Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jeanette PLÍŠKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo, 2013

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a na základě vlastních zjištění a odborných materiálů, které uvádím v seznamu literatury. Ve Znojmě dne Podpis autora:..

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Jitce Krulové za poskytnutí odborných rad, věcné připomínky, ochotu a vstřícný přístup během zpracování této práce.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou studentských bankovních účtů ve městě Znojmě. Hlavním cílem je vyhodnocení nejvhodnějšího studentského účtu. Nejvhodnější účet je hodnocen dle finanční výhodnosti, ale také podle kvality poskytovaných služeb jednotlivými bankami. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje bankovnictví, obchodní banky a jejich produkty, zejména produkty určené studentům, seznamuje s marketingovým mixem v bankovnictví a s marketingovým výzkumem, zejména s metodou Mystery Shopping, která byla použita pro analýzu a zhodnocení studentských účtů v praktické části. Praktická část obsahuje realizaci výzkumu konkrétních bankovních poboček pomocí metody Mystery Shopping, jejich výsledky a doporučení. Analyzuje odlišnosti, výhody a nevýhody jednotlivých studentských účtů. Výstupem výzkumu je přehled studentských účtů a jejich komparace pomocí modelových příkladů. Klíčová slova: banka, student, běžný účet, marketingový výzkum, Mystery Shopping ABSTRACT The bachelor thesis deals with analysis of students bank accounts in the town of Znojmo. The main objective is to evaluate the most advantageous student account. The most advantageous account is evaluated according to financial benefits as well as quality of service provided by individual banks. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes banking, commercial banks and their products, especially the products for students. Next, it presents marketing mix in banking and marketing research, focusing on the Mystery Shopping method, which was used for analysis and evaluation of students accounts in the practical part. The practical part describes the survey of particular bank branches using the Mystery Shopping method, the results and recommendations. It analyses the differences, advantages and disadvantages of individual students accounts. The output is the summary of students accounts and their comparison by model examples. Key words: bank, student, current account, marketing survey, Mystery Shopping

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST OBCHODNÍ BANKY Charakteristika obchodních bank Základní funkce obchodních bank Bankovní systém a formy jeho uspořádání BANKOVNÍ PRODUKTY Charakteristika bankovních produktů Systematizace bankovních produktů Cena bankovních produktů DRUHY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO STUDENTY Studentské bankovní účty a karty Úvěrové produkty a kontokorenty Spořicí produkty Pojištění MARKETINGOVÝ MIX V BANKOVNICTVÍ Produkt Cena Distribuce Propagace Bankovní personál Bankovní procesy Fyzické prostředí MARKETINGOVÝ VÝZKUM Proces marketingového výzkumu Druhy, techniky a metody marketingového výzkumu Mystery Shopping PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU PROFIL ZKOUMANÝCH BANKOVNÍCH INSTITUCÍ Sberbank CZ, a. s Česká spořitelna, a. s ČSOB, a. s. a Poštovní spořitelna, a. s Raiffeisenbank a. s UniCredit Bank Czech Republic, a. s GE Money Bank, a. s Komerční banka, a. s MYSTERY SHOPPING... 36

8 Sberbank CZ, a. s Česká spořitelna, a. s ČSOB, a. s Poštovní spořitelna, a. s Raiffeisenbank a. s UniCredit Bank, a. s GE Money Bank, a. s Komerční banka, a. s SHRNUTÍ VÝZKUMU MYSTERY SHOPPING Výsledné hodnocení bank Zjištěné nedostatky a doporučení PŘEHLED STUDENTSKÝCH ÚČTŮ MODELOVÉ PŘÍKLADY Nenáročný student Průměrně náročný student Náročný student ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHY...65

