Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy"

Transkript

1 Modul 2 Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Vydavatel Město Vídeň, MD-VD Koordinace modulu & redakce Europaforum Wien Siegrun Herzog, Johannes Lutter Překlad a korektura Katerina Krejčova Grafická úprava neuwirthåsteinborn, Cizojazyčná fotosazba Karin Enzinger, Artemiss Tisk druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 všechna práva vyhrazena Projekt OPENING byl proveden v rámci programu Přeshraniční iniciativy lokálních a regionálních úřadů EU, které sousedí s novými členskými zeměmi za finanční podpory z prostředků Evropské komise. Obsah této zprávy znázorňuje názory partnerů projektu, není oficiálním názorem Evropské unie.

3 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie Předmluva 2 Kulisa, Výchozí situace, Stanovené cíle 3 Náměty a účastníci 5 Aktivity a výsledky 6 Právní ustanovení k ochraně proti násilí vůči ženám a dětem v Rakousku 6 Opatření Města Vídně pro specifickou cílovou skupinu ženy 8 Vídeňský program zdravotní péče o ženy 8 Zařízení a opatření Města Vídně v oblasti násilí vůči ženám a dětem 10 Curriculum Násilí vůči ženám a dětem v nemocnicích Vídeňského svazu nemocničních zařízení 11 Nelze nekomunikovat práce s veřejností: Magistrátní oddělení boje proti násilí vůči dětem (odd. č.11) 13 Milníky ve vývoji ochranných opatření pro ženy a děti ve spolkové zemi Burgenland 13 Aktivity Města Brna v oblasti domácího násilí 15 Informace a iniciativy domácího násilí v Győru 17 Společné znaky, rozdíly, zkušenosti 19 Servisní část: Kontakty na partnery modulu 21

4 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Předmluva 1. května 2004 byla Evropská unie rozšířena o deset nových členských států. Tak došlo k doposud nejvýznamějšímu rozšíření, k největším změnám v EU v jejích dějinách. Železná opona, která dělila kontinent se přeměnila ve spojnici, a dnes spojuje, co bylo po desetiletí rozděleno. V centrálním evropském prostoru, v místě kde sousedí Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, se začíná vyvíjet nový evropský jádrový region středoevropské region CENTROPE, který sdílí nejen společné kulturní dědictví ale i aktuální pozoruhodnou dynamiku hospodářského vývoje. Rozdílné hospodářské, sociální a regionální změny spojené rozšířením EU byly v posledních letech předmětem podrobných rozborů. Přechodné potíže, které byly očekávány především v příhraničních regionech v tomto bodu se shodovaly všechny studie musí být podchyceny předvídavou přeshraniční kooperací a společným jednáním. Projekt OPENING, který iniciovalo Město Vídeň a kofinancovala Evropská komise, byl rozhodným cíleným krokem k prohloubení již stávající spolupráce v regionu CENTROPE a obzvláště k iniciaci kooperačních projektů a strukturované výměny zkušeností mezi lokálními a regionálními úřady v původních a nových členských státech. OPENING vsadil na obsahovou různorodost a metodickou flexibilitu. Celkem bylo realizováno sedm tématických projektových modulů do každého modulu byli zapojeni jiní aktéři a různé problematické oblasti, které byly předem definovány cílovými skupinami. V souvislosti s vybranou tématikou byla také zvolena odpovídající metodika. Důležitým faktorem pro úspěch celého projektu byl především otevřený přístup k problematickým oblastem a návrhům pro jejich řešení. Tato příručka shrnuje výsledky projektového modulu Zdraví žen jako komunální úloha společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem. V servisní části na konci brožury jsou uvedeni aktéři, kteří se tématikou tohoto modulu zabývají. Podrobné informace a přehled o dalších, v rámci OPENINGU realizovaných, projektových modulech obdržíte na intenetových stránkách Dr. Peter Pollak Město Vídeň, Ředitelství Magistrátu Právní oddělení, Vedoucí oddělení ústavní služby a záležitostí EU Nositel projektu Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Management projektu

5 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 3 Kulisa, Výchozí situace, Stanovené cíle Násilí se na hranicích nezastaví Domácí násilí je v současné společnosti námětem politické agendy v mnoha městech a regionech. I široká veřejnost počíná toto téma vnímat jako závažný společenský problém. V mezinárodním měřítku bylo násilí vůči ženám projednáváno teprve v r. 1993, v rámci deklarace SN, následovně v r v rámci 5. Celosvětové konference žen v Bejingu a rovněž vevropské radě. Committee for Womenęs Rights and Equal Opportunities Evropského parlamentu iniciovalo v oblasti násilí vůči ženám doposud dva programy: STOP (boj proti obchodování se ženami) a DAPHNE (podporuje iniciativy v boji proti násilí vůči ženám, dětem a mládeži). Rok 1999 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti násilí vůči ženám. V témže roce byla také zahájena celoevropská kampaň Zero Tolerance Campaign. Také WHO hodnotí tématiku násilí vůči ženám jako důležitou dílčí část agendy zdraví žen. V původních a nových členských státech EU je s násilím vůči ženám nakládáno stále ještě velmi rozdílně. Vstup do Evropské unie přinesl novým členským státům beze sporu nejen nové šance na intenzivnější tématizaci této problematiky na politické úrovni, ale i šance na vytvoření jednotných standartů. Doposud byly ve středoa východoevropských státech v oblasti násilí vůči ženám aktivní především nevládní státní organizace, které byly veřejným sektorem podporovány pouze zřídka. Procesy domokratizace států střední a východní Evropy bohužel nejsou doprovázeny současným poklesem násilí vůči ženám. Je tomu nýbrž naopak: během těchto transformačních procesů násilí vůči ženám dokonce narostlo. Domácí násilí je hodnoceno nadále jako soukromá záležitost. Násilí na ženách a dětech se na hranicích nezastaví! Společné jednání s našimi sousedními zeměmi v rozšířené Evropě je proto nutné a smysluplné především v ohledu na právě vznikající region Evropa Střed CENTROPE. Je nezbytné, aby byly zavedeny jednotné standarty např. na úrovni legislativní nebo na úrovni poradenských služeb a zařízení první pomoci. Jde o to, aby byla životní situace žen v tomto nově vznikajícímu regionu zlepšena.

