Instalace ETCS v českých podmínkách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace ETCS v českých podmínkách"

Transkript

1 Miloslav Macháček 1 Instalace ETCS v českých podmínkách Se sjednocováním Evropy rostou i požadavky na odstraňování bariér mezi členskými státy EU. V oblasti železniční dopravy to znamená prosazovat interoperabilní přístup, který by měl vést k co největšímu technickému i organizačnímu sjednocení evropských železničních infrastruktur. Výsledkem takového přístupu by měl být co možná nejméně komplikovaný pohyb vlaků po území celé Evropské unie například tím, že se zkrátí doby přechodu vlaků na hranicích jednotlivých členských zemí. Železnice se v každé evropské zemi rozvíjela více méně samostatně podle národních požadavků, čímž v oblasti sdělovacích a zabezpečovací techniky vznikly značné odlišnosti v návěstních systémech, systémech vlakových zabezpečovacích zařízení, radiokomunikačních systémech a samozřejmě i v provozních předpisech. Tyto rozdíly jsou dodnes zdrojem potíží při zajišťování plynulé železniční dopravy přes hranice jednotlivých států. Představuje to časově a organizačně náročná opatření na hranicích států souvisejících se střídáním personálu, výměnou hnacích vozidel atd. První snahy o odstranění nutnosti střídat hnací vozidla na hranicích vedly k vybavování hnacích vozidel více systémy národních vlakových zabezpečovacích zařízení. Například při styku s Německem to znamená osadit vozidlo systémem LS a systémem LZB + SIFA. Tento přístup však naráží na technické komplikace s instalací jednotlivých systémů do drážních vozidel a umístění snímačů na pojezdových částech vozidel. Prakticky je velmi obtížné instalovat na hnacím vozidle více než tři národní systémy. Přitom v Evropě je provozováno přes 20 těchto systémů. Sjednocení národních systémů je z ekonomických, kapacitních a časových důvodů prakticky nemožné. V uvedené situaci Evropská komise od roku 1989 nastartovala projekt, který by analyzoval problémy v oblasti zabezpečení a řízení jízd vlaků. Výsledkem bylo vytvoření požadavků na systém jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení. Projektový rámec obsahuje mobilní část pro vybavení hnacích vozidel, založený na otevřené počítačové architektuře EUROCAB, systém bodového přenosu dat EUROBALISE a kontinuální přenosový systém EURORADIO. Na těchto podkladech vznikl projekt Jednotného evropského vlakového zabezpečovače ETCS (European Train Control System), který by měl zajistit interoperabilitu vozidla a tratě bez ohledu na použité zabezpečovací zařízení. ETCS pracuje na principu předávání informací o povolené rychlosti a dalších parametrech 1 Miloslav MACHÁČEK ing., 1959, ČVUT- FEL, odbor technická kybernetika, zaměření sdělovací a zabezpečovací technika kolejových vozidel ČD, a. s. a registrace chráněných dat kolejových vozidel ČD, a. s., pracoviště GŘ ČD, a. s. Praha 1

2 trati na mobilní část, která neustále kontroluje, že strojvedoucí tyto pokyny dodržuje. Existují tři aplikační úrovně systému ETCS: Úroveň 1 (ETCS L1) vyznačuje se bodovým přenosem, kdy k přenosu informací z traťové části na vozidlo slouží balízy. Trať je stále vybavena klasickými návěstidly, která vyznačují prostorové oddíly a informují strojvedoucího o možnosti jízdy do dalšího oddílu (tj. jestliže dojde k přechodu návěstního znaku na povolující, ale vlak je ještě před balízovou skupinou, která by mu takovou informaci předala). Úroveň 2 (ETCS L2) představuje vyšší úroveň, kdy předávání informací je zajištěno kontinuálním rádiovým přenosem pomocí systému GSM-R. Zde již nejsou nutná proměnná světelná návěstidla podél tratě (ale jsou možná), což vede k podstatným úsporám při investicích a údržbě zabezpečovacího zařízení. Volnost trati se i nadále zjišťuje ze zabezpečovacího zařízení. Vozidlo vybavené mobilní části ETCS L2 může jezdit i po tratích první úrovně. Úroveň 3 (ETCS L3) je nejvyšší úrovní, kdy vlaky stejně jako u L2 komunikují pomocí GSM-R, ale navíc bezpečně detekují celistvost vlaku a jeho pozici, tj. není potřeba klasických prostředků pro detekci vlaku. V této úrovni už neexistují klasické pevné oddíly, ale tzv. pohyblivé oddíly, tj. vlaky mohou jet jen na nejkratší možnou vzdálenost, danou parametry vlaků a tratě. Úroveň STM (STM-LS) je označení pro úroveň, kdy je v činnosti modul STM (tj. mimo oblast vybavenou traťovou částí ETCS). Úroveň L0 (ETCS L0) je označení pro úroveň, kdy vlak jede mimo oblast vybavenou traťovou částí ETCS a zároveň nemá potřebný modul STM. Na úrovních 0, 1, 2 a 3 porovnává mobilní část zabezpečovače rychlost vlaku s maximální povolenou rychlostí trati a v případě jejího překročení vlak automaticky zabrzdí. Pilotní projekt ETCS L 2 v České republice V roce 2001 byla Výzkumným ústavem železničním zpracována studie Aplikace evropského zabezpečovače ERTMS/ETCS v železniční síti ČD - specifikace ETCS pro pilotní projekt na úseku Poříčany Kolín (mimo). Na ní navázala studie proveditelnosti pro aplikaci systému ERTMS/ETCS úrovně 2 na železničních tratích v České republice. Ve stejném roce byly zahájeny třístranné rozhovory mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem o aplikaci ETCS na IV. evropském koridoru. Pilotní projekt ETCS L2 byl realizován s využitím finanční podpory z kohezního fondu ES. Vítězem mezinárodního tendru na uvedenou stavbu bylo konsorcium firem Ansaldo Segnalemento Ferroviario (ASF) a CSEE Transport, jejichž hlavním subdodavatelem bylo AŽD Praha. Stavba byla zahájena k a představovala vybavení traťového úseku Poříčany (včetně) Kolín (mimo) a tří vozidel dopravce ČD, a.s.: , a 471/

