!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze společné schůze výboru SROBF a oborové komise pro radioterapii VR ČLK konané Zápis ze schůze výboru konané Výroční zpráva SROBF ČLS JEP za rok 2001 Záznam z jednání na MZ Informace o IV. Motolských dnech Systémy pro plánování externí radioterapie současný stav v ČR Homogenita a symetrie vysokoenergetickýkch svazků a jejich stabilita Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu ANU Zkušenosti s kalibracemi ionizačních komor používaných pro stanovení absorbované dávky v radioterapeutických RTG svazcích v ČR Ke kalibraci klinických dozimetrů pro rentgenové záření Vzdělávání lékařských fyziků v Evropě Zpráva ze služební cesty (Sevilla) Zpráva ze služební cesty (Londýn) Nová legislativa v radioterapii Prezentace výrobků firmy AMEDIS

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Nevím, zda příčinou je předprázdninová únava, či účtování nachylujícího se volebního období nebo blížící se 21.kongres ESTRO v Praze, proč se stále více zabývám otázkami o tom jaká česká radioterapie je. Dobrá i špatná-podle toho jak kde, nedoceněná a nedostatečně využívaná nebo prostě jenom taková jaké je ostatní české zdravotnictví? Od té doby co se ve výboru SROBF zrodila myšlenka sepsat dějiny české radioterapie u příležitosti konání kongresu ESTRO v Praze, přečetla jsem řadu, dnes již historických článků a v úctě smekám před těmi, kteří prošlapávali cestičky X paprskům a gamma záření v léčbě zhoubných nádorů. Mnoha mladším radioterapeutům už nic neříkají jména prof. Rudolf Jedlička, akademik František Běhounek, primář. Rudolf Rubeš. A jméno primáře Zdeňka Hlasivce znali daleko více za hranicemi České republiky, než zdejší. A někteří účastníci Staškova dne se domnívají, že Staškův den se snad bůhví proč jmenuje po Antalovi Staškovi. Řada přednostů starších oddělení neví nic o historii vlastního oddělení. A měli by? Myslím že ano, pokud mají poctivý úmysl radioterapii rozvíjet a zanechat na svém oddělení i tu svou stopu. V první polovině devadesátých let česká radioterapie dostala napřaženou pomocnou ruku od ESTRO s otevřenou dlaní. Desítky lékařů a fyziků se prakticky zdarma zúčastnily různých kurzů ESTRO pořádaných v ČR i v zahraničí, řada se jich zúčastnila několikaměsíčních stáží po celé Evropě v rámci programu TEMPUS. Někteří napsali alespoň zprávu o stipendijním pobytu do Zpravodaje. Doufám, že i na domácím pracovišti zúročili to, co se v zahraničí naučili. A přičteme-li k tomu čas, kteří naši radiační onkologové stráví v cizině na nejrůznějších kongresech a sympoziích ( sečtený čas by se dal vyčíslit v mnoha měsících, možná i rocích), pak určitě know how u nás nemůže chybět. Co tedy chybí? Technika? Vůle ke spolupráci? To co chybí, je mimo nás? Odpověď si každý najde. V následující tabulce jsou uvedeny oficiální údaje ÚZIS o technickém vybavení radioterapeutických pracovišť k ( opravila jsem nesmyslný údaj o LDR AFL z jednoho kraje). Přístroj terapeutický rtg do l00 kv terapeutický rtg nad l00 kv Cs 137 ozařovač Betatron Co 60 ozařovač celkový počet starší než 8 let Lineární urychlovač 18 6 rtg simulátor 16 8 Přístroj Plánovací systém 3D Plánovací systém 2D Substandardní dosimetrický systém Scanovací vodní fantom Vyřezávačka stínících bloků In vivo dozimetrie polovodičová In vivo dozimetrie TLD celkový počet starší než 8 let CT simulátor 1 0 AFL LDR/MDR 6 5 AFL - HDR

4 Pohled na spektrum a stáří přístrojů uvede mnohé z nás do hluboké skepse. Nelze totiž nic změnit na faktu, že v ČR je nových případů zhoubných nádorů/rok a pokud se chceme srovnávat s vyspělými evropskými zeměmi nebo s USA, ročně by radioterapie měla být zajištěna pro více než pacientů. Přeji vám hezké léto k načerpání nových sil a těším se na setkání s vámi na ESTRO kongresu l září 2002 v Praze. MUDr.Hana Stankušová, předsedkyně SROBF ČLS J.E.P. 2

5 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, PETRUŽELKA, LYSÝ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, JUDAS, STRZONDALA OMLUVENI: ZÁMEČNÍK, DOLEČKOVÁ Program: Schůzi vedla předsedkyně SROBF, MUDr.H.Stankušová, CSc. 1) Výbor SROBF byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vyzván k sestavení přehledu vybavení ozařovací technikou na jednotlivých pracovištích v rámci celé ČR a specifikovat síť pracovišť a jejich vybavování vybranou zdravotnickou technikou. Výbor se podrobně zabýval všemi RT pracovišti v ČR. S ohledem na typ pracoviště a jeho spádovost doporučí adekvátní RT vybavení, které považuje na tom kterém pracovišti jako minimální pro zajištění terapie zářením a to v souladu s již dříve vypracovanou koncepcí oboru radioterapie. Výbor opakovaně posuzoval žádost nemocnice Kladno o pořízení nového kobaltového ozařovače. Před projednáváním žádosti ve výboru vznesl prim. Petera dotaz v ÚŔO Bulovka, zda je ústav schopen event. převzít radioterapii pacientů z Kladna. Prim. Stáhalová sdělila, že ano. Vzhledem k tomu, že ročně je na Kladně na kobaltovém ozařovači prováděno kolem výkonů, nákup a provozování nového kobaltového ozařovače se jeví jako velmi neekonomická záležitost. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku. V dalším Výbor posuzoval žádost Nemocnice Trutnov o nový kobaltový ozařovač.podpora vybavení tohoto oddělení nezapadá do koncepce oboru a kladné stanovisko výboru k obnově kobaltového ozařovače vysloveno pouze z důvodu, že klinika v Hradci Králové není kapacitně schopna převzít všechny pacienty zejména k paliativní léčbě. Doporučeno, aby v Trutnově byla prováděna paliativní radioterapie (nemají simulátor) a úzká spolupráce s pracovištěm v Hradci Králové. K žádostem o nové rtg terapeutické přístroje Výbor zaujal kladné stanovisko při splnění obecného požadavku aby 1 rtg ozař. přístroj sloužil pro několik (4?) okresů- dle počtu obyvatel. Dále Výbor pověřil předsedkyni, aby jménem SROBF podala žádost na Ministerstvo zdravotnictví o zařazení rtg terapeutického přístroje mezi tzv. vybranou zdrav. techniku, o níž se rozhoduje centrálně. 2) Výbor vyslechl zástupce P+R LAB s.r.o. z Nového Jičína (RNDr. M. Radinu, ředitele, a MUDr. J.Richtera, lékařského poradce) ve věci plánu zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště typu I v Novém Jičíně. Po dlouhé diskusi o problému rozšiřování sítě radioterapeutických pracovišť (místo jejího zeštíhlování ), avšak s přihlédnutím k počtu obyvatel, počtu nových ZN a současným podmínkám v ozařovací technice ve 3 krajích ( Ostrava, Zlín, Olomouc), na jejichž rozmezí Nový Jičín leží a především pak s přihlédnutím k rozšíření možností pro radioterapii z nestátních prostředků, Výbor se usnesl, že nebude negativně působit proti aktivitám o zřízení nového komplexně moderně vybaveného pracoviště v Novém Jičíně.. 3