9 1 ÚVOD Bankovnictví patří mezi nejdynamičtější obory ekonomiky. Banky jsou v podstatě podnikatelskými subjekty, jejichž hlavním cílem je vytváření zisku, a aby uspěly v dnešním konkurenčním prostředí i době, jsou nuceny neustále rozvíjet spektrum svých produktů a služeb. S tím souvisí i výběr segmentu, na který se banky zaměřují s konkrétními nabídkami. Většina bank se již začala zaměřovat na poskytování svých produktů a služeb studentům. Ti pro banky představují vysoký potenciál, je zde totiž vysoká pravděpodobnost, že pokud je student s nabídkou bankovních produktů a služeb spokojený, není důvod, aby jejich služeb nevyužíval i nadále, po ukončení studia. Zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé pak mají podstatně vyšší příjmy, a stávají se tak vítanými aktivními klienty banky. Aby si však banka tuto novou skupinu klientů udržela, musí neustále zkvalitňovat své služby a zamezit tak odchodu klientů ke konkurenci, a tak například v případě dlouhodobého partnerství nabízí výhodnější podmínky pro získání úvěru, hypotéky nebo dalších úvěrových produktů. Možnost založení studentského bankovního účtu, potažmo možnost získání zvýhodněného kontokorentního úvěru je dnes mezi studenty velmi oblíbená. Představuje pro ně určitou osobní svobodu a nezávislost, možnost učit se hospodařit s vlastními finančními prostředky a získání přehledu v oblasti financí a bankovnictví. Studentské účty také nabízí množství výhod, které vyplývají jen ze statusu studenta, například využívání konkrétní služby zdarma či za zvýhodněný poplatek. Nejčastěji se však nabízí ke studentskému účtu platební karta, internetové bankovnictví, zasílání výpisů z účtu a výběry z domovských bankomatů zdarma. Dále se v nabídkách často objevuje již zmíněný zvýhodněný kontokorentní úvěr, proplacení ISIC karty a příjemný benefit je také poskytnutí slevy na cestovní pojištění. Obecně lze říci, že situace na trhu bankovních produktů, a studentských zvláště, je velmi nepřehledná. Samotné banky nám ji vůbec neulehčují a ačkoliv většina bank nabízí například vedení účtu zdarma, najdeme zde další poplatky, které tuto výhodu zcela potlačí. Vzhledem k tomu jsem se rozhodla toto téma zpracovat a tím snad i ulehčit výběr vhodného studentského účtu jak samotným studentům, tak jejich rodičům. 7

10 2 CÍL A METODIKA PRÁCE Cílem bakalářské práce je zhodnocení nabídek studentských bankovních účtů a vyhodnocení nejvhodnějšího studentského bankovního účtu. Nejvhodnější účet je hodnocen dle finanční výhodnosti, ale také podle kvality poskytovaných služeb jednotlivými bankami. Rozpracováním hlavního cíle jsou dány tyto dílčí cíle: o analýza a zhodnocení současných bankovních produktů pro studenty na základě Mystery Shoppingu o stanovení odlišností, výhod a nevýhod studentských bankovních účtů o na základě zjištěných dat vypracovat přehled výhodnosti nabízených produktů vybraných peněžních institucí pomocí modelových příkladů V bakalářské práci budou použity metody: deskripce odborné literatury, kvalitativní výzkum, analýza, komparace a deskripce zjištěných poznatků. Teoretická část práce popisuje bankovnictví, obchodní banky a její produkty, zejména produkty určené studentům, seznamuje čtenáře s marketingovým mixem v bankovnictví a také s marketingovým výzkumem, zejména s metodou Mystery shopping, která byla použita pro analýzu a zhodnocení studentských bankovních účtů v praktické části. Praktická část pojednává o studentských účtech konkrétních bank. Informace o těchto účtech budou zjišťovány vlastním výzkumem, pomocí výzkumné metody Mystery shopping, která obsahuje pozorování a dotazování. Informace, které budou získány na pobočkách vybraných bank, budou analyzovány a využity pro stanovení odlišností, výhod a nevýhod a pro zpracování přehledu výhodnosti studentských bankovních účtů vybraných peněžních institucí. Přehled finanční výhodnosti jednotlivých studentských účtů jsem aplikovala na modelových příkladech. 8

