Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014

2 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení činnosti školy přehled pracovníků školy 4 * oblast řízení školy * pedagogičtí pracovníci * ostatní pracovníci * hodnocení práce předmětových komisí * hlavní úkoly školního roku a jejich plnění d) údaje o přijímacím řízení 19 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 23 * počty žáků * prospěch žáků * chování a absence žáků * výsledky maturitních zkoušek a uplatnění absolventů na trhu práce f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 33 * práce výchovného poradce * práce školního metodika prevence g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 49 * informační a komunikační technologie h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 52 * environmentální výchova * další aktivity kulturní, sportovní, odborné a SOČ i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. 70 j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 73 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 73 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 73 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. 73 o) hodnocení práce domova mládeže při SZŠ Šumperk. 75 p) slovo ředitelky závěrem. 80 Seznam příloh : Příloha č Zařazení do sítě škol Příloha č Organizační schéma Příloha č Složení členů školské rady 1

3 a) charakteristika školy Název organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Sídlo školy: Kladská 2, Šumperk Charakteristika školy: střední odborná škola Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , FAX: www. stránky: szssumperk.cz Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena ke dni Součásti školy: Domov mládeže, Československé armády 1, Šumperk IZO: Telefon: Školní jídelna IZO: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová Tel.: Mobil: Zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupkyně školy: Mgr. Jana Menclová Tel: Výchovná poradkyně: Mgr. Ida Žváčková Vedoucí praktického vyučování: Mgr. Anna Poislová Ekonomka školy: Jana Šárníková 2

4 b) přehled oborů vzdělávání Střední zdravotnická škola Šumperk je samostatnou příspěvkovou organizací, má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru zdravotnický asistent denní a večerní forma studia, které má zařazeny v síti škol M Ošetřovatelství Zdravotnický asistent Kód oboru: Ukončení studia: Forma studia: M/01 maturitní zkouška denní, večerní Profil absolventa Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent /absolventka připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také šířil všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.). příloha č. 1 Zařazení do sítě škol 3

5 Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen tento obor pouze v denní formě studia: Obor: Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia Počet tříd celkem 10 Celkový počet žáků k žáků Celkový počet žáků ke žáků I. pololetí: II. pololetí: 1. ročník 2 třídy 57 žáků 51 žáků Zdravotnický asistent 2. ročník 2+1 třídy 79 žáků 78 žáků Zdravotnický asistent 3. ročník 2+1 třídy 86 žáků 82 žáků Zdravotnický asistent 4. ročník 2 třídy 60 žáků 60 žáků Zdravotnický asistent Celkem 10 tříd 282 žáků 271 žáků c) popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve Střední zdravotnické škole, Šumperk, 47 zaměstnanců, z toho je 45 stálých (32 pedagogických + 1 zástup za PN a 13 nepedagogických) a 2 externí vyučující. pedagogičtí externí pedagogičtí provozní zaměstnanci pracovníci pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem

6 1. Oblast řízení školy: vedení školy ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy vedoucí učitelka praktického vyučování ekonomka Spolupráce s rodiči Škola pořádá 3x do roka (listopad, duben, červen pro rodiče žáků nastávajících prvních ročníků) schůzky s rodiči, na kterých jsou rodiče, popř. zákonní zástupci žáků informování o prospěchu, absenci a chování žáků školy, o školních aktivitách a úspěších školu reprezentujících žáků. Pro práci školy byla také přínosná činnost studentské rady. V letošním školním roce naši školu v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje reprezentovala Magdaléna Dragounová, žákyně třetího ročníku, která své zkušenosti využila i při práci ve výboru ZMOK. V květnu 2014 proběhly nové volby do ZMOKu a naši školu bude od září zastupovat Zdislava Nedvědová. Ve své činnosti pokračovala Školská rada SZŠ Šumperk, na všechny jejíž schůze byla ředitelka školy přizvána. Byly řešeny koncepční otázky studia, spolupráce s nemocnicí a zastupitelstvem města Šumperka, projednávány případné změny ve školním řádu a podávány aktuální informace o realizaci přijímacího řízení žáků do prvních ročníků a o organizaci a podrobných výsledcích státních maturitních zkoušek čtvrtých ročníků. 2. Pedagogičtí pracovníci: a) školy stálí vyučující: 28+1 z toho 10 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 19 (1 zástup za PN) učitelek odborných předmětů externí vyučující: 2 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 5

