MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava. Rozhodnutí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí"

Transkript

1 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, Ostrava *KUMSX01JZ2XJ* Čj: MSK 84038/2015 Sp. zn.: ŽPZ/15289/2015/Pta V50 Vyřizuje: Mgr. Petr Ptašek Odbor: Odbor životního prostředí a zemědělství Telefon: Fax: Datum: 26. listopadu 2015 Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání integrovaného povolení pro zařízení Ústřední čistírna odpadních vod Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o integrované prevenci ), po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád ), rozhodl takto: Právnické osobě ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava Vítkovice, IČ [účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu a 7 odst. 1 písm. a) zákona o integrované prevenci, dále též provozovatel zařízení ], se vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Identifikační údaje zařízení: Název: Provozovatel: Kategorie činností: Ústřední čistírna odpadních vod ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava Vítkovice, IČ Samostatně prováděné čištění odpadních vod, které nejsou městskými odpadními vodami a které jsou vypouštěny zařízením, na které se vztahuje tento zákon. Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu

2 Umístění: Kraj: Moravskoslezský Obec: Ostrava Katastrální území: Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves u Ostravy Zeměpisné souřadnice: X ; Y (souřadnice ČOV) Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci I. Čistírna odpadních vod (ČOV) s projektovanou kapacitou odpadních vod m 3 /rok. Jedná se o mechanicko chemickou ČOV založenou na principu sedimentace kalu. Výpusť z ČOV do řeky Ostravice v ř. km 5,95 (gravitační kanál) a ř. km 6,1 (tlakové vypouštění). ČOV zahrnuje následující hlavní části: Kanalizační sběrače A, B, E kanalizační sběrače přivádějí odpadní vody od skupin externích subjektů z jednotlivých oblastí Vítkovic. Přečerpávací stanice, přívodní kanály a předusazovací nádrž přečerpávací stanice slouží k přečerpání vody ze sběrače E na úroveň sběrače A. Součástí přívodních kanálů jsou hrubé a jemné česle k zachycení plovoucích nečistot. V rámci přívodních kanálů dochází v míchací komoře k dávkování tekutého koagulantu a vápenného mléka Ca(OH) 2 pro úpravu ph odpadních vod. Na dně předusazovací nádrže dochází k usazení těžkých nečistot a její součástí je norná stěna k zachycení ropných látek odsazených na hladině. Následně je dávkován flokulant a přes další míchací komoru pokračují odpadní vody do usazovacích nádrží. Usazovací nádrže č. 1, 2, 3 každá o průměru 35 m a objemu 3262 m 3. Součástí nádrží je středový sloup s přívodem odpadních vod, pojezdový most s flokulačním válcem, shrabovacím zařízením plovoucích látek a shrabovacím zařízením kalu. Před odtokovým hřebenem po obvodu nádrže je další norná stěna k zachycení zbytků ropných látek. Dno usazovacích nádrž se svažuje ke středu, odkud je usazený kal hydrostaticky dopravován do kalových jímek. Čerpací stanice (stará) a čerpací stanice recirkulované vody (nová čerpací stanice) čerpací stanice slouží k přečerpávání přívalových vod, přečerpávání vyčištěných odpadních vod a čerpání vod pro recirkulaci. Součástí čerpacích stanic je celkem 8 ks čerpadel a 8 jímek pro vyčištěnou nebo přívalovou vodu Kalové hospodářství odtahovými potrubími je kal z usazovacích nádrží dopravován do dvou kalových jímek o objemu 2 x 46 m 3 odkud je kalovými čerpadly dopravován do zahušťovací nádrže o objemu 28 m 3. Přebytečné vody je kal zbavován v kalolisu. ČOV je stacionárním zdrojem, uvedeným pod kódem 2.6. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší ). b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Černé jezero samostatný systém předčištění odpadních vod v bývalém řečišti řeky Ostravice, do nějž jsou zaústěny zejména srážkové vody ze zpevněných ploch, střech a komunikací, odpadní vody 2/17

3 z regenerace pískových filtrů čerpací stanice Hrabůvka a dále předčištěné odpadní vody ze septiků a ČOV dalších externích subjektů v okolí černého jezera. Výpusť z Černého jezera do řeky Ostravice v ř. km 8,1. c) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Čerpací stanice Hrabůvka max. projektovaná kapacita 8 mil. m 3 /rok. Slouží k čerpání provozní tlakové vody pro potřeby externích odběratelů. Povrchová voda z řeky Ostravice prochází přes retenční nádrže pro předusazení hrubých nečistot a otevřené pískové filtry. Čerpací stanice Nová Ves max. projektovaná kapacita 5 mil. m 3 /rok. Slouží k čerpání provozní tlakové vody pro potřeby externích odběratelů, a to pouze jako náhradní zdroj v případě výpadku čerpací stanice Hrabůvka. Povrchová voda z řeky Odry, nebo Opavy, prochází přes usazovací nádrže a otevřené pískové filtry. Nakládání s odpady zahrnuje shromažďování odpadů vznikajících při provozu zařízení a následné předání těchto odpadů oprávněným osobám k jejich využití nebo odstranění. Nakládání s vodami zahrnuje odběr povrchových vod z řek Ostravice, Odra a Opava, zásobování provozní a technologickou vodou a vypouštění vyčištěných odpadních vod do vodního toku Ostravice, nebo jejich dodávka jako recirkulované vody externím odběratelům. Monitoring a měření zahrnuje monitoring znečišťujících látek v jednotlivých složkách životního prostředí, tj. především monitoring vypouštěných vyčištěných odpadních vod. II. Krajský úřad stanovuje výše uvedenému provozovateli zařízení dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci závazné podmínky provozu zařízení: 1. Emisní limity dle 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring 1.1. Ovzduší Nejsou stanoveny Voda Emisní limity a množství odpadních vod, vypouštěných z ČOV do vodního toku Ostravice v ř. km 5,952 (standardní vypouštění, souřadnice výusti X , Y ), resp. 6,1 (tlakové vypouštění, souřadnice výusti X , Y ), číslo hydrologického pořadí /0, levý břeh, parc. č. 1051/140: Množství vypouštěných odpadních vod Průměrné množství Maximální množství 55 l/s 800 l/s 3/17