3 Charakteristika pilotního projektu: Úsek pilotního projektu ETCS je v rámci pilotního projektu GSM-R pokryt signálem GSM-R v kvalitě pro tratě vybavené ETCS úrovně 2 a 3 pro rychlost do 220 km/h. V blízkosti úseku pilotního projektu ETCS se nachází Železniční zkušební okruh Velim, kde bylo prováděno testování implementace systému bez ovlivnění pravidelného železničního provozu na trati pilotního projektu. Traťovou část tvoří jedna radiobloková ústředna (RBC) připojená k staničním, traťovým a přejezdovým zabezpečovacím zařízením trati pilotního projektu, která zajišťuje přenos dat na vlak prostřednictvím GSM-R. Dále jsou součástí traťové části nepřepínatelné balízy. Mobilní částí ETCS jsou vybaveny dvě lokomotivy a jedna jednotka řady 471/971 (ta je osazena dvěma mobilními částmi). Součástí mobilní části je i národní stykový modul STM (Specific Transition Module) typu LS, který zajišťuje jízdu na tratích nevybavených traťovou částí ETCS. Traťový úsek pilotního projektu ETCS je znázorněn na následující orientační mapce: Praha-Kolín provoz AVV Pilotní projekt ETCS RBC na ŽZO Velim Pilotní projekt ETCS traťová část 3

4 Mobilní část ETCS Nyní se podíváme na mobilní část ETCS podrobněji, a to jednak z pohledu složení a jednak z pohledu vlastní činnosti. Mobilní část ETCS nainstalovaná na vybraných vozidlech ČD, a.s. obsahuje následující zařízení: Evropský bezpečný počítač EVC (European Vital Computer), který představuje mozek celé mobilní části a který bezpečně zpracovává informace ETCS. Balízový přenosový modul BTM (Balise Transmission Module), který spolu s anténou pro čtení balíz slouží pro příjem informací z balíz a jejich přenos do EVC. Displej strojvedoucího DMI (Driver-machine interface) je rozhraní, pomocí kterého strojvedoucí ovládá mobilní část a kde se mu zobrazují informace od EVC. Dva GSM-R modemy s dvěma anténami pro datovou komunikaci mezi EVC a radioblokovou centrálou RBC (Radio Block Centre) pomocí sítě GSM-R. Odometrie tvořená dvěma rychlostními senzory a Dopplerovým radarem. Rozhraní k vlaku TIU je rozhraní, pomocí kterého EVC získává informace o stavu některých prvků na vozidle a naopak vydává příkazy a informace k vlaku. Právní záznamník informací JRU (Juridical Recorder Unit) je záznamové zařízení dat ETCS, vyměňovaných zpráv a parametrů vlaku. Specifický přenosový modul STM (Specific Transmission Module) je zařízení které zajišťuje zabezpečení vlaku na tratích nevybavených traťovou částí ETCS; pro síť SŽDC je to typ STM LS. Kontrola bdělosti strojvedoucího není samostatným zařízením, ale je součástí STM LS. Používá se za jízdy v oblasti vybavené traťovou částí ETCS je-li to nařízeno ze strany EVC (v degradovaných módech) a v oblasti nevybavené traťovou částí ETCS stejně jako u zabezpečovače typu LS. Ovladače jsou následující: vypínač ETCS, vypínač STM LS a spínač Izolace (spínač Izolace se používá pro odpojení mobilní části ETCS od vozidla v případě její poruchy). Zjišťování polohy vlaku, která se hlásí RBC, je založené na měření vzdálenosti od poslední načtené balízové skupiny (tj. RBC se nehlásí absolutní kilometrická poloha, ale vzdálenost od poslední načtené balízové skupiny). Ujetá vzdálenost se měří pomocí systému odometrie. Ten je tvořen Dopplerovým radarem a měřením dráhy prostřednictvím odvalování kola po kolejnici. Traťová část ETCS Traťová část se skládá z následujících součástí: Radiobloková ústředna RBC (Radio Block Centre), která je mozkem traťové části. Získává informace ze zabezpečovacího zařízení a z mobilních částí 4

