AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 10_2011 prosinec 2011 OBSAH"

Transkript

1 SP Audit, s.r.o. Murmanská Praha 10 tel., fax: tel.: internet: AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 10_2011 prosinec 2011 OBSAH 1. Pozor na nenápadnou změnu insolvenčního zákona Průřez legislativními změnami, platnými od Stránka 1

2 1. Pozor na nenápadnou změnu insolvenčního zákona Od nabývá účinnosti (mediálně poněkud skrytá) novela insolvenčního zákona, která doplňuje v 98 insolvenčního zákona stanovenou povinnost dlužníka - právnické osoby (tedy fakticky jejího statutárního orgánu) či fyzické osoby - podnikatele, podat insolvenční návrh nově i v případě tzv. skrytého úpadku. Jde o povinnost podat návrh i tehdy, když souhrn všech závazků firmy (splatných i nesplatných) převýší hodnotu jejího majetku. Porušení povinnosti podat včas insolvenční návrh je spojeno s tvrdou osobní odpovědností manažerů (civilní odpovědností za škodu i trestní odpovědností). Celá změna vyplývá z ustanovení 98 odstavec 1 zákona. Původní znění, platné do konce roku 2011, vypadalo následovně: 98 (1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku ve formě platební neschopnosti. (atd.) Nové znění, platné od roku 2012, pak vypadá následovně: (1) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. (atd.) Vypadl tedy zužující odkaz na platební neschopnost a povinnost podat návrh na insolvenční návrh se rozšířila i na stav předlužení (což se do roku 2011 týká pouze právnických osob v likvidaci). Stav předlužení je pak definován v 3, odstavec 3: (3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Je tedy zjevné, že i nadále zůstává zachován odkaz na další provozování podniku. Nesporné však je současně i to, že se významně zvýšila míra odpovědnosti statutárních orgánů při provádění odhadů a vyhodnocování skutečné perspektivy dalšího provozování podniku. Povinnost manažerů podat insolvenční návrh vzniká v případě firemního úpadku tehdy, má-li firma nejméně dva věřitele a hodnota jejích aktiv je nižší než hodnota pasiv. Při stanovení hodnoty aktiv lze přihlédnout k další správě majetku firmy anebo k dalšímu provozování podniku. To je však v principu možné jen tehdy, Stránka 2

3 lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že firma bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. Pokud je aktuální hodnota aktiv nižší než hodnota pasiv, je výhradní rozhodovací odpovědností manažera, zda podá insolvenční návrh nebo ne. Povinnost podat insolvenční návrh může objektivně vyloučit pouze reálné očekávání brzkých a konkrétních výnosů ze správy majetku firmy nebo výnosů ze ziskového provozu podniku (například v případě pravidelného cyklického dosahování výnosů v určitých termínech apod.). 2. Průřez legislativními změnami, platnými od S přicházejícím rokem 2012 jsme pro Vás připravili stručný průřez legislativními změnami, které považujeme z hlediska běžného podnikatelského života za nejvýznamnější. O většině z nich jsme Vás již podrobně informovali v předchozích vydáních našeho bulletinu. ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. S účinností od zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14 %. Novela obsahuje také sjednocení sazeb na 17,5 % s účinností od , ale sazba pro toto období může být ještě změněna. Se změnou sazeb jsou spojena přechodná ustanovení, která upravují použití příslušných sazeb daně v období na přelomu roku 2011 a 2012 (a také na přelomu roku 2012 a 2013). Z přechodných ustanovení vyplývá, že při dodání vody, při poskytnutí služby spojené s odváděním a čištěním, případně zneškodněním odpadních vod a při dodání tepla nebo chladu je plátce oprávněn stanovit spotřebu samostatně za období do (uplatní platnou sazbu daně pro období přede dnem nabytí účinnosti novely, tj. 10%) a za období od (uplatní sazbu platnou od , tj. 14%) na základě odečtu z měřících zařízení ke dni před nebo na základě propočtu v případě, že je odečet proveden až po dni nabytí účinnosti této novely Dle přechodných ustanovení týkajících se plnění poskytnutých po nabytí účinnosti novely, na něž byla přijata před dnem nabytí účinnosti této novely úplata, ze které vznikla povinnost přiznat daň, pro přiznání daně použije plátce sazbu daně platnou ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to pouze ze základu daně stanoveného podle 37 odst, 3 zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z předešlého vyplývá, že záloha přijatá do bude zdaněna sazbou platnou před nabytím účinnosti novely, tj. 10% a z doplatku bude odvedena daň na výstupu již v sazbě 14% 2. Od lze v případě chybějící náležitosti daňového dokladu prokázat nárok na odpočet daně i jiným způsobem, a to i v případě údajů rozhodných pro výpočet daně nebo DIČ ( 73 odst. 5 zrušena věta: Tento postup nelze uplatnit, pokud chybějícími náležitostmi Stránka 3

