VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:"

Transkript

1 aktivita HATE CRIME Co jsou zločiny z nenávisti? ANOTACE: Aktivita přímo navazuje na film a jeho ústřední téma negativní postoje vůči homosexuálům. Žáky vede k porozumění termínu hate crime a učí je rozeznávat zločiny z nenávisti od jiných forem zločinu. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY: GV: člověk a společnost, člověk a zdraví OV: společenskovědní vzdělávání / občanský vzdělávací základ, vzdělávání pro zdraví PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: GV: OSV, VDO, VMGES, MKV OV: OVDS KLÍČOVÉ KOMPETENCE: GV: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské OV: k řešení problémů, komunikativní, personální a sociální, občanské kompetence a kulturní povědomí DOPORUČENÝ VĚK: 15+ CÍLE: Žáci: rozumí pojmu zločin z nenávisti; rozlišují mezi zločinem z nenávisti a jiným typem zločinu; znají sociálně-právní aspekty tohoto problému. DÉLKA: 60 min. POMŮCKY: PRACOVNÍ LIST pro každou skupinu tabule nebo flipchart POSTUP: 1. Po projekci ponecháme žákům cca 1 minutu na reflexi dojmů z filmu. Umožníme žákům vyjádřit své emoce. 2. Rozdělíme žáky do malých skupin. Ptáme se: Znáte ze svého okolí nebo z médií nějaký případ, který by se dal srovnat s informacemi, které zazněly ve filmu? Názory a postřehy žáků zapisujeme na tabuli. 3. Následuje společná diskuse, při níž zjišťujeme, co žáci vědí o zločinech z nenávisti. Ptáme se: Co jsou trestné činy z nenávisti? Uměli byste je nějak blíže vysvětlit? Jak se liší od jiných trestných činů? Názory a postřehy žáků zapisujeme na tabuli. 4. Rozdáme PRACOVNÍ LIST do každé skupiny. Žáci mají za úkol určit, které z uvedených zločinů jsou zločiny z nenávisti. Zástupce každé skupiny přednese ostatním své závěry spolu se zdůvodněním. O příkladech, na kterých se všechny skupiny neshodnou, diskutujeme a snažíme dojít ke konsenzu. Pro vysvětlení rozdílů mezi jednotlivými příklady využijeme informací z U. [ 1 ]

