MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ"

Transkript

1 MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ NA LÉTA Vallaššsské Meziiřřííčíí,, ssrrpna 2008 Zprracovattellé: : JJan Camffrrlla,, Moniika Ševčííková

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ POJMY Počátky současné preventivní politiky Vymezení pojmů Preventivní politika Prevence kriminality Objekty prevence kriminality Struktura prevence kriminality Sociální prevence Situační prevence Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů Úroveň preventivních aktivit Primární prevence Sekundární prevence Terciální prevence Způsob organizování prevence kriminality v ČR Na mezirezortní úrovni Na rezortní úrovni Na místní úrovni 8 III. VÝCHODISKA PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Údaje o trestné činnosti v ČR Trestné činy a přestupky v krajích ČR Pachatelé trestných činů Oběti trestné činnosti Postoje veřejnosti k problematice bezpečnosti a prevence kriminality Vnímání pocitu bezpečnosti občany města Valašské Meziříčí Zkušenosti z realizace předchozích strategií prevence kriminality v ČR Zahraniční zkušenosti 16 IV. STANOVENÍ PRIORIT 17 V. STRATEGIE A CÍLE Strategie prevence Dlouhodobá strategie Střednědobá strategie Krátkodobá strategie Cíle preventivního působení Obecné cíle Specifické cíle 22 POUŽITÉ ZDROJE 26 2

3 I. ÚVOD Vláda České republiky Usnesením ze dne č schválila Strategii prevence kriminality na léta 2008 až 2011 obsaženou v čl. III. materiálu č.j. 1466/07 (dále jen Strategie PK ). Systém prevence kriminality je v ní nově rozdělen na tři úrovně: republikovou, krajskou a městskou. Úkolem krajské úrovně prevence kriminality je přenesení preventivní politiky státu na úroveň kraje. Nástrojem toho jsou krajské programy prevence kriminality (dále jen krajské programy), které budou zaměřeny na koncepční řešení problematiky preventivního působení. Kraj plánuje preventivní aktivity na svém území a v obcích do 25 tisíc obyvatel. Města nad 25 tis. obyvatel budou řazena do tzv. městské úrovně prevence kriminality, kterou zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR (dále jen MV) ve spolupráci s kraji. Tato města jsou zařazena do městské úrovně na základě jejich rozhodnutí. Pokud města nevstoupí do této úrovně, jsou zařazena do krajské úrovně řešení prevence kriminality. Zastupitelstvo města Valašské Meziříčí svým usnesením dne schválilo program prevence na rok Následně dne schválilo zřízení funkce manažer prevence kriminality s předpokládaným nástupem dne , organizačně začleněného do struktury Městské policie ve Valašském Meziříčí. Zařadilo se tak do seznamu měst, které mohou následně čerpat finanční prostředky na program prevence kriminality. V této souvislosti je potřeba splnit podmínky nastavené Strategií PK. Mezi hlavní podmínky patří vypracovat střednědobý rozvojový dokument - strategii prevence kriminality města Valašské Meziříčí na období a vytvořit podmínky pro přípravu a realizaci programu. Ministerstvo vnitra vydalo v dubnu 2008 Doporučení k tvorbě prevence kriminality měst na léta 2009 až Na základě tohoto doporučujícího dokumentu tato koncepce vychází z analýza kriminality, sociálně demografické analýzy a institucionální analýzy města Valašské Meziříčí. Samotná koncepce prevence kriminality představuje střednědobý strategický dokument města v oblasti řešení problematiky prevence kriminality na období Do tvorby a Strategie prevence kriminality města Valašské Meziříčí byla zapojena pracovní skupina pro prevenci kriminality složená ze zástupců institucí působících v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. 3

4 II. ZÁKLADNÍ POJMY Kriminalitu lze chápat jako nejextrémnější článek sociální patologie. Její zdroje spočívají v oblasti sociální a situační. V souvislosti s faktory sociálními hovoříme o příčinách a v souvislosti se situačními o příležitostech. Eliminace sociálních příčin je předmětem širokého pojetí sociální politiky (výchova, vzdělávání, osvěta, sociální zabezpečení, trh práce atp., ale také trestní politika), zatímco situační aspekty spočívají v eliminaci příležitostí k páchání trestné činnosti. 2.1 Počátky současné preventivní politiky Oproti poměrně nedávné minulosti, kdy byla preventivní teorie spojována zejména s tzv. tradiční kriminalitou (majetkovou, násilnou a mravnostní), se její současné pojetí významně rozšiřuje. V rámci politických strategií, výzkumné činnosti i praktických opatření se zabývá eliminací sociálních příčin, které potencují šíření kriminální infekce mezi ohroženými sociálními skupinami populace. V České republice byly institucionální podmínky pro rozvoj preventivní politiky vytvořeny v roce 1993, kdy byl usnesením vlády při Ministerstvu vnitra zřízen meziresortní koordinační a metodický orgán - Republikový výbor pro prevenci kriminality (dále jen Republikový výbor ). Členy Republikového výboru jsou Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo spravedlnosti. Ministerstvo obrany, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nejvyšší státní zastupitelství, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky a Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. Předsedou Republikového výboru je ministr vnitra a výkonným místopředsedou je jeho první náměstek, do jehož gesce spadá oblast veřejného pořádku a bezpečnosti. Úkoly související s činností sekretariátu Republikového výboru plní odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Předmětem činnosti Republikového výboru je vytváření preventivní politiky vlády České republiky na meziresortní úrovni a podpora její realizace na úrovni místní. Rozhoduje i o přidělování finančních prostředků na projekty vytvářené v rámci jednotlivých preventivních programů Republikového výboru. 4

