Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Jeanette PLÍŠKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo, 2013

2 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a na základě vlastních zjištění a odborných materiálů, které uvádím v seznamu literatury. Ve Znojmě dne Podpis autora:..

3 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala vedoucí mé bakalářské práce Ing. Jitce Krulové za poskytnutí odborných rad, věcné připomínky, ochotu a vstřícný přístup během zpracování této práce.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou studentských bankovních účtů ve městě Znojmě. Hlavním cílem je vyhodnocení nejvhodnějšího studentského účtu. Nejvhodnější účet je hodnocen dle finanční výhodnosti, ale také podle kvality poskytovaných služeb jednotlivými bankami. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část popisuje bankovnictví, obchodní banky a jejich produkty, zejména produkty určené studentům, seznamuje s marketingovým mixem v bankovnictví a s marketingovým výzkumem, zejména s metodou Mystery Shopping, která byla použita pro analýzu a zhodnocení studentských účtů v praktické části. Praktická část obsahuje realizaci výzkumu konkrétních bankovních poboček pomocí metody Mystery Shopping, jejich výsledky a doporučení. Analyzuje odlišnosti, výhody a nevýhody jednotlivých studentských účtů. Výstupem výzkumu je přehled studentských účtů a jejich komparace pomocí modelových příkladů. Klíčová slova: banka, student, běžný účet, marketingový výzkum, Mystery Shopping ABSTRACT The bachelor thesis deals with analysis of students bank accounts in the town of Znojmo. The main objective is to evaluate the most advantageous student account. The most advantageous account is evaluated according to financial benefits as well as quality of service provided by individual banks. The thesis is divided into two parts. The theoretical part describes banking, commercial banks and their products, especially the products for students. Next, it presents marketing mix in banking and marketing research, focusing on the Mystery Shopping method, which was used for analysis and evaluation of students accounts in the practical part. The practical part describes the survey of particular bank branches using the Mystery Shopping method, the results and recommendations. It analyses the differences, advantages and disadvantages of individual students accounts. The output is the summary of students accounts and their comparison by model examples. Key words: bank, student, current account, marketing survey, Mystery Shopping

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL A METODIKA PRÁCE TEORETICKÁ ČÁST OBCHODNÍ BANKY Charakteristika obchodních bank Základní funkce obchodních bank Bankovní systém a formy jeho uspořádání BANKOVNÍ PRODUKTY Charakteristika bankovních produktů Systematizace bankovních produktů Cena bankovních produktů DRUHY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO STUDENTY Studentské bankovní účty a karty Úvěrové produkty a kontokorenty Spořicí produkty Pojištění MARKETINGOVÝ MIX V BANKOVNICTVÍ Produkt Cena Distribuce Propagace Bankovní personál Bankovní procesy Fyzické prostředí MARKETINGOVÝ VÝZKUM Proces marketingového výzkumu Druhy, techniky a metody marketingového výzkumu Mystery Shopping PRAKTICKÁ ČÁST METODIKA VÝZKUMU PROFIL ZKOUMANÝCH BANKOVNÍCH INSTITUCÍ Sberbank CZ, a. s Česká spořitelna, a. s ČSOB, a. s. a Poštovní spořitelna, a. s Raiffeisenbank a. s UniCredit Bank Czech Republic, a. s GE Money Bank, a. s Komerční banka, a. s MYSTERY SHOPPING... 36

8 Sberbank CZ, a. s Česká spořitelna, a. s ČSOB, a. s Poštovní spořitelna, a. s Raiffeisenbank a. s UniCredit Bank, a. s GE Money Bank, a. s Komerční banka, a. s SHRNUTÍ VÝZKUMU MYSTERY SHOPPING Výsledné hodnocení bank Zjištěné nedostatky a doporučení PŘEHLED STUDENTSKÝCH ÚČTŮ MODELOVÉ PŘÍKLADY Nenáročný student Průměrně náročný student Náročný student ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHY...65

