HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE"

Transkript

1 M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY

2 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Právní analýza Sociálně demografická analýza Institucionální analýza Jednotlivé sloţky systému KOMENTÁŘ K BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE CÍLE PREVENCE KRIMINALITY V HOLEŠOVĚ Cíle a opatření k naplnění priorit pro rok

3 Seznam tabulek 1. Kriminalita (přečiny, zločiny) Pachatelé Oběti Vybrané druhy přestupků Nezaměstnanost 2012, Vyplacené sociální dávky 2012, Analýza SWOT Seznam použitých zkratek OOP PČR ÚO MěÚ TČ MP PCO MV SVC MKDS ECC GIS IVVS SMS GSM VPŠ SPŠ NNO Obvodní oddělení Policie Policie České republiky Územní odbor Městský úřad Trestný čin Městská policie Pult centrální ochrany Ministerstvo vnitra Středisko volného času Městský kamerový dohlíţecí systém Emergency control centrum propojení jednotlivých modulů Integrovaného bezpečnostního systému Geografický informační systém Integrovaný varovný a výstraţný systém Short message service krátká textová zpráva Global systém for Mobile Communication systém mobilní komunikace Vyšší policejní škola Střední policejní škola Nestátní nezisková organizace 3

4 ÚVOD Kriminalita je nejextrémnějším projevem sociální patologie. Její rozvoj je spojován především s městskými aglomeracemi, oblastmi, v nichţ je vysoká hustota obyvatel a rozsáhlé sídlištní zástavby poskytující značnou míru anonymity. Souvisí také s nízkou vzdělaností, nezaměstnaností a neuspokojivým sociálním zázemím. Průzkumy vnímání pocitu bezpečí občany svědčí o tom, ţe nejčastěji se lidé obávají různých typů krádeţí, a to koresponduje s informacemi Policie ČR, podle nichţ majetková kriminalita představuje největší objem páchané trestné činnosti. V poslední době také narůstají obavy z šíření drog, šikany, vandalství a výtrţnictví, tedy problémů spojovaných především s mladými lidmi. Přestoţe pojem prevence kriminality nemá ve veřejnosti jednotný výklad je třeba nalézt shodu v zapojení různých sloţek společnosti, tj. státních a samosprávních institucí, policie, neziskového a podnikatelského sektoru i samotných občanů. Program prevence kriminality na místní úrovni představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatíţených kriminalitou a rizikovými jevy. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů, z nichţ k nejzávaţnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociálního vyloučení. Vedle represivních sloţek v této oblasti (justice, Policie ČR, Městská policie Holešov) cítí zastupitelské orgány města Holešova potřebu zapojit se také do programů prevence kriminality. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prosinci roku 2013 zapojení do "Programu prevence kriminality na léta " a tím i záměr aktivně se podílet a dlouhodobě řešit bezpečnost občana, jeho majetku a zkvalitnění veřejného pořádku. Tento cíl lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních sloţek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací s tím, ţe v oblasti finančního zabezpečení je město Holešov připraveno podílet se na realizaci všech přijatelných a smysluplných aktivit ať podporou konkrétních projektů, tak i podporou vznikajících nebo jiţ fungujících volnočasových aktivit. Určitým mezičlánkem mezi městem Holešov a těmito organizacemi případně jinými státními orgány je schválená "Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality". Tato komise jejíţ členové jsou vrcholnými pracovníky různých institucí, je poradním orgánem Rady města 4

5 Holešova a její hlavní náplní je koordinace preventivních aktivit a stanovení strategie bezpečnosti prevence kriminality na území města a jeho místních částí. Kromě této specificky sestavené komise se bezpečnostní situací ve městě zaobírají i další komise, tedy poradní orgány Rady města. Kriminalitou ve městě se zabývá přestupková komise města Holešova, komise právní ochrany dětí a její prevencí také odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, kde pracuje romský poradce. Prevence kriminality tímto i na městské úrovni představuje souhrn opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností a pomocí obětem trestných činů. Cílem těchto opatření je omezení kriminality a jejích následků. 1. PREVENCE KRIMINALITY Prevence je soustava opatření, která mají předcházet nějakému neţádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Kriminalita Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti za určité období. Můţeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postiţitelné jednání, při kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeţe prosté, krádeţe vloupáním, podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postiţitelné jednání, při kterém je převáţně za pouţití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí újma na zdraví a ţivotě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vraţda, ublíţení na zdraví, loupeţ, vydírání, únos. Prevence kriminality Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a sniţování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. 5

