Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014

2 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení činnosti školy přehled pracovníků školy 4 * oblast řízení školy * pedagogičtí pracovníci * ostatní pracovníci * hodnocení práce předmětových komisí * hlavní úkoly školního roku a jejich plnění d) údaje o přijímacím řízení 19 e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků 23 * počty žáků * prospěch žáků * chování a absence žáků * výsledky maturitních zkoušek a uplatnění absolventů na trhu práce f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 33 * práce výchovného poradce * práce školního metodika prevence g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 49 * informační a komunikační technologie h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 52 * environmentální výchova * další aktivity kulturní, sportovní, odborné a SOČ i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí.. 70 j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 73 l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 73 m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech z cizích zdrojů 73 n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.. 73 o) hodnocení práce domova mládeže při SZŠ Šumperk. 75 p) slovo ředitelky závěrem. 80 Seznam příloh : Příloha č Zařazení do sítě škol Příloha č Organizační schéma Příloha č Složení členů školské rady 1

3 a) charakteristika školy Název organizace: Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2 Sídlo školy: Kladská 2, Šumperk Charakteristika školy: střední odborná škola Zřizovatel: Olomoucký kraj Právní forma: příspěvková organizace IČO: IZO: Telefon: , FAX: www. stránky: szssumperk.cz Identifikátor zařízení: Školská rada: zřízena ke dni Součásti školy: Domov mládeže, Československé armády 1, Šumperk IZO: Telefon: Školní jídelna IZO: Telefon: Vedení školy: Ředitelka školy: Mgr. Zuzana Gondová Tel.: Mobil: Zástupkyně ředitelky školy, statutární zástupkyně školy: Mgr. Jana Menclová Tel: Výchovná poradkyně: Mgr. Ida Žváčková Vedoucí praktického vyučování: Mgr. Anna Poislová Ekonomka školy: Jana Šárníková 2

4 b) přehled oborů vzdělávání Střední zdravotnická škola Šumperk je samostatnou příspěvkovou organizací, má právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem je Olomoucký kraj. Škola poskytuje střední vzdělávání s maturitní zkouškou v oboru zdravotnický asistent denní a večerní forma studia, které má zařazeny v síti škol M Ošetřovatelství Zdravotnický asistent Kód oboru: Ukončení studia: Forma studia: M/01 maturitní zkouška denní, večerní Profil absolventa Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent /absolventka připraven/a k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem (s výjimkou novorozenců) i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR. Podle pokynů provádí určené ošetřovatelské výkony, podílí se na plnění ošetřovatelského plánu a spolupracuje při hodnocení výsledků poskytnuté ošetřovatelské péče, zajišťuje činnosti spojené s přijetím, překladem, propuštěním a úmrtím pacienta. Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen potřebné odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také šířil všeobecné vzdělání a dovednosti důležité pro další vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb (např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.). příloha č. 1 Zařazení do sítě škol 3

5 Ve školním roce 2013/2014 byl otevřen tento obor pouze v denní formě studia: Obor: Zdravotnický asistent, denní a večerní forma studia Počet tříd celkem 10 Celkový počet žáků k žáků Celkový počet žáků ke žáků I. pololetí: II. pololetí: 1. ročník 2 třídy 57 žáků 51 žáků Zdravotnický asistent 2. ročník 2+1 třídy 79 žáků 78 žáků Zdravotnický asistent 3. ročník 2+1 třídy 86 žáků 82 žáků Zdravotnický asistent 4. ročník 2 třídy 60 žáků 60 žáků Zdravotnický asistent Celkem 10 tříd 282 žáků 271 žáků c) popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve Střední zdravotnické škole, Šumperk, 47 zaměstnanců, z toho je 45 stálých (32 pedagogických + 1 zástup za PN a 13 nepedagogických) a 2 externí vyučující. pedagogičtí externí pedagogičtí provozní zaměstnanci pracovníci pracovníci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem

6 1. Oblast řízení školy: vedení školy ředitelka školy zástupkyně ředitelky školy vedoucí učitelka praktického vyučování ekonomka Spolupráce s rodiči Škola pořádá 3x do roka (listopad, duben, červen pro rodiče žáků nastávajících prvních ročníků) schůzky s rodiči, na kterých jsou rodiče, popř. zákonní zástupci žáků informování o prospěchu, absenci a chování žáků školy, o školních aktivitách a úspěších školu reprezentujících žáků. Pro práci školy byla také přínosná činnost studentské rady. V letošním školním roce naši školu v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje reprezentovala Magdaléna Dragounová, žákyně třetího ročníku, která své zkušenosti využila i při práci ve výboru ZMOK. V květnu 2014 proběhly nové volby do ZMOKu a naši školu bude od září zastupovat Zdislava Nedvědová. Ve své činnosti pokračovala Školská rada SZŠ Šumperk, na všechny jejíž schůze byla ředitelka školy přizvána. Byly řešeny koncepční otázky studia, spolupráce s nemocnicí a zastupitelstvem města Šumperka, projednávány případné změny ve školním řádu a podávány aktuální informace o realizaci přijímacího řízení žáků do prvních ročníků a o organizaci a podrobných výsledcích státních maturitních zkoušek čtvrtých ročníků. 2. Pedagogičtí pracovníci: a) školy stálí vyučující: 28+1 z toho 10 učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů 19 (1 zástup za PN) učitelek odborných předmětů externí vyučující: 2 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 5

7 Osmadvacet učitelů má vysokoškolské vzdělání. Jedna odborná učitelka nemá vysokoškolské vzdělání, v rámci Programu celoživotního vzdělávání získala osvědčení o absolvování Pedagogického studia učitelů praktického vyučování zdravotních studijních oborů střední školy na UP v Olomouci. Na mateřské dovolené setrvala 1 učitelka. V letošním školním roce u nás pracovali dva externí učitelé, kteří pracují na dohodu o provedení práce, popř. dohodu o pracovní činnosti a jsou pověřeni výukou menšího počtu vyučovacích hodin. Ředitelka školy využívala ve své práci dva poradní orgány pedagogickou radu a poradní sbor. Ve škole pracují dvě předmětové komise všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. b) domov mládeže vedoucí vychovatelka /od ledna 2012 na MD/ vychovatelky: 3 zaměstnankyně 3. Ostatní pracovníci školy: škola: celkem 6 zaměstnanců ekonomka školy sekretářka, personalistka školník uklízečky: 3 zaměstnankyně školní kuchyně: celkem 5 zaměstnanců vedoucí kuchyně hlavní kuchařka kuchařky: 2 zaměstnankyně pomocná síla v kuchyni domov mládeže: celkem 2 zaměstnanci domovník uklízečka, bezpečnostní pracovník -noční vychovatelka 6

8 Podle organizačního řádu jsou ředitelkou školy zřízeny tyto poradní orgány: 1. vedení školy 2. poradní sbor 3. pedagogická rada 4. předmětové komise: všeobecně vzdělávacích předmětů odborných předmětů 5. komise pro realizaci a kontrolu plnění ŠVP ad 1) vedení školy tvoří ředitelka školy Mgr. Zuzana Gondová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jana Menclová, vedoucí odborná učitelka Mgr. Anna Poislová, výchovná poradkyně Mgr. Ida Žváčková a ekonomka školy Jana Šárníková, zastupující vedoucí vychovatelku a vedoucí kuchyně, ad 2) poradní sbor pracuje ve složení 7 zaměstnanců: ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka odborného vyučování, ekonomka školy a dále učitelé Mgr. P. Zelený, Mgr. L. Michálková. Schůzky se konaly dle aktuální potřeby, cca 1x za dva měsíce, ad 3) jednání pedagogických rad se konala podle celoročního plánu a účastnili se jich všichni pedagogičtí pracovníci, ad 4) předmětové komise se scházely přibližně jedenkrát za měsíc dle plánů ad 5) složení komise pro realizaci ŠVP je pro obě formy studia v počtu 5 členů: ředitelka školy, hlavní koordinátor Mgr. A. Poislová, 3 členové předmětových komisí Mgr. K. Štrpková, Mgr. I. Žváčková, Mgr. M. Macková. Schůzky probíhaly individuálně dle plnění zadaných úkolů po celý školní rok. 7

