MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ 05-2014"

Transkript

1 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY Identifikační označení: PŘŠ Výtisk číslo: 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ Tato instrukce je majetkem SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. a její poskytování jiným osobám než k tomu určen je možné pouze se souhlasem ředitele školy. Zpracoval: Mgr. Lucie Pláňková Datum Podpis: Schválil: Mgr. Libor Hanzal Datum Podpis: Nahrazuje: QI , PŘŠ pro školní rok 2012/2013 PŘŠ pro školní rok 2013/2014 Platnost od: Účinnost od:

2 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 2 / 9 1 ÚVOD (dále jen MPP) je na naší škole sestavován vždy aktuálně na začátku každého školního roku, seznamuje školní pracovníky, rodiče, žáky i širokou veřejnost se svými záměry, cíli a prostředky, pomocí kterých se snažíme omezit výskyt rizikových projevů v chování u našich žáků. Při jeho sestavování vycházíme z platné legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dále čerpáme informace ze základních mezinárodních smluv a dohod, k jejichž dodržování se zavázala i Česká republika. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 1) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období ) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j / ) 3) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j /2008-6) 4) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 5) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 6) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j /99-22) 7) Usnesení vlády č. 340/2010, o Národní strategii protidrogové politiky na období ) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 9) aj. Samozřejmě nemůže škola sama postihnout všechny rizikové skupiny a projevy, proto se snažíme úzce spolupracovat s rodiči i sociálními partnery.

3 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 3 / 9 2 CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cílem MMP je zabránit nebo omezit výskyt nežádoucích projevů chování, podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního chování, předcházení negativním projevům chování (jako je např. vandalismus, násilí, rasistické a xenofobní projevy), vyloučení kriminality, šikanování (i jejích druhů, např. kyberšikany), záškoláctví, apod. Každoročně si ve škole stanovujeme krátkodobé cíle, kterých bychom v rámci realizace MMP chtěli dosáhnout. Na základě vyhodnocení MPP školního roku 2013/2014 si škola stanovila pro nastávající školní rok následující cíle: A. Oblast zajištění preventivních aktivit aktivita pedagogického sboru: zapojení školy do Komplexního programu primární prevence města Znojma zlepšení spolupráce mezi školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a koordinátorkou pro práci se žáky se SPU do realizace preventivních aktivit zapojit i ostatní pedagogické pracovníky, zejména ze společenskovědní, tělovýchovné a přírodovědné oblasti včetně odborných pedagogů B. Oblast posílení a realizace prevence rizikového chování: minimalizace kouření v areálu školy (včetně elektronických cigaret) zvýšení informovati v oblasti zásad zdravého stravování (prevence bulimie a anorexie) minimalizace, resp. odstranit projevy ostrakismu a vyloučení z kolektivu minimalizace záškoláctví Pedagogové se zaměří i na aktivity, které posilují sociální cítění se zdravotně a sociálně znevýhodněnými spolužáky i spoluobčany. Zástupci širšího vedení školy budou v konzultačních hodinách věnovat pozornost žákům, kteří jejich pomoc potřebují a stále více vyhledávají (žádají o radu, pomoc nebo se potřebují svěřit). 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM A NAŠE ŠKOLA Střední odborné učiliště a střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s. r. o. patří k největším školám v jihomoravském kraji a jedná se o soukromou školu. Budova se nachází na okraji města Znojma v Přímětické ulici. Ve školním roce 2014/2015 bude naši školu navštěvovat cca 800 žáků. Uchazečům nabízíme následující učební i studijní obory. Po vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Jedná se o: tříleté učební obory: automechanik, truhlář, kadeřník, kuchař číšník, prodavač čtyřleté studijní obory: hotelnictví a turismus, kosmetička, podnikání, obchod a služby, sociální činnost, cestovní ruch dvouleté nástavbové studium: podnikání, společné stravování, vlasová kosmetika Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Žáci mají k dispozici také nově vybudované sportovní hřiště, zmodernizovanou tělocvičnu s posilovnou, gymnastický sál, dále multimediální učebnu s notebooky, která je využívána především pro výuku cizích jazyků, učebnu pro výuku obchodní korespondence, počítačovou učebnu a několik tříd, ve kterých může být výuka podporována prezentacemi a interaktivními cvičeními na smart board.