6 Sociální prevence Zaměřena je na chování případného pachatele trestné činnosti. Představuje aktivity ovlivňující proces sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou povaţovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. Primární sociální prevence - jde o aktivity zaměřené na společenské faktory kriminality, jedná se většinou o systém opatření směřujících k podpoře hodnotového systému odmítajícího protizákonné jednání, je cílena především na děti, mládeţ a rodiče, v obecné rovině tedy na celou společnost, především na dosud kriminálně nezasaţenou část populace (např. prostřednictvím škol). Lze sem zahrnout tedy programy na zvyšování právního vědomí, pedagogicko psychologické poradenství, rodinné poradenství, podporu volnočasových aktivit Sekundární sociální prevence - je také orientována na společenské faktory kriminality a na sociálně patologické jevy. Jedná se o systém rozmanitých, ale úzce cílených opatření, která jsou zaměřena na konkrétní druh rizikové skupiny v rozlišení dle věku, míry a druhu ohroţení a teritoria. Je zaměřena na kriminálně rizikové skupiny, případně oběti kriminality. Jde o nabídku konkrétních programů, které se vztahují na příslušníky subkultur, komunit, dále sluţby sociální pomoci (jako krizová centra, intervence v rodinách), sluţby a poradenství pro osoby bez domova a péče o děti a mládeţ opouštějící ústavní zařízení. Smyslem je vytvoření nabídky odpovídající, dostupné a profesionální pomoci těm, kteří jsou bezprostředně ohroţeni problematikou kriminality. Terciární sociální prevence - je taktéţ zaměřena na společenské faktory kriminality. Jedná se o systém resocializačních opatření uplatňovaných jak v průběhu výkonu trestu, tak po propuštění. Je zaměřena na osoby a skupiny osob, které se jiţ kriminálních činů dopustily, resp. na lokality, které jsou kriminalitou zasaţeny nebo na osoby, které se staly obětmi trestných činů. Konkrétním programem je např. práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uloţen alternativní trest nebo projekty na pomoc obětem trestných činů. 6

7 Situační prevence Situační prevence staví na zkušenosti, ţe určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností, její součástí je rovněţ i informovanost veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností. Je orientována na omezování kriminogenních situací a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. Jde např. o zvyšování informovanosti o moţnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality, o opatření ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se podílí na boji s kriminalitou), organizačního charakteru (větší výskyt policistů v ulicích) nebo technické či fyzické povahy a zhoršení podmínek pro páchání kriminálních deliktů či jejich minimalizaci (kamerové systémy a zabezpečení objektů). Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů Je zaloţena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohroţených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických moţností ochrany před trestnou činností. Pěstováním takovýchto směrů se lze účinně vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat poznatky k vypracování preventivních opatření sniţujících riziko ohroţení na minimum. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE - HOLEŠOV Město Holešov leţí na západním okraji Hostýnských vrchů na hranici mezi Hanou a Valašskem, asi 15 km severovýchodně od Kroměříţe a 18 km severně od Zlína. Je tzv. pověřenou obcí III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Ţopy. Holešov v současnosti s obyvateli (počítáno k ) a se svou rozlohou 3396 hektarů tvoří přirozené centrum regionu. Tato role je mu dána jak geografickou polohou, tak i historickým a průmyslovým vývojem. Koncem roku 2009 byla dokončena základní technická a dopravní infrastruktura u strategické průmyslové zóny Holešov. Tato se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 280 ha a od roku 2010 se postupně 7

8 obsazuje jednotlivými podniky. Dle dřívějšího předpokladu odborníků by měla vytvořit aţ 12 tis. pracovních míst a navýšit počet obyvatel města aţ o 5 tis. obyvatelů. Holešov je zároveň historicky významné město s mnoha pamětihodnostmi, které v poslední době buď jiţ prošly, nebo procházejí rekonstrukcí. Jako například zámek s rozlehlou zahradou a oborou, ţidovský hřbitov, Šachova synagoga, kostel Nanebevzetí Panny Marie apod. Také proto se zde v posledních letech zvyšují počty turistů. Pro město Holešov je důleţité i školství v čele s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově. Dále pak Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, I. II. a III. základní škola. 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Bezpečnostní analýza města Holešov je rozdělena do tří částí právní analýza vývojové trendy trestné činnosti a přestupky sociálně demografická analýza vývoj nezaměstnanosti, počty vyplacených sociálních dávek, vyloučené lokality na území města institucionální analýza zaměřuje se na činnost subjektů (orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucích působících v oblasti sociální a situační prevence) 3.1 Právní analýza Trestné činy za rok a meziroční srovnání a index v přepočtu na 10 tis. obyvatel. Kriminalita (přečiny i zločiny) Tab. č. 1 Kriminalita (přečiny, zločiny) Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Trestné činy Index na 10 tis. obyvatel Zdroj: PČR ÚO Kroměříţ (komplexní statistika) 8