2 aktivita REFLEXE: Probíhá formou diskuse. Ptáme se: Co byste udělali v případě, že byste se setkali s podobným případem, který byl zachycen ve filmu nebo v pracovním listu? Je možné se vrátit k dojmům žáků ze zhlédnutého filmu a ptát se, jestli žáky společná práce nějak obohatila, nějaké otázky jim objasnila, někam je posunula. POZNÁMKA: Před realizací aktivity je dobré seznámit se s EM, který obsahuje bližší informace o tematice zločinů z nenávisti a je určen pedagogům, aby byli lépe připraveni reagovat na otázky žáků. Řešení pracovního listu: 1) ano, 2) ne, 3) ne, 4) ano, 5) ano, 6) ne. ZKUŠENOSTI Z PRAXE: I když doporučená délka aktivity je 60 minut, dá se zvládnout za jednu vyučovací hodinu. Při realizaci jsme postupovali následovně: 1. zhlédnutí filmu (25 minut), 2. brainstorming napiš pár vět, které tě napadají (5 minut, žáci odevzdávají), 3. práce s textem skupiny po dvou až třech odpovídají na šest otázek z pracovního listu, vybírají jeden z šesti případů a podle pracovního listu označují, o jaký trestný čin by se mohlo jednat (nakopírovala jsem zvlášť příklady z českého trestního práva a zvlášť šest případů), 4. reflexe shrnutí jedním slovem (5 minut). Při opětovném sledování jsem si uvědomila, že film je opravdu silný, trochu jsem se bála, jak budou studenti 2. ročníku čtyřletého studia reagovat. Seděli, ani nedutali. Dívky reagovaly vstřícněji než chlapci. Obavy jsem měla hlavně z věřících studentů, a velmi mě překvapilo, že otevřeně napsali, že je nepodporují, ale že není správné je utlačovat a ubližovat jim. Brainstormning jsem zvolila písemnou formou, která poskytuje prostor pro otevřenější komunikaci. Vyzvala jsem žáky, že ho mohou, pokud chtějí, podepsat. Vzhledem k tomu, že podle principu KM EUR (kritické myšlení, evokace, uvědomění, reflexe) je možné se k hodnocení na začátku další hodiny vrátit, lze pokračovat i v další hodině. V závěru aktivity jsem žákům zadala dobrovolný úkol napsat úvahu na téma netolerance. U obou skupin, se kterými jsem aktivitu realizovala, jsem se setkala s názorem, že je dobře, že žijeme v Čechách. Reflexe žáků mi poskytly naději do budoucna, že mladí lidé jsou mnohem tolerantnější než střední a starší generace. Alespoň u nás ve škole. Hana Vacková, Gymnázium, Olomouc-Hejčín UKÁZKY REALIZACE: Ukázky brainstormingů studentů 2. ročníku čtyřletého studia Působilo to na mě hodně depresivně, měli bychom druhé přijímat takové, jací jsou. Každý by měl mít právo vyjádřit veřejně, kdo je, co si myslí a jak se cítí, a nemít přitom strach z ostatních. Být jím, jsem už dávno v jiné zemi. Dnešní společnost je tak posedlá ideální představou člověka, že jen malé odchylky považuje za šílené chyby. Odkud se bere u lidí taková nenávist ke gayům a lesbám? Může za to politika, náboženství, strach z odlišnosti? Klíčová slova ze závěru: beznaděj, strach, předsudky, porušování základních svobod, diskriminace, odsuzování, neochota, nepochopení [ 2 ]

3 PRACOVNÍ LIST HATE CRIME Určete, zda se jedná podle vašeho názoru o trestný čin z nenávisti či nikoli. 1. Dvě mladé ženy se večer vrací domů, drží se za ruce a chovají se k sobě velmi důvěrně (resp. z jejich chování je zřejmé, že jsou partnerky). Cestou je potká skupina podnapilých mužů, kteří na ně nejprve pokřikují a poté je v parku napadnou a jednu z nich znásilní. Celou dobu vykřikují, že je třeba, aby lesby pochopily, že je to proti přírodě a že ženy mají žít s muži. 2. Mezi dvěma sousedy na sídlišti dochází opakovaně ke konfliktům, nejprve kvůli tomu, že z bytu jednoho zní často hlasitá hudba, poté že nechává pytle s odpadky za dveřmi bytu a ty pak páchnou a obtěžují ostatní nájemníky a kvůli dalším důvodům. Když jeden zaparkuje na obvyklém parkovacím místě druhého, poperou se a oba skončí na ošetřovně v ambulanci. Jeden z mužů je původem z bývalé Jugoslávie. 3. Nový spolužák pochází z Nigérie, žije zde s rodiči, kteří tu pracují. Má luxusní oblečení a hodně peněz a všechny technické vymoženosti, co si ostatní dokážou představit. Po cestě ze školy ho chlapci z vedlejší třídy přepadnou, zbijí ho a ukradnou mu ipad, telefon a peníze. 4. Mladý Rom si v trafice kupuje karton cigaret. Všimne si toho skupinka mladých mužů a poté, co Rom vyjde z trafiky, ho obstoupí, začnou na něj křičet a bít ho, kde vzal peníze na cigarety, když cikáni nepracují, a ať je rád, že ho rovnou nezabijí, stejně by jim nikdo nic neudělal, protože zabít cikána není trestné. 5. Skupina mladých skinheadů v noci postříká zeď mateřské školky pro děti cizinců nápisy Čechy Čechům, hákovými kříži a nápisy Vraťte se domů. 6. Komunální politik při svém předvolebním projevu slibuje, že zatočí s cikány na podpoře. [ 3 ]

