UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní"

Transkript

1 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Analýza trestných činů proti majetku v ČR Marcela Matoušková Bakalářská práce 2011

2

3

4 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţila, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury. Byla jsem seznámena s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše. Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně. V Pardubicích dne Marcela Matoušková

5 Poděkování: Děkuji Mgr. Pavle Jindrové za odborné vedení bakalářské práce a poskytnutí cenných rad a připomínek při jejím zpracování.

6 ANOTACE Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu trestných činů proti majetku v České republice. Teoretická část zahrnuje informace z odborné literatury týkající se trestního práva a majetkové trestné činnosti. Praktická část je věnována analýze majetkových trestných činů v čase. KLÍČOVÁ SLOVA Trestní právo, trestný čin, majetková kriminalita, regresní analýza, opatření proti kriminalitě TITLE Analysis of Crimes against Property in the Czech republic ANNOTATION This thesis focuses on the analysis of crimes against property in the Czech Republic. The theoretical part includes information from literature relating to criminal law and property crime. The practical part is devoted to an analysis of property crime over time. KEYWORDS Criminal law, crime, property crime, regression analysis, measures to prevent crime

7 Obsah ÚVOD TRESTNÍ PRÁVO TRESTNÝ ČIN OBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU SUBJEKTIVNÍ STRÁNKA TRESTNÉHO ČINU PACHATEL TRESTNÉHO ČINU Hlediska klasifikace pachatelů VÝVOJOVÁ STADIA TRESTNÉHO ČINU TRESTNÍ SANKCE OCHRANNÉ OPATŘENÍ TREST Druhy trestů ČLENĚNÍ TRESTNÝCH ČINŮ TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU KRÁDEŽ ( 205) ZPRONEVĚRA ( 206) NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ CIZÍ VĚCI ( 207) PODVOD ( 209) Pojistný podvod ( 210) Úvěrový podvod ( 211)... 24

8 5.4.3 Dotační podvod ( 212) PROVOZOVÁNÍ NEPOCTIVÝCH HER A SÁZEK ( 213) PODÍLNICTVÍ ( 214) LICHVA ( 218) ZATAJENÍ VĚCI ( 219) PORUŠENÍ POVINNOSTI PŘI SPRÁVĚ CIZÍHO MAJETKU ( 220) POŠKOZENÍ VĚŘITELE ( 222) ZVÝHODNĚNÍ VĚŘITELE ( 223) PORUŠENÍ POVINNOSTI V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ( 225) PLETICHY V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ ( 226) POŠKOZENÍ CIZÍ VĚCI ( 228) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K POČÍTAČOVÉMU SYSTÉMU A NOSIČI INFORMACÍ ( 230) ANALÝZA MAJETKOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ ČASOVÉ ŘADY PODÍL MAJETKOVÉ KRIMINALITY NA CELKOVÉ KRIMINALITĚ VÝŠE ŠKODY ZPŮSOBENÉ MAJETKOVOU TRESTNOU ČINNOSTÍ OBJASNĚNOST MAJETKOVÝCH TRESTNÝCH ČINŮ REGRESNÍ ANALÝZA Index determinace, intervaly spolehlivosti a testování hypotéz Krádež vloupáním Krádež prostá Podvod Test rovnoběžnosti dvou regresních přímek PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI KRIMINALITĚ SCHÉMA PREVENCE KRIMINALITY PREVENCE MAJETKOVÉ KRIMINALITY ODBOR MEZINÁRODNÍ POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE (OMPS) ZÁVĚR SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ... 53

9 Úvod Trestné činy proti majetku tvoří nejpočetnější skupinu trestných činů v České republice. Do této skupiny patří široká škála trestných činů od malých kapesních krádeţí, kterých je velké mnoţství, po mnohamilionové úvěrové či pojistné podvody. Tato práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část se věnuje trestnímu právu, jeho dělení a právnímu předpisu, kterým se trestní právo řídí. Jedná se o Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, který nabyl platnosti a současně zrušil Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Další část se zabývá teorií trestného činu a jeho dělením. Je zde vymezena a klasifikována osoba pachatele a dále jsou zmíněna vývojová stadia trestného činu počínaje myšlenkou, aţ po samotný zločin. Třetí část je zaměřena na trestní sankce, které se dělí na ochranná opatření a tresty. Následně jsou zde vyjmenovány druhy trestů a věznic. Další dvě části se věnují členění trestných činů a jím odpovídajících trestů a členění trestných činů proti majetku a trestů, které za ně pachatelé dostávají. Poté následuje praktická část, která se zabývá analýzou trestných činů proti majetku v České republice v letech Data pro výpočty a grafické zpracování byla získána ze statistik Policie ČR, zveřejněných na jejich webových stránkách. U jednotlivých časových řad, které se týkají trestných činů hlavy páté, zvláštní části Trestního zákona č. 40/2009 Sb., bude vyuţito metody lineární regrese, kdy grafem regresní funkce je přímka Bude vypočítán lineární trend těchto trestných činů, index determinace a intervaly spolehlivosti pro parametr α i pro parametr β. Dalším krokem bude testování hypotéz o parametru β regresní přímky a testování rovnoběţnosti dvou regresních přímek. Poslední kapitola je věnována prevenci, neboť trestných činů proti majetku je velice mnoho, a aby jich dále nepřibývalo je nejen na orgánech veřejné moci, ale i na lidech a na jejich přístupu k ochraně svého i veřejného majetku. 9

10 1 Trestní právo Trestní právo se dělí na hmotné a procesní. Hmotným trestním právem se zabývá Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Trestní zákoník se dělí na tři části obecnou část, zvláštní část a přechodná a závěrečná ustanovení. Obecná část upravuje trestní odpovědnost a zvláštní část vyjmenovává všechny trestné činy a tresty za ně. Trestní zákoník nabyl účinnosti dne a současně zrušil Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon. Trestním právem procesním se zabývá Trestní řád, který upravuje procesní řízení. 2 Trestný čin Definice trestného činu podle Trestního zákoníku zní: Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný, a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 2 Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny. 3 Mezi přečiny patří nedbalostní trestné činy i úmyslné trestné činy. Nedbalostní trestné činy sem patří všechny a úmyslné trestné činy pouze ty, pro které je vyměřeno odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny. 2.1 Objektivní stránka trestného činu Objektivní stránka charakterizuje trestný čin z vnějšího pohledu. Je dána určitými znaky, které představují její strukturu. Objektivní stránka odlišuje různé typy trestních jednání. Znaky charakterizující objektivní stránku trestného činu se rozlišují na obligatorní a fakultativní. Obligatorní znaky jsou: 4 Jednání, Následek, 1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 13 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s

