Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo"

Transkript

1 Èíslo 9 - Záøí Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské školy, letošní prázdniny byly zamìøeny na benešovské seniory. Služby mìsta dokonèily rekonstrukci nového klubu seniorù. Nápad vybudovat v prostorách bývalých dílen uèilištì nový klub seniorù vznikl již v roce Po zpracování projektové dokumentace se dva domy bývalého uèilištì, které jsme odkoupili od kraje, zmìnily v domy bytové. Zámìr budování nového klubu seniorù pøišel kvùli povodním na poøad až v roce Souèasnì s klubem jsou realizovány práce z pùvodního projektu, které byly závislé na budování nové kanalizace. Každopádnì prodìlal nový klub dne svou zatìžkávací zkoušku pøi pøíležitosti mezinárodního sportovního dne seniorù. Klub byl zaplnìn do posledního místa a senioøi nešetøili slovy chvály pro zamìstnance Služeb mìsta za kvalitnì odvedenou práci. Bìhem prázdnin byla vymalována tìlocvièna na Sokolském vrchu, nyní jsou natírány podlahy. Probíhá oprava Plouènické vyhlídky. Budování dìtského høištì na pozemku pod Rodinným centrem mají na starost Služby mìsta pozemek bude oplocen, letos sem bude umístìna první hrací sestava, Rodinné centrum chce na tomto pozemku realizovat environmentální výchovu - tj. projekty blízké pøírodì. Mìstský høbitov má opraveny venkovní omítky a nové kolumbárium. Pokraèují práce na rekonstrukci prostor pro benešovské hasièe. Služby mìsta provádìjí nátìry sloupù veøejného osvìtlení. Budova školky je zateplena, pokraèují zde práce na izolacích a podezdívkách. Oprava mostu pøes železnici na Sokolském vrchu, který jsme v letošním roce mìli v plánu opravit, bude pøesunuta na pøíští rok. Dùvodem jsou finance, vyèlenìné na tuto akci. Požádali jsme o dotaci z Fondu Ústeckého kraje ve výši 2 miliony korun a vyèlenili vlastní prostøedky na pøípadné dofinancování dotace. Cena z výbìrového øízení Foto: Alena Houšková Výmìna lamp na námìstí. Foto: Karel Šohaj byla ,20 Kè. Stalo se však, že jsme museli z rozpoètu mìsta zaplatit 1,2 mil. Kè za demolici domu ve Verneøicích (bohužel nám to zcela nesmyslnì ukládá stavební zákon). Dotace z Fondu Ústeckého kraje nebyla našemu mìstu poskytnuta. Požádala jsem kraj o zvýšení pøíspìvku na financování státní správy, abychom z mìstského rozpoètu nefinancovali rozhodnutí uèinìná v režimu státní správy (1,2 milionu je citelný zásah do rozpoètu), dosud jsem neobdržela odpovìï. O opravì mostku budeme jednat v zastupitelstvu. Díky zmìnì v rozpoètovém urèení daní, která by mìla v pøíštím roce pøinést obcím více finanèních prostøedkù, pøedpokládám, že zrealizujeme opravu pøíští rok. V pøíštím roce bychom díky již zmínìným zvýšeným prostøedkùm chtìli zateplit novou školu - žádost o dotaci je podána a zaregistrována, v pøípadì úspìchu bychom mohli na akci dostat až 90% nákladù. Díky zateplení a výmìnì oken na budovì u- šetøíme tak v budoucnu nemalé prostøedky za vytápìní budovy školy. V letošním roce bude ještì díky získaným dotacím provedena oprava spodní stavby lávky pro pìší u koupalištì a oprava komunikace v zadní èásti ul. B. Nìmcové. Souèasnì s opravou této èásti komunikace (èást, kde komunikace konèí) plánuje Povodí Ohøe opravu kamenných bøehù v pravobøežní èásti, tedy v místì, kde se øeka pøi zvýšeném prùtoku vylévá. Zaèal nový školní rok. Do prvních tøíd nastoupilo celkem 53 nových žákù, v pøípravné tøídì se bude vzdìlávat 13 dìtí. Celkem navštìvuje benešovskou základní a mateøskou školu 436 žákù a 133 pøedškolákù. Pøeji všem dìtem úspìšný školní rok, jejich rodièùm pak mnoho radosti z úspìchù jejich ratolestí na cestì za vzdìláním. Fond pøedschválil dotaci na protipovodòová opatøení Krátce z mìsta Peníze na projekt Protipovodòová opatøení mìsta Benešov nad Plouènicí, který zahrnuje nejen nový bezdrátový rozhlas, ale také lokální výstražný systém, budou. Poskytnutí dotace pøedschválil Státní fond životního prostøedí ÈR. Projekt je spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a SFŽP ÈR v rámci Operaèního programu Ži- votní prostøedí. Celá akce si vyžádá více než 3 miliony korun, pøièemž 90 % nákladù uhradí zmínìná dotace. Zbylých 10% zainvestuje mìsto. Zahájení prací je pøedbìžnì naplánováno na bøezen V souèasné dobì se pracuje na vypsání výbìrového øízení na dodavatele zakázky. (ah) Mgr. Dagmar Tesarèíková starostka mìsta Rychlost øidièù budou v budoucnu hlídat svìtelné mìøièe rychlosti. Rada mìsta uložila odboru výstavby a životního prostøedí MìÚ Benešov nad Plouènicí zajistit jejich umístìní na vjezdech do mìsta od Dìèína (u Pily Plouènice) a od Èeské Lípy. (ah)

