!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze schůze výboru SROBF konané Zápis ze společné schůze výboru SROBF a oborové komise pro radioterapii VR ČLK konané Zápis ze schůze výboru konané Výroční zpráva SROBF ČLS JEP za rok 2001 Záznam z jednání na MZ Informace o IV. Motolských dnech Systémy pro plánování externí radioterapie současný stav v ČR Homogenita a symetrie vysokoenergetickýkch svazků a jejich stabilita Konkomitantní chemoradioterapie v léčbě karcinomu ANU Zkušenosti s kalibracemi ionizačních komor používaných pro stanovení absorbované dávky v radioterapeutických RTG svazcích v ČR Ke kalibraci klinických dozimetrů pro rentgenové záření Vzdělávání lékařských fyziků v Evropě Zpráva ze služební cesty (Sevilla) Zpráva ze služební cesty (Londýn) Nová legislativa v radioterapii Prezentace výrobků firmy AMEDIS

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Nevím, zda příčinou je předprázdninová únava, či účtování nachylujícího se volebního období nebo blížící se 21.kongres ESTRO v Praze, proč se stále více zabývám otázkami o tom jaká česká radioterapie je. Dobrá i špatná-podle toho jak kde, nedoceněná a nedostatečně využívaná nebo prostě jenom taková jaké je ostatní české zdravotnictví? Od té doby co se ve výboru SROBF zrodila myšlenka sepsat dějiny české radioterapie u příležitosti konání kongresu ESTRO v Praze, přečetla jsem řadu, dnes již historických článků a v úctě smekám před těmi, kteří prošlapávali cestičky X paprskům a gamma záření v léčbě zhoubných nádorů. Mnoha mladším radioterapeutům už nic neříkají jména prof. Rudolf Jedlička, akademik František Běhounek, primář. Rudolf Rubeš. A jméno primáře Zdeňka Hlasivce znali daleko více za hranicemi České republiky, než zdejší. A někteří účastníci Staškova dne se domnívají, že Staškův den se snad bůhví proč jmenuje po Antalovi Staškovi. Řada přednostů starších oddělení neví nic o historii vlastního oddělení. A měli by? Myslím že ano, pokud mají poctivý úmysl radioterapii rozvíjet a zanechat na svém oddělení i tu svou stopu. V první polovině devadesátých let česká radioterapie dostala napřaženou pomocnou ruku od ESTRO s otevřenou dlaní. Desítky lékařů a fyziků se prakticky zdarma zúčastnily různých kurzů ESTRO pořádaných v ČR i v zahraničí, řada se jich zúčastnila několikaměsíčních stáží po celé Evropě v rámci programu TEMPUS. Někteří napsali alespoň zprávu o stipendijním pobytu do Zpravodaje. Doufám, že i na domácím pracovišti zúročili to, co se v zahraničí naučili. A přičteme-li k tomu čas, kteří naši radiační onkologové stráví v cizině na nejrůznějších kongresech a sympoziích ( sečtený čas by se dal vyčíslit v mnoha měsících, možná i rocích), pak určitě know how u nás nemůže chybět. Co tedy chybí? Technika? Vůle ke spolupráci? To co chybí, je mimo nás? Odpověď si každý najde. V následující tabulce jsou uvedeny oficiální údaje ÚZIS o technickém vybavení radioterapeutických pracovišť k ( opravila jsem nesmyslný údaj o LDR AFL z jednoho kraje). Přístroj terapeutický rtg do l00 kv terapeutický rtg nad l00 kv Cs 137 ozařovač Betatron Co 60 ozařovač celkový počet starší než 8 let Lineární urychlovač 18 6 rtg simulátor 16 8 Přístroj Plánovací systém 3D Plánovací systém 2D Substandardní dosimetrický systém Scanovací vodní fantom Vyřezávačka stínících bloků In vivo dozimetrie polovodičová In vivo dozimetrie TLD celkový počet starší než 8 let CT simulátor 1 0 AFL LDR/MDR 6 5 AFL - HDR

4 Pohled na spektrum a stáří přístrojů uvede mnohé z nás do hluboké skepse. Nelze totiž nic změnit na faktu, že v ČR je nových případů zhoubných nádorů/rok a pokud se chceme srovnávat s vyspělými evropskými zeměmi nebo s USA, ročně by radioterapie měla být zajištěna pro více než pacientů. Přeji vám hezké léto k načerpání nových sil a těším se na setkání s vámi na ESTRO kongresu l září 2002 v Praze. MUDr.Hana Stankušová, předsedkyně SROBF ČLS J.E.P. 2

5 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, PETRUŽELKA, LYSÝ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, JUDAS, STRZONDALA OMLUVENI: ZÁMEČNÍK, DOLEČKOVÁ Program: Schůzi vedla předsedkyně SROBF, MUDr.H.Stankušová, CSc. 1) Výbor SROBF byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vyzván k sestavení přehledu vybavení ozařovací technikou na jednotlivých pracovištích v rámci celé ČR a specifikovat síť pracovišť a jejich vybavování vybranou zdravotnickou technikou. Výbor se podrobně zabýval všemi RT pracovišti v ČR. S ohledem na typ pracoviště a jeho spádovost doporučí adekvátní RT vybavení, které považuje na tom kterém pracovišti jako minimální pro zajištění terapie zářením a to v souladu s již dříve vypracovanou koncepcí oboru radioterapie. Výbor opakovaně posuzoval žádost nemocnice Kladno o pořízení nového kobaltového ozařovače. Před projednáváním žádosti ve výboru vznesl prim. Petera dotaz v ÚŔO Bulovka, zda je ústav schopen event. převzít radioterapii pacientů z Kladna. Prim. Stáhalová sdělila, že ano. Vzhledem k tomu, že ročně je na Kladně na kobaltovém ozařovači prováděno kolem výkonů, nákup a provozování nového kobaltového ozařovače se jeví jako velmi neekonomická záležitost. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku. V dalším Výbor posuzoval žádost Nemocnice Trutnov o nový kobaltový ozařovač.podpora vybavení tohoto oddělení nezapadá do koncepce oboru a kladné stanovisko výboru k obnově kobaltového ozařovače vysloveno pouze z důvodu, že klinika v Hradci Králové není kapacitně schopna převzít všechny pacienty zejména k paliativní léčbě. Doporučeno, aby v Trutnově byla prováděna paliativní radioterapie (nemají simulátor) a úzká spolupráce s pracovištěm v Hradci Králové. K žádostem o nové rtg terapeutické přístroje Výbor zaujal kladné stanovisko při splnění obecného požadavku aby 1 rtg ozař. přístroj sloužil pro několik (4?) okresů- dle počtu obyvatel. Dále Výbor pověřil předsedkyni, aby jménem SROBF podala žádost na Ministerstvo zdravotnictví o zařazení rtg terapeutického přístroje mezi tzv. vybranou zdrav. techniku, o níž se rozhoduje centrálně. 2) Výbor vyslechl zástupce P+R LAB s.r.o. z Nového Jičína (RNDr. M. Radinu, ředitele, a MUDr. J.Richtera, lékařského poradce) ve věci plánu zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště typu I v Novém Jičíně. Po dlouhé diskusi o problému rozšiřování sítě radioterapeutických pracovišť (místo jejího zeštíhlování ), avšak s přihlédnutím k počtu obyvatel, počtu nových ZN a současným podmínkám v ozařovací technice ve 3 krajích ( Ostrava, Zlín, Olomouc), na jejichž rozmezí Nový Jičín leží a především pak s přihlédnutím k rozšíření možností pro radioterapii z nestátních prostředků, Výbor se usnesl, že nebude negativně působit proti aktivitám o zřízení nového komplexně moderně vybaveného pracoviště v Novém Jičíně.. 3

