HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE"

Transkript

1 M Ě S T O HOLEŠOV P L Á N P R E V ENCE KRIMINALITY

2 Obsah: ÚVOD 4 1. PREVENCE KRIMINALITY ZÁKLADNÍ INFORMACE HOLEŠOV BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Právní analýza Sociálně demografická analýza Institucionální analýza Jednotlivé sloţky systému KOMENTÁŘ K BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZE CÍLE PREVENCE KRIMINALITY V HOLEŠOVĚ Cíle a opatření k naplnění priorit pro rok

3 Seznam tabulek 1. Kriminalita (přečiny, zločiny) Pachatelé Oběti Vybrané druhy přestupků Nezaměstnanost 2012, Vyplacené sociální dávky 2012, Analýza SWOT Seznam použitých zkratek OOP PČR ÚO MěÚ TČ MP PCO MV SVC MKDS ECC GIS IVVS SMS GSM VPŠ SPŠ NNO Obvodní oddělení Policie Policie České republiky Územní odbor Městský úřad Trestný čin Městská policie Pult centrální ochrany Ministerstvo vnitra Středisko volného času Městský kamerový dohlíţecí systém Emergency control centrum propojení jednotlivých modulů Integrovaného bezpečnostního systému Geografický informační systém Integrovaný varovný a výstraţný systém Short message service krátká textová zpráva Global systém for Mobile Communication systém mobilní komunikace Vyšší policejní škola Střední policejní škola Nestátní nezisková organizace 3

4 ÚVOD Kriminalita je nejextrémnějším projevem sociální patologie. Její rozvoj je spojován především s městskými aglomeracemi, oblastmi, v nichţ je vysoká hustota obyvatel a rozsáhlé sídlištní zástavby poskytující značnou míru anonymity. Souvisí také s nízkou vzdělaností, nezaměstnaností a neuspokojivým sociálním zázemím. Průzkumy vnímání pocitu bezpečí občany svědčí o tom, ţe nejčastěji se lidé obávají různých typů krádeţí, a to koresponduje s informacemi Policie ČR, podle nichţ majetková kriminalita představuje největší objem páchané trestné činnosti. V poslední době také narůstají obavy z šíření drog, šikany, vandalství a výtrţnictví, tedy problémů spojovaných především s mladými lidmi. Přestoţe pojem prevence kriminality nemá ve veřejnosti jednotný výklad je třeba nalézt shodu v zapojení různých sloţek společnosti, tj. státních a samosprávních institucí, policie, neziskového a podnikatelského sektoru i samotných občanů. Program prevence kriminality na místní úrovni představuje systém metodické, koncepční a finanční podpory ze strany ústředních orgánů státní správy a samosprávy a podpory vzniku programů prevence kriminality ve městech zatíţených kriminalitou a rizikovými jevy. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí sociálně patologických jevů, z nichţ k nejzávaţnějším patří nejrůznější formy závislostí a sociálního vyloučení. Vedle represivních sloţek v této oblasti (justice, Policie ČR, Městská policie Holešov) cítí zastupitelské orgány města Holešova potřebu zapojit se také do programů prevence kriminality. Zastupitelstvo města Holešova schválilo prosinci roku 2013 zapojení do "Programu prevence kriminality na léta " a tím i záměr aktivně se podílet a dlouhodobě řešit bezpečnost občana, jeho majetku a zkvalitnění veřejného pořádku. Tento cíl lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních sloţek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací s tím, ţe v oblasti finančního zabezpečení je město Holešov připraveno podílet se na realizaci všech přijatelných a smysluplných aktivit ať podporou konkrétních projektů, tak i podporou vznikajících nebo jiţ fungujících volnočasových aktivit. Určitým mezičlánkem mezi městem Holešov a těmito organizacemi případně jinými státními orgány je schválená "Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality". Tato komise jejíţ členové jsou vrcholnými pracovníky různých institucí, je poradním orgánem Rady města 4

5 Holešova a její hlavní náplní je koordinace preventivních aktivit a stanovení strategie bezpečnosti prevence kriminality na území města a jeho místních částí. Kromě této specificky sestavené komise se bezpečnostní situací ve městě zaobírají i další komise, tedy poradní orgány Rady města. Kriminalitou ve městě se zabývá přestupková komise města Holešova, komise právní ochrany dětí a její prevencí také odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov, kde pracuje romský poradce. Prevence kriminality tímto i na městské úrovni představuje souhrn opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností a pomocí obětem trestných činů. Cílem těchto opatření je omezení kriminality a jejích následků. 1. PREVENCE KRIMINALITY Prevence je soustava opatření, která mají předcházet nějakému neţádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí, ekologickým katastrofám a podobně. Kriminalita Jedná se o takový společenský jev, kterým se rozumí souhrn trestné činnosti v určité oblasti za určité období. Můţeme rozlišovat kriminalitu majetkovou - trestně postiţitelné jednání, při kterém je napadán majetek v jakékoli formě vlastnictví, např. krádeţe prosté, krádeţe vloupáním, podvody, poškozování majetku, nebo kriminalitu násilnou - trestně postiţitelné jednání, při kterém je převáţně za pouţití fyzické síly nebo její hrozby způsobena nebo hrozí újma na zdraví a ţivotě člověka nebo je omezována svoboda a lidská důstojnost, např. vraţda, ublíţení na zdraví, loupeţ, vydírání, únos. Prevence kriminality Je definována jako ofenzivní strategie boje s trestnou činností. Zahrnuje soubor nerepresivních opatření, tedy veškeré aktivity vyvíjené státními, veřejnoprávními a soukromoprávními subjekty směřující k předcházení páchání kriminality a sniţování obav z ní. Jedná se o opatření sociální prevence, situační prevence, včetně informování veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. 5

