!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze společné schůze výboru SROBF a oborové komise pro radioterapii VR ČLK konané Zápis ze schůze výboru konané Výroční zpráva SROBF ČLS JEP za rok 2001 Záznam z jednání na MZ Informace o IV. Motolských dnech Systémy pro plánování externí radioterapie současný stav v ČR Homogenita a symetrie vysokoenergetickýkch svazků a jejich stabilita Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu ANU Zkušenosti s kalibracemi ionizačních komor používaných pro stanovení absorbované dávky v radioterapeutických RTG svazcích v ČR Ke kalibraci klinických dozimetrů pro rentgenové záření Vzdělávání lékařských fyziků v Evropě Zpráva ze služební cesty (Sevilla) Zpráva ze služební cesty (Londýn) Nová legislativa v radioterapii Prezentace výrobků firmy AMEDIS

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Nevím, zda příčinou je předprázdninová únava, či účtování nachylujícího se volebního období nebo blížící se 21.kongres ESTRO v Praze, proč se stále více zabývám otázkami o tom jaká česká radioterapie je. Dobrá i špatná-podle toho jak kde, nedoceněná a nedostatečně využívaná nebo prostě jenom taková jaké je ostatní české zdravotnictví? Od té doby co se ve výboru SROBF zrodila myšlenka sepsat dějiny české radioterapie u příležitosti konání kongresu ESTRO v Praze, přečetla jsem řadu, dnes již historických článků a v úctě smekám před těmi, kteří prošlapávali cestičky X paprskům a gamma záření v léčbě zhoubných nádorů. Mnoha mladším radioterapeutům už nic neříkají jména prof. Rudolf Jedlička, akademik František Běhounek, primář. Rudolf Rubeš. A jméno primáře Zdeňka Hlasivce znali daleko více za hranicemi České republiky, než zdejší. A někteří účastníci Staškova dne se domnívají, že Staškův den se snad bůhví proč jmenuje po Antalovi Staškovi. Řada přednostů starších oddělení neví nic o historii vlastního oddělení. A měli by? Myslím že ano, pokud mají poctivý úmysl radioterapii rozvíjet a zanechat na svém oddělení i tu svou stopu. V první polovině devadesátých let česká radioterapie dostala napřaženou pomocnou ruku od ESTRO s otevřenou dlaní. Desítky lékařů a fyziků se prakticky zdarma zúčastnily různých kurzů ESTRO pořádaných v ČR i v zahraničí, řada se jich zúčastnila několikaměsíčních stáží po celé Evropě v rámci programu TEMPUS. Někteří napsali alespoň zprávu o stipendijním pobytu do Zpravodaje. Doufám, že i na domácím pracovišti zúročili to, co se v zahraničí naučili. A přičteme-li k tomu čas, kteří naši radiační onkologové stráví v cizině na nejrůznějších kongresech a sympoziích ( sečtený čas by se dal vyčíslit v mnoha měsících, možná i rocích), pak určitě know how u nás nemůže chybět. Co tedy chybí? Technika? Vůle ke spolupráci? To co chybí, je mimo nás? Odpověď si každý najde. V následující tabulce jsou uvedeny oficiální údaje ÚZIS o technickém vybavení radioterapeutických pracovišť k ( opravila jsem nesmyslný údaj o LDR AFL z jednoho kraje). Přístroj terapeutický rtg do l00 kv terapeutický rtg nad l00 kv Cs 137 ozařovač Betatron Co 60 ozařovač celkový počet starší než 8 let Lineární urychlovač 18 6 rtg simulátor 16 8 Přístroj Plánovací systém 3D Plánovací systém 2D Substandardní dosimetrický systém Scanovací vodní fantom Vyřezávačka stínících bloků In vivo dozimetrie polovodičová In vivo dozimetrie TLD celkový počet starší než 8 let CT simulátor 1 0 AFL LDR/MDR 6 5 AFL - HDR

4 Pohled na spektrum a stáří přístrojů uvede mnohé z nás do hluboké skepse. Nelze totiž nic změnit na faktu, že v ČR je nových případů zhoubných nádorů/rok a pokud se chceme srovnávat s vyspělými evropskými zeměmi nebo s USA, ročně by radioterapie měla být zajištěna pro více než pacientů. Přeji vám hezké léto k načerpání nových sil a těším se na setkání s vámi na ESTRO kongresu l září 2002 v Praze. MUDr.Hana Stankušová, předsedkyně SROBF ČLS J.E.P. 2

5 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, PETRUŽELKA, LYSÝ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, JUDAS, STRZONDALA OMLUVENI: ZÁMEČNÍK, DOLEČKOVÁ Program: Schůzi vedla předsedkyně SROBF, MUDr.H.Stankušová, CSc. 1) Výbor SROBF byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vyzván k sestavení přehledu vybavení ozařovací technikou na jednotlivých pracovištích v rámci celé ČR a specifikovat síť pracovišť a jejich vybavování vybranou zdravotnickou technikou. Výbor se podrobně zabýval všemi RT pracovišti v ČR. S ohledem na typ pracoviště a jeho spádovost doporučí adekvátní RT vybavení, které považuje na tom kterém pracovišti jako minimální pro zajištění terapie zářením a to v souladu s již dříve vypracovanou koncepcí oboru radioterapie. Výbor opakovaně posuzoval žádost nemocnice Kladno o pořízení nového kobaltového ozařovače. Před projednáváním žádosti ve výboru vznesl prim. Petera dotaz v ÚŔO Bulovka, zda je ústav schopen event. převzít radioterapii pacientů z Kladna. Prim. Stáhalová sdělila, že ano. Vzhledem k tomu, že ročně je na Kladně na kobaltovém ozařovači prováděno kolem výkonů, nákup a provozování nového kobaltového ozařovače se jeví jako velmi neekonomická záležitost. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku. V dalším Výbor posuzoval žádost Nemocnice Trutnov o nový kobaltový ozařovač.podpora vybavení tohoto oddělení nezapadá do koncepce oboru a kladné stanovisko výboru k obnově kobaltového ozařovače vysloveno pouze z důvodu, že klinika v Hradci Králové není kapacitně schopna převzít všechny pacienty zejména k paliativní léčbě. Doporučeno, aby v Trutnově byla prováděna paliativní radioterapie (nemají simulátor) a úzká spolupráce s pracovištěm v Hradci Králové. K žádostem o nové rtg terapeutické přístroje Výbor zaujal kladné stanovisko při splnění obecného požadavku aby 1 rtg ozař. přístroj sloužil pro několik (4?) okresů- dle počtu obyvatel. Dále Výbor pověřil předsedkyni, aby jménem SROBF podala žádost na Ministerstvo zdravotnictví o zařazení rtg terapeutického přístroje mezi tzv. vybranou zdrav. techniku, o níž se rozhoduje centrálně. 2) Výbor vyslechl zástupce P+R LAB s.r.o. z Nového Jičína (RNDr. M. Radinu, ředitele, a MUDr. J.Richtera, lékařského poradce) ve věci plánu zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště typu I v Novém Jičíně. Po dlouhé diskusi o problému rozšiřování sítě radioterapeutických pracovišť (místo jejího zeštíhlování ), avšak s přihlédnutím k počtu obyvatel, počtu nových ZN a současným podmínkám v ozařovací technice ve 3 krajích ( Ostrava, Zlín, Olomouc), na jejichž rozmezí Nový Jičín leží a především pak s přihlédnutím k rozšíření možností pro radioterapii z nestátních prostředků, Výbor se usnesl, že nebude negativně působit proti aktivitám o zřízení nového komplexně moderně vybaveného pracoviště v Novém Jičíně.. 3