4 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 4 / 9 Ve volných chvílích a o přestávkách mohou žáci relaxovat v odpočinkových zónách, občerstvit se mohou ve školním baru, kantýně nebo školní restauraci. Praktická výuka probíhá na smluvních pracovištích školy nebo v budově školy. Pro veřejnost provozujeme kadeřnický a kosmetický salon, kde probíhá zejména praxe oboru kosmetička a kadeřník. Ve školní restauraci, kuchyni, baru a kantýně vykonávají praxi kuchaři číšníci a prodavači. Pro obor sociální činnost a cestovní ruch byly zřízeny odborné učebny, které žáků slouží pro nácvik praktických činností. Vzhledem k velikosti školy zajišťujeme o přestávkách hlídání rizikových prostor pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, aby nedocházelo k výskytu nežádoucích projevů chování. Jedná se o zákoutí, tmavé chodby, šatny a prostory v bezprostřední blízkosti školy. K hlavním problémům, které v rámci výskytu rizikových jevů chování řešíme, patří kouření, záškoláctví a drobné krádeže. 3.1 MMP a školní metodik prevence Od školního roku 2009/2010 vykonává funkci školního metodika prevence Mgr. Lucie Pláňková. Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a celým pedagogickým sborem, závažnějších případech kontaktuje odborná pracoviště jako jsou PPP Znojmo nebo OSPOD. Je členem výchovné komise. Hlavním úkolem školního metodika prevence je příprava a vyhodnocení MPP, odborná pomoc ostatním kolegům při prevenci i řešení nežádoucích jevů, tvorba, návrhy a organizace preventivních aktivit pro školní i mimoškolní činnost. V oblasti specifické primární prevence zajišťujeme na školní rok preventivní program, který je zaměřený na pozitivní ovlivňování sociálního chování a bude uskutečňován formou besed, exkurzí, přednášek, filmových představení, charitativních akcí, soutěží, vlastních programů apod. Na začátku každého školního roku stanovuje školní metodik prevence konzultační hodiny, ve kterých jej mohou žáci, vyučující i rodiče navštívit a konzultovat s ním aktuální problém. Konzultace probíhají v kanceláři školního metodika prevence. Konzultace je možná po předchozí domluvě i mimo konzultační hodiny. Dále je možné kontaktovat školního metodika prevence pomocí u nebo telefonicky. Pro školní rok platí: konzultační hodiny: pondělí hod. kontakty: V průběhu roku školní metodik také aktualizuje pro žáky informační nástěnku, která se nachází ve 4. podlaží. Informuje o nežádoucích projevech rizikového chování a možnostech prevence, o akcích, které škola pro žáky uspořádala, nebo se jich žáci zúčastnili. Ředitel školy umožňuje pedagogickým pracovníkům další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, podporuje práci školního metodika a vytváří pozitivní podmínky pro jeho práci, zajišťuje ve škole materiální podmínky pro preventivní aktivity.

