5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II. Olomouc 2012"

Transkript

1 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc února 2012 Recenzentka: Doc. PhDr. Marie Zouharová, Ph.D. PdF UP v Olomouci Recenzent: Doc. PaedDr. Ladislav Podroužek, Ph.D. PdF ZČU v Plzni Editorka: Mgr. Zuzana Prouzová Tento pracovní materiál neprošel autorskou korekturou SBORNÍK REFERÁTŮ 2012

2 5. moravský regionální kongres k sexuální výchově SAFE II Olomouc 2012 pořádaný Společností pro plánování rodiny a sexuální výchovu a Katedrou primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 10. a 11. února 2012 pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. a náměstka hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství Ing. Pavla Sekaniny Kongres podpořily: SAFE II MAMMA CENTRUM OLOMOUC AKACIA NATURPODUKT CZ Tento sborník příspěvků vznikl v rámci projektu Sexual Awareness for Europe (SAFE II), který obdržel finanční prostředky z Evropské unie v rámci Programu veřejného zdraví. Tento sborník odráží pouze názory autora (autorů) a komise nenese zodpovědnost za informace v něm obsažené Akreditace MŠMT č. j.: 3371/ ISBN

3 Projekt SAFE II v České republice Mladí lidé a informace o sexualitě Kvalitativní výzkum základní výsledky Lenka Šilerová, Dana Fridrichovská, Zuzana Prouzová Vznik výzkumu v širších souvislostech SPRSV je plnoprávnou členskou organizací IPPF = International Planned Parenthood Federation = Mezinárodní federace plánovaného rodičovství. IPPF je mezinárodní organizace, jež má zastoupení v mnoha zemích po celém světě a která je největší organizací na světě řešící problematiku sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR). IPPF je rozdělena do šesti regionů, které však přesně nekopírují zeměpisné celky, světadíly, tak, jak je známe z mapy. Jedná se o Africký region, Arabský svět, Východ + Jihovýchodní Asii a Oceánii, Západní polokouli, Jižní Asii a Evropskou síť. IPPF velmi dbá na to, aby se na řízení její činnosti a všech aktivitách podíleli mladí lidé, síť mladých lidí evropského regionu zabývající se otázkami sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (SRHR) se nazývá Y-SAFE. Projekt Y-SAFE je zaměřený na posílení postavení mládeže při účasti na rozhodování i realizaci veškeré činnosti na úrovni MA i na regionální úrovni. I další regiony mají své vlastní sítě mladých lidí, což vytváří skvělou příležitost pro jejich mezinárodní spolupráci. Mladí lidé jsou důležitými partnery v činnosti IPPF, působí jak ve svých mateřských organizacích, tak i v rámci regionálních sítí a na některých projektech spolupracují mladí dobrovolníci z celého světa. IPPF poskytuje pro činnost mladých lidí mnoho příležitostí různá školení, finanční pomoc při realizaci projektů, možnost účasti a tím i praxe na mezinárodních konferencích i dlouhodobých stážích. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu intenzivně zapojuje mladé lidi do své činnosti od r. 2004, nejprve jako vrstevnické vzdělavatele v oblasti HIV/AIDS, časem i v jiných oblastech činnosti. V roce 2010 vzniká Neformální klub Netopeer (jako zkratka slov NET Of PEER), síť mladých lidí, kteří se nejen věnují šíření informací mezi svými vrstevníky, ale stávají se skupinou mladých dobrovolníků SPRSV, kteří také pomáhají s dalšími projekty Společnost, např. s informační a osvětovou kampaní Labestra, kongresy, konferencemi, ale i vytvářejí projekty vlastní. Do projektu SAFE II jsme se mohli zapojit právě díky skupině mladých, protože zapojení mladých bylo podmínkou účasti. SAFE je zkratkou slov Sexual Awareness for Europe a má sloužit k podpoře sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv mladých lidí a k zajištění zdravé budoucí generace schopné vzájemné lásky a péče. Projektu se zúčastnilo 14 členských organizací IPPF včetně SPRSV a 10 organizací spolupracujících. V době zapojení SPRSV do projektu SAFE II (viz dále) v ČR probíhaly diskuse o podobě sexuální výchovy ve školách, které byly významným podnětem pro provedení výzkumu. V souvislosti s touto situací se ukázalo jako nezbytné analyzovat postoje samotných mladých lidí k sexuální výchově, získávání informací o sexualitě a celkově o sexuálním a reprodukčním zdraví a souvisejících právech. Forma kvalitativního výzkumu byla pro zodpovězení otázek optimální, umožnila pokrýt širokou variabilitu názorů a motivací mladých lidí. 3

