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2006 o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a městysem Kunvald starostu podpisem dodatku 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 4/2006 o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a obcí Líšnice starostu podpisem dodatku Strana 6/10

7 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 7/2007 o výkonu některých činností obecní policie mezi městem Žamberk a obcí Lukavice starostu podpisem dodatku 98/2014-RADA/ Rada města I. při výkonu valné hromady TS ŽAMBERK s.r.o., se sídlem Žamberk, Zemědělská 1052, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka Pardubice, oddíl C, vložka ukládá jednateli firmy v případě škodní události na majetku města Žamberka, který užívá na základě smluvního vztahu obchodní firma TS ŽAMBERK s.r.o., IČ ,povinnost škodu nahlásit nejpozději následující pracovní den po vzniku škody Městskému úřadu Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, paní Ludmile Rýznarové, případně přímo na Živnostenskou pojišťovací a.s., na tel. č , paní Ladě Pavlátové, vedoucí likvidace 98/2014-RADA/ Rada města návrh kroků k převzetí a provozování budovy bez čp/če na pozemku parc.č. 487/55 v k.ú. Žamberk (tělocvična "U Žirafy" II. ukládá 1. Odboru regionálního rozvoje a územního plánování 1. projednat s Alenou Němcovou, ředitelkou příspěvkové organizace SVČ Animo, možnost předání budovy bez čp/če na stp.č. 487/55 a stp.č. 487/55 v k.ú. Žamberk do výpůjčky SVČ Animo Žamberk, za účelem provozování tělocvičny 2. projednat s Pardubickým krajem a Střední školou obchodu, řemesel a služeb Žamberk převod movitých věcí, které se nacházejí v budově tělocvičny U Žirafy v Žamberku 98/2014-RADA/ Rada města stanovisko odboru PRAV ve věci vymáhání škod 98/2014-RADA/ Rada města I. pověřuje starostu města vydáním nařízení starosty, týkající se zákazu používání fotografií zámeckého parku při propagaci města 98/2014-RADA/ Rada města Strana 7/10

8 rozhodnutí Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, o vrácení přeplatku ve výši ,00 Kč městu Žamberk 98/2014-RADA/ Rada města dodatek č. 1 mandátní smlouvy na poskytování činností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na úseku požární ochrany a 1. Jiřího Dytrta, Zastupitelstvo města 1. jeho podpisem 98/2014-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Odboru obrany a krizového řízení 1. projednat podmínky závazku v oblasti protipovodňové ochrany s investorem, že bezprostředně po dokončení stavby PPO Žamberk zabezpečí odborně způsobilou osobou zpracování vlivu protipovodňových zídek na levém břehu Divoké Orlice na protipovodňovou ochranu obytných staveb v ulici Lipová a Husovo nábřeží v prostoru příčných profilů 229 a 230 (50 m níže betonová lávka po silnici č. 11). V případě zhoršení stavu protipovodňové ochrany oproti stavu před výstavbou, provede město na své náklady pro dané obytné domy, kde dojde ke zhoršení situace, zpracování povodňového plánu nemovitosti a zabezpečí individuální nebo prostorovou ochranu těchto obytných staveb po dohodě s jejich vlastníky. Termín: /2014-RADA/ Rada města kupní smlouvu na prodej hasičského vozidla Avia 31.1 obci Prosetín za cenu ,- Kč 1. Jiřího Dytrta, Zastupitelstvo města 1. jejím podpisem 98/2014-RADA/ Rada města realizační tým pro oslavy 70. výročí příchodu paraskupiny BARIUM a 105. výročí narození genmjr. in memoriam Josefa Knopa ve složení: Martin Mimra, Vladimír Fabián, Vladimíra Šulcová, Vladislav Severin a Petra Brůnová 98/2014-RADA/ Rada města Strana 8/10

9 nabídku SVČ ANIMO ohledně pořádání letního dětského tábora pro děti a vnoučata zaměstnanců Městského úřadu Žamberk Střediskem volného času, ANIMO, Žamberk a Městem Žamberk 1. Bc. Petra Brůnovou, Kancelář starosty 1. předložit Radě města předběžný rozpočet akce a zájem ze strany zaměstnanců Termín: /2014-RADA/ Rada města I. revokuje usnesení č.93/2013-rada/4367 ve věci tzv. registru smluv a prodlužuje termín realizace do /2014-RADA/ Rada města návrh tajemníka na reorganizaci odboru REÚP a vznik dvou nových pracovních míst z pracovního místa manažer dotací, a to referent - dotace, které bude začleněno v odboru KTAJ a referent - pasporty a dotace, které bude začleněno v odboru REÚP. Tato dílčí reorganizace nebude mít vliv na schválený přepočtený počet zaměstnanců, ani na výši mzdových prostředků MěÚ v roce /2014-RADA/ Rada města návrh na pojmenování nové ulice v lokalitě "Pod Rozárkou" předložený J.P. 98/2014-RADA/ Rada města sdělení jednatele společnosti Podorlická poliklinika s.r.o. Ing. Karla Vojty ze dne k připojení se města k žalobě M.H. II. ukládá 1. Odboru právnímu 1. podat k uvedené věci stanovisko Termín: /2014-RADA/ Rada města I. ukládá 1. Ing. Ivanu Prchalovi, tajemníkovi MěÚ 1. předložit starostovi přehled vyplacených odměn všem zaměstnancům MěÚ, u vedoucích odborů včetně odůvodnění, za období září až prosinec 2013 do příští RM Termín: /2014-RADA/ Rada města Strana 9/10