5 a naopak vydává příkazy a informace ETCS vlakům. Je umístěna v řídící místnosti v Cerhenicích v areálu Zkušebního centra VUZ. Rozhraní RBC - zabezpečovací zařízení IRI (Interlocking - RBC interface) je zařízení sloužící k přenosu informací ze stávajícího zabezpečovacího zařízení k RBC. Je umístěno spolu s RBC v řídící místnosti v Cerhenicích v areálu Zkušebního centra VUZ. Balízy jsou umístěny v podélné ose koleje a slouží k přenosu informací. Podle nich vlak zjišťuje svoji polohu. Umisťují se vždy po dvou, čímž tvoří tzv. balízovou skupinu BG (Balise Group). Podle toho, zda balíza může přenášet jen jednu fixní informaci, či zda může přenášet proměnné informace, se dělí na dva druhy: nepřepínatelné a přepínatelné (ty jsou určeny zejména pro ETCS L1). V rámci pilotního projektu byly použity pouze nepřepínatelné balízy. Činnost a obsluha mobilní části ETCS Zobrazení na displeji strojvedoucího je závislé na úrovni ETCS (v rámci pilotního projektu L0, L2 nebo STM LS) a na módu, v kterém se mobilní část nachází. Možné módy ETCS jsou následující: Zkratka Anglicky Česky FS Full Supervision Plný dohled OS On Sight Podle rozhledu SR Staff Responsible Odpovědnost strojvedoucího SH Shunting Posun UN Unfitted Nevybavená trať SL Sleeping Spící SB Stand By Pohotovostní stav TR Trip Nouzové zastavení PT Post Trip Po nouzovém zastavení SF System Failure Porucha IS Isolation Izolace NP No Power Bez napájení NL Non Leading Ne vedoucí SN STM National Národní STM v ČR LS Okamžitou rychlost vozidla ukazuje ukazatel na kruhové stupnici rychloměru; číselně je pak rychlost zobrazována v kruhovém středu ukazatele. Barva ukazatele závisí na podmínkách dohledu. V podstatě je vždy bílá, vyjma následujících situací: vlak je v oblasti hlídání povolené rychlosti: ukazatel má bílou barvu vlak je v oblasti brzdné křivky: ukazatel má žlutou barvu; 5

6 aktuální rychlost překračuje aktuálně dovolenou rychlost: ukazatel má oranžovou barvu; došlo k intervenci brzdy: ukazatel má červenou barvu. Barva ukazatele Význam vlak je v oblasti hlídání konstantní rychlosti (CSA) vlak je v oblasti brzdné křivky (BCA) překročení dovolené rychlosti překročení zásahové rychlosti Po vnějším okraji číselníku je umístěn obloukový ukazatel, který ukazuje tyto hodnoty: nejvyšší dovolenou rychlost Vpov (Obr. 1) rychlost, kterou nesmí strojvedoucí překročit; cílová rychlost Vtarget (Obr. 2) rychlost v cílovém bodě (bod kde končí aktuálně vypočítávaná brzdná křivka); uvolňovací rychlost / výběhová rychlost Vpov > Vrel (Obr. 3 a Obr. 4) rychlost, kterou může jet strojvedoucí až ke konci oprávnění k jízdě v případě, že rychlost v cílovém bodě je nulová; intervenční rychlost (Obr. 5) rychlost, při které dojde k intervenci brzdy. Obr.1: Povolená rychlost Vpov 6

7 Obr.2 : Cílová rychlost Vtarget Obr.3: Výběhová rychlost Vpov > Vrel Obr.4: Výběhová rychlost: Vrel > Vpov 7

8 Obr.5: Zásahová rychlost Oprávnění k jízdě Oprávnění k jízdě Movement Authority (MA) je vzdálenost na trati odpovídající sekci, v níž je vlaku povoleno jet. Oprávnění k jízdě je směrové a udává se vždy pro dopředný směr jízdy s ohledem na zapnuté stanoviště strojvedoucího. Končí obvykle u některého hlavního návěstidla. Místo kde MA končí je označováno jako konec oprávnění k jízdě (EOA). MA se používá pouze v módu Plného dohledu (FS) a v módu jízdy Podle rozhledu (OS). Oprávnění k jízdě přenesené na vlak, nemusí mít neomezené trvání platnost MA nebo i jen některé jeho části může být časově omezena. Vypršením platnosti se oprávnění k jízdě do dané sekce zruší. Použití časové platnosti MA je volitelné a závisí na implementaci traťové části ETCS. Jestliže je třeba nouzově zastavit vlak v úrovni L2 jenž má platné MA, může traťová část poslat nouzový stop, jímž se udělené oprávnění k jízdě zruší. Tento nouzový stop může být poslán automaticky při zjištění porušení kontrolovaných podmínek nebo dispečerem. Módy ETCS Nyní se ještě podrobně zmíníme o jednotlivých módech, v kterých se mobilní část může nacházet. Módy se mění obvykle automaticky, když přijde informace nezbytná pro přepnutí na nový mód, některé módy však může strojvedoucí nastavit manuálně. Mód SN: Jízda vlaku pod dohledem STM (Obr. 6 a Obr. 7) Mód národní STM (čili SN) je mód, ve kterém je dohled nad vlakem realizován zcela ze strany STM (v ČR STM LS), které realizuje funkce národního vlakového zabezpečovacího zařízení (v ČR typu LS). STM má přístup k odometrii, k JRU, k vlakovému rozhraní a k brzdě, tj. případný povel k zabrzdění vydává modul STM. 8

9 Obr.6: Typická obrazovka při módu SN Jestliže EVC detekuje vadu STM, vydá příkaz k nouzovému zabrzdění: Obr.7: Eurocab detekoval vadu STM a vyvolal zásah nouzových brzd 9