4 Začlenění do projektu SAFE II Projekt SAFE II je mezinárodní projekt vedený IPPF EN (the International Planned Parenthood Federation European Network) a je rozdělen do několika pracovních oblastí. SPRSV se s ohledem na výše zmíněná východiska a na ně navazující potřeby zapojila do oblasti zabývající se kvalitativním výzkumem. Tuto pracovní oblast vedla organizace Rutgers WPF a bylo do ní zapojeno 5 členských států IPPF EN. Účelem výzkumu bylo zlepšit pochopení faktorů, které ovlivňují sexuální a reprodukční zdraví a práva u mladých lidí. Česká část projektu významně přispívá k naplnění cílů celého projektu SAFE II, zároveň efektivně čerpá z informačních zdrojů a podpůrných aktivit SAFE II (přehled dostupných informačních zdrojů, plánovací workshop v roce 2010, průběžná konference v dubnu 2011, workshop zaměřený na analýzu dat z výzkumů v roce 2011). Cíle výzkumu Hlavní cíle výzkumu byly zaměřeny na informace o sexualitě: - Jaké informace z oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv (dále SRHR) mladí lidé mají - Jak se je dozvěděli - Jak se jimi cítí ovlivněni - Jaké informace jim chybějí - Jaké informace by chtěli a od koho by je chtěli získat - Do jaké míry mladí lidé komunikují o sexualitě Výsledky budou základem pro celou politiku mladých v oblasti SRHR v ČR. Zpráva bude sloužit jako podpůrný dokument pro mnoho projektů. K provedení rozhovorů byla využita rozsáhlá síť mladých lidí Netopeer. Mladí lidé se v průběhu několika workhopů podíleli i na vytvoření výzkumného plánu a jeho otestování, na základě jejich podnětů vznikly další podpůrné materiály a zároveň budou jejich podněty využity pro přípravu dalších aktivit využívajících výsledků výzkumu. Mladí lidé také poskytovali zpětnou vazbu ke všem fázím projektu. Finální formulace otázek a následné vyhodnocení výzkumu provedla Dr. Lenka Šilerová, která má jak vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie a sexuální výchovy, tak bohaté zkušenosti z výzkumné činnosti. Výzkumné otázky reflektují výzkumné cíle, nebylo zapotřebí je významně modifikovat. Pro potřeby výzkumu byly definovány 4 základní výzkumné otázky: - Jaké jsou hlavní informační potřeby? - Jaké jsou hlavní informační zdroje? - Jaké je vnímání rodiny v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? - Jaká je vnímání školy v sexuální výchově a komunikaci o sexualitě? Dále byla definována jedna dodatečná, sekundární otázka zaměřená na vztah mezi informacemi a chováním: Jaký je vztah mezi informacemi o sexualitě a chováním? Vzhledem k možnosti různých způsobů operacionalizace proměnných v této otázce a definici výzkumu jako kvalitativního je tato otázka považována za sekundární. Její plné zodpovězení vyžaduje odlišný design studie, zde je pozornost věnována deklarovanému ovlivnění informacemi a vztahu mezi informacemi o sexualitě a komunikaci o sexualitě se sexuálním partnerem. Pro získání odpovědí na každou z výzkumných otázek bylo vždy využito několika otázek ve scénáři rozhovoru, umístěných na různých místech, aby bylo možné získat co nejširší spektrum odpovědí a podkladů pro analýzu. Nebylo žádoucí mladé lidi dotazovat přímo na role různých informačních zdrojů, ani se ptát obecně na informační potřeby, proto bylo využito této metody kombinace několika konkrétních otázek pro jednotlivé výzkumné otázky a jejich 4

5 zpracování při závěrečné analýze. Pro rodinu i školu byly ve druhé části rozhovoru ještě zařazeny samostatné otázky zaměřené přímo na tyto oblasti, neboť tyto oblasti jsou z hlediska celkové koncepce sexuální výchovy a současné situace v ČR klíčové. Sběr dat byl realizován prostřednictvím sítě dobrovolníků spolupracujících se SPRSV, nikoliv expertů na kvalitativní výzkum. Tento přístup s sebou nese výhody a nevýhody. Výhody Otevřenost. Jednalo se o vrstevníky respondentů, komunikace byla tak otevřenější než by mohla být při dotazování staršími experty, mladí lidé se nestyděli nebo jen v menší míře. Přirozenost komunikace o sexuálních otázkách. Většina tazatelů byli lidé zkušení v peer programech, komunikace na sexuální témata pro ně tak byla přirozená, rozhovor nebyl poznamenán jejich nejistotou apod. Počet rozhovorů. S ohledem na cíle výzkumu a původní definici cílové skupiny bylo důležité získat větší množství rozhovorů, což by se skupinou expertů bylo velmi nákladné a náročné. Nižší náklady spojené se sběrem dat. Nevýhody Menší hloubka získaných dat. Zkušený expert by dokázal více explorovat a odhalovat souvislosti do větší hloubky S ohledem na cíle výzkumu nepovažujeme toto omezení za zásadní, bylo vyváženo tím, že všichni moderátoři byli důkladně proškoleni, seznámeni s cíli výzkumu, s metodami a technikami dotazování a měli možnost si dotazování prakticky vyzkoušet. Omezená možnost práce s koncepty s přesnou definicí v průběhu dotazování (např. rozdíly mezi informacemi, postoji, osvětou, výchovou ). Možnost ovlivnění dat faktem, že šlo převážně o dobrovolníky spolupracujícími se SPRSV, kteří jsou v komunikaci o sexualitě otevřenější a mohli by mít tendenci buď ovlivňovat respondenty, nebo si vybírat pro realizaci své kamarády a známé, u nichž lze předpokládat ovlivnění touto potenciálně intenzivnější komunikací. Omezení byla eliminována jednak detailním školením moderátorů a praktickým nácvikem dotazování, jednak požadavkem na výběr osob, které moderátoři neznají či znají jen velmi málo. Tento požadavek byl z velké části dodržen, více než ⅔ dotázaných představovaly osoby, které se s moderátorem neznaly či jen málo Velká část rozhovoru se týkala pohledu do minulosti (rodina, škola, informační zdroje), kde by i potenciální zkreslení bylo velmi malé. Výzkum byl zaměřen primárně na informaci, nikoliv na postoje a chování, tyto proměnné jsou odvozovány sekundárně v analýze. S ohledem na cíle výzkumu zaměřeného primárně na informace a s ohledem na výše zmíněné výhody a nevýhody považujeme metodu sběru dat za vyhovující a dostatečnou. Jako cílová skupina výzkumu byli s ohledem na zaměření organizace definováni mladí lidé. Pro design výzkumu byla s ohledem na zkušenosti spolupracujících expertů i výsledky výzkumů zohledněna následující kritéria: Pohlaví. Věk. Vzdělání Velikost místa bydliště Výzkum byl designován tak, aby pokryl všechny výše uvedené kategorie a aby byly dostatečně naplněny jednotlivé podskupiny v dostatečném rozsahu. Hlavní důraz byl kladen na dodržení rovnoměrného zastoupení pohlaví a věkových skupin, což se podařilo. Celkem bylo dotázáno 87 mladých lidí ve věku let, v následující struktuře. 5