7 Osmadvacet učitelů má vysokoškolské vzdělání. Jedna odborná učitelka nemá vysokoškolské vzdělání, v rámci Programu celoživotního vzdělávání získala osvědčení o absolvování Pedagogického studia učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů střední školy na UP v Olomouci. Na mateřské dovolené setrvala 1 učitelka. V letošním školním roce u nás pracovali dva externí učitelé, kteří pracují na dohodu o provedení práce, popř. dohodu o pracovní činnosti a jsou pověřeni výukou menšího počtu vyučovacích hodin. Ředitelka školy využívala ve své práci dva poradní orgány pedagogickou radu a poradní sbor. Ve škole pracují dvě předmětové komise všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. b) domov mládeže vedoucí vychovatelka /od ledna 2012 na MD/ vychovatelky: 3 zaměstnankyně 3. Ostatní pracovníci školy: škola: celkem 6 zaměstnanců ekonomka školy sekretářka, personalistka školník uklízečky: 3 zaměstnankyně školní kuchyně: celkem 5 zaměstnanců vedoucí kuchyně hlavní kuchařka kuchařky: 2 zaměstnankyně pomocná síla v kuchyni domov mládeže: celkem 2 zaměstnanci domovník uklízečka, bezpečnostní pracovník -noční vychovatelka 6

8 Podle organizačního řádu jsou ředitelkou školy zřízeny tyto poradní orgány: 1. vedení školy 2. poradní sbor 3. pedagogická rada 4. předmětové komise: všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů 5. komise pro realizaci a kontrolu plnění ŠVP ad 1) vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Menclová, vedoucí odborná učitelka Mgr. Anna Poislová, výchovná poradkyně Mgr. Ida Žváčková a ekonomka školy Jana Šárníková, zastupující vedoucí vychovatelku a vedoucí kuchyně, ad 2) poradní sbor pracuje ve složení 7 zaměstnanců: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka odborného vyučování, ekonomka školy a dále učitelé Mgr. P. Zelený, Mgr. L. Michálková. Schůzky se konaly dle aktuální potřeby, cca 1x za dva měsíce, ad 3) jednání pedagogických rad se konala podle celoročního plánu a účastnili se jich všichni pedagogičtí pracovníci, ad 4) předmětové komise se scházely přibližně jedenkrát za měsíc dle plánů ad 5) složení komise pro realizaci ŠVP je pro obě formy studia v počtu 5 členů: ředitelka školy, hlavní koordinátor Mgr. A. Poislová, 3 členové předmětových komisí Mgr. K. Štrpková, Mgr. I. Žváčková, Mgr. M. Macková. Schůzky probíhaly individuálně dle plnění zadaných úkolů po celý školní rok. 7

