Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valné shromáždění. Určení: obecné 21. března 2006. [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)]"

Transkript

1 Organizace spojených národů A/RES/60/147 Valné shromáždění Určení: obecné 21. března 2006 Šedesáté zasedání Bod pořadu jednání 71(a) Rezoluce přijatá Valným shromážděním [ke zprávě Třetího výboru (A/60/509/Add.1)] 60/147. Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění pro oběti hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva. Valné shromáždění, Vedeno Chartou Spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv, Mezinárodními úmluvami o lidských právech, ostatními přijatými úmluvami o lidských právech a Vídeňskou deklarací a akčním programem, Zdůrazňujíc důležitost zabývat se otázkou nápravy a odškodnění obětí hrubého porušování mezinárodních zákonů o lidských právech a porušování mezinárodního humanitárního práva systematickým a důkladným způsobem na národní i mezinárodní úrovni, Uznávajíc, že přiznáním práva obětí na odškodnění a nápravu, mezinárodní společenství projeví solidaritu se situací přeživších obětí a příštích generací a znovu potvrzuje mezinárodní právní úpravu v této oblasti, Připomínajíc, že Výbor pro lidská práva, v své rezoluci 2005/35 z 19. dubna 2005 přijal Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění pro oběti hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva, že je přijala i Ekonomická a sociální rada v své rezoluci 2005/30 z 25. července 2005, v které rada doporučila Valnému shromáždění, aby tyto Základní zásady a směrnice přijalo, 1. Přijímá Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění obětí hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva, připojené k této rezoluci; 2. Doporučuje, aby státy převzaly Základní zásady a směrnice, postaraly se o jejich respektování, uvědomily o nich výkonné složky vlád, obzvlášť činitele zodpovědné za vynucování práva, zákonodárná shromáždění, soudy, oběti a jejich zástupce, ochránce lidských práv a jejich právní zástupce, sdělovací prostředky a širokou veřejnost; 3. Vyzývá Generálního tajemníka, aby zajistil co nejširší zveřejnění Základních zásad a směrnic ve všech úředních jazycích Spojených národů a rozeslal je vládám, mezivládním a nevládním organizacím, a aby zahrnul Základní zásady a směrnice do publikace Spojených národů: Lidská práva: Seznam Mezinárodních ustanovení. 64. plenární schůze 16. prosince

2 Příloha Základní zásady a směrnice o právu na nápravu a odškodnění obětí hrubých porušení Mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení Mezinárodního humanitárního práva Preambule Valné shromáždění, Připomínajíc opatření, která stanoví právo na nápravu pro oběti porušení mezinárodního práva v oblasti lidských práv, která se nacházejí v četných mezinárodních úmluvách, a obzvlášť v článku 8 Všeobecné deklarace lidských práv, v článku 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, v článku 6 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace, v článku 14 Úmluvy proti mučení a jiném krutém, nelidském nebo ponižujícím zacházení nebo trestání, a v článku 39 Úmluvy o právech dítěte a o Mezinárodním humanitárním právu, které se nachází v článku 3 Haagské úmluvy o zákonech a obyčejích pozemní války z 18. října 1907 (Úmluva IV), článku 91 dodatečného protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949, a ve vztahu k ochraně obětí mezinárodních ozbrojených střetnutí (Protokol I) z 8. června 1977 a čl. 68 a 75 Římských stanov Mezinárodního trestního soudu, Připomínajíc opatření, která stanoví právo na nápravu pro oběti porušení mezinárodních lidských práv podle regionálních úmluv, obzvlášť článek 7 Africké charty lidských a lidových práv, článek 25 Americké úmluvy o lidských právech a článek 13 Úmluvy pro ochranu lidských práv a základních svobod, Připomínajíc Deklaraci základních zásad spravedlnosti pro oběti zločinu a zneužití moci, která vychází ze sedmého kongresu Spojených národů o předcházení zločinu a zacházení s provinilci a Rezoluci Valného shromáždění č. 40/34 z 29. listopadu 1985, v kterém shromáždění přijalo znění navržené kongresem, Znovu potvrzujíc zásady vyhlášené v Deklaraci základních zásad spravedlnosti pro oběti zločinu a zneužití moci s tím, že s obětmi se má zacházet se soucitem a s úctou k jejich důstojnosti, jejich právo na spravedlnost a úplnou nápravu se má plně respektovat, a že se má podpořit zřízení, posílení a rozšíření domácích zdrojů pro odškodnění obětí, zároveň s účinným rozvojem příslušných práv a odškodnění pro oběti, Poznamenávajíc, že Římské stanovy Mezinárodního trestního soudu vyžadují ustavení zásad o odškodnění obětí, včetně restitucí, nápravy a rehabilitace, žádá Shromáždění signatářských států o ustavení fondu pro oběti trestných činů v pravomoci soudu a pro rodiny takových obětí a ukládá soudu chránit bezpečí, fyzické a duševní zdraví, důstojnost a soukromí obětí a dovolit účast obětí na všech stupních procesů, které soud uzná za vhodné, Potvrzujíc, že Základní zásady a směrnice zde obsažené jsou určeny proti hrubým porušením mezinárodních zákonů o lidských právech a vážným porušením mezinárodních humanitárních zákonů, které svou velice závažnou povahou jsou urážkou lidské důstojnosti, Zdůrazňujíc, že Základní zásady a směrnice zde uvedené neznamenají nové mezinárodní nebo domácí právní povinnosti ale určují mechanismy, způsoby, procesy a metody k provedení platných právních povinností vyplývajících z mezinárodních zákonů o lidských právech a z mezinárodních humanitárních zákonů, jejichž normy jsou vzájemně se doplňující, i když jsou rozdílné, Připomínajíc, že podle mezinárodního práva je povinností stíhat původce mezinárodních zločinů podle mezinárodních závazků států a požadavků národního práva nebo podle příslušných stanov mezinárodních soudů, a že povinnost trestně stíhat posiluje mezinárodní právní závazky a má se provádět podle domácích zákonů a procesů. Poznamenávajíc, že současné formy pronásledování, které jsou zaměřeny proti osobám, mohou také být zaměřeny proti skupinám lidí, které jsou pronásledovány hromadně. 2

