Průběžná zpráva o šetření

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva o šetření"

Transkript

1 V Brně dne 6. května 2011 Sp. zn.: 4015/2010/VOP/AŢ Průběžná zpráva o šetření ve věci paní R. L. U. A - Obsah podnětu Na základě podání paní R. L. U. (dále také matka nebo stěţovatelka ), bylo zahájeno šetření postupu Městského úřadu Vsetín, odboru sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále také OSPOD ), ve věci výkonu sociálně-právní ochrany a kolizního opatrovnictví nezl. G. K. (nar. 6/2004). Stěţovatelka uvedla, ţe sociální pracovnice OSPOD straní otci, styk syna s otcem probíhá jiţ několik let na neutrální půdě, mnohdy za asistence pracovníků OSPOD nebo Fondu ohroţených dětí, a přesto syn otce stále odmítá. Informovala, ţe dětská psycholoţka, kterou ona se synem několik let navštěvuje, je zásadně proti nucení syna do styku, coţ soud, a zejména OSPOD, nerespektují. B - Skutková zjištění V září 2010 byla podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, o zahájení šetření informována bývalá starostka Městského úřadu Vsetín Bc. Květoslava Othová a rovněţ stěţovatelka. V říjnu 2010 se uskutečnilo na OSPOD místní šetření zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv. Z vyjádření OSPOD, spisové dokumentace a pohovorem s pracovníky OSPOD zjišťuji, ţe spisová dokumentace nezl. G. byla zaloţena v roce 2004 v souvislosti s úpravou práv a povinností k nezl., jelikoţ se narodil mimo manţelství. Otcovství bylo uznáno souhlasným prohlášením rodičů před matrikou. Otec nezl. projevoval od narození o syna zájem, styk zpočátku probíhal jedenkrát týdně, rodiče se byli na styku schopni dohodnout. Koncem listopadu 2005 matka nezl. ţádala o zvýšení výţivného. V rámci soudního řízení otec informoval o problematickém styku, resp., ţe mu matka brání ve styku, coţ matka nezl. negovala. V lednu 2006 podal otec nezl. opatrovnickému soudu ţádost o úpravu styku. Matka nezl. tvrdila, ţe se s otcem na styku nedá dohodnout, ţe otec nerespektoval dohodnuté termíny styku apod., coţ otec popřel. OSPOD matku poučil o právech, ale i jejích povinnostech, jeţ jí plynou z rodičovské zodpovědnosti. OSPOD apeloval na rodiče, aby se na styku otce s nezl. dohodli. Otec vzal svůj návrh zpět. V dubnu 2006 otec nezl. informoval OSPOD, ţe mu matka dva měsíce neumoţnila s nezl. styk. Pokud se styk v minulosti realizoval, byla mu vţdy matka přítomna a často mezi nimi docházelo ke konfliktům. OSPOD projednal s matkou sdělení otce, matku poučil o otcově právu na styk se synem. Matka sdělila, ţe styk otci neumoţní. V červnu 2006 podal otec soudu návrh na úpravu styku,

2 styk se synem navrhoval 1krát za 14 dnů v místě bydliště jeho rodičů, bez přítomnosti matky. Matka následně podala návrh na udělení souhlasu ke změně příjmení nezl. Otec nezl. s návrhem matky nesouhlasil, matka úpravu styku otce s nezl. odmítala. OSPOD navrhl, aby byl styk upraven 1krát za 14 dnů v neděli od 9:00 do 18:00 hod., kaţdý pátek od 16:00 do 18:00 hod. Změnu příjmení nezl. OSPOD nepodpořil. Soud upravil v červnu 2006 styk otce s nezl. 1 Matka nezl. styk otci opakovaně neumoţnila s tím, ţe nezl. otce nezná. V září 2006 poţádal otec nezl. soud o předběţnou úpravu styku, kterou v listopadu 2006 odvolací soud potvrdil. Soud udělil matce nezl. pokutu za neuskutečněný styk, maření styku bylo několikrát projednáno jako přestupek. V prosinci 2006 matka ţádala soud o zákaz styku nezl. s otcem, soud její návrh zamítl, odvolací soud usnesení potvrdil. V červnu 2007 podal otec nezl. návrh na změnu výchovy a výţivy nezl. G., OSPOD podal opatrovnickému soudu návrh na uloţení výchovného opatření matce nezl., jelikoţ matka nedodrţovala soudní úpravu styku a na opakované výzvy OSPOD, aby styk umoţnila, nereagovala. Matka taktéţ nevyuţila doporučení OSPOD na návštěvu Poradny pro mezilidské vztahy, kterou měla s nezl. navštívit v květnu OSPOD v souvislosti s otcovým návrhem vzal návrh na udělení výchovného opatření zpět. OSPOD s matkou v srpnu 2007 projednával její negativní vztah vůči otci nezl., matka sdělila, ţe na základě doporučení dětské psycholoţky nezl. na styk s otcem nepřipravuje. V listopadu 2007 informoval psycholog Poradny pro mezilidské vztahy OSPOD, ţe jej rodiče navštívili v různých termínech, otec nezl. měl na styk se synem reálné představy, matka nezl. byla gravidní, takţe ji psycholog na další návštěvy nezval. I v roce 2008 pokračovaly problémy při uskutečnění styku otce s nezl. V březnu 2008 vzal otec návrh na změnu výchovných poměrů syna zpět, soud informoval o tom, ţe mu matka neustále brání ve styku se synem. Soud tedy v březnu 2008 nařídil výkon rozhodnutí, jenţ se však nerealizoval, neboť matka odmítla syna předat otci ke styku. Ani exekuce počátkem dubna 2008 se nerealizovala, neboť matka s nezl. se nezdrţovala v místě bydliště. Počátkem dubna 2008 soud taktéţ matku vyzval k dodrţování rozsudku o úpravě styku s tím, ţe ji upozornil na moţný trestní postih. 2 Počátkem června 2008 se uskutečnilo jednání komise sociálně-právní ochrany dětí, které se zúčastnil pouze otec nezl. Ţádal, aby byla matka potrestána za neumoţnění styků. Počátkem června 2008 proběhl asistovaný styk otce s nezl. za přítomnosti pracovnice OSPOD Jeseník, 3 který byl ukončen předčasně. Další asistovaný styk se uskutečnil koncem června 2008, matčin přístup ke styku jej opět komplikoval. 4 V srpnu 2008 dohodla matka nezl. asistovaný styk otce s nezl. v Poradně pro rodinu za asistence psychologa, otec nezl. se s psychologem nedohodl, takţe se styk nerealizoval. V září 2008 matka navrhla otci další termíny asistovaného styku, otec nesouhlasil, bylo dohodnuto, ţe po ukončení pracovní neschopnosti matky se bude styk realizovat v intencích soudního rozhodnutí. Počátkem listopadu 2008 OSPOD vyzval rodiče nezl. k návštěvě ambulance psychologa za účelem zlepšení jejich vzájemné komunikace. Otec nezl. nabídku po prvním setkání odmítl. V prosinci 2008 proběhly dva styky otce 1 Kaţdý pátek od 16:00 hod. do 18:00 hod. a druhou a čtvrtou neděli v měsíci od 9:00 hod. do 18:00 hod. 2 V případě ţe matka nezl. a jeho babička nebudou respektovat soudní rozhodnutí, není vyloučeno podání trestního oznámení pro maření výkonu rozhodnutí podle ustanovení 171 odst. 3 trestního zákona. 3 Na doţádání OSPOD, jelikoţ matka nezl. se v době styku zdrţovala v České Vsi. 4 V průběhu styku matka bránila otci, aby se synem mohl navázat kontakt, syna na návštěvu otce opět nepřipravila. 2