6 Pohlaví, věk, vzdělání let let Total pohlaví bez maturity s maturitou bez maturity s maturitou Dívky Chlapci Subtotal Total věk Velikost místa bydliště do obyvatel 58 nad obyvatel 13 Praha 16 Total 87 Vlastní realizace sběru dat proběhla prostřednictvím mladých lidí, zájemců z řad neformální skupiny Netopeer, která má kolem stovky členů. Členové skupiny byli osloveni a byli zjištěni zájemci o provádění výzkumu. Ti si sami zajistili respondenty z různých skupin podle předem definovaného zadání. Na setkání mladých v březnu 2011 v Praze proběhl vzdělávací workshop o kvalitativním výzkumu. Byly ujasněny hlavní oblasti výzkumu: - Pohled na sexualitu a lásku - Současné informace o sexualitě a všech souvisejících věcech, potřebné, užitečné a chybějící informace - Rodina a škola a informace o sexualitě - Dopad informací na chování - Komunikace o sexualitě s partnerem Byl proveden výcvik ve vedení rozhovoru, jehož obsahem mimo jiné byla neverbální komunikace, pravidla vedení rozhovoru, pravidla kladení podpůrných otázek, nutnost zachování diskrétnosti a mlčenlivosti a vyrovnávání se s těžkými situacemi. Na základě získaných informací byly v rámci předvýzkumu uskutečněny cvičné rozhovory s neznámými mladými lidmi a předvedeny ukázky přepisu výsledků výzkumu experty. Stručné výsledky výzkumu Hlavní informační potřeby Mladí lidé se o informace týkající se sexuality a pohlavního dospívání zajímají, jejich zájem se vyvíjí se v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Klíčová témata jsou početí, anatomické rozdíly mezi pohlavími, pohlavní dospívání, koitus, dále pak antikoncepce a ochrana před STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Významné jsou ovšem i otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí, ale i partnerských vztahů. Potřeby dívek se jeví být více diferencované a komplexní než potřeby chlapců. Klíčové informační zdroje pro děti a mladé lidi představuje škola a rodina, dále pak internet, odborníci (lékaři) ať již napřímo či ve škole a také vrstevníci. Od vrstevníků je ovšem očekávána spíše zkušenost než exaktní informace. Dívky se orientují i na časopisy, mladí muži akcentují také význam své osobní zkušenosti, zejména v oblasti sexuality. Vliv 6