9 TABULKA O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY: Seznam interních pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty pracovní zařazení Mgr. Zuzana Gondová odborné předměty, BIE ředitelka Mgr. Jana Menclová OBN/JA zást. řed. školy Mgr. Anna Poislová odborné předměty ved.uč. prakt. vyuč. Mgr. Zuzana Raidová JA učitelka Mgr. Jana Reichlová JN učitelka Mgr. Marek Navrath MAT/FYZ/IKT učitel Mgr. Eliška Slavinská MAT/CHE/IKT učitelka Mgr. Pavel Zelený TEV/OBN/ekonomie učitel Mgr. Tomáš Všetíček TEV učitel Mgr. Dagmar Poláková odborné předměty učitelka Mgr. Miroslava Šopíková odborné předměty učitelka Mgr. Ladislava Michálková odborné předměty učitelka Mgr. Jarmila Vláčelová odborné předměty učitelka Mgr. Eva Čmakalová odborné předměty učitelka Mgr. Magdalena Macková odborné předměty učitelka Mgr. Ida Žváčková odborné předměty učitelka, vých. poradkyně Mgr. Klára Hošková odborné předměty učitelka Mgr. Helena Crhonková odborné předměty,bie učitelka Mgr. Petra Kaplanová JA učitelka Mgr. Helena Kordasová JA učitelka Mgr. Kabourková Petra JA, TEV učitelka pí. Jana Nimmrichterová odborné předměty učitelka PN Mgr. Krestýnová Andrea odborné předměty učitelka Mgr. Kateřina Štrpková CJL/LAJ učitelka Mgr. Ludmila Rolincová odborné předměty učitelka Mgr. Marcela Köhlerová odborné předměty učitelka Mgr. Anežka Gronychová odborné předměty učitelka Mgr. Jana Kovářová JA učitelka MD 8

10 Seznam pedagogických pracovníků na domově mládeže Jméno Pracovní zařazení Kateřina Schneiderová vychovatelství vychovatelka Bc. Ludmila Krátká vychovatelství vychovatelka Bc. Hana Březovská vychovatelství vychovatelka Seznam provozních zaměstnanců Jméno Pracovní zařazení Jana Šárníková ÚSO ekonomka Marie Březinová ÚSO sekretářka, ref.pam Vladimír Březina ÚSO školník, údržbář, topič Pavla Jarýnová SO uklízečka Ludmila Turková SO uklízečka Jana Pelantová SO uklízečka Pavlína Jurenková ÚSO vedoucí školní jídelny Jitka Tichá SO kuchařka Zdeňka Potěšilová SO kuchařka Ludmila Onderková SO kuchařka Jana Pelantová ÚSO pomocná síla v kuchyni Jan Vařeka SO domovník, uklízeč DM Eliška Vařeková SO uklízečka, bezp. prac. DM Seznam externích pedagogických pracovníků Jméno vyuč. předměty Mgr. Martin Brauner MA učitel Mgr. Jana Klíčová DEJ učitelka 9

11 Hodnocení práce předmětové komise všeobecně vzdělávacích předmětů ve školním roce 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Kateřina Štrpková Členové komise se scházeli pravidelně jednou za měsíc, aktuální problémy řešili pružně v příslušném počtu podle vyučovaných předmětů a podle potřeby. Komise pracovala ve podobném složení a pod stejným vedením jako v loňském školním roce, bylo tedy možné plynule navázat na osvědčený způsob práce. Na schůzkách se nedařilo vždy zajišťovat (kvůli pracovnímu vytížení na jiné škole) účast externího vyučujícího M. Braunera (MAT), byl však vždy přizván, pokud se projednávaly se problematické záležitosti s matematikou spojené. V oblasti dalšího vzděláváni pedagogických pracovníků se učitelé zaměřovali na společnou část maturitní zkoušky, nově nastoupivší učitelé si doplňovali chybějící školení (hodnotitel ústní zkoušky AJ, hodnotitel ústní zkoušky pro žáky s PUP MZ), většina učitelů však byla již z předchozích let proškolena. Pracovník zodpovědný za IKT M. Nawrath absolvoval několik kurzů zaměřených na využití ICT ve škole. Hlavní pracovní náplní většiny členů komise bylo zajistit úspěšný průběh společné části maturitní zkoušky. V letošním roce bylo rozhodnuto (v souladu s přáním většiny žáků) využít testů firmy SCIO (Maturitní trénink). Její vyhodnocení umožnilo žákům lépe si uvědomit stav jejich znalostí a dovedností a pracovat na jejich zlepšení. Ve výsledcích generálky se projevily velké nedostatky některých žáků (hlavně v AJ a MAT), jež se pak odrazily i ve výsledcích jarního termínu MZK. Další činností bylo pokračování v zapojení školy do projektu Peníze EU školám. Projekt koordinoval M. Nawrath, úkolem učitelů bylo průběžně si připravovat tzv. DUMy (digitální učební materiály) a ověřovat je ve výuce. V červnu jsme tento projekt ukončili závěrečnou monitorovací zprávou. Pedagogové se kromě pedagogické činnosti ve zvýšené míře zaměřili na různé tradiční i nové soutěže a další mimoškolní akce. Žáci se účastnili okresního kola olympiády v českém a anglickém jazyce, soutěže Search it zaměřené na vyhledávání informací na internetu v angličtině a několika recitačních a literárních soutěží. Opět proběhlo také školní kolo soutěže ve finanční gramotnosti. Největším úspěchem bylo umístění trojčlenného družstva žáků ze 2. a 3. ročníku v soutěži o zdravém životním stylu s názvem SAPERE, kde obsadily 3. místo v krajském kole, a 2. místo žákyně třídy 4. B Barbory Večeřové v celorepublikové soutěži Studentská fotografie. 10

