TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût"

Transkript

1 Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje nespasí svût Co dûlají europoslanci Anketa, která pfiinesla pfiekvapiv v sledek EXTRA Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Generální ředitel Vítkovice, a.s. Ing. JAN SVùTLÍK: TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY Takzvané neviditelné náklady začínají být zásadním problémem ve výrobě, který může spustit odchod spousty firem z České republiky. Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 Cena: 39 Kã / 1,68 EKONOMIKA Právo S důsledky divoké privatizace se potýkáme dodnes Finance Developeři se snaží udržet klesající ceny nemovitostí ENERGETIKA Dodávky Odběratele elektřiny a plynu zajímají hlavně bezpečnost dodávek a vstupní cena Plynafii Budoucnost celého odvětví je nejasná. Zažíváme období turbulentního vývoje trhu.

2 02 zat EZ310:NEW 9/16/10 12:22 AM Stránka 2

3 03-05 rozhovor KPP EZ410-jr:NEW 12/3/10 6:00 PM Stránka 3 ROZHOVOR MùSÍCE ENERGETIKA Nult roãník dvoudenního diskusního fóra se odehrál ve vítkovickém zámeãku. Pofiádal ho Klub plynárensk ch podnikatelû v ãele s prezidentkou Ing. Alenou Vitáskovou. Po vyãerpávajících debatách byl ãas na rozhovory s klíãov mi úãastníky summitu. Ing. Jan Světlík (52 let), generální ředitel a člen představenstva Vítkovice Holding, a.s. Vystudoval v roce 1982 Vysokou školu báňskou a nastoupil do VŽSKG k.p. V roce 1993 byl jmenován do funkce vedoucího nákladového střediska Lahvárna a v roce 1994 zastával funkci ředitele. Od byla jednotka transformována do dceřiné společnosti. V roce 1999 byla společnost privatizována. Stoprocentní obchodní podíl ve společnosti Vítkovice Lahvárna s.r.o. získala akciová společnost Lahvárna Ostrava a.s. Generálním ředitelem a předsedou představenstva byl jmenován Jan Světlík. V roce 2004 byla společnost přejmenována na Vítkovice Holding, a.s. Od roku 2003 je Jan Světlík předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Vítkovice, a.s. Působí také ve statutárních orgánech holdingu Vítkovice. Jak si v současné době společnost Vítkovice a.s. stojí v porovnání s ostatními hráči na trhu? Jsme firmou v raznû zamûfienou na export, vyváïíme osmdesát procent na í produkce. Na e produkty umíme exportovat i na nároãnûj í trhy, jako je âína, Japonsko, Korea, samozfiejmû Rusko, Arábie. Zaãínáme fie it Indii, kde máme reálné kontakty. ekl bych, Ïe se nám dafií SETKÁNÍ ODBORNÍKÒ V OSTRAVù EVROPA NA ROZCESTÍ Fotovoltaika, kontroverzní zákon o obnoviteln ch zdrojích energie a plynová krize byly hlavními tématy Mezinárodního energetického klubu Ostrava 2010, na kter se na podzim leto ního roku sjely hlavy v ech zásadních energetick ch firem. v engineeringov ch oborech, a cítím, Ïe i nám zaãínají dûlat takzvané neviditelné náklady problém ve v robû, ale neradi bychom skonãili v âr v robní ãinnost a dûlali jen engineeringovou. To se ale t ká témûfi v ech západních firem, které pfiestávají vûci vyrábût. Myslím si, Ïe dûlat vûci jen v kresovû je koneãná, ale kdyï se podíváte kolem, tak skoro v celé západní Evropû takov proces uï probûhl. Mnoho firem bylo takzvanû odejito právû tûmi neviditeln mi náklady. Nyní bojujeme s fiadou patn ch zpráv vrcholem je problém fotovoltaiky. Poplatek, kter by se mûl zvednout ze 166 korun za megawatt/h na 700 korun, a tûch poplatkû je samozfiejmû více (platíte za vodu, za plyn, odbûrné místo atd.), to v echno vám Ïere zisk, je tû neï vznikne. To zaãíná b t zásadní problém, kter mûïe spustit odchod hromady firem z âeské republiky. Jak to konkrétně pocítí spotřebitel? BûÏn spotfiebitel Ïije z v platy. U nûj se to v pfií tím roce projeví tak, Ïe díky fotovoltaice zaplatí o tfii aï deset tisíc korun roãnû víc. To se samozfiejmû bude zvy ovat. Roztáãí to inflaci, bude následovat tlak na mzdy...ãili zaplatíme opravdu nûkolikanásobnû víc. âili ten poplatek je váïnû velk prû vih. Kdyby se alespoà jednalo o pfiíjmy do státního rozpoãtu a sníïilo se tak zadluïení. Ale tak to není, je to opravdu jen úïasn byznys nûkolika investorû. Je v kompetenci vlády s tím něco udělat? Vláda má velmi zúïené pole. Na tento problém jsme poukazovali uï v roce Byl jsem okfiikován, Ïe nic takového nebude. EUROZPRAVODAJ 3

