UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Analýza trestných činů proti majetku v ČR Marcela Matoušková Bakalářská práce 2011

2

3

4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţila, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byla jsem seznámena s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne Marcela Matoušková

5 Poděkování: Děkuji Mgr. Pavle Jindrové za odborné vedení bakalářské práce a poskytnutí cenných rad a připomínek při jejím zpracování.

6 ANOTACE Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu trestných činů proti majetku v České republice. Teoretická část zahrnuje informace z odborné literatury týkající se trestního práva a majetkové trestné činnosti. Praktická část je věnována analýze majetkových trestných činů v čase. KLÍČOVÁ SLOVA Trestní právo, trestný čin, majetková kriminalita, regresní analýza, opatření proti kriminalitě TITLE Analysis of Crimes against Property in the Czech republic ANNOTATION This thesis focuses on the analysis of crimes against property in the Czech Republic. The theoretical part includes information from literature relating to criminal law and property crime. The practical part is devoted to an analysis of property crime over time. KEYWORDS Criminal law, crime, property crime, regression analysis, measures to prevent crime

7 Obsah ÚVOD TRESTNÍ PRÁVO TRESTNÝ ČIN OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU PACHATEL TRESTNÉHO ČINU Hlediska klasifikace pachatelů VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉHO ČINU TRESTNÍ SANKCE OCHRANNÉ OPATŘENÍ TREST Druhy trestů ČLENĚNÍ TRESTNÝCH ČINŮ TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU KRÁDEŽ ( 205) ZPRONEVĚRA ( 206) NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ CIZÍ VĚCI ( 207) PODVOD ( 209) Pojistný podvod ( 210) Úvěrový podvod ( 211)... 24

8 5.4.3 Dotační podvod ( 212) PROVOZOVÁNÍ NEPOCTIVÝCH HER A SÁZEK ( 213) PODÍLNICTVÍ ( 214) LICHVA ( 218) ZATAJENÍ VĚCI ( 219) PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU ( 220) POŠKOZENÍ VĚŘITELE ( 222) ZVÝHODNĚNÍ VĚŘITELE ( 223) PORUŠENÍ POVINNOSTI V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ( 225) PLETICHY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ( 226) POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI ( 228) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ ( 230) ANALÝZA MAJETKOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ ČASOVÉ ŘADY PODÍL MAJETKOVÉ KRIMINALITY NA CELKOVÉ KRIMINALITĚ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ OBJASNĚNOST MAJETKOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ REGRESNÍ ANALÝZA Index determinace, intervaly spolehlivosti a testování hypotéz Krádež vloupáním Krádež prostá Podvod Test rovnoběžnosti dvou regresních přímek PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ SCHÉMA PREVENCE KRIMINALITY PREVENCE MAJETKOVÉ KRIMINALITY ODBOR MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE (OMPS) ZÁVĚR SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 53

9 Úvod Trestné činy proti majetku tvoří nejpočetnější skupinu trestných činů v České republice. Do této skupiny patří široká škála trestných činů od malých kapesních krádeţí, kterých je velké mnoţství, po mnohamilionové úvěrové či pojistné podvody. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část se věnuje trestnímu právu, jeho dělení a právnímu předpisu, kterým se trestní právo řídí. Jedná se o Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který nabyl platnosti a současně zrušil Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Další část se zabývá teorií trestného činu a jeho dělením. Je zde vymezena a klasifikována osoba pachatele a dále jsou zmíněna vývojová stadia trestného činu počínaje myšlenkou, aţ po samotný zločin. Třetí část je zaměřena na trestní sankce, které se dělí na ochranná opatření a tresty. Následně jsou zde vyjmenovány druhy trestů a věznic. Další dvě části se věnují členění trestných činů a jím odpovídajících trestů a členění trestných činů proti majetku a trestů, které za ně pachatelé dostávají. Poté následuje praktická část, která se zabývá analýzou trestných činů proti majetku v České republice v letech Data pro výpočty a grafické zpracování byla získána ze statistik Policie ČR, zveřejněných na jejich webových stránkách. U jednotlivých časových řad, které se týkají trestných činů hlavy páté, zvláštní části Trestního zákona č. 40/2009 Sb., bude vyuţito metody lineární regrese, kdy grafem regresní funkce je přímka Bude vypočítán lineární trend těchto trestných činů, index determinace a intervaly spolehlivosti pro parametr α i pro parametr β. Dalším krokem bude testování hypotéz o parametru β regresní přímky a testování rovnoběţnosti dvou regresních přímek. Poslední kapitola je věnována prevenci, neboť trestných činů proti majetku je velice mnoho, a aby jich dále nepřibývalo je nejen na orgánech veřejné moci, ale i na lidech a na jejich přístupu k ochraně svého i veřejného majetku. 9

10 1 Trestní právo Trestní právo se dělí na hmotné a procesní. Hmotným trestním právem se zabývá Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní zákoník se dělí na tři části obecnou část, zvláštní část a přechodná a závěrečná ustanovení. Obecná část upravuje trestní odpovědnost a zvláštní část vyjmenovává všechny trestné činy a tresty za ně. Trestní zákoník nabyl účinnosti dne a současně zrušil Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Trestním právem procesním se zabývá Trestní řád, který upravuje procesní řízení. 2 Trestný čin Definice trestného činu podle Trestního zákoníku zní: Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný, a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 2 Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. 3 Mezi přečiny patří nedbalostní trestné činy i úmyslné trestné činy. Nedbalostní trestné činy sem patří všechny a úmyslné trestné činy pouze ty, pro které je vyměřeno odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. 2.1 Objektivní stránka trestného činu Objektivní stránka charakterizuje trestný čin z vnějšího pohledu. Je dána určitými znaky, které představují její strukturu. Objektivní stránka odlišuje různé typy trestních jednání. Znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu se rozlišují na obligatorní a fakultativní. Obligatorní znaky jsou: 4 Jednání, Následek, 1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 13 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s