3 s nezl. v Rodinném a mateřském centru ve Vsetíně (dále také RMC ) za asistence sociálních pracovnic a psycholoţky a otci se podařil navázat kontakt se synem. V roce 2009 se asistované styky otce s nezl. nerealizovaly do konce března Počátkem dubna 2009 se uskutečnil u Krajského úřadu Zlínského kraje kazuistický seminář, kdy byl řešen problém styku nezl. s otcem, komunikace mezi rodiči a komunikace rodičů s OSPOD. Taktéţ se obnovily styky otce s nezl. V říjnu 2009 rozhodl soud o úpravě styku tak, ţe styk bude probíhat v RMC za přítomnosti matky. Styku po dohodě s rodiči asistovaly pracovnice sociálně aktivizačních sluţeb (dále také SAS ) Azylového domu Vsetín. Styky probíhaly s problémy, nezl. otce odmítal, při stycích byl stále pod kontrolou matky, matka styk opakovaně narušovala nebo omezovala průběh styku, matka nezl. instruovala k negativnímu postoji k otci. OSPOD o uvedených skutečnostech informoval opatrovnický soud. Matka navštěvovala psycholoţku PhDr. A. Š., jeţ se s otcem nezl. nesetkala, i kdyţ OSPOD navrhoval společné jednání (otec nezl. jej odmítl). OSPOD byl ve styku s pracovnicemi SAS a PhDr. Š.. I v roce 2010 přetrvávaly problémy při styku, od května 2010 byla matka nezl. v pracovní neschopnosti, měla zakázané vycházky, takţe hrozilo, ţe styky otce s nezl. se po dobu její neschopnosti (další gravidita), resp. do jejího porodu, nebudou realizovat. 6 OSPOD v květnu 2010 informoval opatrovnický soud o jednání matky, o průbězích styku, vyslovil pochybnosti o matčině řádné péči, informoval o moţném pobytu nezl. v neutrálním prostředí. V listopadu 2010 dětská lékařka OSPOD písemně sdělila, aby na matku nebylo naléháno na uskutečnění asistovaného styku nezl. s otcem s ohledem na její psychický stav. Následně matka em omlouvala OSPOD svou neúčast na stycích. Koncem listopadu 2010 podal OSPOD opatrovnickému soudu podnět na uloţení opatření na ochranu dítěte dle ustanovení 14 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále také ZoSPOD ), s tím, ţe konkrétní opatření je ponecháno na úvaze soudu. Soud následně matce zaslal výzvu k realizaci styku. Styk otce s nezl. se tak uskutečnil aţ počátkem ledna 2011 bez asistence pracovnic azylového domu, neboť matka spolupráci ukončila. Ke styku musela být povolána vedoucí OSPOD. 7 OSPOD soudu v lednu 2011 sdělil, aby písemně vyzval otce nezl. k jeho vyjádření ve věci úpravy styku či jiného návrhu a aby zrušil usnesení o asistovaném styku ze srpna Dále OSPOD informoval, ţe zvaţoval postup podle ustanovení 12 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterého však nevyuţil po konzultaci s psycholoţkou, 8 jeţ sdělila, ţe nařízení povinnosti návštěv odborného zařízení by v matce vyvolala ještě silnější obranné mechanismy a nemělo by výsledek. Uloţení výchovného opatření ve správním řízení povaţuje za alibistické, kdyţ matku nezl. pokuty udělené soudem a nařízené exekuce nevedly ke změně jejího negativního postoje ke styku nezl. s otcem. 5 Rodiče i nezl. G. byli nemocní, nemoc nezl. OSPOD ověřil u jeho ošetřující lékařky. 6 OSPOD vše ověřil při místním šetření u matky, která ovšem s OSPOD komunikovala přes zavřené dveře, OSPOD kontaktoval ošetřující gynekoloţku, která sdělila, ţe matka výslovně poţádala o zákaz vycházek. 7 Matka odmítla, aby styk proběhl ve vymezené místnosti, otci se nepodařilo navázat kontakt s nezl., mezi rodiči došlo ke konfliktu. 8 Koncem listopadu 2009 Dr. P. nedoporučuje nařízení povinnosti návštěv odborného poradenského zařízení, jelikoţ by to v matce vyvolalo ještě silnější obranné mechanismy a k ničemu by to nevedlo. 3

