Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslání: Cíle: Cílová skupina:"

Transkript

1 Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí do pátku (výjimečně i přes víkend) lidem se zdravotním postižením, seniorům a lidem se syndromem demence (např. s Alzheimerovou chorobou), kteří již nemohou pobývat sami doma, ale zároveň nechtějí svůj domov, svou rodinu opustit, což jim týdenní stacionář minimálně o víkendech umožňuje. Podporujeme uživatelé v dovednostech, které si potřebují uchovat, aby se mohli vracet domů. Uživatelé, kteří chtějí v budoucnu využívat celoroční pobytové služby, podporujeme v adaptaci na pobytovou službu. Cíle: pobytové služby co nejvíce podobné domácímu prostředí, seniorům a lidem se zdravotním postižením, lidem se syndromem demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního stavu a vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby a nejsou nadále schopni žít samostatně ve svém domácím prostředí, ale zároveň nechtějí ztratit svůj domov a ztratit kontakt s rodinou. Pomáhat a podporovat seniory a lidi se zdravotním postižením, lidi se syndromem demence, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního stavu takovým způsobem, aby byla zachována jejich lidská důstojnost Pomáhat a podporovat uživatele zachovat samostatnost co nejdéle a v co nejvyšší míře, dle jejich schopností. podporovat uživatele v udržení, zachování a zlepšení přirozených vztahů s rodinou, v udržení a zachování zvyků a zájmů dle jejich přání Pomoc a podpora s adaptací na pobytové zařízení lidem, kteří mají podanou žádost do pobytové služby s celoročním provozem, nebo nad tím alespoň uvažují (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem). Umožnit uživatelům pobyt o víkendu a tak přizpůsobovat provozní dobu, potřebám uživatelů (špatná místní a časová dostupnost s okolními obcemi) Poskytovat odborným a kvalifikovaným personálem kvalitní a bezpečné služby zejména přístupem orientovaným na člověka. Cílová skupina: Lidé se zdravotním postižením, senioři a lidé s demencí, kteří potřebují pomoc druhé osoby při zvládání běžných úkonů péče a sebeobsluhy a kteří chtějí zkombinovat péči v pobytovém zařízení s pobytem v domácím prostředí.

2 Upozornění: v týdenním stacionáři posuzujeme u uživatele - mužů také schopnost samostatného pohybu. Pro muže jsou oddělené pokoje pro zcela nepohyblivé a pro ty, co se sami dokážou pohybovat. Konkrétně: senioři osoby se syndromem demence (Alzheimerova choroba či jiný typ demence), osoby se zdravotním postižením Věková kategorie: dospělí (40 64 let) mladší senioři (65-80 let) starší senioři (nad 80 let) Kapacita služby: 7 uživatelů služeb. Do cílové skupiny nepatří osoby se smyslovým postižením, které potřebují specifickou péči - nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí osoby s roztroušenou sklerózou osoby trpící chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení osoby, které jsou duševně i fyzicky soběstačné osoby neschopné kolektivního soužití Dále si Týdenní stacionář vyhrazuje právo přerušit poskytování sociální služby, v případě, že uživatel je agresivní, a toto jednání se nedá zvládnout ani za pomoci odborného lékaře který svým jednáním ohrožuje na zdraví a majetku přímo sebe nebo své okolí, a toto jednání se nedá zvládnout ani za pomoci odborného lékaře vážně porušuje pravidla slušného chování, zákonné normy a projevují hrubou neúctu k personálu poskytující mu péči, a toto jednání se nedá zvládnout ani za pomoci odborného lékaře odmítá finanční plnění související s pobíráním těchto služeb zdravotní stav uživatele se zhorší natolik, že potřebuje na základě posouzení lékaře trvalou lékařskou péči, kterou mu zařízení nemůže zajistit