10 Mód FS: Vedení vlaku v módu plného dohledu (Obr. 8) Mód vlaku Plný dohled (FS) je mód, ve kterém by měl být vlak po většinu své jízdy. Mód FS je jediný (kromě módu SN), ve kterém vozidlo může jet svou nejvyšší rychlostí (v našem případě 140 km h -1 nebo 160 km h -1 podle řady vozidla). Přechod do tohoto módu je vždy automatický, tj. strojvedoucí jej nemůže sám zvolit. Ihned po vstupu do módu FS se zobrazí zpráva Transition to Full Supervision (přechod do plného dohledu). V módu FS je jízda vlaku vedena mobilní částí ETCS na základě zadaných parametrů (oprávnění k jízdě, statický rychlostní profil, profil sklonu trati a volitelně pomalé jízdy, vazební informace a traťové podmínky) předaných traťovou částí. Samotná jízda vlaku je plně dohlížena ze strany ETCS. Strojvedoucí má však za povinnost dodržet konec oprávnění k jízdě MA, za předpokladu, že se k němu bude přibližovat za použití uvolňovací rychlosti. Strojvedoucí je povinen vykonávat všechny specifické operace stanovené v rámci povolovací mise, jež mu byla přidělena (předepsané zastávky, otevření dveří, atd.). Z hlediska indikací na DMI jsou dva možné stavy: hlídání v oblasti dohlížení na nejvyšší povolenou rychlost a hlídání v oblasti brzdné křivky. V oblasti dohlížení na nejvyšší povolenou rychlost hlídá mobilní část jednu konstantní rychlost: Obr.8: Typická obrazovka v FS módu při hlídání na nejvyšší povolenou rychlost (CSA) Stav hlídání v oblasti brzdné křivky (Obr. 9 a Obr. 10) nastává, pokud má dojít k poklesu nejvyšší povolené rychlosti (i na rychlost nulovou), tj. je počítána brzdná křivka, která má zajistit, že v cílovém bodě pojede vlak nejvýše novou nejvyšší povolenou rychlostí. 10

11 Obr.9: Typická obrazovka v FS módu při hlídání v oblasti brzdné křivky s cílovou omezující rychlostí 40 km/h.(bca) Je-li je cílová rychlost nulová, uvolňovací rychlost je zobrazena na DMI: Obr.10 : Typická obrazovka v módu FS při hlídání v oblasti brzdné křivky s cílovou rychlostí 0 km/h.(bca) 11

12 Mód OS: Jízda vlaku v módu Podle rozhledu Mód Podle rozhledu "On Sight" (OS) umožňuje vlaku vjet do oblasti trati, která může být ještě obsazena nebo na níž se může vyskytnout překážka nějakého typu. OS mód nelze zvolit manuálně. Ihned po vstupu do módu OS se zobrazí zpráva Transition to OS mode (přechod do OS módu). V módu OS zařízení EVC dohlíží nad dynamickým rychlostním profilem a nad nejvyšší rychlostí stanovenou pro mód OS. Defaultně je nejvyšší rychlost v módu OS nastavena na 100 km/h. Na konci každé oblasti OS použijte vlak výběhovou rychlost. Strojvedoucí včele vlaku musí kontrolovat volnost trati s povinností zastavit před případnou překážkou. Rozšíření displeje V módech OS, UN a SR (viz dále) se mohou zobrazovat další údaje, jako je povolená rychlost, atd. Na následujících obrázcích je zobrazen obvyklý stav rozhraní DMI při zobrazení módu OS bez rozšíření (Obr. 11) / s rozšířením o povolenou rychlost (Obr. 12) (liší se v zobrazení povolené rychlosti): Obr.11: Typická obrazovka v módu OS bez hlídání nejvyšší povolené rychlosti (CSA) - bez rozšíření displeje 12

13 Obr.12: Typická obrazovka v módu OS při hlídání na nejvyšší povolenou rychlost (CSA)- s rozšířením displeje Mód UN: Jízda vlaku na nevybavené trati (Obr. 13) Mód Nevybavená trať (UN) je mód používaný v oblasti, která není vybavena traťovou částí zařízení ETCS za předpokladu, že vlak nemůže z nějakého důvodu jet pod dohledem STM (např. STM je v poruše nebo vozidlo není vybaveno typem STM, který je požadován pro danou trať). V módu UN je dohlížena pouze maximální rychlost povolená v módu UN, tj. v našem případě 100 km h -1. Mód UN nemůže být zvolen strojvedoucím, s výjimkou situace, kdy byla během startu mise zvolena úroveň L0. Strojvedoucí je odpovědný jak za vedení vlaku (neprobíhá dynamické monitorování rychlosti), tak za jeho zpomalení už při přibližování se k oblasti UN (tj. zpomalit tak, aby rychlost v okamžiku vstupu do oblasti L0 byla nejvýše 100 km h -1 ). 13

14 Obr.13: Typická obrazovka při módu UN s rozšířením displeje Mód SR: Vedení vlaku na odpovědnosti strojvedoucího (Obr. 14) Mód Odpovědnost strojvedoucího (SR) se používá v situacích, kdy vlak jede v oblasti ETCS a přitom nemá specifické oprávnění k jízdě MA. Tento mód nelze zvolit manuálně. Zapíná se automaticky po zahájení mise v úrovni L1 nebo po autorizaci k přechodu do módu SR zaslané od RBC v úrovni ETCS L2. Další možností jak přejít do módu SR je aktivace funkce potlačení EOA. Přechází-li se do módu SR, dojde zároveň ke smazání všech informací, které sloužily k dohledu nad vlakem (oprávnění k jízdě, pomalé jízdy, traťové podmínky) s výjimkou traťových podmínek, které jsou platné pro místo, kde se vozidlo již nachází. V módu SR je dohlížena jen nevyšší povolená rychlost v módu SR, tj. 30 km h -1. Vzdálenost, která může být ujeta v módu SR, může být omezena. V úrovni L1 je však defaultně nastavena nekonečná vzdálenost. Omezení vzdálenosti jízdy v SR v L2 může být posláno spolu s oprávněním k přechodu do SR (na SŽDC je posíláno s hodnotou nekonečno ). Rovněž tak může být pohyb v SR omezen posláním seznamu BG, které smí vozidlo v módu SR minout (u SŽDC není použito). Strojvedoucí má možnost modifikovat maximální povolenou rychlost v módu SR a maximální možnou vzdálenost v módu SR. V některých balízových skupinách může být rovněž příkaz k zastavení vozidla, které načte tuto BG v módu SR (není-li aktivní funkce potlačení EOA, přejde mobilní část do módu TR). Na následujícím obrázku je zobrazen obvyklý stav DMI při zobrazení v módu SR. 14