11 Příčinný vztah (mezi jednáním a následkem). Fakultativní znaky jsou: 5 Místo, Čas, Způsob jednání, Účinek. 2.2 Subjektivní stránka trestného činu Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje trestněprávní delikt z vnitřního pohledu neboli z hlediska psychiky pachatele. Také subjektivní stránka má určité znaky, které určují její strukturu, a které se opět dělí na obligatorní a fakultativní. Jediným obligatorním znakem je: 6 Zavinění. Fakultativní znaky jsou: 7 Motiv, Cíl, Záměr pachatelova trestného jednání. 2.3 Pachatel trestného činu Pachatelem trestného činu můţe být pouze fyzická osoba, která v době jeho spáchání dovršila zákonem stanovený věk a byla příčetná. Zákon uvádí jako práh trestní odpovědnosti věkovou hranici 14 let. 8 V tomto případě se jedná o věk matrikový, tzn. věk počítaný od data narození, uvedeného v matrice. Dále se ještě hovoří o věku mentálním, který vyjadřuje nejenom rozumovou vyspělost pachatele, ale celkovou biopsychicko- sociální úroveň, která ovlivňuje rozpoznávací a určovací schopnost pachatele. 5 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

12 2.3.1 Hlediska klasifikace pachatelů Tradičními hledisky klasifikace pachatelů trestných činů jsou: 9 Věk pachatele - podle věku rozlišujeme pachatele dospělé a mladistvé. Charakter znaků pachatele ve skutkové podstatě - z hlediska charakteru znaků ve skutkové podstatě jsou pachatelé obecní, speciální a konkrétní. Charakter nástroje použitého ke spáchání trestného činu - podle pouţitého nástroje existují pachatelé přímí a nepřímí. Pachatel můţe spáchat trestný čin buď vlastnoručně, nebo za pouţití nějakého nástroje. Existuje nástroj neţivý de facto 10 i de iure 11 (sekera nebo kámen), dále nástroj ţivý de facto a zároveň neţivý de iure (tj. věc, např. pes, poštvaný na někoho) a nástroj ţivý de facto i de iure (tj. člověk, jako takzvaný ţivý nástroj v rukou pachatele). Pachatel je přímý, pokud trestný čin spáchá vlastnoručně, pouţitím nástroje neţivého de facto i de iure nebo ţivého pouze de facto. Pachatel je nepřímý, pokud trestný čin spáchá za pouţití ţivého nástroje. Rozsah pachatelství trestného činu - podle rozsahu pachatelství se rozlišuje pachatelství v uţším smyslu a v širším smyslu. O pachatelství v uţším smyslu se jedná tehdy, pokud pachatel naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, tj. pokud trestný čin dokonal sám. Pachatelstvím v širším smyslu se rozumí spolupachatelství, účastenství, příprava či pokus. Z hlediska osobnosti se pachatelé dělí na prvotrestané a recidivisty. 9 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu 11 podle práva, právně 12

13 2.4 Vývojová stadia trestného činu Úmyslná trestná činnost představuje sloţitý proces probíhající v několika fázích, od pouhé myšlenky aţ po dokonání. V některých případech prochází trestný čin několika stupni, tj. vývojovým stadiem trestné činnosti, které se skládá z přípravy, pokusu a dokonaného trestného činu. Nejzávaţnějším stadiem je dokonání, tedy jednání, které naplňuje všechny zákonné znaky trestného činu. Svou nebezpečností se dokonanému činu blíţí pokus a nejmenší stupeň společenské nebezpečnosti vykazuje příprava. Příprava 12 k trestnému činu je jednání, které spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závaţného trestného činu. Nejtypičtější formy přípravného jednání jsou organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání trestného činu, spolčení, srocení, návod a pomoc. V tomto případě nedochází ani k pokusu ani k dokonání trestného činu. Pokus 13 o trestný čin je jednání, které směřuje k dokonání trestného činu a jehoţ se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat. Ani v tomto případě nedochází k dokonání trestného činu. Dokonaný trestný čin je nejzávaţnějším vývojovým stadiem. Pachatel svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky trestného činu. 3 Trestní sankce Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření. 3.1 Ochranné opatření Toto opatření je právním následkem nejen trestného činu, ale také za určitých podmínek i činu jinak trestného. Výkon ochranného opatření je stejně jako výkon trestu vynutitelný za pouţití státního donucení. Ochranné opatření můţe uloţit kromě trestního soudu i soud civilní. 12 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 20 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 21 odst

14 3.2 Trest Trest představuje právní následek trestného činu a obsahuje negativní (právní a etické) hodnocení osoby pachatele a jeho deliktu. Subjektem, který tresty ukládá, je pouze trestní soud. Výkon soudního trestu lze zajistit státním donucením, tj. proti vůli odsouzeného Druhy trestů Soud můţe pachateli uloţit následující druhy trestů: 14 Odnětí svobody, Domácí vězení, Obecně prospěšné práce, Propadnutí majetku, Peněţitý trest, Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, Zákaz činnosti, Zákaz pobytu, Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, Ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, Ztrátu vojenské hodnosti, Vyhoštění. Trest odnětí svobody se ještě dělí na: 15 nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává v následujících typech věznic: 16 S dohledem, S dozorem, S ostrahou, Se zvýšenou ostrahou. 14 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 52 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 52 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 56 odst