9 1 ÚVOD Bankovnictví patří mezi nejdynamičtější obory ekonomiky. Banky jsou v podstatě podnikatelskými subjekty, jejichž hlavním cílem je vytváření zisku, a aby uspěly v dnešním konkurenčním prostředí i době, jsou nuceny neustále rozvíjet spektrum svých produktů a služeb. S tím souvisí i výběr segmentu, na který se banky zaměřují s konkrétními nabídkami. Většina bank se již začala zaměřovat na poskytování svých produktů a služeb studentům. Ti pro banky představují vysoký potenciál, je zde totiž vysoká pravděpodobnost, že pokud je student s nabídkou bankovních produktů a služeb spokojený, není důvod, aby jejich služeb nevyužíval i nadále, po ukončení studia. Zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé pak mají podstatně vyšší příjmy, a stávají se tak vítanými aktivními klienty banky. Aby si však banka tuto novou skupinu klientů udržela, musí neustále zkvalitňovat své služby a zamezit tak odchodu klientů ke konkurenci, a tak například v případě dlouhodobého partnerství nabízí výhodnější podmínky pro získání úvěru, hypotéky nebo dalších úvěrových produktů. Možnost založení studentského bankovního účtu, potažmo možnost získání zvýhodněného kontokorentního úvěru je dnes mezi studenty velmi oblíbená. Představuje pro ně určitou osobní svobodu a nezávislost, možnost učit se hospodařit s vlastními finančními prostředky a získání přehledu v oblasti financí a bankovnictví. Studentské účty také nabízí množství výhod, které vyplývají jen ze statusu studenta, například využívání konkrétní služby zdarma či za zvýhodněný poplatek. Nejčastěji se však nabízí ke studentskému účtu platební karta, internetové bankovnictví, zasílání výpisů z účtu a výběry z domovských bankomatů zdarma. Dále se v nabídkách často objevuje již zmíněný zvýhodněný kontokorentní úvěr, proplacení ISIC karty a příjemný benefit je také poskytnutí slevy na cestovní pojištění. Obecně lze říci, že situace na trhu bankovních produktů, a studentských zvláště, je velmi nepřehledná. Samotné banky nám ji vůbec neulehčují a ačkoliv většina bank nabízí například vedení účtu zdarma, najdeme zde další poplatky, které tuto výhodu zcela potlačí. Vzhledem k tomu jsem se rozhodla toto téma zpracovat a tím snad i ulehčit výběr vhodného studentského účtu jak samotným studentům, tak jejich rodičům. 7

10 2 CÍL A METODIKA PRÁCE Cílem bakalářské práce je zhodnocení nabídek studentských bankovních účtů a vyhodnocení nejvhodnějšího studentského bankovního účtu. Nejvhodnější účet je hodnocen dle finanční výhodnosti, ale také podle kvality poskytovaných služeb jednotlivými bankami. Rozpracováním hlavního cíle jsou dány tyto dílčí cíle: o analýza a zhodnocení současných bankovních produktů pro studenty na základě Mystery Shoppingu o stanovení odlišností, výhod a nevýhod studentských bankovních účtů o na základě zjištěných dat vypracovat přehled výhodnosti nabízených produktů vybraných peněžních institucí pomocí modelových příkladů V bakalářské práci budou použity metody: deskripce odborné literatury, kvalitativní výzkum, analýza, komparace a deskripce zjištěných poznatků. Teoretická část práce popisuje bankovnictví, obchodní banky a její produkty, zejména produkty určené studentům, seznamuje čtenáře s marketingovým mixem v bankovnictví a také s marketingovým výzkumem, zejména s metodou Mystery shopping, která byla použita pro analýzu a zhodnocení studentských bankovních účtů v praktické části. Praktická část pojednává o studentských účtech konkrétních bank. Informace o těchto účtech budou zjišťovány vlastním výzkumem, pomocí výzkumné metody Mystery shopping, která obsahuje pozorování a dotazování. Informace, které budou získány na pobočkách vybraných bank, budou analyzovány a využity pro stanovení odlišností, výhod a nevýhod a pro zpracování přehledu výhodnosti studentských bankovních účtů vybraných peněžních institucí. Přehled finanční výhodnosti jednotlivých studentských účtů jsem aplikovala na modelových příkladech. 8

