Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní obchody. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva. Bakalářská práce. Radka Veselá. Autor:"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bankovní obchody Bakalářská práce Autor: Radka Veselá Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D Praha Duben, 2015

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karlových Varech dne Radka Veselá

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce, panu JUDr. Petru Dobiášovi, Ph.D, za přínosné rady a odbornou pomoc, kterou mi poskytl. A také za výbornou spolupráci.

4 Anotace Má bakalářská práce psaná na téma Bankovní obchody se zpočátku zaměřuje na vývoj bankovnictví v České republice. Dále zmiňuji banky, jak se dělí, jaká jsou kritéria pro zaloţení obchodní banky a jejich bilanci. V další části prezentuji Českou národní banku, její funkce a také popíši ochranné prvky bankovek. Poslední kapitola se zabývá bankovními obchody, které banky nabízejí a jak se dělí. Analyzuji poplatky za vedení běţného účtu u vybraných bank. Popisuji sluţby k běţným účtům, které banky nabízejí. Dále popisuji proces ţádosti o hypotéku, jednotlivé kroky aţ k podpisu smlouvy. Klíčové pojmy: Banka, bankovní obchody, bilanční suma, finanční trh, platební styk, smlouva, účet, úvěr.

5 Annotation My thesis written on the topic of "Banking Transactions" was initially focused on the development of banking in the Czech Republic. I mentioned the commercial banks, their division, what are the criteria for the establishment of banks and their balance. The next section presents the Czech National Bank, its functions and describes the security features of banknotes. The last chapter deals with banking transactions, which are offered by the Banks and how they are divided. I am also analyzing fees for checking account at selected banks. I describe services provided to checking accounts that banks offer. Further, I describe the process of applying for a mortgage, individual steps related to the a description of the contract. Key words: The bank, banking transactions, total assets, financial markets, payments, contract, account, loan.

6 OBSAH ÚVOD VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Bankovnictví mezi dvěma válkami Bankovnictví po 2. světové válce Bankovnictví po roce Konsolidační program I a II Stabilizační program Privatizace bank Fond pojištění vkladů OBCHODNÍ BANKY Název banka Základní ustanovení Udělení licence a základní kapitál Finanční trh Bilance obchodní banky Členění obchodních bank Specializované banky Hlavní principy řízení bank Bankovní tajemství a povinnost mlčenlivosti ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Měnová politika Cílování inflace Bankovky a mince Ochranné prvky bankovek Dohled a regulace Finanční stabilita BANKOVNÍ OBCHODY Členění obchodů bank Druhy účtů Běţný účet Podpisový vzor Úmrtí klienta Sluţby elektronického (přímého) bankovnictví Bankovní platební karty Poplatky za vedení účtu Úvěrové obchody Druhy úvěrů pro podnikatelské subjekty Druhy úvěrů pro občany, domácnosti Účelové hypoteční úvěry Platební styk Tuzemský platební styk Zahraniční platební styk Finanční arbitr ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY... 62

