Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU 2011 Michaela Valoušková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Poškozený jako oběť násilného trestného činu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce doc. JUDr. Josefu Kuchtovi, CSc. za pomoc a odborné vedení při přípravě této práce. Velké díky patří mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali při psaní diplomové práce i v průběhu celého mého studia. 3

4 OBSAH OBSAH Úvod Pojem poškozeného a oběti trestného činu Poškozený Oběť trestného činu Viktimnost Viktimogenní faktory Viktimogenní situace Násilná trestná činnost Viktimizace Fáze viktimizace Primární viktimizace Sekundární viktimizace Terciální viktimizace Psychologické proţívání újmy Faktory ovlivňující dopady trestného činu na oběť Typologie obětí Pomoc obětem trestných činů Laická pomoc Psychologická pomoc Sociální pomoc Postavení oběti v trestním řízení Předsoudní stádium trestního řízení Soukromá ţaloba Soudní stádium trestního řízení Právo na vzdání se procesních práv Právo na zmocněnce Právo podílení se na soudním řízení Práva poškozeného jako svědka v trestním řízení

5 7.2.5 Nárok na náhradu škody Peněţitá pomoc obětem Odvolání proti výroku o náhradě škody Odklony v trestním řízení Závěr RESUMÉ POUŢITÁ LITERATURA

6 1. Úvod Stát se obětí trestného činu není nikterak sloţitá záleţitost. Stačí, kdyţ se člověk jednoduše vyskytne v nevhodnou dobu na nevhodném místě. To, co ale následuje posléze, je podstatně komplikovanější. Lidé, kteří se stali oběťmi, totiţ v drtivé většině případů netuší, jak se mají zachovat, co bude následovat, jak se v dané situaci vyrovnat sami se sebou. Důvodem této nevědomosti není nedostatek odborných materiálů, z nichţ by se široká veřejnost mohla dozvědět důleţité informace, ale spíše to, ţe si oběť předem nepřipustí, ţe by takové informace mohla někdy potřebovat. Nepřipustí si, ţe právě ona by se mohla obětí trestného činu stát. Snad je to projevem jakési psychické obrany jedince. Kdyby si totiţ riziko připustil, bylo by o mnoho sloţitější ţít ve společnosti, u níţ jiţ předem předvídá, ţe je pro něj nebezpečná. Ovšem kdyţ uţ k viktimizaci dojde, je oběť činem natolik zasaţena, ţe jiţ nenachází mentální kapacitu pro racionální zpracování veškerých informací, které jsou v této oblasti nabízeny. Je tedy důleţité, aby ve sloţitých ţivotních etapách poznamenaných trestným činem zde pro oběť byl někdo, kdo ji dokáţe tímto obdobím provézt tak, aby utrpěla co nejmenší moţnou újmu a následky trestného činu byly co nejvíce zmírněny. Můţe to být blízká osoba, nebo svou pomocnou ruku podá odborník. Právě z důvodu potřebné pomoci obětem trestných činů začaly asi v polovině minulého století vznikat dobrovolnické organizace, které dokázaly obětem odborně a efektivně pomoci. Ve své práci se chci zaměřit právě na pomoc obětem trestných činů. Aby moje práce odpovídala terminologii trestního zákoníku, jde o osobu poškozeného dle 43 Trestního řádu se specifickými vlastnostmi, vycházejícími z deliktu, a osobu pozůstalou po zemřelé oběti. Spleť zákonných ustanovení není jednoduchá a laik, který dosud neměl příliš důvodů se právními úpravami zabývat, pravděpodobně nebude schopen rozlišit, která ustanovení jsou pro něj důleţitá, a kterých je vhodné vyuţít. Oběť trestného činu je v situaci ještě komplikovanější, protoţe kognitivní vnímání je psychickou stránkou silně ovlivněno. Zde se nabízí prostor pro zásah státu, jím pověřeného nebo zcela nezávislého orgánu. Aby byla oběť schopná projít soudním řízením bez další zbytečné újmy, je potřebné zajistit průvodce, který jí poskytne potřebné informace o právech, která jsou oběti v rámci řízení k dispozici. Tak je jiţ naznačena jedna z oblastí, kterými se budu ve 6

7 své práci zabývat tedy postavení oběti v trestním řízení. A to nejen v době od spáchání činu do vyhlášení rozsudku, ale i poté v odvolacím nebo částečně i vykonávacím řízení. Kromě formální právní pomoci týkající se trestního řízení zde existuje další oblast, která je pro osobu oběti potřebná. Psychická a psychologická pomoc. Oběť, která nikdy nepřišla do styku s násilnou kriminalitou, bývá často velmi zaskočena lidským jednáním, především šlo-li o projev brutálního násilí. Opět by zde měl přijít ke slovu průvodce, který doporučí nejlépe odborníka nebo odbornou organizaci. Ti mohou pomoci jak oběti, tak i jejímu okolí, které je v četných případech také silně zasaţeno spáchaným kriminálním deliktem. Abych ale představila svoji práci postupně, nejdříve se podívám na viktimologii jako vědu, tedy obecné poznatky o obětech, a pokusím se specifikovat násilné trestné činy. Posléze se zaměřím na praktickou pomoc, která je nebo by měla být poskytována těm, kteří se stali oběťmi násilného trestného činu. Pomoc bývá poskytována v několika sférách, jako jsou psychologická, sociální a právní. Závěrečnou část věnuji samostatně trestnímu řízení a postavení oběti trestného činu v rámci trestního řízení. Situace obětí je v době po spáchání trestného činu velice komplikovaná, a proto je třeba stále zkoumat a nacházet nové cesty a způsoby, jak těmto osobám pomoci. S vývojem společnosti dochází k rozšiřování moţností, ovšem nejen co se týče pomoci, bohuţel také co se týče poškozování. Zločinci jsou schopní vyuţívat nové a mnohdy horší metody ubliţování. Proto je viktimologie vědou dynamickou a nesmí dojít ke stagnaci výzkumu ani pomoci obětem. Věřím, ţe díky této práci se mi podaří ucelit poznatky o obětech a především moţnosti, jak obětem efektivně pomoci, abych tak vytvořila kvalitní základnu pro svoji budoucí plánovanou činnost v této oblasti. 7