2 STRANA 2 Krátce z mìsta Novì vznikající høištì pod školní jídelnou a Rodinným centrem Medvídek bude již brzy osazeno prvním herním prvkem. Bude jím tzv. høištì Tomáš, které potìší dìti skluzavkami, malou lezeckou stìnou nebo tøeba provazovým žebøíkem. (ah) O èem jednala rada mìsta? Rada mìsta schválila: Dodatky ke smlouvám o nájmu kotelen ve vlastnictví mìsta; zámìr pronájmu p. p. è. 172/1; pronájem bytu è. 6 v èp. 409 Sokolský vrch; souhlasné stanovisko k výmìnì plotu na p. p. è. 1347/11; rozpoètové opatøení è. 2; likvidaci nálezu - klíèe; smlouvu o dílo se SaM silnice a mosty Dìèín na opravy místních komunikací za cenu ,50 Kè bez DPH; smlouvu o dílo s J. Pechmanem, Chomutov na renovaci parket v tìlocviènì za cenu ,80 Kè vè. DPH; pronájem p. p. è. 172/1 o výmìøe 18 m2; souhlasné stanovisko s likvidací pozorovacího vrtu; pronájem p. p. è. 117/1 o výmìøe 9 m2; likvidaci nálezu - døevìný sloup; ceny za pronájem nového klubu dùchodcù 300 Kè/ den èlen KD, 200 Kè/ hodina neèlen; Rada mìsta neschválila: vypsání VØ na funkci vedoucího SLM; zámìr koupì p. p. è. 228/1 o výmìøe m2 Rada mìsta vzala na vìdomí: ukonèení nájemní smlouvy è. 33/1997; zprávu o prùbìhu Benešovského slunovratu; výsledky VØ na opravu komunikací, renovaci parket a opravu podlahy v èp. 477, Nerudova ul.; žádost o pronájem bytu v èp. 607; žádost o prominutí pohledávky Rada mìsta uložila: øediteli SLM zpracovat vizi rozvoje a pøijmout zástupce øeditele; odboru VŽP zajistit umístìní mìøièe rychlosti smìr od Dìèína a Èeské Lípy Rada mìsta rozhodla: o zrušení VØ rekonstrukce mostu na místní komunikaci a doporuèuje ZaM zaøadit akci na rok 2013; o zrušení VØ na opravu podlahy v èp. 477, Nerudova ul. nepøihlásil se žádný zájemce. PODÌKOVÁNÍ Jednotka sboru dobrovolných hasièù Benešova nad Plouènicí touto cestou dìkuje Mgr. Milanu Špièkovi za sponzorský dar 5000,- Kè. Dar bude využit k dalšímu financování oprav prostor v ul. Nerudovì, urèených pro benešovské hasièe. František Buchta velitel JSDH Benešov nad Plouènicí Chtìla bych touto cestou velmi podìkovat Mìstu Benešov nad Plouènicí za milé pøání, návštìvu a dárek k mým 80. narozeninám. Irena Lomická Na Plouènické vyhlídce se nyní pilnì pracuje Do konce tohoto roku se budeme moci obnoven vzhled pùvodní stavby dle dobona mìsto podívat ze zrekonstruované vých materiálù. Vyhlídka pochází z roku Plouènické vyhlídky. Na její celkové revitali- 1902, kdy ji nechal vystavìt Spolek pro pozzaci se nyní usilovnì pracuje. Mìstu se na dvižení cizineckého ruchu, uvedl vedoucí její opravu podaøilo získat dotaèní peníze ve odboru výstavby a životního prostøedí Karel výši témìø 133 tisíc korun. Ty pocházejí z Šohaj. Pøístupová cesta vedoucí spodem Programu na záchranu a obnovu drobných kolem tìlocvièny na Sokolském vrchu, která památek a architektury dotváøející kulturní pøechází na lesní stezku, bude taktéž krajinu Ústeckého kraje pro rok 2012, který zrevitalizována a poèítá se také s opravou o- vypsal Ústecký kraj. S podílem mìsta si op- pìrných zdí na trase pøiléhajících ke svahu. rava vyžádá celkem cca 260 tisíc korun. Do budoucna by chtìlo mìsto tuto cestu k Projekt poèítá nejen s opravou samotné vyhlídce oznaèit také vhodným turistickým vyhlídky, ale také s revitalizací pøístupové znaèením. (ah) cesty. O obnovu vyhlídky probìhly snahy již v letech 1994 a 2000, pøi tìchto opravách však byly zrušeny nìkteré významné prvky na fasádì, zejména pak øímsy u paty a hlavic sloupù a vnìjší štuková výzdoba ochozu vyhlídkové vìže. V rámci revitalizace objektu se poèítá s provedením oprav tak, aby byl Foto: Karel Šohaj PLOUÈNICKÁ VYHLÍDKA Nadmoøská výška: 220 m.n.m. Výška: 10 metrù Poèet vyhlídkových plošin: 2 Poèet schodù: 26 K novému územnímu plánu se lze vyjádøit už jen do 1. øíjna Mìsto Benešov nad Plouènicí pøipravu- vyzvednutí na odboru výstavby a životního je poøízení nového územního plánu. V rámci prostøedí. Lhùta pro pøedložení zámìrù je pøípravy zahájení procesu poøizování do 1. øíjna 2012 do hodin. Formuláøe nového územního plánu mìsto vyzývá své lze odevzdat na podatelnì MìÚ. Stávající ú- obèany k pøedložení zámìrù do nového zemnì plánovací dokumentace je k nahlédúzemního plánu. Lze tak uèinit prostøed- nutí na odboru výstavby a životního prostnictvím formuláøe, který je buï ke stažení øedí MìÚ Benešov nad Plouènicí u pana na webových stránkách mìsta, nebo k Karla Šohaje nebo Miroslava Vrabce. (ah)

