Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko."

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: , Program prevence kriminality Program prevence kriminality představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatížených kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Prevence kriminality je chápána jako komplex nerepresivních sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení, i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Podstatou programu prevence kriminality je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Za realizaci programu prevence kriminality nese odpovědnost obecní zastupitelstvo. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. Zahrnuje soubor nerepresívních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků,

2 ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Struktura prevence kriminality: Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního působení. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Pomoc obětem trestných činů - je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. Úrovně preventivních aktivit Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

3 Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. Často je prevence kriminality chápána ve zúženém pojetí, jako výlučná záležitost policie. Ve skutečnosti však jde o mnohem širší výklad tohoto pojmu. Zahrnuje vedle prostředků represivních i opatření směřující především do oblasti sociální. A tady má obec či město své nezastupitelné místo. Zákon o obcích ukládá přímo povinnost v rámci samostatné působnosti zajišťovat záležitosti veřejného pořádku. Stejně tak je obec povinna se starat o oblast školství a sociální péče. Lze tedy dovodit, že je legislativně vytvořen prostor k činnosti na

4 úseku sociální prevence a prevence kriminality. Úloha města by tedy měla spočívat především v roli koordinátora činnosti orgánů státní správy, samosprávy, policie, nevládních organizací a občanů samotných na snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování bezpečnosti ve městech. Město reprezentují zvolení zastupitelé a nejvyšším orgánem je zastupitelstvo města. To nese odpovědnost za přípravu a praktickou realizaci prevence kriminality na místní úrovni. Hlavní cíl Programu prevence kriminality: Město Rousínov se v programu zaměří především na primární prevenci. Základem celého projektu je analýza bezpečnostní situace ve městě, zmapování situace, inventura prostředků a kompetencí. Navázání kontaktů: na MV, odbor prevence kriminality paní JUDr. Dostálová - získání informací o programu Partnerství, spolupráce s ředitelem OŘ Policie ČR Vyškov plk. Ing. Jiřím Dokoupilem, spolupráce s OOP Rousínov - vedoucím Npor. Martinem Kohoutkem a kpt. Bednaříkem Cíl: připravit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, vytvořit podmínky pro aktivní sportovní a jiné vyžití, které přispěje k výchově mládeže a zamezí vzniku závislosti na alkoholu, drogách a podílu na nezákonných aktivitách. Připravovaná opatření: dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků zařízením na streetball, stolní tenis, kopanou apod, instalace U-Rampy, dovybavení tělocvičen tak, aby zde mohla sportovat i neorganizovaná mládež, rozšíření internetu pro veřejnost o 1 stanici, Podání žádosti o grant: MV - program prevence kriminality program PARTNERSTVÍ, žádost podat ve spolupráci s okresním ředitelstvím Policie ČR ve Vyškově - součástí je i vyhodnocení trestné činnosti mládeže na teritoriu města Rousínova Policie ČR

5 Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Cíle programu Partnerství: rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti v konkrétních lokalitách úzká spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy Navrhovaný postup: Na základě analýzy aktuální bezpečnostní situace upozorní okresní ředitel Policie ČR starostu obce na negativní vývoj trestné činnosti v obci a iniciuje jednání o přípravě opatření ke zlepšení situace. Vyzve starostu obce, aby svolal zástupce institucí působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality za účelem projednání možných opatření ke zlepšení situace a společné přípravy projektu, na který je možno žádat o státní účelovou dotaci. V rámci procesu přípravy projektu je nutné: analyzovat příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenní podmínky v konkrétní lokalitě, stanovit cíl, k němuž mají opatření směrovat, stanovit cílovou skupinu projektu (objekt preventivního působení), určit realizátora projektu (subjekt preventivního působení), zpracovat charakteristiku opatření (projektu); stručný popis projektu (projektů, pokud se jedná o komplexní řešení problému), jaké prostředky a metody budou použity, zpracovat plán (postupné kroky při řešení problému, úkoly a odpovědnost jednotlivých institucí), včetně časového harmonogramu, stanovit kritéria hodnocení projektu, zpracovat finanční rozvahu, zpracovat formulář žádosti o státní účelovou dotaci.