7 jednotlivých zdrojů se mění v průběhu věku (od rodiny a školy směrem k internetu a expertům), v zásadě ovšem platí, že většina mladých lidí by uvítala více relevantních a přiměřeně podaných informací o sexualitě získaných ve škole a v rodině. Mladí lidé považují sexuální výchovu v rodině za primární zdroj informací o sexualitě, jsou o její roli hluboce přesvědčeni, ovšem ne všichni jsou si v této oblasti zcela jistí a nemají často dostatek zkušeností a příkladů ze své původní rodiny. Zároveň si mladí lidé uvědomují, že ani v ideálním případě rodina nemůže přinášet všechny komplexní a konkrétní informace a považují za důležité, aby se na sexuální výchově podílela poměrně významně i škola. Škola je považována za důležitou v procesu sexuálního vzdělávání, ovšem stávající zkušenosti mladých lidí nejsou příliš pozitivní, ať již s ohledem na nedostatečný prostor věnovaný této problematice nebo na nevhodnost jejich podání informací. Škola by měla doplňovat a podporovat, případně suplovat roli rodiny, ovšem toto očekávání v současnosti v ČR nenaplňuje příliš úspěšně. Na základě výzkumných dat lze vyslovit domněnku, že informace o sexualitě a komunikace o těchto otázkách mají jistý vliv na sexuální chování mladých lidí, a to zejména ve smyslu důrazu na prevenci nechtěného těhotenství, částečně i STD. Vědomí dostatečné informační vybavenosti podporuje sebevědomí alespoň u části mladých lidí a usnadňuje jim komunikace o otázkách antikoncepce s partnerem/partnerkou. Lze také předpokládat, že komunikace o sexualitě v rámci rodiny souvisí se schopností mladých lidí komunikovat následně se svým partnerem, není ovšem její zásadní podmínkou Zájem dětí, dospívajících a mladých lidí o otázky sexuality je poměrně aktivní, potřeba informací v této oblasti se vyvíjí v průběhu času, s ohledem na aktuální vývojové stádium a aktuální životní situaci. Nejprve se objevuje zájem o početí ( jak jsem přišel na svět ) a anatomické rozdíly mezi pohlavími, následně o pohlavní dospívání (menstruace, poluce a další znaky), koitus, dále pak o antikoncepci a ochranu přes STD, v pozdějším věku se objevují již potřeby spojené s plánovanou reprodukcí. Stranou ovšem nezůstávají ani otázky týkající se sexuálních deviací, sexuálního násilí a také partnerských vztahů (jak si udržet partnera, jak zvládnout rozchod apod.). Výše zmíněné oblasti by měly tvořit základ obsahu sexuální výchovy. Primární zájem dospívajících o antikoncepci a STD je logicky ovlivněn jejich aktuální životní situací, ale i nedostatečností poskytovaných informací v rodině a ve škole. Studie dále ukazuje, že mladí lidé si sice připadají relativně dobře vybaveni informačně, neboť si potřebné informace našli sami na internetu či získali od odborníků (zejména lékařů), ale část deklaruje nejistotu a obavy v oblasti partnerských vztahů. Mladí lidé se také aktivně zajímají nejen o informace, ale i o zkušenosti, pocity a emoce spojené se sexualitou. Pro část z nich je obtížné komunikovat se svým sexuálním partnerem o antikoncepci a prevenci STD. I zde je prostor nejen pro sexuální a partnerskou výchovu, ale i pro trénink sociálních dovedností v této oblasti a využití vrstevníků. Studie ukázala na stále nepříliš vysokou a neuspokojivou úroveň sexuální výchovy a osvěty v rodině i ve škole, přitom ovšem mladí lidé informace z těchto zdrojů požadují a preferují. Nedostatek informací z těchto klíčových zdrojů vede mladé lidi k získávání ne vždy spolehlivých informací od vrstevníků či z internetu. V řadě rodin zůstává pominut nejen informační, ale i výchovný aspekt sexuální výchovy (formování postojů a podpora žádoucího chování) či se omezuje jen na varování před negativními následky sexuality. Toto zjištění považujeme za klíčové v kontextu současné situace okolo sexuální výchově v ČR. Mladí lidé sexuální výchovu ve školách i v rodinách požadují a očekávají, nejsou v tomto ohledu pasivní, nelze jim vnucovat názor omezené skupiny veřejnosti, jak se tomu v ČR v posledních měsících děje. Rodina svou úlohu ne vždy plní a škola není schopna ji zatím plnohodnotně zastoupit. V řadě škol není sexuální výchova realizována příliš vhodným způsobem, což může 7

8 následně vyvolat negativní pocity mladých lidí, ale i kritiku ze strany rodičů a veřejnosti a celkově negativní postoj k sexuální výchově. Studie ukázala, že dobře vedená komunikace o sexualitě a sexuální výchova v rodině i ve škole může pomoci usnadnit mladým lidem vstup do sexuálního života, dostatek informací je mladými lidmi považován za faktor podporující sebevědomí v oblasti SRHR a usnadňující komunikaci s partnerem o použití antikoncepce a ochraně před STD. Sexuální výchova může tak napomoci ovlivnit sexuální chování mladých lidí žádoucím směrem, přestože se nejedná o jediný rozhodující faktor. Z tohoto důvodu považujeme za důležité podporovat sexuální výchovu a její efektivní realizaci. Co z výsledků vyplývá pro sexuální výchovu? Realizace sexuální výchovy Je třeba důsledně realizovat sexuální výchovu ve školách, nastavit programy, které zajistí alespoň základní informovanost dětí a mladých lidí o sexuálních otázkách. Zapojení rodiny je ideální, ale nelze ho bohužel garantovat. Je zapotřebí podporovat rodiče, aby se svými dětmi o sexuálních otázkách komunikovali, poskytovat jim informační podporu i komunikační tréninky, pracovat s rodiči již od útlého věku dětí (prostřednictvím mateřských center, mateřských škol apod.). Je zapotřebí pomoci rodičům eliminovat pocity studu a trapnosti při komunikaci o sexuálních otázkách, tak aby komunikace v rodině byla nejen přítomná, ale i přirozená. To může vést k jejímu pozitivnímu efektu a k chápání sexuality jako přirozené součásti života. Zapojovat i nadále odborníky, zejména lékaře, do aktivní realizace sexuální výchovy a osvěty, jak individuálně, tak v rámci škol. V obou případech je jejich role velmi ceněna. Podporovat dostupnost správných, nekomerčních informací o sexualitě a sexuálním zdraví na internetu, který je velmi důležitým zdrojem informací, jak pro studenty, tak pro mladé lidi, kteří již školu opustili. Zapojovat do programů sexuální výchovy a osvěty mladé lidi, vrstevníky, kteří mají poměrně vysokou důvěru. Jejich role by měla být aktivní, měla by vést k podpoře komunikace mezi vrstevníky, vrstevníci by měli být nosiči příběhů, nejen informací, ovlivňovat tak nejen racionální, ale i emoční rovinu. Doporučení pro další výzkum S ohledem na výsledky šetření a aktuální potřeby SPRSV považujeme za užitečné se dále věnovat výzkumu v následujících oblastech: Vliv komunikace v rodině na formování postojů k sexualitě a zodpovědnému sexuálnímu chování. Zde získaná sekundární zjištění jsou orientační, ale ukazují na souvislost mezi oběma faktory. Potřeby a požadavky týkající se školní sexuální výchovy, jak u pubescentů a adolescentů, tak u rodičů. Motivátory a bariéry rodičů ke komunikaci s dětmi a dospívajícími o sexualitě. Ani v současnosti, více než 20 let po sametové revoluci a uvolnění klimatu, v době snadné dostupnosti informací, není část rodičů schopná se svými dětmi komunikovat o sexualitě a otázkách s ní spojených. Vnímání STD a pocit ohrožení STD. Mladí lidí komunikují se svými partnery o antikoncepci, ale ne tolik o STD, spoléhají se dobrou pověst partnera/partnerky, nevěnují pozornost reálnému riziku. Znalosti a potřeby pubescentů a časných adolescentů v oblasti sexuality, omezení vlivu retrospekce. 8