6 3) Předsedkyně informovala Výbor o záležitostech kolem připravovaného zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. V ministerském návrhu zákona není radioterapie zařazena jako základní obor, ale v radioterapii by bylo možné se vzdělávat po 2letém kmeni v interním lékařství nebo jako nástavbový obor na radiologii či nukleární medicínu. Tato varianta ukazuje na naprostou nedomyšlenost požadavků na 2 roky interny a přitom by bylo možné získat nástavbovou atestaci z radioterapie na obory, které žádný kmen v interně nemají. Písemně i ústně byly vzneseny námitky. 4) Dohodovací řízení k výkonům v radioterapii. Dr. Vaňásek a prim. Ambruž měli připravit všechny podklady na kterých pracovalo více lékařů tak aby bylo možné je předjednat s ředitelem MUDr. Pokorným. Dosud tak nebylo učiněno. Jde o naléhavou záležitost!!! 5) Doc. Petruželka oznámil, _že dohodou mezi IPVZ, FN Bulovka a 1. LF UK Praha, bylo rozhodnuto, že Ústav radiační onkologie v Praze 8-Bulovka bude metodicky řízen 1.LF UK (doc. Petruželka), zdravotnické řízení zůstává v kompetenci FN Bulovka. 6) Výbor na základě upozornění přicházejících z členské základny konstatuje, že stávající úhrada silných (opiátových) analgetik není optimální. V této souvislosti pověřuje svého představitele v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, dr. Strzondalu, aby inicioval jednání vedoucí ke schválení plné úhrady jediné tekuté formy retardovaného opiátového přípravku - MST Continus susp. 30 mg a 60 mg. 7) Další schůze Výboru SROBF se bude konat v září zapsal: W.Strzondala, opravila a schválila: MUDr.H.Stankušová,CSc. ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, PETERA Omluveni: KUBECOVÁ, LYSÝ, NOVOTNÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, ŽÁČKOVÁ, Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Agenda od minulé schůze konané MUDr. Stankušová předložila výboru přehlednou tabulku ÚZIS o počtu přístrojů, počtu výkonů a počtu zaměstnaných osob za rok 2000 v radioterapii Příloha 1. Výbor znovu potvrdil svůj souhlas s vybavením nemocnice Trutnov novým kobaltovým ozařovačem z důvodu počtu výkonů (16000 polí/rok na kobaltu) a nedostatečné kapacity v Hradci Králové. Výbor posuzoval žádost nemocnice Jičín o nový terapeutický rentgen náhradou za Cesioterax a terapeutický rentgen TUR. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku z důvodu nízkého počtu výkonu (2750 výkonů/rok) a dostupnosti léčby na terapeutickém rentgenu v Hradci Králové a v Trutnově. Při té příležitosti přečetla MUDr. Stankušová úryvek z dopisu náměstkovi ministra zdravotnictví vztahující se k využití terapeutických rentgenu a cesiových ozařovačů, kde se mimo jiné říká, že 1 terapeutický rentgenový přístroj by měl připadat minimálně na obyvatel. Současné rtg terapeutické přístroje jsou použitelné jak pro ozařování kožních nádorů, tak pro nenádorovou terapii a proto jejich umístění musí být v síti racionální. Buď na pracovištích vybavených další ozařovací technikou (z důvodu koncentrace pacientů a možnosti využití pro odpovídající indikace a dosažitelnost 4

7 dozimetrických služeb) nebo na pracovištích, která se téměř výlučně věnují nenádorové terapii (ambulantní pracoviště III. typu, která úzce spolupracují s RT pracovištěm vyššího typu). Terapeutický rentgenový přístroj bude pravděpodobně zařazen mezi tzv. vybranou zdravotnickou techniku, o níž se rozhoduje centrálně. Výbor opakovaně jednohlasně potvrdil své zamítavé stanovisko k pořízení nového kobaltového ozařovače do nemocnice Kladno z dříve zmíněných důvodů. Výbor souhlasí s umístěním nového terapeutického rentgenového přístroje do nemocnice Písek, pokud na to budou mít vlastní finanční prostředky. Výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeut. pracoviště v Novém Jičíně. Zmínil důsledky pro radioterapeutickou kliniku v Ostravě- Porubě a upozornil na nezbytnost vysoké úrovně souvisejících oddělení v nemocnici, kde má existovat radioterapeutické pracoviště. Bylo připomenuto zamítavé stanovisko k obměně kobaltového ozařovače ve FN Brno porodnice. 2) Informace o požadavcích na vybavení jednotlivých pracovišť vybranou zdravotnickou technikou (VZT). MUDr. Stankušová předala Ministerstvu zdravotnictví ČR požadovaný přehled vybavení jednotlivých pracovišť v CR ozařovací technikou. Z provedeného rozboru vyplývá, že při zohlednění stáří přístrojů více než 8 let a pro naplnění předpokladů uvedených v koncepci radiační onkologie by bylo třeba zakoupit resp. obnovit 17 lineárních urychlovačů, 3 kobaltové ozařovače, 9 simulátorů, 8 afterloadingových přístrojů a 10 3D plánovacích systémů. Možnost použitelnosti cesiových nebo rentgenových přístrojů závisí zejména na výsledcích zkoušek dlouhodobé stability a proto počet l5 rtg terapeutických přístrojů, který vyplynul z dotazníkové akce není možné brát jako směrodatný.komentář ke koncepci oboru. Revidovaná a aktualizovaná verze koncepce oboru radiační onkologie (radioterapie), provedená podle osnovy VR MZ ČR v srpnu 2001, je znovu veřejně přístupná na Internetových stránkách MZ ČR. Přílohu č. 1 koncepce tvoří tabulky radioterapeutických pracovišť v ČR (lůžkových a ambulantních) podle úrovně poskytované péče. Přílohu č.2 koncepce tvoří Specializační náplň oboru radiační onkologie (radioterapie). Pravděpodobně dojde k oponentuře této koncepce členy VR. Ke koncepci poznamenal doc. Konopásek, že v ní chybí vztah radioterapie ke klinické onkologii ( mohlo by být uvedeno v příloze?) 5