6 3) Předsedkyně informovala Výbor o záležitostech kolem připravovaného zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. V ministerském návrhu zákona není radioterapie zařazena jako základní obor, ale v radioterapii by bylo možné se vzdělávat po 2letém kmeni v interním lékařství nebo jako nástavbový obor na radiologii či nukleární medicínu. Tato varianta ukazuje na naprostou nedomyšlenost požadavků na 2 roky interny a přitom by bylo možné získat nástavbovou atestaci z radioterapie na obory, které žádný kmen v interně nemají. Písemně i ústně byly vzneseny námitky. 4) Dohodovací řízení k výkonům v radioterapii. Dr. Vaňásek a prim. Ambruž měli připravit všechny podklady na kterých pracovalo více lékařů tak aby bylo možné je předjednat s ředitelem MUDr. Pokorným. Dosud tak nebylo učiněno. Jde o naléhavou záležitost!!! 5) Doc. Petruželka oznámil, _že dohodou mezi IPVZ, FN Bulovka a 1. LF UK Praha, bylo rozhodnuto, že Ústav radiační onkologie v Praze 8-Bulovka bude metodicky řízen 1.LF UK (doc. Petruželka), zdravotnické řízení zůstává v kompetenci FN Bulovka. 6) Výbor na základě upozornění přicházejících z členské základny konstatuje, že stávající úhrada silných (opiátových) analgetik není optimální. V této souvislosti pověřuje svého představitele v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, dr. Strzondalu, aby inicioval jednání vedoucí ke schválení plné úhrady jediné tekuté formy retardovaného opiátového přípravku - MST Continus susp. 30 mg a 60 mg. 7) Další schůze Výboru SROBF se bude konat v září zapsal: W.Strzondala, opravila a schválila: MUDr.H.Stankušová,CSc. ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, PETERA Omluveni: KUBECOVÁ, LYSÝ, NOVOTNÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, ŽÁČKOVÁ, Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Agenda od minulé schůze konané MUDr. Stankušová předložila výboru přehlednou tabulku ÚZIS o počtu přístrojů, počtu výkonů a počtu zaměstnaných osob za rok 2000 v radioterapii Příloha 1. Výbor znovu potvrdil svůj souhlas s vybavením nemocnice Trutnov novým kobaltovým ozařovačem z důvodu počtu výkonů (16000 polí/rok na kobaltu) a nedostatečné kapacity v Hradci Králové. Výbor posuzoval žádost nemocnice Jičín o nový terapeutický rentgen náhradou za Cesioterax a terapeutický rentgen TUR. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku z důvodu nízkého počtu výkonu (2750 výkonů/rok) a dostupnosti léčby na terapeutickém rentgenu v Hradci Králové a v Trutnově. Při té příležitosti přečetla MUDr. Stankušová úryvek z dopisu náměstkovi ministra zdravotnictví vztahující se k využití terapeutických rentgenu a cesiových ozařovačů, kde se mimo jiné říká, že 1 terapeutický rentgenový přístroj by měl připadat minimálně na obyvatel. Současné rtg terapeutické přístroje jsou použitelné jak pro ozařování kožních nádorů, tak pro nenádorovou terapii a proto jejich umístění musí být v síti racionální. Buď na pracovištích vybavených další ozařovací technikou (z důvodu koncentrace pacientů a možnosti využití pro odpovídající indikace a dosažitelnost 4

7 dozimetrických služeb) nebo na pracovištích, která se téměř výlučně věnují nenádorové terapii (ambulantní pracoviště III. typu, která úzce spolupracují s RT pracovištěm vyššího typu). Terapeutický rentgenový přístroj bude pravděpodobně zařazen mezi tzv. vybranou zdravotnickou techniku, o níž se rozhoduje centrálně. Výbor opakovaně jednohlasně potvrdil své zamítavé stanovisko k pořízení nového kobaltového ozařovače do nemocnice Kladno z dříve zmíněných důvodů. Výbor souhlasí s umístěním nového terapeutického rentgenového přístroje do nemocnice Písek, pokud na to budou mít vlastní finanční prostředky. Výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeut. pracoviště v Novém Jičíně. Zmínil důsledky pro radioterapeutickou kliniku v Ostravě- Porubě a upozornil na nezbytnost vysoké úrovně souvisejících oddělení v nemocnici, kde má existovat radioterapeutické pracoviště. Bylo připomenuto zamítavé stanovisko k obměně kobaltového ozařovače ve FN Brno porodnice. 2) Informace o požadavcích na vybavení jednotlivých pracovišť vybranou zdravotnickou technikou (VZT). MUDr. Stankušová předala Ministerstvu zdravotnictví ČR požadovaný přehled vybavení jednotlivých pracovišť v CR ozařovací technikou. Z provedeného rozboru vyplývá, že při zohlednění stáří přístrojů více než 8 let a pro naplnění předpokladů uvedených v koncepci radiační onkologie by bylo třeba zakoupit resp. obnovit 17 lineárních urychlovačů, 3 kobaltové ozařovače, 9 simulátorů, 8 afterloadingových přístrojů a 10 3D plánovacích systémů. Možnost použitelnosti cesiových nebo rentgenových přístrojů závisí zejména na výsledcích zkoušek dlouhodobé stability a proto počet l5 rtg terapeutických přístrojů, který vyplynul z dotazníkové akce není možné brát jako směrodatný.komentář ke koncepci oboru. Revidovaná a aktualizovaná verze koncepce oboru radiační onkologie (radioterapie), provedená podle osnovy VR MZ ČR v srpnu 2001, je znovu veřejně přístupná na Internetových stránkách MZ ČR. Přílohu č. 1 koncepce tvoří tabulky radioterapeutických pracovišť v ČR (lůžkových a ambulantních) podle úrovně poskytované péče. Přílohu č.2 koncepce tvoří Specializační náplň oboru radiační onkologie (radioterapie). Pravděpodobně dojde k oponentuře této koncepce členy VR. Ke koncepci poznamenal doc. Konopásek, že v ní chybí vztah radioterapie ke klinické onkologii ( mohlo by být uvedeno v příloze?) 5