4 03-05 rozhovor KPP EZ410-jr:NEW 12/3/10 6:00 PM Stránka 4 ROZHOVOR MùSÍCE ENERGETIKA Mûli jsme predikci, Ïe bude tfiiceti aï padesátiprocentní nárûst pro rok íkali mi, Ïe to není pravda, Ïe jsem si to vycucal z prstu. Samozfiejmû jsem pravdu nemûl nakonec jde o stovky procent, nikoliv o desítky. TakÏe ten nárûst je opravdu katastrofální, a rok 2011 bude teprve zaãátek. KdyÏ si spoãítáte dvacetiletou Ïivotnost v pfiípadû, Ïe by se nic nezmûnilo Ïe by vláda nic nedûlala tak je na e predikce nûco kolem bilionu korun za onûch dvacet let. CoÏ se samozfiejmû nestane, protoïe ty firmy se mezitím poloïí, ale to v echno se potom pfienese na obyvatelstvo. V echny tyto absurdní situace padají na úãet minulé vlády, která mûla anci to zabrzdit. Doufám, Ïe souãasná vláda vyfie í alespoà ten rok 2011, variant je mnoho, netfieba spekulovat. Fischerovu vládu a její nečinnost v tomto směru kritizuje i ministr Drobil. Vidíte za tím tlaky lobbistických skupin? Dozvídal jsem se o tûchto skvûl ch byznysech v Káhifie, Bombaji nebo anghaji. V ichni chtûli do âeska investovat. Myslím, Ïe to byla dobfie prodaná chyba úfiedníka. Na dnešní konferenci se kromě fotovoltaiky hodně diskutovalo i o projektu CNG, tedy stlačeného zemního plynu. Můžete o něm pohovořit více? Máme komplexní aplikace CNG, máme ozkou eno, jak to funguje v osobních vozech, a dlouhodobû vyzkou enou halovou dopravu. Vyfie ili jsme dokonce i takové technologie, jako jsou vozy na Ïelezniãních halách, postavili jsme lokomotivu. Dnes zkou íme, jak m zpûsobem CNG funguje. NeÏ si to fiekneme, tak bych rád uvedl, Ïe nejsem Ïádn m nepfiítelem CO2. Je to plyn, kter potfiebujeme ke svému Ïivotu. Ale CNG je technologie, která neprodukuje polétav prach, ãili je to nesmírnû ekologick pohon v dopravû. Má i svou ekonomickou v hodnost. Nejde totiï tentokrát o to, kolik nás to bude stát, tedy kolik vytáhneme ze státu penûz, ale opravdu jen o to, kolik se uspofií. Vzhledem k tomu, Ïe CNG mûïe v razn m zpûsobem zmen it mûstské rozpoãty, kompletnû dotované státem, tak si myslím, Ïe je to vûc, která by mûla b t podporována. Dnes máme pozitivní ohlasy z trhu, nejvût ími propagátory jsou ti, kdo to zkusili zavést. Nejvût ím nepfiítelem CNG je samozfiejmû to, Ïe se nedá odnést v kanystru. To je klíãová záleïitost kde to nechtûjí zavést, tam je k tomu nikdo nedonutí. KdyÏ dostává dopravní podnik stoprocentní krytí, pak je jim jedno, jestli to stojí 800 milionû nebo víc. VÏdycky se najde nûjaká obezliãka, jak to nedûlat. Pfiíkladem by nám mûly b t státy jako Argentina, Brazílie, Írán, tedy státy, o kter ch bychom si nemysleli, Ïe by uvaïovaly globálnû ekologicky, tak to zavedly bez mrknutí oka. Jezdí tam miliony aut a v ichni jsou Ing. Jan Světlík (vlevo) během ostravské konference s předsedkyní Klubu plynárenských podnikatelů Ing. Alenou Vitáskovou a se zástupcem Gazpromu v ČR Roaldem F. Piskoppelem. v pohodû. Spoleãná diskuze a spoleãn cíl zlevnûme si tyto náklady jsou klíãové a Ostrava je opravdu mûsto, kde je poletov prach problém. Nejvût í zneãi Èovatel vzduchu v Ostravû je doprava, která zpûsobuje aï ãtyfiicet procent zneãi tûní. âili fie ení tohoto problému by mûlo b t prioritou nového zastupitelstva v pfií tích ãtyfiech letech. Když dostanete zakázku jako generální dodavatel a můžete si vybírat, preferujete jako subdodavatele českou firmu? Preferujeme toho, kdo je nejlep í. V zásadû je pro nás vïdycky nejbliï í skupina, region, republika. Zfiejmû nûco dûláme patnû, protoïe stát si toho oãividnû neváïí a za kaïdou cenu se nás snaïí vyhnat! Myslím si, Ïe jde i o to, jak m zpûsobem se ãeská vláda chová k ãesk m kapitalistûm. ProtoÏe oni jsou ti, ktefií kdyï nûco náhodou vydûlají, tak to sem i investují. Nevím proã, ale dvacet let se u nás preferují zahraniãní investofii, ktefií dostávají ve keré v hody a za pût let uï tu nejsou. Na druhé stranû musím ale fiíct, Ïe v nûkter ch oblastech se nám opravdu dafií a na nûkteré projekty jsme získali urãitá zv hodnûní daàového rázu, to ano. Ale jinak tu opravdu existuje masivní podpora zahraniãních investic a nikdo se nezaobírá tím, Ïe to je velmi klouzav kapitál. Ing. Evžen Tošenovský (54 let), poslanec Evropského parlamentu za ODS. Studoval obor systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Váš dnešní projev byl poměrně kritický do vlastních řad k vašim nepřítomným kolegům europoslancům. Byl spí e realistick v tom smûru, jak se mûní pohled Evropského parlamentu. Energetika se stává velmi v znamnou a opu tí se nûkterá zabûhaná témata. Pfied rokem nebylo skoro moïné na pûdû EP hovofiit o jaderné energetice, v této chvíli i pfiedstavitelé zeleného spektra fiíkají ano, musí se zvaïovat do energetického mixu. A to je realita. Tato náhlá zmûna je nárazem ekonomického a energetického dûní, a je velmi silná. Evropa se tím zab vá. Problém v ech tûch zelen ch projektû, jako jsou vûtrníky ãi fotovoltaika, je pfienos této energie mezi v chodem a západem Evropy ãímï teì nemyslím geopolitickou hranici. Pfienosová soustava není schopna tyto nárazy pfiená et a je to velmi nebezpeãné. ZároveÀ to zdraïuje náklady na pfienosovou sestavu, takïe se moïná dostáváme k levnûj í energii nûkde u Severního mofie, kde vûtrníky mají své opodstatnûní, ale zároveà pfienos této energie nûkam mimo vytváfií velké náklady na pfienosovu sestavu. To, že se EU začala reálně zabývat jadernou energií, je opravdu velmi nová věc. Co myslíte, že tu změnu způsobilo? KdyÏ jsem pfii el poprvé do na eho v boru a promluvil o jaderné energetice, tak se na mû dívali jako na kacífie. Teì o ní hovofií i kolegové z jiného politického spektra jako o zdroji, s nímï se musí poãítat. Tento postup se nicménû oãekával. Energetická nároãnost neustále roste a to se nedá vykr t jen z obnoviteln ch zdrojû ukázalo se, Ïe 4 EUROZPRAVODAJ