11 Příčinný vztah (mezi jednáním a následkem). Fakultativní znaky jsou: 5 Místo, Čas, Způsob jednání, Účinek. 2.2 Subjektivní stránka trestného činu Subjektivní stránka trestného činu charakterizuje trestněprávní delikt z vnitřního pohledu neboli z hlediska psychiky pachatele. Také subjektivní stránka má určité znaky, které určují její strukturu, a které se opět dělí na obligatorní a fakultativní. Jediným obligatorním znakem je: 6 Zavinění. Fakultativní znaky jsou: 7 Motiv, Cíl, Záměr pachatelova trestného jednání. 2.3 Pachatel trestného činu Pachatelem trestného činu můţe být pouze fyzická osoba, která v době jeho spáchání dovršila zákonem stanovený věk a byla příčetná. Zákon uvádí jako práh trestní odpovědnosti věkovou hranici 14 let. 8 V tomto případě se jedná o věk matrikový, tzn. věk počítaný od data narození, uvedeného v matrice. Dále se ještě hovoří o věku mentálním, který vyjadřuje nejenom rozumovou vyspělost pachatele, ale celkovou biopsychicko- sociální úroveň, která ovlivňuje rozpoznávací a určovací schopnost pachatele. 5 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

12 2.3.1 Hlediska klasifikace pachatelů Tradičními hledisky klasifikace pachatelů trestných činů jsou: 9 Věk pachatele - podle věku rozlišujeme pachatele dospělé a mladistvé. Charakter znaků pachatele ve skutkové podstatě - z hlediska charakteru znaků ve skutkové podstatě jsou pachatelé obecní, speciální a konkrétní. Charakter nástroje použitého ke spáchání trestného činu - podle pouţitého nástroje existují pachatelé přímí a nepřímí. Pachatel můţe spáchat trestný čin buď vlastnoručně, nebo za pouţití nějakého nástroje. Existuje nástroj neţivý de facto 10 i de iure 11 (sekera nebo kámen), dále nástroj ţivý de facto a zároveň neţivý de iure (tj. věc, např. pes, poštvaný na někoho) a nástroj ţivý de facto i de iure (tj. člověk, jako takzvaný ţivý nástroj v rukou pachatele). Pachatel je přímý, pokud trestný čin spáchá vlastnoručně, pouţitím nástroje neţivého de facto i de iure nebo ţivého pouze de facto. Pachatel je nepřímý, pokud trestný čin spáchá za pouţití ţivého nástroje. Rozsah pachatelství trestného činu - podle rozsahu pachatelství se rozlišuje pachatelství v uţším smyslu a v širším smyslu. O pachatelství v uţším smyslu se jedná tehdy, pokud pachatel naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu, tj. pokud trestný čin dokonal sám. Pachatelstvím v širším smyslu se rozumí spolupachatelství, účastenství, příprava či pokus. Z hlediska osobnosti se pachatelé dělí na prvotrestané a recidivisty. 9 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část, s ve skutečnosti, opravdu, podle skutečného stavu 11 podle práva, právně 12

13 2.4 Vývojová stadia trestného činu Úmyslná trestná činnost představuje sloţitý proces probíhající v několika fázích, od pouhé myšlenky aţ po dokonání. V některých případech prochází trestný čin několika stupni, tj. vývojovým stadiem trestné činnosti, které se skládá z přípravy, pokusu a dokonaného trestného činu. Nejzávaţnějším stadiem je dokonání, tedy jednání, které naplňuje všechny zákonné znaky trestného činu. Svou nebezpečností se dokonanému činu blíţí pokus a nejmenší stupeň společenské nebezpečnosti vykazuje příprava. Příprava 12 k trestnému činu je jednání, které spočívá v úmyslném vytváření podmínek pro spáchání zvlášť závaţného trestného činu. Nejtypičtější formy přípravného jednání jsou organizování, opatřování nebo přizpůsobování prostředků nebo nástrojů ke spáchání trestného činu, spolčení, srocení, návod a pomoc. V tomto případě nedochází ani k pokusu ani k dokonání trestného činu. Pokus 13 o trestný čin je jednání, které směřuje k dokonání trestného činu a jehoţ se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat. Ani v tomto případě nedochází k dokonání trestného činu. Dokonaný trestný čin je nejzávaţnějším vývojovým stadiem. Pachatel svým jednáním naplnil všechny zákonné znaky trestného činu. 3 Trestní sankce Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření. 3.1 Ochranné opatření Toto opatření je právním následkem nejen trestného činu, ale také za určitých podmínek i činu jinak trestného. Výkon ochranného opatření je stejně jako výkon trestu vynutitelný za pouţití státního donucení. Ochranné opatření můţe uloţit kromě trestního soudu i soud civilní. 12 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 20 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 21 odst

14 3.2 Trest Trest představuje právní následek trestného činu a obsahuje negativní (právní a etické) hodnocení osoby pachatele a jeho deliktu. Subjektem, který tresty ukládá, je pouze trestní soud. Výkon soudního trestu lze zajistit státním donucením, tj. proti vůli odsouzeného Druhy trestů Soud můţe pachateli uloţit následující druhy trestů: 14 Odnětí svobody, Domácí vězení, Obecně prospěšné práce, Propadnutí majetku, Peněţitý trest, Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, Zákaz činnosti, Zákaz pobytu, Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, Ztrátu čestných titulů nebo vyznamenání, Ztrátu vojenské hodnosti, Vyhoštění. Trest odnětí svobody se ještě dělí na: 15 nepodmíněný trest odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem. Nepodmíněný trest odnětí svobody se vykonává v následujících typech věznic: 16 S dohledem, S dozorem, S ostrahou, Se zvýšenou ostrahou. 14 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 52 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 52 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 56 odst

15 Věznice jsou seřazeny vzestupně podle závaţnosti trestného činu pachatele. V následující tabulce č. 1 jsou zachyceny počty pachatelů podle typu věznic: Tabulka 1 Počty pachatelů podle věznic Počet odsouzených Typ věznice občané ČR cizinci mladiství dohled dozor ostraha zvýšená ostraha Zdroj: 17, poslední aktualizace , 12:45 Dále ještě existuje zvláštní typ trestu, kterým je výjimečný trest. Výjimečný trest se dělí na odnětí svobody nad dvacet let do třiceti let a na trest odnětí svobody na doţivotí. 18 Ve zrušeném Zákoně č. 140/1961 Sb., trestní zákon byl výjimečným trestem pouze trest smrti. Trest smrti se ukládal za trestný čin, u kterého je stupeň nebezpečnosti mimořádně vysoký a uloţení trestu vyţaduje účinná ochrana společnosti, nebo není naděje, ţe by na pachatele bylo moţno trestem výchovně působit. 19 Trest smrti se vykonával oběšením, za branné pohotovosti státu mohl být vykonán zastřelením. 20 Trest smrti byl zrušen zákonem č. 175/1990 Sb., zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon. V následující tabulce č. 2 jsou počty doţivotně odsouzených vězňů: 17 Vězeňská sluţba České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/rychla-fakta/>. 18 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 54 odst Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 29 odst Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, vez nění pozdějších předpisů, 30 odst