6 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Rozdílný stav situace v partnerských městech Téma zdraví žen a obzvláště násilí vůči ženám a dětem je v partnerských městech a partnerských regionech projektu OPENING Vídeň, Brno, Györ a spolkové zemi Burgenland odlišně zakotveno. Ve Vídnin jsou touto agendou pověřeny instituce městské správy: jednak prostřednictvím Kanceláře pověřence pro zdraví žen, tak i Tíšňového volání Města Vídně 24 hodin denně, Servisních středisek Magistrátu odd. 11 a Zdravotnických středisek pro ženy Fem a Fem-jih. Tato zařízení pokrývají celou akční oblast velmi dobře. Naopak jsou ve Městě Brně v této oblasti činné specializované instituce a zařízení, které jsou nevládními organizacemi. Co se tvorby sítě mezi jednotlivými aktéry týče, tedy např. propojení jednotlivých odborů magistrátů s nemocničním perzonálem, s policií atd., zaujímá Město Vídeň přední postavení. Ve Městě Brně zatím ještě nebyla zajištěna uspokojivá koordinace postupu magistrátu, nevládních organizací a nemocnic či policie. Také po srovnání rámcových právních podmínek v jednotlivých partnerských zemích bylo zjištěno několik rozdílů v právních úpravách v Rakousku a v České republice. Zatím co v Rakousku již v r vstoupil v platnost Zákon o ochraně proti domácímu násilí, který určuje možnost vykázání násilného partnera ze společného bytu, bylo v České republice docíleno odpovídající právní úpravy až novelizací Trestního zákona v r Podle této novelizace ale není možný radikální zásah v takovém rozsahu jako v Rakousku. Rozdíly lze zjistit i ve veřejném mínění o problematice násilí. Nejen v Brně, ale i v celé České republice je třeba ještě odstranit masivní tabuizaci tohoto tématu ve veřejném chápání. Ve Vídni a ve spolkové zemi Burgenland byla již provedena mnohá opatření, která přispěla k integraci tohoto tématu do veřejného života. Přeshraniční výměna Know-How Modul projektu OPENING Zdraví žen jako komunální úloha - Společné strategie v boji proti násilí vůči ženám a dětem se soustředil na komplexní spektrum politicko-administrativního nakládání s touto problematikou. Aby bylo rychle docíleno profesionálního postupu v celém regionu, zaměřil se projekt konkrétně především na intenzivnější Capacity building v městských a regionálních úřadech. Vytvořením přeshraniční sítě by měl být položen základ pro dlouhodobou kooperaci. Také by měla být zajištěna výměna know-how, popř vypracování know-how. V rámci projektu OPENING spolupracovali od počátku roku 2004 vídeňští, brněnští a burgenlandští odborníci v oblasti zdraví žen a ochrany proti násilí. Na jednotlivých dílčích aktitách se podíleli také zástupci z Bratislavy a Györu. V rámci čtyř odborných workshopů o ochraně proti násilí měli aktéři a aktérky z partnerských měst a regionů možnost, navzájem se osobně poznat, navázat nové vztahy v novém Evropském regionu Střed a vyměnit informace o aktuálním stavu aktivit. Tento modul byl koncipován tak, aby byly ve workshopech nejen vyměňovány zkušenosti mezi jednotlivými regiony a městy, ale především aby se pracovní postup orientoval na praktických konkrétních problémech. Programem workshopu bylo srovnávání právní úpravy, shromažďování dat, problematiky tabuizace domácího násilí i práce s veřejností a poskytování citlivého zpravodajství ve veřejných sdělovacích prostředcích. Dále poznali účastníci workshopů přímo formou exkurze specifická zařízení jako např. Krizové centrum v Brně nebo Tíšňové volání pro ženy a Zdravotnické středisko pro ženy Fem Süd.

7 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 5 Pomocí vybudování a prohloubení přeshraničních kontaktů byl vytvořen základ pro dlouhodobou kooperaci a výměnu popř. zprostředkování knowhow. Tato mezinárodní kooperace dala také popud pro backing partnerských měst a iniciaci politických commitments jak v partnerských městech tak i v celém regionu. Programy a prezentace jednotlivých workshopů jsou k dispozici ke stáhnutí na internetových stránkách projektu Náměty a účastníci V rámci celkem čtyř tématických workshopů byla v kontextu zdraví žen a násilí vůči ženám a dětem podchycena a diskutována široká paleta otázek. Účastnice a účastníci z jednotlivých městských správ, nevládních organizací, nemocnic a policejních odděleních tak získali přehled o situaci v partnerských městech a regionech, a bylo jim umožněno, sdělit svoje praktické zkušenosti či získat podněty a zpětnou vazbu z řad expertů. Jednotlivá témata Aktivity měst/ regionů v oblasti ženského zdravotnictví (např. Vídeňský zdravotnický program pro ženy) Násilí vůči ženám a dětem kampaně, projekty, poradenská zařízení Zdravotnický perzonál jako klíčoví aktéři v kontaktu s obětmi násilí (Curriculum pro Vídeňská nemocniční zařízení) Význam rodičovské práce (EU-projekt Výchova rodičů) Shromažďování dat (zdroje, příslušnosti, role NGOs) Rámec právní úpravy (Zákon o ochraně proti násilí, úlohy a zkušenosti policie) Oběti násilí i ženy s jiným kulturním a jazykovým původem a pozadím Problematika tabuizace domácího násilí Mediální zpravodajství s citlivým přístupem (návod pro žurnalisty) Jak může EU příslušné projekty podporovat (DAPHNE) Podílející se zařízení Vídeňský svaz nemocničních zařízení (KAV) Vídeňská pověřenkyně pro ženské zdraví, Město Vídeň 24-hodin Tíšňové volání Města Vídně SMZ-Východ Spolkové ředitelství policie ve Vídni Oddělení magistrátu pro mládež a rodinu, Vídeň Kancelář pro ženy spolkové země Burgenland Oddělení zdravotnictví, Magistrát Brno

8 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Oddělení zahraničních vztahů, Magistrát Brno Brněnské NGOs (Liga lidských práv, Magdalenium a j..) Krizové centrum Brno Univerzitní klinika Brno Policie České republiky Magistrát Města Győr ( Zdravá města ) Policejní prezídium komitátu Győr-Moson- Sopron Aktivity a výsledky Právní ustanovení k ochraně proti násilí vůči ženám a dětem v Rakousku Celospolková opatření (Gerald Max) 1987 Novelizace trestního soudního řízení Oběťi sexuálních deliktů mají právo na osobu jejich důvěry při každém výslechu a na obzvláštní ochranu totožnosti v rámci úředních postupů Změna zákona o trestním soudním řízení Zavedení šetrnějšího způsobu vyslýchání a vypovídání obětí sexuálních deliktů prostřednictvím techniky videonahrávky 1997 Platnost Zákona na ochranu proti domácímu násilí V případě domácího násilí popř. v boji proti němu je policie oprávněna, vyslovit zákaz vstupu a vykázat agresora ze společného bytu. Současně může oběť násilí nárokovat prozatimní opatření u soudu, do jehož příslušnosti tato záležitost spadá. Zřízeních poradenských středisek (intervenčních středisek) pro oběti domácího násilí ve všech spolkových zemích Rakouska. Tyto instituce jsou financovány spolkovou republikou a spolupracují úzce s policií Změna Trestního zákona Prodloužení promlčecí lhůty. U určitých sexuálních trestných činů začne promlčecí lhůta běžet až s dosažením plnoletosti oběti.