5 2.2.1 Preventivní politika 2.2 Vymezení pojmů Představuje ofenzivní strategii kontroly kriminality, jež spoléhá především na nerepresivní prostředky. Zabývá se eliminací sociálně patologických jevů a snižováním motivů a příležitostí k páchání trestných činů. Sociálně patologické jevy lze označit za nemoci společnosti, které ohrožují její základy, narušují její právní i obyčejové normy a zasahují prakticky do všech oblastí života. Nejmarkantnějšími sociálně patologickými jevy, které současnou společnost nejvíce zatěžují, jsou drogová závislost, kriminalita a jevy s nimi související. Jednotlivé negativní jevy jsou spolu úzce provázány a často se navzájem prolínají, jeden podmiňuje vznik druhého. Okruh subjektů preventivní politiky zahrnuje mimo orgány činné v trestním řízení - systém justice, policie, státní zastupitelství, soudy a vězeňství (které ovšem nehrají hlavní roli), i další instituce - např. nerepresivní orgány veřejné správy, zájmová sdružení občanů, církve, podnikatelské subjekty a jednotlivé občany. Prevence kriminality je vedle represe součástí trestní politiky Prevence kriminality Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními i soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. Patří sem opatření, jejichž cílem či důsledkem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality a jejích následků, ať již prostřednictvím omezení kriminogenních příležitostí, nebo působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálně patologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Je známou skutečností, že jednodušší a levnější je sociálně patologickým jevům předcházet než následně se snažit napravovat vzniklé škody Objekty prevence kriminality kriminogenní faktory - sociální prostředí, příčiny a podmínky kriminality, potenciální či skuteční pachatelé trestné činnosti, potenciální či skutečné oběti trestných činů. 5

6 2.3 Struktura prevence kriminality Sociální prevence Představuje aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Úkolem sociální prevence tedy není sociálně patologické jevy vymýtit, nýbrž dostat je pod kontrolu, regulovat, pokusit se zamezit jejich vzniku a předcházet jejich rozšíření do dosud nezasažených vrstev společnosti. Usiluje tedy svými projekty u jedince o internalizaci potřeby stát se řádným občanem a odmítání delikventních a asociálních vzorců chování. Vzhledem k charakteru sociální prevence je obtížné tyto veličiny statisticky měřit či ekonomicky hodnotit Situační prevence Staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Nejefektivněji působí při omezování majetkové trestné činnosti. Úspěšnost situační prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření a finančními a personálními prostředky do ní vložených. Těžiště odpovědnosti za opatření situační prevence nesou především občané a obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo vnitra, respektive Policie ČR Prevence viktimnosti 1 a pomoc obětem trestných činů Je založena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob. V praxi se jedná o skupinové i individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických možností ochrany před trestnou činností. Užívá metody sociální i situační prevence, a to podle míry ohrožení na primární, sekundární i terciární úrovni. 1 VIKTIMNOST DISPONOVANOST ČLOVĚKA STÁT SE OBĚTÍ 6

7 2.4 Úrovně preventivních aktivit Prevence je nejčastěji členěna z hlediska adresátů nebo obsahu. Uváděný systém vychází z adresátů, respektive cílových skupin, na které je prevence orientována. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci Primární prevence Zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména děti a mládeže, která není zasažena negativními jevy (využívání volného času, možnosti sportovního vyžití). Těžiště primární prevence spočívá v rodinách, ve školách a v lokálních společenstvích Sekundární prevence Zabývá se rizikovými jedinci a skupinami osob, u nichž je zvýšená pravděpodobnost, že se stanou pachateli nebo oběťmi trestné činnosti (specializovaná sociální péče), na sociálně patologické jevy (např. drogové a alkoholové závislosti, záškoláctví, gamblerství 2, povalečství, vandalismus, interetnické konflikty, dlouhodobá nezaměstnanost) a příčiny kriminogenních situací. Jsou to zejména členové rodin s nízkou sociokulturní úrovní, děti a mladiství trávící svůj čas bez dozoru a smysluplné náplně na ulici, členové skupin vyznačujících se negativistickým a agresivním přístupem k okolí, experimentátoři s drogami a další Terciární prevence Je tzv. prevence následná, spočívá v resocializaci 3 kriminálně narušených osob (pracovní uplatnění vč. rekvalifikace, sociální a rodinné poradenství, pomoc při získávání bydlení apod.). Jejím cílem je udržet dosažené výsledky předchozích intervencí a rekonstrukce nefunkčního sociálního prostředí. Snaží se předcházet recidivě a prohlubování 2 GAMBLERSTVÍ PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ. 3 RESOCIALIZACE - ZNOVUUVEDENÍ DO SPOLEČNOSTI. 7