4 INFORMAČNÍ Y PRO PEDAGOGY O TÉMATU HATE CRIME V dnešním globalizovaném světě, kde se stále více střetávají rozličné kultury, národy a národnosti, dochází i k útokům vůči těm jiným, vůči těm, kteří se nějak odlišují od majoritní společnosti. Jedná se o trestné činy motivované společenskými předsudky vztahujícími se k rase, náboženství, pohlaví, sexuální orientaci, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. Zločin (trestný čin) z nenávisti (častěji se setkáme s angl. hate crime, někdy také ve formě hate violence násilí z nenávisti) je trestný čin motivovaný nesnášenlivostí a společenskými předsudky vztahujícími se k sociální skupině identifikované na základě rasy, náboženství nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti. Pachatel si vybírá oběť na základě (i jen domnělé) příslušnosti k takto identifikovatelné skupině osob. Trestný čin z nenávisti může mít jak podobu verbálního útoku (hate speech), tak fyzického útoku. Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Motivem incidentu je skupinová charakteristika napadeného, kterou není možné změnit nebo není spravedlivé tuto změnu požadovat. Často k němu přispívá i fakt, že napadený je ve zranitelné nebo nevýhodné pozici vůči pachateli (je fyzicky slabší, je v postavení závislosti, má nevýhodu kvůli jazykové bariéře nebo sociálnímu statusu). Útok se nezakládá na pachatelově zkušenosti s konkrétní osobou, ale na jeho nesnášenlivosti vůči skupině, kterou pro něj oběť představuje. V českém trestním právu je násilí motivované nenávistí zohledněno v podobě speciálních trestných činů, anebo jako přitěžující okolnost při uložení trestního postihu. V trestním zákoníku (40/2009 Sb.) můžeme tyto trestné činy nalézt pod následujícími paragrafy: 355 trestního zákoníku hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami nebo tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. 356 trestního zákoníku podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 352 trestního zákoníku násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci Kdo skupině obyvatelů vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta. [ 4 ]

5 42 písm. b) Přitěžující okolnosti Soud jako k přitěžující okolnosti přihlédne zejména k tomu, že pachatel... spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky. Nenávistné incidenty mohou mít různé formy. Patří mezi ně i verbální útoky a nadávání (jejichž společenský dopad se podceňuje), graffiti, zastrašování, vyhrožování nebo vydírání, poškozování majetku, sexuální útoky, žhářské útoky, fyzické napadení a usmrcení. Trestné činy z nenávisti nepoškozují jen oběť, ale i ostatní příslušníky téže skupiny (mají strach, že se stanou dalším cílem) a fakticky i společnost jako celek. Nestátní organizace zabývající se problematikou hate crime a pomocí obětem hate crime a hate speech navrhují, aby za tyto trestné činy byly zvýšené trestní sazby, aby byly u soudu projednávány veřejně, aby tedy bylo zřejmé, že motivace předsudky vede k přísnějším trestům a aby byli pachatelé vedeni k odpovědnosti za škody, které způsobili. Od srpna 2013 by se měla přijetím zákona o obětech trestných činů změnit pozice obětí specifických trestných činů, mezi které by měly patřit i trestné činy z nenávisti. Těmto obětem by měla být nabízena bezplatná právní pomoc, odborná pomoc a právní informace. Tím by měly být oběti i svědci více povzbuzováni k ohlašování takových trestných činů. Osoby vystavené násilí z nenávisti často odmítají incidenty hlásit a řešit je na veřejnosti. Opakované probírání u soudu a případná medializace případu nejsou pro mnoho napadených tou pravou cestou. Důvodem může být i fakt, že jako v případě jiných forem násilí i tady často dochází k relativizaci viny pachatele ze strany orgánů činných v trestním řízení i veřejnosti. Hledá se spoluzodpovědnost napadeného a motivy, které ho vyprovokovaly, čímž dochází k sekundární viktimizaci. ZDROJE: Herczeg, J.: Trestné činy z nenávisti. Aspi, Praha [ 5 ]

