Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko."

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: , Program prevence kriminality Program prevence kriminality představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatížených kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Prevence kriminality je chápána jako komplex nerepresivních sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení, i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Podstatou programu prevence kriminality je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Za realizaci programu prevence kriminality nese odpovědnost obecní zastupitelstvo. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. Zahrnuje soubor nerepresívních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků,

2 ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Struktura prevence kriminality: Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního působení. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Pomoc obětem trestných činů - je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. Úrovně preventivních aktivit Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

3 Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. Často je prevence kriminality chápána ve zúženém pojetí, jako výlučná záležitost policie. Ve skutečnosti však jde o mnohem širší výklad tohoto pojmu. Zahrnuje vedle prostředků represivních i opatření směřující především do oblasti sociální. A tady má obec či město své nezastupitelné místo. Zákon o obcích ukládá přímo povinnost v rámci samostatné působnosti zajišťovat záležitosti veřejného pořádku. Stejně tak je obec povinna se starat o oblast školství a sociální péče. Lze tedy dovodit, že je legislativně vytvořen prostor k činnosti na

4 úseku sociální prevence a prevence kriminality. Úloha města by tedy měla spočívat především v roli koordinátora činnosti orgánů státní správy, samosprávy, policie, nevládních organizací a občanů samotných na snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování bezpečnosti ve městech. Město reprezentují zvolení zastupitelé a nejvyšším orgánem je zastupitelstvo města. To nese odpovědnost za přípravu a praktickou realizaci prevence kriminality na místní úrovni. Hlavní cíl Programu prevence kriminality: Město Rousínov se v programu zaměří především na primární prevenci. Základem celého projektu je analýza bezpečnostní situace ve městě, zmapování situace, inventura prostředků a kompetencí. Navázání kontaktů: na MV, odbor prevence kriminality paní JUDr. Dostálová - získání informací o programu Partnerství, spolupráce s ředitelem OŘ Policie ČR Vyškov plk. Ing. Jiřím Dokoupilem, spolupráce s OOP Rousínov - vedoucím Npor. Martinem Kohoutkem a kpt. Bednaříkem Cíl: připravit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, vytvořit podmínky pro aktivní sportovní a jiné vyžití, které přispěje k výchově mládeže a zamezí vzniku závislosti na alkoholu, drogách a podílu na nezákonných aktivitách. Připravovaná opatření: dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků zařízením na streetball, stolní tenis, kopanou apod, instalace U-Rampy, dovybavení tělocvičen tak, aby zde mohla sportovat i neorganizovaná mládež, rozšíření internetu pro veřejnost o 1 stanici, Podání žádosti o grant: MV - program prevence kriminality program PARTNERSTVÍ, žádost podat ve spolupráci s okresním ředitelstvím Policie ČR ve Vyškově - součástí je i vyhodnocení trestné činnosti mládeže na teritoriu města Rousínova Policie ČR

5 Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Cíle programu Partnerství: rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti v konkrétních lokalitách úzká spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy Navrhovaný postup: Na základě analýzy aktuální bezpečnostní situace upozorní okresní ředitel Policie ČR starostu obce na negativní vývoj trestné činnosti v obci a iniciuje jednání o přípravě opatření ke zlepšení situace. Vyzve starostu obce, aby svolal zástupce institucí působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality za účelem projednání možných opatření ke zlepšení situace a společné přípravy projektu, na který je možno žádat o státní účelovou dotaci. V rámci procesu přípravy projektu je nutné: analyzovat příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenní podmínky v konkrétní lokalitě, stanovit cíl, k němuž mají opatření směrovat, stanovit cílovou skupinu projektu (objekt preventivního působení), určit realizátora projektu (subjekt preventivního působení), zpracovat charakteristiku opatření (projektu); stručný popis projektu (projektů, pokud se jedná o komplexní řešení problému), jaké prostředky a metody budou použity, zpracovat plán (postupné kroky při řešení problému, úkoly a odpovědnost jednotlivých institucí), včetně časového harmonogramu, stanovit kritéria hodnocení projektu, zpracovat finanční rozvahu, zpracovat formulář žádosti o státní účelovou dotaci.