3 Principy: Princip individuálního přístupu kuživateli služeb - služby jsou šity na míru jednotlivých uživatelů s využitím individuálních plánů. Neexistuje model, který by vyhovoval všem. Princip partnerství s uživatelem služeb Pracovníci při poskytování sociální služby dbají na to, aby uživatelé sociálních služeb měli právo na výběr a mohli se podílet na rozhodování o způsobu poskytování služeb, aby byli partnery. Princip ochrany práv - Pracovníci poskytují sociální služby takovým způsobem, který zamezuje porušování jejich lidských a občanských práv. Princip respektu - Pracovníci respektují osobnost a nezávislost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení. Respektují individuální životní postoje uživatelů služeb k různým oblastem života. Pomáhají se stejným úsilím, bez jakékoliv formy diskriminace. Na žádné formě diskriminace nespolupracují a neúčastní se jí. Princip podpory samostatnosti a soběstačnosti Pracovníci Domova pro seniory uznávají a snaží se poskytovat takové služby, které směřují k tomu, aby uživatelé těchto služeb měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v domácím prostředí, mohli žít běžným způsobem života, využívat své vlastní možnosti a schopnosti. Snažíme se budovat nebo alespoň co nejdéle udržet nezávislost a samostatnost uživatele. Při práci vycházíme z individuálních plánů. Princip informovaného rozhodování před důležitými rozhodnutími uživatele ohledně poskytovaných služeb se snažíme poskytnout uživateli co nejvíce informací. V odůvodněných případech nabízíme také svá doporučení. Konečné rozhodnutí však vždy závisí na uživateli. Princip mlčenlivosti a důstojnosti Pracovníci dbají na zachování lidské důstojnosti uživatelů a jejich soukromí, zachovávají mlčenlivost o údajích týkající se uživatelů služeb, přičemž tato povinnost platí i po skončení pracovního poměru / 100 odst.1 zákona č.108/2006 o sociálních službách Princip flexibility služby se pružně přizpůsobují potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků, zaběhaným způsobům práce a režimu zařízení. Princip vzdělávání a zodpovědnosti pracovníků - Pracovníci jsou zodpovědní za celoživotní vzdělávání, dbají na zvyšování prestiže svého povolání, odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli. Služby, které poskytují, musí být na nejvyšší úrovni. Vystupují při dosahování cílů a naplňování poslání jednotně, jako členové organizace, nikoliv jako fyzické osoby. Respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními předpisy. Popis prostředí, v němž je služba Týdenního stacionáře realizována: Týdenní stacionář se nachází v budově Domova odpočinku ve stáří v Dolní Moravici. Budova Domova odpočinku v Dolní Moravici leží v klidném a hezkém prostředí. Nedaleko budovy je autobusová zastávka, Městský úřad Dolní Moravice, v obci se nachází obchod s potravinami a několik restauračních zařízení.

