Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná. K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila"

Transkript

1 Roèník XVII. BŘEZEN 2011 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 PŘEŠTICKÁ AKTOVKA str. 4 V DRUŽINĚ JE PRIMA str LET FOTBALU str. 11 Slovo starosty Protipovodňová opatření v Přešticích od r po aktuální stav Vážení spoluobčané, navazuji na březnové vydání PN z r. 2006, kdy jsem Vás po únorových povodních informoval o efektivním účinku průlehového protipovodňového koryta pod silničním mostem Na Zámostech vybudovaného na podzim roku Celkové náklady díla dosáhly částky 4,5 mil. Kč, z nich 1,5 mil. uhradil Plzeňský kraj. Uvedl jsem také, že výstavba koryta je prvním ze souboru postupných protipovodňových opatření vzešlých z návrhů řešení situace po katastrofální povodni ze srpna Při té bylo v Přešticích zatopeno 144 objektů, 15 objektů vlastněných fyzickými osobami muselo být demolováno, souhrnné škody na majetku činily cca 58 mil. Kč. Dalšími navrhovanými opatřeními byly: 1) vybudování průlehového koryta a ochranné hráze souběžně s vodním tokem Úhlavy. Koryto s tůněmi mělo vést loukami ve vzdálenosti cca 300 m od Úhlavy mezi Přešticemi a Příchovicemi, 1200 m dlouhá ochranná hráz od sladovny po konec zahrádkářské kolonie. 2) vybudování ochrany levého břehu vodního toku (úsek městské zástavby) před vodami Úhlavy při jejím průtoku městem v úseku od brodu pod jezem skrze zahrádkářskou kolonii a provedení vegetačních úprav pravého břehu vodního toku podél zahrádkářské kolonie. 3) vybudování mostního inundačního (zátopového) pole skrze těleso komunikace II/ 230 (silnice Přeštice-Nepomuk) tak, aby se část povodňových vod z koryta Úhlavy provedla tímto polem na druhou stranu za hráz silničního tělesa a odlehčilo se tak průtoku vod protékajících pod silničním mostem. Opatření 3), které je považováno za nejúčinnější, je bohužel finančně zdaleka nejdražší, proto k prověření a k případné realizaci poslední. V období byla společně v jednom projektu řešena opatření 1) a 2). Projekt byl veden jednak po stránce technické a administrativní, dále pak po stránce pozemkové. O stránce pozemkové přípravy projektu mohu podat podrobné informace, jelikož za ni dosud odpovídám. Stavu připravenosti pozemků věnovala pravidelnou pozornost RM od 11/2008 a ZM od 3/2009, poslední moje zpráva obsahovala souhrnné sdělení k ZM dne Dne byl usnesením Zastupitelstva města Přeštice č. B/1.1. schválen seznam pozemků potřebných pro stavbu Inundační průlehové koryto v lukách u Příchovic a úpravy koryta Úhlavy ve městě Přeštice. Na základě následného zpřesnění projektové dokumentace stavby došlo rozhodnutím ZM ze dne 17. září 2009 k rozšíření tohoto seznamu v dnešním rozsahu. Dne nabylo právní moci územní rozhodnutí o umístění stavby inundačního průlehového koryta a úpravy koryta, pro které byly doloženy potřebné souhlasy vlastníků pozemků s umístěním stavby. Dne ZM schválilo výčet vybraných městských pozemků v k. ú. Přeštice pro možnost jejich směny za pozemky těch soukromých vlastníků, kteří odmítali požadované pozemky pro protipovodňová opatření prodat. Na základě tohoto rozhodnutí byly následně uzavřeny s těmito vlastníky smlouvy o budoucí směnné smlouvě. (pokračování článku na str. 2) Česká mše vánoční ve Vatikánu Významní představitelé Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, plzeňského biskupství, v čele se samotným biskupem Mons. Františkem Radkovským, a také města Domažlice, navštívili ve dnech prosince loňského roku Vatikán. Hlavním bodem bohatého programu návštěvy byla generální audience u samotného papeže Benedikta XVI. v aule Pavla VI. Svatý otec osobně pozdravil náměstka hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grünera, primátora Plzně Martina Baxu a starostu Domažlic Miroslava Macha. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner po audienci doslova uvedl, že osobní setkání s papežem Benediktem XVI. je pro něho Společné foto nejvýznamnějších představitelů plzeňské delegace. Přeštická Divotvůrkyně i po 300 letech stále tajemná K d y ž v dubnu roku 1711 prohlásila ř í m s k o - katolická konzistoř m i l o s t - ný obraz Přeštické Piety za zázračný, bylo tímto aktem povoleno jeho uctívání a speciální liturgické slavnosti. Historii zázračného obrazu a poutních procesí si Přeštičtí letos připomenou výstavou a vydáním odborné publikace. Přeštice na jihu Plzeňska se v době baroka zařadily mezi 136 mariánských poutních míst v Čechách. Zapříčinil to svatý obraz, na němž byly od konce 17. století pozorovány zvláštní úkazy pot, slzy, mžikání očních víček a proměňování výrazu P. Marie i jejího umučeného syna, kterého drží v náručí. Po přenesení z měšťanské domácnosti do místního kostelíka se obraz stal předmětem veřejné úcty. Existují četná písemná svědectví o tom, jak uzdravoval lidi na těle i na duchu a jakých darů a obětí se mu za to dostalo. Poté byl pro nevelký obrázek čtvrt století budován velkolepý chrám. V roce května se v Přešticích, držených kladrubskými benediktiny, konala k tomuto obrazu první pouť. Ačkoliv v 18. století putovaly za obrazem Přeštické Divotvůrkyně desetitisíce poutníků z Čech i Bavorska ročně, likvidační výnosy císaře Josefa II. znamenaly nejen konec řádu benediktinů, ale i veškerých poutních obřadů i dostavby ještě nedokončeného Dientzenhoferova chrámu. Tradici místních poutí se podařilo obnovit až po čtyřicetileté přestávce v roce Ve značně pozměněné podobě trvají v Přešticích dodnes. Historii zázračného obrazu a poutních procesí si Přeštičtí letos připomenou jednak výstavou v Domě historie Přešticka a jednak vydáním odborné publikace. Do ní již budou promítnuty závěry ze zkoumání všech čtyř variant devočního obrazu, dosud se nalézajících v národní kulturní památce, kostele Nanebevzetí P. Marie v Přešticích. V současné době se jimi intenzivně zabývá tým odborníků z Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze a kromě technologického průzkumu dojde i k nezbytným záchranným restaurátorským pracím. Dle jejich vyjádření jde o naprosto jedinečnou akci svého druhu. Spolek pro záchranu historických památek Přešticka proto vyhlásí v nejbližší době veřejnou finanční sbírku. Její výtěžek by měl zabezpečit restaurátorské ošetření nejstaršího vyobrazení Přeštické Divotvůrkyně, tedy toho, jenž kdysi konal zázraky. Věra Kokošková skutečně nezapomenutelným zážitkem a že je mu ctí, že se mu dostalo této jedinečné příležitosti moci pozdravit Svatého otce jménem celého Plzeňského kraje. Následovalo položení květin k hrobům papeže Jana Pavla II. a kardinála Berana, plzeňského rodáka a kandidáta na svatořečení. Vyvrcholením dvoudenní návštěvy byl Večer všem lidem dobré vůle v římské bazilice sv. Marka s provedením mše právě našeho významného rodáka Jakuba Jana Ryby Hej mistře v podání domažlického pěveckého sboru Čerchovan a též sólistů a hudebníků Konzervatoře Plzeň. Město Přeštice, jako rodiště J. J. Ryby, věnovalo propagační materiály k prezentaci našeho slavného rodáka. Naši prezentaci zajišťovaly různé publikace o Přešticích a pohlednice zachycující život a dílo Jakuba Jana Ryby, které jsem vydal společně s panem Ing. Jiřím Bělem v říjnu 2010 k 245. výročí narození J. J. Ryby u nás v Přešticích, včetně mé knihy Odkaz Jakuba Jana Ryby dnešní době. Propagační materiály byly též do Vatikánu poslány a předány českému velvyslanci v Římě RNDr. Vladimíru Zavázalovi, CSc. Za umožnění použití fotografií z této významné události velice děkuji panu Martinu Pecuchovi z Plzně. Mgr. Jan Königsmark 2. místostarosta Zcela zaplněná bazilika sv. Marka při Rybově České mši vánoční. Sportovkyně roku Házenkářka Petra Kripnerová získala titul nejlepší sportovkyně okresu Plzeň-jih za rok Rozhovor s oceněnou sportovkyní a více informací o slavnostním předání naleznete na straně 12. Foto Petr Šatra Město Přeštice vyhlašuje diskuzní téma pro měsíc březen Jste spokojeni se stavem parkování motorových vozidel v našem městě? Svůj názor k tématu můžete vyjádřit v diskuzním fóru, které naleznete na webových stránkách

