Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Rousínov. Sušilovo náměstí 56, 68301 Rousínov, tel: 517324820, fax: 517324845, E-mail: radnice@rousinovsko.cz, www.rousinovsko."

Transkript

1 Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, Rousínov, tel: , fax: , Program prevence kriminality Program prevence kriminality představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatížených kriminalitou a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Prevence kriminality je chápána jako komplex nerepresivních sociálních a situačních opatření, jejichž cílem je omezování a snižování trestné činnosti, včetně pomoci obětem trestných činů a zvyšování povědomí veřejnosti o legálních metodách ochrany před trestnou činností. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení, i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Podstatou programu prevence kriminality je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Za realizaci programu prevence kriminality nese odpovědnost obecní zastupitelstvo. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky. Zahrnuje soubor nerepresívních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků,

2 ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Struktura prevence kriminality: Sociální prevence - představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Efektivita sociální prevence je obtížně statisticky či ekonomicky měřitelná, lze na ni jen usuzovat, a to z hlediska odhadů sociálních perspektiv jedinců - objektů preventivního působení. Sociální prevence je součástí sociální politiky. Situační prevence - staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Pomoc obětem trestných činů - je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. Úrovně preventivních aktivit Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci.

3 Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích. Sekundární prevence se zabývá rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence spočívá v resocializaci kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení. Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR. Často je prevence kriminality chápána ve zúženém pojetí, jako výlučná záležitost policie. Ve skutečnosti však jde o mnohem širší výklad tohoto pojmu. Zahrnuje vedle prostředků represivních i opatření směřující především do oblasti sociální. A tady má obec či město své nezastupitelné místo. Zákon o obcích ukládá přímo povinnost v rámci samostatné působnosti zajišťovat záležitosti veřejného pořádku. Stejně tak je obec povinna se starat o oblast školství a sociální péče. Lze tedy dovodit, že je legislativně vytvořen prostor k činnosti na

4 úseku sociální prevence a prevence kriminality. Úloha města by tedy měla spočívat především v roli koordinátora činnosti orgánů státní správy, samosprávy, policie, nevládních organizací a občanů samotných na snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování bezpečnosti ve městech. Město reprezentují zvolení zastupitelé a nejvyšším orgánem je zastupitelstvo města. To nese odpovědnost za přípravu a praktickou realizaci prevence kriminality na místní úrovni. Hlavní cíl Programu prevence kriminality: Město Rousínov se v programu zaměří především na primární prevenci. Základem celého projektu je analýza bezpečnostní situace ve městě, zmapování situace, inventura prostředků a kompetencí. Navázání kontaktů: na MV, odbor prevence kriminality paní JUDr. Dostálová - získání informací o programu Partnerství, spolupráce s ředitelem OŘ Policie ČR Vyškov plk. Ing. Jiřím Dokoupilem, spolupráce s OOP Rousínov - vedoucím Npor. Martinem Kohoutkem a kpt. Bednaříkem Cíl: připravit podmínky pro smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, vytvořit podmínky pro aktivní sportovní a jiné vyžití, které přispěje k výchově mládeže a zamezí vzniku závislosti na alkoholu, drogách a podílu na nezákonných aktivitách. Připravovaná opatření: dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků zařízením na streetball, stolní tenis, kopanou apod, instalace U-Rampy, dovybavení tělocvičen tak, aby zde mohla sportovat i neorganizovaná mládež, rozšíření internetu pro veřejnost o 1 stanici, Podání žádosti o grant: MV - program prevence kriminality program PARTNERSTVÍ, žádost podat ve spolupráci s okresním ředitelstvím Policie ČR ve Vyškově - součástí je i vyhodnocení trestné činnosti mládeže na teritoriu města Rousínova Policie ČR