4 Podmínky jsou zde stanoveny pro cílovou skupinu uživatelů senioři, lidé se syndromem demence, lidé se zdravotním postižením, např. v budově i v jejím blízkém okolí je dostatek místa k sezení, budova je řádně osvětlená, hygienické zázemí je viditelně rozlišeno, k dispozici jsou informační tabule, nástěnky, alternativní formy. Prostředí a vybavení Domova odpočinku ve stáří odpovídá kapacitě, charakteru poskytovaných služeb a potřebám a zájmům uživatelů. Těmi jsou především: částečná bezbariérovost výtah možnost soukromí hygienické zázemí světelná a tepelná pohoda kompenzační zařízení např. chodítka, zvedáky do vany, invalidní vozíky pomůcky čistota Uvědomujeme si, že uživatelům neposkytujeme chvilkové útočiště, nýbrž přechodný domov během pracovního týdne, a podle toho se řídíme a nastavujeme vyhovující prostředí, podmínky a vybavení, které splňují přání a potřeby uživatelů. Jde zejména o vyhraničení soukromých a společných prostor. Služba Týdenního stacionáře je realizována v budově Domova odpočinku ve stáří s celkovou kapacitou 7 lůžek. Pokoje jsou jednolůžkové, dvojlůžkové a vícelůžkové. Snažíme se, aby každý soukromý prostor vyjadřoval individualitu uživatele. Vybavení pokojů je co nejvíce upraveno tak, aby vyhovovalo zdravotním omezením uživatelů (polohovací lůžka, bezbariérovost, vhodná madla, vhodné osvětlení apod.). Uživatelé si vybavují soukromý prostor vlastním nábytkem a předměty jemu blízkými (obrazy, květiny, sošky apod.) tak, aby se v něm cítili dobře. Uživatelé Domova mohou používat vlastní spotřebiče (rychlovarná konvice, TV přijímač, rozhlasový přijímač, lednice apod.). Pokoje Týdenní stacionáře nedisponují kuchyňskými linkami. Uživatelé Týdenního stacionáře používají k hygieně koupelny v II. patře budovy (k dispozici 2 polohovatelné vany a jiné kompenzační pomůcky madla, nástavce na WC aj. Toalety mají k dispozici v blízkosti pokojů. Zařízení umožňuje svým uživatelům nepřetržitý přístup do společných prostor, jako jsou takové prostory, které využívají uživatelé Domova odpočinku ve stáří společně. Jsou to např. - společenské místnosti - jídelna - chodby - knihovna - kuřárna - terasy - Zahrada - a nebytové prostory kadeřnictví a pedikúra, ordinace lékaře

5 Společné prostory jsou zařizovány s ohledem na denní činnost, která odpovídá cílové skupině našich uživatelů, např.: odpočinkové kouty, retro kouty v prostorách zařízení, dostatek místa v jídelně, nepřetržitý provoz v knihovně, k dispozici je terasa s markýzou, zahrada, jejíž součástí je i posezení v pergole Popis realizace poskytované služby: Služba je poskytována na základě žádosti a uzavřením smlouvy mezi uživatelem (případným zákonným zástupcem/opatrovníkem) a poskytovatelem. Tato služba zahrnuje: Poskytnutí ubytování: 1) ubytování, Ubytování je realizováno v jednolůžkových, dvojlůžkových a vícelůžkových pokojích. Pokoj je vybaven polohovacím lůžkem, signalizačním zařízením, telefonní a internetovou přípojkou. Uživatelé si vybavují soukromý prostor vlastními předměty jemu blízkými. Uživatelé mohou používat vlastní spotřebiče, jsou-li schopni je obsluhovat (např. lidé s demencí tuto dovednost ztrácejí). Pokoje Týdenního stacionáře nedisponují kuchyňskými linkami. Uživatelé Týdenního stacionáře využívají k hygienické očistě koupelny ve II. patře budovy (k dispozici dvě polohovatelné vany a jiné kompenzační pomůcky). Toalety jsou umístěny v blízkosti pokojů Týdenního stacionáře. Společné a venkovní prostory jsou zařizovány s ohledem na cílovou skupinu uživatel (kompenzační pomůcky, odpočinkové kouty, dostatek místa k sezení, částečná bezbariérovost apod. 2) úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Poskytnutí stravy: 1) Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Strava je připravována částečně ve vlastní kuchyni (snídaně, svačiny, večeře). Hlavní jídlo dne oběd je dovážen v nerezových termosech z Podhorské nemocnice Rýmařov. Po přivezení do zařízení je strava ihned servírovaná. Mobilním uživatelům je servírovaná v jídelně, pokud si nepřejí podávat stravu na pokoji, imobilním uživatelům je roznášena na pokoje. Uživatele služeb, kteří nejsou schopni se sami najíst, podává stravu personál. Uživatelé mají možnost při výběru hlavního jídla dne i ostatní stravy, mají možnost využívat jiných služeb (jiná restaurační zařízení, nákup vlastních potravin apod.). Uživatelé mají také možnost využívat stravu diabetickou, šetřící, racionální a případně další diety v rámci možností zařízení a na základě doporučení lékaře.

