5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012"

Transkript

1 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc února 2012 Recenzentka: Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. PdF UP v Olomouci Recenzent: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. PdF ZČU v Plzni Editorka: Mgr. Zuzana Prouzová Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ 2012

2 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc 2012 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 10. a 11. února 2012 pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ing. Pavla Sekaniny Kongres podpořily: SAFE II MAMMA CENTRUM OLOMOUC AKACIA NATURPODUKT CZ Tento sborník příspěvků vznikl v rámci projektu Sexual Awareness for Europe (SAFE II), který obdržel finanční prostředky z Evropské unie v rámci Programu veřejného zdraví. Tento sborník odráží pouze názory autora (autorů) a komise nenese zodpovědnost za informace v něm obsažené Akreditace MŠMT č. j.: 3371/ ISBN

3 Projekt SAFE II v České republice Mladí lidé a informace o sexualitě Kvalitativní výzkum základní výsledky Lenka Šilerová, Dana Fridrichovská, Zuzana Prouzová Vznik výzkumu v širších souvislostech SPRSV je plnoprávnou členskou organizací IPPF = International Planned Parenthood Federation = Mezinárodní federace plánovaného rodičovství. IPPF je mezinárodní organizace, jež má zastoupení v mnoha zemích po celém světě a která je největší organizací na světě řešící problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR). IPPF je rozdělena do šesti regionů, které však přesně nekopírují zeměpisné celky, světadíly, tak, jak je známe z mapy. Jedná se o Africký region, Arabský svět, Východ + Jihovýchodní Asii a Oceánii, Západní polokouli, Jižní Asii a Evropskou síť. IPPF velmi dbá na to, aby se na řízení její činnosti a všech aktivitách podíleli mladí lidé, síť mladých lidí evropského regionu zabývající se otázkami sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR) se nazývá Y-SAFE. Projekt Y-SAFE je zaměřený na posílení postavení mládeže při účasti na rozhodování i realizaci veškeré činnosti na úrovni MA i na regionální úrovni. I další regiony mají své vlastní sítě mladých lidí, což vytváří skvělou příležitost pro jejich mezinárodní spolupráci. Mladí lidé jsou důležitými partnery v činnosti IPPF, působí jak ve svých mateřských organizacích, tak i v rámci regionálních sítí a na některých projektech spolupracují mladí dobrovolníci z celého světa. IPPF poskytuje pro činnost mladých lidí mnoho příležitostí různá školení, finanční pomoc při realizaci projektů, možnost účasti a tím i praxe na mezinárodních konferencích i dlouhodobých stážích. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu intenzivně zapojuje mladé lidi do své činnosti od r. 2004, nejprve jako vrstevnické vzdělavatele v oblasti HIV/AIDS, časem i v jiných oblastech činnosti. V roce 2010 vzniká Neformální klub Netopeer (jako zkratka slov NET Of PEER), síť mladých lidí, kteří se nejen věnují šíření informací mezi svými vrstevníky, ale stávají se skupinou mladých dobrovolníků SPRSV, kteří také pomáhají s dalšími projekty Společnost, např. s informační a osvětovou kampaní Labestra, kongresy, konferencemi, ale i vytvářejí projekty vlastní. Do projektu SAFE II jsme se mohli zapojit právě díky skupině mladých, protože zapojení mladých bylo podmínkou účasti. SAFE je zkratkou slov Sexual Awareness for Europe a má sloužit k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv mladých lidí a k zajištění zdravé budoucí generace schopné vzájemné lásky a péče. Projektu se zúčastnilo 14 členských organizací IPPF včetně SPRSV a 10 organizací spolupracujících. V době zapojení SPRSV do projektu SAFE II (viz dále) v ČR probíhaly diskuse o podobě sexuální výchovy ve školách, které byly významným podnětem pro provedení výzkumu. V souvislosti s touto situací se ukázalo jako nezbytné analyzovat postoje samotných mladých lidí k sexuální výchově, získávání informací o sexualitě a celkově o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech. Forma kvalitativního výzkumu byla pro zodpovězení otázek optimální, umožnila pokrýt širokou variabilitu názorů a motivací mladých lidí. 3

