Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]"

Transkript

1 Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] 60/147. Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění pro oběti hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva. Valné shromáždění, Vedeno Chartou Spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodními úmluvami o lidských právech, ostatními přijatými úmluvami o lidských právech a Vídeňskou deklarací a akčním programem, Zdůrazňujíc důležitost zabývat se otázkou nápravy a odškodnění obětí hrubého porušování mezinárodních zákonů o lidských právech a porušování mezinárodního humanitárního práva systematickým a důkladným způsobem na národní i mezinárodní úrovni, Uznávajíc, že přiznáním práva obětí na odškodnění a nápravu, mezinárodní společenství projeví solidaritu se situací přeživších obětí a příštích generací a znovu potvrzuje mezinárodní právní úpravu v této oblasti, Připomínajíc, že Výbor pro lidská práva, v své rezoluci 2005/35 z 19. dubna 2005 přijal Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění pro oběti hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva, že je přijala i Ekonomická a sociální rada v své rezoluci 2005/30 z 25. července 2005, v které rada doporučila Valnému shromáždění, aby tyto Základní zásady a směrnice přijalo, 1. Přijímá Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění obětí hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva, připojené k této rezoluci; 2. Doporučuje, aby státy převzaly Základní zásady a směrnice, postaraly se o jejich respektování, uvědomily o nich výkonné složky vlád, obzvlášť činitele zodpovědné za vynucování práva, zákonodárná shromáždění, soudy, oběti a jejich zástupce, ochránce lidských práv a jejich právní zástupce, sdělovací prostředky a širokou veřejnost; 3. Vyzývá Generálního tajemníka, aby zajistil co nejširší zveřejnění Základních zásad a směrnic ve všech úředních jazycích Spojených národů a rozeslal je vládám, mezivládním a nevládním organizacím, a aby zahrnul Základní zásady a směrnice do publikace Spojených národů: Lidská práva: Seznam Mezinárodních ustanovení. 64. plenární schůze 16. prosince

2 Příloha Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění obětí hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva Preambule Valné shromáždění, Připomínajíc opatření, která stanoví právo na nápravu pro oběti porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv, která se nacházejí v četných mezinárodních úmluvách, a obzvlášť v článku 8 Všeobecné deklarace lidských práv, v článku 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v článku 6 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, v článku 14 Úmluvy proti mučení a jiném krutém, nelidském nebo ponižujícím zacházení nebo trestání, a v článku 39 Úmluvy o právech dítěte a o Mezinárodním humanitárním právu, které se nachází v článku 3 Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války z 18. října 1907 (Úmluva IV), článku 91 dodatečného protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, a ve vztahu k ochraně obětí mezinárodních ozbrojených střetnutí (Protokol I) z 8. června 1977 a čl. 68 a 75 Římských stanov Mezinárodního trestního soudu, Připomínajíc opatření, která stanoví právo na nápravu pro oběti porušení mezinárodních lidských práv podle regionálních úmluv, obzvlášť článek 7 Africké charty lidských a lidových práv, článek 25 Americké úmluvy o lidských právech a článek 13 Úmluvy pro ochranu lidských práv a základních svobod, Připomínajíc Deklaraci základních zásad spravedlnosti pro oběti zločinu a zneužití moci, která vychází ze sedmého kongresu Spojených národů o předcházení zločinu a zacházení s provinilci a Rezoluci Valného shromáždění č. 40/34 z 29. listopadu 1985, v kterém shromáždění přijalo znění navržené kongresem, Znovu potvrzujíc zásady vyhlášené v Deklaraci základních zásad spravedlnosti pro oběti zločinu a zneužití moci s tím, že s obětmi se má zacházet se soucitem a s úctou k jejich důstojnosti, jejich právo na spravedlnost a úplnou nápravu se má plně respektovat, a že se má podpořit zřízení, posílení a rozšíření domácích zdrojů pro odškodnění obětí, zároveň s účinným rozvojem příslušných práv a odškodnění pro oběti, Poznamenávajíc, že Římské stanovy Mezinárodního trestního soudu vyžadují ustavení zásad o odškodnění obětí, včetně restitucí, nápravy a rehabilitace, žádá Shromáždění signatářských států o ustavení fondu pro oběti trestných činů v pravomoci soudu a pro rodiny takových obětí a ukládá soudu chránit bezpečí, fyzické a duševní zdraví, důstojnost a soukromí obětí a dovolit účast obětí na všech stupních procesů, které soud uzná za vhodné, Potvrzujíc, že Základní zásady a směrnice zde obsažené jsou určeny proti hrubým porušením mezinárodních zákonů o lidských právech a vážným porušením mezinárodních humanitárních zákonů, které svou velice závažnou povahou jsou urážkou lidské důstojnosti, Zdůrazňujíc, že Základní zásady a směrnice zde uvedené neznamenají nové mezinárodní nebo domácí právní povinnosti ale určují mechanismy, způsoby, procesy a metody k provedení platných právních povinností vyplývajících z mezinárodních zákonů o lidských právech a z mezinárodních humanitárních zákonů, jejichž normy jsou vzájemně se doplňující, i když jsou rozdílné, Připomínajíc, že podle mezinárodního práva je povinností stíhat původce mezinárodních zločinů podle mezinárodních závazků států a požadavků národního práva nebo podle příslušných stanov mezinárodních soudů, a že povinnost trestně stíhat posiluje mezinárodní právní závazky a má se provádět podle domácích zákonů a procesů. Poznamenávajíc, že současné formy pronásledování, které jsou zaměřeny proti osobám, mohou také být zaměřeny proti skupinám lidí, které jsou pronásledovány hromadně. 2