16 Tabulka 2 Počty doživotně odsouzených vězňů Muţi 38 Ţeny 2 celkem 40 Zdroj: 21, poslední aktualizace , 12:45 4 Členění trestných činů Ve zvláštní části trestního zákoníku je výčet všech skutkových podstat trestných činů. Jsou členěny do 13 hlav: Hlava I. Trestné činy proti ţivotu a zdraví ( ). Hlava II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství ( ). Hlava III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti ( ). Hlava IV. Trestné činy proti rodině a dětem ( ). Hlava V. Trestné činy proti majetku ( ). Hlava VI. Trestné činy hospodářské ( ). Hlava VII. Trestné činy obecně nebezpečné ( ). Hlava VIII. Trestné činy proti ţivotnímu prostředí ( ). Hlava IX. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci ( ). Hlava X. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných ( ). Hlava XI. Trestné činy proti branné povinnosti ( ). Hlava XII. Trestné činy vojenské ( ). Hlava XIII. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy ( ). 4.1 Trestné činy proti životu a zdraví Za nejzávaţnější a nejznámější trestný čin z této kategorie je povaţován trestný čin proti ţivotu, kterým je vražda ( 140). Objektem tohoto trestného činu je lidský 21 Vězeňská sluţba České republiky [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/rychla-fakta/>. 16

17 ţivot. K usmrcení můţe dojít fyzickým způsobem, jako je např. zastřelení nebo probodnutí, ale i psychicky vyvolání zděšení, působení útrap Za vraţdu hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce nejméně deseti let a v nejhorším případě výjimečný trest. 4.2 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství Do této kategorie trestných činů patří například trestný čin proti svobodě, který se nazývá loupež ( 173). Při tomto trestném činu dochází k zásahu do osobní svobody člověka a zároveň je také postiţen i majetek. Pachatel má v úmyslu zmocnit se cizí věci a k tomuto účelu pouţije násilí nebo násilím vyhroţuje. 23 Čin je spáchán i tehdy, je-li spáchán na osobě, kterou pachatel uvedl do stavu bezbrannosti lstí, například ji opil. Pokud se pachatel zmocní cizí věci, tudíţ s ní můţe volně nakládat a není důleţité, jestli si ji chtěl nechat, předat ji jiné osobě nebo ji zničit. Náhlé vytrţení věci poškozenému je krádeţ. Pokud by však poškozený věc pevně drţel a pachatel musel překonávat jeho odpor, šlo by jiţ o loupeţ. I příprava trestného činu loupeţe je trestná. Pachatel můţe být podle závaţnosti svého činu odsouzen k odnětí svobody na dobu od dvou do šestnácti let Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti Příkladem toho trestného činu je kuplířství ( 189). Ke kuplířství dojde, pokud jedna osoba přiměje druhou osobu k provozování prostituce a poté z této činnosti kořistí. Za tento trestný čin uvádí Trestní zákoník trest odnětí svobody od šesti měsíců do patnácti let nebo propadnutí majetku Trestné činy proti rodině a dětem V tomto případě lze uvést jako příklad dvojí manželství ( 194). Tímto trestným činem je narušena monogamnost manţelství. Jde tedy o uzavření manţelství mezi osobami, z nichţ jedna jiţ v manţelství je. Pachatelem je osoba, která jiţ v manţelství je a zároveň uzavře další a stejnou měrou je pachatelem i ten, kdo sám v manţelství 22 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 189.

18 není a vědomě uzavře manţelství s osobou, která jiţ v manţelství je. Trestem je odnětí svobody aţ na dva roky. 26 Cizoloţství není v dnešní době ani trestným činem ani přestupkem. Dříve bylo přísně stíháno a ještě roku 1950 se povaţovalo za soudně trestný přestupek Trestné činy proti majetku Těmto trestným činům je věnována samostatná kapitola této práce. 4.6 Trestné činy hospodářské Do této kategorie patří trestný čin proti měně a platebním prostředkům, který se nazývá padělání a pozměnění peněz ( 233). Padělání peněz v úmyslu udat je jako pravé je nejtěţší trestný čin proti měně. Chráněno je řádné plnění funkce peněz a to jak českých, tak i zahraničních. Padělanými penězi jsou jakékoliv napodobeniny, tudíţ nezáleţí na zdařilosti padělku. Padělání je chápáno buď jako úplné zhotovení peněz bez oprávnění nebo sestavování bankovek z částí jiných bankovek. Pozměňování peněz je taková změna neplatných peněz, aby vypadaly jako platné, a změna peněz niţší hodnoty na vyšší hodnotu (u české měny zcela nepraktické) 28. Pachateli hrozí odnětí svobody od jednoho roku do dvanácti let Trestné činy obecně nebezpečné Mezi činy obecně nebezpečné patří nedovolené ozbrojování ( 279). V případě tohoto trestného činu jde o to, aby nebyly nekontrolovaně drţeny a vyráběny střelné zbraně, střelivo a výbušniny. Porušením tohoto zákona by mohlo dojít k ohroţení ţivota, zdraví nebo majetku. 30 Pachatel můţe být při nejniţší závaţnosti činu potrestán odnětím svobody na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty a odnětím svobody na osm let v nejhorším případě Trestné činy proti životnímu prostředí Mezi tyto trestné činy patří například týrání zvířat ( 302). Základním zájmem je ochrana zvířat před týráním a utýráním. Tento zákon vychází ze skutečnosti, ţe zvířata 26 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 194 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

19 jsou stejně jako člověk ţivými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. Důvodem usmrcení můţe být vyuţití produktů hospodářského zvířete, slabost, nevyléčitelná nemoc, poranění apod. Nikdo nesmí zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Také je třeba se zmínit o pokusech na zvířatech. Pokusy na zvířatech se smějí provádět jen v uţivatelských zařízeních, kterým bylo Ústřední komisí pro ochranu zvířat uděleno oprávnění, mají potřebné odborně způsobilé pracovníky a zařízení vyhovující pro příslušný druh a mnoţství pokusných zvířat. 32 Pachatel můţe být potrestán odnětím svobody aţ na dva roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. V nejhorším případě týrání je trestem odnětí svobody aţ na pět let Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci Do této kategorie trestných činů patří trestný čin proti základům České republiky, kterým je vlastizrada ( 309). Pachatelem můţe být pouze občan České republiky, který spáchá trestný čin ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem. Mezi vlastizradu se počítá rozvracení republiky, teroristický útok, teror a sabotáţ. Trestem je odnětí svobody od patnácti do dvaceti let, přes propadnutí majetku aţ po výjimečný trest Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných Pohrdání soudem ( 336) je příkladem trestného činu z podkategorie Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci. Tímto zákonem je chráněna váţnost soudu. Osoba, která je stíhána pro pohrdání soudem ruší jednání soudu, chová se k soudu uráţlivě nebo bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz soudu. Trestem je odnětí svobody aţ na dva roky nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 309 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

