MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ 05-2014"

Transkript

1 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: PŘÍKAZ ŘEDITELE ŠKOLY Identifikační označení: PŘŠ Výtisk číslo: 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PŘŠ Tato instrukce je majetkem SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o. a její poskytování jiným osobám než k tomu určen je možné pouze se souhlasem ředitele školy. Zpracoval: Mgr. Lucie Pláňková Datum Podpis: Schválil: Mgr. Libor Hanzal Datum Podpis: Nahrazuje: QI , PŘŠ pro školní rok 2012/2013 PŘŠ pro školní rok 2013/2014 Platnost od: Účinnost od:

2 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 2 / 9 1 ÚVOD (dále jen MPP) je na naší škole sestavován vždy aktuálně na začátku každého školního roku, seznamuje školní pracovníky, rodiče, žáky i širokou veřejnost se svými záměry, cíli a prostředky, pomocí kterých se snažíme omezit výskyt rizikových projevů v chování u našich žáků. Při jeho sestavování vycházíme z platné legislativy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Dále čerpáme informace ze základních mezinárodních smluv a dohod, k jejichž dodržování se zavázala i Česká republika. Jedná se zejména o tyto dokumenty: 1) Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období ) Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (č.j / ) 3) Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (č.j /2008-6) 4) Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 5) Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 6) Metodický pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (č.j /99-22) 7) Usnesení vlády č. 340/2010, o Národní strategii protidrogové politiky na období ) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 9) aj. Samozřejmě nemůže škola sama postihnout všechny rizikové skupiny a projevy, proto se snažíme úzce spolupracovat s rodiči i sociálními partnery.

3 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 3 / 9 2 CÍL MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Cílem MMP je zabránit nebo omezit výskyt nežádoucích projevů chování, podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení si pozitivního chování, předcházení negativním projevům chování (jako je např. vandalismus, násilí, rasistické a xenofobní projevy), vyloučení kriminality, šikanování (i jejích druhů, např. kyberšikany), záškoláctví, apod. Každoročně si ve škole stanovujeme krátkodobé cíle, kterých bychom v rámci realizace MMP chtěli dosáhnout. Na základě vyhodnocení MPP školního roku 2013/2014 si škola stanovila pro nastávající školní rok následující cíle: A. Oblast zajištění preventivních aktivit aktivita pedagogického sboru: zapojení školy do Komplexního programu primární prevence města Znojma zlepšení spolupráce mezi školní metodičkou prevence, výchovnou poradkyní a koordinátorkou pro práci se žáky se SPU do realizace preventivních aktivit zapojit i ostatní pedagogické pracovníky, zejména ze společenskovědní, tělovýchovné a přírodovědné oblasti včetně odborných pedagogů B. Oblast posílení a realizace prevence rizikového chování: minimalizace kouření v areálu školy (včetně elektronických cigaret) zvýšení informovati v oblasti zásad zdravého stravování (prevence bulimie a anorexie) minimalizace, resp. odstranit projevy ostrakismu a vyloučení z kolektivu minimalizace záškoláctví Pedagogové se zaměří i na aktivity, které posilují sociální cítění se zdravotně a sociálně znevýhodněnými spolužáky i spoluobčany. Zástupci širšího vedení školy budou v konzultačních hodinách věnovat pozornost žákům, kteří jejich pomoc potřebují a stále více vyhledávají (žádají o radu, pomoc nebo se potřebují svěřit). 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM A NAŠE ŠKOLA Střední odborné učiliště a střední odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s. r. o. patří k největším školám v jihomoravském kraji a jedná se o soukromou školu. Budova se nachází na okraji města Znojma v Přímětické ulici. Ve školním roce 2014/2015 bude naši školu navštěvovat cca 800 žáků. Uchazečům nabízíme následující učební i studijní obory. Po vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Jedná se o: tříleté učební obory: automechanik, truhlář, kadeřník, kuchař číšník, prodavač čtyřleté studijní obory: hotelnictví a turismus, kosmetička, podnikání, obchod a služby, sociální činnost, cestovní ruch dvouleté nástavbové studium: podnikání, společné stravování, vlasová kosmetika Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených učebnách. Žáci mají k dispozici také nově vybudované sportovní hřiště, zmodernizovanou tělocvičnu s posilovnou, gymnastický sál, dále multimediální učebnu s notebooky, která je využívána především pro výuku cizích jazyků, učebnu pro výuku obchodní korespondence, počítačovou učebnu a několik tříd, ve kterých může být výuka podporována prezentacemi a interaktivními cvičeními na smart board.