4 C - Právní úprava Nemohu se zabývat tím, co je předmětem soudního řízení, proto se nevyjadřuji k postupu a rozhodnutí opatrovnického soudu. Mým úkolem je hodnotit postup OSPOD, vůči němuţ bylo zahájeno šetření při výkonu sociálně-právní ochrany a kolizního opatrovnictví nezl. G. Úmluva o právech dítě (dále také ÚPD ) stanoví v čl. 3 zásadu, ţe zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať uţ uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými orgány. Čl. 18 ÚPD stanoví zásadu, ţe oba rodiče mají společnou odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte. Čl. 9 ÚPD zakotvuje právo dítěte odděleného od jednoho nebo obou rodičů udrţovat pravidelné osobní kontakty s oběma rodiči, ledaţe by to bylo v rozporu se zájmy dítěte. Čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod - podle něho je péče o děti a jejich výchova právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona. Podle ustanovení 5 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, je předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí zájem a blaho dítěte. Podle ustanovení 9 ZoSPOD má rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte právo při výkonu svých práv a povinností poţádat o pomoc orgán sociálně-právní ochrany dětí, státní orgány, kterým podle zvláštních právních předpisů přísluší téţ ochrana práv a oprávněných zájmů dítěte, popřípadě pověřené osoby; tyto orgány v rozsahu své působnosti a pověřené osoby v rozsahu svého pověření jsou tuto pomoc povinny poskytnout. Obecní úřad je podle ustanovení 10 odst. 1 písm. b) a c) ZoSPOD povinen působit na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti a projednat s nimi odstranění nedostatků ve výchově dítěte. Dle ustanovení 11 odst. 1 ZoSPOD má orgán sociálně-právní ochrany pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postiţené. Dle ustanovení 12 odst. 1 písm. b) ZoSPOD můţe OSPOD uloţit rodičům povinnost vyuţít pomoc odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nejsou schopni řešit problémy spojené s výchovou dítěte bez odborné poradenské pomoci, zejména při sporech o úpravě výchovy dítěte, nebo úpravě styku s ním. Dle ustanovení 13 ZoSPOD můţe OSPOD rozhodnout o výchovném opatření podle zákona o rodině, např. napomenutí (viz výše), neučinil-li tak soud; přihlédne přitom k tomu, ţe projednávání nedostatků s rodiči nevedlo k nápravě. OSPOD sleduje, zda jsou dodrţována opatření, o nichţ rozhodl, a rovněţ, zda jsou dodrţována opatření učiněná soudem, jestliţe je o to soud poţádá. 4

5 Dle ustanovení 59a ZoSPOD se rodič nebo jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte dopustí přestupku tím, ţe nesplní povinnost vyuţít pomoc odborného poradenského zařízení, o jejímţ uloţení rozhodl orgán sociálně-právní ochrany podle ustanovení 12. Za takový přestupek lze uloţit pokutu do výše ,- Kč. Zachování kontaktu dítěte s rodičem, se kterým neţije ve společné domácnosti, zdůrazňuje i ustanovení 27 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZoR ), který povaţuje bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem, pokud je opakovaně bezdůvodné, za projev výchovné nezpůsobilosti. Zákon stanoví, ţe výše popsané jednání je povaţováno za změnu poměrů, která vyţaduje nové rozhodnutí o výchovném prostředí. Dle ustanovení 43 odst. 1 písm. a) ZoR vyţaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, můţe soud, neučinil-li tak orgán sociálně-právní ochrany dětí, napomenout vhodným způsobem nezletilého, jeho rodiče a osoby, kteří narušují jeho řádnou výchovu. Dle ustanovení 46 ZoR, jestliţe je výchova dítěte váţně ohroţena nebo váţně narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě, nebo jestliţe z jiných závaţných důvodů nemohou rodiče výchovu dítěte zabezpečit, můţe soud nařídit ústavní výchovu. Pokud je to v zájmu nezletilého nutné, můţe soud nařídit ústavní výchovu i v případě, ţe jiná výchovná opatření nepředcházela. Podle ustanovení 76a občanského soudního řádu (dále také o. s. ř. ) 9 ocitlo-li se nezletilé dítě bez jakékoliv péče, nebo jsou-li jeho ţivot nebo příznivý vývoj váţně ohroţeny nebo narušeny, předseda senátu předběţným opatřením nařídí, aby bylo na nezbytně nutnou dobu umístěno ve vhodném prostředí, které v usnesení označí. Dle ustanovení 163 odst. 2 o. s. ř. rozsudky o výchově a výţivě nezletilých dětí a o přiznání, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti, nebo o pozastavení jejího výkonu lze změnit i bez návrhu, změní-li se poměry. Dle ustanovení 273 odst. 1 o. s. ř. soud nařídí výkon rozhodnutí uloţením pokuty proti tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, a to opakovaně jednotlivé pokuty do výše ,- Kč. Dle odst. 2 citovaného ustanovení je-li to účelné, můţe soud tomu, kdo neplní dobrovolně soudní rozhodnutí nebo soudem schválenou dohodu o výchově nezletilých dětí, popřípadě o úpravě styku s nimi, anebo rozhodnutí o navrácení dítěte, uloţit na dobu nejvýše 3 měsíců účast na mimosoudním smírčím nebo mediačním jednání nebo na rodinné nebo jiné vhodné terapii. Nejsou-li dány podmínky pro změnu rozhodnutí podle ustanovení 163 odst. 2 (viz výše), je třeba stanovit plán navykacího reţimu (dále také plán ), je-li to v zájmu dítěte. Plán se stanoví tak, aby byl umoţněn postupný kontakt dítěte s osobou oprávněnou ke styku s ním. Soud si zpravidla před stanovením plánu opatří odborné vyjádření o vhodnosti, obsahu, rozsahu a době trvání. Výkonem kontroly plnění plánu soud 9 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 5