5 03-05 rozhovor KPP EZ410-jr:NEW 12/3/10 6:00 PM Stránka 5 SOUâASNOST A BUDOUCNOST text: Jan Martinek; foto: Jan Pfierovsk tento projekt byl pfiíli idealistick. Jaderná energetika pfiedstavuje stabilní zdroj, ale neumí vykr vat piãky. Jsou dûleïité plynové elektrárny, které umí tento v kyv vyrovnat. KdyÏ postavím vûtrníky nebo sluneãní elektrárnu, pfiesto musím mít záloïní zdroj, protoïe co se stane, kdyï pfiestane foukat vítr, kdyï pfiestane svítit slunce? Tento idealismus uï tedy EU opou tí, protoïe zji Èuje, Ïe to znamená obrovské náklady. Musí vrátit do hry velké zdroje. Uvidí se, jak dopadne debata v Nûmecku, kde se prodluïuje Ïivotnost a hledá se fie ení, jak pfiekr t toto období. Jaderná energetika se tedy skuteãnû dostává do diskuze coby normální zdroj energie, coï je jen dobfie. Jak vy konkrétně hájíte zájmy českých energetiků v Evropském parlamentu? Napfiíklad co se t ãe debaty o sníïení CO 2, hovofií se o dvaceti procentech do roku Nejprve se hovofiilo o tfiiceti procentech, coï by byl velk náraz pro ãeskou energetiku, hlavnû pro teplárenství. To se podafiilo sníïit, byl jsem stínov m zpravodajem této deklarace. Po plynárenském oku pfied rokem pfii la z Komise snaha o zv enou regulaci povinné roz ifiování regulaãních zásobníkû. To by zase pro âr jako pro tranzitní zemi s velk mi zásobníky znamenalo jednoznaãné zdraïení plynu pro obyvatelstvo, pro podniky. V tomto pfiípadû jsem podával pozmûàovací návrhy, které pro ly a byly schváleny. TakÏe v tom se silnû angaïuji. K plynové krizi jste nicméně dnes řekl, že to bylo spíše politikum. Parlament dostal zajímavé odborné anal zy a sami experti najatí Europarlamentem fiekli, Ïe hovofiit o krizi je potfieba velmi opatrnû. Îe to nebyl problém strukturálních zmûn. Problém zastavení dodávek pfies Ukrajinu byl kompenzován severní cestou. Hlavnû kdyby to byla krize, tak by se musela dotknout mnohem vût ího území Evropy. Takhle bylo postiïeno jen nûkolik státû. Zemí jako Francie nebo panûlsko se to vûbec nedotklo. Ukazuje se, Ïe struktura externích dodávek plynu do Evropy je nerovnomûrná a je potfieba hledat fie ení. Samozfiejmû, politické dûní na Ukrajinû v tom také hrálo roli. Byl to ale problém, kter se mûïe znovu objevit a musí se technicky fie it. Roald F. Piskoppel, hlavní představitel Gazprom Export v ČR (na snímku). S jakými pocity odcházíte z dnešní konference? Pfiijel jsem na pozvání prezidentky Klubu plynárensk ch podnikatelû paní Vitáskové a podle mû se fórum podafiilo. Dosáhli jsme vytipovan ch cílû. Doufám, Ïe to není poslední fórum tady v Ostravû, kterého jsem se zúãastnil. Rád pfiijedu i pfií tí rok. Co jste říkal na menší neshodu se šéfem RWE Martinem Herrmannem ohledně plynové krize? Oba máme pfiehled o tom, co se stalo, ale kaïd to vidíme z jiného úhlu pohledu. On jako odbûratel fiíká, Ïe ve smlouvû je zapsáno pfiedání plynu na Slovensku, já jako zástupce dodavatele mu vysvûtluji, Ïe jsme to nemohli splnit, protoïe tranzitní zemû uzavfiela plynovod. On ale říká, že politický problém, který má Rusko s Ukrajinou, nemá odběratele zajímat. Ale zajímá je to. VÏdyÈ za dva t dny, po které ta krize trvala, zástupci Evropské unie tuto krizi pomáhali aktivnû fie it. Co je podle vás lepší stavět nové plynovody, nebo opravit ty staré? Pokud jste vlastníkem plynovodu, rozhodujete se ekonomicky. Pokud nejste, musíte uvaïovat o v ech moïn ch rizikách. Vãetnû politick ch.. Teď jste se poněkud vyhnul odpovědi na moji otázku... Já bych k tomu uvedl, Ïe v stavba Southstreamu bude stát tolik, kolik stojí rekonstrukce tranzitní soustavy na Ukrajinû, a tato soustava je majetkem státu Ukrajina. Gazprom k tomu nemá ekonomicky Ïádn vztah. Jde jen o dodání sluïeb. My na tom samozfiejmû zájem máme, protoïe je to ná partner. Víme, Ïe tranzitní soustava je tam v tûïké situaci a je tfieba nûco co nejdfiív udûlat. AlespoÀ nejnutnûj í opraváfiské práce. Může dojít k další plynové krizi? Ke krizi takového rázu, jaká byla? To je skoro vylouãené. Máme podepsané smlouvy o dodávkách, v echny podmínky jsou odsouhlasené. Máme i smlouvy o tranzitu. EUROZPRAVODAJ 5