9 TABULKA O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: Seznam interních pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty pracovní zařazení Mgr. Zuzana Gondová odborné předměty, BIE ředitelka Mgr. Jana Menclová OBN/JA zást. řed. školy Mgr. Anna Poislová odborné předměty ved.uč. prakt. vyuč. Mgr. Zuzana Raidová JA učitelka Mgr. Jana Reichlová JN učitelka Mgr. Marek Navrath MAT/FYZ/IKT učitel Mgr. Eliška Slavinská MAT/CHE/IKT učitelka Mgr. Pavel Zelený TEV/OBN/ekonomie učitel Mgr. Tomáš Všetíček TEV učitel Mgr. Dagmar Poláková odborné předměty učitelka Mgr. Miroslava Šopíková odborné předměty učitelka Mgr. Ladislava Michálková odborné předměty učitelka Mgr. Jarmila Vláčelová odborné předměty učitelka Mgr. Eva Čmakalová odborné předměty učitelka Mgr. Magdalena Macková odborné předměty učitelka Mgr. Ida Žváčková odborné předměty učitelka, vých. poradkyně Mgr. Klára Hošková odborné předměty učitelka Mgr. Helena Crhonková odborné předměty,bie učitelka Mgr. Petra Kaplanová JA učitelka Mgr. Helena Kordasová JA učitelka Mgr. Kabourková Petra JA, TEV učitelka pí. Jana Nimmrichterová odborné předměty učitelka PN Mgr. Krestýnová Andrea odborné předměty učitelka Mgr. Kateřina Štrpková CJL/LAJ učitelka Mgr. Ludmila Rolincová odborné předměty učitelka Mgr. Marcela Köhlerová odborné předměty učitelka Mgr. Anežka Gronychová odborné předměty učitelka Mgr. Jana Kovářová JA učitelka MD 8

10 Seznam pedagogických pracovníků na domově mládeže Jméno Pracovní zařazení Kateřina Schneiderová vychovatelství vychovatelka Bc. Ludmila Krátká vychovatelství vychovatelka Bc. Hana Březovská vychovatelství vychovatelka Seznam provozních zaměstnanců Jméno Pracovní zařazení Jana Šárníková ÚSO ekonomka Marie Březinová ÚSO sekretářka, ref.pam Vladimír Březina ÚSO školník, údržbář, topič Pavla Jarýnová SO uklízečka Ludmila Turková SO uklízečka Jana Pelantová SO uklízečka Pavlína Jurenková ÚSO vedoucí školní jídelny Jitka Tichá SO kuchařka Zdeňka Potěšilová SO kuchařka Ludmila Onderková SO kuchařka Jana Pelantová ÚSO pomocná síla v kuchyni Jan Vařeka SO domovník, uklízeč DM Eliška Vařeková SO uklízečka, bezp. prac. DM Seznam externích pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty Mgr. Martin Brauner MA učitel Mgr. Jana Klíčová DEJ učitelka 9

11 Hodnocení práce předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve školním roce 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Štrpková Členové komise se scházeli pravidelně jednou za měsíc, aktuální problémy řešili pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. Komise pracovala ve podobném složení a pod stejným vedením jako v loňském školním roce, bylo tedy možné plynule navázat na osvědčený způsob práce. Na schůzkách se nedařilo vždy zajišťovat (kvůli pracovnímu vytížení na jiné škole) účast externího vyučujícího M. Braunera (MAT), byl však vždy přizván, pokud se projednávaly se problematické záležitosti s matematikou spojené. V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků se učitelé zaměřovali na společnou část maturitní zkoušky, nově nastoupivší učitelé si doplňovali chybějící školení (hodnotitel ústní zkoušky AJ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ), většina učitelů však byla již z předchozích let proškolena. Pracovník zodpovědný za IKT M. Nawrath absolvoval několik kurzů zaměřených na využití ICT ve škole. Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit úspěšný průběh společné části maturitní zkoušky. V letošním roce bylo rozhodnuto (v souladu s přáním většiny žáků) využít testů firmy SCIO (Maturitní trénink). Její vyhodnocení umožnilo žákům lépe si uvědomit stav jejich znalostí a dovedností a pracovat na jejich zlepšení. Ve výsledcích generálky se projevily velké nedostatky některých žáků (hlavně v AJ a MAT), jež se pak odrazily i ve výsledcích jarního termínu MZK. Další činností bylo pokračování v zapojení školy do projektu Peníze EU školám. Projekt koordinoval M. Nawrath, úkolem učitelů bylo průběžně si připravovat tzv. DUMy (digitální učební materiály) a ověřovat je ve výuce. V červnu jsme tento projekt ukončili závěrečnou monitorovací zprávou. Pedagogové se kromě pedagogické činnosti ve zvýšené míře zaměřili na různé tradiční i nové soutěže a další mimoškolní akce. Žáci se účastnili okresního kola olympiády v českém a anglickém jazyce, soutěže Search it zaměřené na vyhledávání informací na internetu v angličtině a několika recitačních a literárních soutěží. Opět proběhlo také školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti. Největším úspěchem bylo umístění trojčlenného družstva žáků ze 2. a 3. ročníku v soutěži o zdravém životním stylu s názvem SAPERE, kde obsadily 3. místo v krajském kole, a 2. místo žákyně třídy 4. B Barbory Večeřové v celorepublikové soutěži Studentská fotografie. 10

