NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ"

Transkript

1 18) FENOMÉN NÁSILÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI A) POJETÍ A ETIOLOGIE NÁSILÍ (BIOPSYCHOLOGIČTÍ A SOCIÁLNÍ ČINITELÉ). OSOBNOST PACHATELE, VIKTIMOLOGIE. NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ. POJETÍ A ETIOLOGIE NÁSILÍ - Násilí je takové jednání, které druhému působí bolest nebo jej poškodí. - Násilí se projevovalo už od prvopočátku (války) a v poslední době stále graduje. Vědci tvrdí, že stěžejní podíl na vzrůstu násilí mají akční filmy a jiné obrazy násilí vysílané v televizi. - Znalci tvrdí, že kdo byl v dětství vystaven násilí, zpravidla jej pak sám v životě používá. Biopsychologičtí činitelé násilí - Násilí je pro člověka v jeho podstatě přirozené, je v jeho chování zakódované, ale člověk je také schopný ho ovládat a potlačovat. Sociální činitelé násilí - Už odmalička se dítě s násilím setkává v rodině a v masmédiích, a proto mu připadá jako přirozené a normální. Proto je hodně důležité, jak na dítě působí rodina a okolí. Člověk je sice od přirozenosti agresivní tvor, ale s dobrým výchovným působením a sociální inteligencí je schopen svou agresivitu (pudy) regulovat.? OSOBNOST PACHATELE? - Špatné výchovné a rodinné zázemí. - Sám byl dříve terčem násilí. - Zvýšená agresivita. - Neznalost, netolerance k jinakosti. - Pocit nadřazenosti nad ostatními. - Nedostatečná sociální inteligence, atd. VIKTIMOLOGIE - Zabývá se oběťmi trestných činů. Předmět viktimologie Osoba oběti (její biologické, psychologické a sociální vlastnosti). Vztahy mezi pachatelem a obětí. 4 typy vztahů: osobní angažovanost a vazba; kontakt před činem; kontakt při činu (nečinnost, agresivita); anonymní oběti. Role oběti v procesu odhalování, vyšetřování trestného činu. Pomoc obětem (odškodnění, rehabilitace). Role oběti v genezi trestného činu. Modely lidského chování, kterými se oběť může vyhnout poškození trestným činem. Viktimnost - Souhrn předpokladů, aby se člověk stal obětí trestného činu. - Každý člověk se může stá obětí. - V některých skupinách obyvatel je větší pravděpodobnost potenciálních obětí. - Psychické vlastnosti oběti. - Deviantní nebo patologické způsoby chování. Viktimizace - Je to proces přeměny potencionální oběti v oběť skutečnou. - Souvisí se vztahem mezi pachatelem a obětí. 1

2 Újma způsobená oběti - Primární újma přímá souvislost s trestným činem (zranění způsobené pachatelem). - Sekundární újma pachatel, nevhodný postup státních orgánů, nevhodná reakce sociálního prostředí, sebevraždy obětí, psychické následky. Pomoc obětem - Poradenská, sociální, terapeutická (probační pracovník). - Trestně-procesní prostředky (adhezní řízení urychlení procesního řízení). - Citlivý a ohleduplný přístup k obětem (ze strany policie, vyšetřovatelů). - Vyloučení veřejnosti. - Odmítnutí informací médiím. - Kompenzace škody státem. Podmínky pro kompenzaci: oběť si nesmí způsobit škodu vlastní vinou, delikt musí včas oznámit, musí spolupracovat při objasňování deliktu, výše odškodnění je limitována. NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ BKB (Bílý kruh bezpečí od 1991) - Občanské sdružení nezisková organizace. - Pomáhá obětem trestných činů a jejich blízkým. Bezplatně. - Funguje např. v Praze, Olomouci, Mostě. - Možnost konzultace s psychologem, právníkem. - Vydávají čtvrtletní zpravodaj názory odborníků na postavení obětí trestných činů u nás, soubory rad a informací jak snížit riziko viktimnosti. - Kurzy zaměřené na prevenci viktimnosti. La Strada, IOM (Mezinárodní organizace pro migraci), Česká katolická charita - Pomáhají obětem obchodování s lidmi a dalších trestných činů a lidem v nouzi obecně. - Dělají hlavně obecně prospěšné činnosti. ROSA (její partner Acordus) - Občanské sdružení. - Poskytuje bezplatnou pomoc ženám obětem domácího násilí. - Psychosociální poradenství, právní a psychiatrická pomoc. - Ženám a jejich dětem mohou zajistit ubytování v azylovém domě, či utajené bydlení. - Krizová linka. - Prevence domácího násilí školení, informační letáky, brožury, publikace, spolupráce s médii. Nadace Michala Velíška, ADRA, atd. 2