9 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 7 Zákon o ochraně proti násilí Kriminální statistika, Ministerstvo vnitra Rakousko Zákaz vstupu Urovnávání hádek Vídeň Zákaz vstupu Urovnávání hádek Dodatky 1993: směrnicová vyhláška k Zákonu o bezpečnostní policii Podle 6 odst.. 2 č. 2 směrnicové vyhlášky Ministra vnitřních záležitostí k Zákonu o bezpečnostní policii 31 SPG platí: Žena, která má líčit skutečnosti z jejího soukromého života,ve kterém byla zneužita či těžce donucována,, musí být dotazována ženou, pokud se nevysloví proti a dotazování tímto způsobem nevede ke zmaření úlohy. Před dotazováním musí být žena upozorněna na skutečnost, že může podle osobního přání k dotazování přizvat osobu,které důvěřuje. To platí pouze, pokud toto opatření z mimořádných důvodů nevede ke zmaření úkonu. Na základě této směrnicové vyhlášky, která působí jako kodex profesionálních povinností orgánů zajišťující veřejnou bezpečnost, je zaručeno zlepšení situace výslechu a dotazování žen, které se staly obětmi násilí i domácího. Změna trestního zákona v r Výslovné stanovisko ke zmrzačení pohlavních orgánů v novém znění 90 StGB 90 odst. 3 upravuje : Ke zmrzačení nebo jinému poranění pohlavních orgánů, které může způsobit dlouhodobou neschopnost sexuálního cítění, není možné, udělit souhlas. V rozhodnutí Národní rady parlamentu dne 5. prosince 2000, které odsouhlasily všechny čtyři parlamentní politické strany, byl Ministr spravedlnosti vyzván k přísnému dozoru nad úřady státní obžaloby: Případy, ve kterých dochází ke zmrzačení pohlavních orgánů, by měly být v Rakousku konsekventně stíhány. Ministr spravedlnosti byl také požádán o zakotvení této problematiky v trestním právu. Výše uvedené doplnění 90 StGB (Trestního zákona) jasně dokazuje, že udělení souhlasu k takovému poranění není možné. Rozšíření výměry trestu za kvalifikovaný sexuální delikt s následkem smrti oběti Pachatelům trestných činů znásilnění ( 201 StGB) a těžkého pohlavního zneužití nezletilých ( 206 StGB) hrozí v případě úmrtí oběti nyní až doživotní odnětí svobody. Tato změna je korekturou neúměry trestů odnětí svobody 201 odst. 3 a 206 odst. 3 StGB a 143 StGB. Tato ůprava by měla odpovídat přísnějším trestům za těžkou loupež s důsledkem úmrtí oběti. Změna trestního zákona v r c. zrušení dřívějšího 203 StGB (znásilnění nebo vynucování pohlavního styku v manželství nebo partnerství) V posledních letech lze pozorovat citlivější a uvědomělejší přístup k integritě lidské osoby jako takové a kladení důrazu na její právo na sebeurčení sexuality. Tak již skutečnost, že ke znásilnění došlo v rodině, není chápána jako interní rodinná záležitost. Zároveň je již mírnější potrestání agresivních sexuálních činů v manželském svazku či ve svazku druha a družky chápáno jako zcela zastaralý postoj. Ochrana sexuální integrity a právo na sebeurčení i v manželském svazku nebo v partnerství jsou výslovně a jasně zákonem chráněny.

10 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Opatření Města Vídně pro specifickou cílovou skupinu ženy (Alexandra Grasl, Karin Spacek, Charlotte Staudinger, Beate Wimmer-Puchinger) Oddělení Města Vídně pro záležitosti žen Kancelář Města Vídně pro záležitosti žen Oddělení Magistrátu č.57 byla zřízena v r rozhodnutím Vídeňské obecní rady. Tato kancelář je součástí Víděňské městské správy a je přidělena agendě integrace, záležitostí žen, ochrany konzumentů a perzonálu. Následující cíle definují její úlohy: Empowerment žen, ve smyslu zplnomocnění žen k vlastnímu iniciativnímu přístupu k životu a jeho samostatnému vedení; překonání pohlavněspecifických stereotypů rozdělení rolí; sloučitelnost povolání se soukromým životem; aktivní politika rovnoprávnosti a podpory žen; realizace gender mainstreaming; poradenství a informační služby. Hlavním metodickým principem práce oddělení pro ženské záležitosti při plnění jeho cílů je průřezová politika. Oddělení pracuje interdisciplinárně, jako dílčí část mnoha sítí se orientuje na projekty a současně pracuje paralelně i v rámci plnění úloh Města Vídně. Paleta aktivit v oblasti násilí vůči ženám a dívkám sahá od výlučného financování čtyř ženských domů Města Vídně a provozováním Tíšňového volání 24 hodin denně, přes vývoj kritérií pro bezpečnost veřejných prostorů, až po vypracovávání podkladů a pořádání informačních pořadů. Nadto se podporují nejen projekty v oblasti násilí vůči ženám a dívkám ale i subvenciované spolky, které se zabývají poskytováním poradenství a pomoci obětem. Vídeňský program zdravotní péče o ženy Program zdravotní péče o ženy ve Vídni jako výsledek konference WHO Od konání WHO-konference Women, Health & Urban Policies v r.1991 podniklo Město Vídeň za účelem poukázání na pohlavně specifická zdravotní rizika a zakotvení a realizace specifické zdravotní politiky v zájmu žen již celou řadu kroků a opatření: V r.1992 byl zahájen pilotní projekt WHO, Zdravotní střediko pro ženy F.E.M. ( ženy, rodiče, dívky ) ve Vídeňské klinice pro ženy Semmelweis. V r.1996 byla ve Vídni vydána zpráva o zdravotním stavu žen, která byla komlexním shrnutím životní situace, zdravotní situace, životosprávy a zdravotní péče o vídeňské ženy. Z této zprávy jasně vyplývá přímá souvislost mezi zdravotním stavem žen a jejich sociálním postavením. Na základě této zprávy zakotvilo představenstvo Města Vídně v Pracovněprávní dohodě z r téma zdraví žen jako stěžejní námět, a usneslo se na vývoji programu zdravotní péče o ženy. Vídeňský program zdravotní péče o ženy vypracovala 100 člená nadstranická komise expertů v letech 1997/98, jejímiž členy byli odborní lékaři oborů onkologie, chirurgie, porodnictví, ženští lékaři, dětští lékaři, experti pro sociální lékařství, lékařskou sociologii, zdravou