4 Začlenění do projektu SAFE II Projekt SAFE II je mezinárodní projekt vedený IPPF EN (the International Planned Parenthood Federation European Network) a je rozdělen do několika pracovních oblastí. SPRSV se s ohledem na výše zmíněná východiska a na ně navazující potřeby zapojila do oblasti zabývající se kvalitativním výzkumem. Tuto pracovní oblast vedla organizace Rutgers WPF a bylo do ní zapojeno 5 členských států IPPF EN. Účelem výzkumu bylo zlepšit pochopení faktorů, které ovlivňují sexuální a reprodukční zdraví a práva u mladých lidí. Česká část projektu významně přispívá k naplnění cílů celého projektu SAFE II, zároveň efektivně čerpá z informačních zdrojů a podpůrných aktivit SAFE II (přehled dostupných informačních zdrojů, plánovací workshop v roce 2010, průběžná konference v dubnu 2011, workshop zaměřený na analýzu dat z výzkumů v roce 2011). Cíle výzkumu Hlavní cíle výzkumu byly zaměřeny na informace o sexualitě: - Jaké informace z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (dále SRHR) mladí lidé mají - Jak se je dozvěděli - Jak se jimi cítí ovlivněni - Jaké informace jim chybějí - Jaké informace by chtěli a od koho by je chtěli získat - Do jaké míry mladí lidé komunikují o sexualitě Výsledky budou základem pro celou politiku mladých v oblasti SRHR v ČR. Zpráva bude sloužit jako podpůrný dokument pro mnoho projektů. K provedení rozhovorů byla využita rozsáhlá síť mladých lidí Netopeer. Mladí lidé se v průběhu několika workhopů podíleli i na vytvoření výzkumného plánu a jeho otestování, na základě jejich podnětů vznikly další podpůrné materiály a zároveň budou jejich podněty využity pro přípravu dalších aktivit využívajících výsledků výzkumu. Mladí lidé také poskytovali zpětnou vazbu ke všem fázím projektu. Finální formulace otázek a následné vyhodnocení výzkumu provedla Dr. Lenka Šilerová, která má jak vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie a sexuální výchovy, tak bohaté zkušenosti z výzkumné činnosti. Výzkumné otázky reflektují výzkumné cíle, nebylo zapotřebí je významně modifikovat. Pro potřeby výzkumu byly definovány 4 základní výzkumné otázky: - Jaké jsou hlavní informační potřeby? - Jaké jsou hlavní informační zdroje? - Jaké je vnímání rodiny v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? - Jaká je vnímání školy v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? Dále byla definována jedna dodatečná, sekundární otázka zaměřená na vztah mezi informacemi a chováním: Jaký je vztah mezi informacemi o sexualitě a chováním? Vzhledem k možnosti různých způsobů operacionalizace proměnných v této otázce a definici výzkumu jako kvalitativního je tato otázka považována za sekundární. Její plné zodpovězení vyžaduje odlišný design studie, zde je pozornost věnována deklarovanému ovlivnění informacemi a vztahu mezi informacemi o sexualitě a komunikaci o sexualitě se sexuálním partnerem. Pro získání odpovědí na každou z výzkumných otázek bylo vždy využito několika otázek ve scénáři rozhovoru, umístěných na různých místech, aby bylo možné získat co nejširší spektrum odpovědí a podkladů pro analýzu. Nebylo žádoucí mladé lidi dotazovat přímo na role různých informačních zdrojů, ani se ptát obecně na informační potřeby, proto bylo využito této metody kombinace několika konkrétních otázek pro jednotlivé výzkumné otázky a jejich 4

5 zpracování při závěrečné analýze. Pro rodinu i školu byly ve druhé části rozhovoru ještě zařazeny samostatné otázky zaměřené přímo na tyto oblasti, neboť tyto oblasti jsou z hlediska celkové koncepce sexuální výchovy a současné situace v ČR klíčové. Sběr dat byl realizován prostřednictvím sítě dobrovolníků spolupracujících se SPRSV, nikoliv expertů na kvalitativní výzkum. Tento přístup s sebou nese výhody a nevýhody. Výhody Otevřenost. Jednalo se o vrstevníky respondentů, komunikace byla tak otevřenější než by mohla být při dotazování staršími experty, mladí lidé se nestyděli nebo jen v menší míře. Přirozenost komunikace o sexuálních otázkách. Většina tazatelů byli lidé zkušení v peer programech, komunikace na sexuální témata pro ně tak byla přirozená, rozhovor nebyl poznamenán jejich nejistotou apod. Počet rozhovorů. S ohledem na cíle výzkumu a původní definici cílové skupiny bylo důležité získat větší množství rozhovorů, což by se skupinou expertů bylo velmi nákladné a náročné. Nižší náklady spojené se sběrem dat. Nevýhody Menší hloubka získaných dat. Zkušený expert by dokázal více explorovat a odhalovat souvislosti do větší hloubky S ohledem na cíle výzkumu nepovažujeme toto omezení za zásadní, bylo vyváženo tím, že všichni moderátoři byli důkladně proškoleni, seznámeni s cíli výzkumu, s metodami a technikami dotazování a měli možnost si dotazování prakticky vyzkoušet. Omezená možnost práce s koncepty s přesnou definicí v průběhu dotazování (např. rozdíly mezi informacemi, postoji, osvětou, výchovou ). Možnost ovlivnění dat faktem, že šlo převážně o dobrovolníky spolupracujícími se SPRSV, kteří jsou v komunikaci o sexualitě otevřenější a mohli by mít tendenci buď ovlivňovat respondenty, nebo si vybírat pro realizaci své kamarády a známé, u nichž lze předpokládat ovlivnění touto potenciálně intenzivnější komunikací. Omezení byla eliminována jednak detailním školením moderátorů a praktickým nácvikem dotazování, jednak požadavkem na výběr osob, které moderátoři neznají či znají jen velmi málo. Tento požadavek byl z velké části dodržen, více než ⅔ dotázaných představovaly osoby, které se s moderátorem neznaly či jen málo Velká část rozhovoru se týkala pohledu do minulosti (rodina, škola, informační zdroje), kde by i potenciální zkreslení bylo velmi malé. Výzkum byl zaměřen primárně na informaci, nikoliv na postoje a chování, tyto proměnné jsou odvozovány sekundárně v analýze. S ohledem na cíle výzkumu zaměřeného primárně na informace a s ohledem na výše zmíněné výhody a nevýhody považujeme metodu sběru dat za vyhovující a dostatečnou. Jako cílová skupina výzkumu byli s ohledem na zaměření organizace definováni mladí lidé. Pro design výzkumu byla s ohledem na zkušenosti spolupracujících expertů i výsledky výzkumů zohledněna následující kritéria: Pohlaví. Věk. Vzdělání Velikost místa bydliště Výzkum byl designován tak, aby pokryl všechny výše uvedené kategorie a aby byly dostatečně naplněny jednotlivé podskupiny v dostatečném rozsahu. Hlavní důraz byl kladen na dodržení rovnoměrného zastoupení pohlaví a věkových skupin, což se podařilo. Celkem bylo dotázáno 87 mladých lidí ve věku let, v následující struktuře. 5