3 B) RASISMUS, XENOFOBIE, FAŠISMUS (ETIOLOGIE, PREVENCE) RASISMUS - Rasismus je soubor nevědeckých představ a koncepcí založených na předpokladu fyzické a duševní nerovnosti mezi různými rasami a etniky. Bývá s ním spojen netolerantní až nepřátelský postoj a činy. - Rasismus: ideologie; lidový rasismus (každý v sobě máme kousek rasismu). - Bývá spojován s nacionalismem, ale není to totéž, nacionalismus je vyvyšování vlastního národa. MOŽNÉ PŘÍČINY RASISMU - Rasisté mívají většinou osobní problémy, pomáhá jim idea, že patří k vyšší rase. - Příčinou může být také strach a neznalost vůči ostatním rasám. - Příčinou může být i vypočítavost pragmatický důvod (území, peníze, apod.). PROJEVY RASISMU - Typickým projevem rasismu jsou jakékoli útoky: fyzické, slovní, výzvy k akci (např. výzvy k rasové válce), diskriminace (záměrná vědomé a chtěné znevýhodňování skupin obyvatelstvy v něčem; strukturální chyba systému špatné návyky, systém je pouze pro majoritní společnost, ale nerespektuje příslušníky minorit (např. testy školní zralosti předkládají se problémovým dětem před nástupem do 1. třídy, předkládaly se rómským dětem: Vyber jídlo, které řadíme mezi ovoce, ale rómové nemají pojem ovoce). První projevy rasismu - Ideologický rasismus se rozvíjí v 19. století, ale už předtím se objevovaly známky rasismu. Hlavně po rozvoji sociologie. Nenávist proti židům byla hlavně kvůli ekonomickým a náboženským důvodům, až potom kvůli jejich tělesné odlišnosti. - Původ rasismu je v tom, kdy Evropané chtěli získávat území mimo Evropu (zámořské objevy) tehdy se objevovalo první násilí proti tzv. méněcenným. - V 19. století se používaly objevy v biologii (Darwin), snažili se potvrdit rozdíly mezi rasami vědecky. - Galton Jak zlepši plemenné vlastnosti lidstva? Založil eugeniku (80. léta 19. století) disciplína, která chtěla zajistit co nejkvalitnější potomstvo. - Která rasa je nejlepší? (Gobinau) Árijská rasa vznešený typ člověka hoden úcty. - V 19. století vznikl rasismus jako ideologie století: přišly velké problémy, např. 1. světová válka, Španělská chřipka, velká neúroda, velká hospodářská krize ve 20. letech nacionální socialismus je vyzdvižen na nacismus za všechno, hlavně za porážku němců v 1. světové válce mohou židé. - V roce 1935 byly vydány Norymberské zákony (velmi diskriminační) aplikace rasismu v praxi. Občanství byli zbaveni všichni míšení a jiní než němci, hlavně židé, rómové, postižení, homosexuálové a svědkové Jehovovi stali se neplnohodnotnými cizinci bez základních lidských práv, byli vyčleňováni a diskriminování (nesměli chodit do určitých budov, směli nakupovat jen v určitou hodinu, atd.) vydělení vznik geth. Cílem bylo udělat dostatečný prostor pro árijce z celé Evropy. Nejprve je chtěli jen někam vystěhovat (negativní eugenika). Potřebovali vytvořit prostor pro množení árijců (pozitivní eugenika). Prosinec 1935 organizace Lebensborn (Hainrich Himler) cíle Lebensborn: a) Nutné podporovat rasově vhodné německé rodiny. b) Zákaz ženám pracovat a měly výhody, když rodily děti. c) Starat se o ženy nejlepší potenciální matky. d) Vznikl rasový úřad. e) Péče o narozené vhodné děti a jejich matky. f) Vdané Němky mohly děti plodit doma, ale pokud neměly rasově vhodného manžela, tak bydlely v domech Lebensborn a otcové dětí byli příslušníci SS. Pokud byla žena politicky odpovědná, mohla 3