8 3) Výbor znovu diskutoval problematické nezařazení oboru radiační onkologie (radioterapie) mezi základní obory v ministerském návrhu zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Výbor se shodl na nutnosti projednat závažné otázky koncepce oboru radioterapie i zařazení oboru s členy výboru Onkologické společností. 4) Informace o stavu projednávání bodového ohodnocení výkonů - nemohlo být probráno pro neúčast MUDr. Vaňáska. Naléhavá záležitost! Potřeba vyvolat nové dohadovací řízení pouze pro radioterapii, po předběžném projednání. 5) ESTRO konference Členové ESTRO již obdrželi první oznámení o této konferenci. Důležitou informací je termín pro zaslání abstraktů: 11. dubna MUDr. Petera informoval o shromažďování podkladů pro vydání brožury Historie radioterapie v ČR u příležitosti ESTRO konference. 6) KALENDÁŘ odborných akcí r. 2002, na kterých se SROBF organizačně podílí, spolupodílí nebo nad kterými bude mít odbornou záštitu: viz příloha 7) Rozpočet SROBF na rok 2002 : Příjmy z členských příspěvků : Kč, výdaje: Kč. 8) MUDr. Petera slíbil zjistit možnost řešení otázky pomocné administrativní síly pro SROBF jelikož nároky na čas spojený s administrativou jsou mimořádně velké a zůstávají převážně na předsedkyni. 9) Specializační náplně a informace o školících akcích v radioterapii r. 2001/ nemohlo být probráno pro neúčast Doc. Zámečníka. 10) Příští schůze Výboru je předběžně plánována na ( po návštěvě členů sekretariátu ESTRO v Praze l6.-l ) V případě, že dopředu víte, že se nebudete moci účastnit, dejte to prosím co nejdřív vědět Dr. Stankušové telefonicky nebo mailem a termín bude event.přehodnocen. Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 6

9 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, LYSÝ, JUDAS, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, PETERA, PETRUŽELKA, NOVOTNÝ, STRZONDALA Omluveni: Host: HORÁKOVÁ (za Zpravodaj). Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Dr. Stankušová informovala přítomné o jednání s vedením Výboru ČOS ohledně harmonizace koncepcí obou oborů, která však dosud nebyla konstruktivní. Ze strany ČOS nemáme k dispozici ani aktuální návrh koncepce oboru klinická onkologie, protože návrh, který je vystaven na Internetu, není podle prof. Klenera, ten aktuální. Předsedkyně proto navrhuje iniciovat společné jednání obou Výborů (SROBF a ČOS) za účelem jednoznačného vymezení působností obou odborností. Informace doplnil doc. Petera a doc. Petruželka. Dr.Stankušová seznámila Výbor s obsahem dopisu prim. Fišera, který v něm tlumočí stanovisko Výboru ČOS ke koncepci SROBF. 2) Doc.Zámečník informoval o již Min. zdrav. ČR schválených specializačních náplních k atestační zkoušce I. a II. stupně včetně log-booků pro evidenci praktických dovedností s platností od Obdodná specializační náplň byla schválena a vydána MZ ČR pro fyziky. Doc. Zámečník předložil program vzdělávacích akcí Katedry radioterapie IPVZ na školní rok 2001/2002. Dále sdělil, že dle záznamů Katedry za období 10/ /2001 atestaci v oboru radioterapie úspěšně získalo: 101 lékař I. stupně, 53 lékaři II. stupně a 34 fyziků. Doc. Zámečník byl pověřen zjistit celkové počty atestantů z radioterapie a klinické onkologie od r ) Dr. Stankušová vyzvala, aby byl průběžně doplňován či opravován adresář členů v ESTRO-adresáři (viz internet Chyby v nedávno vydaném adresáři jsou způsobeny tím, že jednotliví členové neodpovídají na jim zasílané formuláře. Některé chyby se táhnou z předchozích let. Postupně je bude možné interaktivně opravovat. 4) MUDr. Vaňásek informoval o dosavadních jednáních s představiteli ČLS JEP (MUDr.Spitzer) a VZP v rámci dohodovacího řízení, která však zatím nevedla ani k částečnému navýšení bodového hodnocení výkonů v radioterapii dle reálných nákladů na techniku, její obměnu a údržbu. Jelikož nedošlo k dohodě a jednání uvízla na "mrtvém" bodě, definitivní rozhodnutí učiní MZ ČR. Jelikož tato otázka je pro náš obor velmi důležitá, navrhla dr. Stankušová iniciovat schůzku s předkladatelem úprav v Sazebníku za ČLS, dr. Špitzerem na leden Nutná i přítomnost fyziků - delegován dr. Judas. Zprostředkováním schůzky pověřen MUDr. Vaňásek. 5) Dr. Stankušová informovala, že se podařilo významným způsobem snížit celkovou dlužnou částku vznikající neplacením členských poplatků. Nicméně u tří členů se jedná již o více než 3-letý dluh, a proto Výbor souhlasí se zrušením jejich členství ve SROBF. Jedná se o tyto členy: P.Stankuš, M.Bláhová. SROBF má nyní 180 členů. Předsedkyně vyzývá vedoucí pracovníky jednotlivých pracovišť, aby apelovali na mladé kolegy/ně, aby se přihlásili do SROBF. Přihlášku lze zaslat i elektronicky - viz internet 7

