Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a v souladu se zákonem č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. - 2/66 -

3 1. Obsah Obsah 1. Obsah Základní charakteristika školy Kapacita školy Školská rada Výuka a vzdělávání Materiálně technické zabezpečení výuky Organizace výuky praxe Učební plán Dělení vyučovacích hodin Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory a orientace Inovace vzdělávacích programů Nadstandardní nabídka vyučovacích předmětů a aktivit Přijímací řízení ve školním roce 2011/ Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Přehled prospěchu za 2. pololetí Průměrný prospěch 1. pololetí Průměrný prospěch 2. pololetí Absence 1. pololetí Absence 2. pololetí Průměrná absence 1. pololetí Průměrná absence 2. pololetí Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Závažné výchovné problémy Absence žáků Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/ Environmentální výchova Obhajoba ročníkových projektů Zabezpečení odborné praxe Pracoviště praxe ve školním roce 2011/ Předmětové komise Hodnocení výsledků výchovného působení Výchovné poradenství na škole Přehled jednotlivých akcí ve školním roce 2011/ /66 -

4 4.2 MPP Cíle MPP : Hlavní aktivity v rámci školní strategie školy - MPP Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci prevence Činnost školního metodika prevence ve školním prostředí Dlouhodobé aktivity pro žáky Jednorázové aktivity pro žáky Volnočasové aktivity pro žáky Spolupráce s rodiči Efektivita realizovaných programů Žádost o dotace Pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci 2011/ Hodnocení celkové situace a další vzdělávání pedagogických pracovníků Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Nepedagogičtí pracovníci 2011/ Zhodnocení školního roku a kvality výuky Projekty mezinárodní spolupráce Setkání ředitelky školy s žáky Výročí 60 let od založení školy Účast v soutěžích a přehlídkách Studentská odborná činnost na škole Biologická olympiáda Biologický kroužek Jeden svět Školní kolo olympiády v českém jazyce Literární soutěže Matematická soutěž Matematický klokan Matematický seminář Spolupráce školy s jinými subjekty Pohár ústředního ředitele SVS ČR Spolupráce Ministerstvem zemědělství ČR Spolupráce s klubem UNESCO Kroměříž Spolupráce se SPŠ Nitra Odborné kurzy pro veřejnost Spolupráce školy s dalšími subjekty Spolupráce s rodiči Spolupráce s obcí Inspekce ČŠI na škole /66 -

5 6.1.1 Předmět inspekční činnosti Závěry Právo na informace a vyřizování stížností Další součásti školy Domov mládeže Stravování školní jídelna Zpráva o hospodaření školy Vyhodnocení projektů (EU) Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky Závěr výroční zprávy /66 -

6 2. Základní charakteristika školy Název školy: Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Adresa: Koperníkova 1429, Kroměříž Škola: Střední škola Příspěvková organizace IČO: IZO ředitelství: Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Tomáše Bati 21, Zlín Ředitelka školy: Mgr. Božena Floriánová (do ) Datum konkurzu: 15. května 1995 Datum jmenování: 1. srpna 1995 Datum potvrzení ve funkci: 29. června srpna 2012 jmenována do funkce zástupkyně ředitelky školy pro odbornou praxi Datum konkurzu: 18. června 2012 Datum jmenování: 1. srpna 2012 Mgr. Blažena Kubíčková (od ) Zástupce statutárního orgánu: MVDr. Jan Kratochvíl Bažinka Brno Datum jmenování: 1. září 1995 Jmenoval: ředitelka školy Zařazení do rejstříku škol: Pracovník pro informace: Hana Bubeníková Telefon/fax: E mail: web: - 6/66 -