8 2. Pojem poškozeného a oběti trestného činu Chceme-li se zabývat problematikou poškozeného a oběti trestného činu, je nutné vymezit specifika obou pojmů. Na první pohled by se totiţ mohlo zdát, ţe jde o termíny synonymní a snadno zaměnitelné. Ovšem trestní právo určuje poměrně výrazné hranice mezi institutem poškozeného a obětí trestného činu. Konkrétně řečeno, trestní zákoník ani trestní řád pojem oběť vůbec nezná. Dalo by se tedy říci, ţe jde o výraz kriminologický, ještě blíţe viktimologický. Česká odborná literatura není ve výkladu zcela jednotná, dle jednoho názoru je pojem oběť širší neţ pojem poškozený 1, druhá strana zastává názor opačný 2. Ve světle těchto názorů si myslím, ţe jde o dva různé pojmy, které stojí významově velmi blízko sebe a v určitých nemalých oblastech se i překrývají. Avšak v mnohých zásadních bodech upravují zcela jinou část dané problematiky. 2.1 Poškozený Pojem poškozený spadá do terminologie trestního práva. Přesné vymezení obsahu tohoto právního výrazu najdeme v 43 Trestního řádu. Poškozený je tedy ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Z této pozitivní definice vyplívá hned několik vlastností, kterými se poškozený vyznačuje. Především neomezuje osobu poškozeného pouze na osobu fyzickou, tudíţ je pod tento pojem zahrnuta i právnická osoba, případně stát. Samotná škoda pak musela vzniknout v příčinné souvislosti s trestným činem, za nějţ je obviněný stíhán. 3 Ublíţením na zdraví se rozumí takový stav, kdy došlo k porušení normálních tělesných nebo psychických funkcí a důsledkem toho byl znesnadněn výkon obvyklých činností. Majetková škoda je pouze škoda skutečně vzniklá, jiţ je moţné vyjádřit v penězích. Morální škoda je institut, který je typický především pro určité vymezené trestné činy, například znásilnění. Není však moţné vyloučit ani ostatní trestné činy. 1 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s

9 Morálním poškozením jsou především ohroţeny děti a mládeţ, které v sobě teprve utvářejí vlastní osobnost. Snadno na jejich duševní vývoj můţe tedy zapůsobit jakýkoliv trestný čin. 4 Pod termínem jiná škoda pak najdeme například škodu na právech dle 181 Trestního zákoníku. 5 Pro právní praxi je také důleţité ustanovení 12/6 TŘ, kde je poškozený označen jako strana trestního řízení a tato osoba je označena za poškozeného i v případě, ţe mu byla škoda jiţ v plné výši uhrazena ze strany pachatele. 6 Kromě pozitivního významu pojmu poškozený nabízí Trestní řád i negativní vymezení. Podle toho se za poškozeného nepovaţuje ten, kdo sice byl poškozen, ovšem škoda, která mu vznikla, není v příčinné souvislosti s trestným činem. 2.2 Oběť trestného činu Definice oběti se liší v závislosti na oboru, z jehoţ pohledu se na oběť díváme. Z hlediska právního najdeme definici v Zákoně o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti. Ustanovení 2 tohoto zákona povaţuje za oběť trestného činu nejen fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, ale ve svém druhém odstavci přibírá pod rozsah této definice také osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Osobou pozůstalou však není moţné nazvat kohokoliv. Zákon omezuje tento pojem poměrně úzce na osobu rodiče, manţela a dítěte zemřelého, jestliţe ţila v době smrti ve společné domácnosti se zemřelým, případně osobu, které zemřelý poskytoval výţivu nebo měl povinnost ji poskytovat. Z této zákonné definice je patrné, ţe označení za oběť trestného činu není závislé na věku, případně způsobilosti k právním úkonům. Jediné, co musí osoba oběti splňovat, je újma na zdraví, fyzickém či psychickém, způsobená skutkem nebo činností, která vykazuje znaky trestného činu dle zvláštní části Trestního zákoníku případně pokus o takový čin. 7 Zemřela-li oběť, jsou pod pojem zahrnuty také osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu ztrátou osoby blízké nebo ţivitele. V tomto bodě se 4 BECSKY, S. et al. Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Nakladatelství IJAB, s FRYŠTÁK, M. et al. Trestní právo procesní. Ostrava: Nakladatelství KEY Publishing s.r.o., s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s /4 Zákona č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů 9