10 6) Dr.Stankušová přečetla dopis doc. Žaloudíka ohledně Národního onkologického registru, který v rámci nového technologického řešení bude ke dni vyčleněn z ÚZIS a začleněn pod privátní společnost. Výbor při stávajících informacích s tímto záměrem, kdy není jasné za jakých podmínek NOR bude provozován a jak budou poskytována data, nesouhlasí. Vyjádření k problému odešle dr. Stankušová. 7) Dr. Stankušová sděluje, že Liga proti rakovině navrhuje zřídit nezávislý fond (nadaci, sdružení), který by spravoval finanční prostředky získané z charitativních účelů pro onkologii (běh T. Foxe, Květinový den apod). Výbor souhlasí, aby v rozhodčím orgánu fondu ev. nadace zasedal i představil (-é) SROBF. 8) Dr. Dolečková sděluje, že stávající verze standardů (zatím 5 topik) v některých bodech je neaktuální, a proto navrhuje jejich aktualizaci. Výbor pověřuje dr. Dolečkovou koordinací aktualizačních prací na standardech a současně zdůrazňuje nutnost interdisciplinární spolupráce. Doc. Patera aktualizavané verze zveřejní na webovských stránkách naší společnosti na 9) Rozsáhlá informace dr. Stankušové k ESTRO kongresu v Praze : a) Náplň "českého" minisympózia v rámci Kongresu byla konzultována s prof. Bradou a prof.van Houtte. Z navržených témat byla vybrána problematika karcinomu děložního čípku. Výbor po diskuzi se shodl na následujících třech přednáškách a jejich koordinátorech: 1) Chemoradioterapie C53 (koordinátor doc.petruželka), 2)Komplikace (zejména kostní) po radioterapii pro C53 (koordinátor Dr. Feltl, 3) Vliv velikosti objemu nádoru na plánování terapie C 53 (koord. dr. Stankušová) b) Od členů SROBF se očekává, že zvýší aktivní účast na Kongresu - příspěvky (přednášky, postery - další informace na c) c) Registrační poplatek pro členy SROBF se podařilo ujednat na 100 EUR, když bude placen fyzickou osobou-členem SROBF, nemocnicí, ústavem, fakultou apod. (ne obchodní firmou apod.). Pro tento registrační poplatek jsou omezení:nezahrnuje vstup na gala večer ( vstupné 50 EUR) a vztahuje se jen na přihlášené do d) Je třeba se přihlásit do ll i kdyby platba byla nakonec provedena až na místě v ekvivalentu v CK!!! e) Předkongresový den bude tradičně věnován několika "teaching" kurzům. Doporučuji využít této příležitosti k postgraduálnímu vzdělávání. f) Dr. Stankušová vyzývá všechny členy SROBF (lékaře i fyziky) s velmi dobrou znalostí angličtiny k pomocným funkcím pro předsednictva jednotlivých sekcí programu. Zaslat jména a oblast zájmu Dr. Stankušové. g) Výbor se usnesl, že do konce roku bude všem členům SROBF rozeslána speciální písemná informace věnovaná 21st Annual ESTRO Meeting v Praze. 10) Příští schůze Výboru SROBF se bude konat začátkem ledna Dne zapsal: Strzondala, opravila: Stankušová 8

11 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, KUBECOVÁ, LYSÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, ŽÁČKOVÁ Omluveni: NOVOTNÝ, PETERA Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) MUDr. Stankušová informovala o dopise na MZ ČR ze zasedání WHO, týkajícím se výběru vhodných pracovišť pro školení zahraničních odborníků. Bylo dohodnuto, že kopie dopisu bude zaslána do Ústavu radiační onkologie Bulovka, VFN Praha 2, FNKV Praha 10, FN Motol Praha 5, FN Olomouc, nemocnici České Budějovice, Masarykovu onkologickému ústavu Brno, FN Hradec Králové, FNsP Ostrava- Poruba 2) Ukazatelé minimální dostupnosti zdravotní péče (návrh vyhlášky MZ ČR) kopie byly rozeslány členům oborové komise ČLK, ale údaje nejsou srozumitelné. Dr. Stankušová vyžádá vysvětlivky a připomínkovat pohotovostní služby na radioterapii v nemocnicích II. typu 3) MUDr. Stankušová informovala o novém způsobu podávání návrhů na změny registračních listrů a na nové registrační listy zdravotních výkonů pro dohadovací řízení. (návrhy na změny musí být předkládány odborným společnostem a poté zasílány ve formě písemné i elektronické řediteli odboru VZP MUDr. Pokornému, návrhy se projednávají dvakrát ročně, návrhy jsou zařazeny k projednávání do šesti měsíců po obdržení návrhu). Kopie informačního dopisu bude zaslána na všechna oddělení radioterapie. Zároveň byla znovu zdůrazněna nutnost aktivnějšího přístupu v jednání s VZP a výborem ustavena skupina pro přípravu podkladů k jednání ve složení : MUDr. Vaňásek, MUDr. Lysý, MUDr. Dolečková, MUDr. Kubecová, RNDr. Judas, příp. další fyzik. 4) Na žádost MZ ČR výbor znovu projednával aktualizaci koncepce SROBF ČLS JEP pro vybavování zdravotnických zařízení přístroji vybrané zdravotnické techniky (rozdělení lůžkových pracovišť radioterapie podle úrovně poskytované péče). Dohodl se, že na koncepci není třeba nic zásadního měnit. Drobné úpravy provede MUDr. Stankušová. Vysloven názor na označování lůžkových pracovišť radioterapie kategorie I, II, III, namísto typů I, IIa, IIb. Tím by byla jednoznačně oddělena pracoviště I. a II. kategorie,která poskytují radikální a kurativní radioterapii a jejich vybavování ozařovací technikou by měla být podporována. Pracoviště, která dosud byla označena jako IIB a jsou určena především pro paliativní radioterapii a obnova jejich ozařovací techniky je odůvodněna jen v případech, kdy regionální pracoviště vyššího typu nemůže převzít pacienty z celé oblasti z důvodů kapacitních nebo je v daném regionu velmi špatná dopravní obslužnost. Prioritu v technickém vybavování mají jednoznačně pracoviště I. a II. kategorie ( dosud označená jako I a IIA). Zda lze takto překlasifikovat rozdělení lůžkových RT pracovišť projedná dr. Stankušová s náměstkem MUDr. A. Malinou. RT pracoviště dosud označovaná jako III. kategorie jsou ambulantními zařízeními a proto není nutné uvádět jejich kategorii v souvislosti s lůžkovými odděleními. 5) Na písemnou žádost MUDr. A. Maliny, náměstka ministra MZ a předsedy komise VZT, výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště v Novém Jičíně. Výbor vzal na vědomí dopisy prof. Macháčka z Olomouce, primáře Vodvářky z Ostravy a primáře Kohoutka ze Zlína k této problematice. Nové skutečnosti se nevyskytly. Výbor si je plně vědom především problematické otázky nedostatku kvalifikovaného personálu pro radioterapii, a to ve všech kategoriích. Na 9