5 Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Cíle programu Partnerství: rychle reagovat na aktuální negativní vývoj trestné činnosti v konkrétních lokalitách úzká spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy Navrhovaný postup: Na základě analýzy aktuální bezpečnostní situace upozorní okresní ředitel Policie ČR starostu obce na negativní vývoj trestné činnosti v obci a iniciuje jednání o přípravě opatření ke zlepšení situace. Vyzve starostu obce, aby svolal zástupce institucí působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality za účelem projednání možných opatření ke zlepšení situace a společné přípravy projektu, na který je možno žádat o státní účelovou dotaci. V rámci procesu přípravy projektu je nutné: analyzovat příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenní podmínky v konkrétní lokalitě, stanovit cíl, k němuž mají opatření směrovat, stanovit cílovou skupinu projektu (objekt preventivního působení), určit realizátora projektu (subjekt preventivního působení), zpracovat charakteristiku opatření (projektu); stručný popis projektu (projektů, pokud se jedná o komplexní řešení problému), jaké prostředky a metody budou použity, zpracovat plán (postupné kroky při řešení problému, úkoly a odpovědnost jednotlivých institucí), včetně časového harmonogramu, stanovit kritéria hodnocení projektu, zpracovat finanční rozvahu, zpracovat formulář žádosti o státní účelovou dotaci.

6 Při vytváření dílčích projektů a stanovování strategie působení na jednotlivé cílové skupiny je vhodné specifikovat, jedná-li se o preventivní aktivitu na primární, sekundární či terciární úrovni: primární prevence - se zaměřuje na všechny občany (osvěta, informace, volnočasové aktivity), sekundární prevence na rizikové skupiny osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, povalečství, vandalismus, rasové konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Terciární prevence se pak soustřeďuje na kriminálně narušené jedince a na nefunkční sociální prostředí. Východiskem pro organizování preventivních opatření je analýza bezpečnostní situace v dané lokalitě Organizační struktura zabezpečení programu partnerství: Republikový výbor pro prevenci kriminality odpovídá za tvorbu koncepce preventivní politiky vlády ČR. Gestorem Republikového výboru je Ministerstvo vnitra, resp. odbor prevence kriminality. Ministerstvo vnitra - odbor prevence kriminality odpovídá za: rozvoj systému prevence kriminality na místní úrovni (programy ve městech) a ve spolupráci s Policejním prezídiem ČR za program partnerství - rozvoj preventivních aktivit v menších městech a mikroregionech (zde se opírá o vybudovanou síť Preventivně informačních skupin při okresních ředitelstvích Policie ČR), zpracování metodických materiálů, metodické vedení, odborné konzultace k přípravě projektů, zpracování modelových projektů, vzdělávání pracovníků, kteří se prevencí zabývají (manažerů měst a koordinátorů prevence kriminality Policie ČR a koordinátorů na krajských úřadech), správu dotačního systému prevence kriminality na místní úrovni (program prevence kriminality ve městech a program partnerství), informační propojení jednotlivých subjektů.

7 Policejní prezídium ČR - Preventivně informační skupina - odpovídá za rozvoj preventivních aktivit z hlediska potřeb bezpečnostní politiky České republiky: spolupracuje s Ministerstvem vnitra při přípravě a realizaci programu partnerství, sleduje a vyhodnocuje bezpečnostní analýzy v České republice, sleduje stav, dynamiku a hlavní trendy vývoje kriminality; v rámci vlastní analytické činnosti spolupracuje s krajskými koordinátory prevence kriminality Policie ČR. Policie ČR - správa kraje odpovídá za bezpečnostní politiku kraje a za rozvoj preventivních aktivit v kraji; má iniciační a koordinační roli v rámci kraje, přičemž po organizační a metodické stránce program partnerství garantují koordinátoři prevence kriminality PIS správ krajů Policie ČR; kontroluje a vyhodnocuje realizaci projektů programu partnerství, shromažďuje a vyhodnocuje informace o preventivních aktivitách kraje, zajišťuje spolupráci s krajskými úřady, které územně do správy kraje Policie ČR spadají, zejména s pracovníky zodpovědnými za rozvoj sociální prevence a prevence kriminality na krajských úřadech, informuje koordinátory prevence kriminality krajských úřadů o realizovaných preventivních aktivitách, plní funkci krajského koordinátora prevence kriminality (metodická pomoc pracovníkům PIS okresních ředitelství Policie ČR při přípravě a realizaci preventivních opatření) a spolupracuje s koordinátory prevence kriminality krajských úřadů (zejména při vyhodnocování sociálně rizikových jevů). Policie ČR - okresní (obvodní) ředitelství -odpovídá za analytickou a vyhodnocovací činnost a účelnost projektů (po praktické stránce budou činnost zajišťovat pracovníci PIS a analytici okresních ředitelství Policie ČR). Na základě místní znalosti vývoje trestné činnosti a jejích příčin, podrobných analýz a jejich vyhodnocení signalizuje bezpečnostní problémy a iniciuje jednání s obcí;