10 setkáváme s určitými pochybnostmi odborníků, zda je nutné, aby se viktimologická věda zabývala právě těmito druhotnými oběťmi. Za druhotnou oběť zde povaţujeme výše zmíněné osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu smrtí primární oběti jejich osoby blízké. Setkáváme se s dvěma pohledy na tuto otázku, které stojí proti sobě. Jednak je to pohled více sociálně zaměřený, tedy ţe osoby blízké utrpěly újmu, i kdyţ jen zprostředkovaně, a je nutné, aby se viktimologie zabývala i těmito osobami a pomoci druhotným obětem. Druhý pohled je spíše vědecký, podle nějţ se takzvané druhotné oběti nepodílely na průběhu trestného činu a se samotným trestným činem nemají nic společného. Pro odborné zkoumání působení konkrétního trestného činu na konkrétní oběť nemá takovéto široké pojetí pojmu význam, proto se v tomto pohledu odborníci přiklání k uţší definici oběti jako takové. 8 Dle mého názoru je velmi důleţité, aby se viktimologie zabývala i druhotnými oběťmi. Pro vědu samotnou snad přenesená újma nemá tak zásadní význam. Ovšem za předpokladu, ţe věda se nedělá jen kvůli vědě jako takové, ale především kvůli lidem, kterým můţe pomoci, význam širšího pojetí rapidně vzrůstá. Psychická a majetková újma, kterou utrpěly osoby ztrátou ţivitele nebo osoby, ke které je poutal citový vztah, je natolik významná pro budoucí ţivot této oběti, ţe ji nelze opomíjet pouze z vědních důvodů. Osoba oběti byla dlouhá léta mimo zájem odborných kruhů. Snad proto, ţe oběť trestného činu nepůsobila na společnost nebezpečně, na rozdíl od pachatele. Aţ ve 20. a 30. letech 20. století se objevují důraznější snahy o zlepšení postavení obětí trestných činů. 9 Tyto snahy vyústily na konci 40. let ve vznik viktimologie jako takřka samostatné (často je zahrnována pod kriminologii) vědní disciplíny. O její vznik se postaral především Hans von Hentig ( ) svým dílem The criminal and his Victim, vydaném v roce Termín viktimologie však poprvé pouţil aţ o rok později americký psychiatr Frederic Wertham ( ). 8 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

11 3. Viktimnost Viktimnost je pojem, pod nějţ viktimologie zařazuje pravděpodobnost skutečnosti, ţe se určitá osoba nebo skupina osob stane obětí trestného činu. Nutno podotknout, ţe v současné společnosti není nikdo absolutně vyloučen z potencionality zásahu trestným činem. Současná moderní společnost bohuţel nabízí rozsáhlé moţnosti páchání kriminality, coţ rozšiřuje i řady potencionálních obětí. 3.1 Viktimogenní faktory Odborná literatura 10 hovoří o třech skupinách tzv. viktimogenních faktorů. Faktorů, které jsou specifické pro oběť a ovlivňují viktimnost určité osoby. Jsou to faktory sociální, osobnostní a behaviorální. Postavení ve společnosti, ať úzké, například rodina, či široké je sjednoceno pod pojmem sociálního faktoru. V rodině se nacházejí základy výchovy a tedy předpoklady pro budoucí styl ţivota kaţdého jednice. Důleţitá je výchova, případná patologie v rodině, ale i pořadí narození (nejstarší nejmladší dítě). Co se pak týče širší společnosti, rozhodujícím bývá velmi často sociální vrstva, příslušnost k menšině nebo povolání osoby. Policisté jsou určitě častěji ohroţeni trestným činem neţ např. učitelé. Osobnostní faktor zahrnuje osobnostní vlastnosti kaţdého člověka, které někdy více, někdy méně předurčují osobu k tom, ţe se stane obětí. V této souvislosti nemůţeme mluvit obecně o všech trestných činech, ale pouze o určitých typech, jako jsou znásilnění nebo podvod. Zde je vysoce pravděpodobné, ţe si pachatel bude vybírat osobu, která je dle jeho zhodnocení neschopná klást větší odpor, neţ by byl schopen překonat, tedy osobu fyzicky slabou, nebo osobu nepřiměřeně důvěřivou. Posledním zmiňovaným faktorem je pak behaviorální, který vychází z rizikového chování jedince, které často spočívá v provokujícím jednání či vyhledávání lokalit, které jsou typické pro výskyt kriminality. 3.2 Viktimogenní situace Kromě těchto faktorů hovoří odborníci i o zvláštních viktimogenních situacích, tedy časově a místně specifickém prostředí, v němţ se zvyšuje nebezpečí ohroţení trestným 10 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

