Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila"

Transkript

1 Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÁ AKTOVKA str. 4 V DRUŽINĚ JE PRIMA str LET FOTBALU str. 11 Slovo starosty Protipovodňová opatření v Přešticích od r po aktuální stav Vážení spoluobčané, navazuji na březnové vydání PN z r. 2006, kdy jsem Vás po únorových povodních informoval o efektivním účinku průlehového protipovodňového koryta pod silničním mostem Na Zámostech vybudovaného na podzim roku Celkové náklady díla dosáhly částky 4,5 mil. Kč, z nich 1,5 mil. uhradil Plzeňský kraj. Uvedl jsem také, že výstavba koryta je prvním ze souboru postupných protipovodňových opatření vzešlých z návrhů řešení situace po katastrofální povodni ze srpna Při té bylo v Přešticích zatopeno 144 objektů, 15 objektů vlastněných fyzickými osobami muselo být demolováno, souhrnné škody na majetku činily cca 58 mil. Kč. Dalšími navrhovanými opatřeními byly: 1) vybudování průlehového koryta a ochranné hráze souběžně s vodním tokem Úhlavy. Koryto s tůněmi mělo vést loukami ve vzdálenosti cca 300 m od Úhlavy mezi Přešticemi a Příchovicemi, 1200 m dlouhá ochranná hráz od sladovny po konec zahrádkářské kolonie. 2) vybudování ochrany levého břehu vodního toku (úsek městské zástavby) před vodami Úhlavy při jejím průtoku městem v úseku od brodu pod jezem skrze zahrádkářskou kolonii a provedení vegetačních úprav pravého břehu vodního toku podél zahrádkářské kolonie. 3) vybudování mostního inundačního (zátopového) pole skrze těleso komunikace II/ 230 (silnice Přeštice-Nepomuk) tak, aby se část povodňových vod z koryta Úhlavy provedla tímto polem na druhou stranu za hráz silničního tělesa a odlehčilo se tak průtoku vod protékajících pod silničním mostem. Opatření 3), které je považováno za nejúčinnější, je bohužel finančně zdaleka nejdražší, proto k prověření a k případné realizaci poslední. V období byla společně v jednom projektu řešena opatření 1) a 2). Projekt byl veden jednak po stránce technické a administrativní, dále pak po stránce pozemkové. O stránce pozemkové přípravy projektu mohu podat podrobné informace, jelikož za ni dosud odpovídám. Stavu připravenosti pozemků věnovala pravidelnou pozornost RM od 11/2008 a ZM od 3/2009, poslední moje zpráva obsahovala souhrnné sdělení k ZM dne Dne byl usnesením Zastupitelstva města Přeštice č. B/1.1. schválen seznam pozemků potřebných pro stavbu Inundační průlehové koryto v lukách u Příchovic a úpravy koryta Úhlavy ve městě Přeštice. Na základě následného zpřesnění projektové dokumentace stavby došlo rozhodnutím ZM ze dne 17. září 2009 k rozšíření tohoto seznamu v dnešním rozsahu. Dne nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby inundačního průlehového koryta a úpravy koryta, pro které byly doloženy potřebné souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby. Dne ZM schválilo výčet vybraných městských pozemků v k. ú. Přeštice pro možnost jejich směny za pozemky těch soukromých vlastníků, kteří odmítali požadované pozemky pro protipovodňová opatření prodat. Na základě tohoto rozhodnutí byly následně uzavřeny s těmito vlastníky smlouvy o budoucí směnné smlouvě. (pokračování článku na str. 2) Česká mše vánoční ve Vatikánu Významní představitelé Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, plzeňského biskupství, v čele se samotným biskupem Mons. Františkem Radkovským, a také města Domažlice, navštívili ve dnech prosince loňského roku Vatikán. Hlavním bodem bohatého programu návštěvy byla generální audience u samotného papeže Benedikta XVI. v aule Pavla VI. Svatý otec osobně pozdravil náměstka hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünera, primátora Plzně Martina Baxu a starostu Domažlic Miroslava Macha. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner po audienci doslova uvedl, že osobní setkání s papežem Benediktem XVI. je pro něho Společné foto nejvýznamnějších představitelů plzeňské delegace. Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila ř í m s k o - katolická konzistoř m i l o s t - ný obraz Přeštické Piety za zázračný, bylo tímto aktem povoleno jeho uctívání a speciální liturgické slavnosti. Historii zázračného obrazu a poutních procesí si Přeštičtí letos připomenou výstavou a vydáním odborné publikace. Přeštice na jihu Plzeňska se v době baroka zařadily mezi 136 mariánských poutních míst v Čechách. Zapříčinil to svatý obraz, na němž byly od konce 17. století pozorovány zvláštní úkazy pot, slzy, mžikání očních víček a proměňování výrazu P. Marie i jejího umučeného syna, kterého drží v náručí. Po přenesení z měšťanské domácnosti do místního kostelíka se obraz stal předmětem veřejné úcty. Existují četná písemná svědectví o tom, jak uzdravoval lidi na těle i na duchu a jakých darů a obětí se mu za to dostalo. Poté byl pro nevelký obrázek čtvrt století budován velkolepý chrám. V roce května se v Přešticích, držených kladrubskými benediktiny, konala k tomuto obrazu první pouť. Ačkoliv v 18. století putovaly za obrazem Přeštické Divotvůrkyně