Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE POŠKOZENÝ JAKO OBĚŤ NÁSILNÉHO TRESTNÉHO ČINU 2011 Michaela Valoušková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Poškozený jako oběť násilného trestného činu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé diplomové práce doc. JUDr. Josefu Kuchtovi, CSc. za pomoc a odborné vedení při přípravě této práce. Velké díky patří mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali při psaní diplomové práce i v průběhu celého mého studia. 3

4 OBSAH OBSAH Úvod Pojem poškozeného a oběti trestného činu Poškozený Oběť trestného činu Viktimnost Viktimogenní faktory Viktimogenní situace Násilná trestná činnost Viktimizace Fáze viktimizace Primární viktimizace Sekundární viktimizace Terciální viktimizace Psychologické proţívání újmy Faktory ovlivňující dopady trestného činu na oběť Typologie obětí Pomoc obětem trestných činů Laická pomoc Psychologická pomoc Sociální pomoc Postavení oběti v trestním řízení Předsoudní stádium trestního řízení Soukromá ţaloba Soudní stádium trestního řízení Právo na vzdání se procesních práv Právo na zmocněnce Právo podílení se na soudním řízení Práva poškozeného jako svědka v trestním řízení

5 7.2.5 Nárok na náhradu škody Peněţitá pomoc obětem Odvolání proti výroku o náhradě škody Odklony v trestním řízení Závěr RESUMÉ POUŢITÁ LITERATURA

6 1. Úvod Stát se obětí trestného činu není nikterak sloţitá záleţitost. Stačí, kdyţ se člověk jednoduše vyskytne v nevhodnou dobu na nevhodném místě. To, co ale následuje posléze, je podstatně komplikovanější. Lidé, kteří se stali oběťmi, totiţ v drtivé většině případů netuší, jak se mají zachovat, co bude následovat, jak se v dané situaci vyrovnat sami se sebou. Důvodem této nevědomosti není nedostatek odborných materiálů, z nichţ by se široká veřejnost mohla dozvědět důleţité informace, ale spíše to, ţe si oběť předem nepřipustí, ţe by takové informace mohla někdy potřebovat. Nepřipustí si, ţe právě ona by se mohla obětí trestného činu stát. Snad je to projevem jakési psychické obrany jedince. Kdyby si totiţ riziko připustil, bylo by o mnoho sloţitější ţít ve společnosti, u níţ jiţ předem předvídá, ţe je pro něj nebezpečná. Ovšem kdyţ uţ k viktimizaci dojde, je oběť činem natolik zasaţena, ţe jiţ nenachází mentální kapacitu pro racionální zpracování veškerých informací, které jsou v této oblasti nabízeny. Je tedy důleţité, aby ve sloţitých ţivotních etapách poznamenaných trestným činem zde pro oběť byl někdo, kdo ji dokáţe tímto obdobím provézt tak, aby utrpěla co nejmenší moţnou újmu a následky trestného činu byly co nejvíce zmírněny. Můţe to být blízká osoba, nebo svou pomocnou ruku podá odborník. Právě z důvodu potřebné pomoci obětem trestných činů začaly asi v polovině minulého století vznikat dobrovolnické organizace, které dokázaly obětem odborně a efektivně pomoci. Ve své práci se chci zaměřit právě na pomoc obětem trestných činů. Aby moje práce odpovídala terminologii trestního zákoníku, jde o osobu poškozeného dle 43 Trestního řádu se specifickými vlastnostmi, vycházejícími z deliktu, a osobu pozůstalou po zemřelé oběti. Spleť zákonných ustanovení není jednoduchá a laik, který dosud neměl příliš důvodů se právními úpravami zabývat, pravděpodobně nebude schopen rozlišit, která ustanovení jsou pro něj důleţitá, a kterých je vhodné vyuţít. Oběť trestného činu je v situaci ještě komplikovanější, protoţe kognitivní vnímání je psychickou stránkou silně ovlivněno. Zde se nabízí prostor pro zásah státu, jím pověřeného nebo zcela nezávislého orgánu. Aby byla oběť schopná projít soudním řízením bez další zbytečné újmy, je potřebné zajistit průvodce, který jí poskytne potřebné informace o právech, která jsou oběti v rámci řízení k dispozici. Tak je jiţ naznačena jedna z oblastí, kterými se budu ve 6