6 pověří vhodnou osobu nebo zařízení, neprovádí-li soud výkon kontroly přímo. Shledá-li soud porušování plánu některým z účastníků řízení, který má vliv na účel navykacího reţimu, nebo dospěje-li k závěru, ţe navykací reţim neplní svůj účel, plán zruší a přistoupí k výkonu rozhodnutí. Zůstane-li postup soudu podle odst. 1 a 2 bezvýsledný, nařídí soud výkon rozhodnutí odnětím dítěte proti tomu, u koho podle rozhodnutí nebo dohody nemá být, a jeho předání tomu, komu bylo podle rozhodnutí nebo dohody svěřeno nebo má být navráceno, anebo tomu, komu rozhodnutí nebo dohoda přiznávají právo na styk s dítětem po omezenou dobu. Dle ustanovení 273a o. s. ř. nařídil-li soud předběţným opatřením, aby nezletilé dítě bylo předáno do vhodného prostředí (ustanovení 76a), zajistí současně jeho bezodkladný výkon. Citované ustanovení odst. 2 - výkon rozhodnutí - se provede tak, ţe soud v součinnosti s příslušnými státními orgány nezletilé dítě předá do vhodného prostředí; jestliţe je dítě u jiné osoby nebo v zařízení, bude jim za účelem umístění do vhodného prostředí odňato. OSPOD vykonává i funkci opatrovníka podle zákona o rodině a občanského soudního řádu, případně trestního řádu. Úkolem kolizního opatrovníka je pro určité konkrétní řízení před soudem poskytnout ochranu právům a právem chráněným zájmům nezletilého dítěte, které samo náleţitě svá práva a oprávněné zájmy chránit nemůţe. Ve vztahu k rodičům, jejichţ zájmy jsou v kolizi, musí kolizní opatrovník vystupovat nestranně, neboť jeho jediným hlediskem je zájem a blaho dítěte. Postup OSPOD při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. G. a jako kolizního opatrovníka Z vývoje celé kauzy, který je ze strany OSPOD intenzivně řešen, jasně vyplývá, ţe celý případ je především významně poznamenán velmi negativním vztahem mezi rodiči nezletilého, zejména však matčiným rozhodnutím znemoţnit otci styk se synem. Ze zaslané spisové dokumentace a vyjádření OSPOD vyplývá, ţe OSPOD od zaloţení spisové dokumentace Om spolupracoval rovnoměrně s oběma rodiči, tak aby pomohl překonat problémy související s péčí o dítě a s realizací kontaktu nezl. s otcem. Činil kroky, které jsou v jeho kompetenci, opakovaně prošetřoval poměry nezl., i kdyţ matka nezl. několikrát měnila bydliště, prováděl četné pohovory s oběma rodiči, dotazoval se na péči matky o syna u lékařky, následně v mateřské školce apod. Veškeré vzájemné připomínky vţdy s oběma rodiči projednal a poté je uvědomil o výsledcích pohovoru. Matka nezl. byla od ledna 2006 opakovaně OSPOD poučena o nutnosti umoţnit otci styk se synem. OSPOD na rodiče apeloval, aby se na styku dohodli. OSPOD správně rodiče poučil, ţe jejich vzájemná nevraţivost a konfliktní průběh styků má negativní dopady na jejich syna. OSPOD v roce 2007 rodičům, resp. matce, doporučil návštěvu specializovaného pracoviště za účelem zlepšení jejich vzájemné komunikace. OSPOD byl v kontaktu i s psycholoţkou PhDr. A. Š., kterou matka nezl. navštěvuje a ke které jediné má důvěru. PhDr. Š. vychází ovšem pouze z matčina vyjádření (otec nezl. odmítl, resp. odmítá spolupráci), její postoj ke styku otce s nezl. je negativní. OSPOD přesto inicioval několik společných jednání s psycholoţkou a pracovnicemi SAS, jeţ byly účastny stykům otce s nezl. za účelem zlepšení průběhu styku a nalezení optimální varianty styku pro nezl., coţ byl postup v zájmu nezl. G. Taktéţ opakovaná asistence sociálních pracovnic při styku otce s nezl, byť nařízená soudem, vţdy směřovala k navázání vztahu mezi otcem a nezl., v případě konfliktu 6