6 Při vytváření dílčích projektů a stanovování strategie působení na jednotlivé cílové skupiny je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární či terciární úrovni: primární prevence - se zaměřuje na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity), sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na nefunkční sociální prostředí. Východiskem pro organizování preventivních opatření je analýza bezpečnostní situace v dané lokalitě Organizační struktura zabezpečení programu partnerství: Republikový výbor pro prevenci kriminality odpovídá za tvorbu koncepce preventivní politiky vlády ČR. Gestorem Republikového výboru je Ministerstvo vnitra, resp. odbor prevence kriminality. Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality odpovídá za: rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni (programy ve městech) a ve spolupráci s Policejním prezídiem ČR za program partnerství - rozvoj preventivních aktivit v menších městech a mikroregionech (zde se opírá o vybudovanou síť Preventivně informačních skupin při okresních ředitelstvích Policie ČR), zpracování metodických materiálů, metodické vedení, odborné konzultace k přípravě projektů, zpracování modelových projektů, vzdělávání pracovníků, kteří se prevencí zabývají (manažerů měst a koordinátorů prevence kriminality Policie ČR a koordinátorů na krajských úřadech), správu dotačního systému prevence kriminality na místní úrovni (program prevence kriminality ve městech a program partnerství), informační propojení jednotlivých subjektů.

7 Policejní prezídium ČR - Preventivně informační skupina - odpovídá za rozvoj preventivních aktivit z hlediska potřeb bezpečnostní politiky České republiky: spolupracuje s Ministerstvem vnitra při přípravě a realizaci programu partnerství, sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní analýzy v České republice, sleduje stav, dynamiku a hlavní trendy vývoje kriminality; v rámci vlastní analytické činnosti spolupracuje s krajskými koordinátory prevence kriminality Policie ČR. Policie ČR - správa kraje odpovídá za bezpečnostní politiku kraje a za rozvoj preventivních aktivit v kraji; má iniciační a koordinační roli v rámci kraje, přičemž po organizační a metodické stránce program partnerství garantují koordinátoři prevence kriminality PIS správ krajů Policie ČR; kontroluje a vyhodnocuje realizaci projektů programu partnerství, shromažďuje a vyhodnocuje informace o preventivních aktivitách kraje, zajišťuje spolupráci s krajskými úřady, které územně do správy kraje Policie ČR spadají, zejména s pracovníky zodpovědnými za rozvoj sociální prevence a prevence kriminality na krajských úřadech, informuje koordinátory prevence kriminality krajských úřadů o realizovaných preventivních aktivitách, plní funkci krajského koordinátora prevence kriminality (metodická pomoc pracovníkům PIS okresních ředitelství Policie ČR při přípravě a realizaci preventivních opatření) a spolupracuje s koordinátory prevence kriminality krajských úřadů (zejména při vyhodnocování sociálně rizikových jevů). Policie ČR - okresní (obvodní) ředitelství -odpovídá za analytickou a vyhodnocovací činnost a účelnost projektů (po praktické stránce budou činnost zajišťovat pracovníci PIS a analytici okresních ředitelství Policie ČR). Na základě místní znalosti vývoje trestné činnosti a jejích příčin, podrobných analýz a jejich vyhodnocení signalizuje bezpečnostní problémy a iniciuje jednání s obcí;

8 navrhuje opatření a spolupracuje s obcí při přípravě projektů programu partnerství; odpovídá za oprávněnost žádosti o státní účelovou dotaci, informuje správu kraje Policie ČR o preventivních aktivitách, připravovaných a realizovaných projektech. Město (městský úřad) - starosta odpovídá za realizaci navržených prevetivních opatření. Při přípravě projektů programu partnerství spolupracuje s Policií ČR a iniciuje spolupráci všech subjektů v obci, které se oblastí prevence kriminality zabývají. Určí pracovníka obce, který bude odpovědný za realizaci a přípravu projektů a bude kontaktní osobou pro Policii ČR a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Starosta obce předkládá projekt (projekty) se žádostí o účelovou dotaci. Obec je příjemcem dotace a finančně na realizaci projektu (projektů) participuje. Informuje krajský úřad o přípravě a realizaci projektu (projektů) (ev. žádá o pomoc při finanční participaci). Krajské úřady - odpovídají za sociální a bezpečnostní politiku kraje. Zřizují funkci koordinátora prevence kriminality, který odpovídá za: zpracování sociálně demografické analýzy kraje, zpracování průběžných analýz sociálně rizikových jevů v kraji a za jejich vyhodnocení; ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality PIS Policie ČR analyzuje příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenních podmínek a navrhuje řešení, zejména z oblasti sociální prevence, zpracování přehledu institucí a organizací, které se prevencí v kraji zabývají, sledování realizace a vyhodnocení programů měst, sledování přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých projektů programu partnerství a navrhuje možnou finanční participaci krajského úřadu. Program partnerství, který stávající dotační systém na programy prevence kriminality ve městech rozšiřuje o systém dotací na realizaci preventivních projektů v menších městech a mikroregionech, do tohoto systému plně zapadá. Iniciátorem realizace projektu (projektů) bude příslušné okresní (obvodní) ředitelství Policie ČR, které bude garantovat oprávněnost požadavku a podíl Policie ČR na preventivních aktivitách. Realizátorem