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 OBCHODNÍ BANKY Činnost obchodních bank a poboček zahraničních bank (dále banky) je upravena zákonem č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1 Finanční instituce tvoří společně s finančními trhy a finančními dokumenty základní prvky finančního systému. Nabízejí řadu transakčních, zprostředkovatelských a pojišťovacích služeb, stejně tak i služeb spojených s investicemi do cenných papírů a s obchodováním s cennými papíry. Základní klasifikace finančních institucí je klasifikace na depozitní a nedepozitní finanční instituce. Kritériem pro toto členění je skutečnost, zda mají banky licenci k přijímání depozit, tedy zda nabízejí klientům možnost uložit prostředky ve formě depozit na požádání, NOW účtů, účtů úspor, peněžních tržních depozit a jiných formách depozit, či zda jim takovou možnost naopak nedávají. Depozitní instituce získané zdroje nabízejí většinou ve formě úvěrů. K depozitním finančním institucím patří zejména komerční banky, spořitelny a úvěrní družstva. 2 Z hlediska historického vývoje převažovaly v poválečném období finančního systému depozitní finanční instituce, resp. banky. Jejich význam ve finančním systému však v posledních letech relativně klesá je to způsobeno především tím, že dnes nabízí produkty blízké depozitům celá řada dalších finančních a dokonce i nefinančních institucí. 3 Pod pojem banka lze zahrnout různé typy bank (s výjimkou centrální banky). 4 Centrální bankou České republiky je Česká národní banka. Byla zřízena zákonem č. 6/1993 Sb., 1 SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha : ProfessConsulting s. r. o., s. ISBN X. s POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN s MEJSTŘÍK, Michal et al. Základní principy bankovnictví. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN s

12 o České národní bance. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu v české republice prostřednictvím cílování inflace. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, která vede k udržitelnému hospodářskému růstu. 5 Základní druhy bank jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka 1 Základní druhy bank Obchodní banky Nabízejí zejména depozitní a úvěrové operace, mohou být univerzální i specializované Spořitelní banky Specializují se na depozitní, úvěrové a další operace pro obyvatelstvo Investiční banky Jsou dvojího typu - buď investují do cenných papírů, nebo poskytují dlouhodobé úvěry Rozvojové banky Specializují se na účalové, obvykle dlouhodobé úvěry investičního charakteru Specializované banky Zakládány, často přímo státem, za účelem například podpory exportu, rozsáhlých investičních úvěrů apod. Hypoteční banky Specializují se na emisi hypotečních zástavních listů a pokytování hypotečních úvěrů Stavební spořitelny Přijímají vklady od účastníků stavebního spoření a poskytují jim úvěry s výhodnějšími úrokovými sazbami Zemědělské banky Provádějí bankovní operace a nabízejí bankovní služby zejména v zemědělském sektoru Městské a komunální banky Zakládány městy a obcemi za účelem nabídky bankovních operací a služeb v daném regionu Konzorciální banky Zakládány skupinami bank zejména za účelem poskytování rozsáhlých (konzorciálních) úvěrů Zahraniční banky Obchodní a další banky plně ve vlastnictví zahraničních subjektů nebo pobočky těchto bank Bankovní holdingové společnosti Konglomeráty několika institucí, z nichž alespoň jednou je banka Zdroj: REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. s Charakteristika obchodních bank Běžná definice bank vychází z toho, že banky jsou finanční instituce, jejichž činností je přijímání depozit a poskytování úvěrů. Přestože se jedná o základní a velice zjednodušenou definici, je také velice výstižná postihuje klíčové aktivity bank. 6 5 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. 1. Brno : BizBooks, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s

13 Bankovní sektor zahrnuje kromě domácích bank také zahraniční banky a pobočky zahraničních bank, stejně jako velké i malé banky. Charakter bankovního sektoru je dán převážně domácími bankami a velkými bankami. 7 Komerční banky, spořitelny a úvěrová družstva řadíme k depozitním finančním institucím. Spořitelny a úvěrová družstva jsou nazývány spořitelními institucemi. Všechny tradičně nabízí většinou vzájemně zaměnitelnou paletu účtů úspor. Charakterem činnosti se sobě navzájem blíží a postupně se stírá i rozdíl mezi nimi a komerčními bankami všechny depozitní instituce nabízí klientům širokou paletu produktů jak na běžných účtech, tak na účtech úspor. Jednotlivé spořitelní instituce však mají řadu specifických rysů a také výše jejich aktiv je vesměs podstatně nižší než výše aktiv bank Základní funkce obchodních bank Obchodní banky plní v tržní ekonomice řadu různých funkcí, jejich úloha je velmi různorodá a v mnoha směrech nezastupitelná. Za standardní základní funkce banky můžeme označit čtyři následující: o Finanční zprostředkování o Emise bezhotovostních peněz o Provádění platebního styku o Zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu Finanční zprostředkování - banka provádí finanční zprostředkování na ziskovém principu, tudíž se snaží umísťovat získaný kapitál tam, kde přináší nejvyšší zhodnocení při dané míře rizika. 9 Existence finančních zprostředkovatelů je obecně považována za nezbytnou díky významu, který mají v procesu alokace zdrojů, resp. alokace kapitálu. Alokace zdrojů přitom představuje pouze část bankovních aktivit. Definice, podle které banka přijímá depozita a poskytuje úvěry, je velmi zjednodušená. V bankovní teorii jsou totiž funkce 7 POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava : ETHICS, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