8 3) Výbor znovu diskutoval problematické nezařazení oboru radiační onkologie (radioterapie) mezi základní obory v ministerském návrhu zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Výbor se shodl na nutnosti projednat závažné otázky koncepce oboru radioterapie i zařazení oboru s členy výboru Onkologické společností. 4) Informace o stavu projednávání bodového ohodnocení výkonů - nemohlo být probráno pro neúčast MUDr. Vaňáska. Naléhavá záležitost! Potřeba vyvolat nové dohadovací řízení pouze pro radioterapii, po předběžném projednání. 5) ESTRO konference Členové ESTRO již obdrželi první oznámení o této konferenci. Důležitou informací je termín pro zaslání abstraktů: 11. dubna MUDr. Petera informoval o shromažďování podkladů pro vydání brožury Historie radioterapie v ČR u příležitosti ESTRO konference. 6) KALENDÁŘ odborných akcí r. 2002, na kterých se SROBF organizačně podílí, spolupodílí nebo nad kterými bude mít odbornou záštitu: viz příloha 7) Rozpočet SROBF na rok 2002 : Příjmy z členských příspěvků : Kč, výdaje: Kč. 8) MUDr. Petera slíbil zjistit možnost řešení otázky pomocné administrativní síly pro SROBF jelikož nároky na čas spojený s administrativou jsou mimořádně velké a zůstávají převážně na předsedkyni. 9) Specializační náplně a informace o školících akcích v radioterapii r. 2001/ nemohlo být probráno pro neúčast Doc. Zámečníka. 10) Příští schůze Výboru je předběžně plánována na ( po návštěvě členů sekretariátu ESTRO v Praze l6.-l ) V případě, že dopředu víte, že se nebudete moci účastnit, dejte to prosím co nejdřív vědět Dr. Stankušové telefonicky nebo mailem a termín bude event.přehodnocen. Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 6

9 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, LYSÝ, JUDAS, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, PETERA, PETRUŽELKA, NOVOTNÝ, STRZONDALA Omluveni: Host: HORÁKOVÁ (za Zpravodaj). Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Dr. Stankušová informovala přítomné o jednání s vedením Výboru ČOS ohledně harmonizace koncepcí obou oborů, která však dosud nebyla konstruktivní. Ze strany ČOS nemáme k dispozici ani aktuální návrh koncepce oboru klinická onkologie, protože návrh, který je vystaven na Internetu, není podle prof. Klenera, ten aktuální. Předsedkyně proto navrhuje iniciovat společné jednání obou Výborů (SROBF a ČOS) za účelem jednoznačného vymezení působností obou odborností. Informace doplnil doc. Petera a doc. Petruželka. Dr.Stankušová seznámila Výbor s obsahem dopisu prim. Fišera, který v něm tlumočí stanovisko Výboru ČOS ke koncepci SROBF. 2) Doc.Zámečník informoval o již Min. zdrav. ČR schválených specializačních náplních k atestační zkoušce I. a II. stupně včetně log-booků pro evidenci praktických dovedností s platností od Obdodná specializační náplň byla schválena a vydána MZ ČR pro fyziky. Doc. Zámečník předložil program vzdělávacích akcí Katedry radioterapie IPVZ na školní rok 2001/2002. Dále sdělil, že dle záznamů Katedry za období 10/ /2001 atestaci v oboru radioterapie úspěšně získalo: 101 lékař I. stupně, 53 lékaři II. stupně a 34 fyziků. Doc. Zámečník byl pověřen zjistit celkové počty atestantů z radioterapie a klinické onkologie od r ) Dr. Stankušová vyzvala, aby byl průběžně doplňován či opravován adresář členů v ESTRO-adresáři (viz internet Chyby v nedávno vydaném adresáři jsou způsobeny tím, že jednotliví členové neodpovídají na jim zasílané formuláře. Některé chyby se táhnou z předchozích let. Postupně je bude možné interaktivně opravovat. 4) MUDr. Vaňásek informoval o dosavadních jednáních s představiteli ČLS JEP (MUDr.Spitzer) a VZP v rámci dohodovacího řízení, která však zatím nevedla ani k částečnému navýšení bodového hodnocení výkonů v radioterapii dle reálných nákladů na techniku, její obměnu a údržbu. Jelikož nedošlo k dohodě a jednání uvízla na "mrtvém" bodě, definitivní rozhodnutí učiní MZ ČR. Jelikož tato otázka je pro náš obor velmi důležitá, navrhla dr. Stankušová iniciovat schůzku s předkladatelem úprav v Sazebníku za ČLS, dr. Špitzerem na leden Nutná i přítomnost fyziků - delegován dr. Judas. Zprostředkováním schůzky pověřen MUDr. Vaňásek. 5) Dr. Stankušová informovala, že se podařilo významným způsobem snížit celkovou dlužnou částku vznikající neplacením členských poplatků. Nicméně u tří členů se jedná již o více než 3-letý dluh, a proto Výbor souhlasí se zrušením jejich členství ve SROBF. Jedná se o tyto členy: P.Stankuš, M.Bláhová. SROBF má nyní 180 členů. Předsedkyně vyzývá vedoucí pracovníky jednotlivých pracovišť, aby apelovali na mladé kolegy/ně, aby se přihlásili do SROBF. Přihlášku lze zaslat i elektronicky - viz internet 7

10 6) Dr.Stankušová přečetla dopis doc. Žaloudíka ohledně Národního onkologického registru, který v rámci nového technologického řešení bude ke dni vyčleněn z ÚZIS a začleněn pod privátní společnost. Výbor při stávajících informacích s tímto záměrem, kdy není jasné za jakých podmínek NOR bude provozován a jak budou poskytována data, nesouhlasí. Vyjádření k problému odešle dr. Stankušová. 7) Dr. Stankušová sděluje, že Liga proti rakovině navrhuje zřídit nezávislý fond (nadaci, sdružení), který by spravoval finanční prostředky získané z charitativních účelů pro onkologii (běh T. Foxe, Květinový den apod). Výbor souhlasí, aby v rozhodčím orgánu fondu ev. nadace zasedal i představil (-é) SROBF. 8) Dr. Dolečková sděluje, že stávající verze standardů (zatím 5 topik) v některých bodech je neaktuální, a proto navrhuje jejich aktualizaci. Výbor pověřuje dr. Dolečkovou koordinací aktualizačních prací na standardech a současně zdůrazňuje nutnost interdisciplinární spolupráce. Doc. Patera aktualizavané verze zveřejní na webovských stránkách naší společnosti na 9) Rozsáhlá informace dr. Stankušové k ESTRO kongresu v Praze : a) Náplň "českého" minisympózia v rámci Kongresu byla konzultována s prof. Bradou a prof.van Houtte. Z navržených témat byla vybrána problematika karcinomu děložního čípku. Výbor po diskuzi se shodl na následujících třech přednáškách a jejich koordinátorech: 1) Chemoradioterapie C53 (koordinátor doc.petruželka), 2)Komplikace (zejména kostní) po radioterapii pro C53 (koordinátor Dr. Feltl, 3) Vliv velikosti objemu nádoru na plánování terapie C 53 (koord. dr. Stankušová) b) Od členů SROBF se očekává, že zvýší aktivní účast na Kongresu - příspěvky (přednášky, postery - další informace na c) c) Registrační poplatek pro členy SROBF se podařilo ujednat na 100 EUR, když bude placen fyzickou osobou-členem SROBF, nemocnicí, ústavem, fakultou apod. (ne obchodní firmou apod.). Pro tento registrační poplatek jsou omezení:nezahrnuje vstup na gala večer ( vstupné 50 EUR) a vztahuje se jen na přihlášené do d) Je třeba se přihlásit do ll i kdyby platba byla nakonec provedena až na místě v ekvivalentu v CK!!! e) Předkongresový den bude tradičně věnován několika "teaching" kurzům. Doporučuji využít této příležitosti k postgraduálnímu vzdělávání. f) Dr. Stankušová vyzývá všechny členy SROBF (lékaře i fyziky) s velmi dobrou znalostí angličtiny k pomocným funkcím pro předsednictva jednotlivých sekcí programu. Zaslat jména a oblast zájmu Dr. Stankušové. g) Výbor se usnesl, že do konce roku bude všem členům SROBF rozeslána speciální písemná informace věnovaná 21st Annual ESTRO Meeting v Praze. 10) Příští schůze Výboru SROBF se bude konat začátkem ledna Dne zapsal: Strzondala, opravila: Stankušová 8

