ČÍNA TERITORIÁLNÍ SCREENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍNA TERITORIÁLNÍ SCREENING"

Transkript

1 ČÍNA TERITORIÁLNÍ SCREENING

2 1 ČÍNA Teritoriální screening Obsah Ekonomická situace... 2 Strukturální změny v ekonomice... 2 Rostoucí investiční aktivity v oblasti infrastruktury a moderních technologií... 2 Modernizační procesy, urbanizace a demografické změny hybatelem růstu... 3 Diverzifikace energetického mixu... 3 Investice do environmentálních technologií... 3 Rozvoj dopravní infrastruktury... 4 Demografické trendy a změny ve zdravotnictví... 4 Sociální nejistota... 5 Základní ekonomické a statistické údaje... 6 Udržitelnost HDP... 6 Podíly sektorů na HDP... 7 Investice do infrastruktury a zvyšující se domácí spotřeba... 7 Zahraniční obchod... 9 Vývoz stále hybatelem ekonomického růstu... 9 Zahraniční obchod s EU Vývoj zahraničního obchodu ČR s Čínou Srovnání české a čínské specializace Informace o konkurenci na trhu Identifikace hrozeb a příležitostí Kontakty... 16

3 2 ČÍNA Teritoriální screening Ekonomická situace Charakteristika trhu Silná ekonomika s komplexním záběrem Zapojení do globálních ekonomických struktur (WTO) Stabilní ekonomický růst Zvyšující se konkurenceschopnost domácích firem Politická a fiskální stabilita Růst životní úrovně obyvatel Dynamický soukromý sektor a silné státní podniky Váhavá liberalizace vnitřního trhu Tlak na přeměnu exportní ekonomiky na ekonomiku taženou domácí poptávkou Rating Fitch China S&P China Moody s China A+ AA- Aa3 Zvyšující se ratingy agentur reflektují potenciál hospodářského růstu, velké devizové rezervy a silnou fiskální pozici. Strukturální změny v ekonomice V současnosti je Čínská lidová republika druhou největší ekonomikou (po USA a před Japonskem), je největším světovým vývozcem a druhým největším dovozcem (data za rok 2011, The World Factbook). V roce 2010 dosáhlo tempo růstu HDP 10,4 %, v roce 2011 kleslo pod desetiprocentní hranici na 9,2 %. Podle 12. pětiletého plánu (od r. 2012) počítá Čína s růstem ve výši 7,5 % s důrazem na kvalitu ekonomického růstu oproti kvantitě. Čína se tak zaměřuje na udržitelnost stabilního rychlého růstu, na snížení orientace čínské ekonomiky na export a na restrukturalizaci ekonomiky. I přes značnou konkurenceschopnost čínské ekonomiky nabízí tato řadu obchodních a investičních příležitostí pro uplatnění českých firem. Vysoce konkurenční jsou především pobřežní oblasti, kde je zde v převážné míře umístěna výroba pro export. V centrálních a západních částech země čínská vláda realizuje program restrukturalizace průmyslu a rozvoje dopravní infrastruktury. Rostoucí investiční aktivity v oblasti infrastruktury a moderních technologií Většina investičních aktivit bude realizována se zaměřením na rozšíření silniční a železniční sítě, výstavbu podzemních drah a přepravních tratí pro lehké vlakové soupravy v městské hromadné dopravě, budování nových letišť, výstavbu kapacit pro bydlení v nižších cenových resp. nájemních relacích, rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí, vybudování potřebných dalších kapacit pro výrobu elektrické energie apod. Rozmach stavebního průmyslu v Číně bude pokračovat i v následujících letech, jeho průměrná meziroční míra růstu je odhadována na 11,3 %. Ve stavební výrobě působí převážně tuzemské firmy (99 % v roce 2010). Pokračující boom ve stavebnictví provází i rychlý růst produkce stavebních materiálů. Důraz bude kladen rovněž na provádění projektů orientovaných na zvýšení úrovně ochrany životního prostředí, konsolidaci vodohospodářství a hledání zdrojů "zelené" energie. Spolu s tím budou podporovány vývojové programy přinášející významné technologické