3 STRANA 3 Senioøi se radují z nových prostor Foto ze slavnostního otevøení: Ota Draèka Benešovští senioøi se koneènì doèkali chodcù je otevøen dennì od 9 do 12 hodin a nového klubu. Ten pro nì nechala v budovì své prostory nabízí i k pronájmu na poøádábývalého uèilištì zrekonstruovat benešovs- ní nejrùznìjších spoleèenských akcí. V pøíká radnice. O veškeré práce se pak postarali padì zájmu o pronájem se lze obrátit na kulzamìstnanci Služeb mìsta. O tom, že od- turní referentku Pavlu Klomfarovou. Ceny vedli kvalitní práci, svìdèí fakt, že nadšení z jsou následující: 300,-/den/pro èlena klubu nových prostor bylo mezi seniory obrovské. nebo 200,-/hodinu/pro neèlena. Klub dùchodcù se má nyní mnohem lepší Pro zajímavost: Benešov nad Plouènicí zázemí, než mìl na pùvodním místì v Soko- má v souèasné dobì 3891 obyvatel, z toho lovské ulici. Zde byla pouze jedna spole- je 959 seniorù, kteøí se dìlí na 420 mužù a èenská místnost a malá kuchyòka. V budovì 539 žen. Aktivních èlenù klubu dùchodcù je bývalého uèilištì nyní mají senioøi k dispo- zhruba sedmdesát. zici dvì velké místnosti, kuchyò s veškerým Do budoucna se mohou senioøi tìšit na zázemím, nové sociální zaøízení a dokonce nové sousedy, pomalu se zde totiž upravují terasu u Plouènice, uvedla starostka mìsta také prostory pro Sbor dobrovolných hasi- Dagmar Tesarèíková. Kapacitnì zde najde èù. zázemí na sedm desítek lidí. Nový klub dù- (ah) Na téma: Volby do krajských zastupitelstev øíjen 2012 Ve dnech 12. a se uskuteèní kraji zaregistrováno celkem 19 kandidátních volby do zastupitelstev krajù. V Benešovì listin politických stran, politických hnutí a nad Plouènicí budeme volit ve tøech voleb- koalic. ních okrscích: Do pøíštího èísla BN, které vyjde , volební okrsek è. 1 - Základní škola Be- nabízíme kandidátùm do krajského zastupinešov nad Plouènicí, Opletalova 699, Bene- telstva, kteøí mají trvalý pobyt v Benešovì šov nad Plouènicí nad Plouènicí 1/4 strany (83x121 mm) volební okrsek è. 2 - Mìstské kulturní zdarma pro jejich prezentaci. zaøízení (kino), Èapkova 477, Benešov nad Od do mohou politické Plouènicí strany, hnutí a koalice, které kandidují v volební okrsek è. 3 - Sokolovna (tìlo- krajských volbách 2012 využít zdarma cvièna), Sokolský vrch 276, Benešov nad plakátovacích ploch v našem mìstì. Plakáty Plouènicí budou dodány do kanceláøe Služeb mìsta, Každá volební komise bude mít mini- zamìstnanci této organizace se postarají o málnì 6 èlenù. výlep. Zapisovatelkami byly jmenovány: Pro bližší informace sledujte mìstský OVK è. 1 Blanka Vyhnálková web, kde budou pøibý- OVK è. 2 Monika Mansfeldová vat aktuální informace. OVK è. 3 Andrea Hodaèová Mgr. Dagmar Tesarèíková Pro krajské volby 2012 bylo v Ústeckém starostka mìsta INFORMACE Z MìÚ Stavební úøad Mìstského úøadu Benešov nad Plouènicí informuje: Povolování staveb podléhá pøíslušným ustanovením zákona è. 183/2006 Sb., o ú- zemním plánování a stavebním øádu, ve znìní pozdìjších pøedpisù (stavební zákon). Podle tohoto nového stavebního zákona podléhají režimùm povolování témìø všechny stavby, bez ohledu na jejich provedení (rozmìry, pevný základ spojený se zemí, dobu jejich trvání) a to i takové doplòkové stavby, realizované u rodinných nebo rekreaèních domkù, jako jsou napøíklad: PERGOLY, KÙLNY NA DØEVO, RÙZNÉ PØÍSTØEŠKY, BAZÉNY, SKLENÍKY, FÓLIOV- NÍKY, ZPEVNÌNÉ PLOCHY, OPLOCENÍ, A- POD. Stavební úøad apeluje na stavebníky a doporuèuje jim, vzhledem ke složitosti zákona a existenci památkových zón, aby se pøed vlastní realizací jakékoliv stavby s dùvìrou obrátili na Stavební úøad MìÚ Benešov nad Plouènicí, zda právì ta jejich zamýšlená stavba bude vyžadovat povolení a jaké. Pokud je stavba provádìna bez povolení stavebního úøadu, je tak založena skutková podstata pøestupku nebo správního deliktu proti stavebnímu zákonu, za což mùže být uložena sankce. KRÁTCE Z MÌSTA OBRAZEM Zateplení budovy mateøské školy finišuje. Kompletnì hotovo by mìlo být do konce mìsíce øíjna. Foto: Karel Šohaj Mìsto nechalo pøes prázdniny na benešovském høbitovì zbudovat nové skøíòky kolumbária a taktéž se postaralo o opravu høbitovní zdi. Do budoucna hodlá pokraèovat opravou vstupní brány. Foto: Blanka Vyhnálková

4 STRANA 4 ANKETA Ptali jsme se prvòáèkù... Tìšili jste se do školy? Anketu pøipravila Alena Houšková. Tomášek Vojtìchovský 6 let Do školy jsem se vùbec netìšil. Ve školce to bylo lepší. Mohli jsme si tam hrát a nemuseli jsme se uèit. Adélka Matoušková 6 let Tìšila jsem se! Už se mi nechtìlo chodit do školky, protože mám ve škole starší ségru Kaèenku a už jsem moc chtìla za ní. Kristýnka Bratiníková 6 let Tìšila jsem se na paní uèitelky. Ta naše se mi moc líbí, urèitì bude hodná. Tìším se na uèení písmenek, ale na matematiku ne. Pozor! Železnièní pøejezd bude mimo provoz! Provozovatel dráhy Správa železnièní - rychlíky budou nahrazeny náhradní dopravní cesty, s. o. informuje, že ve dnech autobusovou dopravou v úseku Dìèín vý- 12. záøí 2012, 10:20 hod. až 21. záøí 2012, chod - Èeská Lípa hl. n. a opaènì; 18:00 hod. bude na železnièní trati è osobní vlaky budou nahrazeny ná- Dìèín - Èeská Lípa probíhat nepøetržitá vý- hradní autobusovou dopravou v úseku Beluka v úseku Benešov nad Plouènicí - Èeská nešov nad Plouènicí a opaènì, která bude ve Lípa hl. n. Souèasnì s touto výlukou bude ve smìru Èeská Lípa - Dìèín vedena dle výdnech 19. záøí 2012, 8:00 hod. až 21. záøí lukového jízdního øádu. Spoje náhradní au- 2012, 17:30 hod. probíhat nepøetržitá tobusové dopravy odjíždìjí ze stanice Èeská výluka železnièního pøejezdu a s ní také spo- Lípa hl. n. o cca 7 minut, než je pravidelný jená uzavírka silnièní komunikace II/262 odjezd vlakù. Ve smìru Dìèín - Èeská Lípa je mezi Františkovem nad Plouènicí a Benešo- náhradní autobusová doprava vedena dle vem nad Plouènicí (žel. pøejezd Bedøi- pravidelného jízdního øádu. chov ). Dùvodem výlukových akcí jsou op- Ve dnech z dùvodu u- ravy tra ových kolejí ve vylouèených úse- zavírky žel. pøejezdu mezi Benešovem nad cích, èištìní kolejového lože, svaøování, op- Plouènicí a Františkovem nad Plouènicí burava železnièního mostu mezi stanicí Èeská de náhradní autobusová doprava mezi Be- Lípa hl. n. a zastávkou Èeská Lípa-Holý vrch, nešovem n. Pl. a Èeská Lípou hl. n. v úseku oprava železnièního pøejezdu na silnici Benešov nad Plouènicí - Žandov vedena po II/262 mezi stanicemi Benešov nad Plouè- objízdné trase. nicí a Františkov nad Plouènicí. Jiøí Holub Dopravce Èeské dráhy, a. s. proto musí inženýr železnièní dopravy pøistoupit k následujícím opatøením: Èeské dráhy, a. s., KCOD Liberec Ota Draèka: Zamyšlení nad takzvanými sockartami Ministerstvo práce a sociálních vìcí v na velikost bankomatové karty a to, že na souèasné dobì zavádí stovky tisíc sociálních èipu mohou být nahrána data, která jsou karet s cílem dosáhnout toho, aby veškeré potøebná pøi kontaktu s lékaøi a s úøady, platby v sociální síti byly vedeny jejich takže by to bylo danému zdravotnì prostøednictvím. Tedy rùzné sociální dávky, postiženému obèanovi k užitku zejména v ale i dùchody. K tomu si ministerstvo situacích, kdy by nemohl osobnì pøedat vybralo jeden finanèní ústav, kterým je potøebné informace o svém zdravotním Èeská spoøitelna. stavu, užívaných lécích a jejich dávkování, Nemám proti Èeské spoøitelnì nic kontakty na ošetøující lékaøe, pøípadnì osobního. Ale co je zde zásadního? Výše krevní skupinì, kontaktní osobì z rodiny a uvedené platby jsou tak pøevádìny do podobnì. Bylo by to tedy k dobru napøíklad soukromého sektoru, který navíc není v pøi dopravních nehodách nebo jiných èeských rukou. Èeská spoøitelna má z situacích, kde tyto údaje by byly rychle k èeského již jen ten název, protože jejím dispozici pøes pøenosnou èteèku v rukou vlastníkem je rakouská finanèní skupina záchranáøù. To ale souèasná sockarta Erste Group. Jde o to, že se tak dostávají neobsahuje. Takže to vlastnì obèanùm citlivé osobní údaje velké èásti obèanù nepøináší nic pozitivního. Takový èip s Èeské republiky bez jejich souhlasu mimo potøebnými údaji, by mohl být souèástí státní sektor. Zahranièní soukromá firma tak nových obèanských prùkazù v dnešní dobì proti vùli obèanù dostává mezi osobními již jako standard. údaji kontakty na všechny, kteøí mají karty Je mnoho obèanù, kteøí napøíklad své obdržet, s jejich rodnými èísly, dostává tak dùchody dostávají bezhotovostnì na své dokonalý pøehled o tom, kdo jaké dávky a v bìžné úèty u rùzných finanèních ústavù. jaké výši dostává, kdo je v jakém invalidním Mají své pravidelné platby, které jsou èasto dùchodu a jak vysoký jej má, kdo pobírá vázány na den, kdy své dùchody dostávají na starobní penzi a v jaké výši a podobnì. své úèty. Teï, když bez svého souhlasu Napøíklad sockarty, které mají obdržet obdrží peníze na úèet u Èeské spoøitelny, tak invalidní obèané, mimo potøebné údaje na budou muset si buï tyto peníze fyzicky nich nesou i logo Èeské spoøitelny. Proè? Co vyzvednout a uložit na svùj úèet, nebo si má Èeská spoøitelna spoleèného se zaøídit trvalý pøíkaz na pøevod. To ale zdravotním stavem daného obèana? Proè vyžaduje v prvním pøípadì èas a mnohdy má být na prùkazu o stupni zdravotního náklady na cestování, pokud používají jinou postižení reklama banky, kterou daný obèan banku. V druhém pøípadì se opìt jedná o ani nemusí chtít používat? Chápal bych to, èas, protože své peníze na svùj úèet obdrží kdyby tam bylo logo Ministerstva práce a minimálnì o jeden den pozdìji, mají-li jiný sociálních vìcí. Jediné pozitivní na tom bankovní ústav, z praxe ale o tøi dny pozdìji. vidím jen to, že se zmenší rozmìr prùkazu Pokraèování na str. 5...