6 Sociální prevence Zaměřena je na chování případného pachatele trestné činnosti. Představuje aktivity ovlivňující proces sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou povaţovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti. Sociální a situační přístupy se vzájemně doplňují v primární, sekundární a terciární prevenci. Primární sociální prevence - jde o aktivity zaměřené na společenské faktory kriminality, jedná se většinou o systém opatření směřujících k podpoře hodnotového systému odmítajícího protizákonné jednání, je cílena především na děti, mládeţ a rodiče, v obecné rovině tedy na celou společnost, především na dosud kriminálně nezasaţenou část populace (např. prostřednictvím škol). Lze sem zahrnout tedy programy na zvyšování právního vědomí, pedagogicko psychologické poradenství, rodinné poradenství, podporu volnočasových aktivit Sekundární sociální prevence - je také orientována na společenské faktory kriminality a na sociálně patologické jevy. Jedná se o systém rozmanitých, ale úzce cílených opatření, která jsou zaměřena na konkrétní druh rizikové skupiny v rozlišení dle věku, míry a druhu ohroţení a teritoria. Je zaměřena na kriminálně rizikové skupiny, případně oběti kriminality. Jde o nabídku konkrétních programů, které se vztahují na příslušníky subkultur, komunit, dále sluţby sociální pomoci (jako krizová centra, intervence v rodinách), sluţby a poradenství pro osoby bez domova a péče o děti a mládeţ opouštějící ústavní zařízení. Smyslem je vytvoření nabídky odpovídající, dostupné a profesionální pomoci těm, kteří jsou bezprostředně ohroţeni problematikou kriminality. Terciární sociální prevence - je taktéţ zaměřena na společenské faktory kriminality. Jedná se o systém resocializačních opatření uplatňovaných jak v průběhu výkonu trestu, tak po propuštění. Je zaměřena na osoby a skupiny osob, které se jiţ kriminálních činů dopustily, resp. na lokality, které jsou kriminalitou zasaţeny nebo na osoby, které se staly obětmi trestných činů. Konkrétním programem je např. práce s pachateli trestné činnosti, kterým byl uloţen alternativní trest nebo projekty na pomoc obětem trestných činů. 6

7 Situační prevence Situační prevence staví na zkušenosti, ţe určité druhy kriminality se objevují v určité době, na určitých místech a za určitých okolností, její součástí je rovněţ i informovanost veřejnosti o moţnostech ochrany před trestnou činností. Je orientována na omezování kriminogenních situací a na zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele. Jde např. o zvyšování informovanosti o moţnostech ochrany proti nejčastěji se vyskytujícím druhům kriminality, o opatření ekonomického rázu (zvýhodnění určitých subjektů, které se podílí na boji s kriminalitou), organizačního charakteru (větší výskyt policistů v ulicích) nebo technické či fyzické povahy a zhoršení podmínek pro páchání kriminálních deliktů či jejich minimalizaci (kamerové systémy a zabezpečení objektů). Prevence viktimnosti a pomoc obětem trestných činů Je zaloţena na konceptech bezpečného chování, diferencovaného s ohledem na různé kriminální situace a psychickou připravenost ohroţených osob. V praxi se jedná o skupinové a individuální zdravotní, psychologické a právní poradenství, trénink v obranných strategiích a propagaci technických moţností ochrany před trestnou činností. Pěstováním takovýchto směrů se lze účinně vyhnout nejen roli oběti, ale i uplatňovat poznatky k vypracování preventivních opatření sniţujících riziko ohroţení na minimum. 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE - HOLEŠOV Město Holešov leţí na západním okraji Hostýnských vrchů na hranici mezi Hanou a Valašskem, asi 15 km severovýchodně od Kroměříţe a 18 km severně od Zlína. Je tzv. pověřenou obcí III. stupně a nejen správním, ale také průmyslovým a společenským centrem Mikroregionu Holešovsko. Správní území města tvoří vedle samotného Holešova a katastrálního území Všetuly místní části Dobrotice, Količín, Tučapy a Ţopy. Holešov v současnosti s obyvateli (počítáno k ) a se svou rozlohou 3396 hektarů tvoří přirozené centrum regionu. Tato role je mu dána jak geografickou polohou, tak i historickým a průmyslovým vývojem. Koncem roku 2009 byla dokončena základní technická a dopravní infrastruktura u strategické průmyslové zóny Holešov. Tato se řadí k největším realizovaným rozvojovým plochám v České republice. Její celková rozloha činí 280 ha a od roku 2010 se postupně 7

