Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU 2011 Michaela Valoušková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Poškozený jako oběť násilného trestného činu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce doc. JUDr. Josefu Kuchtovi, CSc. za pomoc a odborné vedení při přípravě této práce. Velké díky patří mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali při psaní diplomové práce i v průběhu celého mého studia. 3

4 OBSAH OBSAH Úvod Pojem poškozeného a oběti trestného činu Poškozený Oběť trestného činu Viktimnost Viktimogenní faktory Viktimogenní situace Násilná trestná činnost Viktimizace Fáze viktimizace Primární viktimizace Sekundární viktimizace Terciální viktimizace Psychologické proţívání újmy Faktory ovlivňující dopady trestného činu na oběť Typologie obětí Pomoc obětem trestných činů Laická pomoc Psychologická pomoc Sociální pomoc Postavení oběti v trestním řízení Předsoudní stádium trestního řízení Soukromá ţaloba Soudní stádium trestního řízení Právo na vzdání se procesních práv Právo na zmocněnce Právo podílení se na soudním řízení Práva poškozeného jako svědka v trestním řízení

5 7.2.5 Nárok na náhradu škody Peněţitá pomoc obětem Odvolání proti výroku o náhradě škody Odklony v trestním řízení Závěr RESUMÉ POUŢITÁ LITERATURA

6 1. Úvod Stát se obětí trestného činu není nikterak sloţitá záleţitost. Stačí, kdyţ se člověk jednoduše vyskytne v nevhodnou dobu na nevhodném místě. To, co ale následuje posléze, je podstatně komplikovanější. Lidé, kteří se stali oběťmi, totiţ v drtivé většině případů netuší, jak se mají zachovat, co bude následovat, jak se v dané situaci vyrovnat sami se sebou. Důvodem této nevědomosti není nedostatek odborných materiálů, z nichţ by se široká veřejnost mohla dozvědět důleţité informace, ale spíše to, ţe si oběť předem nepřipustí, ţe by takové informace mohla někdy potřebovat. Nepřipustí si, ţe právě ona by se mohla obětí trestného činu stát. Snad je to projevem jakési psychické obrany jedince. Kdyby si totiţ riziko připustil, bylo by o mnoho sloţitější ţít ve společnosti, u níţ jiţ předem předvídá, ţe je pro něj nebezpečná. Ovšem kdyţ uţ k viktimizaci dojde, je oběť činem natolik zasaţena, ţe jiţ nenachází mentální kapacitu pro racionální zpracování veškerých informací, které jsou v této oblasti nabízeny. Je tedy důleţité, aby ve sloţitých ţivotních etapách poznamenaných trestným činem zde pro oběť byl někdo, kdo ji dokáţe tímto obdobím provézt tak, aby utrpěla co nejmenší moţnou újmu a následky trestného činu byly co nejvíce zmírněny. Můţe to být blízká osoba, nebo svou pomocnou ruku podá odborník. Právě z důvodu potřebné pomoci obětem trestných činů začaly asi v polovině minulého století vznikat dobrovolnické organizace, které dokázaly obětem odborně a efektivně pomoci. Ve své práci se chci zaměřit právě na pomoc obětem trestných činů. Aby moje práce odpovídala terminologii trestního zákoníku, jde o osobu poškozeného dle 43 Trestního řádu se specifickými vlastnostmi, vycházejícími z deliktu, a osobu pozůstalou po zemřelé oběti. Spleť zákonných ustanovení není jednoduchá a laik, který dosud neměl příliš důvodů se právními úpravami zabývat, pravděpodobně nebude schopen rozlišit, která ustanovení jsou pro něj důleţitá, a kterých je vhodné vyuţít. Oběť trestného činu je v situaci ještě komplikovanější, protoţe kognitivní vnímání je psychickou stránkou silně ovlivněno. Zde se nabízí prostor pro zásah státu, jím pověřeného nebo zcela nezávislého orgánu. Aby byla oběť schopná projít soudním řízením bez další zbytečné újmy, je potřebné zajistit průvodce, který jí poskytne potřebné informace o právech, která jsou oběti v rámci řízení k dispozici. Tak je jiţ naznačena jedna z oblastí, kterými se budu ve 6

