VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Bc. Linda Guřanová Případné dopady schválení zákona o zákazu kouření na restaurace Diplomová práce 2013

2 MOŽNÉ DOPADY SCHVÁLENÍ ZÁKONA O ZÁKAZU KOUŘENÍ NA RESTAURACE Diplomová práce Bc. Linda Guřanová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Katedra hotelnictví a lázeňství Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Jméno vedoucího: Ing. Jan Mastný Datum odevzdání: Datum obhajoby: V Praze dne

3 Master s Dissertation Possible impact of smoking ban law approval on restaurants Bc. Linda Guřanová The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality Management Major: Hospitality management Thesis Advisor: Ing. Jan Mastný Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název v anglickém jazyce: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Linda Guřanová Možné dopady schválení zákona o zákazu kouření na restaurace Possible impact of smoking ban law approval on restaurants Katedra hotelnictví a lázeňství Ing. Jan Mastný Rok obhajoby: 2013 Anotace Linda Guřanová. Možné dopady schválení zákona o zákazu kouření na restaurace. Vysoká škola hotelová v Praze 8. Vedoucí diplomové práce Ing. Jan Mastný. V Praze dne Předmětem diplomové práce je posouzení možných dopadů schválení zákona o zákazu kouření na gastronomická zařízení u nás. Práce je pojata jako analýza případných ekonomických a zdravotních dopadů, které by schválení zákona způsobilo. V první části práce literární rešerší dostupných pramenů je blíže dané téma popsáno a jsou stanoveny hypotézy. V druhé části prostřednictvím metody deskripce, komparativní analýzy a expertních pohovorů jsou zkoumány případné dopady schválení zákona o zákazu kouření na restaurace. V poslední části práce jsou zhodnoceny zjištěné poznatky a navrženo řešení problému. Annotation The goal of the submitted thesis: Possible impact of smoking ban approval on restaurants is to analyze possible economical and health effects smoking ban law approval on gastronomy services in our country. In the first part are setted up hypothesis and focused in a form of literature research, on the theme. In the second part of thesis,

5 while using the method of description, comparative analysis and expertize interviews, are studied possible impacts of smoking ban law approval on restaurants. In the final part are evaluated achieved information and findings and are also proposed solutions of the problem. Klíčová slova Řízení stravovací činnosti, historie tabáku, kouření, kouření a legislativa, kouření jako nemoc, příjmy a výdaje státu, zákon o zákazu kouření, lobby, studie Ipsos a MindBridge Keywords Food and beverage services management, history of tobacco, smoking, smoking and legislation, smoking as a disease, state income and expenses, smoking ban law, lobby, studies Ipsos and MindBridge

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma možné dopady schválení zákona o zákazu kouření na restaurace zpracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Mastného a použitou literaturu a veškeré podkladové materiály uvádím v přiloženém seznamu literatury. V Praze dne 22. dubna 2013 vlastnoruční podpis autora

7 Na tomto místě děkuji Ing. Janu Mastnému za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji všem odborníkům, s nimiž jsem spolupracovala, za poskytnuté informace a konzultace.

8 OBSAH ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA Teoretická část Food and beverage management Řetězce a skupiny restaurací Klasifikace restauračních zařízení Asociace hotelů a restaurací Ochrana zdraví při práci Historie tabáku x vliv reklamy x kouření v dnešní době Kuřák, nekuřák, aktivní kouření, pasivní kouření Kouření a dva druhy závislosti Zdravotní důsledky kouření Kouření a legislativní zákony s tím spojené Analytická část Historie a výroba tabáku Česká republika a tabákové výrobky, spotřební daň Kouření jako nemoc Nutná prevence Pár šokujících faktů Kouření zabíjí, avšak politice pomáhá Příjmy a výdaje státního rozpočtu Zisk x ochrana veřejného zdraví Několik změn ohledně cigaret Nejpřísnější zákon o kouření v dějinách České republiky aneb zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami O čem zákon hovoří? Důvody PRO a PROTI Česká republika a svět Česká republika a lobby Studie Ipsos x Studie MindBridge Expertní pohovory, vlastní výzkum Datová matice Vyhodnocení matice Návrhová část... 77

9 3.1. Možnosti řešení Ano, zákon přijmout Ne, zákon nepřijmout Aktuální situace v České republice ZÁVĚR SEZNAM LITERATURY

10 SEZNAM ZKRATEK atd. a tak dále tzv. takzvaně tzn. to znamená apod. a podobně např. - například F&B magement food and beverage management F&B manager food and beverage manažer AHR ČR asociace hotelů a restaurací v České republice ČR Česká republika HO.RE.KA sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu NFHR ČR národní federace hotelů a restaurací v České republice HOTREC hotels, restaurants and cafe in Europe ČSÚ český statistický úřad WHO World Health Organization (světová zdravotnická organizace) CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc MAO B enzym monoaminooxidázy B DPA data processing agency VB Velká Británie USA United States of America EU Evropská unie MUDr. Medicine University Doctor 1.LF UK první lékařská fakulta Univerzity Karlovy

11 ESPAD evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách INPES francouzský národní institut prevence zdravotní výchovy BAT British American Tobacco SOCR ČR svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky CATI Computer Aided Telephone Interviewing PR Public Relations

12 ÚVOD Má diplomová práce pojednává o možných dopadech schválení zákona o zákazu kouření na restaurace. Protikuřácký zákon připravilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky, a vyvolalo tak značný rozruch mezi několika stranami. Střetávají se zájmy majitelů restaurací a tabákových firem se zájmy zdravotníků, Evropské unie a v neposlední řadě samotných občanů a státu. Diskutuje se o pojmu svoboda podnikání versus regulace státem, a zákon tak vyvolává nemalé rozpory jak mezi jednotlivými zainteresovanými stranami, tak mezi členy vládní koalice. Téma diplomové práce je velice zajímavé a umožňuje nám pochopit problém z několika úhlů. Nejdříve ale upřesním, co gastronomické služby znamenají, a pokusím se vytvořit profil českého zákazníka. Pod pojmem gastronomické služby si můžeme představit kombinaci hmatatelného výrobku (zejména jídla a nápojů) a nehmatatelné služby (servisu). Nehmatatelná služba je charakteristická svým rozsahem a kvalitou. Stejně jako jiné služby nelze ani služby gastronomické skladovat a musíme je spotřebovat na místě u poskytovatele služeb. Prostředí restaurace patří mezi měkkou část produktu, což znamená, že nám vytváří subjektivní obraz gastronomického zařízení a působí dlouhodobě. Gastronomické služby se řadí mezi služby osobní, protože naplňují určitá očekávání hostů. Ti navštěvují restaurace z různých důvodů a očekávají čím dál tím vyšší kvalitu a požitek. Vytvořit kvalitní a fungující restauraci není vůbec jednoduché, majitel musí splnit jak přání svých zákazníků, tak řadu kritérií, zejména hygienických a bezpečnostních. V posledních letech sílí procesy integrace a globalizace a dnešní trh vyžaduje neustálou aktivitu, obezřetnost a přizpůsobení se nově vzniklým podmínkám. Restauratér musí počítat s daleko větší konkurencí než dříve a se stále měnícími se požadavky klientů. Důležité je být obezřetný a sledovat nová nařízení a světový trend. Dnešní zákazník je náročnější, vzdělanější, zkušenější, informovanější a má možnost porovnávat rozmanitost nabídky s její kvalitou. Český zákazník při nákupu zboží nebo služeb dbá nejvíce na osobní reference od lidí, které zná, a oceňuje kvalitní zákaznický servis. Český trh - jako každý jiný - má svá specifika; patří k nim například větší citlivost spotřebitelů na cenu. Zvyšuje se očekávání kvality služeb a v případě nespokojenosti neváhají čeští zákazníci sdělit svoje dojmy a zkušenosti ostatním. Vzrůstá jejich schopnost komunikovat prostřednictvím sociálních 12

13 sítí a věnují pozornost hodnocení služeb uživateli těchto sítí. Důležitá je pro českého zákazníka kvalita, samozřejmě vztažená k odpovídající ceně. Předpokládá se, že v roce 2013 se česká ekonomika stabilizuje a vrátí se k růstu. Pokud nedojde k odstranění současné turbulentní politické situace, bude země i nadále vykazovat řadu strukturálních překážek, a brzdit tak růst naší ekonomiky. Poradenská společnost Dun & Bradstreet snížila v roce 2012 o dva stupně rating České republiky a odůvodnila to zhoršujícím se ekonomickým výhledem země a růstem politické nestability. Upozorňuje nás na problematiku vysoké míry korupce a byrokracie, která brání zemi v rozvoji. Na výše uvedené faktory se zaměřuji ve své diplomové práci a snažím se přiblížit problematiku schválení protikuřáckého zákona. Analyzuji protikuřácký zákon, jeho dopady na gastronomická zařízení, klady, zápory, výhody a nevýhody. Zaměřuji se na gastronomická zařízení nejvyšší kategorie, o kterých se domnívám, že protikuřáckým zákonem negativně ovlivněny nebudou na rozdíl od gastronomických zařízení nejnižší kategorie. Ve své práci analyzuji jednotlivé kroky směřující ke schválení zákona, jeho překážky, problematiku a možné dopady. 13

14 CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem diplomové práce je zjištění možných dopadů schválení protikuřáckého zákona na gastronomická zařízení u nás. K dosažení tohoto cíle si volím následující hypotézy a podhypotézu. Hypotéza 1: Zákon o zákazu kouření má nejvíce negativní ekonomický dopad na gastronomická zařízení nejnižší kategorie. Hypotéza 2: Zákon o zákazu kouření má pozitivní ekonomický dopad na gastronomická zařízení nejvyšší kategorie. VH1: Ekonomický dopad zákona o zákazu kouření souvisí s kvalitativním zatříděním gastronomického zařízení. K ověření či vyvrácení zvolených hypotéz budu v práci používat následující metodologii. V teoretické části práce je literární rešerší dostupných zdrojů popsáno dané téma a literární prameny jsou přehledně uvedeny v závěru práce. Úvodem do analytické části práce jsou metodou deskripce prezentovány historické konsekvence a východiska potřebná pro praktickou část práce. V následující části jsou za použití metody analýzy a komparace porovnány příjmy a náklady státu na kouření. Dále jsou prezentována ustanovení příslušných norem a zákonů vztahující se k danému oboru. V závěru analytické části jsou analyzovány dvě studie, a to výzkum studentů fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s agenturou Ipsos a výzkum zpracovaný agenturou MindBridge. Obě studie se týkají případných dopadů schválení zákona o zákazu kouření v restauracích. V další části práce, která se týká mého výzkumu, se vychází z expertních pohovorů s odbornými pracovníky z oboru hotelnictví a gastronomie. V závěru práce prostřednictvím metody syntézy jsou shrnuty a zhodnoceny poznatky a navrženy možnosti řešení. 14

15 1. Teoretická část 1.1. Food and beverage management Termín food and beverage management vyjadřuje systém řízení stravovací činnosti, a to na základě jednotlivých pojmů: - food = jídlo / strava - beverage = nápoje - management = řízení činností podniku prostřednictvím nástrojů a činností, které vedou ke splnění podnikových cílů Přesněji řečeno jde tedy o řízení činností v oblasti výrobní, nákupní a skladovací, prodejní a odbytové a v neposlední řadě kontrolní. Nákupní a skladovací činnost Jedná se o co nejméně rizikové zajištění potřebného chodu restaurace, objednání zboží a surovin v potřebném množství a jakosti, a to v určitém časovém období a na určitém místě. Činnosti nákupu by měla být věnována dostatečně velká pozornost, jelikož do určité míry ovlivňuje nákladovost podniku. Proto je velmi důležitý správný výběr dodavatele, zvláště v dnešním nestabilním prostředí. Při výběru dodavatele by se mělo dbát hlavně na: - ceny požadovaného zboží a surovin - pozici dodavatele na trhu - pružnost dodavatele a jeho schopnost dostát včas svým závazkům - způsob dodávky a formy ručení - formy placení a mnoho dalšího 15

16 Při nákupu zboží FB manažer pověří svého referenta (v menších restauracích jím často bývá sám šéfkuchař), aby se snažil o dosažení co nejlepší kvality za co nejlepší cenu. Při tom je třeba zvážit zejména: - plánovanou produkci - přehled o vývoji cen a o nových produktech - sezonnost a rabaty - časovou rezervu a snahu o minimalizaci ztrát při přípravě pokrmů - spolupráci s ostatními gastronomickými zařízeními, různými dodavateli atd. Při odběru zboží, který se uskutečňuje na základě dodacího listu, je nutné sledovat, zda dodané zboží odpovídá objednávce, a to jak z hlediska druhu, množství a jakosti, tak z hlediska neporušení ochranného obalu. Poté následuje příjem (prostřednictvím příjemky) zboží, jehož kontrola je o něco podrobnější. Pokud je vše v pořádku, zboží putuje do skladu a jeho následný výdej (prostřednictvím žádanky výdejky) záleží pouze na potřebách podniku. O evidenci zboží se vedou skladové karty, kde je uveden druh zboží, jeho cena, záznam o přijetí a výdeji a jeho konečná zásoba. Výrobní činnost Jak již víme, v současnosti je kladen největší důraz na přání klienta. Neustálý rozvoj moderních technologií, techniky a surovin nám pomáhá se co nejvíce přiblížit ke klientovi a uspokojit tak poptávku po stravovacích službách. Výrobní činnost můžeme rozdělit na přípravu a výrobu jednotlivých pokrmů a jejich následný výdej neboli expedici. V dnešní době členíme výrobní středisko na varnou (hlavní) kuchyň, studenou kuchyň, cukrárnu a pekárnu, přípravny, umývárny a příruční sklady. Za chod kuchyně odpovídá šéfkuchař, který je podřízen FB manažerovi. 16

17 Denní výrobní program nám umožňuje přesnou výrobu jídel s maximální snahou o co nejmenší nadprodukci. Denní výrobní program je podřízen dlouhodobějšímu plánu výroby. Management by měl co nejpřesněji odhadnout předpokládanou denní návštěvnost hostů a na základě výsledků vytvořit prognózu prodeje jednotlivých pokrmů. Prodejní a odbytová činnost V téhle oblasti se zabýváme zejména otázkou, jakým způsobem budeme prodávat. Proto je nutnost vytvořit prodejní program, který je odrazem spotřebitelské poptávky a zohledňuje druh provozovny. Mezi nejznámější formy prodeje patří prodej s obsluhou, prodej bez obsluhy, pultový prodej, ambulantní prodej a prodej prostřednictvím automatů. Jeden z nejdůležitějších úkolů managementu je sestavení nabídky pokrmů a nápojů pro stravovací úsek. Jedná se v podstatě o jeden z hlavních prodejních nástrojů, a proto musí mít svou vlastní politiku. Samozřejmě musí být provedena analýza spotřebitelského trhu, analýza konkurence, analýza schopností vlastního podniku a její nabídky, ceny, marketingu a mnoho dalšího. Kontrola Při jakékoliv činnosti na všech úrovních managementu je vždy nutná kontrola. Cílem kontroly je zjistit reálný stav, získat objektivní představu o skutečnosti a porovnat ho se stavem plánovaným. V případě zjištěných odchylek je třeba přizpůsobit nápravný program tak, aby co v nejkratší době bylo dosáhnuto stavu požadovaného. Kontrola v gastronomii může přijít z vnitřního prostředí (manažeři), anebo jako vnější kontrola prostřednictvím kontrolních orgánů, jako je například Česká obchodní inspekce, státní zdravotní dozor, státní zemědělská a potravinářská inspekce a mnoho dalších. 17