8 obsazuje jednotlivými podniky. Dle dřívějšího předpokladu odborníků by měla vytvořit aţ 12 tis. pracovních míst a navýšit počet obyvatel města aţ o 5 tis. obyvatelů. Holešov je zároveň historicky významné město s mnoha pamětihodnostmi, které v poslední době buď jiţ prošly, nebo procházejí rekonstrukcí. Jako například zámek s rozlehlou zahradou a oborou, ţidovský hřbitov, Šachova synagoga, kostel Nanebevzetí Panny Marie apod. Také proto se zde v posledních letech zvyšují počty turistů. Pro město Holešov je důleţité i školství v čele s Vyšší policejní školou a Střední policejní školou MV v Holešově. Dále pak Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov, Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov, I. II. a III. základní škola. 3. BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA Bezpečnostní analýza města Holešov je rozdělena do tří částí právní analýza vývojové trendy trestné činnosti a přestupky sociálně demografická analýza vývoj nezaměstnanosti, počty vyplacených sociálních dávek, vyloučené lokality na území města institucionální analýza zaměřuje se na činnost subjektů (orgánů státní správy, samosprávy, nestátních neziskových organizací a dalších institucích působících v oblasti sociální a situační prevence) 3.1 Právní analýza Trestné činy za rok a meziroční srovnání a index v přepočtu na 10 tis. obyvatel. Kriminalita (přečiny i zločiny) Tab. č. 1 Kriminalita (přečiny, zločiny) Rok Celkem Násilná Mravnostní Majetková Trestné činy Index na 10 tis. obyvatel Zdroj: PČR ÚO Kroměříţ (komplexní statistika) 8

9 V oblasti přečinů a zločinů sledovaných v letech 2012 a 2013 neeviduje PČR výraznější nárůst, nebo pokles. V celkovém počtu se liší pouze o jeden případ. Výraznější nárůst pozorujeme pouze u kriminality mravnostního charakteru a kriminality majetkové. Je třeba si povšimnout, ţe v přepočtu na 10. tisíc obyvatel je výsledný počet trestných činů naprosto stelný v obou letech, to ale neznamená, ţe je zanedbatelný. Pachatelé Tab. č. 2 Pachatelé Rok Věk 0-14 let let 18 a více let Recidivisté Zdroj: PČR ÚO Kroměříţ (komplexní statistika) Ze struktury uvedených pachatelů zjišťujeme, ţe výraznější rozdíl je pouze u pachatelů nad 18 let a to pokles o 6 pachatelů oproti roku U recidivistů nárůst o dva pachatele, osoby mladistvé pokles o dva pachatele a nezletilé nárůst o jednoho pachatele. Oběti Tab. č. 3 Oběti Rok Děti (0-18 let) Ţeny Osoby starší 65ti let Zdroj: PČR UO Kroměříţ (komplexní statistika) U obětí trestných činů pozorujeme oproti roku 2012 nárůst dětských obětí a to o dva případy. Ţeny se v roce 2013 staly obětmi v 61 případech, coţ je o 5 případů více jak v roce U osob starších 65ti let zjišťujeme pokles o jeden případ. 9

10 Vybrané druhy přestupků Tab. č. 4 Vybrané druhy přestupků Počet obyvatel Přestupky abs. počet Index na 10 tis. obyvatel Druh k Změna proti roku 2012 rok 2012 k změna rok 2012 rok 2013 změna (index) změna (%) Proti veřejnému pořádku Proti občanskému souţití Proti majetku Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemy Zdroj: PČR UO Kroměříţ (komplexní statistika), MěÚ Holešov, MP Holešov Tabulka obsahuje celkový počet přestupků řešených Městskou policií Holešov, Policií České republiky na území města Holešov a komisí k projednávání přestupků při MěÚ Holešov. Celkově lze konstatovat, ţe došlo k výraznému nárůstu přestupků ve veřejném pořádku a to o 18.9 %. Toto můţeme přičíst i zvýšené pochůzkové činnosti stráţníků a policistů se zaměřením na dodrţování veřejného pořádku v parcích v nočních hodinách a před nočními kluby. Dále sledujeme o proti roku 2012 pokles přestupků proti občanskému souţití a to o 6.4 %. Proti majetku pokles o 10.4 %. Na úseku ochrany před alkoholem a jinými toxikomániemi pokles o 11.6 %. 10

11 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období leden až listopad 2012 Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden aţ listopad V průběhu uvedeného období roku 2012 nedošlo k ţádným hromadným narušením veřejného pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíţ bezpečnostní situace zůstala stabilizovaná. Dne proběhlo v Holešově vystoupení předsedy Dělnické strany sociální spravedlnosti p. Vandase a s tím spojené protesty ze strany levicově orientovaných extremistů. Akce byla dostatečně ze strany policie zabezpečená a aţ na malé excesy proběhla bez narušení veřejného pořádku. Další větší akcí na teritoriu Holešova bylo pořádání Holešovské Regaty dne I přes velký počet návštěvníků a mnoho vypitého alkoholu, nedošlo, mimo problémy s parkováním, k problémům při dodrţování veřejného pořádku. Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost, a to krádeţe měděných okapových svodů, ţelezných roštů a co nás nejvíce trápí, je zvýšený počet krádeţí vloupáním do rodinných domů, zejména novostaveb. Rovněţ je v současné době intenzivně pátráno po pachatelích krádeţí vloupáním do benzinek a hospod. K těmto vloupáním dochází po celém teritoriu Zlínského kraje. V průběhu měsíce května byla na teritoriu Holešovska realizováno zadrţení většího počtu osob podílejících se na výrobě a distribuci pervitinu. Při této akci bylo zabaveno policií pět varen této drogy a zadrţeno deset osob. V rámci akce Metyl bylo spolupracováno s krajskou kriminální sluţbou při kontrolách v Ţeranovicích, budově bývalé spořitelny. Rovněţ bylo provedeno mnoho prověrek míst, kde se prodává alkohol Bylo řešeno několik obtíţí v lokalitě Bořenovská, v současné době zde však nedochází k váţným potíţím. V průběhu období policisté vykazovali 4 osoby ze společného obydlí (ve všech případech soud desetidenní dobu vykázání prodlouţil minimálně na jeden měsíc). Kolegové z hospodářské sluţby krim. policie řešili několik případů daňových úniků v řádech milionů, rovněţ legalizaci výnosů trestné činnosti v souvislosti s úvěry na nemovitosti a také mnoho drobnějších úvěrových podvodů. K závaţnějším případům na našem teritoriu bych pak ještě uvedl opakované znásilňování a pohlavní zneuţívaní nezletilé, ze strany přítele její matky. Také bych chtěl upozornit na vzrůstající trend podvodů při nákupech přes internet. 11