4 3 ČÍNA Teritoriální screening inovace. Velká pozornost je věnována průmyslu, elektronice, moderním digitálním technologiím a v posledních měsících se Čína připravuje na světovou automobilovou a autobusovou expanzi. Modernizační procesy, urbanizace a demografické změny hybatelem růstu Důsledkem rychlého modernizačního procesu, masivní urbanizace, demografických změn, sílící střední třídou a posilováním domácí spotřeby se Čína musí vyrovnat s několika faktory zajištění energetické nezávislosti a pokrytí rostoucí spotřeby, zefektivnění těžby k pokrytí průmyslové poptávky, rozvoj environmentálních technologií a obnovitelných zdrojů, investice do dopravní infrastruktury (především silniční a železniční průmysl)a v neposlední řadě reformou sociálního systému. Diverzifikace energetického mixu Čínský energetický mix patřil v minulosti k těm, kde převládá výroba elektrické energie v tepelných elektrárnách. To se v poslední době mění, Čína se snaží svůj energetický mix více diversifikovat. Omezuje využívání uhlí a ropy a směřuje k vyššímu využití zemního plynu, stejně tak je nutné rozvést energetické sítě po celém svém území tak, aby ke zdrojům energie mělo přístup co nejvíce jejích obyvatel. Vzhledem k tomu, že pro své vlastní potřeby Čína nemá dostatek fosilních paliv a s postupujícím růstem čínské ekonomiky se zvyšuje spotřeba energie, snaží se využívat ve větší míře nefosilních paliv a obnovitelných zdrojů. Kromě vodních elektráren (instalovaný výkon 230 GW v roce 2011) se v čínské energetice věnuje významná pozornost jaderným elektrárnám. Jedním z cílů čínské vlády je inovace v technologiích, které mohou pomoci k efektivnějšímu zpracování a využití energie. Zvýšené nároky na průmyslové závody znamenají ale i zvýšenou spotřebu elektrické energie, a tak Čína musí tyto strategické suroviny častěji dovážet. I přes deklarovanou snahu snižovat podíl tepelných elektráren na energetickém mixu zůstává uhlí významnou surovinou zaručující další čínský rozvoj. Aby Čína zvýšila energetickou soběstačnost, plánuje investice do těžby břidlicového plynu a metanu. Investice do environmentálních technologií Oblast ochrany životního prostředí a intenzivnější zapojení obnovitelných zdrojů do energetického mixu je pro Čínu palčivým problémem i nutnou volbou spotřeba energie stoupla o 136 % v poslední dekádě. Čína proto ve svém 5letém plánu do roku 2015 nastavila systém omezení a cílů, které by měly snížit emisi skleníkových plynů, zvýšit zapojení obnovitelných zdrojů v energetickém mixu a omezit dopady na životní prostředí. Spolu s obnovitelnými zdroji tak musí Čína řešit i modernizaci a modifikaci přenosové sítě, proto již od roku 2010 je Čína největším investorem v oblasti smart grids (investovala 5,8 mld. EUR v roce 2010) a plánuje do roku 2020 investovat dalších 418 mld. na modernizaci infrastruktury (smart grids, smart meters aj.). Čína hodlá do roku 2020 investovat také do infrastruktury ve vodním hospodářství cca 485 miliard EUR městské čistírny odpadních vod, projekty na výstavbu desalinačních jednotek, zahájení South-North Water Transfer projektu aj. Zajímavé příležitosti skýtá v současnosti především oblast průmyslových čistíren odpadních vod nedostatek vodních zdrojů vede k nutnému vyřešení problematiky silného znečišťování vod průmyslem. Příležitosti leží i v technologiích pro recyklaci odpadu a získávání druhotných surovin pro výrobní spotřebu, čistírnách odpadních vod a likvidaci kalů, technologiích a řešení pro efektivní využívání energie.