15 Věznice jsou seřazeny vzestupně podle závaţnosti trestného činu pachatele. V následující tabulce č. 1 jsou zachyceny počty pachatelů podle typu věznic: Tabulka 1 Počty pachatelů podle věznic Počet odsouzených Typ věznice občané ČR cizinci mladiství dohled dozor ostraha zvýšená ostraha Zdroj: 17, poslední aktualizace , 12:45 Dále ještě existuje zvláštní typ trestu, kterým je výjimečný trest. Výjimečný trest se dělí na odnětí svobody nad dvacet let do třiceti let a na trest odnětí svobody na doţivotí. 18 Ve zrušeném Zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon byl výjimečným trestem pouze trest smrti. Trest smrti se ukládal za trestný čin, u kterého je stupeň nebezpečnosti mimořádně vysoký a uloţení trestu vyţaduje účinná ochrana společnosti, nebo není naděje, ţe by na pachatele bylo moţno trestem výchovně působit. 19 Trest smrti se vykonával oběšením, za branné pohotovosti státu mohl být vykonán zastřelením. 20 Trest smrti byl zrušen zákonem č. 175/1990 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. V následující tabulce č. 2 jsou počty doţivotně odsouzených vězňů: 17 Vězeňská sluţba České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/rychla-fakta/>. 18 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 54 odst Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 29 odst Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, vez nění pozdějších předpisů, 30 odst

16 Tabulka 2 Počty doživotně odsouzených vězňů Muţi 38 Ţeny 2 celkem 40 Zdroj: 21, poslední aktualizace , 12:45 4 Členění trestných činů Ve zvláštní části trestního zákoníku je výčet všech skutkových podstat trestných činů. Jsou členěny do 13 hlav: Hlava I. Trestné činy proti ţivotu a zdraví ( ). Hlava II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství ( ). Hlava III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti ( ). Hlava IV. Trestné činy proti rodině a dětem ( ). Hlava V. Trestné činy proti majetku ( ). Hlava VI. Trestné činy hospodářské ( ). Hlava VII. Trestné činy obecně nebezpečné ( ). Hlava VIII. Trestné činy proti ţivotnímu prostředí ( ). Hlava IX. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci ( ). Hlava X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných ( ). Hlava XI. Trestné činy proti branné povinnosti ( ). Hlava XII. Trestné činy vojenské ( ). Hlava XIII. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy ( ). 4.1 Trestné činy proti životu a zdraví Za nejzávaţnější a nejznámější trestný čin z této kategorie je povaţován trestný čin proti ţivotu, kterým je vražda ( 140). Objektem tohoto trestného činu je lidský 21 Vězeňská sluţba České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/rychla-fakta/>. 16

17 ţivot. K usmrcení můţe dojít fyzickým způsobem, jako je např. zastřelení nebo probodnutí, ale i psychicky vyvolání zděšení, působení útrap Za vraţdu hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce nejméně deseti let a v nejhorším případě výjimečný trest. 4.2 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství Do této kategorie trestných činů patří například trestný čin proti svobodě, který se nazývá loupež ( 173). Při tomto trestném činu dochází k zásahu do osobní svobody člověka a zároveň je také postiţen i majetek. Pachatel má v úmyslu zmocnit se cizí věci a k tomuto účelu pouţije násilí nebo násilím vyhroţuje. 23 Čin je spáchán i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí, například ji opil. Pokud se pachatel zmocní cizí věci, tudíţ s ní můţe volně nakládat a není důleţité, jestli si ji chtěl nechat, předat ji jiné osobě nebo ji zničit. Náhlé vytrţení věci poškozenému je krádeţ. Pokud by však poškozený věc pevně drţel a pachatel musel překonávat jeho odpor, šlo by jiţ o loupeţ. I příprava trestného činu loupeţe je trestná. Pachatel můţe být podle závaţnosti svého činu odsouzen k odnětí svobody na dobu od dvou do šestnácti let Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Příkladem toho trestného činu je kuplířství ( 189). Ke kuplířství dojde, pokud jedna osoba přiměje druhou osobu k provozování prostituce a poté z této činnosti kořistí. Za tento trestný čin uvádí Trestní zákoník trest odnětí svobody od šesti měsíců do patnácti let nebo propadnutí majetku Trestné činy proti rodině a dětem V tomto případě lze uvést jako příklad dvojí manželství ( 194). Tímto trestným činem je narušena monogamnost manţelství. Jde tedy o uzavření manţelství mezi osobami, z nichţ jedna jiţ v manţelství je. Pachatelem je osoba, která jiţ v manţelství je a zároveň uzavře další a stejnou měrou je pachatelem i ten, kdo sám v manţelství 22 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 189.