8 navrhuje opatření a spolupracuje s obcí při přípravě projektů programu partnerství; odpovídá za oprávněnost žádosti o státní účelovou dotaci, informuje správu kraje Policie ČR o preventivních aktivitách, připravovaných a realizovaných projektech. Město (městský úřad) - starosta odpovídá za realizaci navržených prevetivních opatření. Při přípravě projektů programu partnerství spolupracuje s Policií ČR a iniciuje spolupráci všech subjektů v obci, které se oblastí prevence kriminality zabývají. Určí pracovníka obce, který bude odpovědný za realizaci a přípravu projektů a bude kontaktní osobou pro Policii ČR a odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Starosta obce předkládá projekt (projekty) se žádostí o účelovou dotaci. Obec je příjemcem dotace a finančně na realizaci projektu (projektů) participuje. Informuje krajský úřad o přípravě a realizaci projektu (projektů) (ev. žádá o pomoc při finanční participaci). Krajské úřady - odpovídají za sociální a bezpečnostní politiku kraje. Zřizují funkci koordinátora prevence kriminality, který odpovídá za: zpracování sociálně demografické analýzy kraje, zpracování průběžných analýz sociálně rizikových jevů v kraji a za jejich vyhodnocení; ve spolupráci s koordinátorem prevence kriminality PIS Policie ČR analyzuje příčiny nárůstu kriminality a prokriminogenních podmínek a navrhuje řešení, zejména z oblasti sociální prevence, zpracování přehledu institucí a organizací, které se prevencí v kraji zabývají, sledování realizace a vyhodnocení programů měst, sledování přípravy, realizace a vyhodnocení jednotlivých projektů programu partnerství a navrhuje možnou finanční participaci krajského úřadu. Program partnerství, který stávající dotační systém na programy prevence kriminality ve městech rozšiřuje o systém dotací na realizaci preventivních projektů v menších městech a mikroregionech, do tohoto systému plně zapadá. Iniciátorem realizace projektu (projektů) bude příslušné okresní (obvodní) ředitelství Policie ČR, které bude garantovat oprávněnost požadavku a podíl Policie ČR na preventivních aktivitách. Realizátorem

9 projektů a příjemcem dotace bude obec. O rozdělování vyčleněných finančních prostředků bude rozhodovat na základě stanovených podmínek Republikový výbor pro prevenci kriminality. Podmínky pro poskytnutí dotace z prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na podporu projektů programu partnerství jsou: vysoká míra trestné činnosti a dalších kriminálně rizikových jevů vybrané obce, lokality, kvalitně zpracovaný projekt (nebo na sebe navazující a provázané projekty směřující ke komplexnímu řešení problému), zajištění finanční participace obce na projektu. Spolupráce s Policií ČR Podstatou programu Partnerství určeného pro menší obce a mikroregiony je partnerská spolupráce Policie ČR s místními orgány veřejné správy při přípravě a realizaci cílených opatření (projektů), která budou minimalizovat lokální kriminogenní podmínky, zvyšovat riziko pachatele a snižovat potenciální zisky z trestné činnosti. Těžiště metod předcházení trestné činnosti bude spočívat zejména v situačních aspektech prevence. Zahraniční zkušenosti, ale i zkušenosti z realizace preventivních programů ve městech ČR, jednoznačně ukazují, že efektivní spolupráce účinně přispívá k omezování kriminality. V Rousínově sídlí Obvodní oddělení Policie ČR, jehož vedoucí Npor. Martin Kohoutek informuje městské zastupitele o bezpečnostní situaci ve městě a to vždy výroční zprávou za uplynulý rok a dále pak na jednotlivých zasedáních zastupitelstva, kterých se pravidelně účastní zástupce OOP Rousínov kpt. Bednařík s informacemi o vývoji trestné činnosti a s návrhy na spolupráci s vedením města, řediteli škol a učilišť a s neziskovými organizacemi. Spolupráce s OOP Rousínov je velmi dobrá a vstřícná.