11 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 9 výživu, psychologii a psychoterapii, geriatrii a endokrinologii. Dále byli do vypracování této zprávy zapojeni: porodní asistentky, Vídeňské zastupitelství pacientů, zástupci generálního řediteství Vídeňského svazu nemocničních zařízení, zástupci skupin svépomoci, spolupracovníci v oblasti prevence proti násilí, zastupytelkyně ženských domů i vedoucí spolupracovnice a spolupracovníci městské správy pod vedením městských radních, Mag. Renate Braunerové (agenda ženy) a Dr. Seppem Riederem (agenda zdravotnictví). Na podzim 1998 se Vídeňská městská rada jednohlasně usnesla na Vídeňském programu zdravotní péče o ženy a na zřízení funkce Pověřenkyně pro zdraví vídeňských žen. Obsah Vídeňského programu zdravotní péče o ženy Vídeňský program zdravotní péče o ženy definuje 12 akčních oblastí, v rámci kterých se realizují následující opatření: 1 zlepšení prevence proti rakovině a obzvláště proti rakovině prsu 2 zlepšení psychosociálni péče o matky s dětmi a těhotné ženy, prevence proti postpartální depresi 3 zlepšení psychického zdraví žen 4 prevence proti závislosti u žen 5 opatření v boji proti násilí vůči ženám a dětem v oblasti zdravotnictví 6 zlepšení zdravotní péče a životní kvality žen starších 60-ti let 7 zlepšení právních rámcových podmínek v oblasti zdravotní péče o ženy 8 zlepšení standartů v pečovatelství o ženy a komunikace ve zdravotnictví 9 zlepšení zdravotní péče o migrantky 10 podpora zdravotní péče v oblasti zaměstnání 11 podpora profesionálního vzestupu žen v oblasti zdravotnictví 12 podpora zdravotní péče o matky Zásady Vídeňského programu zdravotní péče o ženy Realizace tohoto programu musí odpovídat následujícícm zásadám: rovnost šancí žen a mužů ve zdravotnictví a sociálních otázkách pohlavně-specifické konkretizování pojmu zdraví a zdravotního stavu hodnocení zdraví jako bio-psycho-sociální dimenze zajištění životní kvality během celého života bez stanovení jedné prioritní věkové skupiny rozlišování mezi různými definicemi zdraví v různých životních fázích podpora znevýhodněných skupin ve zdravotních záležitostech posilování autonomie a účasti žen na vývojových procesech v oblasti zdravotnictví respektování tělesné a psychické integrity žen podporování zdravého životního stylu zdravé životní prostředí pro ženy a děti kooperace a tvorba sítí jako pracovní princip metodická pestrost v přístupu k péči ve smyslu myšlenky spojení vědecké a alternativní medicíny Realizace Vídeňského programu zdravotní péče o ženy V r.1998 byla Pověřenkyně zdravotní péče o ženy, Univ.-Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger, pověřena realizací v programu uvedených prvotních projektů, stěžejních témat a opatření v zájmu jednotlivých cílových skupin. Kancelář Vídeňské pověřenkyně pro zdravotní péči o ženy plní funkci pojítka pro multiplikátory, plní úkoly lobyingu a poukazuje na problematické oblasti. Na základě analýz aktuálního stavu se plánují konkrétní opatření. Důležitými principy jsou také, integrace projektů do životního prostředí žen (princip orientující se setting) a zohlednění potřeb sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Čtyři prvotní projekty, které již Obecní rada odsouhlasila, se již staly živoucí realitou: Zdravotní středisko pro ženy F.E.M.-Jih v nemocnici Kaiser Franz-Josefa nabízí ženám a dívkám lékařské a psychosociální poradenství, péči a další služby v několika jazycích (německy, turecky, srbsky, chorvatsky, bosensky). V rámci vídeňské kampaně proti poruchám příjmání potravy (W.I.K.E.) byla k této problematice zřízena horká linka, které je možno využít zdarma a která poskytuje

12 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata kvalifikované anonymní poradenství a informace např. i školám. Realizací Vídeňského program prevence proti rakovině prsu, Chytřejší se podívá,bylo docíleno lepší akceptance využívání vyšetření mamografie u žen ve věkové kategorii let o 20%. Rovněž byl prvotně ve třech nemocnicích realizován prevenční program proti postpartální depresi: žen bylo v péči před těhotenstvím i po porodu, nemocniční perzonál byl vyškolen. Také ve zbývajících akčních oblastech Vídeňského programu zdravotní péče o ženy lze zaznamenat mnoho aktivit: organizuje se vydávání informačních brožur (kontrazepce; hepatitis C; prevence proti nemocem krevního oběhu a poruchám srdeční činnosti; hormonální změny v meopauze, močová nikontinence atd.); organizují se pořady (zdravotní dny pro ženy, sexualita mládeže, European Conference Sexual Health & Gender atd.); vypracovávají se studie (např. o bezbariérové gynekologii pro postižené ženy);, jsou nabízeny vzdělávací pořady (např. Curriculum pro nemocniční perzonál o prevenci proti uplatňování násilí) a organizují se projekty, které se orientují na praxi (zdravotní životní styl pro sociálně znevýhodněné ženy; matky malých dětí atd.). Zařízení a opatření Města Vídně v oblasti násilí vůči ženám a dětem Tíšňové volání Města Vídně 24 hodin denně Tíšňové volání pro ženy 24 hodin denně je servisním zařízením oddělení Magistrátu č. 57 Města Vídně. Tato Tísňová linka zahájila její činnost v r. 1996, a je od té doby neodmyslitelnou podstatnou službou městské správy s jednoznačnou úlohou, poskytovat pomoc ženám a dívkám, které se staly obětmi násilí. Od r bylo provedeno telefonických i osobních poradenských kontaktů. Ročně lze zaznamenat nárůst volání, která činí přibližně 900 osobních a telefonických poradenských rozhovorů za rok. Tíšňové volání 24 hodin denně nabízí ženám a dívkám, které se staly obětmi sexuálního, tělesného či psychického násilí okamžitou pomoc. Stěžejní nabídkou tohoto zařízení jsou nejen poradenství a péče, poradenství prostřednictví elektronické pošty a chatu, ale i poskytování pomoci při podání trestního oznámení, doprovod do nemocnice nebo k soudu. Rodinní příslušníci, přátelé, přítelkyně či známí, kterých se případ týká, také mohou nabídky poradenství využít. Tým spolupracovnic se skládá z psycholožek, sociálních pracovnic a právniček. Této nabídky lze využít zdarma a anonymně. K dalším činnostem patří i školení multiplikatorů a pořádání informačních pořadů pro instituce, které jsou v rámci své práce s problematikou násilí vůči ženám a dívkám konfrontovány. Tíšňové volání vyvíjí v rámci odborných grémií a pracovních skupin na Magistrátě a spolkové úrovni i činnosti preventivní. Vídeňské Ženské domy Spolek Vídeňských ženských domů byl založen v r u příležitosti zahájení provozu prvního Vídeňského ženského domu. V letech 1980 a 1996 byly vybudovány další. Provoz čtvrtého Ženského domu byl zahájen v létě Tím splňuje Město Vídeň doporučení Výboru pro ženská práva při Evropském parlamentu, podle kterého by mělo být na obyvatel k dispozici alespoň 1 krizové místo. Celkem je pro ženy a děti v ženských domech k dispozici na 160 míst. Ročně poskytují Vídeňské ženské domy útočiště a záštitu na ženám a dětem. Vídeňské ženské domy jsou financovány výlučně z prostředků obce Vídně, kterou zastupuje oddělení Magistrátu č. 57. Poradenské středisko dostává, coby poradenské zařízení pro rodiny, subvenci z Ministerstva pro sociální jistotu a generace. Ženské domy nabízejí zneužitým a/nebo ohroženým ženám a jejjich dětem ochranu a bezpečný příbytek, alespoň po dobu trvání ohrožení. Ženy mají k dispozici odbornice pro psychosociální a právní poradeství a v neposlední žadě i zaopatření násilím postižených dětí, o které se rovněž stará odborný perzonál. Dodatečně mohou ženy využít ambulantního poradenského střediska. Poradenství je zdarma a anonymní. Dále