7 své práci zabývat tedy postavení oběti v trestním řízení. A to nejen v době od spáchání činu do vyhlášení rozsudku, ale i poté v odvolacím nebo částečně i vykonávacím řízení. Kromě formální právní pomoci týkající se trestního řízení zde existuje další oblast, která je pro osobu oběti potřebná. Psychická a psychologická pomoc. Oběť, která nikdy nepřišla do styku s násilnou kriminalitou, bývá často velmi zaskočena lidským jednáním, především šlo-li o projev brutálního násilí. Opět by zde měl přijít ke slovu průvodce, který doporučí nejlépe odborníka nebo odbornou organizaci. Ti mohou pomoci jak oběti, tak i jejímu okolí, které je v četných případech také silně zasaţeno spáchaným kriminálním deliktem. Abych ale představila svoji práci postupně, nejdříve se podívám na viktimologii jako vědu, tedy obecné poznatky o obětech, a pokusím se specifikovat násilné trestné činy. Posléze se zaměřím na praktickou pomoc, která je nebo by měla být poskytována těm, kteří se stali oběťmi násilného trestného činu. Pomoc bývá poskytována v několika sférách, jako jsou psychologická, sociální a právní. Závěrečnou část věnuji samostatně trestnímu řízení a postavení oběti trestného činu v rámci trestního řízení. Situace obětí je v době po spáchání trestného činu velice komplikovaná, a proto je třeba stále zkoumat a nacházet nové cesty a způsoby, jak těmto osobám pomoci. S vývojem společnosti dochází k rozšiřování moţností, ovšem nejen co se týče pomoci, bohuţel také co se týče poškozování. Zločinci jsou schopní vyuţívat nové a mnohdy horší metody ubliţování. Proto je viktimologie vědou dynamickou a nesmí dojít ke stagnaci výzkumu ani pomoci obětem. Věřím, ţe díky této práci se mi podaří ucelit poznatky o obětech a především moţnosti, jak obětem efektivně pomoci, abych tak vytvořila kvalitní základnu pro svoji budoucí plánovanou činnost v této oblasti. 7

8 2. Pojem poškozeného a oběti trestného činu Chceme-li se zabývat problematikou poškozeného a oběti trestného činu, je nutné vymezit specifika obou pojmů. Na první pohled by se totiţ mohlo zdát, ţe jde o termíny synonymní a snadno zaměnitelné. Ovšem trestní právo určuje poměrně výrazné hranice mezi institutem poškozeného a obětí trestného činu. Konkrétně řečeno, trestní zákoník ani trestní řád pojem oběť vůbec nezná. Dalo by se tedy říci, ţe jde o výraz kriminologický, ještě blíţe viktimologický. Česká odborná literatura není ve výkladu zcela jednotná, dle jednoho názoru je pojem oběť širší neţ pojem poškozený 1, druhá strana zastává názor opačný 2. Ve světle těchto názorů si myslím, ţe jde o dva různé pojmy, které stojí významově velmi blízko sebe a v určitých nemalých oblastech se i překrývají. Avšak v mnohých zásadních bodech upravují zcela jinou část dané problematiky. 2.1 Poškozený Pojem poškozený spadá do terminologie trestního práva. Přesné vymezení obsahu tohoto právního výrazu najdeme v 43 Trestního řádu. Poškozený je tedy ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Z této pozitivní definice vyplívá hned několik vlastností, kterými se poškozený vyznačuje. Především neomezuje osobu poškozeného pouze na osobu fyzickou, tudíţ je pod tento pojem zahrnuta i právnická osoba, případně stát. Samotná škoda pak musela vzniknout v příčinné souvislosti s trestným činem, za nějţ je obviněný stíhán. 3 Ublíţením na zdraví se rozumí takový stav, kdy došlo k porušení normálních tělesných nebo psychických funkcí a důsledkem toho byl znesnadněn výkon obvyklých činností. Majetková škoda je pouze škoda skutečně vzniklá, jiţ je moţné vyjádřit v penězích. Morální škoda je institut, který je typický především pro určité vymezené trestné činy, například znásilnění. Není však moţné vyloučit ani ostatní trestné činy. 1 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s

9 Morálním poškozením jsou především ohroţeny děti a mládeţ, které v sobě teprve utvářejí vlastní osobnost. Snadno na jejich duševní vývoj můţe tedy zapůsobit jakýkoliv trestný čin. 4 Pod termínem jiná škoda pak najdeme například škodu na právech dle 181 Trestního zákoníku. 5 Pro právní praxi je také důleţité ustanovení 12/6 TŘ, kde je poškozený označen jako strana trestního řízení a tato osoba je označena za poškozeného i v případě, ţe mu byla škoda jiţ v plné výši uhrazena ze strany pachatele. 6 Kromě pozitivního významu pojmu poškozený nabízí Trestní řád i negativní vymezení. Podle toho se za poškozeného nepovaţuje ten, kdo sice byl poškozen, ovšem škoda, která mu vznikla, není v příčinné souvislosti s trestným činem. 2.2 Oběť trestného činu Definice oběti se liší v závislosti na oboru, z jehoţ pohledu se na oběť díváme. Z hlediska právního najdeme definici v Zákoně o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti. Ustanovení 2 tohoto zákona povaţuje za oběť trestného činu nejen fyzickou osobu, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví, ale ve svém druhém odstavci přibírá pod rozsah této definice také osobu pozůstalou po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela. Osobou pozůstalou však není moţné nazvat kohokoliv. Zákon omezuje tento pojem poměrně úzce na osobu rodiče, manţela a dítěte zemřelého, jestliţe ţila v době smrti ve společné domácnosti se zemřelým, případně osobu, které zemřelý poskytoval výţivu nebo měl povinnost ji poskytovat. Z této zákonné definice je patrné, ţe označení za oběť trestného činu není závislé na věku, případně způsobilosti k právním úkonům. Jediné, co musí osoba oběti splňovat, je újma na zdraví, fyzickém či psychickém, způsobená skutkem nebo činností, která vykazuje znaky trestného činu dle zvláštní části Trestního zákoníku případně pokus o takový čin. 7 Zemřela-li oběť, jsou pod pojem zahrnuty také osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu ztrátou osoby blízké nebo ţivitele. V tomto bodě se 4 BECSKY, S. et al. Kinder- und Jugendpolitik, Kinder- und Jugendhilfe in der Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Nakladatelství IJAB, s FRYŠTÁK, M. et al. Trestní právo procesní. Ostrava: Nakladatelství KEY Publishing s.r.o., s JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákon a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 26. aktualizované vydání. Praha: Linde Praha, 2008, s /4 Zákona č. 209/1997 Sb. o poskytnutí peněţité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů 9