11 3 TEORETICKÁ ČÁST 3.1 OBCHODNÍ BANKY Činnost obchodních bank a poboček zahraničních bank (dále banky) je upravena zákonem č. 21/92 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1 Finanční instituce tvoří společně s finančními trhy a finančními dokumenty základní prvky finančního systému. Nabízejí řadu transakčních, zprostředkovatelských a pojišťovacích služeb, stejně tak i služeb spojených s investicemi do cenných papírů a s obchodováním s cennými papíry. Základní klasifikace finančních institucí je klasifikace na depozitní a nedepozitní finanční instituce. Kritériem pro toto členění je skutečnost, zda mají banky licenci k přijímání depozit, tedy zda nabízejí klientům možnost uložit prostředky ve formě depozit na požádání, NOW účtů, účtů úspor, peněžních tržních depozit a jiných formách depozit, či zda jim takovou možnost naopak nedávají. Depozitní instituce získané zdroje nabízejí většinou ve formě úvěrů. K depozitním finančním institucím patří zejména komerční banky, spořitelny a úvěrní družstva. 2 Z hlediska historického vývoje převažovaly v poválečném období finančního systému depozitní finanční instituce, resp. banky. Jejich význam ve finančním systému však v posledních letech relativně klesá je to způsobeno především tím, že dnes nabízí produkty blízké depozitům celá řada dalších finančních a dokonce i nefinančních institucí. 3 Pod pojem banka lze zahrnout různé typy bank (s výjimkou centrální banky). 4 Centrální bankou České republiky je Česká národní banka. Byla zřízena zákonem č. 6/1993 Sb., 1 SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty. Praha : ProfessConsulting s. r. o., s. ISBN X. s POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN s MEJSTŘÍK, Michal et al. Základní principy bankovnictví. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN s

12 o České národní bance. Hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu v české republice prostřednictvím cílování inflace. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády, která vede k udržitelnému hospodářskému růstu. 5 Základní druhy bank jsou uvedeny v tabulce č. 1. Tabulka 1 Základní druhy bank Obchodní banky Nabízejí zejména depozitní a úvěrové operace, mohou být univerzální i specializované Spořitelní banky Specializují se na depozitní, úvěrové a další operace pro obyvatelstvo Investiční banky Jsou dvojího typu - buď investují do cenných papírů, nebo poskytují dlouhodobé úvěry Rozvojové banky Specializují se na účalové, obvykle dlouhodobé úvěry investičního charakteru Specializované banky Zakládány, často přímo státem, za účelem například podpory exportu, rozsáhlých investičních úvěrů apod. Hypoteční banky Specializují se na emisi hypotečních zástavních listů a pokytování hypotečních úvěrů Stavební spořitelny Přijímají vklady od účastníků stavebního spoření a poskytují jim úvěry s výhodnějšími úrokovými sazbami Zemědělské banky Provádějí bankovní operace a nabízejí bankovní služby zejména v zemědělském sektoru Městské a komunální banky Zakládány městy a obcemi za účelem nabídky bankovních operací a služeb v daném regionu Konzorciální banky Zakládány skupinami bank zejména za účelem poskytování rozsáhlých (konzorciálních) úvěrů Zahraniční banky Obchodní a další banky plně ve vlastnictví zahraničních subjektů nebo pobočky těchto bank Bankovní holdingové společnosti Konglomeráty několika institucí, z nichž alespoň jednou je banka Zdroj: REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. s Charakteristika obchodních bank Běžná definice bank vychází z toho, že banky jsou finanční instituce, jejichž činností je přijímání depozit a poskytování úvěrů. Přestože se jedná o základní a velice zjednodušenou definici, je také velice výstižná postihuje klíčové aktivity bank. 6 5 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. 1. Brno : BizBooks, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s

