Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul 2. Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING. OPtimized ENlargement TrainING Academy"

Transkript

1 Modul 2 Zdraví žen jako komunální úloha Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem OPENING OPtimized ENlargement TrainING Academy

2 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Vydavatel Město Vídeň, MD-VD Koordinace modulu & redakce Europaforum Wien Siegrun Herzog, Johannes Lutter Překlad a korektura Katerina Krejčova Grafická úprava neuwirthåsteinborn, Cizojazyčná fotosazba Karin Enzinger, Artemiss Tisk druckreif.at, Wien Stadt Wien, 2005 všechna práva vyhrazena Projekt OPENING byl proveden v rámci programu Přeshraniční iniciativy lokálních a regionálních úřadů EU, které sousedí s novými členskými zeměmi za finanční podpory z prostředků Evropské komise. Obsah této zprávy znázorňuje názory partnerů projektu, není oficiálním názorem Evropské unie.

3 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie Předmluva 2 Kulisa, Výchozí situace, Stanovené cíle 3 Náměty a účastníci 5 Aktivity a výsledky 6 Právní ustanovení k ochraně proti násilí vůči ženám a dětem v Rakousku 6 Opatření Města Vídně pro specifickou cílovou skupinu ženy 8 Vídeňský program zdravotní péče o ženy 8 Zařízení a opatření Města Vídně v oblasti násilí vůči ženám a dětem 10 Curriculum Násilí vůči ženám a dětem v nemocnicích Vídeňského svazu nemocničních zařízení 11 Nelze nekomunikovat práce s veřejností: Magistrátní oddělení boje proti násilí vůči dětem (odd. č.11) 13 Milníky ve vývoji ochranných opatření pro ženy a děti ve spolkové zemi Burgenland 13 Aktivity Města Brna v oblasti domácího násilí 15 Informace a iniciativy domácího násilí v Győru 17 Společné znaky, rozdíly, zkušenosti 19 Servisní část: Kontakty na partnery modulu 21

4 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Předmluva 1. května 2004 byla Evropská unie rozšířena o deset nových členských států. Tak došlo k doposud nejvýznamějšímu rozšíření, k největším změnám v EU v jejích dějinách. Železná opona, která dělila kontinent se přeměnila ve spojnici, a dnes spojuje, co bylo po desetiletí rozděleno. V centrálním evropském prostoru, v místě kde sousedí Česko, Slovensko, Maďarsko a Rakousko, se začíná vyvíjet nový evropský jádrový region středoevropské region CENTROPE, který sdílí nejen společné kulturní dědictví ale i aktuální pozoruhodnou dynamiku hospodářského vývoje. Rozdílné hospodářské, sociální a regionální změny spojené rozšířením EU byly v posledních letech předmětem podrobných rozborů. Přechodné potíže, které byly očekávány především v příhraničních regionech v tomto bodu se shodovaly všechny studie musí být podchyceny předvídavou přeshraniční kooperací a společným jednáním. Projekt OPENING, který iniciovalo Město Vídeň a kofinancovala Evropská komise, byl rozhodným cíleným krokem k prohloubení již stávající spolupráce v regionu CENTROPE a obzvláště k iniciaci kooperačních projektů a strukturované výměny zkušeností mezi lokálními a regionálními úřady v původních a nových členských státech. OPENING vsadil na obsahovou různorodost a metodickou flexibilitu. Celkem bylo realizováno sedm tématických projektových modulů do každého modulu byli zapojeni jiní aktéři a různé problematické oblasti, které byly předem definovány cílovými skupinami. V souvislosti s vybranou tématikou byla také zvolena odpovídající metodika. Důležitým faktorem pro úspěch celého projektu byl především otevřený přístup k problematickým oblastem a návrhům pro jejich řešení. Tato příručka shrnuje výsledky projektového modulu Zdraví žen jako komunální úloha společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem. V servisní části na konci brožury jsou uvedeni aktéři, kteří se tématikou tohoto modulu zabývají. Podrobné informace a přehled o dalších, v rámci OPENINGU realizovaných, projektových modulech obdržíte na intenetových stránkách Dr. Peter Pollak Město Vídeň, Ředitelství Magistrátu Právní oddělení, Vedoucí oddělení ústavní služby a záležitostí EU Nositel projektu Dr. Johannes Lutter Europaforum Wien Management projektu

5 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 3 Kulisa, Výchozí situace, Stanovené cíle Násilí se na hranicích nezastaví Domácí násilí je v současné společnosti námětem politické agendy v mnoha městech a regionech. I široká veřejnost počíná toto téma vnímat jako závažný společenský problém. V mezinárodním měřítku bylo násilí vůči ženám projednáváno teprve v r. 1993, v rámci deklarace SN, následovně v r v rámci 5. Celosvětové konference žen v Bejingu a rovněž vevropské radě. Committee for Womenęs Rights and Equal Opportunities Evropského parlamentu iniciovalo v oblasti násilí vůči ženám doposud dva programy: STOP (boj proti obchodování se ženami) a DAPHNE (podporuje iniciativy v boji proti násilí vůči ženám, dětem a mládeži). Rok 1999 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti násilí vůči ženám. V témže roce byla také zahájena celoevropská kampaň Zero Tolerance Campaign. Také WHO hodnotí tématiku násilí vůči ženám jako důležitou dílčí část agendy zdraví žen. V původních a nových členských státech EU je s násilím vůči ženám nakládáno stále ještě velmi rozdílně. Vstup do Evropské unie přinesl novým členským státům beze sporu nejen nové šance na intenzivnější tématizaci této problematiky na politické úrovni, ale i šance na vytvoření jednotných standartů. Doposud byly ve středoa východoevropských státech v oblasti násilí vůči ženám aktivní především nevládní státní organizace, které byly veřejným sektorem podporovány pouze zřídka. Procesy domokratizace států střední a východní Evropy bohužel nejsou doprovázeny současným poklesem násilí vůči ženám. Je tomu nýbrž naopak: během těchto transformačních procesů násilí vůči ženám dokonce narostlo. Domácí násilí je hodnoceno nadále jako soukromá záležitost. Násilí na ženách a dětech se na hranicích nezastaví! Společné jednání s našimi sousedními zeměmi v rozšířené Evropě je proto nutné a smysluplné především v ohledu na právě vznikající region Evropa Střed CENTROPE. Je nezbytné, aby byly zavedeny jednotné standarty např. na úrovni legislativní nebo na úrovni poradenských služeb a zařízení první pomoci. Jde o to, aby byla životní situace žen v tomto nově vznikajícímu regionu zlepšena.