20 4.11 Trestné činy proti branné povinnosti Nenastoupení služby v ozbrojených silách 36 ( 372) je příkladem trestného činu proti branné povinnosti. Potrestán bude ten, kdo na základě povolávacího rozkazu nenastoupí za nouzového stavu sluţbu v ozbrojených silách do 24 hodin od uplynutí lhůty stanovené v povolávacím rozkaze. Trestné je i pouhé nenastoupení z nedbalosti, aniţ by měl pachatel skutečně v úmyslu vyhnout se vojenské sluţbě. Trestem je odnětí svobody aţ na jeden rok Trestné činy vojenské Mezi vojenské trestné činy patří trestný čin zbabělost před nepřítelem ( 394), který se řadí do podkategorie trestných činů ohroţujících bojeschopnost ozbrojených sil. Pachatelem je ten, kdo se za bojové situace ze zbabělosti vzdá do zajetí. Trestem je odnětí svobody v délce od pěti do dvaceti let Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy Trestným činem proti lidskosti je například genocidium 38 ( 400). Genocidia se dopustí ten, kdo má v úmyslu úplně nebo částečně zničit některou rasovou, etnickou, národnostní, náboţenskou, třídní nebo jinou podobnou skupinu lidí. Kdo se tohoto zničení dopustí, bude potrestán odnětím svobody od dvanácti do dvaceti let nebo výjimečným trestem. 5 Trestné činy proti majetku Trestné činy proti majetku se nachází v páté hlavě zvláštní části Trestního zákoníku. Objektem těchto trestných činů jsou tedy vztahy k majetku. Pojem majetek zahrnuje věci movité i nemovité a majetková práva, zejména pohledávky. Trestné činy proti majetku se dají rozdělit na tři skupiny: 39 1 Neoprávněné obohacení, typickou pohnutkou je zde zištnost. 36 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 400 odst KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s

21 2 Poškozování majetku, pachatel zde nezpůsobí škodu pro vlastní uţitek, ale často ze zlomyslnosti, pomstychtivosti atd. 3 Podílnictví, pachatel většinou kořistí z výtěţku trestného činu spáchaného někým jiným. Jedním z hlavních kritérií, které určují povahu činu i výši trestu, je výše způsobené škody. Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se daná věc v době a místě činu obvykle prodává. Pokud se výše škody nedá tímto způsobem zjistit, vychází se z nákladů na obstarání stejné nebo podobné věci nebo z nákladů na uvedení do předešlého stavu. Také se často vyuţívá znaleckých posudků. 40 Trestné činy proti majetku jsou podle Trestního zákoníku následující: Krádeţ; Zpronevěra; Neoprávněné uţívání cizí věci; Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru; Podvod; Pojistný podvod; Úvěrový podvod; Dotační podvod; Provozování nepoctivých her a sázek; Podílnictví; Podílnictví z nedbalosti; Legalizace výnosů z trestné činnosti; Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti; Lichva; Zatajení věci; Porušení povinnosti při správě cizího majetku; Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti; Poškození věřitele; Zvýhodnění věřitele; Způsobení úpadku; Porušení povinnosti v insolvenčním řízení; Pletichy v insolvenčním řízení; Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku; Poškození cizí věci; Zneuţívání vlastnictví; Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací; Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat; Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti. Některé z těchto trestných činů budou podrobněji charakterizovány v následujících podkapitolách. 5.1 Krádež ( 205) Objektem tohoto trestného činu je vlastnictví věci, ale také pouhá drţba. Tudíţ věc nemusí být ukradena přímo jejímu vlastníkovi, ale i drţiteli nebo osobě, která tuto věc sama před tím odcizila. Předmětem krádeţe je movitá věc a podle zvláštního ustanovení i elektřina. Předmětem krádeţe nemohou být práva, ale mohou to být legitimační papíry, jejichţ ztráta znamená ztrátu práva (např. letenka). Pachatel si věc 40 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s

22 přivlastní tím, ţe se jí zmocní. Zmocnění se věci znamená odnětí z faktické moci jiného a získání vlastní dispozice s věcí. Zloděj ovšem nenabývá vlastnictví věci, jen se staví do pozice vlastníka. Nezáleţí na tom, zda zloděj odklidí svou kořist do bezpečí 41. Pachatelem je ten, kdo si přisvojí cizí věc a tím způsobí na cizím majetku škodu, která je větší neţ nepatrná, kdo se k někomu vloupe nebo se bezprostředně po činu pokusí uchovat si věc násilím. Krádeţ je závaţnější, pokud je pachatel členem organizované skupiny, spáchá čin za stavu ohroţení státu, způsobí škodu velkého rozsahu nebo pokud tímto činem chce umoţnit vlastizradu, teroristický útok nebo teror. Podle rozsahu činu je pachatel odsouzen k odnětí svobody od dvou do deseti let. Trestá se i příprava Zpronevěra ( 206) Trestného činu zpronevěry se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena. Objektem jsou tedy vlastnické vztahy. Svěřenou věcí je taková, kterou můţe pachatel disponovat, nikoli tedy např. věc, kterou má jen hlídat. O věc svěřenou nejde, má-li svěřitel i nadále věc zároveň ve své moci. Od KRÁDEŢE se zpronevěra liší tím, ţe pachatel se věci nezmocňuje, ale má ji jiţ před činem ve své moci 43. Od PODVODU se zpronevěra liší tím, ţe pachatel získá faktickou moc nad věcí bez vyvolání nebo vyuţití omylu jiné osoby. 44 Podle stupně závaţnosti činu hrozí pachateli odnětí svobody od dvou do deseti let Neoprávněné užívání cizí věci ( 207) Tohoto činu se dopustí ten, kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla s úmyslem je přechodně uţívat a také ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu tím, ţe neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně uţívá. 46 Objektem zde jsou vlastnické vztahy, a to hlavně právo vlastníka drţet a uţívat svou věc a brát z ní uţitky. Tento trestný čin se týká pouze věcí, které lze uţívat a po nějaké době zase vrátit. Tudíţ sem nepatří věci, jejichţ uţívání spočívá ve spotřebování (např. peníze). Pachatelem můţe být kdokoliv, po subjektivní stránce se 41 MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 207 odst

23 vyţaduje úmysl. Trestem je odnětí svobody od dvou do pěti let. Pachatel můţe být také potrestán zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Podvod ( 209) Trestného činu podvodu se dopouští ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, ţe uvede někoho v omyl nebo vyuţije něčího omylu a způsobí tak na cizím majetku škodu. Příkladem podvodu je vylákání půjčky peněz s úmyslem je nevrátit, vykazování neodpracovaných hodin, vylákání zálohy na dodání smyšleného zboţí, jeţ podvodník nehodlá opatřit atd. O podvod jde i v případě, ţe je slíbené plnění nemravné nebo nedovolené. Omyl je rozpor mezi představou a skutečností. Můţe to být pouze dojem, ţe je vše v pořádku. Uvedení v omyl se děje lstivým jednáním, ale ţádná zvláštní rafinovanost tu být nemusí. Mnohdy stačí jen nepravdivá informace, a to většinou v případech, kdy není zvykem si pravdivost takové informace ověřovat. Osoba uvedená v omyl nemusí být totoţná s poškozeným, např. v omyl můţe být uveden její zástupce. Obohacení se nemusí rovnat způsobené škodě. Z podvodu se můţe obohatit sám pachatel nebo také někdo jiný. Při vyuţití cizího omylu pachatel sám k vyvolání omylu nepřispěl, ale po odhalení omylu jednal tak, aby sebe nebo jinou osobu obohatil. Při podvodu mohou vystupovat 4 osoby: pachatel, osoba jednající v omylu, poškozený a ten, kdo se z toho obohatil. 48 Trestem je odnětí svobody od dvou do deseti let. Pachatel můţe být potrestán i zákazem činnosti, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo peněţitým trestem. 49 Podvod se podle Trestního zákoníku ještě dělí na: Pojistný podvod, Úvěrový podvod, Dotační podvod Pojistný podvod ( 210) Pojistného podvodu se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje při uzavírání nebo změně pojistné smlouvy, při likvidaci pojistné události nebo 47 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