18 Řetězce a skupiny restaurací Vlivem turbulentního, stále měnícího se prostředí, vlivem globalizace a otevřeného trhu se stále větší počet restaurací stává součástí hotelových či restauračních řetězců. Restaurant chain neboli restaurační řetězec je sdružení podniků, které mají licenční právo a možnost využívat značku řetězce, nabídku poskytovaných služeb a vybavení restaurace. Naproti tomu restaurační skupina je spíše soubor podniků, které jsou vzájemně propojeny vlastnickými vztahy. Řetězce restaurací podle autorky Zimákové mohou vznikat na základě: 1 Na základě manažerské smlouvy skupiny řídí podniky jako zprostředkovatelé pro vlastníky na základě smlouvy. Smlouva o managementu (smlouva o řízení) je zpravidla písemná dohoda mezi dvěma stranami uzavřená za účelem poskytování profesionálních, plánovacích, organizačních a operativních výkonů po produkci a prodej stravovacích a jiných služeb a všech činností souvisejících s provozem restauračního zařízení. Vlastník pověřuje provozovatele operátora, aby dal na určitou dobu za úhradu k dispozici celá svá zařízení, včetně provozního kapitálu a nese plnou právní a finanční odpovědnost. Provozovatel přebírá operativní zodpovědnost zahrnující v mnohých případech také poskytnutí obchodního jména. Provozovatel hradí jménem vlastníka všechny nutné výdaje plynoucí z provozu, sám si ponechá svoji odměnu a zbývající přebytek předá vlastníkovi. Tzn., že vlastník platí operátorovi za služby základní motivační odměnu. Mezi další možnosti vzniku restauračních zařízení řadíme: - koupi restaurace samotným řetězcem - vznik řetězce na základě dohody - provoz podniku na základě franchisingové smlouvy 1 ZIMÁKOVÁ, Blanka. Food and beverage management. Druhé. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. ISBN Str

19 Franchising je v dnešní době velice oblíbený způsob proniknutí na trh, kdy se jedná o uzavření smlouvy mezi dvěma stranami (franchisor - poskytovatel a franchisant - příjemce). Každá strana se zavazuje k určitým právům a povinnostem Klasifikace restauračních zařízení Podniky se dělí zejména podle činnosti, které se nejvíce věnují. Pod pojmem restaurace si můžeme představit zařízení, které pomocí obsluhy zajišťuje přání zákazníků v oblasti stravovacích služeb. Naopak bar je odbytové středisko, kde je kladen důraz na funkci společenskou a je plně vybaven alkoholem, zatímco nabídka pokrmů je tam omezená. Podle autorky Zimákové se jedná o: 2 1) Restaurace pro tuto kategorii hostinských provozoven je dominantní prodej pokrmů s možností zakoupení nápojů a možnost různých forem společenské zábavy. Jedná se zejména o následující druhy provozoven: a) restaurace restaurace, pohostinství, motoresty b) samoobslužné restaurace (jídelny) samoobslužná restaurace, bufet c) rychlé občerstvení, ryby, hranolky bistro, občerstvení, kiosek d) železniční jídelní vozy a jiná zařízení pro přepravu cestujících 2) Bary pro tuto kategorii hostinských provozoven je dominantní prodej nápojů s možností různých forem společenské zábavy. Je možné též prodávat výrobky studené kuchyně, cukrářské výrobky, podle místních zvyklostí teplé pokrmy zejména minutkového charakteru. Jedná se zejména o následující druhy provozoven: a) bary grill bar, pizzerie, snack bar, aperitiv bar, lobby bar b) noční kluby noční bar, noční klub, varieté, dancing c) pivnice pivnice, hostinec, výčep piva d) vinárny 2 ZIMÁKOVÁ, Blanka. Food and beverage management. Druhé. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8. ISBN Str

20 e) kavárny, espressa Hostinská zařízení lze dále členit podle: - jejich funkce - místa působnosti - doby provozu Asociace hotelů a restaurací AHR je asociace působící na území ČR, která vznikla v roce 2006 spojením sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu (HO.RE.KA ČR) s národní federací hotelů a restaurací (NFHR ČR). Jedná se o nepoliticky založenou společnost, která zastupuje jednotlivé podnikatele v oboru hotelnictví a gastronomie. Dále zastupuje ČR v zahraničí, jelikož je členem Konfederace národních hotelových asociací států Evropské unie HOTREC a členem Hotel Stars Union. Mezi hlavní cíle asociace patří: 3 - vést své členy k dodržování etického kodexu AHR ČR ve vztahu k obchodním partnerům i veřejnosti - usilovat o vytváření vhodných vnějších ekonomických podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit svých členů a konkurenceschopnosti oboru - působením na členy různými formami činnosti je vést ke zvyšování kvality poskytovaných služeb a zachování dobrého jména oboru - ve spolupráci s médii propagovat činnost asociace a pozitivní příklady podnikatelských aktivit svých členů - navazovat spolupráci a uzavírat smluvní vztahy s partnery poskytujícími výhody pro členy asociace, například s kolektivními správci autorských práv a dalšími organizacemi 3 Představení asociace. [online]. [cit ]. Dostupné z: 20

21 - účastí v pracovních skupinách pro přípravu nových zákonných předpisů prosazovat úpravy zákonných opatření, které přispějí ke zlepšení podnikání v oboru hotelnictví a gastronomie Dle mého názoru je asociace velice užitečná a pomáhá jednotlivým podnikatelům prosazovat jejich potřeby a domlouvat se na společném postupu do budoucna Ochrana zdraví při práci Podle zákoníku práce a z něj vyplývajících pracovně-právních vztahů je za péči, bezpečnost a ochranu zdraví odpovědný zaměstnavatel. Správný zaměstnavatel by měl předcházet všem možným rizikům, která by mohla na pracovišti vzniknout a ohrozit zdraví zaměstnanců. Jednou z mnoha povinností zaměstnavatele je také zajistit kontrolu dodržování zákazu kouření na pracovišti. Práva zaměstnanců podle zákoníku práce jsou například: 4 1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná. 2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance. 3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zákoník práce nutí zaměstnavatele dbát na ochranu zdraví zaměstnanců při výkonu pracovní činnosti, na jejich bezpečnost a prevenci všech možných vzniklých rizik. Jestli tomu tak v České republice opravdu je, není zcela jisté. 4 Česká republika. Zákon č.262/2006: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. In: zákoník práce. 21

22 1.3. Historie tabáku x vliv reklamy x kouření v dnešní době První zmínky o tabáku se objevují již u amerických indiánů kmene Huronů. Indiáni tabák kouřili při provádění náboženských rituálů, ale kouření nebylo součástí každodenního života. Samotné objevení tabáku je spojováno s Kryštofem Kolumbem a rokem 1492, ale první tabáková semena se dostala do Evropy až v roce 1518, kdy je byznysmen Romana Penea přivezl z dnešní Dominikánské republiky, přesněji z provincie Tobacco; odtud tedy samotný název tabák. Nejdříve byla snaha využívat tabák k léčebným a botanickým účelům, ale během krátké doby se kouření stalo velice populární, a to zejména pro bohatší vrstvu společnosti díky tomu, že ke kouření bylo zapotřebí drahých dýmek a náčiní. Chudší vrstva tabák spíše šňupala. Kouření vyvolalo v řadě zemí velkou vlnu odporu, například ve Švýcarsku, Turecku a Rusku byly udělovány za užívání tabáku až trest smrti. První cigarety a doutníky jsou datovány do 19. století a největší zlom nastal s vynalezením stroje na výrobu cigaret v šedesátých letech minulého století. Nepatrný rozdíl je, že první stroj na cigarety vyrobil cigaret denně, zatímco dnes jich vyrobí za den. Vliv tabákové reklamy Jak velký vliv má tabáková reklama? Společnost se v tomhle směru dělí na dvě skupiny. První skupina tvrdí, že tabáková reklama je velmi nebezpečná a ovlivňuje pozitivně vnímání cigaret u mladých lidí a dětí. Podle nich je tabáková reklama přímo zaměřena na mladistvé a reklamní kampaně probíhají často na akcích, které jsou navštěvovány náctiletými. Silně kritizováno je využívání prvků a symbolů, přitažlivých pro mladé lidi (jsou tzv. in ), a tím je podněcujících ke kouření. Na druhé straně jeden z výborných marketingových specialistů 5 Martin Lindstrom provedl v roce 2004 výzkum, kterého se zúčastnilo přes několik set lidí a který trval necelé 4 roky. Jednalo se o neuromarketingovou studii, která nám měla odpovědět na to, jak na náš mozek působí vliv tabákové reklamy. Dobrovolníkům, kteří byli pod skenovacím dozorem, byly promítány varovné nápisy a oni měli pomocí tlačítka určit, jak velká je přitom jejich 5 Efekt protikuřáckých reklam. [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: 22

23 chuť na cigaretu. Závěry byly překvapující: díky magnetické rezonanci se přišlo na to, že varovné nápisy na krabičkách cigaret jejich chuť zapálit si vůbec neovlivňují. Dle mého názoru je tabáková reklama škodlivá a vliv na mladistvé určitě má. To, že reklama už neovlivňuje kuřáky, je věc jiná. Stát by měl podniknout všechna dostupná opatření, která alespoň do jisté míry mohou ochránit děti a mladistvé v naší zemi. Kouření v dnešní době Je cigareta osudem moderní doby, nebo je to jen zlý zlozvyk? Tvrdí se, že nejvyspělejší země jsou největšími spotřebiteli tabáku. Čím to je? Autoři Eva Králíková a Jiří Kozák tvrdí: 6 V České republice umírá každoročně celkem asi osob. Z toho skoro pětina, , na nemoci způsobené kouřením to jsou nemoci srdce a cév, na nichž se podílí kouření asi pětinou, dále různé nádory, kde má kouření podíl celkově asi třetinový (např. u rakoviny plic asi 90%, u rakoviny močového měchýře asi 50-70%, u rakoviny děložního čípku asi 30%, u rakoviny slinivky břišní asi 30% atd.) a konečně třetí skupinou nemocí způsobených kouřením jsou chronická plicní onemocnění, která zaviní kouření ze tří čtvrtin (tedy asi 75% lidí s chronickým onemocněním průdušek by nemuselo onemocnět, kdyby nekouřili). Z těchto úmrtí ročně způsobených tabákem připadají dvě třetiny (15 000) na osoby ve středním věku (35-69 let), tedy tato úmrtí se netýkají žádných starců! Každý druhý muž, kterému je v ČR letos 35 let, se nedožije své sedmdesátky. Přitom každý pátý z těchto mužů zemře právě v důsledku kouření. Podle mého názoru přestat kouřit by se měl pokusit každý, komu alespoň trošku záleží na jeho zdraví. Přestat s kouřením má smysl v každém stadiu života a v každém věku. 6 KRÁLÍKOVÁ, KOZÁK, Eva, Jiří. Jak přestat kouřit. Brno: MAXDORF, ISBN Str

24 Kuřák, nekuřák, aktivní kouření, pasivní kouření Kdo je kuřák a kdo nekuřák? Autor Jindřich Špinar rozlišuje: 7 Pravidelný (denní) kuřák: kouří nejméně jednu cigaretu denně Příležitostný kuřák: pravidelně kouří, ale méně než jednu cigaretu denně Bývalý kuřák: kouřil (vykouřil během života více než 100 cigaret), ale v době šetření nekouří. Nekuřák: nikdy nevykouřil 100 a více cigaret Obecně lze říci, že na nikotinu je závislý ten kuřák, který kouří nejméně cigaret denně a první si zapaluje do hodiny po probuzení. Aktivní kouření znamená, že samotný člověk kouří, bud denně nebo příležitostně. Pasivní kouření znamená, že člověk sám o sobě nekouří, ale pohybuje se v uzavřených prostorech nebo ve společnosti, kde se kouří. Ani v takovém případě by se riziko nebezpečí onemocnění rakovinou plic nemělo podceňovat, jelikož kancerogeny, které kuřák přímo vdechuje, jsou pro nekuřáka rozptýleny v prostoru, ve kterém se nachází. Otázkou kouření, zákazu kouření v restauracích a na mnoha dalších společných místech se zabývá ministerstvo zdravotnictví a naše vláda. Kde začíná svoboda jednoho a končí svoboda druhého? Kdo by se měl podřídit? Má být veřejné zdraví ohroženo díky špatným zákonům v naší zemi a bezohlednosti našich spoluobčanů? Těmito otázkami a mnoha jinými se budu zabývat v další části své diplomové práce. Autor Jan Žaloudík ve své knize o pasivním kouření konstatuje: 8 Analýza více než 50 epidemiologických studií jasně svědčí také pro škodlivý vliv pasivního kouření na zvýšení rizika vzniku rakoviny průdušek a plic u nekuřáků vystavených kouření jiných. Podobný rozbor oněch 51 studií vyčísluje zvýšení rizika pasivního kouření na pracovištích u nekouřících koeficientem 1,17, což znamená výskyt zhoubných nádorů o 17% vyšší než u nekuřáků nevystavených pasivní inhalaci zplodin 7 ŠPINAR, Jindřich. Jak dobře žít s nemocným srdcem. Praha: Grada, ISBN Str ŽALOUDÍK, Jan. Vyhněte se rakovině, aneb, prevence zhoubných nádorů pro každého. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 189 s. Doktor radí. ISBN Str

