Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

2 Obsah: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,... 1 Základní údaje... 3 Přehled učebních plánů... 4 Rámcový popis personálního obsazení školy... 5 Vedení školy... 5 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy... 5 Výsledky výchovy a vzdělávání... 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 7 Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti... 8 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí... 9 Základní údaje o hospodaření školy - doplňková činnost školy... 9 Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů... 9 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Základní škola Benešov nad Ploučnicí je od 1. ledna 2002 na základě usnesení Zastupitelstva města č. 797/2002 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Od 1. ledna 2003 byla přičleněna k organizaci Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí a její dosavadní součást školní jídelna. 12. října 2007 byl usnesením zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí č. 123/2007 změněn název organizace na Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace. Základní údaje Název organizace dle zřizovací listiny: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace Adresa organizace: Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Město Benešov nad Ploučnicí ( IČO: ) Statutární zástupce organizace: Mgr. Dagmar Tesarčíková Identifikační číslo organizace: IČO zavedeno u Českého statistického úřadu Ústí nad Labem, ze dne DIČ zaregistrováno na Finančním úřadě Děčín ze dne Identifikátor zařízení: přidělený MŠMT Praha změnou zařazení do sítě škol s účinností od IZO Základní školy IZO Školní družiny IZO Mateřské školy IZO Školní jídelny Identifikační číslo provozovny: přidělené na základě účinnosti zákona č. 227/2009 Sb. Odborem správních činností a obecním živnostenským úřadem v Děčíně dne odloučená pracoviště: Benešov nad Ploučnicí, Komenského 274 Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602 Číslo v rejstříku organizací: zavedeno u Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín Škola je nositelem čestného názvu Informační centrum SIPVZ uděleného MŠMT Škola je akreditovaným školícím střediskem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výtvarného umění. Vzdělávací programy: Ateliér výchov uměním od grafiky k malbě a Ateliér výchov uměním - keramická dílna. Akreditace MŠM číslo:č.j. 2503/ Školská rada byla ustanovena k 1. září

4 Kontakt: Webová stránka: Základní škola v Benešově n. Ploučnicí je umístěna ve dvou budovách. První až čtvrtý stupeň je v budově Komenského ul. (Bílá škola), pátý až devátý ročník je v budově Opletalovy ul. (NOVA). Škola měla ve školním roce k 30. září 2009 celkem 426 žáků v 19 třídách a v jedné třídě přípravné. Na prvním stupni bylo 240 žáků v 11 třídách, na druhém stupni bylo 186 žáků v 8 třídách. V přípravném ročníku bylo 14 žáků. Součástí školy je školní družina, kam docházelo 89 žáků do tří oddělení. Žáci mají možnost stravování v blízké jídelně, která není součástí školy. V budově v Komenského ul. bylo deset kmenových tříd a multimediální učebna, tělocvična, keramická dílna, sborovna a deset kabinetů. Jsou zde dvě vybavené místnosti pro činnost školní družiny. V budově v Opletalově ul. bylo deset kmenových tříd, patnáct odborných učeben (dvě jazykové, chemie, fyzika, přírodopis, dvě výtvarné výchovy, hudební výchova, technické práce, pěstitelské práce, domácnost a šití, dvě počítačové učebny, zeměpis-dějepis, dvě multimediální učebny). Dále je ve škole 24 odborných a osobních kabinetů. V budově je aula pro 75 žáků, galerie se zázemím, tělocvična, sborovna, kanceláře vedení školy a administrativy, kabinet výchovné poradkyně a pracovna pedagogicko-psychologické poradny. Ve školním roce byla s pomocí dotací nově vybavena dílna pro vitráže tiffany a dílna pro airbrush na 2. stupni, na 1. stupni pak odborná učebna cizích jazyků. V obou budovách školy je kvalitní vybavení učeben repasovaným a novým nábytkem. Ve škole je zařízená místnost pro odloučené pracoviště pedagogicko-psychologické poradny Děčín, které slouží pro potřeby školy, PPP a jedenkrát v měsíci i pro rodiče našich žáků. Škola využívá školní pozemek pro výuku pěstitelství a městské hřiště pro výuku tělesné výchovy. Přehled učebních plánů Ve školním roce se vyučovalo ve IV., V. ročníku a v IX. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2, schváleného MŠMT dne V ostatních ročnících se vyučovalo podle školního vzdělávacího plánu. V rámci výuky cizích jazyků nabízí škola od 3. ročníku anglický a německý jazyk, od 7. ročníku pak volitelný předmět 2. cizí jazyk s výběrem anglický, německý, ruský jazyk a konverzace v anglickém jazyce. Volitelné předměty nabízí škola od 7. ročníku. Jsou to kromě nabídky cizích jazyků sportovní činnosti, moderní výtvarné umění a sborový zpěv. Nepovinné předměty jsou zaměřeny výhradně na nápravu vývojových poruch učení. 4