2 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 2 Informace Městského úřadu (pokračování článku ze str. 1) O technické úrovni projektu a postupu jeho projednávání s partnery (Povodí Vltavy s. p. dále jen PVL a Ministerstvo zemědělství ČR dále jen MZČR) slyšely od jeho počátku jak rada města, tak zastupitelstvo města od odpovědných osob (starosta P. Fornouz a radní S. Duchek) pozitivní a bezproblémové zprávy. Takovému průběhu svědčil dopis náměstka MZČR ze dne , ve kterém starostovi města (P. Fornouzovi) sděluje, že investiční záměr s náklady na realizaci PPO v Přešticích ve výši Kč je možný. O to překvapivější bylo pro mě a následně i pro členy rady a zastupitelstva osobní sdělení zástupců PVL dne , že projekt nevyhovuje. Kopie korespondence mezi MZČR a PVL a zápis jednání uvádějí, že zpochybnění funkce projektu bylo dlouhodobé, že bylo PVL zmíněno dopisem zaslaným městu již 3. ledna 2008, se starostou města dále projednáno Po této informaci jsem požadoval a následně také obdržel vyjádření zástupce MZČR ze dne V něm mě MZČR odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových informuje vyřazení projektu protipovodňové ochrany města Přeštic z programu Podpora prevence před povodněmi II z důvodu aktualizovaného posudku strategického experta (z ), který vyhodnotil řešení protipovodňové ochrany města Přeštic jako nevhodné a v rozporu s plány hlavních povodí ČR. Neprodleně jsem požádal PVL a jeho prostřednictvím MZČR o osobní jednání v Praze za účelem vysvětlení změny stanoviska dané aktualizovaným posudkem strategického experta. To se uskutečnilo na ministerstvu Na něm byli zástupci města informováni, že negativní aktualizovaný posudek vypracoval jediný pro tuto věc autorizovaný expert ČVUT v Praze, fakulta stavební. Závěrečné hodnocení MZČR a PVL v souladu s výrokem experta zní, že jediným možným zlepšením protipovodňové ochrany Přeštic je vhodné ohrázkování levého břehu za současného snížení požadavků na úroveň protipovodňové ochrany (na dvaceti až padesátiletou vodu). Zahrádkářská kolonie na pravém břehu u Přeštic je z pohledu povodní neochránitelným územím. Podle sdělení PVL se tím příprava projektu dostává do počáteční fáze a z důvodu časové náročnosti není možné s novým technickým řešením připravit stavbu pro opětovné zařazení žádosti do programu v roce Nové technické řešení je PVL připraveno podpořit od počáteční fáze vlastními prostředky, váže to však na rozhodnutí o III. etapě programu Podpora prevence před povodněmi po roce Město projedná s PVL další možnosti výstavby protipovodňových opatření. O vyjádření a doplnění informací, které se týkají vedení technické a administrativní stránky projektu protipovodňových opatření v uplynulém volebním období, jsem požádal pana Mgr. P. Fornouze a pana Mgr. S. Duchka. Mgr. Antonín Kmoch, starosta Zápis do mateřských škol pro školní rok 2011/2012 Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959 a Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, oznamují, že zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2011/2012 se uskuteční v úterý 12. dubna 2011 od 8.00 do hodin. Zákonní zástupci dítěte s sebou přinesou svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte, potvrzení od lékaře o povinném očkování dítěte a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V den zápisu bude v mateřských školách zároveň probíhat den otevřených dveří a hravé aktivity pro budoucí školáčky. Na nové školáčky se těší zaměstnanci obou mateřských škol. Seznámení občanů s činností městské policie za měsíc leden 2011 Na MP Přeštice bylo oznámeno občany nebo zjištěno strážníky 99 událostí. Celkem bylo zjištěno 53 přestupků: řešeno blokově 51 oznámeno správnímu orgánu 2 řešeno domluvou 11 dosud v řízení (včetně předešlých měsíců) 7 provedeny 3 výjezdy na potulující se psy, z toho 2 odchyceni a předáni majitelům na území města v Dukelské ulici zjištěn uvolněný kryt elektrického vedení lampy veřejného osvětlení opraveno na místě hlídkou MP ve dnech byla zajišťována hlídkou MP fyzická kontrola zvýšeného stavu hladiny řeky Úhlavy 4x výjezd na pachatele drobné krádeže zadržené ostrahou v místním obchodě, vše na místě vyřešeno blokovou pokutou v měsíci lednu byl zvýšen preventivní dohled hlídek MP v areálu Sběrného dvora v Průmyslové ulici, v chatových oblastech a na hřbitovech v důsledku možných krádeží na žádost exekutorského úřadu byla dne provedena asistence hlídky MP jako nezúčastněné osoby v Mlýnské ulici při exekuci movitých věcí v Poděbradově ulici nalezen kadáver kočky, který byl ekologicky zlikvidován dne v h zjištěn v Tyršově ulici uprostřed vozovky odstavený nepojízdný osobní automobil zn. Trabant, řidiči přivolána pomoc a vozidlo odstraněno ke krajnici dne ve h hlídka prověřovala oznámení krádeže dřeva z lesa za obcí Zastávka, provedeným šetřením na místě bylo zjištěno, že se jedná o soukromý les a kácení a odvoz dřevní hmoty bylo povoleno pracovníkem lesů, dále dne ve 4.53 h bylo prověřeno oznámení, které bylo podáno z veřejné telefonní stanice v Husově ulici na tísňovou linku 112, odkud mužský hlas volal o pomoc, hlídka byla na místě ve 4.55 h, ale v telefonní budce ani v blízkém okolí se již žádná osoba nenacházela dne ve večerních hodinách byl proveden výjezd na staršího muže, který ležel neschopný chůze na chodníku v ulici V Háječku věc si na místě převzala hlídka Policie ČR, která provedla další nutná opatření, dne v 1.33 h výjezd na rušení nočního klidu do Modrého domu v Palackého ulici vyřešeno na místě Z další činnosti uvádím: Dne ve 3.45 h bylo hlídkou MP nalezeno před rodinným domem v obci Žerovice otevřené dodávkové vozidlo zn. Ford. Šetřením bylo zjištěno, že z vozidla bylo odcizeno elektronářadí, byl vyrozuměn řidič vozidla a hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala dle věcné příslušnosti k dalšímu opatření. Dne ve 4.20 h byl zjištěn mladík, který z nádrže nákladního automobilu zn. Avia v Nepomucké ulici odčerpával motorovou naftu. Tento byl hlídkou zadržen a po provedeném výslechu bylo zjištěno, že nákladní automobil je jeho spolupracovníka, který ho pro motorovou naftu sám poslal, neboť mu došla v jeho osobním vozidle. Vše se na místě vysvětlilo. Dne v 9.27 h byl