desetitisíce poutníků z Čech i Bavorska ročně, likvidační výnosy císaře Josefa II. znamenaly nejen konec řádu benediktinů, ale i veškerých poutních obřadů i dostavby ještě nedokončeného Dientzenhoferova chrámu. Tradici místních poutí se podařilo obnovit až po čtyřicetileté přestávce v roce Ve značně pozměněné podobě trvají v Přešticích dodnes. Historii zázračného obrazu a poutních procesí si Přeštičtí letos připomenou jednak výstavou v Domě historie Přešticka a jednak vydáním odborné publikace. Do ní již budou promítnuty závěry ze zkoumání všech čtyř variant devočního obrazu, dosud se nalézajících v národní kulturní památce, kostele Nanebevzetí P. Marie v Přešticích. V současné době se jimi intenzivně zabývá tým odborníků z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a kromě technologického průzkumu dojde i k nezbytným záchranným restaurátorským pracím. Dle jejich vyjádření jde o naprosto jedinečnou akci svého druhu. Spolek pro záchranu historických památek Přešticka proto vyhlásí v nejbližší době veřejnou finanční sbírku. Její výtěžek by měl zabezpečit restaurátorské ošetření nejstaršího vyobrazení Přeštické Divotvůrkyně, tedy toho, jenž kdysi konal zázraky. Věra Kokošková skutečně nezapomenutelným zážitkem a že je mu ctí, že se mu dostalo této jedinečné příležitosti moci pozdravit Svatého otce jménem celého Plzeňského kraje. Následovalo položení květin k hrobům papeže Jana Pavla II. a kardinála Berana, plzeňského rodáka a kandidáta na svatořečení. Vyvrcholením dvoudenní návštěvy byl Večer všem lidem dobré vůle v římské bazilice sv. Marka s provedením mše právě našeho významného rodáka Jakuba Jana Ryby Hej mistře v podání domažlického pěveckého sboru Čerchovan a též sólistů a hudebníků Konzervatoře Plzeň. Město Přeštice, jako rodiště J. J. Ryby, věnovalo propagační materiály k prezentaci našeho slavného rodáka. Naši prezentaci zajišťovaly různé publikace o Přešticích a pohlednice zachycující život a dílo Jakuba Jana Ryby, které jsem vydal společně s panem Ing. Jiřím Bělem v říjnu 2010 k 245. výročí narození J. J. Ryby u nás v Přešticích, včetně mé knihy Odkaz Jakuba Jana Ryby dnešní době. Propagační materiály byly též do Vatikánu poslány a předány českému velvyslanci v Římě RNDr. Vladimíru Zavázalovi, CSc. Za umožnění použití fotografií z této významné události velice děkuji panu Martinu Pecuchovi z Plzně. Mgr. Jan Königsmark 2. místostarosta Zcela zaplněná bazilika sv. Marka při Rybově České mši vánoční. Sportovkyně roku Házenkářka Petra Kripnerová získala titul nejlepší sportovkyně okresu Plzeň-jih za rok Rozhovor s oceněnou sportovkyní a více informací o slavnostním předání naleznete na straně 12. Foto Petr Šatra Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc březen Jste spokojeni se stavem parkování motorových vozidel v našem městě? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 2 Informace Městského úřadu (pokračování článku ze str. 1) O technické úrovni projektu a postupu jeho projednávání s partnery (Povodí Vltavy s. p. dále jen PVL a Ministerstvo zemědělství ČR dále jen MZČR) slyšely od jeho počátku jak rada města, tak zastupitelstvo města od odpovědných osob (starosta P. Fornouz a radní S. Duchek) pozitivní a bezproblémové zprávy. Takovému průběhu svědčil dopis náměstka MZČR ze dne , ve kterém starostovi města (P. Fornouzovi) sděluje, že investiční záměr s náklady na realizaci PPO v Přešticích ve výši Kč je možný. O to překvapivější bylo pro mě a následně i pro členy rady a zastupitelstva osobní sdělení zástupců PVL dne , že projekt nevyhovuje. Kopie korespondence mezi MZČR a PVL a zápis jednání uvádějí, že zpochybnění funkce projektu bylo dlouhodobé, že bylo PVL zmíněno dopisem zaslaným městu již 3. ledna 2008, se starostou města dále projednáno Po této informaci jsem požadoval a následně také obdržel vyjádření zástupce MZČR ze dne V něm mě MZČR odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových informuje vyřazení projektu protipovodňové ochrany města Přeštic z programu Podpora prevence před povodněmi II z důvodu aktualizovaného posudku strategického experta (z ), který vyhodnotil řešení protipovodňové ochrany města Přeštic jako nevhodné a v rozporu s plány hlavních povodí ČR. Neprodleně jsem požádal PVL a jeho prostřednictvím MZČR o osobní jednání v Praze za účelem vysvětlení změny stanoviska dané aktualizovaným posudkem strategického experta. To se uskutečnilo na ministerstvu Na něm byli zástupci města informováni, že negativní aktualizovaný posudek vypracoval jediný pro tuto věc autorizovaný expert ČVUT v Praze, fakulta stavební. Závěrečné hodnocení MZČR a PVL v souladu s výrokem experta zní, že jediným možným zlepšením protipovodňové ochrany Přeštic je vhodné ohrázkování levého břehu za současného snížení požadavků na úroveň protipovodňové ochrany (na dvaceti až padesátiletou vodu). Zahrádkářská kolonie na pravém břehu u Přeštic je z pohledu povodní neochránitelným územím. Podle sdělení PVL se tím příprava projektu dostává do počáteční fáze a z důvodu časové náročnosti není možné s novým technickým řešením připravit stavbu pro opětovné zařazení žádosti do programu v roce Nové technické řešení je PVL připraveno podpořit od počáteční fáze vlastními prostředky, váže to však na rozhodnutí o III. etapě programu Podpora prevence před povodněmi po roce Město projedná s PVL další možnosti výstavby protipovodňových opatření. O vyjádření a doplnění informací, které se týkají vedení technické a administrativní stránky projektu protipovodňových opatření v uplynulém volebním období, jsem požádal pana Mgr. P. Fornouze a pana Mgr. S. Duchka. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Zápis do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959 a Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, oznamují, že zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v úterý 12. dubna 2011 od 8.00 do hodin. Zákonní zástupci dítěte s sebou přinesou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V den zápisu bude v mateřských školách zároveň probíhat den otevřených dveří a hravé aktivity pro budoucí školáčky. Na nové školáčky se těší zaměstnanci obou mateřských škol. Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2011 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 99 událostí. Celkem bylo zjištěno 53 přestupků: řešeno blokově 51 oznámeno správnímu orgánu 2 řešeno domluvou 11 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 7 provedeny 3 výjezdy na potulující se psy, z toho 2 odchyceni a předáni majitelům na území města v Dukelské ulici zjištěn uvolněný kryt elektrického vedení lampy veřejného osvětlení opraveno na místě hlídkou MP ve dnech byla zajišťována hlídkou MP fyzická kontrola zvýšeného stavu hladiny řeky Úhlavy 4x výjezd na pachatele drobné krádeže zadržené ostrahou v místním obchodě, vše na místě vyřešeno blokovou pokutou v měsíci lednu byl zvýšen preventivní dohled hlídek MP v areálu Sběrného dvora v Průmyslové ulici, v chatových oblastech a na hřbitovech v důsledku možných krádeží na žádost exekutorského úřadu byla dne provedena asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby v Mlýnské ulici při exekuci movitých věcí v Poděbradově ulici nalezen kadáver kočky, který byl ekologicky zlikvidován dne v h zjištěn v Tyršově ulici uprostřed vozovky odstavený nepojízdný osobní automobil zn. Trabant, řidiči přivolána pomoc a vozidlo odstraněno ke krajnici dne ve h hlídka prověřovala oznámení krádeže dřeva z lesa za obcí Zastávka, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o soukromý les a kácení a odvoz dřevní hmoty bylo povoleno pracovníkem lesů, dále dne ve 4.53 h bylo prověřeno oznámení, které bylo podáno z veřejné telefonní stanice v Husově ulici na tísňovou linku 112, odkud mužský hlas volal o pomoc, hlídka byla na místě ve 4.55 h, ale v telefonní budce ani v blízkém okolí se již žádná osoba nenacházela dne ve večerních hodinách byl proveden výjezd na staršího muže, který ležel neschopný chůze na chodníku v ulici V Háječku věc si na místě převzala hlídka Policie ČR, která provedla další nutná opatření, dne v 1.33 h výjezd na rušení nočního klidu do Modrého domu v Palackého ulici vyřešeno na místě Z další činnosti uvádím: Dne ve 3.45 h bylo hlídkou MP nalezeno před rodinným domem v obci Žerovice otevřené dodávkové vozidlo zn. Ford. Šetřením bylo zjištěno, že z vozidla bylo odcizeno elektronářadí, byl vyrozuměn řidič vozidla a hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala dle věcné příslušnosti k dalšímu opatření. Dne ve 4.20 h byl zjištěn mladík, který z nádrže nákladního automobilu zn. Avia v Nepomucké ulici odčerpával motorovou naftu. Tento byl hlídkou zadržen a po provedeném výslechu bylo zjištěno, že nákladní automobil je jeho spolupracovníka, který ho pro motorovou naftu sám poslal, neboť mu došla v jeho osobním vozidle. Vše se na místě vysvětlilo. Dne v 9.27 h byl hlídkou Policie ČR za asistence hlídky MP dopaden v Dukelské ulici pachatel, který v Plzni odcizil dodávkový automobil a tento zanechal ve Smetanově ulici. Zajištěno místo činu a věc předána k dalšímu šetření Policii ČR. Dne v h bylo na MP nahlášeno Co doporučuje nový sborník Zelená Hora vaší pozornosti Úvodník prvního čísla již XIV. ročníku připomíná zásluhy příchovického rodáka PhDr. Josefa Volfa, který se mj. po celý svůj život z metodického i praktického hlediska zabýval lidovým knihovnictvím. Hlavní materiál vlastivědného sborníku rozebírá další krajinný prvek v našem okolí, mimořádně opředený pověstmi a legendami. Jde o zaniklé i dosud existující studánky a léčivé prameny. Dlouhodoběji koncipovaný seriál o divadelních ochotnících zahajuje vzpomínka Jany Vašíčkové na divadelní činnost v Roupově. Z kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích pochází věžní hodinový stroj, vystavený v Domě historie Přešticka. Víme však o historii tohoto venkovského kostelíka opravdu všechno? K dalším tématům patří Rekviem za lázně Letiny z pohledu poštovního historika a popis hladomoru v Čechách v letech konkrétně v letinské farnosti. Mimochodem, tyto