12 druhou stranu je neoddiskutovatelný fakt, že v dané oblasti je nedostatečná kapacita přístrojového vybavení pro radioterapii ( kraj Moravskoslezský a Zlínský) a ani plánované rozšíření ozařovačů o l lineární urychlovač v Ostravě-Porubě, tuto skutečnost zásadně nezmění. Při nedostatku státních finančních prostředků se vybudováním tohoto nestátního radioterapeutického pracoviště nabízí možnost lepší dosažitelnosti léčby zářením na kvalitních ozařovačích v tomto regionu. Z tohoto důvodu, výbor SROBF potvrzuje svoje kladné stanovisko z července Je pochopitelné, že pro definitivní rozhodnutí o výstavbě tohoto pracoviště ( odpovídajícího II. kategorii je nutné vzít v úvahu názor všech subjektů oslovených v dopise náměstka A. Maliny. 6) MUDr. Stankušová seznámila výbor s dopisem Ing. Prouzy vyzývajícím společnost k podpoře vytvoření skupiny fyziků z oborů radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny, která by se podílela na tvorbě vyhlášky k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání ve věci výchovy radiologických fyziků. Představitelé fyzikální sekce Společnosti - Ing. I. Horáková, CSc., RNDr. L. Judas, Doc. Ing. J. Novotný, CSc. a Ing. H. Žáčková jsou připraveni k účasti na činnosti této skupiny, případně i ke koordinaci její činnosti. Za optimální považují, aby se na přípravě tohoto materiálu podíleli i zástupci RS ČLS JEP, SNM ČLS JEP, MZ ČR, SÚJB, ČVUT, UK a IPVZ. V tomto smyslu bude napsána odpověď SROBF náměstkovi SÚJB Ing. Prouzovi s žádostí, aby zprostředkoval přes MZ ČR koordinaci této skupiny. 7) ESTRO meeting Praha září MUDr. Stankušová poslala všem členům SROBF informační dopis ohledně přihlašování na kongres, snížených poplatků a předkongresových kurzů.. Definitivní verzi informací lze najít na Internetu : Ve Zpravodaji bude znovu uvedena informace o snížených regostračních poplatcích na kongrese ( l00 EURO) a na předkongresové kurzy ( 50 EURO) při registraci do l ESTRO již rozeslalo podrobný informační a registrační materiál ke kongresu, se zdůrazněním termínu pro zaslání abstraktů 11. duben Doc. Petera prověří ekonomickou náročnost na výtisk Stručné historie oboru radioterapie v Čechách. ( Historie oboru (doc. Bek), historie SROBF a spolupráci s ESTRO(Kindlová, Horáková, Žáčková). Je třeba uvážit nominaci vhodných osobností na udělení čestných ocenění u příležitosti ESTRO kongresu Výzkumné projekty IAEA nabídka bude rozeslána em na pracoviště, která by mohla mít zájem.. Stručnou informaci uvést ve Zpravodaji. SROBF se chce podílet na výzkumu sledování genů BRCA l, 2. Pověřen Doc. Konopásek sledováním problematiky a informacemi. Ing. Horáková slíbila sestavit další číslo Zpravodaje SROBF. MUDr. Vaňásek stručně informoval výbor o novém časopise Radiační onkologie. Podrobnější informaci připravit na některou příští schůzi výboru. 8) Příští schůze Výboru je předběžně plánována buď v Hradci Králové u příležitosti Hradeckého dne či v Praze při Staškově dni (podle naléhavosti agendy) Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 10

13 ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE VÝBORU SROBF A OBOROVÉ KOMISE, KONANÉ DNE NA KLINICE ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE FN V HRADCI KRÁLOVÉ Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, VAŇÁSEK, ŽÁČKOVÁ, KOVAŘÍK, ŠLAMPA, STRZONDALA Omluveni: LYSÝ, NOVOTNÝ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ Schůzi vedla předsedkyně SROBF Dr. Stankušová Program: 1) Posouzení opakované žádosti Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha 4 Krč o vybavení RT technikou lin.urychlovač, simulátor a plánovací konsola. Dr. Stankušová seznámila přítomné se zněním dopisu ředitele FTN Praha 4-Krč. Poté výbor již opakovaně vyslovil jednohlasný nesouhlas s vybavením lineárním urychlovačem onkologického odd. FTN Krč v souladu s koncepcí oboru. (Nepřítomní členové sdělili svůj názor na projednávané body zároveň s omluvou ze schůze Doc. Novotný písemně, Dr. Dolečková a Dr. Kubecová telefonicky ) 2) Onkogynekologická centra. Výbor byl požádán onkogynekologickou sekcí Gynekologicko-porodnické společnosti o vyjádření se k ustanovení onkogynekologických center, která by splňovala kritéria na akreditaci a na jmenování 2 členů do koordinační komise. Výbor doporučil do komise pro onkogynekologická centra MUDr. Stankušovou a MUDr. Kubecovou. Z hlediska radioterapie je základním požadavkem pro onkogynekologické centrum provádění teleterapie a brachyterapie na l pracovišti, používání automatického afterloadingu pro brachyterapii, dostupnost ozáření na lineárním urychlovači alespoň pro část pacientek, individuální způsob plánování teleterapie i brachyterapie, funkční modelová laboratoř pro výrobu individuálních bloků. Úzká týmová spolupráce s gynekology je samozřejmostí, stejně tak jako znalost gynekologického vyšetření a dlouhodobější praxe s prováděním aplikací brachyterapeutických technik Podrobnější kritéria budou předány komisi pro onkogynekologická centra. Podle výboru SROBF v současné době by požadavky na zařazení do onkogynekologických center splňovala následující radioterapeutická pracoviště: FN Praha 5-Motol, FNKV Praha 10, Ústav radiační onkologie FN Praha 8-Bulovka, FN Plzeň, FN Hradec Králové, Nem. Č. Budějovice, Nem. Ústí nad Labem, Nem. Chomutov (?), Masarykův onkologický ústav Brno, Nem. U Sv. Anny a Porodnice Obilní trh v Brně (dohromady), FN Olomouc, FN Ostrava. 3) Návrh na udělení jedné z cen České lékařské společnosti J.E. Purkyně u příležitosti ESTRO kongresu v Praze významným zahraničním radiačním onkologům, kteří se nejvíce zasloužili o spolupráci ESTRO a SROBF. Diskutovány návrhy: Brada, Gregor, Barret, Baumann, Swensson, Dutriex, Germeine Herren. Výbor se shodl na prof. M.Bradovi z UK a prof. A Dutreix z Francie. Doc. Novotný připraví návrh na ocenění A. Dutreix. Návrh na prof. Bradu připraví Doc. Petruželka 4) Výbor seznámen s dopisem-návrhem pracovníků ÚRO FN Bulovka a 1. LF UK na udělení vyznamenání ČLS JEP doc. Dr. J. Zámečníkovi, CSc. za celoživotní dílo a přínos pro radiační onkologii v ČR u příležitosti ESTRO konference v Praze. Jelikož jde o mezinárodní kongres, není obvyklé předávat čestné ceny domácím, byť významným členům společnosti, kteří se nepodíleli zvláštní měrou na spolupráci s organizací, která kongres pořádá. Proto výbor doporučuje, aby předkladatelé návrhu 11