13 Bankovní sektor zahrnuje kromě domácích bank také zahraniční banky a pobočky zahraničních bank, stejně jako velké i malé banky. Charakter bankovního sektoru je dán převážně domácími bankami a velkými bankami. 7 Komerční banky, spořitelny a úvěrová družstva řadíme k depozitním finančním institucím. Spořitelny a úvěrová družstva jsou nazývány spořitelními institucemi. Všechny tradičně nabízí většinou vzájemně zaměnitelnou paletu účtů úspor. Charakterem činnosti se sobě navzájem blíží a postupně se stírá i rozdíl mezi nimi a komerčními bankami všechny depozitní instituce nabízí klientům širokou paletu produktů jak na běžných účtech, tak na účtech úspor. Jednotlivé spořitelní instituce však mají řadu specifických rysů a také výše jejich aktiv je vesměs podstatně nižší než výše aktiv bank Základní funkce obchodních bank Obchodní banky plní v tržní ekonomice řadu různých funkcí, jejich úloha je velmi různorodá a v mnoha směrech nezastupitelná. Za standardní základní funkce banky můžeme označit čtyři následující: o Finanční zprostředkování o Emise bezhotovostních peněz o Provádění platebního styku o Zprostředkování finančního investování na peněžním a kapitálovém trhu Finanční zprostředkování - banka provádí finanční zprostředkování na ziskovém principu, tudíž se snaží umísťovat získaný kapitál tam, kde přináší nejvyšší zhodnocení při dané míře rizika. 9 Existence finančních zprostředkovatelů je obecně považována za nezbytnou díky významu, který mají v procesu alokace zdrojů, resp. alokace kapitálu. Alokace zdrojů přitom představuje pouze část bankovních aktivit. Definice, podle které banka přijímá depozita a poskytuje úvěry, je velmi zjednodušená. V bankovní teorii jsou totiž funkce 7 POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava : ETHICS, s. ISBN s POLOUČEK, Stanislav et al. Peníze, banky, finanční trhy. 1. Praha : C. H. Beck, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

14 bank členěny do čtyř kategorií: nabídka přístupu k platebnímu a zúčtovacímu mechanismu; transformace (alokace) zdrojů, resp. přeměna úspor v investice; řízení rizika; zpracování informací a monitorování dlužníků. 10 Emise bezhotovostních peněz banky mohou emitovat pouze bezhotovostní peníze, tj. peníze v podobě zápisů na bankovních účtech. Hotovostní peníze může emitovat pouze centrální banka jako jediná instituce ve státě. 11 Provádění platebního styku - podle formy peněz lze platební styk dělit na hotovostní a bezhotovostní. Při hotovostním platebním styku dochází k předání hotovosti (bankovek a mincí) mezi plátcem a příjemcem. Při bezhotovostním platebním styku dochází k transferu peněz ve formě zápisu na účtech plátce a příjemce. 12 Zprostředkování finančního investování banky pro své klienty provádějí emisi cenných papírů na straně jedné a na straně druhé zprostředkovávají i jejich nákupy, popř. jiné investiční obchody, jako např. úschovu a správu aktiv a obchody s finančními deriváty Bankovní systém a formy jeho uspořádání Bankovní systém státu tvoří centrální banka a souhrn bank působících v této zemi, jejich vzájemné vztahy a taktéž jejich vztahy k okolí podnikovému sektoru, domácnostem, státu, zahraničí. Funkce a způsob fungování bankovního systému jsou determinovány zejména ekonomickým prostředím existujícím v dané zemi, ale i tradicí, zapojením země do mezinárodní spolupráce aj. 14 V bankovním systému České republiky existují dvě hierarchické úrovně. Na vyšší úrovni 10 POLOUČEK, Stanislav. Bankovnictví. 1. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s MEJSTŘÍK, Michal et al. Základní principy bankovnictví. 1. Praha : Karolinum, s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