kruté časy zažívala i rodina Jakuba Jana Ryby po svém přestěhování do Nepomuku. A protože v tamním městském muzeu loni na podzim vznikla nová expozice loutek, vyzpovídala nepomucká kronikářka Alexandra Kolářová syna obětavého loutkáře pana Karla Krohy ze Dvorce, jehož odkazu je expozice věnována. V rubrice talentovaných výtvarníků naší současnosti je představována tvorba Jany Boškové. Věra Kokošková dvěma nezletilými dívkami, že v době od h do h šel za nimi od ZUŠ z Poděbradovy ulice do Městského parku starší muž, který měl mít ruku v kalhotách a pohybovat s ní. Ihned bylo provedeno šetření na místě, ale muž se v parku ani v okolí již nevyskytoval. O věci byla vyrozuměna Policie ČR, ředitelé všech škol a byl zvýšen dohled v ulicích, kde je pohyb dětí. Dne v odpoledních hodinách byl opět zjištěn výskyt uvedeného muže na Masarykově náměstí. Tento šedesátiletý exhibicionista z Merklína byl zadržen a ve věci provádí šetření Policie ČR. Též dne v h bylo prověřováno oznámení, že v parku ve Vrchlického ulici by se měl údajně ukájet v křoví neznámý mladík. Toto oznámení se však nepotvrdilo, ačkoli byla hlídka MP na místě ihned po oznámení a byla provedena kontrola v širokém okolí. Exhibicionismus patří k jedné z nejčastěji se vyskytující sexuální deviaci. Je to snaha předvádět se před ostatními. Pravý exhibicionista je většinou nesmělý muž, který nestojí o kontakt a vzrušuje ho výhradně pohled na kolemjdoucí vnady žen a dívek. Vyskytuje se většinou u rozmazlených mužů, u žen je velmi vzácný. Lidé, kteří se setkají s exhibicionistou, či mužem dělajícím si dobře u chodníku nebo v křoví, by měli vždy okamžitě volat policii, i když jim zrovna nepřijde, že by dotyčný mohl někomu ublížit. Doporučuje se dotyčného si nevšímat, nikdy totiž nevíte, zda před vámi nestojí zároveň i násilník. Žádáme veřejnost o zvýšenou opatrnost, neboť nelze vyloučit, že se muž opět někde neobjeví. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice Protipovodňová opatření v Přešticích doplnění Na základě požadavku Mgr. Kmocha o doplnění informací ohledně přípravy realizace protipovodňových opatření v Přešticích, které byly připravovány v předchozím období, sděluji následující informace. Jak je v článku uvedeno, na projektu protipovodňových opatření se pracovalo již od počátku vlastních realizací od roku 2003 ve spolupráci s Povodím Vltavy (PVL). Jednotlivá opatření byla rozdělena do skupin dle důležitosti, významu, velikosti a finanční náročnosti. Pro to, aby projekt průlehového koryta včetně ochranné hráze mohl být zařazen do dotačního programu protipovodňových opatření, muselo být v právní moci územnímu rozhodnutí a následně doloženo vyřešení vlastnických vztahů pod budoucí stavbou. Projektovou přípravu mělo na starost město, následnou realizaci by řešilo PVL. Veškerá jednání, která byla vedena s projektantem, byla konzultována i s PVL. Bylo tomu tak i po zaslání dopisu ze dne Poté byl projekt upraven, aby vyhovoval připomínkám a splňoval základní požadavky pro zařazení do dotačního titulu. O tom, že se to podařilo, svědčí i dopis z MZeČR o možnosti realizace PPO v Přešticích s výší investičního záměru s náklady ve výši Kč. Poté byl projekt zařazen do dalšího kola hodnocení, neboť realizace byla závislá na přidělení dotačního titulu. V dalším kole hodnocení zpracovával odborný garant vybraný MZeČR hydrogeologický model, kde se prověřovala efektivnost navržených opatření. V této fázi hodnocení projektu probíhalo další projednávání pouze mezi MZeČR a Povodím Vltavy. Bylo to z toho důvodu, že příjemcem dotace a investorem celé akce mělo být PVL. Po realizaci protipovodňových opatření by údržbu těchto zařízení zajišťovalo město Přeštice. Město Přeštice nebylo informováno o jednotlivých výsledcích jednání ani o závěru aktualizovaného posudku, což vyplývá i z korespondence mezi těmito organizacemi. Korespondence byla předložena až na jednání zastupitelstva novým vedením města. Informace o vyřazení projektu byla sdělena O průběhu dalších jednání mezi městem a PVL mám informace z článku, na který jsem byl požádán p. starostou o doplnění dne V závěru vyjádření bych chtěl jen konstatovat, že projekt byl připraven tak, aby splnil požadavky, které na něj byly kladeny, což dokazuje i jeho zařazení do investičních záměrů MZeČR. Ovlivnění výsledků aktualizovaného posudku na projekt odborným expertem však v našich silách opravdu nebylo (myšleno v uplynulém volebním období) a ani jsme jako Město neměli možnost se odborných diskuzí k tomuto tématu vyjadřovat. O vyřazení projektu z dotačního titulu, o němž se rozhodlo až na základě aktualizovaného odborného posudku, bylo město informováno až v prosinci 2010 (v novém volebním období). Mgr. Petr Fornouz Školy na Přešticku historie a současnost Město Přeštice vydalo zajímavou práci s názvem Školy na Přešticku historie a současnost. Popisuje 22 škol z okolí. Je to vzpomínka na dětství každého z nás a porovnání, jak a za jakých podmínek se učilo dříve. Publikace bude k dostání v IC a DHP. Ing. Jiří Běl