12 činem kterékoliv osoby. O takových zvláštních situacích se mluví především v souvislosti s velkoměsty, kde dokonce kriminologové vytvořili jakési pomyslné viktimogenní zóny, v nichţ je riziko viktimizace velmi vysoké. Obecně jsou shrnována specifika viktimogenních zón do těchto bodů 11 : 1. lokality umístěné v blízkosti levných bytů, v nichţ bydlí velké mnoţství svobodných, nezaměstnaných muţů nad 15 let toto specifikum pravděpodobně vychází z výzkumů Alberta K. Cohena (*1918), který v 50. letech minulého století přichází s Teorií delikventní subkultury, podle níţ je kriminalita projevem sociální nerovnosti lokality, které jsou propojeny sítí veřejných dopravních prostředků je tedy usnadněn přístup a zároveň je poskytována větší anonymita osob 3. nevznikly zde sousedské vztahy a vazby coţ také nabízí více anonymní prostředí, které podporuje trestnou činnost 4. prostředí sociálně nepřehledné souvisí s výše uvedeným, nejsou-li vybudovány sousedské vztahy, lidé se vzájemně neznají a je tak těţko určitelné, kdo je domácí a kdo cizí 5. v pravidelných intervalech jsou opouštěny ve dne bytové lokality, v noci průmyslová, obchodní či administrativní centra Pouhým zkoumáním viktimnosti však nedokáţeme předem přesně určit, kdo se stane obětí a kdo se jí určitě nestane. Před a při procesu viktimizace dochází ke střetu mnoha faktorů a okolností, které dokáţou výsledek činu diametrálně změnit. Je-li například potencionální oběť schopná ubránit se útoku, nemusí se obětí vůbec stát. Nebo můţe dokonce v určitých případech svojí sebeobranou ublíţit útočníkovi natolik, ţe se postavení aktérů obrátí a útočník se stává obětí. Samozřejmě dochází i k případům, kdy svým chováním oběť dokonce zhorší svou jiţ tak dosti nebezpečnou situaci. Viktimnost je tedy určitým obecným odborným podkladem pro zkoumání postavení oběti před samotným trestným činem. Díky racionálnímu zhodnocení viktimnostních faktorů a předcházením potencionálně nebezpečným situacím by snad bylo moţné mírně sníţit riziko viktimizace, ovšem určitě nikterak plošně. Někdy totiţ vyšší potencialita stát se obětí nemá vůbec ţádný vliv na skutečně nastalou situaci. V jiných 11 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

13 případech zase viktimogenním situacím předcházet nelze, právě třeba z důvodu výkonu povolání nebo příslušnosti k rasové menšině. 13

14 4. Násilná trestná činnost V této práci se chci úţeji zaměřit na viktimizaci obětí násilné kriminality. Z tohoto důvodu je tedy nutné ujasnění pohledu na násilnou kriminalitu. V trestním zákoníku bohuţel nenajdeme definici pojmu násilí ani přesnou kategorizaci násilných trestných činů a dle judikatury násilí nelze vymezit určitou rigidní definicí, neboť je vždy nutno přihlédnout ke všem konkrétním okolnostem daného případu, včetně fyzických a dalších dispozic pachatele a poškozené osoby. 13 Nezbývá nám tedy neţ nahlédnout do terminologie spolupracující vědní disciplíny kriminologie. Kriminologická věda rozlišuje především pojmy násilí a agrese. Zatím ovšem nedošlo k přesnému vymezení významu a vztahu těchto pojmů. Různí autoři se staví k pojmům dle svého odborného zaměření, různí se také pohledy jednotlivých národních právních řádů, např. německý a anglosaský. 14 Pro naše potřeby budeme vycházet z účelové rovnosti totoţnosti těchto pojmů, jak je uváděno v publikaci praţské právní školy. 15 Chceme-li tedy mluvit o násilí, budeme mluvit o uplatňování síly k překonání odporu, případně pouţití lsti, jak uvádí trestní zákoník v 119. V souvislosti s trestnou činností jde o takovou trestnou činnost, jejíž významnou charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), event. přítomnost záměru takový následek způsobit. 16 Do této definice není zahrnuto psychické násilí a také násilná sexuální trestná činnost (např. znásilnění), která se řadí ke zvláštnímu oddílu trestné činnosti sexuální trestné činy. Abychom byli konkrétnější, podívejme se na konkrétní skutkové podstaty, které jsou zařazeny pod pojem násilná trestná činnost. Ve výčtu budeme vycházet ze statistik a rozřazení, které pouţívá Ministerstvo vnitra ČR. Statistiky MV ČR uvádějí vraţdu jako samostatnou kategorii, ovšem my ji do našeho seznamu zařadíme. Především z důvodu pohledu na oběti jako osoby pozůstalé po zemřelém a samozřejmě z důvodu, ţe jde o velice specifický a typický příklad násilné kriminality. Dále také připojíme násilí v sexuální oblasti, přestoţe v rámci statistik je uváděno v samostatné kategorii. 13 Usnesení Nejvyššího soudu č. 6 Tdo 1022/2002 ze dne KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