8 sociální dezintegrace lidí, kteří již vykazují poruchy sociálních procesů a sociálních institutů. Zvláštní důraz je přitom kladen na předcházení recidivy trestné činnosti. Odpovědnost za oblast primární a sociální prevence spadá do působnosti rodiny, obce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Sekundární a terciární prevence je s ohledem na odbornou náročnost jednotlivých aktivit záležitostí resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a v některých souvislostech i Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva zdravotnictví. Ve specifické části populace působí i Ministerstvo obrany. 2.5 Způsob organizování prevence kriminality v ČR V České republice je prevence kriminality organizována na třech úrovních: Na meziresortní úrovni Těžiště meziresortní spolupráce spočívá ve vytváření preventivní politiky vlády ve vztahu k tradiční (obecné) kriminalitě a koordinace preventivních činností jednotlivých resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality a podněcování aktivit nových Na resortní úrovni Programy prevence kriminality vycházejí z věcné působnosti jednotlivých ministerstev, obohacují jejich běžné činnosti o nové prvky a přístupy a ovlivňují tvorbu příslušné legislativy Na místní úrovni Jsou do ní zapojeny orgány veřejné správy, policie, nevládní organizace a další instituce působící v obcích. Podstatou systému prevence kriminality na místní úrovni je optimální rozložení působnosti v oblastech sociální a situační prevence s ohledem na místní situaci, potřeby i možnosti. 8

9 Z hlediska účinnosti jsou nejefektivnější programy prevence kriminality na místní úrovni. Představují systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech a obcích zatížených vysokou mírou kriminality a dalšími kriminálně rizikovými jevy. Podstatou těchto programů je součinnost orgánů státní správy, samosprávy, policie a nestátních neziskových organizací. Záběr programu je podmíněn místní situací v oblasti vývoje sociálně patologických jevů, potřebami, zájmem a schopnostmi lidí a finančními prostředky. Za realizaci programů prevence kriminality nesou odpovědnost obecní zastupitelstva. Město Valašské Meziříčí přijímá prostřednictvím svého programu prevence kriminality taková opatření, která jsou cestou ke snížení kriminality ve všech uvedených oblastech. Současně si uvědomuje, že efektivních opatření je možné dosáhnout pouze dlouhodobým úsilím a spoluprací státních orgánů i nestátních subjektů, stejně jako širokých vrstev společnosti. 9

10 III. VÝCHODISKA PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Základními východisky pro tvorbu Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011 jsou: Analýza kriminality města Valašské Meziříčí, sociálně demografická analýza města Valašské Meziříčí, institucionální analýza města Valašské Meziříčí, zkušenosti z realizace předchozích strategií prevence kriminality v ČR, zahraniční zkušenosti a doporučení pro oblast prevence. 3.1 Údaje o trestné činnosti v ČR Dlouhodobě v České republice dochází ke snižování počtu zjištěných trestných činů. Výjimkou byl rok 2007, kdy byl zaznamenán meziroční nárůst trestné činnosti o 6,3%. Tento skokový nárůst je do značné míry způsoben novelizací trestního zákona, kdy došlo k překvalifikování přestupků řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu na trestný čin. V roce 2006 byl jejich počet nejnižší od roku V roce 2006 poklesl počet hospodářských, majetkových, násilných i mravnostních trestných činů. Spolu s poklesem kriminality došlo i k meziročnímu poklesu škody způsobené trestnou činností o 44 % (v roce miliard korun). Uváděná meziroční srovnání se týkají let 2005 a V rámci majetkové kriminality nadále dominují krádeže vloupáním do rodinných domků, do víkendových chat a do bytů a u krádeží prostých převládají krádeže věcí z automobilů, krádeže automobilů a krádeže kapesní. Přes trend snižování majetkové trestné činnosti pokračoval nárůst kapesních krádeží. Počet zjištěných trestných činů proti majetku poklesl o 10 %. Podíl jednotlivých trestných činů zůstává neměnný převažují úvěrové podvody, neoprávněná držení platební karty, podvody a zpronevěry. Pachatelé předkládají žádosti s nepravou identitou klienta, padělaná potvrzení o výši příjmů od svého zaměstnavatele, padělané nebo pozměněné platební nástroje. V oblasti násilné kriminality došlo k poklesu zjištěných úmyslných ublížení na zdraví, vydírání, loupeží i loupeží na finančních institucích a došlo k mírnému zvýšení trestných činů 10

