CESTOVNÍ RUCH NA JIŽNÍ MORAVĚ - CYKLOTURISTIKA

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CESTOVNÍ RUCH NA JIŽNÍ MORAVĚ - CYKLOTURISTIKA"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa CESTOVNÍ RUCH NA JIŽNÍ MORAVĚ - CYKLOTURISTIKA Tourism in South Moravia Cycling and Mountain Biking Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin ŠAUER, Ph.D. Autor: Dominika FAJTOVÁ Brno, 2010

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra regionální ekonomie a správy Akademický rok 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: FAJTOVÁ, Dominika Regionální rozvoj a správa Cestovní ruch na Jižní Moravě - cykloturistika Tourism in South Moravia - Cycling and Mountain Biking Zásady pro vypracování Problémová oblast: Marketing cestovního ruchu Cíl práce: Na základě analýzy turistické nabídky a poptávky vybrané tématiky navrhnout specifický produkt pro Jižní Moravu. Postup práce a použité metody: Analýza nabídky vybraného segmentu cestovního ruchu v regionu Jižní Moravy (kompilace vybraných programových dokumentů a strategií rozvoje cestovního ruchu Jižní Moravy, vlastní úvahy a návrhy); Analýza stávající a potenciální poptávky vybraného segmentu cestovního ruchu v regionu Jižní Moravy (kompilace vybraných programových dokumentů a strategií rozvoje cestovního ruchu Jižní Moravy, vlastní úvahy a návrhy); Návrh webových stránek nabídky vybraného segmentu cestovního ruchu pro Jižní Moravu (analýza portálu Jižní Moravy - a dalších portálů turistických regionů Jižní Moravy, např. Slovácko, Brno, apod.).

4 Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů stran Seznam odborné literatury: Vystoupil, Jiří - Holešinská, Andrea - Kunc, Josef - Maryáš, Jaroslav - Seidenglanz, Daniel - Šauer, Martin - Tonev, Petr - Viturka, Milan. Atlas cestovního ruchu České republiky. 1. vyd. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. Neuvedeno. ISBN Palatková, Monika. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu :jak získat více příjmů z cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Grada, s. ISBN Vystoupil, Jiří - Šauer, Martin - Holešinská, Andrea - Metelková, Petra. Základy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Neuvedeno. ISBN Marketing cestovního ruchu. Edited by Jiří Vystoupil. Vyd. 1. Brno : Masarykova univerzita, s. ISBN Zelenka, Josef. Cestovní ruch :informační a komunikační technologie. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, s. ISBN Křůpala, Cyril - Honzáková, Iveta. Informace v cestovním ruchu: Příprava informačních a propagačních materiálů v cestovním ruchu. Praha : MMR, s. Program rozvoje cestovního ruchu JMK pro roky Brno : JMK, s. Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Šauer, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

5 Jméno a příjmení autora: Dominika Fajtová Název bakalářské práce: Cestovní ruch na Jižní Moravě - cykloturistika Název práce v angličtině: Tourism in South Moravia - Cycling and Mountain Biking Katedra: Regionální rozvoj a správa Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Šauer, Ph.D. Rok obhajoby: 2010 Anotace Bakalářská práce se zabývá cykloturistikou v regionu Jižní Moravy a představuje jej jako cyklisticky atraktivní. Pomocí analýzy nabídky a analýzy poptávky cykloturistiky je vytvořena charakteristika typického návštěvníka Jižní Moravy. Na jeho základě je proveden návrh cyklistického webu pro turistický region Jižní Morava s důrazem na jednoduchost a přehlednost. Práce se také věnuje zhodnocení stávajícího webu a jeho srovnáním s konkurenčními weby. Annotation The bachelor work deals with cycling and mountain biking in South Moravia and shows region South Moravia as an attractive destination for cycling. Characteristics of a typical visitor of South Moravia is created by analysis of supply and analysis of demand. On the basis of this characteristics is made a proposal of cycling website for the region South Moravia, with emphasis on simplicity and clarity. Work also deals with assessment of the site and its comparison with competing sites. Klíčová slova Cykloturistika, Jižní Morava, cyklotrasa, webová stránka, charakteristika návštěvníka Keywords Cycling and mountain biking, South Moravia, cycle route, website, characteristics of a visitor

6 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Cestovní ruch na Jižní Moravě - cykloturistika vypracovala samostatně pod vedením Ing. Martina Šauera, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 10. května 2010 vlastnoruční podpis autorky

7 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Martinu Šauerovi, Ph.D. za odborné vedení a cenné připomínky, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce. Dále chci poděkovat Janu Grombířovi, projektovému manažerovi Nadace Partnerství a Mgr. Karlu Markvartovi, předsedovi Rady značení Klubu českých turistů za spolupráci a poskytnuté informace.

8 OBSAH Úvod Úvod do problematiky cykloturistika na Jižní Moravě Cykloturistika Významné dokumenty týkající se rozvoje cykloturistiky Dopravní komunikace pro cyklisty a jejich dělení Jižní Morava Cykloturistika v Jihomoravském kraji Významné cyklistické trasy Jižní Moravy Značení cyklostezek v Jihomoravském kraji Analýza nabídky cykloturistiky v Jihomoravském kraji Kvantitativní zhodnocení cyklotras na Jižní Moravě Kvalitativní zhodnocení doprovodných služeb na Jižní Moravě Prezentace nabídky cykloturistiky na Jižní Moravě Propagační materiály cykloturistiky na Jižní Moravě Prezentace nabídky na internetovém portálu Struktura internetového portálu Zhodnocení webu Srovnání jihomoravského webu s jihočeským portálem Srovnání jihomoravského webu se zahraničním portálem Zhodnocení webů navzájem Analýza poptávky cykloturistiky na Jižní Moravě Charakteristika návštěvníka Jižní Moravy Věk Doprovod Délka pobytu Typ ubytovacího zařízení Národnostní složení Návrh cyklistickách webových stránek pro Jižní Moravu Úvodní strana Základní členění webu...40 Závěr...43 Seznam použitých zdrojů...44 Seznam tabulek...46 Seznam grafů...47 Seznam obrázků...48 Seznam příloh

9 Úvod Cykloturistika se v posledních letech stala mimořádně oblíbenou sportovní aktivitou a je populární a vyhledávaná všemi generacemi. Spojuje totiž aktivní pohyb s psychickým odpočinkem, s pobytem na čerstvém vzduchu a v přírodě. Jízdní kolo je navíc finančně dostupným dopravním prostředkem a síť cyklistických tras se neustále rozrůstá. Tuto formu zábavy a sportu dnes oceňují a doporučují také lékaři. Počátek cykloturistiky souvisí se zrozením kola v roce Poté, co pominulo období módního trendu v polovině 19. století, došlo k selekci cykloturistů a jejich organizaci v klubech. Rozvoj cykloturistiky v Evropě zbrzdil politickoekonomický vývoj a obě světové války. Poválečný technický pokrok znamenal rozvoj individuální motorové dopravy, kolo tedy přestalo být primárně dopravním prostředkem a dochází ke vzniku cykloturistiky jako formy aktivního odpočinku. Rozvoji cykloturistiky významně napomohlo zkonstruování horského kola, které odpoutalo turisty od frekventovaných komunikací. Jižní Morava je krajem, který je svými podmínkami jako stvořen pro cykloturistiku. Poskytuje rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek, nalézají se zde dvě místa, která jsou zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a lákavá je také folklorní a vinařská turistika. Cykloturistika zde má svoji tradici a tento region je také cyklisty hojně navštěvován. Cílem této práce je vytvoření návrhu pro webové stránky zabývající se cykloturistikou na Jižní Moravě. Tento návrh bude obsahovat především strukturu portálu a dále také nástin úvodní stránky. Návrh bude proveden na základě analýzy poptávky a charakteristice typického návštěvníka Jižní Moravy zajímajícího se o cykloturistiku. Práce je členěna do čtyř částí, první část se týká obecného úvodu do problematiky cykloturistiky a popisuje cykloturistiku na Jižní Moravě. Detailněji se věnuje tématu značení cyklotras, které je na Jižní Moravě velmi specifické. Následuje analýza nabídky, která se zabývá jak kvantitativním, tak kvalitativním zhodnocením cykloturistiky na Jižní Moravě a dále zhodnocení stávající cyklistického webu Jižní Moravy Práce přechází do analýzy poptávky cykloturistiky na Jižní Moravě, která byla provedena pomocí projektu Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky" vytvořeného Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. Pomocí grafických znázornění je vytvořena charakteristika domácího i zahraničního návštěvníka, na jejímž základě byl proveden návrh webových stránek cyklistického portálu Jižní Moravy a jeho úvodní stránky. 9