3 Shledávajíc, že dodržováním práva obětí na nápravu a odškodnění udržuje mezinárodní společenství víru obětí, těch kteří přežili a budoucích generací a potvrzuje mezinárodní zásady zodpovědnosti, spravedlnosti a právního státu. V přesvědčení, že přijetím perspektivy zaměřené na oběti, mezinárodní komunita potvrzuje svoji lidskou solidaritu s obětmi porušování mezinárodního lidského práva a mezinárodního humanitárního práva a také s lidskostí všeobecně v souladu s následujícími Zásadními zásadami a směrnicemi, Přijímá tyto Základní zásady a směrnice: I. Povinnost respektovat, zajistit respekt a zavést mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo 1. Povinnost respektovat mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo zakotvené v příslušné právní úpravě, zajistit pro ně respekt a je provádět, pramení: a) ze smluv, jichž jsou signatářské státy stranami; b) z mezinárodního zvykového práva; c) z vnitrostátního práva každého signatářského státu. 2. Jestliže tak ještě neučinily, signatářské státy zajistí, jak to mezinárodní právo vyžaduje, aby se jejich domácí právo shodovalo s jejich mezinárodními závazky tím, že: II. a) Zařadí normy mezinárodního humanitárního práva do svého domácího práva nebo je jinak uplatní v svém právním systému; b) přijmou vhodné a účinné právní a správní postupy a jiná opatření, která umožní řádný, účinný a rychlý přístup k spravedlnosti; c) umožní přiměřené, účinné, rychlé a vhodné odškodnění, včetně napravení, jak je vymezeno níže; d) zajistí, aby jejich vnitrostátní právo poskytlo obětem alespoň takovou ochranu, jakou vyžadují jejich mezinárodní závazky. Rozsah povinností 3. Povinnost respektovat mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo zakotvené v příslušné právní úpravě, zajistit pro ně respekt a provádět je, zahrnuje mimo jiné povinnost: a) přijmout vhodné právní, správní a jiná opatření, aby se předešlo porušením, b) vyšetřovat porušení účinně, včasně, důkladně a nezaujatě a ve vhodných případech, zasáhnout proti těm, kteří jsou údajně odpovědni, podle mezinárodních a vnitrostátních zákonů; c) poskytnout těm, kteří si stěžují, že jsou obětmi porušení lidských nebo humanitárních práv rovný a účinný přístup k právu bez ohledu na to, kdo je v konečném důsledku odpovědný za porušení a d) poskytnout obětem účinnou nápravu, spolu s náhradami, jak je uvedeno níže. III. Hrubá porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, která jsou trestními činy podle mezinárodního práva 4. Případy hrubých porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a mezinárodního humanitárního práva jsou trestnými činy podle mezinárodního práva, musí státy vyšetřit, a v případě dostatečných důkazů, mají povinnost trestně stíhat osobu, která je údajně zodpovědná za porušování, a jestliže je shledaná vinnou, je jejich povinností ji potrestat. Dále, v těchto případech by státy, ve shodě s mezinárodním právem, měly spolupracovat mezi sebou a pomáhat mezinárodním soudním orgánům ve vyšetřování a trestním stíhání těchto porušení. 5. Za tím účelem, pokud tak úmluva nebo jiné mezinárodní závazky stanoví, státy zahrnou do své vnitrostátní právní úpravy příslušná ustanovení pro všeobecnou jurisdikci. Pokud tak příslušná úmluva nebo jiné mezinárodní závazky stanoví, státy mají usnadnit extradici nebo vydání pachatele druhému státu a příslušným mezinárodním soudům a poskytnout soudní pomoc a jinou spolupráci za účelem dosažení mezinárodní spravedlnosti, včetně pomoci obětem a svědkům a jejich ochrany podle mezinárodních právních požadavků, jako jsou ty, které zakazují mučení a jiné formy krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání. 3