12 Kromě tradičních sportovních soutěží žáci letos uplatnili své pohybové nadání v soutěži ČESKO SE HÝBE. Inspirováni loňským úspěchem v této soutěži uspořádali nejprve školní kolo a vítězné družstvo poté reprezentovalo školu nejprve v regionálním a poté celostátním finále, kde se sestavou nazvanou Krácení volné chvíle obsadili 7. místo. Komise se ve své práci zaměřila na zvýšení motivace studentů ke studiu všeobecně vzdělávacích předmětů. Byl kladen důraz na aktivity mimo vyučování, které žáky pozitivně motivovaly a poskytovaly jim možnost navazovat kontakty se žáky jiných typů škol a porovnávat tak znalosti a dovednosti, což také přispělo k sebereflexi žáků. Rezervy jsou spatřovány v horších studijních výsledcích žáků ve VVP a u MZK, zejména jde o cizí jazyk (AJ) a matematiku. I když se jedná o celorepublikový trend (státní maturity 2013/2014 byly historicky těmi s nejhoršími výsledky), do příštího školního roku si klademe za cíl zlepšení v tomto ohledu pomocí navýšení počtu hodin, větší mírou individualizace výuky atp. Tyto požadavky byly již v rámci úprav zaneseny do ŠVP. Zásadním problémem v tomto ohledu jsou však studijní předpoklady přijímaných žáků, jejich vztah k předmětům a přístup ke studiu. Další výzvou pro práci komise v příštím roce je využívání projektů týkajících se zkvalitnění jazykového vzdělávání ve spojení s odborností, v ideálním případě s možností studijního nebo pracovního pobytu žáků v zahraničí. 11

13 AKCE KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ ve školním roce 2013/2014 Datum akce Turistika - akce GO (Kouty nad Desnou) Turnaj v malé kopané říjen 2013 Přespolní běh Beseda v Městské knihovně Šumperk pro 1. ročníky Divadelní představení Světáci Vánoční turnaj ve stolním tenise Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy (vystoupení) Předvánoční zumba Filmové představení Lásky Školní taneční akademie prosinec 2013 Soutěž ve finanční gramotnosti školní kolo prosinec březen 2014 Soutěž o zdravém životním stylu SAPERE (školní krajské kolo) Soutěž ve vyhledávání inf. v AJ Search it Filmové představení Collette leden - březen 2014 Školní soutěž ve vlastní literární tvorbě Literární soutěž Skrytá paměť Moravy leden 2014 Okresní kolo ve florbale leden 2014 Miss OK (tvorba programu) Divadélko pro školy Hradec Králové divadelní učebnice Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, školní předcházelo) Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo, školní předcházelo) Spádové kolo soutěže v um. přednesu Wolkerův Prostějov Únor březen 2014 Maturitní trénink Divadelní představení Zdravý nemocný Vystoupení na Veletrhu sociálních služeb (Šumperk) Regionální kolo Česko se hýbe Soutěžní turnaj ve futsale dívek Finále soutěže Česko se hýbe (Praha, předcházelo oblastní kolo) Slavnostní vyřazení absolventů (kult. vystoupení) Sportovní den 12