7 své práci zabývat tedy postavení oběti v trestním řízení. A to nejen v době od spáchání činu do vyhlášení rozsudku, ale i poté v odvolacím nebo částečně i vykonávacím řízení. Kromě formální právní pomoci týkající se trestního řízení zde existuje další oblast, která je pro osobu oběti potřebná. Psychická a psychologická pomoc. Oběť, která nikdy nepřišla do styku s násilnou kriminalitou, bývá často velmi zaskočena lidským jednáním, především šlo-li o projev brutálního násilí. Opět by zde měl přijít ke slovu průvodce, který doporučí nejlépe odborníka nebo odbornou organizaci. Ti mohou pomoci jak oběti, tak i jejímu okolí, které je v četných případech také silně zasaţeno spáchaným kriminálním deliktem. Abych ale představila svoji práci postupně, nejdříve se podívám na viktimologii jako vědu, tedy obecné poznatky o obětech, a pokusím se specifikovat násilné trestné činy. Posléze se zaměřím na praktickou pomoc, která je nebo by měla být poskytována těm, kteří se stali oběťmi násilného trestného činu. Pomoc bývá poskytována v několika sférách, jako jsou psychologická, sociální a právní. Závěrečnou část věnuji samostatně trestnímu řízení a postavení oběti trestného činu v rámci trestního řízení. Situace obětí je v době po spáchání trestného činu velice komplikovaná, a proto je třeba stále zkoumat a nacházet nové cesty a způsoby, jak těmto osobám pomoci. S vývojem společnosti dochází k rozšiřování moţností, ovšem nejen co se týče pomoci, bohuţel také co se týče poškozování. Zločinci jsou schopní vyuţívat nové a mnohdy horší metody ubliţování. Proto je viktimologie vědou dynamickou a nesmí dojít ke stagnaci výzkumu ani pomoci obětem. Věřím, ţe díky této práci se mi podaří ucelit poznatky o obětech a především moţnosti, jak obětem efektivně pomoci, abych tak vytvořila kvalitní základnu pro svoji budoucí plánovanou činnost v této oblasti. 7

8 2. Pojem poškozeného a oběti trestného činu Chceme-li se zabývat problematikou poškozeného a oběti trestného činu, je nutné vymezit specifika obou pojmů. Na první pohled by se totiţ mohlo zdát, ţe jde o termíny synonymní a snadno zaměnitelné. Ovšem trestní právo určuje poměrně výrazné hranice mezi institutem poškozeného a obětí trestného činu. Konkrétně řečeno, trestní zákoník ani trestní řád pojem oběť vůbec nezná. Dalo by se tedy říci, ţe jde o výraz kriminologický, ještě blíţe viktimologický. Česká odborná literatura není ve výkladu zcela jednotná, dle jednoho názoru je pojem oběť širší neţ pojem poškozený 1, druhá strana zastává názor opačný 2. Ve světle těchto názorů si myslím, ţe jde o dva různé pojmy, které stojí významově velmi blízko sebe a v určitých nemalých oblastech se i překrývají. Avšak v mnohých zásadních bodech upravují zcela jinou část dané problematiky. 2.1 Poškozený Pojem poškozený spadá do terminologie trestního práva. Přesné vymezení obsahu tohoto právního výrazu najdeme v 43 Trestního řádu. Poškozený je tedy ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Z této pozitivní definice vyplívá hned několik vlastností, kterými se poškozený vyznačuje. Především neomezuje osobu poškozeného pouze na osobu fyzickou, tudíţ je pod tento pojem zahrnuta i právnická osoba, případně stát. Samotná škoda pak musela vzniknout v příčinné souvislosti s trestným činem, za nějţ je obviněný stíhán. 3 Ublíţením na zdraví se rozumí takový stav, kdy došlo k porušení normálních tělesných nebo psychických funkcí a důsledkem toho byl znesnadněn výkon obvyklých činností. Majetková škoda je pouze škoda skutečně vzniklá, jiţ je moţné vyjádřit v penězích. Morální škoda je institut, který je typický především pro určité vymezené trestné činy, například znásilnění. Není však moţné vyloučit ani ostatní trestné činy. 1 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s

9 Morálním poškozením jsou především ohroţeny děti a mládeţ, které v sobě teprve utvářejí vlastní osobnost. Snadno na jejich duševní vývoj můţe tedy zapůsobit jakýkoliv trestný čin. 4 Pod termínem jiná škoda pak najdeme například škodu na právech dle 181 Trestního zákoníku. 5 Pro právní praxi je také důleţité ustanovení 12/6 TŘ, kde je poškozený označen jako strana trestního řízení a tato osoba je označena za poškozeného i v případě, ţe mu byla škoda jiţ v plné výši uhrazena ze strany pachatele. 6 Kromě pozitivního významu pojmu poškozený nabízí Trestní řád i negativní vymezení. Podle toho se za poškozeného nepovaţuje ten, kdo sice byl poškozen, ovšem škoda, která mu vznikla, není v příčinné souvislosti s trestným činem. 2.2 Oběť trestného činu Definice oběti se liší v závislosti na oboru, z jehoţ pohledu se na oběť díváme. Z hlediska právního najdeme definici v Zákoně o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti. Ustanovení 2 tohoto zákona povaţuje za oběť trestného činu nejen fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, ale ve svém druhém odstavci přibírá pod rozsah této definice také osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Osobou pozůstalou však není moţné nazvat kohokoliv. Zákon omezuje tento pojem poměrně úzce na osobu rodiče, manţela a dítěte zemřelého, jestliţe ţila v době smrti ve společné domácnosti se zemřelým, případně osobu, které zemřelý poskytoval výţivu nebo měl povinnost ji poskytovat. Z této zákonné definice je patrné, ţe označení za oběť trestného činu není závislé na věku, případně způsobilosti k právním úkonům. Jediné, co musí osoba oběti splňovat, je újma na zdraví, fyzickém či psychickém, způsobená skutkem nebo činností, která vykazuje znaky trestného činu dle zvláštní části Trestního zákoníku případně pokus o takový čin. 7 Zemřela-li oběť, jsou pod pojem zahrnuty také osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu ztrátou osoby blízké nebo ţivitele. V tomto bodě se 4 BECSKY, S. et al. Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Nakladatelství IJAB, s FRYŠTÁK, M. et al. Trestní právo procesní. Ostrava: Nakladatelství KEY Publishing s.r.o., s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s /4 Zákona č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů 9