12 V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 226 trestných činů. Za stejné období loňského roku, bylo spácháno 250 trestných činů. Z toho mnoţství 127 případů bylo objasněno, tj. 56,2 % případů, kdy byl zjištěn pachatel, v struktuře páchaných trestných činů převládá majetková trestná činnost 87 případů a násilná 28 případů. Mezi ostatních trestné činy patří například neplacení výţivného 31 případů, řízení motorových vozidel s hladinou alkoholu v krvi vyšší něţ 1 /oo bylo zjištěno 7 případů a další trestné činy jako maření výkonu úředního rozhodnutí ( např. řízení motorových vozidel po vysloveném zákazu řízení - 12, nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody ) atd. Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno přes blokových pokut v dopravě (tyto blokové pokuty jsou v součtu se sluţbou dopravní policie, udělené v teritoriu našeho oddělení). Bylo zjištěno 24 (7 TČ) podnapilých řidičů, 4 řidiči byli pod vlivem drog. Dále bylo zjištěno a šetřeno 159 přestupků proti majetku a veřejnému pořádku. V uvedeném období bylo ze strany našeho oddělení omezeno na osobní svobodě celkem 55 osob, z toho 5 osob bylo dodáno do výkonu trestu odnětí svobody (v případech, kdy nenastoupili sami), 4 osoby byly zatčeny na příkaz soudů, 12 osob zadrţeno dle trestního řádu, 8 osob předvedeno pro soudy a správní orgány a 26 zajištěno dle zákona o policii. 13 osob bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Kroměříţské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v ţádném případě pouţít zbraň a v 24 případech policisté pouţili donucovací prostředky, při kterých nedošlo ke zranění osob. Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněţ na velmi dobré úrovni. S velitelem MP se setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodrţování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při vyuţití kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí. Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu OOP Holešov za období leden až listopad 2013 Zpráva o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Holešov je zpracována pro potřeby Bezpečnostní rady města Holešova. Údaje jsou uváděny za období leden aţ listopad

13 V průběhu uvedeného období roku 2013 nedošlo k ţádným hromadným narušením veřejného pořádku, ani k výraznému nárůstu spáchaných trestných činů, tudíţ bezpečnostní situace zůstala stabilizovaná. Větší akcí na teritoriu Holešova bylo pořádání Holešovské Regaty dne I přes velký počet návštěvníků a mnoho vypitého alkoholu, nedošlo, mimo problémy s parkováním, k problémům při dodrţování veřejného pořádku, dále se policisté OOP podíleli na zajištění bikemaratonu Drásal, který také proběhl bez mimořádné události. Ve struktuře kriminality tradičně převládá majetková trestná činnost, kdy nás nejvíce trápí zvýšený počet krádeţí vloupáním do rodinných domů, dále krádeţe měděných okapových svodů, ţelezných roštů a ţeleza vůbec, jedná se o krádeţe z nezajištěných zahrad a volných prostranství. V daném období bylo na teritoriu PČR OOP Holešov spácháno celkem 253 trestných činů, z toho bylo 156 případů objasněno, tj. 61,66 % případů, kdy byl zjištěn pachatel, v struktuře páchaných trestných činů převládá majetková trestná činnost 106 případů a násilná 23 případů. Mezi ostatních trestné činy patří například neplacení výţivného 27 případů, řízení motorových vozidel s hladinou alkoholu v krvi vyšší něţ 1 /oo bylo zjištěno 5 případů a další trestné činy jako maření výkonu úředního rozhodnutí ( např. řízení motorových vozidel po vysloveném zákazu řízení - 3, nenastoupení výkonu trestu odnětí svobody ) atd. Za uplynulé období bylo v rámci teritoria OOP Holešov uděleno 795 blokových pokut v dopravě. Bylo zjištěno 29 (4 TČ) podnapilých řidičů a 1 řidič pod vlivem drog. Dále bylo zjištěno a šetřeno 169 přestupků proti majetku a 99 proti veřejnému pořádku. V uvedeném období bylo ze strany našeho oddělení omezeno na osobní svobodě celkem 40 osob, kdy 12 osob bylo dodáno k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici Kroměříţské nemocnice a.s. Policisté zdejšího obvodního oddělení nemuseli v ţádném případě pouţít zbraň a v 6 případech policisté pouţili donucovací prostředky, při kterých nedošlo ke zranění osob. Spolupráce s Městskou policií Holešov je rovněţ na velmi dobré úrovni. S velitelem MP se setkáváme na pravidelných poradách ve věcech veřejného pořádku a vzniklé problémy řešíme společnými silami. Jedná se například o společné akce na zjišťování dodrţování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým, společné dopravní akce, spolupráce při vyuţití kamerového systému při zjišťování pachatelů trestných činů a přestupků, vzájemná pomoc při pátrání po hledaných osobách, spolupůsobení při zajišťování kulturních a sportovních akcí. 13