5 STRANA 5 Zastupitel Ota Draèka: Zamyšlení nad takzvanými sockartami výsadu mít klienty s jistými penìzi ze sockaret. Nechce se mi vìøit, že by stát za tímto úèelem zøizoval státní prodejny, by by to z hlediska vzniku nových pracovních pøíležitostí bylo zajímavé a hlavnì z hlediska snižování nezamìstnanosti potøebné. Nemohu se zbavit dojmu, že Ministers- tvo práce a sociálních vìcí souèasným systémem porušilo platné zákony Èeské republiky, poèínaje Ústavou, pøes Zákon o ochranì osobních údajù atd. Obèané jsou zbaveni práva se svobodnì rozhodnout, jaký finanèní ústav chtìjí využívat a jak jsem již uvedl, jejich osobní údaje jsou pøedány do nepovolaných rukou, což je tak èinìno bez pøedcházejícího souhlasu obèanù, kterých se to týká. Je otázkou, zda postup Ministerstva práce a sociálních vìcí tak mùže být i považován za zneužití pravomo- ci. Osobnì si myslím, že ano. K èemu pak máme úøady, které mají toto hlídat? Ota Draèka Pokraèování z pøedchozí strany... Tím mohou obèanùm i vznikat škody, zdržení plateb mùže vést i záznamùm do registrù neplatièù se všemi dùsledky. Pak je zde možnost zmìnit banku a osobnì si myslím, že to je ze strany Èeské spoøitelny nepublikovaným hlavním cílem, tedy získat nové klienty. První výbìr z bankomatu v kalendáøním mìsíci má být bez poplatku, to se ale týká jen pøípadù, že se bude jednat o bankomaty Èeské spoøitelny. Výbìry z bankomatù jiných finanèních ústavù jsou zpoplatnìny a ne malou èástkou z pohledu tìch, co jsou pøinuceni proti své vùli sockarty používat. V pøípadì tìch obèanù, kteøí budou sockarty smìt používat jen k nákupu ministerstvem povolených vìcí, mají být urèeny obchody, kde tyto nákupy se budou smìt provádìt. Takže zde vzniká velký prostor pro možnost korupèního jednání v tom, kdo bude ze soukromého sektoru tuto Investice v našem mìstì, vzdálená hudba budoucnosti? podnikateli je žalostná a jsme neúspìšní v žádostech o dotace na tvrdé- investièní projekty nebo radìji o nì vùbec nežádáme. Navíc z mého pohledu máme špatnì sta- vìný rozpoèet, který se každoroènì víceménì úèetnì opakuje. Pøi hlasování pro oba rozpoèty 2011, 2012 jsme byli jako opozice proti právì z tìchto dùvodù Ale abych míøil k onìm svìtlým zítø- kùm. Podpisem prezidenta republiky z minulého týdne vstoupila v platnost novela zákona o tzv. rozpoètovém urèení daní (RUD), která našemu mìstu pøinese roènì více než 10 milionù Kè. Nastává tedy otázka, co s tìmito penìzi. Osobnì se pøiznám, že bych jen velmi nerad pøihlížel prostému úèetnímu navýšení rozpoètù jednotlivých odborù a dalších složek mìsta. Bylo by to nesystémové. I na základì pouèení se z chyb minulosti doporuèuji odložení tìchto penìz do speciálního šuplíèku a rozpoètovì od- povìdnou (dnes tolik populární heslo naší vlády) tvorbu rezervy v rozpoètu alespoò ve výši dvou milionù roènì a za druhé pøímé umístìní tìchto penìz do vìcí, které nejvíce hoøí z hlediska investic a témìø nám padají na hlavu. Mostek na Sokolák je toho dob- rým pøíkladem. Filip Ušák Snad vìtšina z vás, ètenáøù, mi dá zapravdu v myšlence, že v našem mìstì je co zlepšovat. Že spousta vìcí jinde celkem bìžná u nás chybí (dìtské høištì), na spoustu samozøejmostí se tak nìjak nemyslí (bezbariérové chodníky) a další vìci nám chátrají pøed oèima (koupalištì). Od vedení mìsta slyším, že nemáme peníze, což bych i podepsal, jenže není vše tak zlé. Obèas je jen tøeba trochu více plánovat a pøemýšlet. Nechce se mi pøíliš zacházet do minulosti 90. let, do èasù výprodeje celého mìsta, kdy jsme za hubièku prodali témìø veškerý mìstský majetek, aniž bychom z toho utržili nìjaký vìtší benefit. Pro pøedstavu mìsto Dìèín z privatizaèních penìz zrekonstruovalo námìstí a postavilo akvapark. To se prostì stalo a k dobru minulým pøedstavitelùm lze alespoò pøiznat, že zde nenastal efekt Šluknova, kde celé sídlištì v podstatì koupil jeden èlovìk, který z nìj následnì vytvoøil ubytovnu sociálnì vylouèeným. Avšak celkový výsledek rozvoje našeho mìsta po roce 89 není zrovna pøíkladný. Nezamìstnanost je na šílených èíslech a celkový pohled na naše mìsto mi pøináší spíše smutek Do podpory turistického ruchu jde roènì 0 Kè, spolupráce s místními V nedìli 30. záøí oslaví své 70. narozeniny náš dlouholetý èlen SDH Benešov nad Plouènicí pan Ferdinand Vasiliak. S pøáním všeho nejlepšího a hodnì zdraví se pøipojují všichni èlenové SDH. POZVÁNKA NA VÝSTAVU 29. záøí 2012 od 8 do 17 hodin probìhne již tradièní okresní výstava drobného zvíøectva u termálního koupalištì v Bezruèovì ulici v Benešovì nad Plouènicí. Návštìvníci se mohou tìšit na výstavu králíkù, drùbeže, holubù a morèat. Výstavy se zúèastní se svými zvíøaty nejen chovatelé z Dìèínska, ale i z ostatního okolí. Urèitì se bude na co dívat. Pro návštìvníky bude pøipraveno chutné obèerstvení, možnost svezení na ponících, prodej chovatelských potøeb a krmení. K návštìvì srdeènì zvou poøadatelé. ZO ÈSCH Benešov nad Plouènicí BS-Aktiv oslaví své páté narozeniny V našem mìstì již 5 let pùsobí spolek BS-Aktiv a koná pro naše spoluobèany rùzné kulturní, charitativní a dobroèinné akce. Za tuto dobu jsme uspoøádali více jak 50 akcí. Akce byly vždy velkým zpestøením kultury u nás a pøišlo na nì více jak 2500 tis. lidí. Proto jsme se rozhodli, že toto malé jubileum oslavíme v mìsíci záøí. Bìhem této oslavy bude promítnuté DVD ze všech našich akcí, které se nám podaøilo za tìch 5 let zachytit na fotkách a videích. Jedná se pøedevším o rùzné akce, koncerty, setkání, košty vín, Køesla pro hosta, Svatomartinské a Josefovské posvícení, Benešovská mòamka apod. Toto video pro nás udìlal velmi zajímavý a populární p. Václav H., který na naši oslavu bude taky pozván a snad i na oslavu pøijede. Více prozrazovat nechceme to proto, aby bylo také nìjaké pøekvapení. Dìkujeme touto cestou za finanèní podporu našemu mìstu na naši èinnost a našemu sponzorovi panu Mgr. M. Špièkovi za fin. pøíspìvek na kul. a charit. akce. Jen bìhem tohoto roku jsme uspoøádali již nìkolik akcí. V lednu to byl Tøíkráloví veèírek, v únoru masopust, v bøeznu Josefovské posvícení, v dubnu Velikonoce v klubu, v kvìtnu sbìr šatstva, v èervnu Benešovská mòamka, v èervenci Den pro Afriku a v srpnu výlet benešovských obèanù a èlenù BS-Aktivu na Jižní Moravu. Zde se totiž konal Sjezd rodákù a pravé moravské Hody s právem. Bìhem všech tìchto akcí mìli možnost naši spoluobèané v našem mìstì se kulturnì i spoleèensky vyžít. Pokraèování na str. 6...