10 1. Úvod do problematiky cykloturistika na Jižní Moravě 1.1. Cykloturistika Cykloturistika je druh turistiky, při níž se k cestování používá jízdní kolo. Zažívá rozvoj v souvislosti s potřebou člověka vracet se do přírody a s trendem zdravého životního stylu. Spojuje v sobě jednoduchost pěší turistiky s výhodami mototuristiky. Jízda na kole má navíc pozitivní vliv na zdraví člověka, nenarušuje životní prostředí a zároveň umožňuje poměrně intenzivní vnímání okolí. 1 V České republice zaznamenala cykloturistika největší rozmach po rozšíření horských a trekových kol. Vznikly cykloturistické oddíly a cestovní agentury zabývající se touto tematikou. Rozvoji cykloturistiky pomáhá také zvyšující se počet cyklotras a cyklostezek, které poslední léta vznikají na celém území České republiky. Cyklistika je vnímána jako součást dopravy, která se dělí z hlediska kompetencí do oblasti dopravní obsluhy území (resort dopravy) a oblasti cykloturistiky (resort místního rozvoje). 2 Ve své práci budu cyklistiku vnímat pouze z druhého hlediska v oblasti cykloturistiky Významné dokumenty týkající se rozvoje cykloturistiky V České republice existují mimo dokumentu pro rozvoj cyklistické dopravy na národní úrovni také jednotlivé dokumenty pro konkrétní kraje. Této práce se dotýkají především dva dokumenty: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR Tento dokument byl schválen 7. července 2004 vládou České republiky. Úkoly Cyklostrategie jsou strukturovány do čtyř základních priorit: 1) Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území 2) Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu 3) Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví 4) Zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty 3 Z vyjádření vlády se předpokládá, že úspěšným naplněním cílů Cyklostrategie se dosáhne minimálně čtyř efektů, jedním z nich je i posílení cestovního ruchu. 1 ONDRÁČEK, Jan. Úkol 8. Cykloturistika [online]. 2006, [cit ]. Dostupné z: < 2 Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy [online]. [cit ]. Dostupné z: < 3 Strategický dokument Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR [online]. [cit ]. Dostupné z: < 10

11 Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji Tento materiál byl schválen na zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Cílem materiálu je definování toho, co je na území Jihomoravského kraje realizováno a co je potřeba v oblasti rozvoje cykloturistiky ještě udělat Dopravní komunikace pro cyklisty a jejich dělení Nejdříve se zaměřím na komunikace pro cyklisty a jejich dělení podle druhu a dále podle významu. A) Dělení podle druhu Dopravní komunikace pro cyklisty jsou primárně rozděleny na cyklostezky a cyklotrasy 5. Vedle tohoto základního se můžeme ještě setkat s pojmem cykloturistická trasa. Cyklostezka je značená komunikace určená výhradně pro cyklistický provoz (automobilová a motocyklová doprava je z ní vyloučena). Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích je povoleno užití cyklostezky též například jezdcům na kolečkových bruslích apod. Cyklotrasa představuje orientační směrové vedení cyklistů a může být vedena jak po cyklostezkách, tak po vhodných komunikacích společných se silniční dopravou. Je to tedy dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních komunikacích, která je z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vhodná pro provoz cyklistů. 6 Cykloturistická trasa je dopravní cesta vedená po silnicích, místních i účelových pozemních komunikacích, která je z hlediska ochrany přírody a sjízdnosti vhodná pro provoz cyklistů i turistů. Tento typ tras bývá značen i v národních parcích a v chráněných krajinných oblastech, k jejich značení se používá pásových značek se žlutými pruhy. 7 B) Dělení podle významu Co se významu týče, je možné cyklistické značené trasy rozdělit do čtyř skupin: Dálkové cyklistické značené trasy Tyto trasy jsou vyznačeny mezi vzdálenými cíly a jsou napojeny na systém tras sousedních států. Značí se jednocifernými (cyklistické značené trasy I. třídy) a dvojcifernými čísly (cyklistické značené trasy II. třídy). U těchto tras se předpokládá zajištění ubytování, servisu, map a občerstvení. 4 JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: < 5 KLUB ČESKÝCH TURITŮ RADA ZNAČENÍ. Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. 6 Je označena dopravními značkami pro cyklisty podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000), jeho Prováděcí vyhlášky a příslušných Technických předpisů. 7 VYSTOUPIL, J., aj. Atlas cestovního ruchu České republiky. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. ISBN

12 Nadregionální cyklistické značené trasy Nadregionální trasy propojují významná sídla a cíle mezi regiony, překračují hranice jednoho regionu. Regionální cyklistické značené trasy U těchto tras je důležité, aby měly návaznost na síť místních cyklistických značených tras. Tyto trasy mají funkci jak dopravní tak i rekreační. Jsou považovány za cyklistické značené trasy III. třídy. Místní cyklistické značené trasy Tyto trasy mají lokální úroveň a jsou považovány za cyklistické značené trasy IV. třídy (značeny čtyřcifernými čísly) Jižní Morava Turistický region Jižní Morava je oblastí rozléhající se na území Jihomoravského kraje, přičemž hranice Jihomoravského kraje jsou shodné s hranicemi turistického regionu Jižní Morava. Jižní Morava je členěna do pěti turistických oblastí, kterými jsou Znojemsko a Podyjí, Pálava a Lednicko-valtický areál, Slovácko, Brno a okolí a Moravský kras a okolí. Jihomoravský kraj je pro svoji výhodnou polohu na hranicích se dvěma zeměmi EU a na spojnici Středozemí se střední a severní Evropou možno považovat za křižovatku Evropy. Zahraničními sousedy Jihomoravského kraje je na východě Slovensko a na jihu území Rakousko, v rámci republiky jsou to kraje Jihočeský, Vysočina, Pardubický, Olomoucký a Zlínský. Jihomoravský kraj zaujímá přibližně 9 % plochy České republiky a žije zde asi 11 % obyvatel České republiky, kraj se také podílí přibližně na 10 % celkového HDP naší země. 9 Přirozené spádové centrum celé Jižní Moravy je krajská metropole Brno, ležící na soutoku řek Svratky a Svitavy. Je to město s významným regionálním postavením a je střediskem tradičních mezinárodních výstav a veletrhů. Brno, jako druhé největší město republiky, má také značný nadregionální význam - je sídlem řady institucí celostátního významu, především soudnictví, ale i významným centrem kultury a vysokého školství. Přírodní podmínky v Jihomoravském kraji jsou různorodé a mají vliv na způsob využívání krajiny. Severní část kraje je pokryta rozsáhlými jeskynními komplexy Moravského krasu. Jižní část kraje je převážně rovinatá oblast polí, luk a vinic. Národní park Podyjí v jihozápadním cípu kraje je ukázkou zachovalého říčního údolí a symbolem této části Jižní Moravy je Pálava a Lednicko-valtický areál. Ve východní části kraje se krajina zdvihá do kopců biosférické rezervace Bílých Karpat. Krajina v okolí Brna je ovlivněna existencí 8 KLUB ČESKÝCH TURITŮ RADA ZNAČENÍ. Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. 9 Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: < 12

13 velké městské aglomerace, na severu k němu těsně přiléhají lesy Moravského krasu, na jihu jsou otevřené roviny jižní Moravy a přímo k hranicím města přiléhá Brněnská přehrada Cykloturistika v Jihomoravském kraji Jihomoravský kraj je krajem turisticky atraktivním, poskytuje rozmanitou škálu kulturních, přírodních i technických památek a nabídku doplňuje přitažlivá folklorní a vinařská turistika. Jsou zde dvě místa, která jsou zapsána do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (Lednicko-valtický areál a vila Tugendhat). Významnou součástí Jihomoravského kraje jsou také dvě biosférické rezervace UNESCO (Dolní Morava a Bílé Karpaty), mezi přírodními atraktivitami vyniká také Národní park Podyjí 11. Region se navíc vyznačuje jedinečnou kombinací překrásné přírody a široké nabídky cyklistických tras různých významů a velikostí, a je tedy jako stvořený pro cykloturistiku. Jízda na kole se nedá kvůli klimatu provozovat celoročně, a proto je cykloturistika spojena především s letní sezónou. Léto je na Jižní Moravě dobou folklórních slavností, hradních koncertů a letních festivalů, s podzimem přichází čas turisticky atraktivních vinobraní. Jižní Morava je z těchto důvodů lákavým regionem pro cyklisty a nabízí jim širokou škálu možných tras - od husté sítě regionálních cyklotras přes unikátní Moravské vinné stezky až po dálkové trasy protínající Jižní Moravu Významné cyklistické trasy Jižní Moravy Na Jižní Moravě se nacházejí převážně trasy místního nebo regionálního charakteru, existuje zde však i několik dálkových tematických tras. V Jihomoravském kraji evidujeme na 3000 km tematických tras. Tematické a poznávací cyklistické trasy jsou zaměřené na poznávání historických, kulturních či přírodních témat v území, jímž procházejí. Za tematické trasy můžeme tedy považovat všechny cyklotrasy, které mají vlastní název. 12 Na Jižní Moravě je více než třetina z celkového počtu tematických tras tvořena nejznámějším regionálním cykloturistickým produktem-moravskými vinařskými stezkami spravovanými Nadací Partnerství. Tyto cyklotrasy a okruhy umožňují regionům, mikroregionům a obcím prezentovat specifické historické, kulturní a přírodní dědictví a odlišit se tak od ostatních regionů a zaujmout potenciálního turistu. 10 Český statistický úřad [online]. [cit ]. Dostupné z: < 11 UNESCO-Jižní Morava [online]. [cit ]. Dostupné z:< 12 JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: < 13