4 Roční úhrn m 3 /rok Emisní limity Látka nebo ukazatel p (mg/l) m (mg/l) t/rok BSK ,5 CHSK Cr NL ,5 RAS RL SO N-NH 4 3,7 5 20,35 CL CN - 0,2 0,3 1,1 Fe celk ,5 Zn 1,5 1,7 10 Fenoly 0,15 0,3 0,825 C 10 -C ,5 11 Mn 1 1,7 4 ph p přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být v povolené míře překročeny m maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny Emisní limity a množství odpadních vod, vypouštěných z Černého jezera do vodního toku Ostravice v ř. km 8,1 (souřadnice výusti X , Y ), číslo hydrologického pořadí /0, levý břeh, parc. č. 1051/140: Množství vypouštěných odpadních vod Průměrné množství Roční úhrn Emisní limity 45 l/s m 3 /rok Látka nebo ukazatel p (mg/l) m (mg/l) t/rok BSK ,191 CHSK Cr ,843 NL ,843 C 10 -C 40 0,5 0,9 0,473 p přípustné hodnoty koncentrací, které mohou být v povolené míře překročeny m maximální hodnoty koncentrací, které nesmí být překročeny Monitoring odpadních vod vypouštěných dle bodů a a další podmínky a) Odběry vzorků odpadních vod pro vypouštění dle bodu budou prováděny v místnosti analyzátorové stanice, napojené na potrubí vyčištěné odpadní vody ze sacích jímek strojovny ČOV s četností 24 x ročně, rovnoměrně v průběhu roku. b) Odběry vzorků odpadních vod pro vypouštění dle bodu budou prováděny v poslední kanalizační šachtě před zaústěním do vodního toku s četností 12 x ročně, rovnoměrně v průběhu roku. 4/17

5 c) Vzorky odpadních vod budou odebírány jako 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 2 hodin typ vzorku B dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Odběry vzorků odpadních vod budou rovnoměrně rozloženy v průběhu roku a nebudou prováděny za mimořádných situací, např. při silných deštích a povodních. d) Počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu p v období posledních 12 měsíců nesmí být vyšší než 3 (z 24 vzorků), resp. 2 (z 12 vzorků). Hodnota m nesmí být překročena. Odběry vzorků odpadních vod budou prováděny odborně způsobilou osobou. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrací znečišťujících látek budou prováděny oprávněnou laboratoří dle příslušných tech. norem ČSN EN, ČSN EN ISO a TNV. Jiné alternativní analytické metody lze pro stanovení hodnot ukazatelů znečištění použít, pokud je má příslušná laboratoř pro daný ukazatel validovány. e) Množství odpadních vod pro vypouštění dle bodu bude měřeno kontinuálně indukčním průtokoměrem, pro vypouštění dle bodu bude provedeno stanovení v souladu s 4 odst. 5 vyhlášky č. 293/2002 Sb. formou jednotýdenního měření prováděného 1x ročně oprávněnou osobou. f) Provozovatel zařízení bude každoročně v termínu do 31. ledna kalendářního roku zasílat Povodí Odry, s.p. a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava vyhodnocení množství a kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů a jeho porovnání s povolenými emisními limity, a to v souladu s 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. g) Doba platnosti povolení k vypouštění odpadních vod se stanovuje do Hluk, vibrace a neionizující záření Nejsou stanoveny. 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie nebo jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události V případě ukončení provozu zařízení nebo jeho částí bude při dekontaminaci půdy pod zařízením a v jeho okolí postupováno mj. v souladu se základní zprávou, schválenou v části III. integrovaného povolení. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 5/17

6 3.1. Seznam nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají: N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N Shrabky z česlí N Odpady z lapáků písku N Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem N Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky V případě vzniku nového druhu nebezpečného odpadu nebo změny zařazení odpadu pod katalogové číslo, které není uvedeno v tabulce, bude tato skutečnost (název nového odpadu a jeho katalogové číslo) do 30 dnů písemně oznámena krajskému úřadu Podmínky souhlasu k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů: a) souhlas se uděluje na dobu do pro odpady kat. č O/N, O/N, N a N (celá specifikace viz bod 3.1.). b) směs odpadů kat. č O/N a N, zařazená pod kat. č N bude předávána oprávněné osobě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k odstranění v zařízení Spalovna průmyslových odpadů, provozovaného právnickou osobou SITA CZ a.s. c) směs odpadů kat. č O/N a N, zařazená pod kat. č N bude předávána oprávněné osobě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k odstranění v zařízení Dekontaminační středisko, provozovaného právnickou osobou AWT Rekultivace a.s. d) složení směsí i s uvedením jednotlivých katalogových čísel odpadů tvořících směs bude specifikováno v písemné informaci o odpadu, pod jehož kat. číslem bude směs předávána oprávněné osobě. 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod 4.1. Ovzduší Nejsou stanoveny Voda Podmínky povolení k odběru povrchové vody z vodního toku Ostravice v ř. km 8,79 (souřadnice místa odběru X , Y ), číslo hydrologického pořadí , levý břeh, parc. č. 806/1: Povolené množství odebíraných vod průměrný povolený odběr 180 l/s maximální povolený odběr 400 l/s maximální měsíční odběr m 3 6/17