10 setkáváme s určitými pochybnostmi odborníků, zda je nutné, aby se viktimologická věda zabývala právě těmito druhotnými oběťmi. Za druhotnou oběť zde povaţujeme výše zmíněné osoby, které utrpěly psychickou nebo materiální újmu smrtí primární oběti jejich osoby blízké. Setkáváme se s dvěma pohledy na tuto otázku, které stojí proti sobě. Jednak je to pohled více sociálně zaměřený, tedy ţe osoby blízké utrpěly újmu, i kdyţ jen zprostředkovaně, a je nutné, aby se viktimologie zabývala i těmito osobami a pomoci druhotným obětem. Druhý pohled je spíše vědecký, podle nějţ se takzvané druhotné oběti nepodílely na průběhu trestného činu a se samotným trestným činem nemají nic společného. Pro odborné zkoumání působení konkrétního trestného činu na konkrétní oběť nemá takovéto široké pojetí pojmu význam, proto se v tomto pohledu odborníci přiklání k uţší definici oběti jako takové. 8 Dle mého názoru je velmi důleţité, aby se viktimologie zabývala i druhotnými oběťmi. Pro vědu samotnou snad přenesená újma nemá tak zásadní význam. Ovšem za předpokladu, ţe věda se nedělá jen kvůli vědě jako takové, ale především kvůli lidem, kterým můţe pomoci, význam širšího pojetí rapidně vzrůstá. Psychická a majetková újma, kterou utrpěly osoby ztrátou ţivitele nebo osoby, ke které je poutal citový vztah, je natolik významná pro budoucí ţivot této oběti, ţe ji nelze opomíjet pouze z vědních důvodů. Osoba oběti byla dlouhá léta mimo zájem odborných kruhů. Snad proto, ţe oběť trestného činu nepůsobila na společnost nebezpečně, na rozdíl od pachatele. Aţ ve 20. a 30. letech 20. století se objevují důraznější snahy o zlepšení postavení obětí trestných činů. 9 Tyto snahy vyústily na konci 40. let ve vznik viktimologie jako takřka samostatné (často je zahrnována pod kriminologii) vědní disciplíny. O její vznik se postaral především Hans von Hentig ( ) svým dílem The criminal and his Victim, vydaném v roce Termín viktimologie však poprvé pouţil aţ o rok později americký psychiatr Frederic Wertham ( ). 8 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

11 3. Viktimnost Viktimnost je pojem, pod nějţ viktimologie zařazuje pravděpodobnost skutečnosti, ţe se určitá osoba nebo skupina osob stane obětí trestného činu. Nutno podotknout, ţe v současné společnosti není nikdo absolutně vyloučen z potencionality zásahu trestným činem. Současná moderní společnost bohuţel nabízí rozsáhlé moţnosti páchání kriminality, coţ rozšiřuje i řady potencionálních obětí. 3.1 Viktimogenní faktory Odborná literatura 10 hovoří o třech skupinách tzv. viktimogenních faktorů. Faktorů, které jsou specifické pro oběť a ovlivňují viktimnost určité osoby. Jsou to faktory sociální, osobnostní a behaviorální. Postavení ve společnosti, ať úzké, například rodina, či široké je sjednoceno pod pojmem sociálního faktoru. V rodině se nacházejí základy výchovy a tedy předpoklady pro budoucí styl ţivota kaţdého jednice. Důleţitá je výchova, případná patologie v rodině, ale i pořadí narození (nejstarší nejmladší dítě). Co se pak týče širší společnosti, rozhodujícím bývá velmi často sociální vrstva, příslušnost k menšině nebo povolání osoby. Policisté jsou určitě častěji ohroţeni trestným činem neţ např. učitelé. Osobnostní faktor zahrnuje osobnostní vlastnosti kaţdého člověka, které někdy více, někdy méně předurčují osobu k tom, ţe se stane obětí. V této souvislosti nemůţeme mluvit obecně o všech trestných činech, ale pouze o určitých typech, jako jsou znásilnění nebo podvod. Zde je vysoce pravděpodobné, ţe si pachatel bude vybírat osobu, která je dle jeho zhodnocení neschopná klást větší odpor, neţ by byl schopen překonat, tedy osobu fyzicky slabou, nebo osobu nepřiměřeně důvěřivou. Posledním zmiňovaným faktorem je pak behaviorální, který vychází z rizikového chování jedince, které často spočívá v provokujícím jednání či vyhledávání lokalit, které jsou typické pro výskyt kriminality. 3.2 Viktimogenní situace Kromě těchto faktorů hovoří odborníci i o zvláštních viktimogenních situacích, tedy časově a místně specifickém prostředí, v němţ se zvyšuje nebezpečí ohroţení trestným 10 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s