24 při uplatnění práva na plnění z pojištění. Pachatelem je také ten, kdo vyvolá nebo předstírá událost, s níţ je spojeno právo na plnění z pojištění, nebo stav vyvolaný pojistnou událostí udrţuje. 50 Tímto zákonem je tedy chráněno sjednávání pojistných smluv a plnění z nich. Pachatelem můţe být kterýkoli účastník pojistné smlouvy, nejčastěji to je pojistník, a také pojišťovací agent, který můţe zamlčet podstatné okolnosti z pojistných podmínek. 51 Tresty jsou stejné jako v případě podvodu Úvěrový podvod ( 211) Objektem je zájem na ochraně sjednávání úvěrových smluv. 52 Pachatelem tohoto trestného činu je ten, kdo při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. 53 Také v případě úvěrového podvodu je pachatel potrestán stejně jako při podvodu Dotační podvod ( 212) Trestného činu s názvem dotační podvod se dopustí ten, kdo v ţádosti o poskytnutí dotace, subvence, návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé nebo zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. 54 Trest je opět stejný jako při podvodu. 5.5 Provozování nepoctivých her a sázek ( 213) Pachatelem je ten, kdo provozuje peněţní nebo jinou podobnou hru nebo sázku, jejíţ pravidla nezaručují rovné moţnosti výhry všem účastníkům. 55 Objektem je tedy zájem na poctivém a rovném provozování peněţních nebo jiných podobných her a sázek. Tento zákon ovšem nezakazuje hazardní hry, neboť u nich závisí výsledek výlučně nebo převáţně na náhodě, takţe nelze nikoho uvádět v omyl. Pokud by byli účastníci uváděni v omyl, jde o podvod. Subjektem je pouze provozovatel peněţní hry 50 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 210 odst. 1, KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 211 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 212 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 213 odst

25 a poškozeným je účastník. 56 Trestem je odnětí svobody od dvou do deseti let nebo zákaz činnosti Podílnictví ( 214) Trestného činu podílnictví se dopustí ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo uţívá věc, která byla získána trestným činem spáchaným jinou osobou nebo to, co bylo za takovou věc opatřeno. 58 Pachatelem můţe být kdokoli kromě pachatele trestného činu, kterým byla věc získána, a účastníka na tomto činu. Trestný je nejen první překupník, ale i další kupec či uţivatel. Trestem je odnětí svobody od čtyř do osmi let. Trestem můţe být také zákaz činnosti, peněţitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty Lichva ( 218) Lichva je trestný čin, při němţ pachatel zneuţívá něčí tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti, rozumové slabosti nebo něčího rozrušení a dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehoţ hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru. Trestného činu se dopouští i ten, kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede. 60 Tomu se říká palichva 61. Trestem můţe být odnětí svobody od dvou do osmi let, a také zákaz činnosti nebo peněţitý trest Zatajení věci ( 219) Pachatelem je ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu nikoli nepatrné hodnoty, která se dostala do jeho moci nálezem, omylem nebo jinak bez vědomí majitele. 63 Touto věcí mohou být peníze, které někdo dal omylem pachateli při placení, zaběhlé zvíře, věc přinesená psem nebo náhodně nalezená věc, kterou někdo ztratil. Přisvojení si věci spočívá v tom, ţe ji pachatel spotřebuje, prodá nebo uţívá 56 KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 214 odst Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 218 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 219 odst

26 s úmyslem si ji ponechat. Trestem je odnětí svobody od jednoho roku do osmi let. Zároveň můţe být pachatel potrestán zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Porušení povinnosti při správě cizího majetku ( 220) Pachatelem je ten, kdo poruší povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek a tím způsobí škodu. Mohou to být věci nemovité, movité i majetková práva. Škoda můţe spočívat i v tom, ţe nenastane obvyklý přírůstek na majetku (např. nesklizením úrody). Pachatel je potrestán odnětím svobody od dvou do osmi let, zákazem činnosti nebo peněţitým trestem Poškození věřitele ( 222) Poškození věřitele je trestný čin, který má dvě alternativy. První spočívá v tom, ţe pachatel i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, ţe: 66 zničí, poškodí, zatají, zcizí (tj. převede vlastnictví na jiného), učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku, předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek, nebo svůj majetek zdánlivě zmenšuje. Druhá alternativa je zcela obdobná, ale jde o zmaření uspokojení věřitele jiné osoby (ne vlastního věřitele). U obou alternativ jsou v podstatě moţné dva prostředky: zmenšení aktiv nebo fingování pasiv. 67 Pachatel bude potrestán zákazem činnosti nebo odnětím svobody od dvou do osmi let. 68 Opakem je trestný čin s názvem zvýhodnění věřitele Zvýhodnění věřitele ( 223) Zvýhodnění věřitele spočívá v tom, ţe dluţník, který není schopen plnit své splatné závazky, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele tím, ţe zvýhodní jiného věřitele. 69 Objektem zájmu je zde to, aby nedocházelo k nadrţování jedněm věřitelům na úkor druhých. Tento trestný čin předpokládá existenci více věřitelů 64 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 222 odst MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, MADAR, Zdeněk, et al. Slovník českého práva, s

27 a platební neschopnost dluţníka. Zvýhodněný věřitel dostává sice jen to, co mu náleţí, ale protoţe dluţník není schopen uspokojit všechny své věřitele, plným uspokojením jednoho věřitele zkracuje ostatní. V této situaci je třeba postupovat podle zákona o konkursu a vyrovnání a věřitele uspokojit jen poměrně a rovnoměrně. 70 Trestní zákoník uvádí jako trest zákaz činnosti nebo odnětí svobody od jednoho roku do osmi let Porušení povinnosti v insolvenčním řízení 72 ( 225) Pachatelem je ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěţuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení. Trestem je odnětí svobody od šesti měsíců do tří let nebo zákaz činnosti Pletichy v insolvenčním řízení 73 ( 226) Tento trestný čin spočívá v tom, ţe věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch. Pachateli hrozí odnětí svobody od jednoho roku do šesti let nebo zákaz činnosti Poškození cizí věci ( 228) Pachatelem je ten, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 74 Poškození znamená ohroţení účelu, ke kterému věc slouţí, sníţením její hodnoty buď trvale, nebo dočasně. 75 Trestem je odnětí svobody od jednoho roku do šesti let, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 228 odst KUCHTA, Josef; KALVODOVÁ, Věra; ZEZULOVÁ, Jana. Trestní právo hmotné : zvláštní část, s Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