5 4 ČÍNA Teritoriální screening Rozvoj dopravní infrastruktury V oblasti rozvoje dopravní infrastruktury je třeba zmínit k nebývalému růstu leteckého průmyslu. Dochází k němu díky posilování čínské ekonomiky v posledních několika letech. Do roku 2003 nebylo možné v zemi vlastnit soukromé letadlo, ať už šlo o jednotlivce či o společnosti. Nyní se odhaduje, že se Čína v následujících deseti letech stane třetí zemí světa co do počtu soukromých letadel. V současnosti je plánováno i otevření čínského leteckého prostoru soukromým letadlům, kdy bude uvolněn prostor do 4 tisíc metrů pro malá letadla v okolí velkých měst. Demografické trendy a změny ve zdravotnictví Demografické změny jsou pak hybatelem zdravotnických reforem a souvisejících investic do systému stejně jako rozvojem zdravotnické techniky a souvisejících produktů. Vzhledem k tomu, že Čína se specializuje především na produkci zdravotnické techniky nižší a střední kategorie, je velkou příležitostí high end kategorie zdravotnických zařízení, jejíž dovoz je podporován i poměrně jednoduchým vstupem na trh, nicméně vzhledem ke zdravotnické reformě a rozvoji R&D v Číně se předpokládá trend k větší poptávce po technice střední kategorie. Vzhledem k socio-demografickým změnám se dají předpokládat příležitosti především ve zdravotnické technice pro domácí péči. Dá se předpokládat, že Čína bude kopírovat trend ostatních vyspělých zemí, kdy je podporovaný rozvoj poskytování zdravotní péče doma na úkor institucializované zdravotní péče, což umožňuje i rozvoj nových technologií, díky kterým lze poskytovat zdravotní péči doma ve stejné kvalitě a bez nutnosti tak častých návštěv zdravotnických zařízení. Vedle IT technologií, jež umožňují rozvoj e- health a telemedicíny, sem patří i možnost přenosných diagnostických přístrojů či budoucí možnost kontroly pacientových životních funkcí na dálku. Obrázek 1: Věková struktura obyvatelstva Číny v roce 2010 a předpokládaná věková struktura v roce 2035 Věkové skupiny ženy 2010 ženy 2035 muži 2035 muži Počet obyvatel (v miliónech) Zdroj: United Nations Population Information Network (

6 5 ČÍNA Teritoriální screening Sociální nejistota Růst čínské ekonomiky má ale své meze. Kromě jiného čínská ekonomika naráží na stále reálnější hrozbu kolapsu sociálního, respektive důchodového systému. Čína patří k zemím s nejrychlejším procesem demografického stárnutí populace. V současné době lidé v důchodovém věku (ženy starší 55 let a muži starší 60 let) získávají prostředky na živobytí ze tří zdrojů (zaopatření za strany rodiny, samozabezpečení a státní důchod). Politika jednoho dítěte, nemožnost dostatečných úspor a ne zcela funkční důchodový systém tvořený příspěvky zaměstnavatelů způsobuje, že teoreticky sice obyvatelé mohou naspořit 58,5 % průměrné provinční mzdy na důchod, ale reálná hodnota důchodů oproti průměrně mzdě však klesá, a to především v městských oblastech. Důvodem je rychlejší růst průměrné mzdy. V roce 2010 činila hodnota důchodu v městských oblastech 46 % průměrné mzdy (v přepočtu Kč ročně), zatímco v roce 1995 to bylo ještě 71 %. Situace na čínském venkově je ještě horší, průměrný roční důchod činil v roce 2010 v přepočtu částku zhruba 2500 Kč. Dalším problémem čínského důchodového systému je nízká míra participace, v roce 2010 se jej účastnilo 360 miliónu obyvatel (z toho 138 miliónů obyvatel byli pasivní příjemci rent). Řešením problémů spojených s čínským důchodovým systémem je zvyšování participace obyvatelstva v systému, případně navyšování odvodů. V obou případech je však důsledkem snižování konkurenceschopnosti čínských podniků (vyšší výdaje) a zároveň snižování koupěschopnosti čínského obyvatelstva (především penzistů). Nižší koupěschopnost je pak v protikladu s plánem čínské vlády zaměřit se na zvýšení domácí poptávky po čínském zboží.