12 činem kterékoliv osoby. O takových zvláštních situacích se mluví především v souvislosti s velkoměsty, kde dokonce kriminologové vytvořili jakési pomyslné viktimogenní zóny, v nichţ je riziko viktimizace velmi vysoké. Obecně jsou shrnována specifika viktimogenních zón do těchto bodů 11 : 1. lokality umístěné v blízkosti levných bytů, v nichţ bydlí velké mnoţství svobodných, nezaměstnaných muţů nad 15 let toto specifikum pravděpodobně vychází z výzkumů Alberta K. Cohena (*1918), který v 50. letech minulého století přichází s Teorií delikventní subkultury, podle níţ je kriminalita projevem sociální nerovnosti lokality, které jsou propojeny sítí veřejných dopravních prostředků je tedy usnadněn přístup a zároveň je poskytována větší anonymita osob 3. nevznikly zde sousedské vztahy a vazby coţ také nabízí více anonymní prostředí, které podporuje trestnou činnost 4. prostředí sociálně nepřehledné souvisí s výše uvedeným, nejsou-li vybudovány sousedské vztahy, lidé se vzájemně neznají a je tak těţko určitelné, kdo je domácí a kdo cizí 5. v pravidelných intervalech jsou opouštěny ve dne bytové lokality, v noci průmyslová, obchodní či administrativní centra Pouhým zkoumáním viktimnosti však nedokáţeme předem přesně určit, kdo se stane obětí a kdo se jí určitě nestane. Před a při procesu viktimizace dochází ke střetu mnoha faktorů a okolností, které dokáţou výsledek činu diametrálně změnit. Je-li například potencionální oběť schopná ubránit se útoku, nemusí se obětí vůbec stát. Nebo můţe dokonce v určitých případech svojí sebeobranou ublíţit útočníkovi natolik, ţe se postavení aktérů obrátí a útočník se stává obětí. Samozřejmě dochází i k případům, kdy svým chováním oběť dokonce zhorší svou jiţ tak dosti nebezpečnou situaci. Viktimnost je tedy určitým obecným odborným podkladem pro zkoumání postavení oběti před samotným trestným činem. Díky racionálnímu zhodnocení viktimnostních faktorů a předcházením potencionálně nebezpečným situacím by snad bylo moţné mírně sníţit riziko viktimizace, ovšem určitě nikterak plošně. Někdy totiţ vyšší potencialita stát se obětí nemá vůbec ţádný vliv na skutečně nastalou situaci. V jiných 11 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s

13 případech zase viktimogenním situacím předcházet nelze, právě třeba z důvodu výkonu povolání nebo příslušnosti k rasové menšině. 13

14 4. Násilná trestná činnost V této práci se chci úţeji zaměřit na viktimizaci obětí násilné kriminality. Z tohoto důvodu je tedy nutné ujasnění pohledu na násilnou kriminalitu. V trestním zákoníku bohuţel nenajdeme definici pojmu násilí ani přesnou kategorizaci násilných trestných činů a dle judikatury násilí nelze vymezit určitou rigidní definicí, neboť je vždy nutno přihlédnout ke všem konkrétním okolnostem daného případu, včetně fyzických a dalších dispozic pachatele a poškozené osoby. 13 Nezbývá nám tedy neţ nahlédnout do terminologie spolupracující vědní disciplíny kriminologie. Kriminologická věda rozlišuje především pojmy násilí a agrese. Zatím ovšem nedošlo k přesnému vymezení významu a vztahu těchto pojmů. Různí autoři se staví k pojmům dle svého odborného zaměření, různí se také pohledy jednotlivých národních právních řádů, např. německý a anglosaský. 14 Pro naše potřeby budeme vycházet z účelové rovnosti totoţnosti těchto pojmů, jak je uváděno v publikaci praţské právní školy. 15 Chceme-li tedy mluvit o násilí, budeme mluvit o uplatňování síly k překonání odporu, případně pouţití lsti, jak uvádí trestní zákoník v 119. V souvislosti s trestnou činností jde o takovou trestnou činnost, jejíž významnou charakteristikou je fyzické poškození či usmrcení konkrétní osoby (osob), event. přítomnost záměru takový následek způsobit. 16 Do této definice není zahrnuto psychické násilí a také násilná sexuální trestná činnost (např. znásilnění), která se řadí ke zvláštnímu oddílu trestné činnosti sexuální trestné činy. Abychom byli konkrétnější, podívejme se na konkrétní skutkové podstaty, které jsou zařazeny pod pojem násilná trestná činnost. Ve výčtu budeme vycházet ze statistik a rozřazení, které pouţívá Ministerstvo vnitra ČR. Statistiky MV ČR uvádějí vraţdu jako samostatnou kategorii, ovšem my ji do našeho seznamu zařadíme. Především z důvodu pohledu na oběti jako osoby pozůstalé po zemřelém a samozřejmě z důvodu, ţe jde o velice specifický a typický příklad násilné kriminality. Dále také připojíme násilí v sexuální oblasti, přestoţe v rámci statistik je uváděno v samostatné kategorii. 13 Usnesení Nejvyššího soudu č. 6 Tdo 1022/2002 ze dne KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2005, s