28 5.15 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací 77 ( 230) Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému nebo k jeho části. Dále je pachatelem ten, kdo získá přístup k počítačovému systému nebo nosiči informací a neoprávněně uţije uloţená data, neoprávněně vymaţe uloţená data, padělá nebo pozmění tyto data nebo neoprávněně vloţí data do počítačového systému. Pachatel je potrestán odnětím svobody od jednoho roku do osmi let, peněţitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. 77 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,

29 6 Analýza majetkových trestných činů Pro analýzu trestných činů jsou pouţita data zveřejněná na webových stánkách Policie ČR. Odtud byly získány časové řady počtů jednotlivých trestných činů. Ke zpracování dat byl pouţit program MS Excel. 6.1 Časové řady 78 Časovou řadou se rozumí v čase uspořádaná posloupnost hodnot určitého kvantitativního ukazatele. Podle časové povahy sledovaného ukazatele rozlišujeme okamţikové časové řady a intervalové časové řady. Rozdíl mezi oběma typy je v tom, ţe hodnoty okamţikových časových řad se vztahují k určitému časovému okamţiku a pro intervalové časové řady je naopak charakteristické, ţe pracují s hodnotami ukazatele, který vyjadřuje rozsah sledovaného jevu za určitý časový úsek. 6.2 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě Na následujícím grafu je zachycen podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě ČR. Z grafu je patrné, ţe nejvyšší kriminalita, jak celková, tak majetková, byla v roce Celková kriminalita činila zjištěných trestných činů a majetková kriminalita byla zjištěných trestných činů, tj. 73% celkové kriminality. Vývoj počtu zjištěných trestných činů má s občasnými výkyvy klesající trend. Minimální počet všech trestných činů i majetkových trestných činů byl zaznamenán v roce Celková kriminalita byla trestných činů a majetková kriminalita byla trestných činů, tj. 65% celkové. Průměrná celková kriminalita byla v tomto období a průměrná majetková kriminalita byla Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě byl v tomto období 67%. Tabulka 3 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě v letech roky celková majetková Zdroj: Statistické přehledy kriminality 79;80 ; vlastní zpracování 78 SOUČEK, Eduard. Základy pravděpodobnosti a statistiky, s Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 29

30 celková kriminalita majetková kriminalita Graf 1 Podíl majetkové kriminality na celkové kriminalitě v letech Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností Jednou z kategorií, která se v případě trestných činů sleduje, je výše škody. Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v ČR je velice vysoká. V roce 2001 škoda poklesla oproti roku 2000, ale následně prudce stoupla aţ na nejvyšší škodu za celých deset let - v roce 2002 byla škoda rekordních Kč. Poté výše škody postupně klesala aţ do roku 2006, kdy byla škoda Kč. V následujícím roce škoda opět stoupla, ale od té doby klesá aţ do minimální hodnoty zaznamenané v loňském roce Kč. Tabulka 4 Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v letech roky výše škody Zdroj: Statistické přehledy kriminality 81;82, vlastní zpracování 80 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 81 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 82 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 30

31 výše škody v tis. Kč Graf 2 Výše škody způsobené majetkovou trestnou činností v letech Objasněnost majetkových trestných činů U trestných činů se také sleduje jejich objasněnost, která je celkově u všech trestných činů velice nízká. Z grafu č. 3 můţeme vyčíst objasněnost trestných činů proti majetku v ČR v letech Pokud tato data převedeme na procenta, zjistíme, ţe nejvyšší objasněnost majetkových trestných činů byla 28% v roce 2001 a naopak nejniţší objasněnost byla 17% v roce Průměrná objasněnost byla v letech 2000 aţ 2010 pouhých 21%. Tabulka 5 Objasněnost majetkových trestných činů v letech roky zjištěno objasněno Zdroj: Statistické přehledy kriminality 83;84, vlastní zpracování 83 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/kriminalita.html>. 84 Statistické přehledy kriminality [online] [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.policie.cz/policie-cr-web-informacni-servis-statistiky.aspx>. 31

32 zjištěno objasněno Graf 3 Objasněnost majetkových trestných činů v letech Regresní analýza 85 Závislost hodnot jedné proměnné na hodnotách druhé proměnné se v matematice vyjadřuje funkčním vztahem y = f(x). V tomto případě dokáţeme ze znalosti konkrétní hodnoty x přesně určit, jaké hodnoty nabývá proměnná y. Této závislosti říkáme funkční. Na sledovanou veličinu nepůsobí většinou jenom jedna náhodná veličina X, ale obvykle je jich více. V tomto případě není mezi veličinami X a Y funkční závislost, ale přesto se jedná o veličiny závislé. Nejedná se zde tedy o závislost funkční, ale o stochastickou. V této práci je vyuţit model lineární regrese. Grafem regresní funkce je přímka, kdy parametr β je její směrnice. Nyní je třeba odhadnout parametry α a β, coţ se provádí pomocí metody nejmenších čtverců. Metoda nejmenších čtverců spočívá v tom, ţe se snaţíme nalézt takové odhady α, β, aby platilo: To znamená, ţe pro jednoduchý model lineární regrese, ve kterém je Y náhodnou veličinou, budeme hledat minimum funkce: 85 KUBANOVÁ, Jana. Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi, s. 108,

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ TRESTNÍ PRÁVO Chrání nejdůležitější společenské hodnoty Poukazuje na práva fyzických i právnických osob Dělíme jej na trestní právo hmotné a procesní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Trestní právo Generováno

Trestní právo Generováno Trestní právo Generováno 6. 12. 2016 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem trestního práva hmotného, trestněprávní vztah, funkce trestního práva a jeho základní

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ

I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ I. ZÁKLADNÍ POJMY TYPY TRESTNÝCH ČINŮ z hlediska závažnosti přečiny zločiny zvlášť závažné zločiny horní hranice trestní sazby maximálně 5 let odnětí svobody maximálně 10 let odnětí svobody nad 10 let

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNĚPRÁVNÍ ASPEKTY VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních

Více

Název vzdělávacího materiálu

Název vzdělávacího materiálu Tematická oblast Název vzdělávacího materiálu Datum vytvoření 20. 11. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Pracovní a trestní právo 4. ročník čtyřletého a 8. ročník osmiletého G podpůrný

Více

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění

TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu TRESTNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Trestní právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 7110 Sbírka zákonů č. 455 / 2016 Částka 183 455 ZÁKON ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na trestní právo. Zahrnuje výklad a test k opakování látky. Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo Tematický okruh: Trestní právo I. Téma: Protiprávní jednání a trest 2. ročník - obor 64-41-L/51 Podnikání