14 Hodnocení činnosti předmětové komise odborných učitelek - školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Anna Poislová Zhodnocení činnosti předmětové komise: Členové odborné předmětové komise se scházeli pravidelně jedenkrát za měsíc, kde byly řešeny aktuální problémy odborného úseku. Práce odborných učitelek byla zaměřena na jednotlivé oblasti, kterým se věnovaly celoročně jednotlivé odborné učitelky. Nejvýznamnější byla činnost v oblasti první pomoci pod vedením Mgr. Miroslavy Šopíkové, Mgr. Anežky Gronychové, Mgr.Marcely Köhlerové a Mgr. Kláry Hoškové, další celoroční mimoškolní činností byl pečovatelský kroužek, který probíhal v Šumperské nemocnici.a.s. pod vedením Mgr. Ludmily Rolincové a Mgr. Andrey Krestýnové, v Domově důchodů se kroužku věnovala Mgr. Dagmar Poláková. Největším naším úkolem byla práce většiny odborných učitelek na projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk, který byl ukončen v květnu 2014 a na druhém projektu Tvorba a aplikace výukových modelů, který začal v září 2013 a bude ukončen v prosinci Odborné učitelky vytvořily názorné výukové moduly, které povedou ke zkvalitnění a sjednocení obsahu odborné výuky. Finanční prostředky z projektů nám umožnily zakoupení moderních modelů a pomůcek do odborné výuky, které umožní zkvalitnit velmi reálný nácvik odborných dovedností žáků v laboratorních podmínkách. Dalším naším stálým úkolem je věnovat se i nadaným žákům, motivovat žáky k zdravotnické profesi, a proto každoročně jsou organizovány studentské konference z odborných předmětů pro žáky jednotlivých ročníků. V prvním ročníku jsme uskutečnily soutěž ze somatologie, vítězné družstvo se zúčastnilo Somatologických dnů v Olomouci. Ve druhém ročníku proběhla soutěž z klinické propedeutiky. Letos se na naší škole uskutečnil i První ročník regionální soutěže Olomouckého kraje z klinické propedeutiky, kterého se zúčastnily všechny tři zdravotnické školy v našem regionu. Pro žáky třetích a čtvrtých ročníků se uskutečnila soutěž z ošetřovatelství Moje nejzajímavější kasuistika. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, obhájili své vítězství na X. Festivalu ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně. Nejlepší žáci se také zúčastnili Mezinárodní soutěže v první pomoci v Jihlavě, kde se umístili na 3. místě, a také jsme se zúčastnili XIX. ročníku soutěže první pomoci v Brně, kde se žáci umístili na 7. místě. V září převzala za Mgr. Annu Bukovskou činnost v celostátní předmětové komisi z psychologie Mgr. Ludmila Rolincová, která s Mgr. Annou Poislovou, členkou celostátní 13

15 předmětové komise z ošetřovatelství, vede regionální předmětovou komisi odborných předmětů, která se uskutečnila na podzim na naší škole, kde byla projednána aktuální problematika týkající se zdravotnických škol. Naším úkolem bylo také motivovat žáky k angažovanosti pro veřejné zájmy společnosti. Aktivně jsme se zúčastnili čtyř humanitárních sbírek - Bílá pastelka, Vánoční hvězda sdružení Šance, Tříkrálová sbírka, Květinový den. Také jsme se celoročně zapojili do sběru víček, z jejichž prodeje budou zakoupeny rehabilitační pomůcky handicapovaným dětem. V oblasti vzdělávání jsme letos uskutečnili jednu odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí na téma: Multikulturní ošetřovatelství, která se setkala s velmi pozitivním ohodnocením. I v letošním roce jsme realizovali srovnávací testy 4. ročníků a 3. ročníků z ošetřovatelství. Hodnocení odpovídalo studijním výsledkům žáků za 1. pololetí. Na závěr školního roku jsme zhodnotili ŠVP a jednotlivé připomínky budou zpracovány v dodatku ŠVP. Humanitární sbírky: datum název sbírky Bílá pastelka žáci Sdružení šance prodej vánočních hvězd Tříkrálová sbírka Květinový den celoročně Sbírka vršku PET lahví na pomoc onkologickému dítěti Konference Konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí: datum název konference Multikulturní ošetřovatelství 14