13 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 11 MA 11 - Odd. Magistrátu pro péči o děti a mladistvé disponuje spolek i domem pro období po pobytu v ženském domě a několika byty pro přechodný pobyt. Curriculum Násilí vůči ženám a dětem v nemocnicích Vídeňského svazu nemocničních zařízení Vídeňský program zdravotní péče o ženy inicioval v r. 2001, za účelem vyvinutí citlivého přístupu lékařů a zdravotnického perzonálu v nemocnicích, vývoj vzdělávací nabídky na téma násilí vůči ženám a dětem, která byla přenesena do praxe. Zjišťování potřeby Dotazování perzonálu ve dvou do tohoto prvotního projektu zapojených nemocnic dotazování lékařů a zdravotnického perzonálu gynekologických oddělení, urologie, UNK (ušní, nosní, krční), dermatologie, pediatrie, psychiatrie, interny, chirurgie a úrazových ambulancí o jejich zkušenostech ze styku s obětmi násilí. Curriculum Vývoj nabídky dalšího vzdělávání. Cílem je, informovat lékařský perzonál v nemocnicích o generální prevenci a intervenci. Nezbytným předpokladem je, vyvinout u tohoto perzonálu citlivý přístup, a dát také popud k sestavení speciálního týmu pro příjem a péči obětí násilí v každé nemocnici. Školení nemocničního perzonálu na téma násilí vůči ženám a dětem. Kooperační strategie Kancelář pro ženské záležitosti Tísňové volání Kancelář pro zdravotní péči o ženy [ [ [ [ Pilotní projekt ve dvou veřejných nemocnicích SMZ Ost, KFJ Imlementace pěti vzdělávacích modelů pro lékaře, zdravotnický perzonál a sociální pracovníky Svaz nemocničních zařízení Obsah curricula: formy a následky sexuálního a tělesného násilí vůči ženám formy a následky sexuálního a tělesného násilí vůči dětem zajištění stop důkazů, analýza DNA právní situace: podání trestního oznámení; Zákon o ochraně obětí; práva obětí násilí, možnosti jednání nemocničního perzonálu podle Zákonu o lékařských službách a nemocničních zařízeních. prezentace úspěšně aktivních skupin v oblasti ochrany obětí násilí v nemocničních zařízeních Byly vydány letáky a pohlednice s nejdůležitějšími kontaktními adresami, které byly společně s informačními a plakáty umístěny ve veřejných nemocnicích. Pro nemocniční perzonál byla zhotovena praktická mapka se stručným seznamem nejdůležitějších opatření. Cílová skupina Curriculum je určeno pro lékařky a lékaře, zdravotnický perzonál především na odděleních gynekologie, urologie, nosním ušním - krčním, dermatologie, pediatrie, psychiatrie, na internách, chirurgii a úrazových ambulancích. K účasti na Curriculu byly přizvány také porodní asistentky, sociální pracovnice, psycholožky atd Princip Top Down Aby bylo docíleno zakotvení těchto poznatků a jejich sociálního významu na více úrovních, uplatňuje se osvědčený princip Top-Down : Nejprve je požádáno ředitelství nemocnice o podporu navrhovaných aktivit a následovně pak vedení jednotlivých oddělení. Měla by být požadována povinná účast na této akci: Každé oddělení by mělo být zavázáno k vyslání alespoň jednoho zástupce z řad lékařů a jednoho zástupce z řad zdravotnického perzonálu k účasti na školení Curriculum. urologie gynekologie psichiatrie ambultantní příjem dětské zdravotnictví interna HNO dermatologie

14 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata násilí vůči dětem MAG 11 sociální odd. Magistrátu Struktura projektu MA 57 tísňové volání pro ženy soudní medicína policie spolkové republiky Rakousko Obsah projektové skupiny násilí vůči ženám MA 47 sociální práce SMZO skupina ochrany proti násilí WSP skupina ochrany proti násilí právní podklady KAV právní oddělení MA 57 tísňové volání pro ženy Realizace Podle dosavadních zkušeností se osvědčuje délka trvání tohoto vzdělávacího programu ve formě dvou půldenních bloků. Přednášejícími jsou odborníci Tíšňového volání pro ženy 24-hodin, z oddělení Magistrátu č.11 (Úřad pro mladistvé), zástupci z řad policie, soudní medicíny a zástupci Svazu nemocničních zařízení. Po každé přednášce mají účastníci možnost, o daném tématu diskutovat. Evaluace Účastníci školení obdrží dotazník za účelem ohodnocení obsahu přednášky. Tři měsíce po školení je doručen každému účastníkovi dodatečně ještě jeden dotazník k ohodnocení skutečnosti, jestli byl obsah přednášek relevantní pro praxi.

15 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 13 Nelze nekomunikovat práce s veřejností: Magistrátní oddělení boje proti násilí vůči dětem (odd. č.11) (Elisabeth Köpl) V roce 1997 rozhodlo oddělení Vídeňského magistrátu 11 ( MAG ELF ), kterému přísluší sociální péče o děti a mládež, že je nutné, do jejich pracovního postupu systematicky zapojit i práci s médii. Nejen strukturální změny a pověření ze strany politického sektoru ale i podnět ředitelství Magistrátu ke zplnomocnění oddělení Magistrátu prací s médii, vedly ke zřízení nové složky práce s médii, k vypracování konceptu pro práci s veřejností v odd. Magistrátu MAG ELF a ke zřízení horké linky coby poradenské a informační popř. krizové služby pro občany. Od tohoto okamžiku vzrostla, v časovém rozmezí šesti let, intenzita kontaktů s novináři o desetinásobek. Koncem roku 1997 zahájilo odd. MAG ELF sloganem Zdravá facka? první velkou kampaň na téma násilí vůči dětem. Cílem této kampaně i kampaní následujících bylo: vyvinutí citlivého přístupu veřejnosti a rodin s dětmi k relevantním tématům (např. násilí vůči dětem, problémy při výchově, potřeby a práva dětí) informace o nabídce a pomoc ze strany veřejné sociální péče o děti a mládež prevence (co možná nejrychlejší využití poradenské služby, odbourání ostychu a bariér vůči úřadu, posilování kompetence výchovy) Násilí vůči dětem předcházet Jeden projekt, který ve spoluráci s partnery ze Švédska, Finska, Itálie a Skotska realizovalo odd. MA 11 (v rámci EU programu DAPHNE), speciálně sloužil vyvíjení generálně preventivních strategií. Hlavní pozornost byla věnována kvalifikaci spolupracovníků sociálních služeb, tématům jako např. domácí násilí a pohlavní zneužití i intenzivnější tématizování těchto problematik. Také byly organizovány vzdělávací kurzy pro rodiče. Vyšlo najevo, že se rodiče zabývají otázkami násilí a strachu a strategiemi řešení problémů s velkým zájmem. V několika skupinách se podařilo, dát podnět k vytvoření sítě mezi rodiči. Neobjasněné zůstalo, do jaké míry by na výše uvedené nabídce měly zájem skupiny, které je těžké integrovat (jako např. otcové, nezletilé matky nebo přistěhovalci), a jakým způsobem by bylo možné, pokračovat ve výměně mezi partnerskými městy i nadále po ukončení projektu. Milníky ve vývoji ochranných opatření pro ženy a děti ve spolkové zemi Burgenland (Claudia Pingitzer) V letech 1989 až 1993 byla založena poradenská střediska pro ženy v Oberwartu, Mattersburgu, Oberpullendorfu a Neusiedlu am See a současně byla zahájena činnost iniciativní pracovní skupiny spolkové země Pohlavní zneužití. Jak poradenská střediska tak i úřady měly zájem na odbourání tabuizace a na poskytování kompletní pomoci obětem násilí. Nejprve byla shrnuta aktuální situace ve spolkové zemi: Která zařízení se touto tématikou zabývají? Jaká existuje nabídka pomoci a kde jsou ještě mezery? Aby byly již stávající zdroje co možná nejlépe využity, šlo následovně o zlepšení spolupráce s institucemi v této oblasti. Ve třetí fázi kladla pracovní skupina důraz na práci s veřejností: V rámci jedné výstavy byl námět sexuálního násilí znázorněn pro různé cílové skupiny: školní třídy, pedagogický perzonál, pedagogické pracovníky mateřských školek. Jedním z nejdůležitějších poselství bylo beze sporu upozornění na nezbytnost porozumění signálům, které oběti násilí vysílají. Cílovým skupinám bylo zprostředkováno správné jednání v takovýchto situacích. Síť proti násilí ve spolkové zemi Burgenland Pracovní skupina nacházela stále více příznivců a tak došlo k rozhodnutí, zaměřit práci skupiny na širší spektrum tématu násilí, jak také nový název pracovní skupiny vyjadřuje: Společně proti násilí Síť spolkové země Burgenland proti fyzickému, psychickému, sexuálnímu a strukturálnímu násilí.