4 jsou údaje rozhodné pro výpočet daně nebo daňové identifikační číslo. ). 3. Úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ( 92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p. p). Uvedený režim je od povinen použít plátce (poskytovatel plnění), který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti musí být evidována poskytovatelem i příjemcem plnění a výpis z této evidence musí být předkládán správci daně. Poskytovatel stavebních a montážních prací má v tomto režimu za povinnost vystavit daňový doklad, kde na místo výše daně musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Příjemce plnění má poté za povinnost daňový doklad doplnit o výši daně a tuto daň poté přiznat a zaplatit. Na druhé straně je příjemce plnění oprávněn současně k odpočtu daně na vstupu z takto přijatého zdanitelného plnění. Nárok na odpočet daně vzniká v okamžiku, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, nebo výlučně pro plnění, které není předmětem daně, není v postavení osoby povinné k dani a v tom případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti - to znamená, že plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí. - více informací na: xchg/cds/xsl/legislativa_met odika_14310.html 4. Dle 45 odst. 2 na opravném daňovém dokladu již nemusí být uvedena evidenční čísla původních daňových dokladů, ale takové vymezení těchto plnění, aby souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním byla jednoznačně určitelná. Změna 42 odst. 4 zavádí možnost použít pro plnění uvedená na opravném daňovém dokladu kurz ČNB platný první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. 5. Bylo provedeno doplnění definice pojmu dlouhodobého majetku o technické zhodnocení podle zákona upravujícího daně z příjmů (v 4 odst. 3 písm. d) doplněn bod 4). Současně došlo k prodloužení lhůty pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení staveb, bytů, nebytových prostor z pěti na deset let. Upozorňujeme, že pro technické zhodnocení uvedené plátcem do užívání do zůstává zachována lhůta pro úpravu odpočtu DPH 5 let d nově upravuje jednorázovou úpravu odpočtu daně za situace, kdy dojde u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží, Stránka 4

5 převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby. 7. Novela dále zavádí nový Zvláštní ustanovení o zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň, v němž je stanoveno, že v případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je zajišťovací příkaz účinný a vykonatelný okamžikem jeho vydání. (zatímco dle obecné úpravy obsažené v 167 daňového řádu je v případě hrozby z prodlení zajišťovací příkaz vykonatelný okamžikem oznámení daňovému subjektu). 8. Novela dále v 109 odstavec 2 rozšiřuje ručení odběratele za nezaplacenou daň z tuzemského zdanitelného plnění o případy, kdy úplata za toto plnění je bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé ceny, nebo byla platba za příslušné tuzemské plnění uhrazena na zahraniční účet. ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 1. Novela zákona o nemocenském pojištění - zrušení daňové neuznatelnosti odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob viz níže samostatná kapitola Odměňování členů statutárních orgánů končí přechodné snížení slevy na poplatníka o 100 Kč měsíčně (tzv. povodňová daň ). Pro rok 2012 je tedy výše slevy na poplatníka Kč (tedy na úrovni roku 2010) 3. Jako kompenzace zvýšení sazeb DPH se zvyšuje se daňové zvýhodnění na dítě o Kč, tj. z Kč na Kč (zvýšení o 150 Kč měsíčně). Ze stejného důvodu se zvyšuje maximální výše daňového bonusu na vyživované děti z Kč na Kč. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 1. Dohody o provedení práce Dle novely zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů (365/2011 Sb.) je rozsah prací na dohodu o provedení práce zvýšen ze 150 na 300 hodin během jednoho kalendářního roku u jednoho zaměstnavatele. DPP musí být uzavřeny písemně a musí obsahovat stanovení doby, na kterou se DPP uzavírá. Nově jsou zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce účastni sociálního a zdravotního pojištění, pokud jim byl zúčtován započitatelný měsíční příjem vyšší než Kč. (Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 7a) 2. Zavedení delší zkušební doby pro vedoucí zaměstnance Zkušební doba u vedoucích zaměstnanců může být sjednána až na 6 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Tuto zkušební dobu bude také možno sjednat při jmenování na vedoucí pracovní místo. pro řadové zaměstnance se maximální délka nemění a Stránka 5