10 setkáváme s určitými pochybnostmi odborníků, zda je nutné, aby se viktimologická věda zabývala právě těmito druhotnými oběťmi. Za druhotnou oběť zde povaţujeme výše zmíněné osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu smrtí primární oběti jejich osoby blízké. Setkáváme se s dvěma pohledy na tuto otázku, které stojí proti sobě. Jednak je to pohled více sociálně zaměřený, tedy ţe osoby blízké utrpěly újmu, i kdyţ jen zprostředkovaně, a je nutné, aby se viktimologie zabývala i těmito osobami a pomoci druhotným obětem. Druhý pohled je spíše vědecký, podle nějţ se takzvané druhotné oběti nepodílely na průběhu trestného činu a se samotným trestným činem nemají nic společného. Pro odborné zkoumání působení konkrétního trestného činu na konkrétní oběť nemá takovéto široké pojetí pojmu význam, proto se v tomto pohledu odborníci přiklání k uţší definici oběti jako takové. 8 Dle mého názoru je velmi důleţité, aby se viktimologie zabývala i druhotnými oběťmi. Pro vědu samotnou snad přenesená újma nemá tak zásadní význam. Ovšem za předpokladu, ţe věda se nedělá jen kvůli vědě jako takové, ale především kvůli lidem, kterým můţe pomoci, význam širšího pojetí rapidně vzrůstá. Psychická a majetková újma, kterou utrpěly osoby ztrátou ţivitele nebo osoby, ke které je poutal citový vztah, je natolik významná pro budoucí ţivot této oběti, ţe ji nelze opomíjet pouze z vědních důvodů. Osoba oběti byla dlouhá léta mimo zájem odborných kruhů. Snad proto, ţe oběť trestného činu nepůsobila na společnost nebezpečně, na rozdíl od pachatele. Aţ ve 20. a 30. letech 20. století se objevují důraznější snahy o zlepšení postavení obětí trestných činů. 9 Tyto snahy vyústily na konci 40. let ve vznik viktimologie jako takřka samostatné (často je zahrnována pod kriminologii) vědní disciplíny. O její vznik se postaral především Hans von Hentig ( ) svým dílem The criminal and his Victim, vydaném v roce Termín viktimologie však poprvé pouţil aţ o rok později americký psychiatr Frederic Wertham ( ). 8 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

11 3. Viktimnost Viktimnost je pojem, pod nějţ viktimologie zařazuje pravděpodobnost skutečnosti, ţe se určitá osoba nebo skupina osob stane obětí trestného činu. Nutno podotknout, ţe v současné společnosti není nikdo absolutně vyloučen z potencionality zásahu trestným činem. Současná moderní společnost bohuţel nabízí rozsáhlé moţnosti páchání kriminality, coţ rozšiřuje i řady potencionálních obětí. 3.1 Viktimogenní faktory Odborná literatura 10 hovoří o třech skupinách tzv. viktimogenních faktorů. Faktorů, které jsou specifické pro oběť a ovlivňují viktimnost určité osoby. Jsou to faktory sociální, osobnostní a behaviorální. Postavení ve společnosti, ať úzké, například rodina, či široké je sjednoceno pod pojmem sociálního faktoru. V rodině se nacházejí základy výchovy a tedy předpoklady pro budoucí styl ţivota kaţdého jednice. Důleţitá je výchova, případná patologie v rodině, ale i pořadí narození (nejstarší nejmladší dítě). Co se pak týče širší společnosti, rozhodujícím bývá velmi často sociální vrstva, příslušnost k menšině nebo povolání osoby. Policisté jsou určitě častěji ohroţeni trestným činem neţ např. učitelé. Osobnostní faktor zahrnuje osobnostní vlastnosti kaţdého člověka, které někdy více, někdy méně předurčují osobu k tom, ţe se stane obětí. V této souvislosti nemůţeme mluvit obecně o všech trestných činech, ale pouze o určitých typech, jako jsou znásilnění nebo podvod. Zde je vysoce pravděpodobné, ţe si pachatel bude vybírat osobu, která je dle jeho zhodnocení neschopná klást větší odpor, neţ by byl schopen překonat, tedy osobu fyzicky slabou, nebo osobu nepřiměřeně důvěřivou. Posledním zmiňovaným faktorem je pak behaviorální, který vychází z rizikového chování jedince, které často spočívá v provokujícím jednání či vyhledávání lokalit, které jsou typické pro výskyt kriminality. 3.2 Viktimogenní situace Kromě těchto faktorů hovoří odborníci i o zvláštních viktimogenních situacích, tedy časově a místně specifickém prostředí, v němţ se zvyšuje nebezpečí ohroţení trestným 10 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