3 Shledávajíc, že dodržováním práva obětí na nápravu a odškodnění udržuje mezinárodní společenství víru obětí, těch kteří přežili a budoucích generací a potvrzuje mezinárodní zásady zodpovědnosti, spravedlnosti a právního státu. V přesvědčení, že přijetím perspektivy zaměřené na oběti, mezinárodní komunita potvrzuje svoji lidskou solidaritu s obětmi porušování mezinárodního lidského práva a mezinárodního humanitárního práva a také s lidskostí všeobecně v souladu s následujícími Zásadními zásadami a směrnicemi, Přijímá tyto Základní zásady a směrnice: I. Povinnost respektovat, zajistit respekt a zavést mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo 1. Povinnost respektovat mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo zakotvené v příslušné právní úpravě, zajistit pro ně respekt a je provádět, pramení: a) ze smluv, jichž jsou signatářské státy stranami; b) z mezinárodního zvykového práva; c) z vnitrostátního práva každého signatářského státu. 2. Jestliže tak ještě neučinily, signatářské státy zajistí, jak to mezinárodní právo vyžaduje, aby se jejich domácí právo shodovalo s jejich mezinárodními závazky tím, že: II. a) Zařadí normy mezinárodního humanitárního práva do svého domácího práva nebo je jinak uplatní v svém právním systému; b) přijmou vhodné a účinné právní a správní postupy a jiná opatření, která umožní řádný, účinný a rychlý přístup k spravedlnosti; c) umožní přiměřené, účinné, rychlé a vhodné odškodnění, včetně napravení, jak je vymezeno níže; d) zajistí, aby jejich vnitrostátní právo poskytlo obětem alespoň takovou ochranu, jakou vyžadují jejich mezinárodní závazky. Rozsah povinností 3. Povinnost respektovat mezinárodní lidské právo a mezinárodní humanitní právo zakotvené v příslušné právní úpravě, zajistit pro ně respekt a provádět je, zahrnuje mimo jiné povinnost: a) přijmout vhodné právní, správní a jiná opatření, aby se předešlo porušením, b) vyšetřovat porušení účinně, včasně, důkladně a nezaujatě a ve vhodných případech, zasáhnout proti těm, kteří jsou údajně odpovědni, podle mezinárodních a vnitrostátních zákonů; c) poskytnout těm, kteří si stěžují, že jsou obětmi porušení lidských nebo humanitárních práv rovný a účinný přístup k právu bez ohledu na to, kdo je v konečném důsledku odpovědný za porušení a d) poskytnout obětem účinnou nápravu, spolu s náhradami, jak je uvedeno níže. III. Hrubá porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, která jsou trestními činy podle mezinárodního práva 4. Případy hrubých porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a mezinárodního humanitárního práva jsou trestnými činy podle mezinárodního práva, musí státy vyšetřit, a v případě dostatečných důkazů, mají povinnost trestně stíhat osobu, která je údajně zodpovědná za porušování, a jestliže je shledaná vinnou, je jejich povinností ji potrestat. Dále, v těchto případech by státy, ve shodě s mezinárodním právem, měly spolupracovat mezi sebou a pomáhat mezinárodním soudním orgánům ve vyšetřování a trestním stíhání těchto porušení. 5. Za tím účelem, pokud tak úmluva nebo jiné mezinárodní závazky stanoví, státy zahrnou do své vnitrostátní právní úpravy příslušná ustanovení pro všeobecnou jurisdikci. Pokud tak příslušná úmluva nebo jiné mezinárodní závazky stanoví, státy mají usnadnit extradici nebo vydání pachatele druhému státu a příslušným mezinárodním soudům a poskytnout soudní pomoc a jinou spolupráci za účelem dosažení mezinárodní spravedlnosti, včetně pomoci obětem a svědkům a jejich ochrany podle mezinárodních právních požadavků, jako jsou ty, které zakazují mučení a jiné formy krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení nebo trestání. 3