10 1. poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč z výtěžku z tomboly pořádané městem Žamberk při příležitosti konání Prvního Žamberského divadelního plesu, Základní škole Žamberk, Nádražní 743, Žamberk, IČ: , na nákup učební pomůcky 2. darovací smlouvu 1. Jiřího Dytrta, Zastupitelstvo města 1. jejím podpisem Termín: /2014-RADA/ Rada města bezplatné zapůjčení počítačové učebny pro výuku počítačové gramotnosti seniorů základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v měsíci dubnu, tj , , , , od 9-11 hod. Žadatel. Svaz postižených civilizačními chorobami, nám. Gen. Knopa 1062, Žamberk 98/2014-RADA/ Rada města informaci starosty o závažném porušení povinnosti tajemníka MěÚ Ing. Ivana Prchala ve smyslu 52 písm. g) zákoníku práce 98/2014-RADA/ Rada města pořádání veřejnosti přístupného podniku dne v Pivovaru Žamberk od 21 hod do 02 hod na akci Kanecfest Žadatel: J.CH. Jiří Dytrt starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta Strana 10/10

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012

Usnesení RM č. 61/2012-RADA ze dne 06.09.2012 61/2012-RADA/2652-61. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 61/2012-RADA/2653-61. Rada města předložený program jednání RM 61/2012-RADA/2654-61. Rada města informaci o splněných

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012

Usnesení RM č. 56/2012-RADA ze dne 21.06.2012 56/2012-RADA/2424-56. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 56/2012-RADA/2425-56. Rada města předložený program jednání Rady města 56/2012-RADA/2426-56. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012

Usnesení RM č. 63/2012-RADA ze dne 27.09.2012 63/2012-RADA/2726-63. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 63/2012-RADA/2727-63. Rada města předložený program jednání RM 63/2012-RADA/2728-63. Rada města informace o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013

Usnesení RM č. 74/2013-RADA ze dne 28.02.2013 74/2013-RADA/3348-74. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 74/2013-RADA/3349-74. Rada města předloţený program jednání RM 74/2013-RADA/3350-74. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013

Usnesení RM č. 90/2013-RADA ze dne 10.10.2013 90/2013-RADA/4165-90. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. Stanislava Cukora 90/2013-RADA/4166-90. Rada města předložený program jednání RM 90/2013-RADA/4167-90. Rada města informaci tajemníka MěÚ o

Více

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013

Usnesení RM č. 77/2013-RADA ze dne 11.04.2013 77/2013-RADA/3519-77. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 77/2013-RADA/3520-77. Rada města předložený program jednání RM 77/2013-RADA/3521-77. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013

Usnesení RM č. 80/2013-RADA ze dne 23.05.2013 80/2013-RADA/3688-80. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 80/2013-RADA/3689-80. Rada města předložený program jednání RM 80/2013-RADA/3690-80. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015

Usnesení RM č. 24/2015-RADA ze dne 24.09.2015 24/2015-RADA/1251-24. Rada města ověřovatelem zápisu Zděnku Šebkovou 24/2015-RADA/1252-24. Rada města předložený program jednání RM 24/2015-RADA/1253-24. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015

Usnesení RM č. 9/2015-RADA ze dne 26.03.2015 09/2015-RADA/461-9. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 09/2015-RADA/462-9. Rada města předložený program jednání RM 09/2015-RADA/463-9. Rada města informace tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015

Usnesení RM č. 19/2015-RADA ze dne 02.07.2015 19/2015-RADA/952-19. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 19/2015-RADA/953-19. Rada města předložený program jednání RM 19/2015-RADA/954-19. Rada města - územní souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 95/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 95/2018-RADA ze dne 95/2018-RADA/4702-95. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 95/2018-RADA/4703-95. Rada města předložený program jednání RM 95/2018-RADA/4704-95. Rada města - kolaudační souhlas Stavebního úřadu

