5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012"

Transkript

1 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc února 2012 Recenzentka: Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. PdF UP v Olomouci Recenzent: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. PdF ZČU v Plzni Editorka: Mgr. Zuzana Prouzová Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ 2012

2 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc 2012 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 10. a 11. února 2012 pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ing. Pavla Sekaniny Kongres podpořily: SAFE II MAMMA CENTRUM OLOMOUC AKACIA NATURPODUKT CZ Tento sborník příspěvků vznikl v rámci projektu Sexual Awareness for Europe (SAFE II), který obdržel finanční prostředky z Evropské unie v rámci Programu veřejného zdraví. Tento sborník odráží pouze názory autora (autorů) a komise nenese zodpovědnost za informace v něm obsažené Akreditace MŠMT č. j.: 3371/ ISBN

3 Projekt SAFE II v České republice Mladí lidé a informace o sexualitě Kvalitativní výzkum základní výsledky Lenka Šilerová, Dana Fridrichovská, Zuzana Prouzová Vznik výzkumu v širších souvislostech SPRSV je plnoprávnou členskou organizací IPPF = International Planned Parenthood Federation = Mezinárodní federace plánovaného rodičovství. IPPF je mezinárodní organizace, jež má zastoupení v mnoha zemích po celém světě a která je největší organizací na světě řešící problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR). IPPF je rozdělena do šesti regionů, které však přesně nekopírují zeměpisné celky, světadíly, tak, jak je známe z mapy. Jedná se o Africký region, Arabský svět, Východ + Jihovýchodní Asii a Oceánii, Západní polokouli, Jižní Asii a Evropskou síť. IPPF velmi dbá na to, aby se na řízení její činnosti a všech aktivitách podíleli mladí lidé, síť mladých lidí evropského regionu zabývající se otázkami sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR) se nazývá Y-SAFE. Projekt Y-SAFE je zaměřený na posílení postavení mládeže při účasti na rozhodování i realizaci veškeré činnosti na úrovni MA i na regionální úrovni. I další regiony mají své vlastní sítě mladých lidí, což vytváří skvělou příležitost pro jejich mezinárodní spolupráci. Mladí lidé jsou důležitými partnery v činnosti IPPF, působí jak ve svých mateřských organizacích, tak i v rámci regionálních sítí a na některých projektech spolupracují mladí dobrovolníci z celého světa. IPPF poskytuje pro činnost mladých lidí mnoho příležitostí různá školení, finanční pomoc při realizaci projektů, možnost účasti a tím i praxe na mezinárodních konferencích i dlouhodobých stážích. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu intenzivně zapojuje mladé lidi do své činnosti od r. 2004, nejprve jako vrstevnické vzdělavatele v oblasti HIV/AIDS, časem i v jiných oblastech činnosti. V roce 2010 vzniká Neformální klub Netopeer (jako zkratka slov NET Of PEER), síť mladých lidí, kteří se nejen věnují šíření informací mezi svými vrstevníky, ale stávají se skupinou mladých dobrovolníků SPRSV, kteří také pomáhají s dalšími projekty Společnost, např. s informační a osvětovou kampaní Labestra, kongresy, konferencemi, ale i vytvářejí projekty vlastní. Do projektu SAFE II jsme se mohli zapojit právě díky skupině mladých, protože zapojení mladých bylo podmínkou účasti. SAFE je zkratkou slov Sexual Awareness for Europe a má sloužit k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv mladých lidí a k zajištění zdravé budoucí generace schopné vzájemné lásky a péče. Projektu se zúčastnilo 14 členských organizací IPPF včetně SPRSV a 10 organizací spolupracujících. V době zapojení SPRSV do projektu SAFE II (viz dále) v ČR probíhaly diskuse o podobě sexuální výchovy ve školách, které byly významným podnětem pro provedení výzkumu. V souvislosti s touto situací se ukázalo jako nezbytné analyzovat postoje samotných mladých lidí k sexuální výchově, získávání informací o sexualitě a celkově o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech. Forma kvalitativního výzkumu byla pro zodpovězení otázek optimální, umožnila pokrýt širokou variabilitu názorů a motivací mladých lidí. 3