4 IV. Zákonné lhůty 6. Pokud tak upravuje příslušná úmluva anebo obsahují jiné mezinárodní právní závazky, zákonné lhůty se nevztahují na hrubá porušení mezinárodních lidských práv a vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, která, podle mezinárodního práva, jsou trestnými činy. 7. Vnitrostátní zákonné lhůty vztahující se na ostatní porušení, která nejsou trestnými činy podle mezinárodního práva, včetně časových omezení, která se vztahují na občanské a jiné procesy, by neměly být nadměrně omezující. V. Oběti hrubých porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení mezinárodního humanitárního práva 8. Pro potřebu tohoto dokumentu, oběti jsou osoby, které samy nebo v kolektivu utrpěly újmu včetně fyzického nebo duševního zranění, emocionálního utrpení, hmotné škody nebo podstatného omezení jejich základních práv, zásahy nebo nečinností, které jsou hrubým porušením mezinárodních lidských práv nebo vážným porušením mezinárodních humanitárních práv. Kde je to patřičné a v souladu s vnitrostátními zákony, označení "oběť" zahrnuje též blízkou rodinu, rodinné příslušníky oběti a osoby, které utrpěly újmu když zasáhly, aby pomohly obětem v tísni nebo aby zabránily pronásledování. 9. Osoba bude považována za oběť bez ohledu na to, jestli původce porušení je znám, dostižen, stíhán nebo usvědčen a bez ohledu na to, jestli je rodinný vztah mezi původcem a obětí. VI. Zacházení s obětmi 10. S obětmi se má zacházet s lidskostí a úctou k jejich důstojnosti a lidským právům a je třeba zajistit jejich bezpečí, fyzickou a psychickou pohodu a soukromí a stejně tak i jejich rodinám. Stát má zajistit, aby jeho vnitrostátní zákony stanovily, že se obětem, které utrpěly násilí nebo duševní trauma, dostalo zvláštní péče a aby neutrpěly další trauma v právních nebo správních procesech, které mají zajistit nápravu a odškodnění. VII. Právo obětí na nápravu 11. Napravení hrubých porušení mezinárodních lidských práv a vážných porušení mezinárodních humanitárních zákonů zahrnují právo obětí podle mezinárodních zákonů na: (a) (b) (c) přímý a účinný přístup k spravedlnosti; přiměřené, účinné a rychlé napravení utrpěné újmy; přístup k důležitým informacím o porušování a o nápravných mechanismech; VIII. Přístup ke spravedlnosti 12. Oběť hrubého porušení mezinárodního lidského práva nebo vážného porušení humanitárního práva musí mít přímý přístup k účinné zákonné nápravě, jak je stanoveno mezinárodním právem. Ostatní odškodnění pro oběť spočívá v přístupu k správním a jiným útvarům a k mechanismům a procesům probíhajícím podle vnitrostátního práva. Závazky podle mezinárodního práva k zajištění přístupu ke spravedlnosti a správnému a nezaujatému procesu budou vyjádřeny ve vnitrostátní právní úpravě. Za tím účelem, státy mají: (a) rozhlásit veřejnými i soukromými prostředky informace o možnostech nápravy hrubých porušení mezinárodních lidských práv a vážných porušení mezinárodního humanitárního práva; (b) učinit opatření, aby obtíže pro oběti a jejich zástupce byly co nejmenší, zabránit nezákonnému porušování jejich soukromí a zajistit jejich bezpečí před zastrašováním a pomstou, též pro jejich rodiny a svědky, před, během a po soudních, administrativních a jiných procesech, které se jich budou týkat; (c) poskytnout pomoc obětem, které usilují o přístup k spravedlnosti; (d) poskytnout všechny vhodné právní, diplomatické a konzulární možnosti, aby bylo zaručeno, že oběti se domohou svého práva na nápravu hrubého porušení mezinárodních zákonů o lidských právech a vážných porušení humanitárních práv; 4