6 3) Předsedkyně informovala Výbor o záležitostech kolem připravovaného zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. V ministerském návrhu zákona není radioterapie zařazena jako základní obor, ale v radioterapii by bylo možné se vzdělávat po 2letém kmeni v interním lékařství nebo jako nástavbový obor na radiologii či nukleární medicínu. Tato varianta ukazuje na naprostou nedomyšlenost požadavků na 2 roky interny a přitom by bylo možné získat nástavbovou atestaci z radioterapie na obory, které žádný kmen v interně nemají. Písemně i ústně byly vzneseny námitky. 4) Dohodovací řízení k výkonům v radioterapii. Dr. Vaňásek a prim. Ambruž měli připravit všechny podklady na kterých pracovalo více lékařů tak aby bylo možné je předjednat s ředitelem MUDr. Pokorným. Dosud tak nebylo učiněno. Jde o naléhavou záležitost!!! 5) Doc. Petruželka oznámil, _že dohodou mezi IPVZ, FN Bulovka a 1. LF UK Praha, bylo rozhodnuto, že Ústav radiační onkologie v Praze 8-Bulovka bude metodicky řízen 1.LF UK (doc. Petruželka), zdravotnické řízení zůstává v kompetenci FN Bulovka. 6) Výbor na základě upozornění přicházejících z členské základny konstatuje, že stávající úhrada silných (opiátových) analgetik není optimální. V této souvislosti pověřuje svého představitele v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, dr. Strzondalu, aby inicioval jednání vedoucí ke schválení plné úhrady jediné tekuté formy retardovaného opiátového přípravku - MST Continus susp. 30 mg a 60 mg. 7) Další schůze Výboru SROBF se bude konat v září zapsal: W.Strzondala, opravila a schválila: MUDr.H.Stankušová,CSc. ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, PETERA Omluveni: KUBECOVÁ, LYSÝ, NOVOTNÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, ŽÁČKOVÁ, Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Agenda od minulé schůze konané MUDr. Stankušová předložila výboru přehlednou tabulku ÚZIS o počtu přístrojů, počtu výkonů a počtu zaměstnaných osob za rok 2000 v radioterapii Příloha 1. Výbor znovu potvrdil svůj souhlas s vybavením nemocnice Trutnov novým kobaltovým ozařovačem z důvodu počtu výkonů (16000 polí/rok na kobaltu) a nedostatečné kapacity v Hradci Králové. Výbor posuzoval žádost nemocnice Jičín o nový terapeutický rentgen náhradou za Cesioterax a terapeutický rentgen TUR. Výbor jednohlasně dospěl k zamítavému stanovisku z důvodu nízkého počtu výkonu (2750 výkonů/rok) a dostupnosti léčby na terapeutickém rentgenu v Hradci Králové a v Trutnově. Při té příležitosti přečetla MUDr. Stankušová úryvek z dopisu náměstkovi ministra zdravotnictví vztahující se k využití terapeutických rentgenu a cesiových ozařovačů, kde se mimo jiné říká, že 1 terapeutický rentgenový přístroj by měl připadat minimálně na obyvatel. Současné rtg terapeutické přístroje jsou použitelné jak pro ozařování kožních nádorů, tak pro nenádorovou terapii a proto jejich umístění musí být v síti racionální. Buď na pracovištích vybavených další ozařovací technikou (z důvodu koncentrace pacientů a možnosti využití pro odpovídající indikace a dosažitelnost 4

7 dozimetrických služeb) nebo na pracovištích, která se téměř výlučně věnují nenádorové terapii (ambulantní pracoviště III. typu, která úzce spolupracují s RT pracovištěm vyššího typu). Terapeutický rentgenový přístroj bude pravděpodobně zařazen mezi tzv. vybranou zdravotnickou techniku, o níž se rozhoduje centrálně. Výbor opakovaně jednohlasně potvrdil své zamítavé stanovisko k pořízení nového kobaltového ozařovače do nemocnice Kladno z dříve zmíněných důvodů. Výbor souhlasí s umístěním nového terapeutického rentgenového přístroje do nemocnice Písek, pokud na to budou mít vlastní finanční prostředky. Výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeut. pracoviště v Novém Jičíně. Zmínil důsledky pro radioterapeutickou kliniku v Ostravě- Porubě a upozornil na nezbytnost vysoké úrovně souvisejících oddělení v nemocnici, kde má existovat radioterapeutické pracoviště. Bylo připomenuto zamítavé stanovisko k obměně kobaltového ozařovače ve FN Brno porodnice. 2) Informace o požadavcích na vybavení jednotlivých pracovišť vybranou zdravotnickou technikou (VZT). MUDr. Stankušová předala Ministerstvu zdravotnictví ČR požadovaný přehled vybavení jednotlivých pracovišť v CR ozařovací technikou. Z provedeného rozboru vyplývá, že při zohlednění stáří přístrojů více než 8 let a pro naplnění předpokladů uvedených v koncepci radiační onkologie by bylo třeba zakoupit resp. obnovit 17 lineárních urychlovačů, 3 kobaltové ozařovače, 9 simulátorů, 8 afterloadingových přístrojů a 10 3D plánovacích systémů. Možnost použitelnosti cesiových nebo rentgenových přístrojů závisí zejména na výsledcích zkoušek dlouhodobé stability a proto počet l5 rtg terapeutických přístrojů, který vyplynul z dotazníkové akce není možné brát jako směrodatný.komentář ke koncepci oboru. Revidovaná a aktualizovaná verze koncepce oboru radiační onkologie (radioterapie), provedená podle osnovy VR MZ ČR v srpnu 2001, je znovu veřejně přístupná na Internetových stránkách MZ ČR. Přílohu č. 1 koncepce tvoří tabulky radioterapeutických pracovišť v ČR (lůžkových a ambulantních) podle úrovně poskytované péče. Přílohu č.2 koncepce tvoří Specializační náplň oboru radiační onkologie (radioterapie). Pravděpodobně dojde k oponentuře této koncepce členy VR. Ke koncepci poznamenal doc. Konopásek, že v ní chybí vztah radioterapie ke klinické onkologii ( mohlo by být uvedeno v příloze?) 5