7 6 ČÍNA Teritoriální screening Základní ekonomické a statistické údaje Obrázek 2: Vývoj základních čínských ekonomických ukazatelů HDP per capita (v USD) 16,0% HDP per capita -růst inflace (spotřebitelské ceny) míra nezaměstnanosti 12,1% 13,6% 14,0% 12,0% ,4% 9,3% 9,4% 10,6% 4,8% 9,0% 5,9% 8,6% 9,9% 8,8% 5,4% 10,0% 8,0% 6,0% ,0% 4,3% 4,2% 4,2% 4,1% 4,0% 4,2% 4,3% 4,1% 4,1% 3,9% 3,3% 1,2% 1,8% 1,5% 4,0% 2,0% 0,0% 0-0,8% Zdroj: World databank ( a National Bureau of Statistics of China ( Udržitelnost HDP Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. -0,7% ,0%

8 7 ČÍNA Teritoriální screening Podíly sektorů na HDP Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Investice do infrastruktury a zvyšující se domácí spotřeba Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Obrázek 3: Vývoj čínského HDP včetně příspěvků jednotlivých sektorů ekonomiky 16,0% 14,0% 12,0% služby zemědělství průmysl růst HDP 10,0% 8,0% 4,1% 3,8% 4,0% 4,9% 5,7% 6,6% 4,3% 4,0% 4,1% 4,1% 6,0% 4,0% 2,0% 4,5% 5,9% 5,3% 5,8% 6,3% 7,2% 4,7% 4,8% 5,9% 4,8% 0,0% 0,4% 0,3% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,6% 0,4% 0,4% 0,4% Zdroj:National Bureau of Statistics of China (

9 8 ČÍNA Teritoriální screening Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Obrázek 4: Vývoj čínského HDP včetně příspěvků tří hlavních složek 16,0% 14,0% 2,6% 12,0% 2,1% 10,0% 8,0% 6,0% 0,7% 4,4% 0,1% 0,6% 2,6% 6,3% 5,5% 4,3% 5,5% 6,0% 0,9% 4,5% 8,1% 0,4% 5,5% 4,5% 4,0% 2,0% 4,0% 3,6% 4,0% 4,4% 5,1% 5,6% 4,2% 4,6% 4,5% 5,2% 0,0% -0,4% -2,0% -4,0% čistý export spotřeba investice růst HDP -3,5% -6,0% Zdroj:National Bureau of Statistics of China (

10 9 ČÍNA Teritoriální screening Obrázek 5: Srovnání vývoje čínské průměrné mzdy a růstu reálné mzdy Průměrná roční mzda v jüanech Průměrná roční mzda Růst reálné mzdy 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Průměrný reaálný růst mezd Zdroj:National Bureau of Statistics of China ( of China ( ,0% Zahraniční obchod Vývoz stále hybatelem ekonomického růstu Čínský zahraniční obchod se i v roce 2011 vyznačoval silným růstem, kdy jeho celkový objem stoupl o 22,5 % a předpokládá se, že do roku 2020 se bude Čína na světovém zahraničním obchodu podílet ze 17 %, nicméně v roce 2012 by se měl tento růst zmírnit vlivem krize panující v EU a USA, i tak však zůstane vývoz i nadále hybatelem ekonomického růstu. Český export na tento růst reagoval prakticky bez zpoždění a rostl společně s čínským importem. Ani v roce 2009, kdy se čínský import propadl, český vývoz do Číny mírně vzrostl. V letech 2010 a 2011 začínal český vývoz růst strměji. Tento trend pokračoval i v roce 2012, kdy na základě dostupných dat lze předpokládat, že český vývoz se zvýšil oproti roku 2011 o dalších miliónů eur. Nárůst byl způsoben hlavně v první třetině roku, ke konci roku český vývoz oproti roku 2011 již mírně klesal.

11 10 ČÍNA Teritoriální screening Obrázek 6: Vývoj čínského importu a exportu ve srovnání s českým dovozem do Číny Objem v mld. USD Český vývoz Import Export Objem českého vývozu do Číny vmil. eur Zdroj: Comtrade ( a Eurostat ( Zahraniční obchod s EU Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně.

12 11 ČÍNA Teritoriální screening Obrázek 7: Měsíční vývoj českého exportu do Číny v letech (v miliónech eur) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Zdroj: Eurostat ( Vývoj zahraničního obchodu ČR s Čínou Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Srovnání české a čínské specializace Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu.