25 kouření tabáku. Bylo-li kuřákovo riziko vzniku rakoviny vyčísleno koeficientem 1,53, tedy o 53% vyšší než u nekuřáka, znamená to, že plnou třetinu rizika kuřáka získává i nekuřák pouhým pobytem v zakouřeném prostředí. Podle těchto studií vidíme, že kuřák omezuje a ohrožuje zdraví nekuřáka. Proto tvrdím, že kuřáci by neměli sdílet společné prostory s nekuřáky. Mělo by jím být státem nebo vyšší autoritou nařízeno, že v případě potřeby kouřit musí odejít ven z místnosti, kde kouřením zdraví ostatních neohrožují Kouření a dva druhy závislosti Co je to kouření, jaký význam pro nás má a co nám způsobuje? Podle expertky na kouření Evy Kralické kouření znamená: 9 Kouření je naučené chování. Vzpomeňte si, jak dlouho trvalo, než jste se stali kuřákem: toto chování si člověk osvojuje pomalu, většinou několik měsíců nebo spíš let. Proto ani zbavit se tohoto návyku většinou nejde rychle, trvá to zase několik měsíců, výjimečně i let. Závislost na kouření můžeme rozdělit na dva druhy závislosti: psychosociální a fyzickou (drogovou). Fyzická (drogová závislost) u drogové závislosti platí individuální citlivost každého jedince na čtyři tisíce látek, které jsou obsaženy v cigaretovém kouři, nebo jen na jednu z nich. Mezi námi jsou dokonce lidé, kteří jsou zcela imunní na všechny škodlivé látky obsažené v cigaretě (tzv. Churchillův syndrom), ale těch je opravdu jen pár. Na druhé straně existují ti, kteří jsou maximálně citliví, a po několika stovkách vykouřených cigaret umírají. Zbytek kuřáků se nazývá tzv. průměrným kuřákem. Fyzická závislost vzniká na látce nazvané nikotin, a to až po určité době. Nikotin v případě, že ho má člověk nedostatek, vyvolává abstinenční příznaky, které mizí se zapálením cigarety. Psychosociální závislost hodně lidí začne s kouřením, když jsou velice mladí, a to hlavně díky svému okolí a přátelům. Závislostí sociální označujeme takovou, kdy má jedinec nutkání zapálit si ve společnosti se svými přáteli. A jelikož kouření se po určité době stává součástí životního stylu jedince a potřeba zapálit si se objevuje stále častěji, 9 KRÁLÍKOVÁ, KOZÁK, Eva, Jiří. Jak přestat kouřit. Brno: MAXDORF, ISBN Str

26 vzniká závislost psychická. Ta je spojena s určitými situacemi, jako je myšlenka na cigaretu ke kávě, k pivu, cigareta po jídle, anebo když je člověk nervózní Zdravotní důsledky kouření Kouření cigaret způsobuje řadu nemocí, které se u nekuřáků zpravidla neobjevují. Je to dáno tím, že jakmile člověk vdechne cigaretový kouř, část nikotinu se přes ústní sliznici dostane do krevního oběhu člověka. Proto je nebezpečné i pasivní kouření, jelikož nezáleží na tom, že člověk část kouře polyká, jak je tomu u mnohých kuřáků, ale na tom, že pouze obyčejné vdechnutí cigaretového kouře je zdraví škodlivé. Tabák má tedy nebezpečné důsledky pro ústní dutinu, kdy povlaky na jazyku nebo rtech mohou způsobit po pár letech rakovinu jazyku, rtů, hrtanu, hlasivek atd. Díky užívání tabáku se snižuje prokrvení dásní a to může do budoucna způsobit pozvolné uvolňování zubů. Tabák dále způsobuje rakovinu plic neboli bronchiální karcinom. Rakovina plic je jednou z nejčastějších nemocí kuřáků. Také je velice zrádná, jelikož se na ni zpravidla přijde příliš pozdě, a proto je téměř nereálné ji vyléčit. Dříve se rakovina plic více vyskytovala u mužů, ale v minulosti se počet žen kuřaček mnohonásobně zvýšil, a tím pádem se bronchitida stále častěji objevuji i u žen. Velmi častý je i nádor hrtanu, který zpravidla vznikne na hlasivkách. Projevuje se silným chrapotem, který trvá déle než 3 týdny. Snad každý silný kuřák má po ránu kašel, který je důsledkem toho, že řasinky v dýchacích cestách, které jsou přes den zklidněné cigaretovým kouřem, se opět projeví. Probudí se ale až po několika hodinách nekouření, tedy po ránu. Jedná se obrannou reakci průdušek, které se samy snaží očistit. Velmi časté je kuřácké astma neboli chronická obstrukční plicní nemoc. Centrum odvykání kouření exnico charakterizuje kuřácké astma takto: 26

27 10 Je to pomalu postupující uzávěr dýchacích cest, který se ani při zanechání kouření plně nevrátí k normě. Hlavní příčinou CHOPN je kouření. CHOPN sdružuje zánět průdušek a rozedmu plic. Toto onemocnění značně zhoršuje kvalitu života, snižuje toleranci fyzické námahy, přináší nepříjemné příznaky, jako dušnost, kašel, vykašlávání hlenů. Přestože je CHOPN onemocnění plic, ovlivňuje i další orgány jako např. srdce. Pokud člověk s CHOPN přestane kouřit v době diagnózy, má velmi dobrou prognózu, že se mu onemocnění nebude tak rapidně zhoršovat a má šanci, že se jeho stav zlepší. Je velmi složité ovlivnit onemocnění léčbou. Lidé s CHOPN sice netrpí bolestmi, ale dušnost je horší pocit než bolest. Tabák má dále účinek na kardiovaskulární systém, zejména působí na cévy a srdce. Způsobuje kornatění cév, což si lze představit jako zanášení cév tukem. Může vzniknout sraženina, která v konečném důsledku může způsobit infarkt myokardu nebo ledviny, cévní mozkovou příhodu a ischemickou chorobu dolních končetin. Ke zvýšení krevního tlaku dochází tak, že kouřením je krev kuřáka ochuzena o potřebný kyslík, a tak se srdeční tkáni nedostává výživa v potřebné míře. Srdce je nuceno k větší výkonnosti, s čímž je spojen i vyšší krevní tlak. A v neposlední řadě má kouření psychické a psychosomatické účinky. Na zrak působí formaldehyd, který je v cigaretách obsažen. Ten způsobuje dráždění sliznice, které může způsobit prasknutí cévy sítnice a následné oslepnutí. Tabák ovlivňuje větší výskyt vrásek a rychlejší vypadávání vlasů, takže obecně kuřáci vypadají starší. Kuřáci trpí často zánětem středního ucha a jinými sluchovými potížemi. Tabák snižuje celkovou imunitu a zvyšuje srážlivost krve. Je nebezpečné, když žena, která kouří, užívá zároveň antikoncepci; tato kombinace může vést ke vzniku plicní embolie. Kouření tabáku zvyšuje náchylnost ke vředovému onemocnění žaludku a dvanácterníku. S největší pravděpodobností je to způsobeno tím, že si kuřáci po ránu zapálí cigaretu na lačný žaludek a přitom pijí černou kávu. Jeden z velice zajímavých poznatků o tabáku je jeho dopad na pohlavní systém. Co se týče žen kuřaček, nikotin odbourává estrogen, čímž způsobuje časté problémy s menstruačním 10 Zdravotní následky kouření: Chronická obstrukční plicní nemoc. [online]. [cit ]. Dostupné z: 27

28 cyklem. Ženy kuřačky také dříve přicházejí do menopauzy, mají problémy s otěhotněním a je u nich zvýšené riziko srdeční příhody. U mužů je dokázáno, že kouření způsobuje impotenci. Podle státního zdravotního ústavu dochází u kuřáků k výskytu psychických a psychosomatických problémů v měřítku: 11 Graf: Zdravotní problémy kuřáků Zdroj: Státní zdravotní ústav 11 SOVINOVÁ, Hana. Jak kouří Češi - kuřácké zvyklosti české populace v posledních deseti letech. [online]. [cit ]. Dostupné z: 28

29 Na závěr zajímavý poznatek doktorky Milany Šochlové: 12 Po dlouhé roky byl nikotin považován za klíčovou složku odpovědnou za to, proč ten, kdo začne kouřit, je většinou na kouření závislý. Vědci z Brookhaven National Laboratory v Uptonu zjistili, že i další složka tabákového kouře může podporovat závislost na tabáku, a to svými účinky na enzym, který hraje důležitou roli v mozkovém systému poskytujícím odměnu za určitý vzorec chování, čímž se toto chování posiluje. V mozku kuřáků je podstatně méně enzymu monoaminooxidázy B (MAO B) ve srovnání s mozky nekuřáků nebo dřívějších kuřáků. MAO působí při odbourávání dopaminu, což je nervový přenašeč, který má mimo jiné úlohu v přenosu euforických pocitů. Tyto pocity jsou spojeny s většinou návykových drog. Nikotin sám stimuluje vyplavování dopaminu a pak následnou euforii (blažený pocit). U kuřáků je patrně i proto větší pravděpodobnost, že se stanou závislí na jiných drogách a kouření se považuje za tzv. vstupní drogu Kouření a legislativní zákony s tím spojené O výrobě, prodeji, užívání tabáku a o mnohém dalším se v české legislativě pojednává hned v několika zákonech. Pro nás je ovšem nejdůležitější novelizace zákona č. 379/2005 z roku 2009 o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Zákon pojednává o prodeji a užívání tabákových výrobků. Podle paragrafu 8 a odstavce 3 je kouření v hostinských zařízeních omezeno takto: 13 (3) U vstupu do zařízení společného stravování provozovaného na základě hostinské činnosti je jeho provozovatel povinen viditelně označit, aby byla zajištěna informovanost osob před vstupem do zařízení, zda jde o 12 ŠACHLOVÁ, Milana. Epidemie kouření v České republice. [online]. [cit ]. Dostupné z: 13 Česká republika. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. In: č. 379/2005 Sb. Dostupné z: 29

30 a) nekuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou - Kouření zakázáno b) kuřácké zařízení; musí být označeno grafickou značkou - Kouření povoleno, nebo c) zařízení s vyhrazenými prostory; musí být označeno grafickou značkou d) stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky a zároveň prostory, v nichž je kouření zakázáno, musí být označeny grafickou značkou - Kouření zakázáno a prostory, v nichž je kouření povoleno, musí být označeny grafickou značkou - Kouření povoleno. Vzhled grafických značek je upraven v příloze tohoto zákona. Velikost grafických značek Kouření zakázáno a Kouření povoleno musí být nejméně 12 cm x 16 cm. Velikost grafické značky Stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky musí být nejméně 16 cm x 24 cm. To je k našemu tématu to nejpodstatnější. Stručně se zmíním pouze o úplném zákazu kouření, který platí např.: - na veřejnosti ve volně přístupných uzavřených prostorech - ve vnitřních prostorech budov státních orgánů - v prostorech finančních institucí, dopravních prostředcích - na zastřešených zastávkách městské hromadné dopravy atd. I obce mají určitou pravomoc udělit úplný zákaz kouření na místech, které považují za vhodné. Jedná se zejména o: - dětská hřiště - sportoviště - uzavřené budovy sloužící ke sportu nebo ke kulturním akcím - sportovní a kulturní akce, pokud jsou přístupné osobám mladším osmnácti let c sb-o-opatrenich-k-ochrane-pred-skodami-pusobenymi-tabakovymi-vyrobky-alkoholem-a-jinyminavykovymi-latkami-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-ve-zneni-pozdejsich-predpisu html 30

31 Velmi přísný je zákon regulující reklamu na tabákové výrobky (zákon č.40/1995). Zakazuje mediím jakoukoliv reklamu na tabák, a to pod trestem odebrání licence nebo udělení vysokých pokut. Podle zákona č.40/1995 se za reklamu na tabák považuje: 14 Reklamou na tabákové výrobky se rozumí též a) jakákoliv forma obchodního sdělení, jehož účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku, b) distribuce tabákového výrobku zdarma, jejímž účelem nebo přímým či nepřímým účinkem je propagace tabákového výrobku nebo distribuce zdarma, která má takový přímý či nepřímý účinek v souvislosti se sponzorováním podle odstavce 1, c) reklama, která se nezmiňuje přímo o tabákovém výrobku, ale využívá ochranné známky1a), emblému nebo jiného charakteristického rysu tabákového výrobku, pokud dále není stanoveno jinak. Obdobným způsobem zákon o rozhlasovém a televizním vysílání (zákon č.231/2001) reguluje reklamu na tabákové výrobky. Přísně zakazuje jakoukoliv propagaci tabákových výrobků v médiích. K dalším zákonům upravujícím tabák patří: Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000). Zákon o spotřebních daních (zákon č. 353/2003) Zákoník práce (zákon č. 262/2006). Vyhláška ministerstva zemědělství (č. 113/2005) o značení tabákových výrobků. Vyhláška Ministerstva zemědělství (vyhláška č. 343/2003) vyslovující požadavky na tabákové výrobky a jejich zdravotní varování. 14 Česká republika. Zákon o regulaci reklamy: Tabákové výrobky. In: zákon č.40/1995 Sb. Dostupné z: 31

32 2. Analytická část 2.1. Historie a výroba tabáku Historie Počátky tabáku spadají do období let před Kristem. Samotný tabák pochází z Jižní Ameriky a tamní domorodci ho považovali za zázračný lék, který využívali hlavně při náboženských rituálech. Evropané ho poznali poprvé v roce 1492, když Kryštof Kolumbus objevil tzv. Novou Zemi. Poprvé byl dovezen do Evropy portugalským byznysmenem známým pod jménem Romana Penea v roce Portugalsku se tedy po právu přidělují zásluhy v oblasti rozšíření onoho zázračného léku. V 16. století se tabák začal objevovat v Evropě poměrně více a kouření se postupně stalo obrovským společenským fenoménem. Svědčí o tom například období zlatých šedesátých let - období, kdy cigaretový dým byl součástí bontonu a nejednu z mála slavných osobností lze zahlédnout ve filmu slavnostně vykuřovat jednu cigaretu za druhou. V dnešní době je tomu zcela opačně. A proč? O odpověď se pokusím v dalších částech své diplomové práce. Výroba tabáku Jak vypadá základní surovina na výrobu cigaret? Listy se skladují ve velkých balících, vážících něco málo přes 200 kg. Na výrobu cigaret se zpracovávají jak měkké části tabákových listů, tak jejich řapíky. Existuje kolem 65 druhů tabáku, které rostou na celém světě, převážně v Jižní Americe, Austrálii a Tichomoří. Z 65 existujících druhů tabáku jsou nejdůležitější pro výrobu cigaret tři. Tabák viržinský, orientální a tabák barley. Jejich správný poměr určuje vůni a chuť výrobku. Aby se tabák mohl dále v továrně zpracovat, musí se nejdříve navlhčit, nahřát párou a pak opět vysušit. Současná moderní technika je schopna vyrobit kusů cigaret za jednu minutu. 32