12 činem kterékoliv osoby. O takových zvláštních situacích se mluví především v souvislosti s velkoměsty, kde dokonce kriminologové vytvořili jakési pomyslné viktimogenní zóny, v nichţ je riziko viktimizace velmi vysoké. Obecně jsou shrnována specifika viktimogenních zón do těchto bodů 11 : 1. lokality umístěné v blízkosti levných bytů, v nichţ bydlí velké mnoţství svobodných, nezaměstnaných muţů nad 15 let toto specifikum pravděpodobně vychází z výzkumů Alberta K. Cohena (*1918), který v 50. letech minulého století přichází s Teorií delikventní subkultury, podle níţ je kriminalita projevem sociální nerovnosti lokality, které jsou propojeny sítí veřejných dopravních prostředků je tedy usnadněn přístup a zároveň je poskytována větší anonymita osob 3. nevznikly zde sousedské vztahy a vazby coţ také nabízí více anonymní prostředí, které podporuje trestnou činnost 4. prostředí sociálně nepřehledné souvisí s výše uvedeným, nejsou-li vybudovány sousedské vztahy, lidé se vzájemně neznají a je tak těţko určitelné, kdo je domácí a kdo cizí 5. v pravidelných intervalech jsou opouštěny ve dne bytové lokality, v noci průmyslová, obchodní či administrativní centra Pouhým zkoumáním viktimnosti však nedokáţeme předem přesně určit, kdo se stane obětí a kdo se jí určitě nestane. Před a při procesu viktimizace dochází ke střetu mnoha faktorů a okolností, které dokáţou výsledek činu diametrálně změnit. Je-li například potencionální oběť schopná ubránit se útoku, nemusí se obětí vůbec stát. Nebo můţe dokonce v určitých případech svojí sebeobranou ublíţit útočníkovi natolik, ţe se postavení aktérů obrátí a útočník se stává obětí. Samozřejmě dochází i k případům, kdy svým chováním oběť dokonce zhorší svou jiţ tak dosti nebezpečnou situaci. Viktimnost je tedy určitým obecným odborným podkladem pro zkoumání postavení oběti před samotným trestným činem. Díky racionálnímu zhodnocení viktimnostních faktorů a předcházením potencionálně nebezpečným situacím by snad bylo moţné mírně sníţit riziko viktimizace, ovšem určitě nikterak plošně. Někdy totiţ vyšší potencialita stát se obětí nemá vůbec ţádný vliv na skutečně nastalou situaci. V jiných 11 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

13 případech zase viktimogenním situacím předcházet nelze, právě třeba z důvodu výkonu povolání nebo příslušnosti k rasové menšině. 13

14 4. Násilná trestná činnost V této práci se chci úţeji zaměřit na viktimizaci obětí násilné kriminality. Z tohoto důvodu je tedy nutné ujasnění pohledu na násilnou kriminalitu. V trestním zákoníku bohuţel nenajdeme definici pojmu násilí ani přesnou kategorizaci násilných trestných činů a dle judikatury násilí nelze vymezit určitou rigidní definicí, neboť je vždy nutno přihlédnout ke všem konkrétním okolnostem daného případu, včetně fyzických a dalších dispozic pachatele a poškozené osoby. 13 Nezbývá nám tedy neţ nahlédnout do terminologie spolupracující vědní disciplíny kriminologie. Kriminologická věda rozlišuje především pojmy násilí a agrese. Zatím ovšem nedošlo k přesnému vymezení významu a vztahu těchto pojmů. Různí autoři se staví k pojmům dle svého odborného zaměření, různí se také pohledy jednotlivých národních právních řádů, např. německý a anglosaský. 14 Pro naše potřeby budeme vycházet z účelové rovnosti totoţnosti těchto pojmů, jak je uváděno v publikaci praţské právní školy. 15 Chceme-li tedy mluvit o násilí, budeme mluvit o uplatňování síly k překonání odporu, případně pouţití lsti, jak uvádí trestní zákoník v 119. V souvislosti s trestnou činností jde o takovou trestnou činnost, jejíž významnou charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), event. přítomnost záměru takový následek způsobit. 16 Do této definice není zahrnuto psychické násilí a také násilná sexuální trestná činnost (např. znásilnění), která se řadí ke zvláštnímu oddílu trestné činnosti sexuální trestné činy. Abychom byli konkrétnější, podívejme se na konkrétní skutkové podstaty, které jsou zařazeny pod pojem násilná trestná činnost. Ve výčtu budeme vycházet ze statistik a rozřazení, které pouţívá Ministerstvo vnitra ČR. Statistiky MV ČR uvádějí vraţdu jako samostatnou kategorii, ovšem my ji do našeho seznamu zařadíme. Především z důvodu pohledu na oběti jako osoby pozůstalé po zemřelém a samozřejmě z důvodu, ţe jde o velice specifický a typický příklad násilné kriminality. Dále také připojíme násilí v sexuální oblasti, přestoţe v rámci statistik je uváděno v samostatné kategorii. 13 Usnesení Nejvyššího soudu č. 6 Tdo 1022/2002 ze dne KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