11 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, KUBECOVÁ, LYSÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, ŽÁČKOVÁ Omluveni: NOVOTNÝ, PETERA Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) MUDr. Stankušová informovala o dopise na MZ ČR ze zasedání WHO, týkajícím se výběru vhodných pracovišť pro školení zahraničních odborníků. Bylo dohodnuto, že kopie dopisu bude zaslána do Ústavu radiační onkologie Bulovka, VFN Praha 2, FNKV Praha 10, FN Motol Praha 5, FN Olomouc, nemocnici České Budějovice, Masarykovu onkologickému ústavu Brno, FN Hradec Králové, FNsP Ostrava- Poruba 2) Ukazatelé minimální dostupnosti zdravotní péče (návrh vyhlášky MZ ČR) kopie byly rozeslány členům oborové komise ČLK, ale údaje nejsou srozumitelné. Dr. Stankušová vyžádá vysvětlivky a připomínkovat pohotovostní služby na radioterapii v nemocnicích II. typu 3) MUDr. Stankušová informovala o novém způsobu podávání návrhů na změny registračních listrů a na nové registrační listy zdravotních výkonů pro dohadovací řízení. (návrhy na změny musí být předkládány odborným společnostem a poté zasílány ve formě písemné i elektronické řediteli odboru VZP MUDr. Pokornému, návrhy se projednávají dvakrát ročně, návrhy jsou zařazeny k projednávání do šesti měsíců po obdržení návrhu). Kopie informačního dopisu bude zaslána na všechna oddělení radioterapie. Zároveň byla znovu zdůrazněna nutnost aktivnějšího přístupu v jednání s VZP a výborem ustavena skupina pro přípravu podkladů k jednání ve složení : MUDr. Vaňásek, MUDr. Lysý, MUDr. Dolečková, MUDr. Kubecová, RNDr. Judas, příp. další fyzik. 4) Na žádost MZ ČR výbor znovu projednával aktualizaci koncepce SROBF ČLS JEP pro vybavování zdravotnických zařízení přístroji vybrané zdravotnické techniky (rozdělení lůžkových pracovišť radioterapie podle úrovně poskytované péče). Dohodl se, že na koncepci není třeba nic zásadního měnit. Drobné úpravy provede MUDr. Stankušová. Vysloven názor na označování lůžkových pracovišť radioterapie kategorie I, II, III, namísto typů I, IIa, IIb. Tím by byla jednoznačně oddělena pracoviště I. a II. kategorie,která poskytují radikální a kurativní radioterapii a jejich vybavování ozařovací technikou by měla být podporována. Pracoviště, která dosud byla označena jako IIB a jsou určena především pro paliativní radioterapii a obnova jejich ozařovací techniky je odůvodněna jen v případech, kdy regionální pracoviště vyššího typu nemůže převzít pacienty z celé oblasti z důvodů kapacitních nebo je v daném regionu velmi špatná dopravní obslužnost. Prioritu v technickém vybavování mají jednoznačně pracoviště I. a II. kategorie ( dosud označená jako I a IIA). Zda lze takto překlasifikovat rozdělení lůžkových RT pracovišť projedná dr. Stankušová s náměstkem MUDr. A. Malinou. RT pracoviště dosud označovaná jako III. kategorie jsou ambulantními zařízeními a proto není nutné uvádět jejich kategorii v souvislosti s lůžkovými odděleními. 5) Na písemnou žádost MUDr. A. Maliny, náměstka ministra MZ a předsedy komise VZT, výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště v Novém Jičíně. Výbor vzal na vědomí dopisy prof. Macháčka z Olomouce, primáře Vodvářky z Ostravy a primáře Kohoutka ze Zlína k této problematice. Nové skutečnosti se nevyskytly. Výbor si je plně vědom především problematické otázky nedostatku kvalifikovaného personálu pro radioterapii, a to ve všech kategoriích. Na 9

12 druhou stranu je neoddiskutovatelný fakt, že v dané oblasti je nedostatečná kapacita přístrojového vybavení pro radioterapii ( kraj Moravskoslezský a Zlínský) a ani plánované rozšíření ozařovačů o l lineární urychlovač v Ostravě-Porubě, tuto skutečnost zásadně nezmění. Při nedostatku státních finančních prostředků se vybudováním tohoto nestátního radioterapeutického pracoviště nabízí možnost lepší dosažitelnosti léčby zářením na kvalitních ozařovačích v tomto regionu. Z tohoto důvodu, výbor SROBF potvrzuje svoje kladné stanovisko z července Je pochopitelné, že pro definitivní rozhodnutí o výstavbě tohoto pracoviště ( odpovídajícího II. kategorii je nutné vzít v úvahu názor všech subjektů oslovených v dopise náměstka A. Maliny. 6) MUDr. Stankušová seznámila výbor s dopisem Ing. Prouzy vyzývajícím společnost k podpoře vytvoření skupiny fyziků z oborů radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny, která by se podílela na tvorbě vyhlášky k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání ve věci výchovy radiologických fyziků. Představitelé fyzikální sekce Společnosti - Ing. I. Horáková, CSc., RNDr. L. Judas, Doc. Ing. J. Novotný, CSc. a Ing. H. Žáčková jsou připraveni k účasti na činnosti této skupiny, případně i ke koordinaci její činnosti. Za optimální považují, aby se na přípravě tohoto materiálu podíleli i zástupci RS ČLS JEP, SNM ČLS JEP, MZ ČR, SÚJB, ČVUT, UK a IPVZ. V tomto smyslu bude napsána odpověď SROBF náměstkovi SÚJB Ing. Prouzovi s žádostí, aby zprostředkoval přes MZ ČR koordinaci této skupiny. 7) ESTRO meeting Praha září MUDr. Stankušová poslala všem členům SROBF informační dopis ohledně přihlašování na kongres, snížených poplatků a předkongresových kurzů.. Definitivní verzi informací lze najít na Internetu : Ve Zpravodaji bude znovu uvedena informace o snížených regostračních poplatcích na kongrese ( l00 EURO) a na předkongresové kurzy ( 50 EURO) při registraci do l ESTRO již rozeslalo podrobný informační a registrační materiál ke kongresu, se zdůrazněním termínu pro zaslání abstraktů 11. duben Doc. Petera prověří ekonomickou náročnost na výtisk Stručné historie oboru radioterapie v Čechách. ( Historie oboru (doc. Bek), historie SROBF a spolupráci s ESTRO(Kindlová, Horáková, Žáčková). Je třeba uvážit nominaci vhodných osobností na udělení čestných ocenění u příležitosti ESTRO kongresu Výzkumné projekty IAEA nabídka bude rozeslána em na pracoviště, která by mohla mít zájem.. Stručnou informaci uvést ve Zpravodaji. SROBF se chce podílet na výzkumu sledování genů BRCA l, 2. Pověřen Doc. Konopásek sledováním problematiky a informacemi. Ing. Horáková slíbila sestavit další číslo Zpravodaje SROBF. MUDr. Vaňásek stručně informoval výbor o novém časopise Radiační onkologie. Podrobnější informaci připravit na některou příští schůzi výboru. 8) Příští schůze Výboru je předběžně plánována buď v Hradci Králové u příležitosti Hradeckého dne či v Praze při Staškově dni (podle naléhavosti agendy) Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 10