6 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1) pomoc při úkonech osobní hygieny, 2) pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 3) pomoc při použití WC. Tato pomoc je plánovaná především na schopnostech uživatele. Jsme si vědomi, čeho chceme společně dosáhnout, klíčový pracovník vypracovává plán péče a podpory, který průběžně hodnotí. Z plánu péče a podpory je zřejmé, v čem pracovník uživatele podporuje a v kterých úkonech mu poskytuje asistenci. Cílem je udržet uživatelovu samostatnost a soběstačnost. Při plánování spolupracujeme také s rodinou uživatele. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 2) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 3) pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh, 4) pomoc při podávání jídla a pití, 5) Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Tato pomoc je plánovaná především na schopnostech uživatele. Jsme si vědomi, čeho chceme společně dosáhnout, klíčový pracovník vypracovává plán péče a podpory, který průběžně hodnotí. Z plánu péče a podpory je zřejmé, v čem pracovník uživatele podporuje a v kterých úkonech mu poskytuje asistenci. Cílem je udržet uživatelovu samostatnost a soběstačnost. Při plánování spolupracujeme také s rodinou uživatele. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1) podpora a pomoc pří využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, 2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Týdenní stacionář nenahrazuje běžně dostupné služby. Pracovníci poskytují uživatelům v případě jejich zájmu doprovod. Nemohou-li uživatele již navštěvovat společenské prostředí mimo domov, snažíme se je motivovat a zajistit tuto službu tak, že k nám do zařízení dochází děti, studenti s různými pásmy přednesu, nebo zpěvu. Navštěvují nás též, soubory dospělých i jednotlivců. Pořádáme různé společné akce, výlety a zájezdy. Klademe důraz na respektování osobních zvyklostí, soukromí a na podporu jejich vlastní aktivity. Sociálně terapeutické činnosti 1) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Aktivizační činnosti: 1) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

7 2) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Ve službě týdenního stacionáře probíhají aktivizační činnosti, dle měsíčního plánu aktivizačních činností, uživatelé se aktivizačních činností zúčastňují dle svého rozhodnutí. Mezi aktivizační činnosti patří např. společné čtení, klub filmového diváka, besedy, tvorba dekorativních předmětů, společenské hry, reminiscenční terapie, taneční terapie, muzikoterapie, zpěvy spojené s bohoslužbou apod. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Problematiku a pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmu uživatelů zajišťuje manažerka zařízení nebo metodik výkonu soc. služeb, v napomáhání obstarávání osobních záležitostí napomáhá pověřený pracovník (KP, manažerka zařízení, metodik výkonu soc. služeb) Zajištění zdravotnické péče 1) podle 36 zákona c.108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme uživatelům v zařízení i zdravotnickou ošetřovatelskou péči prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Uživatelé si svého ošetřujícího lékaře vybírají dle svého rozhodnutí, lékař Domova odpočinku ve stáří ordinuje každé úterý od 9,00 hod. Fakultativní činnosti Mezi fakultativní činnosti patří: Zajištění obědů pro návštěvy Platba za provedenou pedikúru Platba za kadeřnické služby Platba za užívání vlastního elektrického spotřebiče na pokoji Platba za užívání vlastního rozhlasového přijímače a Tv přijímače na pokoji Doprovod uživatele na lékařské ošetření, na úřady apod. Doprava uživatele na lékařské vyšetření Doprava a doprovod na výlety Spojení telefonem tj. vyřízení věcí (jednání za uživatele služeb) Nákupy (mimo Dolní Moravici) Kopírování písemností Masáž: Odvoz odpadu na sběrný dvůr (nábytek, elektrospotřebiče, ošacení) Používání (zapůjčení) antidekubitní matrace Zapůjčení invalidního vozíku