hlídkou Policie ČR za asistence hlídky MP dopaden v Dukelské ulici pachatel, který v Plzni odcizil dodávkový automobil a tento zanechal ve Smetanově ulici. Zajištěno místo činu a věc předána k dalšímu šetření Policii ČR. Dne v h bylo na MP nahlášeno Co doporučuje nový sborník Zelená Hora vaší pozornosti Úvodník prvního čísla již XIV. ročníku připomíná zásluhy příchovického rodáka PhDr. Josefa Volfa, který se mj. po celý svůj život z metodického i praktického hlediska zabýval lidovým knihovnictvím. Hlavní materiál vlastivědného sborníku rozebírá další krajinný prvek v našem okolí, mimořádně opředený pověstmi a legendami. Jde o zaniklé i dosud existující studánky a léčivé prameny. Dlouhodoběji koncipovaný seriál o divadelních ochotnících zahajuje vzpomínka Jany Vašíčkové na divadelní činnost v Roupově. Z kostela sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích pochází věžní hodinový stroj, vystavený v Domě historie Přešticka. Víme však o historii tohoto venkovského kostelíka opravdu všechno? K dalším tématům patří Rekviem za lázně Letiny z pohledu poštovního historika a popis hladomoru v Čechách v letech konkrétně v letinské farnosti. Mimochodem, tyto kruté časy zažívala i rodina Jakuba Jana Ryby po svém přestěhování do Nepomuku. A protože v tamním městském muzeu loni na podzim vznikla nová expozice loutek, vyzpovídala nepomucká kronikářka Alexandra Kolářová syna obětavého loutkáře pana Karla Krohy ze Dvorce, jehož odkazu je expozice věnována. V rubrice talentovaných výtvarníků naší současnosti je představována tvorba Jany Boškové. Věra Kokošková dvěma nezletilými dívkami, že v době od h do h šel za nimi od ZUŠ z Poděbradovy ulice do Městského parku starší muž, který měl mít ruku v kalhotách a pohybovat s ní. Ihned bylo provedeno šetření na místě, ale muž se v parku ani v okolí již nevyskytoval. O věci byla vyrozuměna Policie ČR, ředitelé všech škol a byl zvýšen dohled v ulicích, kde je pohyb dětí. Dne v odpoledních hodinách byl opět zjištěn výskyt uvedeného muže na Masarykově náměstí. Tento šedesátiletý exhibicionista z Merklína byl zadržen a ve věci provádí šetření Policie ČR. Též dne v h bylo prověřováno oznámení, že v parku ve Vrchlického ulici by se měl údajně ukájet v křoví neznámý mladík. Toto oznámení se však nepotvrdilo, ačkoli byla hlídka MP na místě ihned po oznámení a byla provedena kontrola v širokém okolí. Exhibicionismus patří k jedné z nejčastěji se vyskytující sexuální deviaci. Je to snaha předvádět se před ostatními. Pravý exhibicionista je většinou nesmělý muž, který nestojí o kontakt a vzrušuje ho výhradně pohled na kolemjdoucí vnady žen a dívek. Vyskytuje se většinou u rozmazlených mužů, u žen je velmi vzácný. Lidé, kteří se setkají s exhibicionistou, či mužem dělajícím si dobře u chodníku nebo v křoví, by měli vždy okamžitě volat policii, i když jim zrovna nepřijde, že by dotyčný mohl někomu ublížit. Doporučuje se dotyčného si nevšímat, nikdy totiž nevíte, zda před vámi nestojí zároveň i násilník. Žádáme veřejnost o zvýšenou opatrnost, neboť nelze vyloučit, že se muž opět někde neobjeví. Děkuji. Pavel Hošťálek vedoucí strážník Městské policie Přeštice Protipovodňová opatření v Přešticích doplnění Na základě požadavku Mgr. Kmocha o doplnění informací ohledně přípravy realizace protipovodňových opatření v Přešticích, které byly připravovány v předchozím období, sděluji následující informace. Jak je v článku uvedeno, na projektu protipovodňových opatření se pracovalo již od počátku vlastních realizací od roku 2003 ve spolupráci s Povodím Vltavy (PVL). Jednotlivá opatření byla rozdělena do skupin dle důležitosti, významu, velikosti a finanční náročnosti. Pro to, aby projekt průlehového koryta včetně ochranné hráze mohl být zařazen do dotačního programu protipovodňových opatření, muselo být v právní moci územnímu rozhodnutí a následně doloženo vyřešení vlastnických vztahů pod budoucí stavbou. Projektovou přípravu mělo na starost město, následnou realizaci by řešilo PVL. Veškerá jednání, která byla vedena s projektantem, byla konzultována i s PVL. Bylo tomu tak i po zaslání dopisu ze dne Poté byl projekt upraven, aby vyhovoval připomínkám a splňoval základní požadavky pro zařazení do dotačního titulu. O tom, že se to podařilo, svědčí i dopis z MZeČR o možnosti realizace PPO v Přešticích s výší investičního záměru s náklady ve výši Kč. Poté byl projekt zařazen do dalšího kola hodnocení, neboť realizace byla závislá na přidělení dotačního titulu. V dalším kole hodnocení zpracovával odborný garant vybraný MZeČR hydrogeologický model, kde se prověřovala efektivnost navržených opatření. V této fázi hodnocení projektu probíhalo další projednávání pouze mezi MZeČR a Povodím Vltavy. Bylo to z toho důvodu, že příjemcem dotace a investorem celé akce mělo být PVL. Po realizaci protipovodňových opatření by údržbu těchto zařízení zajišťovalo město Přeštice. Město Přeštice nebylo informováno o jednotlivých výsledcích jednání ani o závěru aktualizovaného posudku, což vyplývá i z korespondence mezi těmito organizacemi. Korespondence byla předložena až na jednání zastupitelstva novým vedením města. Informace o vyřazení projektu byla sdělena O průběhu dalších jednání mezi městem a PVL mám informace z článku, na který jsem byl požádán p. starostou o doplnění dne V závěru vyjádření bych chtěl jen konstatovat, že projekt byl připraven tak, aby splnil požadavky, které na něj byly kladeny, což dokazuje i jeho zařazení do investičních záměrů MZeČR. Ovlivnění výsledků aktualizovaného posudku na projekt odborným expertem však v našich silách opravdu nebylo (myšleno v uplynulém volebním období) a ani jsme jako Město neměli možnost se odborných diskuzí k tomuto tématu vyjadřovat. O vyřazení projektu z dotačního titulu, o němž se rozhodlo až na základě aktualizovaného odborného posudku, bylo město informováno až v prosinci 2010 (v novém volebním období). Mgr. Petr Fornouz Školy na Přešticku historie a současnost Město Přeštice vydalo zajímavou práci s názvem Školy na Přešticku historie a současnost. Popisuje 22 škol z okolí. Je to vzpomínka na dětství každého z nás a porovnání, jak a za jakých podmínek se učilo dříve. Publikace bude k dostání v IC a DHP. Ing. Jiří Běl