7 maximální roční povolený odběr m 3 Údaje o povoleném odběru vod typ odběrného objektu odběrný objekt s čerpací stanicí účel povoleného odběru chlazení, technologické účely doba povoleného odběru celoročně způsob měření průtokoměr četnost měření kontinuální s týdenními odečty Pro odběr povrchových vod se dále stanovují podmínky: a) Ve vodním toku Ostravice pod odběrným objektem bude dodržován minimální zůstatkový průtok Q M D 355 = 1,52 m 3 /s Podmínky povolení k odběru povrchové vody z vodního toku Odra (ř. km 17,7, souřadnice místa odběru X , Y , číslo hydrologického pořadí , pravý břeh, parc. č. 565) a Opava (ř. km 0,15, souřadnice místa odběru X , Y , číslo hydrologického pořadí , pravý břeh, parc. č. 4442/2): Povolené množství odebíraných vod průměrný povolený odběr 1800 l/s maximální povolený odběr 400 l/s maximální měsíční odběr m 3 maximální roční povolený odběr m 3 Údaje o povoleném odběru vod typ odběrného objektu odběrný objekt s čerpací stanicí účel povoleného odběru chlazení, technologické účely doba povoleného odběru celoročně způsob měření průtokoměr četnost měření kontinuální s týdenními odečty Pro odběr povrchových vod se dále stanovují podmínky: a) Ve vodních tocích pod odběrnými objekty budou dodržovány minimální zůstatkové průtoky Q M D 355 = 0,96 m 3 /s (Odra) a Q M D 355 = 2,63 m 3 /s (Opava). b) Odběrné množství z vodních toků Odra a Opava se považuje za množství souhrnné pro čerpací stanici Nová Ves, oba zdroje jsou zástupné a rezervní Souhrnné podmínky pro body a a) Doba platnosti povolení k odběru povrchových vod se stanovuje do b) Odběry povrchových vod se budou uskutečňovat dle schváleného manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry a v souladu s pokyny Vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, s.p. 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení Nejsou stanoveny. 7/17

8 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie Průběžně budou činěna opatření, vedoucí k úsporám surovin a energie ve všech prostorách zařízení. 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany ovzduší budou řešena v souladu s vydaným provozním řádem, opatření pro předcházení haváriím z hlediska ochrany vod budou řešena v souladu s havarijními plány. Dokumenty jsou schváleny v části III. výrokové části tohoto rozhodnutí. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka V případě havárií a jakýchkoli dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu s dokumenty, schválenými v části III. výrokové části tohoto rozhodnutí. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování 9.1. Voda Monitoring znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit, bude prováděn v souladu s podmínkami uvedenými v části II., bodu 1.2. výrokové části tohoto rozhodnutí Po dobu jednoho roku ode dne nabytí právní moci integrovaného povolení bude na výpusti z ČOV (odběrné místo specifikováno v bodu ) prováděn monitoring vypouštěných odpadních vod v ukazatelích As, Cu, Ni, PAU, a to 4x ročně, typ vzorku B dle nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemísťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Nejsou stanovena. 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu nejpozději do následujícího roku, v souladu s 16a zákona o integrované prevenci (první zaslání krajskému úřadu bude v roce 2016). 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí Nejsou stanoveny. 8/17

9 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví Nejsou stanoveny. A. Tímto rozhodnutím se dle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci: III. 1) Ukládá plnění a) Provozní řád zdrojů znečišťování ovzduší Ústřední čistírna odpadních vod, přiděleno č /15/I. 2) Schvaluje a) Plán opatření pro případy havárie Ústřední čistírna odpadních vod, přiděleno č /15/II b) Plán opatření pro případy havárie Čerpací stanice Hrabůvka, přiděleno č /15/III c) Plán opatření pro případy havarijního zhoršení jakosti vod Čerpací stanice Nová Ves, přiděleno č /15/IV d) Ostrava ČEZ ES Ústřední čistírna odpadních vod Základní a podkladová zpráva dle IPPC, přiděleno č /15/V B. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší tato pravomocná rozhodnutí, nebo jejich části: 1) Rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK 93339/2014 ze dne , ve věci povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2) Rozhodnutí krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. MSK /2007 ze dne , ve znění změny čj. MSK 29913/2012 ze dne , ve věci povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3) Rozhodnutí magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, zn. OŽP/618/08/Or/10 ze dne , ve věci povolení odběru povrchových vod podle 8 odst. 1 písm. a) bodu 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Rozhodnutí magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, čj. SMO/446933/14/OŽP/Bn ze dne , ve věci schválení plánu opatření pro případ havárie podle 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 5) Rozhodnutí magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, čj. SMO/297869/15/OŽP/Bn ze dne , ve věci schválení plánu opatření pro případ havárie podle 9/17

10 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. C. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů: 1) Povolení provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 2) Povolení k odběru povrchových vod podle 8 odst. 1 písm. a) bodu 1), zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3) Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 4) Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odůvodnění Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný správní úřad podle ustanovení 33 písm. a) zákona o integrované prevenci, obdržel dne v písemné a elektronické podobě žádost právnické osoby ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava Vítkovice, IČ (dále provozovatel zařízení ) o vydání integrovaného povolení podle ustanovení 3 zákona o integrované prevenci, pro zařízení Ústřední čistírna odpadních vod (dále žádost ). Tímto dnem bylo zahájeno řízení o vydání integrovaného povolení v souladu s ustanovením 44 odst. 1 správního řádu a s ustanovením 3 odst. 1 zákona o integrované prevenci. Krajský úřad následně, v souladu s 65 odst. 2 správního řádu dopisem čj. MSK 95245/2015 ze dne informoval o zahájeném řízení a rozeslal žádost všem známým účastníkům řízení a dotčeným správní úřadům k vyjádření, a zároveň v souladu s 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci zveřejnil stručné netechnické shrnutí údajů ze žádosti na úřední desce krajského úřadu, statutárního města Ostrava a na portálu veřejné správy. Dne obdržel krajský úřad od provozovatele zařízení doplnění základní zprávy k žádosti o vydání integrovaného povolení a stanovisko povodí Odry, s.p., zn /9233/52.1/2015 ze dne (dále stanovisko POD ) k požadovaným změnám týkajícím se vypouštění a odběru vod (oproti stávajícím povolením), kdy tyto změny jsou již zapracovány do žádosti o vydání integrovaného povolení. Vyjádření k žádosti v souladu s 9 zákona o integrované prevenci zaslali: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství požadavky krajského úřadu jsou součástí závazných podmínek provozu. Povodí Odry, s.p. pod zn /9233/54.1/2015 ze dne souhlasné, bez připomínek. Statutární město Ostrava pod čj. SMO/269025/15/OŽP/BA ze dne souhlasné, bez připomínek. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pod zn. KHSMS 30517/2015/OV/HOK ze dne souhlasné, bez připomínek. 10/17