6 Pohlaví, věk, vzdělání let let Total pohlaví bez maturity s maturitou bez maturity s maturitou Dívky Chlapci Subtotal Total věk Velikost místa bydliště do obyvatel 58 nad obyvatel 13 Praha 16 Total 87 Vlastní realizace sběru dat proběhla prostřednictvím mladých lidí, zájemců z řad neformální skupiny Netopeer, která má kolem stovky členů. Členové skupiny byli osloveni a byli zjištěni zájemci o provádění výzkumu. Ti si sami zajistili respondenty z různých skupin podle předem definovaného zadání. Na setkání mladých v březnu 2011 v Praze proběhl vzdělávací workshop o kvalitativním výzkumu. Byly ujasněny hlavní oblasti výzkumu: - Pohled na sexualitu a lásku - Současné informace o sexualitě a všech souvisejících věcech, potřebné, užitečné a chybějící informace - Rodina a škola a informace o sexualitě - Dopad informací na chování - Komunikace o sexualitě s partnerem Byl proveden výcvik ve vedení rozhovoru, jehož obsahem mimo jiné byla neverbální komunikace, pravidla vedení rozhovoru, pravidla kladení podpůrných otázek, nutnost zachování diskrétnosti a mlčenlivosti a vyrovnávání se s těžkými situacemi. Na základě získaných informací byly v rámci předvýzkumu uskutečněny cvičné rozhovory s neznámými mladými lidmi a předvedeny ukázky přepisu výsledků výzkumu experty. Stručné výsledky výzkumu Hlavní informační potřeby Mladí lidé se o informace týkající se sexuality a pohlavního dospívání zajímají, jejich zájem se vyvíjí se v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Klíčová témata jsou početí, anatomické rozdíly mezi pohlavími, pohlavní dospívání, koitus, dále pak antikoncepce a ochrana před STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Významné jsou ovšem i otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí, ale i partnerských vztahů. Potřeby dívek se jeví být více diferencované a komplexní než potřeby chlapců. Klíčové informační zdroje pro děti a mladé lidi představuje škola a rodina, dále pak internet, odborníci (lékaři) ať již napřímo či ve škole a také vrstevníci. Od vrstevníků je ovšem očekávána spíše zkušenost než exaktní informace. Dívky se orientují i na časopisy, mladí muži akcentují také význam své osobní zkušenosti, zejména v oblasti sexuality. Vliv 6