4 Začlenění do projektu SAFE II Projekt SAFE II je mezinárodní projekt vedený IPPF EN (the International Planned Parenthood Federation European Network) a je rozdělen do několika pracovních oblastí. SPRSV se s ohledem na výše zmíněná východiska a na ně navazující potřeby zapojila do oblasti zabývající se kvalitativním výzkumem. Tuto pracovní oblast vedla organizace Rutgers WPF a bylo do ní zapojeno 5 členských států IPPF EN. Účelem výzkumu bylo zlepšit pochopení faktorů, které ovlivňují sexuální a reprodukční zdraví a práva u mladých lidí. Česká část projektu významně přispívá k naplnění cílů celého projektu SAFE II, zároveň efektivně čerpá z informačních zdrojů a podpůrných aktivit SAFE II (přehled dostupných informačních zdrojů, plánovací workshop v roce 2010, průběžná konference v dubnu 2011, workshop zaměřený na analýzu dat z výzkumů v roce 2011). Cíle výzkumu Hlavní cíle výzkumu byly zaměřeny na informace o sexualitě: - Jaké informace z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (dále SRHR) mladí lidé mají - Jak se je dozvěděli - Jak se jimi cítí ovlivněni - Jaké informace jim chybějí - Jaké informace by chtěli a od koho by je chtěli získat - Do jaké míry mladí lidé komunikují o sexualitě Výsledky budou základem pro celou politiku mladých v oblasti SRHR v ČR. Zpráva bude sloužit jako podpůrný dokument pro mnoho projektů. K provedení rozhovorů byla využita rozsáhlá síť mladých lidí Netopeer. Mladí lidé se v průběhu několika workhopů podíleli i na vytvoření výzkumného plánu a jeho otestování, na základě jejich podnětů vznikly další podpůrné materiály a zároveň budou jejich podněty využity pro přípravu dalších aktivit využívajících výsledků výzkumu. Mladí lidé také poskytovali zpětnou vazbu ke všem fázím projektu. Finální formulace otázek a následné vyhodnocení výzkumu provedla Dr. Lenka Šilerová, která má jak vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie a sexuální výchovy, tak bohaté zkušenosti z výzkumné činnosti. Výzkumné otázky reflektují výzkumné cíle, nebylo zapotřebí je významně modifikovat. Pro potřeby výzkumu byly definovány 4 základní výzkumné otázky: - Jaké jsou hlavní informační potřeby? - Jaké jsou hlavní informační zdroje? - Jaké je vnímání rodiny v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? - Jaká je vnímání školy v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? Dále byla definována jedna dodatečná, sekundární otázka zaměřená na vztah mezi informacemi a chováním: Jaký je vztah mezi informacemi o sexualitě a chováním? Vzhledem k možnosti různých způsobů operacionalizace proměnných v této otázce a definici výzkumu jako kvalitativního je tato otázka považována za sekundární. Její plné zodpovězení vyžaduje odlišný design studie, zde je pozornost věnována deklarovanému ovlivnění informacemi a vztahu mezi informacemi o sexualitě a komunikaci o sexualitě se sexuálním partnerem. Pro získání odpovědí na každou z výzkumných otázek bylo vždy využito několika otázek ve scénáři rozhovoru, umístěných na různých místech, aby bylo možné získat co nejširší spektrum odpovědí a podkladů pro analýzu. Nebylo žádoucí mladé lidi dotazovat přímo na role různých informačních zdrojů, ani se ptát obecně na informační potřeby, proto bylo využito této metody kombinace několika konkrétních otázek pro jednotlivé výzkumné otázky a jejich 4

5 zpracování při závěrečné analýze. Pro rodinu i školu byly ve druhé části rozhovoru ještě zařazeny samostatné otázky zaměřené přímo na tyto oblasti, neboť tyto oblasti jsou z hlediska celkové koncepce sexuální výchovy a současné situace v ČR klíčové. Sběr dat byl realizován prostřednictvím sítě dobrovolníků spolupracujících se SPRSV, nikoliv expertů na kvalitativní výzkum. Tento přístup s sebou nese výhody a nevýhody. Výhody Otevřenost. Jednalo se o vrstevníky respondentů, komunikace byla tak otevřenější než by mohla být při dotazování staršími experty, mladí lidé se nestyděli nebo jen v menší míře. Přirozenost komunikace o sexuálních otázkách. Většina tazatelů byli lidé zkušení v peer programech, komunikace na sexuální témata pro ně tak byla přirozená, rozhovor nebyl poznamenán jejich nejistotou apod. Počet rozhovorů. S ohledem na cíle výzkumu a původní definici cílové skupiny bylo důležité získat větší množství rozhovorů, což by se skupinou expertů bylo velmi nákladné a náročné. Nižší náklady spojené se sběrem dat. Nevýhody Menší hloubka získaných dat. Zkušený expert by dokázal více explorovat a odhalovat souvislosti do větší hloubky S ohledem na cíle výzkumu nepovažujeme toto omezení za zásadní, bylo vyváženo tím, že všichni moderátoři byli důkladně proškoleni, seznámeni s cíli výzkumu, s metodami a technikami dotazování a měli možnost si dotazování prakticky vyzkoušet. Omezená možnost práce s koncepty s přesnou definicí v průběhu dotazování (např. rozdíly mezi informacemi, postoji, osvětou, výchovou ). Možnost ovlivnění dat faktem, že šlo převážně o dobrovolníky spolupracujícími se SPRSV, kteří jsou v komunikaci o sexualitě otevřenější a mohli by mít tendenci buď ovlivňovat respondenty, nebo si vybírat pro realizaci své kamarády a známé, u nichž lze předpokládat ovlivnění touto potenciálně intenzivnější komunikací. Omezení byla eliminována jednak detailním školením moderátorů a praktickým nácvikem dotazování, jednak požadavkem na výběr osob, které moderátoři neznají či znají jen velmi málo. Tento požadavek byl z velké části dodržen, více než ⅔ dotázaných představovaly osoby, které se s moderátorem neznaly či jen málo Velká část rozhovoru se týkala pohledu do minulosti (rodina, škola, informační zdroje), kde by i potenciální zkreslení bylo velmi malé. Výzkum byl zaměřen primárně na informaci, nikoliv na postoje a chování, tyto proměnné jsou odvozovány sekundárně v analýze. S ohledem na cíle výzkumu zaměřeného primárně na informace a s ohledem na výše zmíněné výhody a nevýhody považujeme metodu sběru dat za vyhovující a dostatečnou. Jako cílová skupina výzkumu byli s ohledem na zaměření organizace definováni mladí lidé. Pro design výzkumu byla s ohledem na zkušenosti spolupracujících expertů i výsledky výzkumů zohledněna následující kritéria: Pohlaví. Věk. Vzdělání Velikost místa bydliště Výzkum byl designován tak, aby pokryl všechny výše uvedené kategorie a aby byly dostatečně naplněny jednotlivé podskupiny v dostatečném rozsahu. Hlavní důraz byl kladen na dodržení rovnoměrného zastoupení pohlaví a věkových skupin, což se podařilo. Celkem bylo dotázáno 87 mladých lidí ve věku let, v následující struktuře. 5