7 SEZNAM ZKRATEK SEZNAM SCHÉMAT A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 67

8 ÚVOD Bankovnictví je oblast, která se neustále vyvíjí a je součástí ekonomického systému kaţdé země. Kaţdý z nás se během svého ţivota jistě setkal s různými bankovními obchody. Ve své bakalářské práci na téma Bankovní obchody se zaměřím na deskripci, analýzu a komparaci smluvních typů, které obchodní banky sjednávají, a ne kaţdý občan tyto smluvní typy zná a vyzná se v nich. Proto cílem mé bakalářské práce je přiblíţit jednotlivé bankovní obchody a vysvětlit jejich dělení. Práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, které se dále dělí na podkapitoly. První kapitola, s názvem Vývoj bankovnictví v České republice, bude teoretická a rozdělená na pět podkapitol. V první aţ třetí podkapitole bych chtěla zmínit vývoj bankovnictví mezi dvěma válkami aţ po vývoj po roce Ve čtvrté podkapitole se budu zabývat procesem privatizace bank a v poslední podkapitole bych chtěla vysvětlit, jak funguje fond pojištění vkladů. Druhá kapitola, s názvem Obchodí banky, bude rozdělena na 7 podkapitol. V této kapitole bych chtěla vysvětlit podmínky pro zaloţení obchodní banky, jakým zákonem se banky řídí a také bych popsala aktiva a pasiva obchodní banky. Poté se budu věnovat dělení obchodních bank, a vysvětlím pojem bankovní tajemství, které je v bankovnictví velmi důleţité. Třetí kapitola, s názvem Česká národní banka, bude zaměřená na její úkoly a funkce. Dále se budu věnovat ochranným prvkům na bankovkách. Poslední, čtvrtá kapitola, s názvem Bankovní obchody, bude praktickou částí. Budu se zabývat jednotlivými bankovními obchody, které banky nabízejí a jejich členění. Z pasivních obchodů vyberu běţný účet, náleţitosti smlouvy a sluţby k účtu. Provedu srovnání poplatků za vedení účtu u čtyř bank a následně vyhodnotím výsledek. Z aktivních bankovních obchodů vyberu účelové hypoteční úvěry, kde popíši celý proces při ţádosti o hypotéku. Na závěr zmíním finančního arbitra, který hraje v bankovnictví také důleţitou roli. Informace pro svou bakalářskou práci jsem čerpala z právních předpisů, z odborných knih, z výukového materiálu a z internetových stránek. Vyuţila jsem i konzultace s hypotečním specialistou a praktické informace jsem vyhledala na internetových stránkách bank. 8

9 1. VÝVOJ BANKOVNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Naše bankovnictví se od roku 1918 neustále vyvíjí a prošlo velkými změnami. V této kapitole uvedu tedy historii našeho bankovnictví přes privatizaci bank, konsolidační program I a II a stabilizační program. 1.1 Bankovnictví mezi dvěma válkami Vznik československého bankovnictví lze klást do období rozpadu Rakousko-Uherska, kdy československá bankovní soustava vznikla z bank, které do té doby působily na příslušné části rakousko-uherské monarchie. Z větší části byly banky v rukou zahraničních vlastníků, a proto docházelo k nucenému odkupu a převzetí českými firmami, privátními osobami a institucemi. Od počátku v tom hrála hlavní roli Ţivnostenská banka, spojená s velkým českým průmyslem a uplatňující svůj vliv i v zahraničí. Ve snaze urychleně stabilizovat měnovou situaci a vytvořit v bankovnictví určitý řád, byl výkonem funkce centrální banky pověřen tzv. Bankovní úřad při ministerstvu financí. Ojediněle upevnil československou měnu v letech a jeho činnost je spojena se jmény Alois Rašín a Karel Engliš. Úspěšná emisní politika včetně kvalitních platidel vydávaných ministerstvem financí tzv. státovky byla důleţitým krokem k oddělení státu od emisních funkcí, příslušejících centrální bance. V roce 1926 byla zaloţena Národní banka československá jako centrální emisní banka státu. Měla formu akciové společnosti, organizačně byla tvořena ústředím a 134 pobočkami. Československé bankovnictví vytvářelo spolu s obchodními bankami standardní systém, jehoţ součástí byly dva aţ tři tisíce peněţních ústavů, z toho 2083 malých spořitelen. Největšími bankami byly Ţivnostenská banka, Praţská úvěrní banka, Česká průmyslová banka, Moravská agrární a průmyslová banka a Agrární banka. Německá okupace narušila rozvoj českého bankovnictví. Národní banka československá byla změněna na Národní banku pro Čechy a Moravu a na Slovensku byla zřízena Slovenská národní banka. Část svého kapitálu musely ukládat bankovní instituce do vládních cenných papírů a bankovní sektor byl plně podřízen německému vlivu. 9