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 3 Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 92 let Vojtěch PLUHAŘ Skočice 85 let Marie PEXOVÁ Josef BRKL 80 let Anna JANČÍKOVÁ Dalšími jubilanty jsou: Josef Sedláček (84) Skočice, Slávka Ulrichová (89), Josef Jílek (82) Žerovice, Marie Bouřilová (82) Žerovice, Marie Petrášová (81) Zastávka, Marie Levorová (89), Jiřina Kašparová (84), Marie Paumerová (87), Jaroslav Stehlík (84), Josef Kalčík (81), Bohumila Králová (86), Ing. Jaroslav Běl (82) Skočice, František Medek (88), Karel Tušek (86). Všem jubilantům upřímně přejeme dobré zdraví a mnoho dalších dlouhých let. ÚMRTÍ Anna FOŘTOVÁ (1938) Marie KOČANDRLOVÁ (1910) Vlasta NĚMCOVÁ (1943) Květuše VACHOVCOVÁ (1932) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Gymnaziální pobočka v Přešticích Již v minulém čísle PN jsem se ve svém příspěvku věnoval odloučené gymnaziální pobočce, která sídlí v budově ZŠ Přeštice v ul. Na Jordáně. Rovněž otázka měsíce února byla věnována tomuto tématu. Tentokrát bych se chtěl obrátit především na Vás, vážení rodiče žáků letošních 9. tříd: Z důvodu, že není v letošním školním roce zcela naplněna třída 2. D gymnaziální kvarty (odpovídá 9. ročníku ZŠ), po dohodě s vedením Města Přeštice a s vedením gymnázia je možné tuto třídu pro příští školní rok, tedy od září 2011, na základě 63 školského zákona (Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole) doplnit žáky z letošních 9. tříd. Jedná se o nadané žáky, kteří mají zájem o gymnaziální studium (1. ročník střední školy). Přihlášku ke studiu je nutné poslat na adresu školy do 15. března tohoto roku. Vzpomínka na Jiřího Štycha Děkujeme všem za projevenou soustrast, květinové dary i osobní účast při posledním rozloučení s panem Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, můžete se obrátit s dotazy na ředitelství školy nebo na 2. místostarostu Města Přeštice a zároveň člena školské rady při gymnáziu Mgr. Jana Königsmarka (tedy na moji osobu), nebo též na Mgr. Josefa Šimánu, gymnaziálního profesora, který učí v budově gymnázia v Plzni i na pobočce v Přešticích. Všechny zájemce o studium na odloučené gymnaziální pobočce nejen z 9. tříd, ale též ze 7. tříd ZŠ si dovoluji, se svolením ředitele gymnázia pana Mgr. Josefa Trnečka, pozvat ve čtvrtek dne 3. března od hod. na Den otevřených dveří gymnázia, kde budou rodičům i jejich dětem, které mají zájem o gymnaziální studium, zodpovězeny veškeré dotazy a předány informační materiály. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta JIŘÍM ŠTYCHEM z Příchovic. Životní cesta Jiřího Štycha začala v roce 1956 v nedaleké obci Předenice. Do Příchovic se přistěhoval po svatbě v roce V té době pracoval v tehdejším JZD Dolní Lukavice, kde strávil celkem 17 let. Po revoluci v roce 1990 se jako mnozí jiní vrhá do podnikání. Začátek byl, jak si jistě mnozí vzpomenou, v malé dřevěné chaloupce, teprve později kupují s manželkou dům v Přešticích na Masarykově náměstí a budují postupně rozsáhlý obchod s dětským zbožím. Kromě práce pro obchod začínají s jeho rozsáhlou rekonstrukcí. Jirka nemá rád polovičatou práci je velmi důsledný, málokterý řemeslník se mu vyrovná zručností a fortelem, je náročný k sobě i k ostatním. Ale výsledky jeho práce jsou vždy perfektní, ať již zmíněný dům na přeštickém náměstí, oprava kapličky sv. Anny, kaple na návsi v Příchovicích nebo přístřešek nad obrazem sv. Vojtěcha v lese Ticholovci a jeho okolí. Kam se podíváte, zůstává po něm jeho rukopis. Ale nejen prací je člověk živ, Jirka je člověkem mnoha zájmů. Hned po přestěhování do Příchovic se zapojil do aktivního dění v obci již v roce 1980 se stal členem dobrovolných hasičů v Příchovicích, kde dlouhá léta působil. Ruční hasičskou stříkačku, pořízenou původně sborem dobrovolných hasičů v Kucínech, odloženou pro její nefunkčnost u bývalého MNV v Příchovicích zrenovoval a v květnu roku 2009 s ní slavnostně zahájila stará garda hasičů závody v požárním sportu O příchovický pohár, a to v dobových uniformách. Jeho dalším velkým koníčkem byl billiard v roce 2005 byl jedním ze zakládajících členů a jeho dlouholetým předsedou. Právě díky jeho iniciativě je Billiard club Příchovice registrován pod Českomoravským billiardovým svazem. Byl neúnavný v organizování řady amatérských turnajů, aktivně se spolu s ostatními členy účastnil významných kulečníkových akcí v Plzni i v Praze. Na podzim loňského roku se zúčastnil komunálních voleb v Příchovicích a byl zvolen do funkce starosty obce. Rozpracoval mnoho projektů, mezi nimiž bylo zhotovení řady obrazů s vesnickými motivy, kterými je vyzdobena budova obecního úřadu. Dokončovací práce na výzdobě a instalaci se mu bohužel stala osudnou. V našich srdcích a vzpomínkách zůstává napořád. Pavlína Nohavová starostka obce Příchovice Rodina Štychova Otužilci se sešli v Příchovicích V neděli 30. ledna 2011 uspořádal po mnoha letech Sokol Příchovice, OÚ Příchovice a otužilci z Plzně setkání otužilců s koupáním v řece Úhlavě u bývalého koupaliště Ostrov u Příchovic. Teplota vzduchu byla minus 4 C, Jarní tání Letošní zima byla dlouhá. Hromady sněhu, chodníky a cesty pod ledem. Tající sníh odkryl několikaměsíční špínu, prach od zimních posypů a kdoví co ještě. Nenechme si však vnutit, že všechno kolem nás je studené, šedé a nevlídné. Příroda zlehka otevřela oči ze zimního spánku, nadechla se jarního vzduchu a začala krásnět. Také ledacos odplavalo s vodou v řece. A nejenom tuto zimu. Jako když Moraně sundají vlasy a tělo vycpané slámou rozeberou na kousky. Někdy připisujeme věcem hodnotu, kterou ve skutečnosti nemají. Ale je určitě důležité, abychom nebyli stejně snadno rozebratelní a symboličtí jako ta pohanská figurína s kterou přicházejí tak skvělé věci jako je jaro. Ono totiž slámou lze vycpat kdeco a uvěřit lze také mnohému, co zní alespoň trochu smysluplně. Jako koně, kterým připevní klapky na oči a kteří nevidí do stran, když je zapřáhnou do postroje. Prý, aby se nelekli a nesplašili. Právě jaro nabízí příležitost vidět a vnímat něco, co je pro někoho neviditelné a nezajímavé. Taková rozkvetlá louka ještě nikdy nikomu neposlala účet. Následky fajn pocitu jsou radostné a viditelné. Možná jsou i měřitelné a možná mají i svou jednotku. Typickým následkem je úsměv. Prostě umět se těšit, tedy mít čas na štěstí. Jistě se lze také ptát na mnoho hloupých věcí, například kdo je zodpovědný za nesplnění vánočních přání, kdo má na starosti zázraky, které neexistují a kdo vlastně vymyslel lepší časy. Zkrátka užijme si to krásné každoroční jarní tání a třeba si při tom nechme docvaknout věci o nových začátcích a starých koncích. A na co, že jsou dobré začátky? No nějak už přeci dopadnou Takže krásné a přírodou provoněné jaro na Přešticku. Ing. Jana Štrejnová teplota vody plus půl stupně. My, kteří jsme tam byli v kožichu, vás obdivujeme. Poslední setkání otužilců se uskutečnilo 12. ledna Ing. Jiří Běl Školní družina při ZŠ v Přešticích a Kulturní a komunitní centrum Přeštice vyhlašuje u příležitosti devadesátin tatínka Krtečka, výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera trojrozměrnou i výtvarnou soutěž pro děti TJ Sokol Oplot pronajme plně vybavený zavedený hostinec od Info Soutěž je rozdělena do tří kategorií MŠ do šesti let ZŠ šest devět let ZŠ devět jedenáct let Trojrozměrné i výtvarné výrobky odevzdejte do 20. března 2011 v Informačním centru KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311. Soutěž bude posuzovat odborná porota. Nejlepší práce dětí budou odměněny na slavnostním vyhodnocení. Veškeré práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou jméno a příjmení, věk, adresa školy.