14 Na území Jihomoravského kraje se vyskytují tyto dálkové a nadregionální trasy 13 : Greenways Brno - Vídeň Jantarová stezka (Vídeň Krakov) Greenways Praha Vídeň Česko rakouská příhraniční trasa Moravská cyklostezka (Jeseník Mikulov) Beskytsko karpatská magistrála na území Jihomoravského kraje vedou částečně souběžně na území Jihomoravského kraje vedou souběžně na území Jihomoravského kraje vedou z většiny souběžně Pražská trasa Trasa Jeseník Znojmo Trasa Hradec Králové Břeclav Trasa Jihlava Český Těšín 1.7. Značení cyklostezek v Jihomoravském kraji V České republice existuje poměrně rozsáhlá tradice ve značení turistických stezek. Autorem a garantem českého systému značení turistických tras všech typů je Klub českých turistů. V roce 1996 Klub českých turistů zahájil značení celostátní sítě cyklistických stezek, od té doby jich bylo označeno již km. 14 Na území České republiky však není jednotné značení všech cyklotras, není zde důsledně dodržovaná metodika Klubu českých turistů jako autora turistického značení. Může se tedy stát, že turista projíždí územím, na kterém se střídají jednotlivé druhy značení podle toho, jaká instituce je značila. Na území Jihomoravského kraje je značení cyklotras v podstatě ukončeno. Toto území je přitom typickým představitelem rozdílných způsobů značení. Cyklotrasy značilo několik subjektů, kromě Klubu českých turistů také Nadace partnerství a v menší míře ostatní zájmové skupiny. Vzhledem k lokálním zájmům se systémy značení nedoplňují, spíše si naopak konkurují, na křižovatkách se často vzájemně ignorují a uceleně netvoří homogenní síť cyklotras. V Jihomoravském kraji se používají dva hlavní systémy značení cyklotras. Jedním z nich je dopravní značení s číslem (obvykle na trasách, které spravuje Klub českých turistů) a dopravní značení s logem (obvykle na trasách, které spravuje Nadace Partnerství Moravské vinařské stezky). Doplňkově se v Jihomoravském kraji používá značení pásové a obrázkové značení. Dva hlavní systémy značení nepředstavují ideální řešení, značení je již však natolik 13 JIHOMORAVSÝ KRAJ. Jižní Morava - aktivní (Propagační materiál). Znojmo. 14 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Obrazový atlas KČT [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: < 14

15 rozšířeno, že jakékoliv snahy o sjednocení systému a nahrazení jednoho systému systémem druhým je téměř nereálné. 15 Pro cyklistu to však může být nepříjemné až matoucí. Při plánování dovolené, či výletu může jeho cesta vést přes vinařské stezky a poté navázat na značené stezky Klubu českých turistů, které jsou rozdílného značení. Cyklostezky značené Klubem českých turistů mohou být navíc prezentovány klasickými žlutými cyklo - tabulemi, nebo pásovými značkami podobnými pěším turistickým značkám. Informace o rozlišném značení stezek navíc není podle mne mezi veřejností dostatečně rozšířena, cyklista projíždějící územím, ve kterém se střetávají jednotlivé druhy značení, může být opravdu nemile překvapen. Jedním z důvodů, proč není značení jednotné, je fakt, že cyklostezky jsou děleny na celostátní, krajské, regionální a místní. Zájem o jejich vyznačení může mít více institucí najednou a není vždy jasné, která stezka spadá pod jakou instituci. Problémem je především duplicitní značení jedné trasy dvojím systémem. Pro cyklistu však není rozhodující, zda jede po mezinárodní, lokální, vinařské či pivovarnické stezce. Prioritní pro něj je bezpečná cesta a smysluplné značení, které by vedlo spolehlivě a bezpečně terénem tak, aby nebyl nucen cestu hledat a mohl se plně věnovat svým turistickým zájmům. Dalším z důvodů rozdílného značení cyklotras může být fakt, že značení cyklotras je financováno z více zdrojů. Mimo dotace z Ministerstva pro místní rozvoj jsou to ještě dotace krajů, dotace mikroregionů a dotace od sponzorů. 16 Problém může nastat i při vyznačení cyklotras v mapách. V Obrazovém atlase Klubu českých turistů se dočtete, že vydávají cykloturistické mapy se skutečně vyznačenými cyklistickými trasami. 17 Najdete zde však pouze trasy označené tímto klubem. Klub českých turistů se například neparticipuje na projektu Moravských vinařských stezek. Vinařské stezky, kterých je na Jižní Moravě kolem 1200 km (což představuje asi polovinu cyklotras Jižní Moravy vyznačených právě Klubem českých turistů), tedy v mapách vydávaných tímto klubem nenajdete. Problém zveřejňování tras vinařských stezek v mapách se v průběhu jejich existence vyvíjí. Od roku 2006 jsou trasy vinařských stezek uváděny v mapách Shocart, Jihomoravského kraje, Avedonu a samozřejmě v mapách Nadace Partnerství. Pro turistu vydávajícího se na Jižní Moravu je to však komplikace, která pro něj představuje náklad a starost, musí si zajistit mapy, prostudovat je, nachystat si přejezdy aj. Z těchto důvodů je podle mého názoru dělení cyklostezek podle jejich velikosti a rozsahu zbytečné. Prioritní by mělo být, aby většina stezek měla stejné značení a vedla turisticky atraktivním územím. V České republice by měla být jedna instituce, která by se starala o jejich značení a evidenci, případně by se podílela na projektech ostatních institucí. Ideální pro tuto činnost je Klub českých turistů, který má se značením dlouholetou zkušenost a v České republice značí mimo většinu cyklotras i ostatní turistické trasy. Pouze místní, opravdu malé, lokální stezky zřizované obcemi (založené především na formě sponzoringu) 15 JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji Analytická část [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: < 16 KLUB ČESKÝCH TURITŮ RADA ZNAČENÍ. Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. 17 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Obrazový atlas KČT [online]. 2009, [cit ]. Dostupné z: < 15

16 by případně mohly mít odlišné značení. V ostatních případech mi rozdílné, především však duplicitní značení, přijde jako plýtvání finančními prostředky, které by mohly být vynaloženy efektivněji. Obr. č. 1: Příklad značení cyklotras a cyklostezek (značení Klubu českých turistů) Pramen: Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. Obr. č. 2: Příklad značení cykloturistických tras (značení Klubu českých turistů) Pramen: Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. Obr. č. 3: Příklad značení Moravských vinařských stezek Pramen: Učební texty pro značkaře: díl N-značení cyklotras s. 16

17 2. Analýza nabídky cykloturistiky v Jihomoravském kraji Cykloturistika Jihomoravského kraje může být posuzována podle mnoha kritérií, z kvantitativních či kvalitativních hledisek. Jedním z kvantitativních měřítek může být počet cyklotras na tomto území, na něj se zaměřím nejdříve Kvantitativní zhodnocení cyklotras na Jižní Moravě Ke kvantitativnímu zhodnocení cyklotras v tomto regionu poslouží údaje délek cyklotras na Jižní Moravě i po celém území České republiky. Informace použité v tabulce č. 1 jsou získány od Klubu českých turistů. Ten však neeviduje všechny cyklostezky v Jihomoravském kraji, jak již bylo výše zmíněno. Z tohoto důvodu jsem musela informace získané od této instituce ještě upravit. Klub českých turistů eviduje na území Jihomoravského kraje 2317,5 km cyklotras. 18 Cyklotrasy vyznačené ostatními institucemi (tvořeny převážně Moravskými vinařskými stezkami) dosahují délky 1425 km. 19 Celkově tedy na území Jihomoravského kraje nalezneme 3742,5 km cyklotras. Nyní se tedy zaměřím na postavení Jihomoravského kraje v počtu značených cyklotras v rámci České republiky. Pro srovnání poslouží tabulka č. 1, ve které základní jednotkou srovnání je počet kilometrů cyklotras na 10 km 2 území. Tato jednotka byla použita z důvodu rozdílných velikostí krajů. V tabulce je pro zjednodušení a lepší představu spojen Středočeský kraj s Prahou. Z tabulkuje je patrno, že Jihomoravský kraj zaujímá nadprůměrnou pozici v hustotě cyklotras na 10 km 2 ve srovnání s ostatními kraji České republiky. Hustota cyklotras na 10 km 2 území dosahuje v Jihomoravském kraji hodnoty 5,20, což je po Pardubickém kraji (7,16) druhá nejvyšší hodnota. Průměrně je v České republice 4,17 km cyklotras na 10 km 2. Jihomoravský kraj tedy pokrývá o čtvrtinu více cyklotras na 10 km 2, než jaký je celorepublikový průměr. 18 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ. Plány kontrol cyklotras Krajské komise značení Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ. Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji Analytická část [online]. 2007, [cit ]. Dostupné z: < 17