4 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 4 / 9 Ve volných chvílích a o přestávkách mohou žáci relaxovat v odpočinkových zónách, občerstvit se mohou ve školním baru, kantýně nebo školní restauraci. Praktická výuka probíhá na smluvních pracovištích školy nebo v budově školy. Pro veřejnost provozujeme kadeřnický a kosmetický salon, kde probíhá zejména praxe oboru kosmetička a kadeřník. Ve školní restauraci, kuchyni, baru a kantýně vykonávají praxi kuchaři číšníci a prodavači. Pro obor sociální činnost a cestovní ruch byly zřízeny odborné učebny, které žáků slouží pro nácvik praktických činností. Vzhledem k velikosti školy zajišťujeme o přestávkách hlídání rizikových prostor pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy, aby nedocházelo k výskytu nežádoucích projevů chování. Jedná se o zákoutí, tmavé chodby, šatny a prostory v bezprostřední blízkosti školy. K hlavním problémům, které v rámci výskytu rizikových jevů chování řešíme, patří kouření, záškoláctví a drobné krádeže. 3.1 MMP a školní metodik prevence Od školního roku 2009/2010 vykonává funkci školního metodika prevence Mgr. Lucie Pláňková. Školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem a celým pedagogickým sborem, závažnějších případech kontaktuje odborná pracoviště jako jsou PPP Znojmo nebo OSPOD. Je členem výchovné komise. Hlavním úkolem školního metodika prevence je příprava a vyhodnocení MPP, odborná pomoc ostatním kolegům při prevenci i řešení nežádoucích jevů, tvorba, návrhy a organizace preventivních aktivit pro školní i mimoškolní činnost. V oblasti specifické primární prevence zajišťujeme na školní rok preventivní program, který je zaměřený na pozitivní ovlivňování sociálního chování a bude uskutečňován formou besed, exkurzí, přednášek, filmových představení, charitativních akcí, soutěží, vlastních programů apod. Na začátku každého školního roku stanovuje školní metodik prevence konzultační hodiny, ve kterých jej mohou žáci, vyučující i rodiče navštívit a konzultovat s ním aktuální problém. Konzultace probíhají v kanceláři školního metodika prevence. Konzultace je možná po předchozí domluvě i mimo konzultační hodiny. Dále je možné kontaktovat školního metodika prevence pomocí u nebo telefonicky. Pro školní rok platí: konzultační hodiny: pondělí hod. kontakty: V průběhu roku školní metodik také aktualizuje pro žáky informační nástěnku, která se nachází ve 4. podlaží. Informuje o nežádoucích projevech rizikového chování a možnostech prevence, o akcích, které škola pro žáky uspořádala, nebo se jich žáci zúčastnili. Ředitel školy umožňuje pedagogickým pracovníkům další vzdělávání v oblasti prevence rizikového chování, podporuje práci školního metodika a vytváří pozitivní podmínky pro jeho práci, zajišťuje ve škole materiální podmínky pro preventivní aktivity.