7 Škola poskytuje úplné středoškolské vzdělání v denní formě ukončené maturitní zkouškou. Na škole se vyučovalo ve školním roce 2011/2012 dvěma oborům. Oboru Veterinární prevence M/001 ve třech studijních orientacích: zooveterinární chov exotických zvířat hygiena zpracování potravin Tento studijní obor dobíhá a ve školním roce 2011/2012 se podle něj vzdělává jen 4. ročník. Současně nabíhá studijní obor Veterinářství vzdělávají se podle něj 1., 2. a 3. ročníky. Tento obor je zpracován na základě rámcového vzdělávacího programu č M/ Kapacita školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž (ředitelství, IZO: ) jako právnická osoba vykonává činnost: střední škola IZO: domov mládeže IZO: školní jídelna IZO: Kapacita Stav k Procento využití Střední škola % Domov mládeže % Školní jídelna 330 jídel ,4 % Typ Počet Počet žáků Počet žáků Přepočtený Počet žáků na školy tříd na třídu počet pedagogických přepočt.ped.prac. podle stavu pracovníků k Střední škola ,42 28,4 12,43-7/66 -

8 Typ Počet Počet žáků Přepočtený Počet žáků na školského zařízení skupin podle počet pracovníků přepočt.ped.prac. stavu k Školní jídelna x x 4,3 x Domov mládeže ,5 20 Při škole pracuje občanské sdružení Granum. 2.2 Školská rada Ve školním roce 2011/12 pracovala školská rada dle zásad stanovených platnou legislativou ve složení zástupce zřizovatele, zástupce pedagogických pracovníků školy a zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků. 3. Výuka a vzdělávání 3.1 Materiálně technické zabezpečení výuky Všeobecně vzdělávací předměty Laboratoř chemie standardní vybavení Laboratoř biologie standardní vybavení laboratoře včetně binokulárních mikroskopů podle počtu žáků ve skupině Odborné předměty - 8/66 -

9 Anatomie a fyziologie anatomická pitevna včetně zázemí pro sanitaci, případně uchování anatomických preparátů. Patologie patologická pitevna v případě nutnosti je možno využít anatomickou. Mikrobiologie a parazitologie laboratoř MIP základní vybavení: mikroskopy s imerzí, termostat pro kultivaci bakteriálních kultur, autokláv pro výrobu kultivačních půd, vybavení pro trichinoskopii, vybavení pro koprologické vyšetření (odstředivka), soupravy pro barvení mikroskopických preparátů. Chirurgie laboratoř malý operační sál se standardním vybavením (operační stůl, autokláv nebo sterilizátor, chirurgické nástroje). Laboratorní technika laboratoř vybavená pro vyšetření tělesných tekutin (moč, krev mikroskopy s imerzí, celoskop, odstředivky standardní a speciální pro vyšetření na hematokrit, fotometr, počítací komůrky a speciální sklo). Reprodukce a inseminace laboratoř vybavená porodnicko gynekologickým instrumentariem, soupravy pro odběr, vyšetření a konzervaci (včetně zmrazování) spermatu, mikroskopy s imerzí. Hygiena a technologie potravin laboratoř vybavená pro rozbor a vyšetření potravin a surovin živočišného původu. Výživa a dietetika laboratoř vybavená pro základní rozbory krmiv (sušárna, muflová pec, speciální laboratorní sklo. Nemoci zvířat, chov zvířat, anatomie a fyziologie a chirurgie cvičná stáj, doporučené vybavení 2 ks skotu, 2 4 ks malých přežvýkavců, 1 kůň nebo pony, podle nákazové situace 2 prasata, 10 ks drůbeže (různých druhů), laboratorní myši, laboratorní krysy. Pro provoz cvičné stáje je povinná akreditace podle vyhlášky Mze č. 311/1997 Sb., pracovníci včetně veterinárních lékařů a zemědělských inženýrů, kteří se zvířaty pracují, musí být způsobilí podle 17 zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění. Vybavení pro základní veterinární zákroky 3.2 Organizace výuky praxe Odborná veterinární praxe 3. ročníků je koncipována ve formě individuálních a blokových praxí. Individuální praxe jsou zajišťovány na základě dohody mezi odbornými veterinárními zařízeními (SVÚ, OVS, ambulance a privátní veterinární ošetřovny) a školou. Individuální praxe na SVÚ se konají v průběhu výuky, individuální praxe na jatkách, veterinárních ošetřovnách a u privátních veterinárních lékařů probíhají mimo výuku - 9/66 -