18 Tabulka č. 1: Hustota sítě cyklotras v České republice Hustota sítě cyklotras v České republice území rozloha v km 2 délky cyklotras v km hustota cyklotras (v km/10km 2 ) Jihočeský kraj ,0 4,41 Jihomoravský kraj ,5 5,20 Karlovarský kraj ,5 4,06 Kraj Vysočina ,0 3,55 Královéhradecký kraj ,5 4,89 Liberecký kraj ,0 4,45 Moravskoslezský kraj ,0 4,62 Olomoucký kraj ,0 4,98 Pardubický kraj ,5 7,16 Plzeňský kraj ,0 4,35 Středočeský kraj +Praha ,5 3,18 Ústecký kraj ,0 2,87 Zlínský kraj ,0 4,49 Česká Republika ,5 4,35 Pramen: Klub českých turistů, Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v Jihomoravském kraji 2.2. Kvalitativní zhodnocení doprovodných služeb na Jižní Moravě Kvalitativní zhodnocení cykloturistiky na jakémkoliv území je poměrný náročný úkol. Délka cyklotras v jednotlivých krajích samozřejmě neříká nic o jejich kvalitě, ta může být v jednotlivých krajích velmi rozdílná. O kvalitě cykloturistiky v kraji může vypovídat množství vybudovaných cyklostezek (komunikace určené výhradně pro cyklisty). Tento údaj můžeme chápat jako jeden z postihujících kvalitu cyklistiky v daném kraji, protože právě cyklostezky jsou mezi cyklisty těmi nejvyhledávanějšími komunikacemi. Rozmístění cyklostezek na území Jihomoravského kraje je velmi nevyvážené, většina těchto stezek se koncentruje v Brně. Kvalitu cykloturistiky v kraji můžeme také charakterizovat podle dostupné infrastruktury a doprovodných služeb - existence půjčoven kol, dopravní dostupnosti k cyklotrasám aj. Ve své práci použijí jako kvalitativní měřítko množství ubytovacích a stravovacích zařízení s certifikací Cyklisté vítáni projektu Nadace Partnerství. Nadace partnerství Nadace Partnerství je nejvýznamnější českou nadací podporující projekty udržitelného rozvoje ve všech regionech České republiky. Jedním z projektů Nadace Partnerství jsou i Moravské vinařské stezky - síť regionálních cyklistických tras. Tento společný projekt Nadace Partnerství a vinařských obcí jihovýchodní Moravy představuje 1200 km značených cyklotras, vedoucími převážně vinicemi, sady a lesy, má za úkol podporovat šetrnou turistiku a ochranu přírody a kulturního dědictví. Dalším projektem Nadace Partnerství je projekt 18

19 Cyklisté vítáni. Ten vznikl v České republice z důvodu zkvalitnění a rozvoje služeb pro cyklisty a cykloturistiku. 20 Projekt Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje nabídku a vybavenost stravovacích a ubytovacích služeb, kempů a turistických cílů. Turistická zařízení, která splňují požadované podmínky, obdrží certifikaci zelenobílou známkou s usmívajícím se kolem. Tato certifikace je srovnatelná se systémy Bett & Bike v Německu nebo RADfreundliche Betriebe v Rakousku. 21 Obr. č. 4.: Logo certifikačního programu Cyklisté vítáni Pramen: stránky projektu Cyklisté vítáni, Na webových stránkách projektu Cyklisté vítání je uveden seznam všech zařízení, které tuto certifikaci získali, tento seznam je průběžně aktualizován a doplňován. Pro cyklisty je tedy poměrně jednoduché zjistit, zda jimi vybrané ubytovací zařízení toto ocenění obdrželo, dále se mohou informovat, v jakém stravovacím zařízení mají speciální prostory pro uschování kol a na kterém zámku či v jakém muzeu jim pomohou s případným defektem. Na základě tohoto seznamu jsem vytvořila tabulku č. 2 obsahující ubytovací a stravovací zařízení, které obdržely tento certifikát, v jednotlivých krajích České republiky. Pro objektivní srovnání získaných informací použiji ukazatel ubytovací, resp. stravovací zařízení s touto certifikací na 1000 km 2 území. Z tabulky je zřejmé, že Jihomoravský kraj dosahuje v tomto srovnání nejlepšího výsledku ze všech krajů České republiky. Jako jediný překonává 10 ubytovacích zařízení s certifikací Cyklisté vítáni na 1000 km 2 území. V počtu srovnání stravovacích zařízení na 1000 km 2 území zaujímá po Olomouckém kraji druhý nejlepší výsledek s hodnotou 7,1. Tento pozitivní výsledek pro Jihomoravský kraj může být však způsoben také faktem, že na tomto území leží přes 1200 km cyklostezek z celkových asi 2500 km Greenways stezek, jejichž autorem je, stejně jako projektu Cyklisté vítáni, Nadace partnerství. Je proto možné, že povědomí o certifikaci Cyklisté vítání je v Jihomoravském kraji vyšší než v ostatních krajích. 20 Nadace Partnerství [online]. [cit ]. Dostupné z: < 21 Projekt Cyklisté vítání [online]. [cit ]. Dostupné z: < 19

20 Tabulka č. 2: Ubytovací a stravovací zařízení s certifikací Cyklisté vítáni v ČR Ubytovací a stravovací zařízení s certifikací Cyklisté vítáni v ČR území ubytovací zařízení celkem stravovací zařízení celkem ubytovací zařízení na 1000 km 2 území stravovací zařízení na 1000 km 2 území Jihočeský kraj ,3 4,6 Jihomoravský kraj ,8 7,1 Karlovarský kraj ,5 3,0 Kraj Vysočina ,3 2,1 Královéhradecký kraj ,1 3,4 Liberecký kraj ,2 5,4 Moravskoslezský kraj ,0 4,1 Olomoucký kraj ,0 7,4 Pardubický kraj ,8 3,3 Plzeňský kraj ,9 1,3 Středočeský kraj +Praha ,9 3,0 Ústecký kraj ,8 4,9 Zlínský kraj ,3 4,5 Česká Republika ,0 4,0 Pramen: stránky projektu Cyklisté vítáni, Prezentace nabídky cykloturistiky na Jižní Moravě V této části se budu zabývat prezentací nabídky cykloturistiky na Jižní Moravě a tím, jak je tento produkt turistům nabízen. Nejdříve se zaměřím na informační materiály propagující a podporující cykloturistiku na Jižní Moravě, které jsou dostupné z Turistického informačního centra Jižní Moravy. V druhé části se budu zabývat prezentací nabídky cykloturistiky na oficiálních webových stránkách turistického regionu Jižní Morava na kvalitu a rozsah zpracování a na její výhody a případné nevýhody. Nakonec provedu srovnání nabídky cykloturistiky jihomoravského webu s nabídkou cykloturistiky na konkurenčních webech. Pro toto srovnání jsem zvolila turistický region Jižní Čechy s internetovým portálem Turistický region Jižní Čechy jsem vybrala z důvodu jeho oblíbenosti mezi cyklisty, na jeho území se vyskytuje totiž přes km cyklotras. Druhé srovnání bude provedeno se sousedícím regionem Jižní Moravy - s regionem Dolní Rakousko a jeho nabídkou cykloturistiky na webu U obou konkurenčních webů se budu snažit zaznamenat rozdíly od jihomoravského portálu a výhody jejich zpracování. Portály budou srovnávány na základě těchto kritérií: poskytování kvalitních informací pro cyklisty, aktualizace informací, existence mapového serveru a kvalita jeho zpracování, tipy na výlety, existence vyhledávače ubytování, propojení vyhledávání ubytovaní s rezervačním systémem, grafické zpracovaní webu a možnosti zobrazení stránek v cizím jazyce. 20