4 IV. Zákonné lhůty 6. Pokud tak upravuje příslušná úmluva anebo obsahují jiné mezinárodní právní závazky, zákonné lhůty se nevztahují na hrubá porušení mezinárodních lidských práv a vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, která, podle mezinárodního práva, jsou trestnými činy. 7. Vnitrostátní zákonné lhůty vztahující se na ostatní porušení, která nejsou trestnými činy podle mezinárodního práva, včetně časových omezení, která se vztahují na občanské a jiné procesy, by neměly být nadměrně omezující. V. Oběti hrubých porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení mezinárodního humanitárního práva 8. Pro potřebu tohoto dokumentu, oběti jsou osoby, které samy nebo v kolektivu utrpěly újmu včetně fyzického nebo duševního zranění, emocionálního utrpení, hmotné škody nebo podstatného omezení jejich základních práv, zásahy nebo nečinností, které jsou hrubým porušením mezinárodních lidských práv nebo vážným porušením mezinárodních humanitárních práv. Kde je to patřičné a v souladu s vnitrostátními zákony, označení "oběť" zahrnuje též blízkou rodinu, rodinné příslušníky oběti a osoby, které utrpěly újmu když zasáhly, aby pomohly obětem v tísni nebo aby zabránily pronásledování. 9. Osoba bude považována za oběť bez ohledu na to, jestli původce porušení je znám, dostižen, stíhán nebo usvědčen a bez ohledu na to, jestli je rodinný vztah mezi původcem a obětí. VI. Zacházení s obětmi 10. S obětmi se má zacházet s lidskostí a úctou k jejich důstojnosti a lidským právům a je třeba zajistit jejich bezpečí, fyzickou a psychickou pohodu a soukromí a stejně tak i jejich rodinám. Stát má zajistit, aby jeho vnitrostátní zákony stanovily, že se obětem, které utrpěly násilí nebo duševní trauma, dostalo zvláštní péče a aby neutrpěly další trauma v právních nebo správních procesech, které mají zajistit nápravu a odškodnění. VII. Právo obětí na nápravu 11. Napravení hrubých porušení mezinárodních lidských práv a vážných porušení mezinárodních humanitárních zákonů zahrnují právo obětí podle mezinárodních zákonů na: (a) (b) (c) přímý a účinný přístup k spravedlnosti; přiměřené, účinné a rychlé napravení utrpěné újmy; přístup k důležitým informacím o porušování a o nápravných mechanismech; VIII. Přístup ke spravedlnosti 12. Oběť hrubého porušení mezinárodního lidského práva nebo vážného porušení humanitárního práva musí mít přímý přístup k účinné zákonné nápravě, jak je stanoveno mezinárodním právem. Ostatní odškodnění pro oběť spočívá v přístupu k správním a jiným útvarům a k mechanismům a procesům probíhajícím podle vnitrostátního práva. Závazky podle mezinárodního práva k zajištění přístupu ke spravedlnosti a správnému a nezaujatému procesu budou vyjádřeny ve vnitrostátní právní úpravě. Za tím účelem, státy mají: (a) rozhlásit veřejnými i soukromými prostředky informace o možnostech nápravy hrubých porušení mezinárodních lidských práv a vážných porušení mezinárodního humanitárního práva; (b) učinit opatření, aby obtíže pro oběti a jejich zástupce byly co nejmenší, zabránit nezákonnému porušování jejich soukromí a zajistit jejich bezpečí před zastrašováním a pomstou, též pro jejich rodiny a svědky, před, během a po soudních, administrativních a jiných procesech, které se jich budou týkat; (c) poskytnout pomoc obětem, které usilují o přístup k spravedlnosti; (d) poskytnout všechny vhodné právní, diplomatické a konzulární možnosti, aby bylo zaručeno, že oběti se domohou svého práva na nápravu hrubého porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení humanitárních práv; 4