15 a) Vraţda Nový Trestní zákoník vymezuje trestnost vraţdy v 140. Pod tuto skutkovou podstatu je zahrnována velká škála jednání, která jsou kriminologicky rozdělena do několika kategorií. Statistiky MV dělí vraţdy do skupin: loupeţné, sexuální, motivované osobními vztahy, na objednávku, novorozeného dítěte matkou a ostatní. Odborníci pak uvádějí i jiné kategorie, např. drogová vraţda, vraţda v konfliktu, ze msty, ze soucitu 17 nebo vraţdy motivované zištností 18. Pokud vycházíme ze zákonných definic, je vraţda úmyslné usmrcení jiného. Předmětem tohoto trestného činu je lidská osoba ţivý člověk. Za ţivého člověka je povaţováno dítě, které přestalo být lidským plodem 19 a dospělý člověk aţ do okamţiku smrti. K tomu je třeba také uvést zvláštní skutkovou podstatu v 142, kdy pachatelem můţe být pouze ţena matka, která v tzv. rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí své novorozené dítě. Stav rozrušení způsobeného porodem je třeba zjišťovat na základě znaleckého posudku. Časové vymezení doby těsně po porodu, kdy je moţné čin zařadit pod tento paragraf, není jasně dané. Běţně se hovoří o několika hodinách, ovšem existují také výjimečné případy, kdy tento stav trvá i několik dnů. b) Usmrcení lidského plodu Ať legální či nelegální potrat je patosociálním jevem. Ovšem ze zkušeností dřívějších let je zřejmé, ţe absolutní zákaz potratů přináší v současné společnosti fatální následky. Ty spočívají v improvizovaných neodborně prováděných potratech, jejichţ důsledkem je často těţké poškození zdraví ţeny, či dokonce její smrt. Z důvodu zabránění takto nebezpečných potratů vznikl v roce 1986 zákon o umělém přerušení těhotenství. Z tohoto zákona vychází i úprava v Trestním zákoníku, který uvádí hned čtyři skutkové podstaty vztahující se k usmrcení lidského plodu, tzv. trestné činy proti těhotenství ţeny. Jsou to: nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ţeny ( 159), přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ( 160), pokud ovšem k přerušení dojde jinak, neţ způsobem uvedeným v zákoně o umělém přerušení těhotenství, dále pomoc těhotné ţeně k umělému přerušení těhotenství ( 161) a svádění ţeny k přerušení těhotenství ( 162). Předmětem tohoto druhu trestných činů je plod v průběhu celého 17 KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008, s Viz. B 2/

16 těhotenství, tedy od početí do porodu. Výjimkou je pak samotná ţena, která své těhotenství sama přeruší nebo o pomoc poţádá jinou osobu. Ta není za takový čin trestně stíhatelná ani jako návodce nebo pomocník. c) Zabití Stejně jako vraţda je zabití definováno ( 141) jako úmyslné usmrcení, ovšem s jistým specifikem. Tím jsou další okolnosti, které ovlivnily úmysl usmrtit jinou osobu. Tyto okolnosti pramení z momentálního psychického stavu pachatele. Zákoník uvádí silné rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo jednání pachatele jako důsledek předchozího zavrţeníhodného jednání poškozeného. d) Usmrcení z nedbalosti Usmrcení z nedbalosti se od vraţdy a zabití liší subjektivní stránkou činu. Pachatel nemá úmysl osobu usmrtit, ovšem svou nedbalostí ji způsobil. Zákon dále upravuje nedbalost, která vychází z porušení zvláštní povinnosti (odpovídající např. zaměstnání nebo funkci) nebo zákona. e) Opuštění dítěte nebo svěřené osoby Pouze osoba, která má zákonnou, veřejným orgánem stanovenou nebo smluvní (dohoda s osobou, která má jinak povinnost péče) povinnost pečovat o dítě či svěřenou osobu, se můţe stát pachatelem tohoto trestného činu. Poškozeným naopak můţe být osoba, která není schopna postarat se sama o sebe a nemůţe si opatřit pomoc. Jde především o malé děti, předškolního věku a dále o osoby starší, které z různých důvodů nejsou schopni poradit si v daných podmínkách. Důvody takovéto neschopnosti mohou pramenit například z nemoci, stáří, invalidity nebo opoţděného vývoje. Pachatel se trestného činu dopouští ve chvíli, kdy zanechává úmyslně osobu, o níţ má povinnost pečovat, svému osudu přerušuje svoji péči. Opuštěné osobě tak vzniká nebezpečí újmy na zdraví nebo dokonce smrti. f) Únos I zde je nutno vycházet ze stanovené povinnosti péče o dítě. V případě, ţe je dítě (nebo jiná svěřená osoba) odejmuto z péče osob, které mají povinnost o ně pečovat, dochází ke splnění podmínek pro kvalifikaci trestného činu únosu dle 200 Trestního zákona. V praxi dochází k případům, ţe unášená osoba (např. 16ti leté dítě) souhlasí s odchodem od rodičů. Zde není důleţitá vůle unášeného, ale pouze objektivní naplnění 16