18 není a vědomě uzavře manţelství s osobou, která jiţ v manţelství je. Trestem je odnětí svobody aţ na dva roky. 26 Cizoloţství není v dnešní době ani trestným činem ani přestupkem. Dříve bylo přísně stíháno a ještě roku 1950 se povaţovalo za soudně trestný přestupek Trestné činy proti majetku Těmto trestným činům je věnována samostatná kapitola této práce. 4.6 Trestné činy hospodářské Do této kategorie patří trestný čin proti měně a platebním prostředkům, který se nazývá padělání a pozměnění peněz ( 233). Padělání peněz v úmyslu udat je jako pravé je nejtěţší trestný čin proti měně. Chráněno je řádné plnění funkce peněz a to jak českých, tak i zahraničních. Padělanými penězi jsou jakékoliv napodobeniny, tudíţ nezáleţí na zdařilosti padělku. Padělání je chápáno buď jako úplné zhotovení peněz bez oprávnění nebo sestavování bankovek z částí jiných bankovek. Pozměňování peněz je taková změna neplatných peněz, aby vypadaly jako platné, a změna peněz niţší hodnoty na vyšší hodnotu (u české měny zcela nepraktické) 28. Pachateli hrozí odnětí svobody od jednoho roku do dvanácti let Trestné činy obecně nebezpečné Mezi činy obecně nebezpečné patří nedovolené ozbrojování ( 279). V případě tohoto trestného činu jde o to, aby nebyly nekontrolovaně drţeny a vyráběny střelné zbraně, střelivo a výbušniny. Porušením tohoto zákona by mohlo dojít k ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku. 30 Pachatel můţe být při nejniţší závaţnosti činu potrestán odnětím svobody na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty a odnětím svobody na osm let v nejhorším případě Trestné činy proti životnímu prostředí Mezi tyto trestné činy patří například týrání zvířat ( 302). Základním zájmem je ochrana zvířat před týráním a utýráním. Tento zákon vychází ze skutečnosti, ţe zvířata 26 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 194 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

19 jsou stejně jako člověk ţivými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. Důvodem usmrcení můţe být vyuţití produktů hospodářského zvířete, slabost, nevyléčitelná nemoc, poranění apod. Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Také je třeba se zmínit o pokusech na zvířatech. Pokusy na zvířatech se smějí provádět jen v uţivatelských zařízeních, kterým bylo Ústřední komisí pro ochranu zvířat uděleno oprávnění, mají potřebné odborně způsobilé pracovníky a zařízení vyhovující pro příslušný druh a mnoţství pokusných zvířat. 32 Pachatel můţe být potrestán odnětím svobody aţ na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. V nejhorším případě týrání je trestem odnětí svobody aţ na pět let Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci Do této kategorie trestných činů patří trestný čin proti základům České republiky, kterým je vlastizrada ( 309). Pachatelem můţe být pouze občan České republiky, který spáchá trestný čin ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Mezi vlastizradu se počítá rozvracení republiky, teroristický útok, teror a sabotáţ. Trestem je odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, přes propadnutí majetku aţ po výjimečný trest Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Pohrdání soudem ( 336) je příkladem trestného činu z podkategorie Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. Tímto zákonem je chráněna váţnost soudu. Osoba, která je stíhána pro pohrdání soudem ruší jednání soudu, chová se k soudu uráţlivě nebo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz soudu. Trestem je odnětí svobody aţ na dva roky nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 309 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

20 4.11 Trestné činy proti branné povinnosti Nenastoupení služby v ozbrojených silách 36 ( 372) je příkladem trestného činu proti branné povinnosti. Potrestán bude ten, kdo na základě povolávacího rozkazu nenastoupí za nouzového stavu sluţbu v ozbrojených silách do 24 hodin od uplynutí lhůty stanovené v povolávacím rozkaze. Trestné je i pouhé nenastoupení z nedbalosti, aniţ by měl pachatel skutečně v úmyslu vyhnout se vojenské sluţbě. Trestem je odnětí svobody aţ na jeden rok Trestné činy vojenské Mezi vojenské trestné činy patří trestný čin zbabělost před nepřítelem ( 394), který se řadí do podkategorie trestných činů ohroţujících bojeschopnost ozbrojených sil. Pachatelem je ten, kdo se za bojové situace ze zbabělosti vzdá do zajetí. Trestem je odnětí svobody v délce od pěti do dvaceti let Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Trestným činem proti lidskosti je například genocidium 38 ( 400). Genocidia se dopustí ten, kdo má v úmyslu úplně nebo částečně zničit některou rasovou, etnickou, národnostní, náboţenskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí. Kdo se tohoto zničení dopustí, bude potrestán odnětím svobody od dvanácti do dvaceti let nebo výjimečným trestem. 5 Trestné činy proti majetku Trestné činy proti majetku se nachází v páté hlavě zvláštní části Trestního zákoníku. Objektem těchto trestných činů jsou tedy vztahy k majetku. Pojem majetek zahrnuje věci movité i nemovité a majetková práva, zejména pohledávky. Trestné činy proti majetku se dají rozdělit na tři skupiny: 39 1 Neoprávněné obohacení, typickou pohnutkou je zde zištnost. 36 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 400 odst KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s

21 2 Poškozování majetku, pachatel zde nezpůsobí škodu pro vlastní uţitek, ale často ze zlomyslnosti, pomstychtivosti atd. 3 Podílnictví, pachatel většinou kořistí z výtěţku trestného činu spáchaného někým jiným. Jedním z hlavních kritérií, které určují povahu činu i výši trestu, je výše způsobené škody. Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se daná věc v době a místě činu obvykle prodává. Pokud se výše škody nedá tímto způsobem zjistit, vychází se z nákladů na obstarání stejné nebo podobné věci nebo z nákladů na uvedení do předešlého stavu. Také se často vyuţívá znaleckých posudků. 40 Trestné činy proti majetku jsou podle Trestního zákoníku následující: Krádeţ; Zpronevěra; Neoprávněné uţívání cizí věci; Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru; Podvod; Pojistný podvod; Úvěrový podvod; Dotační podvod; Provozování nepoctivých her a sázek; Podílnictví; Podílnictví z nedbalosti; Legalizace výnosů z trestné činnosti; Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; Lichva; Zatajení věci; Porušení povinnosti při správě cizího majetku; Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti; Poškození věřitele; Zvýhodnění věřitele; Způsobení úpadku; Porušení povinnosti v insolvenčním řízení; Pletichy v insolvenčním řízení; Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku; Poškození cizí věci; Zneuţívání vlastnictví; Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací; Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat; Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti. Některé z těchto trestných činů budou podrobněji charakterizovány v následujících podkapitolách. 5.1 Krádež ( 205) Objektem tohoto trestného činu je vlastnictví věci, ale také pouhá drţba. Tudíţ věc nemusí být ukradena přímo jejímu vlastníkovi, ale i drţiteli nebo osobě, která tuto věc sama před tím odcizila. Předmětem krádeţe je movitá věc a podle zvláštního ustanovení i elektřina. Předmětem krádeţe nemohou být práva, ale mohou to být legitimační papíry, jejichţ ztráta znamená ztrátu práva (např. letenka). Pachatel si věc 40 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s