11 Magistrát města Ostravy, odbor ochrany ŽP pod čj. SMO/269039/15/OŽP/BA ze dne : Připomínka MMO OOŽP, navrhuje zahrnout do integrovaného povolení následující podmínku: provozem zařízení nebudou vznikat pachové látky ve smyslu 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání Dle názoru krajského úřadu nelze uložit podmínku ve smyslu že nebudou vznikat pachové látky, neboť tyto na předmětném zařízení v určité míře vznikají vždy, již z podstaty jeho funkce. Předcházení obtěžování zápachem je zajištěno dodržováním zákona o ochraně ovzduší a plněním provozního řádu, přičemž tyto povinnosti jsou dány nahrazením povolení provozu podle 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší v rámci tohoto integrovaného povolení. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava (dále ČIŽP), pod zn. ČIŽP/49/IPP/ /15/VHK ze dne s připomínkami: Připomínky ČIŽP upozorňuje, že jako související činnost je uveden samostatný systém předčištění odpadních vod v bývalém řečišti řeky Ostravice Černé jezero Dle ČIŽP se jedná o další hlavní činnost dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci. ČIŽP požaduje doplnit podrobnější informace k tomuto zařízení (Černé jezero), a schválení provozního řádu a případně havarijního plánu k tomuto zařízení. Dále požaduje ČIŽP provést pro tuto činnost hodnocení BAT a na jeho základě stanovit další podmínky pro provoz tohoto zařízení. V žádosti je uveden požadavek na navýšení emisního limitu pro Zn ve vypouštěných odpadních vodách z ČOV, přičemž nejsou doloženy vstupní hodnoty tohoto ukazatele a odůvodnění tohoto požadavku. ČIŽP požaduje aktualizovat předložené havarijní plány k čerpacím stanicím vzhledem k době jejich zpracování. ČIŽP požaduje stanovit roční monitoring pro ověření hodnot As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, PAU, suma BTX v odpadních vodách, a to 4x ročně, typ vzorku C pro výusti z ČOV a Černého jezera, a to vzhledem Vypořádání Nejedná se o hlavní činnost z důvodu, že v rámci tzv. Černého jezera není provozována žádná technologie k čištění odpadních vod, prakticky dochází pouze k usazování případného kalu z odpadních vod. Do Černého jezera nejsou zaústěny žádné odpadní vody z průmyslových činností, tak aby jej bylo možno považovat za hlavní činnost kategorie S ohledem na výše uvedené, zejména charakter a typ čištěných odpadních vod nebyla uvedená připomínka akceptována. Podmínky provozu tohoto zařízení budou převzaty z dosavadních složkových rozhodnutí. Provozovatel zařízení v rámci správního řízení doložil reálně dosahované hodnoty Zn na výstupu z ČOV, z nichž vyplývá minimální rezerva vzhledem k emisnímu limitu. Stav je ovlivněn také změnou složení odpadních vod na vstupu do ČOV. Z toho vyplývá požadavek na navýšení, přičemž správce dotčeného vodního toku Povodí Odry, s.p., nemá k navýšení limitu výhrady. Současně je tento limit i po navýšení na nižší úrovni, než hodnota požadovaná nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Aktualizované havarijní plány byly předloženy v rámci správního řízení a jsou schváleny v části III. Integrovaného povolení. V případě ukazatelů Cr, Hg, Pb a Cd nebyl požadovaný monitoring stanoven, vzhledem k minimálním koncentracím (často pod mezí detekce), jak bylo doloženo v rámci správního řízení. V případě sumy BTX neexistuje předpoklad výskytu tohoto typu znečištění v odpadních vodách, vstupujících do 11/17

12 k subjektům, od kterých jsou odpadní vody do těchto zařízení přebírány. ČIŽP požaduje doplnit seznam odpadů / nebezpečných odpadů (uvedený v kapitole 11), které mohou v zařízení vznikat. Vzhledem ke stáří zařízení požaduje ČIŽP předložení návrhu provedení provozních opatření z hlediska zajištění funkčnosti stávajících objektů. zařízení. V případě ukazatelů As, Cu, Ni a PAU bylo požadavku na monitoring vyhověno a jeho podmínky jsou stanoveny v kapitole 9. výroku integrovaného povolení. Vznikající odpady byly upřesněny a doplněny v rámci správního řízení, viz kapitola 3. výrokové části tohoto rozhodnutí. V rámci správního řízení předložil provozovatel zařízení přehled opatření realizovaných průběžně v nedávné minulosti a přehled plánovaných opatření do roku Opatření budou prováděna dle provozní potřeby provozovatele zařízení. S ohledem na skutečnost, že provozovatel zařízení nepožádal o provedení ústního jednání, a současně se jedná o stávající zařízení se známými provozními charakteristikami, nebylo krajským úřadem v souladu s 12 zákona o integrované prevenci nařízeno ústní jednání k projednání žádosti. V rámci správního řízení proběhlo jednání pouze s provozovatelem zařízení, za účelem upřesnění některých nejasností a připomínek ČIŽP. Vzhledem k datu místního šetření dne , spojeného s jednáním před vydáním integrovaného povolení, kde byla mj. projednána potřeba předložení dalších podkladů, nezbytných pro vydání integrovaného povolení, požádal krajský úřad dopisem čj. MSK /2015 ze dne Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP ), jako nadřízený správní orgán, o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. MŽP žádosti vyhovělo a dopisem zn. 1784/580/15,71160/ENV; /V-10 ze dne prodloužilo v souladu s 13 odst. 1 zákona o integrované prevenci lhůtu pro vydání rozhodnutí o 45 dnů. Dopisem čj. MSK /2015 ze dne dal krajský úřad účastníkům řízení, v souladu s 36 odst. 3 správního řádu možnost, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Dané možnosti žádný účastník řízení nevyužil. Krajský úřad při posuzování žádosti vycházel z údajů uvedených v žádosti a z připomínek a stanovisek podaných v rámci řízení. V rámci projednávání žádosti žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nevznesl nesouhlas s touto žádostí. Požadavky a připomínky vyhodnocené krajským úřadem jako odůvodněné, byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že se v daném případě jedná o stávající zařízení, kterému na základě novelizace zákona o integrované prevenci zákonem č. 69/2013 Sb. pouze nově vznikla povinnost získat integrované povolení, nebylo toto zařízení posuzováno z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Řízení o vydání tohoto integrovaného povolení proto není navazujícím řízení ve smyslu 3 písm. g) uvedeného zákona. Zařízení bylo vymezeno v část I. výroku tohoto rozhodnutí na základě údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení. V zařízení byly jednoznačně specifikovány technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, technologické jednotky mimo rámec této přílohy a další, přímo spojené činnosti. V zařízení byly jednoznačně specifikovány zdroje znečišťujících látek, vypouštěných do životního prostředí a stanoveny emisní limity a související monitoring těchto látek, viz kapitoly 1. a 9. výroku tohoto rozhodnutí. V zařízení je nakládáno s průmyslovými odpadními vodami, přitékajícími 3 kanalizačními sběrači od producentů odpadních vod z hutních a strojírenských provozů a dalších externích organizací v oblasti Vítkovic, resp. v oblasti Černého jezera. Tyto odpadní vody jsou čištěny na hodnoty, stanovené ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Značná část vyčištěných vod je z ČOV prostřednictvím recirkulace vracena zpět do průmyslových 12/17