13 12 ČÍNA Teritoriální screening Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Obrázek 8: Srovnání české a čínské specializace 100,0% 90,0% Podíl na kumulativní komparativní výhodě 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Čína ČR 10,0% 0,0% Počet položek Zdroj: Comtrade (

14 13 ČÍNA Teritoriální screening Tabulka 1: Deset položek s nejvyšší specializací v Číně Čína HS4 kód Položka % celkem % 8471 Stroje automat. zprac. dat. jednotky, snímače 11,8% ap 11,8% 8525 Přístroje vysílací pro rozhlas,televizi apod;kamery 5,2% 17,0% 8517 Přístroje telefonní,ost.,přístroje pro vysílání,příjem 3,5% hlasu,dat 20,5% jn 8901 Lodě pro dopravu osobní, nákladní, turistické3,5% 23,9% 8528 Monitory,projektory bez TV; přijímače televizní 2,2% 26,1% 9403 Nábytek, ostatní části, součásti 1,8% 27,9% 4202 Kufry, aktovky, brašny, pouzdra, kazety, vaky 1,7% apod 29,6% 6110 Pulovry, svetry, vesty, apod., pletené, háčkované 1,7% 31,3% 6204 Kostýmy šaty sukně kalhoty ap dámské dívčí 1,5% 32,7% 6104 Kostýmy šaty sukně ap dámské dívčí pletené1,4% 34,2% Zdroj: Comtrade ( Tabulka 2: Deset položek s nejvyšší specializací v ČR Česká republika HS4 kód Položka % celkem % 8703 Auta os. aj. vozidla motorová pro přepravu osob 21,0% 21,0% 8708 Části, součásti vozidel motor., osob. aj. traktorů 5,4% 26,4% 8528 Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní 4,9% 31,3% 8471 Stroje automat. zprac. dat. jednotky, snímače 4,8% ap 36,1% 4011 Pneumatiky nové z pryže 2,2% 38,3% 8415 Stroje, přístroje klimatizační 2,0% 40,3% 9401 Sedadla, ne lékařská apod., i proměnitelná v 1,9% lůžka 42,2% 8512 Přístroje elektr. osvětlovací aj., stěrače ap 1,7% 43,9% 9503 Tříkolky,kolob.; kočárky pro panenky; panenky;hračky 1,5% 45,5% ost;modely;puzzle 2701 Uhlí černé, brikety, bulety, apod. z uhlí černého 1,5% 47,0% Zdroj: Comtrade (

15 14 ČÍNA Teritoriální screening Informace o konkurenci na trhu Pro klienty CzechTrade nebo členy Exportního klubu. Plnou verzi si můžete stáhnout v Klientské zóně. Identifikace hrozeb a příležitostí Příležitosti na čínském trhu korespondují s prioritami, které vyhlásila čínská vláda ve 12. pětiletém plánu, který klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podporu rozvoje spotřebitelské poptávky, tradičně bude podporován i průmysl a rozvoj infrastruktury. Jedná se především o tyto sektory: 1) RESTRUKTURALIZACE EKONOMIKY: a) nová orientace ekonomiky na spotřebu b) udržení HDP na hranici 7,5 % c) Čína přestává být světovou továrnou a orientuje se směrem k novým technologiím, v rámci čehož byla definována nová klíčová odvětví: biotechnologie, nové zdroje energie, výrobky s vysokou přidanou hodnotou, technologie na ochranu životního prostředí, ekologické dopravní prostředky, nové materiály a IT technologie příští generace (investice v rámci 8 % HDP v roce 2015, 15 % HDP v roce 2020) d) zvýšení domácí spotřeby (snížení rozdílů v příjmech, zvýšení minimálních mezd, sociální pojištění) e) podpora terciálního sektoru 2) PODPORA SOCIÁLNÍ ROVNOSTI: a) vyvážený regionální rozvoj (zmenšení nerovností mezi městy a venkovem, umírněná urbanizace, rozvoj regionů, vyváženost příjmů) 3) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: a) podpora energeticky úsporných technologií b) zkvalitnění životního prostředí (například pomocí uhlíkové daně, měření a hodnocení znečištění ovzduší) c) nové energie (plánem je zvýšit podíl energie získané z nefosilních zdrojů na 15 % v roce 2020) 4) PODPOROVANÉ SEKTORY: a) Zdravotnictví: pokračující reforma zdravotnického systému z roku 2009 b) Restrukturalizace farmaceutického sektoru: snaha konsolidovat současný nelegální systém sestávající z asi 13 tisíc malých distributorů, pomocí silnějších regulací a podpory velkých podniků c) Podpora biotechnologií: podpora bio technických produktů, vysoce kvalitních zdravotnických zařízení a patentovaných léků d) Energetika a ochrana životního prostředí (konsolidace uhelných dolů, restart nukleárního programu, podpora vodních elektráren, investice ve Smart Grids) e) Inovativní technologie (rozvoj R&D, zpřísnění IPR, vzdělávání, IT)