14 bank členěny do čtyř kategorií: nabídka přístupu k platebnímu a zúčtovacímu mechanismu; transformace (alokace) zdrojů, resp. přeměna úspor v investice; řízení rizika; zpracování informací a monitorování dlužníků. 10 Emise bezhotovostních peněz banky mohou emitovat pouze bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. Hotovostní peníze může emitovat pouze centrální banka jako jediná instituce ve státě. 11 Provádění platebního styku - podle formy peněz lze platební styk dělit na hotovostní a bezhotovostní. Při hotovostním platebním styku dochází k předání hotovosti (bankovek a mincí) mezi plátcem a příjemcem. Při bezhotovostním platebním styku dochází k transferu peněz ve formě zápisu na účtech plátce a příjemce. 12 Zprostředkování finančního investování banky pro své klienty provádějí emisi cenných papírů na straně jedné a na straně druhé zprostředkovávají i jejich nákupy, popř. jiné investiční obchody, jako např. úschovu a správu aktiv a obchody s finančními deriváty Bankovní systém a formy jeho uspořádání Bankovní systém státu tvoří centrální banka a souhrn bank působících v této zemi, jejich vzájemné vztahy a taktéž jejich vztahy k okolí podnikovému sektoru, domácnostem, státu, zahraničí. Funkce a způsob fungování bankovního systému jsou determinovány zejména ekonomickým prostředím existujícím v dané zemi, ale i tradicí, zapojením země do mezinárodní spolupráce aj. 14 V bankovním systému České republiky existují dvě hierarchické úrovně. Na vyšší úrovni 10 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s MEJSTŘÍK, Michal et al. Základní principy bankovnictví. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

15 je Česká národní banka, která má charakter centrální a emisní banky (a která je odpovědná za bankovní systém) a na nižší úrovni jsou ostatní banky, mezi které také počítáme pobočky zahraničních bank působících na území České republiky. 15 Bankovní systém může být uspořádán podle různých principů. Obvykle se dělí na: o jednostupňové a dvoustupňové bankovní systémy o bankovní systémy univerzální a oddělené Princip dvoustupňového bankovního systému je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. Hlavním cílem centrální banky je obvykle zabezpečování měnové, popř. cenové stability, naopak komerční banky provádějí svou činnost na ziskovém principu. Na tomto principu jsou založeny moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích. Princip jednostupňového bankovního systému historicky předcházel dvoustupňovému. Neexistovala centrální banka, komerční banky prováděly veškeré bankovní činnosti včetně emise hotovostního oběživa. Princip univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat celou řadu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního bankovnictví (přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu aktiv, fúze a akvizice). Princip odděleného bankovnictví je založen na institucionálním oddělení investičního a komerčního bankovnictví SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty.praha : ProfessConsulting s. r. o., s. ISBN X. s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