7 mezi rodiči vyvinuly sociální pracovnice snahu o zklidnění situace s ohledem na přítomnost nezl., jelikoţ konflikty mezi rodiči mají na jeho psychiku a vztah k otci negativní vliv. Uvědomuji si, ţe matka svým chováním ke zklidnění vzájemných vztahů a navázání kontaktů nezl. a otce rozhodně nepřispívala. Ani několikaletá intenzivní práce OSPOD a ostatních oslovených institucí s matkou a s otcem ovšem nepřinesla výsledky. Matka svůj negativní postoj ke styku nezl. s otcem nepřehodnotila, nezl. otce takřka nezná, resp. nyní jej odmítá. Znovunavázání vztahu otce se synem bude více neţ problematické a dlouhodobé, jelikoţ nezl. ţije v prostředí, které je vůči otci negativně zaměřeno, a nezl. má tendenci identifikovat se s postoji matky. Uvědomuji si, ţe současná situace je patová. Otec nezl. v podstatě rezignoval, aktivitu při řešení poměrů syna vyţaduje po OSPOD, matka nezl. trvá na přítomnosti PhDr. Š. u styků otce s nezl., s čímţ otec nesouhlasí; G. otce odmítá. Znalecký posudek vypracovaný v rámci opatrovnického řízení styk otce s nezl. doporučuje. Dávám proto OSPOD na zváţení, zda nezvolí postup podle ustanovení 273 odst. 2 o. s. ř., tzn., soudu navrhne tzv. navykací reţim. Domluva s rodiči nezletilých dětí, zejména pak v případech, kdy mezi nimi selhává vzájemná komunikace ve věcech týkajících se jejich dítěte, bývá v praxi sloţitá; mám za to, ţe je nutno mít na zřeteli blaho dítěte a flexibilně činit za pomoci zákonných oprávnění kroky v zájmu a ve prospěch dítěte. Proto v roce 2007 OSPOD mohl a měl mnohem aktivněji s rodinou pracovat. Minimálně do srpna 2007 OSPOD mohl postupovat dle ustanovení 12 odst. 1 písm. b) ZoSPOD. 10 O velmi problematické a konfliktní komunikaci mezi rodiči byl OSPOD informován, domluvy ze strany OSPOD se míjely účinkem, matka ani otec nevyuţili dobrovolně návštěvu specialisty za účelem zlepšení jejich komunikace. I kdyţ návštěva specializovaného pracoviště by měla především vycházet z přesvědčení a vnitřní motivace rodičů, aby měla maximální efekt, v daném případě sice rodiče několikrát proklamovali svou snahu zlepšit vzájemnou komunikaci mezi sebou i za pomoci odborníka, 11 do dnešního dne však k ţádnému pozitivnímu posunu nedošlo, rodiče nezl. medializaci, resp. pomoc odborníka, v podstatě zpochybňují. Jestliţe rodiče odmítnou, popř. nerespektují úřadem nařízenou návštěvu specializovaného pracoviště, svědčí to přinejmenším o jejich postoji, ţe nemají faktický zájem vyřešit daný problém; prostřednictvím nezl. si vyřizují své spory. Názor OSPOD, ţe jeho postup podle ustanovení 12 odst. 1 písm. b) ZoSPOD by postoj matky zhoršil a udělení výchovného opatření matce by nemělo smysl, beru na vědomí. Jak jsem jiţ uvedla, uvedený postup mohl a měl být zvolen právě v roce 2007, tedy v době, kdy byl otec ochoten spolupracovat na zlepšení vztahů s matkou, byl aktivní i při řešení výchovných poměrů syna, matka nezl. byla sankcionována za svůj negativní postoj ke styku i jinými institucemi. Není vyloučeno, ţe by matka pod vlivem těchto okolností respektovala nařízenou mediaci. Mám ovšem za to, ţe za současné situace by OSPOD měl zvaţovat postup podle ustanovení 12 odst. 1 písm. b) ZoSPOD, popř. zvolit postup v intencích ustanovení 273 odst. 2 zákona o. s. ř. Rodiče nezl. G. spolu budou muset komunikovat ve věcech týkajících se jejich syna minimálně do jeho zletilosti, 10 Matka v srpnu 2007 sdělila, ţe je gravidní, lékařka nařídila matce klidový reţim, tzn., nedoporučila ani přítomnost matky při styku otce s nezl. Doporučení lékařky vyţádané matkou nezl. ovšem působí přinejmenším účelově. 11 Otec nezl. s PhDr. Š. odmítl a nadále odmítá spolupracovat, matka trvá na spolupráci pouze s ní. Z vyjádření PhDr. Š. ze srpna 2010 mimo jiné vyplývá, ţe styk otce s nezl. nedoporučuje, otce nezl. označila za manipulátora a viníka, kdyţ vychází pouze z podání a vyjádření matky nezl. G. 7

8 navíc OSPOD není povinen otci zprostředkovávat informace o nezl., coţ povaţuji za nadstandardní sluţby rodičům nezl. V této souvislosti upozorňuji, ţe i OSPOD můţe soudu navrhnout, aby byla matka zavázána otce nezl. např. pravidelně, vţdy k poslednímu dni kaţdého měsíce písemně informovat o nezl. G., a to o jeho zdravotním stavu, školních výsledcích, mimoškolních aktivitách, a aby jeho otci průběţně podávala aktuální zprávy o mimořádných podstatných záleţitostech týkajících se nezl.. V případě, ţe by matka nerespektovala vykonatelné rozhodnutí soudu, upozorňuji na usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 20Cdo 1064/2008, ze dne Rozhodnutí o úpravě styku rodiče s dítětem je otázkou značně citlivou a tam, kde jsou vztahy mezi rodiči váţně narušeny, je i výkon takového rozhodnutí značně problematický a mnohdy kontraproduktivní. Z tohoto důvodu stanoví zákon o rodině v ustanovení 27 odst. 2 domněnku, ţe opakované bezdůvodné bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem je povaţováno za podstatnou změnu poměrů ve smyslu ustanovení 28 ZoR. 13 Ze spisové dokumentace Om jasně vyplývá, ţe matka nezl. otci dlouhodobě bránila ve styku s G., ačkoliv byla opakovaně seznámena s dopady svého jednání. V té době nezl. otce neodmítal, existovaly jasné indicie, ţe matka svůj negativní postoj ke styku otce s nezl. nezmění. 14 Poměry nezl. v roce 2007 jiţ naplňovala ustanovení 27 odst. 2 zákona o rodině. Pokud bych se měla vyjádřit k otcově vizi, ţe syna převezme do své péče poté, co bude syn umístěn v neutrálním prostředí za účelem znovuobnovení vzájemných vazeb, konstatuji, ţe se jedná o nejradikálnější řešení dané situace. I kdyţ od roku 2008 je mimo jiné moţné, aby soud i v případě závaţných konfliktních vztahů mezi rodiči, které jsou takové intenzity, ţe mohou vést aţ k psychickému poškozování dítěte, rozhodl o umístění dítěte na nezbytně nutnou dobu do vhodného prostředí (jeţ v usnesení označí), 15 tento postup přichází do úvahy poté, co selţou veškeré mírnější prostředky k nápravě situace. V této souvislosti podotýkám, ţe pokud dojde k dočasnému umístění dítěte mimo rodinu z důvodu dlouhodobého nedodrţování rozhodnutí soudu o styku a negativního ovlivňování dítěte proti jednomu z rodičů, je nezbytné, aby toto opatření bylo provázeno zároveň velmi účinnými opatřeními vůči rodičům, směřujícími k reparaci negativních vztahů mezi rodiči (které jsou příčinou problémů), tzn. soudně nařízenou povinnost intenzivní rodinné terapie či mediace, kterou by měl OSPOD soudu navrhnout. Není akceptovatelné, aby opatření směřovala pouze vůči dítěti, kdyţ původcem celé situace jsou rodiče. Samotné umístění dítěte mimo rodinu, v tzv. neutrálním prostředí, se v takových případech jeví jako samoúčelné a polovičaté, ne-li zcela neúčinné, neboť není řešena příčina problému. OSPOD v roce 2010 zvaţoval 12 Právu druhého rodiče na informaci o dítěti odpovídá povinnost rodiče, jemuţ bylo dítě svěřeno do výchovy, tyto informace poskytnout. K vynucení splnění informační povinnosti přichází v úvahu provedení (soudem nařízené) exekuce ukládáním pokut podle 72 odst. 2 exekučního řádu. 13 Změní- li se poměry, můţe soud změnit i bez návrhu rozhodnutí nebo dohodu rodičů o výkonu jejich rodičovských práv a povinností. 14 Matce byla soudem uloţena opakovaně pokuta, byly nařízeny výkony rozhodnutí, byl podán návrh na uloţení výchovného opatření matce; matka přesto sdělila, ţe styk neumoţní. 15 Vhodným prostředím se pak rozumí výchovné prostředí u osoby nebo zařízení způsobilého zajistit nezl. řádnou péči s ohledem na jeho fyzický a duševní stav, jakoţ i rozumovou vyspělost a umoţnit realizaci případných jiných opatření stanovených předběţným opatřením. Byl vypracován přehled doporučených zařízení vhodných pro péči o děti - oběti rodičovského konfliktu (sdělení Ministerstva spravedlnosti, ze dne 25. srpna 2008, čj. 258/2007-LO-SP/96), jenţ je pouze vodítkem pro soudce a zárukou k tomu, ţe dítě nebude umísťováno do zcela nevhodných prostředí. Soud, pokud nezvolí prostředí ze seznamu, můţe zvolit jiné vhodné zařízení, které zajistí řádnou péči podle definice stanovené zákonem. 8