9 V oblasti přečinů a zločinů sledovaných v letech 2012 a 2013 neeviduje PČR výraznější nárůst, nebo pokles. V celkovém počtu se liší pouze o jeden případ. Výraznější nárůst pozorujeme pouze u kriminality mravnostního charakteru a kriminality majetkové. Je třeba si povšimnout, ţe v přepočtu na 10. tisíc obyvatel je výsledný počet trestných činů naprosto stelný v obou letech, to ale neznamená, ţe je zanedbatelný. Pachatelé Tab. č. 2 Pachatelé Rok Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté Zdroj: PČR ÚO Kroměříţ (komplexní statistika) Ze struktury uvedených pachatelů zjišťujeme, ţe výraznější rozdíl je pouze u pachatelů nad 18 let a to pokles o 6 pachatelů oproti roku U recidivistů nárůst o dva pachatele, osoby mladistvé pokles o dva pachatele a nezletilé nárůst o jednoho pachatele. Oběti Tab. č. 3 Oběti Rok Děti (0-18 let) Ţeny Osoby starší 65ti let Zdroj: PČR UO Kroměříţ (komplexní statistika) U obětí trestných činů pozorujeme oproti roku 2012 nárůst dětských obětí a to o dva případy. Ţeny se v roce 2013 staly obětmi v 61 případech, coţ je o 5 případů více jak v roce U osob starších 65ti let zjišťujeme pokles o jeden případ. 9

10 Vybrané druhy přestupků Tab. č. 4 Vybrané druhy přestupků Počet obyvatel Přestupky abs. počet Index na 10 tis. obyvatel Druh k Změna proti roku 2012 rok 2012 k změna rok 2012 rok 2013 změna (index) změna (%) Proti veřejnému pořádku Proti občanskému souţití Proti majetku Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemy Zdroj: PČR UO Kroměříţ (komplexní statistika), MěÚ Holešov, MP Holešov Tabulka obsahuje celkový počet přestupků řešených Městskou policií Holešov, Policií České republiky na území města Holešov a komisí k projednávání přestupků při MěÚ Holešov. Celkově lze konstatovat, ţe došlo k výraznému nárůstu přestupků ve veřejném pořádku a to o 18.9 %. Toto můţeme přičíst i zvýšené pochůzkové činnosti stráţníků a policistů se zaměřením na dodrţování veřejného pořádku v parcích v nočních hodinách a před nočními kluby. Dále sledujeme o proti roku 2012 pokles přestupků proti občanskému souţití a to o 6.4 %. Proti majetku pokles o 10.4 %. Na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi pokles o 11.6 %. 10

11 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období leden až listopad 2012 Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden aţ listopad V průběhu uvedeného období roku 2012 nedošlo k ţádným hromadným narušením veřejného pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíţ bezpečnostní situace zůstala stabilizovaná. Dne proběhlo v Holešově vystoupení předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti p. Vandase a s tím spojené protesty ze strany levicově orientovaných extremistů. Akce byla dostatečně ze strany policie zabezpečená a aţ na malé excesy proběhla bez narušení veřejného pořádku. Další větší akcí na teritoriu Holešova bylo pořádání Holešovské Regaty dne I přes velký počet návštěvníků a mnoho vypitého alkoholu, nedošlo, mimo problémy s parkováním, k problémům při dodrţování veřejného pořádku. Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost, a to krádeţe měděných okapových svodů, ţelezných roštů a co nás nejvíce trápí, je zvýšený počet krádeţí vloupáním do rodinných domů, zejména novostaveb. Rovněţ je v současné době intenzivně pátráno po pachatelích krádeţí vloupáním do benzinek a hospod. K těmto vloupáním dochází po celém teritoriu Zlínského kraje. V průběhu měsíce května byla na teritoriu Holešovska realizováno zadrţení většího počtu osob podílejících se na výrobě a distribuci pervitinu. Při této akci bylo zabaveno policií pět varen této drogy a zadrţeno deset osob. V rámci akce Metyl bylo spolupracováno s krajskou kriminální sluţbou při kontrolách v Ţeranovicích, budově bývalé spořitelny. Rovněţ bylo provedeno mnoho prověrek míst, kde se prodává alkohol Bylo řešeno několik obtíţí v lokalitě Bořenovská, v současné době zde však nedochází k váţným potíţím. V průběhu období policisté vykazovali 4 osoby ze společného obydlí (ve všech případech soud desetidenní dobu vykázání prodlouţil minimálně na jeden měsíc). Kolegové z hospodářské sluţby krim. policie řešili několik případů daňových úniků v řádech milionů, rovněţ legalizaci výnosů trestné činnosti v souvislosti s úvěry na nemovitosti a také mnoho drobnějších úvěrových podvodů. K závaţnějším případům na našem teritoriu bych pak ještě uvedl opakované znásilňování a pohlavní zneuţívaní nezletilé, ze strany přítele její matky. Také bych chtěl upozornit na vzrůstající trend podvodů při nákupech přes internet. 11