10 Manažer prevence kriminality Manažerem prevence kriminality pro město Rousínov byla jmenována paní Mgr. Dana Havlová, bytem Rousínov, Velešovická 20 Co program prevence obsahuje? Zahrnuje rozbor trestné činnosti na území města. Ta je vyhodnocena z hlediska druhu a místa výskytu případně i časových údajů páchání trestné činnosti. A tak je možné se dozvědět, že pro Rousínov je specifické vandalství - poškozování majetku (sprejerství, rozbíjení mobiliáře města, poškozování veřejných prostranství a zeleně), krádeže aut a vykrádání aut především na sídlišti, vykrádání dílen a hospodářských budov. Pachatelé jsou převážně mladiství z Rousínova a okolí. Dalším problémem v Rousínově jsou drogy. Mladiství se uchylují k drogám a kriminálním skutkům převážně z nudy, nedostatečné náplně volného času. Pro utvoření správných návyků je třeba s využíváním volného času začít už u malých dětí. Je nutné vytvořit podmínky pro trávení volného času dětí a mládeže ať už organizovaně nebo bez vedení, ale tak, aby využívání volného času mládeže bylo na očích veřejnosti. V Rousínově je velká kumulace dětí a mládeže. Ve městě je Mateřská škola se 165 dětmi, Základní škola s 610 žáky, Střední odborné učiliště s internátem s 250 učni a Střední integrovaná škola s 120 učni. Proto se snažíme klást velký důraz na kvalitní využití jejich volného času. Jsme si plně vědomi, že děti a mládež jsou nedílnou součástí a budoucností každé společnosti. Zároveň však víme, že této sociální skupině je věnována nedostatečná pozornost. Společnost jako celek musí vytvářet a rozšiřovat možnosti ke kvalitnímu využití volného času dětí a mládeže. Proto prosazujeme: - nutnost zasadit se o větší organizovanost dětí a mládeže a podporu práce s neorganizovanou mládeží,

11 - zvýšení informovanosti o činnosti všech organizací zabývajících se prací s dětmi a mládeží, - více zpřístupnit informace o možnostech podání žádostí o dotace na činnost neziskových organizací - větší spolupráci mládežnických organizací s orgány města Organizace pro děti a mládež - jedinečné prostředí pro výchovu Nenahraditelný význam pro duševní růst dítěte či mladého člověka má pobyt ve skupině vrstevníků, komunikace s nimi, zapojení do společné činnosti a sdílení nějakých kolektivních hodnot. Skupina vytváří jedinečné podněty, které vedou v této fázi života k rozvíjení důležitých sociálních dovedností a zážitků, jež se člověku bohatě zhodnotí v dospělosti. Neziskové dětské a mládežnické organizace nabízejí právě takové prostředí plné skupinových prožitků, které prospívá jak dítěti, tak společnosti. Sociální dovednosti jsou důležitou součástí života každého člověka Člověk se během života vždy pohybuje ve společnosti ostatních lidí - komunikuje a spolupracuje s nimi, navazuje vztahy, řeší vzniklé konflikty, snaží se prosadit svoji individualitu apod. Do jaké míry je v těchto vztazích úspěšný a spokojený, závisí především na jeho sociálních dovednostech, na umění jednat a vycházet s lidmi. Tyto schopnosti výrazně ovlivňují to, zda se člověk neuchyluje k agresi, netoleranci, pocitům nenávisti vůči světu, k drogám či kriminálnímu chování. Skupinový prožitek jako základ pro zdravý vývoj dítěte Základy chování k druhým lidem jsou z velké části výsledkem výchovy v dětství. V této fázi života je pro dítě z tohoto hlediska nenahraditelná zkušenost z pobytu ve skupině vrstevníků, ze společně vykonávané činnosti, hry, interakce, ze společně překonávaných překážek a sdílených radostí a starostí - tj. z určitého skupinového prožitku. Skupina dítěti poskytuje důležité podněty pro rozvoj sociálních dovedností a formuje pozitivně jeho osobnost. Nedostatek této zkušenosti pak může mít vliv na negativní chování v dospělosti.