16 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata V současné době spolupracují na úrovni spolkové republiky následujícíc instituce: Caritas Kancelář spolkové vlády Burgenland pro záležitosti žen Poradenská stediska pro ženy a rodiny Oddělení kriminální policie Intervenční středisko proti domácímu násilí Referát mateřských školek Středisko ochrany dětí Zastupitelství dětí a mládeže Zemský soud Mobilní poradenská služba pro děti a mládež Mobilní léčitelsko pedagogická služba Sociálněpsychologická služba Referáty pro mládež a sociální referáty Školní psychologie Bílý kruh V jednotlivých okresech existují regionální sítě, kterých využívají profesionální pracovníci za účelem výměny zkušeností. Vytvoření sítě ale nebylo žádným sebeúčelem, nýbrž slouží tomu, aby se osobám hledající pomoc této na profesionální úrovni a co nejrychleji dostalo. Podpora dětí a mládeže oběti násilí V r následovalo založení dvou dalších poradenských center pro ženy, v Eisenstadtu a Güssingu. V r bylo zřízeno Středisko ochrany pro děti Oáza. Středisko ochrany pro děti Burgenland nabízí anonymně a zdarma pomoc nejen dětem nebo mladistvým, kteří se stali obětmi psychického, tělesného nebo sexuálního násilí, nýbrž i všem ostatní, kteří jsou v tísni. Toto poradenství je absolutně důvěrné a na jeho základě nemusí být podáno trestní oznámení. Dvě psycholožky a jedna sociální pracovnice provozují poradenskou činnost, pomáhají a podporují v konfliktních rodinných situacích, při řešení otázek a těžkostí výchovy, v případech domácího násilí, pohlavního zneužití, v případech náznaků zneužití u dětí, kritických situací, v problematických situacích rozvodů a rozchodů. Dalšími stěžejními pracovními náměty jsou informační a osvětové pořady ve formě přednášek a workshopů ve školách, školkách a jiných veřejných zařízeních. Aby mohly i vrstevníci vrstevníkům v krizových situacích lépe pomoci, jsou děti z rozvedených rodin organizovány ve svépomocných skupinách s vrstevníky. Tento způsob také dětem napomáhá, vypořádat se s touto změnou. Právnička tohoto střediska také nabízí právnické poradenství a doprovod k soudním řízením. V průběhu jednoho kalendářního roku se provádí více než poradenských rozhovorů pro jednotlivce, popř. péče psychologa - tendence je stoupající. Novou pracovní oblastí se stala prevenční práce ve školách. Nejdůležitějšími náměty jsou: pohlavní zneužití, násilí v rodině a zacházení s konfliktními situacemi pro mládež.činnost Intervenčního zařízení proti domácímu násilí ve spolkové zemi Burgenland byla zahájena v r v Oberwartu. Toto Intervenční středisko také vyvíjí mobilní činnost, t.zn. že obětem násilí mohou být nabídnuty pomoc a podpora v blízkosti jejich bydliště. Platforma Spolková zem Burgenland bez násilí Potom, co byla v r otevřena Kancelář pro záležitosti žen jako samostatný referát při úřadu Vlády spolkové země Dolního Rakouska a v témže roce i otevřeno Poradenské středisko pro ženy v Jennersdorfu, následovala dva roky poté iniciativa Zemské radní, paní Vereny Dunst, instalovat platformu Spolková země Burgenland 2003 bez násilí. Obsahem této kampaně bylo sjednocení veškerých aktivit v oblasti preventivních opatření proti násilí po dobu alespoň jednoho roku. Tato iniciativa byla doprovázena dalšími iniciativami Referátu pro ochranu žen a mládeže a Kanceláře při spolkové zemi Burgenland pro záležitosti žen.

17 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 15 Jako logo tohoto fóra byl zvolen čtyřlístek ve formě napínáčku: symbol, který vyjadřuje odhodlání k boji proti násilí, nosilo mnoho obyvatel Burgenlandu. Cílem fóra bylo, zastihnout nejen oběti násilí a agresory, ale i všechny ostatní, kteří měli štěstí a násilím postiženi nebyli. Současně byla tato akce výzvou pro všechny, aby násilí nebylo přehlíženo a ignorováno! Sloganem tohoto fóra bylo: Pomoci může být pouze tomu, kdo o pomoc volá. Aby byl splněn požadovaný předpoklad možnosti volání o pomoc, byla zřízena horká linka, která byla v provozu sedm dní v týdnu v nepřetržitém provozu. Ženský dům Ženský dům v Eisenstadtu byl zřízen v r. 2004, a je výlučným zařízením pomoci pro oběti tělesného nebo psychického násilí, zneužití a ohrožené ženy a děti. Ženy zde nacházejí ochranu a pomoc, mohou zde žít beze strachu a podle vlastní vůle. Profesionálně se jim pomáhá, nalézt východiska ze vztahů zatížených násilím a zneužíváním. Cíli ženského domu je také, působit proti sociální izolaci burgenlandských žen, které se staly oběťmi násilí, a uvést toto téma na veřejnost. Ženy a děti žijící v násilných poměrech zde rychle, anonymně a nebyrokraticky nacházejí okamžitou pomoc. Na rozdíl od sociálních zařízení jsou v Ženském domě bezpečnostní opatření splňující vysoké standarty. Ženám je zde poskytnuta nejen ochrana, ale podle zásady pomoc ke svépomoci jsou i v sociálněpedagogické a terapeutické péči. Muži mají do Ženského domu obecně zákaz vstupu. Proto jsou dvě obytné jednotky odděleny od ostatních osmi, aby mohly být přijaty i ženy se syny staršími 14-ti let. V roce 2004 byl Ženský dům vytížen na 70-90%. Ženský dům je veden spolkem Schody. Od r je zde uplatňován podstavcový rozpočet, neúčtují se žádné denní sazby a povinnost regresu byla zrušena. Aktivity Města Brna v oblasti domácího násilí (Zora Prosková) Výchozí situace Prvních pozitivních změn zákona bylo dosaženo v r novelizací Trestního zákona, která stoupila v platnost Tato novela upravuje potrestání pachatele, který týrá osobu jemu blízkou nebo ve společné domácnosti žijící, trestem odnětí svobody od dvou do osmi let. Policie je při zatýkání a pátrání v této oblasti aktivnější. Žalob tohoto druhu u soudů stále přibývá. Jak policejní vyšetřování tak i soudní řízení přitahují stále více pozornost tiskového zpravodajství. Aktivity v oblasti domácí násilí se orientují především na ženy a děti. Těmto cílovým skupinám je doručován informační materiál; obětem násilí nabízí pomoc celá řada organizací. Násilí vůči starým a postiženým osobám se zatím nevěnuje tolik pozornosti. Vedle NGOs se touto tématikou zabývají v rámci studií gender i školy a výzkumné ústavy. Zásadně mohou být rozlišovány dvě hlavní skupiny postižených osob: ženy, které se staly obětmi násilí mimo rodinný kruh (oběti trestných činů, prostitutky, legální a ilegální migrantky) oběti domácího násilí (ženy a děti) Po dlouhou dobu nebyly problematické oblasti násilí vůči ženám, dětem a obzvláště problematika domácího násilí, chápány jako společenské problémy, jejichž řešení by bylo prioritní. Z toho vyplývá i současná problematická situace: chybí právní úprava, která by problém definovala a akutní ohrožení omezila. Na řešení této problematiky se podílí několik organizací, které pracují informálně. Na úrovni města neexistuje žádné celistvé koordinační centrum.