12 V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 226 trestných činů. Za stejné období loňského roku, bylo spácháno 250 trestných činů. Z toho mnoţství 127 případů bylo objasněno, tj. 56,2 % případů, kdy byl zjištěn pachatel, v struktuře páchaných trestných činů převládá majetková trestná činnost 87 případů a násilná 28 případů. Mezi ostatních trestné činy patří například neplacení výţivného 31 případů, řízení motorových vozidel s hladinou alkoholu v krvi vyšší něţ 1 /oo bylo zjištěno 7 případů a další trestné činy jako maření výkonu úředního rozhodnutí ( např. řízení motorových vozidel po vysloveném zákazu řízení - 12, nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody ) atd. Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno přes blokových pokut v dopravě (tyto blokové pokuty jsou v součtu se sluţbou dopravní policie, udělené v teritoriu našeho oddělení). Bylo zjištěno 24 (7 TČ) podnapilých řidičů, 4 řidiči byli pod vlivem drog. Dále bylo zjištěno a šetřeno 159 přestupků proti majetku a veřejnému pořádku. V uvedeném období bylo ze strany našeho oddělení omezeno na osobní svobodě celkem 55 osob, z toho 5 osob bylo dodáno do výkonu trestu odnětí svobody (v případech, kdy nenastoupili sami), 4 osoby byly zatčeny na příkaz soudů, 12 osob zadrţeno dle trestního řádu, 8 osob předvedeno pro soudy a správní orgány a 26 zajištěno dle zákona o policii. 13 osob bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Kroměříţské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v ţádném případě pouţít zbraň a v 24 případech policisté pouţili donucovací prostředky, při kterých nedošlo ke zranění osob. Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněţ na velmi dobré úrovni. S velitelem MP se setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodrţování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při vyuţití kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období leden až listopad 2013 Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden aţ listopad

13 V průběhu uvedeného období roku 2013 nedošlo k ţádným hromadným narušením veřejného pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíţ bezpečnostní situace zůstala stabilizovaná. Větší akcí na teritoriu Holešova bylo pořádání Holešovské Regaty dne I přes velký počet návštěvníků a mnoho vypitého alkoholu, nedošlo, mimo problémy s parkováním, k problémům při dodrţování veřejného pořádku, dále se policisté OOP podíleli na zajištění bikemaratonu Drásal, který také proběhl bez mimořádné události. Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost, kdy nás nejvíce trápí zvýšený počet krádeţí vloupáním do rodinných domů, dále krádeţe měděných okapových svodů, ţelezných roštů a ţeleza vůbec, jedná se o krádeţe z nezajištěných zahrad a volných prostranství. V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 253 trestných činů, z toho bylo 156 případů objasněno, tj. 61,66 % případů, kdy byl zjištěn pachatel, v struktuře páchaných trestných činů převládá majetková trestná činnost 106 případů a násilná 23 případů. Mezi ostatních trestné činy patří například neplacení výţivného 27 případů, řízení motorových vozidel s hladinou alkoholu v krvi vyšší něţ 1 /oo bylo zjištěno 5 případů a další trestné činy jako maření výkonu úředního rozhodnutí ( např. řízení motorových vozidel po vysloveném zákazu řízení - 3, nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody ) atd. Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno 795 blokových pokut v dopravě. Bylo zjištěno 29 (4 TČ) podnapilých řidičů a 1 řidič pod vlivem drog. Dále bylo zjištěno a šetřeno 169 přestupků proti majetku a 99 proti veřejnému pořádku. V uvedeném období bylo ze strany našeho oddělení omezeno na osobní svobodě celkem 40 osob, kdy 12 osob bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Kroměříţské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v ţádném případě pouţít zbraň a v 6 případech policisté pouţili donucovací prostředky, při kterých nedošlo ke zranění osob. Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněţ na velmi dobré úrovni. S velitelem MP se setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodrţování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při vyuţití kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí. 13