15 a) Vraţda Nový Trestní zákoník vymezuje trestnost vraţdy v 140. Pod tuto skutkovou podstatu je zahrnována velká škála jednání, která jsou kriminologicky rozdělena do několika kategorií. Statistiky MV dělí vraţdy do skupin: loupeţné, sexuální, motivované osobními vztahy, na objednávku, novorozeného dítěte matkou a ostatní. Odborníci pak uvádějí i jiné kategorie, např. drogová vraţda, vraţda v konfliktu, ze msty, ze soucitu 17 nebo vraţdy motivované zištností 18. Pokud vycházíme ze zákonných definic, je vraţda úmyslné usmrcení jiného. Předmětem tohoto trestného činu je lidská osoba ţivý člověk. Za ţivého člověka je povaţováno dítě, které přestalo být lidským plodem 19 a dospělý člověk aţ do okamţiku smrti. K tomu je třeba také uvést zvláštní skutkovou podstatu v 142, kdy pachatelem můţe být pouze ţena matka, která v tzv. rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě. Stav rozrušení způsobeného porodem je třeba zjišťovat na základě znaleckého posudku. Časové vymezení doby těsně po porodu, kdy je moţné čin zařadit pod tento paragraf, není jasně dané. Běţně se hovoří o několika hodinách, ovšem existují také výjimečné případy, kdy tento stav trvá i několik dnů. b) Usmrcení lidského plodu Ať legální či nelegální potrat je patosociálním jevem. Ovšem ze zkušeností dřívějších let je zřejmé, ţe absolutní zákaz potratů přináší v současné společnosti fatální následky. Ty spočívají v improvizovaných neodborně prováděných potratech, jejichţ důsledkem je často těţké poškození zdraví ţeny, či dokonce její smrt. Z důvodu zabránění takto nebezpečných potratů vznikl v roce 1986 zákon o umělém přerušení těhotenství. Z tohoto zákona vychází i úprava v Trestním zákoníku, který uvádí hned čtyři skutkové podstaty vztahující se k usmrcení lidského plodu, tzv. trestné činy proti těhotenství ţeny. Jsou to: nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ţeny ( 159), přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ( 160), pokud ovšem k přerušení dojde jinak, neţ způsobem uvedeným v zákoně o umělém přerušení těhotenství, dále pomoc těhotné ţeně k umělému přerušení těhotenství ( 161) a svádění ţeny k přerušení těhotenství ( 162). Předmětem tohoto druhu trestných činů je plod v průběhu celého 17 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s Viz. B 2/

16 těhotenství, tedy od početí do porodu. Výjimkou je pak samotná ţena, která své těhotenství sama přeruší nebo o pomoc poţádá jinou osobu. Ta není za takový čin trestně stíhatelná ani jako návodce nebo pomocník. c) Zabití Stejně jako vraţda je zabití definováno ( 141) jako úmyslné usmrcení, ovšem s jistým specifikem. Tím jsou další okolnosti, které ovlivnily úmysl usmrtit jinou osobu. Tyto okolnosti pramení z momentálního psychického stavu pachatele. Zákoník uvádí silné rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo jednání pachatele jako důsledek předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného. d) Usmrcení z nedbalosti Usmrcení z nedbalosti se od vraţdy a zabití liší subjektivní stránkou činu. Pachatel nemá úmysl osobu usmrtit, ovšem svou nedbalostí ji způsobil. Zákon dále upravuje nedbalost, která vychází z porušení zvláštní povinnosti (odpovídající např. zaměstnání nebo funkci) nebo zákona. e) Opuštění dítěte nebo svěřené osoby Pouze osoba, která má zákonnou, veřejným orgánem stanovenou nebo smluvní (dohoda s osobou, která má jinak povinnost péče) povinnost pečovat o dítě či svěřenou osobu, se můţe stát pachatelem tohoto trestného činu. Poškozeným naopak můţe být osoba, která není schopna postarat se sama o sebe a nemůţe si opatřit pomoc. Jde především o malé děti, předškolního věku a dále o osoby starší, které z různých důvodů nejsou schopni poradit si v daných podmínkách. Důvody takovéto neschopnosti mohou pramenit například z nemoci, stáří, invalidity nebo opoţděného vývoje. Pachatel se trestného činu dopouští ve chvíli, kdy zanechává úmyslně osobu, o níţ má povinnost pečovat, svému osudu přerušuje svoji péči. Opuštěné osobě tak vzniká nebezpečí újmy na zdraví nebo dokonce smrti. f) Únos I zde je nutno vycházet ze stanovené povinnosti péče o dítě. V případě, ţe je dítě (nebo jiná svěřená osoba) odejmuto z péče osob, které mají povinnost o ně pečovat, dochází ke splnění podmínek pro kvalifikaci trestného činu únosu dle 200 Trestního zákona. V praxi dochází k případům, ţe unášená osoba (např. 16ti leté dítě) souhlasí s odchodem od rodičů. Zde není důleţitá vůle unášeného, ale pouze objektivní naplnění 16