5 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 5 / a pedagogičtí pracovníci Problematiku primární prevence začlenili vyučující do svých tematických plánů, čímž se snaží i v rámci výuky pozitivně ovlivňovat chování žáků a minimalizovat projevy nežádoucího chování (příloha č. 1). Primární prevence je také součástí plánu třídního učitele, který se dané problematice věnuje s žáky pravidelně na třídnických hodinách. Problematika nežádoucího chování je začleněna v plánech třídního učitele a vlivy třídních učitelů na žáky jsou následující: 1. vytváření osobním příkladem podmínky a atmosféru v třídních kolektivech 2. důsledné vyžadování dodržování školního řádu 3. sledování docházky žáků a včasné řešení absencí 4. předcházení negativním jevům v chování žáků 5. motivace žáků praktickou přípravou na vybrané povolání, formování profesní hrdosti 6. vedení žáků k týmové práci a k odpovědnosti za přijatá rozhodnutí 7. boj proti násilí a šikaně ve třídách a žákovských kolektivech 8. vytváření estetického pracovního prostředí a působení na emoce žáků a potlačení vandalismu 9. rozvoj spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci i plnoletými žáky nejen při řešení konkrétních výchovných problémů ale i při jejich prevenci 10. trávení více času mezi žáky ve třídách, vnímat a být otevřen jejich problémům Hlavním cílem všech pracovníků školy je posilování zdravého sebevědomí žáků, pocitu odpovědnosti za své činy, vhodného sebehodnocení vlastní aktivity, zvládání stresů a dovednosti řešit krizové situace bez úniku k návykovým látkám. 3.3 žáci a zákonní zástupci Preventivní program je zaměřen na všechny žáky, spolupráci se zákonnými zástupci (rodiče) a pedagogickými pracovníky. Usilujeme o to, aby řešení případných problémů bylo týmovou prací, do které by byli případně zapojeni i lékaři, pracovníci K centra, PPP, policie a další, kteří mohou přispět k řešení problémů. Zákonní zástupci mají možnost seznámit se s Minimálním preventivním programem prostřednictvím www stánek školy (k nahlédnutí je uložen i v kanceláři školy), dále jsou 2x ročně zváni na třídní schůzky, kde jsou třídními učiteli informováni o aktuálním dění ve škole i ve třídě. Na začátku prvního ročníku obdrží každý žák kopii školního řádu, se kterým jsou povinni se seznámit i jeho zákonní zástupci. V případě výskytu nežádoucích projevů chování v třídním kolektivu je situace ihned řešena se zákonnými zástupci aktérů, kteří jsou neprodleně informováni. Do řešení je zapojena celá výchovná komise, která postupuje podle doporučení, jež jsou popsána v Krizovém plánu školy. Žáci mají možnost také se aktivně podílet na tvorbě MPP. Existuje úzká spolupráce se školním parlamentem, který se angažuje zejména v oblasti realizace a podpory charitativních aktivit (pomoc metodikovi školní prevence při realizaci charitativní akce: vytipování dobrovolníků, plánování programu, realizace, vyhodnocení ).

6 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 6 / 9 V oblasti nespecifické primární prevence nabízíme žákům následující volnočasové aktivity: sportovní kroužek, kroužek německého jazyka, kroužek anglického jazyka, kroužek španělštiny, matematický kroužek, kroužek středoškolské odborné činnosti, kroužek Junior Achievement, kroužek sommelierství, šachový kroužek, barmanský kroužek, kroužek TurboCad. Další možností, jak se realizuje primární prevence v naší škole, jsou různé vědomostní soutěže a olympiády, webovské stránky školy, informační nástěnky a letáčky, které jsou žáků volně dostupné. Přímo ve škole mají žáci možnost zúčastnit se soutěží (barmanská soutěž, soutěž oboru truhlář, kadeřnické a kosmetické soutěže, soutěž psaní na stroji, sportovní turnaje ), spolupracovat při přípravě školních akcí (Den otevřených dveří, Vánoční výstava...). 4 REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ Školní informační zdroje V rámci zkvalitnění výuky a realizace Minimálního preventivního programu podporuje vedení školy teoretickou i praktickou výuku zajištěním moderních informačních zdrojů a nosičů, pomocí kterých můžeme žáky seznamovat s rizikovými faktory chování a možnostmi jejich prevence, minimalizace nebo nápravy. K informačním zdrojům, které jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, patří: školní videotéka odborné publikace odborné časopisy Aktuální informace, které pedagogové využívají nejen v průběhu vzdělávacího, ale i výchovného procesu, získávají z www stránek, které se touto tematikou zabývají, na základě telefonických konzultací s odborníky apod. Kontakty na odborné instituce zmapoval školní metodik prevence (příloha č. 2). 4.1 Charitativní akce Ve spolupráci se školním parlamentem se budou konat níže uvedené charitativní akce. Cílem realizace těchto aktivit je posílit u žáků pocit sounáležitosti, tolerance, soucitu, ochoty pomáhat a angažovat se i pro dobro tělesně nebo mentálně postižených a nemocných spoluobčanů. Název akce Světluška, Srdíčkový den Šance Tříkrálová sbírka Znojmo pro kuře Život dětem Kytičkový den Termín konání září listopad leden duben duben květen