21 2.4. Propagační materiály cykloturistiky na Jižní Moravě Zajímala jsem se, jak je prezentovaná cykloturistika v informačních centrech. Z toho důvodu jsem si v Turistickém informačním centru Jižní Moravy 22 vyžádala všechny informační materiály, které byly k prezentaci cykloturistiky na Jižní Moravě vydány. Obdržela jsem několik zajímavých propagačních brožur a velké množství map. Mezi nejlépe zpracovaný propagační materiál bych zařadila brožuru vydanou Jihomoravským krajem s názvem Jižní Morava aktivní. Po představení Jižní Moravy se publikace věnuje propagaci cykloturistiky v tomto kraji, nechybí mapy, zpracované okruhy, tipy na ubytování a zajímavosti po cestě. Na konci brožury je zpracován i plán týdenního pobytu s kolem na Jižní Moravě, včetně naplánovaného ubytovaní i večerních aktivit, kterými se může návštěvník inspirovat. Zbytek obdržených informačních materiálů se týkal především propagace Moravských vinařských stezek. Pět map vinařských stezek, vydaných pro Národní vinařské centrum, každá týkající se jedné vinařské podoblasti, obsahuje vyznačené stezky, turisticky atraktivní cíle a vinařsky atraktivní cíle. Dalšími materiály jsou brožury propagující Greenways stezky od Nadace Partnerství a pět cyklistických map vydané Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy zachycuje cyklostezky na území celého Jihomoravského kraje. Propagačních materiálů týkající se cykloturistiky na Jižní Moravě je opravdu spousta, bohužel však převládají mapy (vydané různými institucemi) nad ostatními propagačními materiály. Komplexní informační průvodce Cykloturistika na Jižní Moravě, uveřejněný na oficiálním cyklistickém webu Jižní Moravy, bohužel nebyl ani jednou během mých několika návštěv v Turistickém informačním centru Jižní Moravy k dispozici, nemohu jej tedy objektivně zhodnotit Prezentace nabídky na internetovém portálu Webový portál je oficiální portál cestovního ruchu Jižní Moravy. Na hlavní stránce návštěvník získá základní informace o Jižní Moravě a také má možnost vstoupit do hlavní nabídky osmi odkazů, jako je vinařství, folklór, pamětihodnosti aj. Mezi těmito osmi volbami je i Cykloturistika. Po kliknutí na tento odkaz je návštěvníkovi nabídnuto krátké představení Jižní Moravy jako regionu vhodného pro turistiku a cykloturistiku, dále zde objeví seznam nejbližších cykloturistických akcí a především odkaz na cyklistický web Jižní Moravy Obr. č. 5: Logo Cykloportálu Jižní Moravy Pramen: stránky Cyklo - Jižní Morava, 22 Turistické informační centrum Jižní Moravy je od roku 2009 nově zřízená instituce se sídlem na Radnické ulici v Brně. 21

22 2.6. Struktura internetového portálu Cyklistický web Jižní Moravy 23 je součást oficiálního portálu cestovního ruchu Jižní Moravy. Jeho hlavním úkolem je zviditelnění a propagace Jižní Moravy jako atraktivní turistické destinace s nabídkou široké škály služeb pro cyklisty, husté sítě cyklotras a cyklostezek a dále motivace tuzemských a zahraničních návštěvníků k trávení své letní dovolené na moravských cyklistických trasách. 24 Po levé straně úvodní stránky webového portálu nalezne návštěvník rozcestník aktuality, tipy na výlety, cyklotrasy, kalendář akcí, služby pro cyklisty, aktuální počasí aj. V této části své práce se detailněji zaměřím na některé sekce tohoto portálu, pokusím se vyzdvihnout jejich výhody zpracování či jejich případné nedostatky. Úvod Aktuality První položka v seznamu slibuje podle svého názvu návštěvníkovi nové a aktuální informace z cyklistiky na Jižní Moravě. V této sekci se však nachází pouze jedna informace z roku 2009, všechny další články se týkají událostí roku 2008 a starších. Návštěvník, který nejdříve otevře tento odkaz, může hned zpočátku zaujmout nedůvěru vůči tomu webu, který se mu v tomto okamžiku jeví jako neaktuální. Tipy na výlety Tato sekce se dále dělí na cyklovýlety a ostatní. V cyklovýletech se bohužel nacházejí pouze dva tipy na cyklistické okruhy, což je pro oficiální cyklistický web Jižní Moravy absolutně nedostačující. Oba jsou však velmi pěkně zpracované včetně důkladného popisu a kilometráže. Nechybí zde ani kontakty na širokou škálu možného ubytovaní. I přes poměrně dobré zpracování bych zde ještě navíc uváděla náročnost okruhu, případnou vhodnost pro rodiny s dětmi a odkaz na mapu (ideálně s vyznačenou trasou). Část ostatní již podle názvu slibuje poměrně různorodý obsah. Nachází se zde především tipy na turistické výlety. Myslím si, že i ty by se na cyklistickém webu mohly objevovat, ale měly by být spíše doplňkového charakteru a neměly by v žádném případě převažovat nad cyklistickými výlety. V této kategorii vládne poměrně velký chaos - různorodé názvy akcí a tipů na výlety stejně jako jejich různorodé obsahy. Řešením by mohlo být rozčlenění této kategorie na další sekce a nezakrývání je pod neatraktivním názvem ostatní. Detailnější a pečlivější rozpracování jejich obsahu by návštěvníkovi mohlo pomoci při orientaci a ke srovnání jednotlivých nabízených typů aktivit. Kalendář akcí Kategorie je opět chaotická, co se struktury týče, a špatně zpracovaná. Její členění je cyklo, sportovní, a ostatní. Cyklistická část obsahuje několik nejbližších akcí s poměrně dostačujícími informacemi, jakými jsou čas a místo startu a odkaz na webovou 23 Internetový portál je financovaný v rámci projektu podaného do Opatření 1.3, Cestovní ruch a nabídka aktivit pro volný čas Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Rakousko Česká republika s názvem Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje v návaznosti na Dolní Rakousko. 24 Cyklo Jižní Morava [online]. [cit ]. Dostupné z: < 22

23 adresu. Sportovní kategorie však již obsahuje zmatený výčet událostí většinou bez udání data konání, kontaktní adresy či telefonního čísla, maximálně s jednořádkovým popisem. Sekce ostatní zahrnuje pouze neaktuální akce minulého roku, jejichž popis není nikterak kvalitní, všechny však obsahují základní informaci odkaz na webové stránky dané akce či jejího pořadatele. Cyklotrasy Jedná se o jednu z nejlépe zpracovaných částí těchto webových stránek. Výborný mapový server, kde cyklista najde všechny cyklostezky Jihomoravského kraje, navíc si zde může zvolit obtížnost trasy nebo konkrétní povrch stezek. Server je jednoduchý, velmi přehledný, na mapách se navíc zobrazuje umístění jednotlivých informačních tabulí, což může být pro návštěvníka velmi užitečné. Kategorie cyklotrasy podle oblastí je opět velmi dobře zpracovaná. Návštěvník si podle malých mapek může snáze vybrat oblast Jihomoravského kraje, která ho zajímá. Zde se nacházejí seřazené cyklotrasy od největších dálkových cyklotras až po ty místní. Trasy přitom obsahují popis průběhu cesty, krátkou charakteristiku a zajímavosti po cestě. U některých stezek (převážně u těch nadregionálních) se navíc nachází mapka a profil trasy. Služby pro cykloturisty V této části nalezne návštěvník stránek informace týkající se možnosti ubytování a stravování, půjčování kol, lokalizaci servisních míst a dále umístění zdravotnických zařízení. Jako jednu z nevýhod této kategorie považuji spojení stravovacích a ubytovacích zařízení dohromady. Při bližším ohledání navíc návštěvník zjistí, že se v této databázi nacházejí pouze stravovací zařízení, které poskytují zároveň možnost ubytování. Považuji za škodu, že v žádné vedlejší kategorii není databáze s pohostinskými zařízeními, nebo alespoň odkaz na webové stránky projektu Cyklisté vítáni. Součástí informací týkajících se ubytovacích zařízení je i informační karta charakterizující toto místo. Turista se tedy dozví důležité informace, jakými je cena, kontaktní údaje, aj. V této databázi je velký počet ubytovacích zařízení, což je velmi dobře, problémem však je, že jednotlivé informační karty se značně liší rozsahem a množstvím sdělených informací. Navíc zde není poskytnuta služba vyhledávače s možností zvolení různých kritérií, jako je lokalita, cena, půjčovna kol v okolí aj. Tento vyhledávač by výrazně zlepšil přehlednost nabízených zařízení. V tomto rozsahu je vyhledávání ubytování a orientace v jednotlivých nabízených možnostech obtížná, postrádám zde navíc propojení vyhledávání ubytování s rezervačním systémem. Zajímavosti V sekci zajímavosti nalezne návštěvník oddíl sportovní areály, přírodní zajímavosti a památky. Všechny tyto kategorie obsahují abecední seznam zajímavostí s jejich stručným popisem, odkazem na webové stránky či jiným kontaktním údajem. Jednotlivé popisy se však od sebe dost odlišují. Není výjimkou, že po otevření jednoho z odkazů na pamětihodnost se objeví pouze jednořádkový popis a není zde uveden jediný kontaktní údaj. Na druhou stranu jsou zde poměrně dobře popsané odkazy, které obsahují i informace týkající se otvírací doby, ceny vstupů aj. Bohužel počet nedostatečně popsaných 23