13 ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE VÝBORU SROBF A OBOROVÉ KOMISE, KONANÉ DNE NA KLINICE ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE FN V HRADCI KRÁLOVÉ Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, VAŇÁSEK, ŽÁČKOVÁ, KOVAŘÍK, ŠLAMPA, STRZONDALA Omluveni: LYSÝ, NOVOTNÝ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ Schůzi vedla předsedkyně SROBF Dr. Stankušová Program: 1) Posouzení opakované žádosti Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha 4 Krč o vybavení RT technikou lin.urychlovač, simulátor a plánovací konsola. Dr. Stankušová seznámila přítomné se zněním dopisu ředitele FTN Praha 4-Krč. Poté výbor již opakovaně vyslovil jednohlasný nesouhlas s vybavením lineárním urychlovačem onkologického odd. FTN Krč v souladu s koncepcí oboru. (Nepřítomní členové sdělili svůj názor na projednávané body zároveň s omluvou ze schůze Doc. Novotný písemně, Dr. Dolečková a Dr. Kubecová telefonicky ) 2) Onkogynekologická centra. Výbor byl požádán onkogynekologickou sekcí Gynekologicko-porodnické společnosti o vyjádření se k ustanovení onkogynekologických center, která by splňovala kritéria na akreditaci a na jmenování 2 členů do koordinační komise. Výbor doporučil do komise pro onkogynekologická centra MUDr. Stankušovou a MUDr. Kubecovou. Z hlediska radioterapie je základním požadavkem pro onkogynekologické centrum provádění teleterapie a brachyterapie na l pracovišti, používání automatického afterloadingu pro brachyterapii, dostupnost ozáření na lineárním urychlovači alespoň pro část pacientek, individuální způsob plánování teleterapie i brachyterapie, funkční modelová laboratoř pro výrobu individuálních bloků. Úzká týmová spolupráce s gynekology je samozřejmostí, stejně tak jako znalost gynekologického vyšetření a dlouhodobější praxe s prováděním aplikací brachyterapeutických technik Podrobnější kritéria budou předány komisi pro onkogynekologická centra. Podle výboru SROBF v současné době by požadavky na zařazení do onkogynekologických center splňovala následující radioterapeutická pracoviště: FN Praha 5-Motol, FNKV Praha 10, Ústav radiační onkologie FN Praha 8-Bulovka, FN Plzeň, FN Hradec Králové, Nem. Č. Budějovice, Nem. Ústí nad Labem, Nem. Chomutov (?), Masarykův onkologický ústav Brno, Nem. U Sv. Anny a Porodnice Obilní trh v Brně (dohromady), FN Olomouc, FN Ostrava. 3) Návrh na udělení jedné z cen České lékařské společnosti J.E. Purkyně u příležitosti ESTRO kongresu v Praze významným zahraničním radiačním onkologům, kteří se nejvíce zasloužili o spolupráci ESTRO a SROBF. Diskutovány návrhy: Brada, Gregor, Barret, Baumann, Swensson, Dutriex, Germeine Herren. Výbor se shodl na prof. M.Bradovi z UK a prof. A Dutreix z Francie. Doc. Novotný připraví návrh na ocenění A. Dutreix. Návrh na prof. Bradu připraví Doc. Petruželka 4) Výbor seznámen s dopisem-návrhem pracovníků ÚRO FN Bulovka a 1. LF UK na udělení vyznamenání ČLS JEP doc. Dr. J. Zámečníkovi, CSc. za celoživotní dílo a přínos pro radiační onkologii v ČR u příležitosti ESTRO konference v Praze. Jelikož jde o mezinárodní kongres, není obvyklé předávat čestné ceny domácím, byť významným členům společnosti, kteří se nepodíleli zvláštní měrou na spolupráci s organizací, která kongres pořádá. Proto výbor doporučuje, aby předkladatelé návrhu 11

14 z ÚRO zpracovali zdůvodnění návrhu na čestné ocenění ( odborné curiculum s citací významných vědeckých prací ), aby tento návrh pak výbor SROBF mohl předložit předsednictvu ČLS JEP. Čestnou cenu pak doporučuje předat u příležitosti některé významné domácí akce. O vypracování návrhu bude požádána prim. Stáhalová z ÚRO. 5) Do konce března lze také podávat návrhy na ceny odborné společnosti příp. cenu ČLS JEP za původní vědecké práce publikované v uplynulém roce, které přinesly nové poznatky v oboru. Návrh je nutné doložit l výtiskem příp.kopií publikace 6) Informace Dr. Stankušové o stavu příprav ESTRO kongresu v Praze. V lednu byl rozeslán všem členům SROBF dopis s informacemi o kongresu a účastnickém poplatku. Podrobné informace budou probrány na schůzce místního organizačního výboru v úterý Detaily o programu a přihlašovací formuláře na webu 7) Dr. Stankušová seznámila přítomné s dopisem prim. Dr. Vodvářky z FN Ostrava ohledně oddělení lékařské fyziky. Výbor nic nemění ze svého vyjádření z února 2002 ( viz zápis schůze z bod ad ll. a souhlasí s návrhem odpovědi, který dr. Stankušová připravila. 8) Žádost doc. Dr. J.Kovaříka z FNKV Praha 10 o schválení zavedení ozařovací techniky léčby karcinomu prostaty brachyterapií pomocí trvalé implantace zrn jodu-l25 či paladia Výbor souhlasí a doporučuje zavedení uvedené léčebné metody na Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV Praha 10. Příslušný dopis odešle dr. Stankušová. 9) Žádost o přijetí za člena SROBF: doc.mudr. Jan Österreicher, Ph.D. z Ústavu radiobiologie Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Výbor s přijetím souhlasí. 10) Informace dr. Strzondaly z jednání Komise pro lékovou politiku ČLS JEP ohledně erytropoetinu, který je na základě vyhl. č. 458/2001 Sb. a rozdělovníku ÚP VZP od postupně k dipozici na vybraných pracovištích, a to cestou tzv. centrálních nákupů nad rámec paušálních plateb. 11) Upozornění na některé kongresy : a) MODERN BRACHYTHERAPY, 2 nd meeting for Central and East European countries, Warsaw, ( časná registrace a abstrakta do za 40 USD), na požádání zašlu kopii přihlášek. Loňská konference měla vynikající úroveň s řadou západoevropských přednášejících. b) PAIN IN EUROPE IV, 4.kongres Evropské federace IASP, Praha ) Předpokládaný termín příští schůze výboru: duben Zapsal: Strzondala, schválila: Dr. H.Stankušová, CSc. P.S. Připojuji přehled cen udělovaných ČLS JEP : ČLS JEP vyhlašuje soutěže a uděluje ceny svým členům za vynikající výsledky v rozvoji lékařských věd a příbuzných oborů. ČLS JEP uděluje pocty: Purkyňovu cenu - nejvyšší uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu čestnou medaili ČLS JEP 12