16 Akce předmětové komise odborných učitelek: Datum Název akce Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku Celostátní předmětová komise PSK- SZŠ a VZŠ Liberec a Liberecké psychologické dny Mgr. L. Rolincová, Mgr. A.Poislová Regionální kolo PSK A OŠE a Projektový týden pro 4.ročníky - exkurze Psychiatrická léčebna Šternberk, exkurze Masarykův onkologický ústav Brno a Dobrovolné dárcovství krve žáků a učitelů SZŠ Šumperk Regionální předmětová komise z psychologie a ošetřovatelství zdravotnických škol Olomouckého kraje Mikulášská besídka pro děti na dětském odd.a interním odd. ošetřovatelská lůžka Šumperské nemocnice a.s. Prosinec Vánoční besídky s kulturním programem ve zdrav. a sociálních zařízeních: 2.A SCHOLA VIVA, 2.B MŠ Třebízského Šumperk 3.A Pomněnka, 3.B Sociální ústav Paprsek Olšany 4.B Šumperská nemocnice a.s Prevence Ca prsu pro žáky 2.ročníků MUDr. Krušinská a vedoucí sestra O.Davidová- Šumperská nemocnice a.s Srovnávací testy 4.ročníků z ošetřovatelství Studentská konference z ošetřovatelství Školní kolo Psychologické olympiády Srovnávací testy 3.ročníků z ošetřovatelství Regionální kolo PSK SZŠ a VZŠ Olomouc Školní kolo KLP a SOM a SOČ Odborná konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí 9.3. Kulturní akce pro Domov důchodců v Šumperku Josefovská zábava Exkurze Lázně Klímkovice a Třinecká nemocnice IX. festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - žáci 4. B Regionální kolo KLP a š Somatologické dny na SZŠ a VZŠ Olomouc Výstava sociálních služeb v Šumperku ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí a.s Dětský den Šumperská nemocnice a.s. dětské odd., žáci 2.A Školní kolo první pomoci Sportovní den Pontis - pomoc při organizaci a zajištění PP Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku Den pro seniory- Pontis Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí v Jihlavě Soutěž- IX. Ročník celostátní soutěže první pomoci - Brno Prevence Ca prsu pro žáky 1.ročníků MUDr. Krušinská a vedoucí sestra O. Davidová- Šumperská nemocnice a.s. Všechny plánované vzdělávací akce odborných učitelek byly splněny, dokonce se uskutečnily další semináře, konference pro odborné učitelky, a tak si učitelky mohly rozšířit odborné znalosti v našich oborech. 15