15 je Česká národní banka, která má charakter centrální a emisní banky (a která je odpovědná za bankovní systém) a na nižší úrovni jsou ostatní banky, mezi které také počítáme pobočky zahraničních bank působících na území České republiky. 15 Bankovní systém může být uspořádán podle různých principů. Obvykle se dělí na: o jednostupňové a dvoustupňové bankovní systémy o bankovní systémy univerzální a oddělené Princip dvoustupňového bankovního systému je založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. Hlavním cílem centrální banky je obvykle zabezpečování měnové, popř. cenové stability, naopak komerční banky provádějí svou činnost na ziskovém principu. Na tomto principu jsou založeny moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích. Princip jednostupňového bankovního systému historicky předcházel dvoustupňovému. Neexistovala centrální banka, komerční banky prováděly veškeré bankovní činnosti včetně emise hotovostního oběživa. Princip univerzálního bankovnictví je založen na tom, že banky mohou poskytovat celou řadu bankovních produktů, to znamená jak klasické produkty komerčního bankovnictví (přijímání vkladů, poskytování úvěrů, zprostředkování platebního styku), tak produkty investičního bankovnictví (emisní obchody, obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu aktiv, fúze a akvizice). Princip odděleného bankovnictví je založen na institucionálním oddělení investičního a komerčního bankovnictví SEKERKA, Bohuslav. Banky a bankovní produkty.praha : ProfessConsulting s. r. o., s. ISBN X. s REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

16 V České republice je od 1. ledna 1990 vybudován dvoustupňový bankovní systém, v němž centrální banku představuje od Česká národní banka. ČNB je právnickou osobou, nezapisující se do obchodního rejstříku a vykonávající dohled nad finančním trhem BANKOVNÍ PRODUKTY Bankovní produkty podléhají zákonu o bankovnictví, který přesně vymezuje, za jakých podmínek lze služby a produkty nabízet. Malé banky jsou obvykle orientovány na poskytování základních služeb, kam patří platební styk a úvěrová činnost. Velké banky s hustou sítí poboček poskytují široké spektrum služeb, obsluhující velkou i drobnou klientelu a jejich organizační struktura odpovídá různorodosti jejich činností Charakteristika bankovních produktů Bankovnictví patří podstatou své činnosti do sféry služeb. V současné době banky provádějí širokou škálu činností, které neustále rozvíjejí a modifikují. Jednotlivé služby, které banky svým klientům samostatně nabízejí a zpravidla za úplatu provádějí, se označují jako bankovní produkty. Ty se mohou navzájem odlišovat, avšak některé jejich rysy považujeme za společné: o nemateriální charakter pro hodnotu bankovního produktu jsou rozhodující nemateriální faktory, a z toho vyplývají následující významné vlastnosti: nejsou skladovatelné (není možné předzásobení bankou), jsou abstraktní (neviditelné, a proto je pro úspěšnou činnost banky důležitá kvalitní reklama), nejsou patentovatelné (nelze je patentově chránit) o dualismus jednotlivé bankovní produkty spojuje hodnotová a věcná stránka. Hodnotovou stránku bankovního produktu představuje finanční objem (např. objem úvěru, vkladu, bankovního převodu). Věcná stránka je vyjádřena počtem jednotlivých produktů (např. počet úvěrových případů, vkladů, bankovních převodů). Rozlišení těchto složek je významné pro vyjádření ziskovosti jednotlivých produktů o vzájemná propojenost a podmíněnost vyplývá z vlastní podstaty některých 17 ZÁKON č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 18 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví.1. Praha : C.H.Beck, s. ISBN s