16 15 ČÍNA Teritoriální screening SILNÉ STRÁNKY Silná ekonomika a velká poptávka zajištěná největší světovou populací se zvyšující se životní úrovní Rozvoj infrastruktury podporující industrializaci Rostoucí investice do klíčových sektorů a infrastruktury Podpora domácí spotřeby PŘÍLEŽITOSTI Rostoucí poptávka po různorodějších produktech a službách, spolu s dobrým jménem západního zboží Řešení a technologie pro ochranu životního prostředí Internacionalizace Renminbi Zájem o nové technologie SLABÉ STRÁNKY Systém zatížený korupcí Nespolehlivost zveřejňovaných dat a informací Otázka plné konvertibility Juanu Hospodářský růst sebou přinesl extrémní znečištění ovzduší HROZBY Růst mezd, díky čemuž Čína ztrácí konkurenceschopnost v určitých výrobních sektorech Extrémně konkurenční prostředí v Číně Sociální nepokoje, formou například tlaku na zvýšení mezd Slabá ochrana autorských práv/porušování průmyslového práva/jeho nedostatečná ochrana a problém s vynutitelností

17 16 ČÍNA Teritoriální screening Kontakty Václav Hofman analytik, Dita Fabíková konzultant, Zuzana Synková vedoucí oddělení CIS,

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny investiční celky, např. cukrovary. Značného objemu ve vývozu investičních celků do

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Analýza prioritních zemí Vietnam

Analýza prioritních zemí Vietnam Analýza prioritních zemí Vietnam 02/2013 Česká agentura na podporu obchodu Analýza trhů a trendů příloha k mapě oborových příležitostí Obsah Analýza prioritních zemí Vietnam... 1 1. Ekonomická situace...

Více

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka

Jak povzbudit ekonomický růst během recese. Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 14 Růstové faktory českého strojírenství 17. dubna 14 Jak povzbudit ekonomický růst během recese Petr Král ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Česká národní banka Recese

Více

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 06/2008 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 06/008 05-05-04 00:00:00 Květen byl dalším měsícem tohoto roku, ve kterém byl zaznamenán pokles počtu nezaměstnaných. K poklesu nezaměstnanosti přispěl postupně zvyšující se počet

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010

Výstupy evaluace PŘÍLOHA 4. Analytická část. Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020. Programu rozvoje KHK 2008 2010 Výstupy evaluace Programu rozvoje KHK 2008 2010 Analytická část Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020 PŘÍLOHA 4 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010

Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Praha, 9. dubna 2014 Čína vykazuje nejvyšší objem firemních pohledávek po splatnosti od roku 2010 Na základě průzkumu řízení úvěrových rizik u firemní klientely v Číně, který společnost Coface provedla

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 17. květnu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Podle

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti

4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4 Porovnání s předchozím Konvergenčním programem a analýza citlivosti 4.1 Porovnání s předchozím makroekonomickým scénářem Rozdíly makroekonomických scénářů současného a loňského programu vyplývají z následujících

Více

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon

C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon C Predikce vývoje makroekonomických indikátorů C.1 Ekonomický výkon Oživení české ekonomiky příznivě pokračuje a dochází také k přesunu těžiště růstu od čistých exportů k domácí poptávce. Dominantním faktorem