14 z ÚRO zpracovali zdůvodnění návrhu na čestné ocenění ( odborné curiculum s citací významných vědeckých prací ), aby tento návrh pak výbor SROBF mohl předložit předsednictvu ČLS JEP. Čestnou cenu pak doporučuje předat u příležitosti některé významné domácí akce. O vypracování návrhu bude požádána prim. Stáhalová z ÚRO. 5) Do konce března lze také podávat návrhy na ceny odborné společnosti příp. cenu ČLS JEP za původní vědecké práce publikované v uplynulém roce, které přinesly nové poznatky v oboru. Návrh je nutné doložit l výtiskem příp.kopií publikace 6) Informace Dr. Stankušové o stavu příprav ESTRO kongresu v Praze. V lednu byl rozeslán všem členům SROBF dopis s informacemi o kongresu a účastnickém poplatku. Podrobné informace budou probrány na schůzce místního organizačního výboru v úterý Detaily o programu a přihlašovací formuláře na webu 7) Dr. Stankušová seznámila přítomné s dopisem prim. Dr. Vodvářky z FN Ostrava ohledně oddělení lékařské fyziky. Výbor nic nemění ze svého vyjádření z února 2002 ( viz zápis schůze z bod ad ll. a souhlasí s návrhem odpovědi, který dr. Stankušová připravila. 8) Žádost doc. Dr. J.Kovaříka z FNKV Praha 10 o schválení zavedení ozařovací techniky léčby karcinomu prostaty brachyterapií pomocí trvalé implantace zrn jodu-l25 či paladia Výbor souhlasí a doporučuje zavedení uvedené léčebné metody na Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV Praha 10. Příslušný dopis odešle dr. Stankušová. 9) Žádost o přijetí za člena SROBF: doc.mudr. Jan Österreicher, Ph.D. z Ústavu radiobiologie Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Výbor s přijetím souhlasí. 10) Informace dr. Strzondaly z jednání Komise pro lékovou politiku ČLS JEP ohledně erytropoetinu, který je na základě vyhl. č. 458/2001 Sb. a rozdělovníku ÚP VZP od postupně k dipozici na vybraných pracovištích, a to cestou tzv. centrálních nákupů nad rámec paušálních plateb. 11) Upozornění na některé kongresy : a) MODERN BRACHYTHERAPY, 2 nd meeting for Central and East European countries, Warsaw, ( časná registrace a abstrakta do za 40 USD), na požádání zašlu kopii přihlášek. Loňská konference měla vynikající úroveň s řadou západoevropských přednášejících. b) PAIN IN EUROPE IV, 4.kongres Evropské federace IASP, Praha ) Předpokládaný termín příští schůze výboru: duben Zapsal: Strzondala, schválila: Dr. H.Stankušová, CSc. P.S. Připojuji přehled cen udělovaných ČLS JEP : ČLS JEP vyhlašuje soutěže a uděluje ceny svým členům za vynikající výsledky v rozvoji lékařských věd a příbuzných oborů. ČLS JEP uděluje pocty: Purkyňovu cenu - nejvyšší uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu čestnou medaili ČLS JEP 12

15 čestné členství ČLS JEP odborné společnosti udělují svým členům čestné členství odborné společnosti ceny předsednictva ČLS JEP za publikované práce ve dvou kategoriích: původní vědecké práce práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe výbory odborných společností udělují svým členům ceny za původní vědecké práce publikované v uplynulém kalendářním roce Zápis ze schůze Výboru SROBF konané dne na RTO FN Praha 5-Motol Přítomni: Stankušová, Dolečková, Kubecová, Žáčková, Zámečník, Novotný, Šlampa, Strzondala Omluveni: Lysý, Petera, Petruželka Program: Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. Hana Stankušová, CSc. 1) Projednání žádostí o umístění/obměnu přístrojů pro radioterapii: a) RTO Nemocnice u Sv.Anny v Brně (prim. MUDr. V. Spurný, CSc.): žádost o nákup automatického afterloadingu HDR pro brachyterapii. Výbor se domnívá, že oddělení by mělo být dovybaveno brachyterapií, aby poskytovalo kompletní radiotera-peutické služby. Jelikož se v Brně t.č. nacházejí již 2 přístroje pro HDR brachyterapii, výbor shledává třetí přístroj jako nadbytečný pro daný počet obyvatel v regionu. Doporučuje zainteresovaným RTO pracovištím uvažovat o sjednocení RT pracoviště v Nemocnici U Sv. Anny (s teleterapií) a RT pracoviště v porodnici Na obilním vrchu s ( brachyterapií) k vzájemnému kvalitativnímu zlepšení poskytované léčby radioterapií.. b) Nemocnice Na Homolce, Praha 5 (ředitel MUDr. O.Šubrt, CSc.): žádost o dotaci na inovaci verifikační systém pro Leksellův gamma-nůž. Výbor podporuje modernizaci ozařovací techniky, ale v tomto případě nejde o vyjmenovanou vybranou zdravotnickou techniku ( jejíž položky jsou přesně stanoveny) a vzhledem ke katastrofální situaci se státními dotacemi pro financování ozařovací techniky nezbytné pro základní pokrytí potřeb radioterapie ZN, výbor doporučuje, aby tato modernizace byla hrazena z vlastních prostředků nemocnice nebo z jiných než státních zdrojů. K této žádosti o finanční podporu z prostředků určených pro program se výbor staví negativně.. 2) Informace dr. Stankušové o jednáních na MZd ve věci RT-techniky : RTO České Budějovice, plánované nové RTO Nový Jičín, RTO v Nem. Kladno. 3) Informace dr. Strzondaly, pověřeného prací v Komisi pro lékovou politiku a kategorizací ČLS JEP: průběh kategorizace v 2. pololetí 2001 a v roce Zodpovězeny dotazy stran centrálních nákupů rhu-erytropoetinu pro vybraná pracoviště dle znění Vyhl. MZ ČR č. 458/2001 Sb. Tlumočena žádost ředitele SÚKL Praha, MUDr. M. Šmída, CSc. 13