6 Při vytváření dílčích projektů a stanovování strategie působení na jednotlivé cílové skupiny je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární či terciární úrovni: primární prevence - se zaměřuje na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity), sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na nefunkční sociální prostředí. Východiskem pro organizování preventivních opatření je analýza bezpečnostní situace v dané lokalitě Organizační struktura zabezpečení programu partnerství: Republikový výbor pro prevenci kriminality odpovídá za tvorbu koncepce preventivní politiky vlády ČR. Gestorem Republikového výboru je Ministerstvo vnitra, resp. odbor prevence kriminality. Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality odpovídá za: rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni (programy ve městech) a ve spolupráci s Policejním prezídiem ČR za program partnerství - rozvoj preventivních aktivit v menších městech a mikroregionech (zde se opírá o vybudovanou síť Preventivně informačních skupin při okresních ředitelstvích Policie ČR), zpracování metodických materiálů, metodické vedení, odborné konzultace k přípravě projektů, zpracování modelových projektů, vzdělávání pracovníků, kteří se prevencí zabývají (manažerů měst a koordinátorů prevence kriminality Policie ČR a koordinátorů na krajských úřadech), správu dotačního systému prevence kriminality na místní úrovni (program prevence kriminality ve městech a program partnerství), informační propojení jednotlivých subjektů.

7 Policejní prezídium ČR - Preventivně informační skupina - odpovídá za rozvoj preventivních aktivit z hlediska potřeb bezpečnostní politiky České republiky: spolupracuje s Ministerstvem vnitra při přípravě a realizaci programu partnerství, sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní analýzy v České republice, sleduje stav, dynamiku a hlavní trendy vývoje kriminality; v rámci vlastní analytické činnosti spolupracuje s krajskými koordinátory prevence kriminality Policie ČR. Policie ČR - správa kraje odpovídá za bezpečnostní politiku kraje a za rozvoj preventivních aktivit v kraji; má iniciační a koordinační roli v rámci kraje, přičemž po organizační a metodické stránce program partnerství garantují koordinátoři prevence kriminality PIS správ krajů Policie ČR; kontroluje a vyhodnocuje realizaci projektů programu partnerství, shromažďuje a vyhodnocuje informace o preventivních aktivitách kraje, zajišťuje spolupráci s krajskými úřady, které územně do správy kraje Policie ČR spadají, zejména s pracovníky zodpovědnými za rozvoj sociální prevence a prevence kriminality na krajských úřadech, informuje koordinátory prevence kriminality krajských úřadů o realizovaných preventivních aktivitách, plní funkci krajského koordinátora prevence kriminality (metodická pomoc pracovníkům PIS okresních ředitelství Policie ČR při přípravě a realizaci preventivních opatření) a spolupracuje s koordinátory prevence kriminality krajských úřadů (zejména při vyhodnocování sociálně rizikových jevů). Policie ČR - okresní (obvodní) ředitelství -odpovídá za analytickou a vyhodnocovací činnost a účelnost projektů (po praktické stránce budou činnost zajišťovat pracovníci PIS a analytici okresních ředitelství Policie ČR). Na základě místní znalosti vývoje trestné činnosti a jejích příčin, podrobných analýz a jejich vyhodnocení signalizuje bezpečnostní problémy a iniciuje jednání s obcí;

8 navrhuje opatření a spolupracuje s obcí při přípravě projektů programu partnerství; odpovídá za oprávněnost žádosti o státní účelovou dotaci, informuje správu kraje Policie ČR o preventivních aktivitách, připravovaných a realizovaných projektech. Město (městský úřad) - starosta odpovídá za realizaci navržených prevetivních opatření. Při přípravě projektů programu partnerství spolupracuje s Policií ČR a iniciuje spolupráci všech subjektů v obci, které se oblastí prevence kriminality zabývají. Určí pracovníka obce, který bude odpovědný za realizaci a přípravu projektů a bude kontaktní osobou pro Policii ČR a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Starosta obce předkládá projekt (projekty) se žádostí o účelovou dotaci. Obec je příjemcem dotace a finančně na realizaci projektu (projektů) participuje. Informuje krajský úřad o přípravě a realizaci projektu (projektů) (ev. žádá o pomoc při finanční participaci). Krajské úřady - odpovídají za sociální a bezpečnostní politiku kraje. Zřizují funkci koordinátora prevence kriminality, který odpovídá za: zpracování sociálně demografické analýzy kraje, zpracování průběžných analýz sociálně rizikových jevů v kraji a za jejich vyhodnocení; ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality PIS Policie ČR analyzuje příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenních podmínek a navrhuje řešení, zejména z oblasti sociální prevence, zpracování přehledu institucí a organizací, které se prevencí v kraji zabývají, sledování realizace a vyhodnocení programů měst, sledování přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých projektů programu partnerství a navrhuje možnou finanční participaci krajského úřadu. Program partnerství, který stávající dotační systém na programy prevence kriminality ve městech rozšiřuje o systém dotací na realizaci preventivních projektů v menších městech a mikroregionech, do tohoto systému plně zapadá. Iniciátorem realizace projektu (projektů) bude příslušné okresní (obvodní) ředitelství Policie ČR, které bude garantovat oprávněnost požadavku a podíl Policie ČR na preventivních aktivitách. Realizátorem