10 a studenti si je vybírají podle svých zájmů a možností, vedoucí praxe uzavírá smlouvy s těmito subjekty následně písemnou formou. Blokové praxe zajišťuje vedoucí praxe po dohodě s privátními veterinárními lékaři na jejich obvodech (terénní disciplíny odběry krve, tělesných sekretů a exkretů, kastrace kanečků, parenterální aplikace léčiv aj.), pro disciplíny ambulantní (příprava operace, obvazová technika, šití tkání aj.) využívá středisko praxe školy. Odborná veterinární praxe 4. ročníků probíhá formou individuální praxe a praxe učební. Obdobným způsobem je zajišťována praxe 1. a 2. ročníků, jako praxe učební ve formě bloků. Během školního roku probíhá praxe individuální. Také tyto praxe zajišťujeme na základě smlouvy mezi školou a zemědělským závodem, zoologickou zahradou a pod. Další formou je praxe odborná buď během roku nebo o školních prázdninách v letních měsících. Na střední odborné škole veterinární má povinný předmět praxe nezastupitelné místo. 3.3 Učební plán Ve školním roce 2011/2012 probíhala výuka podle učebního plánu oboru M/001 Veterinární prevence ve IV. ročníku. V I. II. a III. ročníku výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Veterinářství M/ Dělení vyučovacích hodin Vyučovací hodiny jsou děleny v souladu s předpisy MŠMT a BOZP. Dělí se výuka cizích jazyků, tělesná výchova, cvičení v odborných předmětech a praxe. Dělení hodin v odborných předmětech bylo prováděno s ohledem na BOZP a efektivitu vyučovacího procesu. - 10/66 -

11 3.5 Vzdělávací nabídka Vyučované studijní obory a orientace Název oboru Kód oboru Délka studia Počet žáků Ukončilo MZ. Veterinářství M/01 4 roky Veterinární M/001 4 roky prevence z toho orientace z toho orientace zooveterinární chov exotických zvířat z toho orientace hygiena zpracování potravin Inovace vzdělávacích programů Ve školním roce 2011/2012 se ve škole vyučuje podle dvou rozdílných vzdělávacích programů. Pro 4. ročník platí vzdělávací program Veterinární prevence, který byl vypracován kolektivem pracovníků odborných veterinárních škol a schválených MŠMT ČR dne 20. června 2001, č.j / s platností od Tyto učební plány byly vypracovány s cílem jednak aktualizovat odbornou složku vzdělávání a jednak je uvést do souladu se standarty platnými v EU. Významným faktorem je jednak začlenění klíčových dovedností a jejich následné rozpracování na úroveň jednotlivých předmětů včetně odborných a zařazení projektů realizace klíčových dovedností. Vyučující jednotlivých předmětů provádějí pravidelnou aktualizaci tematických plánů předmětů, zejména v o odborných předmětech, kde je v mnoha případech překotný vývoj. V současnosti škola vyučuje v rámci studijního oboru M/001 tři rozdílné orientace a to zooveterinární, chov exotických zvířat a hygienu zpracování potravin. Od 1. září školního roku 2009/2010 se postupně od 1. ročníku vyučuje podle školního vzdělávacího programu Veterinářství M/01, který byl pedagogickými pracovníky školy vypracován na základě rámcového vzdělávacího programu Veterinářství. Tento rámcový vzdělávací program klade velký důraz na začlenění všeobecně vzdělávacích předmětů. Škola ve vlastní aplikaci tohoto RVP využila dis- - 11/66 -