3 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 3 Společenská kronika Blahopřejeme k životním výročím. VÝROČÍ 92 let Vojtěch PLUHAŘ Skočice 85 let Marie PEXOVÁ Josef BRKL 80 let Anna JANČÍKOVÁ Dalšími jubilanty jsou: Josef Sedláček (84) Skočice, Slávka Ulrichová (89), Josef Jílek (82) Žerovice, Marie Bouřilová (82) Žerovice, Marie Petrášová (81) Zastávka, Marie Levorová (89), Jiřina Kašparová (84), Marie Paumerová (87), Jaroslav Stehlík (84), Josef Kalčík (81), Bohumila Králová (86), Ing. Jaroslav Běl (82) Skočice, František Medek (88), Karel Tušek (86). Všem jubilantům upřímně přejeme dobré zdraví a mnoho dalších dlouhých let. ÚMRTÍ Anna FOŘTOVÁ (1938) Marie KOČANDRLOVÁ (1910) Vlasta NĚMCOVÁ (1943) Květuše VACHOVCOVÁ (1932) Pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast. Hana Loudová, matrika MěÚ Přeštice Gymnaziální pobočka v Přešticích Již v minulém čísle PN jsem se ve svém příspěvku věnoval odloučené gymnaziální pobočce, která sídlí v budově ZŠ Přeštice v ul. Na Jordáně. Rovněž otázka měsíce února byla věnována tomuto tématu. Tentokrát bych se chtěl obrátit především na Vás, vážení rodiče žáků letošních 9. tříd: Z důvodu, že není v letošním školním roce zcela naplněna třída 2. D gymnaziální kvarty (odpovídá 9. ročníku ZŠ), po dohodě s vedením Města Přeštice a s vedením gymnázia je možné tuto třídu pro příští školní rok, tedy od září 2011, na základě 63 školského zákona (Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole) doplnit žáky z letošních 9. tříd. Jedná se o nadané žáky, kteří mají zájem o gymnaziální studium (1. ročník střední školy). Přihlášku ke studiu je nutné poslat na adresu školy do 15. března tohoto roku. Vzpomínka na Jiřího Štycha Děkujeme všem za projevenou soustrast, květinové dary i osobní účast při posledním rozloučení s panem Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, můžete se obrátit s dotazy na ředitelství školy nebo na 2. místostarostu Města Přeštice a zároveň člena školské rady při gymnáziu Mgr. Jana Königsmarka (tedy na moji osobu), nebo též na Mgr. Josefa Šimánu, gymnaziálního profesora, který učí v budově gymnázia v Plzni i na pobočce v Přešticích. Všechny zájemce o studium na odloučené gymnaziální pobočce nejen z 9. tříd, ale též ze 7. tříd ZŠ si dovoluji, se svolením ředitele gymnázia pana Mgr. Josefa Trnečka, pozvat ve čtvrtek dne 3. března od hod. na Den otevřených dveří gymnázia, kde budou rodičům i jejich dětem, které mají zájem o gymnaziální studium, zodpovězeny veškeré dotazy a předány informační materiály. Mgr. Jan Königsmark, 2. místostarosta JIŘÍM ŠTYCHEM z Příchovic. Životní cesta Jiřího Štycha začala v roce 1956 v nedaleké obci Předenice. Do Příchovic se přistěhoval po svatbě v roce V té době pracoval v tehdejším JZD Dolní Lukavice, kde strávil celkem 17 let. Po revoluci v roce 1990 se jako mnozí jiní vrhá do podnikání. Začátek byl, jak si jistě mnozí vzpomenou, v malé dřevěné chaloupce, teprve později kupují s manželkou dům v Přešticích na Masarykově náměstí a budují postupně rozsáhlý obchod s dětským zbožím. Kromě práce pro obchod začínají s jeho rozsáhlou rekonstrukcí. Jirka nemá rád polovičatou práci je velmi důsledný, málokterý řemeslník se mu vyrovná zručností a fortelem, je náročný k sobě i k ostatním. Ale výsledky jeho práce jsou vždy perfektní, ať již zmíněný dům na přeštickém náměstí, oprava kapličky sv. Anny, kaple na návsi v Příchovicích nebo přístřešek nad obrazem sv. Vojtěcha v lese Ticholovci a jeho okolí. Kam se podíváte, zůstává po něm jeho rukopis. Ale nejen prací je člověk živ, Jirka je člověkem mnoha zájmů. Hned po přestěhování do Příchovic se zapojil do aktivního dění v obci již v roce 1980 se stal členem dobrovolných hasičů v Příchovicích, kde dlouhá léta působil. Ruční hasičskou stříkačku, pořízenou původně sborem dobrovolných