14 Městská policie Holešov zpráva o činnosti za rok 2012 Organizační struktura: V roce 2012 slouţila MP v počtu 11-ti stráţníků s platným osvědčením a 5-ti civilních pracovníků na obsluhu kamerového systému. Z toho jeden vykonával navíc veškerou administrativu MP (oznamování bodového systému případů, lustrace zjištěných přestupků MDKS plus jejich předvolávání případů a další evidence). Systém sluţeb byl plánován ve 12-ti hodinových směnách. V měsíci říjnu rozvázal pracovní poměr jeden stráţník. Tento bude do plného počtu 11-ti stráţníků doplněn od Výše uvedený počet je ideální stav umoţňující nepřetrţitý 24 hodinový provoz MP. Výslednost: Základní činnost Městské policie se odvíjí od nutnosti řešení místní problematiky na úseku dopravy, veřejného pořádku a potřeb města. Městská policie se dále podílí na zajištění kulturních, sportovních a jiných veřejných akcí pořádaných ve městě. Stráţníci Městské policie dle moţností denně zajišťují kontrolu přechodů pro chodce při příchodu dětí do škol. V součinnosti s jednotlivými odbory Městského úřadu jsou prováděny asistence při výběru, nebo odvodu finančních hotovostí. Také je prováděn dohled na veřejný pořádek při vyplácení sociálních dávek a jiných potřeb města. Mezi další činnosti vykonávané městskou policií patří kontroly dětských hřišť, sportovišť a parků, kontroly poţívání alkoholických nápojů na místech určených vyhláškou města, kontroly restauračních zařízení se zaměřením na podávání alkoholických nápojů mladistvým a podnapilým, kontroly prostor nádraţí ČSAD a ČD se zaměřením na dodrţování veřejného pořádku, zjišťování nepovolených záborů a překopů veřejného prostranství, kontroly záborů a překopů povolených, problematika pohybu psů ve městě, kontroly čistoty města, rušení nočního klidu, zjištění neoprávněných skládek, zajištění převozu podnapilých osob na záchytnou stanici, provádění opatření pří ztrátách a nálezech, preventivní kontroly při vzniku nebezpečí ţivelných pohrom, v zimním období kontroly sjízdnosti vozovek, kontroly uhrazení poplatku za parkovné, zjištění a opatření k odstranění vraků vozidel, odhalování podezření z trestné činnosti, kontroly nezletilých a mladistvých cyklistů při jejich účasti na provozu na pozemních komunikací. Preventivní kontroly lokalit se zvýšeným předpokladem páchání přestupků a trestných činů na majetku (zahrádkářské a chatové oblasti, parkoviště na katastrálním území města, v rámci PCO střeţení určitých objektů v majetku města). Dále se 14

15 městská policie podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, coţ obnáší kontrolní činnost týkající se veškeré problematiky v dopravě na katastrálním území města Holešov a jeho místních částí. Při své činnosti provádí městská policie také asistence. Finančnímu odboru při odvodu a výběru finanční hotovosti, sociálnímu odboru při jejich akcích, odboru ţivotního prostředí při akcích spadajících do jejich kompetence, asistence pracovnímu úřadu ve dnech s moţností zvýšeného počtu problematických osob, PČR při dopravních nehodách, pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a jejich dalších větších akcí, rychlé záchranné sluţbě, hasičskému záchrannému sboru, spolupráce s odborem investic, silničního hospodářství a údrţby města spočívající v odhalování nedostatků na katastrálním území města, asistence při pořádání kulturních sportovních a jiných akcí, pořádaných různými organizacemi města (Drásal, Rohálovská desítka, Rohálovská padesátka, Holešovský triatlon, cyklistický závod BMI Hulín, Majáles, Holešovská regata, Sraz veteránů, akce motoristického oddílu - motorky, veškeré akce pořádané organizací TyMy, Vánoční trhy, novoroční ohňostroj a jiné). Dále asistence jednotlivým odborům spočívající v doručování písemností nedoručitelných obvyklým způsobem. Spolupráce s občany a řešení jejich podnětů apod. V roce 2012 evidovala Městská policie 2314 čísel jednacích, coţ je o 792 případů více neţ např. v roce V tomto výčtu nejsou započítané případy, které byly vyřízeny na místě bez další evidence (domluvy cca případů a blokové pokuty v počtu 472, mimo pokut za překročení rychlosti). V rámci sluţby bylo kontrolováno a řešeno 14 případů tzv. vraků motorových vozidel, bylo prováděno 47 odchytů různých zvířat, z toho 42 zákroků ke psům. Bylo doručeno 22 písemností, které nemohly být doručeny jinou cestou, zkontrolováno bylo 194 záborů a překopů veřejného prostranství, řešeno 58 ztrát a nálezů, na sociální odbor bylo předáno 41 podezření z porušení zákona, kterých se dopustily osoby mladistvé, do komise k projednávání přestupků bylo předáno 12 případů. V rámci zajištění asistence záchranné sluţbě, obvodnímu oddělení policie ČR, zajištění kulturních, sportovních a podobných akcí se Městská policie zúčastnila v 71 případech. Přestupků zjištěných městským kamerovým dohlíţecím systémem bylo zjištěno 885. Na Odbor dopravně správních agend postoupeno 385 případů k projednání a v blokovém řízení bylo vyřešeno 228 těchto přestupků. V rámci boje proti nalévání alkoholu osobám mladším 18 let bylo provedeno 79 kontrol restaurací v Holešově a místních částí. 15