5 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 5 / a pedagogičtí pracovníci Problematiku primární prevence začlenili vyučující do svých tematických plánů, čímž se snaží i v rámci výuky pozitivně ovlivňovat chování žáků a minimalizovat projevy nežádoucího chování (příloha č. 1). Primární prevence je také součástí plánu třídního učitele, který se dané problematice věnuje s žáky pravidelně na třídnických hodinách. Problematika nežádoucího chování je začleněna v plánech třídního učitele a vlivy třídních učitelů na žáky jsou následující: 1. vytváření osobním příkladem podmínky a atmosféru v třídních kolektivech 2. důsledné vyžadování dodržování školního řádu 3. sledování docházky žáků a včasné řešení absencí 4. předcházení negativním jevům v chování žáků 5. motivace žáků praktickou přípravou na vybrané povolání, formování profesní hrdosti 6. vedení žáků k týmové práci a k odpovědnosti za přijatá rozhodnutí 7. boj proti násilí a šikaně ve třídách a žákovských kolektivech 8. vytváření estetického pracovního prostředí a působení na emoce žáků a potlačení vandalismu 9. rozvoj spolupráce s rodiči, zákonnými zástupci i plnoletými žáky nejen při řešení konkrétních výchovných problémů ale i při jejich prevenci 10. trávení více času mezi žáky ve třídách, vnímat a být otevřen jejich problémům Hlavním cílem všech pracovníků školy je posilování zdravého sebevědomí žáků, pocitu odpovědnosti za své činy, vhodného sebehodnocení vlastní aktivity, zvládání stresů a dovednosti řešit krizové situace bez úniku k návykovým látkám. 3.3 žáci a zákonní zástupci Preventivní program je zaměřen na všechny žáky, spolupráci se zákonnými zástupci (rodiče) a pedagogickými pracovníky. Usilujeme o to, aby řešení případných problémů bylo týmovou prací, do které by byli případně zapojeni i lékaři, pracovníci K centra, PPP, policie a další, kteří mohou přispět k řešení problémů. Zákonní zástupci mají možnost seznámit se s Minimálním preventivním programem prostřednictvím www stánek školy (k nahlédnutí je uložen i v kanceláři školy), dále jsou 2x ročně zváni na třídní schůzky, kde jsou třídními učiteli informováni o aktuálním dění ve škole i ve třídě. Na začátku prvního ročníku obdrží každý žák kopii školního řádu, se kterým jsou povinni se seznámit i jeho zákonní zástupci. V případě výskytu nežádoucích projevů chování v třídním kolektivu je situace ihned řešena se zákonnými zástupci aktérů, kteří jsou neprodleně informováni. Do řešení je zapojena celá výchovná komise, která postupuje podle doporučení, jež jsou popsána v Krizovém plánu školy. Žáci mají možnost také se aktivně podílet na tvorbě MPP. Existuje úzká spolupráce se školním parlamentem, který se angažuje zejména v oblasti realizace a podpory charitativních aktivit (pomoc metodikovi školní prevence při realizaci charitativní akce: vytipování dobrovolníků, plánování programu, realizace, vyhodnocení ).

6 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 6 / 9 V oblasti nespecifické primární prevence nabízíme žákům následující volnočasové aktivity: sportovní kroužek, kroužek německého jazyka, kroužek anglického jazyka, kroužek španělštiny, matematický kroužek, kroužek středoškolské odborné činnosti, kroužek Junior Achievement, kroužek sommelierství, šachový kroužek, barmanský kroužek, kroužek TurboCad. Další možností, jak se realizuje primární prevence v naší škole, jsou různé vědomostní soutěže a olympiády, webovské stránky školy, informační nástěnky a letáčky, které jsou žáků volně dostupné. Přímo ve škole mají žáci možnost zúčastnit se soutěží (barmanská soutěž, soutěž oboru truhlář, kadeřnické a kosmetické soutěže, soutěž psaní na stroji, sportovní turnaje ), spolupracovat při přípravě školních akcí (Den otevřených dveří, Vánoční výstava...). 4 REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/ Školní informační zdroje V rámci zkvalitnění výuky a realizace Minimálního preventivního programu podporuje vedení školy teoretickou i praktickou výuku zajištěním moderních informačních zdrojů a nosičů, pomocí kterých můžeme žáky seznamovat s rizikovými faktory chování a možnostmi jejich prevence, minimalizace nebo nápravy. K informačním zdrojům, které jsou zaměřené na problematiku rizikového chování, patří: školní videotéka odborné publikace odborné časopisy Aktuální informace, které pedagogové využívají nejen v průběhu vzdělávacího, ale i výchovného procesu, získávají z www stránek, které se touto tematikou zabývají, na základě telefonických konzultací s odborníky apod. Kontakty na odborné instituce zmapoval školní metodik prevence (příloha č. 2). 4.1 Charitativní akce Ve spolupráci se školním parlamentem se budou konat níže uvedené charitativní akce. Cílem realizace těchto aktivit je posílit u žáků pocit sounáležitosti, tolerance, soucitu, ochoty pomáhat a angažovat se i pro dobro tělesně nebo mentálně postižených a nemocných spoluobčanů. Název akce Světluška, Srdíčkový den Šance Tříkrálová sbírka Znojmo pro kuře Život dětem Kytičkový den Termín konání září listopad leden duben duben květen