13 provozů. V rámci souvisejících činností je prováděno zásobování provozní a technologickou vodou z řek Ostravice, Odra a Opava prostřednictvím čerpacích stanic Hrabůvka a Nová Ves. Vzhledem k charakteru zařízení a jeho kategorizaci podle přílohy č. 1 zákona o ochraně ovzduší, nebyly v kapitole 1. výrokové části tohoto rozhodnutí stanoveny podmínky z hlediska ochrany ovzduší. Provozovateli zařízení je uloženo plnit provozní řád zdroje znečišťování ovzduší, uvedený v části III., kapitole A. výrokové části tohoto rozhodnutí. Provozní řád je součástí povolení provozu podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o ochraně ovzduší ), jehož vydání je nahrazeno v rámci integrovaného povolení. Podmínky vypouštění odpadních vod jsou stanoveny v kapitole 1., bodu 1.2. výrokové části tohoto rozhodnutí a vycházejí jednak z podmínek zrušených rozhodnutí, uvedených v části III., kapitole B. výrokové části tohoto rozhodnutí, z návrhu podmínek uvedených v žádosti o vydání integrovaného povolení, připomínek ČIŽP a stanoviska POD. Oproti dosavadnímu stavu byly v integrovaném povolení pro výpusť z ČOV navýšeny hodnoty p a m u ukazatele Zn z důvodu postupné změny složení odpadních vod (dané změnami druhů a objemů výrob u producentů odpadních vod) a hodnot dosahovaných na výpusti z ČOV. Upravené hodnoty jsou i po navýšení pod úrovní, požadovanou nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Současně správce dotčeného vodního toku Povodí Odry, s.p., neměl proti navýšení hodnot u tohoto ukazatele výhrady. Do seznamu sledovaných ukazatelů na výpusti z ČOV byly dále doplněny limitní hodnoty pro ukazatel Mn, a to v souladu s bodem 24.1 přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (dále NV č. 61/2003 Sb. ), zejména vzhledem ke skladbě původců odpadních vod přitékajících na ČOV a na základě koncentrací, zjištěných při dosavadním doplňujícím monitoringu. Krajský úřad v souladu s 9 odst. 1 a 2 vodního zákona omezil platnost povolení k vypouštění odpadních vod na 4 roky. V kapitole 1. nebyly stanoveny podmínky z hlediska hluku zařízení není významným zdrojem hluku, ani podmínky týkající se vibrací a neionizujícího záření, neboť nejsou pro dané zařízení relevantní. Podmínky ukončení provozu zařízení byly stanoveny v kapitole 2. výrokové části tohoto rozhodnutí, a to v souladu se zavedenou správní praxí krajského úřadu. S ohledem na předložení a schválení základní zprávy podle 4a zákona o integrované prevenci bude v případě ukončení provozu zařízení postupováno také v souladu s touto základní zprávou. V zařízení je nakládáno s nebezpečnými odpady (shromažďování a třídění), které vznikají během procesu čištění odpadních vod. Podmínky z hlediska nakládání s odpady jsou stanoveny v kapitole 3. výrokové části tohoto rozhodnutí. S ohledem na 13 odst. 4 písm. c) zákona o integrované prevenci byl jako opatření ke sledování odpadů, stanoven výčet hlavních druhů nebezpečných odpadů, které v zařízení vznikají a povinnost provozovatele zařízení informovat krajský úřad o případném novém druhu nebezpečného odpadu. Souhlas k upuštění od třídění a odděleného shromažďování odpadů byl v souladu s 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o odpadech ) udělen pro odpady, které jsou následně odstraňovány totožným způsobem. Souhlas byl udělen na dobu určitou, což odpovídá zavedené správní praxi krajského úřadu a vychází z doporučení Ministerstva životního prostředí. Podmínky povolení odběru povrchových vod byly stanoveny v kapitole 4. výrokové části tohoto rozhodnutí a vycházejí z podmínek, stanovených dosud rozhodnutím magistrátu města Ostravy zn. OŽP/618/08/Or/10 ze dne a jejich úprav, požadovaných provozovatelem zařízení (snížení některých parametrů odběru), viz souhlasné stanovisko POD. Krajský úřad v souladu s 9 odst. 1 vodního zákona a na základě uvedeného 13/17