4 si dítě nechat a vychovávat ho sama, některé ženy dítě odevzdaly dobrovolně, politicky neschopným ženám a neněmkám byly děti odebrány. Takto přišlo na svět přes dětí. g) Dále se hledaly a byly unášeny rasově vhodné děti i z jiných zemí ( dětí). Pokud je rasová komise shledala jako vhodné, tak šly do adopce k německým rodinám, pokud vhodné nebyly, tak šly do pracovních táborů nebo k vyhlazení. Holokaust - Tento termín je užíván jen v souvislosti se 2. světovou válkou. Znamená úplnou zápalnou oběť. Židé pro to užívají termín Šoa a rómové termín Porojmos plán konečného řešení: vyvézt židy co nejdále a udělat místo pro árijce. Když ale němci prohrávali, tak začali úplně vyvražďovat židy, hlavně co nejlevněji a co nejefektivněji Cyklon B (nejprve ho zkoušeli na retardovaných dětech, pak na válečných zajatcích a nakonec na židech). Ghetto - Je to uzavřená část města, kde byli shromažďováni židé. Gettha trpěla přelidněností. - Byly tam o něco mírnější podmínky než v koncentračních táborech. - Častá podvýživa a nemoci (tyfus). - V ČR bylo gettho v Terezíně. Koncentrační tábor - Byly tam vězeňské podmínky, mundúry. - Z počátku byly jen pro odpůrce režimu. - Lidé zde měli šanci na přežití, nebyly zde plynové komory. - Velmi málo jídla, choroby, museli zde pracovat. Likvidační tábor - Měl jediné poslání masově vyvražďovat rasově nevhodné lidi. - Osvětim, Treblinka, Březinka, Bersen Jelsen, Dachau, Birkenau. - Z vězňů vybraná komanda pálily mrtvá těla, měli výhody, ale smrt je neminula (nepohodlní svědkové). Pochod smrti - Souvisel s holocaustem. - Ke konci války, kdy už se zdálo, že Němci prohrají, se potřebovali zbavit co nejvíce židů (svědků), tak je vzali na smrtelný pochod bez jídla, bez přestávky museli jít a cestou odpadávali. Ti, co přežili došli do koncentračního tábora v Německu, kam se takto zanesly nemoci jako tyfus. Řešila se takto nedostatečná kapacita plynových komor. Potíže s rasismem byly také v USA - V roce 1864 bylo zrušeno otroctví, ale vznikly rasistické organizace bílých Ku-Klux-Klan (KKK) stala se teroristickou organizací, byli to bývalí farmáři. Oblékli se do bílých hábů a útočili na obydlí černochů, hlavně svých bývalých otroků. Zanechávali symboly (např. hořící kříž). Dostali se i do Evropy, dnes už jich mnoho není. RASISMUS V SOUČASNOSTI - V každé společnosti je alespoň mírný rasismus. - Tvrdý rasismus neonacistické skupiny. - Hnutí skinheads. - Radikální pravice: Dříve strana: Národní odpor, Národní aliance (to byly nacistické strany) a Vlastenecká republikánská strana tyto strany se sešly v březnu 2001 a pokusily se vytvořit jednotnou nacionalistickou stranu Národní sociální blok. 4

5 XENOFOBIE - Řecky xenos = cizinec Chorobný strach, odpor a nenávist vůči cizincům a všemu cizímu. - V současné době se objevují hlavně xenofobní nálady vůči uprchlíkům z východního bloku (Ukrajinci, Rumuni), protože lidem vadí, že musí platit ze svých daní péči o ně. - Xenofobie se také projevuje v zemích s vysokou nezaměstnaností (Německo problém s Turky, Francie). FAŠISMUS - Latinsky fashio = sjednocení Nacionálně šovinistické, rasistické hnutí a diktátorská forma vlády. - Principy ideologie fašismu poprvé systematicky vyložil a aplikoval v Itálii 1922 B. Mussolini. - V praxi vyúsťuje v politické akty a terorismus, války a genocidu. - Neofašismus úsilí o obnovení fašistické diktatury, v širším smyslu tendence k dosažení fašistických cílů násilnými metoda (demonstrace, teroristickými akty). PREVENCE Multikulturní výchova - Důležitá je multikulturní výchova = příprava na život v multikulturní společnosti. - Od 90. let se zavádí do škol. - Organizace: Člověk v tísni (pozornost obrací hlavně na učitelé a studenty projekt Varianty manuál pro interní multikulturní výchovu ve školách), Multikulturní centrum (koncerty, výstavy, výukové programy). - Národní program vzdělávání v ČR rozvíjet individualitu, demokracii, toleranci. - Velmi důležité je potírat rasismus, xenofobii a fašismus v masmédiích. - Aby se z našich dětí nestávaly televizní děti. Preventivní programy na školách - Přednášky (např. přednášejí lidé, kteří přežili koncentrační tábor), cvičení. 5