6 06-07 obsahy EZ410-jr:NEW 12/3/10 8:46 PM Stránka 6 Obsah IX. ROâNÍK â.4/ Evropa na rozcestí Na Mezinárodní energetick klub Ostrava 2010 se na podzim leto ního roku sjely hlavy v ech zásadních energetick ch firem. 09 Po institucích EU V bûr ãesk ch novináfiû se zúãastnil semináfie na téma Strategie Evropské unie 2020 a plán hospodáfiské obnovy, kter uspofiádal Evropsk parlament. 10 Na e anketa Na závûr roku jsme se rozhodli zjistit, kdo je nejprospû nûj ím zástupcem âeska v EP. Prostor dostali nejen novináfii, ale i poslanci samotní. 22 DÛsledky divoké privatizace Po roce 1989 zaãaly obrovské majetkové pfiesuny. Nikdo netu il, Ïe jejich následky budeme likvidovat je tû za dvacet let. 40 Stavebnictví obnoví rûst Souãasná celosvûtová finanãní krize potvrdila, Ïe je to právû stavebnictví, které jako první odvûtví signalizuje nástup hospodáfiské krize a jako poslední z této krize odchází. 54 Cestujeme za exotikou Co v echno se vám mûïe pfiihodit, kdyï se vydáte do exotick ch krajû. 56 Holiday World 2011 Je nejv znamnûj í akcí svého druhu nejen v âeské republice, ale i v regionu stfiední Evropy. Je ãlenem prestiïní mezinárodní asociace veletrhû cestovního ruchu ITTFA. 60 Jak chutná ecko Zemû, která nabízí krásné mofie a rozsáhlé pláïe, ale i gurmánské lahûdky, nad nimiï se sbíhají sliny. >58 Dagmar Grossmann si vytyčila cíl, uspořádat v Čechách veletrh v oboru soukromého letectví, který by konkuroval veletrhu EBACE.

7 06-07 obsahy EZ410-jr:NEW 12/3/10 8:47 PM Stránka 7 >24 Jak vás mohou okrást, když používáte bankomat. >32 Podaří se Evropské unii zlepšit konkurenceschopnost v oblasti dodávek energie? Energetické společnosti jsou na tom relativně dobře, říká Ing. Vojnar. >36 >42 GO! Express & Logistics se profiluje prémiovými službami mezinárodní přepravy do Evropy, nově i do zámoří. Cokoli řeknete, může být použito proti vám. Pozor na sociální sítě, varuje Pavel Šuk. >45 >50 Majitel galerie Miro Smolák se v rozhovoru podělil o své plány do budoucna. >52 Nový butik Obsession láká na zvučná návrhářská jména a nadstandardní servis. >62 Navštivte luxusní ekologický hotel v chilské poušti Atacama.

8 08 editorial&tirage NEW EZ410-jr:NEW 12/6/10 5:57 PM Stránka 8 editorial CO TAM TI LIDÉ DùLAJÍ? Napadlo nás položit si otázku, co asi tak dělají naši zástupci v Europarlamentu? A došli jsme k zajímavé odpovědi. Tenhle rok byl docela divoký. Přes avizované globální oteplování je pořád zima, tam, kde má svítit slunce, tak prší, kde má jen pršet, tak mrzne. A když se příroda náhodou na chvíli uklidní, zpackáme to sami vylitou ropou do moře nebo tristním výsledkem voleb. Takže si do dalšího roku popřejme, ať je to o něco lepší. Je dost moïné Ïe kdybyste si tutéï otázku poloïili i vy, do li byste ke stejnému závûru: totiï Ïe nemáte ani tu ení. Nabízí se je tû jedna varianta odpovûdi, ale tu si v zájmu maximálního zachování objektivity nepfiipou tíme. Proto jsme vyhlásili anketu Eurozpravodaje o nejprospû nûj ího europoslance. Vycházeli jsme z toho, Ïe se nezafiadíme po bok reptalû, ktefií mají pro Evropskou unii jen ty nejhor í v razy a nebudeme fiíkat, to oni nás donutili, oni nám nafiídili, oni... My jsme také Evropská unie, tak jaképak copak. Máme tam své lidi, oni by se mûli starat o to, aby se nám v tom svazku Ïilo co nejlépe. Proto ta anketa, proto ten zájem, jak práci europoslancû vidí lidé odtud, z âeska. AÏ si nalistujete ãlánek, o kterém tu pí u, budete moïná pfiekvapeni, Ïe místo takfika tfií desítek respondentû jich tam není ani deset. Oslovení europoslanci se nechtûjí chlubit, nebo nemají ãím, to nevím. Co mû ale hodnû zarazilo, byla reakce námi osloven ch novináfiû a politologû. Ne Ïe by je anketa nezajímala, ale kdyï jsme po nich chtûli hodnocení zvolen ch zástupcû âeské republiky sedících v lavicích Evropského parlamentu, unisono tvrdili, Ïe vlastnû ani nevûdí, co tam ti lidé dûlají. Îe nemají ãas jejich práci sledovat a Ïe je to..., ehm..., vlastnû ani moc nezajímá. MoÏná byla chyba, Ïe jsme se obrátili na domnûlé odborníky. MoÏná jsme se mûli ptát prûmyslníkû, manaïerû, fieditelû vek ch firem. Mám ale váïné obavy, Ïe jejich odpovûì by byla stejná totiï Ïádná. Nûco mi tu nehraje. Pfiece kdyï necháte svého zamûstnance del í dobu bez dozoru, zaãne si za chvíli dûlat, co chce a nebude mít pro vás Ïádn v znam, protoïe v lep ím pfiípadû pojede na sebe, v hor ím se bude flákat. MÛÏu jen doufat, Ïe evrop tí politici mají natolik vyspûlou sebekázeà, Ïe k nûãemu podobnému nedojde. Na závûr mám docela pozitivní postfieh teprve z nûkter ch odpovûdí europoslancû jsem zjistil, Ïe mají za sebou docela slu n kus práce. A to je dobré, ne? Jiří Roth EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis Vydavatel EuroNova & Partner s spol. s r.o. Redakce Ing. Kamil Procházka Ing. Jifií Hezk, CSc. Milan Dado Radek Mráz Ing. Anton Korau, PhD. RNDr. Miroslav Rusko Ing. Petra Brodzianská Redakce Praha Jifií Roth Anastasia Sochneva Redakce Brno Denisa Ranochová Redakce SK Mgr. Eva Hrubo ová Inzerce Vlaìka Bauerová Milan Dado EuroNova & Partner s, spol. s r. o. Mikulá ské nám. 17, PlzeÀ Tel./fax.: V konn fieditel Radek Novák Asistentka Bc. Petra PfiibáÀová Produkce Emílie MiÏáfiová Jazykové pfieklady Eurolingua, spol. s r. o. Korektury Ivana Riegrová Distribuce Mediaprint Kapa, PNS Holding, GECO Tabák Pressmedia s. r. o., Mediaprint Kapa Slovensko Náklad âr ks; SR 5000 ks Právní oddûlení Mgr. Renata Tunklová Mgr. Alexandr Va keviã Povoleno MK âr E ISSN: Doporuãená cena: 39 Kã âtenost 2009/2010 Media projekt ãtenáfiû Náklad ovûfien ABC CR (kanceláfi ovûfiování nákladu tisku Audit Bureau of Circulations ) Vyrobeno ve spolupráci s EPIMEDIA Production 8 EUROZPRAVODAJ