5 13. Kromě zajištění přístupu jednotlivců ke spravedlnosti, mají se státy zasadit o vyvinutí procesů, které by umožnily skupinám obětí předložit žádosti o nápravu a ve vhodných případech se takové nápravy domoci. 14. Přiměřené, účinné a rychlé napravení hrubých porušení mezinárodního lidského práva nebo vážných porušení mezinárodního humanitárního práva má zahrnovat všechny dostupné a vhodné mezinárodní procesy, v kterých má osoba právní postavení a mají být neodvislé od vnitrostrátního odškodnění. XI. Napravení utrpěné újmy 15. Přiměřené, účinné a rychlé odškodnění má nastolit spravedlnost tím, že napraví hrubá porušení mezinárodního lidského práva nebo vážného porušení mezinárodního humanitárního práva. Odškodnění má být úměrné vážnosti porušení a utrpené újmě. Ve shodě s domácími zákony a mezinárodními závazky, stát poskytne odškodnění obětem za činy a opomenutí, které mohou být přičteny na vrub státu a jsou hrubým porušením mezinárodního lidského práva nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva. V případech, kdy se zjistí, že osoba, právnická osoba nebo jiné seskupení je povinno poskytnout oběti odškodnění, taková strana má zajistit odškodnění oběti nebo odškodnit stát, v případě, že stát již odškodnění oběti poskytl. 16. Státy se mají zasadit o ustavení národního programu pro náhradu a jinou pomoc obětem v případě, že ti, kteří jsou zodpovědni za utrpěnou škodu nejsou schopni nebo ochotni svým závazkům dostát. 17. Pokud jde o nároky obětí, státy musí vynucovat vnitrostátní rozsudky o odškodnění proti jednotlivcům nebo organizacím, zodpovědným za utrpěnou újmu a vynasnaží se prosadit platné zahraniční rozsudky pro odškodnění ve shodě s vnitrostátním právem a mezinárodními právními závazky. Za tím účelem mají státy ve svém vnitrostátním právu zakotvit účinné mechanismy pro prosazení rozsudků na odškodnění. 18. Ve shodě s vnitrostátním a mezinárodním právem a s přihlédnutím k okolnostem, se má obětem hrubého porušení mezinárodních lidských práv nebo vážného porušení mezinárodního humanitárního práva vhodným způsobem a přiměřeně k závažnosti porušení a okolnostem každého případu, dostat plného a účinného odškodnění jak je uvedeno v odstavcích 19 až 23, které zahrnují tyto formy: restituce, odškodnění, rehabilitace, zadostiučinění a záruky proti opakování. 19. Restituce má, kdykoliv je to možné, přivést oběť do původní situace před hrubým porušením mezinárodních lidských práv nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva. Restituce zahrnuje propuštění na svobodu, užívání lidských práv, identity, rodinného života a občanství, návrat do domova, navrácení zaměstnání a navrácení majetku. 20. Odškodnění má být poskytnuto za všechnu hmotně vyčíslitelnou škodu, vhodným způsobem a úměrně k závažnosti porušení a podle okolností případu, která vznikla hrubým porušením mezinárodního lidského práva nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva, jako: (a) fyzické nebo duševní utrpení; (b) ztracené příležitosti, včetně zaměstnání, studia a sociálních požitků; (c) hmotné škody, ztráta výdělku, včetně ztráty možnosti výdělku; (d) morální škoda; (e) náklady na právní nebo odbornou pomoc, léky, lékařskou pomoc, psychologické a sociální služby; 21. Rehabilitace má zahrnovat léčebnou a psychologickou péči a právní a sociální služby; 22. Zadostiučinění má zahrnovat, podle potřeby, následující: (a) účinná opatření k ukončení dalšího porušování; (b) ověření skutečnosti a plné uveřejnění pravdy, pokud tím nevznikne další škoda nebo ohrožení oběti, příbuzných oběti, svědků nebo osob, které oběti přispěly nebo zabránily dalším ublížením; (c) pátrání po zmizelých, po totožnosti zavlečených dětí, po zabitých a pomoc při nalezení, identifikaci a pohřbu podle přání nebo domnělého přání oběti nebo podle kulturních obyčejů rodin a jejich obcí; 5