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 4 březen Výroční členská schůze OSZP Přešticko Čas konání: hodin Místo konání: sokolovna Přeštice Pořadatel: Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko Výroční schůze Českého rybářského svazu Čas konání: 9.00 hodin Pořadatel: Český rybářský svaz Michalova brnkačka Opět po roce dorazí známý a oblíbený dětský moderátor a bavič Michal Nesvadba a děti se mohou těšit na dopoledne plné her, zábavy a písniček. Čas konání: hodin Místo konání: Sokolovna Přeštice Pořadatel: Pragokoncert Vítání jara koncert maminkám Čas konání: hodin Pořadatel: ZUŠ Přeštice Přednáška QI GONG tajemství starých taoistických mistrů Zajímavá témata principy pradávné filozofie, staletími prověřené metody udržení a upevnění zdraví, utajované metody vedoucí k osobní síle Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice Pořadatel: soukromý subjekt, KKC Přeštice Víkendový seminář QI GONG Čas konání: hodin Pořadatel: soukromý subjekt Rybářský ples Čas konání: hodin Místo konání: KD Příchovice Pořadatel: Český rybářský svaz Lekce smíchu a zpěvu s Petrem Martiňákem Písničky, scénky, humorné příběhy se známým moderátorem a bavičem Petrem Martiňákem. Čas konání: hodin Kultura a umění Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 160 Kč Předprodej: IC Přeštice O líném Honzovi Školní představení DS ÚHLAVAN Časy konání: 8.30 a hodin Pořadatel: KKC Přeštice O líném Honzovi Předpremiéra DS ÚHLAVAN Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 60 Kč Předprodej: IC Přeštice O líném Honzovi PREMIÉRA DS ÚHLAVAN Pro letošní divadelní sezonu nastudoval ochotnický divadelní spolek Úhlavan pohádku na motivy Josefa Lady O líném Honzovi. Pohádka je určena pro malé i velké diváky. Podaří se Honzovi přemoci draka a dostat princeznu za ženu? Odpověď najdete při návštěvě tohoto představení. Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 60 Kč Předprodej: IC Přeštice Nedělní jóga s Mílou Mrnuštíkovou Příjemné nedělní dopoledne s oblíbenou cvičitelkou jógy. Čas konání: 9.00 hodin Vstupné: 150 Kč Pořadatel: KKC Přeštice III. ročník Moje nejoblíbenější zvířátko Výstava výtvarných prací. Časy konání: 9.00 a hodin Místo konání: malý sál KKC Přeštice Pořadatel: DDM, KKC Přeštice Zumba pro děti i rodiče Cvičení pro děti i rodiče, plno zábavy, soutěží a her. Čas konání: hodin Pořadatel: Družina ZŠ, KKC Přeštice Carmina Výroční koncert a křest CD Čas konání: hodin Pořadatel: Carmina ženský pěvecký sbor Zajímavá, poučná i k zamyšlení taková byla v úterý 15. února v podvečer v malém sále KKC přednáška Pavla P. Riese Stopy a doteky J. Hlávky na Přešticku. Následovala poté, co účastníci uctili u pří- Přednáška Pavla P. Riese byla zajímavá a poučná. ležitosti 180. výročí narození slavného přeštického rodáka nejen na hřbitově u jeho hrobky, ale i u jeho rodného domu. O přednášku pana Pavla P. Riese byl velký zájem. A co jsme se dozvěděli? Josef Hlávka již za svého života zanechal množství zejména stavitelských a majetkových stop v Lužanech, Přešticích, Vlčí a Skočicích. Ale i po své smrti přesně zabezpečil svůj majetek, neboť neměl dědice nejen on, ale ani jeho sourozenci. Bylo nám vysvětleno rozdělení majetku, oceněna právnická dokonalost závěti vypracované přítelem prof. Antonínem rytířem Randou. Díky tomu funguje nadace N a d á n í J o s e f a, M a r i e a Zdeňky H l á v k o - vých bez přerušení již od roku Hospodářský objekt ve Vlčí. Obdiv posluchačů sklidil například neznámý hospodářský objekt ve Vlčí, který byl podle Josefa Hlávky údajně také postaven. Chtěla bych všem zúčastněným poděkovat i za aktivní účast v následné besedě s přednášejícím. Poděkování zaslouží také pan Jan N. Mrkvička a pan vikář Karel Plavec za své milé proslovy k poctě Josefa Hlávky u jeho hrobky na přeštickém hřbitově. K završení vzpomínkových akcí k 180. výročí narození Josefa Hlávky připravuje město Přeštice pro zájemce zájezd do Lužan na prohlídku zámku. Upřesnění naleznete v dubnovém vydání Přeštických novin. Mgr. Dana Hanušová vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Přeštice Program na měsíc únor SO: Z EJPOVIC DO CHRÁSTU Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 8.20 do Ejpovic. Zpět z Chrástu do Plzně, z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Ejpovice Klabava Kokotsko Čertův kámen Nová Huť Chrást Vede V. Čermák (13 km) SO: Z NÝRSKA DO POCINOVIC Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Nýrska. Zpět z Pocinovic do Klatov (16.20), z Klatov