5 13. Kromě zajištění přístupu jednotlivců ke spravedlnosti, mají se státy zasadit o vyvinutí procesů, které by umožnily skupinám obětí předložit žádosti o nápravu a ve vhodných případech se takové nápravy domoci. 14. Přiměřené, účinné a rychlé napravení hrubých porušení mezinárodního lidského práva nebo vážných porušení mezinárodního humanitárního práva má zahrnovat všechny dostupné a vhodné mezinárodní procesy, v kterých má osoba právní postavení a mají být neodvislé od vnitrostrátního odškodnění. XI. Napravení utrpěné újmy 15. Přiměřené, účinné a rychlé odškodnění má nastolit spravedlnost tím, že napraví hrubá porušení mezinárodního lidského práva nebo vážného porušení mezinárodního humanitárního práva. Odškodnění má být úměrné vážnosti porušení a utrpené újmě. Ve shodě s domácími zákony a mezinárodními závazky, stát poskytne odškodnění obětem za činy a opomenutí, které mohou být přičteny na vrub státu a jsou hrubým porušením mezinárodního lidského práva nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva. V případech, kdy se zjistí, že osoba, právnická osoba nebo jiné seskupení je povinno poskytnout oběti odškodnění, taková strana má zajistit odškodnění oběti nebo odškodnit stát, v případě, že stát již odškodnění oběti poskytl. 16. Státy se mají zasadit o ustavení národního programu pro náhradu a jinou pomoc obětem v případě, že ti, kteří jsou zodpovědni za utrpěnou škodu nejsou schopni nebo ochotni svým závazkům dostát. 17. Pokud jde o nároky obětí, státy musí vynucovat vnitrostátní rozsudky o odškodnění proti jednotlivcům nebo organizacím, zodpovědným za utrpěnou újmu a vynasnaží se prosadit platné zahraniční rozsudky pro odškodnění ve shodě s vnitrostátním právem a mezinárodními právními závazky. Za tím účelem mají státy ve svém vnitrostátním právu zakotvit účinné mechanismy pro prosazení rozsudků na odškodnění. 18. Ve shodě s vnitrostátním a mezinárodním právem a s přihlédnutím k okolnostem, se má obětem hrubého porušení mezinárodních lidských práv nebo vážného porušení mezinárodního humanitárního práva vhodným způsobem a přiměřeně k závažnosti porušení a okolnostem každého případu, dostat plného a účinného odškodnění jak je uvedeno v odstavcích 19 až 23, které zahrnují tyto formy: restituce, odškodnění, rehabilitace, zadostiučinění a záruky proti opakování. 19. Restituce má, kdykoliv je to možné, přivést oběť do původní situace před hrubým porušením mezinárodních lidských práv nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva. Restituce zahrnuje propuštění na svobodu, užívání lidských práv, identity, rodinného života a občanství, návrat do domova, navrácení zaměstnání a navrácení majetku. 20. Odškodnění má být poskytnuto za všechnu hmotně vyčíslitelnou škodu, vhodným způsobem a úměrně k závažnosti porušení a podle okolností případu, která vznikla hrubým porušením mezinárodního lidského práva nebo vážným porušením mezinárodního humanitárního práva, jako: (a) fyzické nebo duševní utrpení; (b) ztracené příležitosti, včetně zaměstnání, studia a sociálních požitků; (c) hmotné škody, ztráta výdělku, včetně ztráty možnosti výdělku; (d) morální škoda; (e) náklady na právní nebo odbornou pomoc, léky, lékařskou pomoc, psychologické a sociální služby; 21. Rehabilitace má zahrnovat léčebnou a psychologickou péči a právní a sociální služby; 22. Zadostiučinění má zahrnovat, podle potřeby, následující: (a) účinná opatření k ukončení dalšího porušování; (b) ověření skutečnosti a plné uveřejnění pravdy, pokud tím nevznikne další škoda nebo ohrožení oběti, příbuzných oběti, svědků nebo osob, které oběti přispěly nebo zabránily dalším ublížením; (c) pátrání po zmizelých, po totožnosti zavlečených dětí, po zabitých a pomoc při nalezení, identifikaci a pohřbu podle přání nebo domnělého přání oběti nebo podle kulturních obyčejů rodin a jejich obcí; 5