17 skutkové podstaty. Trestné je i přesvědčování osoby k opuštění rodičů nebo osob povinných k péči. K jiné situaci však dochází v případě, ţe dítě fakticky ţije s jedním z rodičů a druhý rodič dítě z této péče odejme. Pokud soud dosud pravomocně nerozhodl, kterému rodiči se dítě svěřuje do péče, k únosu nedošlo. g) Loupeţ Pro loupeţ je typické, ţe dochází k ohroţení nebo narušení dvou chráněných zájmů. Těmi jsou osobní svoboda a vlastnictví. Ohroţením osobní svobody se loupeţ odlišuje od prostých majetkových trestných činů, vyznačuje se pouţitím násilí jako prostředku nátlaku na vůli poškozeného. Kdo tedy v úmyslu odcizit věc uţije násilí nebo pohrůţku násilí, dopouští se trestného činu loupeţe. K násilí nebo pohrůţce se pachatel uchyluje z důvodu kladeného nebo očekávaného odporu. Odpor sám o sobě podstatný není. Důleţité je násilí nebo také lest (dle 119) s úmyslem odcizit, k odcizení samotnému pak jiţ vůbec nemusí dojít. K loupeţi nemusí samozřejmě docházet pouze na fyzických osobách, ale poškozenými bývají často například finanční instituce banky, pošty atd. h) Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci U tohoto trestného činu se podíváme na opačný konec Trestního zákoníku. Ustanovení 323 a 325 se zabývají násilím, kterým se pachatel snaţí působit na výkon veřejné moci. Jednak na orgán jako takový a jednak na konkrétní úřední osobu. Na orgán můţe být působeno především dvěma způsoby fyzické ovlivňování osob nebo poškození majetku orgánu (např. budov). Osobní působení pak směřuje proti osobě nebo osobám státního orgánu (zaměstnanci) nebo proti jiným osobám jako jsou např. osoby blízké zaměstnancům. Zásadní je, aby násilí bylo pouţito k ovlivnění výkonu pravomoci orgánu. Obdobně je tomu i u pouţití násilí proti úřední osobě. Úřední osobou je ten, kdo zastává funkci uvedenou v 127 TZ. i) Úmyslné ublíţení na zdraví Zákon rozlišuje dva stupně ublíţení na zdraví těţkou újmu na zdraví a ublíţení na zdraví. O který stupeň se v daném případě jedná, musí stanovit znalec v oboru soudní lékařství. Ve stanovení se řídí 122 TZ, v němţ zákon definuje, co je těţká újma na zdraví. O ublíţení na zdraví se v obecné rovině povaţuje porušení normálních tělesných 17