9 09 novinari EZ410-jr:NEW 12/3/10 6:07 PM Stránka 9 EVROPSKÁ UNIE BRUSEL V Evropském parlamentu byli účastníci seznámeni s tiskovými službami parlamentu, technickými možnostmi pro rozhlasové a televizní novináře a prohlédli si tiskové a audiovizuální centrum. PO INSTITUCÍCH EU Výběr českých novinářů se zúčastnil semináře na téma Strategie Evropské unie 2020 a plán hospodářské obnovy, který uspořádal Evropský parlament. REPORT âe TÍ NOVINÁ I probíhá práce jednotliv ch poslancû. Tento den, tedy 9. listopad 2010, byl v znamn také tím, Ïe Evropská komise zvefiejnila dokument vûnovan otázce dal ího roz ifiování EU. Je jím kaïdoroãní strategická zpráva o stavu, úspûchu a dal ím smûfiování politiky roz ifiování EU. DEN TŘETÍ Poslední den semináfie, ve stfiedu 10. listopadu, bylo úãastníkûm pfiedstaveno tiskové centrum Evropské komise, kde si v ichni zúãastnûní prohlédli jeho prostory a seznámili se s jeho moïn m vyuïitím. Následovala také poslední pfiedná ka o Spoleãné zemûdûlské politice s panem Pavlem Povoln m z oddûlení pro pfiímé platby na generálním fieditelství EK pro zemûdûlství a rozvoj venkova (DG AGRI). Z ní vyplynulo pfiedev ím to, Ïe do roku 2013 je nutné provést v zemûdûlské politice Evropské unie dal í Text: redakce, foto: archiv Vpondûlí 8. Listopadu se vypravila skupina sestavená ze zástupcû regionálních novin, rozhlasu a ãasopisû do Bruselu, aby se seznámila s chodem institucí Evropské unie. Prvním bodem jejich bruselské náv tûvy bylo setkání s Alenou Obrusníkovou, ãlenkou kabinetu ãeského komisafie tefana Füleho, kter pûsobí v Evropské komisi, a paní Michaelou Mlíãkovou Jelínkovou. Mluvilo se tady pfiedev ím o roz ífiení politiky sousedství, kdy hlavními tématy hovoru bylo pfiistoupení nov ch zemí do Evropské unie, a to zejména Chorvatska a Turecka. Posléze se úãastníci setkali s Denisou Perrin a Martinem Bouskem. Vyslechli si zde prezentaci na téma regionální programy a projekty v âr a po ní následovala velmi zajímavá diskuze. O chvíli pozdûji se ve své pfiedná ce soustfiedil na téma Externí komunikaãní politika Evropské komise Roman Schoenwiesner (G ECFIN), kter je b val m mluvãím Zastoupení Evropské komise v Bratislavû. Jednotliví zástupci ãesk ch médií se zajímali zejména o problematiku t kající se zavedení eura u nás a o v echny klady i zápory, které tento krok pfiinese. Teãkou za prvním dnem semináfie byla spoleãná veãefie s mluvãími ãesk ch delegací v jednotliv ch frakcích Evropského parlamentu, panem Markem Hannibalem, Václavem Mlsem a Janem Kfielinou. DEN DRUHÝ Druh den byla na programu náv tûva Evropského parlamentu, kde byli úãastníci seznámeni s tiskov mi sluïbami parlamentu, technick mi moïnostmi pro NOVINÁŘI SE ZAJÍMALI O PROBLEMATIKU ZAVEDENÍ EURA U NÁS A O VŠECHNY KLADY I ZÁPORY, KTERÉ TENTO KROK PŘINESE. rozhlasové a televizní novináfie a zároveà si prohlédli i tiskové a audiovizuální centrum. Velmi zajímavé bylo odpolední setkání s jednotliv mi poslanci Evropského parlamentu - s paní Zuzanou Roithovou, Liborem Rouãkem, Miroslavem Ouzk m, Jifiím Havlem a Miroslavem Ransdorfem. Pfii tomto setkání bylo moïné zjistit, jak dûleïité reformy. Tento den zároveà probíhalo plenární zasedání, kde se projednávaly zprávy o úloze EU pfii posilování OBSE (Organizace pro bezpeãnost a spolupráci v Evropû), zpráva Jeana-Paula Gauzse o hedgeov ch fondech a prohlá ení Komise k Aktu o jednotném trhu, jehoï cílem je oïivit ekonomiku Evropské unie a vytvofiit nová pracovní místa. Komise jím reaguje na potfiebu odstranit zb vající pfiekáïky na vnitfiním trhu Evropské unie, která se stala je tû palãivûj í po dopadu finanãní a ekonomické krize. Právû ta odhalila, jak Evropa potfiebuje dal í úãinná opatfiení na zvy ování prosperity a zamûstnanosti. V echny tyto dokumenty byly projednány v tomto pofiadí hned po skonãení debaty o strategii EU v oblasti pfiedávání údajû o cestujících. Tento seminář byl pro jednotlivé zástupce českých médií velmi užitečnou sondou do chodu jedné z nejdůležitějších institucí Evropské unie... EUROZPRAVODAJ 9