12 Nezisková sdružení pro děti a mládež - významný společník školy a rodiny při výchově Na vývoj dítěte mají vliv především tři oblasti aktivit: v prostředí rodiny, školy a ve volném čase. V dnešní době však role volného času vystupuje do popředí, neboť obě zbývající instituce nejsou schopny dostatečně zajistit to, co dítě potřebuje. U rodiny je to výsledkem zkracování času, který rodiče dítěti věnují, a u školy nedostatkem podnětů, které vedou ke komunikaci a aktivitě. U dětí a mladých lidí tak nastává problém, jak využít smysluplně čas po škole nebo o prázdninách. Neziskové organizace pro děti a mládež pak hrají nezastupitelnou roli, kdy nabízejí této věkové skupině pozitivní aktivity pro tento čas, a zároveň zprostředkovávají skupinový prožitek důležitý pro rozvoj člověka. Co může dítě a mladý člověk v těchto sdruženích zažít Činnost těchto sdružení zahrnuje širokou škálu aktivit v době po školním vyučování nebo o prázdninách, od kulturních kroužků, přes zájmové kluby až po tábory v přírodě. Dítě nebo mladý člověk v nich může zažít pocity vítězství (i prohry), spolupráce s ostatními lidmi, radosti z tvořivé činnosti, ze hry, z překonané překážky, z podané pomocné ruky, ze souznění s ostatními apod. Může se mu dostat ohlasů na jeho chování (pozitivních i negativních) a má možnost se srovnávat s ostatními. Může se setkat s netradičními sporty, pohybovat se v přírodě, zažít dobrodružství při objevování nových světů apod. Mnohé z těchto zážitků se stávají výchozím bodem pro pozdější zhodnocení v životě. Přínos těchto sdružení Tyto organizace tak mají dvojí přínos: jak pro samotné dítě či mladého člověka, který se jejich činnosti účastní, tak i pro společnost okolo. Dítě ve skupině tráví volný čas aktivně, nepřijímá pouze pasivně podněty, dostává se mu pozitivních vzorů, a skupina je vždy zdrojem nezapomenutelných zážitků, které výrazně formují osobnost. Dítě navíc získává sociální zkušenosti a dovednosti, které jsou základem úspěchu v mezilidských vztazích (ať už osobních či pracovních) v budoucnosti - tj. např. schopnost komunikovat s ostatními, schopnost řešit mezilidské konflikty, tvořivě přistupovat k problémům, individuálně se prosadit apod. Z hlediska společnosti pomáhají tyto organizace