33 Česká republika a tabákové výrobky, spotřební daň ČR a tabákové výrobky V České republice největší továrna na cigarety, továrna společnosti Phillip Morris v Kutné Hoře, vyrobí 40 miliard cigaret za rok. V roce 1992 bylo 6 miliard ročně, dnes je tomu 40 miliard. Cigarety míří jak na trh český, tak zahraniční. Společnost Phillip Morris působí jako významný exportér cigaret do 55 zemí světa. Společnost jen za minulý rok vykázala čistý zisk 3,1 miliardy korun. Cigarety jsou rozděleny do tří segmentů: prémiové značky (Marlboro, Davidoff, Sparta), segment střední třídy (Red and White, Petra) a nízké ceny (Start). Čeští zákazníci jsou velmi citliví na cenu, a proto v důsledku světové krize přešli ze střední značky na značky levnější nebo dokonce na sypaný tabák. Zato klienti prémiových značek zůstali. Sypaný tabák je levnější hlavně z toho důvodu, že se na něj vztahuje nižší spotřební daň. U cigaret tvoří spotřební daň 80% z ceny jedné krabičky. Tím pádem má tabák padesáti - sedmdesátiprocentní výhodu oproti levným cigaretám. Další, až 15% rozdíl ve zdanění je u levných a prémiových cigaret. Proč tomu tak je? Nemají všechny tabákové výrobky ve finále stejné využití a nejsou pro organismus stejně škodlivé? Spotřební daň Spotřební daň je tvořena pevnou a procentuální částí, kdy podíl na ceně jedné krabičky cigaret je v České republice přesně 78,2%. Pevná část spotřební daně je 1,12 Kč za kus, procentní část tvoří 28%. Spotřební daň celkově nesmí být nižší než 2,10 Kč/kus. Cigarety dále podléhají dani z přidané hodnoty (DPH) ve zvýšené sazbě 20%. Za posledních deset let spotřební daň vzrostla 7x a cena krabičky se téměř zdvojnásobila. Za předpokladu, že cena cigaret stoupne skokově, naroste černý trh. To se přesně stalo v roce 2007, když se zvyšovala spotřební daň a s ní i cena krabičky o 6 8 Kč. Černý trh vzrostl na dvacetinásobek. Je nutné přizpůsobit cenovou a fiskální politiku tak, aby se spotřební daň nepřesunula k nelegálním výrobkům, což by mělo za následek nižší daně a vyšší zdravotní rizika. Cigarety z černého trhu obsahují horší složky než klasické cigarety, a to například sklo, písek a kadmium. 33

34 Podle ČSÚ se v České republice se prodá 21 miliard cigaret ročně. Na hlavu nekuřáka tedy připadá 100 krabiček cigaret ročně Kouření jako nemoc Jak všichni víme, kouření se dříve považovalo za zlozvyk, dnes se považuje za závislost a je zařazeno mezi dlouhodobá onemocnění. Lékaři bylo dokázáno, že se v tabákovém kouři nachází více než 60 rakovinotvorných látek. Lékaři tvrdí, že člověk, který kouří 20 cigaret denně, do svého těla dostává stejné množství rozpadových látek polonia, jako kdyby chodil každý šestý den na rentgen hrudníku. Dokážete si to představit? Vše začíná u špatného životního stylu českého národa. 15 Podle ministerstva zdravotnictví a světové zdravotnické organizace (WHO) se zdravotní stav obyvatelstva jen zhoršuje a ročně léčba chorob spojená se špatným způsobem života přijde stát až na 30 miliard korun. WHO ve své mezinárodní zprávě o zdraví poukázala na špatnou situaci v naší zemi, zejména pak u dětí, kterým chybí sport, a rozhodně nechybí konzumace alkoholu a cigaret. Podle ministra zdravotnictví Leoše Hegera přijde léčba pacientů, kteří onemocní z kouření tabáku, na 8 mld. Kč ročně. Přitom investice do prevence by státu mohla ušetřit až 30 mld. Kč ročně. V České republice kouří asi 30% populace a kouření se podepisuje na každém pátém úmrtí. Stejně jako aktivní kouření je pro nás škodlivé i kouření pasivní. Co se týče elektronické cigarety, názory jsou rozporuplné. Určitě chrání pasivní kuřáky, ale na druhou stranu je elektronická cigareta jediný tabákový výrobek, který nespadá pod žádnou regulaci. Pokud by elektronická cigareta spadala pod dozor Státního ústavu pro kontrolu léčby, jak je tomu u většiny výrobků, pak by žádný problém nebyl. Dnes ale neplatí povinnost značení, to znamená uvádění informace o tom, kolik a čeho elektronická cigareta obsahuje. Riziko, že někdo v Asii udělá chybu a dá do cigarety špatnou koncentraci nikotinu, je tedy nemalé. 15 MZ vyčíslilo cenu špatného životního stylu Čechů. [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 34

35 Nutná prevence Pro ochranu veřejného zdraví občanů a pro prevenci je nutné podniknout několik kroků. 16 Veřejnost se v porovnání s roky minulými vyjadřuje mnohem radikálněji a podle studie Ipsos je pro úplný zákaz kouření v restauracích až 78% Čechů. Pasivní kouření ubližuje organismu stejně jako kouření aktivní. Podle známého publicisty Budinského má pasivní kouření nemalý dopad v naší zemi: 17 Jen v Česku ročně zemře na následky pasivního vdechování cigaretového kouře asi nekuřáků. Na vládu apeluje i česká veřejnost, která napsala otevřený dopis poslancům, pod který se podepsaly stovky osobností, jako třeba lékaři, vysokoškolští profesoři, sociologové atd. Proti kouření na veřejných místech se snaží bojovat i ministerstvo zdravotnictví. Vzešel návrh nového zákona o úplném zákazu kouření v restauracích, a pokud by byl schválen, vstoupí v platnost Po bývalých neúspěšných pokusech, kdy byla snaha prosadit obdobné zákony, vypadá tenhle velice nadějně. A to jen díku tomu, že se obměnilo složení Poslanecké sněmovny a zákon má podporu ministra zdravotnictví Leoše Hegera a předsedy vlády Petra Nečase. Jeden z největších bojovníků za schválení zákona je poslanec ODS Boris Šťastný a jeden z největších odpůrců je senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera. Státní zdravotní ústav v České republice má na starosti primární prevenci obyvatel. Primární prevence znamená vše, co souvisí se zdravým životním stylem. U nás tak zcela nefunguje. Uvedu příklad: když se stejný zákon o zákazu kouření projednával v Irsku, zaměstnávali v přepočtu na počet obyvatel České republiky až 70 lidí, kteří měli za úkol důkladně vysvětlovat veřejnosti, proč je zákon o zákazu kouření důležitý. U nás se takovým úkolem zabývá 15 lidí. Zaměstnanci tímhle pověření spadají z části pod náměstka zdravotní péče a z části pod hlavního hygienika. Jednoduše řečeno, v České republice systém funguje tak, 16 SLÍŽ, Mirek a Radek JALŮVKA. Češi podporují zákaz kouření v restauracích [online]. Praha, 2012, [cit ]. Dostupné z: Vyzkumna_zprava_Cesi_podporuji_zakaz_koureni_v_restauracich.pdf. Výzkum. Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, agentura Ipsos. Vedoucí práce Mirek Slíž. 17 ŘÍMANOVÁ, Radka. 2014: cigareta k pivu? Už ne: Zákaz kouření v restauracích má tentokrát šanci prosadit se. Poprvé díky ministru zdravotnictví. Mladá fronta dnes. Praha: MAFRA, a.s, roč. 22, č ISSN

36 že se sepíše zákon a čeká se na to, jestli vládou projde anebo neprojde. Chybí nám důslednost a v neposlední řadě peníze investované do kampaní, které by zákon podpořily. A proč tomu tak je? Ministr zdravotnictví Leoš Heger se vyjádřil jasně: 18 Kampaně, o nichž mluvíte, můžete vyžadovat u marketingových firem, které vám je rády udělají, když jim zaplatíte. Je to však hrozně drahé. My jsme uvažovali o kampani na propagaci preventivních vyšetření, screeningů, které běží pro karcinom prsu, karcinom děložního čípku a kolorektální karcinom, a tam se rozpočet pohyboval na úrovni jednoho sta milionů a efekt byl velmi vágní. Navíc v rámci všech těch korupčních záležitostí panuje k těmto věcem trochu nedůvěra. Jinak, kdybychom měli na ministerstvu sedmdesát lidí, pokud to jsou lidé na úrovni odborných referentů, vysokoškoláci, pak jeden vysokoškolák jako zaměstnanec znamená asi milion mzdových nákladů ročně. Pan ministr Heger se netají tím, že v minulosti byly předloženy podobné návrhy zákonů, které ovšem neuspěly z jediného důvodu: kvůli existenci příliš silné tabákové lobby. Ministerstvo zdravotnictví nemá zapotřebí investovat do kampaní tak velké peníze. Je třeba mít na paměti, že tabákové firmy do boje finance investovat ale neváhají Pár šokujících faktů Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) počet lidí, kteří kouří, neustále stoupá. V roce 2030 má počet kuřáků dokonce dosáhnout čísla 2 miliardy. Jak je to možné, když světový trend nám udává něco jiného? Odpověď zní, růst obyvatel ve světě. I když je světový trend opačný a lidé kouřit přestávají, jak z důvodů zdravotních, tak finančních, růst počtu obyvatel zejména v Asii a Africe odbyt cigaret jistí. Asie je do budoucna pro tabákové firmy nejperspektivnější trh. V rozvojových zemích počet mužů kuřáků klesá, ale naopak počet žen kuřaček stoupá. I navzdory různým protikuřáckým kampaním a zákonům jsou akcie tabákových firem velice atraktivní investicí. 18 ŠVEHLA, Marek. Nezávislost mi uvolňuje ruce. Respekt. Praha: R-PRESSE, spol. s r.o, 2013, roč. 23, č. 3. ISSN

37 19 Podle agentury Ipsos a jejich výzkumu, který byl proveden na vzorku lidí, bylo zjištěno, že nekuřáci v České republice tvoří 64%. Mezi skupinou lidí s nejvyššími příjmy je to pouhých 6%. Povolení kouřit v restauracích vadí 52% Čechů. Více to vadí ženám, kterých je 61%, než mužům - 43%. Pro úplný zákaz kouření v restauracích je 78% populace, což je obrovský pokrok, jelikož před pár lety to bylo pouze něco kolem 30%. Ročně v důsledku kouření zemře lidí. Ročně v důsledku pasivního kouření zemře dvakrát více lidí, než kolik je obětí automobilových nehod v České republice. Výzkum studentů Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity uskutečněný společně s agenturou Ipsos uvádí: 20 Výsledky průzkumu dokládají, že až 64% mladých kuřáků nejčastěji kouří v restauracích, barech, na diskotékách a v klubech, příležitostní kuřáci dokonce kouří téměř jenom tam, konkrétně 73%. Podle průzkumu kouří 53% mladých lidí ve věku let. Více než čtvrtina z nich kouří téměř každý den, 11% kouří občas a 15% příležitostně. Většina pravidelných kuřáků začala kouřit, když jím bylo méně než 16 let. Studie také potvrdila, že čím dříve začne člověk kouřit, tím větší je pravděpodobnost, že se stane pravidelným kuřákem. A co se týče zdraví? 21 Celosvětově přibude každým rokem 1,6 milionu nových případů bronchogenního karcinomu a 1,38 milionu nemocných v důsledku tohoto onemocnění umírá. U více než dvou třetin je diagnostikováno v pozdním stádiu a jen 7% se dožívá více než 5 let od stanovené diagnózy. Osm z deseti plicních nádorů postihuje osoby starší 60 let, výskyt u mužů je častější než u žen, nicméně např. kuřačky mají dvojnásobně vyšší riziko vzniku bronchogenního karcinomu oproti kuřákům. 19 SLÍŽ, Mirek a Radek JALŮVKA. Češi podporují zákaz kouření v restauracích [online]. Praha, 2012, [cit ]. Dostupné z: Vyzkumna_zprava_Cesi_podporuji_zakaz_koureni_v_restauracich.pdf. Výzkum. Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, agentura Ipsos. Vedoucí práce Mirek Slíž. 20 Mladí kouří hlavně v restauracích. 2013, roč. 22, č. 25. ISSN Dostupné z: 21 O plícním karcinomu v srdci střední Evropy. [online]. 2012, 13:8.2012, č. 33 [cit ]. ISSN MK ČR E Dostupné z: 37

38 Nejvyšší incidence karcinomu je v Evropě a Severní Americe. Tato fakta uvádí profesor Hirsch ve Zdravotnických novinách. Z údajů AHR, ČSŮ, Ipsos a dalších organizací cituji: 22 Od roku 1995 do roku 2010 v České republice vykouřilo průměrně cigaret (95 krabiček / rok = zhruba krabička a 4 dny). Průměrný kuřák u nás vykouří 14 cigaret denně a tím se Česká republika umístila na 12. místě z 27 zemí Evropské Unie. Nejméně kuřáků najdeme mezi důchodci (17%) a nejvíce mezi nezaměstnanými, manuálně zaměstnanými a podnikateli. Ročně zemře lidí na následky kouření. Léčba kuřáků stát stojí 6 mld. Kč/rok. Kuřáci daněmi přispějí ročně do státního rozpočtu 50 mld. Kč. Cena krabičky je v průměru 69 Kč. Daň je 53,50 Kč Spotřební daň v minimální výši 42 Kč (20 ks cigaret x 2,10 Kč) DPH: 11,50 Kč. Cena tabáku neustále roste. V lednu 2012 se spotřební daň zvýšila o pět haléřů za kus, v roce 2013 o šest haléřů za kus a DPH stoupne z 20% na 21%. V lednu 2014 sazba daně stoupne o devět haléřů za kus a minimální spotřební daň tedy vzroste na 2,25 Kč. Tím pádem v roce 2013 by zvýšení daně přidalo do státního rozpočtu 1,4 miliard korun. V roce 2014 pak 1,9 miliard korun. Data processing agency (DPA), která vycházela z výzkumů Světové zdravotnické organizace (WHO), zveřejnila: 23 Na Zemi umírá ročně 6 milionů lidí na následky kouření a třetina z nich na rakovinu. Ročně celosvětové ztráty způsobené kouřením vyjdou na 500 miliard dolarů (hlavně předčasná úmrtí a ztráty na produktivitě). V méně rozvinutých zemích, kam 22 Český statický úřad: analýza výdajů na zdravotnictví. Český statistický úřad: Výdaje zdrojů na zdravotnictví podle zdrojů financování [online] [cit ]. Dostupné z: 23 Data processing agency. Data Processing Agency: úmrtí spojené s kouřením [online]. Praha, 2012 [cit ]. Dostupné z: 38