12 Kromě tradičních sportovních soutěží žáci letos uplatnili své pohybové nadání v soutěži ČESKO SE HÝBE. Inspirováni loňským úspěchem v této soutěži uspořádali nejprve školní kolo a vítězné družstvo poté reprezentovalo školu nejprve v regionálním a poté celostátním finále, kde se sestavou nazvanou Krácení volné chvíle obsadili 7. místo. Komise se ve své práci zaměřila na zvýšení motivace studentů ke studiu všeobecně vzdělávacích předmětů. Byl kladen důraz na aktivity mimo vyučování, které žáky pozitivně motivovaly a poskytovaly jim možnost navazovat kontakty se žáky jiných typů škol a porovnávat tak znalosti a dovednosti, což také přispělo k sebereflexi žáků. Rezervy jsou spatřovány v horších studijních výsledcích žáků ve VVP a u MZK, zejména jde o cizí jazyk (AJ) a matematiku. I když se jedná o celorepublikový trend (státní maturity 2013/2014 byly historicky těmi s nejhoršími výsledky), do příštího školního roku si klademe za cíl zlepšení v tomto ohledu pomocí navýšení počtu hodin, větší mírou individualizace výuky atp. Tyto požadavky byly již v rámci úprav zaneseny do ŠVP. Zásadním problémem v tomto ohledu jsou však studijní předpoklady přijímaných žáků, jejich vztah k předmětům a přístup ke studiu. Další výzvou pro práci komise v příštím roce je využívání projektů týkajících se zkvalitnění jazykového vzdělávání ve spojení s odborností, v ideálním případě s možností studijního nebo pracovního pobytu žáků v zahraničí. 11

13 AKCE KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ ve školním roce 2013/2014 Datum akce Turistika - akce GO (Kouty nad Desnou) Turnaj v malé kopané říjen 2013 Přespolní běh Beseda v Městské knihovně Šumperk pro 1. ročníky Divadelní představení Světáci Vánoční turnaj ve stolním tenise Vánoční besídka pro bývalé zaměstnance školy (vystoupení) Předvánoční zumba Filmové představení Lásky Školní taneční akademie prosinec 2013 Soutěž ve finanční gramotnosti školní kolo prosinec březen 2014 Soutěž o zdravém životním stylu SAPERE (školní krajské kolo) Soutěž ve vyhledávání inf. v AJ Search it Filmové představení Collette leden - březen 2014 Školní soutěž ve vlastní literární tvorbě Literární soutěž Skrytá paměť Moravy leden 2014 Okresní kolo ve florbale leden 2014 Miss OK (tvorba programu) Divadélko pro školy Hradec Králové divadelní učebnice Konverzační soutěž v AJ (okresní kolo, školní předcházelo) Olympiáda v českém jazyce (okresní kolo, školní předcházelo) Spádové kolo soutěže v um. přednesu Wolkerův Prostějov Únor březen 2014 Maturitní trénink Divadelní představení Zdravý nemocný Vystoupení na Veletrhu sociálních služeb (Šumperk) Regionální kolo Česko se hýbe Soutěžní turnaj ve futsale dívek Finále soutěže Česko se hýbe (Praha, předcházelo oblastní kolo) Slavnostní vyřazení absolventů (kult. vystoupení) Sportovní den 12