10 10-13 anketa III EZ410-jr:NEW 12/3/10 8:37 PM Stránka 10 ANKETA EUROPOSLANCI ANKETA EUROZPRAVODAJE KDO JE NEJPROSPĚŠNĚJŠÍ EUROPOSLANEC? Na závûr roku se Eurozpravodaj rozhodl zjistit, kdo je nejprospû nûj ím zástupcem âeska v EP. Prostor dostali nejen novináfii, ale i poslanci samotní. Text: Anastasia Sochneva, Jan Martinek; foto: archiv Práce a v kony ãesk ch europoslancû se hodnotí velice obtíïnû. AÏ na malé v jimky totiï nevidíme konkrétní v stupy jejich práce, tûïko posuzujeme, jak (a jestli vûbec) v rámci EU hájí zájmy sv ch voliãû. Ti podle mého názoru postrádají v echny kontrolní mechanismy, a je to dáno i tím, Ïe ãesk obãan tu í jen velice matnû, co vlastnû takov europoslanec dûlá. Dobfie je to vidût na volební kampani do Evropského parlamentu, ve které neb vají reflektována celoevropská témata, jako spí ta lokální, coï je patnû. Lidé by mûli vûdût, Ïe kdyï jim kandidát do Euparlamentu slibuje na billboardech vy í dûchody, tak jde o podvod. Nûktefií to mohou (a já podot kám, Ïe ãásteãnû právem) vnímat i tak, Ïe do Evropského parlamentu nominujem jak si béãkov pfiebor, tedy politiky, ktefií se u nás doma pfiíli neosvûdãili. Takov m pfiíkladem mûïe b t Zuzana Roithová z KDU-âSL, ale vzpomeàme i na takového Vladimíra pidlu, kter byl vystfielen je tû v do Evropské komise poté, co jako premiér a pfiedseda nejsilnûj í politické strany fatálnû selhal! Samozfiejmû existují v jimky. EvÏen To enovsk (ODS) napfiíklad vïdy platil za jednoho z nejoblíbenûj ích politikû Moravskoslezského kraje. Nejlep í europoslanec? Asi ten, kter je alespoà trochu vidût. Napadá mû Jan Zahradil (ODS), jehoï mediální v stupy jsou pomûrnû ãasté, nebo Jifií Havel (âssd), kter se sv m voliãûm tu a tam pfiipomene nûjak m kontroverzním v rokem. Naopak po nûkter ch politicích není po jejich zmizení do Bruselu ani vidu, ani slechu. Poslední evropské volby vynesly do kfiesla europoslance do té doby neznámou Andreu âe kovou (ODS), která rozpoutala vskutku masivní pfiedvolební kampaà: její obliãej a dekolt se na nás smál pomalu z kaïdé vitríny, ale teì uï o tom, jak si vede v Bruselu, nevíme zhola nic. Stejnû jako o nûkdej ím tátovi odboráfiû Richardu Falbrovi, o kterém se mûïeme alespoà domnívat, co Ïe to vlastnû v lavici EP dûlá: chrápe. KdyÏ jsme v em europoslancûm rozeslali s na imi otázkami, byli jsme pfiekvapeni, jak málo z nich chce dát o sobû vûdût svûtu. Europoslankynû Olga Sehnalová pfiímo odmítla se ankety zúãastnit. Ani Milan Cabrnoch si nemyslí, Ïe anketa mûïe podat objektivní pohled na práci europoslance (to my si ostatnû také nemyslíme), ale alespoà odkázal na svûj web, kde nûjaké informace jsou. OTÁZKY: 1) S jak mi cíly jste zaãínal/a své pûsobení v Europarlamentu? 2) Které z plánû se vám podafiilo uskuteãnit v tomto roce? 3) Co povaïujete za svûj nejvût í úspûch bûhem pûsobení v Europarlamentu? 4) Jaké jsou va e cíle a ambice do pfií tího roku? PAVEL POC (âssd) 1) Souãasné problémy t kající se globálních zmûn klimatu a adaptace na nû není moïné fie it pouze v lokálním mûfiítku. Spoleãnost je natolik provázaná, Ïe i kdyby jeden stát pfiijal ve kerá nezbytná opatfiení, pokud totéï neuãiní i v ichni kolem, bude jeho snaha témûfi zbyteãná. Realizaci tûchto krokû mûïe zajistit jen organizace nebo instituce, jejíï pûsobení pfiesahuje hranice národních státû. ProtoÏe jsem se vïdy zajímal o otázky t kající se adaptability, biodiverzity i související sociální témata, byl pro mnû Evropsk parlament logickou volbou. 2) PovaÏuji za úspûch, Ïe se mi povedlo jiï v prvních dvanácti mûsících mandátu pfiimût Evropskou komisi, aby pfiezkoumala policejní kontroly v bavorském pohraniãí, které jsou, dle mého názoru, v pfiímém rozporu s Schengenskou úmluvou. ZároveÀ se nám podafiilo pfiipravit i dûleïitou deklaraci t kající se boje proti karcinomu tlustého stfieva. K tomu v emu patfií celá fiada drobností vût ího ãi men ího v znamu. Napfiíklad CHCI SE ZAMĚŘIT NA PROSAZOVÁNÍ VĚTŠÍ OCHRANY VODNÍCH ZDROJŮ JDE O STRATEGICKOU SUROVINU. pfied nûkolika dny jsme s m m t mem organizovali semináfi a v stavu na téma v chovy nov ch odborníkû pro jadernou energetiku. 3) To by mûl asi hodnotit nûkdo jin. Nicménû pokud bych mûl pfiesto nûco vybrat, asi by to bylo prosazení pozmûàovacího návrhu ohlednû národních systémû civilní ochrany do Bílé knihy adaptace na klimatické zmûny. Nejde asi o pfiíli mediálnû zajímavé téma, ale pfiitom velmi podstatné. 4) Chci se zamûfiit na prosazování vût í ochrany vodních zdrojû. I kdyï si to u nás ãasto neuvûdomujeme, jde o strategickou surovinu. Kromû toho se budu podílet také na fie ení otázky nakládání s jadern m odpadem. Je to dost kontroverzní téma, které vyvolává velké emoce. Z dne ního pohledu vysoce rizikov materiál, pro budoucnost ale, s velkou pravdûpodobností, naopak velmi cenná surovina. 10 EUROZPRAVODAJ