10 1.2 Bankovnictví po 2. světové válce Po 2. světové válce se bankovní systém skládal z Národní banky československé jako emisní banky státu, z akciových obchodních bank a soukromých bankovních domů, druţstevních peněţních ústavů, zemských bank, reeskontního a lombardního ústavu, z poštovních a komunálních spořitelen a druţstevních záloţen. Německé banky byly obsazeny tzv. národní správou. Akciové banky byly znárodněny dekretem prezidenta republiky č. 102/1945. Byla zřízena Ústřední správa bank, která měla zajistit jejich jednotné vedení a připravit postupné slučování. V roce 1948 byly zestátněny také soukromé bankovní domy. Národní banka československá byla přeměněna v roce 1945 z akciové společnosti na tzv. veřejný ústav. Vykonávala emisní funkce, řídila peněţní oběh uvnitř státu a peněţní styky se zahraničím. Poštovní spořitelna prováděla šekové zúčtování, byla také ústředím lidového peněţnictví. U nás působilo osm znárodněných bank a na Slovensku šest. V roce 1948 sílil tlak na stoprocentní přizpůsobení našeho peněţnictví sovětskému modelu, jehoţ hlavním rysem byla existence unitární státní banky. Banka byla orgánem tzv. kontroly korunou, tj. ţe informace, které banka získala od podniků, byly vyuţity k tlaku na plnění plánů podniků. V roce 1950 tento tlak vyvrcholil, byla zřízena Státní banka československá (SBČS). Síť poboček byla zřízena v kaţdém kraji a okrese v souladu s územním uspořádáním státu. Vykonávala úvěrovou a další operativně-provozní činnost. V síti SBČS se rozplynula i síť dřívějších znárodněných bank. Po roce 1950 působily vedle SBČS: Investiční banka, pověřená financováním a úvěrováním investiční výstavby národních podniků a druţstev a financováním provozu stavebně montáţních organizací. Tato její činnost byla v roce 1958 převedena do SBČS. Od té doby prováděla Investiční banka pouze úschovu a správu cenných papírů, správu příslušných finančních účtů apod. Ţivnostenská banka s reprezentací v Londýně, prováděla platební styk se zahraničím pro soukromou klientelu a vybrané devizové transakce. Ústavy tzv. lidového peněţnictví, které byly v roce 1953 přeměněny na státní spořitelny a podřízeny ministerstvu financí. V roce 1967 byly sloučeny v jeden celostátní ústav, přeměněný na Českou státní spořitelnu a Slovenskou státní spořitelnu. 10

11 Československá státní banka, a.s. která v roce 1965 zahájila svou činnost tím, ţe převzala mezinárodní platební, zúčtovací a úvěrový styk, financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu, obchodní operace s devizovými rezervami a některé další devizové aktivity ze Státní banky československé. V letech se objevil první ucelený model pluralitní bankovní soustavy, který chtěl alespoň z části obnovit pozitivní fungování klasické bankovní soustavy. Tento pokus neuspěl, ale přeţily některé dílčí prvky a získané zkušenosti. Ve 2. polovině 80. let byly připraveny a prosazeny zákonné principy, které zahrnovaly oddělení emisního bankovnictví od bankovnictví obchodního, zrušení přímého řízení bank státem a moţnost vzniku nových bank jako podnikatelských subjektů. V roce 1989 došlo ke změně reţimu a zahájení ekonomické reformy, okamţitě mohly být proto přijaty připravené mechanismy transformace bankovnictví a schváleny příslušné zákony, platné od : Zákon o bankách a spořitelnách, který upravoval postavení, působnost a bankovní obchody v oblasti obchodního bankovnictví. Zákon o státní bance československé, který upravoval emisní bankovnictví státu Bankovnictví po roce 1990 V roce 1990 nastala nová etapa rozvoje československého peněţnictví, i kdyţ základní reformní změny a zákony byly připravovány jiţ v letech Zákon o bankách a spořitelnách, který byl schválen v prosinci 1989, vytvořil v Československu dvoustupňový systém. Ten byl zaloţen na oddělení funkcí centrální banky, kterou zůstala SBČS a činnost komerčních bank. Ze Státní banky československé byly vyčleněny obchodní činnosti a většina poboček a byly vytvořeny tři banky plně vlastněné státem: Komerční banka na území České republiky Všeobecná úvěrová banka na území Slovenské republiky Investiční banka na území obou republik 1 VELEK, Jan. Základní informace o českém bankovnictví. Praha: Bankovní institut-vysoká škola, ISBN