6 zůstává na úrovni nejvýše 3 měsíců. 3. Změna trvání pracovního poměru na dobu určitou Doba trvání pracovní poměru na dobu určitou, sjednaná mezi týmiž smluvními stranami, nemůže dle 39 zákoníku práce překročit dobu tří let. Možnost opakovaného prodloužení smlouvy na dobu určitou maximálně dvakrát. Celkem je tedy možné zaměstnávat na dobu určitou až po dobu 9 let. Povinná je následná přestávka minimálně po dobu tří let. 4. Odstupné Novela stanoví výši odstupného při rozvázání pracovního poměru z důvodů organizačních změn v závislosti na počtu odpracovaných let, a to následovně: - Jednonásobek průměrného platu v případě, že pracovní poměr trval méně než jeden rok. - Dvojnásobek průměrného výdělku v případě pracovního poměru trvacího alespoň jeden a méně než dva roky. - Trojnásobek průměrného výdělku v případě, že pracovní poměr trval déle než dva roky. 5. Výpověď daná zaměstnavatelem z důvodu porušení dočasné pracovní neschopnosti Výpovědním důvodem je nově porušení povinnosti zaměstnance povinnost dodržovat stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce po dobu prvních 14/21 dní dočasné pracovní neschopnosti. 6. Konkurenční doložka Závazek zaměstnavatele k poskytnutí minimální náhrady zaměstnanci se snižuje na jednu polovinu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance. 7. Zapůjčení zaměstnance Do zákoníku práce se vrací institut dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli (tj. i bez povolení k agenturnímu zaměstnávání). Dočasně bude možné přidělit zaměstnance nejdříve po uplynutí 6 měsíců trvání jeho pracovněprávního vztahu. Za poskytnutí zaměstnance není možné účtovat úplatu. Zaměstnavatel tak bude moci přefakturovat pouze mzdové náklady (eventuálně i zákonné cestovní náhrady). MAXIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLADY POJISTNÉHO V ROCE 2012 Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění bude činit Kč (48násobek průměrné mzdy). Maximální vyměřovací základ pro pojistné na zdravotní pojištění bude činit Kč (72násobek průměrné mzdy). ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ byl senátem schválen návrh, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další Stránka 6

7 zákony, na základě kterého se okruh pojištěných osob se rozšiřuje o: - společníky a jednatele společnosti s ručením omezeným a komanditisty komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, a ředitele obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni - prokuristy, pokud se jejich příjem z činnosti prokuristy považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů - členy kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů - likvidátory, pokud se jejich příjem z činnosti likvidátora považuje za příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů - vedoucí organizačních složek právnické osoby uvedených v 167c, jejichž místo výkonu práce je trvale v České republice. Současně odměny členů kolektivních statutárních orgánů a dalších kolektivních orgánů právnických osob již nebudou od daňově neuznatelné. Řešení otázky souběhu funkcí v obchodním zákoníků viz část věnovaná novele obchodního zákoníku. ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ ZDANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Změna zdanění zpevněných ploch používaných k podnikání - zpevněné plochy pozemků jako předmět daně z pozemků: viz detailní informace v předchozích vydáních našeho bulletinu (09/2011). ZŘÍZENÍ SPECIALIZOVANÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU PRO VYBRANÉ SUBJEKTY Od 1. ledna 2012 bude do soustavy územních finančních orgánů nově zaveden Specializovaný finanční úřad (SFÚ) s celostátní působností, který se bude zabývat vybranými subjekty. Jedná se o ty daňové subjekty, jejichž přínos pro výši vybraných daní a plnění státního rozpočtu je zcela zásadní (banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než 2 mld. Kč). Přechod vybraných subjektů na SFÚ nebude nárazový k 1. lednu 2012, nýbrž bude probíhat průběžně, zejména v první polovině roku Pokud daňový subjekt bude splňovat podmínky k tomu, aby se stal tzv. vybraným subjektem, dojde ke změně podmínek pro určení příslušnosti správce daně. Dosavadní místně příslušný finanční úřad stanoví z úřední povinnosti rozhodnutím datum, k Stránka 7