6 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Rozdílný stav situace v partnerských městech Téma zdraví žen a obzvláště násilí vůči ženám a dětem je v partnerských městech a partnerských regionech projektu OPENING Vídeň, Brno, Györ a spolkové zemi Burgenland odlišně zakotveno. Ve Vídnin jsou touto agendou pověřeny instituce městské správy: jednak prostřednictvím Kanceláře pověřence pro zdraví žen, tak i Tíšňového volání Města Vídně 24 hodin denně, Servisních středisek Magistrátu odd. 11 a Zdravotnických středisek pro ženy Fem a Fem-jih. Tato zařízení pokrývají celou akční oblast velmi dobře. Naopak jsou ve Městě Brně v této oblasti činné specializované instituce a zařízení, které jsou nevládními organizacemi. Co se tvorby sítě mezi jednotlivými aktéry týče, tedy např. propojení jednotlivých odborů magistrátů s nemocničním perzonálem, s policií atd., zaujímá Město Vídeň přední postavení. Ve Městě Brně zatím ještě nebyla zajištěna uspokojivá koordinace postupu magistrátu, nevládních organizací a nemocnic či policie. Také po srovnání rámcových právních podmínek v jednotlivých partnerských zemích bylo zjištěno několik rozdílů v právních úpravách v Rakousku a v České republice. Zatím co v Rakousku již v r vstoupil v platnost Zákon o ochraně proti domácímu násilí, který určuje možnost vykázání násilného partnera ze společného bytu, bylo v České republice docíleno odpovídající právní úpravy až novelizací Trestního zákona v r Podle této novelizace ale není možný radikální zásah v takovém rozsahu jako v Rakousku. Rozdíly lze zjistit i ve veřejném mínění o problematice násilí. Nejen v Brně, ale i v celé České republice je třeba ještě odstranit masivní tabuizaci tohoto tématu ve veřejném chápání. Ve Vídni a ve spolkové zemi Burgenland byla již provedena mnohá opatření, která přispěla k integraci tohoto tématu do veřejného života. Přeshraniční výměna Know-How Modul projektu OPENING Zdraví žen jako komunální úloha - Společné strategie v boji proti násilí vůči ženám a dětem se soustředil na komplexní spektrum politicko-administrativního nakládání s touto problematikou. Aby bylo rychle docíleno profesionálního postupu v celém regionu, zaměřil se projekt konkrétně především na intenzivnější Capacity building v městských a regionálních úřadech. Vytvořením přeshraniční sítě by měl být položen základ pro dlouhodobou kooperaci. Také by měla být zajištěna výměna know-how, popř vypracování know-how. V rámci projektu OPENING spolupracovali od počátku roku 2004 vídeňští, brněnští a burgenlandští odborníci v oblasti zdraví žen a ochrany proti násilí. Na jednotlivých dílčích aktitách se podíleli také zástupci z Bratislavy a Györu. V rámci čtyř odborných workshopů o ochraně proti násilí měli aktéři a aktérky z partnerských měst a regionů možnost, navzájem se osobně poznat, navázat nové vztahy v novém Evropském regionu Střed a vyměnit informace o aktuálním stavu aktivit. Tento modul byl koncipován tak, aby byly ve workshopech nejen vyměňovány zkušenosti mezi jednotlivými regiony a městy, ale především aby se pracovní postup orientoval na praktických konkrétních problémech. Programem workshopu bylo srovnávání právní úpravy, shromažďování dat, problematiky tabuizace domácího násilí i práce s veřejností a poskytování citlivého zpravodajství ve veřejných sdělovacích prostředcích. Dále poznali účastníci workshopů přímo formou exkurze specifická zařízení jako např. Krizové centrum v Brně nebo Tíšňové volání pro ženy a Zdravotnické středisko pro ženy Fem Süd.

7 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 5 Pomocí vybudování a prohloubení přeshraničních kontaktů byl vytvořen základ pro dlouhodobou kooperaci a výměnu popř. zprostředkování knowhow. Tato mezinárodní kooperace dala také popud pro backing partnerských měst a iniciaci politických commitments jak v partnerských městech tak i v celém regionu. Programy a prezentace jednotlivých workshopů jsou k dispozici ke stáhnutí na internetových stránkách projektu Náměty a účastníci V rámci celkem čtyř tématických workshopů byla v kontextu zdraví žen a násilí vůči ženám a dětem podchycena a diskutována široká paleta otázek. Účastnice a účastníci z jednotlivých městských správ, nevládních organizací, nemocnic a policejních odděleních tak získali přehled o situaci v partnerských městech a regionech, a bylo jim umožněno, sdělit svoje praktické zkušenosti či získat podněty a zpětnou vazbu z řad expertů. Jednotlivá témata Aktivity měst/ regionů v oblasti ženského zdravotnictví (např. Vídeňský zdravotnický program pro ženy) Násilí vůči ženám a dětem kampaně, projekty, poradenská zařízení Zdravotnický perzonál jako klíčoví aktéři v kontaktu s obětmi násilí (Curriculum pro Vídeňská nemocniční zařízení) Význam rodičovské práce (EU-projekt Výchova rodičů) Shromažďování dat (zdroje, příslušnosti, role NGOs) Rámec právní úpravy (Zákon o ochraně proti násilí, úlohy a zkušenosti policie) Oběti násilí i ženy s jiným kulturním a jazykovým původem a pozadím Problematika tabuizace domácího násilí Mediální zpravodajství s citlivým přístupem (návod pro žurnalisty) Jak může EU příslušné projekty podporovat (DAPHNE) Podílející se zařízení Vídeňský svaz nemocničních zařízení (KAV) Vídeňská pověřenkyně pro ženské zdraví, Město Vídeň 24-hodin Tíšňové volání Města Vídně SMZ-Východ Spolkové ředitelství policie ve Vídni Oddělení magistrátu pro mládež a rodinu, Vídeň Kancelář pro ženy spolkové země Burgenland Oddělení zdravotnictví, Magistrát Brno

8 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Oddělení zahraničních vztahů, Magistrát Brno Brněnské NGOs (Liga lidských práv, Magdalenium a j..) Krizové centrum Brno Univerzitní klinika Brno Policie České republiky Magistrát Města Győr ( Zdravá města ) Policejní prezídium komitátu Győr-Moson- Sopron Aktivity a výsledky Právní ustanovení k ochraně proti násilí vůči ženám a dětem v Rakousku Celospolková opatření (Gerald Max) 1987 Novelizace trestního soudního řízení Oběťi sexuálních deliktů mají právo na osobu jejich důvěry při každém výslechu a na obzvláštní ochranu totožnosti v rámci úředních postupů Změna zákona o trestním soudním řízení Zavedení šetrnějšího způsobu vyslýchání a vypovídání obětí sexuálních deliktů prostřednictvím techniky videonahrávky 1997 Platnost Zákona na ochranu proti domácímu násilí V případě domácího násilí popř. v boji proti němu je policie oprávněna, vyslovit zákaz vstupu a vykázat agresora ze společného bytu. Současně může oběť násilí nárokovat prozatimní opatření u soudu, do jehož příslušnosti tato záležitost spadá. Zřízeních poradenských středisek (intervenčních středisek) pro oběti domácího násilí ve všech spolkových zemích Rakouska. Tyto instituce jsou financovány spolkovou republikou a spolupracují úzce s policií Změna Trestního zákona Prodloužení promlčecí lhůty. U určitých sexuálních trestných činů začne promlčecí lhůta běžet až s dosažením plnoletosti oběti.