18 nebo duševních funkcí, které znesnadňuje běţný ţivot člověka nebo omezuje obvyklé činnosti. Nemusí zanechávat trvalé následky, ale zpravidla vyţaduje lékařskou pomoc. Nutno také poznamenat, ţe zhoršení fyzického nebo psychického stavu se posuzuje dle stavu před útokem nebo poškozením, ne tedy podle stavu úplného zdraví. j) Rvačka Pod tímto běţně uţívaným pojmem se v právní terminologii rozumí vzájemné napadání nejméně tří osob. Ty se vzájemně ohroţují na ţivotě a zdraví a střídají obranu s útokem. Podstatný je zde úmysl a to jak úmysl účastnit se rvačky, tak ohrozit jiného na ţivotě a zdraví. k) Násilí a vyhroţování proti skupině osob Trestný čin násilí a vyhroţování proti skupině osob bývá většinou motivovaný příslušností k určité menšině. Proto některé prameny hovoří o trestných činech z nenávisti. 20 Násilné jednání se zde projevuje nejčastěji formou vyhroţování smrtí, ublíţením na zdraví nebo i majetkovou újmou. Zásadní je, zda je výhruţka schopná vyvolat důvodnou obavu, ţe pachatel splní to, co ve své výhruţce uvádí. l) Braní rukojmí Braní rukojmí spočívá ve výkonu faktické kontroly nad jinou osobou a uskutečňuje se omezením osobní svobody. Důvodem takového omezení je moţnost vydírání jiné osoby na základě výhruţky smrti nebo újmy na zdraví osoby, která je drţena jako rukojmí. m) Nebezpečné vyhroţování a pronásledování Nebezpečného vyhroţování se pachatel dopouští tím, ţe jinému vyhroţuje smrtí, ublíţením na zdraví nebo jinou těţkou újmou. Nebezpečné pronásledování pak můţeme chápat jako jakési rozšířené vyhroţování. Specifická je dlouhodobost a kromě výhruţek pokrývá také sledování, vyhledávání kontaktu jak fyzického tak např. telefonického, omezování běţného způsobu ţivota nebo zneuţití osobních údajů. K trestnému činu podle 353 a 354 dochází, existuje-li důvodná obava splnění výhruţek a zároveň subjektivní stránka pachatele obsahuje úmysl tuto důvodnou obavu vzbudit. Před účinností nového Trestního zákoníku nebylo pronásledování samostatným trestným 20 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2007, s

19 činem. Ovšem kvůli zvyšujícímu se počtu obětí a také opravdu vysoké nebezpečnosti pronásledování 21 (tzv. stalkingu) se tato skutková podstata dostala do nového zákoníku jako samostatný trestný čin. n) Vydírání Je moţné říci, ţe jde o vyhroţování, jehoţ případné vykonání je odloţeno do doby, neţ se vydíraný rozhodne. Jde o násilné ovlivňování rozhodování jiné osoby. Můţe být prováděno i nepřímými prostředky jako je dopis, telefon nebo . U vydírání se v praxi setkáme nejen s výhruţkou fyzické újmy, ale také újmy jiného druhu. Můţeme zmínit například poškození cti nebo rozvrácení manţelství. o) Omezení a zbavení osobní svobody Svoboda pohybu a osobní svoboda je základním lidským právem, které můţe být omezeno jen ze zákonem stanovených důvodů, jako je například trest odnětí svobody. Dojde-li k omezení nebo zbavení osobní svobody z jiných neţ zákonných důvodů, jedná se o trestný čin dle 170 a 171 TZ. Při omezení osobní svobody je poškozenému bráněno ve volném pohybu a také v samostatném rozhodování o svém pohybu. Můţe se projevovat i zákazem návštěv určitých míst bez oprávněného důvodu. Zbavení osobní svobody je těţší forma, při níţ se omezení svobody blíţí uvěznění. Osvobození je zde velice obtíţné, ne-li nemoţné. Zde si připomeňme např. případ Nataschi Kampuschové, které se podařilo uniknout po více neţ 8 letech věznění svým únoscem. p) Porušování domovní svobody Obydlí člověka je chráněno. Pod pojem obydlí judikatura řadí i příslušenství bytu nebo domu, jímţ můţe být půda, sklep, přilehlá zahrada. Stejně tak jako obydlí je chráněn i hotelový pokoj nebo rekreační chata. Personálně je pak tato ochrana určena nejen samotnému vlastníkovi, ale všem osobám, které mají právo uţívání nájemníci atd. q) Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru Zásah do práva domu nebo bytu je zařazen do skupiny majetkových trestných 21 Viz např. článek: VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. In: Trestněprávní revue. 2010, c. 11, Dostupné z 19