6 (d) úřední prohlášení nebo soudní rozhodnutí k obnovení důstojnosti, pověsti a práv obětí nebo osob v úzkém vztahu s nimi; (e) veřejnou omluvu včetně přiznání skutečností a přijetí zodpovědnosti; (f) soudní a správní sankce proti osobám zodpovědným za ublížení; (g) vzpomínku na oběti a úctu k nim; (h) zařazení přesného výkazu porušení do odborné přípravy v oblasti mezinárodních lidských práv mezinárodního humanitárního práva a do studijního materiálu na všech úrovních; 23. Záruka neopakování by měla být zajištěna některými nebo všemi následujícími kroky, které též přispějí k prevenci: (a) zajištěním účinné civilní kontroly vojenských a bezpečnostních složek; (b) zajištěním toho, že se všechny civilní a vojenské procesy budou řídit mezinárodními standardy spravedlivého procesu, nestrannosti a nezaujatosti; (c) posílením neodvislosti soudnictví; (d) ochranou osob v oboru práva, lékařství, zdravotní péče, ve sdělovacích prostředcích a dalších příbuzných oborech, jakož i ochránců lidských práv; (e) poskytováním přednostně stálé výchovy v lidských právech a humanitárním právu všem vrstvám společnosti a odborné přípravy pro donucovací orgány, jakož i pro vojenské a bezpečnostní složky; (f) prosazováním dodržování pravidel chování, etických norem, zejména mezinárodních norem veřejnými činiteli, policií, pracovníky vězeňské služby, sdělovacích prostředků, lékařství, psychologie, sociálních služeb a členy ozbrojených sil, jakož i hospodářskými subjekty; (g) zaváděním mechanismů na zabránění sociálním střetům a na jejich monitorování, jakož i na jejich vyřešení; (h) přezkoumáním a refomou zákonů, které přispívají k hrubému porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, nebo takové porušování umožňují; X. Přístup k důležitým informacím o mechanismech porušování a odškodňování 24. Státy mají vytvořit prostředky k informování veřejnosti a obzvlášť obětí hrubého porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva o právech a nápravách podle těchto Základních zásad a směrnic a o všech právních, lékařských, psychologických, sociálních, administrativních a všech ostatních službách, ke kterým mají oběti právo. Kromě toho oběti a jejich zástupci mají mít právo na vyhledání a obdržení informací o příčinách, které vedly k jejich pronásledování a o příčinách a podmínkách, které vedly k hrubým porušováním mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a na to, aby se dozvěděly o těchto porušeních pravdu. XI. Zákaz diskriminace 25. Zavádění a interpretace těchto Základních zásad a směrnic musí odpovídat mezinárodním lidským právům a mezinárodnímu humanitárnímu právu a musí být bez jakékoli diskriminace, z jakéhokoli důvodu a bez výjimek. XII. Nepřípustnost odchylek 26. Nic v těchto Základních zásadách a směrnicích nesmí být vykládáno jako omezení nebo uchýlení od jakýkoliv práv nebo povinností podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Zejména se rozumí, že tyto Základní zásady a směrnice nejsou na překážku právu na odškodnění pro oběti hrubého porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Dále se rozumí, že tyto Základní zásady a směrnice se nedotýkají zvláštních pravidel mezinárodního práva. XIII. Právo ostatních 27. Nic v tomto dokumentu nelze chápat jako odchylku od mezinárodně nebo vnitrostátně chráněných práv druhých, zejména práva obžalované osoby požívání příslušných norem spravedlivého procesu. Přeložil Jan Sammer 6

Problematika migrace v právu Evropské unie

Problematika migrace v právu Evropské unie Problematika migrace v právu Evropské unie Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Vysoká škola finanční a správní; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropská unie a

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6.

VYBRANÁ TÉMATA. Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. VYBRANÁ TÉMATA Právní postavení osob zadržených na vojenské základně Guantánamo - rozhodnutí Nejvyššího soudu USA ze dne 29.6. 2006 - (5/2006) Martin Kavěna LL.B., B.C.L. Parlament České republiky Kancelář

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Mezinárodní asociace prokurátorů

Mezinárodní asociace prokurátorů Mezinárodní asociace prokurátorů Standardy profesionální odpovědnosti a prohlášení základních povinností a práv prokurátorů přijaté Mezinárodní asociací prokurátorů dne 23. dubna 1999 ÚVOD Mezinárodní

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Trestní právo wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 10.12.2009 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Strana 1 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 25. února 2008 č. 167 SPOJENÉ NÁRODY Mezinárodní pakt o občanských a politických právech Výbor pro lidská práva devatenácté zasedání Ženeva,

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., písm., bod, odst. apod.) 32004L0080 čl 3 odst. 1 a 2. Obsah. Poznámka. Ustanovení (bod novely) Hodnocení slučitelnosti Srovnávací tabulka návrhu právního předpisu ČR s legislativou ES - návrh novely zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Ustanovení