9 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 7 Zákon o ochraně proti násilí Kriminální statistika, Ministerstvo vnitra Rakousko Zákaz vstupu Urovnávání hádek Vídeň Zákaz vstupu Urovnávání hádek Dodatky 1993: směrnicová vyhláška k Zákonu o bezpečnostní policii Podle 6 odst.. 2 č. 2 směrnicové vyhlášky Ministra vnitřních záležitostí k Zákonu o bezpečnostní policii 31 SPG platí: Žena, která má líčit skutečnosti z jejího soukromého života,ve kterém byla zneužita či těžce donucována,, musí být dotazována ženou, pokud se nevysloví proti a dotazování tímto způsobem nevede ke zmaření úlohy. Před dotazováním musí být žena upozorněna na skutečnost, že může podle osobního přání k dotazování přizvat osobu,které důvěřuje. To platí pouze, pokud toto opatření z mimořádných důvodů nevede ke zmaření úkonu. Na základě této směrnicové vyhlášky, která působí jako kodex profesionálních povinností orgánů zajišťující veřejnou bezpečnost, je zaručeno zlepšení situace výslechu a dotazování žen, které se staly obětmi násilí i domácího. Změna trestního zákona v r Výslovné stanovisko ke zmrzačení pohlavních orgánů v novém znění 90 StGB 90 odst. 3 upravuje : Ke zmrzačení nebo jinému poranění pohlavních orgánů, které může způsobit dlouhodobou neschopnost sexuálního cítění, není možné, udělit souhlas. V rozhodnutí Národní rady parlamentu dne 5. prosince 2000, které odsouhlasily všechny čtyři parlamentní politické strany, byl Ministr spravedlnosti vyzván k přísnému dozoru nad úřady státní obžaloby: Případy, ve kterých dochází ke zmrzačení pohlavních orgánů, by měly být v Rakousku konsekventně stíhány. Ministr spravedlnosti byl také požádán o zakotvení této problematiky v trestním právu. Výše uvedené doplnění 90 StGB (Trestního zákona) jasně dokazuje, že udělení souhlasu k takovému poranění není možné. Rozšíření výměry trestu za kvalifikovaný sexuální delikt s následkem smrti oběti Pachatelům trestných činů znásilnění ( 201 StGB) a těžkého pohlavního zneužití nezletilých ( 206 StGB) hrozí v případě úmrtí oběti nyní až doživotní odnětí svobody. Tato změna je korekturou neúměry trestů odnětí svobody 201 odst. 3 a 206 odst. 3 StGB a 143 StGB. Tato ůprava by měla odpovídat přísnějším trestům za těžkou loupež s důsledkem úmrtí oběti. Změna trestního zákona v r c. zrušení dřívějšího 203 StGB (znásilnění nebo vynucování pohlavního styku v manželství nebo partnerství) V posledních letech lze pozorovat citlivější a uvědomělejší přístup k integritě lidské osoby jako takové a kladení důrazu na její právo na sebeurčení sexuality. Tak již skutečnost, že ke znásilnění došlo v rodině, není chápána jako interní rodinná záležitost. Zároveň je již mírnější potrestání agresivních sexuálních činů v manželském svazku či ve svazku druha a družky chápáno jako zcela zastaralý postoj. Ochrana sexuální integrity a právo na sebeurčení i v manželském svazku nebo v partnerství jsou výslovně a jasně zákonem chráněny.

10 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Opatření Města Vídně pro specifickou cílovou skupinu ženy (Alexandra Grasl, Karin Spacek, Charlotte Staudinger, Beate Wimmer-Puchinger) Oddělení Města Vídně pro záležitosti žen Kancelář Města Vídně pro záležitosti žen Oddělení Magistrátu č.57 byla zřízena v r rozhodnutím Vídeňské obecní rady. Tato kancelář je součástí Víděňské městské správy a je přidělena agendě integrace, záležitostí žen, ochrany konzumentů a perzonálu. Následující cíle definují její úlohy: Empowerment žen, ve smyslu zplnomocnění žen k vlastnímu iniciativnímu přístupu k životu a jeho samostatnému vedení; překonání pohlavněspecifických stereotypů rozdělení rolí; sloučitelnost povolání se soukromým životem; aktivní politika rovnoprávnosti a podpory žen; realizace gender mainstreaming; poradenství a informační služby. Hlavním metodickým principem práce oddělení pro ženské záležitosti při plnění jeho cílů je průřezová politika. Oddělení pracuje interdisciplinárně, jako dílčí část mnoha sítí se orientuje na projekty a současně pracuje paralelně i v rámci plnění úloh Města Vídně. Paleta aktivit v oblasti násilí vůči ženám a dívkám sahá od výlučného financování čtyř ženských domů Města Vídně a provozováním Tíšňového volání 24 hodin denně, přes vývoj kritérií pro bezpečnost veřejných prostorů, až po vypracovávání podkladů a pořádání informačních pořadů. Nadto se podporují nejen projekty v oblasti násilí vůči ženám a dívkám ale i subvenciované spolky, které se zabývají poskytováním poradenství a pomoci obětem. Vídeňský program zdravotní péče o ženy Program zdravotní péče o ženy ve Vídni jako výsledek konference WHO Od konání WHO-konference Women, Health & Urban Policies v r.1991 podniklo Město Vídeň za účelem poukázání na pohlavně specifická zdravotní rizika a zakotvení a realizace specifické zdravotní politiky v zájmu žen již celou řadu kroků a opatření: V r.1992 byl zahájen pilotní projekt WHO, Zdravotní střediko pro ženy F.E.M. ( ženy, rodiče, dívky ) ve Vídeňské klinice pro ženy Semmelweis. V r.1996 byla ve Vídni vydána zpráva o zdravotním stavu žen, která byla komlexním shrnutím životní situace, zdravotní situace, životosprávy a zdravotní péče o vídeňské ženy. Z této zprávy jasně vyplývá přímá souvislost mezi zdravotním stavem žen a jejich sociálním postavením. Na základě této zprávy zakotvilo představenstvo Města Vídně v Pracovněprávní dohodě z r téma zdraví žen jako stěžejní námět, a usneslo se na vývoji programu zdravotní péče o ženy. Vídeňský program zdravotní péče o ženy vypracovala 100 člená nadstranická komise expertů v letech 1997/98, jejímiž členy byli odborní lékaři oborů onkologie, chirurgie, porodnictví, ženští lékaři, dětští lékaři, experti pro sociální lékařství, lékařskou sociologii, zdravou