6 STRANA 6 BS-Aktiv oslaví své páté narozeniny Pokraèování z pøedchozí strany... Do konce roku máme v plánu uspoøádat ještì nìkolik akcí, ale vše bude záležet na tom, jak bude pokraèovat rekonstrukce sociálek a malování na Sokol. vrchu. V záøí nás èeká Benešovská pou a oslava 5 let BS- Aktivu. V øíjnu opìt sbìr šatstva, které ovšem nevím, zda bude. Lidé si stìžují na to, že by to bylo lepší udìlat v kinì. Ty schody nahoru do klubovny jsou na nošení tìžkých pytlù plných šatù a tahání sem a tam nevyhovující a tak je možné, že tuto akci pøenecháme naší kulturní referentce, která by to mohla zorganizovat v kinì. V listopadu Svatomart. posvícení a v prosinci Vánoèní akce. Je to jen malý výèet toho, co konáme pro naše spoluobèany v rámci našeho volného èasu. Jsme rádi, že mùžeme k akcím využívat klubovnu na Sokol. vrchu zdarma a jako protihodnotu dáváme svùj èas a práci na to, aby klubovna byla vždy èistá a udržovaná a lidé se tam vždycky pøíjemnì cítili. Èlenové BS-Aktivu 5. roèník Dne pro Afriku byl opìt úspìšný Stalo se již tradicí, že se vždy o prázdninách koná v našem mìstì dobroèinná akce "Den pro Afriku" na podporu dìtí a rodin v Africe. Na tuto akci opìt dorazila vynikající hereèka paní Kvìtuška Fialová. Celou akci obohatili svým pìveckým vystoupením zpìvák Hynek Tomm a zpìvák Idunu Ogunwalle. Hned na zaèátku akce byla prezentace o tom, jak byly využity peníze z pøedešlé aukce. Mìli jsme pøipravený i krátký film z Afriky poøízený z výroby a pøedání lavic a pozdrav od dìtí ze Zambie s podìkováním, ale vzhledem k tomu, že bylo veliké vedro, tak jsme od promítání upustili. Poté jsme již mìli možnost dražit vìci, které lidé do dobroèinné aukce darovali. Dražba se nesla stylem "kdo dá víc" a výbornì jsme se pøi ní pobavili. Vše se dražilo od 1 koruny, ale tøeba cena dámského klobouku vyrazila hned po 1. korunì na 1000 Kè. Dražilo se víno z Vinofolu-Novosedel, které pije i brankaø Petr Èech a víno reprezentovalo na EU- RO 2012, sbìratelský kousek stará škodovka-autíèko, ale také krásná vitrážová lampa naší p. starostky, šumovky marmeláda a nesmìl chybìt ani medovník, který vydražila Kvìtuška Fialová a spousty jiných krásných vìcí. K mání byly i krásné africké šaty, které opìt koupila paní Fialová. Po skonèení aukce jsme mìli možnost popovídat si s paní Fialovou a nechybìlo ani povídání o tom, jak k narozeninám dostala lachtana a taky pozvání od ní na její novou hru Oskar a rùžová paní, kterou pøijede zahrát se Slováckým divadlem do Dìèína v mìsíci øíjnu. Pokraèování na str Projekt Pøátelé pokraèuje dalšími zajímavými aktivitami Foto z vernisáže výstavy fotografií z kurzu digitální fotografie: Ota Draèka Mìsto Benešov nad Plouènicí, Státní se umístili paní Erika Schneider a pan Peter zámek Benešov nad Plouènicí a partnerské Mildner, druhá místa patøila paní Gabi Lau a mìsto Heidenau poøádají od ve panu Adamcovi, tøetí pøíèka patøila paní Myvýstavních prostorách Horního zámku výs- šíkové a Ing. Èechovi. V šipkách patøila první tavu fotografií, které byly vytvoøeny v rámci místa paní Pachovské a panu Fleischerovi, mezinárodního projektu Pøátelé. Jednou z druhá pøíèka paní Hrdinové a panu Peèovi a èástí projektu, zamìøeného na mezinárodní tøetí místo patøilo paní Boudové a Ing. spolupráci seniorù, byl vzdìlávací kurz Èechovi. Odmìny za výborné sportovní výspráce s digitální fotografií. Se-nioøi z obou ledky pøevzali vítìzové v novém klubu separtnerských mìst zpracovali dvì témata: niorù. Moudrost stáøí a Moje rodina a pøátelé. Výstava fotografií, které vznikly v rámci Dne se uskuteènilo další meziná- mezinárodního vzdìlávacího kurzu seniorù rodní sportovní setkání seniorù z Benešova - práce s digitální fotografií v èervnu 2012, je nad Plouènicí a Heidenau. Senioøi soutìžili v otevøena na benešovském zámku od plavání a šipkách. V plavání se soutìžilo v kategoriích ženy, muži. Na prvních místech Mgr. Dagmar Tesarèíková Vìk hraje roli pouze v naèerpání zkušeností, technika není pøekážkou Dne byly zahájeny dva projekty, jeden s názvem Otevøená náruè, kde obsahem bylo sochaøení a druhý s názvem Pøátelé 2012, který se týkal digitální fotografie a poèítaèové grafiky pro seniory. Coby lektor druhého projektu se hluboce skláním nad tím, co úèastníci z Heidenau a Benešova nad Plouènicí za krátký èas dokázali vytvoøit, že pracovali velmi efektivnì s rùzným software a na pøekážku jim nebyla ani jazyková bariéra. Nejstaršímu úèastníkovi je pøes osmdesát let. Výsledky jsou k vidìní na výstavì v pøízemí horního zámku, která byla zahájena vernisáží v 10:00 hodin. Doporuèuji všem, aby si našli chvilku a výstavu navštívili. Je tam vzhledem k malému prostoru jen zlomek fotografií, o to více bude zajímavá výstava v øíjnu 2012, kde budou vystavena i sochaøská díla a velkoformátové snímky, které pak budou pøedány coby výzdoba do nového Klubu seniorù v Benešovì nad Plouènicí. Ota Draèka