14 Městská policie Holešov zpráva o činnosti za rok 2012 Organizační struktura: V roce 2012 slouţila MP v počtu 11-ti stráţníků s platným osvědčením a 5-ti civilních pracovníků na obsluhu kamerového systému. Z toho jeden vykonával navíc veškerou administrativu MP (oznamování bodového systému případů, lustrace zjištěných přestupků MDKS plus jejich předvolávání případů a další evidence). Systém sluţeb byl plánován ve 12-ti hodinových směnách. V měsíci říjnu rozvázal pracovní poměr jeden stráţník. Tento bude do plného počtu 11-ti stráţníků doplněn od Výše uvedený počet je ideální stav umoţňující nepřetrţitý 24 hodinový provoz MP. Výslednost: Základní činnost Městské policie se odvíjí od nutnosti řešení místní problematiky na úseku dopravy, veřejného pořádku a potřeb města. Městská policie se dále podílí na zajištění kulturních, sportovních a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě. Stráţníci Městské policie dle moţností denně zajišťují kontrolu přechodů pro chodce při příchodu dětí do škol. V součinnosti s jednotlivými odbory Městského úřadu jsou prováděny asistence při výběru, nebo odvodu finančních hotovostí. Také je prováděn dohled na veřejný pořádek při vyplácení sociálních dávek a jiných potřeb města. Mezi další činnosti vykonávané městskou policií patří kontroly dětských hřišť, sportovišť a parků, kontroly poţívání alkoholických nápojů na místech určených vyhláškou města, kontroly restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým a podnapilým, kontroly prostor nádraţí ČSAD a ČD se zaměřením na dodrţování veřejného pořádku, zjišťování nepovolených záborů a překopů veřejného prostranství, kontroly záborů a překopů povolených, problematika pohybu psů ve městě, kontroly čistoty města, rušení nočního klidu, zjištění neoprávněných skládek, zajištění převozu podnapilých osob na záchytnou stanici, provádění opatření pří ztrátách a nálezech, preventivní kontroly při vzniku nebezpečí ţivelných pohrom, v zimním období kontroly sjízdnosti vozovek, kontroly uhrazení poplatku za parkovné, zjištění a opatření k odstranění vraků vozidel, odhalování podezření z trestné činnosti, kontroly nezletilých a mladistvých cyklistů při jejich účasti na provozu na pozemních komunikací. Preventivní kontroly lokalit se zvýšeným předpokladem páchání přestupků a trestných činů na majetku (zahrádkářské a chatové oblasti, parkoviště na katastrálním území města, v rámci PCO střeţení určitých objektů v majetku města). Dále se 14

15 městská policie podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, coţ obnáší kontrolní činnost týkající se veškeré problematiky v dopravě na katastrálním území města Holešov a jeho místních částí. Při své činnosti provádí městská policie také asistence. Finančnímu odboru při odvodu a výběru finanční hotovosti, sociálnímu odboru při jejich akcích, odboru ţivotního prostředí při akcích spadajících do jejich kompetence, asistence pracovnímu úřadu ve dnech s moţností zvýšeného počtu problematických osob, PČR při dopravních nehodách, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a jejich dalších větších akcí, rychlé záchranné sluţbě, hasičskému záchrannému sboru, spolupráce s odborem investic, silničního hospodářství a údrţby města spočívající v odhalování nedostatků na katastrálním území města, asistence při pořádání kulturních sportovních a jiných akcí, pořádaných různými organizacemi města (Drásal, Rohálovská desítka, Rohálovská padesátka, Holešovský triatlon, cyklistický závod BMI Hulín, Majáles, Holešovská regata, Sraz veteránů, akce motoristického oddílu - motorky, veškeré akce pořádané organizací TyMy, Vánoční trhy, novoroční ohňostroj a jiné). Dále asistence jednotlivým odborům spočívající v doručování písemností nedoručitelných obvyklým způsobem. Spolupráce s občany a řešení jejich podnětů apod. V roce 2012 evidovala Městská policie 2314 čísel jednacích, coţ je o 792 případů více neţ např. v roce V tomto výčtu nejsou započítané případy, které byly vyřízeny na místě bez další evidence (domluvy cca případů a blokové pokuty v počtu 472, mimo pokut za překročení rychlosti). V rámci sluţby bylo kontrolováno a řešeno 14 případů tzv. vraků motorových vozidel, bylo prováděno 47 odchytů různých zvířat, z toho 42 zákroků ke psům. Bylo doručeno 22 písemností, které nemohly být doručeny jinou cestou, zkontrolováno bylo 194 záborů a překopů veřejného prostranství, řešeno 58 ztrát a nálezů, na sociální odbor bylo předáno 41 podezření z porušení zákona, kterých se dopustily osoby mladistvé, do komise k projednávání přestupků bylo předáno 12 případů. V rámci zajištění asistence záchranné sluţbě, obvodnímu oddělení policie ČR, zajištění kulturních, sportovních a podobných akcí se Městská policie zúčastnila v 71 případech. Přestupků zjištěných městským kamerovým dohlíţecím systémem bylo zjištěno 885. Na Odbor dopravně správních agend postoupeno 385 případů k projednání a v blokovém řízení bylo vyřešeno 228 těchto přestupků. V rámci boje proti nalévání alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno 79 kontrol restaurací v Holešově a místních částí. 15