11 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 9 výživu, psychologii a psychoterapii, geriatrii a endokrinologii. Dále byli do vypracování této zprávy zapojeni: porodní asistentky, Vídeňské zastupitelství pacientů, zástupci generálního řediteství Vídeňského svazu nemocničních zařízení, zástupci skupin svépomoci, spolupracovníci v oblasti prevence proti násilí, zastupytelkyně ženských domů i vedoucí spolupracovnice a spolupracovníci městské správy pod vedením městských radních, Mag. Renate Braunerové (agenda ženy) a Dr. Seppem Riederem (agenda zdravotnictví). Na podzim 1998 se Vídeňská městská rada jednohlasně usnesla na Vídeňském programu zdravotní péče o ženy a na zřízení funkce Pověřenkyně pro zdraví vídeňských žen. Obsah Vídeňského programu zdravotní péče o ženy Vídeňský program zdravotní péče o ženy definuje 12 akčních oblastí, v rámci kterých se realizují následující opatření: 1 zlepšení prevence proti rakovině a obzvláště proti rakovině prsu 2 zlepšení psychosociálni péče o matky s dětmi a těhotné ženy, prevence proti postpartální depresi 3 zlepšení psychického zdraví žen 4 prevence proti závislosti u žen 5 opatření v boji proti násilí vůči ženám a dětem v oblasti zdravotnictví 6 zlepšení zdravotní péče a životní kvality žen starších 60-ti let 7 zlepšení právních rámcových podmínek v oblasti zdravotní péče o ženy 8 zlepšení standartů v pečovatelství o ženy a komunikace ve zdravotnictví 9 zlepšení zdravotní péče o migrantky 10 podpora zdravotní péče v oblasti zaměstnání 11 podpora profesionálního vzestupu žen v oblasti zdravotnictví 12 podpora zdravotní péče o matky Zásady Vídeňského programu zdravotní péče o ženy Realizace tohoto programu musí odpovídat následujícícm zásadám: rovnost šancí žen a mužů ve zdravotnictví a sociálních otázkách pohlavně-specifické konkretizování pojmu zdraví a zdravotního stavu hodnocení zdraví jako bio-psycho-sociální dimenze zajištění životní kvality během celého života bez stanovení jedné prioritní věkové skupiny rozlišování mezi různými definicemi zdraví v různých životních fázích podpora znevýhodněných skupin ve zdravotních záležitostech posilování autonomie a účasti žen na vývojových procesech v oblasti zdravotnictví respektování tělesné a psychické integrity žen podporování zdravého životního stylu zdravé životní prostředí pro ženy a děti kooperace a tvorba sítí jako pracovní princip metodická pestrost v přístupu k péči ve smyslu myšlenky spojení vědecké a alternativní medicíny Realizace Vídeňského programu zdravotní péče o ženy V r.1998 byla Pověřenkyně zdravotní péče o ženy, Univ.-Prof. Dr. Beate Wimmer-Puchinger, pověřena realizací v programu uvedených prvotních projektů, stěžejních témat a opatření v zájmu jednotlivých cílových skupin. Kancelář Vídeňské pověřenkyně pro zdravotní péči o ženy plní funkci pojítka pro multiplikátory, plní úkoly lobyingu a poukazuje na problematické oblasti. Na základě analýz aktuálního stavu se plánují konkrétní opatření. Důležitými principy jsou také, integrace projektů do životního prostředí žen (princip orientující se setting) a zohlednění potřeb sociálně znevýhodněných skupin obyvatel. Čtyři prvotní projekty, které již Obecní rada odsouhlasila, se již staly živoucí realitou: Zdravotní středisko pro ženy F.E.M.-Jih v nemocnici Kaiser Franz-Josefa nabízí ženám a dívkám lékařské a psychosociální poradenství, péči a další služby v několika jazycích (německy, turecky, srbsky, chorvatsky, bosensky). V rámci vídeňské kampaně proti poruchám příjmání potravy (W.I.K.E.) byla k této problematice zřízena horká linka, které je možno využít zdarma a která poskytuje

12 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata kvalifikované anonymní poradenství a informace např. i školám. Realizací Vídeňského program prevence proti rakovině prsu, Chytřejší se podívá,bylo docíleno lepší akceptance využívání vyšetření mamografie u žen ve věkové kategorii let o 20%. Rovněž byl prvotně ve třech nemocnicích realizován prevenční program proti postpartální depresi: žen bylo v péči před těhotenstvím i po porodu, nemocniční perzonál byl vyškolen. Také ve zbývajících akčních oblastech Vídeňského programu zdravotní péče o ženy lze zaznamenat mnoho aktivit: organizuje se vydávání informačních brožur (kontrazepce; hepatitis C; prevence proti nemocem krevního oběhu a poruchám srdeční činnosti; hormonální změny v meopauze, močová nikontinence atd.); organizují se pořady (zdravotní dny pro ženy, sexualita mládeže, European Conference Sexual Health & Gender atd.); vypracovávají se studie (např. o bezbariérové gynekologii pro postižené ženy);, jsou nabízeny vzdělávací pořady (např. Curriculum pro nemocniční perzonál o prevenci proti uplatňování násilí) a organizují se projekty, které se orientují na praxi (zdravotní životní styl pro sociálně znevýhodněné ženy; matky malých dětí atd.). Zařízení a opatření Města Vídně v oblasti násilí vůči ženám a dětem Tíšňové volání Města Vídně 24 hodin denně Tíšňové volání pro ženy 24 hodin denně je servisním zařízením oddělení Magistrátu č. 57 Města Vídně. Tato Tísňová linka zahájila její činnost v r. 1996, a je od té doby neodmyslitelnou podstatnou službou městské správy s jednoznačnou úlohou, poskytovat pomoc ženám a dívkám, které se staly obětmi násilí. Od r bylo provedeno telefonických i osobních poradenských kontaktů. Ročně lze zaznamenat nárůst volání, která činí přibližně 900 osobních a telefonických poradenských rozhovorů za rok. Tíšňové volání 24 hodin denně nabízí ženám a dívkám, které se staly obětmi sexuálního, tělesného či psychického násilí okamžitou pomoc. Stěžejní nabídkou tohoto zařízení jsou nejen poradenství a péče, poradenství prostřednictví elektronické pošty a chatu, ale i poskytování pomoci při podání trestního oznámení, doprovod do nemocnice nebo k soudu. Rodinní příslušníci, přátelé, přítelkyně či známí, kterých se případ týká, také mohou nabídky poradenství využít. Tým spolupracovnic se skládá z psycholožek, sociálních pracovnic a právniček. Této nabídky lze využít zdarma a anonymně. K dalším činnostem patří i školení multiplikatorů a pořádání informačních pořadů pro instituce, které jsou v rámci své práce s problematikou násilí vůči ženám a dívkám konfrontovány. Tíšňové volání vyvíjí v rámci odborných grémií a pracovních skupin na Magistrátě a spolkové úrovni i činnosti preventivní. Vídeňské Ženské domy Spolek Vídeňských ženských domů byl založen v r u příležitosti zahájení provozu prvního Vídeňského ženského domu. V letech 1980 a 1996 byly vybudovány další. Provoz čtvrtého Ženského domu byl zahájen v létě Tím splňuje Město Vídeň doporučení Výboru pro ženská práva při Evropském parlamentu, podle kterého by mělo být na obyvatel k dispozici alespoň 1 krizové místo. Celkem je pro ženy a děti v ženských domech k dispozici na 160 míst. Ročně poskytují Vídeňské ženské domy útočiště a záštitu na ženám a dětem. Vídeňské ženské domy jsou financovány výlučně z prostředků obce Vídně, kterou zastupuje oddělení Magistrátu č. 57. Poradenské středisko dostává, coby poradenské zařízení pro rodiny, subvenci z Ministerstva pro sociální jistotu a generace. Ženské domy nabízejí zneužitým a/nebo ohroženým ženám a jejjich dětem ochranu a bezpečný příbytek, alespoň po dobu trvání ohrožení. Ženy mají k dispozici odbornice pro psychosociální a právní poradeství a v neposlední žadě i zaopatření násilím postižených dětí, o které se rovněž stará odborný perzonál. Dodatečně mohou ženy využít ambulantního poradenského střediska. Poradenství je zdarma a anonymní. Dále