9 a v podstatě zjišťoval podmínky pro umístění nezl. do neutrálního prostředí, situaci nakonec vyhodnotil tak, ţe není v oprávněném zájmu nezl. G. S názorem OSPOD se ztotoţňuji. OSPOD při výkonu kolizního opatrovnictví je soud povinen informovat o všech podstatných skutečnostech, jeţ by mohly mít vliv na rozhodování soudu o poměrech dítěte. Konstatuji, ţe se OSPOD vţdy vyjadřoval k návrhům rodičů nezl., soud pravidelně a objektivně informoval o poměrech dítěte. Neztotoţňuji se tedy s názorem stěţovatelky, ţe OSPOD zasílal soudu neobjektivní zprávy o poměrech nezl. G. D - Závěr Shrnuji tedy, ţe ačkoliv OSPOD s rodinou intenzivně dlouhodobě pracoval, nevyuţil veškeré nástroje, které má dle platné právní úpravy k dispozici, tak aby rodiče v zájmu dítěte spolu začali komunikovat, předávat si navzájem informace o dítěti a dítě vychovávat. Jinak řečeno - OSPOD sám nepostupoval v intencích ustanovení 12 odst. 1 písm. b) ZoSPOD, tedy neuloţil rodičům povinnost návštěvy odborného poradenského zařízení. Své šetření proto v předmětné věci končím s tím, ţe jsem v souladu s ustanovením 18 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, shledala výše uvedené pochybení, kterým se dotčený orgán dopustil porušení právních předpisů a principů dobré správy. Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou podkladem pro vydání mého závěrečného stanoviska; bude zaslána starostce Městského úřadu Vsetín, vedoucímu odboru sociálních věcí a stěţovatelce. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 9

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 20. května 2011 Sp. zn.: 348/2011/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu J. R. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany jejího nezl. syna A. R. (nar. 1. 3. 2010) A - Obsah podnětu

Více

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A - Obsah podnětu V Brně dne 16. října 2008 Sp. zn.: 2528/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu Magistrátu města Pardubic a Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci stavby pozemní komunikace umístěné mimo jiné na pozemku

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte

Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte Podnět Rady vlády pro lidská práva ve věci rozvodového uspořádání péče o děti v souladu s Úmluvou o právech dítěte Česká republika patří ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi mezi země s nadprůměrnou

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory

v jeho kompetenci je i zpracování individuálního plánu ochrany dítěte spolupracuje se sítí služeb a dohlíží na efektivitu poskytované podpory 8c Cílem tohoto kritéria je zajištění koordinátora pro každý řešený případ a řízení konkrétního případu jedním koordinátorem, který zná své povinnosti a zodpovědnost Koordinátor případu je zaměstnanec

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský V Brně dne 17. srpna 2011 Sp. zn.: 2273/2011/VOP/PP I. Požadavek, aby žadatelé o dlouhodobý a trvalý pobyt podávali žádosti výlučně cestou Visapointu, nemá oporu v zákoně. Ustanovení 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců se vztahuje pouze na žádosti o dlouhodobá

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv Správní řád ani soudní řád správní neřeší, jak má správní orgán postupovat v případě, kdy nemá pravomocně skončená některá řízení ve spisu vedená, avšak musí spis postoupit na vyžádání jinému správnímu

Více

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004

435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna: 382/2005 Sb., 413/2005

Více

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK. přednesené dne 18. dubna 2012(1) Věc C-562/10. proti Systém ASPI - stav k 15.10.2012 do částky 123/2012 Sb. a 43/2012 Sb.m.s. 62010CC0562 - Komise proti Spolkové republice Německo - poslední stav textu STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY VERICI TRSTENJAK přednesené

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 23. července 2010 Sp. zn.: 4907/2009/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření veřejného ochránce práv ve věci ochrany území CHKO Křivoklátsko A - Obsah podnětu Podnětem doručeným dne 3. září

Více

Usnesení. Konf 18/2005-7

Usnesení. Konf 18/2005-7 Konf 18/2005-7 Usnesení Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Brigita Chrastilová,