14 Hodnocení činnosti předmětové komise odborných učitelek - školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Anna Poislová Zhodnocení činnosti předmětové komise: Členové odborné předmětové komise se scházeli pravidelně jedenkrát za měsíc, kde byly řešeny aktuální problémy odborného úseku. Práce odborných učitelek byla zaměřena na jednotlivé oblasti, kterým se věnovaly celoročně jednotlivé odborné učitelky. Nejvýznamnější byla činnost v oblasti první pomoci pod vedením Mgr. Miroslavy Šopíkové, Mgr. Anežky Gronychové, Mgr.Marcely Köhlerové a Mgr. Kláry Hoškové, další celoroční mimoškolní činností byl pečovatelský kroužek, který probíhal v Šumperské nemocnici.a.s. pod vedením Mgr. Ludmily Rolincové a Mgr. Andrey Krestýnové, v Domově důchodů se kroužku věnovala Mgr. Dagmar Poláková. Největším naším úkolem byla práce většiny odborných učitelek na projektu Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk, který byl ukončen v květnu 2014 a na druhém projektu Tvorba a aplikace výukových modelů, který začal v září 2013 a bude ukončen v prosinci Odborné učitelky vytvořily názorné výukové moduly, které povedou ke zkvalitnění a sjednocení obsahu odborné výuky. Finanční prostředky z projektů nám umožnily zakoupení moderních modelů a pomůcek do odborné výuky, které umožní zkvalitnit velmi reálný nácvik odborných dovedností žáků v laboratorních podmínkách. Dalším naším stálým úkolem je věnovat se i nadaným žákům, motivovat žáky k zdravotnické profesi, a proto každoročně jsou organizovány studentské konference z odborných předmětů pro žáky jednotlivých ročníků. V prvním ročníku jsme uskutečnily soutěž ze somatologie, vítězné družstvo se zúčastnilo Somatologických dnů v Olomouci. Ve druhém ročníku proběhla soutěž z klinické propedeutiky. Letos se na naší škole uskutečnil i První ročník regionální soutěže Olomouckého kraje z klinické propedeutiky, kterého se zúčastnily všechny tři zdravotnické školy v našem regionu. Pro žáky třetích a čtvrtých ročníků se uskutečnila soutěž z ošetřovatelství Moje nejzajímavější kasuistika. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě, obhájili své vítězství na X. Festivalu ošetřovatelských kasuistik ve Zlíně. Nejlepší žáci se také zúčastnili Mezinárodní soutěže v první pomoci v Jihlavě, kde se umístili na 3. místě, a také jsme se zúčastnili XIX. ročníku soutěže první pomoci v Brně, kde se žáci umístili na 7. místě. V září převzala za Mgr. Annu Bukovskou činnost v celostátní předmětové komisi z psychologie Mgr. Ludmila Rolincová, která s Mgr. Annou Poislovou, členkou celostátní 13

15 předmětové komise z ošetřovatelství, vede regionální předmětovou komisi odborných předmětů, která se uskutečnila na podzim na naší škole, kde byla projednána aktuální problematika týkající se zdravotnických škol. Naším úkolem bylo také motivovat žáky k angažovanosti pro veřejné zájmy společnosti. Aktivně jsme se zúčastnili čtyř humanitárních sbírek - Bílá pastelka, Vánoční hvězda sdružení Šance, Tříkrálová sbírka, Květinový den. Také jsme se celoročně zapojili do sběru víček, z jejichž prodeje budou zakoupeny rehabilitační pomůcky handicapovaným dětem. V oblasti vzdělávání jsme letos uskutečnili jednu odbornou konferenci pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí na téma: Multikulturní ošetřovatelství, která se setkala s velmi pozitivním ohodnocením. I v letošním roce jsme realizovali srovnávací testy 4. ročníků a 3. ročníků z ošetřovatelství. Hodnocení odpovídalo studijním výsledkům žáků za 1. pololetí. Na závěr školního roku jsme zhodnotili ŠVP a jednotlivé připomínky budou zpracovány v dodatku ŠVP. Humanitární sbírky: datum název sbírky Bílá pastelka žáci Sdružení šance prodej vánočních hvězd Tříkrálová sbírka Květinový den celoročně Sbírka vršku PET lahví na pomoc onkologickému dítěti Konference Konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí: datum název konference Multikulturní ošetřovatelství 14