6 Pohlaví, věk, vzdělání let let Total pohlaví bez maturity s maturitou bez maturity s maturitou Dívky Chlapci Subtotal Total věk Velikost místa bydliště do obyvatel 58 nad obyvatel 13 Praha 16 Total 87 Vlastní realizace sběru dat proběhla prostřednictvím mladých lidí, zájemců z řad neformální skupiny Netopeer, která má kolem stovky členů. Členové skupiny byli osloveni a byli zjištěni zájemci o provádění výzkumu. Ti si sami zajistili respondenty z různých skupin podle předem definovaného zadání. Na setkání mladých v březnu 2011 v Praze proběhl vzdělávací workshop o kvalitativním výzkumu. Byly ujasněny hlavní oblasti výzkumu: - Pohled na sexualitu a lásku - Současné informace o sexualitě a všech souvisejících věcech, potřebné, užitečné a chybějící informace - Rodina a škola a informace o sexualitě - Dopad informací na chování - Komunikace o sexualitě s partnerem Byl proveden výcvik ve vedení rozhovoru, jehož obsahem mimo jiné byla neverbální komunikace, pravidla vedení rozhovoru, pravidla kladení podpůrných otázek, nutnost zachování diskrétnosti a mlčenlivosti a vyrovnávání se s těžkými situacemi. Na základě získaných informací byly v rámci předvýzkumu uskutečněny cvičné rozhovory s neznámými mladými lidmi a předvedeny ukázky přepisu výsledků výzkumu experty. Stručné výsledky výzkumu Hlavní informační potřeby Mladí lidé se o informace týkající se sexuality a pohlavního dospívání zajímají, jejich zájem se vyvíjí se v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Klíčová témata jsou početí, anatomické rozdíly mezi pohlavími, pohlavní dospívání, koitus, dále pak antikoncepce a ochrana před STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Významné jsou ovšem i otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí, ale i partnerských vztahů. Potřeby dívek se jeví být více diferencované a komplexní než potřeby chlapců. Klíčové informační zdroje pro děti a mladé lidi představuje škola a rodina, dále pak internet, odborníci (lékaři) ať již napřímo či ve škole a také vrstevníci. Od vrstevníků je ovšem očekávána spíše zkušenost než exaktní informace. Dívky se orientují i na časopisy, mladí muži akcentují také význam své osobní zkušenosti, zejména v oblasti sexuality. Vliv 6