Více

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků,

I.Zásady hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování ve škole a na akcích pořádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků, Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření V Brně dne 30. září 2010 Sp. zn.: 1455/2010/VOP/ZG Průběžná zpráva o šetření ve věci Ing. J.S. A - Obsah podnětu Dne 3. 3. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil Ing. J.S., bytem M. pod B. (dále také

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko Stavební úřad by měl za účastníky územního řízení vzít vlastníky nemovitostí, kteří mohou být přímo dotčení na svých právech významnou ztrátou výhledu. Námitku ztráty výhledu stavební úřad vždy posoudí,

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2007 Sp. zn.: 1964/2007/VOP/JŠM Závěrečné stanovisko vydané v souladu s 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ve věci podnětu pana P.R. Součástí závěrečného stanoviska je zpráva

Více

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. č. 40(1964 Sb.

OBČANSKÝ ZÁKONÍK. č. 40(1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK č. 40(1964 Sb. ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č. 131/1982 Sb.; zákona č. 94/1988 Sb.; zákona č. 188/1988 Sb.; zákona č. 87/1990 Sb.; zákona č. 105/1990 Sb.; zákona č. 116/1990

Více

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD

Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice ŠKOLNÍ ŘÁD Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a C h a r l o t t y M a s a r y k o v é Půlkruhová 99/42, 160 00 Praha 6 - Vokovice telefon: 235 362 470, fax: 235 362 409 e-mail: zusmasaryk@zusmasaryk.cz www.zusmasaryk.cz

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv V Brně dne 24. září 2009 Sp. zn.: 2416/2009/VOP/JSV Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ve věci revitalizace panelového domu včetně výměny výtahu A. Obsah podnětu Dne 22. 5. 2009 jsem obdržel úplný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, okres Karlovy Vary ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 23 - SMĚRNICE K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŢÁKŮ ŠKOLY Číslo

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Systém náhradní rodinné péče byl do konce roku 2013 upraven v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. Od 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 82/2012 Sb., občanský

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 17/2007-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů

Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Řád právní pomoci Odborového sdružení železničářů Schválený Ústředím OSŽ dne 30.8.1990, ve znění změn a doplňků schválených Ústředím OSŽ ze dne 13.1.1993, 7.9.1994, 11.12.1997, 24.3.1999, 27.6.2001, 21.5.2008

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření 1. Zpracování osobních údajů řidičů MHD (jména a příjmení) bez jejich souhlasu formou zveřejnění na jízdních dokladech nelze odůvodnit odkazem na ustanovení 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, částka 106/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ČÁST PRVNÍ Právo autorské a práva

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu I. Skutečnost, že určité podání je primárně adresováno podnikatelskému subjektu, nikoliv inspektorátu ČOI, nemá žádný vliv na povinnost dozorového orgánu řádně prošetřit podezření ze spáchání správního

Více

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním

Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Platná znění částí zákonů a vyhlášek s vyznačením navrhovaných změn a doplněním Oddíl 1 Změna: č. 209/2002 Sb. č. 254/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

Více

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb

Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb Vnitřní řád Masarykova onkologického ústavu Práva a povinnosti pacientů a dalších osob při poskytování zdravotních služeb Váţená paní, váţený pane, snahou zaměstnanců Masarykova onkologického ústavu (MOÚ)

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Na Polabí 411, 276 01 Mělník Š K O L N Í Ř Á D STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY V MĚLNÍKU V Mělníku 1. září 2010 Část I. Účel školního řádu Účelem

Více

Průběžná zpráva o šetření

Průběžná zpráva o šetření Průběžná zpráva o šetření ve věci paní K-Š V Brně dne 31. ledna 2011 Sp. zn.: 532/2010/VOP/AŢ A - Obsah podnětu Na základě podání paní K-Š (dále také matka nebo stěţovatelka ), bylo zahájeno šetření postupu

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu V Brně dne října 2010 Sp. zn.: 3367/2010/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu v obci V. L. A - Obsah podnětu Dne 8. 6. 2010 se na veřejného ochránce práv obrátil

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 6 Tz 49/2013-66 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud projednal ve veřejném zasedání konaném dne 11. prosince 2013 v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Engelmanna a soudců JUDr. Ivo

Více

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací

Senát Parlamentu České republiky souhlasí s ratifikací 276 8. funkční období 276 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení, podepsaná

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Podnikání a právo BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Společenství vlastníků jednotek Autor: Hana Koblížková Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Žák PROHLÁŠENÍ

Více

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení

1/2005. Úplné znění. Část 1 Obecná ustanovení 1/2005 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami statutárního města Plzně č. 12/2002, 3/2004 a 20/2004 o změnách a doplnění vyhlášky

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11.08.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3529/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3529.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Výpověď z pracovního poměru Dotčené předpisy:

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA Katedra sociální práce a sociální politiky Studijní opora předmětu NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE oboru Sociální práce ve veřejné správě KS

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 21/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Marie Součkové

Více

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ)

Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) Rodinné právo Právní vzdělávání Nový občanský zákoník (NOZ) 1 Rodinné právo: Souhrn právních norem upravující tři základní okruhy právních vztahů: Právní úprava manželství a vztahy mezi manžely Právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 500/2004 Sb. - poslední stav textu Změna: 413/2005 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 7/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

K á r n ý ř á d ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 23. 5. 2002, Změna: 15. dubna 2005 K á r n ý ř á d Exekutorská komora České republiky (dále jen Komora ) stanoví podle 110 odst. 7 písm. c) zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 84/2006-175 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 23/2008-43 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 A 30/2002 98 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 18/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr.

Více

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Školní řád Gymnázia prof. Jana Patočky Na základě 30 zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona) vydává ředitel školy tento školní řád GPJP.