9 Hodnocení průběhu výzkumu Průběh projektu lze charakterizovat jako dobrý. Spolupráce s moderátory rozhovorů byla velmi dobrá, stejně tak jako kvalita přepisů. Mladí lidé byli z výzkumu nadšeni, velmi pozitivně hodnotili tuto zkušenost. SPRSV získala výborné zkušenosti s dalším typem spolupráce s mladými lidmi. I vlastní realizace výzkumu mezi mladými lidmi napomohla dalšímu zájmu o oblast SRHR. Dobrovolníci moderátoři si rozšířili své dovednosti a to jak v oblasti komunikace o sexualitě, tak v oblasti výzkumu. Zkušenost se zapojením dalších dobrovolníků a konzultantů při navrhování, realizaci i zpracování výzkumu byla velmi dobrá. Projekt se potýkal pouze s několika realizačními obtížemi vyplývajícími z velikosti výzkumného vzorku. Na začátku byla definována poměrně rozsáhlá velikost výzkumného vzorku s cílem pokrýt dostatečně všechny relevantní proměnné (věk, pohlaví, vzdělání, velikost místa bydliště) a jejich kombinace. Počet dotázaných osob učinil analýzu zdlouhavější, ale umožnil více sledovat souvislosti v rámci výzkumného vzorku, zejména v oblasti vlivu informací na chování. Při plánování projektu byly přeceněny rozdíly vyplývající z úrovně vzdělání a velikosti místa bydliště. Tyto proměnné se ukázaly jako relativně málo významné (až na výjimky). Terénní část byla delší než předpokládal původní plán, neboť bylo zapotřebí vyškolit další spolupracovníky. Plánovaný počet rozhovorů nebyl v první fázi dosažen, zejména s ohledem na dobu prázdnin, bylo tak zapotřebí posílit skupinu moderátorů. Celkově lze realizovaný projekt považovat za úspěšný a pro velmi SPRSV přínosný, a to i přes delší realizaci a veškerá zmíněná omezení. Výsledky výzkumu budou využity pro další činnost SPRSV. 9

10 Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu Katedra primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci SAFE II PROGRAM 5. moravského regionálního kongresu k sexuální výchově Olomouc 10. a 11. února 2012 Aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo náměstí 5, Olomouc 10. února prezence účastníků v předsálí (pokud máte k referátu připravenu el. prezentaci, prosíme o nahrání do PC v sále) Slavnostní zahájení kongresu, projevy hostů 1. MUDr. Miroslav Havlín 2. Aktuality v antikoncepci 3. Bc. Lucie Jasanská 4. Nehormonální antikoncepce Pharmatex 5. Prof. MUDr. Jiří Šantavý, CSc. 6. Neinvazivní vyšetřovací techniky v prenatální diagnostice a fetální medicíně 7. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D. 8. Sexuální a reprodukční zdraví v porodní asistenci 9. MUDr. Radim Uzel, CSc. 10. Rizika estetických úprav genitálu Přestávka na oběd Zahájení druhého bloku přednášek 11. MUDr. Drahomíra Polcarová 12. Jak a co vyučovat o chlamydiové infekci. 13. MUDr. Ivo Procházka, CSc. 14. Prevence HIV/AIDS 15. Bc. Karel Žák, PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. 16. Pedofilie 17. PhDr. Michal Chovanec 18. Transsexualizmus 19. PhDr. Dana Štěrbová, Ph.D. 20. Rizika v sexuálním vzdělávání osob se zdravotním postižením 21. PaedDr. Stanislava Mandzáková, Ph.D., PhDr. Dagmar Marková, Ph.D. 22. Postoje k sexualite osôb s mentálnym postihnutím zrkadlový odraz vlastných představ a očakávaní? 23. PhDr. Katarína Jandová 24. Niektoré postoje žien k vlastným genitáliám 10

11 19.30 Neformální posezení s rautem v restauraci Zbrojnice 11. února zahájení druhého dne kongresu a třetího bloku přednášek 25. Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. 26. Příspěvek k rozvoji učitelské připravenosti pro výkon profese aplikace vybraných metod sexuální výchovy v pedagogické praxi primární školy 27. MUDr. Pavel Turčan, Danuše Zatloukalová 28. HPV infekce a (nejen) reprodukční zdraví. 29. PaedDr. Lenka Kubrichtová 30. Projekt SPIRÁLA (vzdělávání v oblasti očkování proti HPV) 31. Mgr. Kateřina Kadlčíková 32. Postoje učitelů k výuce sexuální výchovy 33. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 34. Realizace výuky Výchovy ke zdraví na ZŠ ve vybraných krajích ČR s důrazem na oblast sexuální výchovy 35. PhDr. Vlasta Hrdličková, Ph.D. 36. Sexuální výchova a enviromentální výchova jako součást výchovy ke zdravému životnímu stylu 37. PhDr. Lenka Šilerová, Ph.D., Mgr Dana Fridrichovská, Mgr. Zuzana Prouzová 38. Závěry výzkumu SAFE II (Informační potřeby ve vztahu k sexualitě a sexuálnímu zdraví mladých lidí, jak se tyto potřeby vyvíjejí a jak a kým jsou naplňovány) zakončení, vydání osvědčení o účasti dle akreditace MŠMT č. j.: 3371/ , a certifikátů dle dalších akreditací. Organizační výbor kongresu si vyhrazuje právo k případným operativním úpravám a změnám programu, jeho odborná úroveň tím nebude narušena 11