12 ponibilních hodin pro posílení odborné orientace vzdělávacího programu. V rámci studijního oboru Veterinářství škola neplánuje rozdílné orientace nebo zaměření. 3.7 Nadstandardní nabídka vyučovacích předmětů a aktivit. V rámci přípravy žáků k dalšímu studiu na VŠ a dalšímu profesnímu působení nabízí škola výuku nepovinných předmětů Přírodovědný seminář Chemický seminář a Matematický seminář. V průběhu školního roku byly v rámci projektu Posílení jazykových kompetencí vyučovány anglický a německý jazyk se zaměřením na profesní odbornou problematiku. Tato témata se objevila i jako školní část ústních jazykových zkoušek. 3.8 Přijímací řízení ve školním roce 2011/12 Přijímací řízení ve školním roce 2011/2012 proběhlo podle platného zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Novela zákona přinesla významné změny oproti předchozím rokům a to možnost uchazeče podat v prvním kole dvě přihlášky ke studiu, úpravy pravidel pro použití zápisových lístků a přenesení zodpovědnosti za administrativní úkony ze ZŠ přímo na rodiče uchazečů nebo zletilé uchazeče o studium. Dále přetrvává nejistota ohledně počtu žáků nastupujících do školy. Také v letošním roce byl po dohodě se zřizovatelem zaveden na všech maturitních oborech škol Zlínského kraje jednotný systém přijímacího řízení. Školy použily jednotné schéma přijímacích zkoušek založené na testech SCIO a to z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech a to 23. a 24. dubna Náhradní termín byl stanoven na 9. května Celkem bylo podáno 165 přihlášek ke studiu, z toho se dostavilo ke zkouškám 160 uchazečů. Přijímací řízení se z rozhodnutí ředitelky školy konalo podle prospěchu ze základní školy a to podle průměrů ze 3 posledních vysvědčení (I. a II. pololetí 8. ročníku a I. poletí 9. ročníku) a výsledků testů SCIO. V konečném hodnocení byly výsledky ze ZŠ zastoupeny z 85%, testy SCIO 15% (všeobecné studijní předpoklady 12%, český jazyk 2% a matematika 1%). Celkem bylo přijato ke studiu ve třech třídách 106 uchazečů včetně odvolání. Zápisový lístek odevzdalo 76 uchazečů, 1 uchazeč vzal zápisový lístek zpět. Celkem se odvolalo 39 uchazečů o studium, 16 uchazečům bylo vyhověno změnou rozhodnutí ředitelky školy, ostatní rozhodnutí ředitelky školy byla Odborem školství, mládeže a sportu Zlínského kraje potvrzena. Z kladně vyřízených odvolání bylo odevzdáno 14 zápisových lístků. - 12/66 -

13 žáků. Celkem tedy bylo platně přijato ke vzdělávání ve školním roce 2012/ Kód oboru Název oboru Délka studia Druh studia Počet přijatých Počet odvolání 1.termín Odevzdalo ZZ M/01 Veterinářství 4 r. denní Celkem Průměrný prospěch uchazečů z 9. třídy ZŠ 1,47 Průměrný prospěch přijatých žáků z 9. třídy ZŠ 1,30 Ve dnech 31 května. a 1. června 2012 se uskutečnilo adaptační setkání nově přijatých žáků školy, žáci absolvovali dvoudenní soustředění s kulturním a sportovním programem, byli seznámeni se školou, bylo provedeno rozdělení do tříd a žáci se seznámili nejen mezi sebou, ale i se svými třídními učiteli a dalšími vyučujícími. Účast byla velmi vysoká a akce se setkala s příznivým ohlasem, a proto vedení školy předpokládá pokračování této akce i v dalších letech. - 13/66 -

14 Uchazeči podle prospěchu na ZŠ. 1,01-1,50; 91 1,51-2,00; 62 2,01-3,00; 9 1; 4-14/66 -

15 Uchazeči s odevzdanými zápisovými lístky podle prospěchu na ZŠ. 1,01-1,50; 89 1,51-2,00; 13 1; 4 2,01-3,00; 0-15/66 -

16 Uchazeči ke studiu podle bydliště A B E J L M T U A Praha M Olomoucký kraj B Jihomoravský kraj T Moravskoslezský kraj E Pardubický kraj U Ústecký kraj J kraj Vysočina Z Zlínský kraj L Liberecký kraj - 16/66 -

17 Uchazeči ke studiu s odevzdanými zápisovými lístky podle bydliště B E J L M T Kraj trvalého bydliště B Jihomoravský kraj M Olomoucký kraj E Pardubický kraj T Moravskoslezský kraj J kraj Vysočina U Ústecký kraj L Liberecký kraj Z Zlínský kraj - 17/66 -