7 jednotlivých zdrojů se mění v průběhu věku (od rodiny a školy směrem k internetu a expertům), v zásadě ovšem platí, že většina mladých lidí by uvítala více relevantních a přiměřeně podaných informací o sexualitě získaných ve škole a v rodině. Mladí lidé považují sexuální výchovu v rodině za primární zdroj informací o sexualitě, jsou o její roli hluboce přesvědčeni, ovšem ne všichni jsou si v této oblasti zcela jistí a nemají často dostatek zkušeností a příkladů ze své původní rodiny. Zároveň si mladí lidé uvědomují, že ani v ideálním případě rodina nemůže přinášet všechny komplexní a konkrétní informace a považují za důležité, aby se na sexuální výchově podílela poměrně významně i škola. Škola je považována za důležitou v procesu sexuálního vzdělávání, ovšem stávající zkušenosti mladých lidí nejsou příliš pozitivní, ať již s ohledem na nedostatečný prostor věnovaný této problematice nebo na nevhodnost jejich podání informací. Škola by měla doplňovat a podporovat, případně suplovat roli rodiny, ovšem toto očekávání v současnosti v ČR nenaplňuje příliš úspěšně. Na základě výzkumných dat lze vyslovit domněnku, že informace o sexualitě a komunikace o těchto otázkách mají jistý vliv na sexuální chování mladých lidí, a to zejména ve smyslu důrazu na prevenci nechtěného těhotenství, částečně i STD. Vědomí dostatečné informační vybavenosti podporuje sebevědomí alespoň u části mladých lidí a usnadňuje jim komunikace o otázkách antikoncepce s partnerem/partnerkou. Lze také předpokládat, že komunikace o sexualitě v rámci rodiny souvisí se schopností mladých lidí komunikovat následně se svým partnerem, není ovšem její zásadní podmínkou Zájem dětí, dospívajících a mladých lidí o otázky sexuality je poměrně aktivní, potřeba informací v této oblasti se vyvíjí v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Nejprve se objevuje zájem o početí ( jak jsem přišel na svět ) a anatomické rozdíly mezi pohlavími, následně o pohlavní dospívání (menstruace, poluce a další znaky), koitus, dále pak o antikoncepci a ochranu přes STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Stranou ovšem nezůstávají ani otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí a také partnerských vztahů (jak si udržet partnera, jak zvládnout rozchod apod.). Výše zmíněné oblasti by měly tvořit základ obsahu sexuální výchovy. Primární zájem dospívajících o antikoncepci a STD je logicky ovlivněn jejich aktuální životní situací, ale i nedostatečností poskytovaných informací v rodině a ve škole. Studie dále ukazuje, že mladí lidé si sice připadají relativně dobře vybaveni informačně, neboť si potřebné informace našli sami na internetu či získali od odborníků (zejména lékařů), ale část deklaruje nejistotu a obavy v oblasti partnerských vztahů. Mladí lidé se také aktivně zajímají nejen o informace, ale i o zkušenosti, pocity a emoce spojené se sexualitou. Pro část z nich je obtížné komunikovat se svým sexuálním partnerem o antikoncepci a prevenci STD. I zde je prostor nejen pro sexuální a partnerskou výchovu, ale i pro trénink sociálních dovedností v této oblasti a využití vrstevníků. Studie ukázala na stále nepříliš vysokou a neuspokojivou úroveň sexuální výchovy a osvěty v rodině i ve škole, přitom ovšem mladí lidé informace z těchto zdrojů požadují a preferují. Nedostatek informací z těchto klíčových zdrojů vede mladé lidi k získávání ne vždy spolehlivých informací od vrstevníků či z internetu. V řadě rodin zůstává pominut nejen informační, ale i výchovný aspekt sexuální výchovy (formování postojů a podpora žádoucího chování) či se omezuje jen na varování před negativními následky sexuality. Toto zjištění považujeme za klíčové v kontextu současné situace okolo sexuální výchově v ČR. Mladí lidé sexuální výchovu ve školách i v rodinách požadují a očekávají, nejsou v tomto ohledu pasivní, nelze jim vnucovat názor omezené skupiny veřejnosti, jak se tomu v ČR v posledních měsících děje. Rodina svou úlohu ne vždy plní a škola není schopna ji zatím plnohodnotně zastoupit. V řadě škol není sexuální výchova realizována příliš vhodným způsobem, což může 7