13 rozvíjet toleranci a respekt k cizímu názoru, úctu k přírodě, k ostatním lidem, a nabízejí alternativu ke konzumnímu či nebezpečnému stylu života. Zároveň tak vytvářejí určitou prevenci kriminality mládeže, užívání drog, agresivity, apod. Práce těchto organizací a lidí v nich se však ne vždy setkává s uznáním ve společnosti. Neziskové organizace zabývající se prací s mládeží v Rousínově Již několik let vedeme přehled všech neziskových organizací ve městě včetně kontaktních adres a s těmito organizacemi komunikujeme. Název organizace Odpovědný zástupce telefon Kontaktní adresa Kroužek SDH Kroužek Procházka Vladimír Kroužek 21 Tělovýchovná jednota Kroužek Vintr František Kroužek 80 Vítovice TJ Sokol Vítovice Šmerda Jiří Vítovice 19 Královopolské Vážany TJ Sokol Kr. Vážany Pupp Vladimír Král. Vážany 30 Junák Pozořice - oddíl Hlaváčková Hana nemá Čechyně 8 skautů Šelbická Zdeňka Kr. Vážany 37 Slavíkovice 608/ TJ Spartak Slavíkovice Křivánek Miroslav RA 88 Kříž Květoslav nemá V sídlišti 27 Občanské sdružení Slavíkovice. Ing. Havel Martin Velešovická 20 Čechyně SJHŠ Čechyně Studená Hana Čechyně 3 Rousínov TJ Rousínov Havlíčková Ludmila zam V sídlišti 21 Rothkogelová Magda nemá V sídlišti 27 TOM Kačeny Buriánová Kamila U stadionu 1 Švancara Martin 5/ V sídlišti 27 Nadace pro pomoc Buriánová Kamila U stadionu 1 postiženým dětem na Ukrajině SMT - modeláři Šild Alois nemá Čs. armády 35 ČSOP Ing.Bradáčová Marta Rudé armády 74 ZŠ Rousínov Mgr. Julínek Zdeněk Habrovanská 3 ZUŠ F. Sušila Rousínov Mgr. Malý Pavel Sušilovo nám. 14 SOUN Ing. Bábek Vojtěch Tyršova 16

14 Smíšený pěvecký sbor Sušil Janda Jiří Rudé armády 34 Rousínov Posoldová Olga V sídlišti 22 Český zahrádkářský svaz Urbánek Jan Trávníky 23 Český svaz chovatelů Režný Zdeněk nemá Sušilovo nám. 28 Český svaz včelařů Nohel Zdeněk Rudé armády 70 Rousínovec TJ Sokol Rousínovec Flossler Jaromír Čechyně 155 Flossler Miloslav Kalouskova 55 SDH Rousínovec Procházka Vladimír Kalouskova 23 Svornost - katol. vzd.spolek Hůlka Václav U náhonu 20 Část dětí a mládeže má svůj volný čas z větší části organizován ať již v oborech Základní umělecké školy obor výtvarný, rytmika, obory hudební, v oddílech několika Tělovýchovných jednot na území města oddíly kopané, stolního tenisu, gymnastiky, cvičení Sportu pro všechny, v Soukromé hudební škole, v oddíle modelářů, ochránců přírody, vodáků, či v zájmových kroužcích organizovaných Základní školou. Právě s ředitelem Základní školy jsme se shodli na tom, že organizovaných aktivit je ve městě dostatek a naším cílem by mělo být využívání volného času dětí a mládeže, kteří nejsou a nechtějí být nikde organizováni. Možnosti využítí volného času neorganizované mládeže V Rousínově jsou k dispozici 3 klasické tělocvičny a 2 sály dnes taktéž využívány jako tělocvičny. Ve všech těchto tělocvičnách cvičí organizovaná mládež. V tělocvičně Základní školy cvičí ve svém volném čase děti pod vedením učitelů a především děti a mládež organizovaná v Tělovýchovné jednotě FRAMOZ Rousínov. Užívání tělocvičny je bezplatné, děti platí jen symbolický roční příspěvek. Tělocvičnu SOUN využívají bezplatně jen učni učiliště, ostatní po dohodě platí nájemné (240,- Kč/hod.). Taktéž tělocvičnu TJ Spartak Slavíkovice užívají bezplatně jen členové této TJ, ostatní platí nájemné (400,- Kč/hod.). S neziskovými organizacemi, které provozují činnost v objektech tělocvičny v Základní škole, v Kr. Vážanech a v Rousínovci bylo jednáno a dohodnuto, že jakýkoliv příchozí zájemce se může zúčastnit probíhajících aktivit. Ve městě jsou dále dvě fotbalová hřiště vyšší kategorie, jejichž užívání se řídí určitými pravidly a další 4 fotbalová hřiště, které může využívat široká veřejnost. Největší