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Pokud zákon obsahuje více institutů, které umožňují řešit stávávající situaci, mají sociální pracovníci použít ten, který je předmětné situaci (včetně materiálních poměrů rodiny a rodinných vztahů) a zájmům

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 66/2008-118 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové, JUDr. Zdeňka

Více

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE Náhradní rodinná péče je poskytována dětem bez rodiny, nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Dává dětem možnost vyrůstat v přirozeném rodinném

Více

Část 1 Obecná ustanovení

Část 1 Obecná ustanovení 10/2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009, 3/2010,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 70/2007-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a JUDr. Jana

Více

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K.

Zpráva o šetření. ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K. V Brně dne 17. srpna 2015 Sp. zn.: 8190/2014/VOP/KI Zpráva o šetření ve věci výkonu sociálně-právní ochrany nezletilých D., N., N. a N. K. Na veřejnou ochránkyni práv se obrátila paní V. K. (dále také

Více

19. Odvolací soud napadeným rozhodnutím výslovně nepřipustil střídavou výchovu dítěte, implicitně odmítl svěření dítěte do výchovy otce a naopak

19. Odvolací soud napadeným rozhodnutím výslovně nepřipustil střídavou výchovu dítěte, implicitně odmítl svěření dítěte do výchovy otce a naopak I. US 266/10 Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Vojena Güttlera a soudců Františka Duchoně a Ivany Janů o ústavní stížnosti stěžovatele A. H., zastoupeného JUDr. Markem Nespalou,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 119/2006-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010". Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil

ČESKÁ REPUBLIKA. 13.4.2010 uvede den 16.4.2010. Žalobu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru zdůvodnil Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 23.06.2015 Spisová značka: 21 Cdo 3663/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3663.2014.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Skončení pracovního poměru Doručování Dotčené

Více

Zpráva pro poslance zpravodaje

Zpráva pro poslance zpravodaje V Brně dne 5. října 2005 Sp. zn.: 10/2005/SZD/EHL Zpráva pro poslance zpravodaje Shrnutí poznatků veřejného ochránce práv k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního

Více

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá.

R o z h o d n u t í. I. Podle ustanovení 152 odst. 5 písm. b) správního řádu se rozklad navrhovatele do výroku I. usnesení Ministerstva vnitra zamítá. Ministr vnitra Milan Chovanec V Praze dne 11. 4. 2014 Č.j.:MV-16239-6/VS-2014 R o z h o d n u t í Ministr vnitra, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 152 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 4/2013-52 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 28. srpna 2012 Sp. zn.: 663/2011/VOP/SN Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv - nečinnost úřadů v případě nepovolené stavební činnosti a nepovoleného užívání staveb A - Úvodní popis věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 224/2004 65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Táta s mámou. se rozvádejí ˇ

Táta s mámou. se rozvádejí ˇ Táta s mámou se rozvádejí ˇ Obsah Postup rozvodu jakožto soudního řízení 4 Role OSPOD v opatrovnickém řízení 6 Co znamená rozvod pro dítě očima psychologa 8 Když náročnou situaci začne šetřit Policie

Více

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice

Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II. www.europa.eu.int/civiljustice CS Praktická příručka pro používání nového nařízení Brusel II www.europa.eu.int/civiljustice Úvod Evropská unie jako prostor svobody, bezpečnosti a práva pomáhá lidem v jejich každodenních životech při

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona čl. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e

R O Z H O D N U T Í. t a k t o : Podle 19 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s e 11 Kss 7/2012-64 R O Z H O D N U T Í Kárný senát Nejvyššího správního soudu složený z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové a členů senátu: JUDr. Petra Gemmela, Mgr. Věroslava Řezáče, JUDr. Aleny Mátlové,

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsaţených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4.

Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. Částka 1/2010 Věstník Exekutorské komory ČR Strana 1 Ročník 2010 V Ě S T N Í K EXEKUTORSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Částka 1 Rozeslána dne 7. 4. 2011 O B S A H : Část normativní 1. Stavovský předpis Exekutorské

Více

A. Počty podnětů, šetření

A. Počty podnětů, šetření Informace o činnosti podávaná veřejným ochráncem práv dle ustanovení 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o veřejném ochránci

Více

JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát

JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D., advokát se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Slavíkova 1568/23, PSČ 120 00 ev. č. ČAK 10728, IČO 71333037, tel. 222 210 944, ondrej.tosner@advokacie-praha.cz Magistrátu hl. m. Prahy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 30/2007-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 32/2013-46 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

Zpráva o poskytování právní pomoci v rámci Odborového sdružení železničářů v roce 2014

Zpráva o poskytování právní pomoci v rámci Odborového sdružení železničářů v roce 2014 Zpráva o poskytování právní pomoci v rámci Odborového sdružení železničářů v roce 2014 Poskytování právní pomoci v rámci Odborového sdruţení ţelezničářů (dále jen OSŢ) se řídí Stanovami OSŢ a dále zejména

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 31/2006-122 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : č. j. 7 Azs 18/2010-71 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 61/2005-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Manželská a rodinná poradna Zařízení sociální intervence Kladno Kontaktní, organizační a personální informace: sídlo: Jana Palacha 1643, 272 01, Kladno tel: 312 292 344 email:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337

Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Š K O L N Í Ř Á D Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 Motto: Rodiče a pedagogové jsou rovnocennými partnery,kteří se spolupodílejí na vzdělávání a výchově dětí a jsou spoluodpovědní za

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen AS

Více

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex Česká asociace pro analytickou psychologii se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno Etický kodex 1. Preambule 1.1. Tento etický kodex slouží ke stanovení základních etických pravidel upravujících chování terapeutů,

Více

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát

JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., advokát Praha 9, Aranžerská 166, 190 14 Tel.: +420 732 626 937, e-mail: svoboda@akpetrsvoboda.cz www.akpetrsvoboda.cz Magistrátu hlavního města Prahy Odboru ochrany prostředí

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění. Čl. I ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015

Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Zápis z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP konaného dne 12. 2. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., Ing. Milan Růžička Zasedání řídil předseda

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY (dále také jen ZD ) nadlimitní veřejné zakázky na sluţby zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Více