17 bankovních produktů, kdy jeden nefunguje bez druhého, např. banka provádí bezhotovostní platební styk v případě, že vede svým klientům běžné účty. Na druhé straně banky některé své produkty vědomě propojují, např. automatické uložení prostředků nad rámec dohodnuté výše do výnosnějších forem Systematizace bankovních produktů Vzhledem k velkému počtu a různorodosti bankovních produktů není jejich systematizace jednoduchá. Klasický přístup členění bankovních produktů je založen na odrazu v bilanci banky, a rozděluje se na aktivní, pasivní a neutrální bankovní obchody. o aktivní bankovní obchody se odrážejí v aktivech bilance banky. Banka vystupuje v pozici věřitele, vznikají jí nejrůznější pohledávky (poskytování úvěrů, nákup dluhových cenných papírů) nebo jí vznikají v jejich důsledku vlastnická práva (zakoupení majetkových cenných papírů) o pasivní bankovní obchody se odrážejí naopak v pasivech banky. Bance vznikají závazky a nachází se v pozici dlužníka. Jde především o obchody, kdy banka získává cizí zdroje na úvěrové bázi (příjem vkladů, emise vlastních dluhopisů) o neutrální bankovní obchody jsou rozvahově neutrální, neobjevují se v rozvaze banky, při těchto obchodech banka není v postavení věřitele ani dlužníka Od klasického přístupu systematizace bankovních produktů se odklání moderní přístup, který vychází z pohledu banky a stále větší orientace na klienta a jeho potřeby. Tomu přizpůsobují veškerou svou činnost a třídí bankovní produkty z hlediska účelu použití produktu klientem banky. Podle tohoto hlediska se bankovní produkty rozdělují do pěti základních skupin: o bankovní finančně úvěrové produkty (umožňují klientům získat od banky finanční prostředky) o depozitní (vkladové) bankovní produkty (umožňují klientům uložení finančních 19 REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s

18 prostředků do banky) o platebně zúčtovací bankovní produkty (umožňují klientům provádění platebních a zúčtovacích styků prostřednictvím banky) o produkty investičního bankovnictví (finanční investování, získávání zdrojů prostřednictvím nástrojů peněžního a kapitálového trhu, další služby spojené s úschovou a správou investičních nástrojů, poradenské služby atd.) o pokladní a směnárenské produkty (transakce s hotovými penězi, směnu z jedné měny do druhé) Další členění vychází z hlediska klientské segmentace, a banky si na tomto základě nastavují parametry svých bankovních produktů. Jedná se o: o retailové produkty (velký počet transakcí relativně menších částek) o wholesalové produkty (spojeny s většími částkami) Cena bankovních produktů Cena bankovního produktu je měnící se hodnota, která je vyjádřena v určitých jednotkách a která závisí na realizaci tohoto produktu. Cena je stanovena z cenové politiky banky. Za hlavní cíl cenové politiky banky se považuje stanovení takových cen bankovních produktů, které znamenají dostatečnou rentabilitu banky, odrážejí nákladovost banky a zlepšují konkurenční postavení banky na trhu bankovních produktů. 21 Ceny bankovních produktů se mohou vyskytovat v různých formách, cenu tvoří: o úroky (tzn. cena za půjčení peněz) o provize, prémie (např. za zprostředkování platebního styku, devizové operace) o přímé poplatky (vázány k určité službě, kterou banka provede; zde je zakomponováno i riziko, které má banka při tomto obchodu poplatky 20 REVENDA, Zbyněk et al. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. Praha : ManagementPress, s. r. o., s. ISBN s Finance a bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://management-marketingmaterialy.blogspot.cz/2008/07/vzajemna-propojenost-podminenost-je-pro.html> 16