11 loupeží na benzinových čerpadlech a tzv. pouličních loupeží. Většina pouličních loupeží je spáchána na osamělých osobách, které se pohybují v noční, ale i v denní době na málo frekventovaných místech. Pachatelé 40,4 % násilné kriminality se rekrutují z řad recidivistů. Zdroje: Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR v roce 2005, 2006 a Setrvalý pokles počtu evidovaných trestných činů a výše způsobených škod lze vysvětlit jednak změnami, které jsou zaváděny do stylu práce Police ČR, ale také dlouhodobě realizovanými preventivními opatřeními, která byla během minulých dvanácti let uskutečňována ve 234 městech České republiky. Přitom výše finančních prostředků vynaložených na oblast prevence představuje necelá 0,3 % výše způsobených škod v roce Trestné činy a přestupky v krajích ČR Z hlediska absolutních hodnot bylo v roce 2006 spácháno nejvíce trestných činů na území hlavního města Prahy s 27 % ( trestných činů). Na území Prahy kulminovala trestná činnost v roce Od tohoto roku, s výjimkou roku 2002, je v Praze zaznamenán trvalý pokles kriminality. Přesto majetková kriminalita v Praze představuje 32 % z celkového počtu v ČR a např. krádeže motorových vozidel představují 40 % z celkového počtu v ČR. Následují kraje Středočeský (37 188), Moravskoslezský (36 993), Ústecký a Jihomoravský, dále kraje Jihočeský, Liberecký a Olomoucký, Plzeňský a Královéhradecký. Nejnižší kriminalitou (do 10 tisíc trestných činů za rok 2006) jsou zatíženy kraje Vysočina, Karlovarský, Pardubický a Zlínský. Srovnáme-li pořadí krajů po přepočtu trestných činů na 10 tisíc obyvatel, zůstává na prvním místě Praha (758 trestných činů), na kterou připadá téměř dvojnásobný počet trestných činů oproti dalším nejvíce zatíženým krajům Ústeckému (399), Libereckému (344), Středočeskému (321) a Karlovarskému (312). U Karlovarského kraje se evidujeme výrazný rozdíl z hlediska absolutního počtu trestných činů a trestných činů v přepočtu na 10 tis. obyvatel místo v počtu zjištěných trestných činů, ale 5. místo v přepočtu na 10 tis. obyvatel. Z hlediska míry přestupků zjistili příslušníci pořádkové služby policie ČR v roce 2006 celkem přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, z toho na úseku proti 11

12 majetku a na úseku veřejného pořádku a občanského soužití Obecní policie řešila přestupků (z tohoto počtu se jednalo o 78 % přestupků v dopravě). Zdroje: Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR v roce 2005 a Pachatelé trestných činů Počet pachatelů a počet objasněných trestných činů v roce 2006 stagnoval. Tato stagnace je však provázena mírným zvýšením počtu recidivistů a počtu pachatelů - cizinců. Z hlediska věku převažuje ve struktuře pachatelů kategorie let s podílem 34,6 %, na druhém místě je věková skupina let a třetí místo zaujímá věková skupina let. Z hlediska možné nápravy pachatele a potřebnosti zajištění rychlé, kvalitní a individuální péče je důležitá věková skupina dětí. Děti do 18 let se podílejí v porovnání se všemi pachateli na páchání trestné činnosti 7 %, což je přibližně stejně jako u skupiny mladých dospělých (18-20 let). Pachatelé senioři nad 60 let tvoří pouze 1,8 %. Ve skladbě pachatelů celkové kriminality podle vzdělání tvoří nejpočetnější skupinu pachatelé se základní školou a vyučením 45,5 %, následují pachatelé se základní školou bez kvalifikace a pachatelé, u kterých nebylo zjištěno vzdělání nebo se jedná o cizince nebo děti. I přes stagnaci celkového počtu pachatelů, došlo k dalšímu mírnému zvýšení počtu recidivistů na a jejich podílu ve struktuře pachatelů na 46,2 %, přičemž recidivistou je myšlen pachatel úmyslného trestného činu, který byl již za jiný úmyslný trestný čin dříve odsouzen. Od roku 1993 se tak jedná o nejvyšší hodnoty, na celkovém počtu pachatelů majetkové kriminality se recidivisté podílejí 56,7 %, na krádežích prostých 62,2 %, na počtu pachatelů násilné kriminality 40,4 %. Zdroje: Zprávy o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR v roce 2005, Oběti trestné činnosti Obětí trestné činnosti jsou občané, kteří se v souvislosti s páchanou trestnou činností stanou objektem přímého útoku pachatele, ať již konkrétním fyzickým napadením nebo formou majetkové nebo jiné újmy. Jediným a ne zcela kompletním zdrojem informací o obětech trestné činnosti je Evidenčně statistický systém kriminality vedený Policií ČR. V roce 2006 se počet obětí oproti předchozímu období snížil. Děti do 18 let jsou nečastěji obětí 12