15 a) Vraţda Nový Trestní zákoník vymezuje trestnost vraţdy v 140. Pod tuto skutkovou podstatu je zahrnována velká škála jednání, která jsou kriminologicky rozdělena do několika kategorií. Statistiky MV dělí vraţdy do skupin: loupeţné, sexuální, motivované osobními vztahy, na objednávku, novorozeného dítěte matkou a ostatní. Odborníci pak uvádějí i jiné kategorie, např. drogová vraţda, vraţda v konfliktu, ze msty, ze soucitu 17 nebo vraţdy motivované zištností 18. Pokud vycházíme ze zákonných definic, je vraţda úmyslné usmrcení jiného. Předmětem tohoto trestného činu je lidská osoba ţivý člověk. Za ţivého člověka je povaţováno dítě, které přestalo být lidským plodem 19 a dospělý člověk aţ do okamţiku smrti. K tomu je třeba také uvést zvláštní skutkovou podstatu v 142, kdy pachatelem můţe být pouze ţena matka, která v tzv. rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě. Stav rozrušení způsobeného porodem je třeba zjišťovat na základě znaleckého posudku. Časové vymezení doby těsně po porodu, kdy je moţné čin zařadit pod tento paragraf, není jasně dané. Běţně se hovoří o několika hodinách, ovšem existují také výjimečné případy, kdy tento stav trvá i několik dnů. b) Usmrcení lidského plodu Ať legální či nelegální potrat je patosociálním jevem. Ovšem ze zkušeností dřívějších let je zřejmé, ţe absolutní zákaz potratů přináší v současné společnosti fatální následky. Ty spočívají v improvizovaných neodborně prováděných potratech, jejichţ důsledkem je často těţké poškození zdraví ţeny, či dokonce její smrt. Z důvodu zabránění takto nebezpečných potratů vznikl v roce 1986 zákon o umělém přerušení těhotenství. Z tohoto zákona vychází i úprava v Trestním zákoníku, který uvádí hned čtyři skutkové podstaty vztahující se k usmrcení lidského plodu, tzv. trestné činy proti těhotenství ţeny. Jsou to: nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ţeny ( 159), přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ( 160), pokud ovšem k přerušení dojde jinak, neţ způsobem uvedeným v zákoně o umělém přerušení těhotenství, dále pomoc těhotné ţeně k umělému přerušení těhotenství ( 161) a svádění ţeny k přerušení těhotenství ( 162). Předmětem tohoto druhu trestných činů je plod v průběhu celého 17 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s Viz. B 2/

16 těhotenství, tedy od početí do porodu. Výjimkou je pak samotná ţena, která své těhotenství sama přeruší nebo o pomoc poţádá jinou osobu. Ta není za takový čin trestně stíhatelná ani jako návodce nebo pomocník. c) Zabití Stejně jako vraţda je zabití definováno ( 141) jako úmyslné usmrcení, ovšem s jistým specifikem. Tím jsou další okolnosti, které ovlivnily úmysl usmrtit jinou osobu. Tyto okolnosti pramení z momentálního psychického stavu pachatele. Zákoník uvádí silné rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo jednání pachatele jako důsledek předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného. d) Usmrcení z nedbalosti Usmrcení z nedbalosti se od vraţdy a zabití liší subjektivní stránkou činu. Pachatel nemá úmysl osobu usmrtit, ovšem svou nedbalostí ji způsobil. Zákon dále upravuje nedbalost, která vychází z porušení zvláštní povinnosti (odpovídající např. zaměstnání nebo funkci) nebo zákona. e) Opuštění dítěte nebo svěřené osoby Pouze osoba, která má zákonnou, veřejným orgánem stanovenou nebo smluvní (dohoda s osobou, která má jinak povinnost péče) povinnost pečovat o dítě či svěřenou osobu, se můţe stát pachatelem tohoto trestného činu. Poškozeným naopak můţe být osoba, která není schopna postarat se sama o sebe a nemůţe si opatřit pomoc. Jde především o malé děti, předškolního věku a dále o osoby starší, které z různých důvodů nejsou schopni poradit si v daných podmínkách. Důvody takovéto neschopnosti mohou pramenit například z nemoci, stáří, invalidity nebo opoţděného vývoje. Pachatel se trestného činu dopouští ve chvíli, kdy zanechává úmyslně osobu, o níţ má povinnost pečovat, svému osudu přerušuje svoji péči. Opuštěné osobě tak vzniká nebezpečí újmy na zdraví nebo dokonce smrti. f) Únos I zde je nutno vycházet ze stanovené povinnosti péče o dítě. V případě, ţe je dítě (nebo jiná svěřená osoba) odejmuto z péče osob, které mají povinnost o ně pečovat, dochází ke splnění podmínek pro kvalifikaci trestného činu únosu dle 200 Trestního zákona. V praxi dochází k případům, ţe unášená osoba (např. 16ti leté dítě) souhlasí s odchodem od rodičů. Zde není důleţitá vůle unášeného, ale pouze objektivní naplnění 16

17 skutkové podstaty. Trestné je i přesvědčování osoby k opuštění rodičů nebo osob povinných k péči. K jiné situaci však dochází v případě, ţe dítě fakticky ţije s jedním z rodičů a druhý rodič dítě z této péče odejme. Pokud soud dosud pravomocně nerozhodl, kterému rodiči se dítě svěřuje do péče, k únosu nedošlo. g) Loupeţ Pro loupeţ je typické, ţe dochází k ohroţení nebo narušení dvou chráněných zájmů. Těmi jsou osobní svoboda a vlastnictví. Ohroţením osobní svobody se loupeţ odlišuje od prostých majetkových trestných činů, vyznačuje se pouţitím násilí jako prostředku nátlaku na vůli poškozeného. Kdo tedy v úmyslu odcizit věc uţije násilí nebo pohrůţku násilí, dopouští se trestného činu loupeţe. K násilí nebo pohrůţce se pachatel uchyluje z důvodu kladeného nebo očekávaného odporu. Odpor sám o sobě podstatný není. Důleţité je násilí nebo také lest (dle 119) s úmyslem odcizit, k odcizení samotnému pak jiţ vůbec nemusí dojít. K loupeţi nemusí samozřejmě docházet pouze na fyzických osobách, ale poškozenými bývají často například finanční instituce banky, pošty atd. h) Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci U tohoto trestného činu se podíváme na opačný konec Trestního zákoníku. Ustanovení 323 a 325 se zabývají násilím, kterým se pachatel snaţí působit na výkon veřejné moci. Jednak na orgán jako takový a jednak na konkrétní úřední osobu. Na orgán můţe být působeno především dvěma způsoby fyzické ovlivňování osob nebo poškození majetku orgánu (např. budov). Osobní působení pak směřuje proti osobě nebo osobám státního orgánu (zaměstnanci) nebo proti jiným osobám jako jsou např. osoby blízké zaměstnancům. Zásadní je, aby násilí bylo pouţito k ovlivnění výkonu pravomoci orgánu. Obdobně je tomu i u pouţití násilí proti úřední osobě. Úřední osobou je ten, kdo zastává funkci uvedenou v 127 TZ. i) Úmyslné ublíţení na zdraví Zákon rozlišuje dva stupně ublíţení na zdraví těţkou újmu na zdraví a ublíţení na zdraví. O který stupeň se v daném případě jedná, musí stanovit znalec v oboru soudní lékařství. Ve stanovení se řídí 122 TZ, v němţ zákon definuje, co je těţká újma na zdraví. O ublíţení na zdraví se v obecné rovině povaţuje porušení normálních tělesných 17