8 3) Výbor znovu diskutoval problematické nezařazení oboru radiační onkologie (radioterapie) mezi základní obory v ministerském návrhu zákona O způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Výbor se shodl na nutnosti projednat závažné otázky koncepce oboru radioterapie i zařazení oboru s členy výboru Onkologické společností. 4) Informace o stavu projednávání bodového ohodnocení výkonů - nemohlo být probráno pro neúčast MUDr. Vaňáska. Naléhavá záležitost! Potřeba vyvolat nové dohadovací řízení pouze pro radioterapii, po předběžném projednání. 5) ESTRO konference Členové ESTRO již obdrželi první oznámení o této konferenci. Důležitou informací je termín pro zaslání abstraktů: 11. dubna MUDr. Petera informoval o shromažďování podkladů pro vydání brožury Historie radioterapie v ČR u příležitosti ESTRO konference. 6) KALENDÁŘ odborných akcí r. 2002, na kterých se SROBF organizačně podílí, spolupodílí nebo nad kterými bude mít odbornou záštitu: viz příloha 7) Rozpočet SROBF na rok 2002 : Příjmy z členských příspěvků : Kč, výdaje: Kč. 8) MUDr. Petera slíbil zjistit možnost řešení otázky pomocné administrativní síly pro SROBF jelikož nároky na čas spojený s administrativou jsou mimořádně velké a zůstávají převážně na předsedkyni. 9) Specializační náplně a informace o školících akcích v radioterapii r. 2001/ nemohlo být probráno pro neúčast Doc. Zámečníka. 10) Příští schůze Výboru je předběžně plánována na ( po návštěvě členů sekretariátu ESTRO v Praze l6.-l ) V případě, že dopředu víte, že se nebudete moci účastnit, dejte to prosím co nejdřív vědět Dr. Stankušové telefonicky nebo mailem a termín bude event.přehodnocen. Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 6

9 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ, ŽÁČKOVÁ, LYSÝ, JUDAS, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, PETERA, PETRUŽELKA, NOVOTNÝ, STRZONDALA Omluveni: Host: HORÁKOVÁ (za Zpravodaj). Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) Dr. Stankušová informovala přítomné o jednání s vedením Výboru ČOS ohledně harmonizace koncepcí obou oborů, která však dosud nebyla konstruktivní. Ze strany ČOS nemáme k dispozici ani aktuální návrh koncepce oboru klinická onkologie, protože návrh, který je vystaven na Internetu, není podle prof. Klenera, ten aktuální. Předsedkyně proto navrhuje iniciovat společné jednání obou Výborů (SROBF a ČOS) za účelem jednoznačného vymezení působností obou odborností. Informace doplnil doc. Petera a doc. Petruželka. Dr.Stankušová seznámila Výbor s obsahem dopisu prim. Fišera, který v něm tlumočí stanovisko Výboru ČOS ke koncepci SROBF. 2) Doc.Zámečník informoval o již Min. zdrav. ČR schválených specializačních náplních k atestační zkoušce I. a II. stupně včetně log-booků pro evidenci praktických dovedností s platností od Obdodná specializační náplň byla schválena a vydána MZ ČR pro fyziky. Doc. Zámečník předložil program vzdělávacích akcí Katedry radioterapie IPVZ na školní rok 2001/2002. Dále sdělil, že dle záznamů Katedry za období 10/ /2001 atestaci v oboru radioterapie úspěšně získalo: 101 lékař I. stupně, 53 lékaři II. stupně a 34 fyziků. Doc. Zámečník byl pověřen zjistit celkové počty atestantů z radioterapie a klinické onkologie od r ) Dr. Stankušová vyzvala, aby byl průběžně doplňován či opravován adresář členů v ESTRO-adresáři (viz internet Chyby v nedávno vydaném adresáři jsou způsobeny tím, že jednotliví členové neodpovídají na jim zasílané formuláře. Některé chyby se táhnou z předchozích let. Postupně je bude možné interaktivně opravovat. 4) MUDr. Vaňásek informoval o dosavadních jednáních s představiteli ČLS JEP (MUDr.Spitzer) a VZP v rámci dohodovacího řízení, která však zatím nevedla ani k částečnému navýšení bodového hodnocení výkonů v radioterapii dle reálných nákladů na techniku, její obměnu a údržbu. Jelikož nedošlo k dohodě a jednání uvízla na "mrtvém" bodě, definitivní rozhodnutí učiní MZ ČR. Jelikož tato otázka je pro náš obor velmi důležitá, navrhla dr. Stankušová iniciovat schůzku s předkladatelem úprav v Sazebníku za ČLS, dr. Špitzerem na leden Nutná i přítomnost fyziků - delegován dr. Judas. Zprostředkováním schůzky pověřen MUDr. Vaňásek. 5) Dr. Stankušová informovala, že se podařilo významným způsobem snížit celkovou dlužnou částku vznikající neplacením členských poplatků. Nicméně u tří členů se jedná již o více než 3-letý dluh, a proto Výbor souhlasí se zrušením jejich členství ve SROBF. Jedná se o tyto členy: P.Stankuš, M.Bláhová. SROBF má nyní 180 členů. Předsedkyně vyzývá vedoucí pracovníky jednotlivých pracovišť, aby apelovali na mladé kolegy/ně, aby se přihlásili do SROBF. Přihlášku lze zaslat i elektronicky - viz internet 7

10 6) Dr.Stankušová přečetla dopis doc. Žaloudíka ohledně Národního onkologického registru, který v rámci nového technologického řešení bude ke dni vyčleněn z ÚZIS a začleněn pod privátní společnost. Výbor při stávajících informacích s tímto záměrem, kdy není jasné za jakých podmínek NOR bude provozován a jak budou poskytována data, nesouhlasí. Vyjádření k problému odešle dr. Stankušová. 7) Dr. Stankušová sděluje, že Liga proti rakovině navrhuje zřídit nezávislý fond (nadaci, sdružení), který by spravoval finanční prostředky získané z charitativních účelů pro onkologii (běh T. Foxe, Květinový den apod). Výbor souhlasí, aby v rozhodčím orgánu fondu ev. nadace zasedal i představil (-é) SROBF. 8) Dr. Dolečková sděluje, že stávající verze standardů (zatím 5 topik) v některých bodech je neaktuální, a proto navrhuje jejich aktualizaci. Výbor pověřuje dr. Dolečkovou koordinací aktualizačních prací na standardech a současně zdůrazňuje nutnost interdisciplinární spolupráce. Doc. Patera aktualizavané verze zveřejní na webovských stránkách naší společnosti na 9) Rozsáhlá informace dr. Stankušové k ESTRO kongresu v Praze : a) Náplň "českého" minisympózia v rámci Kongresu byla konzultována s prof. Bradou a prof.van Houtte. Z navržených témat byla vybrána problematika karcinomu děložního čípku. Výbor po diskuzi se shodl na následujících třech přednáškách a jejich koordinátorech: 1) Chemoradioterapie C53 (koordinátor doc.petruželka), 2)Komplikace (zejména kostní) po radioterapii pro C53 (koordinátor Dr. Feltl, 3) Vliv velikosti objemu nádoru na plánování terapie C 53 (koord. dr. Stankušová) b) Od členů SROBF se očekává, že zvýší aktivní účast na Kongresu - příspěvky (přednášky, postery - další informace na c) c) Registrační poplatek pro členy SROBF se podařilo ujednat na 100 EUR, když bude placen fyzickou osobou-členem SROBF, nemocnicí, ústavem, fakultou apod. (ne obchodní firmou apod.). Pro tento registrační poplatek jsou omezení:nezahrnuje vstup na gala večer ( vstupné 50 EUR) a vztahuje se jen na přihlášené do d) Je třeba se přihlásit do ll i kdyby platba byla nakonec provedena až na místě v ekvivalentu v CK!!! e) Předkongresový den bude tradičně věnován několika "teaching" kurzům. Doporučuji využít této příležitosti k postgraduálnímu vzdělávání. f) Dr. Stankušová vyzývá všechny členy SROBF (lékaře i fyziky) s velmi dobrou znalostí angličtiny k pomocným funkcím pro předsednictva jednotlivých sekcí programu. Zaslat jména a oblast zájmu Dr. Stankušové. g) Výbor se usnesl, že do konce roku bude všem členům SROBF rozeslána speciální písemná informace věnovaná 21st Annual ESTRO Meeting v Praze. 10) Příští schůze Výboru SROBF se bude konat začátkem ledna Dne zapsal: Strzondala, opravila: Stankušová 8