16 Tyto kontroly byly prováděny stráţníky Městské policie Holešov, případně ve spolupráci s policií ČR. Zjištěné porušení zákona při akcích prováděných ve spolupráci s policií ČR řešila policie ČR v rámci své kompetence. Poškození dopravního značení, oznámení o poruchách veřejného osvětlení, hrubých závad na chodnících, pozemních komunikacích a dalších nedostatků v čistotě veřejných prostranství apod. na území města a okolí, byly předány v počtu 597 případů k dalšímu opatření k rukám vedoucímu kanceláře starosty. Na policii ČR bylo předáno 20 podezření z trestné činnosti spadajících do jejich kompetence. Jednalo se např. o zadrţení řidičů řídících pod vlivem alkoholu, napadení, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění apod. Ve dvou případech byly Městskou policií zadrţeny osoby po nichţ bylo vyhlášeno ať jiţ místní nebo celostátní pátrání. V blokovém řízení bylo uloţeno 1627 pokut za ,- Kč. Z toho bylo jiných přestupků, neţ překročení povolené rychlosti v obci, celkem 440 blokových pokut za ,- Kč. Ve veřejném pořádku bylo uloţeno 49 blokových pokut za celkovou částku ,- Kč. Pokuty v dopravě byly uloţeny většinou za porušení zákazu zastavení 26, stání 51, neuhrazení parkovného 101, nebo zákazu vjezdu 201 případů. Ve veřejném pořádku to bylo neoprávněné vylepování plakátů, drobné krádeţe, znečištění veřejného prostranství, volné pobíhání psů, nalévání alkoholických nápojů, porušení tzv. tabákového zákona, neoprávněné zaloţení skládky, rušení nočního klidu a jiné drobnější delikty. 3.2 Sociálně demografická analýza Ve městě Holešově a jeho místních částech (Dobrotice, Tučapy, Ţopy, Količín) ţije k celkem obyvatel, k to bylo obyvatel. To je pokles o 0,37% především vlivem nízké porodnosti a vysoké úmrtnosti. Celkový vývoj v počtu obyvatel za posledních deset let má klesající tendenci. Počtem obyvatel 345,3 na 1 km čtvereční se řadí mezi obvody s nadprůměrnou hustotou osídlení. Nezaměstnanost Jedním ze závaţných a ekonomických společenských jevů je vysoká míra nezaměstnanosti. Ta vystoupala v roce 2013 na úroveň 10.9 %. To je oproti roku 2012, kdy byla nezaměstnanost 9.3 %, nárůst nezaměstnanosti o 1.6 %. 16

17 Musíme počítat s tím, ţe od začátku roku 2010 se rozbíhá umísťování jednotlivých podniků do nově postavené průmyslové zóny v Holešově. Tato skutečnost bude mít v budoucnu výrazný vliv jak na míru nezaměstnanosti v regionu, tak i na počet obyvatel. Tab. č. 5 Nezaměstnanost 2012, 2013 Rok Počet obyvatel Počet uchazečů Míra nezaměstnanosti (%) Index na 10 tis. obyvatel Zdroj: Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Holešov Vyplacené sociální dávky Skupinu osob ohroţených sociálním vyloučením lze charakterizovat nedostatečným finančním zabezpečením, pokrývajícím ţivotní náklady. Z části je moţné tuto ţivotní situaci řešit dávkami sociální péče. Osoba/rodina pobírající sociální dávky není de facto schopna vytvářet finanční rezervy a je ohroţena sociálním vyloučením. Tab. č. 6 Vyplacené sociální dávky 2012, 2013 Index na Index na Meziroční srovnání 10 tis. obyvatel 10 tis. obyvatel (2012) (2013) Vyplaceno dávek V celkové výši Kč Zdroj: Úřad práce ČR kontaktní pracoviště Holešov Z dostupných dat můţeme vyčíst, ţe v roce 2013 je výrazný nárůst vyplacených dávek o více jak v roce 2012 a vyplaceno na dávkách bylo o Kč více jak v roce