hasičů v Kucínech, odloženou pro její nefunkčnost u bývalého MNV v Příchovicích zrenovoval a v květnu roku 2009 s ní slavnostně zahájila stará garda hasičů závody v požárním sportu O příchovický pohár, a to v dobových uniformách. Jeho dalším velkým koníčkem byl billiard v roce 2005 byl jedním ze zakládajících členů a jeho dlouholetým předsedou. Právě díky jeho iniciativě je Billiard club Příchovice registrován pod Českomoravským billiardovým svazem. Byl neúnavný v organizování řady amatérských turnajů, aktivně se spolu s ostatními členy účastnil významných kulečníkových akcí v Plzni i v Praze. Na podzim loňského roku se zúčastnil komunálních voleb v Příchovicích a byl zvolen do funkce starosty obce. Rozpracoval mnoho projektů, mezi nimiž bylo zhotovení řady obrazů s vesnickými motivy, kterými je vyzdobena budova obecního úřadu. Dokončovací práce na výzdobě a instalaci se mu bohužel stala osudnou. V našich srdcích a vzpomínkách zůstává napořád. Pavlína Nohavová starostka obce Příchovice Rodina Štychova Otužilci se sešli v Příchovicích V neděli 30. ledna 2011 uspořádal po mnoha letech Sokol Příchovice, OÚ Příchovice a otužilci z Plzně setkání otužilců s koupáním v řece Úhlavě u bývalého koupaliště Ostrov u Příchovic. Teplota vzduchu byla minus 4 C, Jarní tání Letošní zima byla dlouhá. Hromady sněhu, chodníky a cesty pod ledem. Tající sníh odkryl několikaměsíční špínu, prach od zimních posypů a kdoví co ještě. Nenechme si však vnutit, že všechno kolem nás je studené, šedé a nevlídné. Příroda zlehka otevřela oči ze zimního spánku, nadechla se jarního vzduchu a začala krásnět. Také ledacos odplavalo s vodou v řece. A nejenom tuto zimu. Jako když Moraně sundají vlasy a tělo vycpané slámou rozeberou na kousky. Někdy připisujeme věcem hodnotu, kterou ve skutečnosti nemají. Ale je určitě důležité, abychom nebyli stejně snadno rozebratelní a symboličtí jako ta pohanská figurína s kterou přicházejí tak skvělé věci jako je jaro. Ono totiž slámou lze vycpat kdeco a uvěřit lze také mnohému, co zní alespoň trochu smysluplně. Jako koně, kterým připevní klapky na oči a kteří nevidí do stran, když je zapřáhnou do postroje. Prý, aby se nelekli a nesplašili. Právě jaro nabízí příležitost vidět a vnímat něco, co je pro někoho neviditelné a nezajímavé. Taková rozkvetlá louka ještě nikdy nikomu neposlala účet. Následky fajn pocitu jsou radostné a viditelné. Možná jsou i měřitelné a možná mají i svou jednotku. Typickým následkem je úsměv. Prostě umět se těšit, tedy mít čas na štěstí. Jistě se lze také ptát na mnoho hloupých věcí, například kdo je zodpovědný za nesplnění vánočních přání, kdo má na starosti zázraky, které neexistují a kdo vlastně vymyslel lepší časy. Zkrátka užijme si to krásné každoroční jarní tání a třeba si při tom nechme docvaknout věci o nových začátcích a starých koncích. A na co, že jsou dobré začátky? No nějak už přeci dopadnou Takže krásné a přírodou provoněné jaro na Přešticku. Ing. Jana Štrejnová teplota vody plus půl stupně. My, kteří jsme tam byli v kožichu, vás obdivujeme. Poslední setkání otužilců se uskutečnilo 12. ledna Ing. Jiří Běl Školní družina při ZŠ v Přešticích a Kulturní a komunitní centrum Přeštice vyhlašuje u příležitosti devadesátin tatínka Krtečka, výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera trojrozměrnou i výtvarnou soutěž pro děti TJ Sokol Oplot pronajme plně vybavený zavedený hostinec od Info Soutěž je rozdělena do tří kategorií MŠ do šesti let ZŠ šest devět let ZŠ devět jedenáct let Trojrozměrné i výtvarné výrobky odevzdejte do 20. března 2011 v Informačním centru KKC Přeštice, Masarykovo náměstí 311. Soutěž bude posuzovat odborná porota. Nejlepší práce dětí budou odměněny na slavnostním vyhodnocení. Veškeré práce musí být na zadní straně opatřeny popiskou jméno a příjmení, věk, adresa školy.