9 projektů a příjemcem dotace bude obec. O rozdělování vyčleněných finančních prostředků bude rozhodovat na základě stanovených podmínek Republikový výbor pro prevenci kriminality. Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na podporu projektů programu partnerství jsou: vysoká míra trestné činnosti a dalších kriminálně rizikových jevů vybrané obce, lokality, kvalitně zpracovaný projekt (nebo na sebe navazující a provázané projekty směřující ke komplexnímu řešení problému), zajištění finanční participace obce na projektu. Spolupráce s Policií ČR Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Zahraniční zkušenosti, ale i zkušenosti z realizace preventivních programů ve městech ČR, jednoznačně ukazují, že efektivní spolupráce účinně přispívá k omezování kriminality. V Rousínově sídlí Obvodní oddělení Policie ČR, jehož vedoucí Npor. Martin Kohoutek informuje městské zastupitele o bezpečnostní situaci ve městě a to vždy výroční zprávou za uplynulý rok a dále pak na jednotlivých zasedáních zastupitelstva, kterých se pravidelně účastní zástupce OOP Rousínov kpt. Bednařík s informacemi o vývoji trestné činnosti a s návrhy na spolupráci s vedením města, řediteli škol a učilišť a s neziskovými organizacemi. Spolupráce s OOP Rousínov je velmi dobrá a vstřícná.

10 Manažer prevence kriminality Manažerem prevence kriminality pro město Rousínov byla jmenována paní Mgr. Dana Havlová, bytem Rousínov, Velešovická 20 Co program prevence obsahuje? Zahrnuje rozbor trestné činnosti na území města. Ta je vyhodnocena z hlediska druhu a místa výskytu případně i časových údajů páchání trestné činnosti. A tak je možné se dozvědět, že pro Rousínov je specifické vandalství - poškozování majetku (sprejerství, rozbíjení mobiliáře města, poškozování veřejných prostranství a zeleně), krádeže aut a vykrádání aut především na sídlišti, vykrádání dílen a hospodářských budov. Pachatelé jsou převážně mladiství z Rousínova a okolí. Dalším problémem v Rousínově jsou drogy. Mladiství se uchylují k drogám a kriminálním skutkům převážně z nudy, nedostatečné náplně volného času. Pro utvoření správných návyků je třeba s využíváním volného času začít už u malých dětí. Je nutné vytvořit podmínky pro trávení volného času dětí a mládeže ať už organizovaně nebo bez vedení, ale tak, aby využívání volného času mládeže bylo na očích veřejnosti. V Rousínově je velká kumulace dětí a mládeže. Ve městě je Mateřská škola se 165 dětmi, Základní škola s 610 žáky, Střední odborné učiliště s internátem s 250 učni a Střední integrovaná škola s 120 učni. Proto se snažíme klást velký důraz na kvalitní využití jejich volného času. Jsme si plně vědomi, že děti a mládež jsou nedílnou součástí a budoucností každé společnosti. Zároveň však víme, že této sociální skupině je věnována nedostatečná pozornost. Společnost jako celek musí vytvářet a rozšiřovat možnosti ke kvalitnímu využití volného času dětí a mládeže. Proto prosazujeme: - nutnost zasadit se o větší organizovanost dětí a mládeže a podporu práce s neorganizovanou mládeží,