16 Tyto kontroly byly prováděny stráţníky Městské policie Holešov, případně ve spolupráci s policií ČR. Zjištěné porušení zákona při akcích prováděných ve spolupráci s policií ČR řešila policie ČR v rámci své kompetence. Poškození dopravního značení, oznámení o poruchách veřejného osvětlení, hrubých závad na chodnících, pozemních komunikacích a dalších nedostatků v čistotě veřejných prostranství apod. na území města a okolí, byly předány v počtu 597 případů k dalšímu opatření k rukám vedoucímu kanceláře starosty. Na policii ČR bylo předáno 20 podezření z trestné činnosti spadajících do jejich kompetence. Jednalo se např. o zadrţení řidičů řídících pod vlivem alkoholu, napadení, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění apod. Ve dvou případech byly Městskou policií zadrţeny osoby po nichţ bylo vyhlášeno ať jiţ místní nebo celostátní pátrání. V blokovém řízení bylo uloţeno 1627 pokut za ,- Kč. Z toho bylo jiných přestupků, neţ překročení povolené rychlosti v obci, celkem 440 blokových pokut za ,- Kč. Ve veřejném pořádku bylo uloţeno 49 blokových pokut za celkovou částku ,- Kč. Pokuty v dopravě byly uloţeny většinou za porušení zákazu zastavení 26, stání 51, neuhrazení parkovného 101, nebo zákazu vjezdu 201 případů. Ve veřejném pořádku to bylo neoprávněné vylepování plakátů, drobné krádeţe, znečištění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nalévání alkoholických nápojů, porušení tzv. tabákového zákona, neoprávněné zaloţení skládky, rušení nočního klidu a jiné drobnější delikty. 3.2 Sociálně demografická analýza Ve městě Holešově a jeho místních částech (Dobrotice, Tučapy, Ţopy, Količín) ţije k celkem obyvatel, k to bylo obyvatel. To je pokles o 0,37% především vlivem nízké porodnosti a vysoké úmrtnosti. Celkový vývoj v počtu obyvatel za posledních deset let má klesající tendenci. Počtem obyvatel 345,3 na 1 km čtvereční se řadí mezi obvody s nadprůměrnou hustotou osídlení. Nezaměstnanost Jedním ze závaţných a ekonomických společenských jevů je vysoká míra nezaměstnanosti. Ta vystoupala v roce 2013 na úroveň 10.9 %. To je oproti roku 2012, kdy byla nezaměstnanost 9.3 %, nárůst nezaměstnanosti o 1.6 %. 16

17 Musíme počítat s tím, ţe od začátku roku 2010 se rozbíhá umísťování jednotlivých podniků do nově postavené průmyslové zóny v Holešově. Tato skutečnost bude mít v budoucnu výrazný vliv jak na míru nezaměstnanosti v regionu, tak i na počet obyvatel. Tab. č. 5 Nezaměstnanost 2012, 2013 Rok Počet obyvatel Počet uchazečů Míra nezaměstnanosti (%) Index na 10 tis. obyvatel Zdroj: Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Holešov Vyplacené sociální dávky Skupinu osob ohroţených sociálním vyloučením lze charakterizovat nedostatečným finančním zabezpečením, pokrývajícím ţivotní náklady. Z části je moţné tuto ţivotní situaci řešit dávkami sociální péče. Osoba/rodina pobírající sociální dávky není de facto schopna vytvářet finanční rezervy a je ohroţena sociálním vyloučením. Tab. č. 6 Vyplacené sociální dávky 2012, 2013 Index na Index na Meziroční srovnání 10 tis. obyvatel 10 tis. obyvatel (2012) (2013) Vyplaceno dávek V celkové výši Kč Zdroj: Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Holešov Z dostupných dat můţeme vyčíst, ţe v roce 2013 je výrazný nárůst vyplacených dávek o více jak v roce 2012 a vyplaceno na dávkách bylo o Kč více jak v roce

18 Sociálně vyloučené lokality Na území města Holešova vznikla v roce 2010 jedna sociálně vyloučená lokalita. Jedná se o územně vyloučenou lokalitu na ulici Bořenovská, kde bylo postaveno 16 malometráţních, nízkonákladových bytů - domků, tzv. montovaného kontejnerového typu. K tomuto řešení bylo přistoupeno po té, co většina zde umístěných obyvatel bydlela v ulici Školní, kde ţili v domcích nevyhovujících k bydlení, určených k demolici. K je zde hlášeno 63 obyvatel, ale v praxi je tento počet daleko vyšší v závislosti na krátkodobém či dlouhodobém pobytu nepřihlášených rodinných příslušníků a známých těchto obyvatel, kteří migrují z okolních měst a Slovenska. Bydlení je určeno pro nízkopříjmové rodiny a neplatiče. Největší podíl obyvatel v této lokalitě patří k romské národnostní menšině. 3.3 Institucionální analýza Zastupitelstvo města Holešova schválilo v prosinci roku 2013 záměr podílet se a dlouhodobě řešit bezpečnost občana, jeho majetku a zkvalitnění veřejného pořádku. Tento cíl lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních sloţek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací s tím, ţe v oblasti finančního zabezpečení je město Holešov připraveno podílet se na realizaci všech přijatelných a smysluplných aktivit ať podporou konkrétních projektů, tak i podporou vznikajících nebo jiţ fungujících volnočasových aktivit. Z rozpočtu města nebo z jeho grantového systému "Akce milion" jsou finančně podporovány organizace zabývající se sportovní činností, zájmové a společenské organizace, klubové a charitativní činnosti. Podobně je mnoha organizacím poskytována podpora v podobě provozní podpory apod. Určitým mezičlánkem mezi městem Holešov a těmito organizacemi případně jinými státními orgány je schválená "Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality" (schválena Radou města ve sloţení: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města, PaedDr. Zdeněk Janalík, radní města Holešova, MUDr. Lenku Dúbravčíkovou, zastupitelku města Holešova, npor. Jana Nováka, velitele OO Policie ČR Holešov, plk. Mgr. Andreje Rohála, Ph.D., pracovníka Vyšší a Střední policejní školy MV Holešov, Mgr. Jiřího Nesázela, pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov a Bc. Romana Zálešáka, zástupce velitele městské policie Holešov a managera prevence kriminality). Tato komise jejíţ členové jsou vrcholnými pracovníky různých institucí je poradním orgánem Rady města Holešova a její 18