11 ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SROBF KONANÉ DNE NA RTO FN PRAHA 5-MOTOL Přítomni: STANKUŠOVÁ, DOLEČKOVÁ, JUDAS, KONOPÁSEK, KUBECOVÁ, LYSÝ, PETRUŽELKA, STRZONDALA, VAŇÁSEK, ZÁMEČNÍK, ŽÁČKOVÁ Omluveni: NOVOTNÝ, PETERA Hosté: HORÁKOVÁ (šéfredaktorka Zpravodaje SROBF) Program: Schůzi vedla MUDr. H.Stankušová, CSc. 1) MUDr. Stankušová informovala o dopise na MZ ČR ze zasedání WHO, týkajícím se výběru vhodných pracovišť pro školení zahraničních odborníků. Bylo dohodnuto, že kopie dopisu bude zaslána do Ústavu radiační onkologie Bulovka, VFN Praha 2, FNKV Praha 10, FN Motol Praha 5, FN Olomouc, nemocnici České Budějovice, Masarykovu onkologickému ústavu Brno, FN Hradec Králové, FNsP Ostrava- Poruba 2) Ukazatelé minimální dostupnosti zdravotní péče (návrh vyhlášky MZ ČR) kopie byly rozeslány členům oborové komise ČLK, ale údaje nejsou srozumitelné. Dr. Stankušová vyžádá vysvětlivky a připomínkovat pohotovostní služby na radioterapii v nemocnicích II. typu 3) MUDr. Stankušová informovala o novém způsobu podávání návrhů na změny registračních listrů a na nové registrační listy zdravotních výkonů pro dohadovací řízení. (návrhy na změny musí být předkládány odborným společnostem a poté zasílány ve formě písemné i elektronické řediteli odboru VZP MUDr. Pokornému, návrhy se projednávají dvakrát ročně, návrhy jsou zařazeny k projednávání do šesti měsíců po obdržení návrhu). Kopie informačního dopisu bude zaslána na všechna oddělení radioterapie. Zároveň byla znovu zdůrazněna nutnost aktivnějšího přístupu v jednání s VZP a výborem ustavena skupina pro přípravu podkladů k jednání ve složení : MUDr. Vaňásek, MUDr. Lysý, MUDr. Dolečková, MUDr. Kubecová, RNDr. Judas, příp. další fyzik. 4) Na žádost MZ ČR výbor znovu projednával aktualizaci koncepce SROBF ČLS JEP pro vybavování zdravotnických zařízení přístroji vybrané zdravotnické techniky (rozdělení lůžkových pracovišť radioterapie podle úrovně poskytované péče). Dohodl se, že na koncepci není třeba nic zásadního měnit. Drobné úpravy provede MUDr. Stankušová. Vysloven názor na označování lůžkových pracovišť radioterapie kategorie I, II, III, namísto typů I, IIa, IIb. Tím by byla jednoznačně oddělena pracoviště I. a II. kategorie,která poskytují radikální a kurativní radioterapii a jejich vybavování ozařovací technikou by měla být podporována. Pracoviště, která dosud byla označena jako IIB a jsou určena především pro paliativní radioterapii a obnova jejich ozařovací techniky je odůvodněna jen v případech, kdy regionální pracoviště vyššího typu nemůže převzít pacienty z celé oblasti z důvodů kapacitních nebo je v daném regionu velmi špatná dopravní obslužnost. Prioritu v technickém vybavování mají jednoznačně pracoviště I. a II. kategorie ( dosud označená jako I a IIA). Zda lze takto překlasifikovat rozdělení lůžkových RT pracovišť projedná dr. Stankušová s náměstkem MUDr. A. Malinou. RT pracoviště dosud označovaná jako III. kategorie jsou ambulantními zařízeními a proto není nutné uvádět jejich kategorii v souvislosti s lůžkovými odděleními. 5) Na písemnou žádost MUDr. A. Maliny, náměstka ministra MZ a předsedy komise VZT, výbor opakovaně probíral situaci ohledně zřízení nového nestátního radioterapeutického pracoviště v Novém Jičíně. Výbor vzal na vědomí dopisy prof. Macháčka z Olomouce, primáře Vodvářky z Ostravy a primáře Kohoutka ze Zlína k této problematice. Nové skutečnosti se nevyskytly. Výbor si je plně vědom především problematické otázky nedostatku kvalifikovaného personálu pro radioterapii, a to ve všech kategoriích. Na 9

12 druhou stranu je neoddiskutovatelný fakt, že v dané oblasti je nedostatečná kapacita přístrojového vybavení pro radioterapii ( kraj Moravskoslezský a Zlínský) a ani plánované rozšíření ozařovačů o l lineární urychlovač v Ostravě-Porubě, tuto skutečnost zásadně nezmění. Při nedostatku státních finančních prostředků se vybudováním tohoto nestátního radioterapeutického pracoviště nabízí možnost lepší dosažitelnosti léčby zářením na kvalitních ozařovačích v tomto regionu. Z tohoto důvodu, výbor SROBF potvrzuje svoje kladné stanovisko z července Je pochopitelné, že pro definitivní rozhodnutí o výstavbě tohoto pracoviště ( odpovídajícího II. kategorii je nutné vzít v úvahu názor všech subjektů oslovených v dopise náměstka A. Maliny. 6) MUDr. Stankušová seznámila výbor s dopisem Ing. Prouzy vyzývajícím společnost k podpoře vytvoření skupiny fyziků z oborů radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny, která by se podílela na tvorbě vyhlášky k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání ve věci výchovy radiologických fyziků. Představitelé fyzikální sekce Společnosti - Ing. I. Horáková, CSc., RNDr. L. Judas, Doc. Ing. J. Novotný, CSc. a Ing. H. Žáčková jsou připraveni k účasti na činnosti této skupiny, případně i ke koordinaci její činnosti. Za optimální považují, aby se na přípravě tohoto materiálu podíleli i zástupci RS ČLS JEP, SNM ČLS JEP, MZ ČR, SÚJB, ČVUT, UK a IPVZ. V tomto smyslu bude napsána odpověď SROBF náměstkovi SÚJB Ing. Prouzovi s žádostí, aby zprostředkoval přes MZ ČR koordinaci této skupiny. 7) ESTRO meeting Praha září MUDr. Stankušová poslala všem členům SROBF informační dopis ohledně přihlašování na kongres, snížených poplatků a předkongresových kurzů.. Definitivní verzi informací lze najít na Internetu : Ve Zpravodaji bude znovu uvedena informace o snížených regostračních poplatcích na kongrese ( l00 EURO) a na předkongresové kurzy ( 50 EURO) při registraci do l ESTRO již rozeslalo podrobný informační a registrační materiál ke kongresu, se zdůrazněním termínu pro zaslání abstraktů 11. duben Doc. Petera prověří ekonomickou náročnost na výtisk Stručné historie oboru radioterapie v Čechách. ( Historie oboru (doc. Bek), historie SROBF a spolupráci s ESTRO(Kindlová, Horáková, Žáčková). Je třeba uvážit nominaci vhodných osobností na udělení čestných ocenění u příležitosti ESTRO kongresu Výzkumné projekty IAEA nabídka bude rozeslána em na pracoviště, která by mohla mít zájem.. Stručnou informaci uvést ve Zpravodaji. SROBF se chce podílet na výzkumu sledování genů BRCA l, 2. Pověřen Doc. Konopásek sledováním problematiky a informacemi. Ing. Horáková slíbila sestavit další číslo Zpravodaje SROBF. MUDr. Vaňásek stručně informoval výbor o novém časopise Radiační onkologie. Podrobnější informaci připravit na některou příští schůzi výboru. 8) Příští schůze Výboru je předběžně plánována buď v Hradci Králové u příležitosti Hradeckého dne či v Praze při Staškově dni (podle naléhavosti agendy) Praha, dne zapsala: Horáková, opravila: Stankušová 10