7 jednotlivých zdrojů se mění v průběhu věku (od rodiny a školy směrem k internetu a expertům), v zásadě ovšem platí, že většina mladých lidí by uvítala více relevantních a přiměřeně podaných informací o sexualitě získaných ve škole a v rodině. Mladí lidé považují sexuální výchovu v rodině za primární zdroj informací o sexualitě, jsou o její roli hluboce přesvědčeni, ovšem ne všichni jsou si v této oblasti zcela jistí a nemají často dostatek zkušeností a příkladů ze své původní rodiny. Zároveň si mladí lidé uvědomují, že ani v ideálním případě rodina nemůže přinášet všechny komplexní a konkrétní informace a považují za důležité, aby se na sexuální výchově podílela poměrně významně i škola. Škola je považována za důležitou v procesu sexuálního vzdělávání, ovšem stávající zkušenosti mladých lidí nejsou příliš pozitivní, ať již s ohledem na nedostatečný prostor věnovaný této problematice nebo na nevhodnost jejich podání informací. Škola by měla doplňovat a podporovat, případně suplovat roli rodiny, ovšem toto očekávání v současnosti v ČR nenaplňuje příliš úspěšně. Na základě výzkumných dat lze vyslovit domněnku, že informace o sexualitě a komunikace o těchto otázkách mají jistý vliv na sexuální chování mladých lidí, a to zejména ve smyslu důrazu na prevenci nechtěného těhotenství, částečně i STD. Vědomí dostatečné informační vybavenosti podporuje sebevědomí alespoň u části mladých lidí a usnadňuje jim komunikace o otázkách antikoncepce s partnerem/partnerkou. Lze také předpokládat, že komunikace o sexualitě v rámci rodiny souvisí se schopností mladých lidí komunikovat následně se svým partnerem, není ovšem její zásadní podmínkou Zájem dětí, dospívajících a mladých lidí o otázky sexuality je poměrně aktivní, potřeba informací v této oblasti se vyvíjí v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Nejprve se objevuje zájem o početí ( jak jsem přišel na svět ) a anatomické rozdíly mezi pohlavími, následně o pohlavní dospívání (menstruace, poluce a další znaky), koitus, dále pak o antikoncepci a ochranu přes STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Stranou ovšem nezůstávají ani otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí a také partnerských vztahů (jak si udržet partnera, jak zvládnout rozchod apod.). Výše zmíněné oblasti by měly tvořit základ obsahu sexuální výchovy. Primární zájem dospívajících o antikoncepci a STD je logicky ovlivněn jejich aktuální životní situací, ale i nedostatečností poskytovaných informací v rodině a ve škole. Studie dále ukazuje, že mladí lidé si sice připadají relativně dobře vybaveni informačně, neboť si potřebné informace našli sami na internetu či získali od odborníků (zejména lékařů), ale část deklaruje nejistotu a obavy v oblasti partnerských vztahů. Mladí lidé se také aktivně zajímají nejen o informace, ale i o zkušenosti, pocity a emoce spojené se sexualitou. Pro část z nich je obtížné komunikovat se svým sexuálním partnerem o antikoncepci a prevenci STD. I zde je prostor nejen pro sexuální a partnerskou výchovu, ale i pro trénink sociálních dovedností v této oblasti a využití vrstevníků. Studie ukázala na stále nepříliš vysokou a neuspokojivou úroveň sexuální výchovy a osvěty v rodině i ve škole, přitom ovšem mladí lidé informace z těchto zdrojů požadují a preferují. Nedostatek informací z těchto klíčových zdrojů vede mladé lidi k získávání ne vždy spolehlivých informací od vrstevníků či z internetu. V řadě rodin zůstává pominut nejen informační, ale i výchovný aspekt sexuální výchovy (formování postojů a podpora žádoucího chování) či se omezuje jen na varování před negativními následky sexuality. Toto zjištění považujeme za klíčové v kontextu současné situace okolo sexuální výchově v ČR. Mladí lidé sexuální výchovu ve školách i v rodinách požadují a očekávají, nejsou v tomto ohledu pasivní, nelze jim vnucovat názor omezené skupiny veřejnosti, jak se tomu v ČR v posledních měsících děje. Rodina svou úlohu ne vždy plní a škola není schopna ji zatím plnohodnotně zastoupit. V řadě škol není sexuální výchova realizována příliš vhodným způsobem, což může 7

8 následně vyvolat negativní pocity mladých lidí, ale i kritiku ze strany rodičů a veřejnosti a celkově negativní postoj k sexuální výchově. Studie ukázala, že dobře vedená komunikace o sexualitě a sexuální výchova v rodině i ve škole může pomoci usnadnit mladým lidem vstup do sexuálního života, dostatek informací je mladými lidmi považován za faktor podporující sebevědomí v oblasti SRHR a usnadňující komunikaci s partnerem o použití antikoncepce a ochraně před STD. Sexuální výchova může tak napomoci ovlivnit sexuální chování mladých lidí žádoucím směrem, přestože se nejedná o jediný rozhodující faktor. Z tohoto důvodu považujeme za důležité podporovat sexuální výchovu a její efektivní realizaci. Co z výsledků vyplývá pro sexuální výchovu? Realizace sexuální výchovy Je třeba důsledně realizovat sexuální výchovu ve školách, nastavit programy, které zajistí alespoň základní informovanost dětí a mladých lidí o sexuálních otázkách. Zapojení rodiny je ideální, ale nelze ho bohužel garantovat. Je zapotřebí podporovat rodiče, aby se svými dětmi o sexuálních otázkách komunikovali, poskytovat jim informační podporu i komunikační tréninky, pracovat s rodiči již od útlého věku dětí (prostřednictvím mateřských center, mateřských škol apod.). Je zapotřebí pomoci rodičům eliminovat pocity studu a trapnosti při komunikaci o sexuálních otázkách, tak aby komunikace v rodině byla nejen přítomná, ale i přirozená. To může vést k jejímu pozitivnímu efektu a k chápání sexuality jako přirozené součásti života. Zapojovat i nadále odborníky, zejména lékaře, do aktivní realizace sexuální výchovy a osvěty, jak individuálně, tak v rámci škol. V obou případech je jejich role velmi ceněna. Podporovat dostupnost správných, nekomerčních informací o sexualitě a sexuálním zdraví na internetu, který je velmi důležitým zdrojem informací, jak pro studenty, tak pro mladé lidi, kteří již školu opustili. Zapojovat do programů sexuální výchovy a osvěty mladé lidi, vrstevníky, kteří mají poměrně vysokou důvěru. Jejich role by měla být aktivní, měla by vést k podpoře komunikace mezi vrstevníky, vrstevníci by měli být nosiči příběhů, nejen informací, ovlivňovat tak nejen racionální, ale i emoční rovinu. Doporučení pro další výzkum S ohledem na výsledky šetření a aktuální potřeby SPRSV považujeme za užitečné se dále věnovat výzkumu v následujících oblastech: Vliv komunikace v rodině na formování postojů k sexualitě a zodpovědnému sexuálnímu chování. Zde získaná sekundární zjištění jsou orientační, ale ukazují na souvislost mezi oběma faktory. Potřeby a požadavky týkající se školní sexuální výchovy, jak u pubescentů a adolescentů, tak u rodičů. Motivátory a bariéry rodičů ke komunikaci s dětmi a dospívajícími o sexualitě. Ani v současnosti, více než 20 let po sametové revoluci a uvolnění klimatu, v době snadné dostupnosti informací, není část rodičů schopná se svými dětmi komunikovat o sexualitě a otázkách s ní spojených. Vnímání STD a pocit ohrožení STD. Mladí lidí komunikují se svými partnery o antikoncepci, ale ne tolik o STD, spoléhají se dobrou pověst partnera/partnerky, nevěnují pozornost reálnému riziku. Znalosti a potřeby pubescentů a časných adolescentů v oblasti sexuality, omezení vlivu retrospekce. 8