7 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 7 / Besedy, přednášky, exkurze, Každoročně pořádáme pro žáky ve spolupráci se státními i nestátními neziskovými organizacemi přednášky a besedy, které se zabývají problematikou prevence. Na začátku roku domluví školní metodik prevence typ akce a její předběžný termín konání. V průběhu roku se vše upřesňuje, termín i aktivita se mohou změnit, vše závisí na domluvě a organizaci mezi školou a zařízením. Název akce Termín konání Třída Poruchy příjmu potravy duben 2015 KO 3.A, HT 3.A, PS 3.A Preventivní program Městské policie Znojmo květen/červen ročníky SOU, SOŠ Obchod s lidmi listopad 2014 SČ 1.A, KO 1.A, KA 1.A Stop domácímu násilí prosinec 2014 SČ 2.A Život nejen na kolech leden 2015 A 3.A Antikoncepce říjen 2014 KO 1.A, KA 1.A Rakovina děložního čípku září 2014 KO 2.A, KA 2.A Zdravý životní styl únor 2015 HT 1A, PS 1.A Ochrana člověka za mimořádných situací 2. pololetí šk. roku 2014/ a 2 ročníku SOU a SOŠ Kurz první pomoci 1. pololetí šk. roku 2014/ ročníky SOU, SOŠ Beseda na ÚP Znojmo 2. pololetí šk. roku 2014/ a 4. ročníky SOU, SOŠ Příběhy bezpráví říjen ročníky SOU Jeden svět na školách listopad ročníky SOU 4.3 Vlastní akce školy Na základě zkušeností z uplynulého školního roku se i ve školním roce 2013/2014 zrealizují vlastní školní aktivity se záměrem posilování prevence výskytu projevů rizikového chování. Žáci se zapojí do organizace: Dne sociálních služeb Znojmo, Týdne sociálních služeb v ČR spolupráce se zahraničními školami a jinými subjekty maturitních projektů s preventivním charakterem vlastních besed pro seniory nebo děti s postižením či z dětského domova (Dárkování, Vítání podzimu, Naslepo aj.) 5 ZÁVĚR je dokument, který je sestaven vždy na začátku daného školního roku a v jeho průběhu je upraven dle požadavků pedagogického sboru, sociálních partnerů, rodičů i žáků. Zhodnocení MPP probíhá na konci školního roku. Veškeré podklady jsou uloženy v kanceláři školy a u školního metodika prevence.

8 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 8 / 9 Příloha č. 1 Předmět Tematický celek Způsob zařazení suroviny a výrobky pro přípravu míšených nápojů diskuze Bar, provoz a produkt Cizí jazyky Český jazyk Dějepis Chemie Ekologie, biologie Občanská nauka rodina a přátelé, volný čas a koníčky, život ve městě a na venkově, zdraví a, nemoci, sport, škola a vzdělávání, současné problémy společnosti naturalismus prokletí básníci, literární moderna, beat generation, pražská německá literatura, Osvobozené divadlo, meziválečná česká literatura, literatura po roce 1948, sloh a komunikace: informace, konfliktní vztahy a intolerance v literatuře, setkání s drogou, šikanou, násilím... Husitské hnutí, Třicetiletá válka, Velká francouzská revoluce, Revoluční období , 1. a 2. sv. válka, Studená válka, Pád komunistického režimu hydroxyderiváty, alkoholy,významní zástupci derivátů a jejich použití, benzen, toluen, styren, přírodní látky - alkaloidy současné ekologické problémy, životospráva psychické stavy osobnosti, společenské vztahy, zátěžové situace v životě člověka, závislosti a jejich prevence, deviantní projevy chování konverzace o problému, sestavení dotazníku a odpovědi na něj, na základě aktuálních informací porovnávání způsobu života dříve a nyní, ve městě a na venkově, v rámci psaní písemné práce úvaha na téma zdravý způsob života práce s textem, diskuze, úvaha, vypravování, popis, charakteristika práce s dobovým textem, diskuze diskuze, příklady z praxe příklady-účinky účinky příklady příklady, trendy besedy, exkurze, projekty Sommelierství alkoholické a nealkoholické nápoje diskuze, příklady Speciální gastronomie moderní gastronomie diskuze Technika obsluhy a služeb Technologie přípravy pokrmů nápoje BOZP, výživa a stravování diskuze příklady první pomoc, ochrana člověka za Tělesná výchova diskuze, příklady z praxe mimořádných událostí alkoholismus a toxikomanie, obrazové a autentické příklady nerespirační funkce dýchací soustavy a Zdravověda negativního působení na onemocnění, organizmus životospráva Odborný výcvik BOZP instruktáž