17 skutkové podstaty. Trestné je i přesvědčování osoby k opuštění rodičů nebo osob povinných k péči. K jiné situaci však dochází v případě, ţe dítě fakticky ţije s jedním z rodičů a druhý rodič dítě z této péče odejme. Pokud soud dosud pravomocně nerozhodl, kterému rodiči se dítě svěřuje do péče, k únosu nedošlo. g) Loupeţ Pro loupeţ je typické, ţe dochází k ohroţení nebo narušení dvou chráněných zájmů. Těmi jsou osobní svoboda a vlastnictví. Ohroţením osobní svobody se loupeţ odlišuje od prostých majetkových trestných činů, vyznačuje se pouţitím násilí jako prostředku nátlaku na vůli poškozeného. Kdo tedy v úmyslu odcizit věc uţije násilí nebo pohrůţku násilí, dopouští se trestného činu loupeţe. K násilí nebo pohrůţce se pachatel uchyluje z důvodu kladeného nebo očekávaného odporu. Odpor sám o sobě podstatný není. Důleţité je násilí nebo také lest (dle 119) s úmyslem odcizit, k odcizení samotnému pak jiţ vůbec nemusí dojít. K loupeţi nemusí samozřejmě docházet pouze na fyzických osobách, ale poškozenými bývají často například finanční instituce banky, pošty atd. h) Násilí proti úřední osobě a orgánu veřejné moci U tohoto trestného činu se podíváme na opačný konec Trestního zákoníku. Ustanovení 323 a 325 se zabývají násilím, kterým se pachatel snaţí působit na výkon veřejné moci. Jednak na orgán jako takový a jednak na konkrétní úřední osobu. Na orgán můţe být působeno především dvěma způsoby fyzické ovlivňování osob nebo poškození majetku orgánu (např. budov). Osobní působení pak směřuje proti osobě nebo osobám státního orgánu (zaměstnanci) nebo proti jiným osobám jako jsou např. osoby blízké zaměstnancům. Zásadní je, aby násilí bylo pouţito k ovlivnění výkonu pravomoci orgánu. Obdobně je tomu i u pouţití násilí proti úřední osobě. Úřední osobou je ten, kdo zastává funkci uvedenou v 127 TZ. i) Úmyslné ublíţení na zdraví Zákon rozlišuje dva stupně ublíţení na zdraví těţkou újmu na zdraví a ublíţení na zdraví. O který stupeň se v daném případě jedná, musí stanovit znalec v oboru soudní lékařství. Ve stanovení se řídí 122 TZ, v němţ zákon definuje, co je těţká újma na zdraví. O ublíţení na zdraví se v obecné rovině povaţuje porušení normálních tělesných 17

18 nebo duševních funkcí, které znesnadňuje běţný ţivot člověka nebo omezuje obvyklé činnosti. Nemusí zanechávat trvalé následky, ale zpravidla vyţaduje lékařskou pomoc. Nutno také poznamenat, ţe zhoršení fyzického nebo psychického stavu se posuzuje dle stavu před útokem nebo poškozením, ne tedy podle stavu úplného zdraví. j) Rvačka Pod tímto běţně uţívaným pojmem se v právní terminologii rozumí vzájemné napadání nejméně tří osob. Ty se vzájemně ohroţují na ţivotě a zdraví a střídají obranu s útokem. Podstatný je zde úmysl a to jak úmysl účastnit se rvačky, tak ohrozit jiného na ţivotě a zdraví. k) Násilí a vyhroţování proti skupině osob Trestný čin násilí a vyhroţování proti skupině osob bývá většinou motivovaný příslušností k určité menšině. Proto některé prameny hovoří o trestných činech z nenávisti. 20 Násilné jednání se zde projevuje nejčastěji formou vyhroţování smrtí, ublíţením na zdraví nebo i majetkovou újmou. Zásadní je, zda je výhruţka schopná vyvolat důvodnou obavu, ţe pachatel splní to, co ve své výhruţce uvádí. l) Braní rukojmí Braní rukojmí spočívá ve výkonu faktické kontroly nad jinou osobou a uskutečňuje se omezením osobní svobody. Důvodem takového omezení je moţnost vydírání jiné osoby na základě výhruţky smrti nebo újmy na zdraví osoby, která je drţena jako rukojmí. m) Nebezpečné vyhroţování a pronásledování Nebezpečného vyhroţování se pachatel dopouští tím, ţe jinému vyhroţuje smrtí, ublíţením na zdraví nebo jinou těţkou újmou. Nebezpečné pronásledování pak můţeme chápat jako jakési rozšířené vyhroţování. Specifická je dlouhodobost a kromě výhruţek pokrývá také sledování, vyhledávání kontaktu jak fyzického tak např. telefonického, omezování běţného způsobu ţivota nebo zneuţití osobních údajů. K trestnému činu podle 353 a 354 dochází, existuje-li důvodná obava splnění výhruţek a zároveň subjektivní stránka pachatele obsahuje úmysl tuto důvodnou obavu vzbudit. Před účinností nového Trestního zákoníku nebylo pronásledování samostatným trestným 20 HERCZEG, J. Trestné činy z nenávisti. Praha: ASPI, Wolters Kluver, 2007, s