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Objektivní stránka trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Objektivní stránka trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Objektivní stránka trestného činu charakterizována jednáním a jeho následkem Obligatorní znaky: jednání, následek a

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 348 10. funkční období 348 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 886 ze 7. volebního

Více

Hlava II: Trestní odpovědnost

Hlava II: Trestní odpovědnost Kdyby na naše stránky zabrousil čirou náhodou zastupitel města, který ještě nepochopil, že je úřední osobou a musí se podle toho chovat, předkládáme nejdůležitější pasáže z Trestního zákoníku, které by

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Právo veřejné Trestní právo VY_32_INOVACE_10_13. hrazdira@gymjev.cz Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace

Trestní právo Druh materiálu Pracovní list vytvořený v programu WORD Anotace Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kal19 Vypracoval(a),

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 = souhrn právních norem, které chrání společnost, stát a občany před nežádoucím

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_TRESTNÍ PRÁVO HMOTNÉ_P1-2 Číslo projektu:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz

TRESTNÍ PRÁVO. Subjekt trestného činu. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz TRESTNÍ PRÁVO Subjekt trestného činu Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Pachatel (subjekt) trestného činu 22/1 TZ naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu, pokusu nebo přípravy, je-li trestná

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení

Otázka: Tresty a trestní řízení. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): zuza. Trestní řízení Otázka: Tresty a trestní řízení Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): zuza Trestní řízení Trestní řízení začíná podnětem, zpravidla trestným oznámením. Jde o proces upravený trestním řádem, kde

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ KYBERNETICKÁ KRIMINALITA VYBRANÉ SKUTKOVÉ PODSTATY TRESTNÝCH ČINŮ VE VZTAHU KE KYBERNETICKÉ KRIMINALITĚ MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Vývojová stádia trestné činnosti. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní postih pouze za konání (netrestá se pouhá myšlenka) Trestné jsou pouze: a) příprava (u některých trestných činů) b) pokus c) dokonaný trestný

Více

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST Systém ASPI - stav k 21.4.2011 do částky 39/2011 Sb. a 20/2011 Sb.m.s. - RA121 Obsah a text 40/2009 Sb. - poslední stav textu Změna: 306/2009 Sb. 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník

Více

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů

A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů Trestní právo A) Základní pojmy trestního práva, přečin a zločin, znaky skutkové podstaty trestného činu, trestní sankce, druhy trestů - nový trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb., dále jen TZ ) nahradil

Více

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů

ZÁKON. ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů N á v r h ZÁKON ze dne 2016 o ochraně oznamovatelů trestných činů před neoprávněným postihem ze strany zaměstnavatele a o změně dalších souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA AKTUALIZACE DAT ZA ROK 2012 PROGRAM PREVENCE KRIMINALITY PARDUBICKÉHO KRAJE 2013 1 I. Statistické výstupy ke kriminalitě od Policie ČR A. Úroveň kraje (VÚSC) Celková kriminalita Tabulka

Více

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU

TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ HLAVA VIII. TR. ZÁKONÍKU JUDr. Pavel Hájek DOBRÝ DEN! JUDr. Pavel Hájek DOPORUČENÁ LITERATURA 1. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 2. Josef Kuchta a kolektiv:

Více

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I

SSOS_ON_1.11 Trestní právo I Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.11

Více

Regresní analýza 1. Regresní analýza

Regresní analýza 1. Regresní analýza Regresní analýza 1 1 Regresní funkce Regresní analýza Důležitou statistickou úlohou je hledání a zkoumání závislostí proměnných, jejichž hodnoty získáme při realizaci experimentů Vzhledem k jejich náhodnému

Více

20. maturitní otázka (B)

20. maturitní otázka (B) 20. maturitní otázka (B) 20) Trestní právo obsah, druhy, prameny, podmínky trestní odpovědnosti, trestní odpovědnost v závislosti na věku pachatele, okolnosti vylučující trestnost, orgány činné v trestním

Více

ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 3748 Sbírka zákonů č. 251 / 2016 251 ZÁKON ze dne 15. června 2016 o některých přestupcích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje některé přestupky

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 30.9.2015 Příbram 20.10.2015 Přehled z oficiálních

Více

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni

Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Příbram Obvodní oddělení Příbram Informace o bezpečnostní situaci v teritoriu města Příbram ke dni 31.10.2015 Žežická 498 261 23 Příbram V -

Více

Sankční systém trestního práva. Přednáška

Sankční systém trestního práva. Přednáška Sankční systém trestního práva Přednáška 30. 3. 2016 Sankční systém Dospělí - dualismus sankcí = tresty a ochranná opatření Mladiství - monismus sankcí = opatření Právnické osoby dualismus sankcí = tresty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Trestní zákon číslo 86/1950 Sb. ze dne 12. července Ukázky ustanovení, za které se udílel trest smrti nebo s ním nějak souvisí: Druhy trestů.

Trestní zákon číslo 86/1950 Sb. ze dne 12. července Ukázky ustanovení, za které se udílel trest smrti nebo s ním nějak souvisí: Druhy trestů. Trestní zákon číslo 86/1950 Sb. Příloha č. 2 ze dne 12. července 1950 Ukázky ustanovení, za které se udílel trest smrti nebo s ním nějak souvisí: (1) Hlavními tresty jsou: a) trest smrti, b) odnětí svobody,

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008

USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2008 5. volební období 102 USNESENÍ ústavně právního výboru z 41. schůze dne 19. června 2008 Vládní návrh na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty

Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty 11. TRESTNÍ SAZBY Zdroj: Jan Zouhar Cíl rozvíjet právní vědomí seznámit se s tresty v našem právu cvičit schopnost aktivně a s porozuměním číst právnický text rozvíjet morální hodnoty Metodické poznámky

Více

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž

Trestními sankcemi se rozumějí tresty a ochranná opatření. Ty mohou být uloženy pouze na základě zákona a pachateli nelze uložit takový trest, jenž Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení.

S t a n o v í m : 1. V čl. 2 odst. 4 se slovo hodnost nahrazuje slovy hodnostní označení. S t a n o v í m : 150 ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 5. listopadu 2009, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009, o plnění úkolů v trestním řízení Čl. I Změna závazného

Více

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz ODPOVĚDNOST právní odpovědnost politická odpovědnost ústavní odpovědnost morální odpovědnost PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST Právní odpovědnost

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Analýza hospodářských trestných činů ČR

UNIVERZITA PARDUBICE. Analýza hospodářských trestných činů ČR UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Analýza hospodářských trestných činů ČR Radek Čvanda Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti

Číselník systému MU II pro výběr druhu trestné činnosti A NÁSILNÁ TRESTNÁ ČINNOST A.01 vražda 140,142 A.02 loupež 173 A.03 vydírání 175 A.04 nedovolené přerušení těhotenství 159,160,161,162 A.05 výtržnictví 358 A.06 nebezpečné vyhrožování 353 A.07 rvačka 158

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Trestný čin podvodu v právním řádu České republiky. Jana Toškovová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Trestný čin podvodu v právním řádu České republiky. Jana Toškovová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Trestný čin podvodu v právním řádu České republiky Jana Toškovová Bakalářská práce 2009 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé

Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé Charakteristika kriminologie, předmět, pojem a význam Stav, struktura a dynamika kriminality Vznik kriminologie, historické směry Uveďte jednotlivé kriminologické školy, jejich charakteristiku Vznik čsl.