5 Rámcový popis personálního obsazení školy Ve škole bylo k 30. červnu 2010 zaměstnáno 30 pedagogických pracovníků - 27 učitelů a tři vychovatelky ŠD, 7 provozních zaměstnanců - dva školníci a 5 uklízeček a 2 správní zaměstnanci ekonomka a sekretářka. Z celkového počtu 30 pedagogů byli 3 muži a 27 žen. Ve škole učil do jeden důchodce na částečný úvazek, 3 učitelé neměli předepsanou kvalifikaci, z nichž dva si doplňovali předepsané vzdělání - jedna učitelka v průběhu školního roku ukončila úspěšně studium státní závěrečnou zkouškou. Dvanáct učitelů dojíždělo do školy z okolních měst a obcí (Děčín, Jílové, Ústí nad Labem, Markvartice, Habartice). Vedení školy: ředitelka školy zástupkyně ředitelky, koord. ICT Specializované funkce: vých. poradkyně pro I. stupeň vých. poradkyně pro II. stupeň metodik prevence enviromentální výchova Mgr. Dagmar Tesarčíková Mgr. Miroslava Šmídová Mgr. Věra Doležalová Mgr. Jaroslava Novotná Mgr. Martina Baštrnáková Mgr. Martina Rejmanová Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Pro školní rok 2010/2011 se k řádnému zápisu dostavilo 49 dětí, v náhradním termínu 6 dětí. U 23 dětí bylo provedeno šetření školní zralosti na základě žádosti zákonných zástupců o odkad zahájení povinné školní docházky o jeden rok. Přijato k povinné školní docházce bylo 41 žáků vč. odkladů ŠD z loňského roku, u 21 dětí bylo rozhodnuto o odkladu povinné školní docházky o jeden rok. Do prvních tříd nastoupí i s dětmi, které měly odklad školní docházky z minulého šk. roku a žáky, kteří byli zapsáni na jiných školách celkem 41 žáků do dvou prvních tříd a 21 dětí do dvou přípravných tříd. Výsledky výchovy a vzdělávání Činnost školy vychází z celoročního plánu školy a školního vzdělávacího plánu. Následující tabulky ukazují některé výsledky z této oblasti. Výsledky výchovy a vzdělávání v základních školách k prospěch Počet žáků celkem Celkem 417/ 12Př. Počet integrovaných a zdravotně postižených Počet žáků s vyznamenáním Prospěli Počet žáků s opr. zkouš. neprospěli po opravných zkouškách neprospěli celkem

6 Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole chování a absence Počet žáků celkem Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Zameškané hodiny celkem Neomluvené celkem hodiny Celkem 417/ 12Př Výchovné problémy se projevovaly především v oblasti záškoláctví a agresivity. Záležitosti byly řešeny prostřednictvím výchovné komise ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi, kurátorem pro děti a mládež, psychologem, Policií ČR. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Ve školním roce 2009/2010 byl minimální preventivní program (dále jen MPP) zaměřen na snižování rizika možností výskytu rizikového chování u žáků naší školy. Zaměření MPP: výchova ke zdravému životnímu stylu posilování zdravého sebevědomí a rozvoj osobnosti prevence rizikového chování zejm. kouření zlepšování třídního klimatu Cílové skupiny Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i II. stupni. Organizace MPP Metodik prevence: Mgr. Martina Baštrnáková - konzultační hodiny: pro rodiče středa pro žáky - denně metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici v kabinetě I. stupně Konzultační hodiny byly využity dvakrát ze strany rodičů. Největší využití měly pracovní sešity AJAX Policie ČR pro žáky prvního stupně, které byly hodnoceny jako velmi zdařilá učební pomůcka, včetně metodiky. Způsoby realizace MPP: třídní schůzky, žákovská samospráva, besedy, projekty, skupinová práce, diskuze, školní výlety, individuální konzultace, nástěnky, školní časopis MPP v jednotlivých předmětech: Preventivní programy byly vhodnou formou začleněny do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni (zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, integrovaného předmětu výchova k občanství a ke zdraví, přírodopisu, chemie, českého jazyka, výtvarné výchovy, do cizích jazyků, ) Uskutečněné akce MPP a jejich hodnocení Tonda obal (třídění odpadu environmentální výchova) se zúčastnila tř. Den Země (třídění odpadu, výrobky z odpadních materiálů, beseda) tř. Pravidelné besedy s policií - AJAX se účastnily tř. Zábavný program pro děti Rytíř Očko přípr. ročník 3.tř. 6