19 činem. Ovšem kvůli zvyšujícímu se počtu obětí a také opravdu vysoké nebezpečnosti pronásledování 21 (tzv. stalkingu) se tato skutková podstata dostala do nového zákoníku jako samostatný trestný čin. n) Vydírání Je moţné říci, ţe jde o vyhroţování, jehoţ případné vykonání je odloţeno do doby, neţ se vydíraný rozhodne. Jde o násilné ovlivňování rozhodování jiné osoby. Můţe být prováděno i nepřímými prostředky jako je dopis, telefon nebo . U vydírání se v praxi setkáme nejen s výhruţkou fyzické újmy, ale také újmy jiného druhu. Můţeme zmínit například poškození cti nebo rozvrácení manţelství. o) Omezení a zbavení osobní svobody Svoboda pohybu a osobní svoboda je základním lidským právem, které můţe být omezeno jen ze zákonem stanovených důvodů, jako je například trest odnětí svobody. Dojde-li k omezení nebo zbavení osobní svobody z jiných neţ zákonných důvodů, jedná se o trestný čin dle 170 a 171 TZ. Při omezení osobní svobody je poškozenému bráněno ve volném pohybu a také v samostatném rozhodování o svém pohybu. Můţe se projevovat i zákazem návštěv určitých míst bez oprávněného důvodu. Zbavení osobní svobody je těţší forma, při níţ se omezení svobody blíţí uvěznění. Osvobození je zde velice obtíţné, ne-li nemoţné. Zde si připomeňme např. případ Nataschi Kampuschové, které se podařilo uniknout po více neţ 8 letech věznění svým únoscem. p) Porušování domovní svobody Obydlí člověka je chráněno. Pod pojem obydlí judikatura řadí i příslušenství bytu nebo domu, jímţ můţe být půda, sklep, přilehlá zahrada. Stejně tak jako obydlí je chráněn i hotelový pokoj nebo rekreační chata. Personálně je pak tato ochrana určena nejen samotnému vlastníkovi, ale všem osobám, které mají právo uţívání nájemníci atd. q) Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo nebytového prostoru Zásah do práva domu nebo bytu je zařazen do skupiny majetkových trestných 21 Viz např. článek: VISINGER, R. Jak postihovat stalking? Zamyšlení nad novou právní úpravou. In: Trestněprávní revue. 2010, c. 11, Dostupné z 19

20 činů, nejedná se tedy o zásah do soukromí, jak je tomu u předešlé skutkové podstaty, nýbrţ o zásah do svobodného uţívání vlastnictví. Poškozenému je bráněno ve výkonu vlastnického práva nad stavbou nevztahuje se tedy na pozemky. Prakticky se takový zásah můţe uskutečnit například obsazením domu a nevpuštěním jeho majitele. r) Týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí Týrání není definováno v zákoně, ovšem judikatura definici nabízí a je soudy v jejich rozhodnutích často vyuţívána 22. Dle ustáleného právního pohledu jde o zlé nakládání s osobou vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti a určitou trvalostí, které tato osoba pociťuje jako těţké příkoří 23. Týrání můţe být fyzického i psychického rázu, není důleţité, zda osobě vznikly následky na těle nebo zdraví. Podstatným bodem je zde i trvalost. Od intenzity týrání se odvíjí i doba, po kterou musí k tomuto jednání docházet, aby bylo moţné skutek kvalifikovat jako trestný čin týrání. U skutkových podstat týrání svěřené osoby a osoby ţijící ve společném obydlí je rozlišujícím faktorem předmět útoku. V prvním případě se jedná o osobu, která je svěřena do péče pachatele. Důvodem svěření bývá neschopnost svěřené osoby postarat se sama o sebe, která nejčastěji pramení z věku, nemoci, invalidity nebo retardace. Pachatelem můţe být rodič nebo jiná osoba, která je zvlášť stanovená nebo jinak odpovědná za péči o svěřenou osobu. U osob ţijících ve společném obydlí se jedná o rozšíření předešlé skutkové podstaty na další osoby, u nichţ je specifické souţití s pachatelem v jednom obydlí, tedy kupříkladu i vysokoškolská kolej nebo ubytovna. Hlavním důvodem začlenění této skutkové podstaty se staly ovšem zkušenosti z praxe v oblasti domácího násilí, tedy týrání partnera. s) Omezování svobody vyznání Listina základních práv a svobod zaručuje svobodně vyznávat učení církve, anebo naopak se svobodně rozhodnout pro ţivot bez vyznání. Jestliţe někdo za pouţití fyzického nebo psychického násilí nebo hrozby nutí jiného, aby se účastnil nebo neúčastnil obřadů církve nebo vyznával její učení, dopouští se trestného činu. Ovšem tento zákaz omezování svobody vyznání se nevztahuje na církve a náboţenské společnosti, které nejsou státem uznány (dle přílohy k zákonu č. 3/2002 Sb. o církvích a náboţenských společnostech). 22 Např. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 4 Tdo 8/2011 ze dne nebo 6 Tdo 452/2010 ze dne R 11/