v h do Přeštic. TRASA: Nýrsko Chudenín Lišák rozcestí Pod Lišákem sv. Bernard Orlovice Pocinovice Vede V. Řežábek (16 km). TIP na výlet Pamětníci, děkujeme! Čas od času se na stránkách našich novin i sborníku Pod Zelenou Horou objevují podle ohlasů čtenářsky velmi vděčné vzpomínky pamětníků. Však také ústní vyprávění bylo a dosud je základním kamenem všech lidských kultur. Osobní prožitky nezastupitelným způsobem dokreslují dobu, v níž pamětník žil, jak s její každodenností, tak se všemi jejími historickými zvláštnostmi. Ovšem i kdyby deset lidí vzpomínalo ve stejném časovém odstupu na tutéž událost, každá výpověď se bude něčím lišit. Má to svoji logiku, každý člověk je přece originál, má svůj životní příběh, svůj způsob vnímání světa, takže popisovaný prožitek nemůže být vnímán jinak, než jako subjektivně laděné svědectví. Mohou být ale důvěryhodné například vzpomínky z dětství? Někdy se objevují pochybnosti, zda to všechno může mít pro současníky vůbec nějakou cenu a smysl. Jednou z možných odpovědí na tuto otázku je skutečnost, že pořizováním písemných nebo zvukových záznamů odborně vedených rozhovorů se zabývá orální historie, která patří mezi výzkumné metody historiografie. Své centrum má v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Na internetových portálech se dočítáme, že údaje, získané metodou orální historie, mají subjektivní charakter, to ale pro badatele Přeštická aktovka Harmonogram západočeské oblastní výběrové přehlídky jednoaktových her Přeštická aktovka ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV- NĚ HOTELU SPORT V hodin SO: KOLEM BEROUNKY Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 8.17 Bílá Hora (8.22). Zpět Doubravka do Plzně, z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Plzeň- Bílá Hora /ČD/ - Pod Vysokou NS Zábělská Drozdová Dolanský most Plzeň Doubravka Vede V. Borovcová (18 km) SO: PŘES VELKÝ BÍTOV Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Bezděkova (8.06). Zpět z Janovic do Klatov, z Klatov ve h do Přeštic. TRASA: Bezděkov Koryta Tetěnice po hřebeni Bítova Struhadlo Soustov Plešiny Spůle (u Kolumbus) Janovice Vede F. Vokáč (14 km). Změna programu vyhrazena! neznamená nedostatek, ale spíše novou kvalitu v pojímání dějin. Co nejobjektivnějšího obrazu minulosti se pak dobíráme kombinací získaných rozhovorů s výsledky bádání v oficiálních historických pramenech. Ale vraťme se k našemu místnímu sběru vzpomínek. Myslím, že každý, kdo ho posuzuje nezaujatě, musí ocenit, jak nám pamětníci svými vzpomínkami přibližují dobu svého mládí, tehdejší společenské poměry, dávno neexistující objekty, jak charakterizují lidi, kteří jsou pro nás už jen mrtvými jmény. Nemuseli by, ale činí tak s ochotou, ba s radostí. Leckdy se přitom vynoří pozoruhodná informace, která je s to doplnit některé z mnoha bílých míst, byť by se mělo jednat jen o popis osob na staré fotografii. Vždycky jsem zastávala názor, že čím více budou lidé o svém městě vědět, tím k němu budou mít vřelejší vztah, a budou také ochotni pro ně, něco udělat. Přeštičtí mají v tom nejhmatatelnější důkaz ve svém Domě historie Přešticka. A proto bych chtěla těmito řádky upřímně poděkovat všem, kteří se nezištně dělí s ostatními o své někdy i velmi osobní zážitky a pomáhají tak zachovat historickou paměť města. Moc si jich za to vážím. Věra Kokošková Sobota 2. dubna h Zahájení přehlídky Divadelní soubor M + M Hranice Vratislav Mikan: Perníková chaloupka aneb Popletená pohádka Vstupné: 50 Kč h Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice Jan Neruda: Stará hra Vstupné: 50 Kč h Divadelní spolek RYNEK Újezd u Plánice Vladimír Kábrt: Manželství naruby Vstupné: 50 Kč h Vyhodnocení a závěr přehlídky h Divadelní studio D 3, Karlovy Vary Carlo Goldoni: Treperendy nesoutěžní inspirativní představení Vstupné: 50 Kč Celodenní permanentka: 150 Kč Odborná porota doporučí inscenaci na národní přehlídku Kaškova Zbraslav, která se koná ve dnech Přijďte podpořit divadelní ochotníky nejen z přeštického Úhlavanu. Srdečně zveme! Treperendy lidová komedie (viz foto) Režie Anna Ratajská Nastudoval soubor Divadelní studio D 3 Karlovy Vary Treperendy, jak už název napovídá, se strefují do oblíbené lidské zábavy pomlouvání, klepaření, roznášení drbů. Jednoduchý příběh se odehrává během jediného dne a točí se kolem připravované svatby Cecchiny a jejího milého Beppa. Hra je vynikající příležitostí pro rozehrání gagů a humorných situací. Inscenace je vhodná pro diváky od 12 do 120 let.