18 3.9 Výsledky výchovy a vzdělávání Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet žáků Prospělo s význam. Prospělo Neprospělo Neklasifikováno k A B C A B C A B C A B C Celkem Přehled prospěchu za 2. pololetí Třída Počet žáků Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Neklasifikováni k A B C A B C A B C A B C Celkem /66 -

19 3.9.3 Průměrný prospěch 1. pololetí 2,05 1.A; 2, C; 1,97 4.B; 1,97 1,95 2.B; 1,93 1,9 1,85 3.A; 1,84 3.C; 1,84 4.C; 1,85 1.B; 1,81 1.C; 1,81 1,8 2.A; 1,77 4.A; 1,79 1,75 3.B; 1,74 1,7 1,65 1,6 1, Průměrný prospěch 2. pololetí 2,5 2 1.A; 1,94 1.B; 1,79 1.C; 1,83 2.A; 1,68 2.B; 1,95 2.C; 1,9 3.A; 1,69 3.B; 1,61 3.C; 1,78 4.A; 1,99 4.B; 2,04 4.C; 1,84 1,5 1 0,5 0-19/66 -

20 3.9.5 Absence 1. pololetí C; B; A; B; A; C; A; B; C; C; B; A; Absence 2. pololetí C; A; B; C; ,A; B; C; B; B; A; A; C; /66 -

21 3.9.7 Průměrná absence 1. pololetí C; 68,1 4.B; A; 43,9 3.A; 48 3.B; 51,6 3.C; 42 4.A; 52,4 4.C; 55, C; 36, B; 30,4 2.A; 32,4 2.B; 30, Průměrná absence 2. pololetí 90 2.C; 85, A; 55,2 1.B; 54,7 1.C; 58 2.B; 52,9 3.A; 51 3.B; 54,8 3.C; 52, B; 47,1 2.A; 41, A; 31 4.C; 28, /66 -

22 3.9.9 Podmíněné vyloučení a vyloučení ze studia Podmíněné vyloučení ze studia 0 Vyloučení ze studia Snížený stupeň z chování Stupeň chování 1. pololetí 2. pololetí Počet Procento Počet Procento Vyloučeni z důvodu chování Závažné výchovné problémy V průběhu školního roku se řešily pouze drobné kázeňské přestupky proti vnitřnímu řádu školy nevyžadující spolupráci policie nebo psychologa Absence žáků Pololetí Zameškané hodiny Průměr žáka na Neomluvené hodiny % ze zameškaných Průměr žáka na 1. pololetí ,35 3 0,02 0,01 2. pololetí , ,096 0,05 Celkem ,2 20 0,05 0, Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Maturitní zkoušky v roce 2011/2012 se uskutečnily podle zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tzv. státní maturity. Termín maturit byl stanoven jednotným zkušebním schématem, které určuje CERMAT (Centrum pro reformu maturitní zkoušky). Maturity se skládaly ze dvou částí a to státní a profilové (školní) V rámci státní maturitní zkoušky žáci maturovali z českého jazyka a literatury a cizího jazyka (anglický, německý) nebo matematiky. Český a cizí jazyk se skládaly ze - 22/66 -

23 tří částí ústní, písemné práce a didaktického testu, matematiku skládali jen formou didaktického testu. Profilová část školní se skládala z praktické zkoušky z odborných předmětů a dále z předmětu Veterinářství (obsahově se skládá z vyučovacích předmětů Asanace, Chirurgie, Nemoci zvířat, Reprodukce zvířat a Hygieny a technologie potravin) a předmětu Zemědělský management (obsahuje problematiku vyučovacích předmětů Chov zvířat, Výživa a dietetika zvířat, Ekonomika a Právo). Profilové maturitní zkoušky probíhaly za předsednictví kolegů z SOŠ České Budějovice a SOŠ veterinární Hradec Králové. Z 86 absolventů 4. ročníku bylo oprávněno konat maturitní zkoušku 86 žáků, úspěšně složilo maturitu 83 žáků, zbývající skládali maturitní zkoušku v září Také v letošním školním roce obdrželi absolventi školy tzv. Europasy v českém a anglickém jazyce, které absolventům potvrzují získané kompetence podle vystudovaného oboru. Výsledky maturitní zkoušky potvrdily úspěšnou práci pedagogických pracovníků a dobrou připravenost žáků. Předání maturitních vysvědčení proběhlo tradičně ve slavnostní atmosféře Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Vysvědčení absolventům předal hejtman Zlínského kraje a člen školské rady MVDr. Stanislav Mišák, ředitelka školy a třídní učitelé. Slavnostní atmosféru podtrhlo také vystoupení studentů konzervatoře P. J. Vejvanovského. - 23/66 -