15 Obr.14: Typická obrazovka módu SR s rozšíření displeje Mód SH: Vedení vlaku při posunu (Obr. 15) Mód Posun (SH) se vyznačuje tím, že je v něm možno jezdit oběma směry, bez ohledu na to, na kterém stanovišti vozidla je zapnuto řízení. V módu SH je dohlížena maximální rychlost pro mód SH, tj. 40 km h -1. V módu SH je strojvedoucí plně odpovědný za pohyb posunového dílu v souladu s předpisovými ustanoveními a za to, že bez povolení neopustí povolenou oblast posunu. Do módu Posun je možno přejít dvěma způsoby: na žádost strojvedoucího (s povolením od traťové části) na příkaz od traťové části (u SŽDC nepoužito). Předává-li traťová část povolení posunu, může vymezit oblast, v které je posun dovolen, seznamem balíz - které má vozidlo v SH povoleno minout (u SŽDC není použito). Mine-li vlak balízu - která není v tomto seznamu, přejde vlak do módu TR. Druhý způsob jak vymezit oblast posunu je, že v některých BG je obsažena informace Stop jestliže mód je SH. Jestliže vozidlo v módu SH načte takovou BG, a funkce potlačení EOA není aktivní, přejde do módu TR. Tato funkce je použita u SŽDC. 15

16 Obr.15: Typická obrazovka v módu SH bez rozšíření displeje Mód TR: Nouzové zastavení (Obr. 16) Mód Nouzové zastavení (TR) je mód, do kterého přejde mobilní část automaticky vždy, když se vozidlo dostane do oblasti, kde nemá povolen další pohyb (projetí konce oprávnění k jízdě, načtena BG s informací Stop jestliže mód je SH, vypršení časové platnosti MA, v L2 rovněž přijetím nouzového stopu, atd.). V tomto módu je vždy vydán příkaz k nouzovému brzdění až do zastavení vlaku. Po zastavení vlaku je strojvedoucí vyzván k potvrzení odchodu z módu TR do módu PT (Obr. 17). Obr.16: Typická obrazovka v módu TR po zabrzdění vlaku a převedení do klidového stavu 16

17 Mód PT: Postup po potvrzení odchodu z módu TR (Obr.17) K přechodu do módu po nouzovém zastavení (PT) dojde automaticky poté, co strojvedoucí potvrdí mód TR. Je-li aktuální úroveň L1, je zobrazeno ihned PT menu, které umožňuje opustit mód PT. Je-li úroveň L2, čeká mobilní část se zobrazením PT menu až RBC pošle zprávu informující o tom, že vzalo na vědomí mód PT a až pošle odvolání nouzového stopu (pouze byl-li mód TR zapříčiněn nouzovým stopem). V době kdy mobilní část očekává tyto dvě zprávy od traťové části, může být kdykoliv strojvedoucím zvolena funkce Potlačení EOA. Volba této funkce vede k přechodu do módu SR a k vymazání všech přijatých nouzových stopů (jsou-li). Na následujícím obrázku je obrazovka DMI při čekání na potvrzení PT módu a odvolání nouzového stopu ze strany RBC: Obr.17: Typická obrazovka v módu PT Tím jsme si ukázali jednotlivé možnosti provozu zařízení ETCS na stávajících zkušebních vozidlech. Nyní už víme, že v našem prostředí provozujeme ETCS v režimu úrovně 2 a na tratích nevybavených traťovou částí ETCS je provozované palubní zařízení ETCS v národním módu STM. Před vlastní jízdou po zapnutí tedy zadáme základní vlaková data jako je číslo vlaku, číslo strojvedoucího, zadání úrovně ETCS, brzdná procenta atd. Po jejich zadání systém strojvedoucímu zobrazí vybranou variantu a podle ní pak zobrazuje instrukce pro vlastní jízdu misi. Jakmile je jízda povolena, řídí se strojvedoucí pokyny vlakového zabezpečovače v závislosti na aktuálním provozním módu. Ve zkušebním provozu má mobilní část zařízení ETCS přemostěno šoupátko nouzové brzdy, aby vlivem testování přenášených příkazů nedocházelo k častému zastavování vozidla vlivem přechodu do módu TR. Ve zkušebním provozu se odlaďovala komunikace mezi stávající traťovou částí a testovanými vozidly. Nejprve testy probíhaly v traťových výlukách a postupně jsme přešli po provozu na pravidelných vlacích. Nyní jsme v období, kdy vozidla začínáme provozovat 17