16 o spolupráci s odborníky-členy odborných společností ČLS JEP ve věci posuzování nových léčivých přípravků, pomůcek zdravotní techniky a schvalování klinických studií. V případě zájmu kontaktovat přímo Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10, tel. sekr. ředitele: ) Žádost prim.mudr. J. Prausové z RTO FN Praha 5 Motol o iniciaci jednání v kategorizační komisi ve věci plné (resp. vyšší ) úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění za přípravek Wobenzym tbl. Výbor doporučuje následující indikace: lymfedém či fibroza končetiny po lymfadenektomii a/nebo radioterapii lymfatik při onkologické diagnóze. Pověřen jednáním v komisi: Strzondala. 5) NOR prim. Lysý z dnešní schůze omluven, proto bod přesunut na příště. 6) Informace Ing. H. Žáčkové o postgraduálním vzdělávání fyziků : proběhly schůzky pověřených fyziků se zástupci SÚJB a VŠ zabývajících se pregraduální i postgraduální výchovou radiologických fyziků za účasti náměstka MZ pro léčebnou péči MUDr. A Maliny. Práce na přípravě vyhlášky k řešení tohoto problému nadále probíhají a Ing. Žáčková bude výbor SROBF o postupu informovat. 7) Problematika starých radioizotopových ozařovačů po Stručnou informaci podala dr. Stankušová s tím, že této problematice bude věnováno zítřejší plenární jednání v rámci IV. Motolských dnů (příspěvek Ing. Hobzové ze SÚJB) a další jednání se SÚKL a SÚJB. 8) ESTRO Kongres v září 2002 v Praze přípravy probíhají dle plánu, inspekce z vedení ESTRO projevila spokojenost se stavem příprav a dosavadní spolupráce s českými partnery. 9) Příští schůze výboru SROBF ( pokud se nevyskytnou záležitosti, které by bylo nutné řešit dříve). Prosím o návrhy na program odborných akcí v příštím roce. V Praze dne zapsal: Dr. W.Strzondala, opravila: Dr. H. Stankušová, CSc. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP ZA ROK 2001 Výbor SROBF ČLS podává svým členům tuto zprávu o činnosti za rok Schůze výboru :Během roku se výbor sešel celkem 6 x ( , , , l , , 20.ll.2001). Zápisy ze schůzí byly publikovány ve Zpravodaji SROBF. Složení výboru : Začátek roku 2001 poznamenal naši Společnost smutnou událostí. l5.ledna 2001 zemřel první a dlouholetý předseda výboru SROBF MUDr. Zdeněk Chodounský výbor zvolil ze svého středu novou předsedkyni MUDr.Hanu Stankušovou,CSc., MUDr. Jiří Petera, CSc. byl zvolen vědeckým sekretářem.v souladu s výsledky voleb z l999 byla do výboru kooptována MUDr. Martina Kubecová z FNKV Praha l0. Ostatní složení výboru zůstalo nezměněné : místopředseda : MUDr. Miluška Dolečková, pokladník : Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., členové : Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jaroslav Vaňásek, MUDr. Milan Lysý, Ing. Helena Žáčková, RNDr. Lubor Judas, PhD., revizní komise : Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek,CSc., Doc. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., MUDr. Wieslaw Strzondala Účast členů výboru na schůzích : Petera 5x, Dolečková 5x, Stankušová 6x, Lysý 4x, Petruželka 4x, Vaňásek 4x, Kubecová 5x, Žáčková 5x, Novotný 3x, Judas 5x, Zámečník 3x, Konopásek 2x, Strzondala 5x (za Zpravodaj : Horáková 4x) Členská základna : K má SROBF l87 členů. Z toho je 140 lékařů, 45 fyziků a 2 ostatní. Během roku bylo přijato 5 nových členů. Opakovanými písemnými výzvami se podařilo snížit dluhy za nezaplacené členské příspěvky. Členům, kteří ani po opakovaných výzvách neuhradily dlužné částky za 3 a více let, bylo jejich členství ukončeno. Odborné a vzdělávací akce pod patronací SROBF: Onkologie v gynekologii a mammologii 6 ročník VI. den Profesora V. Staška III. Motolské dny 15.a Hradecké dny ročník th Central European Lung Cancer Conference VIII. Jihočeské onkologické dny Hlavní projednávaná tématika : aktualizace koncepce oboru radioterapie schvalování žádostí o umístění vybrané zdravotnické techniky ( VZT) v duchu koncepce účast na jednáních komise pro VZT na MZ ČR( Dr. Stankušová) příprava podkladů pro úpravu bodového hodnocení radioterapeutických výkonů vypracovávání připomínek k novele Atomového zákona a vyhlášek s ním souvisejících vypracovávání připomínek ke všem verzím zákona o způsobilosti k zdravotnickému povolání a prosazování postavení radioterapie v ČR v souladu s požadavky UEMS připomínkování specializačních náplní v radioterapii a v radiační fyzice diskuze a připomínky k zřizování oddělení radiační fyziky připomínkování k náplni bakalářského a magisterského studia radiologického asistenta příprava kongresu ESTRO 21 15

18 diskuze kolem specializačního a kontinuálního vzdělávání účast v poradních orgánech MZ ( pracovní skupina pro řešení dopadu Atomového zákona, Dr. Stankušová) Spolupráce s jinými odbornými společnostmi: Radiologická společnost - Otázky kolem Atomového zákona a vzdělávání radiologických fyziků a radiologických asistentů Onkologická společnost - otázky koncepce oboru a kompetence Oborová komise ČLK pro radioterapii otázky kontinuálního vzdělávání, připomínkování připravovaných vyhlášek apod. Spolupráce s MZ: MUDr. Stankušová je členkou komise pro vybranou zdravotnickou techniku v radioterapii. Byla v polovině roku 2001 jmenována členkou pracovní skupiny VR MZ ČR pro radioterapii, ale informace z VR MZ směrem k SROBF jsou prakticky nulové. SROBF nemá zastoupení ve Vědecké radě MZ, obor radioterapie zastupuje prof. MUDr. J. Vorlíček, Dr.Sc. Spolupráce s mezinárodními společnostmi: ESTRO- velmi intenzivní kontakty v rámci přípravy kongresu ESTRO 21 v Praze ISRO- účast několika členů SROBF na kongresu v Austrálii, zástupce výboru SROBF (MUDr. Dolečková ) se tam zúčastnila zasedání General Assembly Doporučování českých účastníků na vzdělávací kurzy ESTRO. Získáno l stipendium pro workshop v radiobiologii v Aarhus ( MUDr. Österreicher) Publikační činnost: V roce 2001 vyšly 2 čísla Zpravodaje SROBF (odpovědná redaktorka: Ing. Ivana Horáková, CSc.) Hlavní plánované aktivity v roce 2002 : 1) Spolupráce s ESTRO na přípravě ESTRO 21 konferenci v Praze l7.-21.září ) Odborné a vzdělávací akce pořádané v roce 2002 pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP , Brno-Kongresové centrum Sympozium onkologie v gynekologii a mammologii Téma: Neoadjuvantní chemoterapie u gynekologických nádorů a ca prsu. Konkomitantní radiochemoterapie. Prim. MUDr. Renata Neumanová, ORO FN Brno, porodnice Obilní trh 11, Brno Tel.:05/ l.264/ fax:05/ , Sylabův přednáškový sál 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 II. Sympozium o biologii, patologii a terapii Hodgkinských lymfomů Téma: Biologie, patologie a léčba Hodgkinských lymfomů MUDr. Tomáš Kozák, hematologické odd. FN KV, Šrobárova 50, Praha 10 Tel.:02/ , Nové Adalbertinum Hradec Králové Pracovní schůze SROBF 16