11 - zvýšení informovanosti o činnosti všech organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží, - více zpřístupnit informace o možnostech podání žádostí o dotace na činnost neziskových organizací - větší spolupráci mládežnických organizací s orgány města Organizace pro děti a mládež - jedinečné prostředí pro výchovu Nenahraditelný význam pro duševní růst dítěte či mladého člověka má pobyt ve skupině vrstevníků, komunikace s nimi, zapojení do společné činnosti a sdílení nějakých kolektivních hodnot. Skupina vytváří jedinečné podněty, které vedou v této fázi života k rozvíjení důležitých sociálních dovedností a zážitků, jež se člověku bohatě zhodnotí v dospělosti. Neziskové dětské a mládežnické organizace nabízejí právě takové prostředí plné skupinových prožitků, které prospívá jak dítěti, tak společnosti. Sociální dovednosti jsou důležitou součástí života každého člověka Člověk se během života vždy pohybuje ve společnosti ostatních lidí - komunikuje a spolupracuje s nimi, navazuje vztahy, řeší vzniklé konflikty, snaží se prosadit svoji individualitu apod. Do jaké míry je v těchto vztazích úspěšný a spokojený, závisí především na jeho sociálních dovednostech, na umění jednat a vycházet s lidmi. Tyto schopnosti výrazně ovlivňují to, zda se člověk neuchyluje k agresi, netoleranci, pocitům nenávisti vůči světu, k drogám či kriminálnímu chování. Skupinový prožitek jako základ pro zdravý vývoj dítěte Základy chování k druhým lidem jsou z velké části výsledkem výchovy v dětství. V této fázi života je pro dítě z tohoto hlediska nenahraditelná zkušenost z pobytu ve skupině vrstevníků, ze společně vykonávané činnosti, hry, interakce, ze společně překonávaných překážek a sdílených radostí a starostí - tj. z určitého skupinového prožitku. Skupina dítěti poskytuje důležité podněty pro rozvoj sociálních dovedností a formuje pozitivně jeho osobnost. Nedostatek této zkušenosti pak může mít vliv na negativní chování v dospělosti.

12 Nezisková sdružení pro děti a mládež - významný společník školy a rodiny při výchově Na vývoj dítěte mají vliv především tři oblasti aktivit: v prostředí rodiny, školy a ve volném čase. V dnešní době však role volného času vystupuje do popředí, neboť obě zbývající instituce nejsou schopny dostatečně zajistit to, co dítě potřebuje. U rodiny je to výsledkem zkracování času, který rodiče dítěti věnují, a u školy nedostatkem podnětů, které vedou ke komunikaci a aktivitě. U dětí a mladých lidí tak nastává problém, jak využít smysluplně čas po škole nebo o prázdninách. Neziskové organizace pro děti a mládež pak hrají nezastupitelnou roli, kdy nabízejí této věkové skupině pozitivní aktivity pro tento čas, a zároveň zprostředkovávají skupinový prožitek důležitý pro rozvoj člověka. Co může dítě a mladý člověk v těchto sdruženích zažít Činnost těchto sdružení zahrnuje širokou škálu aktivit v době po školním vyučování nebo o prázdninách, od kulturních kroužků, přes zájmové kluby až po tábory v přírodě. Dítě nebo mladý člověk v nich může zažít pocity vítězství (i prohry), spolupráce s ostatními lidmi, radosti z tvořivé činnosti, ze hry, z překonané překážky, z podané pomocné ruky, ze souznění s ostatními apod. Může se mu dostat ohlasů na jeho chování (pozitivních i negativních) a má možnost se srovnávat s ostatními. Může se setkat s netradičními sporty, pohybovat se v přírodě, zažít dobrodružství při objevování nových světů apod. Mnohé z těchto zážitků se stávají výchozím bodem pro pozdější zhodnocení v životě. Přínos těchto sdružení Tyto organizace tak mají dvojí přínos: jak pro samotné dítě či mladého člověka, který se jejich činnosti účastní, tak i pro společnost okolo. Dítě ve skupině tráví volný čas aktivně, nepřijímá pouze pasivně podněty, dostává se mu pozitivních vzorů, a skupina je vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formují osobnost. Dítě navíc získává sociální zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (ať už osobních či pracovních) v budoucnosti - tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům, individuálně se prosadit apod. Z hlediska společnosti pomáhají tyto organizace