19 hlavní náplní je koordinace preventivních aktivit a stanovení strategie bezpečnosti prevence kriminality na území města a jeho místních částí. Kromě této specificky sestavené komise se bezpečnostní situací ve městě zaobírají i další komise, tedy poradní orgány Rady města; jedná se o komisi pro řešení drogové problematiky, komisi dopravy a ţivotního prostředí, komisi pro občanská sdruţení, komisy školskou a také pro právní ochranu dětí. Drobnou kriminalitou ve městě se zabývá přestupková komise města Holešova. Zde podávají oznámení o přestupcích některé organizace jako Policie ČR, Městská policie aj., avšak oznámení o přestupku zde můţe podat i kterýkoli občan. Prevencí kriminality se také zabývá odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Holešov, kde pracuje romský poradce. Jeho úkolem je vstupovat do kontaktu s romskými rodinami i jednotlivci v jejich přirozeném prostředí s cílem poznat subjektivní podmínky jejich sociální existence. Dále Charita Holešov, Charita Kroměříţ a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách Argo, Společnost dobré vůle, Zlín Jednotlivé složky systému Městská policie Holešov Městská policie byla Zastupitelstvem města ustanovena v roce 1993 a je asi nejdůleţitější institucí v oblasti prevence kriminality ve městě. V současnosti slouţí třináct stráţníků a pět stálých "civilních" pracovníků. Přímo nebo nepřímo se svou činností účastní na tvorbě a realizaci projektů prevence. Z výčtu činností lze jmenovat aktivity v situační a sociální prevenci, tak i aktivity v informacích pro občany či výchovu a osvětu. V oblasti situační prevence je to především provozování městského kamerového systému. V dalších oblastech prevence se jedná o spolupráce se školami a volnočasovými středisky při dopravně-bezpečnostních akcích, v rámci osvěty před kriminalitou i s dalšími organizacemi apod. Kaţdoročně je městská policie spolupořadatelem akcí zaměřených především na předškolní a školní mládeţ, včetně zájemců z řad obyvatel. Jedná se o akci "Na kole jen s přilbou", Den bez aut apod. 19

20 Mezi kaţdodenní činnost patří dohled na přechodech pro chodce a preventivní kontroly zaparkovaných vozidel a odloţených jízdních kol. Podobně se aktivně zapojuje do bezpečnostních akcí řízených Policií ČR, spolupodílí se na zajištění řady kulturních, společenských a sportovních akcí atd. Obvodní oddělení Policie ČR V rámci prevence kriminality se obvodní oddělení Police ČR Holešov zapojuje do zajištění preventivních akcí, spolupracuje při zajišťování rozsáhlejších kulturních, společenských a sportovních akcí a úzce spolupracuje s Městskou policií Holešov. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov Významnou institucí v oblasti prevence kriminality je Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov (VPŠ a SPŠ MV Holešov). Její aktivity a moţnosti v této oblasti jsou rozsáhlé. V rámci primární prevence se jedná především o školení studentů - peer aktivistů. Jejich nábor se opakuje kaţdý rok a výcvik se realizuje formou pracovních schůzek a formou víkendových soustředění. Výcviku se zúčastňují studenti se zaměřením na osobnost, komunikaci, prevenci sociálně patologických jevů a zdravý ţivotní styl. Lektoři - studenti peer aktivisté - pracují na základních a středních školách pod supervizí a ve spolupráci s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Holešov a s výchovnými poradci škol. Program má obvykle 6 setkání po 2 vyučovacích hodinách nebo 2 dopolední bloky pro 1. třídu. K dalším aktivitám školy v oblasti prevence kriminality patří vytvoření nových programů pro sociálně vyloučené skupiny mládeţe (ve spolupráci s městem Holešovem a ZOO Zlín - Lešná) se zaměřením na agresivitu chování. V rámci dopravní výchovy spolupracuje VPŠ a SPŠ MV Holešov s volnočasovým střediskem TyMy Všetuly. Jedná se o pravidelné akce "Dětský den bez úrazu" a "Na kole jen s přilbou". Ve spolupráci s městem Holešov se jedná o preventivní a propagační akci "Evropský den bez aut" a s místními školami a s Okresním ředitelstvím Policie ČR Kroměříţ o dopravněbezpečností akci "Polda radí" atd. 20