22 přivlastní tím, ţe se jí zmocní. Zmocnění se věci znamená odnětí z faktické moci jiného a získání vlastní dispozice s věcí. Zloděj ovšem nenabývá vlastnictví věci, jen se staví do pozice vlastníka. Nezáleţí na tom, zda zloděj odklidí svou kořist do bezpečí 41. Pachatelem je ten, kdo si přisvojí cizí věc a tím způsobí na cizím majetku škodu, která je větší neţ nepatrná, kdo se k někomu vloupe nebo se bezprostředně po činu pokusí uchovat si věc násilím. Krádeţ je závaţnější, pokud je pachatel členem organizované skupiny, spáchá čin za stavu ohroţení státu, způsobí škodu velkého rozsahu nebo pokud tímto činem chce umoţnit vlastizradu, teroristický útok nebo teror. Podle rozsahu činu je pachatel odsouzen k odnětí svobody od dvou do deseti let. Trestá se i příprava Zpronevěra ( 206) Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena. Objektem jsou tedy vlastnické vztahy. Svěřenou věcí je taková, kterou můţe pachatel disponovat, nikoli tedy např. věc, kterou má jen hlídat. O věc svěřenou nejde, má-li svěřitel i nadále věc zároveň ve své moci. Od KRÁDEŢE se zpronevěra liší tím, ţe pachatel se věci nezmocňuje, ale má ji jiţ před činem ve své moci 43. Od PODVODU se zpronevěra liší tím, ţe pachatel získá faktickou moc nad věcí bez vyvolání nebo vyuţití omylu jiné osoby. 44 Podle stupně závaţnosti činu hrozí pachateli odnětí svobody od dvou do deseti let Neoprávněné užívání cizí věci ( 207) Tohoto činu se dopustí ten, kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla s úmyslem je přechodně uţívat a také ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu tím, ţe neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně uţívá. 46 Objektem zde jsou vlastnické vztahy, a to hlavně právo vlastníka drţet a uţívat svou věc a brát z ní uţitky. Tento trestný čin se týká pouze věcí, které lze uţívat a po nějaké době zase vrátit. Tudíţ sem nepatří věci, jejichţ uţívání spočívá ve spotřebování (např. peníze). Pachatelem můţe být kdokoliv, po subjektivní stránce se 41 MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 207 odst

23 vyţaduje úmysl. Trestem je odnětí svobody od dvou do pěti let. Pachatel můţe být také potrestán zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Podvod ( 209) Trestného činu podvodu se dopouští ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, ţe uvede někoho v omyl nebo vyuţije něčího omylu a způsobí tak na cizím majetku škodu. Příkladem podvodu je vylákání půjčky peněz s úmyslem je nevrátit, vykazování neodpracovaných hodin, vylákání zálohy na dodání smyšleného zboţí, jeţ podvodník nehodlá opatřit atd. O podvod jde i v případě, ţe je slíbené plnění nemravné nebo nedovolené. Omyl je rozpor mezi představou a skutečností. Můţe to být pouze dojem, ţe je vše v pořádku. Uvedení v omyl se děje lstivým jednáním, ale ţádná zvláštní rafinovanost tu být nemusí. Mnohdy stačí jen nepravdivá informace, a to většinou v případech, kdy není zvykem si pravdivost takové informace ověřovat. Osoba uvedená v omyl nemusí být totoţná s poškozeným, např. v omyl můţe být uveden její zástupce. Obohacení se nemusí rovnat způsobené škodě. Z podvodu se můţe obohatit sám pachatel nebo také někdo jiný. Při vyuţití cizího omylu pachatel sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po odhalení omylu jednal tak, aby sebe nebo jinou osobu obohatil. Při podvodu mohou vystupovat 4 osoby: pachatel, osoba jednající v omylu, poškozený a ten, kdo se z toho obohatil. 48 Trestem je odnětí svobody od dvou do deseti let. Pachatel můţe být potrestán i zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo peněţitým trestem. 49 Podvod se podle Trestního zákoníku ještě dělí na: Pojistný podvod, Úvěrový podvod, Dotační podvod Pojistný podvod ( 210) Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy, při likvidaci pojistné události nebo 47 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