13 rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem, a nabízejí alternativu ke konzumnímu či nebezpečnému stylu života. Zároveň tak vytvářejí určitou prevenci kriminality mládeže, užívání drog, agresivity, apod. Práce těchto organizací a lidí v nich se však ne vždy setkává s uznáním ve společnosti. Neziskové organizace zabývající se prací s mládeží v Rousínově Již několik let vedeme přehled všech neziskových organizací ve městě včetně kontaktních adres a s těmito organizacemi komunikujeme. Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Kříž Květoslav nemá V sídlišti 27 Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně 3 Rousínov TJ Rousínov Havlíčková Ludmila zam V sídlišti 21 Rothkogelová Magda nemá V sídlišti 27 TOM Kačeny Buriánová Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 Nadace pro pomoc Buriánová Kamila U stadionu 1 postiženým dětem na Ukrajině SMT - modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16

14 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Část dětí a mládeže má svůj volný čas z větší části organizován ať již v oborech Základní umělecké školy obor výtvarný, rytmika, obory hudební, v oddílech několika Tělovýchovných jednot na území města oddíly kopané, stolního tenisu, gymnastiky, cvičení Sportu pro všechny, v Soukromé hudební škole, v oddíle modelářů, ochránců přírody, vodáků, či v zájmových kroužcích organizovaných Základní školou. Právě s ředitelem Základní školy jsme se shodli na tom, že organizovaných aktivit je ve městě dostatek a naším cílem by mělo být využívání volného času dětí a mládeže, kteří nejsou a nechtějí být nikde organizováni. Možnosti využítí volného času neorganizované mládeže V Rousínově jsou k dispozici 3 klasické tělocvičny a 2 sály dnes taktéž využívány jako tělocvičny. Ve všech těchto tělocvičnách cvičí organizovaná mládež. V tělocvičně Základní školy cvičí ve svém volném čase děti pod vedením učitelů a především děti a mládež organizovaná v Tělovýchovné jednotě FRAMOZ Rousínov. Užívání tělocvičny je bezplatné, děti platí jen symbolický roční příspěvek. Tělocvičnu SOUN využívají bezplatně jen učni učiliště, ostatní po dohodě platí nájemné (240,- Kč/hod.). Taktéž tělocvičnu TJ Spartak Slavíkovice užívají bezplatně jen členové této TJ, ostatní platí nájemné (400,- Kč/hod.). S neziskovými organizacemi, které provozují činnost v objektech tělocvičny v Základní škole, v Kr. Vážanech a v Rousínovci bylo jednáno a dohodnuto, že jakýkoliv příchozí zájemce se může zúčastnit probíhajících aktivit. Ve městě jsou dále dvě fotbalová hřiště vyšší kategorie, jejichž užívání se řídí určitými pravidly a další 4 fotbalová hřiště, které může využívat široká veřejnost. Největší

15 fotbalový stadion je v Rousínově, kde je správcem pan Jiří Fiala. Je zde travnaté hřiště, 2 tenisové kurty a za areálem volně přístupné tréninkové škvárové hřiště. Další nové travnaté hřiště bylo vybudováno v Kroužku. Volně přístupná fotbalová hřiště jsou v Čechyni a ve Slavíkovicích. V sídlišti, v Královopolských Vážanech, a v Rousínovci jsou fotbalové plácky. V Rousínově je i zimní stadion ve vlastnictví firmy Roupec s.r.o., přístupný veřejnosti. Dále je ve městě Fitness centrum (posilovna, solárium, tělocvična), které na vysoké úrovni provozuje kulturista Radek Suchomel. Ve stejném objektu je též kuželna se dvěma dráhami. V sále TJ Královopolské Vážany je možnost pro příchozí zahrát si šipky nebo stolní fotbal. To jsou klasické případy využití neorganizovaného volného času mládeže samozřejmě za úplatu. Pro bezplatné využití volného času jsme se snažili zmapovat všechna volná prostranství, která jsou již dnes využívána pro volnočasové aktivity dětí nebo kde dochází k větší koncetraci mládeže. Provedli jsme odhad finančních nákladů pro dobudování těchto plácků a hřišť ve městě. Osvěta občanů Součástí prevence kriminality je též osvěta občanů města jak chránit sebe a svůj majetek před trestnou činností. Tomu mohou napomoci články a informace v Rousínovském zpravodaji, různé besedy, event. poradenské dny se zástupci Policie ČR. Besedy je možné konat v sále Záložny Kamerový systém Výhledově by bylo vhodné připravit projekt kamerového systému, který by zahrnoval několik kamerových bodů a přijímací zařízení s možným záznamem a mikrovlnným přenosem. Kabely v zemi by projekt zbytečně zdražovaly. Bezdrátový přenos umožňuje případně přenést kamerový bod do místa, kde se aktuálně vyskytne zvýšená trestná činnost. Tím se zajistí maximální využití této investice. Kamerový bod dokáže monitorovat úsek 300m. Ročně stojí spotřeba proudu a údržba 1 kamerového bodu cca 15 tis. Kč. Každý kamerový bod by byl v místě dosahu opatřen viditelnou tabulkou - tento prostor je monitorován kamerou. Odhadované náklady 400 tis. za jeden