24 odkazů převažuje nad těmi kvalitními. Navíc zde, stejně jako v části služby pro cyklisty, postrádám možnost použití vyhledávače, orientace je zde opět nesnadná. Propojení výběru zajímavostí s konkrétním místem, resp. turistickou oblastí by výrazně ušetřilo návštěvníkovi čas a práci. Veřejná doprava Odkaz Veřejná doprava je naprosto nefunkční a stejně jako sekce Aktuality může odradit případné uživatele těchto webových stránek od jejich další návštěvy. Všechny tři hypertextové odkazy jsou nefunkční a při otevření hlásí neplatnost požadovaných adres, což nedělá dobrou vizitku kvalitnímu webu. Mapy a propagační materiály Tato kategorie je členěna do dalších třech podkategorií: seznam dostupných map, propagační materiály a tisk předgenerovaných map. Informace na první pozici (seznam dostupných map) je pro návštěvníka neatraktivní, v této kategorii bych vyzdvihla především možnost získání výborných propagačních materiálů v Turistickém informačním centru Jižní Moravy a v ostatních turistických informačních centrech Jihomoravského kraje. Možnost získání zajímavých informačních materiálů zdarma je podle mě mezi turistickou veřejností velmi málo známa Sekce propagační materiály obsahuje přední stranu brožury Cykloturistika na Jižní Moravě, která vypadá velmi slibně, nejsou k ní však uvedeny žádné další informace. Tato brožura navíc není v Turistickém informačním centru Jižní Moravy k dispozici. Podkategorie tisk předgenerovaných map je velmi nápaditá a mohla by být velmi užitečná, bohužel kvalita těchto předgenerovaných map není nejvyšší a návštěvník si z nich může udělat pouze obecnou představu o tom, kudy cyklostezky vedou, na reálné použití v terénu však podle mne nestačí. Kontakty Velmi dobře zpracovaná sekce jednoduchá, přehledná s ideálními informacemi. Nacházejí se zde jednoduché barevné mapky turistických oblastí, které pomohou návštěvníkovi v orientaci. Každá oblast obsahuje abecedně seřazená turistická centra jednotlivých měst s odkazem na jejich webové stránky a kontaktní údaje. Jediná výhrada by zde mohla být k názvu této sekce. Z názvu kontakty není dostatečně zřejmé, že se zde nacházejí důležité odkazy na všechna turistická centra v Jihomoravském kraji Zhodnocení webu Zřízení samostatné odnože oficiálního webu Jižní Moravy zaměřené na cykloturistiku považuji za velmi dobrý krok. Z webu se sem však návštěvník dostane spíše omylem. Propagace, respektive zviditelnění a upozornění těchto specializovaných cyklistických stránek by mělo být na oficiálním webu výrazně lepší. První dojem z cyklo portálu není nijak oslňující. Je zde zbytečně velký a obsáhlý rozcestník (nabídka základních odkazů) bez logické struktury. Zredukovala bych počet 24

25 odkazů základní nabídky a naopak bych navýšila počet odkazů druhé úrovně a vyvarovala bych se názvů jako ostatní a jiných neatraktivních pojmenování. Mezi nedostatky mimo nelogické členění základního rozcestníku patří také nefunkční odkazy, naprostá neprovázanost prezentace cyklotras s mapou, nedostatek fotek a neatraktivní grafické zpracování. Mezi výhody zařadím prezentování aktualit na úvodní stránce (musejí být však aktualizované), možnost získání informací o aktuálním počasí a snahu o vytvoření jednotného konceptu informační tabulky pro jednotlivá ubytovací zařízení, turistické cíle i akce. Bohužel jednotnost se nepodařilo vždy zachovat, tabulky obsahují různé rozsahy informací. Závěrem můžu říci, že zřízení těchto stránek považuji za velmi dobrý krok směrem k propagaci cykloturistiky v Jihomoravském kraji. Stránky mají velký potenciál, jejich provedení má však zatím značné rezervy Srovnání jihomoravského webu s jihočeským portálem Na oficiálních stránkách Jihočeského kraje nalezneme odkaz na stránky Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje Již podle názvu je patrné, že se server týká cestovního ruchu komplexně. Žádná odnož cyklistického webu, jako tomu je v případě Jižní Moravy, neexistuje. Z tohoto důvodu je zde výrazně méně informací týkajících se cykloturistiky, než je tomu na cykloturistickém webu Jižní Moravy. Jejich získání navíc není úplně snadné. V základní nabídce nalezne návštěvník obecnou charakteristiku regionu i všech oblastí z hlediska cykloturistiky. Na konci tohoto poněkud dlouhého textu se nachází několik odkazů na weby s cyklistickou tematikou jako Nadace jihočeské cyklostezky, vydavatelství cykloturistických map a dopravní systém Cyklotrans. Výhodou, kterou má jihočeský portál nad tím jihomoravským, je vyhledávač. U všech třech kategorií ( cíle a služby, katalog produktů, kalendář akcí ) se nachází vyhledávač, který upřesněním údajů jako je region, město či druh aktivity pomůže návštěvníkovi vybrat pouze ty aktivity, které ho opravdu zajímají. Vyhledávač je podle mě velmi důležitý pro všechny webové portály tohohle typu. Zpracování vyhledaných odkazů vypadá na první pohled výrazně lépe než na jihomoravském webu (zásluhou fotografie u každého odkazu a nápaditější grafiky). Po otevření odkazu však návštěvník zjistí, že zpracovaní je velmi prosté a nacházejí se zde opravdu jen ty nejzákladnější informace. Na jihočeském webu se také nenachází většina informací zpracovaných na webu Jižní Moravy: mapu sítě cyklotras, popis jednotlivých cyklotras v kraji, tipy na cyklistické výlety, nic z toho zde návštěvník nenalezne. Závěrem můžu říci, že oficiální web Jižních Čech se ve svém rozsahu ani kvalitě zpracování nemůže rovnat oficiálnímu cykloturistickému webu Jižní Moravy, který je i přes jeho současné velké rezervy výrazně lepší a obsáhlejší. 25

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery

POZVÁNKA. Společně s dalšími partnery Město Domažlice POZVÁNKA Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, město Domažlice, Svazek obcí Domažlicka, Státní fond dopravní infrastruktury a Asociace měst pro cyklisty Společně s dalšími partnery Ministerstvo

Více

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice

Dálkové trasy v ČR. národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Dálkové trasy v ČR národní cyklokonference 2011 - Velké Karlovice Daniel Mourek Datum 2.6.2011 Evropský trh cykloturistiky Odhad - 54 mld. EUR (domácí i zahraniční cesty) a 25,6 mld cykloturistických cest

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Třeboň, 20. března 2013 www.zdravamesta.cz/js Cyklo hýbe městy aktuality, možnosti spolupráce Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503

Více

Kvalita služeb v cykloturistice v ČR. V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství

Kvalita služeb v cykloturistice v ČR. V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství Kvalita služeb v cykloturistice v ČR V4 setkání Bratislava, 19.11. 2014 Daniel Mourek, více-president ECF, Nadace Partnerství Cykloturistika... Síť evropských tras EuroVelo EuroVelo 4: Central Europe Route:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie CYKLISTICKÉ TRASY V KARLOVARSKÉM REGIONU Bakalářská práce Pavel Pustina Olomouc 2011 Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián HALÁS, Ph.D.

Více

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA

PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA PERSPEKTIVA VENKOVSKÉ TURISTIKY V KRAJI VYSOČINA PERSPECTIVE OF THE RURAL TOURISM AT THE REGION VYSOČINA Marie Pourová, Hana Brabencová, Jana Kašparcová Anotace: Příspěvek se zabývá podmínkami rozvoje

Více

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.

Turistické značení. Turistické značení KČT [1] Ke stažení. Historie značení. Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct. 1 z 5 16.7.2014 20:19 Publikováno z KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (http://www.kct.cz/cms) Domů > Značení, mapy > Turistické značení Turistické značení KČT [1] Turistické značení Značení turistických tras a jejich

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010

Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje. Mikulov 2.11. 2010 Portál cykloturistiky Jihomoravského kraje Mikulov 2.11. 2010 Hlavní aktivity projektu Vytvoření systému aktualizace dat pro webovou aplikaci a propagační materiály: Prosinec 2009 uzavřena Smlouva o sběru

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 1 ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI CYKLISTY VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 2011 2 Obsah 1 Základní údaje o dotazníkovém šetření...3 2 Metodologie

Více

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY

SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY SPOLUPRÁCE JMK A TSK V OBLASTI CYKLISTIKY Město Bzenec 28. 29. května 2015 FOND MIKROPROJEKTŮ Aktivity projektu: 1. Brožura v kroužkové vazbě - Cykloprůvodce Jihomoravským krajem a Trenčínským samosprávným

Více

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová

Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska. Bc. Dagmar Karbulová Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického rozvoje Břeclavska Bc. Dagmar Karbulová Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Téma diplomové práce je Projekt cyklistické dopravy jako nástroj ekonomického

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY

Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Příloha 1 - STRATEGICKY NADŘAZENÉ DOKUMENTY Aktualizace Cyklostrategie vychází také ze strategicky nadřazených dokumentům: Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005-2013 z roku 2011.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST

SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji PŘÍLOHA Č.1 PRVNÍ ČÁST SITUACE VE MĚSTECH A JEJICH OKOLÍ ÚZEMÍ INTRAVILÁNU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Město Hradec Králové Ing. Karel Šimonek - leden

Více

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY

ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY ROZVOJ CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Tomáš Drobný 1. ÚVOD Cyklistika a cykloturistika představují v dnešní době rychle se rozvíjející trend a lákají stále větší počty zájemců, ať už

Více

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU

VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU VNĚJŠÍ PODMÍNKY PRO CYKLISTICKOU DOPRAVU PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Město Uherské Hradiště je sídlem okresu. Kunovice a Staré město jsou i přes svoje osamostatnění počátkem 90. let minulého století funkčně

Více

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová

Produkt CR. Produkt CR. Chci zážitek!!!!!!! 13.3.2013 Eva Hamplová. 13.3.2013 Eva Hamplová Když se řekne turistický produkt a produktový balíček Produkt CR cokoliv, co může být nabízeno na trhu a může uspokojovat přání a potřeby zákazníků (např. spotřební výrobky, výrobní zařízení, služby nebo

Více

NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR

NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE CESTOVNÍHO RUCHU ČR NÁVRH NOVÉ RAJONIZACE Jiří Vystoupil Andrea Holešinská Josef Kunc Martin Šauer Brno 2007 Autorský kolektiv: RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. odpovědný řešitel Ing. Andrea Holešinská RNDr. Josef Kunc, Ph.D. Ing.