14 stanoviska, stanovil dobu platnosti povolení k odběru povrchových vod do V případě požadavku uvedeného ve stanovisku POD a týkajícího se 109 vodního zákona krajský úřad konstatuje, že se jedná o zákonnou podmínku, kterou není nutné znovu uvádět v integrovaném povolení. Kapitola 6. výrokové části tohoto rozhodnutí upravuje postupy hospodárného využívání surovin a energie, přičemž spotřeba surovin (přípravků k úpravě vody) je do značné míry dána množstvím a kvalitou přitékajících odpadních vod. Zařízení je průběžně modernizováno dle provozních potřeb, přehled provedených i plánovaných opatření byl předložen v rámci správního řízení. V kapitolách 7. a 8. výrokové části tohoto rozhodnutí jsou stanoveny podmínky upravující postupy pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků, a dále postupy a opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu. V kapitole 9. výrokové části tohoto rozhodnutí jsou stanoveny podmínky doplňujícího monitoringu vybraných ukazatelů znečištění odpadních vod, vycházející ze jména z požadavku ČIŽP (podmínky pravidelného monitoringu jsou stanoveny v bodu 1.2. výrokové části tohoto rozhodnutí). Tento monitoring je stanoven pro ověření hodnot uvedených ukazatelů v odpadních vodách, mj. s ohledem na skladbu původců odpadních vod přitékajících na ČOV (na Černé jezero průmyslové odpadní vody nepřitékají). Naopak, v případě dosavadního monitoringu ukazatelů Hg, Cd, Cr a Pb (na základě rušeného rozhodnutí čj. MSK /2007 ze dne , ve znění změny čj. MSK 29913/2012 ze dne ), byly zjištěny opakovaně minimální koncentrace i pod mezí detekce, proto nebyl další monitoring odpadních vod v těchto ukazatelích v rámci integrovaného povolení požadován. Podmínky v kapitolách 5., 10., 12. a 13., nebyly vzhledem k charakteru zařízení a z výše uvedených důvodů (stávající zařízení, souhlasné vyjádření KHS MSK) stanoveny. Krajský úřad v souladu s 13 odst. 4 písm. k) zákona o integrované prevenci požaduje předložení zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení vždy nejpozději k kalendářního roku, přičemž způsob vyhodnocení podmínek integrovaného povolení je stanoven v 16a zákona o integrované prevenci. V části III. výrokové části tohoto rozhodnutí je v kapitole A. uveden seznam dokumentů, schválených nebo uložených k plnění tímto rozhodnutím. Jedná se o provozní řád ČOV z hlediska ochrany ovzduší a havarijní plány ČOV a obou čerpacích stanic z hlediska ochrany vod. Součástí kapitoly A. je dále schválení základní zprávy předložené podle 4a zákona o integrované prevenci a zpracované společností GEOoffice, s.r.o. v náležitostech dle vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. V kapitole B. je uveden výčet rozhodnutí, která jsou vydáním integrovaného povolení zrušena, neboť jejich vydání je nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení. Seznam správních aktů (rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů), jejich vydání je nahrazeno tímto integrovaným povolením, je uveden v kapitole C. části III. výrokové části tohoto rozhodnutí. Souhrnné porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) 1. Použití nízkoodpadové technologie V zařízení jsou čištěny odpadní vody různých původců z oblasti Vítkovic, především z oblasti hutního a strojírenského průmyslu. Množství a charakter produkovaných odpadů jsou plně závislé na kvalitě a množství přitékajících odpadních vod. Odpady vznikající při čištění odpadních vod jsou předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. 14/17

15 2. Použití látek méně nebezpečných Nebezpečné chemické látky a přípravky (ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb.) a látky škodlivé vodám (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.) se v zařízení používají především v souvislosti s čištěním odpadních vod v míře nezbytné pro jejich vyčištění na požadované parametry a jejich spotřeba tak závisí na kvalitě a množství přitékajících odpadních vod. 3. Podpora využívání a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně využívání a recyklace odpadu Zařízení slouží k čištění odpadních vod, odpady vznikající při čištění jsou předávány oprávněným osobám k dalšímu využití nebo odstranění. Vyčištěná odpadní voda je vedle vypouštění do vodního toku do značné míry recirkulována zpět do průmyslových provozů. 4. Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku Technologie používaná při úpravě odpadních vod je srovnatelná s technikami používanými v obdobných zařízení tohoto typu. 5. Technický pokrok Zařízení svým provozem a technickým zabezpečením splňuje BAT a požadavky dané legislativou v oblasti nakládání s vodami. 6. Charakter, účinky a množství emisí a) Ovzduší Součástí ČOV, která je stacionárním zdrojem kategorie 2.6. dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší, je dále pouze jeden stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kterým je dieselagregát záložní zdroj elektrické energie. Případné emise pachových látek z ČOV jsou minimalizovány prostřednictvím dodržování provozních předpisů a dokumentů, schválených v části III. výrokové části integrovaného povolení. b) Voda Odpadní vody přitékající do zařízení kanalizačními sběrači procházejí po odstranění hrubých nečistot procesem čištění viz popis zařízení. Kvalitativní parametry vypouštěných odpadních vod odpovídají požadavkům BAT. Kvalita odpadních vod na vstupu do ČOV (resp. odp. vod vypouštěných jednotlivými producenty) jsou dány kanalizačním řádem, který stanovuje rozsah přípustných parametrů. c) Hluk, vibrace a neionizující záření Emise hluku, vibrací a neionizujícího záření nejsou v případě tohoto zařízení relevantní. 7. Datum uvedení zařízení do provozu ČOV ve stávající podobě byla uvedena do provozu v r. 1971, následně prochází průběžně úpravami a modernizací dle provozních potřeb. 8. Doba potřebná k zavedení BAT 15/17