8 následně vyvolat negativní pocity mladých lidí, ale i kritiku ze strany rodičů a veřejnosti a celkově negativní postoj k sexuální výchově. Studie ukázala, že dobře vedená komunikace o sexualitě a sexuální výchova v rodině i ve škole může pomoci usnadnit mladým lidem vstup do sexuálního života, dostatek informací je mladými lidmi považován za faktor podporující sebevědomí v oblasti SRHR a usnadňující komunikaci s partnerem o použití antikoncepce a ochraně před STD. Sexuální výchova může tak napomoci ovlivnit sexuální chování mladých lidí žádoucím směrem, přestože se nejedná o jediný rozhodující faktor. Z tohoto důvodu považujeme za důležité podporovat sexuální výchovu a její efektivní realizaci. Co z výsledků vyplývá pro sexuální výchovu? Realizace sexuální výchovy Je třeba důsledně realizovat sexuální výchovu ve školách, nastavit programy, které zajistí alespoň základní informovanost dětí a mladých lidí o sexuálních otázkách. Zapojení rodiny je ideální, ale nelze ho bohužel garantovat. Je zapotřebí podporovat rodiče, aby se svými dětmi o sexuálních otázkách komunikovali, poskytovat jim informační podporu i komunikační tréninky, pracovat s rodiči již od útlého věku dětí (prostřednictvím mateřských center, mateřských škol apod.). Je zapotřebí pomoci rodičům eliminovat pocity studu a trapnosti při komunikaci o sexuálních otázkách, tak aby komunikace v rodině byla nejen přítomná, ale i přirozená. To může vést k jejímu pozitivnímu efektu a k chápání sexuality jako přirozené součásti života. Zapojovat i nadále odborníky, zejména lékaře, do aktivní realizace sexuální výchovy a osvěty, jak individuálně, tak v rámci škol. V obou případech je jejich role velmi ceněna. Podporovat dostupnost správných, nekomerčních informací o sexualitě a sexuálním zdraví na internetu, který je velmi důležitým zdrojem informací, jak pro studenty, tak pro mladé lidi, kteří již školu opustili. Zapojovat do programů sexuální výchovy a osvěty mladé lidi, vrstevníky, kteří mají poměrně vysokou důvěru. Jejich role by měla být aktivní, měla by vést k podpoře komunikace mezi vrstevníky, vrstevníci by měli být nosiči příběhů, nejen informací, ovlivňovat tak nejen racionální, ale i emoční rovinu. Doporučení pro další výzkum S ohledem na výsledky šetření a aktuální potřeby SPRSV považujeme za užitečné se dále věnovat výzkumu v následujících oblastech: Vliv komunikace v rodině na formování postojů k sexualitě a zodpovědnému sexuálnímu chování. Zde získaná sekundární zjištění jsou orientační, ale ukazují na souvislost mezi oběma faktory. Potřeby a požadavky týkající se školní sexuální výchovy, jak u pubescentů a adolescentů, tak u rodičů. Motivátory a bariéry rodičů ke komunikaci s dětmi a dospívajícími o sexualitě. Ani v současnosti, více než 20 let po sametové revoluci a uvolnění klimatu, v době snadné dostupnosti informací, není část rodičů schopná se svými dětmi komunikovat o sexualitě a otázkách s ní spojených. Vnímání STD a pocit ohrožení STD. Mladí lidí komunikují se svými partnery o antikoncepci, ale ne tolik o STD, spoléhají se dobrou pověst partnera/partnerky, nevěnují pozornost reálnému riziku. Znalosti a potřeby pubescentů a časných adolescentů v oblasti sexuality, omezení vlivu retrospekce. 8

9 Hodnocení průběhu výzkumu Průběh projektu lze charakterizovat jako dobrý. Spolupráce s moderátory rozhovorů byla velmi dobrá, stejně tak jako kvalita přepisů. Mladí lidé byli z výzkumu nadšeni, velmi pozitivně hodnotili tuto zkušenost. SPRSV získala výborné zkušenosti s dalším typem spolupráce s mladými lidmi. I vlastní realizace výzkumu mezi mladými lidmi napomohla dalšímu zájmu o oblast SRHR. Dobrovolníci moderátoři si rozšířili své dovednosti a to jak v oblasti komunikace o sexualitě, tak v oblasti výzkumu. Zkušenost se zapojením dalších dobrovolníků a konzultantů při navrhování, realizaci i zpracování výzkumu byla velmi dobrá. Projekt se potýkal pouze s několika realizačními obtížemi vyplývajícími z velikosti výzkumného vzorku. Na začátku byla definována poměrně rozsáhlá velikost výzkumného vzorku s cílem pokrýt dostatečně všechny relevantní proměnné (věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště) a jejich kombinace. Počet dotázaných osob učinil analýzu zdlouhavější, ale umožnil více sledovat souvislosti v rámci výzkumného vzorku, zejména v oblasti vlivu informací na chování. Při plánování projektu byly přeceněny rozdíly vyplývající z úrovně vzdělání a velikosti místa bydliště. Tyto proměnné se ukázaly jako relativně málo významné (až na výjimky). Terénní část byla delší než předpokládal původní plán, neboť bylo zapotřebí vyškolit další spolupracovníky. Plánovaný počet rozhovorů nebyl v první fázi dosažen, zejména s ohledem na dobu prázdnin, bylo tak zapotřebí posílit skupinu moderátorů. Celkově lze realizovaný projekt považovat za úspěšný a pro velmi SPRSV přínosný, a to i přes delší realizaci a veškerá zmíněná omezení. Výsledky výzkumu budou využity pro další činnost SPRSV. 9

10 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SAFE II PROGRAM 5. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově Olomouc 10. a 11. února 2012 Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, Olomouc 10. února prezence účastníků v předsálí (pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o nahrání do PC v sále) Slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 1. MUDr. Miroslav Havlín 2. Aktuality v antikoncepci 3. Bc. Lucie Jasanská 4. Nehormonální antikoncepce Pharmatex 5. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 6. Neinvazivní vyšetřovací techniky v prenatální diagnostice a fetální medicíně 7. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 8. Sexuální a reprodukční zdraví v porodní asistenci 9. MUDr. Radim Uzel, CSc. 10. Rizika estetických úprav genitálu Přestávka na oběd Zahájení druhého bloku přednášek 11. MUDr. Drahomíra Polcarová 12. Jak a co vyučovat o chlamydiové infekci. 13. MUDr. Ivo Procházka, CSc. 14. Prevence HIV/AIDS 15. Bc. Karel Žák, PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. 16. Pedofilie 17. PhDr. Michal Chovanec 18. Transsexualizmus 19. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. 20. Rizika v sexuálním vzdělávání osob se zdravotním postižením 21. PaedDr. Stanislava Mandzáková, Ph.D., PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. 22. Postoje k sexualite osôb s mentálnym postihnutím zrkadlový odraz vlastných představ a očakávaní? 23. PhDr. Katarína Jandová 24. Niektoré postoje žien k vlastným genitáliám 10