24 Počet žáků S vyznamenáním Prospěli Neprospěli Náhradní termín Řádný termín Opravná zkouška Celkem Neprospěl; 3; 3% Prospěl; 55; 62% Prospěl s vyzenmenáním; 31; 35% - 24/66 -

25 3.11 Environmentální výchova Ve školním roce 2011/2012 se v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty uskutečnily tyto akce : se 3 studenti + 1 pedagog zúčastnili 17. ročníku Krajské ekologické olympiády ve Valašských Kloboukách se uskutečnila exkurze 24 žáků školního Ekotýmu + 2 pedagogů do Envicentra Pro krajinu v obci Vysoké Pole, kde si účastníci prošli místní Stezku zdraví. V průběhu měsíce dubna + května byl realizován projekt Zelená lékárna přeměna části školní zahrady j I. Setkání koordinátorů EVVO Zlínského kraje na KÚ ZLÍN SE 3 studenti + 1 pedagog zúčastnili akce s názvem Toulavý autobus zaměřený na exkurze v základních školách, zapojených do projektu Ekoškola Obhajoba ročníkových projektů Dne se konala obhajoba ročníkových projektů ve velkém sále SOŠ hotelové na Lindovce. Projekty zpracovávali všichni studenti 4. ročníku v období dvou školních roků Řešitelské týmy byly vytvořeny ze skupin 3 6 žáků. U každé práce byl stanoven konzultant z řad učitelů školy. V roli konzultantů bylo zapojeno celkem 15 pedagogů školy. Prezentace se zúčastnili učitelé a žáci 3. a 4.ročníků. Celkem bylo zpracováno 23 projektů. Hlavním cílem projektů je získávání komunikativních dovedností a realizace týmové práce. Žáci si aktivně osvojí poznatky experimentálními metodami (pozorování, průzkum, pokus), osvojí si práci s odbornou a cizojazyčnou literaturou, naučí se správné formální úpravě písemného projevu, dovedou vyhodnotit výsledky, konfrontovat názory v týmu, vést odbornou diskusi a umí využívat informační technologie a pracovat s informacemi. Studentské projekty byly hodnoceny jednotlivými stupni úrovní v rozmezí 0 až 4. Úroveň 0 označuje práci neodpovídající požadavkům a naopak úroveň 4 označuje práci odpovídající, která je výsledkem naprostého pochopení faktů a principů, - 25/66 -

26 jedná se o naprosto přesné rozdělení kompetencí jednotlivých členů týmu, je široce využívána výpočetní technika jako prostředek ke zpracování výsledků. Jako nejlepší práce byly vyhodnoceny tyto projekty: 1. místo Kastrace a chirurgické řešení kryptorchismu 2. místo Pokusná a laboratorní zvířata 3. místo Česnek Úroveň: Úroveň 0 0 Úroveň 1 0 Úroveň 2 1 Úroveň 3 1 Úroveň 4 21 celkem 23 Počet projektů: 3.13 Zabezpečení odborné praxe Praxe má dvě formy: učební a individuální. Učební praxe má charakter skupinového vyučování pod vedením učitele. Výuka probíhá ve školní stáji, v laboratořích a odborných učebnách v areálu školy a přímo v provozech zemědělských a potravinářských závodů. Ministerstvo zemědělství ČR jmenovalo školním závodem stáj koní BONA Kroměříž. Toto pracoviště bylo plně využíváno k zabezpečení praktického vyučování a byl zde uplatňován dotační titul 9.E školní závody. Učební praxe je organizována tak, že tvoří celistvý blok o délce 5 vyučovacích hodin v jednom dnu. Jedna vyučovací hodina je 60 minut. Velkým přínosem pro odborný rozvoj každého žáka je individuální provozní praxe. Touto formou probíhala v průběhu školního roku provozní praxe žáků 3. ročníku v závodě KMOTR Masna Kroměříž a.s. V době konání maturitních zkou- - 26/66 -