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. na období 2012 až 2016 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana Volfová (Kostka

Více

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31

Statutární město Ostrava magistrát PLÁN. prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 PLÁN prevence kriminality statutárního města Ostravy na léta 2012 2014 1/31 Úvod Prevence kriminality je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Představuje soubor nejrůznějších aktivit

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTO STRAKONICE PLÁN PREVENCE KRIMINALITY 2014-2018 Poděkování Poděkování všem, kteří se aktivně podíleli na vytvoření PLÁNU PREVENCE KRIMINALITY 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA... 5 2.1 PROTIPRÁVNÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ PROTIDROGOVÝ PLÁN MĚSTA PLZNĚ 2013-2015 OBSAH Úvod... 1 1 Charakteristika města - vybrané sociálně - demografické údaje... 3 1.1 Základní údaje o městě... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5

Více

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010

Strategie protidrogové. politiky kraje Vysočina. na léta 2006 2010 ; KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sekretariátu hejtmana Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na léta 2006 2010 tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2010. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2010 Příbram leden 2010 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010

Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Zpráva o plnění Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji na léta 2009 2013 za rok 2010 Obsah: 1. Úvod 2. Personální zajištění integrace romské menšiny na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013)

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor školství PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2013) Obsah Úvod... 3 1 Demografický popis kraje... 3 1.1 Demografická situace a vývoj...

Více

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015

Plán prevence kriminality. regionu Semilska 2013-2015 Plán prevence kriminality regionu Semilska 201-2015 Dokument vznikl v rámci projektu IP Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/.1.00/05.0005,

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza

Obsah: 1. Úvod. 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice. 3. Systém prevence kriminality v ČR. 4. Bezpečnostní analýza BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA města Přeštice za roky 2013-2014 Obsah: 1. Úvod 2. Správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní analýza 4.1. Právní analýza

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality listopad 2007 OBSAH ÚVOD 3 SOCIÁLNÍ PREVENCE 5 Sportovní aktivity 6 Skate + in line 7 Školní hřiště 8 Sportovní plácky

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou

Komunitní plán sociálních služeb města Benátky nad Jizerou Komunitní plán sociálních sluţeb města Benátky nad Jizerou 2oo9 2013 Váţení občané, v roce 2008 schválilo Zastupitelstvo města Strategický plán rozvoje Města Benátky nad Jizerou do roku 2013. Strategický

Více

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008

Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Stíny - zprávy Policie ČR a Městské policie Chomutov za rok 2008 Jak název této kapitoly napovídá, jde o bilanci odvrácené tváře života města. O udržování pořádku, ochranu zákonnosti, majetku i bezpečnosti

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2013 Příbram leden 2013 Zpracoval: JUDr. Milan Fára Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality 3.1. Osvětlení

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013

Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MĚSTSKÁ POLICIE Nemocniční 11/3328 702 00 Ostrava www.mpostrava.cz info@mpostrava.cz OBSAH 1. Úvod... 3 2. Bezpečnostní situace

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016

AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Příloha č. 1 mat. č. 205/ZK/15 AKČNÍ PLÁN STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŢEB JIHOČESKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Schváleno usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. xxx/2015/zk-xx ze dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy

Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele. o činnosti Městské policie hl. m. Prahy. ředitel. Městské policie hl. m. Prahy Z P R Á V A o činnosti Městské policie hl. m. Prahy za rok 2012 v porovnání s rokem 2011 Předkládá: Mgr. Ludvík K L E M A náměstek ředitele Městské policie hl. m. Prahy Schvaluji: Ing. Eduard Š U S T E

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540)

Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Základní škola Jihlava, Demlova 32 586 01 Jihlava tel. 567 323 529 (540) Minimální preventivní program 2011 / 2012 Schválil: Mgr. Zdeněk Nosek Vypracovala: Mgr. Andrea Medunová Obsah 1. Úvod 3 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Místní plán protidrogové politiky

Místní plán protidrogové politiky města Kyjova města Kyjova Město Kyjov 2013 Obsah 1. Předmluva....3 2. Úvod....4 3. Legální nelegální drogy....5 4. Stručná charakteristika Kyjovska.......7 5. Cíle protidrogové politiky Kyjova........9

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Prevence kriminality u žáků základních škol v souvislosti s jejich volnočasovými aktivitami Diplomová práce

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020

KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/25 ze dne 27. 3. 2014 KONCEPCE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 Koncepci primární prevence

Více