16 Akce předmětové komise odborných učitelek: Datum Název akce Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku Celostátní předmětová komise PSK- SZŠ a VZŠ Liberec a Liberecké psychologické dny Mgr. L. Rolincová, Mgr. A.Poislová Regionální kolo PSK A OŠE a Projektový týden pro 4.ročníky - exkurze Psychiatrická léčebna Šternberk, exkurze Masarykův onkologický ústav Brno a Dobrovolné dárcovství krve žáků a učitelů SZŠ Šumperk Regionální předmětová komise z psychologie a ošetřovatelství zdravotnických škol Olomouckého kraje Mikulášská besídka pro děti na dětském odd.a interním odd. ošetřovatelská lůžka Šumperské nemocnice a.s. Prosinec Vánoční besídky s kulturním programem ve zdrav. a sociálních zařízeních: 2.A SCHOLA VIVA, 2.B MŠ Třebízského Šumperk 3.A Pomněnka, 3.B Sociální ústav Paprsek Olšany 4.B Šumperská nemocnice a.s Prevence Ca prsu pro žáky 2.ročníků MUDr. Krušinská a vedoucí sestra O.Davidová- Šumperská nemocnice a.s Srovnávací testy 4.ročníků z ošetřovatelství Studentská konference z ošetřovatelství Školní kolo Psychologické olympiády Srovnávací testy 3.ročníků z ošetřovatelství Regionální kolo PSK SZŠ a VZŠ Olomouc Školní kolo KLP a SOM a SOČ Odborná konference pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí 9.3. Kulturní akce pro Domov důchodců v Šumperku Josefovská zábava Exkurze Lázně Klímkovice a Třinecká nemocnice IX. festival ošetřovatelských kazuistik ve Zlíně - žáci 4. B Regionální kolo KLP a š Somatologické dny na SZŠ a VZŠ Olomouc Výstava sociálních služeb v Šumperku ve spolupráci se Šumperskou nemocnicí a.s Dětský den Šumperská nemocnice a.s. dětské odd., žáci 2.A Školní kolo první pomoci Sportovní den Pontis - pomoc při organizaci a zajištění PP Sportovní den v Domově důchodců v Šumperku Den pro seniory- Pontis Soutěž První pomoc s mezinárodní účastí v Jihlavě Soutěž- IX. Ročník celostátní soutěže první pomoci - Brno Prevence Ca prsu pro žáky 1.ročníků MUDr. Krušinská a vedoucí sestra O. Davidová- Šumperská nemocnice a.s. Všechny plánované vzdělávací akce odborných učitelek byly splněny, dokonce se uskutečnily další semináře, konference pro odborné učitelky, a tak si učitelky mohly rozšířit odborné znalosti v našich oborech. 15

17 Hlavní úkoly školního roku a jejich plnění. 1. Realizace ŠVP pro obor ZA 4. ročník, přehodnocení celého vzdělávacího programu po čtyřletém období. V tomto školním roce probíhala výuka všech 4. ročníků dle ŠVP. Výsledky VVP byly čtvrtletně sledovány a vyhodnocovány, stanovená hodinová dotace byla dodržena. Na závěr školního roku realizační tým ŠVP oslovil všechny vyučující ke zhodnocení dané výuky a vytvoření případných připomínek. Na základě připomínek realizační tým vytvořil Dodatek č. 1 k ŠVP Zdravotnický asistent, kde jsme uvedli minimální změny v obsahu daných předmětů. 2. Prohloubit a zintenzivnit náborovou činnost žáků z devátých tříd. V této oblasti jsme hned od nástupu do práce po dovolené začali intenzivně pracovat. Sestavili jsme tým v čele s výchovnou poradkyní a oslovili všechny ZŠ nejen v Šumperku, ale i z okolí a výchovná poradkyně je osobně navštívila a s výchovnými poradci ZŠ se konkrétně domluvila na způsobu prezentace naší školy u jejich devátých tříd (návštěva, letáčky, video, DOD, účast na SR rodičů žáků 9. tříd apod.). Dále jsme vytvořili letáčky pro zájemce o studium, prezentaci a malé upomínkové předměty. Velkou pozornost jsme věnovali účasti na tradičních burzách SŠ pořádaných SCHOLARIS v Jeseníku, Šumperku a Olomouci. Tuto činnost jsme dovršili pořádáním dvou Dnů otevřených dveří na naší škole a to a Náborové činnosti jsme se věnovali s obrovským nasazením a věřím, že nám tato práce přinesla i výsledky v zájmu žáků devátých tříd o náš studijní obor. 3. Kvalitní příprava žáků 4. ročníků na státní i profilovou MZK. Ve 4. ročníku jsme poprvé vyzkoušeli volbu semináře z uvedené nabídky a žáci si vybrali ve většině seminář z anglické konverzace a matematický seminář. Touto volbou jsme dosáhli mírného zlepšení výsledků u státní maturity z cizího jazyka a v tomto trendu budeme nadále pokračovat. V pravidelných měsíčních intervalech jsme sledovali výsledky žáků ve všech maturitních předmětech a v případech neprospěchu jsem byli v úzkém kontaktu s rodiči, což se nám též osvědčilo. 16