11 10-13 anketa III EZ410-jr:NEW 12/3/10 8:38 PM Stránka 11 NEJPROSPù NùJ Í EUROPOSLANEC JI Í MA TÁLKA (KSâM) 1) Zpoãátku jsem byl na rozpacích ohlednû svého zafiazení do V boru pro právní otázky, neboè pfii rozdûlování v borû v rámci dané frakce si poslanec zpravidla nemûïe moc vybírat. Jako nováãek jsem dostal moïnost b t zpravodajem k návrhu Rozhodnutí Rady o uzavfiení úmluvy o mezinárodním vymáhání v Ïivného k dûtem a dal ích druhû vyïivovací povinnosti. 2) Moje pozornost v uplynulém období byla pfiedev ím zamûfiena na tzv. farmakologick balíãek. Jedná se o soubor právních norem, které kromû jiného mají zpfiísnit pravidla pro bezpeãnost léãiv na evropském trhu. zamezit padûlání lékû a zv it informovanost spotfiebitelû. Velmi zajímavá pro mû byla i vefiejná sly ení, napfiíklad expertní porady o perspektivû sjednocování daàov ch pfiedpisû nebo o rozvodovém právu. Teprve teì s vût ím odstupem si velmi váïím moïnosti pracovat v JURI. Právní v bor EP je totiï první instancí pro posouzení velké ãásti návrhû právních norem, které jsou následnû pfiedkládány plénu EP. Práce v JURI mi dala také moïnost pracovat s nov m t mem odborníkû, jak z ãeského Stálého zastoupení pfii EU, tak z profesních organizací. Nemohu pominout ani to, Ïe se ná v bor zab vá i otázkami imunity poslancû EP. 3) Podafiilo se mi napfiíklad s podporou frakce GUE/NGL vydat dvû úzce specializované publikace, které se zab vají problematikou zemûdûlství a Ïivotního prostfiedí. Navázal jsem také na pofiádání stáïí ve své kanceláfii pro studenty MOJE POZORNOST BYLA ZAMĚŘENA NA TZV. FARMAKOLOGICKÝ BALÍČEK. stfiedních a vysok ch kol nejen z âr, ale i z Ruské federace. Pokraãoval jsem v pfiíjímání náv tûv rûzn ch skupin z âr, aè uï zastupitelû nebo studentû, ktefií mûli moïnost prohlídky budov EP a byli seznámeni s ãinností evropsk ch institucí. 4) S kolegou Alfredem Rubiksem, kter je pro mû velkou autoritou a inspirací, pfiipravujeme pro rok 2011 dvû konference, pfiiãemï jedna by se mûla konat v Praze a jejím tématem by mûl b t Program v chodního partnerství EU. V listopadu mám patronát nad pfiípravou prezentaãní v stavy PlzeÀského kraje v EP. RICHARD FALBR (âssd) 1) Svou prací jsem pfiispûl k radikalizaci tûch poslancû, ktefií se nemohou smífiit s tím, Ïe pod heslem konkurenceschopnosti je tu snaha o postupné odbourávání sociálních práv, která Evropskou unii v raznû odli ují od trhû v Asii a Americe. Pfiispûl jsem k tomu mj. i v roli stínového zpravodaje k nûkolika zprávám, které V borem pro zamûstnanost pro ly. PO SVÉM ZNOVUZVOLENÍ JSEM USILOVAL O ČLENSTVÍ VE VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ OTÁZKY Zku eností získan ch ve V boru pro regionální rozvoj jsem vyuïil hlavnû pro práci doma. Moje kanceláfi vydává mûsíãnû zpravodaj o moïnostech pfiístupu k ãerpání evropsk ch penûz. Mûsíãník je distribuován uï témûfi na adres, do mal ch a stfiednû velk ch obcí. 2) Po znovuzvolení jsem opût usiloval o ãlenství ve V boru pro zamûstnanost a sociální otázky. Za svûj úspûch povaïuji, Ïe mi jako zpravodaji bylo svûfieno vypracování zprávy o vnûj ím rozmûru sociální Unie, pracovních standardû a sociální odpovûdnosti korporací. Dále se mi podafiilo po cestû do Kolumbie otevfiít moïnost hlub ího dialogu mezi pfiedstaviteli obãanské spoleãnosti v zemi, která po desítkách let boje s partyzánsk m hnutím usiluje o vyjednání Dohody o volném obchodu s Evropskou unií. 3) Za nejvût í úspûch nepochybnû povaïuji svûj pfiíspûvek k zamítnutí Smûrnice o pracovní dobû. A dále to, Ïe o mé názory a jednání se mnou má zájem fiada kolegû z rûzn ch frakcí. Nejãastûji jednám s kolegy ze panûlska a Velké Británie. 4) Vystupovat proti jak mkoli pokusûm o demontáï toho, ãím se Evropská unie tolik let odli ovala od zbytku svûta. Vzhledem k tomu, Ïe jsem ãlenem Delegace pro Bûlorusko, chci pfiispût k vytváfiení nezkresleného obrazu této zemû a mûj zájem je soustfiedûn i na pûsobení odborû. Rád bych pokraãoval v kontaktech s pfiedstaviteli kolumbijské vlády, protoïe mi vadí zkreslen obraz, kter fiada zemí o Kolumbii má a kter této republice ubliïuje. MILAN CABRNOCH (ODS) Obávám se, Ïe formou ankety nejprospû nûj ího europoslance zjistit nejde. Pokud vás zajímá moje práce, doporuãuji vám Prostor, kter mi nabízíte, rád vyuïiji odkazem právû na tuto webovou stránku. Nahlédli jsme na webové stránky Milana Cabrnocha a pfiiná íme aktuální informace o ãinnosti europoslance. T den na pfielomu listopadu a prosince stráví Milan Cabrnoch v Bruselu. V pondûlí poobûdvá s arménsk m velvyslancem pfii EU Avetem Adontsem a brzy odpoledne ho ãeká pfiípravná schûzka ohlednû zasedání Parlamentního v boru pro spolupráci Arménie a Evropské unie. Poté se Milan Cabrnoch zúãastní v boru pro Ïivotní prostfiedí, vefiejné zdraví a bezpeãnost potravin (ENVI). Na veãefii pfiijal pozvání od zastoupení gruzínské obchodní komory v Bruselu. V úter bude cel den pokraãovat jednání v boru ENVI a mimo to probûhne vyjednávání ohlednû znûní smûrnice o právech pacientû v pfieshraniãní zdravotní péãi. Odpoledne se pod zá titou Milana OBÁVÁM SE, ŽE FORMOU ANKETY NEJPROSPĚŠNĚJŠÍHO EUROPOSLANCE ZJISTIT NEJDE. Cabrnocha uskuteãní Microsoft Health Users Group European Summit. Ve stfiedu dopoledne bude poslední schûze v boru ENVI a také zajímav semináfi o inovacích v primární péãi. Odpoledne zaãne jednání v boru pro zamûstnanost a sociální vûci (EMPL) a zasedání Parlamentního v boru pro spolupráci Arménie a Evropské unie, kterému bude Milan Cabrnoch spolupfiedsedat. Veãer pak oficiální veãefie s arménskou delegací. Ve ãtvrtek bude pokraãovat jak v bor EMPL vãetnû hlasování, tak zasedání Parlamentního v boru pro spolupráci Arménie a Evropské unie. Bûhem ãtvrteãního jednání by mûlo b t pfiijato spoleãné prohlá ení a celé zasedání bude ukonãeno oficiálním obûdem s pfiedsedou Evropského parlamentu Jerzym Buzkem. Odpoledne se Milan Cabrnoch zúãastní je tû závûreãného jednání v boru EMPL a veãer poletí do Prahy, aby se zde v pátek mohl vûnovat pracovním schûzkám a také pfiípravû na dal í t den. EUROZPRAVODAJ 11