18 nebo duševních funkcí, které znesnadňuje běţný ţivot člověka nebo omezuje obvyklé činnosti. Nemusí zanechávat trvalé následky, ale zpravidla vyţaduje lékařskou pomoc. Nutno také poznamenat, ţe zhoršení fyzického nebo psychického stavu se posuzuje dle stavu před útokem nebo poškozením, ne tedy podle stavu úplného zdraví. j) Rvačka Pod tímto běţně uţívaným pojmem se v právní terminologii rozumí vzájemné napadání nejméně tří osob. Ty se vzájemně ohroţují na ţivotě a zdraví a střídají obranu s útokem. Podstatný je zde úmysl a to jak úmysl účastnit se rvačky, tak ohrozit jiného na ţivotě a zdraví. k) Násilí a vyhroţování proti skupině osob Trestný čin násilí a vyhroţování proti skupině osob bývá většinou motivovaný příslušností k určité menšině. Proto některé prameny hovoří o trestných činech z nenávisti. 20 Násilné jednání se zde projevuje nejčastěji formou vyhroţování smrtí, ublíţením na zdraví nebo i majetkovou újmou. Zásadní je, zda je výhruţka schopná vyvolat důvodnou obavu, ţe pachatel splní to, co ve své výhruţce uvádí. l) Braní rukojmí Braní rukojmí spočívá ve výkonu faktické kontroly nad jinou osobou a uskutečňuje se omezením osobní svobody. Důvodem takového omezení je moţnost vydírání jiné osoby na základě výhruţky smrti nebo újmy na zdraví osoby, která je drţena jako rukojmí. m) Nebezpečné vyhroţování a pronásledování Nebezpečného vyhroţování se pachatel dopouští tím, ţe jinému vyhroţuje smrtí, ublíţením na zdraví nebo jinou těţkou újmou. Nebezpečné pronásledování pak můţeme chápat jako jakési rozšířené vyhroţování. Specifická je dlouhodobost a kromě výhruţek pokrývá také sledování, vyhledávání kontaktu jak fyzického tak např. telefonického, omezování běţného způsobu ţivota nebo zneuţití osobních údajů. K trestnému činu podle 353 a 354 dochází, existuje-li důvodná obava splnění výhruţek a zároveň subjektivní stránka pachatele obsahuje úmysl tuto důvodnou obavu vzbudit. Před účinností nového Trestního zákoníku nebylo pronásledování samostatným trestným 20 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2007, s

19 činem. Ovšem kvůli zvyšujícímu se počtu obětí a také opravdu vysoké nebezpečnosti pronásledování 21 (tzv. stalkingu) se tato skutková podstata dostala do nového zákoníku jako samostatný trestný čin. n) Vydírání Je moţné říci, ţe jde o vyhroţování, jehoţ případné vykonání je odloţeno do doby, neţ se vydíraný rozhodne. Jde o násilné ovlivňování rozhodování jiné osoby. Můţe být prováděno i nepřímými prostředky jako je dopis, telefon nebo . U vydírání se v praxi setkáme nejen s výhruţkou fyzické újmy, ale také újmy jiného druhu. Můţeme zmínit například poškození cti nebo rozvrácení manţelství. o) Omezení a zbavení osobní svobody Svoboda pohybu a osobní svoboda je základním lidským právem, které můţe být omezeno jen ze zákonem stanovených důvodů, jako je například trest odnětí svobody. Dojde-li k omezení nebo zbavení osobní svobody z jiných neţ zákonných důvodů, jedná se o trestný čin dle 170 a 171 TZ. Při omezení osobní svobody je poškozenému bráněno ve volném pohybu a také v samostatném rozhodování o svém pohybu. Můţe se projevovat i zákazem návštěv určitých míst bez oprávněného důvodu. Zbavení osobní svobody je těţší forma, při níţ se omezení svobody blíţí uvěznění. Osvobození je zde velice obtíţné, ne-li nemoţné. Zde si připomeňme např. případ Nataschi Kampuschové, které se podařilo uniknout po více neţ 8 letech věznění svým únoscem. p) Porušování domovní svobody Obydlí člověka je chráněno. Pod pojem obydlí judikatura řadí i příslušenství bytu nebo domu, jímţ můţe být půda, sklep, přilehlá zahrada. Stejně tak jako obydlí je chráněn i hotelový pokoj nebo rekreační chata. Personálně je pak tato ochrana určena nejen samotnému vlastníkovi, ale všem osobám, které mají právo uţívání nájemníci atd. q) Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru Zásah do práva domu nebo bytu je zařazen do skupiny majetkových trestných 21 Viz např. článek: VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. In: Trestněprávní revue. 2010, c. 11, Dostupné z 19