13 kapesních krádeží a loupeží. U dospělých obětí převládají trestné činy krádeže, úmyslného ublížení na zdraví a loupeže. Další cílovou skupinou je věková kategorie seniorů. Tato specifická skupina obětí trestné činnosti je v posledních letech stále více předmětem útoků pachatelů, dramaticky narůstá zejména počet obětí žen ve věku let. Z hlediska pohlaví je počet obětí vyrovnaný. Mírně převažují jako oběti muži (53,3 %) nad ženami (46,7 %). Muži jsou častějšími oběťmi trestných činů vraždy, loupeže a úmyslného ublížení na zdraví. Ženy naopak trestního jednání vyhrožování, omezování osobní svobody, týrání, znásilnění a pohlavního zneužívání. Zdroj: Statistický systém kriminality Policie ČR. 3.5 Postoje veřejnosti k problematice bezpečnosti a prevence kriminality Z kriminologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění (např. z výzkumu spokojenost občanů s prací Policie ČR (STEM/MARK, a.s. 2004), Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst pro RVPPK, 2004; Občané o kriminalitě a prevenci pro RVPPK, 2006) vyplývá, že otázka bezpečnosti je jedním z nejčastěji zmiňovaných problémů, který si občané přejí řešit (na prvním místě byla uváděna nezaměstnanost). Dále bylo zjištěno, že většina občanů dává jednoznačně přednost prevenci před represí, vnímá pocit ohrožení a obává se trestných činů, přičemž pocity ohrožení a nebezpečí jsou významně spojeny s velikostí místa bydliště. Jako nejproblémovější občané vnímají okolí hospod, heren, nočních klubů a diskoték a dále neosvětlená a málo frekventovaná místa a hodnotí opatření proti pouliční kriminalitě a kriminalitě mládeže jako nedostatečná. Na druhou stranu má veřejnost zájem o informace o bezpečnostní situaci v místě bydliště, o preventivních opatřeních policie a chápe, že policie nemůže sama zabezpečit prevenci trestné činnosti, a že aktivní roli v prevenci zločinu musí sehrávat samotný občan. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že občané sdílí názor, že o svou bezpečnost a bezpečnost majetku by se měli rovnoměrně starat sami občané, policie a místní samospráva. Pozitivně je vnímána přítomnost policistů na ulicích, rozšiřování počtu kamerových monitorovacích systémů. Veřejnost zastává názor, že je třeba vytvářet podmínky pro trávení volného času dětí mládeže a pozitivně ovlivňovat výchovu v rodině. Zdroje: Spokojenost občanů s prací Policie ČR (STEM/MARK, a.s. 2004); Preventivní aktivity v názorech obyvatel měst (IKSP pro RVPPK, 2004); Občané o kriminalitě a prevenci (IKSP pro RVPPK, 2006); Institut dohledu u podmíněného propuštění (IKSP, 2004); Mladiství pachatelé na prahu tisíciletí (IKSP, 2004). 13