12 Ostatní státní peněţí instituce, které zde existovaly před listopadem 1989, zůstaly zachovány a získaly univerzální bankovní licenci: Česká státní spořitelna, Slovenská štátná sporitelňa, Československá obchodní banka a Ţivnostenská banka. 2 Do konce roku 1990 udělila SBČS na území České republiky licence 21 novým bankám a na konci roku 1992 bylo uděleno jiţ 45 licencí. Byly také zřízeny dvě specializované banky: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., jako společný podnik státu a velkých obchodních bank. Konsolidační banka, státní peněţní ústav, jako státní banka, která převzala od existujících bank část špatně návratných úvěrů. Zkušenosti ukázaly, ţe je třeba zlepšit obezřetnost při bankovních obchodech a ochranu bank před rizikem. V bilancích bank se objevily problematické i nedobytné úvěry. Některé banky ve sloţité situaci neobstály a objevily se případy nucené správy, likvidace a konkurzů. Tyto problémy byly na druhé straně velkou školou pro české banky v řízení rizik a realistické úvěrové politice. Začal fungovat mechanismus vytváření rezerv na krytí problematických úvěrů a vytvořil se systém klasifikace úvěrů a systém povinného pojištění vkladů. Také Česká národní banka musela přehodnotit systém bankovního dohledu a zpřísnit licenční politiku pro nově vznikající banky. V tomto období začala také přirozená specializace bank, vznikly stavební a hypoteční banky Konsolidační program I a II První fází byl Konsolidační program I. Stát v roce 1991 stabilizoval situaci v peněţních ústavech, kde byl akcionářem (Komerční banka, Investiční banka, Československá obchodní banka, Česká spořitelna). Převzal nebonitní aktiva z minulosti a převedl je na Konsolidační banku. Nejvyšší částkou bylo 110,8 mld. Kč. Konsolidační banka v roce 1992 odkoupila od Komerční banky a Insolvenční banky další méně bonitní pohledávky, které vznikly před rokem Druhou fází byl Konsolidační program II, který zavedla v roce 1996 Česká národní banka, byl určený pro malé banky. V roce 1997 zřídila pro odkup špatných pohledávek bank dceřinou společnost Česká finanční, s. r. o. Banky, které se zúčastnily programu, převedly do České finanční ztrátové úvěry a výměnou za ně dostaly pokladniční poukázky. V průběhu dalších 5-2 JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, ISBN VELEK, Jan. Základní informace o českém bankovnictví. Praha: Bankovní institut-vysoká škola, ISBN

13 7 let měly následně své pohledávky odkoupit zpět. Banky musely následně vypracovat pětiletý obchodní plán a akceptovat zvýšený bankovní dohled. Evrobanka, Bankovní dům Skala, COOP banka, Podnikatelská banka, Realitbanka, První slezská banka a Pragobanka jsou banky, kterým byla odebrána bankovní licence. Konsolidační program II se nakonec ukázal jako neúspěšný z důvodu váţných problémů bank a neschopnosti nebo neochoty jejich vlastníků situaci řešit a proto byl ukončen v červnu Česká finanční byla prodána Konsolidační bance za symbolickou 1 korunu Stabilizační program ČNB zahájila v roce 1996 stabilizační program, který měl pomoci řešit problém nekvalitních aktiv v malých a středních bankách. Česká finanční, s. r. o. tato aktiva odkoupila a poskytla jim za ně hotové peníze. Všechny banky, které tento program vyuţily, měly získat zodpovědným hospodařením peníze na to, aby nejpozději do 7 let svá aktiva odkoupily zpět. Tohoto programu se zúčastnilo 6 malých bank, ale 5 z nich bylo později vyloučeno. Program se ukázal jako neúspěšný Privatizace bank Privatizace bank je velice sloţitou problematikou s nemalým politickým podtextem. Od počátku transformace se vedly spory o všech otázkách týkajících se privatizace bank: kdy a zdali vůbec privatizovat jakým způsobem kdo by se měl stát vlastníkem bank Proces privatizace bank byl zahájen v rámci kuponové privatizace, kterou byly částečně privatizovány Komerční banka, Investiční banka, Česká spořitelna a Ţivnostenská banka. Stát si v nich ponechával významné podíly. 5 4 JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, ISBN VENCOVSKÝ, František. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha: Bankovní institut, a. s., ISBN