39 tabákové firmy v posledních letech zaměřily své úsilí, zemřelo v roce 2010 více než 4 miliony lidí. V Německu v roce 2010 kouřilo 37,4% mužů a 25,8% žen. Za Německem se umístila Francie, Španělsko, VB a USA. První místo na světě v kouření si i nadále drží Čína s číslem 311 milionu osob, což tvoří 60% obyvatelstva Kouření zabíjí, avšak politice pomáhá 24 Co dříve tvrdily tabákové koncerny o tom, že cigarety jsou zdraví nezávadné, bylo dávno vědecky vyvráceno. Bylo i soudně dokázáno, že kouření zabíjí a nikotin závislost způsobuje. Tabákovým společnostem nezbylo nic jiného, než účinky kouření přiznat, aby se tak vyhnuly žalobám za klamání spotřebitele. V roce 1999 firma Phillip Morris uvedla, že český stát na kouření vydělává 5,8 miliard ročně. V roce 2013 se nechal slyšet ministr zdravotnictví Leoš Heger společně s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, že stát na kouření vydělává 54 miliard ročně. Je to mýtus nebo fakt? 25 Hana Ross, strategická ředitelka pro výzkum v Americké společnosti proti rakovině tvrdí, že se za celé roky nesetkala s jedinou zemí, u které by provedla studii a zjistila, že kouření představuje čistý příjem pro stát. Je možné, aby Česká republika byla výjimkou? Těžko říci. Lze zpochybňovat důvěryhodnost analýzy ministerstva zdravotnictví, zejména v případě, že studie nebyla nikdy veřejnosti zpřístupněna? Hana Ross se údajně se studií ministerstva zdravotnictví setkala. Vyjádřila se o ní jako o nedostatečné, a to zejména kvůli tomu, že je v ní použito hodně zahraniční literatury, která však situaci v České republice plně neodpovídá. Výsledek studie jí nepřipadá dostatečně popsán a také se v ní nezmiňují náklady spojené s pasivním kouřením. 24 ZÁBRANSKÝ, Tomáš. <i>společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007: zpráva z výzkumu : Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze</i> [online]. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, c2011 [cit ]. 86 s. ISBN Dostupné z: Výzkumná zpráva. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. 25 TESAŘOVÁ, Kristýna. Exkluzivní rozhovor s Hanou Ross z American Cancer Society: Finanční motivace přestat kouřit je jednou z nejsilnějších. Www,toplekar.cz [online]. 2012, 18:6:2012 [cit ]. Dostupné z: 39

40 Takové náklady mohou být přitom až 23%. V zemích se správně vypracovanou studií hrají náklady spojené s pasivním kouřením důležitou roli. K propočtu existují dvě metody, které se často propojují. První metoda spočítá příjmy a výdaje státu na kouření. Hodně tedy záleží na tom, co všechno stát za výdaje spojené s kouřením počítá. Druhá metoda porovnává celoživotní náklady kuřáka a celoživotní náklady nekuřáka. U druhé metody se berou v potaz i náklady, které státu způsobí kuřáci až za delší časové období (dvacet / třicet let). Myslíte, že kdyby cigarety dosud neexistovaly a teprve dnes by někdo žádal o povolení je uvést na trhu, že by jej dostal? V dnešní době, kdy jsou i hračky tak přísně kontrolované? Příjmy a výdaje státního rozpočtu Těžko bychom hledali jinou firmu než tabákovou, která s použitím minimální reklamy a 80% daně dosahuje tak obrovských zisků. Za rok 2012 bylo do státního rozpočtu vybráno z daní 58 mld. Kč. Jen pro přehled, částka 58 mld. představuje 5,7 % příjmů státní pokladny. Podle českého statického úřadu (ČSÚ) byl příjem České republiky za tabákové výrobky: 26 Rok ,7 mld. Kč, rok ,5 mld. Kč, rok mld. Kč. Autor Ondřej Linc v Lidových novinách tvrdí: 27 Zatím nejlépe kouření vychází z odhadu think-tanku Liberální institut. V roce 2007 ekonomové zjistili, že po zahrnutí zdravotních výdajů a úspoře na důchodech kuřáci, kteří zemřou kvůli svému zlozvyku, žijí v průměru o 15let méně je kouření pro stát vysoce ziskové, například v roce 2003 dosáhl čistý příjem úrovně 25,5 miliardy korun. 26 Český statický úřad: analýza výdajů na zdravotnictví. Český statistický úřad: Výdaje zdrojů na zdravotnictví podle zdrojů financování [online] [cit ]. Dostupné z: 27 Lidové noviny: Byznys závislý na nikotinu. Praha: Lidové noviny, 1998, roč. 25, č ISSN

41 Autor Miroslav Petr se v Hospodářských novinách vyjadřuje takto: korun za krabičku (20 kusů) činí v Česku průměrná cena cigaret po letošním zvýšení spotřební daně. Od roku 2014 bude až o 4 5 korun vyšší. 80% z ceny cigarety jde státu formou spotřební daně a daně z přidané hodnoty. 45 miliard korun vybral loni stát na spotřební dani z tabákových výrobků. Plánované zvýšení spotřební daně má v příštím roce zvýšit daňové inkaso o 1.4 miliardy korun a v roce 2014 o 1,9 miliardy korun cigaret na hlavu činí průměrná spotřeba v Česku. Od roku 2007 podle dat ČSÚ spotřeba klesá, ročně o jedno až dvě procenta. Zajímavé také je, že zatímco stát má z jedné cigarety 2,10 Kč, z tabáku má pouhých 1,40 Kč. Tabák je o hodně levnější než cigarety, a proto jeho prodej naroste meziročně o 20%. Eva Kralická, expertka a vedoucí centra pro závislé na tabákových výrobcích se k tématu o kouření v Českém rozhlase 6 vyjádřila: 29 Řádově se náklady na kouření, nebo respektive na to, že se v České republice prodávají tabákové výrobky, pohybují podle odhadu mezi miliardami ročně. To, v tom je asi polovina zdravotních nákladů, čili kolem 40 miliard jsou zdravotní náklady a zbytek jsou další, jako třeba invalidita, pracovní neschopnost, prokouřená pracovní doba a tak dále, třeba i požáry. 30 Centro adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy provedla studii, ve které v roce 2007 byly uvedeny náklady užívání návykových látek 56,2 mld. Kč. Z částky 56,2 mld. Kč bylo 33,1 mld. Kč vyčleněno na užívání tabáku. K problému patří určení přesných nákladů spojených s kouřením a jejich zahrnutí do analýzy. 28 Hospodářské noviny: ekonomický týdeník. Praha, 2012, roč. 56, č ISSN Dostupné z: 29 Český rozhlas 6, téma zákaz kouření v restauracích chce 78% Čechů, dne , moderátor Tereza Jirásková, hosté Eva Králiková, Miroslav Slíž, Soňa Marková, Boris ŠTtastný 30 ZÁBRANSKÝ, Tomáš. <i>společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007: zpráva z výzkumu : Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze</i> [online]. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, c2011 [cit ]. 86 s. ISBN Dostupné z: Výzkumná zpráva. Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. 41

42 Je pravda, že kouření a předčasná smrt kuřáků je pro ekonomiku českého státu něco přínosného? Vyplatí se státu léčba závislých v porovnání s těmi kuřáky, kteří každoročně zemřou v předčasném důchodovém věku na následky kouření, a tím uleví státu od výplaty jejich důchodů? Anebo naopak stát prodělává, jelikož kuřáci jsou častěji nemocní, dříve umírají, a tím pádem pracují kratší dobu a odvádějí nižší daně? Snad nejdůležitější roli hraje organizace a forma zdravotní péče ve státě. Záleží, zda máte státem placené zdravotnictví, anebo funguje zcela soukromé pojištění. Systém zdravotní péče ovlivňuje velkou měrou náklady státu. Poslední rok života kuřáka je pro stát ten nejdražší. Až v pozdějším věku občana stát vynaloží větší náklady na léčbu nemocí, které nemusí být spojeny nutně jen s kouřením. Kuřák a jeho předčasná smrt se státu může teoreticky vyplatit, protože se tak vyhne úhradě léčby nemocí, spojených se stářím Zisk x ochrana veřejného zdraví Stát chce zvyšovat spotřební daň. Je to ale řešení? Co se týče ochrany nekuřáků, tak nejspíše ne. Vyšší cena kuřáky neodradí. Z hlediska ekonomického je vysvětlení jednoduché. Kuřáci tvoří tzv. neelastickou poptávku. To znamená takovou poptávku, která není závislá na ceně. Velká část kuřáků je na nikotinu závislá, a proto zvýšení ceny nedonutí lidi k tomu, aby si cigarety nekupovali. Proto je pro stát nejjednodušší zdanit kuřáky, protože navyšovat ostatní daně už tak jednoduché není. Náklady tabákových firem na výrobu cigaret tvoří pouhých 5% z ceny cigarety. To znamená, že výroba cigaret bude vždy levná záležitost. Dokud bude existovat poptávka, cigarety se budou vyrábět. Snaha státu potlačovat výrobu cigaret není veliká, protože ji lehce přebijí představy obrovských zisků. U všech ostatních daní funguje princip, že pokud je zvýšíte (např. daň z přidané hodnoty), tak se o to podělí určitým způsobem jak stát, tak výrobce. Trošku se sníží zisk výrobce a stát si přijde na své. Paradoxně u tabákového průmyslu to funguje jinak. Díky neelasticitě poptávky a závislosti lidí, tabákovým firmám zvýšení daní nevadí. Jeden úhel pohledu je, že stát legalizoval návykové látky, které způsobují rakovinu a jiná vážná onemocnění a drží si své odběratele, u nichž nasazuje dostatečně vysokou cenu, aby pořád dosahoval velkých zisků. Na druhou stranu by měl stát chránit své občany a starat se o zdraví těch, kteří dobrovolně návykové látky nekonzumují. 42

43 Řešením se nabízí, kdyby část vybíraných daní byla přesunuta do veřejného zdravotního pojištění, aby si tak kuřáci sami částečně hradili náklady spojené s léčbou. Stát by teoreticky mohl přispívat pojišťovně na léčbu závislých. Optimální by byla například 1 koruna z každé prodané krabičky. Měli by si kuřáci u nás za pojištění připlatit? Léčba kuřáků je placena z daní. To znamená i z daní nekuřáků, kteří si platí stejné pojištění jako kuřáci. Měl by se český stát inspirovat Kanadou a USA? V takových zemích hraje u pojištění velkou roli to, zda je klient kuřák nebo nekuřák. Při podpisu nadstandardní smlouvy s klientem si pojišťovny důkladně prověřují, zda klient kouří anebo ne. Odeberou klientovi vzorek vlasů či moči a testují je na látku zvanou kotinin neboli metabolit nikotinu. Kotinin se v těle člověka drží několik měsíců. Americké společnosti pomáhají svým zaměstnancům s kouřením přestat pomocí odvykacích kurzů a motivačních bonusů. Stane se hlavním zájmem našeho státu ochrana zdraví občanů? Česká republika se ubírá správným směrem. Jako poslední země z Evropské unie potvrdila ratifikaci o kontrole tabáku a momentálně vláda projednává zákon ministra zdravotnictví Leoše Hegera o úplném zákazu kouření v restauracích a na místech, kde se mohou v blízkosti nacházet děti a mladiství, tedy například na sportovištích a dětských hřištích. V případě schválení bude zákon platit od V rámci Evropské unie se nově projednává Směrnice Evropského parlamentu a rady o sbližování právních předpisů ohledně výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků. Česká republika jako jedna ze zemí EU se ke směrnici staví negativně, a tím na sebe a tabákovou lobby podle expertů zbytečně upozorňuje. Tím, že i ratifikaci o kontrole tabáku jsme podepsali jako poslední země z EU, a to v květnu roku 2012, a ještě jako jediná země jsme měli výhrady k bodu o transparentnosti setkání poslanců se zástupci tabákových firem, jsme podle politologů světu ukázali vstřícnost naší vlády k výrobcům tabákových firem. 43

44 Několik změn ohledně cigaret 1) Stát zdvihl spotřební daň u cigaret a sypaného tabáku v roce 2013, a tím se cena krabičky zvýšila o dvě koruny. V roce 2014 tomu má být stejně a krabička podraží o další dvě koruny. Průměrná cena krabičky byla tedy za posledních deset let téměř zdvojnásobena. 2) Ministerstvo zdravotnictví v čele s Leošem Hegerem předložilo vládě v únoru 2013 nový zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami. Zákon je projednáván a rozděluje poslance do dvou skupin. Mezi politiky, co zákon podporují, je například Boris Štastný (ODS) a Miroslav Kalousek (TOP 09). Souhlasí s ním i předseda vlády Petr Nečas. Na druhé straně mezi odpůrce patří senátor a starosta Teplic Jaroslav Kubera nebo poslanec Marek Benda (ODS). 3) Evropská komise dala europoslancům ke schválení novelu o zastaralé směrnici ohledně výroby, prodeje a obchodní politiky tabákových výrobků. V novele se snaží například o jednotný vzhled cigaretových krabiček (odpudivá olivově zelená barva), o prezentaci varovných obrázků místo nápisů (měly by zaujímat 70 80% plochy na krabičce) a o mnoho dalších změn. 4) Jedním ze zásadních nařízení EU by byl zákaz vystavování cigaret. Jednalo by se o to, že v místě prodeje cigarety nemohou být vystaveny a samotná prodejna nemůže mít reklamy zevnitř prodejny ani zvenku. Cigarety by tak měly být uzavřeny ve skříni a vytáhnuty pouze na základě zákazníkova přání o koupení. Tabákové firmy s tímhle silně nesouhlasí. Tvrdí, že místo prodeje je poslední možnost, kde mohou reklamu na tabákové výrobky využít. Jak víme, reklama v médiích je zakázána. 5) Podle odborníků přísady, které se používají v tzv. slim nebo mentol cigaretách, jsou pro lidský organismus ještě škodlivější, a proto se eurokomisaři rozhodli k zákazu cigaret s ochuceným tabákem. 44

45 2.4. Nejpřísnější zákon o kouření v dějinách České republiky aneb zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami Zcela nový zákon o ochraně před škodami působenými návykovými látkami, který má nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, se poprvé objevil na scéně v roce Zákon byl vypracován ministerstvem zdravotnictví v čele s Leošem Hegerem. Od roku 2009 byl lehce zpřísněn a pozměněn a nyní je předložen vládě k připomínkovému řízení. Pokud zákon naše vláda a prezident schválí, dočkáme se důslednější a lepší ochrany veřejného zdraví, zejména u dětí a mladistvých již od ledna roku Zákon byl vypracován ministerstvem zdravotnictví v čele s Leošem Hegerem. Podpory se mu dostalo zejména od předsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví MUDr. Borise Šťastného, přednosty kliniky adiktologie 1. LF UK profesora Michaela Milovského a v neposlední řadě náměstka pro zdravotní péči MUDr. Ferdinanda Poláka. Zákon hovoří například o zákazu kouření ve všech restauracích, kavárnách, barech a hospodách a o zpřísnění prodeje alkoholu a tabáku mladistvým pod trestem vysokých sankcí. Na základě srovnání s ostatními zeměmi Evropy v naší republice panují velmi mírné regulace, co se týče prodeje a dostupnosti tabákových výrobků mladistvým. Studie ESPAD 31 v roce 2011 zveřejnila, že 42% školáků ve věku let si za posledních 30 dnů zapálilo cigaretu. Tím se Česká republika stala druhou nejhorší zemí v Evropě, jelikož průměr v Evropě činí 28%. Průměrný věk mladistvých u nás, co si poprvé zapálí cigaretu, je 14,1 let. U těch, co se stali pravidelnými kuřáky, je to 13,8 let. Dříve si cigaretu zkusí chlapci, ale naopak dívky se stávají dřív závislými. Za zvážení stojí zpřísnění zákona o kouření a nutná prevence mladistvých. 31. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) mezinárodní zpráva. <i>www.drogyinfo.cz</i> [online]. 2011, [cit ]. Dostupné z: _mezinarodni_zprava 45