7 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 7 / Besedy, přednášky, exkurze, Každoročně pořádáme pro žáky ve spolupráci se státními i nestátními neziskovými organizacemi přednášky a besedy, které se zabývají problematikou prevence. Na začátku roku domluví školní metodik prevence typ akce a její předběžný termín konání. V průběhu roku se vše upřesňuje, termín i aktivita se mohou změnit, vše závisí na domluvě a organizaci mezi školou a zařízením. Název akce Termín konání Třída Poruchy příjmu potravy duben 2015 KO 3.A, HT 3.A, PS 3.A Preventivní program Městské policie Znojmo květen/červen ročníky SOU, SOŠ Obchod s lidmi listopad 2014 SČ 1.A, KO 1.A, KA 1.A Stop domácímu násilí prosinec 2014 SČ 2.A Život nejen na kolech leden 2015 A 3.A Antikoncepce říjen 2014 KO 1.A, KA 1.A Rakovina děložního čípku září 2014 KO 2.A, KA 2.A Zdravý životní styl únor 2015 HT 1A, PS 1.A Ochrana člověka za mimořádných situací 2. pololetí šk. roku 2014/ a 2 ročníku SOU a SOŠ Kurz první pomoci 1. pololetí šk. roku 2014/ ročníky SOU, SOŠ Beseda na ÚP Znojmo 2. pololetí šk. roku 2014/ a 4. ročníky SOU, SOŠ Příběhy bezpráví říjen ročníky SOU Jeden svět na školách listopad ročníky SOU 4.3 Vlastní akce školy Na základě zkušeností z uplynulého školního roku se i ve školním roce 2013/2014 zrealizují vlastní školní aktivity se záměrem posilování prevence výskytu projevů rizikového chování. Žáci se zapojí do organizace: Dne sociálních služeb Znojmo, Týdne sociálních služeb v ČR spolupráce se zahraničními školami a jinými subjekty maturitních projektů s preventivním charakterem vlastních besed pro seniory nebo děti s postižením či z dětského domova (Dárkování, Vítání podzimu, Naslepo aj.) 5 ZÁVĚR je dokument, který je sestaven vždy na začátku daného školního roku a v jeho průběhu je upraven dle požadavků pedagogického sboru, sociálních partnerů, rodičů i žáků. Zhodnocení MPP probíhá na konci školního roku. Veškeré podklady jsou uloženy v kanceláři školy a u školního metodika prevence.

8 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 8 / 9 Příloha č. 1 Předmět Tematický celek Způsob zařazení suroviny a výrobky pro přípravu míšených nápojů diskuze Bar, provoz a produkt Cizí jazyky Český jazyk Dějepis Chemie Ekologie, biologie Občanská nauka rodina a přátelé, volný čas a koníčky, život ve městě a na venkově, zdraví a, nemoci, sport, škola a vzdělávání, současné problémy společnosti naturalismus prokletí básníci, literární moderna, beat generation, pražská německá literatura, Osvobozené divadlo, meziválečná česká literatura, literatura po roce 1948, sloh a komunikace: informace, konfliktní vztahy a intolerance v literatuře, setkání s drogou, šikanou, násilím... Husitské hnutí, Třicetiletá válka, Velká francouzská revoluce, Revoluční období , 1. a 2. sv. válka, Studená válka, Pád komunistického režimu hydroxyderiváty, alkoholy,významní zástupci derivátů a jejich použití, benzen, toluen, styren, přírodní látky - alkaloidy současné ekologické problémy, životospráva psychické stavy osobnosti, společenské vztahy, zátěžové situace v životě člověka, závislosti a jejich prevence, deviantní projevy chování konverzace o problému, sestavení dotazníku a odpovědi na něj, na základě aktuálních informací porovnávání způsobu života dříve a nyní, ve městě a na venkově, v rámci psaní písemné práce úvaha na téma zdravý způsob života práce s textem, diskuze, úvaha, vypravování, popis, charakteristika práce s dobovým textem, diskuze diskuze, příklady z praxe příklady-účinky účinky příklady příklady, trendy besedy, exkurze, projekty Sommelierství alkoholické a nealkoholické nápoje diskuze, příklady Speciální gastronomie moderní gastronomie diskuze Technika obsluhy a služeb Technologie přípravy pokrmů nápoje BOZP, výživa a stravování diskuze příklady první pomoc, ochrana člověka za Tělesná výchova diskuze, příklady z praxe mimořádných událostí alkoholismus a toxikomanie, obrazové a autentické příklady nerespirační funkce dýchací soustavy a Zdravověda negativního působení na onemocnění, organizmus životospráva Odborný výcvik BOZP instruktáž