13 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 11 MA 11 - Odd. Magistrátu pro péči o děti a mladistvé disponuje spolek i domem pro období po pobytu v ženském domě a několika byty pro přechodný pobyt. Curriculum Násilí vůči ženám a dětem v nemocnicích Vídeňského svazu nemocničních zařízení Vídeňský program zdravotní péče o ženy inicioval v r. 2001, za účelem vyvinutí citlivého přístupu lékařů a zdravotnického perzonálu v nemocnicích, vývoj vzdělávací nabídky na téma násilí vůči ženám a dětem, která byla přenesena do praxe. Zjišťování potřeby Dotazování perzonálu ve dvou do tohoto prvotního projektu zapojených nemocnic dotazování lékařů a zdravotnického perzonálu gynekologických oddělení, urologie, UNK (ušní, nosní, krční), dermatologie, pediatrie, psychiatrie, interny, chirurgie a úrazových ambulancí o jejich zkušenostech ze styku s obětmi násilí. Curriculum Vývoj nabídky dalšího vzdělávání. Cílem je, informovat lékařský perzonál v nemocnicích o generální prevenci a intervenci. Nezbytným předpokladem je, vyvinout u tohoto perzonálu citlivý přístup, a dát také popud k sestavení speciálního týmu pro příjem a péči obětí násilí v každé nemocnici. Školení nemocničního perzonálu na téma násilí vůči ženám a dětem. Kooperační strategie Kancelář pro ženské záležitosti Tísňové volání Kancelář pro zdravotní péči o ženy [ [ [ [ Pilotní projekt ve dvou veřejných nemocnicích SMZ Ost, KFJ Imlementace pěti vzdělávacích modelů pro lékaře, zdravotnický perzonál a sociální pracovníky Svaz nemocničních zařízení Obsah curricula: formy a následky sexuálního a tělesného násilí vůči ženám formy a následky sexuálního a tělesného násilí vůči dětem zajištění stop důkazů, analýza DNA právní situace: podání trestního oznámení; Zákon o ochraně obětí; práva obětí násilí, možnosti jednání nemocničního perzonálu podle Zákonu o lékařských službách a nemocničních zařízeních. prezentace úspěšně aktivních skupin v oblasti ochrany obětí násilí v nemocničních zařízeních Byly vydány letáky a pohlednice s nejdůležitějšími kontaktními adresami, které byly společně s informačními a plakáty umístěny ve veřejných nemocnicích. Pro nemocniční perzonál byla zhotovena praktická mapka se stručným seznamem nejdůležitějších opatření. Cílová skupina Curriculum je určeno pro lékařky a lékaře, zdravotnický perzonál především na odděleních gynekologie, urologie, nosním ušním - krčním, dermatologie, pediatrie, psychiatrie, na internách, chirurgii a úrazových ambulancích. K účasti na Curriculu byly přizvány také porodní asistentky, sociální pracovnice, psycholožky atd Princip Top Down Aby bylo docíleno zakotvení těchto poznatků a jejich sociálního významu na více úrovních, uplatňuje se osvědčený princip Top-Down : Nejprve je požádáno ředitelství nemocnice o podporu navrhovaných aktivit a následovně pak vedení jednotlivých oddělení. Měla by být požadována povinná účast na této akci: Každé oddělení by mělo být zavázáno k vyslání alespoň jednoho zástupce z řad lékařů a jednoho zástupce z řad zdravotnického perzonálu k účasti na školení Curriculum. urologie gynekologie psichiatrie ambultantní příjem dětské zdravotnictví interna HNO dermatologie

14 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata násilí vůči dětem MAG 11 sociální odd. Magistrátu Struktura projektu MA 57 tísňové volání pro ženy soudní medicína policie spolkové republiky Rakousko Obsah projektové skupiny násilí vůči ženám MA 47 sociální práce SMZO skupina ochrany proti násilí WSP skupina ochrany proti násilí právní podklady KAV právní oddělení MA 57 tísňové volání pro ženy Realizace Podle dosavadních zkušeností se osvědčuje délka trvání tohoto vzdělávacího programu ve formě dvou půldenních bloků. Přednášejícími jsou odborníci Tíšňového volání pro ženy 24-hodin, z oddělení Magistrátu č.11 (Úřad pro mladistvé), zástupci z řad policie, soudní medicíny a zástupci Svazu nemocničních zařízení. Po každé přednášce mají účastníci možnost, o daném tématu diskutovat. Evaluace Účastníci školení obdrží dotazník za účelem ohodnocení obsahu přednášky. Tři měsíce po školení je doručen každému účastníkovi dodatečně ještě jeden dotazník k ohodnocení skutečnosti, jestli byl obsah přednášek relevantní pro praxi.

15 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 13 Nelze nekomunikovat práce s veřejností: Magistrátní oddělení boje proti násilí vůči dětem (odd. č.11) (Elisabeth Köpl) V roce 1997 rozhodlo oddělení Vídeňského magistrátu 11 ( MAG ELF ), kterému přísluší sociální péče o děti a mládež, že je nutné, do jejich pracovního postupu systematicky zapojit i práci s médii. Nejen strukturální změny a pověření ze strany politického sektoru ale i podnět ředitelství Magistrátu ke zplnomocnění oddělení Magistrátu prací s médii, vedly ke zřízení nové složky práce s médii, k vypracování konceptu pro práci s veřejností v odd. Magistrátu MAG ELF a ke zřízení horké linky coby poradenské a informační popř. krizové služby pro občany. Od tohoto okamžiku vzrostla, v časovém rozmezí šesti let, intenzita kontaktů s novináři o desetinásobek. Koncem roku 1997 zahájilo odd. MAG ELF sloganem Zdravá facka? první velkou kampaň na téma násilí vůči dětem. Cílem této kampaně i kampaní následujících bylo: vyvinutí citlivého přístupu veřejnosti a rodin s dětmi k relevantním tématům (např. násilí vůči dětem, problémy při výchově, potřeby a práva dětí) informace o nabídce a pomoc ze strany veřejné sociální péče o děti a mládež prevence (co možná nejrychlejší využití poradenské služby, odbourání ostychu a bariér vůči úřadu, posilování kompetence výchovy) Násilí vůči dětem předcházet Jeden projekt, který ve spoluráci s partnery ze Švédska, Finska, Itálie a Skotska realizovalo odd. MA 11 (v rámci EU programu DAPHNE), speciálně sloužil vyvíjení generálně preventivních strategií. Hlavní pozornost byla věnována kvalifikaci spolupracovníků sociálních služeb, tématům jako např. domácí násilí a pohlavní zneužití i intenzivnější tématizování těchto problematik. Také byly organizovány vzdělávací kurzy pro rodiče. Vyšlo najevo, že se rodiče zabývají otázkami násilí a strachu a strategiemi řešení problémů s velkým zájmem. V několika skupinách se podařilo, dát podnět k vytvoření sítě mezi rodiči. Neobjasněné zůstalo, do jaké míry by na výše uvedené nabídce měly zájem skupiny, které je těžké integrovat (jako např. otcové, nezletilé matky nebo přistěhovalci), a jakým způsobem by bylo možné, pokračovat ve výměně mezi partnerskými městy i nadále po ukončení projektu. Milníky ve vývoji ochranných opatření pro ženy a děti ve spolkové zemi Burgenland (Claudia Pingitzer) V letech 1989 až 1993 byla založena poradenská střediska pro ženy v Oberwartu, Mattersburgu, Oberpullendorfu a Neusiedlu am See a současně byla zahájena činnost iniciativní pracovní skupiny spolkové země Pohlavní zneužití. Jak poradenská střediska tak i úřady měly zájem na odbourání tabuizace a na poskytování kompletní pomoci obětem násilí. Nejprve byla shrnuta aktuální situace ve spolkové zemi: Která zařízení se touto tématikou zabývají? Jaká existuje nabídka pomoci a kde jsou ještě mezery? Aby byly již stávající zdroje co možná nejlépe využity, šlo následovně o zlepšení spolupráce s institucemi v této oblasti. Ve třetí fázi kladla pracovní skupina důraz na práci s veřejností: V rámci jedné výstavy byl námět sexuálního násilí znázorněn pro různé cílové skupiny: školní třídy, pedagogický perzonál, pedagogické pracovníky mateřských školek. Jedním z nejdůležitějších poselství bylo beze sporu upozornění na nezbytnost porozumění signálům, které oběti násilí vysílají. Cílovým skupinám bylo zprostředkováno správné jednání v takovýchto situacích. Síť proti násilí ve spolkové zemi Burgenland Pracovní skupina nacházela stále více příznivců a tak došlo k rozhodnutí, zaměřit práci skupiny na širší spektrum tématu násilí, jak také nový název pracovní skupiny vyjadřuje: Společně proti násilí Síť spolkové země Burgenland proti fyzickému, psychickému, sexuálnímu a strukturálnímu násilí.