13 ZÁPIS ZE SPOLEČNÉ SCHŮZE VÝBORU SROBF A OBOROVÉ KOMISE, KONANÉ DNE NA KLINICE ONKOLOGIE A RADIOTERAPIE FN V HRADCI KRÁLOVÉ Přítomni: STANKUŠOVÁ, PETERA, VAŇÁSEK, ŽÁČKOVÁ, KOVAŘÍK, ŠLAMPA, STRZONDALA Omluveni: LYSÝ, NOVOTNÝ, DOLEČKOVÁ, KUBECOVÁ Schůzi vedla předsedkyně SROBF Dr. Stankušová Program: 1) Posouzení opakované žádosti Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha 4 Krč o vybavení RT technikou lin.urychlovač, simulátor a plánovací konsola. Dr. Stankušová seznámila přítomné se zněním dopisu ředitele FTN Praha 4-Krč. Poté výbor již opakovaně vyslovil jednohlasný nesouhlas s vybavením lineárním urychlovačem onkologického odd. FTN Krč v souladu s koncepcí oboru. (Nepřítomní členové sdělili svůj názor na projednávané body zároveň s omluvou ze schůze Doc. Novotný písemně, Dr. Dolečková a Dr. Kubecová telefonicky ) 2) Onkogynekologická centra. Výbor byl požádán onkogynekologickou sekcí Gynekologicko-porodnické společnosti o vyjádření se k ustanovení onkogynekologických center, která by splňovala kritéria na akreditaci a na jmenování 2 členů do koordinační komise. Výbor doporučil do komise pro onkogynekologická centra MUDr. Stankušovou a MUDr. Kubecovou. Z hlediska radioterapie je základním požadavkem pro onkogynekologické centrum provádění teleterapie a brachyterapie na l pracovišti, používání automatického afterloadingu pro brachyterapii, dostupnost ozáření na lineárním urychlovači alespoň pro část pacientek, individuální způsob plánování teleterapie i brachyterapie, funkční modelová laboratoř pro výrobu individuálních bloků. Úzká týmová spolupráce s gynekology je samozřejmostí, stejně tak jako znalost gynekologického vyšetření a dlouhodobější praxe s prováděním aplikací brachyterapeutických technik Podrobnější kritéria budou předány komisi pro onkogynekologická centra. Podle výboru SROBF v současné době by požadavky na zařazení do onkogynekologických center splňovala následující radioterapeutická pracoviště: FN Praha 5-Motol, FNKV Praha 10, Ústav radiační onkologie FN Praha 8-Bulovka, FN Plzeň, FN Hradec Králové, Nem. Č. Budějovice, Nem. Ústí nad Labem, Nem. Chomutov (?), Masarykův onkologický ústav Brno, Nem. U Sv. Anny a Porodnice Obilní trh v Brně (dohromady), FN Olomouc, FN Ostrava. 3) Návrh na udělení jedné z cen České lékařské společnosti J.E. Purkyně u příležitosti ESTRO kongresu v Praze významným zahraničním radiačním onkologům, kteří se nejvíce zasloužili o spolupráci ESTRO a SROBF. Diskutovány návrhy: Brada, Gregor, Barret, Baumann, Swensson, Dutriex, Germeine Herren. Výbor se shodl na prof. M.Bradovi z UK a prof. A Dutreix z Francie. Doc. Novotný připraví návrh na ocenění A. Dutreix. Návrh na prof. Bradu připraví Doc. Petruželka 4) Výbor seznámen s dopisem-návrhem pracovníků ÚRO FN Bulovka a 1. LF UK na udělení vyznamenání ČLS JEP doc. Dr. J. Zámečníkovi, CSc. za celoživotní dílo a přínos pro radiační onkologii v ČR u příležitosti ESTRO konference v Praze. Jelikož jde o mezinárodní kongres, není obvyklé předávat čestné ceny domácím, byť významným členům společnosti, kteří se nepodíleli zvláštní měrou na spolupráci s organizací, která kongres pořádá. Proto výbor doporučuje, aby předkladatelé návrhu 11

14 z ÚRO zpracovali zdůvodnění návrhu na čestné ocenění ( odborné curiculum s citací významných vědeckých prací ), aby tento návrh pak výbor SROBF mohl předložit předsednictvu ČLS JEP. Čestnou cenu pak doporučuje předat u příležitosti některé významné domácí akce. O vypracování návrhu bude požádána prim. Stáhalová z ÚRO. 5) Do konce března lze také podávat návrhy na ceny odborné společnosti příp. cenu ČLS JEP za původní vědecké práce publikované v uplynulém roce, které přinesly nové poznatky v oboru. Návrh je nutné doložit l výtiskem příp.kopií publikace 6) Informace Dr. Stankušové o stavu příprav ESTRO kongresu v Praze. V lednu byl rozeslán všem členům SROBF dopis s informacemi o kongresu a účastnickém poplatku. Podrobné informace budou probrány na schůzce místního organizačního výboru v úterý Detaily o programu a přihlašovací formuláře na webu 7) Dr. Stankušová seznámila přítomné s dopisem prim. Dr. Vodvářky z FN Ostrava ohledně oddělení lékařské fyziky. Výbor nic nemění ze svého vyjádření z února 2002 ( viz zápis schůze z bod ad ll. a souhlasí s návrhem odpovědi, který dr. Stankušová připravila. 8) Žádost doc. Dr. J.Kovaříka z FNKV Praha 10 o schválení zavedení ozařovací techniky léčby karcinomu prostaty brachyterapií pomocí trvalé implantace zrn jodu-l25 či paladia Výbor souhlasí a doporučuje zavedení uvedené léčebné metody na Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV Praha 10. Příslušný dopis odešle dr. Stankušová. 9) Žádost o přijetí za člena SROBF: doc.mudr. Jan Österreicher, Ph.D. z Ústavu radiobiologie Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové. Výbor s přijetím souhlasí. 10) Informace dr. Strzondaly z jednání Komise pro lékovou politiku ČLS JEP ohledně erytropoetinu, který je na základě vyhl. č. 458/2001 Sb. a rozdělovníku ÚP VZP od postupně k dipozici na vybraných pracovištích, a to cestou tzv. centrálních nákupů nad rámec paušálních plateb. 11) Upozornění na některé kongresy : a) MODERN BRACHYTHERAPY, 2 nd meeting for Central and East European countries, Warsaw, ( časná registrace a abstrakta do za 40 USD), na požádání zašlu kopii přihlášek. Loňská konference měla vynikající úroveň s řadou západoevropských přednášejících. b) PAIN IN EUROPE IV, 4.kongres Evropské federace IASP, Praha ) Předpokládaný termín příští schůze výboru: duben Zapsal: Strzondala, schválila: Dr. H.Stankušová, CSc. P.S. Připojuji přehled cen udělovaných ČLS JEP : ČLS JEP vyhlašuje soutěže a uděluje ceny svým členům za vynikající výsledky v rozvoji lékařských věd a příbuzných oborů. ČLS JEP uděluje pocty: Purkyňovu cenu - nejvyšší uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru a za celoživotní vědeckou tvorbu čestnou medaili ČLS JEP 12