14 Tabulka 1: Privatizace bank Název banky Rok privatizace Kdo získal podíl Ţivnostenská banka % akcií získává Berlinek Handrle und Frankfurter Bank Investiční a Poštovní banka % získává japonská banka Nomura Europe ČSOB % získává KBC Bank Česká spořitelna % získává rakouská Die Erste Bank Komerční banka 2001 většinu získává Societé Générale Zdroj: Vlastní grafické zpracování Privatizace bank 6 Privatizace byla promyšlený transformační krok. Měla zvýšit výkonnost bank, zlepšit vlastnický dohled a zvýšit příjmy do státního rozpočtu. 1.5 Fond pojištění vkladů V roce 1994 vznikl na základě zákona o bankách Fond pojištění vkladů (FPV), který má za úkol chránit vklady jak fyzických tak právnických osob včetně úroků. FPV poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a druţstevních záloţen se sídlem v České republice. Nejdříve byla výše pojištění vkladů 90 % z vkladu, maximálně Kč, ale postupně se zvyšovala. 7 Dnes je maximální výše náhrady na jednoho klienta EUR v jedné bance. Klienti se proto nemusí bát o své peníze, uloţené v bankách, stavebních spořitelnách a druţstevních záloţnách. Banky odvádějí do FPV čtvrtletně 0,04% z průměrného objemu pojištěných vkladů. Pro představivost uvedu, ţe FPV za dobu své existence vyplatil k datu částku 27, 3 mld. Kč. Náhrada škody se týkala 12 bank a 3 druţstevních záloţen. 8 6 ŠEFLOVÁ, Olga. Bankovnictví, výukový materiál JUŘÍK, Pavel. Historie bank a spořitelen v Čechách a na Moravě. Praha: Libri, ISBN Seznam.cz: Fond pojištění vkladů-výroční zpráva 2013 [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.fpv.cz/data/files/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2013.pdf 14

15 2. OBCHODNÍ BANKY Pro zajímavost v této kapitole uvedu, jak vznikl název banka, kdo bance uděluje bankovní licenci a za jakých podmínek. Dále jak dělíme finanční trh a rozeberu jednotlivá aktiva a pasiva obchodních bank. V další části zmíním charakteristiku jednotlivých specializovaných bank, také popíši tzv. magický trojúhelník a v závěru kapitoly zmíním bankovní tajemství, které musí banky dodrţovat. 2.1 Název banka Za zakladatele moderního bankovního systému se povaţuje rod de Medici z Florencie, který ve 13. století vlastnil bankovní a obchodní dům, do kterého přicházeli k jeho lavici (italsky banco) místní podnikatelé a ukládali si u něho přebytky zlatých mincí a zlata. Pan Medici vystavil stvrzenku, která potvrzovala, kolik si podnikatel uloţil a zlaté mince u sebe uschoval. V té době se jednalo pouze o slib a projev důvěry klienta vůči bance a naopak. Pan Medici potom dále tyto peníze půjčoval jiným podnikatelům a počítal si úroky. Samozřejmě aby své peníze dostal zpět, měl také tým specialistů na nátlak Základní ustanovení Bankami, se podle zákona o bankách č. 21/1992 Sb., rozumějí akciové společnosti se sídlem v České republice, které přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry, a které mají k výkonu činností bankovní licenci, o jejímţ vydání rozhoduje Česká národní banka (ČNB). Banka můţe vykonávat i další činnosti jako např. investování do cenných papírů, směnárenskou činnost, bezhotovostní platební styk, má-li je povoleny v jí udělené licenci Udělení licence a základní kapitál Ţádost o udělení licence se předkládá České národní bance spolu s návrhem stanov. Minimální výše základního kapitálu činí Kč. Náleţitosti ţádosti o licenci stanoví ČNB a také rozhoduje o udělení licence. Pro udělení licence musí být splněny tyto podmínky: 9 Seznam.cz: Historie českého bankovnictví [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.bankov nigramotnost.cz/gramotnost_vstup-do-banky_historie 10 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. Brno: BizBooks, ISBN