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU VYPRACOVANÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 20. květnu 2005 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

1. Vnější ekonomické prostředí

1. Vnější ekonomické prostředí 1. Vnější ekonomické prostředí Vývoj světové ekonomiky v roce 2008 byl významně poznamenán vážnou hospodářskou recesí. Nejsilnější ekonomika světa USA zaznamenala četné a významné otřesy na finančních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje

ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE. Studie pro RTG přístroje ASIJSKÝ TRH ANALÝZA KONKURENCE Studie pro RTG přístroje 1 ASIJSKÝ TRH Analýza konkurence Obsah Exekutivní shrnutí... 1 Světová konkurence... 2 Specializace jednotlivých zemí na analyzovanou položku...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Listopad 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA Výrazná tvorba nových pracovních míst Čeká se růst ekonomiky 2,5% v 2016 Dle FEDu: rizika z Číny na ekonomiku

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI))

EVROPSKÝ PARLAMENT NÁVRH ZPRÁVY. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008. o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2008/2212(INI) 25. 11. 2008 NÁVRH ZPRÁVY o řešení ropné krize (2008/2212(INI)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Herbert

Více

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému

Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Makroekonomické projekce pro eurozónu vypracované odborníky Eurosystému Na základě údajů dostupných k 20. listopadu 2004 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny. 1 Průměrný

Více

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU

OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ A SPECIFICKÉ AKTIVITY MEZI ČR A ČÍNOU 29. 3. 2016, Praha Zpracoval řešitelský tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Obsah: Export a import zboží

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1

Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Porovnání vývoje vývozu České republiky s vývojem vývozu Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska na trh EU a Německa 1 Úvod Cílem této krátké tematické analýzy je zmapovat selektivní dopady globálního

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH

KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH KVĚTEN 2009 VE ZNAMENÍ ZLEPŠUJÍCÍ SE NÁLADY NA TRZÍCH Makrodata v ČR zveřejněná v květnu: HDP za 1.čtvrtletí 2009 klesl meziročně o 3,4% (očekával se pokles pouze o 1,8%) Průmyslová produkce se v březnu

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ ODBORNÍKY EUROSYSTÉMU Na základě údajů dostupných k 25. listopadu 2011 sestavili odborníci Eurosystému projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Hospodářská

Více

V l á d n í n á v r h,

V l á d n í n á v r h, V l á d n í n á v r h, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné

Více

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky

Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Klíčové události Trhy se propadly téměř ve všech regionech a na vině byly opět zejména centrální banky Prosinec přinesl akciím ztráty při nízkých objemech obchodů Stimulační opatření ECB oznámená na začátku

Více

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje

Česká koruna se opět utrhla ze řetězu a posiluje www.csob.cz www.csob.cz/analyzy 30. července 2010 Česká republika Může koruna dál porážet polský zlotý? 2 Výhled na týden ČNB sazby nezmění, ale zmíní korunu jako protiinflační faktor 4 Česká koruna se

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

ské krize na českou ekonomiku a její

ské krize na českou ekonomiku a její Dopady hospodářsk ské krize na českou ekonomiku a její finanční sektor Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ernst & Young, Executive Party Praha, 14. října 2009 Obsah Světová hospodářská

Více

partner dále nabízí potenciál a příležitosti

partner dále nabízí potenciál a příležitosti Rozhovor Do světa za obchodem Německá ekonomika je V DOBRÉ KONDICI Náš největší obchodní a strategický partner dále nabízí potenciál a příležitosti Na vývoj německé ekonomiky v roce 2016 hledí ekonomové

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU A DO POBALTÍ Exportní konference

JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU A DO POBALTÍ Exportní konference JAK ÚSPĚŠNĚ EXPORTOVAT NA UKRAJINU A DO POBALTÍ Exportní konference Jaromír Chabr ředitel divize Financování obchodu a exportu Komerční banka, a.s. Praha, 29.5.2012 Ukrajina Ukrajina Ekonomický pohled:

Více

Trhy pokračují ve vítězném tažení!