Více

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105

OBSAH. Kap. IV. Působnost trestních zákonů... 91 1 Působnost časová... 92 2 Působnost místní... 98 3 Působnost osobní... 105 OBSAH Předmluva k 5. vydání........................................ 11 Předmluva ke 4. vydání....................................... 13 Seznam zkratek.............................................. 15 Kap.

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ KTERÉ ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY OPRAVŇUJÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ŘÍZENÍ. Řidičský průkaz vybraná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Tento materiál obsahuje základní informace o rozlišování pojmů řidičské oprávnění a řidičský průkaz a některá ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahující

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2.

Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/ Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. TRESTNÍ PRÁVO Název projektu: Digitalizace výuky oboru Kosmetické služby Číslo projektu: CZ 1 07/1 500/34 0535 Škola: Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o. Mládežnická 3, 690 02 Břeclav Předmět:

Více

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L

P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L P o l i c i e Č e s k é r e p u b l i k y O k r e s n í ř e d i t e l s t v í P a r t y z á n s k á 9, B r u n t á l 7 9 2 0 1 B R U N T Á L Bezpečnostní analýza OOP ČR Krnov ( k 30.11.2006) 1. Úvod Stejně

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1

40/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 8. ledna 2009. trestní zákoník ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ. Díl 1 40/2009 Sb. ZÁKON ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník Změna: 306/2009 Sb. Změna: 181/2011 Sb. Změna: 330/2011 Sb. (část) Změna: 330/2011 Sb. Změna: 357/2011 Sb., 420/2011 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Změna:

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZAMĚŘENÝ NA PROBÍRANOU LÁTKU - PRÁVO NA ÚVOD NĚKOLIK ZNÁMÝCH INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby

Více

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti

Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Mgr. Erika Chmelířová 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 13.10.2011 Matematické praktikum 8. roč. Křížovka pojmy z finanční gramotnosti Výukový materiál je připraven pro 8. ročník. Ţáci pracují s pojmy z finanční

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 2. Čestné prohlášení. (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů Prohlašuji tímto čestně, že: Příloha č. 2 Čestné prohlášení (uchazeč doplní obchodní firmu) o splnění základních kvalifikačních předpokladů - žádný ze statutárních orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen

Více

PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK PŘÍLOHY ZADÁVACÍCH PODMÍNEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ V OTEVŘENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ OU Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava Zadavatel: Ostravská univerzita v Ostravě Sídlo: Dvořákova

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál má podobu pracovního listu. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na trestní právo,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č. j. KRPE /ČJ NE-VZ Čestné prohlášení k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon ) Toto

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení

Občanské právo. Občanský zákoník. odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Občanské právo Občanský zákoník odpovědnost za škodu bezdůvodné obohacení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony,

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY

Otázka: Trestní právo hmotné. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Denisa TRESTY Otázka: Trestní právo hmotné Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Denisa TRESTY jsou v trestním zákoníku v obecné části při stanovení trestu soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 1016/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 1016/0 Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré, Jana Klána a dalších

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012

Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 ZPRÁVA O BEZPEČNOSTNÍ SITUACI NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 V ROCE 2012 OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PRAHA II ředitel Č.j.: KRPA 57092-2/ČJ-2013-0012OR Praha 22. března 2013 Počet listů: 5 Městská část Praha 5 k rukám zástupce starosty MČ JUDr. Petra LACHNITA P r a h a 5 ZPRÁVA

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (právnická osoba) I. ÚDAJE K POSOUZENÍ DŮVĚRYHODNOSTÍ PRÁVNICKÉ OSOBY 1. Základní údaje Obchodní firma nebo název Identifikační číslo osoby Adresa sídla ve tvaru obec,

Více

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014

VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 VYBRANÁ TÉMATA 1/2014 POSTAVENÍ ÚŘEDNÍCH OSOB UČITELÉ JAKO ÚŘEDNÍ OSOBY? Mgr. Eva Tetourová květen 2013 Obsah: Pojem úřední osoba...2 Ochrana a odpovědnost úředních osob z hlediska trestního práva...4

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013

Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek. JUDr. Tomáš Sokol 2013 Veřejné zakázky na sklonku 2013 jakna to, co nás čeká a nemine 10. 11. 10. 2013, Hotel Tereziánský Dvůr Teorie i praxe trestního postihu deliktů v oblasti veřejných zakázek JUDr. Tomáš Sokol 2013 Sjednání

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29

Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27. DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 Obsah Seznam použitých zkratek... 23 Předmluva k 7. vydání... 27 DÍL PRVNÍ Obecná část... 29 KAPITOLA I Trestní právo hmotné, jeho funkce a jeho místo v právním řádu... 31 1 Trestní právo, jeho pojem a

Více

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007

Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Zpráva o činnosti inspekce ministra vnitra a o trestné činnosti příslušníků Policie České republiky za rok 2007 Inspekce ministra vnitra je jedním z orgánů činných v trestním řízení v postavení policejního

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

a kriminalita v souvislosti s

a kriminalita v souvislosti s Sekundární drogová kriminalita a kriminalita v souvislosti s hazardním hraním Mgr. Kateřina Grohmannová RVPPK, 29. září 2016 Obsah Trestná činnost pod vlivem návykových látek - ESSK Ekonomicky motivovaná

Více

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba)

Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) Doklad k posouzení důvěryhodnosti (fyzická osoba) I. ÚDAJE K OPATŘENÍ VÝPISU Z EVIDENCE REJSTŘÍKU TRESTŮ 1. Identifikace fyzické osoby Jméno nebo jména Původní (rodné) příjmení Nynější příjmení Další údaje

Více

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y

2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y 2 5. T r e s t n í p r á v o a o b č a n s k é s o u d n í ř í z e n í T r e s t n í p r á v o Z á k l a d n í p o j m y a p r a m e n y Trestní právo je souhrn právních norem o trestání osob (postihy

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi

Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn. 168 Obchodování s lidmi V. Úplné znění příslušných částí trestního zákoníku s vyznačením navrhovaných změn 168 Obchodování s lidmi (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě,

Více

Předmět Kriminalistika I 1/14. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D.

Předmět Kriminalistika I 1/14. Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Předmět Kriminalistika I 1/14 Ing. Jaroslav Kothánek, Ph.D. Cíle předmětu Cílem předmětu je základní seznámení s fungováním Policie ČR při řešení kriminálních deliktů. Předmět poskytuje základní seznámení

Více