16 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata V současné době spolupracují na úrovni spolkové republiky následujícíc instituce: Caritas Kancelář spolkové vlády Burgenland pro záležitosti žen Poradenská stediska pro ženy a rodiny Oddělení kriminální policie Intervenční středisko proti domácímu násilí Referát mateřských školek Středisko ochrany dětí Zastupitelství dětí a mládeže Zemský soud Mobilní poradenská služba pro děti a mládež Mobilní léčitelsko pedagogická služba Sociálněpsychologická služba Referáty pro mládež a sociální referáty Školní psychologie Bílý kruh V jednotlivých okresech existují regionální sítě, kterých využívají profesionální pracovníci za účelem výměny zkušeností. Vytvoření sítě ale nebylo žádným sebeúčelem, nýbrž slouží tomu, aby se osobám hledající pomoc této na profesionální úrovni a co nejrychleji dostalo. Podpora dětí a mládeže oběti násilí V r následovalo založení dvou dalších poradenských center pro ženy, v Eisenstadtu a Güssingu. V r bylo zřízeno Středisko ochrany pro děti Oáza. Středisko ochrany pro děti Burgenland nabízí anonymně a zdarma pomoc nejen dětem nebo mladistvým, kteří se stali obětmi psychického, tělesného nebo sexuálního násilí, nýbrž i všem ostatní, kteří jsou v tísni. Toto poradenství je absolutně důvěrné a na jeho základě nemusí být podáno trestní oznámení. Dvě psycholožky a jedna sociální pracovnice provozují poradenskou činnost, pomáhají a podporují v konfliktních rodinných situacích, při řešení otázek a těžkostí výchovy, v případech domácího násilí, pohlavního zneužití, v případech náznaků zneužití u dětí, kritických situací, v problematických situacích rozvodů a rozchodů. Dalšími stěžejními pracovními náměty jsou informační a osvětové pořady ve formě přednášek a workshopů ve školách, školkách a jiných veřejných zařízeních. Aby mohly i vrstevníci vrstevníkům v krizových situacích lépe pomoci, jsou děti z rozvedených rodin organizovány ve svépomocných skupinách s vrstevníky. Tento způsob také dětem napomáhá, vypořádat se s touto změnou. Právnička tohoto střediska také nabízí právnické poradenství a doprovod k soudním řízením. V průběhu jednoho kalendářního roku se provádí více než poradenských rozhovorů pro jednotlivce, popř. péče psychologa - tendence je stoupající. Novou pracovní oblastí se stala prevenční práce ve školách. Nejdůležitějšími náměty jsou: pohlavní zneužití, násilí v rodině a zacházení s konfliktními situacemi pro mládež.činnost Intervenčního zařízení proti domácímu násilí ve spolkové zemi Burgenland byla zahájena v r v Oberwartu. Toto Intervenční středisko také vyvíjí mobilní činnost, t.zn. že obětem násilí mohou být nabídnuty pomoc a podpora v blízkosti jejich bydliště. Platforma Spolková zem Burgenland bez násilí Potom, co byla v r otevřena Kancelář pro záležitosti žen jako samostatný referát při úřadu Vlády spolkové země Dolního Rakouska a v témže roce i otevřeno Poradenské středisko pro ženy v Jennersdorfu, následovala dva roky poté iniciativa Zemské radní, paní Vereny Dunst, instalovat platformu Spolková země Burgenland 2003 bez násilí. Obsahem této kampaně bylo sjednocení veškerých aktivit v oblasti preventivních opatření proti násilí po dobu alespoň jednoho roku. Tato iniciativa byla doprovázena dalšími iniciativami Referátu pro ochranu žen a mládeže a Kanceláře při spolkové zemi Burgenland pro záležitosti žen.

17 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 15 Jako logo tohoto fóra byl zvolen čtyřlístek ve formě napínáčku: symbol, který vyjadřuje odhodlání k boji proti násilí, nosilo mnoho obyvatel Burgenlandu. Cílem fóra bylo, zastihnout nejen oběti násilí a agresory, ale i všechny ostatní, kteří měli štěstí a násilím postiženi nebyli. Současně byla tato akce výzvou pro všechny, aby násilí nebylo přehlíženo a ignorováno! Sloganem tohoto fóra bylo: Pomoci může být pouze tomu, kdo o pomoc volá. Aby byl splněn požadovaný předpoklad možnosti volání o pomoc, byla zřízena horká linka, která byla v provozu sedm dní v týdnu v nepřetržitém provozu. Ženský dům Ženský dům v Eisenstadtu byl zřízen v r. 2004, a je výlučným zařízením pomoci pro oběti tělesného nebo psychického násilí, zneužití a ohrožené ženy a děti. Ženy zde nacházejí ochranu a pomoc, mohou zde žít beze strachu a podle vlastní vůle. Profesionálně se jim pomáhá, nalézt východiska ze vztahů zatížených násilím a zneužíváním. Cíli ženského domu je také, působit proti sociální izolaci burgenlandských žen, které se staly oběťmi násilí, a uvést toto téma na veřejnost. Ženy a děti žijící v násilných poměrech zde rychle, anonymně a nebyrokraticky nacházejí okamžitou pomoc. Na rozdíl od sociálních zařízení jsou v Ženském domě bezpečnostní opatření splňující vysoké standarty. Ženám je zde poskytnuta nejen ochrana, ale podle zásady pomoc ke svépomoci jsou i v sociálněpedagogické a terapeutické péči. Muži mají do Ženského domu obecně zákaz vstupu. Proto jsou dvě obytné jednotky odděleny od ostatních osmi, aby mohly být přijaty i ženy se syny staršími 14-ti let. V roce 2004 byl Ženský dům vytížen na 70-90%. Ženský dům je veden spolkem Schody. Od r je zde uplatňován podstavcový rozpočet, neúčtují se žádné denní sazby a povinnost regresu byla zrušena. Aktivity Města Brna v oblasti domácího násilí (Zora Prosková) Výchozí situace Prvních pozitivních změn zákona bylo dosaženo v r novelizací Trestního zákona, která stoupila v platnost Tato novela upravuje potrestání pachatele, který týrá osobu jemu blízkou nebo ve společné domácnosti žijící, trestem odnětí svobody od dvou do osmi let. Policie je při zatýkání a pátrání v této oblasti aktivnější. Žalob tohoto druhu u soudů stále přibývá. Jak policejní vyšetřování tak i soudní řízení přitahují stále více pozornost tiskového zpravodajství. Aktivity v oblasti domácí násilí se orientují především na ženy a děti. Těmto cílovým skupinám je doručován informační materiál; obětem násilí nabízí pomoc celá řada organizací. Násilí vůči starým a postiženým osobám se zatím nevěnuje tolik pozornosti. Vedle NGOs se touto tématikou zabývají v rámci studií gender i školy a výzkumné ústavy. Zásadně mohou být rozlišovány dvě hlavní skupiny postižených osob: ženy, které se staly obětmi násilí mimo rodinný kruh (oběti trestných činů, prostitutky, legální a ilegální migrantky) oběti domácího násilí (ženy a děti) Po dlouhou dobu nebyly problematické oblasti násilí vůči ženám, dětem a obzvláště problematika domácího násilí, chápány jako společenské problémy, jejichž řešení by bylo prioritní. Z toho vyplývá i současná problematická situace: chybí právní úprava, která by problém definovala a akutní ohrožení omezila. Na řešení této problematiky se podílí několik organizací, které pracují informálně. Na úrovni města neexistuje žádné celistvé koordinační centrum.