18 4. Příprava a realizace projektů Olomouckého kraje, podílení se na grantech města Šumperka. Letos škola realizovala dva přidělené granty z rozpočtu města Šumperka a poskytla finanční prostředky na tyto projekty: Dobrý třídní kolektiv, základ mého studia ve výši 4000,- Kč Každý může pomoci, stačí umět první pomoc ve výši 5 000,- Kč Dále jsme pokračovali v plnění již získaného grantového projektu na základě výzvy 34 Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.5 unit costs (CZ.1.07/1.5.00/ ) na téma: Inovace výuky prostřednictvím ICT na SZŠ Šumperk, který jsme v červnu 2014 ukončili závěrečnou monitorovací zprávou. Od pracujeme na dalším projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II - CZ.1.07/ na téma: Moderní výuka na SZŠ. Tvorba a aplikace výukových modulů. Datum ukončení projektu je k Podporovat a rozvíjet mimoškolní činnost žáků v oblasti první pomoci a v realizaci pečovatelské péče. V této oblasti jsme vykonali mnoho činností. Stalo se již tradicí spolupracovat s CO města Šumperka při organizaci a realizaci čtyř odpoledních setkání při nácviku První pomoci pro veřejnost. Dále již pravidelně dle požadavků MŠ, ZŠ a SŠ navštěvují naši žáci s učitelkami uvedené školy, na kterých provádí výuku a nácvik první pomoci. Znalosti a dovednosti z první pomoci naši žáci získávají návštěvou v kroužku PP a účastí na pracovním čtyřdenním soustředění v Přemyslově. Takto získané informace dále uplatňujeme i při soutěžích v PP v Brně a Jihlavě, kde již několik let obsazujeme vždy místa v první desítce. Pečovatelskou činnost provádíme jak v Šumperské nemocnici a.s. na oddělení ležících nemocných, tak i na DD v Šumperku. Zde se podílíme nejen na ošetřovatelské péči, ale převážně se věnujeme péči o psychiku starých lidí a připravujeme pro ně vhodná komunikativní cvičení a zaměstnání dle schopností klientů. 17

19 6. Rozvoj EVVO u žáků i zaměstnanců školy. V tomto bodu hlavních úkolů školy dosahujeme již standardních výsledků. V této oblasti se podařilo pro výše jmenovanou problematiku získat žáky i zaměstnance školy. S tříděním odpadů nemáme problémy a pokračujeme v započatém trendu. Čtvrtletním sledováním spotřeby energií jsme si ověřili, že i v této oblasti došlo k určitým úsporám nejen na škole, ale i na DM. Téměř v celé škole používáme úsporné žárovky a v příštím roce postupně vybavíme nimi i DM. V rámci péče o zeleň jsme v zahradě domova mládeže při SZŠ pečovali o omlazené stromy. Po jarní bouřce jsme opět museli akutně vykácet 3 stromy a z tohoto důvodu chystáme velký ozdravný zásah do této zahrady. Od ledna 2012 jsme se zapojeni do projektu firmy REMA Systém, a.s. Zelená škola a od června do projektu PAPÍR ZA PAPÍR firmy SITA CZ. a.s. 18

20 d) údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Obor: M/01 Zdravotnický asistent 1. Všeobecná ustanovení O přijetí uchazečů ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje podle ustanovení 59, odst. 2 a 165, odst. 2, písm. f) školského zákona ředitelka školy, která v souladu s 3, odst. 2, vyhl. č. 671/2004 Sb. stanovila a zveřejnila počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání uvedeného ve výroku rozhodnutí v denní formě vzdělávání na 60. 1/Podle 60, odst. 3,4) školského zákona stanovila ředitelka školy tato kritéria pro hodnocení uchazečů: Kritéria přijímacího řízení dle dikce příslušného zákona, denního studia pro školní rok 2014/2015 Zdravotní způsobilost ke studiu zvoleného oboru max. 30 bodů Výsledky vzdělávání na základní škole - bodové ohodnocení za prospěch v 8. ročníku a prvním pololetí 9. ročníku ZŠ max. 30bodů Výsledky testu biologie člověka max. 30 bodů Výsledky motivačního pohovoru max. 20 bodů Umístění na místě v okresních a vyšších soutěžích a olympiádách, práce v kroužcích se zdravotnickou tématikou ( kopie nebo potvrzení) max. 10 bodů Celkem maximálně 120 bodů 1/ Při rovnosti počtu bodů u posledního přijímaného uchazeče bude pro určení celkového pořadí rozhodující součet známek za daná 3 pololetí z jazyka českého a matematiky a přírodopisu. 2/ Přijímací zkouška se na výše uvedený obor vzdělání koná formou písemného testu a ústního motivačního pohovoru. 3/ Přijetí ke studiu a) Podmínkou přijetí ke studiu je dodání správně vyplněné přihlášky ke studiu s potvrzením zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru. b) Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování přijímacích zkoušek. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nebude ke studiu přijat. 19