9 projektů a příjemcem dotace bude obec. O rozdělování vyčleněných finančních prostředků bude rozhodovat na základě stanovených podmínek Republikový výbor pro prevenci kriminality. Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na podporu projektů programu partnerství jsou: vysoká míra trestné činnosti a dalších kriminálně rizikových jevů vybrané obce, lokality, kvalitně zpracovaný projekt (nebo na sebe navazující a provázané projekty směřující ke komplexnímu řešení problému), zajištění finanční participace obce na projektu. Spolupráce s Policií ČR Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Zahraniční zkušenosti, ale i zkušenosti z realizace preventivních programů ve městech ČR, jednoznačně ukazují, že efektivní spolupráce účinně přispívá k omezování kriminality. V Rousínově sídlí Obvodní oddělení Policie ČR, jehož vedoucí Npor. Martin Kohoutek informuje městské zastupitele o bezpečnostní situaci ve městě a to vždy výroční zprávou za uplynulý rok a dále pak na jednotlivých zasedáních zastupitelstva, kterých se pravidelně účastní zástupce OOP Rousínov kpt. Bednařík s informacemi o vývoji trestné činnosti a s návrhy na spolupráci s vedením města, řediteli škol a učilišť a s neziskovými organizacemi. Spolupráce s OOP Rousínov je velmi dobrá a vstřícná.

10 Manažer prevence kriminality Manažerem prevence kriminality pro město Rousínov byla jmenována paní Mgr. Dana Havlová, bytem Rousínov, Velešovická 20 Co program prevence obsahuje? Zahrnuje rozbor trestné činnosti na území města. Ta je vyhodnocena z hlediska druhu a místa výskytu případně i časových údajů páchání trestné činnosti. A tak je možné se dozvědět, že pro Rousínov je specifické vandalství - poškozování majetku (sprejerství, rozbíjení mobiliáře města, poškozování veřejných prostranství a zeleně), krádeže aut a vykrádání aut především na sídlišti, vykrádání dílen a hospodářských budov. Pachatelé jsou převážně mladiství z Rousínova a okolí. Dalším problémem v Rousínově jsou drogy. Mladiství se uchylují k drogám a kriminálním skutkům převážně z nudy, nedostatečné náplně volného času. Pro utvoření správných návyků je třeba s využíváním volného času začít už u malých dětí. Je nutné vytvořit podmínky pro trávení volného času dětí a mládeže ať už organizovaně nebo bez vedení, ale tak, aby využívání volného času mládeže bylo na očích veřejnosti. V Rousínově je velká kumulace dětí a mládeže. Ve městě je Mateřská škola se 165 dětmi, Základní škola s 610 žáky, Střední odborné učiliště s internátem s 250 učni a Střední integrovaná škola s 120 učni. Proto se snažíme klást velký důraz na kvalitní využití jejich volného času. Jsme si plně vědomi, že děti a mládež jsou nedílnou součástí a budoucností každé společnosti. Zároveň však víme, že této sociální skupině je věnována nedostatečná pozornost. Společnost jako celek musí vytvářet a rozšiřovat možnosti ke kvalitnímu využití volného času dětí a mládeže. Proto prosazujeme: - nutnost zasadit se o větší organizovanost dětí a mládeže a podporu práce s neorganizovanou mládeží,