6 (d) úřední prohlášení nebo soudní rozhodnutí k obnovení důstojnosti, pověsti a práv obětí nebo osob v úzkém vztahu s nimi; (e) veřejnou omluvu včetně přiznání skutečností a přijetí zodpovědnosti; (f) soudní a správní sankce proti osobám zodpovědným za ublížení; (g) vzpomínku na oběti a úctu k nim; (h) zařazení přesného výkazu porušení do odborné přípravy v oblasti mezinárodních lidských práv mezinárodního humanitárního práva a do studijního materiálu na všech úrovních; 23. Záruka neopakování by měla být zajištěna některými nebo všemi následujícími kroky, které též přispějí k prevenci: (a) zajištěním účinné civilní kontroly vojenských a bezpečnostních složek; (b) zajištěním toho, že se všechny civilní a vojenské procesy budou řídit mezinárodními standardy spravedlivého procesu, nestrannosti a nezaujatosti; (c) posílením neodvislosti soudnictví; (d) ochranou osob v oboru práva, lékařství, zdravotní péče, ve sdělovacích prostředcích a dalších příbuzných oborech, jakož i ochránců lidských práv; (e) poskytováním přednostně stálé výchovy v lidských právech a humanitárním právu všem vrstvám společnosti a odborné přípravy pro donucovací orgány, jakož i pro vojenské a bezpečnostní složky; (f) prosazováním dodržování pravidel chování, etických norem, zejména mezinárodních norem veřejnými činiteli, policií, pracovníky vězeňské služby, sdělovacích prostředků, lékařství, psychologie, sociálních služeb a členy ozbrojených sil, jakož i hospodářskými subjekty; (g) zaváděním mechanismů na zabránění sociálním střetům a na jejich monitorování, jakož i na jejich vyřešení; (h) přezkoumáním a refomou zákonů, které přispívají k hrubému porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, nebo takové porušování umožňují; X. Přístup k důležitým informacím o mechanismech porušování a odškodňování 24. Státy mají vytvořit prostředky k informování veřejnosti a obzvlášť obětí hrubého porušování mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva o právech a nápravách podle těchto Základních zásad a směrnic a o všech právních, lékařských, psychologických, sociálních, administrativních a všech ostatních službách, ke kterým mají oběti právo. Kromě toho oběti a jejich zástupci mají mít právo na vyhledání a obdržení informací o příčinách, které vedly k jejich pronásledování a o příčinách a podmínkách, které vedly k hrubým porušováním mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a na to, aby se dozvěděly o těchto porušeních pravdu. XI. Zákaz diskriminace 25. Zavádění a interpretace těchto Základních zásad a směrnic musí odpovídat mezinárodním lidským právům a mezinárodnímu humanitárnímu právu a musí být bez jakékoli diskriminace, z jakéhokoli důvodu a bez výjimek. XII. Nepřípustnost odchylek 26. Nic v těchto Základních zásadách a směrnicích nesmí být vykládáno jako omezení nebo uchýlení od jakýkoliv práv nebo povinností podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Zejména se rozumí, že tyto Základní zásady a směrnice nejsou na překážku právu na odškodnění pro oběti hrubého porušení mezinárodních lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Dále se rozumí, že tyto Základní zásady a směrnice se nedotýkají zvláštních pravidel mezinárodního práva. XIII. Právo ostatních 27. Nic v tomto dokumentu nelze chápat jako odchylku od mezinárodně nebo vnitrostátně chráněných práv druhých, zejména práva obžalované osoby požívání příslušných norem spravedlivého procesu. Přeložil Jan Sammer 6