19 Téma: Ozařovací techniky nejčastějších ZN Prim. MUDr. Jiří Petera, PhD., radioterap.-onkologické klinika FN Hradec Králové Tel.:049/ /fax:049/ , Přednáškový sál v Price Waterhouse Coopers, Kateřinská 43, Praha 2 VII. Staškův den Téma: Karcinom prsu. MUDr. Jan Novotný, Onkologická klinika VFN, U nemocnice 2, Praha 2 Tel.:02/ /fax:02/ , Ostrava VI. Ostravské dny Téma: Podpůrná léčba v onkologii MUDr. Pavel Vodvářka, PhD., Radioterapeutická klinika FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Tel.:069/ /fax:069/ , Přednáškový sál 2. LF UK, FN Motol IV. Motolský den Téma: Radioterapie ca rekta a análního ca. QA v radioterapii. Prim. MUDr. Jana Prausová, Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 Tel..02/ /fax:02/ , Praha - Kongresové centrum 21 st Annual ESTRO Meeting pořadatel: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology , Český Krumlov IX. Jihočeské onkologické dny Téma: Nádory čípku děložního, pochvy a vulvy Prim. MUDr. Jan Fischer, Onkologické odd., nemocnice České Budějovice, ul. Boženy Němcové, České Budějovice Tel.: 038/ /fax:038/ ) Příprava voleb do nového výboru SROBF Zprávu zpracovala : MUDr. Hana Stankušová,CSc.- předsedkyně SROBF V Praze

20 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VE VĚCI USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU A KOORDINACI VÝUKY RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ DNE NA MZ ČR Přítomni: MZ: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc., Ing. I. Nepovímová, RNDr. Mgr. P.Závoda, Ph.D. SROBF ČLS JEP: Ing. H. Žáčková, Doc. Ing. J. Novotný, CS., RNDr. L. Judas, Ph.D., RNDr. I. Přidal, CSc. RS ČLS JEP: Ing. P. Šmoranc ČSNM ČLS JEP: Prof. Ing. V.Hušák, CSc. MFF UK Praha: Doc. RNDr. z. Trka, DrSc. FJFI ČVUT Praha: doc. Ing. T. Čechák, CSc. IPVZ Praha: Ing. L. Frencl Sdružení FN ČR: Doc. MUDr. J. Procházka, CSc. Překladatel: Ing. J. Šindelář SÚJB: MUDr. A. Heribanová, Ing. I. Zachariášová Program: 1. Zahájení Dr. Závoda přivítal přítomné a shrnul události, které předcházely tomuto jednání. Naznačil formální podmínky nutné pro případné ustavení pracovní skupiny jako poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví, v jehož působnosti by bylo vypracování návrhu zásad pro získání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru radiologická fyzika, vč. návrhu jednotného společného základu akreditovaných studijních plánů všech VŠ v ČR, jejichž absolventi by se na základě souhlasného stanoviska MZ ČR ( 79 odst.1 písm.e zákona č. 111/1998 Sb., VŠ zákon, ve znění pozdějších předpisů) stali zdravotnickými pracovníky. Studijní programy VŠ, navržené ve spolupráci MZ ČR, SÚJB, VŠ technického i universitního směru, SROBF a RS a ČSNM ČLS JEP, by měly zabezpečit dosažení úrovně výuky radiologické fyziky v ČR odpovídající standardu EU a doporučením Evropské federace organizací pro zdravotnickou fyziku (EFOMP), vč. výuky postgraduální, a také možnost uznání tohoto vzdělání členskými státy EU. Vznik takovéto skupiny při MZ ČR doporučuje s odvoláním na Implementační plán Směrnice EU 97/43/EURATOM také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dopis na MZ čj. 1859/4.0/2002 ze dne ). Vystavení oficiálních pověření od vysílajících institucí pro každého člena takovéto skupiny resp. komise MZ ČR bude nutné, členové obdrží originály a překlady zahraničních odborných textů z oblasti systému vzdělávání a výchovy radiologických fyziků zajištěné ve spolupráci MZ ČR a SROBF ČLS JEP. Radiologická fyzika je nyní uvedena jako podobor základního oboru specializačního vzdělávání s názvem Lékařská fyzika, který je nyní uveden v části IV přílohy vládního návrhu zákona č. /2002 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (viz též 7 bod 16). V prováděcích vyhláškách MZ ČR k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bude Radiologická fyzika stanovena jako jeden z oborů magisterských studijních programů VŠ, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, bude zavedeno profesní označení radiologický fyzik a budou stanoveny činnosti, které může radiologický fyzik provádět sám a které pod dohledem specialisty a/nebo podle ordinace oprávněného lékaře. Působnost radiologického fyzika bude stanovena také vyhláškou SÚJB č. /2002 Sb., o radiační ochraně, která bude vydána jako prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a která v souladu s právem ES upraví podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační 18

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011

Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Program na 8. ročník kongresu Nový Jičín 2011 Pátek 16.9.2011 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. 9,10 Prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc., Šrámek V. Curriculum vitae české radiační onkologie

Více

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT)

Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) Radiologická fyzika (technika) v radioterapii Seznam přednášek a klinických praxí Letní semestr 2015 (RFRT1 a RTRT) 1 přednáška = 100 minut 1 praxe = 240 minut (pokud není uvedeno jinak) Klinické praxe

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Druhá anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům 26. 27. leden 2012 Clarion Congress Hotel Prague****

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2

ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 3. března 2015 od 16.00 19:10 h v hotelu Park Inn, Praha 2 Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc., prof. MUDr.

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU

Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Koncepce oboru nukleární medicína 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. číslo odbornosti : 407, 815 1.2. definice, předmět a cíl oboru Nukleární medicína je klinickým oborem, zabývajícím se diagnostikou a

Více

Z P R A V O D A J 1/2004

Z P R A V O D A J 1/2004 Z P R A V O D A J 1/2004 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 30.9.2003 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 19.11.2003 Tabulka radioterapií

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

Stanovy ČOSKF ČLS JEP

Stanovy ČOSKF ČLS JEP Stanovy ČOSKF ČLS JEP 1 Obecná ustanovení (1) Česká odborná společnost klinické farmacie (dále jen ČOSKF) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP).

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE

KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE Kolektiv autorů Editoři: prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc. doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. AUTORSKÝ KOLEKTIV Fenclová

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006

Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výroční zpráva Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP za rok 2006 Výbor Společnosti lékařské genetiky si dovoluje předložit svým členům Výroční zprávu za rok 2006. Tato zpráva je stručným výčtem aktivit

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ NAVRHOVANÉ ZMĚNY POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 1 Zdeněk Mrozek KARIM FN Olomouc Česká lékařská komora 2004-2014 Před deseti lety, pod údajným tlakem Evropské unie, jsme si nechali zrušit fungující

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii. Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Milan Jirsa Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 Podmínky pro zařazení Získání odborné způsobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii

Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii Postgraduální vzdělávání analytiků v klinické biochemii M. Jirsa, P. Pecáková, J. Vávrová Katedra klinické biochemie IPVZ FONS Pardubice 2014 upravená verze Podmínky pro zařazení do oboru Získání odborné

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 2 3.6.2003 Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015

Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání. Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Aktuální informace o kurzu celoživotního vzdělávání Nemocniční kaplan (NK) pro akademický rok 2014/2015 Kurz celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) Nemocniční kaplan byl vytvořen členy Rady pro zdravotnictví

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Druhá anonce. 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti: Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Magistrát hlavního města Prahy Druhá anonce

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více