11 - zvýšení informovanosti o činnosti všech organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží, - více zpřístupnit informace o možnostech podání žádostí o dotace na činnost neziskových organizací - větší spolupráci mládežnických organizací s orgány města Organizace pro děti a mládež - jedinečné prostředí pro výchovu Nenahraditelný význam pro duševní růst dítěte či mladého člověka má pobyt ve skupině vrstevníků, komunikace s nimi, zapojení do společné činnosti a sdílení nějakých kolektivních hodnot. Skupina vytváří jedinečné podněty, které vedou v této fázi života k rozvíjení důležitých sociálních dovedností a zážitků, jež se člověku bohatě zhodnotí v dospělosti. Neziskové dětské a mládežnické organizace nabízejí právě takové prostředí plné skupinových prožitků, které prospívá jak dítěti, tak společnosti. Sociální dovednosti jsou důležitou součástí života každého člověka Člověk se během života vždy pohybuje ve společnosti ostatních lidí - komunikuje a spolupracuje s nimi, navazuje vztahy, řeší vzniklé konflikty, snaží se prosadit svoji individualitu apod. Do jaké míry je v těchto vztazích úspěšný a spokojený, závisí především na jeho sociálních dovednostech, na umění jednat a vycházet s lidmi. Tyto schopnosti výrazně ovlivňují to, zda se člověk neuchyluje k agresi, netoleranci, pocitům nenávisti vůči světu, k drogám či kriminálnímu chování. Skupinový prožitek jako základ pro zdravý vývoj dítěte Základy chování k druhým lidem jsou z velké části výsledkem výchovy v dětství. V této fázi života je pro dítě z tohoto hlediska nenahraditelná zkušenost z pobytu ve skupině vrstevníků, ze společně vykonávané činnosti, hry, interakce, ze společně překonávaných překážek a sdílených radostí a starostí - tj. z určitého skupinového prožitku. Skupina dítěti poskytuje důležité podněty pro rozvoj sociálních dovedností a formuje pozitivně jeho osobnost. Nedostatek této zkušenosti pak může mít vliv na negativní chování v dospělosti.

12 Nezisková sdružení pro děti a mládež - významný společník školy a rodiny při výchově Na vývoj dítěte mají vliv především tři oblasti aktivit: v prostředí rodiny, školy a ve volném čase. V dnešní době však role volného času vystupuje do popředí, neboť obě zbývající instituce nejsou schopny dostatečně zajistit to, co dítě potřebuje. U rodiny je to výsledkem zkracování času, který rodiče dítěti věnují, a u školy nedostatkem podnětů, které vedou ke komunikaci a aktivitě. U dětí a mladých lidí tak nastává problém, jak využít smysluplně čas po škole nebo o prázdninách. Neziskové organizace pro děti a mládež pak hrají nezastupitelnou roli, kdy nabízejí této věkové skupině pozitivní aktivity pro tento čas, a zároveň zprostředkovávají skupinový prožitek důležitý pro rozvoj člověka. Co může dítě a mladý člověk v těchto sdruženích zažít Činnost těchto sdružení zahrnuje širokou škálu aktivit v době po školním vyučování nebo o prázdninách, od kulturních kroužků, přes zájmové kluby až po tábory v přírodě. Dítě nebo mladý člověk v nich může zažít pocity vítězství (i prohry), spolupráce s ostatními lidmi, radosti z tvořivé činnosti, ze hry, z překonané překážky, z podané pomocné ruky, ze souznění s ostatními apod. Může se mu dostat ohlasů na jeho chování (pozitivních i negativních) a má možnost se srovnávat s ostatními. Může se setkat s netradičními sporty, pohybovat se v přírodě, zažít dobrodružství při objevování nových světů apod. Mnohé z těchto zážitků se stávají výchozím bodem pro pozdější zhodnocení v životě. Přínos těchto sdružení Tyto organizace tak mají dvojí přínos: jak pro samotné dítě či mladého člověka, který se jejich činnosti účastní, tak i pro společnost okolo. Dítě ve skupině tráví volný čas aktivně, nepřijímá pouze pasivně podněty, dostává se mu pozitivních vzorů, a skupina je vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formují osobnost. Dítě navíc získává sociální zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (ať už osobních či pracovních) v budoucnosti - tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům, individuálně se prosadit apod. Z hlediska společnosti pomáhají tyto organizace

13 rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem, a nabízejí alternativu ke konzumnímu či nebezpečnému stylu života. Zároveň tak vytvářejí určitou prevenci kriminality mládeže, užívání drog, agresivity, apod. Práce těchto organizací a lidí v nich se však ne vždy setkává s uznáním ve společnosti. Neziskové organizace zabývající se prací s mládeží v Rousínově Již několik let vedeme přehled všech neziskových organizací ve městě včetně kontaktních adres a s těmito organizacemi komunikujeme. Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Kříž Květoslav nemá V sídlišti 27 Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně 3 Rousínov TJ Rousínov Havlíčková Ludmila zam V sídlišti 21 Rothkogelová Magda nemá V sídlišti 27 TOM Kačeny Buriánová Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 Nadace pro pomoc Buriánová Kamila U stadionu 1 postiženým dětem na Ukrajině SMT - modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16