11 19.30 Neformální posezení s rautem v restauraci Zbrojnice 11. února zahájení druhého dne kongresu a třetího bloku přednášek 25. Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 26. Příspěvek k rozvoji učitelské připravenosti pro výkon profese aplikace vybraných metod sexuální výchovy v pedagogické praxi primární školy 27. MUDr. Pavel Turčan, Danuše Zatloukalová 28. HPV infekce a (nejen) reprodukční zdraví. 29. PaedDr. Lenka Kubrichtová 30. Projekt SPIRÁLA (vzdělávání v oblasti očkování proti HPV) 31. Mgr. Kateřina Kadlčíková 32. Postoje učitelů k výuce sexuální výchovy 33. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 34. Realizace výuky Výchovy ke zdraví na ZŠ ve vybraných krajích ČR s důrazem na oblast sexuální výchovy 35. PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D. 36. Sexuální výchova a enviromentální výchova jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu 37. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D., Mgr Dana Fridrichovská, Mgr. Zuzana Prouzová 38. Závěry výzkumu SAFE II (Informační potřeby ve vztahu k sexualitě a sexuálnímu zdraví mladých lidí, jak se tyto potřeby vyvíjejí a jak a kým jsou naplňovány) zakončení, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č. j.: 3371/ , a certifikátů dle dalších akreditací. Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, jeho odborná úroveň tím nebude narušena 11

12 Aktuality v antikoncepci Miroslav Havlín Témata I. Novinky ve vztahu hormonální antikoncepce (HA) a tromboembolické nemoci (TEN) II. Netabletové formy HA - vaginální kroužek - náplast III. Nový estrogen IV. Nižší dávka gestagenní depotní antikoncepce V. Legislativní novinky I. HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tromboembolická nemoc definice - Vznik patologických sraženin v žilním systému bez vazby na porušení cévní stěny (trombóza) a případné vmetení sraženiny do dalších částí krevního řečiště (embolie) - Žilní trombóza 1 1,5/1 000 ročně - Plicní embolie 0,6/1 000 ročně - Ictus, trombóza mozkových splavů, infarkt myokardu spoluúčast trombotických dějů Metodický problém - Žena s hormonální léčbou nebo bez ní pohled internistů atd. - Ženy: s hormonální léčbou bez ní gravidní pohled gynekologů Tromboembolická nemoc - TEN je komplexní, multifaktoriální onemocnění - Vztah k hormonálně změněným situacím (gravidita, HA, HRT, stimulace při IVF + ET ) - Hormonálně změněná situace nezpůsobuje TEN, pouze mírně zvyšuje riziko ale méně než gravidita - Role hormonálních léčeb byla nepřiměřeně zvětšena a medializována Trombofilní mutace - Vrozené odchylky v kaskádě dějů krevní srážlivosti - Poslední dvě dekády rozvoj molekulárně genetických vyšetřovacích metod - Několik desítek mutací různé míry závažnosti - Výskyt 3 20 % bílé populace - Typický rodový výskyt - Homo a heterozygotní formy - V souběhu s hormonálně změněným stavem stoupá riziko TEN - Trombofilní mutace a prodělaná trombóza byly prohlášeny za absolutní kontraindikaci HA 12

13 Rizika TEN a čas - Výskyt TEN stoupá s věkem bez ohledu na hormonální léčby (RR = relativní riziko) - ženy do 20 let RR 1 - ženy 20 až 40 let RR 3 - ženy nad 40 let RR 5 - Riziko TEN - nejvýraznější v prvním roce užívání hormonální léčby (cca 4. až 10. cyklus) - neroste s délkou užívání Rizikové faktory TEN Rizikový faktor Relativní riziko Nitrožilní aplikace drog Závažné trombofilie 6 50 Marihuana, hašiš, amfetaminy Porod a šestinedělí Gravidita 7 9 Tabakismus 3 7 Hormonální antikoncepce 2,5 4 Dlouhé sezení (cestování, počítače) 2 5 Varixy dolních končetin 2 4 Obesita 2 4 Deficitní pitný režim 1,5 3 Úrazy DK, polytrauma, imobilizace, maligní nádory, kardiopate 2 6 Co dělat? - Klinická praxe i medicína založená na důkazech ukazuje na podstatně širší problematiku - Revize postojů odborných společností - Doporučení odborných společností genetické, hematologické a gynekologie dětí a dospívajících z roku 2010 Doporučení k diagnostice trombofilních stavů 1. TEN je komplexní onemocnění, nelze vycházet jen z molekulárně genetických znaků 2. Z molekulárních vyšetření mají význam pro běžnou klinickou praxi pouze dvě - mutace F V (Leidenská mutace) - mutace genu pro protrombin 3. Indikace k vyšetření 3.1. Před nasazením hormonální léčby u žen s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou 3.2. Po prodělané TEN 3.3. Opakované potryty v I. Trimestru či potrat ve vyšším stádiu gravidity 3.4. Gravidní ženy. jako v bodech 3.1. a 3.2. nebo při některých těhotenských patologiích 4. Ostatní vyšetření specializovaná centra 5. Genetická vyšetření trombofilních mutací pouze v certifikovaných laboratořích Poznámky: - při pozitivitě vyšetřit i přímé příbuzné - testování před 12. Rokem jen výjimečně 13