16 kamerový bod tis. za přijímací zařízení. Kamerové systémy fungují ke spokojenosti občanů již v řadě měst, převážně však velkých měst, neboť náklady na vybudování kamerového systému jsou velmi vysoké. Součástí kamerového systému je i záznamové zařízení. Monitorování kamerami probíhá ve dvou rovinách. Sledování v reálném čase lze posuzovat stejně, jakoby v tomto místě stál policista 24 hodin denně. Zvýšený efekt lze vidět ve skutečnosti, že 6 kamerových bodů umí obsloužit 1 policista na dispečinku. 1 kamerový bod zvládne víc práce než 1 policista v terénu. Navíc nemusí držet po 4,5 hod. přestávku na oběd, nesměnuje, nečerpá dovolenou ani nemocenskou. Velice se však diskutuje, zda záznam kamery není v rozporu se zákonem. Názory se různí. Lidé se bojí zneužití záznamů. Je pravdou, že za dobu 5 let, kdy se kamerové systémy u nás objevily, není zaznamenán žádný případ zneužití kamerového systému užívaného k monitorování veřejného prostranství. Je volen maximální způsob zajištění (záznam se uchovává maximálně dnů, potom se automaticky maže). Pořizuje se automaticky přímo v zapečetěné skříňce. Je omezen okruh osob, které mohou do záznamu nahlížet na osoby, které jsou oprávněny prošetřovat páchání trestné činnosti. Někteří lidé se cítí ohroženi tím, že by mohli být natočeni na volném prostranství. Ale jak se pak máme dívat na kamery umístěné v obchodních domech, čerpacích stanicích, letištích apod. Kamerový systém města má předem daná pravidla. Každý občan je upozorněn, že tento úsek je monitorován, předem je informován o pravidlech, jak se bude nakládat se záznamem. Navíc se jedná o veřejné prostranství. To jiné subjekty nabídnout nemohou. A proto je důležité si uvědomit, že pokud někteří z nás strpí, že mohou být v označených místech monitorováni, možná pomůžeme těm, kteří se ocitnou v roli poškozených. Rozhodně to může usnadnit dopadení pachatele. Víme, že kamerový systém rozhodně nevyřeší všechny problémy kriminality ve městě. Za důležitější považujeme výchovné působení především na děti od útlého školního věku, vytvoření podmínek pro trávení volného času

17 Závěr Kdokoliv z občanů města se může s tímto programem seznámit podrobněji na webových stránkách města a přímo na Městském úřadu v Rousínově. Informace budou též zveřejněny ve Zpravodaji města, který je roznášen do každé domácnosti ve městě. V rámci projektu Partnerství bychom chtěli předložit projekt pod názvem Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově 4 dílčí projekty: 1. U Rampa malá - osazení malé U-Rampy pro využití volného času dětí 2. Dovybavení tělocvičen pro využití neorganizovanou mládeží 3. Dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků 4. Stanice internetu rozšíření stávající internetové stanice v knihovně Program prevence kriminality byl schválen Zastupitelstvem města Rousínova dne 26.května 2004 usnesení č. 13/31/04 Z. Město Rousínov podá Žádost o dotaci z Programu PARTNERSTVÍ na projekt Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově v případě, že tento dotační titul bude vypsán. V Rousínově, Zpracovala: Ludmila Havlíčková

18

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Význam Střediska volného času Ivančice v prevenci sociálně patologických jevů Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: Mgr. Jitka Kačerová

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit

Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Informace o dobrých praxích samospráv při předcházení sociálnímu vylučování romských komunit Úvod Předkládaný materiál si neklade nárok na úplnost a popisované projekty jsou pouze určitým vzorkem z celé

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Strahovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více