17 Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění. 1. Realizace ŠVP pro obor ZA 4. ročník, přehodnocení celého vzdělávacího programu po čtyřletém období. V tomto školním roce probíhala výuka všech 4. ročníků dle ŠVP. Výsledky VVP byly čtvrtletně sledovány a vyhodnocovány, stanovená hodinová dotace byla dodržena. Na závěr školního roku realizační tým ŠVP oslovil všechny vyučující ke zhodnocení dané výuky a vytvoření případných připomínek. Na základě připomínek realizační tým vytvořil Dodatek č. 1 k ŠVP Zdravotnický asistent, kde jsme uvedli minimální změny v obsahu daných předmětů. 2. Prohloubit a zintenzivnit náborovou činnost žáků z devátých tříd. V této oblasti jsme hned od nástupu do práce po dovolené začali intenzivně pracovat. Sestavili jsme tým v čele s výchovnou poradkyní a oslovili všechny ZŠ nejen v Šumperku, ale i z okolí a výchovná poradkyně je osobně navštívila a s výchovnými poradci ZŠ se konkrétně domluvila na způsobu prezentace naší školy u jejich devátých tříd (návštěva, letáčky, video, DOD, účast na SR rodičů žáků 9. tříd apod.). Dále jsme vytvořili letáčky pro zájemce o studium, prezentaci a malé upomínkové předměty. Velkou pozornost jsme věnovali účasti na tradičních burzách SŠ pořádaných SCHOLARIS v Jeseníku, Šumperku a Olomouci. Tuto činnost jsme dovršili pořádáním dvou Dnů otevřených dveří na naší škole a to a Náborové činnosti jsme se věnovali s obrovským nasazením a věřím, že nám tato práce přinesla i výsledky v zájmu žáků devátých tříd o náš studijní obor. 3. Kvalitní příprava žáků 4. ročníků na státní i profilovou MZK. Ve 4. ročníku jsme poprvé vyzkoušeli volbu semináře z uvedené nabídky a žáci si vybrali ve většině seminář z anglické konverzace a matematický seminář. Touto volbou jsme dosáhli mírného zlepšení výsledků u státní maturity z cizího jazyka a v tomto trendu budeme nadále pokračovat. V pravidelných měsíčních intervalech jsme sledovali výsledky žáků ve všech maturitních předmětech a v případech neprospěchu jsem byli v úzkém kontaktu s rodiči, což se nám též osvědčilo. 16

18 4. Příprava a realizace projektů Olomouckého kraje, podílení se na grantech města Šumperka. Letos škola realizovala dva přidělené granty z rozpočtu města Šumperka a poskytla finanční prostředky na tyto projekty: Dobrý třídní kolektiv, základ mého studia ve výši 4000,- Kč Každý může pomoci, stačí umět první pomoc ve výši 5 000,- Kč Dále jsme pokračovali v plnění již získaného grantového projektu na základě výzvy 34 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.5 unit costs (CZ.1.07/1.5.00/ ) na téma: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk, který jsme v červnu 2014 ukončili závěrečnou monitorovací zprávou. Od pracujeme na dalším projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II - CZ.1.07/ na téma: Moderní výuka na SZŠ. Tvorba a aplikace výukových modulů. Datum ukončení projektu je k Podporovat a rozvíjet mimoškolní činnost žáků v oblasti první pomoci a v realizaci pečovatelské péče. V této oblasti jsme vykonali mnoho činností. Stalo se již tradicí spolupracovat s CO města Šumperka při organizaci a realizaci čtyř odpoledních setkání při nácviku První pomoci pro veřejnost. Dále již pravidelně dle požadavků MŠ, ZŠ a SŠ navštěvují naši žáci s učitelkami uvedené školy, na kterých provádí výuku a nácvik první pomoci. Znalosti a dovednosti z první pomoci naši žáci získávají návštěvou v kroužku PP a účastí na pracovním čtyřdenním soustředění v Přemyslově. Takto získané informace dále uplatňujeme i při soutěžích v PP v Brně a Jihlavě, kde již několik let obsazujeme vždy místa v první desítce. Pečovatelskou činnost provádíme jak v Šumperské nemocnici a.s. na oddělení ležících nemocných, tak i na DD v Šumperku. Zde se podílíme nejen na ošetřovatelské péči, ale převážně se věnujeme péči o psychiku starých lidí a připravujeme pro ně vhodná komunikativní cvičení a zaměstnání dle schopností klientů. 17