12 Aktuality v antikoncepci Miroslav Havlín Témata I. Novinky ve vztahu hormonální antikoncepce (HA) a tromboembolické nemoci (TEN) II. Netabletové formy HA - vaginální kroužek - náplast III. Nový estrogen IV. Nižší dávka gestagenní depotní antikoncepce V. Legislativní novinky I. HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE A TROMBOEMBOLICKÁ NEMOC Tromboembolická nemoc definice - Vznik patologických sraženin v žilním systému bez vazby na porušení cévní stěny (trombóza) a případné vmetení sraženiny do dalších částí krevního řečiště (embolie) - Žilní trombóza 1 1,5/1 000 ročně - Plicní embolie 0,6/1 000 ročně - Ictus, trombóza mozkových splavů, infarkt myokardu spoluúčast trombotických dějů Metodický problém - Žena s hormonální léčbou nebo bez ní pohled internistů atd. - Ženy: s hormonální léčbou bez ní gravidní pohled gynekologů Tromboembolická nemoc - TEN je komplexní, multifaktoriální onemocnění - Vztah k hormonálně změněným situacím (gravidita, HA, HRT, stimulace při IVF + ET ) - Hormonálně změněná situace nezpůsobuje TEN, pouze mírně zvyšuje riziko ale méně než gravidita - Role hormonálních léčeb byla nepřiměřeně zvětšena a medializována Trombofilní mutace - Vrozené odchylky v kaskádě dějů krevní srážlivosti - Poslední dvě dekády rozvoj molekulárně genetických vyšetřovacích metod - Několik desítek mutací různé míry závažnosti - Výskyt 3 20 % bílé populace - Typický rodový výskyt - Homo a heterozygotní formy - V souběhu s hormonálně změněným stavem stoupá riziko TEN - Trombofilní mutace a prodělaná trombóza byly prohlášeny za absolutní kontraindikaci HA 12

13 Rizika TEN a čas - Výskyt TEN stoupá s věkem bez ohledu na hormonální léčby (RR = relativní riziko) - ženy do 20 let RR 1 - ženy 20 až 40 let RR 3 - ženy nad 40 let RR 5 - Riziko TEN - nejvýraznější v prvním roce užívání hormonální léčby (cca 4. až 10. cyklus) - neroste s délkou užívání Rizikové faktory TEN Rizikový faktor Relativní riziko Nitrožilní aplikace drog Závažné trombofilie 6 50 Marihuana, hašiš, amfetaminy Porod a šestinedělí Gravidita 7 9 Tabakismus 3 7 Hormonální antikoncepce 2,5 4 Dlouhé sezení (cestování, počítače) 2 5 Varixy dolních končetin 2 4 Obesita 2 4 Deficitní pitný režim 1,5 3 Úrazy DK, polytrauma, imobilizace, maligní nádory, kardiopate 2 6 Co dělat? - Klinická praxe i medicína založená na důkazech ukazuje na podstatně širší problematiku - Revize postojů odborných společností - Doporučení odborných společností genetické, hematologické a gynekologie dětí a dospívajících z roku 2010 Doporučení k diagnostice trombofilních stavů 1. TEN je komplexní onemocnění, nelze vycházet jen z molekulárně genetických znaků 2. Z molekulárních vyšetření mají význam pro běžnou klinickou praxi pouze dvě - mutace F V (Leidenská mutace) - mutace genu pro protrombin 3. Indikace k vyšetření 3.1. Před nasazením hormonální léčby u žen s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnézou 3.2. Po prodělané TEN 3.3. Opakované potryty v I. Trimestru či potrat ve vyšším stádiu gravidity 3.4. Gravidní ženy. jako v bodech 3.1. a 3.2. nebo při některých těhotenských patologiích 4. Ostatní vyšetření specializovaná centra 5. Genetická vyšetření trombofilních mutací pouze v certifikovaných laboratořích Poznámky: - při pozitivitě vyšetřit i přímé příbuzné - testování před 12. Rokem jen výjimečně 13