15 čestné členství ČLS JEP odborné společnosti udělují svým členům čestné členství odborné společnosti ceny předsednictva ČLS JEP za publikované práce ve dvou kategoriích: původní vědecké práce práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe výbory odborných společností udělují svým členům ceny za původní vědecké práce publikované v uplynulém kalendářním roce Zápis ze schůze Výboru SROBF konané dne na RTO FN Praha 5-Motol Přítomni: Stankušová, Dolečková, Kubecová, Žáčková, Zámečník, Novotný, Šlampa, Strzondala Omluveni: Lysý, Petera, Petruželka Program: Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. Hana Stankušová, CSc. 1) Projednání žádostí o umístění/obměnu přístrojů pro radioterapii: a) RTO Nemocnice u Sv.Anny v Brně (prim. MUDr. V. Spurný, CSc.): žádost o nákup automatického afterloadingu HDR pro brachyterapii. Výbor se domnívá, že oddělení by mělo být dovybaveno brachyterapií, aby poskytovalo kompletní radiotera-peutické služby. Jelikož se v Brně t.č. nacházejí již 2 přístroje pro HDR brachyterapii, výbor shledává třetí přístroj jako nadbytečný pro daný počet obyvatel v regionu. Doporučuje zainteresovaným RTO pracovištím uvažovat o sjednocení RT pracoviště v Nemocnici U Sv. Anny (s teleterapií) a RT pracoviště v porodnici Na obilním vrchu s ( brachyterapií) k vzájemnému kvalitativnímu zlepšení poskytované léčby radioterapií.. b) Nemocnice Na Homolce, Praha 5 (ředitel MUDr. O.Šubrt, CSc.): žádost o dotaci na inovaci verifikační systém pro Leksellův gamma-nůž. Výbor podporuje modernizaci ozařovací techniky, ale v tomto případě nejde o vyjmenovanou vybranou zdravotnickou techniku ( jejíž položky jsou přesně stanoveny) a vzhledem ke katastrofální situaci se státními dotacemi pro financování ozařovací techniky nezbytné pro základní pokrytí potřeb radioterapie ZN, výbor doporučuje, aby tato modernizace byla hrazena z vlastních prostředků nemocnice nebo z jiných než státních zdrojů. K této žádosti o finanční podporu z prostředků určených pro program se výbor staví negativně.. 2) Informace dr. Stankušové o jednáních na MZd ve věci RT-techniky : RTO České Budějovice, plánované nové RTO Nový Jičín, RTO v Nem. Kladno. 3) Informace dr. Strzondaly, pověřeného prací v Komisi pro lékovou politiku a kategorizací ČLS JEP: průběh kategorizace v 2. pololetí 2001 a v roce Zodpovězeny dotazy stran centrálních nákupů rhu-erytropoetinu pro vybraná pracoviště dle znění Vyhl. MZ ČR č. 458/2001 Sb. Tlumočena žádost ředitele SÚKL Praha, MUDr. M. Šmída, CSc. 13

16 o spolupráci s odborníky-členy odborných společností ČLS JEP ve věci posuzování nových léčivých přípravků, pomůcek zdravotní techniky a schvalování klinických studií. V případě zájmu kontaktovat přímo Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10, tel. sekr. ředitele: ) Žádost prim.mudr. J. Prausové z RTO FN Praha 5 Motol o iniciaci jednání v kategorizační komisi ve věci plné (resp. vyšší ) úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění za přípravek Wobenzym tbl. Výbor doporučuje následující indikace: lymfedém či fibroza končetiny po lymfadenektomii a/nebo radioterapii lymfatik při onkologické diagnóze. Pověřen jednáním v komisi: Strzondala. 5) NOR prim. Lysý z dnešní schůze omluven, proto bod přesunut na příště. 6) Informace Ing. H. Žáčkové o postgraduálním vzdělávání fyziků : proběhly schůzky pověřených fyziků se zástupci SÚJB a VŠ zabývajících se pregraduální i postgraduální výchovou radiologických fyziků za účasti náměstka MZ pro léčebnou péči MUDr. A Maliny. Práce na přípravě vyhlášky k řešení tohoto problému nadále probíhají a Ing. Žáčková bude výbor SROBF o postupu informovat. 7) Problematika starých radioizotopových ozařovačů po Stručnou informaci podala dr. Stankušová s tím, že této problematice bude věnováno zítřejší plenární jednání v rámci IV. Motolských dnů (příspěvek Ing. Hobzové ze SÚJB) a další jednání se SÚKL a SÚJB. 8) ESTRO Kongres v září 2002 v Praze přípravy probíhají dle plánu, inspekce z vedení ESTRO projevila spokojenost se stavem příprav a dosavadní spolupráce s českými partnery. 9) Příští schůze výboru SROBF ( pokud se nevyskytnou záležitosti, které by bylo nutné řešit dříve). Prosím o návrhy na program odborných akcí v příštím roce. V Praze dne zapsal: Dr. W.Strzondala, opravila: Dr. H. Stankušová, CSc. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP ZA ROK 2001 Výbor SROBF ČLS podává svým členům tuto zprávu o činnosti za rok Schůze výboru :Během roku se výbor sešel celkem 6 x ( , , , l , , 20.ll.2001). Zápisy ze schůzí byly publikovány ve Zpravodaji SROBF. Složení výboru : Začátek roku 2001 poznamenal naši Společnost smutnou událostí. l5.ledna 2001 zemřel první a dlouholetý předseda výboru SROBF MUDr. Zdeněk Chodounský výbor zvolil ze svého středu novou předsedkyni MUDr.Hanu Stankušovou,CSc., MUDr. Jiří Petera, CSc. byl zvolen vědeckým sekretářem.v souladu s výsledky voleb z l999 byla do výboru kooptována MUDr. Martina Kubecová z FNKV Praha l0. Ostatní složení výboru zůstalo nezměněné : místopředseda : MUDr. Miluška Dolečková, pokladník : Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., členové : Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jaroslav Vaňásek, MUDr. Milan Lysý, Ing. Helena Žáčková, RNDr. Lubor Judas, PhD., revizní komise : Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek,CSc., Doc. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., MUDr. Wieslaw Strzondala Účast členů výboru na schůzích : Petera 5x, Dolečková 5x, Stankušová 6x, Lysý 4x, Petruželka 4x, Vaňásek 4x, Kubecová 5x, Žáčková 5x, Novotný 3x, Judas 5x, Zámečník 3x, Konopásek 2x, Strzondala 5x (za Zpravodaj : Horáková 4x) Členská základna : K má SROBF l87 členů. Z toho je 140 lékařů, 45 fyziků a 2 ostatní. Během roku bylo přijato 5 nových členů. Opakovanými písemnými výzvami se podařilo snížit dluhy za nezaplacené členské příspěvky. Členům, kteří ani po opakovaných výzvách neuhradily dlužné částky za 3 a více let, bylo jejich členství ukončeno. Odborné a vzdělávací akce pod patronací SROBF: Onkologie v gynekologii a mammologii 6 ročník VI. den Profesora V. Staška III. Motolské dny 15.a Hradecké dny ročník th Central European Lung Cancer Conference VIII. Jihočeské onkologické dny Hlavní projednávaná tématika : aktualizace koncepce oboru radioterapie schvalování žádostí o umístění vybrané zdravotnické techniky ( VZT) v duchu koncepce účast na jednáních komise pro VZT na MZ ČR( Dr. Stankušová) příprava podkladů pro úpravu bodového hodnocení radioterapeutických výkonů vypracovávání připomínek k novele Atomového zákona a vyhlášek s ním souvisejících vypracovávání připomínek ke všem verzím zákona o způsobilosti k zdravotnickému povolání a prosazování postavení radioterapie v ČR v souladu s požadavky UEMS připomínkování specializačních náplní v radioterapii a v radiační fyzice diskuze a připomínky k zřizování oddělení radiační fyziky připomínkování k náplni bakalářského a magisterského studia radiologického asistenta příprava kongresu ESTRO 21 15