18 Sociálně vyloučené lokality Na území města Holešova vznikla v roce 2010 jedna sociálně vyloučená lokalita. Jedná se o územně vyloučenou lokalitu na ulici Bořenovská, kde bylo postaveno 16 malometráţních, nízkonákladových bytů - domků, tzv. montovaného kontejnerového typu. K tomuto řešení bylo přistoupeno po té, co většina zde umístěných obyvatel bydlela v ulici Školní, kde ţili v domcích nevyhovujících k bydlení, určených k demolici. K je zde hlášeno 63 obyvatel, ale v praxi je tento počet daleko vyšší v závislosti na krátkodobém či dlouhodobém pobytu nepřihlášených rodinných příslušníků a známých těchto obyvatel, kteří migrují z okolních měst a Slovenska. Bydlení je určeno pro nízkopříjmové rodiny a neplatiče. Největší podíl obyvatel v této lokalitě patří k romské národnostní menšině. 3.3 Institucionální analýza Zastupitelstvo města Holešova schválilo v prosinci roku 2013 záměr podílet se a dlouhodobě řešit bezpečnost občana, jeho majetku a zkvalitnění veřejného pořádku. Tento cíl lze dosáhnout nejen zkvalitněním práce bezpečnostních sloţek, ale také společným úsilím různých zainteresovaných organizací s tím, ţe v oblasti finančního zabezpečení je město Holešov připraveno podílet se na realizaci všech přijatelných a smysluplných aktivit ať podporou konkrétních projektů, tak i podporou vznikajících nebo jiţ fungujících volnočasových aktivit. Z rozpočtu města nebo z jeho grantového systému "Akce milion" jsou finančně podporovány organizace zabývající se sportovní činností, zájmové a společenské organizace, klubové a charitativní činnosti. Podobně je mnoha organizacím poskytována podpora v podobě provozní podpory apod. Určitým mezičlánkem mezi městem Holešov a těmito organizacemi případně jinými státními orgány je schválená "Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality" (schválena Radou města ve sloţení: Mgr. Rudolf Seifert, místostarosta města, PaedDr. Zdeněk Janalík, radní města Holešova, MUDr. Lenku Dúbravčíkovou, zastupitelku města Holešova, npor. Jana Nováka, velitele OO Policie ČR Holešov, plk. Mgr. Andreje Rohála, Ph.D., pracovníka Vyšší a Střední policejní školy MV Holešov, Mgr. Jiřího Nesázela, pracovníka odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Holešov a Bc. Romana Zálešáka, zástupce velitele městské policie Holešov a managera prevence kriminality). Tato komise jejíţ členové jsou vrcholnými pracovníky různých institucí je poradním orgánem Rady města Holešova a její 18

19 hlavní náplní je koordinace preventivních aktivit a stanovení strategie bezpečnosti prevence kriminality na území města a jeho místních částí. Kromě této specificky sestavené komise se bezpečnostní situací ve městě zaobírají i další komise, tedy poradní orgány Rady města; jedná se o komisi pro řešení drogové problematiky, komisi dopravy a ţivotního prostředí, komisi pro občanská sdruţení, komisy školskou a také pro právní ochranu dětí. Drobnou kriminalitou ve městě se zabývá přestupková komise města Holešova. Zde podávají oznámení o přestupcích některé organizace jako Policie ČR, Městská policie aj., avšak oznámení o přestupku zde můţe podat i kterýkoli občan. Prevencí kriminality se také zabývá odbor sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Holešov, kde pracuje romský poradce. Jeho úkolem je vstupovat do kontaktu s romskými rodinami i jednotlivci v jejich přirozeném prostředí s cílem poznat subjektivní podmínky jejich sociální existence. Dále Charita Holešov, Charita Kroměříţ a Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách Argo, Společnost dobré vůle, Zlín Jednotlivé složky systému Městská policie Holešov Městská policie byla Zastupitelstvem města ustanovena v roce 1993 a je asi nejdůleţitější institucí v oblasti prevence kriminality ve městě. V současnosti slouţí třináct stráţníků a pět stálých "civilních" pracovníků. Přímo nebo nepřímo se svou činností účastní na tvorbě a realizaci projektů prevence. Z výčtu činností lze jmenovat aktivity v situační a sociální prevenci, tak i aktivity v informacích pro občany či výchovu a osvětu. V oblasti situační prevence je to především provozování městského kamerového systému. V dalších oblastech prevence se jedná o spolupráce se školami a volnočasovými středisky při dopravně-bezpečnostních akcích, v rámci osvěty před kriminalitou i s dalšími organizacemi apod. Kaţdoročně je městská policie spolupořadatelem akcí zaměřených především na předškolní a školní mládeţ, včetně zájemců z řad obyvatel. Jedná se o akci "Na kole jen s přilbou", Den bez aut apod. 19

20 Mezi kaţdodenní činnost patří dohled na přechodech pro chodce a preventivní kontroly zaparkovaných vozidel a odloţených jízdních kol. Podobně se aktivně zapojuje do bezpečnostních akcí řízených Policií ČR, spolupodílí se na zajištění řady kulturních, společenských a sportovních akcí atd. Obvodní oddělení Policie ČR V rámci prevence kriminality se obvodní oddělení Police ČR Holešov zapojuje do zajištění preventivních akcí, spolupracuje při zajišťování rozsáhlejších kulturních, společenských a sportovních akcí a úzce spolupracuje s Městskou policií Holešov. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov Významnou institucí v oblasti prevence kriminality je Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV Holešov (VPŠ a SPŠ MV Holešov). Její aktivity a moţnosti v této oblasti jsou rozsáhlé. V rámci primární prevence se jedná především o školení studentů - peer aktivistů. Jejich nábor se opakuje kaţdý rok a výcvik se realizuje formou pracovních schůzek a formou víkendových soustředění. Výcviku se zúčastňují studenti se zaměřením na osobnost, komunikaci, prevenci sociálně patologických jevů a zdravý ţivotní styl. Lektoři - studenti peer aktivisté - pracují na základních a středních školách pod supervizí a ve spolupráci s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Holešov a s výchovnými poradci škol. Program má obvykle 6 setkání po 2 vyučovacích hodinách nebo 2 dopolední bloky pro 1. třídu. K dalším aktivitám školy v oblasti prevence kriminality patří vytvoření nových programů pro sociálně vyloučené skupiny mládeţe (ve spolupráci s městem Holešovem a ZOO Zlín - Lešná) se zaměřením na agresivitu chování. V rámci dopravní výchovy spolupracuje VPŠ a SPŠ MV Holešov s volnočasovým střediskem TyMy Všetuly. Jedná se o pravidelné akce "Dětský den bez úrazu" a "Na kole jen s přilbou". Ve spolupráci s městem Holešov se jedná o preventivní a propagační akci "Evropský den bez aut" a s místními školami a s Okresním ředitelstvím Policie ČR Kroměříţ o dopravněbezpečností akci "Polda radí" atd. 20