19 6. Rozvoj EVVO u žáků i zaměstnanců školy. V tomto bodu hlavních úkolů školy dosahujeme již standardních výsledků. V této oblasti se podařilo pro výše jmenovanou problematiku získat žáky i zaměstnance školy. S tříděním odpadů nemáme problémy a pokračujeme v započatém trendu. Čtvrtletním sledováním spotřeby energií jsme si ověřili, že i v této oblasti došlo k určitým úsporám nejen na škole, ale i na DM. Téměř v celé škole používáme úsporné žárovky a v příštím roce postupně vybavíme nimi i DM. V rámci péče o zeleň jsme v zahradě domova mládeže při SZŠ pečovali o omlazené stromy. Po jarní bouřce jsme opět museli akutně vykácet 3 stromy a z tohoto důvodu chystáme velký ozdravný zásah do této zahrady. Od ledna 2012 jsme se zapojeni do projektu firmy REMA Systém, a.s. Zelená škola a od června do projektu PAPÍR ZA PAPÍR firmy SITA CZ. a.s. 18

20 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Obor: M/01 Zdravotnický asistent 1. Všeobecná ustanovení O přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje podle ustanovení 59, odst. 2 a 165, odst. 2, písm. f) školského zákona ředitelka školy, která v souladu s 3, odst. 2, vyhl. č. 671/2004 Sb. stanovila a zveřejnila počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání uvedeného ve výroku rozhodnutí v denní formě vzdělávání na 60. 1/Podle 60, odst. 3,4) školského zákona stanovila ředitelka školy tato kritéria pro hodnocení uchazečů: Kritéria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, denního studia pro školní rok 2014/2015 Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 30 bodů Výsledky vzdělávání na základní škole - bodové ohodnocení za prospěch v 8. ročníku a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30bodů Výsledky testu biologie člověka max. 30 bodů Výsledky motivačního pohovoru max. 20 bodů Umístění na místě v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách, práce v kroužcích se zdravotnickou tématikou ( kopie nebo potvrzení) max. 10 bodů Celkem maximálně 120 bodů 1/ Při rovnosti počtu bodů u posledního přijímaného uchazeče bude pro určení celkového pořadí rozhodující součet známek za daná 3 pololetí z jazyka českého a matematiky a přírodopisu. 2/ Přijímací zkouška se na výše uvedený obor vzdělání koná formou písemného testu a ústního motivačního pohovoru. 3/ Přijetí ke studiu a) Podmínkou přijetí ke studiu je dodání správně vyplněné přihlášky ke studiu s potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. b) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování přijímacích zkoušek. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nebude ke studiu přijat. 19

21 c) Výsledky vzdělávání na ZŠ (průměrný prospěch 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia či konzervatoře). d) Přijati budou uchazeči, kteří splnili podmínky bodu 3) písm. a)b) a písm. c) a dosáhli vyššího počtu bodů (součet bodů z hodnocení prospěchu uchazeče, bodů z přijímací zkoušky a bodů za účast v soutěžích). Dojde-li na posledním přijímaném místě ke shodě bodů více uchazečů, bude ke studiu přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, viz. kritéria přijímacího řízení. Přehled o přijímacím řízení 1. kolo Stav k Z 60 přijatých uchazečů odevzdalo v termínu 45 zápisových lístků. Zpět si odebrali 3 zápisové lístky. V této etapě zůstalo 15 volných míst. Škola obdržela 8 odvolání. Na základě autoremedury bylo přijato 8 uchazečů dle pořadí po autoremeduře, 6 uchazečů podalo zápisové lístky. Celkem bylo přijato 48 uchazečů. Na Krajský úřad Olomouc nebylo doručeno žádné odvolání. Do 2. kola přijímacího řízení pro denní studium se přihlásili 2 žáci, ale už se nedostavili na přijímací zkoušky, takže se počet nezměnil. Počet uchazečů 70 Přijatí uchazeči místo Nepřijatí uchazeči místo Zápisový lístek doručen 45 Zápis zrušen 3 Volná místa 15 Počet odvolání 8 Přijatí po autoremeduře 6 Počet odvolání ke KÚ Olomouc 0 Celkem přijato 48 uchazečů 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola Š u m p e r k Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 1 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy b) přehled oborů vzdělávání c) popis personálního zabezpečení

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, Zlín Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 do studijního oboru 79-41-K/41 Gymnázium

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Upozornění: v souladu s 60 odst. 7 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více