18 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata Podílející se instituce Policie Policie zasahuje do případů domácího násilí pouze za předpokladu, že je k takovémuto zásahu konkrétně zavolána. V rámci preventivních opatření dochází spíše k dokumentaci a např. v oblasti prostituce k definování jednotlivých problémů. Městská policie zasahuje pouze, pokud dojde k rušení nočního klidu nebo společenského soužití. Zdravotnická zařízení Praktičtí a dětští lékaři jsou informováni o tom, jak mají v případě podezdření, že došlo ke zneužití, jednat. Ale dostatečné uvědomění lékařského perzonálu pro tuto problematiku a propojení s dalšími institucemi ještě chybí. Nemocniční zařízení a úrazové ambulance by měly být v případech akutního zaopatření obětí násilí schopni reagovat. Je možné, požádat v nemocnicích o pomoc psychologa, ale spolupracovníci ambulancí zatím ještě nemají k dispozici dokončený akční plán. Na území Města Brna nejsou žádná specializovaná zařízení, která zajišťují poskytování pomoci obětem násilí. Psychologickou pomoc a poradenství pro oběti násilí nabízí telefonická pomocná služba a Krizové centrum Fakultní nemocnice Brna. Toto je 24-hodinové tísňové volání poskytující všechny druhy psychologické pomoci a poradenství bez zvláštní specializace pro oběti násilí. Nestátní organizace Bílý kruh jistoty nabízí poradenství pro oběti trestných činů, psychologickou a morální pomoc, podpůrné organizační a právní činnosti. Liga lidských práv nabízí ve formě 24-hodinnového tísňového volání psychologickou a právní pomoc. Poradenské středisko pro manželské páry a rodiny nabízí v rámci obecného poradenství i pomoc zneužitým ženám a zabývá se i domácím násilím. Oběti násilí podporují i další poradenská střediska občanskoprávního charakteru. Plánované aktivity Mimo několika na veřejnost působivých aktivit, které v listopadu 2004 iniciovalo a organizovalo Město Brno, např. akční týden Týden proti násilí vůči ženám, by mělo být docíleno intenzivnějšího zpravodajství v médiích. Nadto je snaha, motivovat politické reprezanty města k jasnému a otevřenému uznání tohoto problému, aby se političtí činitelé k tématu domácího násilí veřejně vyjadřovali.

19 Modul 5: Management vzdělávání Modul 6: Územní a dopravní plánování Modul 7: Dlouhoudržitelné využívání energie 17 Účast na projektu OPENING by mohla příznivě ovlivnit navazování dalších kontaktů s příslušnými odděleními Města Vídně a NGOs. V rámci projektové práce byl zapojen i perzonál nemocnic a policie. Záměrem Magistrátu Města Brna je, nadále posilovat výměnu zkušeností a prohlubovat spolupráci mezi jednotlivými pečovatelskými zařízeními pro pomoc obětím násilí. Např. je ještě třeba zlepšit odbornou kompetenci zdravotnického perzonálu při poskytování pomoci obětem násilí. Toto se netýká pouze poskytování pomoci obětem násilí, nýbrž i poskytování pomoci dětem a seniorům. Zatímco nezbytnost poskytování pomoci ženám a dětem již do povědomí zdravotnického perzonálu pronikla (nedostatky lze zjistit spíše v praktických dovednostech), ohrožení postižených a starých osob zatím ještě není vnímáno jako závažný problém. V úřadech jednotlivých městských částí, popř. na sociálních referátech, je stav informací jednotlivých spolupracovníků o této problematice velmi rozdílný. Pracovníci ještě nebyli systematicky školeni. Přístup jednotlivých pracovníků závisí individuelně na jejich osobních zkušenostech a osobní angažovanosti. Rovněž v mateřských školkách, školách a jiných zařízeních péče o děti ještě perzonál nebyl o možnostech jednání a poskytování pomoci obětem násilí vyškolen nebo informován. Aby bylo zaručeno posílení povědomí a zlepšení kvality zacházení s oběťmi násilí, plánují se školení pro jednotlivé skupiny (zdravotnický perzonál, policie atd.). Informace a iniciativy domácího násilí v Győru (Mária Miklósy Bertalanfy, László Majoros) opravdovými násilnými delikty (jako např. vražda, ublížení na zdraví, loupež, donucování, sexuální delikty ) jiné jsou delikty páchané v rodinném kruhu, aniž by byly spojeny s konkrétním užitím násilí, které ale de jure do této kategorie trestných činů patří. (např. opomenutí péče). V. r bylo v komitátu Győr-Moson- Sopron registrováno celkem 161 deliktů. Více než polovinu (52%) tvořily delikty poškození na zdraví, 13% násilné potyčky, 11% ohrožení nezletilých a 23% dalších deliktů. Přibližně dvě třetiny všech trestných činů jsou násilné trestné činy. V r bylo podáno 185 trestních oznámení proti členům rodiny, z toho 145 proti mužům. Co se obětí násilí týče, je proporcionalita v ohledu na pohlaví obrácená: 87 osob, 49% všech obětí byly ženy. Také u nezletilých obětí je podíl dívčích obětí o něco vyšší než u chlapeckých. (18% dívek, 15% chlapců). Z relativně nízkzkého počtu trestních oznámení (161 deliktů v r. 2003) lze odvodit vysoký počet dosud nezjištěných či neohlášených případů. Najedné straně je problém domácího násilí stále ještě chápán jako rodinná záležitost, a násilím postižené osoby tyto skutečnosti nechtějí zveřejňovat. Na straně druhé doufají oběti násilí stále v to, že se vztah opět normalizuje, často nejsou dostatečně o jejich právech informováni. Ve většině případů žijí oběti ve finanční popř. emocionální závislosti na pachatelích. Tyto průzkumy daly v Maďarsku, a konkrétně i v komitátu Győr-Moson-Sopron, popud několika novým iniciativám. Před třemi roky byla u policie uvedena v platnost nová vyhláška o řízení Podle informací spolku NANE (ženy pro ženy společně proti násilí), je každá pátá žena jejím partnererm pravidelně týrána. V 95% případů je agresorem muž. Za účelem objektivního hodnocení těchto údajů je nezbytné zohlednění I údajů kriminalistiky. V Maďarsku jsou do pojmu interní rodinné násilí zahrnováno 30 trestních činů a 4 přestupky. Některé z nich jsou