18 diskuze kolem specializačního a kontinuálního vzdělávání účast v poradních orgánech MZ ( pracovní skupina pro řešení dopadu Atomového zákona, Dr. Stankušová) Spolupráce s jinými odbornými společnostmi: Radiologická společnost - Otázky kolem Atomového zákona a vzdělávání radiologických fyziků a radiologických asistentů Onkologická společnost - otázky koncepce oboru a kompetence Oborová komise ČLK pro radioterapii otázky kontinuálního vzdělávání, připomínkování připravovaných vyhlášek apod. Spolupráce s MZ: MUDr. Stankušová je členkou komise pro vybranou zdravotnickou techniku v radioterapii. Byla v polovině roku 2001 jmenována členkou pracovní skupiny VR MZ ČR pro radioterapii, ale informace z VR MZ směrem k SROBF jsou prakticky nulové. SROBF nemá zastoupení ve Vědecké radě MZ, obor radioterapie zastupuje prof. MUDr. J. Vorlíček, Dr.Sc. Spolupráce s mezinárodními společnostmi: ESTRO- velmi intenzivní kontakty v rámci přípravy kongresu ESTRO 21 v Praze ISRO- účast několika členů SROBF na kongresu v Austrálii, zástupce výboru SROBF (MUDr. Dolečková ) se tam zúčastnila zasedání General Assembly Doporučování českých účastníků na vzdělávací kurzy ESTRO. Získáno l stipendium pro workshop v radiobiologii v Aarhus ( MUDr. Österreicher) Publikační činnost: V roce 2001 vyšly 2 čísla Zpravodaje SROBF (odpovědná redaktorka: Ing. Ivana Horáková, CSc.) Hlavní plánované aktivity v roce 2002 : 1) Spolupráce s ESTRO na přípravě ESTRO 21 konferenci v Praze l7.-21.září ) Odborné a vzdělávací akce pořádané v roce 2002 pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP , Brno-Kongresové centrum Sympozium onkologie v gynekologii a mammologii Téma: Neoadjuvantní chemoterapie u gynekologických nádorů a ca prsu. Konkomitantní radiochemoterapie. Prim. MUDr. Renata Neumanová, ORO FN Brno, porodnice Obilní trh 11, Brno Tel.:05/ l.264/ fax:05/ , Sylabův přednáškový sál 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 II. Sympozium o biologii, patologii a terapii Hodgkinských lymfomů Téma: Biologie, patologie a léčba Hodgkinských lymfomů MUDr. Tomáš Kozák, hematologické odd. FN KV, Šrobárova 50, Praha 10 Tel.:02/ , Nové Adalbertinum Hradec Králové Pracovní schůze SROBF 16

19 Téma: Ozařovací techniky nejčastějších ZN Prim. MUDr. Jiří Petera, PhD., radioterap.-onkologické klinika FN Hradec Králové Tel.:049/ /fax:049/ , Přednáškový sál v Price Waterhouse Coopers, Kateřinská 43, Praha 2 VII. Staškův den Téma: Karcinom prsu. MUDr. Jan Novotný, Onkologická klinika VFN, U nemocnice 2, Praha 2 Tel.:02/ /fax:02/ , Ostrava VI. Ostravské dny Téma: Podpůrná léčba v onkologii MUDr. Pavel Vodvářka, PhD., Radioterapeutická klinika FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Tel.:069/ /fax:069/ , Přednáškový sál 2. LF UK, FN Motol IV. Motolský den Téma: Radioterapie ca rekta a análního ca. QA v radioterapii. Prim. MUDr. Jana Prausová, Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 Tel..02/ /fax:02/ , Praha - Kongresové centrum 21 st Annual ESTRO Meeting pořadatel: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology , Český Krumlov IX. Jihočeské onkologické dny Téma: Nádory čípku děložního, pochvy a vulvy Prim. MUDr. Jan Fischer, Onkologické odd., nemocnice České Budějovice, ul. Boženy Němcové, České Budějovice Tel.: 038/ /fax:038/ ) Příprava voleb do nového výboru SROBF Zprávu zpracovala : MUDr. Hana Stankušová,CSc.- předsedkyně SROBF V Praze

20 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VE VĚCI USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU A KOORDINACI VÝUKY RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ DNE NA MZ ČR Přítomni: MZ: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc., Ing. I. Nepovímová, RNDr. Mgr. P.Závoda, Ph.D. SROBF ČLS JEP: Ing. H. Žáčková, Doc. Ing. J. Novotný, CS., RNDr. L. Judas, Ph.D., RNDr. I. Přidal, CSc. RS ČLS JEP: Ing. P. Šmoranc ČSNM ČLS JEP: Prof. Ing. V.Hušák, CSc. MFF UK Praha: Doc. RNDr. z. Trka, DrSc. FJFI ČVUT Praha: doc. Ing. T. Čechák, CSc. IPVZ Praha: Ing. L. Frencl Sdružení FN ČR: Doc. MUDr. J. Procházka, CSc. Překladatel: Ing. J. Šindelář SÚJB: MUDr. A. Heribanová, Ing. I. Zachariášová Program: 1. Zahájení Dr. Závoda přivítal přítomné a shrnul události, které předcházely tomuto jednání. Naznačil formální podmínky nutné pro případné ustavení pracovní skupiny jako poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví, v jehož působnosti by bylo vypracování návrhu zásad pro získání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru radiologická fyzika, vč. návrhu jednotného společného základu akreditovaných studijních plánů všech VŠ v ČR, jejichž absolventi by se na základě souhlasného stanoviska MZ ČR ( 79 odst.1 písm.e zákona č. 111/1998 Sb., VŠ zákon, ve znění pozdějších předpisů) stali zdravotnickými pracovníky. Studijní programy VŠ, navržené ve spolupráci MZ ČR, SÚJB, VŠ technického i universitního směru, SROBF a RS a ČSNM ČLS JEP, by měly zabezpečit dosažení úrovně výuky radiologické fyziky v ČR odpovídající standardu EU a doporučením Evropské federace organizací pro zdravotnickou fyziku (EFOMP), vč. výuky postgraduální, a také možnost uznání tohoto vzdělání členskými státy EU. Vznik takovéto skupiny při MZ ČR doporučuje s odvoláním na Implementační plán Směrnice EU 97/43/EURATOM také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dopis na MZ čj. 1859/4.0/2002 ze dne ). Vystavení oficiálních pověření od vysílajících institucí pro každého člena takovéto skupiny resp. komise MZ ČR bude nutné, členové obdrží originály a překlady zahraničních odborných textů z oblasti systému vzdělávání a výchovy radiologických fyziků zajištěné ve spolupráci MZ ČR a SROBF ČLS JEP. Radiologická fyzika je nyní uvedena jako podobor základního oboru specializačního vzdělávání s názvem Lékařská fyzika, který je nyní uveden v části IV přílohy vládního návrhu zákona č. /2002 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (viz též 7 bod 16). V prováděcích vyhláškách MZ ČR k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bude Radiologická fyzika stanovena jako jeden z oborů magisterských studijních programů VŠ, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, bude zavedeno profesní označení radiologický fyzik a budou stanoveny činnosti, které může radiologický fyzik provádět sám a které pod dohledem specialisty a/nebo podle ordinace oprávněného lékaře. Působnost radiologického fyzika bude stanovena také vyhláškou SÚJB č. /2002 Sb., o radiační ochraně, která bude vydána jako prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a která v souladu s právem ES upraví podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační 18