9 Hodnocení průběhu výzkumu Průběh projektu lze charakterizovat jako dobrý. Spolupráce s moderátory rozhovorů byla velmi dobrá, stejně tak jako kvalita přepisů. Mladí lidé byli z výzkumu nadšeni, velmi pozitivně hodnotili tuto zkušenost. SPRSV získala výborné zkušenosti s dalším typem spolupráce s mladými lidmi. I vlastní realizace výzkumu mezi mladými lidmi napomohla dalšímu zájmu o oblast SRHR. Dobrovolníci moderátoři si rozšířili své dovednosti a to jak v oblasti komunikace o sexualitě, tak v oblasti výzkumu. Zkušenost se zapojením dalších dobrovolníků a konzultantů při navrhování, realizaci i zpracování výzkumu byla velmi dobrá. Projekt se potýkal pouze s několika realizačními obtížemi vyplývajícími z velikosti výzkumného vzorku. Na začátku byla definována poměrně rozsáhlá velikost výzkumného vzorku s cílem pokrýt dostatečně všechny relevantní proměnné (věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště) a jejich kombinace. Počet dotázaných osob učinil analýzu zdlouhavější, ale umožnil více sledovat souvislosti v rámci výzkumného vzorku, zejména v oblasti vlivu informací na chování. Při plánování projektu byly přeceněny rozdíly vyplývající z úrovně vzdělání a velikosti místa bydliště. Tyto proměnné se ukázaly jako relativně málo významné (až na výjimky). Terénní část byla delší než předpokládal původní plán, neboť bylo zapotřebí vyškolit další spolupracovníky. Plánovaný počet rozhovorů nebyl v první fázi dosažen, zejména s ohledem na dobu prázdnin, bylo tak zapotřebí posílit skupinu moderátorů. Celkově lze realizovaný projekt považovat za úspěšný a pro velmi SPRSV přínosný, a to i přes delší realizaci a veškerá zmíněná omezení. Výsledky výzkumu budou využity pro další činnost SPRSV. 9

10 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SAFE II PROGRAM 5. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově Olomouc 10. a 11. února 2012 Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, Olomouc 10. února prezence účastníků v předsálí (pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o nahrání do PC v sále) Slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 1. MUDr. Miroslav Havlín 2. Aktuality v antikoncepci 3. Bc. Lucie Jasanská 4. Nehormonální antikoncepce Pharmatex 5. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 6. Neinvazivní vyšetřovací techniky v prenatální diagnostice a fetální medicíně 7. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 8. Sexuální a reprodukční zdraví v porodní asistenci 9. MUDr. Radim Uzel, CSc. 10. Rizika estetických úprav genitálu Přestávka na oběd Zahájení druhého bloku přednášek 11. MUDr. Drahomíra Polcarová 12. Jak a co vyučovat o chlamydiové infekci. 13. MUDr. Ivo Procházka, CSc. 14. Prevence HIV/AIDS 15. Bc. Karel Žák, PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. 16. Pedofilie 17. PhDr. Michal Chovanec 18. Transsexualizmus 19. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. 20. Rizika v sexuálním vzdělávání osob se zdravotním postižením 21. PaedDr. Stanislava Mandzáková, Ph.D., PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. 22. Postoje k sexualite osôb s mentálnym postihnutím zrkadlový odraz vlastných představ a očakávaní? 23. PhDr. Katarína Jandová 24. Niektoré postoje žien k vlastným genitáliám 10

11 19.30 Neformální posezení s rautem v restauraci Zbrojnice 11. února zahájení druhého dne kongresu a třetího bloku přednášek 25. Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 26. Příspěvek k rozvoji učitelské připravenosti pro výkon profese aplikace vybraných metod sexuální výchovy v pedagogické praxi primární školy 27. MUDr. Pavel Turčan, Danuše Zatloukalová 28. HPV infekce a (nejen) reprodukční zdraví. 29. PaedDr. Lenka Kubrichtová 30. Projekt SPIRÁLA (vzdělávání v oblasti očkování proti HPV) 31. Mgr. Kateřina Kadlčíková 32. Postoje učitelů k výuce sexuální výchovy 33. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 34. Realizace výuky Výchovy ke zdraví na ZŠ ve vybraných krajích ČR s důrazem na oblast sexuální výchovy 35. PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D. 36. Sexuální výchova a enviromentální výchova jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu 37. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D., Mgr Dana Fridrichovská, Mgr. Zuzana Prouzová 38. Závěry výzkumu SAFE II (Informační potřeby ve vztahu k sexualitě a sexuálnímu zdraví mladých lidí, jak se tyto potřeby vyvíjejí a jak a kým jsou naplňovány) zakončení, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č. j.: 3371/ , a certifikátů dle dalších akreditací. Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, jeho odborná úroveň tím nebude narušena 11