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek Andrea Holá Věra Jirásková Šárka Kadlecová Klára Kalibová 1 Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Já

Více

Zpráva o násilí z nenávisti

Zpráva o násilí z nenávisti Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 In IUSTITIA, o. s. 1 Zpráva o násilí z nenávisti v České republice za rok 2011 Klára Kalibová (ed.) Martina Dvořáková: kap. 3, 5.1., 8 Vydala In

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

Interkulturní seminář

Interkulturní seminář Interkulturní seminář METODIKA Hana Krejsová Tereza Rejšková ÚVOD STEREOTÝPEK V NÁS PROGRAM INTERKULTURNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ Metodika projektu Stereotýpek

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce Možnosti využití Filozofie pro děti jako prevence sociálně patologických jevů ve školní družině Vedoucí

Více

Zpráva o stavu lidských práv

Zpráva o stavu lidských práv Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2012 Obsah Úvodní slovo... 5 1. Diskriminace... 7 1.1. Vzdělávání... 7 1.2. Zaměstnávání...10 1.3. Bydlení...11 1.4. Zdravotní péče...12 2. Hate crime zločiny z

Více

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Kód oboru: Sociální pracovník 7502R022 Název bakalářské

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima

Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Práva dětí viděná jejich vlastníma očima Tento průzkum si vyžádalo generální ředitelství pro spravedlnost a byl koordinován generálním ředitelstvím pro komunikaci. Tento dokument nevyjadřuje stanovisko

Více

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci

Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci Ženy sobě Zkušenosti se skupinovým setkáváním žen v sociálně tíživé situaci In IUSTITIA Jako doma ROZKOŠ bez RIZIKA Praha 2015 1 Tento materiál shrnuje zkušenosti se zavedením komplexního programu pro

Více

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota

Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Základní škola Dolní Lhota, příspěvková organizace Čs. tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život - zdravá škola Obsah Identifikační údaje 3 Charakteristika

Více

Téma: Domácí násilí na mužích

Téma: Domácí násilí na mužích Tato práce vznikala ve školním roce 2007/2008 jako Absolventská práce na Evangelické akademii Praha, Vyšší odborné škole sociální práce. Vedoucí mé práce byl PhDr. Vladimír Mašát a oponentkou Mgr. Jindřiška

Více

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva

Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Projekt profem o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2, tel. 02/2491 7224, e-mail: info@profem.cz Domácí násilí v České republice v roce 2002 z pohledu práva Praha, březen 2002 Autorky: JUDr. Jiřina Voňková,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Domácí násilí jako jeden ze sociálně patologických jevů dnešní rodiny Marie Netolická Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro mateřské školy a 1. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015

lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 lll. Zpráva o naplňování Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011-2015 V Praze Leden 2015 Předkladatel: Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Odpovědný

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10

Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Institut dětí a mládeže MŠMT Sámova 3, Praha 10 Názory mládeže ve věku 15-20 let na kriminalitu a některé další sociálněpatologické jevy v jejich okolí Zpracoval: PhDr. František Pelka Únor 1998 Obsah:

Více

Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9

Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9 ETICKA VYCHOVA Hana Ginterová Světlana Hajdinová METODIKA 8-9 2 Etická výchova, Metodika pro 8. 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia Autorky: Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Světlana Hajdinová Odborní

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky

Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Integrace žáků cizinců do systému vzdělávání České republiky Vypracoval: Milan Mojžíš,

Více

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung.

* Analýza vyjadřuje osobní názory autorky a nevyjadřuje nutně stanoviska Friedrich-Ebert-Stiftung. Ženy v České republice v roce 2008 6/2008 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí jako téma v kontextu rodinné politiky 2. Změny v institucionálních mechanismech

Více