8 Zapůjčení chodítka PRÁCE S UŽIVATELEM 1. Zavedení služby: První kontakt se službou může učinit zájemce sám (uživatel). Často však první kontakt učiní na žádost zájemce rodinný příslušník popř. jiná osoba (sociální pracovnice nemocnice, města apod.). V případě, že se jedná o osobu se syndromem demence, první kontakt se službou činí zpravidla rodinný příslušník, popř. jiná osoba. Jednání se zájemcem a proces uzavírání smlouvy s uživatelem, který má syndrom demence, provádí pracovník, který je proškolený v problematice demencí, umí s těmito lidmi komunikovat (verbálně i neverbálně) manažerka zařízení, metodik zařízení (sociální pracovník). Během jednání se zájemcem o službu si pracovník jednoduchým způsobem zmapuje, jak se zájemce orientuje v běžných věcech Manažerka/metodik zařízení těmto lidem podá základní informace o zařízení a zároveň informuje rodinu či jinou osobu o tom, že je nutné v případě vážného zájmu o službu podat písemnou Žádost o umístění. První kontakt může být osobní, telefonický, ový. Manažerka, metodik zjišťuje od zájemce (popř. zákonných zástupců, opatrovníků, rodinných příslušníků) jeho očekávání od služby, zjišťují potřeby a důvody, které vedou zájemce o zájem o službu Týdenního stacionáře. V případě, že se prokáže, že zájemce potřebuje jinou službu, předá mu na ně pracovník kontakty. Součástí Žádosti o umístění je formulář Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Pověřený pracovník seznamuje při prvním kontaktu rodinu či osobu, která jedná v zájmu zájemce, že v případě, že žadatel nerozumí psanému textu, neumí se podepsat, může rodina popř. jiná osoba odevzdat žádost nepodepsanou. Žadatel i jeho rodina má kdykoliv v době do nástupu do služby Týdenního stacionáře možnost prohlédnout si zařízení a získat veškeré informace o službách, platbách atd. Sociální šetření se u žadatele provádí v době, kdy se uvolní v Týdenním stacionáři místo. V případě uvolněné kapacity je u žadatele po předchozí domluvě na čase a místě provedeno sociální šetření, a to v domácnosti žadatele nebo je žadatel pozván spolu s rodinou do Domova. Žádost, Vyjádření lékaře a výsledky sociálního šetření posuzuje pracovní tým - manažerka zařízení a metodik výkonu sociálních služeb, lékař zařízení. Ten posuzuje, zda zdravotní stav odpovídá poskytování služeb v Týdenním stacionáři. Žadatel a ten, kdo v jeho zájmu jedná je do 30 dnů od doručení žádosti písemně nebo telefonicky vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno. V případě naplněné kapacity služby je žadatel zařazen do pořadníku žadatelů a o této skutečnosti je písemně nebo telefonicky vyrozuměn manažerkou nebo metodikem zařízení.

9 Zájemce/žadatel se v případě jakýchkoliv dotazů může vždy telefonicky informovat u manažerky zařízení nebo metodika výkonu sociálních služeb, případně si domluvit osobní schůzku, na které mu budou poskytnuty potřebné informace. Čekací doba závisí na aktuálním stavu obsazených míst. V případě uvolnění místa ve službě jsou z pořadníku vybíráni zájemci dle pořadí a naléhavosti situace. Zájemce může nabízený termín odmítnout a může se nechat přeřadit na konec pořadníku čekatelů. V případě zájmu se s uživatelem uzavírá Smlouva o poskytnutí služby sociální péče konkrétně Smlouva o poskytnutí služby sociální péče Týdenní stacionář. Pracovnice před uzavřením Smlouvy ústně žadateli vysvětlí, co je obsahem Smlouvy, seznámí ho s Vnitřními pravidly Týdenního stacionáře, a platným Ceníkem služeb (všechny materiály dostává žadatel v předstihu v písemné podobě). Zodpoví všechny dotazy a nejasnosti. Při uzavírání smlouvy postupuje manažerka či metodik Domova dle individuální potřeby uživatele (vysvětlení podle zjednodušeného textu, alternativní podoby atd.) V případě, že je zájemce zbaven nebo omezen způsobilosti k právním úkonům Smlouvu, za něj uzavírá zákonný zástupce/opatrovník. V případě, že uživatel není zbaven ani omezen způsobilosti k právním úkonům, ale není v jeho současných možnostech verbálně vyjádřit své požadavky podepisuje smlouvu podle 91/6 zákona o sociálních službách obecní úřad obce s rozšířenou působností, popř. rodinný příslušník s doložením plné moci. V případě, že uživatel rozumí obsahu smlouvy, ale nemůže jí kvůli své indispozici podepsat (např. CMP) podpis ověřuje matriční úřad nebo notář podle 40/5 občanského zákoníku. Zájemce se může na základě svého rozhodnutí nechat při podepisování smlouvy zastoupit. Zastoupení je možné na základě písemné plné moci. 2. Ukončení služby: Smlouvu lze vypovědět ze strany uživatele nebo ze strany poskytovatele, a to za následujících podmínek: Ukončení ze strany uživatele: Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Uživatelem činí 1 měsíce a počíná běžet jejím doručením. Uživatel může odmítnut dát svůj souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely správce databáze, kterým je Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově. Jelikož správce tyto údaje potřebuje k zajištění služeb, může toto odmítnutí mít v krajním případě za následek i ukončení či znemožnění poskytování služeb správcem. Ukončení ze strany poskytovatele:

10 jestliže Uživatel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za porušení Smlouvy se považuje zejména: nezaplacení úhrady za poskytování služeb za poskytování služby za tři měsíce po sobě jdoucí (nevztahuje se na případ hospitalizaci či jiné léčebné pobyty) jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel Týdenního stacionáře, jestliže Uživatel 3x za sebou opakovaně nevyužívá službu Týdenního stacionáře v předem domluveném termínu (toto se nevztahuje na hospitalizaci a jiné léčebné pobyty), jestliže se Uživatel opakovaně chová tak, že rozbíjí předměty a zařízení Poskytovatele či fyzicky napadne osoby v zařízení Poskytovatele v Dolní Moravici a toto chování se nedá zvládnout ani po konzultaci s odborným lékařem, jestliže Uživatel odmítne dát svůj souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů pro účely správce databáze, kterým je Diakonie ČCE středisko v Rýmařově, jestliže Uživatel nepřistoupí na změnu úhrady. Jelikož se jedná i osoby se syndromem demence, pracovníci často jednají o bodech výše s rodinnými příslušníky, kteří jednají v zájmu uživatele 3. Forma uzavírání dohody: Písemná. 4. Zapojení uživatelů do rozhodování o využití služeb: Uživatelé služeb spoluvytvářejí se svými příbuznými a s klíčovými pracovníky individuální plány a plány péče a podpory, v nichž si určují, o jaké služby mají zájem, a stanovují míru své vlastní spoluúčasti na jejich realizaci; pravidelně je společně vyhodnocují a upravují v závislosti na změnách, které se staly. Klíčový pracovník je pracovník v přímé práci a je uživateli přidělen při zahájení poskytované soc. služby. V případě přání uživatele může být klíčový pracovník kdykoliv změněn. Individuální plánování rozpracovává standard č. 5 s metodikami. Uživatelé se s pracovníky pravidelně setkávají při poradách, při osobních schůzkách s klíčovým pracovníkem nebo sociální pracovnicí. Každý rok je prováděno dotazníkové šetření na kvalitu služby. Uživatelé i další osoby mají právo na stížnost, se svým právem jsou seznamováni. Stížnosti: Každý uživatel Týdenního stacionáře má právo stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byl jakkoli ohrožen. K podání stížnosti, podnětu nebo připomínce je oprávněn rovněž jakýkoli občan, podávající stížnost v zájmu uživatelů. Stížnosti, podněty, připomínky mohou být podávány ústně, písemně, anonymně, telefonicky či em. Vzhledem k cílové skupině jsou sledovány i neverbální stížnosti, tj. uživatel vyjadřuje neverbálním způsobem svou nespokojenost.