16 průhledný a nezávadný původ základního kapitálu splacení základního kapitálu v plné výši důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí na bance k výkonu práv akcionáře při podnikání banky důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na výkonné řídící funkce technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, funkční řídící a kontrolní systém banky obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podloţený reálnými ekonomickými kalkulacemi sídlo budoucí banky musí být na území České republiky Banky se sídlem na území členského státu mohou vykonávat na území jiného členského státu Evropské unie, Norska, Švýcarska a Islandu prostřednictvím své pobočky činnosti bez licence, pokud oprávnění k jejich výkonu bylo těmto bankám uděleno v domovském státě. Tato tzv. jednotná bankovní licence platí v ČR od jejího vstupu do Evropské unie, tedy od května Banka, která chce zaloţit svou pobočku na území hostitelského státu, o tom informuje orgán dohledu domovského státu a písemně mu sdělí informace: na území kterého členského státu chce zaloţit pobočku obchodní plán, který obsahuje hlavně výčet předpokládaných činností organizační strukturu pobočky adresu v hostitelském státě, kde bude moţno získat dokumenty jména osob zodpovědných za řízení pobočky Finanční trh Základ finančního systému v kaţdé trţní ekonomice představují finanční trhy a plní řadu významných funkcí. V ekonomice bez finančních trhů by pravděpodobně zůstaly dočasně volné finanční prostředky nevyuţity, přebytkové subjekty by byly méně motivovány k tvorbě úspor a deficitní jednotky by měly omezené moţnosti získání finančních prostředků pro realizaci svých investičních záměrů nebo spotřebních výdajů. 11 Česko. Úplné znění zákona o bankách: Bankovnictví, platební styk, finanční arbitr, praní špinavých peněz, stavební spoření a další předpisy. In: č.21/1992 Sb. Sagit, a.s.,

17 Alokace (umístění) finančních prostředků od přebytkových subjektů k subjektům deficitním je uskutečňována na finančních trzích prostřednictvím různých druhů finančních dokumentů. Realizaci těchto obchodů podstatně usnadňují finanční trhy a plní v této souvislosti některé velmi významné ekonomické funkce: funkce determinace ceny: vzájemná nabídka a poptávka poskytování likvidity: v případě potřeby umoţňují vlastníkům finančních dokumentů prodat finanční dokument na sekundárním trhu funkce redukce transakčních nákladů Finanční trhy jsou vysoce konkurenční, a to z důvodu, ţe jsou velice otevřené z hlediska vstupu domácích i zahraničních subjektů a také z hlediska finančních dokumentů, se kterými se na nich obchoduje. 12 Na finančním trhu působí subjekty finančního i nefinančního sektoru a to v postavení věřitele i dluţníka. Jinými slovy, ten, kdo má přebytek peněz, je prodává a ten, kdo jich má nedostatek je nakupuje. Finanční trh dělíme z hlediska času: Peněţní trh zde se provádí operace se splatností do 1 roku, jako jsou např.: státní pokladniční poukázky, šeky, směnky. Kapitálový trh zde se provádí operace se splatností nad 1 rok, jako jsou např.: obligace (dluhopisy), akcie, podílové listy. Finanční trhy jsou poměrně striktně regulovány. Pro regulaci a dohled nad finančními trhy jsou v kaţdé zemi vytvořeny speciální instituce. V České republice je to Česká národní banka, podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance. 2.4 Bilance obchodní banky Jednotlivé typy bankovních obchodů banky je moţné nejlépe vysvětlit na její rozvaze, která je tvořena aktivy a pasivy a obě strany se musejí vţdy rovnat. Na straně pasiv jsou uvedeny zdroje obchodní banky a na straně aktiv je uvedeno pouţití těchto zdrojů. 12 POLOUČEK, Stanislav. A KOL. Peníze, banky, finanční trhy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN

18 Tabulka 2: Rozvaha obchodní banky Aktiva Pokladní hotovost Směnky, pokladniční poukázky Šeky Vklady u ostatních bank Úvěry klientům Státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky a jiné cenné papíry Majetkové účasti (bankovní portfolio) Hmotný a nehmotný majetek (budovy, zařízení) Ostatní aktiva Pasiva Závazky vůči ČNB Přijaté vklady jiných bank Přijaté vklady klientů Emise vlastních dluhopisů Základní jmění akciový kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní kapitálové fondy Nerozdělený zisk z minulých let Ostatní pasiva Zdroj: Vlastní grafické zpracování Rozvaha obchodní banky 13 Na straně aktiv výrazně převaţují finanční aktiva, která tvoří aţ 98% bilanční sumy banky. Objemově nejvýznamnější poloţkou v aktivech jsou úvěry klientům nebo jiným obchodním bankám, ale jsou také nejrizikovější. Za poskytnuté úvěry dostává banka úroky. Hotovost banky potřebují, aby mohly klientům vyplácet jejich vklady a také při směnárenských operacích. Tato poloţka nevytváří bance ţádný úrokový výnos, a proto se banky snaţí minimalizovat pouţívání hotovostí. Jediným výnosem z obchodů s hotovostí jsou poplatky za vklad a výběr a ze směnárenských operací. Pasiva jsou tvořena vlastními a cizími zdroji. Vlastní zdroje tvoří základní jmění, nerozdělený zisk z minulých let, rezervní a další fondy. Cizí zdroje tvoří vklady bankovních klientů neboli sekundární vklady a vklady nebankovních klientů neboli primární vklady. Vklady se dále dělí na krátkodobé (běţné účty), střednědobé a dlouhodobé (spořicí účty a termínované vklady). 13 ŠEFLOVÁ, Olga. Bankovnictví, výukový materiál