18 pod systémem ETCS na všech tratích s tím, že tam kde není traťová část vybavena, jsou vozidla provozována v módu STM LS. V úseku Velim Poříčany pak systém automaticky přechází do módu plného dohledu (FS). Provozem získáváme zkušenosti v přechodech mezi jednotlivými oblastmi a zároveň v praktických návycích na obsluhu nového zařízení. Výhled v budování ERTMS v ČR Pro naplnění směrnic Evropských společenství o interoperabilitě evropského železničního systému přijala Evropská komise (EK) řadu významných dokumentů podporujících aplikaci interoperability především v oblasti zabezpečovacího zařízení, kde nezbytnou podmínku interoperability představuje právě systém ETCS. Z významných dokumentů k podpoře implementace tohoto systému v rámci Evropského společenství např. uvádím: Návrh Memoranda pro EK, ve kterém je zahrnut projekt Železniční koridory a rozvoj řídicího systému ERTMS, kde se předpokládá vybavení až km tratí evropských koridorů systémem ETCS. Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o zavedení evropského sytému ERTMS/ETCS. Jmenování pana Karla Vincka koordinátorem EK pro rozvoj ERTMS. Schválení Technických specifikací pro interoperabilitu, jako přímo platného právního předpisu, který výslovně zakazuje další budování a rozvoj stávajících zabezpečovacích a komunikačních systémů. Aplikace systému ERTMS se týká jak železniční infrastruktury, tak i dopravců a to jak v oblasti vybavení kolejových vozidel, tak i v oblasti informatiky a lidských zdrojů. Pouze v synergii celého systémů se mohou zhodnotit vynaložené finanční prostředky a projeví se sledovaný cíl interoperabilní systém se zvýšenou mírou bezpečnosti připravený k zapojení do evropského železničního systému a mající předpoklady možného zvyšování kapacity sítě. I Evropská komise chce podporovat zejména projekty, které jsou zaměřeny jak na vybudování infrastruktury, tak současně i na potřebné úpravy na vozidlech. Na základě shora uvedených dokumentů, závěrů a doporučení realizovaných studií i dosavadních poznatků z realizace pilotního projektu byl stanoven plán SŽDC, s. o. pro budování ETCS v České republice. Systematicky byla zahájena výstavba komunikačního prostředí pro datové přenosy systémem GSM-R v návaznosti na předpokládanou výstavbu ETCS na vybraných tratích. Mezi první stavby ETCS patří vybudování traťové části Kolín Břeclav a Děčín Kolín s využitím již vybudovaného úseku Kolín mimo Poříčany. Literatura seznam: [1] Směrnice ES o interoperabilitě HSL + CR [2] Technické specifikace pro interoperabilitu [3] Aplikace evropského zabezpečovače ERTMS/ETCS v železniční síti ČD, 1. etapa, Studie proveditelnosti, VÚŽ, 2000 [4] Aplikace evropského zabezpečovače ERTMS/ETCS v železniční síti ČD, 2. etapa, Specifikace ETCS pro pilotní projekt VÚŽ, 2001 [5] Koncepce radiofikace železničních tratí v ČR ČD TÚDC,

19 [6] Prezentace ČR u Evropské komise březen 2004, Prezentace Ing. Jan Komárek a prof. Petr Moos, Česká železniční infrastruktura Nedílná součást Evropské interoperabilní sítě [7] Koncepce vybavení tratí III. a IV. koridoru a dalších tratí zařazených do evropského konvenčního železničního systému technickými prostředky pro zjišťování volnosti a obsazenosti kolejových úseků a systémem vlakového zabezpečovače SUDOP Praha, 2004 [8] Studie implementace GSM-R v železniční infrastruktuře české železniční sítě SŽDC Hans Bier, DB Netz, A.G., 2005 [9] Studie ČD-Telematika Implementace systému GSM-R do prostředí Českých drah, leden 2006 [10] SRS (Subset 026) vydání 2.2.2, datované: upravený subsystémem 108 v a dokumentem Corridor 2007, definující SRS [11] DMI ERTMS, CENELEC ref. DD CLC/TS EN září 2005 [12] Ansaldo France T Praha, květen 2012 Lektoroval: Ing. Jan Patrovský AŽD Praha, s.r.o. 19

Radek Čech Správa železniční dopravní cesty, Česká republika. Dopad interoperability železničnej infraštruktúry na intermodálnu dopravu

Radek Čech Správa železniční dopravní cesty, Česká republika. Dopad interoperability železničnej infraštruktúry na intermodálnu dopravu Radek Čech Správa železniční dopravní cesty, Česká republika Dopad interoperability železničnej infraštruktúry na intermodálnu dopravu The impact of the rail infrastructure interoperability on the intermodal

Více

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků

TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 č. j. 34903/2014-O14 TECHNICKÉ SPECIFIKACE systémů, zařízení a výrobků Funkce STOP v systému GSM-R Vydání I číslo TS

Více

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05

Informace BM2. Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 1 Informace BM2 Art. Nr. *22610 1. vydání, 09/05 2 Informace BM2 1 Důležitá bezpečnostní upozornění Moduly ABC BM1, BM2 a BM3 smějí být použity výhradně se systémem Digital plus by Lenz nebo jiným, běžně

Více

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi

Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Pavel Janoušek 1 Nabídky služeb zkušebního centra VUZ ve Velimi Klíčová slova: zkušební centrum, velký zkušební okruh, malý zkušební okruh, dynamický zkušební stav, hala na přípravu zkoušek, akreditovaná

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

European Rail Traffic Management System na síti SŽDC

European Rail Traffic Management System na síti SŽDC European Rail Traffic Management System na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice ERTMS, historie ERTMS European Rail Traffic Management System (ERTMS) se skládá