20 Modul 1: Kooperace v turistice Modul 2: Zdraví žen Modul 3: Integrativní městské plánování Modul 4: Ecodata v případech domácího násilí. Celostátně byly zřízeny nové prostory za účelem výslechu (většinou nezletilých) svědků, ve kterých je umožněn profesionální a velmi ohleduplný výslech. Dále již běží přípravné legislativní práce pro nový Zákon o ochraně obětí a ochraně před násilím. Je snaha, docílit úžší spolupráce s úřadem poručnictví. V kooperaci s koordinační kanceláří WHO města Győr by měl být připraven nový vzdělávací program pro policejní úřednice a úředníky na téma Násilí a zdraví žen. Kooperace mezi Győrem a Pittsburghem V listopadu 2002 byl ve městech Győr a Pittsburgh společně proveden projekt na téma Zdraví žen. Nejdůležitějšími partnery projektu byly koordinační kancelář WHO města Győr a Magee ženská nemocnice města Pittsburgh. Projekt byl finančně podporován organizacemi AIHA (American International Health Alliance) a USAID (United States Agency for International Development). Hlavní cíle projektu (informace pro ženy v oblasti zdraví žen a vzdělávání klíčových osob cílových skupin)byly, díky účelnému zapojení konkrétních institucí sociální a zdravotní oblasti, škol a médií, splněny. školách. Rovněž se podařilo, celý projekt podpořit tiskovou kampaní. V rámci projektu byla zřízena různá informační střediska, ve kterých byl nabízen propagační a informačni materiál i publikace. Projekt byl zaměřen na odborníky v oblasti zdravotnictví, sociální pracovníky, pedagogy, instruktory pro romské obyvatelstvo, školáky, policejní úředníky a státní zástupce. Ačkoliv je v problematice domácího násilí ještě třeba vyvinout velkého úsilí, a ačkoliv je tato práce velmi těžká, její výsledky stojí za to. Dlouhodobý cíl města Győr zní: zdravé ženy zdravá rodina zdravá generace! Také práce s veřejností byla důležitou dílčí částí projektu. Byly vydány různé publikace, a organizovány vzdělávací programy, kurzy a výuka o zdraví nejen pro skupiny dospělých ale i ve Ze statistických dat a informací policie vyplývají následující profily pachatelů a obětí: Typický pachatel Typická oběť muž, dospělá osoba žena, dospělá osoba (často) pod vlivem alkoholu ohrožuje oběť (oběti) dlouhodobě dojem na venek: průměrný spoluobčan oběť ublížení na zdraví žije již delší dobu s pachatelem v partnerském svazku

OPENING. Co nejvíce využít rozšíření Přeshraniční kooperace v regionu CENTROPE ENIN

OPENING. Co nejvíce využít rozšíření Přeshraniční kooperace v regionu CENTROPE ENIN OPENING. Co nejvíce využít rozšíření Přeshraniční kooperace v regionu CENTROPE Mezinárodní konference 1. června 2005, 10.00 16.30 hod Vídeňská radnice, Erbový sál OPENING OPtimized ENlargement TrainING

Více

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru

Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru Fakta a iniciativy v oblasti násilí uvnitř rodiny v Győru OPENING projekt, závěrečná konference ve Vídni 17.12.2004. Podle informací spolku N.A.N.E. : Každá 5. žena je pravidelně týrána svým partnerem.

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí

DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí DAPHNE III (2007-2013) Boj proti násilí SEMINÁŘ KE KOMUNITÁRNÍM PROGRAMŮM PARDUBICE, 5. DUBNA 2011 Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: barbora.holusova@mvcr.cz

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice

OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice OPENING Modul 2: zdraví žen jako komunální úloha. Společné strategie proti násilí vůči ženám a dětem Workshop II, 16. června 2004, Brno, Stará radnice PROTOKOL 9.30-9.50 hod zahájení a přivítání Vladimír

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010

Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční spolupráce cesta do sjednocené Evropy? České Budějovice, 24. 3. 2010 Přeshraniční kooperace Folie 2 Přeshraniční kooperace Folie 3 Vývoj 1994 Vdůsledku restrukturalizace Okresní nemocnice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska

Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Zdravotnictví města Brna organizace a aktuální východiska Poskytnutí základních informací o zdravotnickém systému České republiky a zdravotnictví města Brna by mělo sloužit jako východisko k dalším jednáním,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách

Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Možný postup policie v boji proti kybernetické kriminalitě ve školách Mgr. Lukáš Habich Anotace Příspěvek se zabývá problematikou preventivního programu ve Walesu a návrhem preventivního programu pro Policii

Více

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže

Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže 1 Příloha k usnesení vlády ze dne... 2012 č.... Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín plnění: 1.

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ES V OBLASTI SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZAMĚSTNANOSTI 1) Pohyb pracujících a sociální ochrana Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství ve znění

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Aplikace v Rakousku. Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS. www.frauenberatung.eu/gender budgeting

Aplikace v Rakousku. Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS. www.frauenberatung.eu/gender budgeting www.frauenberatung.eu/gender budgeting Genderové rozpočtování (Gender budgeting) Aplikace v Rakousku Ulrike Faltin, Netzwerk FMBS Srdečně děkuji Dr. E. Klatzerové za mnohé podněty! EU-Strategie Gender

Více

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství

Mgr. Petra Kadlecová. Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Mgr. Petra Kadlecová Reflexe primární protidrogové prevence v oblasti středního školství Kapitola 1 strana 2 Prevence rizik návykových látek Prevence (dle WHO): soubor intervencí s cílem zamezit a snížit

Více

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS

Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti. Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Projekt Posilování sociálního dialogu prevence násilí na pracovišti Mgr. Dušan MARTINEK vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projekty ČMKOS Praha, Senát Parlamentu ČR 12.10.2010 Plný název projektu:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015

Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci. Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt EU Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Městském úřadu v Třinci Závěrečná konference 20. května 2015 Projekt evropské unie z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost s názvem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Vykázání I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 20.10.2013 Vzdělávací

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví 11. 9. 2012 2011/0369(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 14-35 Návrh stanoviska Mariya Gabriel (PE491.303v02-00) k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi

OBSAH. Úvod. 2. Naděje v krizi a role pomáhajícího 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi OBSAH Úvod 1. Bolesti a výzvy krize z různých úhlů pohledu 1.1 Filozofické základy vnímání krize 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie 1.1.1.1 Naděje ve filozofii 1.2 Krize v psychologii 1.2.1 Zvládání obtížných

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1

VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 Příloha č. 2 VYBRANÉ LEGISLATIVNÍ, STRATEGICKÉ A KONCEPČNÍ MATERIÁLY V OBLASTI PODPORY A OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 1 OBECNÉ DOKUMENTY Zdraví 2020 evropský rámec pro politiky pro zdraví a prosperitu (SZO,

Více

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at

MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at. MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Rakousku www.nachhaltigkeit.at MÍSTNÍ AGENDA 21 v Dolním Rakousku www.gemeinde21.at Úřad dolnorakouské zemské vlády Odbor územního plánování a regionální politiky Zemská kancelář pro

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Intervenční centrum Nymburk

Intervenční centrum Nymburk Intervenční centrum Nymburk Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Směrnice č. 1 Poslání, cíle a zásady Intervenčního centra Nymburk Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel

Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Město Brno získalo titul Obec přátelská rodině roku 2008 v kategorii nad 50 000 obyvatel Dovolte, abychom Vám představili naše vítězné město. Do soutěže Obec přátelská rodině se přihlásilo celkem 218 obcí,

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008

Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Zdravotní plán města Vsetína Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. října 2008 Ing. Petr Kozel, Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Původní záměr Komunitně proplánovat sekci B Akčního plánu zdraví

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič

por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič KOMERČNÍ SEXUÁLNÍ ZNEUŢÍVÁNÍ DĚTÍ Z POHLEDU POLICEJNÍ PRAXE (netradiční) por. Bc. Jiří Ištvaník por. Bc. Petr Buřič POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY SLUŢBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ 1. ODDĚLENÍ OBECNÉ KRIMINALITY

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více