9 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 9 / 9 Příloha č. 2 KONTAKTY SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. Kontaktní osoba Kontakt Mgr. Libor Hanzal ředitel školy , Mgr. Lucie Pláňková školní metodik prevence klapka: 311/511 Mgr. Šárka Šimečková výchovný poradce klapka: 313/513 KONTAKTY spolupracující organizace Název organizace Kontakt Adresa Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha 6 PIS Policie ČR OŘ Znojmo (nprap. Mgr. Lenka Drahokoupilová) , Pražská Znojmo Městská policie Znojmo , Jana Palacha 2 Městský úřad Znojmo Obroková 1/12 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Poradna pro rodinu, manželství a Rudoleckého 23 mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Poradna pro oběti domácího násilí Dolní Česká 1 Tereza Dětské centrum Znojmo Magdala Centrum krizové pomoci Linka naděje - krizové centrum Oblastní charita Znojmo Nízkoprahový klub Coolna telefon: , Mládeže 1020/10 Dolní Česká 313/1 Dolní Česká 1 Masarykovo náměstí 21

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 344 01 Domažlice Vypracovala: Mgr. Šárka Fišrová Obsah: 1. Definice primární prevence 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Školní. preventivní. program

Školní. preventivní. program Školní preventivní program školní rok: 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dana Smolová školní metodik prevence Plán ŠPP vychází z předešlých plánů a dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 22294/2013-1 k prevenci

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program

Základní škola a mateřská škola Častolovice. Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Častolovice Minimální preventivní program Častolovice 2013 2014 1 OBSAH I. Úvod........................................................ 3 II. Charakteristika školy...........................................

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013

Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Základní škola praktická Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 Dodatek preventivního programu pro školní rok 2012/2013 Vyučující

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015

Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Základní škola Boskovice, okres Blansko /nám. 9. května 8/ Školní rok 2014/2015 Garant programu: RNDr. Vladimír Ochmanský Vypracovala: Mgr. Gabriela Staňková Hlavním cílem

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program. na školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program na školní rok 2012/2013 Zpracovali: Mgr. Miloslav Albl, Mgr. Pavel Reumann, Praha 13. 9. 2012 Schválil: Ing. Lumír Kymr, ředitel Praha 16. 9. 2012 Stránka 1 z 10 OBSAH PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program. školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace Vypracováno podle metodického pokynu MŠMT Č.j. 21291/2010-28 Vypracoval: Schválil: Mgr. Petr

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění.

Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti. Co procvičuji, to mě mění. PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Základní škola Senice na Hané Žižkov 300 78345 Senice na Hané Leden prosinec 2012 Motto: Co slyším, vidím, o čem mohu diskutovat a mohu to dělat, v tom získávám znalosti a schopnosti.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-20215 Předkladatel Adresa Zodpovědná osoba MPP realizují : SZdŠ a OA Rumburk : Františka Nohy 959/6, 408 30 Rumburk : Mgr. Ladislav Pokorný, ředitel školy

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00. Minimální preventivní program Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno Zemědělská 29 613 00 Minimální preventivní program 2012/2013 1 Charakteristika školy: Jedná se o školu postavenou ve 30. letech minulého století ve funkcionalistickém

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Jungmannova 667, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 Zpracovaly: Mgr. Lenka Plívová Mgr. Věra Jaborová Platnost MPP: od 1. 9. 2011

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více