27 šek vykonávali žáci individuální provozní praxi zpravidla v místě bydliště. Délka praxe je dva týdny pro 1. a 2. ročník a 3 týdny pro žáky 3. ročníku. V průběhu praxe mají žáci možnost poznat různá pracoviště a mohou se tak motivovat pro své budoucí povolání. Mezi nejzajímavější patří veterinární ošetřovny a veterinární obvody, kde žáci pracují pod vedením privátních veterinárních lékařů. Poznatky z praxe žáci uplatňují v odborných předmětech a jejich praktické znalosti jsou v závěru studia prověřeny u maturitní zkoušky Pracoviště praxe ve školním roce 2011/ Pracoviště učebních praxí škola laboratoře, zahrada, cvičné stáje Stáj koní BONA Kroměříž KMOTR Masna Kroměříž a.s. Zemědělský podnik Kvasicko, a.s. farma Střížovice Veterinární ošetřovna MVDr.Popelky Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. Areál Českého svazu chovatelů ZO chovatelů okrasného ptactva Kroměříž Pracoviště individuálních provozních praxí škola zahrada, cvičné stáje Stáj koní BONA Kroměříž KMOTR Masna Kroměříž a.s. Správa majetku města Kroměříže Psí útulek Čápka ZOO a zámek Zlín -Lešná ZOO Olomouc ZOO Jihlava ZOO Brno ZOO Hodonín ZOO - PARK Vyškov Hřebčín Napajedla a.s. - 27/66 -

28 V místě bydliště žáků jsou na základě uzavřených dohod se školou využívána tato pracoviště: jezdecké oddíly a stáje koní hipocentra potravinářské provozy masný průmysl stanice pro záchranu živočichů stanice mladých přírodovědců liga na ochranu zvířat ČR středisko volného času veterinární ošetřovny, ambulance, nemocnice, kliniky a veterinární obvody privátních lékařů zařízení pro kosmetiku zvířat úprava psů zverimexy zemědělské farmy se uskutečnil tak jako se tomu stalo v posledních třech letech tradicí kurz stříhání psů. Ve spolupráci se Salonem Oliver naši studenti úspěšně zakončili několikaleté úsilí a zkoušku úspěšně složili. V průběhu prvních třech let studia se studenti podílí v rámci předmětu praxe na stříhání různých plemen psů. Pro nejzapálenější z nich funguje navíc kroužek kosmetiky psů, kde si své znalosti mohou prohloubit. Po získání osvědčení o absolvování kurzu nic nebrání tomu, aby se z nich stali úspěšní střihači, kteří naši školu budou reprezentovat na poli domácím i mezinárodním. V letošním roce pokračoval ve své činnosti Kiri klub, neboli kroužek, jehož náplní je péče o klisničku shetlandského ponyho Kroužek má stabilizované složení 8 studentek. Členové se střídají v péči o Kiri podle předem vypracovaného harmonogramu. Scházejí se denně a kromě ošetřování se věnují i základnímu výcviku a veterinární prevenci. - 28/66 -