6 C) TRESTNÉ ČINY HANOBENÍ RASY A NÁRODA - Hlava 5 trestního zákona č. 140/1961 Sb. trestné činy hrubě narušující občanské soužití. NÁSILÍ PROTI SKUPINĚ OBYVATELŮ A PROTI JEDNOTLIVCI (VYVOLÁVÁ OBAVY O ŽIVOT, ZDRAVÍ A MAJETEK LIDÍ). TČ hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení (je to projev mé vlastní vůle). TČ podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. - Jednání může být slabší povahy (např. vyhrožování) nebo použití násilí. - Pachateli hrozí 3-5 let odnětí svobody, žádná jiná varianta není. HANOBENÍ NÁRODA, ETNICKÉ SKUPINY, RASY A PŘESVĚDČENÍ - Kdo veřejně hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání. - Trest odnětí svobody až na 2 roky, na 3 roky, pokud páchám tento TČ minimálně ve dvou. PODNĚCOVÁNÍ K NÁRODNOSTNÍ A RASOVÉ NENÁVISTI VŮČI SKUPINĚ OSOB NEBO K OMEZOVÁNÍ JEJICH PRÁV A SVOBOD - Sám nic nepodnikám, ale podněcuji k tomu druhé. - Pokud podněcuji nesvéprávné, je odpovědnost jen na mě. - Hrozí trest odnětí svobody na 3-8 let, možnost snížit na minimální hranici nebo dát podmínku (např. mladistvým) důvody musí být vážné a jednoznačné. 6

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková

PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN. Prof. Šafaříková PROBLÉMY ETNICKÝCH A MENŠINOVÝCH SKUPIN Prof. Šafaříková Zkoušková práce na téma nám blízké (min. 7 stran) + naše názory, myšlenky. Nejpozději týden před termínem naší zkoušky. 1 POJMY Menšina = minorita

Více

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR

POLICISTA. v multikulturním prostředí. informační manuál POLICIE ČR POLICISTA v multikulturním prostředí informační manuál POLICIE ČR POLICISTA V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ Lenka Budilová, Tomáš Hirt (a kol.) INFORMAČNÍ MANUÁL PRO POLICII ČR Co je multikulturní společnost

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU

ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU ZPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY O NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÍ Z DRUHÉHO CYKLU UNIVERSÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 1 1. Česká republika (dále jen ČR) předkládá v souladu se svým závazkem předneseným na 22. zasedání Rady

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus

SOCIÁLNÍ PATOLOGIE. Blahoslav Kraus SOCIÁLNÍ PATOLOGIE Blahoslav Kraus 1 Sociální patologie Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036 v Operačním programu Vzdělávání

Více

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie

Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti. studie INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI Interetnické konflikty jako důsledek rasové nevraživosti studie Autorka: PhDr. Markéta Štěchová Tento text neprošel jazykovou korekturou a je určen pouze pro

Více

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE

VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, PROSTITUCE VANDALISMUS, KRIMINALITA,, DELIKVENCE, VOV PROSTITUCE Ing. Mgr. Hana Janiková CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 VANDALISMUS, KRIMINALITA, DELIKVENCE,

Více

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek Andrea Holá Věra Jirásková Šárka Kadlecová Klára Kalibová 1 Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Já

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Metodická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

Více

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036

PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 PhDr. Josef Kasal, Ph.D.X EXTREMISMUS E CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY, CZ.1.07/3.2.13/01.0036 EXTREMISMUS PhDr. Josef Kasal, Ph.D. CHCI POMÁHAT BEZ ROZDÍLU ANEB JAK NA

Více

Zpráva o stavu lidských práv

Zpráva o stavu lidských práv Zpráva o stavu lidských práv v ČR v roce 2012 Obsah Úvodní slovo... 5 1. Diskriminace... 7 1.1. Vzdělávání... 7 1.2. Zaměstnávání...10 1.3. Bydlení...11 1.4. Zdravotní péče...12 2. Hate crime zločiny z

Více

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv

Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Adéla Plischková Vzdělávání Romů jako téma lidských práv Katedra: Filosofie a teologie Vedoucí práce: Mgr. Petr Jandejsek, M.A.

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík

Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole. Jan Michalík Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole Jan Michalík Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS, 2013 Speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků se vzácnými onemocněními CZ.1.07/1.2.00/14.0040

Více

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799

Kdo, kde a proc? 0,950 a více. 0,950 a více 0,900 0,949 0,900 0,949 0,850 0,899 0,850 0,899 0,800 0,849 0,800 0,849 0,750 0,799 0,750 0,799 Migrace v globálním světě Kdo, kde a proc? 1 Média i politici občas navozují dojem, že migrace je něčím novým. Není tomu tak lidé se stěhovali vždy. S rostoucím počtem lidí dnes ale roste i počet těch,

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA

MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? MAMI, TATI, ZNÁŠ MÁ PRÁVA? Malá publikace o Úmluvě o právech dítěte Jana Votavová a kolektiv Praha, 2008 Předmluva Milí rodičové, dostává se Vám do rukou malá publikace o Úmluvě

Více

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací opora MK - 01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací opora MK - 01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více