46 O čem zákon hovoří? Co se týče kouření, je předložena ta nejpřísnější varianta v našich dějinách. Podle ministra Leoše Hegera se jedná o to, 32 že by kuřáci měli úplný zákaz kouření v restauracích a na zastřešených (před)zahrádkách. V restauracích by to do budoucna nefungovalo tak, jak je to mu dnes. V současnosti u nás platí zákon, že majitel restaurace je pouze povinen informovat přicházející hosty o tom, zda je restaurace kuřácká, nekuřácká anebo naopak smíšená. To znamená, že se uvnitř restaurace nachází prostory jak pro kuřáky, tak pro nekuřáky. Nejčastější způsob označení provozoven je nápis / nálepka na vchodových dveřích. Zákon zní, že pokud má majitel restauraci smíšenou, musí zajistit stavebně oddělené prostory jak pro kuřáky, tak pro nekuřáky. Chyba je v tom, že zákon už dále nespecifikuje, co znamenají stavebně oddělené prostory. V praxi to často dopadá tak, že v jednom rohu restaurace je pár stolečků pro nekuřáky a v druhém rohu pro kuřáky. Místnost není rozdělena zdí nebo dokonce dveřmi. Cigaretový kouř se sám od sebe nezastaví v polovině místnosti. Zákon se bude vztahovat i na zákaz prodeje tabáku, elektronických cigaret, vodních dýmek a alkoholu na tržištích a ve stáncích. Výjimkou jsou příležitostné akce, jako například vánoční trhy nebo kulturní události. To samé bude platit v pojízdných prodejnách a zmizí i automaty s prodejem tabáku a alkoholu. Zde totiž hrozí ještě větší riziko, že si výrobek koupí děti. Co se týče internetu a zásilkového prodeje, výrobek na poště musí převzít osoba prokazatelně starší 18 let. Dále ministr zdravotnictví Leoš Heger v zákonu hovoří o zákazu kouření ve veřejných prostorech, 33 například v takových, která slouží pro výuku a výchovu dětí. Na místech, kde přítomnost dětí je zcela jasná (školy, dětská hřiště), bude zákaz kouření nařízen plošně. Nový zákon je dále velmi dobře propracován z hlediska ochrany dětí a mladistvých. Dalším bodem v zákoně je zákaz vstupu mladistvým pod 18 let do oddělených prostorů, 32. Úplný zákaz kouření v restauracích a nealko levnější než pivo, navrhuje Heger. <i>www.zpravy.e15.cz</i> [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 33. Heger vyrukoval proti kouření zákaz v restauracích i omezení prodeje. <i>www.ceskatelevize.cz</i> [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: heger-vyrukoval-proti-koureni-zakaz-v-restauracich-i-omezeni-prodeje/ 46

47 které jsou vyhrazeny kuřákům a které jsou prostorově vymezeny v rámci veřejných míst (např. dětská hřiště). Pokud se opilé děti dostanou na záchytku, jejich pobyt bude ohlášen rodičům, příslušnému pediatrovi a také orgánu sociálně právní ochrany. Zvětší to tak zodpovědnost dětských lékařů, kteří by si hned po rodičích měli všimnout toho, že s dítětem není něco v pořádku. U ohrožených dětí mohou navrhnout případné léčení. Se zákonem by mělo dojít ke zpřísnění prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. Zákon výrazně zvyšuje sankce za nalévání a prodej alkoholu a prodej tabákových výrobků dětem pod 18 a 15 let. Pokuty za nedodržení zákona se mohou vyšplhat až ke dvěma milionům korun. Přesněji řečeno, pokud by barman / provozní / majitel naléval nebo prodal mladistvému pod 18 let alkohol anebo tabákový výrobek, hrozila by mu pokuta ve výši jednoho milionu korun. Pokud by k tomu došlo u mladistvého pod 15 let, pokuta by se vyšplhala na dva miliony korun. Provozovatelé nejen že nesmí prodávat alkohol a tabákové výrobky mladistvým, ale hrozí jim pokuta i tehdy, pokud se v jejich podnicích podnapilí mladiství budou zdržovat, i v případě, že jim alkohol v samotné provozovně podán nebyl. Nařízení bude velice těžké v praxi dodržet a restauratéři z něj mají zcela oprávněné obavy. V restauraci musí být alespoň jeden nealkoholický nápoj levnější než alkoholický. V poslední době se v mnoha restauracích začala objevovat strategie, že nejlevnějším nápojem v nabídce je pivo. Likvidační pokuty Ochrana mladistvých je samozřejmě chvályhodná, zvláště v dnešní době, kdy věková hranice mladistvých, kteří poprvé vyzkouší alkohol nebo cigarety, stále klesá, ale problém je v přísnosti pokut. Podle platné judikatury jak evropské (Evropský soud), tak české (Ústavní soud a Nejvyšší správní soud) nesmí být pokuty likvidační. Pokuty mají plnit jasnou preventivní a represivní funkci, nikoliv likvidační. To by však u mnoha menších podniků reálně hrozilo. V takovém případě by se dalo říct, že méně je někdy více. 47

48 Důvody PRO a PROTI Důvody PRO Jeden z hlavních důvodů je veřejný zájem společnosti. Občanů, kteří si přejí úplný zákaz kouření v restauracích, neustále přibývá. Ve srovnání s minulými lety se počet hlasů pro schválení zákona rapidně zvýšil. Podle Zdravotnických novin si přeje zákaz kouření až 78% obyvatelstva. 34 Počet lidí, kteří by v ČR souhlasili se zákazem kouření v restauracích, narůstá. K nekuřákům se totiž přidávají i kuřáci. V roce 2007 podporovalo tento zákaz 13% kuřáků, dnes jich s ním souhlasí 33%. Pro úplný zákaz kouření je 78% Čechů. Společenský trend ochrany před kouřením a tabákovým kouřem potvrdil také výzkum, který realizovali letos v dubnu studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a společnost Ipsos Tambor. Průzkumu se zúčastnilo 8488 respondentů starších 18 let, a je tedy plně reprezentativní pro populaci ČR. Nařízení plošného zákazu kouření úspěšně funguje už v mnoha evropských zemích, a teoreticky neexistuje důvod domnívat se, že by tomu v České republice bylo jinak. Mnoho majitelů a provozovatelů gastronomických zařízení se obává krachu a nižších zisků. Pravděpodobně dojde k tomu, že v prvních třech měsících nastane pokles návštěvnosti restaurace a postupně dojde k obměně její klientely. Restauratéři se nemusí odlivu dosavadní klientely bát, jelikož bude kompenzován přílivem klientely nové. Podle studie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s agenturou Ipsos 35 v zahraničí došlo se zavedením zákona k přechodnému poklesu tržeb, a to zejména v prvních třech měsících. Poté tržby opět stouply o několik procent. Mezi novou klientelu se zařadily matky s dětmi, které dříve restauraci nenavštěvovaly právě z důvodů zakouřených a nezdravých prostorů. Tržby restaurací by se podle výzkumu agentury Ipsos teoreticky měly zvednout až o šest procent. O trošku složitější situace nastane u vesnických hospod. Tam je víceméně klientela tvořena kuřáky, ale i tak se očekává pouze obměna, 34 Zdravotnické noviny: Téměř 80% Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích. Praha,2012, roč. 61, č. 12. ISSN Dostupné z: 35 SLÍŽ, Mirek a Radek JALŮVKA. <i>češi podporují zákaz kouření v restauracích</i> [online]. Praha, 2012, [cit ]. Dostupné z: Vyzkumna_zprava_Cesi_podporuji_zakaz_koureni_v_restauracich.pdf. Výzkum. Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, agentura Ipsos. Vedoucí práce Mirek Slíž. 48

49 nikoliv krach podniků. Lidé v České republice nechodí do hospod kvůli cigaretě nebo pivu, ale kvůli zážitkům a společnosti. Zkušenosti ze zahraničí prokazují, že zákon o zákazu kouření je teoreticky pro stát výhodný. Se zákonem dochází k poklesu akutních selhání cévního systému a to vede k úsporám ve zdravotnictví. Výsledky z Anglie, Skotska a Severní Ameriky dále ukázaly pokles hospitalizace dětí s astmatem. Platným argumentem je ochrana zaměstnanců. Na tenhle jediný argument slyší Asociace hotelů a restaurací (AHR) a souhlasí s ním. I když je to v naší zemi spíše malé procento, pořád existují lidé, kteří pracují v zakouřených gastronomických zařízeních, ale sami nekouří. Pokud v jiných oborech funguje zákon o zákazu kouření na pracovišti, měl by fungovat i v gastronomii. S bojem proti kouření začaly jako první letušky. Dříve se v letadlech kouřilo, a proto letušky, které se dlouhodobě pohybovaly v uzavřených prostorech, měly častěji rakovinu. A tak se začaly soudit a v závěru vyhrály. Jedná se o společenské normy a právo na ochranu zdraví by stát měl poskytnout všem bez výhrady. V diskuzi, která byla vedena na téma zákaz kouření v restauracích dne moderátorem Janem Punčochářem a hosty prezidenta AHR Václavem Stárkem a ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, bylo ministrem zcela jasně řečeno: 36 Tak ty analýzy protikuřácké jsou velmi, velmi rozsáhlé a je známo už 50 let, že kouření přispívá ke špatnému zdraví národa velmi silně, jestli chcete, abych vám řekl ty nejhorší věci, přes 90% karcinomu plic je dáno kouřením. Celá řada nemocí zkracuje život, takže v průměru asi o 6 let. To hlavní, k čemu my jsme se rozhodli přihlásit je, že nebudeme bojovat proti podnikatelům, nebudeme bojovat proti kuřákům, ale je potřeba chránit nekuřáky a absolutní prioritou je ochrana dětí. Představte si, že u nás se od roku 1997 o více než 60% zvýšil počet dětí do 13 let, které kouří. 36 TV Prima Family, dne , rozsah 00:16:49, moderátor Jan Punčochář, hosté ministr Leoš Heger, prezident AHR Václav Stárek, název zákaz kouření v restauracích 49

50 K tomu se prezident AHR Václav Stárek ve stejné diskuzi zcela oprávněně vyjádřil: V současné době je v naší republice 60% restaurací, které jsou buďto zcela nekuřácké, anebo mají oddělené prostory, to znamená, oddělený prostor pro kuřáky. Problém je samozřejmě v tom, jak se ten současný zákon někde aplikuje, to znamená, že určitě bychom našli restaurace, kde to tak nefunguje, ale to je spíš věc kontroly, než věc změny zákona. Tabákovým společnostem zákon pravděpodobně neublíží. Zisky a tržby jim každoročně rostou, a to i v období ekonomické krize. Na světě se každoročně procentuálně kouří víc a víc lidí a to hlavně díky rozvojovým zemím v Africe a Asii. Tabákové firmy se dále chystají na Čínu. V Číně ještě stále vládne monopol a cizí značky jsou pouze licencované, takže peníze jdou do rukou státu. Velkou snahu firem prosadit se v byznyse s tabákem, ale bez kouře, můžeme pozorovat ve světě čím dál tím více, zejména díky elektronickým cigaretám, žvýkacímu a šňupacímu tabáku, nikotinovým náplastem atd. Snad největší snažení firem zaznamenala Amerika, ale je jen otázkou času, kdy tomu bude tak i v Evropě. Na rozdíl od Severní Ameriky je v Evropě stále ještě kouření populární. Zatímco v USA se za kouření lidé spíše stydí a je spojeno s nedostatkem vůle, v Evropě je pořád ještě in. Důvodem pro zákaz kouření je ochrana mladistvých a dětí. Každoročně se u nás posouvá věková hranici těch, kteří poprvé vyzkoušejí cigaretu. Zákaz kouření by teoreticky mohl ochránit mladistvé, jak se tvrdí v Lidových novinách: 37 Z průzkumu, do kterého se zapojila více než tisícovka lidí ve věku od 18 do 22 let, však vyplývá, že přestože tabáková lobby i řada restauratérů proti zákazu kouření bojuje, většina mladých by čistý vzduch u piva přivítala. Vždyť 87% procent všech dotázaných uvedlo, že jim vadí, když přijdou domů z restaurace a jejich oblečení jde cítit kouřem. 53% respondentů se zároveň přiznalo, že sami patří mezi kuřáky a v 27% patří ke každodenním. 37 Lidové noviny: Zákaz kouření ochrání mladé. Praha: Lidové noviny, 1998, roč. 25, č. 25. ISSN Dostupné z: 50

51 6% respondentů také uvedlo, že vykouří více než dvacet cigaret denně. Navíc s nikotinem začínají už velmi brzy. Průměrný věk vyzkoušení první cigarety je 14,1 roku. Podle Mladé fronty Dnes a výzkumu studentů UK a agentury Ipsos začne až jedna třetina mladistvých kouřit u piva. To znamená víceméně v gastronomickém zařízení. Sabina Bergerová, studentka podílející se na výzkumu, to okomentovala slovy: 38 Třicet procent mladých lidí, kteří začnou kouřit před osmnáctým rokem, by s tím vůbec nezačalo, pokud bychom měli úplný zákaz kouření v restauracích. Jsou to ti, kteří kdyby si příležitostně nezapálili v restauracích, tak vůbec kouřit nebudou. Závěr Jeden úhel pohledu je, že stát povolil prodej výrobků, které, jak je již dnes dokázáno, způsobují závislost a v některých případech smrt. Proto má stát právo regulovat jejich používání, a to i za cenu regulace podniků. Jeden z hlavních důvodů je ochrana mladistvých. Podle výzkumu Ipsos Češi tolerují kouření v restauracích pouze ze zvyku a také proto, že jim nic jiného nezbývá. Se zákonem teoreticky ubyde prvních příležitostí začít kouřit, jak nám dále tvrdí výzkum Ipsos, který uvádí, že mladí lidé si zapálí poprvé cigaretu v restauracích. Zákon je reálná šance ochránit mladistvé a děti. Důvody PROTI Zákon celoplošného zákazu kouření je spojován velkou měrou s devastujícím zásahem do svobody podnikání. Ekonomika se ještě stále nachází v recesi, a proto zhoršovat podmínky podnikání anebo měnit nastávající nařízení by mohlo být pro podnikatele velice nebezpečné. Podle deníku Právo a článku o zákazu kouření se uvádí: 39 V Česku je nyní okolo gastronomických zařízení. Z těch, kde se podávají teplá jídla, je 29,5% čistě kuřáckých, 23,5% nekuřáckých a 47% má oddělené prostory. 38 Mladá fronta dnes: Třetina mladých začne kouřit u piva. Praha: MAFRA, a.s, 2013, roč. 23, č. 25. ISSN