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právnická fakulta Masarykovy univerzity Teorie a praxe trestního a správního procesu Katedra právní teorie Bakalářská práce Senioři jako oběti domácího násilí (aktuální právní a psychologické aspekty)

Více

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ (Pevné desky) UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ práce Brno 2010 Bc. Josefa Jelínková UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Domácí násilí jako sociálně patologický jev z pohledu trestního práva Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce: Eva Komosná Právní administrativa

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE. Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVI UNIVERZITY Katedra trestního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Domácí násilí vybrané trestněprávní problémy Helena Lehká Akademický rok 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího násilí na Opavsku Téma práce: Projekt instituce zajišťující služby pro oběti domácího

Více

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce

Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová práce Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství Marcela Jedličková Sociálně-právní ochrana dětí na úrovni obce s rozšířenou působností Bakalářská diplomová

Více

Trestná činnost mladistvých

Trestná činnost mladistvých Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Trestná činnost mladistvých Bakalářská práce Autor : Vedoucí práce : Miroslav Paraska Právní administrativa v podnikatelské sféře JUDr. Miroslav Čapek

Více

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í

p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í D o m á c í n á s i l í p r á v n í m i n i m u m p r o l é k a ř e 3. a k t u a l i z o v a n é v y d á n í profem, o. p. s. konzultační středisko pro ženské projekty Tato publikace vychází za podpory

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Domácí násilí páchané na seniorech

Domácí násilí páchané na seniorech UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Domácí násilí páchané na seniorech DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Plšková Vypracovala: Bc.

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí

Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Poslání krizové intervence v rámci domácího násilí DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Dagmar Pitnerová,

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti pomoci ženám bez domova dle typologie sociálních služeb Lucie Luţná Vedoucí práce: Mgr. Bc. Iveta Kráčmarová, DiS. Olomouc 2015

Více

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska

Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Finanční zabezpečení neúplných rodin dlouhodobě pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi v oblasti Rožnovska The long-term

Více

DOMÁCÍ NÁSILÍ DOMESTIC VIOLENCE

DOMÁCÍ NÁSILÍ DOMESTIC VIOLENCE Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Penitenciární

Více

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník

Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti. Bc. Martin Stavjaník Dlouhá cesta - pomoc rodičům, kteří přežili své děti Bc. Martin Stavjaník Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem ztráty dítěte a tím, jak se s touto ztrátou vyrovnávají jeho

Více

Korupce z pohledu trestního práva

Korupce z pohledu trestního práva Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra trestního práva BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Korupce z pohledu trestního práva (Corruption from the Perspective of Criminal Law) Kamila Grmolcová

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kvalita a dostupnost sociálních služeb pro oběti násilí v regionu, kde žiji DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové

Více

Výkon trestu odnětí svobody v ČR

Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Práva a veřejné správy Výkon trestu odnětí svobody v ČR Bakalářská práce Autor: Ivana Šlížková Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Miroslav

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická KATEDRA TRESTNÍHO PRÁVA Diplomová práce Trestněprávní institut nutné obrany Zpracoval: Radek Miclík Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. František Novotný,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší

Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Absolventská práce Andrea Smolíková Činnost sociálního kurátora s cílovou skupinou osob bez přístřeší Katedra: Sociální pedagogiky Vedoucí: PaedDr.

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Rizika a přínosy skupinové sociální práce s oběťmi domácího násilí Barbora Černochová Vedoucí práce: Mgr. Daniela Ochmannová Olomouc 2015

Více

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní

Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Každodennost rodiny s dítětem se zdravotním postižením a role sociální práce v ní Nikola Široká Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová

Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů. Markéta Francová Právní ochrana dětí ve věcech mezinárodních únosů Markéta Francová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se v teoretické části zabývá právní ochranou dětí, nejprve v širším obecném kontextu,

Více

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, VOV PROSTITUCE Ing. Mgr. Hana Janiková CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 VANDALISMUS, KRIMINALITA, DELIKVENCE,

Více

Výživné neprovdané matky

Výživné neprovdané matky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Výživné neprovdané matky Bakalářská práce Autor: Petra Tauchenová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina

Více

Zahraniční adopce Foreign Adoption

Zahraniční adopce Foreign Adoption Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Sociální pracovník

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Pedagogika

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd. Pedagogika Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Věra Zemánková Volnočasové aktivity dětí v krouţku mladých hasičů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Dana

Více