16 V České republice je od 1. ledna 1990 vybudován dvoustupňový bankovní systém, v němž centrální banku představuje od Česká národní banka. ČNB je právnickou osobou, nezapisující se do obchodního rejstříku a vykonávající dohled nad finančním trhem BANKOVNÍ PRODUKTY Bankovní produkty podléhají zákonu o bankovnictví, který přesně vymezuje, za jakých podmínek lze služby a produkty nabízet. Malé banky jsou obvykle orientovány na poskytování základních služeb, kam patří platební styk a úvěrová činnost. Velké banky s hustou sítí poboček poskytují široké spektrum služeb, obsluhující velkou i drobnou klientelu a jejich organizační struktura odpovídá různorodosti jejich činností Charakteristika bankovních produktů Bankovnictví patří podstatou své činnosti do sféry služeb. V současné době banky provádějí širokou škálu činností, které neustále rozvíjejí a modifikují. Jednotlivé služby, které banky svým klientům samostatně nabízejí a zpravidla za úplatu provádějí, se označují jako bankovní produkty. Ty se mohou navzájem odlišovat, avšak některé jejich rysy považujeme za společné: o nemateriální charakter pro hodnotu bankovního produktu jsou rozhodující nemateriální faktory, a z toho vyplývají následující významné vlastnosti: nejsou skladovatelné (není možné předzásobení bankou), jsou abstraktní (neviditelné, a proto je pro úspěšnou činnost banky důležitá kvalitní reklama), nejsou patentovatelné (nelze je patentově chránit) o dualismus jednotlivé bankovní produkty spojuje hodnotová a věcná stránka. Hodnotovou stránku bankovního produktu představuje finanční objem (např. objem úvěru, vkladu, bankovního převodu). Věcná stránka je vyjádřena počtem jednotlivých produktů (např. počet úvěrových případů, vkladů, bankovních převodů). Rozlišení těchto složek je významné pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů o vzájemná propojenost a podmíněnost vyplývá z vlastní podstaty některých 17 ZÁKON č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 18 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví.1. Praha : C.H.Beck, s. ISBN s

17 bankovních produktů, kdy jeden nefunguje bez druhého, např. banka provádí bezhotovostní platební styk v případě, že vede svým klientům běžné účty. Na druhé straně banky některé své produkty vědomě propojují, např. automatické uložení prostředků nad rámec dohodnuté výše do výnosnějších forem Systematizace bankovních produktů Vzhledem k velkému počtu a různorodosti bankovních produktů není jejich systematizace jednoduchá. Klasický přístup členění bankovních produktů je založen na odrazu v bilanci banky, a rozděluje se na aktivní, pasivní a neutrální bankovní obchody. o aktivní bankovní obchody se odrážejí v aktivech bilance banky. Banka vystupuje v pozici věřitele, vznikají jí nejrůznější pohledávky (poskytování úvěrů, nákup dluhových cenných papírů) nebo jí vznikají v jejich důsledku vlastnická práva (zakoupení majetkových cenných papírů) o pasivní bankovní obchody se odrážejí naopak v pasivech banky. Bance vznikají závazky a nachází se v pozici dlužníka. Jde především o obchody, kdy banka získává cizí zdroje na úvěrové bázi (příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů) o neutrální bankovní obchody jsou rozvahově neutrální, neobjevují se v rozvaze banky, při těchto obchodech banka není v postavení věřitele ani dlužníka Od klasického přístupu systematizace bankovních produktů se odklání moderní přístup, který vychází z pohledu banky a stále větší orientace na klienta a jeho potřeby. Tomu přizpůsobují veškerou svou činnost a třídí bankovní produkty z hlediska účelu použití produktu klientem banky. Podle tohoto hlediska se bankovní produkty rozdělují do pěti základních skupin: o bankovní finančně úvěrové produkty (umožňují klientům získat od banky finanční prostředky) o depozitní (vkladové) bankovní produkty (umožňují klientům uložení finančních 19 REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

18 prostředků do banky) o platebně zúčtovací bankovní produkty (umožňují klientům provádění platebních a zúčtovacích styků prostřednictvím banky) o produkty investičního bankovnictví (finanční investování, získávání zdrojů prostřednictvím nástrojů peněžního a kapitálového trhu, další služby spojené s úschovou a správou investičních nástrojů, poradenské služby atd.) o pokladní a směnárenské produkty (transakce s hotovými penězi, směnu z jedné měny do druhé) Další členění vychází z hlediska klientské segmentace, a banky si na tomto základě nastavují parametry svých bankovních produktů. Jedná se o: o retailové produkty (velký počet transakcí relativně menších částek) o wholesalové produkty (spojeny s většími částkami) Cena bankovních produktů Cena bankovního produktu je měnící se hodnota, která je vyjádřena v určitých jednotkách a která závisí na realizaci tohoto produktu. Cena je stanovena z cenové politiky banky. Za hlavní cíl cenové politiky banky se považuje stanovení takových cen bankovních produktů, které znamenají dostatečnou rentabilitu banky, odrážejí nákladovost banky a zlepšují konkurenční postavení banky na trhu bankovních produktů. 21 Ceny bankovních produktů se mohou vyskytovat v různých formách, cenu tvoří: o úroky (tzn. cena za půjčení peněz) o provize, prémie (např. za zprostředkování platebního styku, devizové operace) o přímé poplatky (vázány k určité službě, kterou banka provede; zde je zakomponováno i riziko, které má banka při tomto obchodu poplatky 20 REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s Finance a bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://management-marketingmaterialy.blogspot.cz/2008/07/vzajemna-propojenost-podminenost-je-pro.html> 16