14 2.6 Vnímání pocitu bezpečnosti občany města Valašské Meziříčí V řadě měst Zlínského kraje byly v roce 1999 provedeny analýzy vnímání pocitu bezpečnosti občany, které jsou jedním z důležitých podkladů pro formování strategie prevence kriminality obcí. Poskytují informace o tom, čím se občané cítí ohroženi, které lokality ve městě považují za nebezpečné, podávají zpětnou vazbu na aktivity městského zastupitelstva a činnost policie. Uvedený stručný výsledek stude je třeba chápat jako orientační. Formulace otázek a způsob hodnocení v průzkumech byl rozdílný, promítl se do interpretace výsledků a nelze je proto zcela srovnávat. Níže jsou zařazeny pro ilustraci názorů občanů - kterých problémů si veřejnost nejvíce všímá, v jaké intenzitě a jakého počtu lidí se dotýkají. Ve Valašském Meziříčí byla studie provedena v roce 1999 a zúčastnilo se jí 575 respondentů. Nejvíce se občané Valašského Meziříčí obávali krádeže jízdního kola (66,1 %), bytové krádeže (58,6 %) a krádeží auta (48,3 %). Dalším silným důvodem obav jsou loupeže, kterých se silně obává 18,7 % dotázaných, dosti 24,2 % a celkem 42,9 %, ženy 2x častěji než muži. Silné obavy z ublížení na zdraví má 41,4% občanů a z výtržnictví 41,4 %. Vloupání do chaty se obává 46,1% respondentů a kapesní krádeže 34,1% respondentů. Pozoruhodně vysoko se na žebříčku obav objevil problém šíření drog, celkem 44,9 % občanů se cítí silně ohroženo drogami. Dotazovaní občané nebo členové jejich domácnosti se v letech setkali nejčastěji s případy krádeží jízdního kola, vloupání do zahradní chatky a jinými krádežemi (bytovými, auta, pouličními). Z 383 respondentů majících zkušenost s trestným činem ji 304 nahlásilo policii, 79 občanů čin nehlásilo, 48 z důvodů nedůvěry v policii, ostatní ze subjektivních důvodů (malá škoda, časová zaneprázdněnost). Polovina respondentů se necítila bezpečně v městských parcích (nejčastěji se jednalo o park Kozina). Více než třetina dotázaných uvedla jako nejnebezpečnější místa ulice a veřejná prostranství, nejčastěji Hranickou ulici, náměstí, Vyhlídku, Zašovskou ulici. Zhruba desetina občanů se necítí bezpečně na nádražích, v neosvětlených uličkách a kolem Bečvy. Hodnocení práce policie ve Valašském Meziříčí vyznělo v roce 1999 nepříznivě. Z prací Policie ČR bylo nespokojeno 61,44 % občanů, s městskou policií 66,4 %. 14

15 Vzhledem ke skutečnosti, že výše zmíněná analýza vnímání pocitu bezpečnosti se uskutečnila v roce 1999, je v budoucnu vhodné tyto údaje aktualizovat a provést další anketní šetření. Zdroj: Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta , Ing. Magda Černická, Zlín Zkušenosti z realizace předchozích strategií prevence kriminality v ČR V České republice byly podmínky pro rozvoj preventivní politiky vytvořeny v roce 1993, kdy byl zřízen RVPPK. V roce 1996 byly poprvé na prevenci kriminality vyčleněny finanční prostředky (150 mil. Kč) a hlavním pilířem preventivní činnosti se stal Program prevence kriminality na místní úrovni (dále jen Program ), který je realizován samosprávami obcí za přispění státní účelové dotace. Hlavní charakteristikou období bylo budování systému prevence kriminality včetně jeho organizačního, personálního, informačního i finančního zabezpečení. V letech 1996 až 2003 byly realizovány Programy zpočátku pouze ve větších městech s počtem obyvatel nad 30 tisíc, od roku 1999 i v menších městech. Za dobu trvání Programu bylo celkem podpořeno více než projektů prevence kriminality ve 230 obcích a 8 krajích státní účelovou dotací blížící se částce 900 mil. Kč. Od roku 2004 do současnosti je realizován program Partnerství, který umožňuje podporovat preventivní aktivity i v malých obcích. Od roku 2006 se do realizace Programu zapojily také kraje. Zkušenosti z realizace preventivní politiky státu ukázaly, že dlouhodobá metodická, konzultační a finanční podpora samosprávám ze strany státu přinesla efekt v podobě integrace preventivní politiky do sociální, vzdělávací, zdravotní a bezpečnostní politiky měst, ve vytvoření nových poradních orgánů (komise prevence kriminality), zřízení nových profesních pozic (manažer prevence) a v uznání významu preventivního působení vyjádřeného ve zvyšujícím se finančním podílu samospráv na realizaci dílčích opatření. Tento pozitivní efekt se dostavil především u měst s vyšším počtem obyvatel, s rozvinutější infrastrukturou institucí, s vyšším rozpočtem a tam, kde státní účast a podpora byla dlouhodobá. 15