Více

B. P R O V O Z N Í Č Á S T

B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1. Jízda vozidel v obvodu služebny B. P R O V O Z N Í Č Á S T B.1.1. Ustanovení o posunu v obvodu lokomotivní remízy. Při jízdě hnacích vozidel (dále jen HV) v obvodu služebny strojvedoucí upraví rychlost

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012

L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 L 110/18 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 351/2012 ze dne 23. dubna 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokud jde o požadavky pro

Více

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25

Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Novinky verzí SKLADNÍK 4.24 a 4.25 Zakázky standardní přehled 1. Možnosti výběru 2. Zobrazení, funkce Zakázky přehled prací 1. Možnosti výběru 2. Mistři podle skupin 3. Tisk sumářů a skupin Zakázky ostatní

Více

VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3

VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3 Radim Brejcha VÝPOČET PROVOZNÍCH INTERVALŮ NA TRATÍCH ŘÍZENÝCH PODLE PŘEDPISU SŽDC (ČD) D3 Klíčová slova: dopravní infrastruktura, praktická propustnost, zabezpečovací zařízení, provozní technologie Úvod

Více

Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému

Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému 01/16-ST04 část 2 verze CS07 TSI-WAG původ EN Stav NA Směrnice 2001/16 - Interoperabilita transevropského konvenčního železničního systému Technická specifikace pro interoperabilitu Subsystém: Vozový park

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy

Příloha č. 1. Základní pojmy Příloha č. 1 Základní pojmy Aktivní záloha Příslušníci Aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou

Více

SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES

SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES 28.11.2009 Úřední věstník Evropské unie L 313/65 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/149/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokud jde o společné bezpečnostní

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS Tomáš Vicherek 1 Anotace: Článek pojednává o metodě průběžných korekcí maximální dosahované

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR 1. Oblasti smysluplného rozvoje železnice 1.1 nákladní doprava Pro potřeby rozvoje železniční nákladní dopravy je nutné vytvořit podmínky pro získání konkurenční

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS xxxx materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Funkční požadavky na adaptivní regulaci rychlosti

Více

(Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1229/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 101/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky Pivovar Nymburk Maschinenfabrik

Více

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích související zákony 121 9 121 Návrh zákona, kterým o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích o související zákony 717 z 6 uplyne 17. 2013 2013 ZÁKON ze dne.. 2013, kterým se m ní zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách

Více

Městská policie Hrádek nad Nisou

Městská policie Hrádek nad Nisou KONCEPCE MĚSTSKÉ POLICIE V HRÁDKU NAD NISOU Pracovní verze k 2.1. 2012, schválená komisí pro bezpečnost RM Zpracovali: Jan Krečman - zastupitel pověřený řízením městské policie Iva Krňáková - velitel městské

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY ČESKÉ DRÁHY, a. s. ČD Katalog 2 (D) DÍL PRVNÍ PŘEDPIS PRO POUŽÍVÁNÍ NÁVĚSTÍ PŘI ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Změna č. 4 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 20. prosince

Více

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ FR 1 FR 1.1 FR 1.2 FR 1.3 PLAVECKÁ ZAŘÍZENÍ Normy FINA pro olympijské bazény Všechna mistrovství světa (kromě mistrovství světa v kategorii Masters) a olympijské hry se

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK

TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK TECHNICKÉ A PROVOZNÍ STANDARDY IDSOK květen 2011 Úvod... 3 1. Základní pojmy... 3 2. Standard vybavení vozidel IDSOK... 4 2.1 Základní požadavky na vozidla a jejich vybavení... 4 2.2 Standardy vybavení

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 ===============================

NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== NÁVOD K OBSLUZE MODULU VIDEO 64 =============================== Modul VIDEO 64 nahrazuje v počítači IQ 151 modul VIDEO 32 s tím, že umožňuje na obrazovce připojeného TV monitoru nebo TV přijímače větší

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Základní ustanovení Obsah 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna:

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o.

MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Tel : 553 607 521 MAGIS ve strojírenské firmě Strojírna Vehovský s.r.o. Obchodní evidenci, tj. Nabídky, Objednávky. Skladovou evidenci, nákup materiálu. Technologickou přípravu výroby. Řízení a plánování

Více

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR

KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR KOLEJOVÝ JEŘÁB GOTTWALD GS 150.14 TR Kolejový jeřáb Gottwald GS 150.14 TR se svými parametry řadí mezi nejvýkonnější kolejové jeřáby v Evropě. Jeho konstrukce umožňuje manipulaci s břemeny, které v našich

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012

CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 CENY ZA POUŽITÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY VE VLASTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY A PODMÍNKY JEJICH UPLATNĚNÍ OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), jako

Více

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I P7_TA(2013)0296 Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I y přijaté Evropským parlamentem dne 2. července 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

VYHLÁŠKA. ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 8 VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2015, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál

Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5. Instalační manuál Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 2 1MRS755684 Terminály chránění, monitorování a ovládání RE_ 5 Vydáno: 22.10.1997 Revize: CZ_D/28.05.2010 Stav: Aktualizováno; Tento dokument je přeložen

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova

Část E - P O V. Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300. Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Ing. Radovan Novotný Vesecká 97, 460 06 Liberec 6, tel : 485133655, IČO 49080300 Stavba : Navýšení kapacity MŠ Husova Stupeň : Dokumentace k výběru dodavatele Změně využití stávajících prostor Objednatel

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 129 Rozeslána dne 18. listopadu 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 397. Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 398. Vyhláška

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 1.1. Název veřejné zakázky: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 512860 1.3. Identifikační údaje o zadavateli Název: Obec Dolní Břežany Sídlo:

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj.: ČŠIS-128/11-S. Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Červený Újezd, okres Praha-západ Červený Újezd 30, 273 51 Unhošť IČ:

Více

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS.

Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Budování aplikačních rozhraní pro obousměrnou komunikaci mezi ERMS a jejich vztah k Národnímu standardu pro komunikaci mezi ERMS. Použité zkratky ERMS ESS i AIS ESS elektronická spisová služba AIS agendový

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

IČO: 00264334 Statutární zástupce: Starosta pan Vladimír Urban. A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě A.1. 1a Název stavby A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Oprava oplocení v mateřské škole Podlusky č. p. 2275. A.1. 1b Místo stavby Adresa: č. p. 2275, Roudnice n. L. Podlusky

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu

OSOBNÍ DOPRAVA. G. Technické normy a technická hlediska provozu OSOBNÍ DOPRAVA G. Technické normy a technická hlediska provozu 1. Druhy silničních vozidel stanovuje: a) zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích b) zákon č. 361/2000

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2.část Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce, stavba inženýrská Investor stavby:

Více

VERZE: 01 DATUM: 05/2014

VERZE: 01 DATUM: 05/2014 OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NÁZEV AKCE: PŘÍSTAVEK DATACENTRUM ROUDNICE NAD LABEM ČÍSLO PROJEKTU: 14Z030 VERZE: 01 DATUM: 05/2014 Textová část: Pol. Název dokumentu Formát P. stran Č. dokumentu 1 TECHNICKÁ

Více

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb.

Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. Střední odborné učiliště nábytkářské a SOŠ, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec Dopravně provozní řád Zpracovaný ve smyslu NV 168/2002 Sb. 1. Úvodní ustanovení Tento dopravně provozní řád (dále jen DPŘ)

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

animeo Compact animeo Compact

animeo Compact animeo Compact animeo Compact řídicí systém pro sluneční a pohledové clony v komerčních budovách - 1 - Řídicí systém SOMFY animeo Compact představuje novou generaci řídicích systémů, která uživateli poskytuje bohaté

Více

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O

Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Bezpečnost, ventilace a univerzální I/O Start Back End Next Michal Bassy Strana 1 Obsah Start End Funkce dohledu: Dohled nad detektory kouře Dohled nad okny a dveřmi Poruchové vstupy Alarmy: Poruchové

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037

NÁVOD K OBSLUZE. Rádiem řízený budík se slunečním modulem. Obj.č.: 640 037 NÁVOD K OBSLUZE Rádiem řízený budík se slunečním modulem Obj.č.: 640 037 DCF signál pro rádiem řízené hodiny s volbou ručního nastavování 24 hodinový ukazovací cyklus Kalendářní údaje: Datum dne a měsíce

Více

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR

C) Pojem a znaky - nositelem územní samosprávy jsou územní samosprávné celky, kterými jsou v ČR Správní právo dálkové studium VIII. Územní samospráva A) Historický vývoj na území ČR - po roce 1918 při vzniku ČSR zpočátku převzala předchozí uspořádání rakousko uherské - samosprávu představovaly obce,

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2

Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Popis zapojení a návod k osazení desky plošných spojů STN-DV2 Příklad osazení A Příklad osazení B Příklad osazení C STN-DV2 je aplikací zaměřenou především na návěstidla, případně cívkové přestavníky výměn.

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek

Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek Přezkoumání vhodnosti použití zvýšené podlahy pro aplikace datových středisek White Paper #19 Revize 0 Resumé V tomto dokumentu jsou popsány okolnosti, které daly podnět k vývoji a používání zvýšených

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2

Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2 Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Tunely Požární bezpečnost část B2 Ostrava, 2013 Ing. Isabela Bradáčová, Ing. Petr Kučera, Ph.D. Osnova bloku B Bezpečnostní

Více

PLÁN BOZP Název stavby:

PLÁN BOZP Název stavby: Archivní číslo: Číslo zakázky: 6211620058 Manifold Group s.r.o. Mikulášské náměstí 17, 326 00 Plzeň Paré číslo: PLÁN BOZP Název stavby: Stavebník (zadavatel stavby) Projektant: Koordinátor BOZP v přípravě

Více

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I

Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I P7_TA-PROV(2011)0213 Brzdová zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. května 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Konference ČVTSS, 30.září 2008, Praha. Příklady zabezpečení přejezdu v zahraničí (Nepřerušovaná světla, Rakousko, SRN)

Konference ČVTSS, 30.září 2008, Praha. Příklady zabezpečení přejezdu v zahraničí (Nepřerušovaná světla, Rakousko, SRN) Konference ČVTSS, 30.září 2008, Praha Příklady zabezpečení přejezdu v zahraničí (Nepřerušovaná světla, Rakousko, SRN) Konference ČVTSS, 30.září 2008, Praha Příklady zabezpečení přejezdu v zahraničí (Samostatné

Více

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů

Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO PODNIKY A PRŮMYSL Pokyny 1 V Bruselu dne 1. února 2010 - Uplatňování nařízení o vzájemném uznávání u předmětů z drahých kovů 1. ÚVOD Účelem tohoto dokumentu je

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Outsourcing v jednotce Dopravní cesta metro

Outsourcing v jednotce Dopravní cesta metro Outsourcing v jednotce Dopravní cesta metro 241 000 služba Elektrotechnika 245 000 služba Technologická zařízení a OSM Červenec 2008 Východiska projektu Pro další postup v jednotce DCM na základě výsledků

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více