Trhy pokračují ve vítězném tažení! Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy pokračují ve vítězném tažení! Mají za sebou nejlepší leden od roku 1989. Kapitálové trhy vstoupily do nového

Více

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB

MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY ECB Box MAKROEKONOMICKÉ PROJEKCE PRO EUROZÓNU SESTAVENÉ PRACOVNÍKY Na základě údajů dostupných k 22. únoru 2013 sestavili pracovníci projekce makroekonomického vývoje eurozóny 1. Podle těchto projekcí by měl

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel

Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013. Ing. Václav Fencl, CSc. jednatel Programy Technologické agentury ČR R v roce 2013 jednatel Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE

REGIONÁLN CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE REGIONÁLN LNÍ INOVAČNÍ CENTRUM ELEKTROTECHNIKY RICE Regionální inovační centrum elektrotechniky FEL ZČU v Plzni Základní cíle projektu: Výstavba výzkumného centra Pořízení infrastruktury Nová pracovní

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 29. dubna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 083 33 036 Ostatní provozní výnosy 4 679 3 701 Náklady -31 353-28 989 - výkonová

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY

INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY 13. 5. 2013 INDEX DOVOZNÍCH CEN A JEHO VAZBA NA VÝVOJ CEN ROPY Úvod Ceny dovozu ovlivňují každou ekonomiku, ale jejich význam roste s její otevřeností. Otevřenost České republiky měřená pomocí dovozu na

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65

Vývoj finančních trhů 1,75 1,65 USA (DJIA) 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 1,05 0,95. Vývoj ceny zlata a ropy. 85 Ropa - Brent 75 Zlato (v pravo) 65 Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Horská dráha na akciových trzích skončila happyendem. Trhy opět na historických maximech. Silný dolar stále drží

Více

Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010

Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010 Exportní možnosti v RF Exportní konference CT-KB Brno 20.10.2010 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ Současná ekonomická situace Po rychlém

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 Ministerstvo práce a sociálních vě cí Č eské republiky III. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013 VERZE ÚNOR 2007 OBSAH OBSAH... 2 1. ÚVOD... 4 2. ANALÝZA EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR

ZÓNY VOLNÉHO OBCHODU EU V SEVERNÍ AMERICE A JEJICH DOPADY NA ČR Anna Teličková ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací 9. října 2013 ČESKÁ REPUBLIKA A SEVERNÍ AMERIKA Obchod zbožím v roce 2012: 140mld. CZK vývoz: 75mld. CZK dovoz:

Více

3 Trh práce a domácnosti

3 Trh práce a domácnosti Trh práce a domácnosti Graf.: Mzdy a platy sopr = 1 1 8 7 5 1 Národní koncept Domácí koncept I/ III I/1 III I/ III I/ III I/ III I/5 III I/ III I/7 III I/8 III I/ III I/1 III Graf.7: Podíl bankovních úvěrů

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu

Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Credendo Group otevírá pojištění pohledávek do Íránu Uvolnění sankcí spojených s nukleárním programem povede k rychlému oživení íránské ekonomiky. Vyplývá to z lednové analýzy skupiny Credendo Group, která

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014. Rozjednaný stav Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 Rozjednaný stav OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.1.2007 KOM(2006) 847 v konečném znění. SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Směřování

Více

Developerský trh v ČR

Developerský trh v ČR Developerský trh v ČR Akvizice v oblasti nemovitostí komplexní pohled Seminář časopisu Stavební fórum 16.09.2008 Praha Ing. arch. & Ing. Filip Endal, fendal@deloittece.com Cíle přednášky Cílem přednášky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání

Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 46. týden 9. až 13. listopadu 2015 Rychlý růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí naplnil očekávání Dnes zveřejněný předběžný odhad potvrdil, že česká ekonomika pokračuje v dynamickém

Více

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky

Rozvojové priority regionů ČR z pohledu budoucí kohezní politiky Speciální analýzy prosinec 2010 ozvojové priority regionů Č z pohledu budoucí kohezní politiky Petr Zahradník EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v roce 2014 Síla oživení, otazníky nad budoucností David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled HDP 3 Struktura HDP 4 Průmyslová výroba 5 Nezaměstnanost 6 Inflace 7 Vnější

Více