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením

Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Právní opatření požadovaná Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, zejména sluchovým postižením Neslyšící s nadějí 2014 1) Historie 2) Světová federace neslyšících 3) Obsah Úmluvy 4) Česká republika

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat

Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Úmluva Mezinárodní organisace práce č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat Generální konference Mezinárodní organizace práce, která byla svolána Správní radou Mezinárodního

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii;

SPOLEČNÁ AKCE (97/154/JHA) s ohledem na článek 3 odst.2 písm. b) Smlouvy o Evropské unii; SPOLEČNÁ AKCE Pracovní překlad ze dne 24. února 1997 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o boji proti nelegálnímu obchodování s lidskými bytostmi a boji proti sexuálnímu zneužívání

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD)

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů (PŘEKLAD) 45/2003 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte *) o zapojování dětí

Více

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03)

USNESENÍ RADY. ze dne 26. června 1997. o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) USNESENÍ RADY ze dne 26. června 1997 o nezletilých osobách bez doprovodu, které jsou státními příslušníky třetích zemí (97/C 221/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména

Více

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015

Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Přednáška pro VIII. jarní semestr magisterského studia Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 26. 2. 2015 Vznik a vývoj inkvizičního trestního řízení Angloamerické trestní řízení Vývoj trestního procesu

Více

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s.

Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů Odborné knihovny ONN a.s. I. Pojmy zákona 101/2002 Sb. Zákon se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně, či jinými

Více

1924 Ženevská deklarace práv dítěte

1924 Ženevská deklarace práv dítěte MSSP 1. ROČNÍK 1924 Ženevská deklarace práv dítěte 1959 Deklarace práv dítěte přijatá Valným shromážděním Organizace Spojených národů 20.11.1989 v New Yorku přijata Úmluva o právech dítěte 30.9.1990 podepsána

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád

8. V jakém právním předpisu byste našli odpověď na otázku, jakou lhůtu má úřad na to, aby v řízení vydal rozhodnutí? a) občanský soudní řád 1. Která z následujících možností není platná pro senát ČR? a) Senátoři jsou voleni na 6 let. b) Senát se nepodílí na volbě prezidenta. c) Po uplynutí 2 let se volí nová třetina senátorů. d) Právo volit

Více

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz

Práva lidí s mentálním postižením. JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Práva lidí s mentálním postižením JUDr. Dana Kořínková QUIP Společnost pro změnu www.quipcz.cz Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Právní základ zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2 aspekty

Více

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ

Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Základní lidská práva. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK, Dubí 1 Listina je Základním souborem práv člověka v měřítku českého

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule

EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ. (PŘEKLAD) Preambule EVROPSKÁ ÚMLUVA O VÝKONU PRÁV DĚTÍ (PŘEKLAD) Preambule Členské státy Rady Evropy a další státy, podepsané níže, majíce za to, že cílem Rady Evropy je dosáhnout větší jednoty jejích členů; majíce na zřeteli

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky

1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Monika Matysová 1957 Smlouva o EHS: základ ochrany lidských práv v preambuli snaha ČS zachovávat a posílit mír, svobodu, zlepšit životní a pracovní podmínky Odstranit diskriminaci na základě státní příslušnosti

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění

Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění Obecné zásady EU týkající se trestu smrti: revidované a aktualizované znění I. ÚVOD i) Organizace spojených národů stanovila přísné podmínky, za nichž je možno uložit trest smrti, mimo jiné v Mezinárodním

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998. 96/2001 Sb.m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně

Více

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů;

Souhlasí, že je nezbytné dále rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti prosazování trestů; Doporučení CM/Rec (2014) 4 Výboru ministrů členským státům o elektronickém monitoringu (Přijato Výborem ministrů 19. února 2014, na 1192. zasedání náměstků ministrů) Výbor ministrů, podle podmínek stanovených

Více

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy.