7 STRANA 7 5. roèník charitativní akce Den pro Afriku byl opìt úspìšný Pokraèování z pøedchozí strany... Poté se již nesl zpìv a hra na harmoniku Evy Novákové v lidovém tónu jako malý dárek pro Kvìtušku Fialovou. Bylo moc milé, že se této dobroèinné akce na podporu dìtí v Africe zúèastnili i poslanec J. Foldyna, P. Rabas (Pro-kraj) a naši zastupitelé A. Kulíková a F. Ušák. Bylo nám velkou ctí pøivítat mezi námi i hosty ze Švédska Pavlu Huslin, která nás podporuje pravidelnì a na tuto akci pøijela letos i s celou rodinou. Jak sama pozdìji napsala: "Já mám tyhle charitativní akce nejradìji, èlovìk na nich potká lidi, kteøí nemyslí jen na sebe. Pøíštì Vám pøineseme ještì nìco do tomboly. Mìjte se hezky, Pavla Huslin. I pøesto, že bylo velké horko, v klubovnì na Sokolském vrchu bylo bájeènì a panovala tam skvìlá nálada. Všem se akce moc líbila a už se tìší na další roèník. Úèast opìt pøislíbila Kvìta Fialová i Pavla Huslin. Akce se zúèastnilo kolem 50 lidí a vynesla krásných Kè. Peníze budou využity na poøízení školních uniforem a potøeb pro dìti v Nigérii. Èást z penìz poputuje také na dìti z ulice v Zambii. Touto cestou chci podìkovat všem, co vìci do aukce darovali, ale i všem dražitelùm, úèinkujícím, sponzorùm - pøedevším cukrárnì Pusinka za dort, Mgr. M. Špièkovi za finanèní pøíspìvek, A- nièce Švrèkové za krásnou èarodìjnici a kvìtináøce Katce za krásnou kytku. Dìkuji také Božence Špièkové, Jarušce Baluchové a èlenùm BS-Aktivu za pomoc. Bez vás všech by to nešlo a vìøím, že pøíští rok se opìt sejdeme a že vydražené vìci udìlají radost a bude vás høát pocit, že jste pomohli zmírnit utrpení dìtem v Africe. Díky, díky, díky moc o- pravdu všem! Za BS-Aktiv Lída Šumová