52 Naopak u provozoven bez jídla je poměr kuřáckých a nekuřáckých zařízení 62 ku 9,7%. Asociace hotelů a restaurací odhaduje, že pokud Šťastný úplný zákaz kouření prosadí, zkrachuje až třetina provozoven. Z průzkumu MindBridge podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací (AHR) vyplývá, 40 že třetina provozovatelů čistě kuřáckých restaurací a čtvrtina provozovatelů s podniky smíšenými (oddělené prostory jak pro nekuřáky, tak kuřáky) by se schválením zákona své podniky zavřela. Jedná se zejména o podniky malé a střední velikosti, které jsou ale v mnoha regionech důležitým zaměstnavatelem. Společnost MindBridge Consulting zjistila, že mezi 750 hostinskými zařízeními považuje více než 70% zákon jako zásah do svobody podnikání. Názor zastává dokonce 43% restaurací, které jsou již dnes nekuřáckými provozovnami a na nedostatek zákazníků si nestěžují. Zda se výhružky majitelů restaurací dají brát vážně, je otázka jiná. Pro nás je důležité, že celkově majitelé se zákonem nesouhlasí a považují ho za zásah státu do podnikání. Za jejich práva bojuje Asociace hotelů a restaurací (AHR) v čele s prezidentem Václavem Stárkem. Podle provozovatelů restaurací je současná legislativa, která vyžaduje značení provozoven a případné oddělené prostory pro kuřáky v restauracích smíšených, zcela v pořádku. Jen by bylo třeba upřesnit, co znamená definice stavebně oddělené prostory. Problém u nás spočívá v nepřesnosti zákona. Ten blíže nespecifikuje, co znamená oddělené prostory pro kuřáky a další problém spočívá v nedostatečné kontrole. Zcela jednoznačně nemáme kontrolní orgán, který by prováděl řádné a pravidelné kontroly dodržování zákona a uděloval řádné pokuty. Proto tedy stát volí způsob, který je do značné míry zásahem do vlastnických práv. Majitel s hosty uzavírá jistou dohodu, že je obslouží, pokud hosté dobrovolně přijdou do restaurace. Pokud ale stát rozhodne, že všechny restaurace musí být nekuřácké, kde je potom svoboda výběru restaurace zákazníkem? Stát lidem odebere možnost volby, jakou restauraci chtějí sami navštívit. 39 Právo: Nezávislé noviny. Praha: Borgis, a.s., 2011, roč. 19, č ISSN Dostupné z: 40 STÁREK, Václav. ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ NESOUHLASÍ S NÁVRHEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA ZÁKAZ KOUŘENÍ V REST. [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 52

53 Podle tiskové zprávy od prezidenta AHR Václava Stárka 41 spočívá další problém v investicích majitelů restaurací, které přišly se zákonem o značení gastronomických provozoven před několika lety. Majitelé, pokud se tenkrát rozhodli mít restauraci s odděleným prostorem pro kuřáky a nekuřáky, mnohdy investovali nemálo peněz do označení provozovny a vzduchotechniky. A dnes v případě, že by se všechny restaurace staly nekuřáckými, by tyhle investice přišly vniveč. Restaurace se bojí, že se zákonem přijdou o klientelu kuřáků. Zkušenosti ze zahraničí podle studie Ipsos (jak jsem již uvedla výše) mluví jinak. Ve všech zemích, které přijaly zákon, se klientela pouze obměnila, ale k výraznému poklesu tržeb nebo dokonce krachu podniků nedošlo. K mírnému poklesu došlo jen v období prvních třech měsíců po přijetí a potom se tržby zvedly. Závěr O zásahu do svobody vlastnických práv se hovoří proto, že zákon nedává majitelům možnost volby. A to je jeden ze základních principů svobody podnikání. Majitelé se mohou dle vlastního úsudku na začátku rozhodnout, jaké gastronomické zařízení chtějí provozovat. Pokud se podnikatel v minulosti rozhodl, že bude provozovat kuřáckou restauraci, vložil do toho určitý kapitál a začal podnikat, stát by neměl přijít s nařízením, které může být pro podnikatele devastující. Restauratéři tvrdí, že pokud je záměrem státu ochrana nekuřáků, tak ti přece mají dnes volbu. Mohou si zvolit restauraci nekuřáckou a jít si posedět tam. Pokud se ale zákon schválí, komu poté zůstane jaká volba? Stát v zájmu ochrany života a zdraví občanů připravuje opatření, která jsou jistým způsobem pro gastronomická zařízení regulační, ale důležité je, že tahle opatření jsou plošná, a platí tedy pro všechny. Žádná skupina nebude zvýhodněna. Co se týče investic do vzduchotechniky, ta by musela běžet stokilometrovou a větší rychlostí za hodinu, aby se vzduch pročistil. V takovém prostředí by se ale nedalo jíst nebo pít. 41 STÁREK, Václav. ASOCIACE HOTELŮ A RESTAURACÍ NESOUHLASÍ S NÁVRHEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ NA ZÁKAZ KOUŘENÍ V REST. [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 53

54 Stačilo by pouze, aby místo předložení zcela nového zákona byl současný zákon pozměněn a určil, že stavebně oddělený prostor je prostor takový, který musí zabránit průniku cigaretového kouře. A také, aby stát měl kvalitní kontrolní orgán, který bude zodpovědný za kontrolu dodržování daného zákona. Tvrzení, že zákon o zákazu kouření zamezí kouření celkově, je nepřesné. Se zákonem dojde k zakládání členských klubů, na které se zákon vztahovat nebude, anebo dojde pouze k přesunutí kouření na ulici před restaurace. Celkový problém s kouřením to ovšem nevyřeší. Větší účinnost by měla inicializace hromadných kampaní proti kouření, aby tak veřejnost a zejména mladí lidé byli dostatečně informováni a plně vědomi si toho, co kouření cigaret lidskému organismu způsobuje Česká republika a svět Striktní zákaz kouření existuje v mnoha zemích světa, jako je například Irsko, Velká Británie, Francie, Norsko, Švédsko, Island ba dokonce i na Maltě, v Turecku nebo v Řecku. Jak vidíme, zákon funguje nejen v těch nejvyspělejších zemích světa, ale byl schválen i zeměmi, které samy sebe pokládaly za národy silných kuřáků. V Austrálii a na Novém Zélandě platí nejpřísnější zákony o zákazu kouření na světě. Zákony v obou zemích nařizují například jednotný vzhled cigaretových krabiček. Krabičky musejí být v olivově zelené barvě, bez reklamy a loga výrobců, pouze s varovnými odstrašujícími obrázky. O podobných nařízeních v Evropě momentálně jedná Evropská komise ve své nové směrnici a pro schválení je zapotřebí souhlas všech členských států unie. Podle článku o zákazu kouření ve Zdravotnických novinách 42 Jihoafrická republika zašla tak daleko, že požaduje kromě zákazu kouření v restauracích a ve všech vnitřních prostorech i zákaz na volných prostranstvích jako jsou pláže, sportovní stadiony, zoologické zahrady atd. To už je v Jihoafrické republice podruhé za posledních 5 let, co se jedná o zpřísnění legislativy v zemi. 42 Jihoafrická republika chce přísnější protikuřácké zákony. [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 54

55 V Hospodářských novinách ministr zdravotnictví Leoš Heger zveřejňuje výsledky výzkumu o kouření agentury Ipsos: 43 V Anglii po zavedení zákazu nastal znatelný pokles ve spotřebě cigaret jeden kuřák v březnu 2007 průměrně vykouřil 16,14 cigarety za den, na podzim stejného roku už jen 12,75 cigarety denně. Bylo zjištěno, že průměrné množství vykouřených cigaret během jedné návštěvy restaurace se snížilo z 9,01 na 5,69. Studie Irské kanceláře pro tabákovou kontrolu prokázala, že ve 38 monitorovaných dublinských hospodách stoupla návštěvnost po zavedení zákazu o 11%. V Itálii počet kuřáků klesl z 34,9% na 30,5% u mužů a z 20,6% na 20,4% u žen. Prodej cigaret se snížil o 5.5 %. Byla zjištěna větší frekvence návštěv restaurací a kaváren u 9,6% dotazovaných lidí, u 7,4% účastníků ankety se naopak počet návštěv snížil. A nemusíme chodit moc daleko. Podle elektronického článku na webové stránce 44 si naši slovenští sousedé od dubna roku 2013 nezapálí cigaretu ani v kavárnách, nákupních centrech, nemocnicích anebo v areálech škol. Varovaní na krabičkách budou daleko výraznější a pokuty daleko vyšší. Za zapálení cigarety na zakázaném místě hrozí pokuta až Kč. Kromě obyčejných cigaret budou zakázány i ty elektronické. Podle ministerstva zdravotnictví elektronická cigareta sice vyfukuje jen páru, ale i to dává špatný příklad dětem. Podle odhadů ministerstva zdravotnictví na Slovensku kouří dětí už na základních školách. Pro výrobce cigaret je po Číně druhým největším trhem Rusko. Podle článku o kouření na webovém portále 45 v Rusku kouří 44 milionů lidí, to znamená přibližně každý třetí občan. Od 1. ledna 2015 mají být všechna gastronomická zařízení a veřejná prostranství nekuřácká. Podle vlády se chystá citelné zdražení kuřiva a zobrazování odstrašujících obrázků na cigaretových krabičkách. Tabákové výrobky se budou prodávat 43 Hospodářské noviny: ekonomický týdeník ÚV KSČ. Praha, 2012, roč. 56, č ISSN Dostupné z: 44 BERGER, Vojtěch. Slovensko chystá přísnější protikuřácký zákon. Kouř by měl zmizet i z nákupních center. [online]. 2013, [cit ]. Dostupné z: 45 Rusko se civilizuje. Vláda schválila zákaz kouření. [online]. 2012, [cit ]. Dostupné z: 55

56 jen ve větších prodejnách, a tedy těžké časy nastanou více než menším kioskům, kde jsou cigarety nejprodávanějším sortimentem. Ruský trh ovládají čtyři tabákové koncerny Imperial Tobacco, Phillip Morris, Japan Tobacco International a British American Tobacco. Tabákové koncerny vládu varují, že pokud dojde ke zdražení cigaret, povede to k nárůstu černého trhu, který momentálně v Rusku skoro neexistuje. To samé tvrdí koncerny u nás, Rusko se tím pádem nestává výjimkou, kde by tabákové koncerny nehrozily nárůstem černého trhu. Podle ministryně Veroniky Skvorcovové a tamního ministerstva zdravotnictví jsou dopady kouření výrazné: 46 Každým rokem kvůli kouření ztrácíme 6,5% hrubého domácího produktu. To je reálná škoda, kterou nám způsobují předčasná úmrtí, vysoká nemocnost, invalidita a pracovní neschopnosti. Jde o devět let života mužů a šest a půl roku u žen." Cigarety v Rusku stojí méně než bochník chleba nebo mléka a na nemoci způsobené kouřením ročně umírá Rusů. Různá omezení ohledně kouření platí ve sto padesáti zemích světa. Ne vždy tyto omezení přináší očekávané výsledky. Negativním příkladem ze světa je Francie. Podle článku v Hospodářských novinách, který se opíral o výzkum z Národního institutu prevence zdravotní výchovy (INPES), se uvádí: 47 Cigarety kouří celkem třetina Francouzů. INPES zjistil, že tento zlozvyk je velmi oblíbený, a to navzdory zákazu kouření v barech, restauracích a bistrech a navzdory vyšším spotřebním daním na cigarety. Obrat přišel po roce INPES konstatoval, že v letech 1970 až 2005 počet kuřáků ve Francii postupně klesal, ale v posledním období začal znovu růst. Pokles byl patrný ještě mezi roky 2001 až 2005, kdy se počet prodaných 46 Bez vodky a tabáku: I Rusko půjde po krku kuřákům. Pomalounku, polehounku. Tyden CZ [online]. Praha, 2012, [cit ]. Dostupné z: 47 Hospodářské noviny: ekonomický týdeník ÚV KSČ. Praha, 2012, roč. 56, č ISSN Dostupné z: 56

57 cigaret snížil z 82 na 54 miliardy. Ale už v roce 2008 byl zaregistrován nárůst na 56 miliard. Nárůst kouření experti připisují ekonomické krizi a s tím spojeným pocitem nejistoty u lidí. Ve Francii tedy prostřednictvím nejrůznějších zákazů a omezení, zvýšením daní a šokujícími obrázky nebylo dosaženo toho, čeho se předpokládalo. Bude to i náš případ? Bude Česká republika státem, který v důsledku zákazu kouření opravdu omezí kouření, anebo na nás zákon nebude mít sebemenší vliv? Dále se v článku Hospodářských novin uvádí: 48 Největší počet závislých na tabáku je mezi nezaměstnanými, u nichž podíl kuřáků vzrostl ze 44 na 50 procent. Ze statistik také vyplývá, že v rodinách s nižšími příjmy začínají děti a mladiství s kouřením dříve. Opačný vliv má vzdělání. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním je kuřáků jen 23 procent, o deset procent méně než je celostátní průměr. V nižších sociálních skupinách je také větší riziko, že konzumace tabáku bude mít vážné zdravotní následky. Epidemioložka Gwen Menviellová na základě průzkumu 900 tisíc osob v evropských zemích konstatovala, že v dělnických profesích a v rodinách s nižšími příjmy je třikrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že kouření tabáku bude mít za následek rakovinu plic. Lidé, kteří jsou ve stresu, kouří více. Tomu odpovídá, že vyšší počet kuřáků najdeme mezi nezaměstnanými. Ale co efekt vzdělání? Opravdu mezi rodinami s nižšími příjmy najdeme vyšší počet kuřáků? Jsou děti kuřáků ohroženy více? Zákon nefunguje v celé Evropské unii stejně. Například v Německu má každá země zákon ošetřený jinak. Nizozemská vláda se po příkladu chorvatské dokonce rozhodla pro zrušení celkového zákazu kouření v restauracích. V Itálii zákon sice existuje, ale Itálie má přece jenom jiné podmínky než Česká republika. Pro Itala sednout si na zahrádku není žádný zásadní problém. 48 Hospodářské noviny: ekonomický týdeník Praha, 2012, roč. 56, č ISSN Dostupné z: 57