15 fotbalový stadion je v Rousínově, kde je správcem pan Jiří Fiala. Je zde travnaté hřiště, 2 tenisové kurty a za areálem volně přístupné tréninkové škvárové hřiště. Další nové travnaté hřiště bylo vybudováno v Kroužku. Volně přístupná fotbalová hřiště jsou v Čechyni a ve Slavíkovicích. V sídlišti, v Královopolských Vážanech, a v Rousínovci jsou fotbalové plácky. V Rousínově je i zimní stadion ve vlastnictví firmy Roupec s.r.o., přístupný veřejnosti. Dále je ve městě Fitness centrum (posilovna, solárium, tělocvična), které na vysoké úrovni provozuje kulturista Radek Suchomel. Ve stejném objektu je též kuželna se dvěma dráhami. V sále TJ Královopolské Vážany je možnost pro příchozí zahrát si šipky nebo stolní fotbal. To jsou klasické případy využití neorganizovaného volného času mládeže samozřejmě za úplatu. Pro bezplatné využití volného času jsme se snažili zmapovat všechna volná prostranství, která jsou již dnes využívána pro volnočasové aktivity dětí nebo kde dochází k větší koncetraci mládeže. Provedli jsme odhad finančních nákladů pro dobudování těchto plácků a hřišť ve městě. Osvěta občanů Součástí prevence kriminality je též osvěta občanů města jak chránit sebe a svůj majetek před trestnou činností. Tomu mohou napomoci články a informace v Rousínovském zpravodaji, různé besedy, event. poradenské dny se zástupci Policie ČR. Besedy je možné konat v sále Záložny Kamerový systém Výhledově by bylo vhodné připravit projekt kamerového systému, který by zahrnoval několik kamerových bodů a přijímací zařízení s možným záznamem a mikrovlnným přenosem. Kabely v zemi by projekt zbytečně zdražovaly. Bezdrátový přenos umožňuje případně přenést kamerový bod do místa, kde se aktuálně vyskytne zvýšená trestná činnost. Tím se zajistí maximální využití této investice. Kamerový bod dokáže monitorovat úsek 300m. Ročně stojí spotřeba proudu a údržba 1 kamerového bodu cca 15 tis. Kč. Každý kamerový bod by byl v místě dosahu opatřen viditelnou tabulkou - tento prostor je monitorován kamerou. Odhadované náklady 400 tis. za jeden