7 Velkým přínosem pro žáky v oblasti prevence byla přehlídka hasičské techniky na školním hřišti v rámci nácviku evakuace školy a přehlídka výcviku policejních psů spolupracující organizace: Policie, SHD Benešov nad Ploučnicí, Markvartice Podařilo se uspořádat besedy na téma Šikana a Drogy ve dvou skupinách pro I. a II. stupeň. Policista Daniel Pop vhodnou formou seznámil žáky s tímto tématem a vedl s nimi řízenou diskuzi na dané téma. Další besedy byly pro žáky prvního stupně na téma Bezpečná cesta do školy, Bezpečně na kole, Oslovení cizí osobou a 1. pomoc. Vyhodnocení akcí: Většina akcí z MPP byla ve školním roce úspěšně realizována. Žáci získali povědomí o nebezpečí sociálně patologických jevů. Dokáží pojmenovat rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog a zneužíváním léků, rizika záškoláctví apod. Znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl. Učí se respektovat odlišné názory, myšlení, chování a zájmů lidí. Umí sdělit svůj názor. Učí se řešit neshody a spory se spolužáky nenásilným způsobem. Umí pracovat ve skupině. Vědí, jak postupovat za mimořádných událostí. Využití volného času žáků Žáci prvního stupně dostatečně využívali nabídku volnočasových aktivit, které pro ně organizovala školní družina, dále nepovinné předměty a kroužky zřízené při škole (náprava čtení a psaní, sborový zpěv, výtvarný kroužek, keramický kroužek, florbal). Ve škole měli možnost výuky hry na hudební nástroje. Žáci druhého stupně se v odpoledních hodinách realizují podle talentu ve volitelných předmětech výuka druhého cizího jazyka, konverzace v angličtině, moderní výtvarné umění, sportovní činnosti, většina se po odpoledním vyučování realizuje v dalších sportovních a uměleckých oborech kopaná, tanec, mažoretky, florbal, stolní tenis, hra na hudební nástroje, sborový zpěv, výtvarné umění atd. Spolupráce s rodiči Při realizaci MPP měla a má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou informováni o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. Spolupráce s jinými institucemi Škola spolupracuje při naplňování cílů MPP se Speciálně pedagogickým centrem v Děčíně, Policií České republiky, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem, Českým červeným křížem, s řadou humanitárních organizací v rámci sbírek, s kurátorem pro děti a mládež, s psychology a psychiatrem. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků V průběhu školního roku 2009/2010 si dva pedagogičtí pracovníci doplňovali předepsanou kvalifikaci, jedna učitelka úspěšně studium dokončila státní závěrečnou zkouškou. Studium pro vedoucí pracovníky ve školství v programu celoživotního vzdělávání, realizovaném PF Univerzity Karlovy ředitelka, zástupkyně ředitelky Akreditovaný kurz pro ZŘ zástupkyně ředitelky Jedna výchovná poradkyně absolvovala doplňkové studium VP. Metodik prevence sociálně patologických jevů druhý ročník studia. Dítě na cestě ke zločinu drzé dítě -1 ped. prac. Prevence rakoviny děložního čípku 1 ped. prac. Letní škola hudební výchovy 1 ped. prac. Práce s dětmi trpícími alergií a astmatem 2 ped. prac. Kurz logopedie 2 ped. prac. Didaktické pomůcky ve výuce dějepisu 1 ped. prac. Metodika anglického jazyka 2 ped. prac. 7