14 Změna postoje hematologů - Trombofilní mutace či prodělaná TEN již nejsou vždy považovány za absolutní kontraindikaci hormonálních léčeb! - Vždy individuální přístup Hematologické kontraindikace - Absolutní kontraindikace - TEN v graviditě či při hormonální léčbě - homozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - Diskutované relativní či absolutní?? - heterozygotní mutace FV Leiden a protrombinu - jiné trombofilní mutace - Relativní - TEN bez vazby na hormonální zátěž či mutaci Orientační rozhodovací algoritmus - Trombóza v anamnéze - ano: vazba na hormonálně změněnou situaci: ano ne - ne - Trombofilní mutace - jaká - homozygotní forma - heterozygotní forma - Celkový zdravotní stav Souhrn - Trombofilie vede k rodinnému (rodovému) výskytu TEN - Vždy porovnat benefity HA a rizika TEN - Gravidita je rizikovější než HA - Rizika nežádoucího těhotenství a nechtěného dítěte - U všech pacientek vždy vysoce individuální přístup PRVNÍ INTERMEZZO DOKÁŽI BRÁT TABLETY PRAVIDELNĚ? Pečlivost užívání tablet - Největší problém HA - Velmi nízká hormonální dávka odchylka 1 max. 2 hodiny - Ostatní 2, max. 3 hodiny - Menší chyby (do 12 hodin) snižují komfort (hlavně atypická krvácení) - Nad 12 hodin klesá spolehlivost Problém užívání tablet - 90 % selhání HA připadá na uživatelské chyby - Alespoň jednu chybu za měsíc udělá 5 70 % uživatelek (většina studií udává %) - Rozdílné výsledky = různé metodiky - Minulá dekáda nástup netabletových forem 14

15 Problém užívání tablet - Vlastní práce chyby přiznané ( ) - Schopnost pečlivého užívání je dána osobností, nikoliv věkem Cyklů Přiznané chyby Adolescentky ,3 Dospělé ženy ,2 II. A. VAGINÁLNÍ KROUŽEK NUVARING NuvaRing charakteristika - Uveden na trh v roce 2002, ČR Umělohmotný, elastický, průměr 54, síla 4 mm - Obsahuje: - ethinylestradiol (EE) - etonogestrel (ENG) - Denně 15 μg EE a 120 μg ENG - Nejmenší hormonální obsah NuvaRing vzhled NuvaRing uživatelské principy - Antikoncepční mechanismus stejný jako u tablet, rozdíl v aplikační formě - Uživatelsky maximálně pohodlný žena se stará o HA jen 2 za cyklus - Po zavedení se ponechá 21 dnů (ev. 6 rezervních) a po vyjmutí 7 dnů pauza - Spolehlivost stejná jako u precizně užívaných tablet NuvaRing benefity - Neovlivňuje onkologickou cytologii 15

16 - Nemění poševní prostředí - Kompatibilní s většinou vaginálních léků - Obchází zažívací systém - Vysoce diskrétní Zavedení NuvaRingu Neplést! - Pesar bariérová nehormonální antikoncepce (již se nepoužívá) - NuvaRing HA Benefity - Odpadá každodenní užívání Výrazný komfort na HA se myslí 2 za cyklus Vysoká spolehlivost odpadá faktor uživatelských chyb 16

17 - Nejmenší hormonální dávka přesto kvalitní kontrola cyklu - Velmi diskrétní metoda - Moderní žena schopná dialogu s vagínou II. B. ANTIKONCEPČNÍ NÁPLAST EVRA Antikoncepční náplast Evra - Druhá netabletová forma - Kožní náplast 4,5 4,5 cm - Složení - ethinylestradiol (EE) - norelgestromin (NG) - 20 μg EE a 150 μg NG Vzhled Evry Aplikace Evry - Aplikace 3 po 7 dnech (2 dny záloha), 7 dnů pauza = žena se stará o HA 4 za cyklus - Lepí se na místa: - neochlupená - bez větších kožních změn - nezatěžovaná oblečením - nezatěžovaná pracovní činností 17

18 Aplikace Evry - Přiložit, cca minutu důkladně přitlačit - Ne dvakrát po sobě na totéž místo - Nikdy ne na prsa - Voda ano - Slunce ne Místa nalepení Evra - Obchází zažívací systém - Spolehlivost jako precizně užívané tablety - Starší náplasťová matrix - horší přilnavost (odpadává u cca 15 %) - kožní změny (hlavně pigmentové) - Ne zcela diskrétní DRUHÉ INTERMEZZO Estrogenní dilema - Počátky HA řada nefyziologických estrogenů ve vysokých dávkách vedlejší efekty - Od 70. let je ethinylestradiol (EE) téměř monopolní estrogen - Klesající dávky vedlejších efektů ubývá - Jeho kritika se zmírňuje, ale nemizí 18

19 Estrogenní dilema - Bývá kritizován pro: - vztah k TEN - vliv na žilní systém DK? - vliv na prsa u žen nad 40 let?? - zažívací obtíže - Snaha o jeho náhradu III. NOVÉ KONTRACEPTIVUM QLAIRA Estradiol valerát (EV) - Minulá dekáda studovány minimálně čtyři estrogeny nahrazujícící EE - EV první dosáhl registrace a vstupu na trh - Stejně jako EE se metabolizuje na estradiol, ale jednodušší a rychlejší cestou - Proto by měl mít méně vedlejších efektů - Přirozený estrogen Qlaira vstupuje na trh - Obsahuje: - estradiol valerát (EV) - dienogest (DNG) - Režim 28 tablet - Pentafázická HA Pentafázický režim Qlairy Tablety EV (mg) DNG (mg) placebo 19

20 Qlaira obrázek Qlaira - Vhodná pro ženy intolerující EE nebo se obávajících efektů EE - Diskutuje se kontrola cyklu protichůdné zkušenosti - Složitější na užívání hlavně posuny menses - Perspektiva ukáže delší klinická zkušenost IV. DEPOTNÍ GESTAGENNÍ ANTIKONCEPCE SAYANA Sayana - Zástupce čistě gestagenní depotní injekční HA - Navazuje na známou DepoProveru - Obsahují depotní medroxyprogesteronacetát (DMPA) - Antikoncepční spolehlivost je stejná Rozdíly Depo-Provera Sayana Dávka (mg DMPA) Aplikace nitrosvalová podkožní Antikoncepční efekt 3 měsíce 3 měsíce Léčba endometriózy ano ne 20

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění

HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS, prevence onkologických nemocnění celorepublikový projekt, akreditace MŠMT Č.j.: 28 218/2009-25-609 pod záštitou Kanceláře WHO v ČR Výchova ke zdraví, prevence

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.

Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi. Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) program všeobecné školské primární prevence Program DPPPPK je postaven na 4 pilířích: PROGRAM ROZVOJE TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference

Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví Inovace a modernizace výchovy ke zdraví, Cíl konference 1. oznámení Mezinárodní konferenci Antropologicko-psychologicko-sociální aspekty podpory zdraví a výchovy ke zdraví pořádá Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci v rámci realizace projektu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer

Zdravý Kraj Vysočina. Mgr. Dana Kratochvílová. MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý Kraj Vysočina Mgr. Dana Kratochvílová MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravý kraj Vysočina Kraj Vysočina od roku 2004: realizace mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé město člen NSZM realizace místní

Více

Příčiny vzniku trombózy

Příčiny vzniku trombózy Trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví Petr Kessler Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Příčiny vzniku trombózy Porucha cévní stěny Stagnace proudu krve Porucha koagulační rovnováhy

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Co je program Škola podporující zdraví

Co je program Škola podporující zdraví Co je program Škola podporující zdraví Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází

Více

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě

SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ. Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě CESTA KE KVALITĚ SMYSLUPLNOST AUTOEVALUACE ŠKOLY OČIMA ČESKÝCH ŘEDITELŮ A UČITELŮ Mgr. Lucie Procházková Manažerka pro výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009 Název studie: Zadavatel studie:

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Nabídka programů pro školy

Nabídka programů pro školy Nabídka programů pro školy Interaktivní hry NEKOUŘÍM práce ve skupinách pod vedením lektorů na 3 stanovištích, názorné ukázky, testy, nácvik komunikačních dovedností Inovovaný výukový program zaměřený

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A.

Primární prevence: Workshop s Popelkou. Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. Primární prevence: Workshop s Popelkou Veselý, J., Polanecká, M., Fialová, H., Hlaváč, J., Lukešová, H., Bukáčková, L., Podškubková, A. AT Konference 2013 Workshop s Popelkou Co je primární prevence??

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK) Mgr. Adam Rádl vedoucí odborné sekce školské primární prevence, lektor prevence Bc. Adéla Dvořáková vedoucí pracoviště

Více

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009

Bc. Jana Nedbalová KHS PK. Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 Bc. Jana Nedbalová KHS PK Zdravé děti, zdravý kraj Olomouc 30.9.2009 1. Situace aktuálně 2. Podpora ŠPZ na úrovni kraje a obcí 3. Ministudie - má ŠPZ na ZŠ smysl v době uplatňování RVP? VÝCHODISKA: Uznáváme,

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích

Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Mínění poskytovatelů dalšího vzdělávání o vzdělávání zaměstnanců v malých a středních podnicích Zpráva o šetření Září 2010 Mgr. Eva Žilayová 1 Obsah: A) Úvod a metodologická část. 3 (cíl, účel, obsahové

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr.

Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora. Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Analýza preventivních možností u praktických lékařů pro děti a dorost na okresech Kolín a Kutná Hora Mgr. Jiří Zatřepálek Mgr. Lucie Jurystová Obsah příspěvku Úvod - Proč právě tento příspěvek? Cíl analýzy

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.15.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Výchova ke zdraví PŘEDMĚT: Rodinná výchova ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata - Průběžně: Dokáže diskutovat o daném tématu, dodržuje

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. CO JE DNESKA ŠIKK? UČÍME NADACE SE A OPEN ROSTEME SOCIETY VŠICHNI FUND SPOLEČNĚ PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení

Anketní šetření k funkci asistent pedagoga. Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení Anketní šetření k funkci asistent pedagoga Odpovědi ředitelů škol/školských zařízení 1 Dotazník zaslán do 176 škol/škol.zařízení 12 dotazníků vráceno z důvodu zrušení školy Dotazník reálně zaslán do 164

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

Autoevaluace školy. Část čtvrtá vlastní hodnocení školy 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Autoevaluace školy 1. Právní vymezení I. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 12 1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP

Tematická zpráva. Žáci vzdělávaní podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP Praha, leden 2015 Obsah Úvod... 3 Cíle... 3 Metoda... 3 Odborné konzultace... 5 Validita dat... 5 1 Zjištění... 6 1.1 Počty žáků podle vzdělávacího programu...

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012

TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN (jen občané ČR a cizinci s trvalým pobytem) Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 TĚHOTENSTVÍ U HIV POZITIVNÍCH ŽEN Absolutní údaje ke dni 30.4. 2012 POROD 122 NOVOROZENCI 125 (dvojčata 3x) TĚHOTENSTVÍ 165 (rutinní testování 77) POTRAT HIV STATUS umělé ukončení 33 pozitivní 3 spontánní

Více

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava

Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Z. Polášek, Mgr. Š. Honová Občanské sdružení ARIS Ostrava Příspěvek se zabývá pohledem volnočasového pedagoga canisterapeutavobčanském sdružení ARIS a metodika primární prevence ve výchovném ústavu, namožnosti

Více