11 Případné stížnosti, připomínky, podněty mohou být předány klíčovým pracovníkům, ostatním pracovníkům v přímé práci, manažerce, metodikovi, či přímo ředitelce zařízení (např. stížnost na manažerku zařízení), správní popř. dozorčí radě (např. stížnost na ředitelku střediska) Stížnosti pomocí telefonu či u přijímá manažerka zařízení, popř. metodik zařízení, vyřizuje ředitelka střediska, manažerka zařízení, metodik výkonu sociálních služeb V zařízení jsou vytvořeny podmínky pro podání stížnosti prostřednictvím schránky, která je umístěna na viditelném místě ve vstupní hale zařízení, a to jak pro uživatele, tak pro návštěvníky zařízení. Stížnosti jsou vyřizovány písemně a jsou evidovány v knize stížností. Lhůta pro vyřízení stížností je maximálně 28 dnů od převzetí stížnosti, méně závažné připomínky budou vyřízeny do 1 týdne. Odpovědi na anonymní stížnosti jsou vyvěšeny na nástěnce v jídelně Každý se může proti rozhodnutí vedení o stížnosti odvolat. K tomuto odvolání se po přezkoumání stížnosti musí vedení Střediska písemně vyjádřit do 15 dnů. Zjednodušená a alternativní forma stížností je umístěna na nástěnce Postup při podávání a vyřizování stížností dále rozpracovává metodika 7.1

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář

Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Popis realizace poskytování sociální služby Domovinka pro seniory denní stacionář Veřejný závazek Poslání Posláním denního stacionáře Domovinky pro seniory je poskytovat v zařízení odbornou i lidskou podporu

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby OZNAČENÍ PŘÍLOHY: 46ZR810-43/1 Datum změny: červenec 2016 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 46 denní stacionáře NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 46ZR810

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Denní stacionář - Veřejný závazek

Denní stacionář - Veřejný závazek Denní stacionář - Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. ČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby

Formulář A. Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele: Služby obce Blatnice, příspěvková organizace Druh poskytované služby: pečovatelská služba Název a místo poskytované služby: Služby obce Blatnice, Dům s pečovatelskou službou, Blatnice pod

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město

PRŮVODCE SLUŽBOU. Odlehčovací služba. www.socsluzbykarvina.cz. příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Odlehčovací služba www.socsluzbykarvina.cz Obsah: 1. Základní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01

Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Domácí řád Harmonie, p.o. - domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Úvod Harmonie, p. o., poskytuje uživatelům registrovanou pobytovou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením. Zajišťuje

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem

Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR. Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem Popis realizace poskytování sociálních služeb DZR Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Jinonická care s.r.o. Domov se zvláštním režimem pobytová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby PEČOVATELSKÁ SLUŽBA KORYČANY Zámecká 457, 768 05 Koryčany Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby ( číslo smlouvy...) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní)., nar.., bydliště., rodné

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(í)..,nar.., bytem. (dále jen klient ) a 2. Město Lom se sídlem MěÚ, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, IČO

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK

PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DÍTĚ V DĚTSKÉ SKUPINĚ KULÍŠEK Dětská skupina KULÍŠEK je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí od 14. září 2015 jako dětská skupina.

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.)

Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Výroční zpráva o činnosti hospodaření Domova důchodců Libina, p. o. za rok 2015 (od 1. 1. 2016 Sociální služby Libina, p. o.) Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že si prohlížíte výroční zprávu organizace

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy (dle 30 školského zákona) v podmínkách mateřské školy. Obsah: 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU UZAVŘELI PAN(Í) NAR., RODNÉ ČÍSLO, BYDLIŠTĚ V TEXTU TÉTO SMLOUVY DÁLE JEN UŽIVATEL, ZASTOUPENÝ A DIAKONIE

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz

DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz DOMOV PRO SENIORY POD SKALKOU Skalecké náměstí 500, 252 10 Mníšek pod Brdy www.dsmnisekpodbrdy.cz IČO: 47002654 Tel.: 318 591 381 Fax.: 318 592 792 e-mail: info@dsmnisekpodbrdy.cz Obsah Úvodní slovo ředitele...

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více