16 kamerový bod tis. za přijímací zařízení. Kamerové systémy fungují ke spokojenosti občanů již v řadě měst, převážně však velkých měst, neboť náklady na vybudování kamerového systému jsou velmi vysoké. Součástí kamerového systému je i záznamové zařízení. Monitorování kamerami probíhá ve dvou rovinách. Sledování v reálném čase lze posuzovat stejně, jakoby v tomto místě stál policista 24 hodin denně. Zvýšený efekt lze vidět ve skutečnosti, že 6 kamerových bodů umí obsloužit 1 policista na dispečinku. 1 kamerový bod zvládne víc práce než 1 policista v terénu. Navíc nemusí držet po 4,5 hod. přestávku na oběd, nesměnuje, nečerpá dovolenou ani nemocenskou. Velice se však diskutuje, zda záznam kamery není v rozporu se zákonem. Názory se různí. Lidé se bojí zneužití záznamů. Je pravdou, že za dobu 5 let, kdy se kamerové systémy u nás objevily, není zaznamenán žádný případ zneužití kamerového systému užívaného k monitorování veřejného prostranství. Je volen maximální způsob zajištění (záznam se uchovává maximálně dnů, potom se automaticky maže). Pořizuje se automaticky přímo v zapečetěné skříňce. Je omezen okruh osob, které mohou do záznamu nahlížet na osoby, které jsou oprávněny prošetřovat páchání trestné činnosti. Někteří lidé se cítí ohroženi tím, že by mohli být natočeni na volném prostranství. Ale jak se pak máme dívat na kamery umístěné v obchodních domech, čerpacích stanicích, letištích apod. Kamerový systém města má předem daná pravidla. Každý občan je upozorněn, že tento úsek je monitorován, předem je informován o pravidlech, jak se bude nakládat se záznamem. Navíc se jedná o veřejné prostranství. To jiné subjekty nabídnout nemohou. A proto je důležité si uvědomit, že pokud někteří z nás strpí, že mohou být v označených místech monitorováni, možná pomůžeme těm, kteří se ocitnou v roli poškozených. Rozhodně to může usnadnit dopadení pachatele. Víme, že kamerový systém rozhodně nevyřeší všechny problémy kriminality ve městě. Za důležitější považujeme výchovné působení především na děti od útlého školního věku, vytvoření podmínek pro trávení volného času

17 Závěr Kdokoliv z občanů města se může s tímto programem seznámit podrobněji na webových stránkách města a přímo na Městském úřadu v Rousínově. Informace budou též zveřejněny ve Zpravodaji města, který je roznášen do každé domácnosti ve městě. V rámci projektu Partnerství bychom chtěli předložit projekt pod názvem Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově 4 dílčí projekty: 1. U Rampa malá - osazení malé U-Rampy pro využití volného času dětí 2. Dovybavení tělocvičen pro využití neorganizovanou mládeží 3. Dovybavení dětských hřišť a sportovních plácků 4. Stanice internetu rozšíření stávající internetové stanice v knihovně Program prevence kriminality byl schválen Zastupitelstvem města Rousínova dne 26.května 2004 usnesení č. 13/31/04 Z. Město Rousínov podá Žádost o dotaci z Programu PARTNERSTVÍ na projekt Vhodným využitím volného času dětí bojujeme proti kriminalitě mládeže v Rousínově v případě, že tento dotační titul bude vypsán. V Rousínově, Zpracovala: Ludmila Havlíčková

18

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Město Aš - Projekty prevence kriminality

Město Aš - Projekty prevence kriminality Město Aš - Projekty prevence kriminality Prevence kriminality napříč městem Aš příklady dobré praxe Projekty v Aši Historie Město Aš realizuje preventivní opatření od roku 2002. Kdy byla zpracována první

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století

Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Aktuální otázky bezpečnosti, kriminality a prevence kriminality v 21. století Sborník abstraktů z diskusního setkání Consulte, o. s. pořádá pod záštitou místostarosty Města Horní bříza 8. 11. 2012 od 13.00

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Město Rousínov. Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově Město Rousínov Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov, tel: 517 324 820, fax: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, http: www.rousinov.cz Název projektu : Komunitní plánování sociálních služeb v Rousínově

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině

Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Soutěžní formulář v rámci soutěže Obec přátelská rodině Kategorie * počet obyvatel 1 do 500 2 501 2 000 3 2 001 5 000 4 5 001 10 000 5 10 001 50 000 6 50 001 a více Obec/městská část 1 : Kraj: Ulice: PSČ:

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence

Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Návrh na rozdělení finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2011 B specifická primární protidrogová prevence Č í s l o P r o j e k t u Organizace Název projektu Celkové

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011

Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011. Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Pardubického kraje na období 2009-2011 Květen 2008 Zpracovatel: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje Pracovní skupina prevence kriminality Bc. Miloslav Macela,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Poskytování příspěvků z rozpočtu města

Poskytování příspěvků z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko s c h v a l u j e směrnici č. 4/2002 Poskytování příspěvků z rozpočtu města Platnost a účinnost od 23.9.2002 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více