19 za prodej cenných papírů) o nepřímé poplatky (tzv. skryté poplatky, o kterých se klient nedoví) Stanovení cen bankovních produktů je možné na různých bázích: o na základě hodnotového objemu, kde je stanovena cena za hodnotovou jednotku. Hodnotový objem může být stanoven různými způsoby, a to na základě skutečného čerpaného objemu peněz; na základě sjednané částky, kterou může klient čerpat; na základě částky, za kterou se banka zaručila; a na základě obratu za určité období (např. měsíční vedení účtu) o na základě jednotlivého produktu, kde je cena stanovena paušálně za produkt o na základě hodnotového výsledku, cena je zde stanovena jako funkce dosaženého výsledku sjednaného obchodu (např. je stanovena procentuálně ze zisku z prodeje cenných papírů) o na základě času, kde je cena stanovena jako cena za časovou jednotku. V dnešní konkurenční době jsou banky nuceny zdokonalovat nabídku svých bankovních produktů, stále však platí, že musí dosahovat zisk. Banky soutěží nejen mezi sebou vzájemně, ale soutěží i s ostatními finančními instituty. 22 Zisk obchodní banky je tvořen z největší části rozdílem mezi přijatými úroky (úroky, které banka přijme od svých klientů, jimž poskytla úvěr) a placenými úroky (úroky, které banka musí platit svým klientům, kteří u ní uložili svoje volné finanční prostředky). A protože úvěrové obchody jsou poměrně rizikové a tudíž i výnos z nich relativně nejistý, snaží se banky zvýšit podíl zisku dalšími příjmy z poskytování jiných služeb, např. za provádění platebního styku či poplatky za vedení účtu DRUHY BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO STUDENTY Předchozí kapitola byla věnována bankovním produktům obecně. Pro zvýšení konkurenceschopnosti banky stále více zaměřují svou pozornost také na mladé lidi. Banky různými marketingovými strategiemi vyhledávají nové klienty také v segmentu studentů, 22 Finance a bankovnictví [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://banky-financestudie.blogspot.cz/2008/10/cena-bankovnich-produktu.html> 23 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. Brno : ComputerPress, a.s., s. ISBN s

20 přesvědčují mnohdy i jejich rodiče o vhodnosti učit se hospodařit s finančními prostředky již od útlého věku. Studenti středních a vysokých škol, kteří mnohdy ještě nemají svůj vlastní trvalý příjem, jsou pro banku z dlouhodobého hlediska velmi atraktivní a přínosní tím, že v případě jejich spokojenosti zůstávají u zvolené banky i nadále po skončení studia a stávají se bonitními klienty banky. Bankovní produkty pro studenty jsou dnes nabízeny již téměř každou bankou, ať už se jedná o běžné účty či úvěry na studium. S pokročilou moderní dobou se nabízené produkty neustále rozšiřují a studenti tak mají možnost vybírat podle svých aktuálních potřeb a požadavků. Mezi výhody studentských účtů patří u většiny bank vyšší úrok z vkladů, dále pak možnost kontokorentu, vedení a výpis z účtu zdarma a zdarma je i vydání a vedení platební karty. 24 Banky dále také nabízí širokou paletu doplňkových služeb zdarma nebo za zvýhodněných podmínek: kontokorentní úvěr, úvěry na studium, spořicí účty, směnu peněz, příspěvek na vydání ISIC karty apod. Rozsah doplňkových služeb se mezi bankami může lišit. Studentský účet je nejlépe vybírat podle rozsahu nabízených výhod, doplňkových služeb i dostupnosti pobočky či nabízeného elektronického bankovnictví dané banky. Studenti přitom nejsou svým výběrem omezeni na jednu banku a mohou si zřídit účet i u více bank a tím tak využívat maximální rozsah služeb. 25 V následujících podkapitolách shrnu základní a obecné informace o bankovních produktech pro studenty. Jelikož budu provádět vlastní výzkum studentských účtů, budu se těmto konkrétním a jednotlivým bankovním produktům určeným pro studenty podrobněji věnovat v praktické části práce Studentské bankovní účty a karty Studentský bankovní účet je určen studentům středních a vysokých škol ve věku let. Některé banky rozlišují studenty středních, jazykových, vyšších odborných a vysokých škol a nabízejí pro každý vzdělávací stupeň mírně odlišné podmínky, jiné otevření účtu podmiňují jen věkem a je určen pro všechny mladé 24 Finance. Banky nabízejí studentům řadu výhod. [online] [cit ] Dostupné z: <http://www.finance.cz/clanek/banky-nabizeji-studentum-radu-vyhod> 25 MĚŠEC. Studentské účty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/bankovniucty/ucty-pro-mlade/pruvodce/> 18