8 Akreditované kurzy výtvarné výchovy 10 ped. prac. Enviromentální výchova 1 ped. prac. Mnemotechnické pomůcky ve výuce matematiky 1 ped. prac.. Ve školním roce 2009/2010 proběhlo ve škole několik vzdělávacích kurzů pro dospělé, jichž se zúčastnili pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a z gymnázia v Heidenau. Vzdělávací akce byly zaměřeny na umělecká řemesla a práci s barvou vitráž, litá grafika, airbrush. Odborným garantem byl Mgr. Alois Kračmar, tlumočil Milan Vokatý. Zákonem stanovené samostudium pedagogických pracovníků bylo zaměřeno na tvorbu školního vzdělávacího programu, začlenění enviromentální výchovy do ŠVP a prevenci sociálně patologických jevů. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Škola má dobré podmínky pro mimoškolní činnost a tuto činnost rozvijí jednak prostřednictvím vlastních zaměstnanců, jednak ve spolupráci se ZUŠ Žandov, DDM Letná a dalšími subjekty z oblasti zájmové činnosti a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ve škole mohly děti navštěvovat výtvarný kroužek, keramický kroužek, dva kroužky florbalu. Škola umožnila dětem výuku hry na hudební nástroje ve spolupráci se ZUŠ Žandov. Ve škole pracovalo pěvecké sdružení Klubko a Klubíčko pod vedením Mgr. Černé, kam docházely děti z obou stupňů ZŠ a mateřské školy. Klubko a Klubíčko se účastnilo některých aktivit města (např. vítání občánků, rozsvícení vánočního stromku, Benešovský slunovrat, Den matek, Den úcty ke stáří). Děti z obou sdružení se podílely na řadě školních akcí, jež reprezentují školu v rámci regionu i před zahraničním partnerem. Do taneční skupiny Respect, která se stala mistrem Evropy, bylo zapojeno přibližně 80 žáků a žákyň naší školy. Škola se stala dějištěm velké taneční soutěže, jíž se zúčastnilo na 800 tanečníků. Naši žáci se zúčastnili většiny olympiád vyhlášených MŠMT, dále pak soutěží v recitaci, pěvecké soutěže Skřivánek, v oblasti enviromentální výchovy to byly internetové soutěže Hravě žij zdravě a EKO soutěž, výtvarné soutěže Chvála pastelky, Malované Vánoce, Odpady a IT soutěž Pod modrou oblohou. Vybraní žáci se zúčastnili okresního kola soutěže Mladý zdravotník a IT klání pod názvem Genius Logicus. Žáci naší školy se také letos úspěšně zapojili do enviromentální výchovy v projektu zaměřeném na třídění využitelných složek odpadu. Garantem soutěže byla společnost ProEKO Varnsdorf. Vítěz soutěže byl odměněn vyhlídkovým letem. Tak jako každoročně byly první školní den slavnostně přivítány děti, které šly poprvé do školy (první třídy a přípravný ročník). Přivítání byla přítomna ředitelka školy a starosta města, který předal dětem dárky. Tradičně škola organizovala Den dětí. Z dalších akcí stojí za připomenutí řada výstav v galerii školy, především pak tradiční podzimní výstavu, která uzavírá umělecký rok v rámci mezinárodní spolupráce s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau. Zde byly představeny výsledky práce českých a německých dětí z projektu Stromy strážci krajiny, dále pak práce dospělých z kurzů Ateliéru výchov uměním - Sochy z ytongu, textilní tvorba a grafické desky. 29. června se konalo slavnostní vyřazení žáků končících povinnou školní docházku. Uskutečnilo se v historických prostorách benešovského zámku za přítomnosti rodičů žáků. Nejlepší žáci byli odměněni a všichni obdrželi pamětní list a malý dárek. Přítomen byl starosta města, vedení školy, pedagogický sbor a rodiče žáků. Při této příležitosti byla uskutečněna digitální prezentace průřezu školní docházky vycházejících žáků s názvem Naposled. Udržujeme lidové tradice je název celoroční akce, připomínající staré české tradice (např. vynášení Morany, Filipojakubská noc, svátek Lucie, Svatý Mikuláš, atd). Garantem této oblasti jsou učitelky českého jazyka. 8