15 čestné členství ČLS JEP odborné společnosti udělují svým členům čestné členství odborné společnosti ceny předsednictva ČLS JEP za publikované práce ve dvou kategoriích: původní vědecké práce práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo přenášející vědecké poznatky do lékařské praxe výbory odborných společností udělují svým členům ceny za původní vědecké práce publikované v uplynulém kalendářním roce Zápis ze schůze Výboru SROBF konané dne na RTO FN Praha 5-Motol Přítomni: Stankušová, Dolečková, Kubecová, Žáčková, Zámečník, Novotný, Šlampa, Strzondala Omluveni: Lysý, Petera, Petruželka Program: Schůzi vedla předsedkyně, MUDr. Hana Stankušová, CSc. 1) Projednání žádostí o umístění/obměnu přístrojů pro radioterapii: a) RTO Nemocnice u Sv.Anny v Brně (prim. MUDr. V. Spurný, CSc.): žádost o nákup automatického afterloadingu HDR pro brachyterapii. Výbor se domnívá, že oddělení by mělo být dovybaveno brachyterapií, aby poskytovalo kompletní radiotera-peutické služby. Jelikož se v Brně t.č. nacházejí již 2 přístroje pro HDR brachyterapii, výbor shledává třetí přístroj jako nadbytečný pro daný počet obyvatel v regionu. Doporučuje zainteresovaným RTO pracovištím uvažovat o sjednocení RT pracoviště v Nemocnici U Sv. Anny (s teleterapií) a RT pracoviště v porodnici Na obilním vrchu s ( brachyterapií) k vzájemnému kvalitativnímu zlepšení poskytované léčby radioterapií.. b) Nemocnice Na Homolce, Praha 5 (ředitel MUDr. O.Šubrt, CSc.): žádost o dotaci na inovaci verifikační systém pro Leksellův gamma-nůž. Výbor podporuje modernizaci ozařovací techniky, ale v tomto případě nejde o vyjmenovanou vybranou zdravotnickou techniku ( jejíž položky jsou přesně stanoveny) a vzhledem ke katastrofální situaci se státními dotacemi pro financování ozařovací techniky nezbytné pro základní pokrytí potřeb radioterapie ZN, výbor doporučuje, aby tato modernizace byla hrazena z vlastních prostředků nemocnice nebo z jiných než státních zdrojů. K této žádosti o finanční podporu z prostředků určených pro program se výbor staví negativně.. 2) Informace dr. Stankušové o jednáních na MZd ve věci RT-techniky : RTO České Budějovice, plánované nové RTO Nový Jičín, RTO v Nem. Kladno. 3) Informace dr. Strzondaly, pověřeného prací v Komisi pro lékovou politiku a kategorizací ČLS JEP: průběh kategorizace v 2. pololetí 2001 a v roce Zodpovězeny dotazy stran centrálních nákupů rhu-erytropoetinu pro vybraná pracoviště dle znění Vyhl. MZ ČR č. 458/2001 Sb. Tlumočena žádost ředitele SÚKL Praha, MUDr. M. Šmída, CSc. 13

16 o spolupráci s odborníky-členy odborných společností ČLS JEP ve věci posuzování nových léčivých přípravků, pomůcek zdravotní techniky a schvalování klinických studií. V případě zájmu kontaktovat přímo Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, Praha 10, tel. sekr. ředitele: ) Žádost prim.mudr. J. Prausové z RTO FN Praha 5 Motol o iniciaci jednání v kategorizační komisi ve věci plné (resp. vyšší ) úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění za přípravek Wobenzym tbl. Výbor doporučuje následující indikace: lymfedém či fibroza končetiny po lymfadenektomii a/nebo radioterapii lymfatik při onkologické diagnóze. Pověřen jednáním v komisi: Strzondala. 5) NOR prim. Lysý z dnešní schůze omluven, proto bod přesunut na příště. 6) Informace Ing. H. Žáčkové o postgraduálním vzdělávání fyziků : proběhly schůzky pověřených fyziků se zástupci SÚJB a VŠ zabývajících se pregraduální i postgraduální výchovou radiologických fyziků za účasti náměstka MZ pro léčebnou péči MUDr. A Maliny. Práce na přípravě vyhlášky k řešení tohoto problému nadále probíhají a Ing. Žáčková bude výbor SROBF o postupu informovat. 7) Problematika starých radioizotopových ozařovačů po Stručnou informaci podala dr. Stankušová s tím, že této problematice bude věnováno zítřejší plenární jednání v rámci IV. Motolských dnů (příspěvek Ing. Hobzové ze SÚJB) a další jednání se SÚKL a SÚJB. 8) ESTRO Kongres v září 2002 v Praze přípravy probíhají dle plánu, inspekce z vedení ESTRO projevila spokojenost se stavem příprav a dosavadní spolupráce s českými partnery. 9) Příští schůze výboru SROBF ( pokud se nevyskytnou záležitosti, které by bylo nutné řešit dříve). Prosím o návrhy na program odborných akcí v příštím roce. V Praze dne zapsal: Dr. W.Strzondala, opravila: Dr. H. Stankušová, CSc. 14