24 při uplatnění práva na plnění z pojištění. Pachatelem je také ten, kdo vyvolá nebo předstírá událost, s níţ je spojeno právo na plnění z pojištění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udrţuje. 50 Tímto zákonem je tedy chráněno sjednávání pojistných smluv a plnění z nich. Pachatelem můţe být kterýkoli účastník pojistné smlouvy, nejčastěji to je pojistník, a také pojišťovací agent, který můţe zamlčet podstatné okolnosti z pojistných podmínek. 51 Tresty jsou stejné jako v případě podvodu Úvěrový podvod ( 211) Objektem je zájem na ochraně sjednávání úvěrových smluv. 52 Pachatelem tohoto trestného činu je ten, kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. 53 Také v případě úvěrového podvodu je pachatel potrestán stejně jako při podvodu Dotační podvod ( 212) Trestného činu s názvem dotační podvod se dopustí ten, kdo v ţádosti o poskytnutí dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. 54 Trest je opět stejný jako při podvodu. 5.5 Provozování nepoctivých her a sázek ( 213) Pachatelem je ten, kdo provozuje peněţní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíţ pravidla nezaručují rovné moţnosti výhry všem účastníkům. 55 Objektem je tedy zájem na poctivém a rovném provozování peněţních nebo jiných podobných her a sázek. Tento zákon ovšem nezakazuje hazardní hry, neboť u nich závisí výsledek výlučně nebo převáţně na náhodě, takţe nelze nikoho uvádět v omyl. Pokud by byli účastníci uváděni v omyl, jde o podvod. Subjektem je pouze provozovatel peněţní hry 50 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 210 odst. 1, KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 211 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 212 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 213 odst

25 a poškozeným je účastník. 56 Trestem je odnětí svobody od dvou do deseti let nebo zákaz činnosti Podílnictví ( 214) Trestného činu podílnictví se dopustí ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo uţívá věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou nebo to, co bylo za takovou věc opatřeno. 58 Pachatelem můţe být kdokoli kromě pachatele trestného činu, kterým byla věc získána, a účastníka na tomto činu. Trestný je nejen první překupník, ale i další kupec či uţivatel. Trestem je odnětí svobody od čtyř do osmi let. Trestem můţe být také zákaz činnosti, peněţitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Lichva ( 218) Lichva je trestný čin, při němţ pachatel zneuţívá něčí tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti, rozumové slabosti nebo něčího rozrušení a dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehoţ hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Trestného činu se dopouští i ten, kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 60 Tomu se říká palichva 61. Trestem můţe být odnětí svobody od dvou do osmi let, a také zákaz činnosti nebo peněţitý trest Zatajení věci ( 219) Pachatelem je ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez vědomí majitele. 63 Touto věcí mohou být peníze, které někdo dal omylem pachateli při placení, zaběhlé zvíře, věc přinesená psem nebo náhodně nalezená věc, kterou někdo ztratil. Přisvojení si věci spočívá v tom, ţe ji pachatel spotřebuje, prodá nebo uţívá 56 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 214 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 218 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 219 odst

26 s úmyslem si ji ponechat. Trestem je odnětí svobody od jednoho roku do osmi let. Zároveň můţe být pachatel potrestán zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Porušení povinnosti při správě cizího majetku ( 220) Pachatelem je ten, kdo poruší povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím způsobí škodu. Mohou to být věci nemovité, movité i majetková práva. Škoda můţe spočívat i v tom, ţe nenastane obvyklý přírůstek na majetku (např. nesklizením úrody). Pachatel je potrestán odnětím svobody od dvou do osmi let, zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Poškození věřitele ( 222) Poškození věřitele je trestný čin, který má dvě alternativy. První spočívá v tom, ţe pachatel i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, ţe: 66 zničí, poškodí, zatají, zcizí (tj. převede vlastnictví na jiného), učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, nebo svůj majetek zdánlivě zmenšuje. Druhá alternativa je zcela obdobná, ale jde o zmaření uspokojení věřitele jiné osoby (ne vlastního věřitele). U obou alternativ jsou v podstatě moţné dva prostředky: zmenšení aktiv nebo fingování pasiv. 67 Pachatel bude potrestán zákazem činnosti nebo odnětím svobody od dvou do osmi let. 68 Opakem je trestný čin s názvem zvýhodnění věřitele Zvýhodnění věřitele ( 223) Zvýhodnění věřitele spočívá v tom, ţe dluţník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, ţe zvýhodní jiného věřitele. 69 Objektem zájmu je zde to, aby nedocházelo k nadrţování jedněm věřitelům na úkor druhých. Tento trestný čin předpokládá existenci více věřitelů 64 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 222 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s

27 a platební neschopnost dluţníka. Zvýhodněný věřitel dostává sice jen to, co mu náleţí, ale protoţe dluţník není schopen uspokojit všechny své věřitele, plným uspokojením jednoho věřitele zkracuje ostatní. V této situaci je třeba postupovat podle zákona o konkursu a vyrovnání a věřitele uspokojit jen poměrně a rovnoměrně. 70 Trestní zákoník uvádí jako trest zákaz činnosti nebo odnětí svobody od jednoho roku do osmi let Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 72 ( 225) Pachatelem je ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěţuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení. Trestem je odnětí svobody od šesti měsíců do tří let nebo zákaz činnosti Pletichy v insolvenčním řízení 73 ( 226) Tento trestný čin spočívá v tom, ţe věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch. Pachateli hrozí odnětí svobody od jednoho roku do šesti let nebo zákaz činnosti Poškození cizí věci ( 228) Pachatelem je ten, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 74 Poškození znamená ohroţení účelu, ke kterému věc slouţí, sníţením její hodnoty buď trvale, nebo dočasně. 75 Trestem je odnětí svobody od jednoho roku do šesti let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 228 odst KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

28 5.15 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 77 ( 230) Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části. Dále je pachatelem ten, kdo získá přístup k počítačovému systému nebo nosiči informací a neoprávněně uţije uloţená data, neoprávněně vymaţe uloţená data, padělá nebo pozmění tyto data nebo neoprávněně vloţí data do počítačového systému. Pachatel je potrestán odnětím svobody od jednoho roku do osmi let, peněţitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 77 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