19 za prodej cenných papírů) o nepřímé poplatky (tzv. skryté poplatky, o kterých se klient nedoví) Stanovení cen bankovních produktů je možné na různých bázích: o na základě hodnotového objemu, kde je stanovena cena za hodnotovou jednotku. Hodnotový objem může být stanoven různými způsoby, a to na základě skutečného čerpaného objemu peněz; na základě sjednané částky, kterou může klient čerpat; na základě částky, za kterou se banka zaručila; a na základě obratu za určité období (např. měsíční vedení účtu) o na základě jednotlivého produktu, kde je cena stanovena paušálně za produkt o na základě hodnotového výsledku, cena je zde stanovena jako funkce dosaženého výsledku sjednaného obchodu (např. je stanovena procentuálně ze zisku z prodeje cenných papírů) o na základě času, kde je cena stanovena jako cena za časovou jednotku. V dnešní konkurenční době jsou banky nuceny zdokonalovat nabídku svých bankovních produktů, stále však platí, že musí dosahovat zisk. Banky soutěží nejen mezi sebou vzájemně, ale soutěží i s ostatními finančními instituty. 22 Zisk obchodní banky je tvořen z největší části rozdílem mezi přijatými úroky (úroky, které banka přijme od svých klientů, jimž poskytla úvěr) a placenými úroky (úroky, které banka musí platit svým klientům, kteří u ní uložili svoje volné finanční prostředky). A protože úvěrové obchody jsou poměrně rizikové a tudíž i výnos z nich relativně nejistý, snaží se banky zvýšit podíl zisku dalšími příjmy z poskytování jiných služeb, např. za provádění platebního styku či poplatky za vedení účtu DRUHY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO STUDENTY Předchozí kapitola byla věnována bankovním produktům obecně. Pro zvýšení konkurenceschopnosti banky stále více zaměřují svou pozornost také na mladé lidi. Banky různými marketingovými strategiemi vyhledávají nové klienty také v segmentu studentů, 22 Finance a bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://banky-financestudie.blogspot.cz/2008/10/cena-bankovnich-produktu.html> 23 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. Brno : ComputerPress, a.s., s. ISBN s

20 přesvědčují mnohdy i jejich rodiče o vhodnosti učit se hospodařit s finančními prostředky již od útlého věku. Studenti středních a vysokých škol, kteří mnohdy ještě nemají svůj vlastní trvalý příjem, jsou pro banku z dlouhodobého hlediska velmi atraktivní a přínosní tím, že v případě jejich spokojenosti zůstávají u zvolené banky i nadále po skončení studia a stávají se bonitními klienty banky. Bankovní produkty pro studenty jsou dnes nabízeny již téměř každou bankou, ať už se jedná o běžné účty či úvěry na studium. S pokročilou moderní dobou se nabízené produkty neustále rozšiřují a studenti tak mají možnost vybírat podle svých aktuálních potřeb a požadavků. Mezi výhody studentských účtů patří u většiny bank vyšší úrok z vkladů, dále pak možnost kontokorentu, vedení a výpis z účtu zdarma a zdarma je i vydání a vedení platební karty. 24 Banky dále také nabízí širokou paletu doplňkových služeb zdarma nebo za zvýhodněných podmínek: kontokorentní úvěr, úvěry na studium, spořicí účty, směnu peněz, příspěvek na vydání ISIC karty apod. Rozsah doplňkových služeb se mezi bankami může lišit. Studentský účet je nejlépe vybírat podle rozsahu nabízených výhod, doplňkových služeb i dostupnosti pobočky či nabízeného elektronického bankovnictví dané banky. Studenti přitom nejsou svým výběrem omezeni na jednu banku a mohou si zřídit účet i u více bank a tím tak využívat maximální rozsah služeb. 25 V následujících podkapitolách shrnu základní a obecné informace o bankovních produktech pro studenty. Jelikož budu provádět vlastní výzkum studentských účtů, budu se těmto konkrétním a jednotlivým bankovním produktům určeným pro studenty podrobněji věnovat v praktické části práce Studentské bankovní účty a karty Studentský bankovní účet je určen studentům středních a vysokých škol ve věku let. Některé banky rozlišují studenty středních, jazykových, vyšších odborných a vysokých škol a nabízejí pro každý vzdělávací stupeň mírně odlišné podmínky, jiné otevření účtu podmiňují jen věkem a je určen pro všechny mladé 24 Finance. Banky nabízejí studentům řadu výhod. [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.finance.cz/clanek/banky-nabizeji-studentum-radu-vyhod> 25 MĚŠEC. Studentské účty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/bankovniucty/ucty-pro-mlade/pruvodce/> 18