4 PŘEŠTICKÉ NOVINY BŘEZEN 4 březen Výroční členská schůze OSZP Přešticko Čas konání: hodin Místo konání: sokolovna Přeštice Pořadatel: Občanské sdružení zdravotně postižených Přešticko Výroční schůze Českého rybářského svazu Čas konání: 9.00 hodin Pořadatel: Český rybářský svaz Michalova brnkačka Opět po roce dorazí známý a oblíbený dětský moderátor a bavič Michal Nesvadba a děti se mohou těšit na dopoledne plné her, zábavy a písniček. Čas konání: hodin Místo konání: Sokolovna Přeštice Pořadatel: Pragokoncert Vítání jara koncert maminkám Čas konání: hodin Pořadatel: ZUŠ Přeštice Přednáška QI GONG tajemství starých taoistických mistrů Zajímavá témata principy pradávné filozofie, staletími prověřené metody udržení a upevnění zdraví, utajované metody vedoucí k osobní síle Čas konání: hodin Místo konání: konferenční sálek KKC Přeštice Pořadatel: soukromý subjekt, KKC Přeštice Víkendový seminář QI GONG Čas konání: hodin Pořadatel: soukromý subjekt Rybářský ples Čas konání: hodin Místo konání: KD Příchovice Pořadatel: Český rybářský svaz Lekce smíchu a zpěvu s Petrem Martiňákem Písničky, scénky, humorné příběhy se známým moderátorem a bavičem Petrem Martiňákem. Čas konání: hodin Kultura a umění Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 160 Kč Předprodej: IC Přeštice O líném Honzovi Školní představení DS ÚHLAVAN Časy konání: 8.30 a hodin Pořadatel: KKC Přeštice O líném Honzovi Předpremiéra DS ÚHLAVAN Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 60 Kč Předprodej: IC Přeštice O líném Honzovi PREMIÉRA DS ÚHLAVAN Pro letošní divadelní sezonu nastudoval ochotnický divadelní spolek Úhlavan pohádku na motivy Josefa Lady O líném Honzovi. Pohádka je určena pro malé i velké diváky. Podaří se Honzovi přemoci draka a dostat princeznu za ženu? Odpověď najdete při návštěvě tohoto představení. Čas konání: hodin Pořadatel: KKC Přeštice Vstupné: 60 Kč Předprodej: IC Přeštice Nedělní jóga s Mílou Mrnuštíkovou Příjemné nedělní dopoledne s oblíbenou cvičitelkou jógy. Čas konání: 9.00 hodin Vstupné: 150 Kč Pořadatel: KKC Přeštice III. ročník Moje nejoblíbenější zvířátko Výstava výtvarných prací. Časy konání: 9.00 a hodin Místo konání: malý sál KKC Přeštice Pořadatel: DDM, KKC Přeštice Zumba pro děti i rodiče Cvičení pro děti i rodiče, plno zábavy, soutěží a her. Čas konání: hodin Pořadatel: Družina ZŠ, KKC Přeštice Carmina Výroční koncert a křest CD Čas konání: hodin Pořadatel: Carmina ženský pěvecký sbor Zajímavá, poučná i k zamyšlení taková byla v úterý 15. února v podvečer v malém sále KKC přednáška Pavla P. Riese Stopy a doteky J. Hlávky na Přešticku. Následovala poté, co účastníci uctili u pří- Přednáška Pavla P. Riese byla zajímavá a poučná. ležitosti 180. výročí narození slavného přeštického rodáka nejen na hřbitově u jeho hrobky, ale i u jeho rodného domu. O přednášku pana Pavla P. Riese byl velký zájem. A co jsme se dozvěděli? Josef Hlávka již za svého života zanechal množství zejména stavitelských a majetkových stop v Lužanech, Přešticích, Vlčí a Skočicích. Ale i po své smrti přesně zabezpečil svůj majetek, neboť neměl dědice nejen on, ale ani jeho sourozenci. Bylo nám vysvětleno rozdělení majetku, oceněna právnická dokonalost závěti vypracované přítelem prof. Antonínem rytířem Randou. Díky tomu funguje nadace N a d á n í J o s e f a, M a r i e a Zdeňky H l á v k o - vých bez přerušení již od roku Hospodářský objekt ve Vlčí. Obdiv posluchačů sklidil například neznámý hospodářský objekt ve Vlčí, který byl podle Josefa Hlávky údajně také postaven. Chtěla bych všem zúčastněným poděkovat i za aktivní účast v následné besedě s přednášejícím. Poděkování zaslouží také pan Jan N. Mrkvička a pan vikář Karel Plavec za své milé proslovy k poctě Josefa Hlávky u jeho hrobky na přeštickém hřbitově. K završení vzpomínkových akcí k 180. výročí narození Josefa Hlávky připravuje město Přeštice pro zájemce zájezd do Lužan na prohlídku zámku. Upřesnění naleznete v dubnovém vydání Přeštických novin. Mgr. Dana Hanušová vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče MěÚ Přeštice Program na měsíc únor SO: Z EJPOVIC DO CHRÁSTU Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 8.20 do Ejpovic. Zpět z Chrástu do Plzně, z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Ejpovice Klabava Kokotsko Čertův kámen Nová Huť Chrást Vede V. Čermák (13 km) SO: Z NÝRSKA DO POCINOVIC Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Nýrska. Zpět z