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

Město Nová Role Karlovarský kraj

Město Nová Role Karlovarský kraj Město Nová Role Karlovarský kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 MĚSTA NOVÁ ROLE Schválen 10. 12. 2012 usnesením ZMě Nová Role č. 16/07 2) 1 Obsah I. Úvod statistické údaje ustanovení

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009

2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 2. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2007 2009 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 2. akční plán realizace Strategie protidrogové

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně

Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Pilotní projekt Bezpečná lokalita Bezpečné bydlení se rozjíždí v Brně a ve Zlíně Majetková kriminalita stále dosahuje vysokého zastoupení v celkovém stavu a dynamice trestné činnosti na území České republiky.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I

Městys Nehvizdy. Nehvizdy 2013 verze I Městys Nehvizdy KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY MĚSTYSE NEHVIZDY NA ROKY 2013-2014 Nehvizdy 2013 verze I 1 OBSAH: Úvod. str. 3 1. Bezpečnostní analýza... str. 4 2. Institucionální analýza. str. 5 3. Dosavadní

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 538 62 Hrochův Týnec e-mail: zsht@centrum.cz telefon: 469 319 922, 469 692 123 Minimální preventivní program

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel 25820 Program realizován v letech 1997-2002 Celkové náklady na prevenci kriminality 1997 246.096,20 na místní úrovni 1998 4.071.220,47

Více

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A KRIMINALITY NA DĚTECH A MLÁDEŽI PÁCHANÉ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz SPOLUPRÁCE ŠKOLY S POLICIÍ ČR PŘI PREVENCI A PŘI VYŠETŘOVÁNÍ KRIMINALITY DĚTÍ A MLÁDEŽE A

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010

Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Zábřeh za rok 2010 Městská policie Zábřeh Počet stran: 16. Zpracovatel: Václav Doubrava Datum: 30.1.2011 strana 1 Obsah: 1. Předmět činnosti 1.1. Přestupky 1.1.1. Dopravní

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015

PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 PLÁN PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA TŘEBOŇ NA LÉTA 2013 2015 Motto: město pro zdraví těla i ducha 1 OBSAH: 1. Úvod 2. Obvod obce s rozšířenou působností Třeboň 3. Systém prevence kriminality v ČR 4. Bezpečnostní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015

Město Kyjov. Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Město Kyjov Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a školství Říjen 2013 Akční plán protidrogové politiky města Kyjova na období 2014-2015 je

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP.

Útvar prevence. Organizuje a uskutečňuje preventivní aktivity MP. Útvar prevence Útvar prevence Je specializovaný útvar, jehož úkolem je zapojení Městské policie hl. m. Prahy do preventivních aktivit organizovaných a koordinovaných hlavním městem Prahou. Organizuje a

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016

Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Koncepce prevence kriminality města Moravská Třebová 2013 2016 Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře Obsah: 1. Úvod význam a využití koncepce 2. Schéma spolupráce subjektů 3. Analýza trestné činnosti 3.1.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016

Plán prevence kriminality. Města Rousínova. na období 2014-2016 Plán prevence kriminality Města Rousínova na období 2014-2016 Obsah: I. Úvod, popis správního území II. III. IV. Bezpečnostní analýza Sociálně-demografická analýza Institucionální analýza V. Cíle VI. Závěr

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM Č. 4 Reg. číslo IPRM: 1/SZ/40 Nositel IPRM: Statutární město Chomutov Dohoda č.: 4463 (v CES) se sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Plánované změny v IPRM výstiţný popis dle

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 Vedení úřadu V Písku dne: 03.03.2011 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 10.03.2011 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jednací řád komisí rady města Písku NÁVRH USNESENÍ Rada města Jednací řád pro činnost komisí

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018

Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Strategie primární prevence školy pro roky 2013 2018 Motto: Odvaž se používat vlastní rozum. Immanuel Kant Charakteristika školy Gymnázium je od roku 2004 situováno ve dvou budovách. Hlavní pracoviště

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015

Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Koncepce prevence kriminality města Bíliny na období 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet, než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech Zpracovali: František Krejčí, Mgr. Radka

Více

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením

Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz www.mpb.cz Prezentace projektů pro osoby se zrakovým postižením Šárka Bečicová Městská policie

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Spolupráce a další vztahy policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337

Minimální preventivní program. Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337 školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Marcela Chramostová Schválil: Ing. Jaroslav Kindl 1 I. ÚVOD

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více