58 Zákon nefunguje ve všech zemích úplně stejně, někde funguje lépe a někde hůře. Jedno má ale společné; ochranu nekuřáků a dětí Česká republika a lobby Jsou diskuze o tabákových lobby v ČR přehnané, nebo je na nich kus pravdy? Bojují asociace za přání a potřeby svých členů, anebo je na způsobech boje něco podezřelého nebo dokonce nezákonného? Proč se stalo, že Česká republika, když jako poslední země EU podepisovala rámcovou dohodu, sjednanou Světovou zdravotnickou organizací, měla jako jediná výhrady k bodu o transparentnosti a průhlednosti veškerých kontaktů a setkání politiků s představenstvy tabákového průmyslu? Zda Česká republika je anebo není pod vlivem silné tabákové lobby nelze určit, jednalo by se o pouhé domněnky. Zmíním hlavní čtyři body, proti kterým se tabákový průmysl snaží bojovat: 1) Zcela nekuřácké veřejné prostory. Ty dnes existují například na Novém Zélandě a v New Yorku, kde si člověk nemůže zapálit cigaretu venku v parku nebo na veřejných plážích. 2) Jednotné balení cigaret. Tím dojde ke zmizení loga firmy a místo toho se objeví varovné odstrašující obrázky o dopadech kouření na lidské zdraví. (Austrálie, Nový Zéland). 3) Naprostý zákaz vystavování cigaret v místě prodeje. V praxi to znamená, že člověk přijde do trafiky, cigarety budou uzavřeny ve skříni, aby tak nebyly na očích dětem a mladistvým. Ze skříně budou vytaženy jen na základě požadavku o zakoupení od člověka staršího 18 let. 4) A v neposlední řadě je to zvýšení cen cigaret. Krabička cigaret by měla stát o několik stovek korun více, aby nebyla finančně přístupná dětem a mladistvým. Zvyšování ceny krabičky o 4 Kč, jak se tomu děje v ČR, se zcela mine účinkem. Výše uvedené body představují hlavní problémy tabákových firem. Pokud by krabičky cigaret měly být jednotného balení, stát by nemusel investovat ani korunu. Odpovědnost za vzhled krabičky by byla transferovaná na výrobce cigaret. Dále by stát 58

59 neměl žádné velké výdaje s tím, kdyby zákon o zákazu kouření platil i na veřejných místech, jako jsou například parky. Teoreticky stát může se zákonem ušetřit. S omezením kouření se počet infarktů myokardu každoročně sníží o několik procent (viz kapitola 1.3.3). V zemích, kde se omezí kouření, klesají infarkty průměrně o 17% Studie Ipsos x Studie MindBridge Studie Ipsos 49 Studenti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s marketingovou agenturou Ipsos vypracovali v roce 2012 výzkumnou zprávu, která má pro nás veliký význam. Vedoucím práce byl Mirek Slíž, student Univerzity Karlovy, a celý výzkum probíhal pod dozorem generálního ředitele agentury Ipsos Radka Jalůvka. Výzkum proběhl v dubnu 2012 a tisková zpráva byla zveřejněna v květnu stejného roku. Výzkum byl proveden na reprezentativním vzorku 8488 lidí starších 18 let formou osobního dotazování, prostřednictvím tazatelů agentury Ipsos. Ze vzorku 8488 lidí odpovídalo 1006 respondentů ve věku mezi 18 a 22 lety. Otázky jim byly kladeny retrospektivně, aby se zjistila příčina toho, proč začali kouřit a kdy začali kouřit. Došlo se k závěru, že většina kuřáků začala kvůli kamarádům. První cigaretu si mnozí z nich zapálili s přáteli v některém z gastronomických zařízení. Další vliv hraje rodina, kde u většiny kuřáků kouří alespoň jeden z rodičů. Co se týče reklamy na tabákové výrobky, tak je silně regulována a na mladé lidi velký efekt nemá. Do budoucna chce až 66% mladých kuřáků s kouřením přestat, hlavně z důvodů financí a zdraví. Respondenti vědí, že kouřeni ničí zdraví, ale přesné důsledky si ještě neumějí tak zcela představit. Podle Mirka Slíže, vedoucího projektu, je studie objektivní a v žádném případě neměla nahrávat ministerstvu zdravotnictví nebo komukoliv jinému. Jednalo se zcela čistě o studentský projekt, který zjišťoval stav užívání tabákových výrobků v ČR. Ministerstvu zdravotnictví byla studie předložena, když byla hotová a nebyla ničím a nikým ovlivněna. 49 SLÍŽ, Mirek a Radek JALŮVKA. Češi podporují zákaz kouření v restauracích [online]. Praha, 2012, [cit ]. Dostupné z: Vyzkumna_zprava_Cesi_podporuji_zakaz_koureni_v_restauracich.pdf. Výzkum. Fakulta sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, agentura Ipsos. Vedoucí práce Mirek Slíž. 59

60 Důležité závěry studie Pro mou diplomovou práci má výzkum velký význam, protože deklaruje to, že pokud by platil zákon o zákazu kouření v restauracích, tak by 30% z těch, co začalo s kouřením před 18. rokem života, nikdy nezačalo. Se zákonem jde ruku v ruce ochrana mladistvých. Výzkum dále hovoří o počtu občanů, kterým vadí kouření v gastronomických zařízeních. Ten od minulých let rapidně stoupl a pro schválení zákona o zákazu kouření je 78% Čechů. Takové vysoké procento je alarmující, protože v roce 2011, kdy byl výzkum realizován společností Median, bylo pro zákaz kouření 70%. V roce 2007 to bylo dokonce jen něco málo přes 30%. Počet lidí, kteří si přejí zákaz kouření, neustále roste. Důležitý poznatek je, že mezi lidmi vyžadujícími schválení zákona se nachází velký počet i samotných kuřáků, kteří se zákazem souhlasí. Pouhých 13% kuřáků bylo pro zákaz v roce 2007, dnes je tomu 33%. Pro lepší pochopení souvislostí uvedu na následující straně graf, který zobrazuje počet a strukturu kuřáků v České republice. Graf: Počet a struktura kuřáků v České republice Zdroj: studie Ipsoss 60

61 Z grafu vyplývá, že větší část české populace nekouří. Z reprezentativního vzorku 8488 lidí nad 18 let nekouří 64% lidí a pouze 24% Čechů je každodenními kuřáky. Zbytek jich kouří několikrát za měsíc anebo zcela výjimečně. Zajímavý je efekt vzdělání. Jak můžeme vidět, větší počet kuřáků se nachází mezi lidmi s nižším vzděláním. Naopak u lidí s vysokou školou se procento kuřáků snižuje. Pokud se v České republice nachází 64% nekuřáků a pouze 24% pravidelných kuřáků, měl by brát stát větší ohledy teoreticky na nekuřáky, než kuřáky Výzkum dokazuje, že je pro zákaz 78% Čechů a pouze 24% lidí v naší republice kouří, proto by vláda měla zákon podpořit. Další důležité výsledky Dalším důležitým poznatkem ze studie je, že kouření v restauracích vadí 52% Čechů. Více kouření vadí ženám než mužům a opět zde významnou roli hraje efekt vzdělání, kdy vysokoškolákům kouření v restauracích vadí více než ostatním. Lidé v restauracích tolerují kouření pouze ze zvyku a z pocitu, že jim nic jiného nezbývá. Znamená to, že kuřáci omezují nekuřáky? Výzkum dále dokazuje, že se zákonem o zákazu kouření v restauracích dojde k značnému pročištění vzduchu uvnitř restaurace, a tím i k větší spokojenosti zákazníků. Ti totiž ve výzkumu uvádí, že cigaretový kouř je jedna z věcí, která je obtěžuje nejvíce. Pro mou diplomovou práci je nejzajímavější poznatek, jak by se po schválení zákona změnila návštěvnost podniku. Dnes do restaurací zavítají více muži než ženy a rodiny s dětmi navštěvují gastronomická zařízení o hodně méně z důvodu zakouřených prostorů. Z výzkumu Ipsos vyplývá, že kouření je důležité pouze pro 9% klientely a se zákazem kouření by se návštěvnost podniku nezměnila, ba dokonce mírně zvýšila. Je to dáno tím, že by jej začaly navštěvovat rodiny s dětmi, které se jim dříve kvůli kouři vyhýbaly. 61

62 Graf: Navštěvovali byste restaurace častěji, pokud by platil zákon o zákazu kouření? Zdroj: studie Ipsos Lze očekávat nárůst návštěvnosti podniků o 3% - 6%, což by pro celý gastronomický trh znamenalo nárůst tržeb o 6 miliard. Vypočet pochází z ČSÚ. Je také v souladu s výzkumy ze zahraničí, které byly provedeny jak před, tak po zavedení zákazu kouření. O pozitivním dopadu na zdraví občanů jsem se zmiňovala již dříve. Pro mou diplomovou práci je ze studie Ipsos důležité, že pro zákaz kouření hlasuje 78% české populace a mezi nimi existuje i velké procento samotných kuřáků (30%), kteří jsou pro schválení zákona. Výzkum je pro nás mnohem zajímavější z téhle perspektivy. Uvádí, že existuje velmi výrazná skupina, která má nastaveno myšlení trošku jinak, než by se od kuřáků očekávalo, a upozorňuje nás na to, že by ji zákon výrazně ovlivnil a motivoval k tomu, aby s kouřením přestala. Závěr V diplomové práci uvádím, že stát chce zákonem ochránit mladistvé a děti, výzkum Ipsos dosvědčuje, že pokud by zákaz platil, s kouřením by nezačalo 30% mladistvých. Tak výrazné procento stojí za zvážení. Trendy mladých kuřáků jsou rok od roku horší a v České republice vládne velmi liberální a prokonzumně nastavená atmosféra. 62

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO

EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO EPIDEMIOLOGIE ZÁVISLOSTI NA TABÁKU U NÁS A VE SVĚTĚ, PASIVNÍ KOUŘENÍ RIZIKO PRO OKOLÍ ZÁVISLÉHO Eva Králíková Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN, Ústav hygieny a epidemiologie

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková

DEN PROTI KOUŘENÍ. Třída: 4.F. Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková DEN PROTI KOUŘENÍ Vypracovala: Třída: 4.F Lenka Kořinková, Veronika Šmídová, Lenka Tomšejová, Vlasta Trčková Osnova: 1.) Nekuřácký podnik a) zavedení z ekon. důvodu 2.) Jak přestat kouřit 3.) Poslední

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 142 Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

Mikroprostředí firmy

Mikroprostředí firmy VY_32_INOVACE_MAR_86 Mikroprostředí firmy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015

alkoholu a Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek CCVJ, o.p.s. 28. ledna 2015 Prevalence užíváníu alkoholu a tabáku v ČR Jana Nedbalová,, KHS Pk Výchova kek zdraví v pedagogické praxi, Přehled studií HBSC (WHO) 11, 13, 15letí (2002, 2006, 2010) GYTS (Global Youth Tobacco Survey)

Více

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Legální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Legální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ Legální drogy Alkohol Léky Tabák Těkavé

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 Seminární práce Kouřím, no a co! Vypracoval: Filip Vočka Školní rok: 2009/2010 Třída: 1. E Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně

Více

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7

Jak přestat kouřit Stop Smoking. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 7 Stop Smoking Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 7 Je prokázáno, že kouření je nezdravý zvyk. Cigarety jsou dnes nejběžnějším způsobem kouření. Mezi jiné způsoby kouření patří dýmky

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC

KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC KOUŘENÍ A CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC Tiskové materiály Listopad 2011 Čím je vinna cigareta Každý rok na celém světě zmaří kouření cigaret život více lidem než HIV, tuberkulóza a malárie dohromady.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví

Zdravotnické reformní zákony. Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Zdravotnické reformní zákony Mgr. Martin Plíšek náměstek ministra zdravotnictví Obsah Co se již podařilo prosadit Připravované zákony Co se již podařilo prosadit Zákon o zdravotních službách platný od

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zpracováno dne: 9. 1. 2013

Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_17 Název materiálu: SPOLEČNÉ STRAVOVÁNÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní charakteristiku a funkce

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn

A RIZIKOVÉ. ková, závislosti z tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN. integrace tní konference s mezinárodn KOUŘEN ENÍ TABÁKU A RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ Eva Králíkov ková, Lenka Štěpánková Centrum léčby l závislosti z na tabáku III.interní kliniky 1.LF UK a VFN Primárn rní prevence rizikového chování specializace versus

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 6 účast a povinnost zaměstnance Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_10 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU,

PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PLÍCE SI PAMATUJÍ I JEDINOU CIGARETU Plíce

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 687 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 248 10. funkční období 248 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů č. 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 254/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 4 odst. 3, 80, 92

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Alkoholické nápoje a lidský organismus

Alkoholické nápoje a lidský organismus Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton

Operace hrtanu. MUDr. Ale Slavíãek. Triton TRITON Operace hrtanu MUDr. Ale Slavíãek Triton Aleš Slavíček Operace hrtanu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené odpovídaly

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření na základních školách v Chrudimi 6. 9. třídy Rok 2006 Vyhodnocení a zpracování dat provedl Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, pobočka Chrudim Vyhodnocení průzkumu

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45

Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková. VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Marketingový výzkum tabákových výrobků Monika Ferdová Radka Hejzlarová Petra Stádníková Kristýna Voborníková VSRR, 3. ročník, cvičení středa 15:45 Obsah Charakteristika zvoleného produktu... 3 Cena...

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ

PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PÉČE O ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ Období: 15. 10. 26. 10. 2015 Počet výstupů: 35 Readership: 8 362 031 Zpracovala: Mgr. Veronika Ostrá OBSAH ČTK, 15. 10. 2015... 4 ČESKÉ NOVINY, 15.

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Návykové

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY

VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY PŘEDNÁŠKA 12. ŘÍJNA 2011, KONFERENCE ČZF, Hotel Palace, Jindřišská PRAHA 1 VÝZNAM ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, Lékařská

Více

Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením

Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením Navrhované změny takzvaného protikuřáckého zákona by pomohly zvýšit úroveň ochrany před pasivním kouřením Novelu zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,

Více

Úkol 1: Obchodní rozpětí

Úkol 1: Obchodní rozpětí Obchodní rozpětí Úkol 1: Obchodní rozpětí obchodní rozpětí = rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou U kterých z následujících produktů je obvykle obchodní rozpětí v maloobchodě relativně nízké a u kterých

Více

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností

III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností Ministerstvo životního prostředí, 2. 11. 2014 Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... - 4 - B. Zhodnocení stávající

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard.

78 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. TISKOVÁ ZPRÁVA Praha,. května 2012 8 % Čechů si přeje zákaz kouření v restauracích, přidávají se i kuřáci. Restaurace by na tom vydělaly až šest miliard. Každý nebo téměř každý den si zapálí pouhých 24

Více