16 Relevantní BAT jsou již v rámci zařízení zavedeny. 9. Spotřeba a druh surovin používaných v technologickém procesu a energetická účinnost Nejedná se o výrobní zařízení, spotřeba surovin a energií pro úpravu odpadních vod odpovídá kvalitě a množství čištěných odpadních vod. V zařízení se vedle elektrické energie pro pohon čerpadel a zařízení používají především suroviny k úpravě odpadních vod koagulant, flokulant a vápenné mléko. 10. Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum Z hlediska prevence dopadů emisí na životní prostředí je nutno dodržovat stanovené podmínky a postupy zacházení s odpady a závadnými látkami v provozu zařízení dle interních předpisů a dokumentů, schválených v části III. výrokové části tohoto rozhodnutí. 11. Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí Zařízení nespadá do působnosti zákona o prevenci závažných havárií, řešení havarijních situací je popsáno v provozních řádech a havarijním plánu. Předcházení haváriím je docilováno odborným školením pracovníků zařízení, kvalifikovanou údržbou zařízení a jeho pravidelnou kontrolou. V rámci provozních řádů a havarijního plánu jsou popsány možnosti vzniku havárií a opatření pro jejich zmáhání. 12. Informace o stavu a vývoji nejlepších dostupných technik a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi Pro porovnání byl použit především Referenční dokument nejlepších dostupných technik v běžném čištění odpadních vod a odpadních plynů (02/2003) a dále referenční dokumenty odpovídající jednotlivým kategoriím původců odpadních vod, tj. referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách pro výrobu železa a oceli (12/2012), průmysl zpracování železných kovů (12/2001), kovárny a slévárny (05/2005), povrchové úpravy kovů a plastů (08/2006), povrchové úpravy používající organická rozpouštědla (08/2007). Krajský úřad objektivně posoudil předloženou žádost, která byla zpracována v souladu se zákonem o integrované prevenci a s vyhláškou č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci, a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Integrované povolení je vydáno v souladu se zákonem o integrované prevenci, ustanovení příslušných souvisejících zákonů tím nejsou dotčena. Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 96 písm. a) sazebníku, ve výši Kč ,- byl zaplacen na účet Moravskoslezského kraje dne /17

17 Poučení Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu životního prostředí podáním, učiněným u zdejšího krajského úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ( 83 odst. 1 správního řádu), a to v souladu s 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Včas podané odvolání má v souladu s 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné ( 82 odst. 1 správního řádu). Ing. Marek Bruštík, v.r. vedoucí oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Za správnost vyhotovení: Mgr. Petr Ptašek Rozdělovník: Účastníci řízení: ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava Vítkovice [zaslány dokumenty, uvedené v části III., kapitole A. tohoto rozhodnutí] Moravskoslezský kraj, náměstek hejtmana kraje Mgr. Daniel Havlík, zde Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava Dotčené správní úřady (po nabytí právní moci): Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zde Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava, Valchařská 15, [zaslán dokument, uvedený v části III., kapitole A. tohoto rozhodnutí pod č /15/I] Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na bělidle 7, Ostrava Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, Ostrava [zaslány dokumenty, uvedené v části III., kapitole A. tohoto rozhodnutí pod č /15/II IV] Povodí Odry, s.p., Varenská 49, Ostrava Na vědomí (po nabytí právní moci): Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, Čs. legií 5, Ostrava Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, Vršovická 65, Praha 10 17/17

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o.

ROZHODNUTÍ. o vydání integrovaného povolení pro zařízení ČOV MESIT provozovatele MESIT reality spol. s r.o. Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT reality spol. s r.o. Sokolovská 573 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IDS: dtjmb5b datum 16. prosince 2015 oprávněná úřední osoba

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení

Právnické osobě GALVAN CZ s.r.o. se sídlem Oderská 687, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČ 25815571, se vydává. integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn

Mlékárna Kunín a.s. Mlékárna Kunín Integrované povolení čj. MSK 80807/2007 ze dne 19. 9. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 15. ledna 2009 Č. j.: KULK/1845/2009 Sp. zn.: ORVZŽP 1442/2008 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba:

Rozhodnutí. V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: V Praze dne: 6.7.2011 Číslo jednací: 130138/20011/KUSK OŽP/Nech Sp. značka: 041320/2011KUSK/19 Oprávněná úřední osoba: Ing. Ondřej Nechyba tel. 257 280 705 Rozhodnutí Krajský úřad Středočeského kraje,

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009):

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 208526/2008 ze dne 27.5.2009, (nabytí právní moci dne 19.6.2009): V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í

K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství R O Z H O D N U T Í K R A J S K Ý Ú Ř A D L I B E R E C K É H O K R A J E U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 odbor životního prostředí a zemědělství Liberec 30. ledna 2004 Č. j.: KULK/3506/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.:

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 28. června 2011 Sp. Zn. OŽPZ 165/2011 Č. j. KULK 3657/2011 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485 226 391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 2. července 2009 Spis: ORVZŽP 1512/2008 Č. j.: KULK 41401/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik MESIT galvanica, s.r.o. Sokolovská 573, Mařatice 686 01 Uherské Hradiště IDDS: t8zmb4r datum oprávněná úřední osoba číslo jednací

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006

MAVET a.s. Chov a výkrm prasat provoz Služovice Integrované povolení čj. MSK 120042/2006 ze dne 1.8.2006 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky Rok - uvést příslušný rok, za který je zpráva

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01KDT0C* Čj: MSK 135541/2015 Sp. zn.: ŽPZ/28175/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DGS0R* Čj: MSK 88711/2014 Sp. zn.: ŽPZ/17393/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu

1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Ovzduší 1. podmínka : Dodržet závazné emisní limity. Tabulka 1 : Emisní zdroje a termíny dosažení závazného emisního limitu Emisní zdroj Technologický úsek AUDI výduch 001 Technologický úsek PQ 35 ŠKODA

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. - Závod 10 - Koksovna Integrované povolení čj. ŽPZ/124/05/Hd ze dne 26.1.2005, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení MSK 1823/2015 ze dne 2.11.2015 (nabytí právní moci dne 25.11.2015), ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti:

I - Rozhodnutí. vydává 3. změnu integrovaného povolení. společnosti: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště Seifertova 24, Jihlava Číslo jednací: KUJI 43994/2011 I - Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina

Více

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ dle rozdělovníku Váš dopis zn. Spisová značka Vyřizuje / linka Datum S-MHMP-1210900/2012 Č.j. MHMP- 1417791/2012/OOP-II/R- 258/Fi

Více

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn

JATKA KURKA s.r.o. Jatka Otice Integrované povolení čj. MSK 124955/2006 ze dne 3.1.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce NENKOVICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce NENKOVICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 1. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 1. změna IP ) právnické osobě: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 651/2011 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

závazné podmínky provozu

závazné podmínky provozu závazné podmínky provozu podle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4, 5 a 6, 14, 15 odst. 2 a 3 zákona o integrované prevenci: 1. Emisní limity 1.1. Ovzduší Provozovatel má za povinnost v běžných provozních podmínkách

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK/2587/2004 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Tel.: 485 226 499 Liberec 13. prosince 2004 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí

Více

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2.