12 Aktuality v antikoncepci Miroslav Havlín Témata I. Novinky ve vztahu hormonální antikoncepce (HA) a tromboembolické nemoci (TEN) II. Netabletové formy HA - vaginální kroužek - náplast III. Nový estrogen IV. Nižší dávka gestagenní depotní antikoncepce V. Legislativní novinky I. HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tromboembolická nemoc definice - Vznik patologických sraženin v žilním systému bez vazby na porušení cévní stěny (trombóza) a případné vmetení sraženiny do dalších částí krevního řečiště (embolie) - Žilní trombóza 1 1,5/1 000 ročně - Plicní embolie 0,6/1 000 ročně - Ictus, trombóza mozkových splavů, infarkt myokardu spoluúčast trombotických dějů Metodický problém - Žena s hormonální léčbou nebo bez ní pohled internistů atd. - Ženy: s hormonální léčbou bez ní gravidní pohled gynekologů Tromboembolická nemoc - TEN je komplexní, multifaktoriální onemocnění - Vztah k hormonálně změněným situacím (gravidita, HA, HRT, stimulace při IVF + ET ) - Hormonálně změněná situace nezpůsobuje TEN, pouze mírně zvyšuje riziko ale méně než gravidita - Role hormonálních léčeb byla nepřiměřeně zvětšena a medializována Trombofilní mutace - Vrozené odchylky v kaskádě dějů krevní srážlivosti - Poslední dvě dekády rozvoj molekulárně genetických vyšetřovacích metod - Několik desítek mutací různé míry závažnosti - Výskyt 3 20 % bílé populace - Typický rodový výskyt - Homo a heterozygotní formy - V souběhu s hormonálně změněným stavem stoupá riziko TEN - Trombofilní mutace a prodělaná trombóza byly prohlášeny za absolutní kontraindikaci HA 12

13 Rizika TEN a čas - Výskyt TEN stoupá s věkem bez ohledu na hormonální léčby (RR = relativní riziko) - ženy do 20 let RR 1 - ženy 20 až 40 let RR 3 - ženy nad 40 let RR 5 - Riziko TEN - nejvýraznější v prvním roce užívání hormonální léčby (cca 4. až 10. cyklus) - neroste s délkou užívání Rizikové faktory TEN Rizikový faktor Relativní riziko Nitrožilní aplikace drog Závažné trombofilie 6 50 Marihuana, hašiš, amfetaminy Porod a šestinedělí Gravidita 7 9 Tabakismus 3 7 Hormonální antikoncepce 2,5 4 Dlouhé sezení (cestování, počítače) 2 5 Varixy dolních končetin 2 4 Obesita 2 4 Deficitní pitný režim 1,5 3 Úrazy DK, polytrauma, imobilizace, maligní nádory, kardiopate 2 6 Co dělat? - Klinická praxe i medicína založená na důkazech ukazuje na podstatně širší problematiku - Revize postojů odborných společností - Doporučení odborných společností genetické, hematologické a gynekologie dětí a dospívajících z roku 2010 Doporučení k diagnostice trombofilních stavů 1. TEN je komplexní onemocnění, nelze vycházet jen z molekulárně genetických znaků 2. Z molekulárních vyšetření mají význam pro běžnou klinickou praxi pouze dvě - mutace F V (Leidenská mutace) - mutace genu pro protrombin 3. Indikace k vyšetření 3.1. Před nasazením hormonální léčby u žen s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou 3.2. Po prodělané TEN 3.3. Opakované potryty v I. Trimestru či potrat ve vyšším stádiu gravidity 3.4. Gravidní ženy. jako v bodech 3.1. a 3.2. nebo při některých těhotenských patologiích 4. Ostatní vyšetření specializovaná centra 5. Genetická vyšetření trombofilních mutací pouze v certifikovaných laboratořích Poznámky: - při pozitivitě vyšetřit i přímé příbuzné - testování před 12. Rokem jen výjimečně 13