17 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP ZA ROK 2001 Výbor SROBF ČLS podává svým členům tuto zprávu o činnosti za rok Schůze výboru :Během roku se výbor sešel celkem 6 x ( , , , l , , 20.ll.2001). Zápisy ze schůzí byly publikovány ve Zpravodaji SROBF. Složení výboru : Začátek roku 2001 poznamenal naši Společnost smutnou událostí. l5.ledna 2001 zemřel první a dlouholetý předseda výboru SROBF MUDr. Zdeněk Chodounský výbor zvolil ze svého středu novou předsedkyni MUDr.Hanu Stankušovou,CSc., MUDr. Jiří Petera, CSc. byl zvolen vědeckým sekretářem.v souladu s výsledky voleb z l999 byla do výboru kooptována MUDr. Martina Kubecová z FNKV Praha l0. Ostatní složení výboru zůstalo nezměněné : místopředseda : MUDr. Miluška Dolečková, pokladník : Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., členové : Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., MUDr. Jaroslav Vaňásek, MUDr. Milan Lysý, Ing. Helena Žáčková, RNDr. Lubor Judas, PhD., revizní komise : Doc. MUDr. Bohuslav Konopásek,CSc., Doc. MUDr. Jiří Zámečník, CSc., MUDr. Wieslaw Strzondala Účast členů výboru na schůzích : Petera 5x, Dolečková 5x, Stankušová 6x, Lysý 4x, Petruželka 4x, Vaňásek 4x, Kubecová 5x, Žáčková 5x, Novotný 3x, Judas 5x, Zámečník 3x, Konopásek 2x, Strzondala 5x (za Zpravodaj : Horáková 4x) Členská základna : K má SROBF l87 členů. Z toho je 140 lékařů, 45 fyziků a 2 ostatní. Během roku bylo přijato 5 nových členů. Opakovanými písemnými výzvami se podařilo snížit dluhy za nezaplacené členské příspěvky. Členům, kteří ani po opakovaných výzvách neuhradily dlužné částky za 3 a více let, bylo jejich členství ukončeno. Odborné a vzdělávací akce pod patronací SROBF: Onkologie v gynekologii a mammologii 6 ročník VI. den Profesora V. Staška III. Motolské dny 15.a Hradecké dny ročník th Central European Lung Cancer Conference VIII. Jihočeské onkologické dny Hlavní projednávaná tématika : aktualizace koncepce oboru radioterapie schvalování žádostí o umístění vybrané zdravotnické techniky ( VZT) v duchu koncepce účast na jednáních komise pro VZT na MZ ČR( Dr. Stankušová) příprava podkladů pro úpravu bodového hodnocení radioterapeutických výkonů vypracovávání připomínek k novele Atomového zákona a vyhlášek s ním souvisejících vypracovávání připomínek ke všem verzím zákona o způsobilosti k zdravotnickému povolání a prosazování postavení radioterapie v ČR v souladu s požadavky UEMS připomínkování specializačních náplní v radioterapii a v radiační fyzice diskuze a připomínky k zřizování oddělení radiační fyziky připomínkování k náplni bakalářského a magisterského studia radiologického asistenta příprava kongresu ESTRO 21 15

18 diskuze kolem specializačního a kontinuálního vzdělávání účast v poradních orgánech MZ ( pracovní skupina pro řešení dopadu Atomového zákona, Dr. Stankušová) Spolupráce s jinými odbornými společnostmi: Radiologická společnost - Otázky kolem Atomového zákona a vzdělávání radiologických fyziků a radiologických asistentů Onkologická společnost - otázky koncepce oboru a kompetence Oborová komise ČLK pro radioterapii otázky kontinuálního vzdělávání, připomínkování připravovaných vyhlášek apod. Spolupráce s MZ: MUDr. Stankušová je členkou komise pro vybranou zdravotnickou techniku v radioterapii. Byla v polovině roku 2001 jmenována členkou pracovní skupiny VR MZ ČR pro radioterapii, ale informace z VR MZ směrem k SROBF jsou prakticky nulové. SROBF nemá zastoupení ve Vědecké radě MZ, obor radioterapie zastupuje prof. MUDr. J. Vorlíček, Dr.Sc. Spolupráce s mezinárodními společnostmi: ESTRO- velmi intenzivní kontakty v rámci přípravy kongresu ESTRO 21 v Praze ISRO- účast několika členů SROBF na kongresu v Austrálii, zástupce výboru SROBF (MUDr. Dolečková ) se tam zúčastnila zasedání General Assembly Doporučování českých účastníků na vzdělávací kurzy ESTRO. Získáno l stipendium pro workshop v radiobiologii v Aarhus ( MUDr. Österreicher) Publikační činnost: V roce 2001 vyšly 2 čísla Zpravodaje SROBF (odpovědná redaktorka: Ing. Ivana Horáková, CSc.) Hlavní plánované aktivity v roce 2002 : 1) Spolupráce s ESTRO na přípravě ESTRO 21 konferenci v Praze l7.-21.září ) Odborné a vzdělávací akce pořádané v roce 2002 pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP , Brno-Kongresové centrum Sympozium onkologie v gynekologii a mammologii Téma: Neoadjuvantní chemoterapie u gynekologických nádorů a ca prsu. Konkomitantní radiochemoterapie. Prim. MUDr. Renata Neumanová, ORO FN Brno, porodnice Obilní trh 11, Brno Tel.:05/ l.264/ fax:05/ , Sylabův přednáškový sál 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 II. Sympozium o biologii, patologii a terapii Hodgkinských lymfomů Téma: Biologie, patologie a léčba Hodgkinských lymfomů MUDr. Tomáš Kozák, hematologické odd. FN KV, Šrobárova 50, Praha 10 Tel.:02/ , Nové Adalbertinum Hradec Králové Pracovní schůze SROBF 16

19 Téma: Ozařovací techniky nejčastějších ZN Prim. MUDr. Jiří Petera, PhD., radioterap.-onkologické klinika FN Hradec Králové Tel.:049/ /fax:049/ , Přednáškový sál v Price Waterhouse Coopers, Kateřinská 43, Praha 2 VII. Staškův den Téma: Karcinom prsu. MUDr. Jan Novotný, Onkologická klinika VFN, U nemocnice 2, Praha 2 Tel.:02/ /fax:02/ , Ostrava VI. Ostravské dny Téma: Podpůrná léčba v onkologii MUDr. Pavel Vodvářka, PhD., Radioterapeutická klinika FN Ostrava, 17. listopadu 1790, Ostrava Tel.:069/ /fax:069/ , Přednáškový sál 2. LF UK, FN Motol IV. Motolský den Téma: Radioterapie ca rekta a análního ca. QA v radioterapii. Prim. MUDr. Jana Prausová, Doc. Ing. Josef Novotný, CSc., radioterapeuticko-onkologické odd. FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 Tel..02/ /fax:02/ , Praha - Kongresové centrum 21 st Annual ESTRO Meeting pořadatel: European Society for Therapeutic Radiology and Oncology , Český Krumlov IX. Jihočeské onkologické dny Téma: Nádory čípku děložního, pochvy a vulvy Prim. MUDr. Jan Fischer, Onkologické odd., nemocnice České Budějovice, ul. Boženy Němcové, České Budějovice Tel.: 038/ /fax:038/ ) Příprava voleb do nového výboru SROBF Zprávu zpracovala : MUDr. Hana Stankušová,CSc.- předsedkyně SROBF V Praze