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014

Usnesení RM č. 114/2014-RADA ze dne 25.09.2014 114/2014-RADA/5653-114. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 114/2014-RADA/5654-114. Rada města předložený program jednání RM 114/2014-RADA/5655-114. Rada města - stanovisko Stavebního

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 19. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 9.7.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 17/2019-RADA ze dne 17/2019-RADA/894-17. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta 17/2019-RADA/895-17. Rada města předložený program jednání RM 17/2019-RADA/896-17. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního úřadu MěÚ

Více

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 96/2018-RADA ze dne 96/2018-RADA/4737-96. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 96/2018-RADA/4738-96. Rada města předložený program jednání RM 96/2018-RADA/4739-96. Rada města - sdělení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Informace z 22. schůze Rady města Milevska

Informace z 22. schůze Rady města Milevska Informace z 22. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 01.12. 2014 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 9/2016-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Petr Novotný, Ing. arch. Vladimíra Středová, PhDr. Hana Chvátilová, Mgr. Tomáš Kalous, 09/2016-ZAST/308-9. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Mgr. Romana Pospíšila a MUDr. Jiřinu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 85/2017-RADA ze dne

Usnesení RM č. 85/2017-RADA ze dne 85/2017-RADA/4199-85. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jaroslavu Halbrštátovou 85/2017-RADA/4200-85. Rada města předložený program jednání RM 85/2017-RADA/4201-85. Rada města - oznámení Stavebního úřadu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Program jednání a stanoviska rady:

Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č. 27/2014 konaného dne 1. 12. 2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Milan Lomoz, starosta Jitka Tošovská, místostarostka Mgr.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č.

Sestava vytvořena dne 9.1.2015. Městský úřad Česká Lípa. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Česká Lípa. Stanovený termín splnění. Poř. č. Přehled o plnění usnesení Zastupitelstva města Poř. č. Datum Č. usn. Zodpovídá Znění usnesení Stanovený termín splnění Poznámka 1 27.4.2011 120/2011 Moudrá Hana, starostka Zastupitelstvo města ukládá starostce

Více

Usnesení RM č. 94/2018-RADA ze dne

Usnesení RM č. 94/2018-RADA ze dne 94/2018-RADA/4650-94. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 94/2018-RADA/4651-94. Rada města předložený program jednání RM 94/2018-RADA/4652-94. Rada města - oznámení Stavebního úřadu

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení

XXX. z 9. zasedání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 27. června 2007 (č. usnesení 143/07-165/07) č. usnesení 143/07 Plnění usnesení Předkládá : Ing. Jan Hladonik, tajemník

Více

Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 8/2019-RADA ze dne 08/2019-RADA/416-8. Rada města ověřovatele zápisu RM PhDr. Hanu Chvátilovou 08/2019-RADA/417-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2019-RADA/418-8. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 2. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 15. 12. 2014 č. 691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám.

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013

Usnesení RM č. 81/2013-RADA ze dne 06.06.2013 81/2013-RADA/3747-81. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 81/2013-RADA/3748-81. Rada města předložený program jednání RM 81/2013-RADA/3749-81. Rada města informaci o splněných usneseních

Více

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 37. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.4.2008 U S N E S E N Í 37. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 37/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení ZM č. 2/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 2/2014-ZAST ze dne 02/2014-ZAST/12-2. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jaroslavu Halbrštátovou a Mgr. Martinu Hlaváčovou přijato, pro: 17, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6Z, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12N,

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015

Usnesení RM č. 26/2015-RADA ze dne 07.10.2015 26/2015-RADA/1329-26. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 26/2015-RADA/1330-26. Rada města předložený program jednání RM 26/2015-RADA/1331-26. Rada města - územní rozhodnutí Stavebního

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. KP-RM/1213/2012/Z/18 ZÁPIS z 18. schůze Rady města České Budějovice konané dne 30. 5. 2012 od

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014

Usnesení RM č. 97/2014-RADA ze dne 31.01.2014 97/2014-RADA/4590-97. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 97/2014-RADA/4591-97. Rada města předložený programu jednání RM 97/2014-RADA/4592-97. Rada města - souhlas Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 8. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 15.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/8/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 15/4/RM/2016 - bod 1) a 2), 5/4/RM/2016,

Více

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016

USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 USNESENÍ č. 4 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 2. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016. Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 3 ze dne 15.02.2016 USNESENÍ č. 58/RM/2016 Umístění v Domě s pečovatelskou službou Lanškroun Rada města Lanškroun projednala žádost čj. MULA 27506/2015 ze dne 14.08.2015

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 34. řádné jednání rady městské části, konané dne 2. 12. 2015 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení RM č. 10/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 10/2019-RADA ze dne 10/2019-RADA/500-10. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta 10/2019-RADA/501-10. Rada města předložený program jednání RM 10/2019-RADA/502-10. Rada města - stanovisko MěÚ Žamberk k dělení pozemku

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 5. schůze Rady města Český Brod konané dne 22.2. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková -

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne

Usnesení RM č. 49/2016-RADA ze dne 49/2016-RADA/2484-49. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ivana Vrkoče 49/2016-RADA/2485-49. Rada města předložený program jednání RM 49/2016-RADA/2486-49. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 31.1.2011. Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. A.

Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 31.1.2011. Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. A. Usnesení z jednání Rady městyse Častolovice 31.1.2011 Účast: pí Mgr. J. Novohradská, p. J. Václavík, p. F. Kunčar, pí Z. Čestická, p. A. Podzimek Jednání zahájeno dne 31.1.2011 v 16:00 hodin. RM bere na

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014

Usnesení RM č. 112/2014-RADA ze dne 28.08.2014 112/2014-RADA/5482-112. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 112/2014-RADA/5483-112. Rada města předložený program jednání RM 112/2014-RADA/5484-112. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

Datum jednání STRANA 1

Datum jednání STRANA 1 102-3/14 RM upravuje a doplňuje program následovně: na 17.00 hodin se zařazuje nový bod programu Dokončovací práce na městských komunikacích k bodu 11 původně navrženého programu Návrh zadávacích podmínek

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č.

PŘEHLED USNESENÍ. 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011. 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. PŘEHLED USNESENÍ 20. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne 23.8.2011 298/20/RM/2011 Rozpočtové opatření města č. 05/2011 a 06/2011 1. Rozpočtové opatření č. 05/2011 dle důvodové zprávy. Příjmy

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 226 (ve volebním období 22. zasedání) ze dne: 19.9.2011 kancelář starosty od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 9460 až 9508 STIS Stránka 1 z 9 K Čl. 2. 1

Více

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 31. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2012 od 08:30 hodin do 11:00 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Zapisovatel: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Petr

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 85. schůze rady města Hustopeče, konané dne 30.4.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/85/13: RM schválila program dnešní schůze RM. Usnesení (úkol) č. 2/85/13: RM ukládá

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 653/2010-2014/RM. Usn. č. 656/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 20. 2. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Usnesení RM č. 6/2019-RADA ze dne

Usnesení RM č. 6/2019-RADA ze dne 06/2019-RADA/272-6. Rada města ověřovatelem zápisu RM Jiřího Dytrta 06/2019-RADA/273-6. Rada města předložený program jednání RM 06/2019-RADA/274-6. Rada města - pozvánku Stavebního úřadu MěÚ Žamberk na

Více

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010

ZM 32 28.01.2010 USNESENÍ. z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Spis. zn.: 5078/2010 č. j.: 5086/2010 USNESENÍ z 32. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 28. 1. 2010 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned

Datum jednání. 23.4.2014 p.jakob ihned 63-4/14 Program ZM se upravuje a doplňuje následovně: - Doplňuje se materiál k bodu č. 9 Čerpání rozpočtu za leden až březen 2014 - Doplňuje se materiál k bodu č. 11 Zápis z FV dne 14. 4. 2014 - Doplňuje

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města.

Z: S, VOS T: 03/2016. 991/26 1. Schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení rady města. USNESENÍ 26. schůze Rady města Vítkova konané dne 15. března 2016 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 986/26/25 do č. 1030/26) Rada města: 986/26 1. Schvaluje vyhodnocení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 ze dne 11.5.2011 Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/16/11 k návrhu na schválení programu 16. jednání RMČ a) předložený program 16. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 16. jednání RMČ číslo 2/16/11 k návrhu

Více

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012

U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 U s n e s e n í ze 71. schůze rady města Hustopeče dne 20.11.2012 Rada města schválila: 1) fixaci úrokového SWAPU u PPF banky a.s. na úvěr na komunikace s úrokovým zajištěním 0,66 a na úvěr na ZŠ Komenského

Více

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4

Zápis jednání. Žádost o výpůjčku části pozemku parc.č. 1529/2 k.ú. Čakovice pro upravené stání 1 ks sběrné nádoby - Bytové družstvo Úslavská 4 Zápis jednání Rada městské části 60. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (částečně), ing. Jiří Vintiška (částečně) radní Dana Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S

z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, Z Á P I S Stránka č. 1 z 16 Rada města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 8.6.2015 od 14:30 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

Usnesení č. 430/13: RaM schválila program jednání RaM 04.12.2013.(4)

Usnesení č. 430/13: RaM schválila program jednání RaM 04.12.2013.(4) Usnesení z 24. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 04.12.2013 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti MÚ! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 430/13: RaM schválila program jednání

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. března 2013 R 128/13 R 129/13 Povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera souhlasí s udělením povolení k odchytu bílé ryby z Máchova jezera za smluvní cenu

Více