14 Změna postoje hematologů - Trombofilní mutace či prodělaná TEN již nejsou vždy považovány za absolutní kontraindikaci hormonálních léčeb! - Vždy individuální přístup Hematologické kontraindikace - Absolutní kontraindikace - TEN v graviditě či při hormonální léčbě - homozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - Diskutované relativní či absolutní?? - heterozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - jiné trombofilní mutace - Relativní - TEN bez vazby na hormonální zátěž či mutaci Orientační rozhodovací algoritmus - Trombóza v anamnéze - ano: vazba na hormonálně změněnou situaci: ano ne - ne - Trombofilní mutace - jaká - homozygotní forma - heterozygotní forma - Celkový zdravotní stav Souhrn - Trombofilie vede k rodinnému (rodovému) výskytu TEN - Vždy porovnat benefity HA a rizika TEN - Gravidita je rizikovější než HA - Rizika nežádoucího těhotenství a nechtěného dítěte - U všech pacientek vždy vysoce individuální přístup PRVNÍ INTERMEZZO DOKÁŽI BRÁT TABLETY PRAVIDELNĚ? Pečlivost užívání tablet - Největší problém HA - Velmi nízká hormonální dávka odchylka 1 max. 2 hodiny - Ostatní 2, max. 3 hodiny - Menší chyby (do 12 hodin) snižují komfort (hlavně atypická krvácení) - Nad 12 hodin klesá spolehlivost Problém užívání tablet - 90 % selhání HA připadá na uživatelské chyby - Alespoň jednu chybu za měsíc udělá 5 70 % uživatelek (většina studií udává %) - Rozdílné výsledky = různé metodiky - Minulá dekáda nástup netabletových forem 14

15 Problém užívání tablet - Vlastní práce chyby přiznané ( ) - Schopnost pečlivého užívání je dána osobností, nikoliv věkem Cyklů Přiznané chyby Adolescentky ,3 Dospělé ženy ,2 II. A. VAGINÁLNÍ KROUŽEK NUVARING NuvaRing charakteristika - Uveden na trh v roce 2002, ČR Umělohmotný, elastický, průměr 54, síla 4 mm - Obsahuje: - ethinylestradiol (EE) - etonogestrel (ENG) - Denně 15 μg EE a 120 μg ENG - Nejmenší hormonální obsah NuvaRing vzhled NuvaRing uživatelské principy - Antikoncepční mechanismus stejný jako u tablet, rozdíl v aplikační formě - Uživatelsky maximálně pohodlný žena se stará o HA jen 2 za cyklus - Po zavedení se ponechá 21 dnů (ev. 6 rezervních) a po vyjmutí 7 dnů pauza - Spolehlivost stejná jako u precizně užívaných tablet NuvaRing benefity - Neovlivňuje onkologickou cytologii 15

16 - Nemění poševní prostředí - Kompatibilní s většinou vaginálních léků - Obchází zažívací systém - Vysoce diskrétní Zavedení NuvaRingu Neplést! - Pesar bariérová nehormonální antikoncepce (již se nepoužívá) - NuvaRing HA Benefity - Odpadá každodenní užívání Výrazný komfort na HA se myslí 2 za cyklus Vysoká spolehlivost odpadá faktor uživatelských chyb 16

17 - Nejmenší hormonální dávka přesto kvalitní kontrola cyklu - Velmi diskrétní metoda - Moderní žena schopná dialogu s vagínou II. B. ANTIKONCEPČNÍ NÁPLAST EVRA Antikoncepční náplast Evra - Druhá netabletová forma - Kožní náplast 4,5 4,5 cm - Složení - ethinylestradiol (EE) - norelgestromin (NG) - 20 μg EE a 150 μg NG Vzhled Evry Aplikace Evry - Aplikace 3 po 7 dnech (2 dny záloha), 7 dnů pauza = žena se stará o HA 4 za cyklus - Lepí se na místa: - neochlupená - bez větších kožních změn - nezatěžovaná oblečením - nezatěžovaná pracovní činností 17