14 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Část dětí a mládeže má svůj volný čas z větší části organizován ať již v oborech Základní umělecké školy obor výtvarný, rytmika, obory hudební, v oddílech několika Tělovýchovných jednot na území města oddíly kopané, stolního tenisu, gymnastiky, cvičení Sportu pro všechny, v Soukromé hudební škole, v oddíle modelářů, ochránců přírody, vodáků, či v zájmových kroužcích organizovaných Základní školou. Právě s ředitelem Základní školy jsme se shodli na tom, že organizovaných aktivit je ve městě dostatek a naším cílem by mělo být využívání volného času dětí a mládeže, kteří nejsou a nechtějí být nikde organizováni. Možnosti využítí volného času neorganizované mládeže V Rousínově jsou k dispozici 3 klasické tělocvičny a 2 sály dnes taktéž využívány jako tělocvičny. Ve všech těchto tělocvičnách cvičí organizovaná mládež. V tělocvičně Základní školy cvičí ve svém volném čase děti pod vedením učitelů a především děti a mládež organizovaná v Tělovýchovné jednotě FRAMOZ Rousínov. Užívání tělocvičny je bezplatné, děti platí jen symbolický roční příspěvek. Tělocvičnu SOUN využívají bezplatně jen učni učiliště, ostatní po dohodě platí nájemné (240,- Kč/hod.). Taktéž tělocvičnu TJ Spartak Slavíkovice užívají bezplatně jen členové této TJ, ostatní platí nájemné (400,- Kč/hod.). S neziskovými organizacemi, které provozují činnost v objektech tělocvičny v Základní škole, v Kr. Vážanech a v Rousínovci bylo jednáno a dohodnuto, že jakýkoliv příchozí zájemce se může zúčastnit probíhajících aktivit. Ve městě jsou dále dvě fotbalová hřiště vyšší kategorie, jejichž užívání se řídí určitými pravidly a další 4 fotbalová hřiště, které může využívat široká veřejnost. Největší

15 fotbalový stadion je v Rousínově, kde je správcem pan Jiří Fiala. Je zde travnaté hřiště, 2 tenisové kurty a za areálem volně přístupné tréninkové škvárové hřiště. Další nové travnaté hřiště bylo vybudováno v Kroužku. Volně přístupná fotbalová hřiště jsou v Čechyni a ve Slavíkovicích. V sídlišti, v Královopolských Vážanech, a v Rousínovci jsou fotbalové plácky. V Rousínově je i zimní stadion ve vlastnictví firmy Roupec s.r.o., přístupný veřejnosti. Dále je ve městě Fitness centrum (posilovna, solárium, tělocvična), které na vysoké úrovni provozuje kulturista Radek Suchomel. Ve stejném objektu je též kuželna se dvěma dráhami. V sále TJ Královopolské Vážany je možnost pro příchozí zahrát si šipky nebo stolní fotbal. To jsou klasické případy využití neorganizovaného volného času mládeže samozřejmě za úplatu. Pro bezplatné využití volného času jsme se snažili zmapovat všechna volná prostranství, která jsou již dnes využívána pro volnočasové aktivity dětí nebo kde dochází k větší koncetraci mládeže. Provedli jsme odhad finančních nákladů pro dobudování těchto plácků a hřišť ve městě. Osvěta občanů Součástí prevence kriminality je též osvěta občanů města jak chránit sebe a svůj majetek před trestnou činností. Tomu mohou napomoci články a informace v Rousínovském zpravodaji, různé besedy, event. poradenské dny se zástupci Policie ČR. Besedy je možné konat v sále Záložny Kamerový systém Výhledově by bylo vhodné připravit projekt kamerového systému, který by zahrnoval několik kamerových bodů a přijímací zařízení s možným záznamem a mikrovlnným přenosem. Kabely v zemi by projekt zbytečně zdražovaly. Bezdrátový přenos umožňuje případně přenést kamerový bod do místa, kde se aktuálně vyskytne zvýšená trestná činnost. Tím se zajistí maximální využití této investice. Kamerový bod dokáže monitorovat úsek 300m. Ročně stojí spotřeba proudu a údržba 1 kamerového bodu cca 15 tis. Kč. Každý kamerový bod by byl v místě dosahu opatřen viditelnou tabulkou - tento prostor je monitorován kamerou. Odhadované náklady 400 tis. za jeden