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

První národní cyklo a in-line průzkum. Brno, 10. listopadu 2011

První národní cyklo a in-line průzkum. Brno, 10. listopadu 2011 První národní cyklo a in-line průzkum Brno, 10. listopadu 2011 Cíl průzkumu Lépe poznat jednu z nejoblíbenějších volnočasových aktivit v ČR Zjistit základní sociodemografické charakteristiky a vytvořit

Více

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017

ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 ČESKO JEDE PŘÍPRAVA NA ROK 2018 18. 10. 2017 ČESKÉ BUDĚJOVICE 10/2017 STRATEGICKÝ RÁMEC PODPORY AKTIVNÍ MOBILITY, ZEJMÉNA CYKLISTICKÉ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY. Existence koncepčního dokumentu PROGRAM ROZVOJE

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR ING. JAROSLAV MARTINEK CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU PRIORITY PRIORITA 1: ROZVOJ CYKLISTIKY JAKO ROVNOCENNÉHO PROSTŘEDKU DOPRAVNÍ

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a cestovní ruch ORGANIZACE A ŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU V ÚSTECKÉM KRAJI - KOMPARACE The organization and managing of tourism

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

7. česko-německá konference Marketing Labské stezky

7. česko-německá konference Marketing Labské stezky 7. česko-německá konference Marketing Labské stezky Turistický produkt Labská stezka v Česku a Německu Nadace Partnerství Vás srdečně zve na 7. česko-německá konferenci o marketingu Labské stezky v Česku

Více

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji

Příloha č.3. Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Příloha č.3 Popis aktivit projektu Marketingové a koordinační aktivity v Českém ráji Přehled aktivit projektu V rámci projektu bude realizována řada aktivit z oblasti marketingové podpory, rozvoje informačních

Více

Specifické formy cestovního ruchu

Specifické formy cestovního ruchu Specifické formy cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY

CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY MIKROREGION ŽERMANICKÉ A TĚRLICKÉ PŘEHRADY Dobrovolný svazek obcí CYKLOSTEZKY A CYKLOTRASY Albrechtice Bruzovice Dolní Havířov Horní Horní Lučina Pazderna Soběšovice Těrlicko Žermanice Domaslavice Bludovice

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE

CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE CESTOVNÍ RUCH V KARPATECH V ČESKÉ REPUBLICE Příloha 6 Průvodní dopisy a dotazníky zasílané krajům, místním akčním skupinám a dobrovolným svazkům obcí Obsah: Průvodní dopis ředitelky Odboru cestovního ruchu

Více

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ

CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ CYKLISTICKÁ INFRASTRUKTURA AJEJÍ FINANCOVÁNÍ 6. České dopravní fórum, Praha, 21. 9. 2011 Jak dál ve financování dopravní infrastruktury ČR? Jaroslav Martinek, CDV, Národní cyklokoordinátor Projekt Central

Více

Daniel Mourek koordinátor cyklotras EuroVelo v ČR a člen řídícího výboru EuroVelo Nadace Partnerství

Daniel Mourek koordinátor cyklotras EuroVelo v ČR a člen řídícího výboru EuroVelo Nadace Partnerství Daniel Mourek koordinátor cyklotras EuroVelo v ČR a člen řídícího výboru EuroVelo Nadace Partnerství Obsah: - význam cykloturistiky pro Evropu, ČR a Polsko - základní atributy úspěšných stezek - příklady

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima 2010 Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy zima CELKOVÉ SROVNÁNÍ TURISTICKÝCH REGIONŮ Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí

Více

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší

Pracovní název: Okružní trasa venkovského rázu pro cyklisty a pěší Společný projekt 6-ti obcí (Hradiště, Chanovice, Kadov, Nezdřev, Oselce, Slatina) na území 3 okresů (Klatovy, Plzeň-Jih, Strakonice) a 2 krajů (Plzeňský, Jihočeský) Pracovní název: Okružní trasa venkovského

Více

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově

Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově Koncepce cyklistické dopravy ve Štěpánově 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Úvod Cyklistika, a nejvíce cykloturistika, zaznamenává v posledním období bouřlivý rozvoj. Jízda na kole umožňuje pohyb na čerstvém vzduchu

Více

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014

Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Ing. arch. Milan Šmíd, Ing. Richard Petr listopad 2014 Motiv zpracování cyklostrategie Výchozí podmínky pro plánování Chybějící nástroj Nepopsaný list papíru Obecná struktura příručky Přizpůsobení obecného

Více

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta

Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Vytvoření strategie MAS Moravská cesta 2014-2020 spolufinancuje Olomoucký kraj Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Moravská cesta Julie Zendulková předsedkyně MAS Moravská cesta Ing. Miloslava Hrušková

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko

Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace Strategie rozvoje mikroregionu Mohelnicko I. Návrh sady indikátorů pro hodnocení úspěšnosti realizace strategie Hodnocení realizace plánu se bude

Více

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar

Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera. Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech. Bc. Martin Gelnar Univerzita Pardubice Dopravní Fakulta Jana Pernera Rozvoj cyklistické dopravy v Beskydech Bc. Martin Gelnar Diplomová práce 2008 SOUHRN Diplomová práce se zabývá rozvojem cyklistické dopravy v Beskydech.

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2014 Staré Město, 10. 2. 2015 Realizované projekty» Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 12/14, objem 37

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_73. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_73 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Swot, analýza Silné stránky Díky geologické stavbě

Více

Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Předpoklady krajiny pro cykloturistiku JAROSLAV DOKOUPIL KATEDRA GEOGRAFIE, FAKULTA EKONOMICKÁ, ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Konference v Domažlicích, 15. 09. 2015 Obsah Cíle příspěvku Terminologie Typy

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti

Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. Prezentace aktivit společnosti ÚVOD Obecně prospěšná společnost Luhačovské Zálesí, o.p.s. byla založena v roce 2007 Jediným zakladatelem společnosti je Mikroregion Luhačovské

Více

Cyklostrategie a Česko jede

Cyklostrategie a Česko jede Cyklostrategie a Česko jede Ing. Jaroslav Martinek, CDV Jaroslav.martinek@cdv.cz +420 602 503 617 www.centralmeetbike.eu + www.cyklostrategie.cz Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizová prostřed

Více

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZAŽÍT KRAJ VÍNA A PAMÁTEK NA KOLE SČÍTÁNÍ UŽIVATELŮ CYKLOSTEZEK NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRÁVA ZA ROK 211 tel: (+42) 515 93 111 fax: (+42) 515 93 11 www.scitace.cz 2 Obsah 1 Základní údaje o sčítání

Více

Česko jede příprava na rok 2018

Česko jede příprava na rok 2018 Česko jede příprava na rok 2018 18. - 19. 10. 2017, České Budějovice Přesná adresa konání akce: B. Němcové 12/2 (budova ČEVAK), České Budějovice O pracovním semináři Je to už rok, co CzechTourism převzal

Více

Organizace a marketing turismu

Organizace a marketing turismu Organizace a marketing turismu září 2011 Ing. Šárka Tittelbachová Czech It -Institute for Stategic Studyies on Tourism, o.p.s. tittelbachova@czechit.cz Základní vymezení - pojmy Základní pojmy pro statistické

Více

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina

Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina 16.12.2011 1 Podpora cykloturistiky v Kraji Vysočina Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Mojmírovce, 7. 12. 2011 16.12.2011 2 Stávající stav Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2008

Více

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E

Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ TEZE K DIPLOMOVÉ P R Á C I na téma Cestovní ruch a venkovská turistika ve vybraném regionu VEDOUCÍ

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA

Strategie rozvoje Mikroregionu Podluží. STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. SYNTÉZA 167 STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 1. VIZE o základní směrech budoucího rozvoje obcí; sestavené na veřejných jednáních s občany a představiteli