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVII. ÚNOR 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v tomto vydání PN bych

Více

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau

Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštičtí radní navštívili Nittenau Roèník XVIII. BŘEZEN 2012 Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 1. ples ZŠ Přeštice str. 6 Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí

Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Rekonstrukce části Masarykova náměstí Roèník XVI. BŘEZEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DĚTSKÉ MAŠKARNÍ KARNEVALY str. 3 PŘEŠTICE V ČASE str.

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. ÚNOR 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA str. 3 ÚHLAVAN POVSTAL str. 4, 9 Z PŘEDŠKOLÁKA

Více

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť?

Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Proč máme v Přešticích pouť? Roèník XVI. KVĚTEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 SBORNÍK POD ZELENOU HOROU OCENĚNÝ str. 2 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

Více

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009

MHD Přeštice změny od 13. 12. 2009 Roèník XV. PROSINEC 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 DACHL CUP ŽEROVICE str. 4 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v letošním

Více

Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka

Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka Roèník XIX. LEDEN 2013 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Rezka Vážení spoluobčané,

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XVII. ČERVEN 2011 mimořádné číslo Cena 10 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Gymnázium Plzeň, Mikulášské

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Kurz společenské výchovy a tance v Přešticích. Hasiči navštívili kolegy v Nittenau Roèník XVII. LISTOPAD 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKO VE FOTOGRAFII str. 6 MUDr. ŠOLAR BY OSLAVIL

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l.

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Vánoční koncert Petry Janů. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč. Vydává Město Přeštice. Měsíčník pro Přeštice a okolí l. Roèník XX. LEDEN 2014 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Slovo starosty Vážení spoluobčané, zas je tu první kalendářní měsíc, ve

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l

PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Roèník XX. ČERVEN 2014 Cena 15 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 STAROČESKÉ MÁJE V LUŽANECH str. 6 NÁVŠTĚVA PREZIDENTA

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008

jarní Obsah Cyklus koncertů Čtyři roční období 20. BŘEZNA 2008 jarní 20. BŘEZNA 2008 Rada MOb Svinov vyslovila nesouhlas s výstavbou Větrníku Dne 18. února Rada městského obvodu Svinov projednala se zástupci bytových družstev na ulici Evžena Rošického výstavbu tzv.

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

www.mestokralupy.cz ralupský

www.mestokralupy.cz ralupský POZOR! a NOVĚ 40 STRAN STÁLE ZA 15 KČ ` POZOR! K www.mestokralupy.cz ralupský Z pravodaj Měsíčník města Kralupy nad Vltavou ŘÍjen / 2011 15,- Kč Část Miřejovické elektrárny v Kralupech ZVEME VÁS DO DIVADLA

Více

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání

bleskově z města stručně z radnice Kolíňáci znovu využili schránku na vánoční přání měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEn 2013 ročník 19 číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Kolína 2012 se koná v pondělí 4. 2. v městském divadle.

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více