Pocinovic do Klatov (16.20), z Klatov v h do Přeštic. TRASA: Nýrsko Chudenín Lišák rozcestí Pod Lišákem sv. Bernard Orlovice Pocinovice Vede V. Řežábek (16 km). TIP na výlet Pamětníci, děkujeme! Čas od času se na stránkách našich novin i sborníku Pod Zelenou Horou objevují podle ohlasů čtenářsky velmi vděčné vzpomínky pamětníků. Však také ústní vyprávění bylo a dosud je základním kamenem všech lidských kultur. Osobní prožitky nezastupitelným způsobem dokreslují dobu, v níž pamětník žil, jak s její každodenností, tak se všemi jejími historickými zvláštnostmi. Ovšem i kdyby deset lidí vzpomínalo ve stejném časovém odstupu na tutéž událost, každá výpověď se bude něčím lišit. Má to svoji logiku, každý člověk je přece originál, má svůj životní příběh, svůj způsob vnímání světa, takže popisovaný prožitek nemůže být vnímán jinak, než jako subjektivně laděné svědectví. Mohou být ale důvěryhodné například vzpomínky z dětství? Někdy se objevují pochybnosti, zda to všechno může mít pro současníky vůbec nějakou cenu a smysl. Jednou z možných odpovědí na tuto otázku je skutečnost, že pořizováním písemných nebo zvukových záznamů odborně vedených rozhovorů se zabývá orální historie, která patří mezi výzkumné metody historiografie. Své centrum má v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Na internetových portálech se dočítáme, že údaje, získané metodou orální historie, mají subjektivní charakter, to ale pro badatele Přeštická aktovka Harmonogram západočeské oblastní výběrové přehlídky jednoaktových her Přeštická aktovka ČT: SCHŮZE VE VELKÉ KLUBOV- NĚ HOTELU SPORT V hodin SO: KOLEM BEROUNKY Vlakem z Přeštic v 7.14 h do Plzně, z Plzně 8.17 Bílá Hora (8.22). Zpět Doubravka do Plzně, z Plzně v h do Přeštic. TRASA: Plzeň- Bílá Hora /ČD/ - Pod Vysokou NS Zábělská Drozdová Dolanský most Plzeň Doubravka Vede V. Borovcová (18 km) SO: PŘES VELKÝ BÍTOV Vlakem z Přeštic v 7.29 h do Bezděkova (8.06). Zpět z Janovic do Klatov, z Klatov ve h do Přeštic. TRASA: Bezděkov Koryta Tetěnice po hřebeni Bítova Struhadlo Soustov Plešiny Spůle (u Kolumbus) Janovice Vede F. Vokáč (14 km). Změna programu vyhrazena! neznamená nedostatek, ale spíše novou kvalitu v pojímání dějin. Co nejobjektivnějšího obrazu minulosti se pak dobíráme kombinací získaných rozhovorů s výsledky bádání v oficiálních historických pramenech. Ale vraťme se k našemu místnímu sběru vzpomínek. Myslím, že každý, kdo ho posuzuje nezaujatě, musí ocenit, jak nám pamětníci svými vzpomínkami přibližují dobu svého mládí, tehdejší společenské poměry, dávno neexistující objekty, jak charakterizují lidi, kteří jsou pro nás už jen mrtvými jmény. Nemuseli by, ale činí tak s ochotou, ba s radostí. Leckdy se přitom vynoří pozoruhodná informace, která je s to doplnit některé z mnoha bílých míst, byť by se mělo jednat jen o popis osob na staré fotografii. Vždycky jsem zastávala názor, že čím více budou lidé o svém městě vědět, tím k němu budou mít vřelejší vztah, a budou také ochotni pro ně, něco udělat. Přeštičtí mají v tom nejhmatatelnější důkaz ve svém Domě historie Přešticka. A proto bych chtěla těmito řádky upřímně poděkovat všem, kteří se nezištně dělí s ostatními o své někdy i velmi osobní zážitky a pomáhají tak zachovat historickou paměť města. Moc si jich za to vážím. Věra Kokošková Sobota 2. dubna h Zahájení přehlídky Divadelní soubor M + M Hranice Vratislav Mikan: Perníková chaloupka aneb Popletená pohádka Vstupné: 50 Kč h Divadelní spolek Úhlavan Přeštice při KKC Přeštice Jan Neruda: Stará hra Vstupné: 50 Kč h Divadelní spolek RYNEK Újezd u Plánice Vladimír Kábrt: Manželství naruby Vstupné: 50 Kč h Vyhodnocení a závěr přehlídky h Divadelní studio D 3, Karlovy Vary Carlo Goldoni: Treperendy nesoutěžní inspirativní představení Vstupné: 50 Kč Celodenní permanentka: 150 Kč Odborná porota doporučí inscenaci na národní přehlídku Kaškova Zbraslav, která se koná ve dnech Přijďte podpořit divadelní ochotníky nejen z přeštického Úhlavanu. Srdečně zveme! Treperendy lidová komedie (viz foto) Režie Anna Ratajská Nastudoval soubor Divadelní studio D 3 Karlovy Vary Treperendy, jak už název napovídá, se strefují do oblíbené lidské zábavy pomlouvání, klepaření, roznášení drbů. Jednoduchý příběh se odehrává během jediného dne a točí se kolem připravované svatby Cecchiny a jejího milého Beppa. Hra je vynikající příležitostí pro rozehrání gagů a humorných situací. Inscenace je vhodná pro diváky od 12 do 120 let.