19 V pasivech banky jednoznačně převyšuje cizí kapitál (přes 90%) nad vlastním kapitálem (10%). Objemově nejvýznamnější poloţkou v pasivech banky bývají vklady klientů. Dluhopis je převoditelný cenný papír. Dluţník se zavazuje zaplatit věřiteli určitou částku v daném termínu a vyplatit určitý výnos. Banky získávají prostřednictvím emise dluhopisů dlouhodobější peněţní prostředky, které jim slouţí jako zdroj financování hlavně dlouhodobých úvěrů. Zisk obchodní banky je tvořen z největší části rozdílem mezi přijatými a placenými úroky, tj. rozdílem mezi úroky, které banka přijme od svých klientů, jimž poskytla úvěr, a úroky, které banka musí platit svým klientům, kteří si u ní uložili svoje volné peněžní prostředky. 14 Ve výkazu zisků a ztrát neboli výsledovce nalezne zájemce informace o zisku konkrétní banky. Kompletní účetní výkazy konkrétní banky lze nalézt ve výroční zprávě za příslušný rok, která je k dispozici na internetových stránkách této banky. 2.5 Členění obchodních bank Obchodní banky můţeme členit z různých hledisek: Podle struktury bankovních produktů Univerzální banky Specializované banky Podle rozsahu poskytovaných sluţeb Maloobchodní: retailové (velký počet drobných operací pro občany), např.: Equa bank, GE Money bank, Air bank Velkoobchodní: wholesalové (velké objemy ochodů s malou četností, obchodování na účet banky), např.: Citibank Corporate: obsluha větší firemní klientely SME: obsluha malých a středních firem Podle právní formy vlastnictví Akciové společnosti (soukromé vlastnictví) 14 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. Brno: BizBooks, ISBN