18 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Podílející se instituce Policie Policie zasahuje do případů domácího násilí pouze za předpokladu, že je k takovémuto zásahu konkrétně zavolána. V rámci preventivních opatření dochází spíše k dokumentaci a např. v oblasti prostituce k definování jednotlivých problémů. Městská policie zasahuje pouze, pokud dojde k rušení nočního klidu nebo společenského soužití. Zdravotnická zařízení Praktičtí a dětští lékaři jsou informováni o tom, jak mají v případě podezdření, že došlo ke zneužití, jednat. Ale dostatečné uvědomění lékařského perzonálu pro tuto problematiku a propojení s dalšími institucemi ještě chybí. Nemocniční zařízení a úrazové ambulance by měly být v případech akutního zaopatření obětí násilí schopni reagovat. Je možné, požádat v nemocnicích o pomoc psychologa, ale spolupracovníci ambulancí zatím ještě nemají k dispozici dokončený akční plán. Na území Města Brna nejsou žádná specializovaná zařízení, která zajišťují poskytování pomoci obětem násilí. Psychologickou pomoc a poradenství pro oběti násilí nabízí telefonická pomocná služba a Krizové centrum Fakultní nemocnice Brna. Toto je 24-hodinové tísňové volání poskytující všechny druhy psychologické pomoci a poradenství bez zvláštní specializace pro oběti násilí. Nestátní organizace Bílý kruh jistoty nabízí poradenství pro oběti trestných činů, psychologickou a morální pomoc, podpůrné organizační a právní činnosti. Liga lidských práv nabízí ve formě 24-hodinnového tísňového volání psychologickou a právní pomoc. Poradenské středisko pro manželské páry a rodiny nabízí v rámci obecného poradenství i pomoc zneužitým ženám a zabývá se i domácím násilím. Oběti násilí podporují i další poradenská střediska občanskoprávního charakteru. Plánované aktivity Mimo několika na veřejnost působivých aktivit, které v listopadu 2004 iniciovalo a organizovalo Město Brno, např. akční týden Týden proti násilí vůči ženám, by mělo být docíleno intenzivnějšího zpravodajství v médiích. Nadto je snaha, motivovat politické reprezanty města k jasnému a otevřenému uznání tohoto problému, aby se političtí činitelé k tématu domácího násilí veřejně vyjadřovali.

19 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 17 Účast na projektu OPENING by mohla příznivě ovlivnit navazování dalších kontaktů s příslušnými odděleními Města Vídně a NGOs. V rámci projektové práce byl zapojen i perzonál nemocnic a policie. Záměrem Magistrátu Města Brna je, nadále posilovat výměnu zkušeností a prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými pečovatelskými zařízeními pro pomoc obětím násilí. Např. je ještě třeba zlepšit odbornou kompetenci zdravotnického perzonálu při poskytování pomoci obětem násilí. Toto se netýká pouze poskytování pomoci obětem násilí, nýbrž i poskytování pomoci dětem a seniorům. Zatímco nezbytnost poskytování pomoci ženám a dětem již do povědomí zdravotnického perzonálu pronikla (nedostatky lze zjistit spíše v praktických dovednostech), ohrožení postižených a starých osob zatím ještě není vnímáno jako závažný problém. V úřadech jednotlivých městských částí, popř. na sociálních referátech, je stav informací jednotlivých spolupracovníků o této problematice velmi rozdílný. Pracovníci ještě nebyli systematicky školeni. Přístup jednotlivých pracovníků závisí individuelně na jejich osobních zkušenostech a osobní angažovanosti. Rovněž v mateřských školkách, školách a jiných zařízeních péče o děti ještě perzonál nebyl o možnostech jednání a poskytování pomoci obětem násilí vyškolen nebo informován. Aby bylo zaručeno posílení povědomí a zlepšení kvality zacházení s oběťmi násilí, plánují se školení pro jednotlivé skupiny (zdravotnický perzonál, policie atd.). Informace a iniciativy domácího násilí v Győru (Mária Miklósy Bertalanfy, László Majoros) opravdovými násilnými delikty (jako např. vražda, ublížení na zdraví, loupež, donucování, sexuální delikty ) jiné jsou delikty páchané v rodinném kruhu, aniž by byly spojeny s konkrétním užitím násilí, které ale de jure do této kategorie trestných činů patří. (např. opomenutí péče). V. r bylo v komitátu Győr-Moson- Sopron registrováno celkem 161 deliktů. Více než polovinu (52%) tvořily delikty poškození na zdraví, 13% násilné potyčky, 11% ohrožení nezletilých a 23% dalších deliktů. Přibližně dvě třetiny všech trestných činů jsou násilné trestné činy. V r bylo podáno 185 trestních oznámení proti členům rodiny, z toho 145 proti mužům. Co se obětí násilí týče, je proporcionalita v ohledu na pohlaví obrácená: 87 osob, 49% všech obětí byly ženy. Také u nezletilých obětí je podíl dívčích obětí o něco vyšší než u chlapeckých. (18% dívek, 15% chlapců). Z relativně nízkzkého počtu trestních oznámení (161 deliktů v r. 2003) lze odvodit vysoký počet dosud nezjištěných či neohlášených případů. Najedné straně je problém domácího násilí stále ještě chápán jako rodinná záležitost, a násilím postižené osoby tyto skutečnosti nechtějí zveřejňovat. Na straně druhé doufají oběti násilí stále v to, že se vztah opět normalizuje, často nejsou dostatečně o jejich právech informováni. Ve většině případů žijí oběti ve finanční popř. emocionální závislosti na pachatelích. Tyto průzkumy daly v Maďarsku, a konkrétně i v komitátu Győr-Moson-Sopron, popud několika novým iniciativám. Před třemi roky byla u policie uvedena v platnost nová vyhláška o řízení Podle informací spolku NANE (ženy pro ženy společně proti násilí), je každá pátá žena jejím partnererm pravidelně týrána. V 95% případů je agresorem muž. Za účelem objektivního hodnocení těchto údajů je nezbytné zohlednění I údajů kriminalistiky. V Maďarsku jsou do pojmu interní rodinné násilí zahrnováno 30 trestních činů a 4 přestupky. Některé z nich jsou