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání New York, 10. 12. 1984 Státy, které jsou stranou této Úmluvy, berouce v úvahu, že v souladu se zásadami vyhlášenými

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení *

P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * P6_TA(2006)0373 Zohlednění odsuzujícího rozhodnutí mezi členskými státy Evropské unie při novém trestním řízení * Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o zohlednění

Více

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH

DOHODA ČESKOU REPUBLIKOU MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE MEZI O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACÍ KRIMINÁLNÍ POLICIE INTERPOL O VÝSADÁCH A IMUNITÁCH POSKYTOVANÝCH V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM 44. EVROPSKÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE Česká republika (dále

Více

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy,

majíce na zřeteli, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty mezi jejími členy, Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů Členské státy Rady Evropy a další smluvní strany

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t 108 9. funkční období 108 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

A7-0032/87

A7-0032/87 13. 10. 2010 A7-0032/87 87 Bod odůvodnění 9 (9) Vzhledem ke zranitelnosti těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň, je nezbytné, aby měly tyto zaměstnankyně nárok

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného

Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Vymezení obecné a zvláštní části mezinárodního práva veřejného Mezinárodní právo veřejné (MPV) = soubor právních norem, které zajišťují mírovou existenci a plynulý vývoj mezinárodního společenství Obecná

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I

V l á d n í n á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce. Čl. I V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku

Více

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language

Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Spojené Národy S/RES/1889 (2009) In Czech Language Rada Bezpečnosti Zařazení: Obecné 5. října 2009 Usnesení 1889 (2009) Přijaté Radou Bezpečnosti na jejím 6196 - tém zasedání, 5. října 2009 Rada Bezpečnosti,

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii.

Předsednictví předložilo soubor návrhů závěrů Rady o vymýcení násilí páchaného na ženách v Evropské unii. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. února 2010 (24.02) (OR. en) 6585/10 SOC 126 JAI 144 COHOM 44 POZNÁMKA Odesílatel: Pracovní skupina pro sociální otázky Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada pro

Více

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů;

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů; Doporučení CM/Rec (2014) 4 Výboru ministrů členským státům o elektronickém monitoringu (Přijato Výborem ministrů 19. února 2014, na 1192. zasedání náměstků ministrů) Výbor ministrů, podle podmínek stanovených

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY V Bruselu dne 25.3.2009 KOM(2009) 136 v konečném znění 2009/0050 (CNS) C7-0008/09 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně

Více

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále jen smluvní strany ; přejíce si rozšířit a prohloubit

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 22. prosince o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) DOPORUČENÍ RADY ze dne 22. prosince 1995 o dohodnutém jednání a spolupráci při provádění vyhošťovacích opatření (96/C 5/02) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na doporučení ministrů členských států Evropských

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí. ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C

15412/16 ls/lk 1 DGD 1C Rada Evropské unie Brusel 12. prosince 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 8. prosince 2016 Příjemce: Č. předchozího

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(96)43 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 1 POTÍRÁNÍ RASISMU, XENOFOBIE, ANTISEMITISMU A JINÉ NESNÁŠENLIVOSTI PŘIJATO

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 580 Sbírka zákonů č. 56 / 2017 Částka 20 56 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů),

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová

Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv. Mgr. et Mgr. Romana Jakešová Výkon veřejného opatrovnictví z pohledu veřejného ochránce práv Mgr. et Mgr. Romana Jakešová 30. 9.2015 Působnost veřejného ochráncepráv 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Veřejný

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Rezoluce Valného shromáždění OSN

Rezoluce Valného shromáždění OSN Rezoluce Valného shromáždění OSN UNHCR Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky Rezoluce Valného shromáždění Organizace spojených národů č. 428 ze dne 14. prosince 1950 Valné shromáždění

Více

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN RÁMCOVÁ ÚMLUVA NA OCHRANU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Co je to Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin? Rámcová úmluva, která vstoupila v platnost 1. února 1998, je

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Dokument z Montreux (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Tento dokument je výsledkem iniciativy zahájené ve spolupráci vlády Švýcarska a Mezinárodního výboru Červeného kříţe,

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí SBÍRKA ZÁKONŮ částka 61 rozeslána dne 17.8.1999 181 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 1985 byla ve Štrasburku přijata Evropská charta místní

Více

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace

Usnesení. Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června k nahlížení do zdravotnické dokumentace Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva ze dne 18. června 2009 k nahlížení do zdravotnické dokumentace Rada vlády ČR pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti mučení a

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více