8 STRANA 8 Rodinné centrum Medvídek Opletalova 673 (nad školní jídelnou) Benešov nad Plouènicí Tel: , Na prázdninové zahálení nemìl Medvídek èas Expedice Malibu Otevírací doba Volná herna Po 8:00 11:30 Út 8:00-11:30 14:00 17:30 St 8:00-11:30 14:00 17:30 Èt 8:00-11:30 14:00 17:30 Pá 8:00-11:30 V rámci dopolední herny nabízíme tyto aktivity: Cvièení rodièù s dìtmi (18m 3roky), Rarášci (hudebnì-výtvarný kroužek) Cvièení kojencù a batolat Každou støedu dopoledne služby masérky a kosmetièky (po pøedchozí domluvì zajištìno hlídání dìtí) Krátkodobé hlídání dìtí. Nabídka kroužkù na školní rok 2012/2013 Volejbal (pro dìti od 10 let) Florball (pro dìti od 6 let) Sportovní hry (pro dìti od 4 let) Taneèky (pro dìti od 4 let) Keramika (pro dìti od 4 let) Drama ák (pro dìti od 5 let) Šikulkové (pro dìti od 4 let) Angliètina (pro dìti od 4 let) Španìlština (pro dìti od 6 let) Ekoškola (pro dìti od 6 let) Vaøení (pro dìti od 5 let) Závazné pøihlášky na kroužky jsou k vyzvednutí v Rodinném centru Medvídek nebo na podatelnì MÚ Benešov nad Plouènicí. Pøedprodej vstupenek v RC Medvídek Vstupné v pøedprodeji: 150,-, na místì 180,- zapálení olympijského ohnì a popøání si navzájem hodnì štìstí. Poèasí nám pøálo a nìkolik desítek dìtí si mohlo vyzkoušet opravdu zajímavé soutìžní disciplíny, napøí- klad foukaèku, støelbu z luku, skok do dálky se svázanýma nohama, pojídání piškot na èas, pøenášení vody v puse, hod holinkou a mnoho dalších. Na závìr nejlepší sportovci stanuli na stupních vítìzù, kromì sladké odmìny dostali medaile a diplomy a ne- chybìlo ani tradièní spoleèné opékání buøtíkù. První roèník se velmi vydaøil, jsme rádi, že si nìkteré disciplíny zkusili i rodièe a již nyní se tìšíme na pokraèování. Dìkujeme touto cestou všem našim dobrovolníkùm, bez kterých by takové akce nebylo možné uskuteènit. Prázdniny jsme zakonèili ještì jedním dobrodružstvím. V posledním prázdnino- vém týdnu èekala dìti ze Všeználka výprava Expedice Malibu. Pod tajemným názvem se skrývala mimoøádná akce s pøespáním ve stanech, jízdì na koních, hledáním pokladu a spoustou spoleèných her. Táboøení bylo naplnìno dobrou náladou a dìtským smí- chem. Dìti vytvoøily úžasnou partu, nám se je ani nechtìlo vracet rodièùm a již pøemýš- líme, jakou další expedici podnikneme. Bìhem prázdnin zaèalo pod budovou Školní jídelny a našeho centra i díky naší iniciativì pomalu vznikat dìtské høištì. Benešovské dìti s rodièi se tak v blízké dobì doèkají místa, kde budou trávit svùj èas. My plánujeme v jedné èásti høištì založit koutek, kde budeme pìstovat rostliny, kompostovat, pøidávat menší herní prvky a uèit dìti žít v souladu s životním prostøedím. Protože jsme pøes prázdniny nezaháleli a pilnì pracovali na naší programové nabídce, máte možnost již bìhem záøí pøihlásit své dìti do nìkterého z našich kroužkù a vlastnì nejen dìti. V plánu jsou samozøejmì aktivity také pro rodièe. Pokraèování na str Léto se pomalu blíží ke konci a dìti se nám již rozlouèily s prázdninami. My jsme v Medvídkovi nezaháleli, celé prázdniny jsme pilnì pøipravovali prostory centra, nové programy pro dìti i rodièe na další školní rok a samozøejmì pokraèovali v projektových akcích. Od záøí tak opìt otevíráme své brány a tìšíme se, až se spoleènì potkáme na nìjakých kroužcích a aktivitách. Ještì se ale vrátíme k prázdninám, které pøinesly nìkolik zajímavostí. V rámci vzdìlávacího projektu Všeználek jsme se 26. èervence spoleènì s dìtmi vydali vlakem i autobusem do Mìstského útulku v Dìèínì. Zde jsme se seznámili s postupem pøíjmu nových zvíøat, jejich odchytem, umístìním i povinnou veterinární léèbou. Všem zvíøátkùm dìti dovezly krmení a pamlsky a odmìnou jim bylo venèení pejskù na louce. Po návštìvì útulku nás èekalo obèerstvení v cukrárnì a zpáteèní cesta domù. V pátek 24. srpna jsme se v Praze zúèastnili školení ohlednì pøedkládání projektù na podporu rodin od Ministerstva práce a sociálních vìcí. Po seznámení se s bližšími podmínkami již víme, že pøíští rok a možný neúspìch projektu by mohl mít pro naše centrum nedozírné následky. Na rozlouèení s prázdninami jsme tentokrát pøipravili pro dìti Olympiádu netradièních sportù. Na zaèátku nesmìlo chybìt Z návštìvy útulku