29 Teraristický kroužek letos pokračoval ve své činnosti a rozšířil své řady o nové studenty a studentky prvního ročníku. Své útočiště mají v suterénu školy, kde jsou umístěna terária a klece pro jednotlivé druhy zvířat Ty se počátkem školního roku se naplnila potkany, morčaty, pískomily, hady a dalšími terarijními zvířaty, které studenti nechtěli opustit během pracovního týdne. Členové kroužku pečují o své svěřence a starají se také o úklid a bezproblémový chod celé místnosti terárií Předmětové komise V průběhu roku pracovaly na škole 3 předmětové komise, které se systematicky zabývají zejména aktualizací učebních osnov v návaznosti na mezipředmětové vztahy, tvorbou a následnou kontrolou maturitních tematických okruhů, plánováním besed a setkání se studenty, organizací soutěží a olympiád, zajišťováním účasti pedagogických pracovníků na odborných seminářích a další podobné akce. Komise se schází pravidelně. Předmětové komise v roce 2011/2012: 1. sekce jazyků 2. sekce přírodovědná 3. sekce odborných předmětů 4. Hodnocení výsledků výchovného působení 4.1 Výchovné poradenství na škole. Činnost výchovného poradce na škole byla zaměřena na dvě základní oblasti a to: výchovná a preventivní práce s žáky, spolupráci s rodiči, vychovateli, případně lékaři a psychology a za druhé poradenskou činnost při volbě možností dalšího uplatnění po ukončení školy. Při své práci úzce spolupracuji s Pedagogicko psychologickou poradnou a Úřadem práce v Kroměříži a dalšími institucemi pracujícími s mládeží. Společně s metodičkou prevence se podílíme na tvorbě Minimálního preventivního programu školy a hodnocení plnění v uplynulém školním roce. Ve spolupráci s třídními učiteli se podílím na tvorbě a vyhodnocení preventivních programů jednotlivých tříd. V průběhu školního roku aktivně požádalo výchovného poradce o pomoc 16 žáků školy, mnozí opakovaně. Pracuji také s žáky vytipovanými na základě doporučení vyučujících, třídních učitelů, popřípadě vychovatelů. O jednáních se žáky, pří- - 29/66 -

30 padně rodiči jsou vedeny zápisy, o aktuální situaci je pravidelně informována ředitelka školy. Mezi důvody k vyhledání pomoci výchovného poradce patří studijní problémy ve škole, nefunkční rodinné zázemí, sociální a zdravotní problémy, osobní a citové problémy, sociálně patologické jevy ve škole nebo na domovech mládeže. Někteří žáci školy po dohodě a doporučení navštěvují specializované psychology. Ve školním roce 2011/2012 bylo 18 žáků školy s diagnostikovanými poruchami učení, koordinovala jsem tvorbu a plnění individuálních vzdělávacích plánů s vyučujícími u těchto žáků a vedla dokumentaci. Součástí práce výchovného poradce je i pomoc při hledání zaměstnání, případně volba dalšího studia. V průběhu školního roku jsem žákům předávala aktuální informace, materiály a publikace k problematice dalšího uplatnění, uskutečnila se beseda s absolventy školy o současných podmínkách při studiu na VŠ. Společně se žáky se snažíme o aktivní vyhledávání zaměstnavatelů a co nejlepší uplatnění na trhu práce i v přijímacím řízení na VŠ a VOŠ. V rámci prezentace školy spolupracuji se zájemci o studium na škole. Rodičům a žákům, kteří mají konkrétní zájem o studium na naší škole, poskytuji veškeré informace v problematice přijímacího řízení, podmínek studia a uplatnění absolventů při jejich návštěvách školy, v tomto školním roce navštívilo školu 160 zájemců o studium Přehled jednotlivých akcí ve školním roce 2011/ Beseda s absolventy pro žáky ročníků Jak studovat na VŠ Projekt Comenius, seminář s francouzskými studenty Praha Pobyt IM Comenius z Francie, organizace Konzultace k projektu Barva života, vnitřní evaluace školy Seminář Comenius Brno Mezinárodní setkání, Přípravná návštěva z Komárna Projekt mezinárodní mobility Mládež Polsko, organizace Organizace a účast na veletrhu Gaudeamus Konzultace k projektu Barva života, vnitřní evaluace školy Workshop pro žáky školy, prezentace mezinárodních programů Seminář pro výchovné poradce Zlínský kraj Rodičovské sdružení, schůzka s rodiči Seminář pro výchovné poradce Zlínský kraj Den otevřených dveří pro zájemce o studium, organizace Prezentace školy na ZŠ prostřednictvím žáků 1. a 2. roč. organizace Seminář pro výchovné poradce Zlínský kraj - 30/66 -

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Koperníkova 1429, tel/fax: 573338932, e mail: vetkm@vetkm.cz www.vetkm.cz Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011-1/125 - Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Obor vzdělání: Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 (zpracováno v souladu

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013

o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 podle stavu k 31. 8. 2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 15. 10. 2013 Pojmy a jejich

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední odborná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více