Rozhodnutí. 2. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení v úplném znění integrovaného povolení (dále jen 2. KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 36/2012Kle Rozhodnutí Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ /

KANALIZAČNÍ ŘÁD. Základní ustanovení pro napojování na veřejnou kanalizaci. / dále jen KŘ / KANALIZAČNÍ ŘÁD / dále jen KŘ / Kanalizační řád je dokument, kterým jsou stanoveny podmínky a pravidla pro připojování producentů odpadních vod na veřejnou kanalizaci. V rámci podmínek jsou stanoveny přípustné

Více

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci:

B.1 Technické a technologické jednotky dle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Úplné znění podmínek integrovaného povolení č.j.:kulk/22657/2008 ze dne 18. března 2009 společnosti International Automotive Components

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA. Borohrádek KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ MĚSTA Borohrádek OBSAH 1. Titulní list kanalizačního řádu 2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu 2.1. Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu 2.2. Cíle kanalizačního

Více

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní :

R O Z H O D N U T Í. se ve výroku mění tak, že po změně zní : Liberec 4.dubna 2008 Č. j.: KULK/14919/2008 Sp.Zn.: ORVZŽP/89/2008 Vyřizuje: Kateřina Ťoková Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/9462/14 Spis. zn.: ZN/1960/ŽP/14 Počet listů: 7 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Ivana

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Integrované povolení se vydává k provozu následujících středních zdrojů znečišťování ovzduší za splnění emisních limitů uvedených v tab. č. 1 a 2. Kategorizace Emisní

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II.

Výrobní kapacita (průměrný okamžitý stav) 64 tun/den II. Výroková část I. Popis zařízení k výrobě krmiv se mění Parametry zařízení k výrobě krmiv a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorie průmyslové činnosti dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE

KANALIZAČNÍ ŘÁD. stokové sítě obce SUDOMĚŘICE Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce SUDOMĚŘICE POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1. Identifikace provozovatele (žadatele) van Gansewinkel Services s.r.o. se sídlem: U Vlečky 592, 664 42 Modřice. Umístění zařízení: Moravskoslezský kraj, obec

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik ZEVOS a.s. Nádražní 25 686 01 Uherské Hradiště datum 2. září 2010 oprávněná úřední osoba Ing. Diana Tkadlecová číslo jednací

Více

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa,

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01BAD0S* Čj: MSK 1474/2014 Sp. zn.: ŽPZ/930/2014/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy

R O Z H O D N U T Í. Dle rozdělovníku. Věc: Rozšíření a intenzifikace ČOV Jeneč z 2500 EO na 3750 EO, kat. ú. Jeneč u Prahy Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku oprávněná úřední osoba: Ing. Věra Zelinková telefon:

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

integrované povolení

integrované povolení HP-Pelzer s.r.o. Výroba komponentů interiérového vybavení v HP Pelzer, odštěpný závod Ostrava Integrované povolení čj. MSK 9020/2012 ze dne 20.1.2012, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01HYUS3* Čj: MSK 62877/2015 Sp. zn.: ŽPZ/9979/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í

Viz rozdělovník R O Z H O D N U T Í Viz rozdělovník 12759/ZP/2009-Mt-P 27.11.2009 Odbor životní prostředí a zemědělství Ing. Tomáš Morávek / 425 Oddělení EIA a IPPC tmoravek@kr-kralovehradecky.cz R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Královéhradeckého

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JR5XU* Čj: MSK 117053/2015 Sp. zn.: ŽPZ/24212/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01CSGLB* Čj: MSK 66635/2014 Sp. zn.: ŽPZ/56961/2011/Kou 209.1 V50 Vyřizuje: Mgr. Natálie Hoňková

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j.: MHMP-874370/2015/OCP-VIII-216/R-32/Raz ze dne 03.09.2015 Úplné znění výrokové části integrovaného povolení vydaného OZP MHMP (dříve OOP MHMP) pod SZn.: S-MHMP-276929/2007/OOP-VIII-577/R-34/Hor

Více

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí

Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí Městský úřad Břeclav odbor životního prostředí nám. T. G. Masaryka 42/3 Břeclav, 690 81 Číslo jednací: MUBR 84240/2013 V Břeclavi dne: 10. 2. 2014 Spisová značka: MUBR-S 84240/2013 OŽP/Bi Vyřizuje:Bílková

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 23. října 2008 Spis: ORVZŽP 938/2008 Č. j.: KULK 61131/2008 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor rozvoje

Více

stokové sítě obce VĚTEŘOV

stokové sítě obce VĚTEŘOV Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín KANALIZAČNÍ ŘÁD stokové sítě obce VĚTEŘOV POZN. Toto je verze kanalizačního řádu utčená ke zveřejnění na webových stránkách společnosti

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01IC9V8* VýČj: MSK 75099/2015 Sp. zn.: ŽPZ/29817/2014/Ště 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Mgr. Jana

Více

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o:

Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: Výroková část I. Popis zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmiv se doplňuje t a k t o: 6 skladovacích sil zemědělských plodin u jihovýchodní strany objektu VKS počet sil celkem

Více

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Stanislav Frolík, Ph.D. - katedra technických zařízení budov - 1 Obsah přednášky legislativa, pojmy zdroje znečištění ukazatele znečištění způsoby likvidace odpadních

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DQP51* Čj: MSK 137975/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více