8 němuž přejde příslušnost vybraného subjektu na SFÚ. NOVELA ZÁKONÍKU 1. OBCHODNÍHO Problematika souběhu funkcí nový paragraf 66d Pověření obchodním vedením Nové legislativní ustanovení umožňuje, aby statutární orgán společnosti pověřil vedením společnosti jinou osobu, přičemž tyto činnosti mohou být nově vykonávány zaměstnancem společnosti v pracovněprávním vztahu. Tento zaměstnanec může být zároveň statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem. Toto pověření nezahrnuje činnosti, které jsou na základě právních předpisů svěřeny výlučně statutárnímu orgánu (účast na zasedání statutárního orgánu, rozhodování o pověření obchodním vedením, rozhodování o základním zaměření obchodního vedení společnosti ani jiné činnosti v rámci obchodního vedení společnosti) Pokud je zaměstnanec společnosti vykonávající činnosti spadající do obchodního vedení v rámci pracovněprávního vztahu zároveň statutárním orgánem společnosti nebo jeho členem, potom mzdu či odměnu určuje orgán společnosti, do jehož působnosti náleží rozhodovat o odměňování statutárního orgánu či jeho členů (tj. valná hromada, členská schůze apod.). 2. Sídlo podnikání Nově je zavedena povinnost mít k místu či sídlo podnikání právní důvod jejich užívání po celou dobu, kdy jsou tyto prostory zapsány v obchodním rejstříku jako místo či sídlo podnikání. Cílem je pomoci vlastníkům nemovitostí, v jejichž prostorách jsou umístěna sídla či místa podnikání proti jejich vůli (například po výpovědi nájemní smlouvy ze strany vlastníka nemovitosti). 3. Osobní údaje ve sbírce listin Nově nebude veřejně dostupné rodné číslo zapsaných osob. Pokud je ovšem rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, zpřístupňují se tyto listiny včetně rodného čísla. Rovněž je odstraněna povinnost ukládat do sbírky listin podpisové vzory. Na žádost osoby, které se daná věc týká je rejstříkový soud povinen podpisové vzory odstranit. 4. Změny týkající se konfliktu zájmů propojených osob ( 196a) Společnost bude poskytovat zajištění osobám dle 196a odst. 1 a 2 obchodního zákoníku pouze na základě souhlasu valné hromady (viz nový 196a odst. 5 obch. zák.) - převzetí ručení za splnění závazku není tedy nově potřebné oceňovat znaleckým posudkem. Pokud společnost převede majetek na propojenou osobu v rozporu s podmínkami stanovenými v 196a obchodního zákoníku a tato propojená osoba takový majetek převede dál na třetí osobu, je nově výslovně chráněna Stránka 8