16 3.8 Zahraniční zkušenosti Pro tvorbu klíčových preventivních opatření definoval 11. Světový kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justici (Bangkok 2005) hlavní problémové oblasti. problémové oblasti. Z hlediska cílových skupin jsou to děti, mládež, zástupci menšin a lidé s nízkým sociálním statusem a další společensky vyloučené skupiny s nedostatečným přístupem ke službám a k ekonomickým a sociálním výhodám. Na základě projektů a strategií realizovaných na celém světě dále kongres doporučil následující postupy: kombinaci národního a lokálního přístupu k předcházení specifickým druhům trestné činnosti, vytváření komplexních dlouhodobých a střednědobých strategií prevence kriminality, poradenství, informování občanů a zapojení týmu realizátorů včetně komerční sféry, vzdělávání týmu odborníků, vytváření odborných pracovních skupin, podpora socializačních a motivačních programů, spolupráci státní a obecní policie, aktivní zapojení občanů (dobrovolníků) do preventivních aktivit, orientaci práce policie na občana a potřeby komunity, zapojování policie jako partnera do řešení problémů. Zdroj: Publikace IKSP (2006) Prevence městské kriminality a ohrožená mládež; Přehled slibných strategií a programů z celého světa. Připraveno pro 11. Kongres OSN o prevenci kriminality a trestní justice (2005). Na úrovni Evropské unie se mezinárodní aktivity České republiky v oblasti prevence kriminality soustřeďují na spolupráci prostřednictvím EUCPN (Evropská síť prevence kriminality). Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji různých aspektů prevence kriminality na místní a nadnárodní úrovni členských (popř. přidružených) zemí EU. Prevenci kriminality zde představují všechna opatření směřující ke snižování kriminality a zvyšování pocitu bezpečí občanů. Pro období tří let byla vybrána jako nosná témata prevence kriminalita mladistvých, městská kriminalita a trestná činnost spojená s drogami. Česká republika se aktivně podílí i na aktivitách Organizace spojených národů (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu UNODC, Komise pro prevenci a trestní soudnictví, Program bezpečnějších měst UN-Habitat) a spolupracuje s dalšími mezinárodními organizacemi jako je ICPC (Mezinárodní centrum pro prevenci kriminality), EFUS (Evropské fórum pro bezpečnost ve městech) a EUROCITIES. Zdroj: Egle Havrdová: Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže, Centrum pro veřejnou politiku,

17 IV. STANOVENÍ PRIORIT Jednou ze standardních metod pro definování priorit je SWOT ANALÝZA. Pomocí této metody jsou definovány silné stránky (vnitřní potenciál a nástroje, které lze využít), slabé stránky (vnitřní slabá místa, na které jejichž odstranění je potřeba se zaměřit), příležitosti (vnější faktory, které můžeme využít pro dosažení cílů) a hrozby (vnější faktory, které znesnadňují dosažení cílů a je žádoucí je překonat). Vize: Využít všechny dostupné prostředky k eliminaci a zastavení růstu kriminality. SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 1. Existence subjektů podílejících se na řešení problematiky: policie, justice, sociálně právní ochrana dětí, neziskový sektor. 1. Medializace problematiky, informovanost občanů, pozitivní veřejné mínění k řešení prevence kriminality. 2. Existence kamerového systému. 3. Změna postoje Městské policie Valašské Meziříčí k řešení problematiky prevence kriminality (vznik funkce manažera prevence kriminality). 4. Zavedený systém komunitního plánování sociálních služeb. 5. Dobrá informovanost škol o problémech. 1. Nedokonalá legislativa, často obtížná vymahatelnost práva. 2. Nekoncepční, nesystematická prevence, nedostatečné financování prevence. 3. Přebujelá administrativa - brzda akční práce represivních složek. 4. Pomalé a zdlouhavé soudnictví, nástup výkonu trestu, nízké tresty, nedostatečné a často nevhodné udílení alternativních trestů. 5. Neexistence postpenitenciální péče Nedostatečný počet policistů v ulicích, soudců a pracovníků mediační a probační služby, jejich špatné technické vybavení. 7. Zkreslené, neúplné statistiky. 8. Chybějící terénní programy. 9. Chybějící nízkoprahové zařízení a krizové centrum. 17

18 PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 1. Vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců státní správy a samosprávy, stabilizace kvalifikovaných pracovníků. 2. Změna koncepce práce Policie ČR 3. Fungující programy prevence, zapojení obyvatel, podrobná znalost lokalit a problémů. 4. Využití médií, informovanost, ovlivňování veřejného mínění. 5. Propojení komunikačních technologií, zlepšení technického vybavení. 6. Využití zkušeností států v rámci EU. 7. Možnost získat finanční prostředky z EU 8. Rozvoj spolupráce a komunikace mezi jednotlivými subjekty. 1. Přetrvávání nedostatků v legislativě 2. Nedostatek financí, odchod kvalifikovaných pracovních sil. 3. Negativní medializace (návodné reportáže), vliv násilí v médiích na mládež, klesající věk pachatelů, jejich vzrůstající brutalita. 4. Šíření rasizmu a xenofobie, nárůst lhostejnosti a strachu obyvatel 5. Vysoká míra korupce ve státní správě 6. Zneužívání sociálních dávek a příspěvků POSTPENITENCIÁLNÍ PÉČE 4 Zařízení poskytující (soudně nařízenou) péči trestných pachatelů jako alternativu k trestu odnětí svobody nebo jako reintegraci osob po výkonu trestu odnětí svobody. 18