21 klienty. 26 K založení studentského konta je nutno předložit občanský průkaz, druhý doklad totožnosti a platné potvrzení o studiu. Některé banky vyžadují i minimální vklad, který ale většinou nepřesáhne několik stovek korun. Vedení účtu včetně zasílání výpisů a vydání debetní karty bývá často zdarma. Debetní karta je platební karta spojená přímo s bankovním účtem majitele. Umožňuje provádění finančních operací výběr peněz v hotovosti, bezhotovostní platby v maloobchodní síti, platby na internetu atd. Je to však možné výhradně tehdy, pokud je na tomto konkrétním účtu dostatek peněz. K zúčtování dochází ihned po provedené transakci (online), nebo v rozmezí několika dnů (offline). Banka si částku automaticky odečte přímo z účtu klienta. Ihned je tak jasné, kolik peněz ještě na účtu zbývá. Jde stále o hospodaření pouze s vlastními penězi. Kreditní karta je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy úvěrem, který držitel karty může postupně splácet, ale zároveň je mu umožněno finance do stanoveného limitu dále čerpat. Někdy se jako kreditní nepřesně označují všechny bankovní platební karty, bez ohledu na jejich systém. Na kreditní kartě tedy hospodaříme s vypůjčenými penězi a vždy za tuto službu něco platíme (s výjimkou tzv. bezúročného období) Úvěrové produkty a kontokorenty Banky často lákají studenty na výhodné půjčky a slibují jim možnost odkladu splátek do doby, než začnou vydělávat. Tyto úvěry jsou studenty hojně využívány, jelikož jejich nároky se neustále zvyšují a zvyšuje se také počet škol, na kterých se platí školné. Mnohé banky nabízejí vyřízení žádosti o úvěr či jeho správu zdarma či za zvýhodněných podmínek. Další výhodou studentského úvěru je možnost půjčku předčasně splatit bez sankčních poplatků. Hlavní náklady tak pro studenta představují úroky. Ty jsou, zejména u úvěrů sjednaných na kratší dobu, srovnatelné se sazbami klasických spotřebitelských úvěrů. Studentské půjčky s delší splatností mají většinou úrok ještě výhodnější. Vzít si studentskou půjčku se vyplatí především těm studentům, kteří z ní chtějí financovat 26 MĚŠEC. Studentské účty [online]. [cit ]. Dostupné z: <http://www.mesec.cz/bankovniucty/ucty-pro-mlade/pruvodce/> 27 Česká televize. Suma sumárum aneb kde jsou mé peníze[online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.ceskatelevize.cz/porady/ suma-sumarum-aneb-kde-jsou-meenize/ /> 19

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení konkurenceschopnosti České pošty, s.p. na bankovním trhu - účty pro fyzické osoby Bc. Zdenka Priatková Diplomová práce 2010 Poděkování. Ráda

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven

Marketingový výzkum vybraných pojišťoven UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta ekonomicko-správní Marketingový výzkum vybraných pojišťoven Pavla Stachová Bakalářská práce 2010 2 3 Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU. Veronika Krejčí Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností v komparaci s původními členskými zeměmi EU Veronika Krejčí Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadlužení

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil

Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy. Ondřej Složil Analýza firemních úvěrů pro malé a střední firmy Ondřej Složil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu úvěrů pro malé a střední firmy. Klade si za cíl rozbor a porovnání

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Srovnání stavu úvěrování obyvatelstva Bc. Denisa Grimová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval

Více