20 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VE VĚCI USTAVENÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO PŘÍPRAVU A KOORDINACI VÝUKY RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ DNE NA MZ ČR Přítomni: MZ: Prof. MUDr. S. Tůma, CSc., Ing. I. Nepovímová, RNDr. Mgr. P.Závoda, Ph.D. SROBF ČLS JEP: Ing. H. Žáčková, Doc. Ing. J. Novotný, CS., RNDr. L. Judas, Ph.D., RNDr. I. Přidal, CSc. RS ČLS JEP: Ing. P. Šmoranc ČSNM ČLS JEP: Prof. Ing. V.Hušák, CSc. MFF UK Praha: Doc. RNDr. z. Trka, DrSc. FJFI ČVUT Praha: doc. Ing. T. Čechák, CSc. IPVZ Praha: Ing. L. Frencl Sdružení FN ČR: Doc. MUDr. J. Procházka, CSc. Překladatel: Ing. J. Šindelář SÚJB: MUDr. A. Heribanová, Ing. I. Zachariášová Program: 1. Zahájení Dr. Závoda přivítal přítomné a shrnul události, které předcházely tomuto jednání. Naznačil formální podmínky nutné pro případné ustavení pracovní skupiny jako poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví, v jehož působnosti by bylo vypracování návrhu zásad pro získání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru radiologická fyzika, vč. návrhu jednotného společného základu akreditovaných studijních plánů všech VŠ v ČR, jejichž absolventi by se na základě souhlasného stanoviska MZ ČR ( 79 odst.1 písm.e zákona č. 111/1998 Sb., VŠ zákon, ve znění pozdějších předpisů) stali zdravotnickými pracovníky. Studijní programy VŠ, navržené ve spolupráci MZ ČR, SÚJB, VŠ technického i universitního směru, SROBF a RS a ČSNM ČLS JEP, by měly zabezpečit dosažení úrovně výuky radiologické fyziky v ČR odpovídající standardu EU a doporučením Evropské federace organizací pro zdravotnickou fyziku (EFOMP), vč. výuky postgraduální, a také možnost uznání tohoto vzdělání členskými státy EU. Vznik takovéto skupiny při MZ ČR doporučuje s odvoláním na Implementační plán Směrnice EU 97/43/EURATOM také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dopis na MZ čj. 1859/4.0/2002 ze dne ). Vystavení oficiálních pověření od vysílajících institucí pro každého člena takovéto skupiny resp. komise MZ ČR bude nutné, členové obdrží originály a překlady zahraničních odborných textů z oblasti systému vzdělávání a výchovy radiologických fyziků zajištěné ve spolupráci MZ ČR a SROBF ČLS JEP. Radiologická fyzika je nyní uvedena jako podobor základního oboru specializačního vzdělávání s názvem Lékařská fyzika, který je nyní uveden v části IV přílohy vládního návrhu zákona č. /2002 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví (viz též 7 bod 16). V prováděcích vyhláškách MZ ČR k zákonu o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bude Radiologická fyzika stanovena jako jeden z oborů magisterských studijních programů VŠ, které poskytují způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, bude zavedeno profesní označení radiologický fyzik a budou stanoveny činnosti, které může radiologický fyzik provádět sám a které pod dohledem specialisty a/nebo podle ordinace oprávněného lékaře. Působnost radiologického fyzika bude stanovena také vyhláškou SÚJB č. /2002 Sb., o radiační ochraně, která bude vydána jako prováděcí předpis k zákonu č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb., a která v souladu s právem ES upraví podrobnosti ke způsobu a rozsahu zajištění radiační 18

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických dětských lékařů září 2004 číslo 7 ročník 4 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Rotavirové nákazy Diagnostika střevních zánětů Indikace a přínos zobrazovacích metod Přínos pomocných a laboratorních vyšetření

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosinec 2006 číslo 10 ročník 6 Středoušní záněty u dětí Záněty orofaryngu a jejich léčba Adenotomie pohledem otolaryngologa Rhinosinusitis - společný problém

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

[Krizová připravenost zdravotnictví]

[Krizová připravenost zdravotnictví] 0 Číslo: 1/2013 3. ročník Čtvrtletník se věnuje krizovému řízení a plánování ve všech složkách IZS, organizacích působících ve zdravotnictví a dalších subjektech, které vytvářejí, příp. se spolupodílejí

Více

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

2/2002 Z OBSAHU 10. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. 10. ROČNÍK 2/2002 Z OBSAHU Komise v roce 2001 Platy starostů Zasedání společného Výboru ČR a Výboru regionů EU MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů říjen 2003 číslo 8 ročník 3 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Depistáž očních vad Katarakty v dětském věku Glaukom v dětském věku Strabismus tiráž... VOX PEDIATRIAE Časopis praktických

Více

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001

27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Kandidáti na funkci děkana PF UP Druhý ročník sympozia Radiologie hrudníku Molekulární patologie Z galerie olomoucké univerzity 27 Ročník 10 Vychází 18. května 2001 Akademické obci se představili kandidáti

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2014 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit!

Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 6/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Neschopenky zadarmo vystavovat nebudeme Manifest stále nespokojenějšího mladého lékaře Dana Jurásková: Lékaři, za atestace budete platit! Linka

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů vox_duben2004.qxd 22.4.2004 13:09 StrÆnka 1 duben 2004 číslo 4 ročník 4 časopis praktických dětských lékařů Věkově vázané epileptické syndromy Komplexní péče u dětí Dětská mozková obrna Autismus u dětí

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. znalostní test. 2 kredity najdete na konci časopisu. říjen 2006 číslo 8 ročník 6 časopis praktických lékařů pro děti a dorost říjen 2006 číslo 8 ročník 6 znalostní test hodnocen 2 kredity najdete na konci časopisu Chirurgické náhlé příhody břišní Alergická a anafylaktická reakce Akutní

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů

VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů září 2001 číslo 7 ročník 1 VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů Autoimunní onemocnění štítné žlázy Kongenitální hypotyreóza Jód a jeho potřeba Struma tiráž... obsah... VOX PEDIATRIAE Časopis

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR

VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VEDOUCÍ PŘEDSTAVITELÉ NRZP ČR Václav Krása předseda NRZP ČR v.krasa@nrzp.cz Mgr. Jiří Morávek I. místopředseda NRZP ČR mistopredseda@nrzp.cz prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc místopředseda

Více

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS

PF 2010. Podpora jednotě komory a její organizaci na územním principu. XXIII. sjezd ČLK 21. a 22. 11. 2009 ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 12/2009 ROČNÍK 18 V TOMTO ČÍSLE: Zmatek kolem vakcinace proti chřipce H1N1 Ministerský návrh úhradové vyhlášky katastrofa a problémy Právník radí, jak na regulace Závažnou

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 26 ELPIDA, nadační fond Bartolomějská 11 PRAHA 1 IČ 2675753 zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle N, vložka 454 2 Obsah: I. Úvodní ustanovení 4 II.

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 4/2005 ročník LXXVII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. září 2005 číslo 7 ročník 5 časopis praktických lékařů pro děti a dorost září 2005 číslo 7 ročník 5 Dávky sociální péče Posudková služba sociálního zabezpečení Sociálně právní poradna pro PLDD Posuzování zdravotní způsobilosti k

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III.

Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. Strategie rozvoje paliativní péče v České republice na období 2011-2015 III. OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PALIATIVNÍ PÉČE... 5 2.1 Definice paliativní péče... 5 2.1.1 Obecná paliativní

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více