9 Celoroční projekt Máme rádi zvířata byl realizován prvním stupněm ZŠ. Žáci se v rámci projektu zabývali především průzkumem životních podmínek jednotlivých živočišných druhů a ochranou přírody. Projekt byl završen výstavou výtvarných prací, fotografií a textů, vztahujících se k životu zvířat. Při té příležitosti se konal na 1. st. ZŠ den otevřených dveří. Ze sportovních úspěchů našich žáků nutno jmenovat 2. místo ve florbalové Markvartické střele a velmi cenné 1. místo v turnaji V. Šmicera v sálové kopané. Škola se prezentuje i prostřednictvím svých stránek - kde jsou aktualizovány informace pro veřejnost. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2009/2010 byla provedena v rámci inspekční činnosti kontrola ŠVP. Základní údaje o hospodaření školy - doplňková činnost školy Činnost školy byla zajištěna rozpočtem města ve výši ,- Kč. Mzdové prostředky pedagogických a nepedagogických pracovníků byly zajištěny ze státního rozpočtu. Škola dle zřizovací listiny uskutečňovala doplňkovou činnost v těchto oblastech: - pronájem tělocvičen - pronájem ostatních prostor školy - pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti - specializovaný maloobchod Doplňkovou činností škola zlepšuje svůj hospodářský výsledek, a tím vytváří možnosti pro zkvalitňování svých podmínek ve vzdělávání. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Naše škola pokračovala v dlouholeté mezinárodní spolupráci s Pestalozzi Gymnasiem v Heidenau ( SRN). Hlavní těžiště spolupráce bylo ve výměnných pobytech našich dětí s dětmi gymnázia a vzdělávacích kurzech pro pedagogické pracovníky obou škol. Setkání žáků a studentů byla zaměřena nejen na zdokonalování jazykových znalostí dětí obou zemí, ale i na poznávací cíle v oblasti historie, regionálního zeměpisu, ekologie. V rámci setkání na české straně byl realizován projekt Stromy, strážci krajiny, zaměřený na ochranu přírody a práci s digitální fotografií. V letošním roce se podařilo získat na tyto akce prostředky z projektu financovaného Česko-německým fondem budoucnosti. V červenci 2010 byl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, odeslán projekt Škola hrou. Projektová žádost úspěšně prošla procesem hodnocení a byla schválena Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU. Realizace projektu započne ve druhém pololetí školního roku 2010/

10 Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V uplynulém školním roce byly uspořádány v souladu se zaměřením školy na oblast výtvarného umění jeden český a tři česko-německé vzdělávací kurzy pro dospělé. Jednalo se o kurzy: litá grafika, vitráž tiffany pro začátečníky, vitráž tiffany užité umění, kurz airbrushe. Kurzů se pravidelně účastní pedagogičtí pracovníci z Ústeckého kraje a z Pestalozzi Gymnasia v Heidenau, počet účastníků je doplňován zájemci z řad občanů kraje. Všechny pořádané kurzy jsou akreditované MŠMT, odborným garantem je Mgr. Alois Kračmar Katedra výchov uměním UJEP Ústí n. L. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce 2009/2010 uspěla škola s projektem Zlaté české ručičky, vyhlášeném Ústeckým krajem v rámci Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok Podpořená oblast se týkala vzdělávání dospělých - umělecká řemesla - vitráž tiffany. Projekt Duhový svět byl úspěšný ve výzvě Česko-německého fondu budoucnosti. Podpora byla poskytnuta výměnným pobytům českých a německých dětí v rámci spolupráce ZŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasiem Heidenau. Obě akce byly finančně podpořeny městem Benešov nad Ploučnicí. Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání V rámci volby povolání po ukončení povinné školní docházky škola spolupracuje se středními školami a učilišti. Spolupráce se týká především náborových přednášek zástupců vzdělávacích a zaměstnaneckých organizací přímo ve škole, dále pak účastí našich žáků na dnech otevřených dveří v sídlech organizací či na burze škol. Spolupráce s psychology Speciálně pedagogického centra a Pedagogicko psychologické poradny v Děčíně spočívá v určování školní zralosti, zařazování dětí do přípravných tříd a odhalování poruch učení s následnou péčí o integrované děti. Psycholog a kurátor pro děti a mládež řeší společně s výchovnými poradkyněmi a výchovnou komisí problémy v oblasti sociálně patologických jevů. Škola spolupracuje s Policií České republiky jak v oblasti prevence, tak v oblasti případné represe. Zaměstnanci byli seznámeni s výroční zprávou dne Školská rada schválila výroční zprávu dne Mgr. Dagmar Tesarčíková ředitelka školy 10

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211. školní rok 2010 2011 Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 školní rok 2010 2011 Benešov nad Ploučnicí 20. září 2011 Mgr. Miroslava Šmídová Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Základní škola a mateřská škola Domažlice, Msgre B. Staška 232, příspěvková organizace, 344 01 Domažlice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMAŽLICE MSGRE B. STAŠKA 232, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva schválena školskou radou dne 3.11.2014 1 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více