19 V. STRATEGIE A CÍLE Základním úkolem této strategie je navrhnout taková opatření a cíle, aby byl zachován pozitivní trend ve vývoji počtu spáchaných trestných činů na území města a současně aby se jejich prostřednictvím omezili příležitosti k páchání trestných činů a přestupků. Cílem plánovaných programů prevence je ochrana místních komunit před kriminalitou a zvyšování pocitu bezpečnosti občanů. V oblasti sociální prevence chceme předcházet nežádoucím společenských jevů v rodinách, ve škole, ve společnosti, zmírnit dopad sociálně patologických jevů ve společnosti na jedince, zvýšit motivační úsilí společnosti na jedince, zvýšit rozvoj kompetencí a dovedností jednotlivců a začlenit je do společnosti. Tyto cíle by měly pozitivně ovlivnit vývoj kriminality, bezpečnosti silničního provozu, celospolečenskou osvětu, včetně prevence xenofobie a rasismu. Cílové skupiny: Pachatelé Cílová skupina zahrnuje mládež; mladé dospělé; recidivisty; dále zde patří pachatelé se základním vzděláním, vyučení a pachatelé bez jakékoliv kvalifikace. Oběti Skupina zahrnuje dětské oběti především mravnostní, násilné a majetkové trestné činnosti a dětské oběti šikany, oběti násilné trestné činnosti, včetně domácího násilí, oběti obchodování s lidmi, oběti majetkové kriminality, oběti rasově, národnostně nebo nábožensky motivovaných trestných činů. Rizikoví jedinci v postavení potenciálních pachatelů nebo obětí Zahrnuje dysfunkční a sociálně slabé rodiny, rodiny dětí s poruchami chování, předlužené rodiny a jednotlivce, predelikventní 5 děti a mládež, sociálně vyloučení jedinci a skupiny; ženy, seniory, osoby se zdravotním postižením a sociálním handicapem, osaměle žijící osoby, cizince, příslušníky národnostních a etnických menšin, dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné, obyvatele prostorově vyloučených lokalit, lidi bez přístřeší, osoby mající problémy s placením nájemného a dalších finančních pohledávek, osoby propuštěné z výkonu trestu. Mezi rizikové osoby patří také jedinci závislí na konzumaci alkoholu a omamných nebo psychotropních látek. PREDELIKVENTNÍ CHOVÁNÍ 5 Lehčí závada v chování, která však ještě nemá charakter poruchy chování ani poruchy osobnosti. 19

20 Z výše uvedených cílových skupin budou prioritně podporovány projekty zaměřené na prevenci funkčnosti rodin, na sociálně vyloučené skupiny a komunity, děti a mládež a také na oběti trestných činů včetně obětí domácího násilí. 5.1 STRATEGIE PREVENCE Dlouhodobá strategie Prostřednictvím pozitivní komunikace s veřejností: Zvyšovat informovanost občanů o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí a Policie ČR Valašské Meziříčí a tím prohlubovat důvěru občanů. Trvale zvyšovat profesionalitu a image strážníků Městské policie Valašské Meziříčí. Zvýšit u občanů pozornost, zájem a aktivitu na realizaci vlastního bezpečí. Snižovat negativismus a destrukci občanů. Vytvářet podmínky pro vzájemnou komunikaci a spolupráci zainteresovaných institucí a organizací. Vytvářet a realizovat motivační a rekvalifikační programy, které umožní pozitivně měnit vzdělanostní strukturu obyvatel. Podpora samostatného života a prevence zhoršování sociální situace. Koordinace a podpora rozvoje dětí a mládeže předškolního a školního věku formou přednášek, besed a zážitkových programů k prevenci v dopravní, občanské a právní výchově. Podpora partnerství, vzájemné informovanosti a plánování preventivních programů pro děti a mládež na území města Valašské Meziříčí. Podpora organizovaného i neorganizovaného aktivního trávení volného času u dětí a mládeže. Podpora nových trendů ve trávení volného času, rozvoj pozitivního myšlení a pocitu spoluodpovědnosti mladé generace a předcházení tak sociálně patologickým jevům nebo minimalizovat jejich vznik. Rozvoj terénních a výměnných programů. Podpora fundraisingových aktivit 4 FUNDRAISING 4 Je systematická činnost, pro níž má čeština pojmenování dobročinnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců. 20

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2015-2018 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný - oblast primární prevence 1 Předmluva... 3 2 Strategické dokumenty Olomouckého

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta ekonomicko správní UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko správní Ústav veřejné správy a práva PRIMÁRNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jitka Hrdinová Vedoucí práce: Josef Dublinský

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA ZLÍNSKÉHO KRAJE ROK 2013 Zpracoval: únor 2014 Odbor Kanceláře hejtmana, Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský koordinátor prevence kriminality BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky

Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Základy prevence kriminality pro pedagogické pracovníky Michaela Štefunková, Jaroslav Šejvl (eds.) M O N O G R A F I E ZÁKLADY PREVENCE KRIMINALITY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Univerzita Karlova 1. lékařská

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více