21 c) Výsledky vzdělávání na ZŠ (průměrný prospěch 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků nižšího gymnázia či konzervatoře). d) Přijati budou uchazeči, kteří splnili podmínky bodu 3) písm. a)b) a písm. c) a dosáhli vyššího počtu bodů (součet bodů z hodnocení prospěchu uchazeče, bodů z přijímací zkoušky a bodů za účast v soutěžích). Dojde-li na posledním přijímaném místě ke shodě bodů více uchazečů, bude ke studiu přijat uchazeč s lepším průměrným prospěchem, viz. kritéria přijímacího řízení. Přehled o přijímacím řízení 1. kolo Stav k Z 60 přijatých uchazečů odevzdalo v termínu 45 zápisových lístků. Zpět si odebrali 3 zápisové lístky. V této etapě zůstalo 15 volných míst. Škola obdržela 8 odvolání. Na základě autoremedury bylo přijato 8 uchazečů dle pořadí po autoremeduře, 6 uchazečů podalo zápisové lístky. Celkem bylo přijato 48 uchazečů. Na Krajský úřad Olomouc nebylo doručeno žádné odvolání. Do 2. kola přijímacího řízení pro denní studium se přihlásili 2 žáci, ale už se nedostavili na přijímací zkoušky, takže se počet nezměnil. Počet uchazečů 70 Přijatí uchazeči místo Nepřijatí uchazeči místo Zápisový lístek doručen 45 Zápis zrušen 3 Volná místa 15 Počet odvolání 8 Přijatí po autoremeduře 6 Počet odvolání ke KÚ Olomouc 0 Celkem přijato 48 uchazečů 20

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola Š u m p e r k Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 1 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy b) přehled oborů vzdělávání c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2013/ 2014 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče

Beseda pro rodiče vycházejících žáků. Školní rok: 2016/ Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Beseda pro rodiče vycházejících žáků Školní rok: 2016/2017 15. 11. 2016 Informace zástupců SŠ pro žáky a rodiče Co si zjistit, než vyplníme přihlášku: kritéria přijetí na SŠ ( platná k 31. 10. 2016 a k

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán

Agropodnikání Přírodovědné lyceum Veřejnosprávní činnost. Směrnice k udělování individuálního vzdělávacího plánu Individuální vzdělávací plán Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508 Benešova 508, 349 01 Stříbro IČO: 68783728, DIČ: CZ68783728, REDIZO: 600 009 980 tel: +420 374 630 210, email: skola@sosstribro.cz, www.sosstribro.cz Agropodnikání

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2015/2016

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2015/2016 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Koncepce školního poradenského pracoviště

Koncepce školního poradenského pracoviště Gymnázium Dr. J. Pekaře Palackého 211 Mladá Boleslav Koncepce školního poradenského pracoviště Zpracovala: PhDr.Zuzana Knesplová, Mgr. Jana Maršounová, Mgr. Dana Patočková 1. Charakteristika školy Gymnázium

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Církevní střední zdravotnická škola s.r.o. Grohova 14/16, 602 00 Brno Organizace školního roku 2013/2014 SRPEN 26. - 30. 8. (po-pá) přípravný týden 26. - 27. 8. (po-út) seminář pedagogů k projektu EU peníze

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení

Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci pro školní rok 2017/18. Všeobecná ustanovení Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333/II 377 15 Jindřichův Hradec telefon, fax : 384 361 253, e-mail : info@gvn.cz, internet : www.gvn.cz Kritéria pro přijímací řízení na Gymnáziu Vítězslava

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce pro školní rok Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2016-17 pro školní rok 2017-18 Legislativa Školský zákon 178/2016 Sb. Vyhláška 353/2016 Další informace CERMAT Kde hledat informace? Dny otevřených dveří

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2016/17 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2016 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více