20 činů, nejedná se tedy o zásah do soukromí, jak je tomu u předešlé skutkové podstaty, nýbrţ o zásah do svobodného uţívání vlastnictví. Poškozenému je bráněno ve výkonu vlastnického práva nad stavbou nevztahuje se tedy na pozemky. Prakticky se takový zásah můţe uskutečnit například obsazením domu a nevpuštěním jeho majitele. r) Týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí Týrání není definováno v zákoně, ovšem judikatura definici nabízí a je soudy v jejich rozhodnutích často vyuţívána 22. Dle ustáleného právního pohledu jde o zlé nakládání s osobou vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těţké příkoří 23. Týrání můţe být fyzického i psychického rázu, není důleţité, zda osobě vznikly následky na těle nebo zdraví. Podstatným bodem je zde i trvalost. Od intenzity týrání se odvíjí i doba, po kterou musí k tomuto jednání docházet, aby bylo moţné skutek kvalifikovat jako trestný čin týrání. U skutkových podstat týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí je rozlišujícím faktorem předmět útoku. V prvním případě se jedná o osobu, která je svěřena do péče pachatele. Důvodem svěření bývá neschopnost svěřené osoby postarat se sama o sebe, která nejčastěji pramení z věku, nemoci, invalidity nebo retardace. Pachatelem můţe být rodič nebo jiná osoba, která je zvlášť stanovená nebo jinak odpovědná za péči o svěřenou osobu. U osob ţijících ve společném obydlí se jedná o rozšíření předešlé skutkové podstaty na další osoby, u nichţ je specifické souţití s pachatelem v jednom obydlí, tedy kupříkladu i vysokoškolská kolej nebo ubytovna. Hlavním důvodem začlenění této skutkové podstaty se staly ovšem zkušenosti z praxe v oblasti domácího násilí, tedy týrání partnera. s) Omezování svobody vyznání Listina základních práv a svobod zaručuje svobodně vyznávat učení církve, anebo naopak se svobodně rozhodnout pro ţivot bez vyznání. Jestliţe někdo za pouţití fyzického nebo psychického násilí nebo hrozby nutí jiného, aby se účastnil nebo neúčastnil obřadů církve nebo vyznával její učení, dopouští se trestného činu. Ovšem tento zákaz omezování svobody vyznání se nevztahuje na církve a náboţenské společnosti, které nejsou státem uznány (dle přílohy k zákonu č. 3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech). 22 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tdo 8/2011 ze dne nebo 6 Tdo 452/2010 ze dne R 11/

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc

SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc SYMPÓZIUM RODINNÉ TERAPIE 24. 25.4.2014 Olomouc Mgr. Drahomír Ševčík IDENTIFIKACE Domácí násilí je: (Schneider německý kriminolog) z hlediska výskytu nejrozšířenější z hlediska latence nejméně kontrolované

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Autor: B c. Petr Doležal

Autor: B c. Petr Doležal Autor: B c. Petr Doležal I.TEORETICKÁ ČÁST POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ.

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe

Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Hospodářská kriminalita z pohledu teorie a praxe Marek Fryšták KEY Publishing s.r.o. Ostrava VIP Books s.r.o. Praha 2007 Recenzent: doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. Název: Autor: Vydavatel: Tiskárna: Vydáno

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Charakteristické rysy domácího násilí Identifikace podle 4 znaků 1. Opakování - (dlouhodobé, na pokračování) 2. Eskalace - (stupňuje se, je stále častější)

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D.

Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých. PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Umírání a truchlení Doprovázení pozůstalých PhDr. Naděţda Špatenková, Ph.D. Smrt jako vyvrcholení ţivota Ţivot kaţdého člověka jednou skončí. Ţivot zasaţený nemocí je stresující pro všechny zúčastněné.

Více

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha

Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Právní aspekty využití městských kamerových dohlížecích systémů Mgr. Adam BORGULA, Odbor prevence kriminality MV ČR, Praha Úvodem je třeba poznamenat, že si občané České republiky po převratu v roce 1989

Více

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Domácí násilí LEKTORKA: JUDR. JANA MACHOVÁ Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Řešení domácího násilí významné mezníky 1966-2001: je DN vůbec problém?první representativní

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Program proti šikanování ve škole slouţí k vytvoření bezpečného, respektujícího a spolupracujícího prostředí ve škole, zaměřuje se především na prevenci šikanování a ukazuje

Více

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

2/1993 Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 2/1993 Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky Změna: 162/1998 Sb. Předsednictvo

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ Vypracoval: Základní škola Česká Lípa, Školní 2520 SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICÍ 1 Schválil: Účinnost od : 1.9.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů

Obsah prezentace. Probace. Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Probace Výkon dohledu nad pachateli trestných činů Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie SR v Omšení zpracoval: Mgr. Radim Valián Obsah prezentace Představení způsobu

Více

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc.

Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Právní otázky lidské sexuality JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Otázky spojené s lidskou sexualitou se řeší přímo nebo nepřímo v různých odvětvích práva. Jen namátkou lze jmenovat občanské právo osobní statut,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2014 MONIKA KALÁTOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE OBĚTI TRESTNÝCH ČINŮ

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_16_TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím

V Praze dne 14. června 2010 Škoda způsobená územnímu samosprávnému celku a problematika spojená s jejím A D V O K Á T N Í K A N C E L Á Ř POLITICKÝCH VĚZŇŮ 934/15 110 00 PRAHA 1 MGR. ET ING. PETR PRCHAL JIŘÍKOVSKÉHO 249/6 602 00 BRNO 2 Oživení, o. s. Lublaňská 398/18 120 00 Praha 2 V Praze dne 14. června

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět kriminalistiky a její vztah k jiným vědám Pojem kriminalistiky citace Kriminalistika ISBN:80-7179-878-9 : Kriminalistika je samostatný vědní

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové

Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Vladana Skutilová, OLG FN Hradec Králové Proč KBT v genetickém poradenství? skloubení medicínského a psychoterapeutického pohledu těhotenství obecně radostná doba, ve skutečnosti řada vyšetření přinášejících

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více