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky?

Krize: Skončí dobrý byznys s odpadky? REGIONÁLNÍ INFORMACE ÚNOR 2009 HLAVNÍ TÉMA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ ZAOSTŘENO NA VELETRHY, KONFERENCE A SEMINÁŘE Rozhovor s hejtmanem Zlínského kraje Přehled nejdůležitějších akcí v regionech O datových schránkách

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH

TERORISMUS VE SVùTù A CESTOVNæ RUCH Ale Hejna studoval v letech 1996 1999 na Fakultû ekonomické Západoãeské univerzity. Od roku 2000 studuje na Vysoké kole ekonomické v Praze, hlavní specializace Cestovní ruch. Diplomová práce Terorismus

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005. Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč. První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 15/2005 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VII. Vyšlo 16. 9. 2005 Cena 10 Kč První dva záfiijové dny policie kontrolovala pfiipoutání dûtí v autech. Od 3. záfií je otevfiena v

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X

NATO. ˆ Schopnejsí. a vyvázenejsí aliance. review DEPOT ANTWERPEN X NATO review ˆˆˆ ˆ Schopnejsí a vyvázenejsí ˆ ˆ ˆ aliance DEPOT ANTWERPEN X JARO LÉTO 2000 NATO OBSAH review jaro/léto 2000 roãník 48 Obálka: NATO Graphics Studio George Robertson 3 Dopis generálního tajemníka

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více