20 Druţstevní záloţny (druţstevní vlastnictví) Státní ústavy a Komunální banky (veřejnoprávní vlastnictví) Specializované banky Uţ z názvu vyplívá, ţe Specializované banky poskytují svým klientům specializované sluţby. Na bankovním trhu České republiky působí 5 specializovaných bank: 1. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMRZB) Banka byla zaloţena v roce 1992, jejím jediným akcionářem je stát, zastoupený Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72% vlastnictví), a Komerční banka, Česká spořitelna a ČSOB (18% vlastnictví). ČMRZB poskytuje podporu malým a středním podnikům v souladu se záměry vlády České republiky, zaměřuje se především na záruční obchody prostřednictvím nejrůznějších záručních programů, např.: Program ZÁRUKA 2015 aţ 2023, který schválila vláda ČR svým usnesením č z , tento program je určen pro malé a střední podnikatele realizující své projekty na území České republiky. Dále poskytuje zvýhodněné úvěry malým a středním podnikatelům s vyuţitím prostředků státu a krajů, zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí, spravuje rozsáhlé portfolio záruk za bankovní úvěry a dotací na úhradu úroků z úvěrů poskytnutých na podporu oprav bytových domů jejich vlastníkům či spoluvlastníkům Česká exportní banka (ČEB) Česká exportní banka je specializovaná bankovní instituce pro státní podporu vývozu, ovládaná státem. Vznikla v roce 1995 a tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky České republiky. ČEB podporuje státní vývoz a povědomí o České republice ve světě. Zaměřuje se na finanční sluţby související s vývozem. ČEB poskytuje zvýhodněné úvěry dodavatelské (exportní), odběratelské (importní) i refinanční (jiným bankám) se splatností 2-10 let. Českým investorům poskytuje výhodné financování jejich záměrů vybudovat nové výrobní kapacity v zahraničí nebo kapitálově vstoupit do zahraničních firem. 15 ŠEFLOVÁ, Olga. Bankovnictví, výukový materiál Seznam.cz: Českomoravská záruční a rozvojová banka [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 Veškeré aktivity ČEB jsou plně v souladu s pravidly WTO (World Trade Organization), příslušnými doporučeními Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a směrnicemi Evropské unie Stavební spořitelny V České republice můţe být stavební spořitelnou pouze banka, které bylo uděleno povolení podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Předmětem její činnosti je stavební spoření a další činnosti podle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Stavební spoření je účelové spoření spočívající: v přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v poskytování příspěvku fyzickým osobám (neboli státní podpory ), které jsou účastníky stavebního spoření Účastníkem stavebního spoření můţe být fyzická i právnická osoba. Fyzická osoba musí mít trvalý pobyt na území České republiky a mít přidělení rodné číslo. Právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky a přidělené identifikační číslo (IČO). 18 Stavební spoření je v dnešní době způsob, jak si naspořit svoje prostředky a mít moţnost získat úvěr na financování bydlení ve formě překlenovacího úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru ze stavebního spoření. Smlouva o stavebním spoření se dnes uzavírá na dobu 6 let, pokud účastník stavebního spoření zruší smlouvu dříve neţ za 6 let, dostane zpět pouze své prostředky a přijde o státní podporu. Ve smlouvě o stavebním spoření jsou uvedeny údaje o účastníkovi, výše cílové částky, kterou si účastník sám zvolí, poplatek za uzavření smlouvy o stavebním spoření, který činí 1 % z cílové částky. Dále je ve smlouvě uvedena úroková sazba z vkladů a také úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření. Smlouva obsahuje ještě prohlášení, ţe klient ţádá o přiznání státní podpory. Pokud má účastník více smluv o stavebním spoření, kdy na jedné smlouvě pobírá maximální státní podporu, namůţe uţ tedy pobírat státní podporu na druhém stavebním spoření. Státní podpora činí 10 % z ročního vkladu ale maximálně 2000 Kč ročně. Ideální je tedy, aby účastník vkládal na své stavební spoření Kč ročně, aby získal maximální státní podporu. Pokud vkládá více neţ Kč ročně, dostane státní podporu stále jen 2000 Kč. Účastník stavebního spoření můţe vkládat peníze na své stavební spoření měsíčně ale 17 Seznam.cz: Česká exportní banka [online] [cit ]. Dostupné z: 18 Seznam.cz: Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření [online] [cit ]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

Průvodce pojištěním vkladů

Průvodce pojištěním vkladů Průvodce pojištěním vkladů STRANA 2 Co je to FPV Kolik dostanete Víte, že Systém výplat Je váš vklad pojištěn? Otázky a odpovědi Pojištěné instituce Historie pojištění vkladů Co se bude dít, když... Další

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení:

ROZVAHA. (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: Název ní jednotky: IČ: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM Název ROZVAHA (základní) sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa); okamžik sestavení: 1 2 3 4 A. Stálá aktiva I.

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv

Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Zpráva o očekávaném vývoji státních finančních aktiv a pasiv Očekávaný vývoj státních finančních aktiv a pasiv vymezených rozpočtovými pravidly (tj. 36 zákona č. 218/2000 Sb.) za léta 2011 až 2012 je souhrnně

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

4. Vkladové produkty bank

4. Vkladové produkty bank 4. Vkladové produkty bank Výkladová část Vkladové bankovní produkty Vkladové bankovní produkty slouží bankám k získávání cizího kapitálu, tj. banky vystupují jako dlužníci. V rozvaze banky jsou zachyceny

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE:

PASIVNÍ BANKOVNÍ OPERACE: 20) Bankovnictví Bankovní soustava ČR, význam a funkce ČNB, nástroje měnové politiky. Obchodní banky, aktivní a pasivní bankovní operace, Finanční produkty vkladové, úvěrové, spořící. Zásady bankovních

Více