14 Změna postoje hematologů - Trombofilní mutace či prodělaná TEN již nejsou vždy považovány za absolutní kontraindikaci hormonálních léčeb! - Vždy individuální přístup Hematologické kontraindikace - Absolutní kontraindikace - TEN v graviditě či při hormonální léčbě - homozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - Diskutované relativní či absolutní?? - heterozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - jiné trombofilní mutace - Relativní - TEN bez vazby na hormonální zátěž či mutaci Orientační rozhodovací algoritmus - Trombóza v anamnéze - ano: vazba na hormonálně změněnou situaci: ano ne - ne - Trombofilní mutace - jaká - homozygotní forma - heterozygotní forma - Celkový zdravotní stav Souhrn - Trombofilie vede k rodinnému (rodovému) výskytu TEN - Vždy porovnat benefity HA a rizika TEN - Gravidita je rizikovější než HA - Rizika nežádoucího těhotenství a nechtěného dítěte - U všech pacientek vždy vysoce individuální přístup PRVNÍ INTERMEZZO DOKÁŽI BRÁT TABLETY PRAVIDELNĚ? Pečlivost užívání tablet - Největší problém HA - Velmi nízká hormonální dávka odchylka 1 max. 2 hodiny - Ostatní 2, max. 3 hodiny - Menší chyby (do 12 hodin) snižují komfort (hlavně atypická krvácení) - Nad 12 hodin klesá spolehlivost Problém užívání tablet - 90 % selhání HA připadá na uživatelské chyby - Alespoň jednu chybu za měsíc udělá 5 70 % uživatelek (většina studií udává %) - Rozdílné výsledky = různé metodiky - Minulá dekáda nástup netabletových forem 14

15 Problém užívání tablet - Vlastní práce chyby přiznané ( ) - Schopnost pečlivého užívání je dána osobností, nikoliv věkem Cyklů Přiznané chyby Adolescentky ,3 Dospělé ženy ,2 II. A. VAGINÁLNÍ KROUŽEK NUVARING NuvaRing charakteristika - Uveden na trh v roce 2002, ČR Umělohmotný, elastický, průměr 54, síla 4 mm - Obsahuje: - ethinylestradiol (EE) - etonogestrel (ENG) - Denně 15 μg EE a 120 μg ENG - Nejmenší hormonální obsah NuvaRing vzhled NuvaRing uživatelské principy - Antikoncepční mechanismus stejný jako u tablet, rozdíl v aplikační formě - Uživatelsky maximálně pohodlný žena se stará o HA jen 2 za cyklus - Po zavedení se ponechá 21 dnů (ev. 6 rezervních) a po vyjmutí 7 dnů pauza - Spolehlivost stejná jako u precizně užívaných tablet NuvaRing benefity - Neovlivňuje onkologickou cytologii 15

16 - Nemění poševní prostředí - Kompatibilní s většinou vaginálních léků - Obchází zažívací systém - Vysoce diskrétní Zavedení NuvaRingu Neplést! - Pesar bariérová nehormonální antikoncepce (již se nepoužívá) - NuvaRing HA Benefity - Odpadá každodenní užívání Výrazný komfort na HA se myslí 2 za cyklus Vysoká spolehlivost odpadá faktor uživatelských chyb 16

17 - Nejmenší hormonální dávka přesto kvalitní kontrola cyklu - Velmi diskrétní metoda - Moderní žena schopná dialogu s vagínou II. B. ANTIKONCEPČNÍ NÁPLAST EVRA Antikoncepční náplast Evra - Druhá netabletová forma - Kožní náplast 4,5 4,5 cm - Složení - ethinylestradiol (EE) - norelgestromin (NG) - 20 μg EE a 150 μg NG Vzhled Evry Aplikace Evry - Aplikace 3 po 7 dnech (2 dny záloha), 7 dnů pauza = žena se stará o HA 4 za cyklus - Lepí se na místa: - neochlupená - bez větších kožních změn - nezatěžovaná oblečením - nezatěžovaná pracovní činností 17

18 Aplikace Evry - Přiložit, cca minutu důkladně přitlačit - Ne dvakrát po sobě na totéž místo - Nikdy ne na prsa - Voda ano - Slunce ne Místa nalepení Evra - Obchází zažívací systém - Spolehlivost jako precizně užívané tablety - Starší náplasťová matrix - horší přilnavost (odpadává u cca 15 %) - kožní změny (hlavně pigmentové) - Ne zcela diskrétní DRUHÉ INTERMEZZO Estrogenní dilema - Počátky HA řada nefyziologických estrogenů ve vysokých dávkách vedlejší efekty - Od 70. let je ethinylestradiol (EE) téměř monopolní estrogen - Klesající dávky vedlejších efektů ubývá - Jeho kritika se zmírňuje, ale nemizí 18

19 Estrogenní dilema - Bývá kritizován pro: - vztah k TEN - vliv na žilní systém DK? - vliv na prsa u žen nad 40 let?? - zažívací obtíže - Snaha o jeho náhradu III. NOVÉ KONTRACEPTIVUM QLAIRA Estradiol valerát (EV) - Minulá dekáda studovány minimálně čtyři estrogeny nahrazujícící EE - EV první dosáhl registrace a vstupu na trh - Stejně jako EE se metabolizuje na estradiol, ale jednodušší a rychlejší cestou - Proto by měl mít méně vedlejších efektů - Přirozený estrogen Qlaira vstupuje na trh - Obsahuje: - estradiol valerát (EV) - dienogest (DNG) - Režim 28 tablet - Pentafázická HA Pentafázický režim Qlairy Tablety EV (mg) DNG (mg) placebo 19