9 dobrá víra takové třetí osoby. 5. Listiny ukládané do sbírky listin bude stačit předložit v jednom vyhotovení S účinností novely odpadá povinnost předkládat listiny, jimiž se dokládá návrh na zápis do obchodního rejstříku do sbírky listin, ve dvojím vyhotovení. TRESTNÍ FIREM ODPOVĚDNOST Firmy budou od roku 2012 trestně odpovědné. Soudy je budou moci pokutovat, zabavit jim majetek a za vážná provinění je budou moci i zrušit. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který nadvakrát schválila poslanecká sněmovna, když přehlasovala veto prezidenta Václava Klause. Průlomovou změnu trestního práva, která má přispět k boji proti organizovanému zločinu a korupci, předložila vláda kvůli českým závazkům vůči EU nebo Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Firmy budou moci být podle zákona stíhány pro téměř osm desítek trestných činů. Proviní se, jestliže trestný čin spáchá její manažer, zaměstnanec nebo jednatel, pokud by tím firma získala prospěch. Firma nebo organizace má být odpovědná i tehdy, když se konkrétní viník nenajde. Společnosti mají být trestány hlavně majetkovou sankcí, případně zákazem činnosti nebo zákazem přijímání dotací. Trest zrušení firmy by měl být použit v případech, pokud by její činnost spočívala hlavně v páchání trestné činnosti. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byl rozeslán dne 22. prosince 2012 pod číslem 418/2011 Sb. Dalším změnám (změna zákona o účetnictví a souvisejících prováděcích vyhlášek, zpřísnění postižitelnosti tzv. švarcsystému atd.) se budeme věnovat v dalších číslech našeho bulletinu. Stránka 9

10 Pro další informace kontaktujte naše pracovníky přímo nebo prostřednictvím mailové adresy Dotazy zaslané na tuto adresu budou neprodleně předány příslušným odborníkům na danou oblast. Upozornění: Uvedené informace poskytuje společnost SP Audit, s.r.o. s cílem podat základní a obecné informace o významných změnách a novinkách v daňové či účetní legislativě. Účelem těchto informací není poskytování garantovaných poradenských služeb v oblasti účetnictví, daní či práva. Na informace zde uvedené neposkytujeme záruky žádného typu a jejich použití je možné pouze na vlastní riziko. Společnost SP Audit, s.r.o. neodpovídá za žádné škody vzniklé v důsledku použití tohoto dokumentu. Veškerá Vaše rozhodnutí, které hodláte přijmout na základě skutečností zde uvedených, doporučujeme dále konzultovat s Vaším odborným a kvalifikovaným poradcem. Stránka 10

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012

Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL. Změny 2011-2012 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH MZDY SPECIÁL Změny 2011-2012 Vydavatel: PROFEX AM, spol.s r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná Tel. 383423521, fax 383423835, e-mail: profex@profex.cz PROFEX AM,

Více

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM?

ŽIVNOSTNÍK NEBO SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM? Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost jí poskytovaných

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění

Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění Návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění odstraňuje dosavadní roztříštěnost právní úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Logická struktura návrhu sleduje

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka

1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi. 4... Prodej rozestavěné nemovitosti v r. 2014 Podíl na zisku tichého společníka 16 / 2014 Daňový a účetní 1. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi ový speciál obsah 1... Novela zákonů zdravotního pojištění od 1. 7. 2014 y: 2... Odpisy cena bytu Přerušení prohlášení poplatníka

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

589/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 589/1992 Sb. - o pojistném na sociální zabezpečení - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 589/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 31. leden 2010 ZÁPIS

Více

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená

vychází od roku 1953 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená 2013 61. ročník vychází od roku 1953 www.mzdovapraxe.cz 6 Pracovní oběd, stravné a stravenka Mantinely dohody o rozvázání pracovního poměru Výpověď pro porušení pracovní kázně a dovolená OBSAH Vážení čtenáři,

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ ŘEMESLNÍCI Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty

Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Rozvoj podnikání I. - Zahájení podnikání, právní aspekty Lektor: Mgr. Luboš Fojtík Bauerova vila, Libodřice 11. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA

P S PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 1 P S K PERSONÁLNÍ A SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ KARTOTÉKA 18. ročník 7. ledna 2015 č. 1 Jaké změny čekají zaměstnavatele od 1. ledna 2015 v oblasti zaměstnanosti? Nedostatek práce pro zaměstnance jaká hledat řešení?

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 08_2014 listopad 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 08_2014 listopad

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele JUDr. Libuše Brádlerová, JUDr. Jitka Hejduková Učební manuál Praha červenec 2007 Projekt je financován MPSV Č R, 2007 Pracovní právo a realita pro zaměstnavatele

Více