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 4 6/2008 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2008 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. 1.sraz chodouňských rodáků 1.2. Pomozte nám řešit trvalý nepořádek u kontejnerů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám ten rok opět rychle uběhl. Někomu bylo veseleji, někomu se už zase tolik nedařilo. Všem ale dává konec roku možnost ohlédnout se zpět, říci, co bylo dobré, co se povedlo, co

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392

Výroční zpráva. Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Nadace pro obnovu církevních památek děkanství znojemského 669 02 Znojmo, Mikulášské náměstí 13, IČ 456 69 392 Výroční zpráva 2008 Bůh nám neodnímá břímě života, ale dává nám sílu, abychom je unesli. -

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v souladu s 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Město Orlová V Orlové dne 11.11.2009 Pro 25. zasedání Zastupitelstva města Orlové konané dne 9.12.2009 Autorské právo ke kresbě Mgr. Elišky Ulmanové Obsah: A. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Orlové

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009

2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 2. kapitola: přehled událostí v roce 2009 Leden 3. ledna se v sokolovně konalo představení morkovských ochotníků. Šlo o hru Tři v tom od Jaroslava Vostrého. Účast byla vysoká a návštěvníci byli velmi spokojeni.

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Aktuality projektu za duben 2013

Aktuality projektu za duben 2013 Duben 2013 Aktuality projektu za duben 2013 Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s., Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži Z obsahu: Kostel sv. Barbory v

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení

Výroční zpráva 2013. Valštejn, občanské sdružení Výroční zpráva 2013 Valštejn, občanské sdružení Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o občanském sdružení Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2013... 5 Plány do roku 2014... 7 Úvodní slovo Vážení

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015

Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Zápis č. 10 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 24. 2.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola usnesení zápisů a uložených úkolů 2. Projednání

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn

Výroční zpráva 2014. Spolek Valštejn Výroční zpráva 2014 Spolek Valštejn Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje o Spolku Valštejn... 4 Činnosti sdružení v roce 2014... 5 Plány do roku 2015... 7 Úvodní slovo Vážení přátelé valštejnských údolí,

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Obecní občasník č. 5

Obecní občasník č. 5 Obecní občasník č. 5 vydává obec Rataje KVĚTEN 2016 Vážení spoluobčané, jistě se vám do rukou již dostala pozvánka na setkání rodáků obce Rataje. Během této víkendové akce přijede do Rataj mnoho návštěvníků

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2015

V Ř E S K O V Á K prosinec 2015 V Ř E S K O V Á K prosinec 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v uplynulém roce se nám podařilo nejen účelně investovat do obecního majetku, ale i dvě větší akce, historicky 1.Workcamp a tradiční setkání

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013

Z Á P I S. z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Z Á P I S z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 30.12.2013 Program: 1) Zahájení 2) Zpráva z mezidobí zasedání 3) Zprávy předsedů komisí a výborů 4) Návrh rozpočtu na rok

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 4/2008 obce Křesetice, které se konalo dne 3.6.2008 Přítomni: 7 (p.linhartová, Havránková a Černý se dostavili po schválení ověřovatelů) Omluveni: 1 (p.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu zpracovatelky návrhu usnesení a kolegů z pracovní skupiny Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 11.11.2015 Číslo jednání: 6 Název materiálu: Výběr akcí do Anketního dotazníku na rok 2016 Číslo materiálu: 2/ZM/2015/MAT Druh zařazení: Odbor investic

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více