21 klienty. 26 K založení studentského konta je nutno předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a platné potvrzení o studiu. Některé banky vyžadují i minimální vklad, který ale většinou nepřesáhne několik stovek korun. Vedení účtu včetně zasílání výpisů a vydání debetní karty bývá často zdarma. Debetní karta je platební karta spojená přímo s bankovním účtem majitele. Umožňuje provádění finančních operací výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti, platby na internetu atd. Je to však možné výhradně tehdy, pokud je na tomto konkrétním účtu dostatek peněz. K zúčtování dochází ihned po provedené transakci (online), nebo v rozmezí několika dnů (offline). Banka si částku automaticky odečte přímo z účtu klienta. Ihned je tak jasné, kolik peněz ještě na účtu zbývá. Jde stále o hospodaření pouze s vlastními penězi. Kreditní karta je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet, ale zároveň je mu umožněno finance do stanoveného limitu dále čerpat. Někdy se jako kreditní nepřesně označují všechny bankovní platební karty, bez ohledu na jejich systém. Na kreditní kartě tedy hospodaříme s vypůjčenými penězi a vždy za tuto službu něco platíme (s výjimkou tzv. bezúročného období) Úvěrové produkty a kontokorenty Banky často lákají studenty na výhodné půjčky a slibují jim možnost odkladu splátek do doby, než začnou vydělávat. Tyto úvěry jsou studenty hojně využívány, jelikož jejich nároky se neustále zvyšují a zvyšuje se také počet škol, na kterých se platí školné. Mnohé banky nabízejí vyřízení žádosti o úvěr či jeho správu zdarma či za zvýhodněných podmínek. Další výhodou studentského úvěru je možnost půjčku předčasně splatit bez sankčních poplatků. Hlavní náklady tak pro studenta představují úroky. Ty jsou, zejména u úvěrů sjednaných na kratší dobu, srovnatelné se sazbami klasických spotřebitelských úvěrů. Studentské půjčky s delší splatností mají většinou úrok ještě výhodnější. Vzít si studentskou půjčku se vyplatí především těm studentům, kteří z ní chtějí financovat 26 MĚŠEC. Studentské účty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/bankovniucty/ucty-pro-mlade/pruvodce/> 27 Česká televize. Suma sumárum aneb kde jsou mé peníze[online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/ suma-sumarum-aneb-kde-jsou-meenize/ /> 19

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010

Oznámení České spořitelny, a.s. o úrokových sazbách účinnost od 1.2.2010 OBSAH: 1. Vkladové produkty v české měně sporožirové účty běžné účty investiční účet Šikovné spoření České spořitelny, Šikovné spoření České spořitelny Plus vkladové účty nový vkladový účet Perfektní vklad

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Aktivní operace - úvěry III/2 VY_32_INOVACE_27 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny

Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny ERSTE GROUP Program výhod Martin Techman ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Co je? Cenové zvýhodnění klientů, kteří aktivně využívají Českou spořitelnu a její finanční skupinu Je postaven na

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015

Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 Oznámení o úrokových sazbách Účinnost od 27. 7. 2015 1. Vkladové produkty v české měně 2. Vkladové produkty v cizí měně 3. Úvěrové produkty v české měně pro soukromou klientelu 4. Úvěrové produkty v české

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty?

Zaujalo nás. Listopad 07. Jak banky prodávají své produkty? Informační bulletin společnosti Scott & Rose Listopad 07 Bulletin je předmětem autorských práv. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Scott & Rose je zakázána jakákoli další publikace, přetisk

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více