9 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. List číslo: 9 / 9 Příloha č. 2 KONTAKTY SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o. Kontaktní osoba Kontakt Mgr. Libor Hanzal ředitel školy , Mgr. Lucie Pláňková školní metodik prevence klapka: 311/511 Mgr. Šárka Šimečková výchovný poradce klapka: 313/513 KONTAKTY spolupracující organizace Název organizace Kontakt Adresa Pedagogicko-psychologická poradna Znojmo Jana Palacha 6 PIS Policie ČR OŘ Znojmo (nprap. Mgr. Lenka Drahokoupilová) , Pražská Znojmo Městská policie Znojmo , Jana Palacha 2 Městský úřad Znojmo Obroková 1/12 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Poradna pro rodinu, manželství a Rudoleckého 23 mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Poradna pro oběti domácího násilí Dolní Česká 1 Tereza Dětské centrum Znojmo Magdala Centrum krizové pomoci Linka naděje - krizové centrum Oblastní charita Znojmo Nízkoprahový klub Coolna telefon: , Mládeže 1020/10 Dolní Česká 313/1 Dolní Česká 1 Masarykovo náměstí 21

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

Minimální program prevence rizikového chování

Minimální program prevence rizikového chování Školní rok: 2012/2013 Minimální program prevence rizikového chování Základní škola Palackého 1351, Moravská Třebová, okr. Svitavy Ředitel školy: Výchovný poradce: Metodik prevence: Mgr. Petr Vágner Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (bez příloh pro web školy) Vypracoval: Ing. Milan Hanuš 1 Úvod....3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Rokytnice, okres Přerov, příspěvková organizace, Rokytnice 89, 751 04 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014/2015 ÚVOD Primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2014 / 2015 Obsah: 1. Úvod...str. 1 2. Charakteristika školy a základní údaje...str. 2 3. Analýza současné situace...str. 5 4. Stanovení cílů MMP... str. 7 5. Skladba aktivit

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

Plán minimálního programu prevence 2014/2015

Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Plán minimálního programu prevence 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Šárka Preissová školní metodik prevence Schválil: Mgr. Richard Spiegl ředitel školy V Novém Strašecí: 1. 10. 2014 Úvod Preventivní aktivity

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/2015 Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu a školní strategie primární prevence, jejímž hlavním cílem je vytvoření

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice

Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice Minimální program prevence rizikového chování 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Velemín, okres Litoměřice 1 Obsah 1) Úvod... 4 2) Současný stav... 4 3) Personální zajištění prevence... 9 4) Cíle

Více

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň

pro školní rok 2014 / 2015 pro II. stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, DĚČÍN I příspěvková organizace tel: 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015

Základní škola Údlice, okres Chomutov. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 Základní škola Údlice, okres Chomutov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2014 2015 prevence sociálně patologických jevů Zpracovala: Schválil:. Mgr. Margita Puchingerová metodik primární prevence...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Marie Havelková Úvod Minimálně preventivní program (dále jen

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. Cejl 60/61 602 00 Brno Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Ing. Ivona Kahleová 1 Obsah programu: 1. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016

Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie a minimální preventivní program 2012-2016 Autor: Mgr. Václav Pospíšil Rok zpracování: 2012 1 Obsah Obsah 2 1 Úvodní slovo 4 2

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2011/2012 V Opavě dne 8. 9. 2011 Schvaluji: PaedDr. Josef Gabrhel ředitel školy Zpracoval: Ing. Miloš Cibulec 1 Obsah Minimální preventivní program...1 Obsah...2 Úvod...3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více