9 STRANA 9 Projekt Škola hrou pokraèuje i v tomto školním roce V rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/ jazyk bylo vytvoøeno šest sad, které vytvoøili / ) realizovaného v pro- Mgr. M. Vokatý (5 sad) a Mgr. L. Sönlová (1 jektu EU - peníze školám byla v srpnu podá- sada). Ètyøi sady vznikly pro výuku matemana již 3. monitorovací zpráva. tiky - po jedné sadì vytvoøily Mgr. J. Sooro- V rámci projektu je ve škole realizována vá, Mgr. J. Chvojková, Mgr. H. Svobodová a šablona vìnovaná Využití ICT - šablony III/1: Ing. H. Bròáková. Po jedné sadì byly vytvo- Individualizace výuky prostøednictvím digi- øeny sady Mgr. V. Doležalovou pro vlastitálních technologií, III/2: Inovace a zkvalit- vìdu, Mgr. M. Baštrnákovou pro prvouku, P. nìní výuky prostøednictvím ICT a III/3: Vzdì- Skoøepovou pro pøírodopis (biologii èlovìlávání pedagogických pracovníkù pro oblast ka), Mgr. J. Šedivou pro zemìpis, L. Øadovou digitálních technologií a šablona Pøírodní pro dìjepis a Mgr. M. Zákravskou pro výtvìdy è. V/1 Individualizace výuky pro zvýše- varnou výchovu. Všem autorùm patøí podìní efektivity rozvoje pøírodovìdné gramot- kování za jejich vytvoøení a ovìøení ve vyunosti žákù základních škol a pro posilování èovacích hodinách. Všechny materiály jsou empirických èinností žákù ve výuce pøírodo- uloženy na školním serveru, v pøípadì zájvìdných pøedmìtù. mu kontaktujte vedení školy nebo jednot- Šablona III/1 byla realizována prostøed- livé autory. nictvím projektu Babylon, do kterého byli Pøed vlastním vytváøením jednotlivých zapojeni žáci 5., 6. a 9. tøíd. Vyuèujícími sad a realizací dalších šablon se uèitelé v pøedmìtù v projektu byli Mgr. L. Sönlová a rámci šablony III/3 vzdìlávali pro oblast Mgr. M. Vokatý. Cílem této šablony bylo pro- digitálních technologií. Své zkušenosti vyupojení digitálních technologií s výukou ci- žívají pøi výuce jednotlivých vyuèovacích zích jazykù. Zkušenosti získané z této výuky pøedmìtù a budou využívat pro zkvalitnìní budou využívány pro výuku i v dalším škol- a inovaci svých hodin. ním roce. Šablona V/1 byla realizována projektem V rámci šablony III/2 vytváøeli uèitelé Malý Einstein. Do projektu byli zapojeni školy digitální uèební materiály (DUM), talentovaní a nadaní žáci v oblasti pøírodkteré po jejich vytvoøení vyzkoušeli v sa- ních vìd. Výuka probíhala v pøedmìtu pøíromotné výuce. V rámci této šablony bylo vy- dopis v 5. tøídì a ve volitelných pøedmìtech tvoøeno a odpilotováno 27 sad DUM (v kaž- Semináø a praktika z pøírodovìdných pøeddé sadì 20 vzdìlávacích materiálù). Byly vy- mìtù pro žáky roèníkù. V hodinách s tvoøeny materiály pro všechny roèníky z rùz- žáky pracovali Ing. M. Rybáø a Mgr. J. Špièka. ných pøedmìtù. Nejvíc DUMù (11 sad) bylo Výuka probíhala v odborných uèebnách a vytvoøeno pro èeský jazyk - materiály vyt- pøírodovìdné laboratoøi (samostatný èlávoøily Mgr. H. Svobodová (jednu ve spolu- nek Mgr. J. Špièky) a také v okolí školy (napø. práci s Mgr. Z. Èernou), Mgr. V. Becková, na školní zahradì vzniklo broukovištì). Mgr. B. Ušáková, Mgr. A. Špaèková (po 2 Celý projekt bude zakonèen v prùbìhu sadách), Mgr. V. Doležalová, Mgr. L. Ficen- nového školního roku 2012/13. cová, Mgr. Fridrichová (každá 1 sada). Pro výuku cizích jazykù - nìmecký a anglický Mgr. M. Šmídová Milan Myšík vybojoval národní titul v elitní kategorii! joval do finále, které mìlo napravit jinak ne- vydaøenou sezónu. V nároèném souboji se Staškem, Findou a Tatarkovièem si na velmi obtížné trati dokázal udržet prvenství. Je to pro mì jakási satisfakce po neúspìšné svìtové sérii, kdy jsem se potýkal se zranìním zápìstí a dalšími zdravotními patáliemi," uvedl Myšík. V srpnu se Myšík zúèastnil ME v Polsku a vybojoval jedenácté místo. Letos to z jeho strany nebyla vùbec dobrá sezóna. Vše ale benešovský Milan Myšík zachránil na republikovém mistrovství dospìlých, kde získal èeský titul. Vybojovat se ho podaøilo na bikovém víkendu v Peci pod Snìžkou. První den startoval benešovský sportovec v závodì, který byl souèástí èeského poháru. Z nìj si Milan odnesl sedmé místo. Na MÈR ve fourcrossu se pak probo- Pøírodovìdné semináøe probìhly díky financím projektu Škola hrou V minulém školním roce probìhly pro vybrané žáky osmé a deváté tøídy pøírodovìdné semináøe. Žáci si pøevážnì experimentálnì prohlubovali znalosti a dovednosti z fyziky, chemie a pøírodopisu. Pracovali v novì zbudované laboratoøi pod vedením kvalifikovaného pedagoga. To vše bylo realizováno a finanènì zajištìno z evropských fondù na základì úspìšnì podaného projektu základní školou. Mgr. Jiøí Špièka Na fotografii jsou žákynì deváté tøídy pøi provádìní titrace. 55 let obnovy benešovského zámku V mìsíci záøí byla vydána nová publikace, mapující osudy benešovských zámkù za u- plynulých 55 let. Publikace pøedevším formou dobových fotografií mapuje obnovu zámkù za více než pùlstoletí. Autorem zajímavého poèinu je benešovský kastelán PhDr. Zdenìk Henig. Publikace byla vydána Národním památkovým ústavem ú. o. p. v Ústí nad Labem ve spolupráci s Mìstem Benešov nad Plouènicí. Publikaci si mùžete zakoupit na recepci státního zámku. (dt) Prázdniny v Medvídkovi Pokraèování z pøedchozí strany... V sobotu od 14 hodin probìhne již 4. roèník akce pro celé rodiny Bìh do vrchu a z vrchu a my se tradiènì setkáme na kopci Macharka. Nebojte se sportovat a pøijïte si užít pohodovou atmosféru této akce. Pokud chcete získat zajímavé informace ohlednì rodiny, manželství, vztahù, výchovì dìtí a- pod., máte možnost se zúèastnit 24. záøí od 16:30 hod. úvodní besedy s PhDr. Milenou Chadimovou, která je novou externí posilou našeho centra. A nesmíme zapomenout na akci, která se uskuteèní na samém zaèátku mìsíce øíjna. Jestli se rádi bavíte, máme pro Vás dobrou zprávu. Opìt k nám zavítají protagonisté show HBO Na stojáka. Tentokrát ve složení Karel Hynek, Daniel Èech a netradièní kouzelník Richard Nedvìd. V pátek 5. øíjna od 20 hodin v Mìstském kinì Benešov nad Plouènicí. Lístky jsou tentokrát v pøedprodeji pouze v našem centru a rezervace je možná na tel. èísle Pøejeme Vám proslunìné záøí, dìtem š astný návrat do školních lavic a tìšíme se na spoleèná setkání u nás v centru nebo na našich akcích. RC Medvídek

10 STRANA 10 pøipravujeme na mìsíc øíjen: od 18:00 Útìk z MS od 18:00 Okresní pøebor od 16:00 Madagaskar od 18:00 Muži v èerném od 16:00 Doba ledová 4 Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. Lidstvo našlo zpùsob, jak ochránit svìt pøed zloèinci. Ti nejhorší z nejhorších jsou drženi na místì, ze kterého není úniku. Mimo Zemi, uprostøed hlubokého vesmíru. 96 minut, pøístupnost od 15 let vstupné: 70,Pøipravujeme na mìsíc øíjen: od 18:00 Okresní pøebor od 16:00 Madagaskar od 18:00 ZUBNÍ POHOTOVOST Muži v èerném MUDr. Plyushchakov od 16:00 Doba ledová 4 INZERCE Nabídka podnájmu: Volný byt 2+1 v prostoru Zdravotního støediska v Benešovì nad Plouènicí o celkové rozloze 58m2, novì vybudovaný. K nastìhování ihned. Nájemné: 5200,-Kè/mìsíc. Služby, el. energie, topení -plyn, vodné, stoèné: 2200,-Kè/mìsíc. Pøi podpisu smlouvy nutná kauce ,-Kè! Volná garáž v areálu Zdravotního støediska, novì vybudovaná, prostorná. Nájemné 700,- Kè/mìsíc MUDr. Bolfíková Ren MUDr. Janda Zdenìk MUDr. Hladík Pavel MUDr. Milièová Jiøina Ordinaèní hodiny: 08: 00 11: 00 hod. Bližší informace Dr. Zamykal: Benešovské noviny vycházejí dvanáctkrát v roce. Místo vydání: Benešov nad Plouènicí. Eviduje Ministerstvo kultury ÈR pod èíslem MK ÈR E Vydavatel: Mìsto Benešov nad Plouènicí, Námìstí Míru 1, Benešov nad Plouènicí, IÈO ,. Redakèní a grafická pøíprava: Alena Houšková (ah) Tisk: Reprotisk s.r.o., Inzerce: Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Zveøejnìná stanoviska ètenáøù a dopisovatelù nemusejí vyjadøovat názory vydavatele ani redakce. Toto èíslo vyšlo dne 11. záøí Pøíští èíslo vyjde pøibližnì 5. øíjna Uzávìrka øíjnového vydání je: 28. záøí 2012.

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2011 IÈO: 70698198 Název: Základní škola Varnsdorf, ul. Bratislavská 994, Varnsdorf, okres Dìèín, pøíspìvková

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 Sídlo

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná AKTIVA

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Obec Øepeè AKTIVA CELKEM 24 448

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež AKTIVA CELKEM 64

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70947121 Název: Svazek obcí Moravia AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více