Více

Projektový list pro výběr pilotního projektu

Projektový list pro výběr pilotního projektu Projektový list pro výběr pilotního projektu Předkladatel projektu Právní forma předkladatele projektu Město Žamberk obec IČO 279846 Sídlo Zodpovědný zástupce předkladatele projektu Telefon E-mail Hlavní

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole

3.5 Kultura. 3.5.1 Praha kulturní metropole 3.5 Kultura Praha je již od středověku významnou křižovatkou obchodních a diplomatických cest, důležitým strategickým bodem, místem setkávání lidí z blízkých i vzdálených zemí a v neposlední řadě i průsečíkem

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD

MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD 1 MONITORING NÁVŠTĚVNOSTI VYBRANÝCH CYKLOSTEZEK V REGIONU NUTS2 JIHOVÝCHOD ZPRÁVA ZA OBDOBÍ 1. 6. - 30. 9. 2014 tel: (+420) 515 903 111 fax: (+420) 515 903 110 2 Obsah 1 Základní údaje o monitoringu návštěvnosti

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017

Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Rozvoj cykloturistiky v JMK České Budějovice 2017 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva

GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ. Průvodní zpráva GENEREL CYKLISTICKÝCH TRAS MĚSTA PLZNĚ Průvodní zpráva Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství zpracovala: ing. Pavla Dyntarová datum: 12/2001 1. ÚVOD Cyklistická doprava

Více

Cestovní ruch a lázeňství

Cestovní ruch a lázeňství Cestovní ruch a lázeňství analytický podklad Autoři: Ing. Tomáš Vlasák, BERMANGROUP, s.r.o., Bc. Barbora Tintěrová, KIS ML, s.r.o., Mgr. Alena Dodoková, Městský úřad Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské

Více

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz

Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz Kontakt: Nadace Partnerství, Krátká 26, 100 00 Praha 10 Tel.: +420 274 816 727 E-mail: greenways@nap.cz www.greenways.cz CDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno Tel.: +420 548 423 711 E-mail: cdv@cdv.cz www.cdv.cz

Více

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra

Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Marketingová podpora vinařské turistiky aktivitami Národního vinařského centra Ing. Pavel Krška Národní vinařské centrum, o.p.s. Obsah prezentace Projekt podpory a propagace vinařské turistiky Certifikace

Více

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S.

Zápis. ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Zápis ze 4. jednání komise rozvoje města a ŽP konaného dne 23.06. 2011 ve Žďáře n. S. Garant komise: Bc. Bárta, 2. místostarosta města Žďáru n. S. Předseda komise: Ing. Sláma Omluveni: Mgr. Šikula, Mgr.

Více

D o h o d a (Memorandum)

D o h o d a (Memorandum) D o h o d a (Memorandum) o vzájemné spolupráci MD, MMR, MŽP, MZ a krajů k naplnění realizace Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR Úvod Vláda České republiky přijala usnesením vlády č. 678 ze

Více

Certifikace Cyklisté vítáni

Certifikace Cyklisté vítáni Certifikace Cyklisté vítáni Využití potenciálu cykloturistiky a zvyšování kvality cykloturistických produktů Radek Patrný, Nadace Partnerství 26. 3. 2013, Fórum cestovního ruchu, Posázaví Nadace Partnerství

Více

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU Projekt PO STOPÁCH TRADIC STRUČNÝ POPIS PROJEKTU 1. Název a umístění projektu Název projektu: Po stopách tradic Umístění projektu: Projekt bude primárně realizován na území Pardubického kraje a Dolnoslezského

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza a rozvoj cestovního ruchu ve vybrané chráněné krajinné oblasti Renáta Matoušková Bakalářská práce 2009 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci

Více

Strategický plán rozvoje cyklistické

Strategický plán rozvoje cyklistické Strategický plán rozvoje cyklistické dopravy pro město Habartov období realizace: 2007 2013 Obsah: 1. Profil města 2. SWOT analýza 3. Stanovení priorit a cílů 4. Opatření k realizaci cílů 5. Časová posloupnost

Více

Vinařská turistika na kole

Vinařská turistika na kole Vinařská turistika na kole Mgr. Eva Kvapilová www.vinarske.stezky.cz Moravské vinařské stezky www.vinarske.stezky.cz CHARAKTERISTIKA MVS Komplexní produkt pro: Cykloturisty (kteří si možná dají i sklenku

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litovel Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN

Ing. Jaroslav Martinek. Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN Ing. Jaroslav Martinek Cyklostrategie a Koncepce cestovního ruchu = Česko jede a jeho AKČNÍ PLÁN KONTEXT NOVÁ CYKLOSTRATEGIE PRIORITA 1. ZAJIŠTĚNÍ FINACOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY 1.3. Podpora výstavby

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.europeangreenbelt.org Evropský trh cykloturistiky (údaje z 13 studiíí z Německa, Nizozemí, Rakouska a Švýcarska) Výdaje: cykloturisté 53 EUR/os./den,

Více

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů

1 8 bodů. 2 10 bodů. Celkem 30 bodů Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa (Kartografie Praha, a. s.), Česká republika: sešitový atlas pro základní školy a víceletá gymnázia (Kartografie Praha, a. s.) 1 8 bodů Česká cestovní

Více

Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno

Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno Rozvoj cykloturistiky v JMK Brno 15.3.2016 Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023 Schválena ZJMK na 25. zasedání 18.2.2016 STRUKTURA STRATEGICKÝCH PRIORIT A CÍLŮ Priorita

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami

Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami 2011 Průzkum vnímání regionu česko-saských Krušných hor mezi cílovými skupinami Bergschmiede des Markus-Röhling-Stolln, Annaberg-Buchholz. Fotograf: Jens Kugler Vyhodnocení dotazníkového šetření pro potřeby

Více

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM

MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM FOND MIKROPROJEKTŮ MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍ DOPRAVY MEZI JIŽNÍ MORAVOU A ZÁPADNÍM SLOVENSKEM Analýza stávajícího stavu a návrhy na rozvoj Prosinec 2013 Úvodní informace Po celou dobu existence Integrovaného

Více

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ

B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ STRATEGIE ROZVOJE Mikroregionu Podluží B. 2. NÁVRH CÍLŮ A OPATŘENÍ jejichž realizace by měla přispívat k postupnému naplňování VIZÍ sestavených na veřejných jednáních s občany a představiteli samospráv.

Více

MENDELU , Kunovice

MENDELU , Kunovice CMS v JMK MENDELU 13. 6. 2018, Kunovice OBSAH PREZENTACE 1 2 3 4 PŘEDSTAVENÍ PARTNERA REGIONÁLNÍ PRACOVNÍ SKUPINA ÚZEMÍ ROZVOJE CM STEZKY PŘEDCHOZÍ VÝSLEDKY 1 PŘEDSTAVENÍ PARTNERA STRANA 1 MENDELOVA UNIVERZITA

Více

Analýza geografických a hospodářských ukazatelů regionů sousedících s regionem Dolní Rakousko

Analýza geografických a hospodářských ukazatelů regionů sousedících s regionem Dolní Rakousko Analýza geografických a hospodářských ukazatelů regionů sousedících s regionem Dolní Rakousko Březen 2012 vytvořili: RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., Mgr. Daniel Hanzl Empirické centrum Vysočiny Vysoká škola

Více

The Czech experience of Cycle tourism development The cross-border Cycling Congress October 20, Wroclaw. Daniel Mourek člen EuroVelo councilu

The Czech experience of Cycle tourism development The cross-border Cycling Congress October 20, Wroclaw. Daniel Mourek člen EuroVelo councilu The Czech experience of Cycle tourism development The cross-border Cycling Congress October 20, Wroclaw Daniel Mourek člen EuroVelo councilu Obsah Cykloturistika v evropském kontextu, cyklotrasy EuroVelo

Více

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony

ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony ICT/EuroVelo 13 Stezka železné opony EuroVelo, ICT a GB www.eurovelo13.com Základní kriteria tvorby cyklotras EuroVelo min 1.000km dlouhé, min. 2 státy atraktivní a bezpečná trasa (vedená po obou stranách

Více

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010

Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Regionální operační program Jihovýchod 2007 2013 Cestovní ruch stav čerpání k únoru 2010 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Prioritní osy ROP Jihovýchod Prioritní

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová

1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky. Ing. Alena Víchová 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava - cyklostezky Ing. Alena Víchová Cíl Seznámení s podmínkami vyhlášené výzvy 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava Určeno pro potenciální

Více

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016

DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016 1.2. Vyhlašovatel:

Více

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu

Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Zamyšlení nad systémem poskytování dotací ze strukturálních fondů v rámci Společného regionálního operačního programu Ing. Pavel Pešek, CSc. Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy

Grantové schéma. Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004. Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy Grantové schéma Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch 2004 Příloha D k Pokynům pro žadatele pro 1. kolo výzvy (PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ŘO SROP) 7.1.2005 2. KOLO VÝZVY NEBUDE VYHLÁŠENO POČET

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více