16 kamerový bod tis. za přijímací zařízení. Kamerové systémy fungují ke spokojenosti občanů již v řadě měst, převážně však velkých měst, neboť náklady na vybudování kamerového systému jsou velmi vysoké. Součástí kamerového systému je i záznamové zařízení. Monitorování kamerami probíhá ve dvou rovinách. Sledování v reálném čase lze posuzovat stejně, jakoby v tomto místě stál policista 24 hodin denně. Zvýšený efekt lze vidět ve skutečnosti, že 6 kamerových bodů umí obsloužit 1 policista na dispečinku. 1 kamerový bod zvládne víc práce než 1 policista v terénu. Navíc nemusí držet po 4,5 hod. přestávku na oběd, nesměnuje, nečerpá dovolenou ani nemocenskou. Velice se však diskutuje, zda záznam kamery není v rozporu se zákonem. Názory se různí. Lidé se bojí zneužití záznamů. Je pravdou, že za dobu 5 let, kdy se kamerové systémy u nás objevily, není zaznamenán žádný případ zneužití kamerového systému užívaného k monitorování veřejného prostranství. Je volen maximální způsob zajištění (záznam se uchovává maximálně dnů, potom se automaticky maže). Pořizuje se automaticky přímo v zapečetěné skříňce. Je omezen okruh osob, které mohou do záznamu nahlížet na osoby, které jsou oprávněny prošetřovat páchání trestné činnosti. Někteří lidé se cítí ohroženi tím, že by mohli být natočeni na volném prostranství. Ale jak se pak máme dívat na kamery umístěné v obchodních domech, čerpacích stanicích, letištích apod. Kamerový systém města má předem daná pravidla. Každý občan je upozorněn, že tento úsek je monitorován, předem je informován o pravidlech, jak se bude nakládat se záznamem. Navíc se jedná o veřejné prostranství. To jiné subjekty nabídnout nemohou. A proto je důležité si uvědomit, že pokud někteří z nás strpí, že mohou být v označených místech monitorováni, možná pomůžeme těm, kteří se ocitnou v roli poškozených. Rozhodně to může usnadnit dopadení pachatele. Víme, že kamerový systém rozhodně nevyřeší všechny problémy kriminality ve městě. Za důležitější považujeme výchovné působení především na děti od útlého školního věku, vytvoření podmínek pro trávení volného času

17 Závěr Kdokoliv z občanů města se může s tímto programem seznámit podrobněji na webových stránkách města a přímo na Městském úřadu v Rousínově. Informace budou též zveřejněny ve Zpravodaji města, který je roznášen do každé domácnosti ve městě. V rámci projektu Partnerství bychom chtěli předložit projekt pod názvem Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově 4 dílčí projekty: 1. U Rampa malá - osazení malé U-Rampy pro využití volného času dětí 2. Dovybavení tělocvičen pro využití neorganizovanou mládeží 3. Dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků 4. Stanice internetu rozšíření stávající internetové stanice v knihovně Program prevence kriminality byl schválen Zastupitelstvem města Rousínova dne 26.května 2004 usnesení č. 13/31/04 Z. Město Rousínov podá Žádost o dotaci z Programu PARTNERSTVÍ na projekt Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově v případě, že tento dotační titul bude vypsán. V Rousínově, Zpracovala: Ludmila Havlíčková

18

Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.

Základní škola Proseč, okres Chrudim. Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec. Základní škola Proseč, okres Chrudim Proseč 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PROTIDROGOVÉ PREVENCE pro školní rok 2014/ 2015 OBSAH

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka

Oblast výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností (vyhláška 505/2006 Sb., 27 a) Volný vstup a pobyt v zařízení základní nabídka NABÍDKA SLUŽEB KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍN Služby poskytované nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Klub dětí a mládeže jsou rozděleny do třech oblastí podle míry nízkoprahovosti, přístupnosti klientům.

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola S V I T Á V K A příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Preventista: Marcela Langrová Realizátor: Základní škola Komenského 157 Svitávka Garant: Ředitelství

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji

První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji První krajská konference Prevence kriminality Karlovarského kraje září 2010 Preventivní činnost Policie České republiky v Karlovarském kraji Působnost Policie ČR Územní odbory Karlovarského kraje 2 Preventivní

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Otevřený rodič o.s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Občanské sdružení Otevřený rodič o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více