20 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata v případech domácího násilí. Celostátně byly zřízeny nové prostory za účelem výslechu (většinou nezletilých) svědků, ve kterých je umožněn profesionální a velmi ohleduplný výslech. Dále již běží přípravné legislativní práce pro nový Zákon o ochraně obětí a ochraně před násilím. Je snaha, docílit úžší spolupráce s úřadem poručnictví. V kooperaci s koordinační kanceláří WHO města Győr by měl být připraven nový vzdělávací program pro policejní úřednice a úředníky na téma Násilí a zdraví žen. Kooperace mezi Győrem a Pittsburghem V listopadu 2002 byl ve městech Győr a Pittsburgh společně proveden projekt na téma Zdraví žen. Nejdůležitějšími partnery projektu byly koordinační kancelář WHO města Győr a Magee ženská nemocnice města Pittsburgh. Projekt byl finančně podporován organizacemi AIHA (American International Health Alliance) a USAID (United States Agency for International Development). Hlavní cíle projektu (informace pro ženy v oblasti zdraví žen a vzdělávání klíčových osob cílových skupin)byly, díky účelnému zapojení konkrétních institucí sociální a zdravotní oblasti, škol a médií, splněny. školách. Rovněž se podařilo, celý projekt podpořit tiskovou kampaní. V rámci projektu byla zřízena různá informační střediska, ve kterých byl nabízen propagační a informačni materiál i publikace. Projekt byl zaměřen na odborníky v oblasti zdravotnictví, sociální pracovníky, pedagogy, instruktory pro romské obyvatelstvo, školáky, policejní úředníky a státní zástupce. Ačkoliv je v problematice domácího násilí ještě třeba vyvinout velkého úsilí, a ačkoliv je tato práce velmi těžká, její výsledky stojí za to. Dlouhodobý cíl města Győr zní: zdravé ženy zdravá rodina zdravá generace! Také práce s veřejností byla důležitou dílčí částí projektu. Byly vydány různé publikace, a organizovány vzdělávací programy, kurzy a výuka o zdraví nejen pro skupiny dospělých ale i ve Ze statistických dat a informací policie vyplývají následující profily pachatelů a obětí: Typický pachatel Typická oběť muž, dospělá osoba žena, dospělá osoba (často) pod vlivem alkoholu ohrožuje oběť (oběti) dlouhodobě dojem na venek: průměrný spoluobčan oběť ublížení na zdraví žije již delší dobu s pachatelem v partnerském svazku

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice

OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice PROTOKOL 9.30-9.50 hod zahájení a přivítání Vladimír

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky

Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky / GENDER TOOLBOX Dimenze gendrově citlivé metodiky a didaktiky podle Geritt Kaschuby / Karin Derichs-Kunstmann 1. Dimenze obsahy Gendrové perspektivy v oblasti práce s dětmi a mládeží jako téma Jsou genderové

Více

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti

EXPERT. Z obsahu. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v oblasti politiky zaměstnanosti Newsletter 1/ září 2005 Z obsahu O česko-rakouské akademii expertů Shrnutí aktivit

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology.

STANOVY. Název sdružení. CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology. STANOVY Čl.I Název sdružení CENTRUM PRO SOCIOLOGII MEDICÍNY A ZDRAVOTNICTVÍ, o.s. Centre for Medical and Health Sociology Čl.II Sídlo a působnost Občanské sdružení Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví,

Více

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko)

Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) 1. Úvod Mezisektorální partnerství v sociálních službách Případová studie (Polsko) Tato případová studie pojednává o příkladu mezisektorálního partnerství (LPPS), které vzniklo za účelem zlepšení komunikace

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s.

ČESKÝ SVAZ MUŽŮ, o.s. Rovnost a spravedlnost www.svaz-muzu.cz Český svaz mužů -představení Proč vznikl Český svaz mužů O nás Prezentace v médiích Základní cíle Současná činnost Hlavní témata Českého svazu mužů Možnosti spolupráce

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Genderové odkazy v Německu

Genderové odkazy v Německu GENDEROVÉ NÁSTROJE / Materiály > genderové odkazy > Německo Genderové odkazy v Německu Nevládní organizace: strany, občansko-společenské organizace Gender Diversity Odborný svaz pro genderově kompetentní

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Aplikace v Rakousku. Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS. www.frauenberatung.eu/gender budgeting

Aplikace v Rakousku. Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS. www.frauenberatung.eu/gender budgeting www.frauenberatung.eu/gender budgeting Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Aplikace v Rakousku Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS Srdečně děkuji Dr. E. Klatzerové za mnohé podněty! EU-Strategie Gender

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008

Evopská dohoda. o dusevním zdraví a zivotní harmonii. Konference Evropské unie na vysoké úrovni. SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ. Brusel, 12-13 června 2008 Evopská dohoda o dusevním zdraví a zivotní harmonii Konference Evropské unie na vysoké úrovni SPOLEČNĚ ZA DUsEVNÍ ZDRAVÍ A zivotní HARMONII Brusel, 12-13 června 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian

Více

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb.

- Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. Název přednášeného tématu: Právní aspekty zdravotnické dokumentace: Souhrn: Novela zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu provedená zákonem č. 260/2001 Sb. legislativně upravuje charakter zdravotnické

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel

Úvodem. Martin Klimakovský výkonný ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodem Naše poslání a cíle Naše služby Činnost v roce 2013 Orgány organizace Hospodaření v roce 2013 Poděkování Plány na příští rok Kontaktní údaje 3 4 5 7 12 13 22 22 23 2 Úvodem

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci

Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci Mgr. Pavel Štern Založena v roce 2001, zákonem č. 257/200 Sb., o PMS. Více než 450 zaměstnanců, z toho 26 ředitelství, 405 v terénu, cca 20 zaměstnanců v rámci projektů z prostředků EU. Veřejná (státní)

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Pokyny pro získání specializované způsobilosti v oboru praktické lékařství pro děti a dorost Dle 44, odst. 2, zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná.

185 Znásilnění. (5) Příprava je trestná. SEXUALITA A ZÁKON 185 Znásilnění (1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU

STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU STRATEGIE PALIATIVNÍ PÉČE VE ŠVÝCARSKU A JEJÍ APLIKACE NA OBLAST OSOB S POSTIŽENÍM Christina Affentranger Weber předsedkyně Konference pro osoby se zdravotním postižením 1 Význam paliativní péče ve Švýcarsku

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Česká republika. 1. Všeobecné informace

Česká republika. 1. Všeobecné informace Česká republika 1. Všeobecné informace Po pádu železné opony se Česká republika stala společně s dalšími zeměmi bývalého socialistického bloku významnou zemí původu pro obchod se ženami za účelem sexuálního

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č.

EXPERT. Obsah. Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti. č. EXPERT Aktuální informace o přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem v politice zaměstnanosti č.5/ únor 2007 Obsah Program akademie expertů 2007 v přehledu 2 Konference trhu práce v Brně,

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE)

Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) Osmá kapitola MEZINÁRODNÍ FEDERACE SPOLEČNOSTÍ ČERVENÉHO KŘÍŽE A ČERVENÉHO PŮLMĚSÍCE (MEZINÁRODNÍ FEDERACE) MEZINÁRODNÍ FEDERACE PREZENTACE 8.0. Cíl prezentace Přiblížit strukturu a poslání Mezinárodní

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Matice k gendrově politickým strategiím

Matice k gendrově politickým strategiím / GENDER TOOLBOX Matice k gendrově politickým strategiím Cílová skupina (-y): Řídící skupiny, vedoucí pracovníci/pracovnice, multiplikátorky a multiplikátoři U delších gendrových školeních nebo kurzů:

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více