29 6 Analýza majetkových trestných činů Pro analýzu trestných činů jsou pouţita data zveřejněná na webových stánkách Policie ČR. Odtud byly získány časové řady počtů jednotlivých trestných činů. Ke zpracování dat byl pouţit program MS Excel. 6.1 Časové řady 78 Časovou řadou se rozumí v čase uspořádaná posloupnost hodnot určitého kvantitativního ukazatele. Podle časové povahy sledovaného ukazatele rozlišujeme okamţikové časové řady a intervalové časové řady. Rozdíl mezi oběma typy je v tom, ţe hodnoty okamţikových časových řad se vztahují k určitému časovému okamţiku a pro intervalové časové řady je naopak charakteristické, ţe pracují s hodnotami ukazatele, který vyjadřuje rozsah sledovaného jevu za určitý časový úsek. 6.2 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě Na následujícím grafu je zachycen podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě ČR. Z grafu je patrné, ţe nejvyšší kriminalita, jak celková, tak majetková, byla v roce Celková kriminalita činila zjištěných trestných činů a majetková kriminalita byla zjištěných trestných činů, tj. 73% celkové kriminality. Vývoj počtu zjištěných trestných činů má s občasnými výkyvy klesající trend. Minimální počet všech trestných činů i majetkových trestných činů byl zaznamenán v roce Celková kriminalita byla trestných činů a majetková kriminalita byla trestných činů, tj. 65% celkové. Průměrná celková kriminalita byla v tomto období a průměrná majetková kriminalita byla Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě byl v tomto období 67%. Tabulka 3 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě v letech roky celková majetková Zdroj: Statistické přehledy kriminality 79;80 ; vlastní zpracování 78 SOUČEK, Eduard. Základy pravděpodobnosti a statistiky, s Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 29

30 celková kriminalita majetková kriminalita Graf 1 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě v letech Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností Jednou z kategorií, která se v případě trestných činů sleduje, je výše škody. Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v ČR je velice vysoká. V roce 2001 škoda poklesla oproti roku 2000, ale následně prudce stoupla aţ na nejvyšší škodu za celých deset let - v roce 2002 byla škoda rekordních Kč. Poté výše škody postupně klesala aţ do roku 2006, kdy byla škoda Kč. V následujícím roce škoda opět stoupla, ale od té doby klesá aţ do minimální hodnoty zaznamenané v loňském roce Kč. Tabulka 4 Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v letech roky výše škody Zdroj: Statistické přehledy kriminality 81;82, vlastní zpracování 80 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 81 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 82 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 30

31 výše škody v tis. Kč Graf 2 Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v letech Objasněnost majetkových trestných činů U trestných činů se také sleduje jejich objasněnost, která je celkově u všech trestných činů velice nízká. Z grafu č. 3 můţeme vyčíst objasněnost trestných činů proti majetku v ČR v letech Pokud tato data převedeme na procenta, zjistíme, ţe nejvyšší objasněnost majetkových trestných činů byla 28% v roce 2001 a naopak nejniţší objasněnost byla 17% v roce Průměrná objasněnost byla v letech 2000 aţ 2010 pouhých 21%. Tabulka 5 Objasněnost majetkových trestných činů v letech roky zjištěno objasněno Zdroj: Statistické přehledy kriminality 83;84, vlastní zpracování 83 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 84 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 31

32 zjištěno objasněno Graf 3 Objasněnost majetkových trestných činů v letech Regresní analýza 85 Závislost hodnot jedné proměnné na hodnotách druhé proměnné se v matematice vyjadřuje funkčním vztahem y = f(x). V tomto případě dokáţeme ze znalosti konkrétní hodnoty x přesně určit, jaké hodnoty nabývá proměnná y. Této závislosti říkáme funkční. Na sledovanou veličinu nepůsobí většinou jenom jedna náhodná veličina X, ale obvykle je jich více. V tomto případě není mezi veličinami X a Y funkční závislost, ale přesto se jedná o veličiny závislé. Nejedná se zde tedy o závislost funkční, ale o stochastickou. V této práci je vyuţit model lineární regrese. Grafem regresní funkce je přímka, kdy parametr β je její směrnice. Nyní je třeba odhadnout parametry α a β, coţ se provádí pomocí metody nejmenších čtverců. Metoda nejmenších čtverců spočívá v tom, ţe se snaţíme nalézt takové odhady α, β, aby platilo: To znamená, ţe pro jednoduchý model lineární regrese, ve kterém je Y náhodnou veličinou, budeme hledat minimum funkce: 85 KUBANOVÁ, Jana. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi, s. 108,

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Odpovědnost za přestupek tato oblast správního práva trestního je jako jediná kodifikována zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění obecná část, zvláštní část, procesní část pouze částečná

Více

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

3/5.1.7 TRESTNÉ ČINY V PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V provozu na pozemních komunikacích či v souvislosti s ním je možné dopustit se celé řady trestných činů, které upravuje trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů), včetně trestů,

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb.

Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu. 40/2009 Sb. Systém ASPI - stav k 22.8.2010 do částky 87/2010 Sb. a 34/2010 Sb.m.s. Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Parlament

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník Stav ke dni 15. ledna 2010 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník ve znění pozdějšího předpisů: 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Trestní odpovědnost právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob Trestní odpovědnost právnických osob 28. března 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická firma v České republice Právnická firma v České republice (2012) 1. místo

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Závislost náhodných veličin Úvod Předchozí přednášky: - statistické charakteristiky jednoho výběrového nebo základního souboru - vztahy mezi výběrovým a základním souborem - vztahy statistických charakteristik

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím

Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Trestněprávní aspekty nedovoleného nakládání s konopím Mgr. Hana Gajdošíková XII. mezinárodní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS J.E.Purkyně 45. mezinárodní konference AT sekce Psychiatrické

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Stát v kyberprostoru I

Stát v kyberprostoru I Ing. Mgr. Michaela Stonová, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze Kybernalita ZS 2011/12, Přednáška 11 https://edux.fit.cvut.cz/courses/mi-kyb/start

Více

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY

2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY DOZOR A KONTROLA NA STAVBĚ Část 2, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 2/1.9 ODPOVĚDNOST VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ STAVBY Odpovědnost vedoucích zaměstnanců stavby lze dělit na: a) odpovědnost pracovněprávní upravenou

Více

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval:

ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008. Zpracoval: ANALÝZA PŘÍPADU KARLOVARSKÉ DIVADLO ŘÍZENÝ ÚTLUM A LIKVIDACE ORGANIZACE 2004-2008 Zpracoval: Ing. Erik Maca Činnost ekonomických a organizačních poradců Certifikovaný likvidátor IČ 63 45 76 95 Telefon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013

případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Personální odpovědnost za archivaci a případné následky Bc. Michal Tuláček Law Consultant Znalecká kancelář Dr. Ludvíka, s.r.o. Archivace dat s jistotou 25. září 2013 Obecně o odpovědnosti Osnova: Odpovědnost

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

ZÁKON. ze dne...2013,

ZÁKON. ze dne...2013, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne...2013, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014

Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů. Eva Šafářová Březen 2014 Právní úprava ochrany spotřebitele v oblasti spotřebitelských úvěrů Eva Šafářová Březen 2014 Obsah 1) Legislativa spotřebitelských úvěrů 2) Na co si dát pozor při sjednávání spotřebitelského úvěru 3) Dohled

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Měření závislosti statistických dat

Měření závislosti statistických dat 5.1 Měření závislosti statistických dat Každý pořádný astronom je schopen vám předpovědět, kde se bude nacházet daná hvězda půl hodiny před půlnocí. Ne každý je však téhož schopen předpovědět v případě

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou.

Podle 4b odst. 2 zákona č. 73/2011 Sb. je karta veřejnou listinou. K povaze a důsledkům smlouvy uzavřené mezi ČR Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou spořitelnou, a. s. o provozování karty sociálních systémů 1 1. Podle 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole

Postup školy při výskytu nebo uţití alkoholu ve škole POSTUP ŠKOLY PŘI ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŢÁKŮ Zpracováno podle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, ţáků a studentů ve školách a školských zřízeních, č. j. 21291/2010

Více

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ

SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ JUDr. Vladimír NOVOTNÝ katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzita Praha SPRÁVNĚ-PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST NA ÚSEKU OCHRANY PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU VLASTNICTVÍ Pokud vyjdeme z obecného dělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Směrnice Sankční řád SANKČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Směrnice Sankční řád Č.j.: ZŠDv//2013/Ha Vypracoval: Mgr.Lumír Hamal Schválil: Mgr. Lumír Hamal Platnost: 25. 8. 2013 Účinnost ode dne: 2. 9. 2013

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií

Hodina 50 Strana 1/14. Gymnázium Budějovická. Hodnocení akcií Hodina 50 Strana /4 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 8 Hodnocení akcií Předpokládaný počet : 9 hodin Použitá literatura : František Egermayer, Jan Kožíšek Statistická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru

Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Přihláška do veřejné nabídky na nájem nebytového prostoru Žádám tímto Radu městské části Praha 10 prostřednictvím odboru majetkoprávního Úřadu městské části Praha 10 o uzavření smlouvy o nájmu nebytových

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1

Obsah XIII XV. Použité zkratky zákonů Úvod. Kapitola první Ochrana softwaru 1 Použité zkratky zákonů Úvod XIII XV Kapitola první Ochrana softwaru 1 1.1 Vymezení základní terminologie 2 1.1.1 Počítačový program 2 1.1.2 Duševní vlastnictví 4 1.1.3 Autorské právo 7 1.2 Exkurz do mezinárodní

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí

souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými a vztahy při náhradní výchově dětí Otázka: Rodinné a trestní právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Teji Rodinné právo souhrn právních norem upravující manželství,jeho vznik a zánik,vztahy mezi rodiči a dětmi,mezi příbuznými

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník

Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, O B S A H : 40. Zákon trestní zákoník Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 11 Rozeslána dne 9. února 2009 Cena Kč 102, 40. Zákon trestní zákoník O B S A H : Strana 354 Sbírka zákonů č. 40 / 2009 Částka 11 40 ZÁKON ze dne 8. ledna

Více

Některé aktuality hospodářské a

Některé aktuality hospodářské a Některé aktuality hospodářské a majetkové kriminality JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky Některé související otázky V České republice učiněny nebo očekávané výrazné změny mimotrestní právní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Parlament České republiky Poslanecká sněmovna Originál dokumentuword 97 (2.4MB) Následující text je vygenerován z orginálního dokumentu pomocí HTML konvertoru a nemusí být věrnou podobou originálního textu

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Korelační a regresní analýza

Korelační a regresní analýza Korelační a regresní analýza Analýza závislosti v normálním rozdělení Pearsonův (výběrový) korelační koeficient: r = s XY s X s Y, kde s XY = 1 n (x n 1 i=0 i x )(y i y ), s X (s Y ) je výběrová směrodatná

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více