18 Aplikace Evry - Přiložit, cca minutu důkladně přitlačit - Ne dvakrát po sobě na totéž místo - Nikdy ne na prsa - Voda ano - Slunce ne Místa nalepení Evra - Obchází zažívací systém - Spolehlivost jako precizně užívané tablety - Starší náplasťová matrix - horší přilnavost (odpadává u cca 15 %) - kožní změny (hlavně pigmentové) - Ne zcela diskrétní DRUHÉ INTERMEZZO Estrogenní dilema - Počátky HA řada nefyziologických estrogenů ve vysokých dávkách vedlejší efekty - Od 70. let je ethinylestradiol (EE) téměř monopolní estrogen - Klesající dávky vedlejších efektů ubývá - Jeho kritika se zmírňuje, ale nemizí 18

19 Estrogenní dilema - Bývá kritizován pro: - vztah k TEN - vliv na žilní systém DK? - vliv na prsa u žen nad 40 let?? - zažívací obtíže - Snaha o jeho náhradu III. NOVÉ KONTRACEPTIVUM QLAIRA Estradiol valerát (EV) - Minulá dekáda studovány minimálně čtyři estrogeny nahrazujícící EE - EV první dosáhl registrace a vstupu na trh - Stejně jako EE se metabolizuje na estradiol, ale jednodušší a rychlejší cestou - Proto by měl mít méně vedlejších efektů - Přirozený estrogen Qlaira vstupuje na trh - Obsahuje: - estradiol valerát (EV) - dienogest (DNG) - Režim 28 tablet - Pentafázická HA Pentafázický režim Qlairy Tablety EV (mg) DNG (mg) placebo 19

20 Qlaira obrázek Qlaira - Vhodná pro ženy intolerující EE nebo se obávajících efektů EE - Diskutuje se kontrola cyklu protichůdné zkušenosti - Složitější na užívání hlavně posuny menses - Perspektiva ukáže delší klinická zkušenost IV. DEPOTNÍ GESTAGENNÍ ANTIKONCEPCE SAYANA Sayana - Zástupce čistě gestagenní depotní injekční HA - Navazuje na známou DepoProveru - Obsahují depotní medroxyprogesteronacetát (DMPA) - Antikoncepční spolehlivost je stejná Rozdíly Depo-Provera Sayana Dávka (mg DMPA) Aplikace nitrosvalová podkožní Antikoncepční efekt 3 měsíce 3 měsíce Léčba endometriózy ano ne 20

Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově. Bc. Hana Suchánková

Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově. Bc. Hana Suchánková Sexuální výchova z pohledu žáků prvních ročníků středních škol v Přerově Bc. Hana Suchánková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním tématem diplomové práce je sexuální výchova na základních školách.

Více

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví

Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví Vybrané kapitoly z didaktiky VýchoVy ke zdraví PaedDr. Eva Marádová, CSc. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část

podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění obecná část KATALOG podpůrných opatření obecná část pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění Jan Michalík, Pavlína Baslerová, Lenka Felcmanová a kolektiv KATALOG

Více

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování

Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Příklady dobré praxe programů školní prevence rizikového chování Michaela Širůčková Michal Miovský Lenka Skácelová Roman Gabrhelík a kol. m o n o g r a f i e Příklady dobré praxe programů školní prevence

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008

SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008 SPRSV 16. CELOSTÁTNÍ KONGRES K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ V ČESKÉ REPUBLICE PARDUBICE 2008 25. 27. září 2008 Editor JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ

Více

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková

Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole. Petra Tomečková Komparace školních vzdělávacích programů ve škole podporující zdraví a v běžné mateřské škole Petra Tomečková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato práce se zabývá tématem podpory zdraví u dětí mateřských

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová

Program Zdravá škola. Jana Brázdilová Program Zdravá škola Jana Brázdilová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Hlavním tématem mé diplomové práce je program Zdravá škola na Základní škole Mysločovice a jeho hodnocení pedagogy, kteří na této

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

Odborná studie. 1. část

Odborná studie. 1. část Odborná studie 1. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování

Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování Veronika Pavlas Martanová a kol. m o n o g r a f i e Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků semináře INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování

Více

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM

METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM METODIKA K PROJEKTU ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S AUTISMEM Fügnerova 30 613 00, Brno - Černá Pole vzdelavani@apla-jm.cz www.apla-jm.cz Projekt: Zaměstnávání lidí s autismem Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00241

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická DIPLOMOVÁ PRÁCE Porovnání výchovy ke zdravému životnímu stylu na základní škole zapojené do programu Škola podporující zdraví

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR

Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová. Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Práce s mimořádně nadanými dětmi v ČR PRÁCE S MIMOŘÁDNĚ NADANÝMI DĚTMI V ČR Monika Martochová Dudová Michal Martoch Jana Martochová Tato práce mohla

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více