20 činů, nejedná se tedy o zásah do soukromí, jak je tomu u předešlé skutkové podstaty, nýbrţ o zásah do svobodného uţívání vlastnictví. Poškozenému je bráněno ve výkonu vlastnického práva nad stavbou nevztahuje se tedy na pozemky. Prakticky se takový zásah můţe uskutečnit například obsazením domu a nevpuštěním jeho majitele. r) Týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí Týrání není definováno v zákoně, ovšem judikatura definici nabízí a je soudy v jejich rozhodnutích často vyuţívána 22. Dle ustáleného právního pohledu jde o zlé nakládání s osobou vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těţké příkoří 23. Týrání můţe být fyzického i psychického rázu, není důleţité, zda osobě vznikly následky na těle nebo zdraví. Podstatným bodem je zde i trvalost. Od intenzity týrání se odvíjí i doba, po kterou musí k tomuto jednání docházet, aby bylo moţné skutek kvalifikovat jako trestný čin týrání. U skutkových podstat týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí je rozlišujícím faktorem předmět útoku. V prvním případě se jedná o osobu, která je svěřena do péče pachatele. Důvodem svěření bývá neschopnost svěřené osoby postarat se sama o sebe, která nejčastěji pramení z věku, nemoci, invalidity nebo retardace. Pachatelem můţe být rodič nebo jiná osoba, která je zvlášť stanovená nebo jinak odpovědná za péči o svěřenou osobu. U osob ţijících ve společném obydlí se jedná o rozšíření předešlé skutkové podstaty na další osoby, u nichţ je specifické souţití s pachatelem v jednom obydlí, tedy kupříkladu i vysokoškolská kolej nebo ubytovna. Hlavním důvodem začlenění této skutkové podstaty se staly ovšem zkušenosti z praxe v oblasti domácího násilí, tedy týrání partnera. s) Omezování svobody vyznání Listina základních práv a svobod zaručuje svobodně vyznávat učení církve, anebo naopak se svobodně rozhodnout pro ţivot bez vyznání. Jestliţe někdo za pouţití fyzického nebo psychického násilí nebo hrozby nutí jiného, aby se účastnil nebo neúčastnil obřadů církve nebo vyznával její učení, dopouští se trestného činu. Ovšem tento zákaz omezování svobody vyznání se nevztahuje na církve a náboţenské společnosti, které nejsou státem uznány (dle přílohy k zákonu č. 3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech). 22 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tdo 8/2011 ze dne nebo 6 Tdo 452/2010 ze dne R 11/

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014

Zvlášť zranitelné oběti. Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Zvlášť zranitelné oběti Petra Vitoušová Copyright, Bílý kruh bezpečí, 2014 Oběť? Míra zranitelnosti? 22 let LP banka, ozbrojení pachatelé, útěk na WC, reakce po činu 22 let Vražda druha, za bílého dne

Více

Zákon o obětech trestných činů

Zákon o obětech trestných činů Zákon o obětech trestných činů Doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. Úvodem Historický vývoj proměny trestněprávního vztahu (z hlediska subjektů) stát přejímá roli, kterou měla dříve oběť, zájmy oběti se podřizují

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení

Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007. - Vymezení předmětu správního řízení MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 62 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007 - Vymezení předmětu správního řízení I.

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE

VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VÝVOJ ŠIKANOVÁNÍ A SPOKOJENOSTI ŽÁKŮ SE VZTAHY V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU V PRŮBĚHU ZÁKLADNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY TŘÍDY S AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ ŠIKANOU PhDr. Pavel Letý Pedagogicko-psychologická poradna Nový Jičín

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno

INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště Brno INFORMACE PRO OZNAMOVATELE, SVĚDKA POŠKOZENÉHO A OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ 2014 VPŠ a SPŠ MV v Holešově pracoviště PODĚKOVÁNÍ, ZDROJE Prezentace je součástí projektu: Ze školy do škol II. Vznikla za finanční

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb.

Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Audit hodnocení VKS z pohledu zákona 418/2011Sb. Zákon 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob (TOPO) a řízení proti nim Cílem tohoto zákona, který vstoupil v České republice v účinnost dnem

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0114 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0114 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 6. prosince 2007 Sp. zn.: 1964/2007/VOP/JŠM Závěrečné stanovisko vydané v souladu s 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ve věci podnětu pana P.R. Součástí závěrečného stanoviska je zpráva

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Povinnosti zaměstnavatele Zaměstnavatelé jsou v rozsahu své působnosti povinni vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohroţující práci v souladu s předpisy o bezpečnosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ)

Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961 Sb., Trestního zákona (dále jen TZ) MINISTERSTVO VNITRA Odbor bezpečnostní politiky Oddělení analýz, koncepcí a krizového řízení Č.j.: Praha 3.2.2005 Počet listů: 7 Stanovisko OBP MV ČR k otázce výkladu ustanovení 232a zákona č. 140/1961