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Historie Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky (SROBF) ČLS JEP vznikla v únoru 1990. Předsedové SROBF 1990-2001 MUDr. Zdeněk Chodounský,

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha

Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Volby SFA ČAS 2009 24.1.2009, Kongresové centrum IKEM Praha Kandidáti do výkonného výboru SFA ČAS: Jiří Fűrst Nemocnice Na Františku, Ústavní lékárna Barbora Hervertová FNKV, lékárna, Šrobárova 50, Praha

Více

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti

SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ. 16. 17. února 2007. Oznámení & Výzva k aktivní účasti SROBF 3 3. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 16. 17. února 2007 Oznámení & Výzva k aktivní účasti Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové

Strukturovaná péče v radioterapii. Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Strukturovaná péče v radioterapii Jiří Petera Kl. onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové Postavení RT v léčbě nádorů 25% Chirurgie Radioterapie 55% 15% Chemoterapie 5% SBU. The Swedish council

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz. Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika 1. Úvod Celoživotní vzdělávání radiologická fyzika Z informací, které jsou k dispozici lze usuzovat, že ministerstvo zdravotnictví při vytváření zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ

JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠETŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ NEHODĚ SÚJB květen 2001 Radiační ochrana květen 2001 Doporučení JAK ROZPOZNAT A BEZPROSTŘEDNĚ OŠEŘIT ZDRAVOTNÍ POŠKOZENÍ PŘI RADIAČNÍ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY SROBF 8 8. KONFERENCE SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY HRADEC KRÁLOVÉ 2. a 3. března 2012 Organizátoři Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN Hradec Králové Společnost radiační onkologie,

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY

H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY H-11 ŘÁD PRO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČLENŮ ČESKÉ LÉKÁRNICKÉ KOMORY Na základě ustanovení 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE KLINICKÁ RADIOFYZIKA A PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA V RADIOTERAPII 1. Cíl specializační přípravy Obor

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha

Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti. při lékařském ozáření. H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha Úloha a možnosti SÚRO při vzdělávání odborníků a informování veřejnosti voblastiradiační ochrany při lékařském ozáření H.Žáčková, I.Horáková, SÚRO Praha I. Vzdělávání a školení odborníků Výchozí předpoklad

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají konferenci KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE VI. MODERNÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY 11. a

Více

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30)

Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Zápis ze zasedání Kongresu České evaluační společnosti, o.s. (konaného dne 13. 12. 2013 od 16:30) Dle ustanovení čl. VIII, odst. 6 Stanov Sdružení řídí Kongres předseda Správní rady; Kongres tedy řídil

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU

Z Á P I S. Číslo: 21 2013 z jednání Akademického senátu LF OU Strana: 1/1 PŘÍTOMNI: Komora akademických pracovníků: doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., Mgr. Marek Bužga, Ph.D., MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D., MUDr.

Více

Liga proti rakovině Praha

Liga proti rakovině Praha Liga proti rakovině Praha 22 let činnosti Ligy Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc. Tři hlavní dlouhodobé programy: Soustavná informovanost veřejnosti o nádorové prevenci Snaha o zlepšení kvality života

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE

NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE Česká pediatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci s BOS. org s.r.o. pořádá cyklus sympozií NOVINKY V PÉČI O NOVOROZENCE A MALÉ KOJENCE 1.10. 2014 Olomouc 19.11. 2014 Brno 15.10. 2014 Liberec 26.11. 2014

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin

Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Zápis z jednání 12. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky konaného dne 26. 1. 2015 od 14.00 hodin Místo konání: Fakultní nemocnice v Motole, Interní klinika, uzel D, 4. poschodí,

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze

Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Zápis č. 1 z výborové schůze ČSKB, sekce biochemických laborantů, konané dne 7.2.2006 v Praze Přítomni: M. Bunešová, Z. Rychnovská, M. Vémolová Telefonická komunikace (nesjízdnost silnic): J. Chaloupka,

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002

Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 Zprávy z jednání výboru ČSKB č. 6 / říjen 2002 1. Zpráva pokladníka + návrh pro oslovení sponzorů na další rok (ing. Šprongl) Bude vypracován návrh oslovení sponzorů v závěru roku na příští kalendářní

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Stanovy České společnosti protetické stomatologie

Stanovy České společnosti protetické stomatologie Stanovy České společnosti protetické stomatologie I. Obecná ustanovení 1. Česká společnost protetické stomatologie (dále jen společnost ) je samosprávná nepolitická odborná a vědecká společnost, sdružující

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014 Zuzana Pašková zuzana.paskova@sujb.cz 1 Obsah sdělení Kompetence

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

Podmínky přijetí ke studiu v doktorských studijních programech na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava Garant dokumentu: Proděkan pro vědu a výzkum FAST_SME_10_005 Verze:H Účinnost dokumentu od: 10.6.2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Podmínky přijetí

Více

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV.

KVALITA ZDRAVOTNÍ PÉČE TÝMOVÁ PRÁCE IV. ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ZDRAVOTNICKOU TECHNIKU ČESKÁ ASOCIACE SESTER SPOLEČNOST RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ ČR pořádají pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. konferenci KVALITA

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

Programové teze ČLK. MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Programové teze ČLK 1 Lékaři a pacien, Zákon o právech pacientů a lékařů upravující základní vztahy. Zachování a ochrana plné autonomie lékařů v rozhodování o odborných otázkách léčby jako základní podmínka

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze

Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Z Á P I S z 24. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 16. prosince 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1., hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03

Metodický pokyn č. 1. Kurzy k OZ D-03 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Generální ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Metodický pokyn č. 1 Kurzy k OZ D-03 Číslo jednací 36 750/2014-O10 Vydání č. 1 Ukládací znak 20.9

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více