20 Qlaira obrázek Qlaira - Vhodná pro ženy intolerující EE nebo se obávajících efektů EE - Diskutuje se kontrola cyklu protichůdné zkušenosti - Složitější na užívání hlavně posuny menses - Perspektiva ukáže delší klinická zkušenost IV. DEPOTNÍ GESTAGENNÍ ANTIKONCEPCE SAYANA Sayana - Zástupce čistě gestagenní depotní injekční HA - Navazuje na známou DepoProveru - Obsahují depotní medroxyprogesteronacetát (DMPA) - Antikoncepční spolehlivost je stejná Rozdíly Depo-Provera Sayana Dávka (mg DMPA) Aplikace nitrosvalová podkožní Antikoncepční efekt 3 měsíce 3 měsíce Léčba endometriózy ano ne 20

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU VYSOKÁ ŠKOLA TÌLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ANALÝZA POSTOJÙ POPULACE V RÙZNÝCH VÌKOVÝCH SKUPINÁCH K VYBRANÝM SLOŽKÁM ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Výzkumný roèníkový projekt magisterského studia

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Návrhy možných témat závěrečných prací

Návrhy možných témat závěrečných prací Návrhy možných témat závěrečných prací PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PV a OV, OV, VV, HV, ZDRAV, VYCH, PVČ Student je povinen si zvolit v rámci svého studia téma své závěrečné práce. K tomu má možnost využít

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých

Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých Vzdělávací program pro učitele a vychovatele zaměřený na sexuální problematiku náctiletých Realizátor projektu Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec Podnět k realizaci projektu

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování

Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Dotazníkové šetření (součást projektu Zodpovědně ): Zkušenosti a znalosti studentů SZŠ Chomutov v oblasti sexuálního chování Mgr. Anna Milerová Chomutov - září 2011 Metodika výzkumu Sběr dat probíhal v

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol

Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Výchovné poradenství z pohledu žáků základních škol Závěrečná zpráva projektu specifického výzkumu Petra Kalibová Kontakt: petra.kalibova@uhk.cz Pracoviště: Katedra sociální pedagogiky PdF UHK 2 Závěrečná

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY OKRUHY OTÁZEK PRO STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY Studijní obor: UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní program: UČITELSTVÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY Kód programu: N 7503 Platnost od akademického roku

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah

Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah Monitorování a analýza problémů souvisejících s implementací kurikulární reformy v MŠ, ZŠ a G Obsah 1. Základní údaje o sledování... 2 2. Souhrnné výsledky šetření v roce 2009... 3 2.1 Výsledky zjištěné

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

PROJEKT: Hrou proti AIDS

PROJEKT: Hrou proti AIDS PROJEKT: Hrou proti AIDS Jiří Stupka SZÚ Praha KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni Praha, 20. říjen 2010 Motto: Jediný způsob jak ochránit naše děti před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET)

Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Zpráva o výsledcích řízených rozhovorů s rozhodovateli o Evropském systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) Řízené rozhovory s rozhodovateli byly součástí prací, zařazených do aktivity 2 projektu

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE. PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA ÚSTÍ NAD ORLICÍ KRAJSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE PhDr. Petra Novotná, Mgr. Jana Klementová Krajské centrum primární prevence V období září 2009 červen 2012 fungovalo

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha

Closing the gap. Podpora zdraví do škol ČR. PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Closing the gap Podpora zdraví do škol ČR PhDr. Miluše Havlínová, CSc. Mgr. Tomáš Blaha 14.02.07, SZÚ Praha Podpora zdraví do škol Východiska vychází z celoevropské vzdělávací politiky to, co přispívá

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro všechny Škola: Základní škola Rokytnice nad Rokytnou, příspěvková organizace Ředitel

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš

Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem. Velemínský Miloš Studie o zkušenostech se špatným zacházením v dětském věku (ACE) realizovaná v ČR Úvodem Velemínský Miloš Realizace studie v rámci Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a Regionálním

Více

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015

Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 Program protidrogové prevence města Benešov na rok 2015 2015 OBSAH Úvod... 1 1. Preventivní aktivity pro rok 2015... 2 1.1 Přednášky pro žáky základních škol Benešov... 2 1.2 Informační setkání pro rodiče...

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Hravě o prevenci pro střední školy

Hravě o prevenci pro střední školy Hravě o prevenci pro střední školy Nabídka pro školní rok 2016/2017 DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP

Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP Podpůrná opatření ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 1 Současné znění 16 školského zákona (1)Dítětem, žákem a studentem se SVP potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET

RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET RETROSPEKTIVA A PERSPEKTIVA INSTITUCÍ PRO DĚTI DO TŘÍ LET Mgr. Hana Splavcová (NÚV) PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. (PedF UK) Praha, 7. října 2016 Anotace Příspěvek se zabývá problematikou vzdělávání dětí

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Č. j.: MSMT-6237/2014 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Metodický výklad výzvy č. 53 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol

Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol Výstupy závěrečné evaluace projektu Kariérový koučink do škol V průběhu projektu byly připraveny, odzkoušeny a do základních a středních škol zavedeny účinné nástroje kariérového poradenství: 1. V první

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství

Multikulturalismus, extremismus a moderní dějiny výchově k občanství Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D.

Farmakologie. Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Farmakologie Hormonální antikoncepce Mgr. Pavlína Štrbová, doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D. Vlastní opora: 1. Motivační úvod ke kapitole Brainstorming

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více