Zájmy a blaho člověka (lidské bytosti) musejí být nadřazeny všem ostatním zájmům společnosti a vědy. Konvence o ochraně lidských práv a důstojnosti člověka s ohledem na aplikaci biologie a medicíny - úplná, věcná část textu (s výjimkou preambule a závěrečných procedurálních opatření) KONVENCE O LIDSKÝCH

Více

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI

EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI CRI(2001)1 Version tchèque Czech version EVROPSKÁ KOMISE PROTI RASISMU A NESNÁŠENLIVOSTI VŠEOBECNÉ POLITICKÉ DOPORUČENÍ ECRI Č. 6 BOJ PROTI ŠÍŘENÍ RASISTICKÝCH, XENOFOBNÍCH A ANTISEMITSKÝCH MATERIÁLŮ PO

Více

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ

SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv New York, 10. 12. 1948 Preambule U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Diskriminace z důvodu romské etnicity

Diskriminace z důvodu romské etnicity Diskriminace z důvodu romské etnicity 22. dubna 2014, Kancelář veřejného ochránce práv, Brno Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D Mgr. Eva Nehudková Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů

RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ. Výboru regionů RESOL-V-012 106. plenární zasedání ve dnech 2. a 3. dubna 2014 USNESENÍ Výboru regionů K LISTINĚ VÍCEÚROVŇOVÉ SPRÁVY V EVROPĚ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tel.

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

7. funkční období M 043 / 07

7. funkční období M 043 / 07 M 043 / 07 7. funkční období M 043 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí 2002/629/SVV 2009 (19. týden)

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV.

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T- 8 ASPEKTY VÁLEČNÉHO PRÁVA A OCHRANY ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV. LEOPOLD SKORUŠA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 4595 106 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2006 byla v Ženevě na 95. zasedání Generální konference Mezinárodní organizace práce přijata

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie Státy, které jsou smluvní stranou tohoto Protokolu, majíce na zřeteli, že za účelem dalšího dosažení

Více

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů 74/1959 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 1959 o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů Na konferenci Organizace spojených národů o mezinárodní obchodní arbitráži byla dne 10. června 1958 v New

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Ochrana základních práv a svobod. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Základní ideové zdroje nutnost ochrany vyplývá z podstaty demokratického státu Listina základních práv a svobod liberalistická a individualistická

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva

Dokument z Montreux. (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Dokument z Montreux (neoficiální překlad; není zahrnuta část 2 Good Practices) Předmluva Tento dokument je výsledkem iniciativy zahájené ve spolupráci vlády Švýcarska a Mezinárodního výboru Červeného kříţe,

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA Zákaz diskriminace chapman a další 1 rozsudky velkého senátu 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY EVROPSKÉHO

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast,

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Přijatá a vyhlášená Valným shromážděním v rezoluci 217 A (III) dne 10. prosince 1948 (původní text Organizace spojených národů) Dne 10. prosince 1948 Valné shromáždění

Více

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání

SMĚRNICE RADY 2000/78/ES. ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání SMĚRNICE RADY 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002. ze dne 13. května 2002, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi

Práva obětí. Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Práva obětí Úmluva Rady Evropy o potírání obchodu s lidmi Obchodování s lidmi porušuje práva a postihuje životy nesčetných jedinců v Evropě i mimo ni. Rostoucí počet žen, mužů i dětí se stává komoditou

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl

Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování. Justiční spolupráce. Proč justiční spolupráce? JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce, výkon rozhodnutí, insolvence, doručování JUDr. Tomáš Pezl Justiční spolupráce Poprvé se objevila ve Smlouvě o Evropské unii Třetí pilíř Společná politika upravená v ust. čl. 81 89

Více

INFORMACE Interní zpravodaj

INFORMACE Interní zpravodaj Evropský integrační tým ČMKOS INFORMACE Interní zpravodaj č. 16/2009 17. 7. 2009 EVROPSKÁ RADA 18. A 19. ČERVNA 2009 Ze závěrů předsednictví: Kapitola "Institucionální otázky" a její přílohy: - Rozhodnutí

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH LIDSKÝCH PRÁV Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že

Více

Všeobecná deklarace lidských práv

Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv Úvod U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů a právo na informace Úřad pro ochranu osobních údajů JUDr. Alena Kučerová Březen 2011 Ústavní zakotvení ochrany osobních údajů, právo na ochranu soukromí Listina základních práv

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb. Působnost zákona Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a

Více