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti spolupráce sociálních pracovníků OSPOD, PMS a činných orgánů Kristýna Horáčková Vedoucí práce: Mgr. Pavlína Valouchová, Ph.D Olomouc

Více

Základní škola Uničov, Pionýrů 685

Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Základní škola Uničov, Pionýrů 685 Směrnice ředitele školy k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě zákona č.106/1999

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Psychická krize. Pojem krize

Psychická krize. Pojem krize Tento text je určen pouze ke studijním účelům; použité zdroje (a zároveň velmi doporučená literatura): Špatenková,N.a kol.: Krize psychologický a sociologický fenomén, Vodáčková,D.: Krizová intervence,

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník

65 61,6 16,7 16,5. 3. 5. 6. 8. ročník Šikana a spokojenost žáků se vztahy vtřídním kolektivu v průběhu základní školní docházky (užší kritérium: šikana skoro každý den nebo týden) Pavel Letý Pedagogicko psychologická poradna Nový Jičín 28

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A.

Zpráva o šetření. postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol. A. V Brně dne 4.9.2008 Sp. zn.: 3186/2008/VOP/DS Zpráva o šetření postupu České obchodní inspekce při poskytování informací o své činnosti a při zveřejňování výsledků kontrol A. Důvody šetření Z tiskového

Více

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY

RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY RODINNÉ PRÁVO VYBRANÉ OTÁZKY -rozvod manželství sporný, nesporný -popření otcovství -vyživovací povinnost rodičů k dětem -další druhy vyživovací povinnosti ROZVOD SPORNÝ Soud můţe manţelství na návrh některého

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.2.2005 Sbírka: 141/1961 Částka: 66/1961 Derogace Je novelizován: 301/2008, 384/2008, 457/2008, 480/2008, 7/2009, 52/2009, 41/2009 Úplné znění zákona ze

Více

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí.

STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ. Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. STOP DOMÁCÍMU NÁSILÍ Domácí násilí je mnohem častějším jevem, než se většina lidí domnívá. I ve Vašem okolí se může vyskytovat oběť domácího násilí. DOMÁCÍ NÁSILÍ je chování, které v partnerském soužití

Více

Práva a povinnosti při výkonu SPOD

Práva a povinnosti při výkonu SPOD UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Práva a povinnosti při výkonu SPOD Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 11, 12, 13 Odborný expert: Bc. Michal

Více

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti

Zpráva o zájemci o pěstounství. Část E Hodnocení způsobilosti Zpráva o zájemci o pěstounství Tento materiál vznikl v Amalthea o. s. z podkladů organizace British Association for Adoption & Fostering (2008) v rámci spolupráce s Pardubickým krajem, Nadací LUMOS, Centrem

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Černá 9, 115 55 Praha 1. Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Černá 9, 115 55 Praha 1 Kolektivní práce: Petra Fausová, Niké Christodulu, Marie Kůdelová Pastorační a sociální práce 2. roč. KS Rizikové skupiny I + II

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT

CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT Psychologická služba HZS ČR CRITICAL INCIDENT STRESS MANAGEMENT (posttraumatická péče) 1 CRITICAL INCIDENT Při záchranných akcích se hasiči setkávají s běžnými situacemi, ale také s těmi, které vyvolávají

Více

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO

Rizikové chování mladých řidičů. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rizikové chování mladých řidičů Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. BRNO Rok 2006 Změna ve znění zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1.7. 2006.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu)

Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Tomáš Gřivna Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu) Úvodem Na začátku se jeví jako vhodné vymezit základní tezi, ze které vychází tento příspěvek. Stručně ji lze vyjádřit

Více

Autor: B c. Petr Doležal

Autor: B c. Petr Doležal Autor: B c. Petr Doležal I.TEORETICKÁ ČÁST POJEM SEBEOBRANA POJEM SEBEOBRANA JE VE SPOLEČNOSTI DOBŘE ZNÁMÝ A OBECNĚ SROZUMITELNÝ, NICMÉNĚ DEFINICE SEBEOBRANY NENÍ MEZIOBOROVĚ ANI MEZINÁRODNĚ USTÁLENÁ.

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 16 VY 32 INOVACE 0114 0316 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13

OBSAH. Úvodní slovo... 11. Seznam použitých z k r a te k...10. 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 OBSAH Úvodní slovo... 11 Seznam použitých z k r a te k...10 1 Základy odpovědnosti občana republiky... 13 1.1 Občanskoprávní odpovědnost... 13 1.1.1 Právní osobnost... 14 1.1.2 Svéprávnost...15 1.2 Trestní

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu),

Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Masivní prostup informačních technologií do běžného života každého z nás (zejména Internetu), Negativní aspekty: Pozitivní aspekty: Rozvoj vědy a techniky, komunikací, dostupnost informací. Zároveň však

Více

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu

Zpráva o šetření. A. Obsah podnětu V Brně dne 9. listopadu 2007 Sp. zn.: 4111/2007/VOP/MBČ Zpráva o šetření postupu ÚMČ Brno-Žabovřesky a Magistrátu města Brna v řízení o poskytnutí ochrany proti zásahu do pokojného stavu ( 5 občanského

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

minulost, současnost, budoucnost

minulost, současnost, budoucnost Ochrana osobnosti při poskytování zdravotních služeb minulost, současnost, budoucnost Lukáš Prudil advokát Dotčené předpisy Listina základních práv a svobod Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále

Více